Total Depth

Komentáře

Transkript

Total Depth
Ponorná vrtací kladiva Secoroc
Řada TD Návod k obsluze
Návod k obsluze
Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze.
Ponorná vrtací kladiva Secoroc
Řada TD Návod k obsluze
OBSAH
Před použitím tohoto ponorného kladiva si přečtěte tento
návod k obsluze.
BEZPEČNOST...................................................................... 3 ÚDRŽBA
OPRAVY............................................................12
MONTÁŽ A OBSLUHA....................................................... 7 Údržba ponorného kladiva..............................12
Dodržování
pokynů Popis
Hydrocyclone® ............................................13
Demontáž a údržba
Nastavení ponorného kladiva ......................................... 7
Nastavení ponorného kladiva Možnosti nastavení
škrticího ventilu Požadavky na výplach a čištění
vrtu Montáž vrtné korunky Nová korunka a matka
kladiva Použitá korunka a matka kladiva Montážní
momenty a parametry pro dotažení zadní hlavy
Mazání ponorného kladiva............................................... 8
Maziva
Kontrola
maziva
Vstřikování
vody
Montáž ponorneho kladiva .......................16
Výměna a montáž
Výplach..........................................................
Vrtné korunky ....................................................18
Volba
Servis
Broušení
korunek
Poruchy...................................................................20
Technické údaje ................................................... 23
Obsluha ponorného kladiva.............................................9
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE OBJEDNÁVÁNÍ ..........25
Vrtání s pěnou Zavrtávání Rychlost otáčení Posuv Čištění
vrtu, proplachování a potlačovaní prachu Suché vrtání
Mokré vrtání
SEZNAMNÁHRADNÍCHDÍLŮ...............................25
Výměna vrtné korunky ...................................................10
Demontáž vrtné korunky Demontáž
vrtné korunky pomocí příklepu
VAROVÁNÍ: Tento návod k obsluze obsahuje SPECIFICKÁ data pro ponorná kladiva TD.
3
Tento
Patent
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD, abyste se naučili
provádět správnou obsluhu a údržbu vašeho ponorného
kladiva. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo vést ke
způsobení zranění nebo poškození ponorného kladiva.
Nerozumíte-li pokynům v tomto návodu nebo v případě, kdy
potřebujete další informace, proveďte konzultaci s
autorizovaným prodejcem Atlas Copco.
TENTO NÁVOD by měl být považován za nedílnou součást
ponorného kladiva a měl by být vždy uložen u tohoto
zařízení, aby byl v případě potřeby vždy k dispozici.
ZÁRUKA je součástí programu společnosti Atlas Copco pro
podporu zákazníků, kteří provádí obsluhu a údržbu zařízení
podle pokynů uvedených v tomto návodu.
MÍRY v tomto návodu jsou uvedeny v metrických i britských
jednotkách. Jsou používány proto, aby byly pochopitelné pro
zákazníky celého světa. Metrické jednotky jsou zobrazeny v
závorkách ( ). Používejte pouze správné náhradní díly a
montážní přípravky. Pokyny, obrázky a technické údaje,
které jsou uvedeny v tomto návodu, odpovídají informacím
dostupným v době tisku tohoto návodu. Vaše ponorné
kladivo může mít zdokonalení a vybavení, která v tomto
návodu nejsou ještě uvedena.
4
ZKRATKY používané v tomto návodu. acfm
Aktuální krychlová stopa za minutu
API
American Petroleum Institute
C
°C
dia.
Průměr
deg.
Stupeň
F
°F
ft.
Stopa
ft.-lb
Stopa Libra
gpm
Galon za minutu
in.
Palce
kg
Kilogram
l
Litr
lbs.
Libry
lpm
Litrů za minutu
m
Metr
mm
Milimetr
mm Hg Milimetry rtuťového sloupce
m3/min Krychlové metry za minutu
psi
Libry na čtvereční palec
psig
Manometrický tlak v librách na čtverečný palec
scfm
rpm
Otáčky za minutu
Standardn
í krychlová
stopa za
minutu
Bezpečnost
ní výstražný
symbol
VAROVÁNÍ: Tento návod k obsluze obsahuje SPECIFICKÁ data pro ponorná kladiva TD.
DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
NASTUDUJTE SI VÝZNAM SIGNÁLNÍCH HESEL
Signální hesla - NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ
- jsou používána s bezpečnostním výstražným symbolem.
NEBEZPEČÍ označuje nejvážnější rizika.
NEBEZPEČÍ
DANGER
Heslo nebezpečí je používáno pro označení rizik, která způsobí vážná nebo smrtelná
zranění osob, pokud je tato výstraha ignorována.
VAROVÁNÍ
DANGER
Heslo varování je používáno pro označení rizik, která mohou způsobit vážná nebo smrtelná zranění osob, pokud je tato výstraha
ignorována.
UPOZORNĚNÍ
DANGER
Heslo upozornění je používáno pro označení rizik, která způsobí nebo mohou způsobit
zranění osob nebo hmotné škody, pokud je
tato výstraha ignorována.
BEZPEČNOST
Dodržování pokynů
Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu a také přímo na bezpečnostních štítcích vrtné
soupravy. Udržujte tyto bezpečnostní nálepky v dobrém stavu.
Všechny poškozené nebo ztracené nálepky proto vždy ihned
nahraďte novými.
Všechny bezpečnostní nálepky můžete bezplatně získat u autorizovaného prodejce nebo zástupce společnosti Atlas Copco
nebo se obraťte přímo na výrobní závod.
Naučte se ovládat správně používat ponorné kladivo. Dbejte
na to, aby vrtnou soupravu neobsluhovaly osoby bez řádného
proškolení.
Nerozumíte-li jakékoliv části tohoto návodu a potřebujete-li pomoc, kontaktujte prosím nejbližšího autorizovaného prodejce Atlas
Copco.
Udržujte ponorné kladivo v dobrém provozním stavu
Neschválené úpravy ponorného kladiva mohou narušit jeho
správnou funkci i bezpečnost a mohou také ovlivnit jeho provozní
životnost.
Ujistěte se, zda jsou správně nainstalována všechna bezpečnostní
zařízení, a to včetně toho, zda jsou správně nainstalovány kryty
a zda mají správnou funkci.
Každý den před použitím vždy proveďte vizuální kontrolu
ponorného kladiva a vrtné soupravy. Nepoužívejte ponorné kladivo
a vrtnou soupravu, na kterých jsou uvolněné, opotřebované nebo
poškozené části.
Noste ochranný oděv
Při obsluze nebo údržbě ponorného vrtného zařízení používejte
SCHVÁLENÉ bezpečnostní vybavení (bezpečnostní obuv, ochranné brýle, ochranu sluchu, přilbu, rukavice, respirátor atd.).
Noste přiléhavý pracovní oděv a svázané dlouhé vlasy.
Práce s tímto zařízením vyžaduje maximální pozornost jeho obsluhy. Při obsluze tohoto zařízení nenoste sluchátka umožňující
poslech rádia nebo hudby.
Kontrola podzemních inženýrských sítí
Před zahájením práce pamatujte na to, že kontakt s podzemními
inženýrskými sítěmi může způsobit vážné nebo smrtelné zranění
obsluhy. Kontakt s elektrickým vedením může způsobit úraz nebo
smrt elektrickým proudem. Kontakt s plynovým potrubím může
způsobit jeho roztržení a následný výbuch nebo požár. Po kontaktu s optickými kabely může dojít k vašemu oslepení, budeteli se dívat do laserového paprsku uvnitř těchto kabelů. Přerušení
vodovodního potrubí může způsobit zatopení a sesuv půdy. Před
zahájením vrtání zkontrolujte s využitím příslušných zdrojů polohu
všech inženýrských sítí, které se nachází na místě a v blízkosti vrtu.
Zvolte směr vrtu, který nebude v žádném případě protínat směr
vedení inženýrských sítí. Nikdy neprovádějte vrtání v blízkosti elektrického, plynového nebo vodovodního vedení, dokud nebudete
znát jejich přesnou polohu.
Máte-li jakékoliv pochybnosti o poloze inženýrských sítí, zajistěte
před zahájením práce u příslušné rozvodné společnosti jejich vypnutí a pomocí výkopových prací zjistěte přesnou polohu těchto
sítí.
VAROVÁNÍ: Tento návod k obsluze obsahuje SPECIFICKÁ data pro ponorná kladiva DHD50, DHD55, DHD60, DHD65 a DHD80.
5
ČESKY
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
ČESKY
Zabraňte smrtelnému zranění elektrickým proudem.
Nepřibližujte se.
Zasáhne-li ponorné kladivo nebo vrtná souprava elektrické vedení
pod napětím, může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.
Dodržujte následující pokyny, abyste zabránili smrtelnému zranění
elektrickým proudem. Dodržujte také pokyny pro obsluhu.
 Pracujete-li v blízkosti inženýrských sítí, vždy kontaktujte
příslušnou rozvodnou společnost.
Nepracujte ve výkopu
Nepracujte ve výkopu, jehož stěny nejsou zpevněny a mohly by
se zhroutit. Specifické požadavky týkající se pažení nebo zajištění
bočních stěn výkopu získáte od několika státních institucí. Před zahájením práce ve výkopu zajistěte, aby byla kontaktována vhodná
instituce, která se zabývá splněním těchto požadavků. Příslušné
předpisy mohou být získány po kontaktu se zástupcem příslušného
úřadu. Předpisy jsou k dispozici na příslušných státních úřadech.
Dodržujte zákony a nařízení
 Zjistěte polohu podzemních inženýrských sítí pomocí kvalifikovaných osob.
Nastudujte a dodržujte všechny národní, státní a místní zákony
a předpisy, které se týkají provádění této práce.
 Neprovádějte zvedání, spouštění nebo jiný pohyb vrtací soupravy nebo ramena v blízkosti elektrického vedení.
Umístěte kolem pracoviště výstražné zábrany
 Vždy noste vhodné elektricky izolované rukavice a boty.
 Nikdy se nedotýkejte kovových částí vrtné soupravy, stojíteli na holé zemi a dostane-li se stroj do kontaktu s elektrickým
vedením pod napětím.
 Během provádění vrtacích prací zůstaňte stále v kabině.
 Dojde-li ke kontaktu s elektrickým vedením pod napětím,
nikdy nenastupujte na stroj a nesestupujte ze stroje.
Uvolněné části
Před zahájením otáčení rotační hlavy v opačném směru se ujistěte,
zda je vrtná trubka řádně připevněna k vřetenu rotační hlavy.
Všechny uvolněné spoje mají za následek úplné odšroubování vrtné trubky. Padající vrtná trubka může způsobit zranění pracovníků
obsluhy.
Rozestavte kolem pracoviště oranžové kužele s výstražnými
pokyny.
Umístěte kolem pracoviště zábrany, které podle platných předpisů
zabrání vstupu osob a zamezí dopravnímu provozu.
Dodržujte předpisy týkající se
ochrany životního prostředí
Dodržujte předpisy týkající se ochrany životního prostředí a ekologie.
Před vypouštěním jakékoliv kapaliny nalezněte způsob její správné
likvidace.
Při likvidaci oleje, paliva, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny, filtrů
a akumulátorů vždy dodržujte příslušné předpisy na ochranu
životního prostředí.
Používáte-li při čištění dílů jakákoliv rozpouštědla, ujistěte se,
zda jsou nehořlavá, zda nepoškozují pokožku, zda splňují platné bezpečnostní předpisy a zda jsou používána na místech
s dostatečným větráním.
DANGER
VAROVÁNÍ
 Nedodržení jakéhokoliv výše uvedeného nebo následujícího bezpečnostního předpisu z tohoto návodu k obsluze
může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění. Toto vrtné ponorné kladivo může být používáno pouze pro účely,
pro které je určeno podle popisu v tomto návodu.
Vycházející vzduch
Nikdy nezkoušejte, zda z vrtné trubky vychází vzduch. Vycházející vzduch je velmi nebezpečný. Porucha některé z části může
způsobit vypadnutí vrtné korunky nebo ponorného kladiva z vrtné
soupravy, což by mohlo vést ke způsobení zranění. Kontrolu mazání
ponorného kladiva můžete provést umístěním kousku kartónu pod
čelo korunky.
Tlak vzduchu
Ověřte si, zda je mazací zařízení rozvodu vzduchu (nebo mazací
systém) schopné pracovat s vyššími tlaky vzduchu, které souvisí
s prací ponorného kladiva (až do tlaku 350 psi (24,13 baru)). Při
tlakové zkoušce může dojít k prasknutí nevhodného mazacího
zařízení a ke zranění okolo stojících osob.
6
VAROVÁNÍ: Tento návod k obsluze obsahuje SPECIFICKÁ data pro ponorná kladiva DHD50, DHD55, DHD60, DHD65 a DHD80.
Dodržování pokynů
Před prvním použitím tohoto ponorného kladiva se seznamte s jeho obsluhou
Naučte se ponorné vrtné kladivo a jeho ovládací prvky správně
používat. Dbejte na to, aby toto zařízení neobsluhovaly osoby bez
řádného proškolení.
Nerozumíte-li jakékoliv části tohoto návodu a potřebujete-li pomoc,
kontaktujte prosím nejbližšího autorizovaného prodejce Atlas Copco.
Popis
Ponorná vrtací kladiva jsou určena pro použití s vrtnými soupravami společně s rotační horní hlavou nebo s montážní sestavou poháněnou unášecími tyčemi. Montážní sestava musí
mít dostatečnou nosnost, musí zajišťovat dostatečný přítlak ,
dostatečnou sílu k vytěžení vrtné kolony, dostatečné otáčky,
kroutící moment, mazání kladiva, tlak, množství vzduchu.
Ponorné kladivo dosahuje vysoké produktivity při práci ve tvrdých
horninách, kdy je vrtný proces doplněn o příklep. Metoda rotačního
vrtání používá pro štípání a sekání horniny kombinaci přítlaku váhy
a otáčení. Rotační metody pracují kvalitně v měkkých horninách,
kde může být využita odpovídající hmotnost a síla, které zajistí
úvodní narušení horniny. Ovšem ve tvrdších horninách nemůže
rotační metoda poskytovat pracovnímu nástroji dostatečný výkon,
který by umožnil narušení materiálu a jeho drcení.
Příklepové vrtání překonává omezení rotačního vrtání vytvářením
velmi velkého zatížení během rázu kladiva. Toto zatížení je
dostatečně velké na to, aby umožnilo vniknutí vrtné korunky do
horniny a umožňuje její následné narušení.
Ponorná kladiva jsou doporučena pro vrtání prakticky každé
horniny. V závislosti na velikosti použité vrtné soupravy, jsou tato
zařízení vhodná pro vrtání studní, vrtaní odstřelů v lomech, při operacích v povrchových lomech a při dolování uhlí, při průzkumných
vrtech, při vyhledávání surovin a ložisek plynů, a také při stavebních pracích, kde je nutné provádění velkého množství výkopových
prací v horninách.
Ponorné kladivo je obsluhováno ovládáním polohy pístu pomocí
množství dodávaného a odcházejícího proudu vzduchu. Hnací
množství vzduchu umožňuje úder pístu a vratné množství vzduchu
vrací píst do horní úvratě (přípravné polohy) pro další úder.
Cyklus ponorného kladiva využívá konstrukci pístu s osazením,
která umožňuje průchod vzduchu celým pracovním cyklem pístu.
Výsledkem je konstantní přítlačná síla působící na píst, která na rozdíl od konvenčních ponorných kladiv a pístů bez osazení zvyšuje
rázovou energii pístu.
Konstantní přítlačná síla působící na píst také umožňuje rychlé
a přesné zastavení vzduchu při zdvižení korunky ze dna vrtu a omezuje škody způsobené příklepem naprázdno.
Nastavení ponorného kladiva
Dříve než je ponorné kladivo použito pro vrtání, musí být nastaveno tak, aby byla zajištěna správná spotřeba stlačeného vzduchu
a všechny spoje musí být utaženy. Volba velikosti škrticího ventilu bude záviset na požadavcích, které se týkají čištění vrtané díry
a výkonu použitého kompresoru (tlak a průtok vzduchu). Spotřeba
vzduchu kladiva by měla být nastavena tak, aby bylo dosaženo
co nejlepší rovnováhy mezi výkonem a čištěním vrtané díry. Mezi
ostatní faktory, které musí být brány v úvahu, náleží hloubka vrtané díry a voda, která bude použita a která bude vstřikována.
V některých případech, kde jsou tyto faktory nepředvídatelné,
může být správná velikost škrticího ventilu zvolena až po praktických zkušenostech.
Nejlepšího výkonu jakéhokoliv ponorného kladiva bude dosaženo,
jakmile může ponorným kladivem s pevným škrticím ventilem
projít maximální množství vzduchu. V ideálních podmínkách bude
tlak požadovaný pro průtok takového množství vzduchu ponorným
kladivem v provozních parametrech kompresoru. Je-li k dispozici
dodávka většího množství vzduchu, než je množství požadované
pro provoz kladiva při jmenovitém tlaku kompresoru, je nutné
vyřešit využití přebytečného množství vzduchu. Není-li přebytečný
průtok vzduchu využit, kompresor bude pracovat v cyklech, což
povede ke ztrátě výkonu kladiva.
Ponorná kladiva Atlas Copco mohou být vybavena zařízením pro
doplňkové čištění vrtu náhradou pevné zátky škrticího ventilu,
která je namontována při výrobě, za obtokovou zátku škrtícího ventilu (viz níže uvedená tabulka). Musí-li být pro čištění vrtané díry
použito větší množství vzduchu a výkon kompresoru je dostatečný,
průtok vzduchu může být určen z následující rovnice:
Q = 9,71 * D^2 * P, kde D = průměr díry (v palcích), Q = průtok
(krychlové stopy za minutu), P = tlak (psig).
DIAMETER
EQUIVALENT
TOPLOCHY
FLAT SIZE
PRŮMĚR
ODPOVÍDAJÍCÍ
VELIKOSTI
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
•
0.15
•
•
0.1
0.05
•
•
0
0.1
0.2
• 1/4 průměru zátky (QL4/QL40)
1/2 průměru zátky (QL80)
0.3
0.4
3/8 průměru zátky (QL50/QL60)
5/8 průměru zátky (QL120/QL200)
Průměr díry v palcích (mm)
Tlak vzduchu
Psig (bar)
1/16
(1,6)
1/8
(3,2)
3/16
(4,8)
1/4
(6,4)
5/16
(7,9)
Obtokový vzduch
krychlové stopy za minutu (m3/min)
200
(13,8)
8
(0,23)
30
(0,85)
68
(1,93)
121
(3,43)
190
(5,38)
250
(17,2)
9
(0,25)
38
(1,08)
85
(2,41)
152
(4,30)
237
(6,71)
300
(20,7)
11
(0,31)
46
(1,30)
102
(2,89)
182
(5,15)
284
(8,04)
350
(24,1)
13
(0,37)
53
(1,50)
119
(3,37)
212
(6,00)
332
(9,40)
Požadavky na výplach vrtu
Nutnost odpovídajícího čištění vrtané díry nemusí být příliš
zdůrazňována. Díra, která není řádně čištěna, může být příčinou
nedostatečného výkonu, rychlého opotřebování korunky, vrtné
kolony a v některých případech ztráty ponorného kladiva a vrtné
trubky ve vrtané díře. Čištění díry obvykle přímo souvisí s tím, co
je nazýváno rychlost výplachu nebo rychlost vzduchu, který vynáší
vrtnou drť ze dna vrtu.
Rychlost výplachu je definována jako rychlost vzduchu v mezikruží
vrtané díry při atmosférickém tlaku. Jinými slovy, vliv tlaku vzduchu u dna díry není při počítání rychlosti výplachu brán v úvahu.
Při konvenčním čištění vrtané díry (bez mýdlových nebo pěnových
přípravků) by měla být rychlost vynášení vrtané drti vyšší než
3000 stop za minutu (914,4 m/min).
VAROVÁNÍ: Tento návod k obsluze obsahuje SPECIFICKÁ data pro ponorná kladiva DHD50, DHD55, DHD60, DHD65 a DHD80.
7
ČESKY
Všeobecné informace
Volba nastavení škrticího ventilu
EKVIVALENTNÍ VELIKOST VSTUPNÍHO OTVORU (palce)
MONTÁŽ A OBSLUHA
ČESKY
Je-li to ovšem možné, rychlost výplachu by neměla překročit hodnotu 7000 stop za minutu (2133 m/min).
Výplachová rychlost může být vypočítána vydělením spotřeby
vzduchu ponorného kladiva v krychlových stopách za minutu velikostí plochy mezikruží ve čtverečných stopách. Může být použita
následující rovnice:
Rychlost [ft./min] (m/min) =
spotřeba vzduchu [scfm] (m3/min)
plocha mezikruží [čtverečné stopy] (m2)
kde:
 Spotřeba vzduchu je stanovená dávka stlačeného vzduchu
nebo spotřeba vzduchu ponorného kladiva při maximálním
tlaku.
 Plocha mezikruží je plocha mezi průměrem vrtané díry a vrtnou trubkou. Může být vypočítána následovně:
 Plocha mezikruží
[čtverečná stopa] = 0,0055 x (průměr díry [palce]2 - průměr
vrtné tyče [palce]2)
(m2) = 0,785 x (průměr díry [m]2 - průměr vrtné tyče [m]2)
Montáž vrtné korunky
Před montáží by měly drážky na vrtné korunce být řádně namazány
vhodným olejem nebo vazelínou.
Mimoto by měly být před zašroubováním matky do ponorného
kladiva řádně pokryty mazivem i závity na matce kladiva. Před
zašroubováním matky do ponorného kladiva nezapomeňte nainstalovat obě poloviny pojistného kroužku na vrtnou korunku.
Použitá vrtná korunka a matka ponorného kladiva
Při montáži nové vrtné korunky na používanou matku a naopak
musíte být velmi opatrní. Při některých aplikacích, obvykle
v měkkých horninách, dochází k nadměrnému pohybu vrtné korunky v drážkách matky kladiva. Může dojít tak k nerovnoměrnému
opotřebování drážek na vrtné korunce a matce kladiva. Je- li do
použité matky instalována nová vrtná korunka, dosedaní matky
a korunky nebude kvalitní. Pokud budete ponorné kladivo používat
při aplikacích, u kterých dochází k opotřebování drážek vždy kontrolujte drážkování na matce a na vrtné korunce.
Také se předpokládá, že matka kladiva bude otáčena, aby došlo
k rovnoměrnému opotřebování drážek a vnějšího průměru matky.
Tímto úkonem zajistíte prodloužení životnosti matky kladiva.
Montážní utahovací moment a dotažení zadní hlavy
kladiva
Ponorná kladiva používají pro zajištění vnitřních součástí uložení
s pevným uchycením, a proto jsou části na svých místech během
velmi velkých zatíženích. Tento systém je vysoce efektivní z hlediska zamezení pohybu (a následného poškození) vnitřních částí.
Dostatečné dotažení mezery mezi zadní hlavou a pláštěm
nemůžete provést rotační hlavou. Protože je pro upevnění částí na
svých místech použito velké zatížení, musí být pro dotažení zadní
hlavy použit velký kroutící moment. K řádnému utažení spoje musí
být použit přídavný klíč. Obvykle postačí použití hydraulického
klíče a upínacího přípravku, které jsou dodávány s většinou vrtných
souprav. Je velmi důležité aby mezera na zadní hlavě u ponorných
kladiv byla odstraněna.
Mezera mezi pláštěm a zadní hlavou během vrtání zvyšuje
pravděpodobnost uvolnění (vyšroubování) zadní hlavy ve vrtu
a ztrátu vrtné kolony ve vrtu.
Tento montážní moment zajistí ochranu před uvolněním spojů ve
vrtu a také zajistí dostatečné předpětí závitů. Viz obrázek 6 v části
5, kde jsou specifikovány utahovací momenty.
Mazání
Mazací pravidla a technické údaje
Všechna ponorná kladiva vyžadují mazání olejem, aby byla
zajištěna jejich odolnost proti opotřebování, oděru a korozi. Mimoto olejový film pokrývající všechny vnitřní části utěsňuje vnitřní
vůle, čímž redukuje ztráty výkonu způsobené utěsňovacími vůlemi.
Všeobecně se odhaduje, že požadované množství oleje je úměrné
množství použitého vzduchu.
Olej musí také dosahovat dostatečně vysoké kvality. Doporučujeme
použití oleje Atlas Copco Supertac nebo Atlas Copco Cop Oil. Je-li
použit jiný typ oleje, musí splňovat požadavky specifikace, které
jsou uvedeny na obr. 2 v části 5.
Při suchém vrtání (vstřikováno méně než 7,6 l/min vody) je
v zásadě doporučeno, aby bylo do proudu vzduchu vstřikováno
0,16 l oleje za hodinu pro každých 100 krychlových stop za minutu (2,8 m3/min) vzduchu. Například při dodávce vzduchu 25,5
m3/min do ponorného kladiva bude vyžadováno 25,5 ÷ 2,8 x
0,16 = 1,6 l za hodinu. Při mokrém vrtání (více než 7,6 l/min) je
předpokládáno, že mazací poměr bude zdvojnásoben na 0,32 l
oleje za hodinu pro každých 100 krychlových stop za minutu (2,8
m3/min) vzduchu.
Dodatečné vstřikování oleje kompenzuje ztráty vzniklé vyplachováním způsobeným vodou a ztrátami oleje. Doplňkové mazání je
nutné také při vrtání pomocí pěny. Další podrobnosti jsou uvedeny
v části Vrtání pomocí pěny. (Viz níže uvedená tabulka.)
Množství vstřikovaného oleje pinty za
Průtok vzduchu hodinu (l/hod)
krychlové stopy za
Mokré vrtání nebo vrtání
minutu
Suché vrtání
Hydrocyclone
150
0,5 (0,2)
1,0 (0,5)
250
0,8 (0,4)
1,7 (0,8)
350
1,2 (0,6)
2,3 (1,1)
500
1,7 (0,8)
3,3 (1,6)
600
2,0 (1,0)
4,0 (1,9)
750
2,5 (1,2)
5,0 (2,4)
800
2,7 (1,3)
5,3 (2,5)
900
3,0 (1,4)
6,0 (2,8)
1050
3,5 (1,7)
7,0 (3,3)
1250
4,2 (2,0)
8,3 (3,9)
1500
5,0 (2,4)
10,0 (4,7)
2000
6,7 (3,2)
13,3 (6,3)
3000
10,0 (4,7)
20,0 (9,5)
Maziva
K dispozici jsou dva základní typy mazacích zařízení. Plunžrová
maznice a maznice na principu Venturiho trubice:
Plunžrová maznice je poháněna plunžrovým systémem, který
v načasovaných intervalech dodává do olejového vedení pevnou
dávku oleje. Tyto systémy jsou užitečné zejména proto, že v olejové nádrži nemusí být udržován vysoký tlak. Plunžrové maznice
nejsou také citlivé na viskozitu oleje a teplotu. Ovšem z hlediska jejich složitosti není spolehlivost plunžrových maznic tak dobrá jako
u maznic na principu Venturiho trubice. Také proto, že je olej dodáván
v dávkách, a proto není do vnitřních částí kladiva dodáván rozprášen
tak rovnoměrně jako z maznic na principu Venturiho trubice.
Maznice na principu Venturiho trubice pracují na podobném
Mimo to, že provedete alespoň odstranění mezery u zadní hlavy,
principu jako benzínový karburátor. Spodní část ve Venturiho trudoporučujeme vám také utažení zadní hlavy a sklíčidla momentem
bici vytváří pokles tlaku, což způsobí nasátí oleje do proudu vzo velikosti zhruba 750 - 1000 ft.-lb na palec (40,5 - 54 Nm/mm).
duchu. Olej je rozprášen a velmi účinně smíchán se vzduchem,
Například ponorné kladivo třídy 5 palců (127 mm) (QL50) by mělo
což zaručuje maximální pokrytí vnitřních částí ponorného kladiva.
být dotaženo momentem 3750 - 5000 ft.-lb (5143,5 - 6858 Nm).
VAROVÁNÍ: Tento návod k obsluze obsahuje SPECIFICKÁ data pro ponorná kladiva DHD50, DHD55, DHD60, DHD65 a DHD80.
8
Kontrola mazání
Je-li olej při mazání ponorného kladiva vstřikován do proudu vzduchu u suchého potrubí nebo hadic, pokrytí stěn potrubí olejem
zabere značnou dobu. Dokud nebudou tyto povrchy pokryty olejovým filmem, do ponorného kladiva je dodáváno velmi málo oleje.
Před spuštěním ponorného kladiva je důležité, abyste se ujistili,
zda je pokrytí olejovým filmem dostatečné. Doporučujeme, aby byl
umožněn provoz ponorného kladiva, dokud se na výplachových
otvorech korunky neobjeví viditelný olejový film.
the bit blow holes.
Umístění kousku kartónu nebo dřeva pod výplachové otvory korunky umožňuje dobrou kontrolu toho, zda olej prochází ponorným
kladivem. Kartón nebo dřevo budou navlhčeny olejem, bude-li olejový film ve v ponorném kladivu dostatečný. Nebylo-li ponorné
kladivo nějaký čas používáno a došlo-li k vysušení oleje, navrhujeme, aby byl do každé vrtné trubky nalit šálek oleje, aby došlo
k rychlejšímu obnovení olejového filmu v celém vrtném systému.
Po vrtání, při kterém je vstřikováno velké množství vody, je důležité,
abyste si uvědomili, že mohlo dojít k vypláchnutí olejového filmu.
Obsluha, která přechází z mokrého na suché vrtání (při vrtání studní nebo v lomech), musí zajistit obnovení tohoto olejového filmu.
Vstřikování vody
Vstřikování vody může způsobit, že ponorné kladivo bude
spotřebovávat větší množství stlačeného vzduchu (udržování
nižšího tlaku) nebo menší množství vzduchu (udržování vyššího
tlaku vzduchu) v závislosti na množství vstřikované vody. Například,
je-li ponorné kladivo mazáno olejem a je-li vstřikováno malé
množství vody (méně než 1 galon za minutu (3,8 l/min)), olejový
film, který zajišťuje utěsnění vnitřních únikových cest, je vypláchnut
a dojde ke zvýšení spotřeby stlačeného vzduchu (tlak poklesne).
Naopak, je-li vstřikováno velké množství vody (více než 3 galony
za minutu (11,4 l/min) množství vody bude dostatečné, aby zajistilo utěsnění únikových cest a omezí proud vzduchu procházející
ponorným kladivem. V takovém případě dojde ke snížení spotřeby
vzduchu (tlak se zvýší).
Nárůst tlaku v souvislosti se vstřikováním vody může v některých
případech překročit maximální jmenovitý tlak kompresoru.
V těchto případech musí být zvětšena velikost škrticího ventilu
nebo obtokového otvoru, aby došlo ke snížení tlaku.
Použití vody, což je vyžadováno ve většině případů, zkracuje provozní životnost jednotlivých komponentů. Dále je uveden seznam
některých problémů způsobených vstřikováním vody:
 Špatná kvalita vody může způsobit korozi nebo může
způsobit znečištění vrtného zařízení. Důsledkem může
být předčasné opotřebování nebo koroze a poruchy. Voda
používaná pro vstřikování do ponorného kladiva musí mít
neutrální pH a nesmí se v ní nacházet žádné nečistoty.
 Vstřikování vody značně snižuje výkon vrtání.
Voda omezuje průtok a výsledný tlak v pracovních komorách kladiva a omezuje čištění čela vrtu v, což způsobuje
přebrušování vrtné drti.
 Voda nacházející se na čele pístu způsobí vyhloubení vrtné korunky a pístu a ustřižení nebo ulomení výplachové
trubky. V obou případech dochází ke zkrácení životnosti
komponentů.
Ponorné kladivo, které bylo používáno se vstřikováním vody
a které nebude více několik dnů v provozu, by mělo být vysušeno
a namazáno olejem. To by mělo být po ukončení vrtání provedeno
profouknutím mazacím vzduchem.
Obsluha ponorného kladiva
Vrtání s pěnou
Při určitých vrtacích aplikacích může být výhodné použití pěny,
což zlepší čištění vrtané díry a regulaci zpětného tlaku. Použití
hustější pěny (hustota pěny na holení) může zachytit vrtanou drť
a umožní její vynesení z díry značně nižší výplachovou rychlostí
než v případě, kdy je používán samotný proud vzduchu. Pěna
může také strhnout a zachytit formace vody v případě velkých
dávek vody a snižuje zpětný tlak působící na vrtnou kolonu.
Ponorné kladivo Atlas Copco je kompatibilní se všemi běžně
dostupnými pěnícími přípravky. Moderní vrtací pěny nezpůsobují
korozi, ale jejich účinky vytváří prostředí, které je vhodné pro
působení koroze na díly vrtného zařízení. Použití pěny při práci
s ponorným kladivem vyžaduje speciální péči, aby byly maximalizovány výkon vrtání a provozní životnost vrtného zařízení.
 Pěna, což je v základě mýdlo, strhává olej a tak může
způsobit problémy s mazáním ponorného kladiva. Vrtáte-li
s pěnou, zvyšte dávky vstřikovaného oleje.
 Při průchodu pěny přes ponorné kladivo se vytváří a zanikají bubliny. Tato akce způsobuje leštění ocelových dílů
a zvyšuje tak jejich náchylnost ke korozi.
 Jakmile je vrtání ukončeno, běžně přítomný olejový film je
odstraněn. Olej je odstraněn z vnitřních částí kladiva, a tak
dochází k odstranění ochranné vrstvy proti působení koroze.
Je-li ukončeno vrtání pomocí pěny, z vnitřní části ponorného kladiva
musí být odstraněny všechny zbytky pěny a všechny části musí být
pokryty vrstvou oleje. Nedodržení tohoto pokynu způsobí rychlou
korozi vnitřních částí a při obnovení vrtání rychlé opotřebování. Po
ukončení vrtání pomocí pěny doporučujeme provedení následujícího postupu:
 S vrtným zařízením v poloze pro výplach zastavte přívod
pěny a několik minut nechejte kladivem proudit vzduch
s velkým množstvím vody.
 Zastavte přívod vody a pokračujte ve výplachu kladiva
mazacím vzduchem, dokud nebude na výplachových otvorech korunky vidět proudící olej.
 Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, čistěte kladivo
každý den po ukončení pracovní směny. Nebude-li kladivo
používáno delší dobu, doporučujeme, aby bylo ponorné
kladivo před uložením demontováno, vyčištěno, namazáno
a znovu smontováno.
Zavrtávání
Zavrtávání vrtané díry je kritickým stádiem vrtacího procesu.
Správným zavrtáním vrtu ovlivníte jeho kvalitu horní části vrtu
a schopnost nabití vrtu a následný odstřel. Ustavení vrtné soupravy
a správné vrtání, určuje celkovou pevnost dokončeného vrtu.
Předpokládá se, že ponorné kladivo bude zavrtáváno pomocí nízkého tlaku a pomalého posuvu, dokud nebude vrt stabilní. Stejně
jako v případě, kdy musíte pečlivě kontrolovat spirálový vrták při
vrtání ruční vrtačkou, také vrtání z ponorným kladivem musíte zahájit opatrně.
VAROVÁNÍ: Tento návod k obsluze obsahuje SPECIFICKÁ data pro ponorná kladiva DHD50, DHD55, DHD60, DHD65 a DHD80.
9
ČESKY
K nastavení množství dodávaného oleje je obvykle používán jehlový ventil. Nevýhodou maznice na principu Venturiho trubice je
to, že je nutné použití tlakové olejové nádrže, do které se vejde
menší množství oleje. Mazací poměr také závisí na viskozitě oleje,
která se liší podle aktuální teploty.
ČESKY
Rychlost otáčení
Posuv
Rychlost otáčení přímo ovlivňuje velikost úhlového dělení roubíků
korunky procházejících od jednoho úderu kladiva k druhému. Optimální úhlové dělení závisí na proměnných hodnotách jako jsou
rázová energie (tlak), tvrdost horniny, průměr vrtné korunky atd.
Ideální rychlost otáčení vytváří nejlepší celkové vyvážení mezi
rychlostí pronikání, životností vrtné korunky a plynulostí vrtaní.
K tomu v zásadě dochází, je-li velikost vrtné drti největší.
Síla požadovaná pro posuv ponorného kladiva je přímo úměrná
velikosti výstupního výkonu.
Určení optimální rychlosti otáčení musí být prováděno podle
aktuální aplikace. Dobrým pravidlem je vydělení hodnoty 300
průměrem vrtné korunky v palcích, čímž dojde k určení rychlosti
v otáčkách za minutu. Tímto způsobem získáte přibližným odhadem rychlost otáčení . Ovšem rychlost otáčení musí být také
sladěna s rychlostí průniku. Bylo zjištěno, že správná rychlost
otáčení obvykle umožňuje posuv vrtné kolony v délce 3/8 - 3/4
palce (9,5 - 19 mm) na jedno otáčku vrtného zařízení. Toto měření
může být běžně provedeno pomocí křídy nebo mastku, kterým budete při provozu vrtné soupravy malovat na vrtnou trubku spirálu.
Vzdálenost mezi spirálami (rozteč) může být snadno změřena, aby
bylo určeno, zda má být rychlost otáčení zvýšena nebo snížena. Jeli rozteč menší než 3/8 palce (9,5 mm), otáčky vrtného zařízení by
měly být sníženy. Je-li rozteč větší než 3/4 palce (19 mm), otáčky
by měly být zvýšeny.
Následující obrázek znázorňuje příklad značek namalovaných
křídou na vrtné trubce, kdy byla zjišťována velikost posuvu.
Nastavte otáčky tak,
abyste získali posuv
3/8 až 3/4 palce
(9,5 až 19 mm)
Další metoda pro nastavení rychlosti otáčení vyžaduje sledování
opotřebení roubíků, které vzniká na vnějších roubíkách korunky.
Opotřebovaná plocha by se měla nacházet přímo na horní části
roubíků vrtné korunky.
Plocha, která se nachází na náběhové hraně roubíku (boční čelo
vzhledem ke směru otáčení), upozorňuje na příliš nízkou rychlost
otáčení.
A naopak, příliš rychlé otáčení způsobuje rychlé opotřebování
vrtné korunky a opotřebovaná plocha se bude nacházet na zadní
hraně roubíku.
Podle hrubého odhadu musí být při provozu s maximálním výkonem posuv vrtného zařízení prováděn působením síly zhruba 500
liber na palec (9 kg/mm) průměru kladiva.
V mnoha případech obsluha jednoduše nastaví posuv tak, aby rotace začal pulzovat a potom tlak mírně sníží, dokud nebude rotace
stabilní. Jestliže vrtáte první vrt a neumožňuje-li hmotnost první
vrtné trubky nebo upínacích objímek posuv vrtné kolony, bude muset být využita přítlačná síla. Jakmile bude vrt dostatečně hluboký
a vrtná kolona bude mít větší hmotnost, velikost přítlaku musí být
snížena. Nakonec může dojít k tomu, že hmotnost vrtné kolony
překročí hodnotu pro sílu posuvu a bude muset být převeden do
režimu tahu (vytěžení vrtné kolony).
Je-li prováděno vrtání různými vrstvami, jako jsou tvrdé a měkké
horniny nebo materiál s dutinami, musí být věnováno maximální
úsilí tomu, aby byl zajištěn správný posuv vrtné kolony. Nesprávný
chod vrtné kolony může během krátkého okamžiku způsobit
poškození ponorného kladiva, vrtných trubek a vrtné korunky. Posuv na vrtné soupravě by měl mít dostatečně rychlou odezvu, aby
se vrtná kolona mohla vytáhnout, dojde-li k proniknutí do praskliny
nebo do měkké spáry.
Stejně důležité je, aby bylo zabráněno příliš prudkému posuvu při
vrtání přes narušené nebo roztříštěné materiály. Píst ve vrtném
zařízení se na každé straně skříně pohybuje s vůlí zhruba 0,003
palce (0,076 mm). I když se zdá, že je plášť kladiva velmi pevný
a tuhý, boční tlaky mohou způsobit dostatečně velké deformace,
které ovlivní pohyb pístu ve skříni.
Prochází-li plášť kladiva příliš rychle přes horniny s dutinami, je
pravděpodobné, že dojde k jeho
vychýlení. Tře-li se píst o stěnu deformovaného pláště dostatečně
silně, na povrchu pístu se vytvoří praskliny způsobené třením.
Tyto malé praskliny se mohou časem zvětšovat a mohou způsobit
prasknutí pístu.
Síla posuvu by měla být zmenšena během vrtání přes narušené,
nezpevněné nebo roztříštěné horniny, aby bylo zabráněno zkroucení nebo deformaci pláště kladiva.
Čištění díry, proplachování a odstraňování prachu
Jak již bylo uvedeno dříve, důležitost kvalitního čištění vrtané
díry nesmí být opomíjena. Vrtaná díra, která není dostatečně
čištěna, způsobí zpomalení postupu (rychlosti průniku), zkrácení
životnosti nářadí (ponorné kladivo, vrtná korunka a vrtné trubky)
a příslušenství a mohla skutečně zvýšit riziko ztráty vrtné kolony.
Suché vrtání
Nejefektivnějším prostředkem pro čištění vrtané díry je suché vrtání.
Vrtná drť je normálně vyplachována a odstraňována z vrtané
díry velmi efektivně. Představte si odfukování nebo zametání prachu nebo nečistot z podlahy, která je suchá nebo mokrá....co je
účinnější?
Stejný princip se vztahuje také na odstranění drti z vrtané díry.
SMĚR OTÁČENÍ
Pohled zobrazuje opotřebovanou plošku na náběhové hraně - signalizace příliš pomalého otáčení. Všimněte si, že poškození roubíku
bylo způsobeno opotřebovanou ploškou náběhové hrany.
Utahovací moment
Podle hrubého odhadu byste měli aplikovat na každý palec průměru
vrtné korunky utahovací moment 500 ft/lbs (27 Nm).
Příklad: vrtná korunka s průměrem 6 palců x 500 ft/lbs =
utahovací moment 3000 ft/lbs
10
Mokré vrtání
Při mnoha aplikacích je vyžadováno vstřikování vody, aby mohlo
dojít k odstranění prachu nebo k vyčištění vrtané díry. Množství
vstřikované vody používané pouze k odstranění prachu je obvykle
menší než 1 galon za minutu (3,785 l/min) a postačuje právě tak
ke zvlhčení jemného prachu. Minimální vstřikování vody je obvykle
běžné při odstraňování prachu v mělkých vývrtech, kde není problém s vnikáním vody do vrtané díry.
Vstřikování většího množství vody je obvykle nutné při práci ve
studnách a při hlubokých vrtech, kde se může do hry dostat více
faktorů.
VAROVÁNÍ: Tento návod k obsluze obsahuje SPECIFICKÁ data pro ponorná kladiva DHD50, DHD55, DHD60, DHD65 a DHD80.
 Některé materiály, jako jsou měkké vrtané horniny nebo
horniny obsahující hlínu, mohou někdy vyžadovat vstřikování
značně velkého množství vody.
U těchto aplikací je unikátní to, že mohou být prováděny
pouze zcela suchým vrtáním nebo zcela mokrým vrtáním....
ne uprostřed. Vstřikování kapaliny vede k vytváření lepkavého bláta, které se nalepuje na vrtné trubky a stěny vrtu
a které brání čištění vrtu. Správné množství vstříknuté kapaliny sníží tvoření lepkavého bláta a to může být odstraněno
z vrtané díry.
Výměna vrtné korunky
Demontáž vrtné korunky
Demontáž vrtné korunky může být jedním z nejnebezpečnějších
a nejvíce frustrujících úkonů majících vztah k vrtání děr. Ovšem
pomocí správných nástrojů a technik, nebude demontáž vrtné
korunky vyžadovat více než několik minut a nadávek. Následující
body upozorňují na to, co bude užitečné pro rychlou a bezpečnou
demontáž vrtné korunky a pro snížení rizika poškození dílů
ponorného kladiva
1. Používejte ostré upínací kleštiny. Opotřebované nebo jinak poškozené upínací kleštiny zvyšují tlak čelistí a zvyšují tak náchylnost
kleštin k poškození pláště kladiva. Mnoho plášťů Atlas Copco je
zakaleno, což znamená, že musí být pro uchopení kaleného pláště
používány ostré upínací kleště.
2. Uchopte plášť na správném místě. Uchopení pláště kladiva
v místě závitu může způsobit značné problémy s povolováním tohoto závitu.
Příklad: Při použití klíče vzniká síla působící směrem dovnitř, která
může způsobit poškození závitů, nachází-li se tyto závity pod
čelistmi klíče.
Tímto způsobem se pouze zvyšuje hodnota utahovacího momentu, který musí být použit k uvolnění závitu.
Neprovádějte uchopení pláště také v místě, kde není plášť v kontaktu s pístem. Uchopení pláště v místě, které není nijak zpevněno,
může způsobit deformaci pláště. Níže uvedený obrázek a tabulka
zobrazují místa vhodná pro uchopení pomocí kleští.
DANGER
VAROVÁNÍ
 Zkontrolujte, zda mohou být řetězový klíč nebo kleště
použity s předepsaným utahovacím momentem. Odlétávající části prasklého řetězového klíče mohou způsobit
vážné nebo smrtelné zranění!
Záruka bude zrušena:
- Dojde-li ke svařování pláště tepelné zušlechtění pláště
bude zničeno
Na skříni vzniknou praskliny
- Dojde-li k zahřívání pláště pomocí hořáku
Tepelné zušlechtění pláště bude zničeno a dojde k deformaci
- Dojde-li k uchopení pláště přes závity
Může dojít k deformaci vnitřního průměru a ke vzniku
prasklin
- Dojde-li k úderům kladiva do skříně
Mohou se vytvořit praskliny na vnějším povrchu skříně
- Používejte ostré upínací kleště, abyste se vyhnuli
problémům -
Demontáž vrtné korunky pouze pomocí příklepu
Máte-li potíže s uvolněním matky kladiva, v některých případech
pomůže použití nízkého tlaku vzduchu a opačný směr otáčení,
aby došlo k uvolnění závitu. Dále je uveden postup doplněný
o výstražné poznámky:
DANGER
VAROVÁNÍ
 Používejte ochranu zraku, protože kladivo bude pracovat
nad povrchem terénu.
 Zkontrolujte, zda jsou utaženy všechny spoje vrtného
kolony. Sledujte ostatní spoje, abyste se ujistili, zda nedojde k jejich povolení dříve než k uvolnění matky. Dojde-li
k jejich uvolnění, přerušte tento postup.
TOP
OFČELIST
JAW
HORNÍ
Pokyny pro pracovní postup
MAXIMÁLNÍ
VZDÁLENOST
2. Demontujte všechny vrtné trubky tak, aby byly k rotační
hlavě připojeny pouze ponorné kladivo a adaptér.
SPODNÍ
ČELIST
BOTTOM
OF
M IMINIMUM
NIMÁLNÍ
VZDÁLENOST
DISTANCE
4. Nikdy nepoužívejte pro povoleni pláště kladivo nebo tzv.
navařování. Všechny pláště jsou kaleny, aby byla prodloužena jejich životnost. Tvrdý povrch pláště může být poškozen svařováním
nebo úderem kladiva. Máte-li potíže s uvolněním matky nebo zadní
hlavy, opakovaně poklepejte na zadní část pláště v místě závitu
mosaznou tyčovinou nebo kladívkem a současně vyvíjejte tlak,
který může napomáhat při uvolňování spoje.
1. Umístěte pod vrtnou korunku kousek relativně tvrdého polyuretanu nebo dřevěnou desku.
3. Pomocí relativně malého posuvu nastavte vrtnou korunku
do kontaktu s relativně tvrdou polyuretanovou deskou nebo
dřevěnou desku.
4. Nastavte tlak kladiva zhruba na 150 psig (10,3 baru).
Polohy řetězového klíče
Model DTH
Minimální vzdálenost od
sklíčidla ke spodní čelisti
DTH 50/5
DTH 60/65
DTH 80
6,5 palce (165,1 mm)
6,5 palce (165,1 mm)
8 palců (203,2 mm)
Maximální vzdálenost
od sklíčidla k horní
čelisti
15 palců (381 mm)
17 palců (431,8 mm)
22 palců (558,8 mm)
3. Zkontrolujte, zda je vrtná korunka řádně usazena v povolovacím
stole. Nesprávné usazení může způsobit vyklouznutí.
5. Sledujte, zda zhruba po 10 sekundách provozu nedošlo
k uvolnění spoje.
6. Nedojde-li k uvolnění spoje, provádějte během vrtání
pomalou rychlostí změnu směru otáčení, dokud nedojde
k uvolnění spoje.
7. Přerušte práci ihned, jakmile dojde k uvolnění matky kladiva.
Z uvolněného spoje začne unikat mazivo a vzduch.
VAROVÁNÍ: Tento návod k obsluze obsahuje SPECIFICKÁ data pro ponorná kladiva DHD50, DHD55, DHD60, DHD65 a DHD80.
11
ČESKY
 Vnikání vody do vrtu může způsobit vytvoření prstenců bláta,
na kterých se suchá vrtná drť setkává s vodou vstupující do
vrtané díry. Prstence bláta se vytváří na místech, kde suchá
drť narazí na vlhkou plochu a nalepuje se na stěnu vrtané
díry. Vstřikování většího množství vody je nutné, aby byla
vrtaná díra dostatečně vlhká a aby nedocházelo k vytváření
těchto prstenců. Množství vstřikované kapaliny se může
v závislosti na velikosti vrtané díry, rychlosti průniku a typu
vrtaného materiálu pohybovat v rozmezí od 2 do 15 galonů
za minutu (7,57 až 56,775 l/min).
ENGLISH
13. Determine the following clearances from the dimensions
recorded.
nBit to bit bearing
nPiston to casing
nPiston to cylinder
nPiston tail bore seal to guide
14. Referring to the as-new dimensions and recommended
replacement clearances in Section 5, determine which parts
have suffered the most wear. Replace the part(s) needed
to bring the clearances back to specification. The chart
below may be useful for recording and determining which
clearances require service.
DTH Clearance worksheet
Dimensions
Measured
Dimension
ID A
As new
Actual
Measured
diameter
wear
clearance
from table
B C
D Piston to Casing
Large piston OD
1
1B-1A
Casing ID
2
2A-2B
2A-1A
Piston to cylinder
Small piston OD
3
3B-3A
Cylinder ID
4
4A-4B
4A-3A
Piston to guide
Piston tail ID
5
5A-5B
Guide OD
6
5B-5A
5A-6A
Bit to bearing
Bit bearing ID
7
7A-7B
New bit tail OD
8
8B-8A
7A-8A
DTH assembly
Before assembling a DTH , the parts should be prepared as
follows:
Discard
clearance
from table
E
backhead o-ring to hold it in position.
2. Slide the compression cone over the backhead with the
nAll parts should be clean and free of grit dirt and other foreign
material.
nAll nicks and burrs on parts should have been removed.
nAll parts except the tapered section of the guide should be
coated with rock drill oil, preferably the same type to be used
while drilling.
nAll damaged o-rings and seals should be replaced. Oil or
lightly grease the seals to avoid cutting or tearing during
assembly.
nIf corrosion is common, spray casing threads with a corrosion
protectant such as LPS Hardcoat. Make sure the threads are
clean and dry, and that sufficient drying time is allowed.
tapered end facing the internal end of the backhead.
3. Install the check valve seal, gently prying it into position with
a screwdriver. Take care not to tear or cut the seal.
1. Slide the backhead saver ring over the backhead. Install the
18
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
5. Install the guide plug o-ring in its groove.
6. Lightly oil the o-ring. It is not necessary to lubricate the
remainder of the guide plug. Insert the guide plug into the
guide. As the top of the guide plug enters the guide, install
the o-ring cord and detent pin into the groove in the top of
the guide plug. Align the grooves in the guide plug with the
set of holes in the guide appropriate for your air system. See
Section 1,’DTH Setup´ for details.
7. The guide is held in position by a locking taper and Loctite®
retaining compound. Before reinstalling the guide the mating
taper surfaces must be free or compound residue, oil, and
grease. use a Scotch Brite® or similar nonabrasive pad and
an ODC-free degreaser such as Loctite® 22335 or 20162 to
clean the parts. Brake cleaner may be used if nothing better
is available. Wait 1-2 minutes after wiping the degreaser
from the part before applying the retaining compound.
8. Loctite 680 or 638 is recommended for securing Total Depth
guides. Loctite® 680 is available from your Atlas Copco
Dealer in 5 ml capsules. On TD35- TD55 hammers apply
two lines of the retaining compound along the axis of the
guide, about 180 degrees apart on the tapered section
of the guide (see photo). On TD60 - TD90 hammers, use
three lines of compound 120 degrees apart. For TD60/65
hammers, about half the 5 ml capsule (part number
52342706).
10. Slide the valve assembly (large end first) over the guide and
the nose of the backhead. Take care to avoid damaging or
twisting the valve seals.
11. Install the cylinder (solid end first) into the backhead end
of the casing. Tap the cylinder with a brass bar to bring it
to its proper position in the casing. A distinct ‘snap´ will be
heard when the cylinder is in the proper position. It will be
possible to move the cylinder back and forth about 1/2 in.
(13mm) when the cylinder is in position.
12. Coat the backhead thread with a copper or zinc based
thread compound, carefully slide the backhead into the
casing, and thread it into the casing until hand tight. There
should be a gap between the casing and the backhead.
The correct range of backhead gap is listed in Section 5:
Specifications.
GAP
13. Insure the piston tail seal is installed properly (grooved face
up) and in good condition. Install the piston (small end first)
in the casing from the chuck end. Push the piston by hand
well past the bearing retainer ring groove. If the piston
does not slide freely in the bore under hand pressure,
check for dirt, debris, or distorted parts that are interfering
with piston action.
PISTON TAIL
SEAL
9. Install the guide by sliding it into the backhead from the
pipe connection end until it contacts the locking taper. As
the taper engages, rotate the guide at least 3/4 of a turn to
evenly distribute the retaining compound. Lightly tap the
back end of the stem with a brass bar to seat it in place.
The backhead should sit for 10 minutes before any further
assembly is attempted. The hammer should be kept in a
location at least 72F (22C) for at least 1 hour before being
put into service.
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
14. Install the bearing retainer ring into the casing by starting
it sideways, turning it to its proper orientation near
the groove until it snaps into place. A brass rod will be
needed to tap the ring into its place. Be sure to wear
safety glasses as oil and grease in the groove may be
expelled when the ring snaps in place.
19
ENGLISH
4. The Airselect guide rarely requires servicing. It is strongly
recommended that the guide NOT be disassembled
unless there is a blockage or other internal malfunction. If
the Airselect guide is disassembled, the o-ring must be
replaced.
ENGLISH
15. Insure the bit bearing o-ring is in good condition. Slide the
bearing (stepped end first) into the casing until it seats
against the bearing retainer ring. The bearing may require
tapping with a brass rod to keep it from binding in the
casing bore. The piston may be used to seat the bearing
by inserting it into the casing, large end first, and tapping
the bearing in place. Heavy impact is not normally required.
If the bearing is very tight, it may indicate damage to the
bearing and/or casing.
16. Coat the bit splines liberally with copper or zinc based
thread compound and install the chuck on the bit.
by insuring water is clean and free from particulate matter and
that excessive fluid injection is avoided. It´s a good idea to
monitor tube erosion and make replacements as needed before
a hole is started to avoid a costly trip out of the hole.
Exhaust tubes can be removed by cutting off the remaining
portion of the tube and prying the remaining piece out with a
screwdriver. It may be useful to use a small rotary file to relieve
the bore of the tube which remains in the bit. However, be
careful not to touch the bit tube bore with the rotary file or
a heat check followed by bit failure may result. The tube
can also be heated slightly to soften the plastic. Avoid
breathing fumes which may come from the heated plastic
and also be careful not to overheat the bit.
A new exhaust tube can be installed by driving the tube into the
bit with a rubber faced mallet or with a block of wood between
the hammer and tube. Do not hit the tube directly with a metal
hammer or the tube may be damaged. Alternatively, the tube
can be pressed into the bore using a press or even the table
and feed on a drilling rig. Be careful not to over-press the tube.
Refer to Section 5 for the correct exhaust tube extension.
Some bits are supplied with the new Taper Lock exhaust
tube. These tubes cannot be installed by impact, but must be
pressed into place using an hydraulic press or the table and
feed on a drilling rig. See Section 4 for the correct exhaust tube
for your bit.
17. Install the bit retaining ring and o-ring onto the bit and
chuck.
CORRECT EXHAUST
TUBE EXTENSION
18. Coat the chuck threads with copper or zinc based thread
compound and thread the bit, chuck, and retainer ring
assembly into the casing. Be sure to torque the chuck to
specifications before drilling.
Exhaust tube
Replacement and installation
Exhaust tubes (footvalves) can become damaged during
handling or physically eroded while in service, the net result is
that they need to be serviced from time to time.
Tube failures will generally occur due to erosion caused by the
jetting of water, oil and grit which is displaced as the piston
strikes the bit. This form of failure is common in waterwell
applications where injection rates are high. This high velocity jet
of material actually erodes away the base of the tube and can
eventually cause the tube to fail. Tube erosion can be reduced
20
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
Minimální požadavky týkající se kapacity kompresoru
a tlaku
Požadavky týkající se ponorných kladiv
Tlak a výkon vyvíjené ponorným kladivem bude souviset
s průtokem vzduchu procházejícím vrtnou soupravou. Tlak a výkon
ponorného kladiva závisí na množství krychlových metrů za minutu dodávaných kompresorem. Chcete-li určit, jaký tlak vzduchu
působí v ponorném kladivu (bez vstřikování kapaliny a se správným
mazáním), budete muset brát v úvahu aktuální počet krychlových
stop vzduchu dodávaný kompresorem za minutu. Jmenovitý
výkon kompresorů je udáván v aktuálních krychlových stopách za
minutu (ACFM), což odpovídá standardním krychlovým stopám za
minutu (SCFM) ve standardních provozních podmínkách v nulové
nadmořské výšce při teplotě 60 °F (16 °C). Protože dochází ke
zvyšování nebo snižování hustoty nasávaného vzduchu v závislosti
na teplotě a změnách nadmořské výšky, bude se dodávka objemového množství vzduchu lišit. Tlak a výkon ponorného kladiva
závisí na množství krychlových metrů za minutu dodávaných kompresorem.
Minimální požadavky týkající se montáže
Moment:
Maximálně zhruba 500 ftlb na palec (27 Nm/mm).
Rychlost:
10 až 90 otáček za minutu
Přítlak:
Maximálně 500 liber na palec (9 kg na mm) (to znamená, že
model DHD60 potřebuje 3000 liber (1360,8 kg)
Vytěžovací síla:
Závisí na hloubce díry a hmotnosti vrtné kolony. Vrtná souprava
musí mít schopnost vytěžit nosnost 500 liber na palec (226,8 kg
na mm) uvnitř vrtu.
Pracovní tlak:
maximálně 350 psi (24,1 baru). U vybraných modelů 35 baru.
Pro více informací kontaktujte Atlas Copco nebo oficiálního distributora.
Množství vstřikované vody:
150 - 200 krychlových stop za minutu na palec (0,165 - 0,22
m3/min na mm).
Mazání:
Na obrázcích 4 a 5 je zobrazena souvislost mezi tlakem a průtokem
pro všechna ponorná kladiva mazaná olejem bez vstřikování vody
v nehluboké díře.
Obrázek 1 zobrazuje korekční faktory kompresoru pro typické olejové šroubové kompresory. Předepsaná dodávka kompresoru musí
být vynásobena korekčním faktorem, aby mohlo dojít k určení
dodávaného objemového množství vzduchu za minutu. Průtok vzduchu v krychlových stopách za minutu by měl být používán pro
určení tlaku s odkazem na tabulku na obrázku 1.
1/3 pint (0,16 l) za hodinu na 100 krychlových stop za minutu
(2,8 m3/min)
Obr. 1 Korekční násobky pro nadmořskou výšku
Nadmořská výška - stop
Úroveň moře 0 (0)
(metrů)
2000 (609,6)
4000 (1219,2)
6000 (1828)
8000 (2438,4)
10000 (3048)
Atmosférický tlak PSIA
(mm Hg)
14,70 (760,2)
13,66 (706,4)
12,68 (655,7)
11,77 (608,7)
10,91 (564,2)
10,10 (522,3)
1,07
1,05
1,02
1,00
0,98
0,96
0,94
0,99
0,97
0,95
0,93
0,91
0,89
0,88
0,92
0,90
0,88
0,86
0,85
0,83
0,81
0,86
0,84
0,82
0,80
0,78
0,77
0,76
0,79
0,78
0,76
0,74
0,73
0,71
0,70
0,74
0,72
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
EKVIVALENTNÍ VELIKOST VSTUPNÍHO OTVORU (palce)
Teplota °F (°C)
0 (-18)
20 (-7)
40 (4)
60 (16)
80 (27)
100 (38)
120 (49)
DIAMETER
EQUIVALENT
TO FLAT
SIZE
PRŮMĚR
ODPOVÍDAJÍCÍ
VELIKOSTI
PLOCHY
0.75
0.7
1. Průměr je založen na průtoku vstupujícím z obou
stran plochy (obě plochy jsou ekvivalentní).
2. Výška plochy je tloušťka odečtená od kruhové
zátky škrticího ventilu.
3. Průtok může být určen z následující rovnice, kde:
D je odpovídající průměr díry
Q je průtok v krychlových stopách za minutu
P je tlak v psig
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
Q = 9,71 x D^2 x P
0.35
Za předpokladu, že:
koeficient průtoku je 0,7, teplota je 120 °F a ply-
0.3
0.25
0.2
•
0.15
•
0.1
0.05
•
nem je vzduch.
•
ZÁTKA ŠKRTICÍHO
VENTILU
•
0
0.1
•
0.2
0.3
1/4 průměru zátky (QL4/QL40)
3/8 průměru zátky (QL50/QL60)
1/2 průměru zátky (QL80)
5/8 průměru zátky (QL120/QL200)
0.4
VAROVÁNÍ: Tento návod k obsluze obsahuje SPECIFICKÁ data pro ponorná kladiva DHD50, DHD55, DHD60, DHD65 a DHD80.
VÝŠKA PLOCHY
ZÁTKA
ŠKRTICÍHO
VENTILU
23
ČESKY
TECHNICKÉ ÚDAJE
ČESKY
Specifikace oleje pro vrtání hornin
Charakteristika
Testovací postup
Viskozita:
SUS při 100 °F (38 °C)
SUS při 210 °F (99 °C)
cST při 104 °F (40 °C)
cST při 212 °F (100 °C)
ASTM-D2161
ASTM-D2161
ASTM-D445
ASTM-D445
Bod tuhnutí, °F (°C) - max.
ASTM-D97
Bod vznícení, °F (°C) - min.
ASTM-D92
Index viskozity, min.
Číslo parní emulze min.
Konzistence
ASTM-D2270
ASTM-1935-65
Zátěžový test Falex libry (kg) [min]
ASTM-D2670
Test Timken E.P. libry (kg) [min]
ASTM-D2782
Méně než 20 °F
(-7 °C)
20 °F až 90 °F
(-7 °C až 32 °C)
Více než 90 °F
(32 °C)
175 min.
46 min.
37 min.
6 min.
-10 °F
(-23 °C)
370 °F
(188 °C)
90
1200
Tuhá
2000 liber
(907 kg)
450 min.
65 min.
105 min.
11 min.
-10 °F
(-23 °C)
400 °F
(204 °C)
90
1200
Tuhá
2000 liber
(907 kg)
750 min.
85 min.
160 min.
16 min.
0 °F
(-18 °C)
450 °F
(232 °C)
90
1200
Tuhá
2000 liber
(907 kg)
30 liber
(14 kg)
30 liber
(14 kg)
30 liber
(14 kg)
Katalogová čísla oleje pro vrtání hornin Super-tac
Viskozita
(Cst při 40 °C)
Index viskozity
(typ)
Bod tuhnutí, °F (°C)
- max
Bod vznícení,
°F (°C) - min
Zkušební osvědčení - ASTM
D2270
D97
D92
D1401
Zkušební osvědčení - ISO
2909
3104
2592
3488
124
-16 (-26) 460 (237)
>60
Typ
1 galon
3,8 l
5 galonů
18,9 l
55 galonů
207 l
300 galonů
1136 l
Stupeň
ISO (referenční)
Lehké
52334174
52333192
52333200
52343225
100
90-110
Střední
52334182
52333218
52333226
52343233
220
198-242
121
0(17)
457 (236)
>60
Husté
Extra
husté
52334190
52333234
52333242
52323241
460
380-430
94
10(-12)
455 (235)
>60
52334208
52333259
52333267
52343258
1000
1078
Tlak kladiva
PSI
0-150
150-250
250-400
95
34 (1)
480 (249)
Minimální
teplota
emulze
>60
Okolní teplota vzduchu nebo teplota vzduchu vstupu kladiva (1)
Bar
0-10
10-17
17-28
°F
°C
-16-20 -26-7
Lehké
Lehké
Střední
°F
°C
20-60
7-16
Střední
Střední
Husté
°F
60-90
°C
16-32
Husté
Husté
Husté
°F
>90
°C
>32
Husté
Husté
Husté
MAZIVA (Dodávané pouze na speciální objednávky)
Není určeno pro trhy EU
24
51781607
MAZIVO, PROTI ZADŘENÍ
8 OZ.
51857407
51857415
MAZIVO, VRTNÁ TRUBKA
MAZIVO, VRTNÁ TRUBKA
1 galon
2 1/2 galonu
51857423
52334174
52333192
MAZIVO, VRTNÁ TRUBKA
OLEJ PRO VRTÁNÍ HORNIN SUPER-TAC (LEHKÝ)
OLEJ PRO VRTÁNÍ HORNIN SUPER-TAC (LEHKÝ)
5 galonů
1 galon
5 galonů
52333200
OLEJ PRO VRTÁNÍ HORNIN SUPER-TAC (LEHKÝ)
55 galonů
52334182
52333218
52333226
52334190
52333234
52333242
52334208
52333259
OLEJ PRO VRTÁNÍ HORNIN SUPER-TAC (STŘEDNÍ)
OLEJ PRO VRTÁNÍ HORNIN SUPER-TAC (STŘEDNÍ)
OLEJ PRO VRTÁNÍ HORNIN SUPER-TAC (STŘEDNÍ)
OLEJ PRO VRTÁNÍ HORNIN SUPER-TAC (HUSTÝ)
OLEJ PRO VRTÁNÍ HORNIN SUPER-TAC (HUSTÝ)
OLEJ PRO VRTÁNÍ HORNIN SUPER-TAC (EXTRA HUSTÝ)
OLEJ PRO VRTÁNÍ HORNIN SUPER-TAC (EXTRA HUSTÝ)
OLEJ PRO VRTÁNÍ HORNIN SUPER-TAC (EXTRA HUSTÝ)
1 galon
5 galonů
55 galonů
1 galon
5 galonů
55 galonů
1 galon
5 galonů
52333267
OLEJ PRO VRTÁNÍ HORNIN SUPER-TAC (EXTRA HUSTÝ)
55 galonů
VAROVÁNÍ: Tento návod k obsluze obsahuje SPECIFICKÁ data pro ponorná kladiva DHD50, DHD55, DHD60, DHD65 a DHD80.
TD35-
STD
52312923
TD50-
STD
52334844
TD55-
STD
52334968
TD60-
TD65-
STD
STD
52327616 52327624
TD80-
TD85-
STD
STD
52328127 52329430
52336880 52338522 52329471 52329471 52329497 N/A N/A
z
N/A
N/A
N/A
N/A
52338530
52338506
N/A
N/A 52329463
z
N/A
N/A
N/A
N/A
52340056
N/A
z
z
z
ENGLISH
ACCESSORIES LIST
ACCESSORIES FOR TD SERIES DTH S
NAME OF PART
TD90STD
52329414
REBUILD KIT
(includes casing, chuck, backhead, backhead ring, valve assíy, tail seal) ECON REBUILD KIT
(includes casing, chuck, backhead ring, valve assíy, tail seal)
BREAKOUT WASHER
HYDROCCYCLONE ADAPTER KIT (COMPLETE) HYDROCYCLONE ADAPTER BODY UPGRADE KIT
52329463
52332855
52333853
52333838
52329489
z
z
z
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
52335767 z
N/A
N/A
z
CASING WEAR GAGE
N/A
N/A
N/A
52332996 z
N/A
N/A
z
RETRIEVAL SYSTEM, COMPLETE
N/A
N/A
N/A
N/A
z N/A
52335775
52337706
Airselect GUIDE ASSEMBLY
N/A
52332343
z
52338407 z
52340617 z
z
VALVE ASSEMBLY 52336872
52338514
z
52329422 z
52340171 52337614
z
GUIDE PLUG ASSEMBLY (INCLUDES GUIDE PLUG AND O-RING)
N/A
52340130
z
52340114 z
52340122 z
z
(includes valve assíy, check seal, tail seal, backhead o-ring)
ORDERING INSTRUCTIONS
When ordering service parts, please specify:
1. The NAME of each part as listed.
2. The PART NUMBER as listed or stamped on the part.
SERIAL NUMBER IS
ENGRAVED IN
THIS AREA OF CYLINDER
3. The SERIAL NUMBER of the equipment.
nDO NOT use illustration numbers when ordering service
parts. To save time, send all orders for parts to the nearest
branch office or agent. IF IT IS NECESSARY TO SEND ANY
PART OF THIS EQUIPMENT TO THE FACTORY, INQUIRE
AT OUR NEAREST BRANCH OFFICE OR AGENT FOR
SPECIAL INSTRUCTIONS.
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
27
ENGLISH
TOTAL DEPTH DOWNHOLE DRILL MODEL TD35
TOTAL DEPTH DOWNHOLE DRILL MODEL TD35
28
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
ENGLISH
TOTAL DEPTH DOWNHOLE DRILL MODEL TD40
TOTAL DEPTH DOWNHOLE DRILL MODEL TD40
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
29
ENGLISH
TOTAL DEPTH DOWNHOLE DRILL MODELS TD50/55/60/65/70/80/85/90
WITH CHECK SEAL CHECK VALVE
TOTAL DEPTH DOWNHOLE DRILL MODELS TD50, TD55, TD60, TD65, TD70, TD80, TD85, TD 90.
30
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
TD50/55/60/65 WITH DART STYLE CHECK VALVE
DART STYLE
CHECK VALVE TD50/55/60/65
Beginning in 2007, the Dart style
check valve replaced the original
check seal in selected models of
TD hammers.
8A - 52346434 SEAL
8B - 52346392 CHECK VALVE
8C - 52347093 SPRING
8D - 52346400 STOP
ENGLISH
32
NAME OF PART
Parts indented under an
item are included with that item
BACKHEAD
REF
QTY
TD35-
TD40-
TD50-
TD50-
TD55-
TD60-
TD60-
TD60-
TD60-
TD60-
TD60-
TD60-
TD60-
TD60-
STD
STD
STD
OPT-A
STD
STD
OPT-A
OPT-B
OPT-C
OPT-D
OPT-E
JS000
JS350
JS750
52312923
52342326
52334844
52331865
52334968
52327616
52332624
52332632
52332640
52332657
52341146
52335395
52335395
52334943
52324449
52329505
52329513
52329521
52329380
52333804
52333796
52338837
52312881
(2-3/8 API PIN)
(2-3/8 API BOX)
(3-1/2 API PIN)
(3-1/2 API PIN)
(3-1/2 API PIN)
(3-1/2 API PIN)
(2-7/8 IF BOX)
(2-7/8 IF PIN)
(3-1/2 API BOX)
(BLANK)
(3-1/2 API PIN
CUTTING)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
52332392
52338795
52338803
52338811
52338829
52339355
52339355
52339355
(3-1/2 REG PIN)
(3-1/2 REG PIN)
(3-1/2 REG PIN)
1
1
BACKHEAD ADAPTER
1A
1
N/A
N/A
N/A
JET SUB PLATE
1B
1
N/A
N/A
N/A
N/A
JET SUB SEAL
1C
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
52338787
<
<
CASING
2
1
52312907
52341112
52335346
<
52334935
52324415
<
<
<
<
<
<
<
<
(4.80 O. D.)
<
(5.08 O. D.)
(5.60 O. D.)
<
<
<
<
<
<
<
<
SPECIAL NOTE: TD40 - CASING AND CYLINDER ARE ONE UNIT
(CASING & CYLINDER
- NOT SOLD SEPERATELY. DO NOT DISASSEMBLE.
ASSY)
52331857
2-3/8 REG PIN UP
BACKHEAD RING
3
1
N/A
N/A
52335478
<
52334950
52324449
<
<
<
<
<
<
<
<
CHUCK
4
1
52297926
52339686
52335312
<
52334927
52340635
<
<
<
<
<
<
<
<
RETRIEVAL SLEEVE
4A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
RETRIEVAL RETAINER
4B
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
DOWEL PIN
4C
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PISTON
5
1
52312840
52341120
52335353
<
<
52324423
<
<
<
<
<
<
<
<
TAIL BORE SEAL
6
1
52336773
N/A
52335486
<
<
52333820
<
<
<
<
<
<
<
<
CYLINDER
7
1
52312857
NOT SOLD SEPERATELY
52335361
<
<
52324480
<
<
<
<
<
<
<
<
CHECK SEAL
8
1
52312899
52344744
52336203
<
<
52337318
<
<
<
<
<
<
<
<
COMPRESSION CONE
9
1
52329588
N/A
52335502
<
<
52329034
<
<
<
<
<
<
<
<
GUIDE
10
1
52312873
N/A
52338449
<
<
52337524
<
<
<
<
<
<
<
<
DETENT PIN
10C
1
N/A
N/A
52331782
<
<
52331782
<
<
<
<
<
<
<
<
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
AIR SELECT O-RING CORD
10D
1
N/A
N/A
52338399
<
<
52338399
<
<
<
<
<
<
<
<
O-RING (GUIDE PLUG)
10B
1
N/A
N/A
52338464
<
<
52338381
<
<
<
<
<
<
<
<
GUIDE PLUG
10A
1
N/A
N/A
52338431
<
<
52340114
<
<
<
<
<
<
<
<
BIT RETAINING RING ASSEMBLY
12
1
52082823
52339694
52335569
<
<
52327632
<
<
<
<
<
<
<
<
BIT BEARING
13
1
51233856
52339702
52335585
<
<
52324506
<
<
<
<
<
<
<
<
VALVE ASSEMBLY (SEALS & O-RINGS NOT SOLD SEPARATELY)
14
1
N/A
52345402
52338514
<
<
52329422
<
<
<
<
<
<
<
<
BEARING RETAINING RING
15
1
51233831
N/A
52335577
<
<
52324514
<
<
<
<
<
<
<
<
O-RING (BACKHEAD)
16
1
95086575
95018180
95028494
<
<
95086682
<
<
<
<
<
<
<
<
O-RING (BIT RETAINER)
17
2
N/A
95086336
95086377
<
<
95086666
<
<
<
<
<
<
<
<
O-RING (BEARING/ BIT RETAINER)
19
1
95086229
N/A
N/A
<
<
N/A
<
<
<
<
<
<
<
<
VALVE
21
1
52312865
N/A
N/A
<
<
N/A
<
<
<
<
<
<
<
<
O-RING, VALVE OD
22
1
52313467
N/A
N/A
<
<
N/A
<
<
<
<
<
<
<
<
O-RING, VALVE ID
23
1
52313475
N/A
N/A
<
<
N/A
<
<
<
<
<
<
<
<
PLUG, CHECK VALVE
24
1
52328549
N/A
N/A
<
<
N/A
<
<
<
<
<
<
<
<
BREAKOUT WASHER (not shown)
N/A
1
N/A
N/A
<
<
<
52332855
<
<
<
<
<
<
<
<
CHUCK O-RING
25
1
N/A
N/A
<
<
<
95018693
<
<
<
<
<
<
<
<
SPRING,CHECK VALVE
26
1
N/A
52344736
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
CHECK VALVE
27
1
N/A
52344728
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
BEARING STOP O-RING
28
1
N/A
95136735
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
33
1
1A
1B
1C
2
3
4
4A
4B
4C
5
6
7
8
9
10
10C
10D
10B
10A
12
13
14
15
16
17
19
21
22
23
24
N/A
25
BACKHEAD ADAPTER
JET SUB PLATE
JET SUB SEAL
CASING
BACKHEAD RING
CHUCK
RETRIEVAL SLEEVE (NOT SHOWN)
RETRIEVAL RETAINER (NOT SHOWN)
DOWEL PIN
PISTON
TAIL BORE SEAL
CYLINDER
CHECK SEAL
COMPRESSION CONE
GUIDE
DETENT PIN
AIR SELECT O-RING CORD
O-RING (GUIDE PLUG)
GUIDE PLUG
BIT RETAINING RING ASSEMBLY
BIT BEARING
VALVE ASSEMBLY (SEALS & O-RINGS NOT SOLD SEPARATELY)
BEARING RETAINING RING
O-RING (BACKHEAD)
O-RING (BIT RETAINER)
O-RING (BEARING/ BIT RETAINER)
VALVE
O-RING, VALVE OD
O-RING, VALVE ID
PLUG, CHECK VALVE
BREAKOUT WASHER
CHUCK O-RING
REF
BACKHEAD
Parts indented under an
item are included with that item
NAME OF PART
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
QTY
95018693
52332855
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
95086666
95086682
52324514
52329422
52324506
52327632
52337532
52338381
52338399
52331782
52337524
52329034
52337318
52324480
52333820
52324423
N/A
N/A
N/A
52338498
<
<
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
N/A
N/A
N/A
<
<
<
52324555
(5.88 O. D.)
52324290
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
52329539
(3-1/2 BECO PIN)
52328747
(3-1/2 REG PIN)
N/A
TD65OPT-A
52332608
TD65STD
52327624
<
<
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
N/A
N/A
N/A
<
<
<
N/A
N/A
N/A
52329547
(3-1/2 IF PIN)
TD65OPT-B
52332616
<
<
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
N/A
N/A
N/A
52334265
52333945
52333929
(6.10 O. D.)
N/A
N/A
N/A
52337086
(3-1/2 REG PIN)
TD70STD
52333937
<
<
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
N/A
N/A
N/A
<
<
<
N/A
N/A
N/A
52333911
(3-1/2 BECO PIN)
TD70OPT-A
52338233
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
95045324
95045324
95027249
51987063
52340171
51910362
52084688
52332418
52332426
52338399
52331782
52332400
52332822
52328135
52328150
52328184
52328119
N/A
N/A
N/A
52313418
52338993
52328200
(7.13 OD)
N/A
N/A
N/A
52328192
(4-1/2 REG PIN)
TD80STD
52328127
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
N/A
N/A
N/A
<
<
<
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
N/A
N/A
N/A
<
<
<
52339256
52339249
N/A
<
(4-1/2 REG PIN
CUTTING)
52339264
(4-1/2 REG PIN
CUTTING)
N/A
TD80JS000
52340189
TD80OPT-A
52340163
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
95086740
95086740
95538104
52329372
52337615
52329026
52329448
52332418
52332426
52338399
52331782
52332400
52328879
52328929
52328937
52328184
52328853
N/A
N/A
N/A
52329000
N/A
52328846
(7.75 OD)
N/A
N/A
N/A
52328861
(4-1/2 REG PIN)
TD85STD
52329430
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
95651493
52335817
52335825
52335809
<
<
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
N/A
N/A
N/A
52329000
<
<
N/A
N/A
N/A
52338290
(4-1/2 REG)
<
(4-1/2 BECO)
(Bit Retrieval
System)
N/A
TD85OPT-B
52332335
TD85OPT-A
52337599
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
<
<
<
<
<
52328945
52328845
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
N/A
N/A
N/A
52328960
<
<
N/A
N/A
N/A
52328861
<
TD90STD
52329414
ENGLISH
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
95651493
52337698
52337672
52337680
<
<
N/A
N/A
N/A
<
<
(Bit Retrieval
System)
TD90OPT-A
52337607
ENGLISH
Model:
DHDTD30-STD
DHDTD35-STD
52343894
52312923
CPN:
Description:
General specifications:
Connection:
Standard TD30 with 2-3/8 API Standard TD35 with 2-3/8 API
REG pin connection.
REG pin connection.
English
Metric
2-3/8API reg pin
English
Metric
2-3/8API reg pin
DHDTD40-STD
DHDTD50-STD
52342326
52334844
Standard TD40 with 2-3/8 API
REG BOX connection.
Standard TD50 with3-1/2 API
REG pin connection.
English
Metric
2-3/8API reg box
English
Metric
3-1/2 API reg pin
Outside diameter (in & mm)
2,99
75,9
3,13
79,4
4,00
101,6
4,80
121,9
Length w/o bit shoulder to shoulder (in &mm)
31,4
798,6
31,4
798,6
34,1
866,1
41,8
1060,7
Length with bit extended (in & mm)
35,2
894,1
35,2
894,1
38,4
975,4
46,0
1169,4
Length with bit retracted (in & mm)
33,9
862,1
33,9
862,1
37,0
939,8
44,9
1141,5
65
29,5
65
29,5
100
45,5
153
69,5
Weight w/o bit (lb & kg)
Backhead across flats (in)
1-3/4 X 2-1/2 AF
1-3/4 X 2-1/2 AF
1-3/4 X 3 AF
2-1/4 X3-1/2 AF
Minimum bit size (in & mm)
3,54
89,9
3,54
89,9
4,31
109,5
5,25
Maximum bit size (in & mm)
3,93
99,8
3,93
99,8
5,12
130,1
6,00
152,4
Bore (in & mm)
2,521
64,03
2,521
64,03
3,130
79,50
3,947
100,25
Piston weight (lb & kg)
133,3
12
5,5
12
5,5
21,7
9,9
33
15,0
Stroke (in &mm)
4,00
101,6
4,00
101,6
4,00
101,6
3,75
95,2
Maximum pressure differential (psig & bar)
350,0
24,1
350,0
24,1
350,0
24,1
350,0
24,1
Maximum choke diameter (in & mm)
0,35
8,89
0,35
8,89
0,35
8,89
0,00
0,00
Make-up torque (ft-lb & N-m)
3000
4062
3000
4062
4000
5416
5000
6770
142
4,0
142
4,0
183
5,2
155
4,4
1 289
1 289
1 289
1 289
1 226
1 226
1 305
1 305
Air consumption (AIRselect as shipped):
100 psi/ 6,9 bar (scfm & m^3/min)
100 psi (bpm)
150 psi/ 10,3 bar (scfm & m^3/min)
150 psi (bpm)
200 psi/ 13,8 bar (scfm & m^3/min)
200 psi (bpm)
250 psi/ 17,2 bar (scfm & m^3/min)
250 psi (bpm)
300 psi/ 20,7 bar (scfm & m^3/min)
300 psi (bpm)
350 psi/ 24,1 bar (scfm & m^3/min)
350 psi (bpm)
TD35 (3”)
TD35 (3”)
TD40 (4”)
TD50-2
219
6,2
219
6,2
285
8,0
257
7,3
1 509
1 509
1 509
1 509
1 353
1 353
1 426
1 426
288
8,1
288
8,1
386
10,9
374
10,6
1 699
1 699
1 699
1 699
1 479
1 479
1 547
1 547
348
9,8
348
9,8
488
13,8
508
14,3
1 858
1 858
1 858
1 858
1 606
1 606
1 668
1 668
400
11,3
400
11,3
590
16,7
657
18,6
1 987
1 987
1 987
1 987
1 733
1 733
1 788
1 788
444
12,5
444
12,5
691
19,5
822
23,2
2 087
2 087
2 087
2 087
1 860
1 860
1 909
1 909
Operational specifications:
Feed force (lbs)
1500-2000
1500-2000
1500-2000
1500-2000
70-100
70-100
60-90
50-80
Rotation speed (rpm)
Service specifications:
Casing discard diameter (in & mm)
34
2,90
73,7
2,90
73,7
3.66 Bkhd End
93,0
3.58 Chuck End
91,0
4,38
111,3
118,1
Casing reverse diameter (in & mm)
NA
NA
NA
NA
NA
NA
4,65
Minimum chuck length (in & mm)
1,85
47,0
1,85
47,0
1,85
47,0
1,85
47,0
Max. worn piston to casing clearance (in & mm)
0,011
0,27
0,011
0,27
0,011
0,27
0,001
0,25
Min new piston large OD:
2,514
63,86
2,514
63,86
2,514
63,86
3,942
100,11
Max new casing ID:
2,521
64,03
2,521
64,03
2,521
64,03
3,948
100,28
Max. worn piston to cylinder clearance (in & mm)
0,011
0,27
0,011
0,27
0,011
0,27
0,009
0,23
Min new piston tail OD:
2,270
57,66
2,270
57,66
2,270
57,66
3,519
89,38
Max new cylinder ID:
2,277
57,84
2,277
57,84
2,277
57,84
3,525
89,53
Max. worn piston to guide clearance (in & mm)
0,023
0,57
0,023
0,57
0,023
0,57
0,011
0,27
Max new piston tail/seal ID:
0,828
21,03
0,828
21,03
0,828
21,03
1,206
30,63
Min new guide OD:
0,813
20,65
0,813
20,65
0,813
20,65
1,199
30,45
Max. worn bit to bearing clearance (in & mm)
0,018
0,46
0,018
0,46
0,018
0,46
0,020
0,50
Max new bearing ID:
2,068
52,53
2,068
52,53
2,068
52,53
3,019
76,68
Min new bit shank OD:
2,056
52,22
2,056
52,22
2,056
52,22
3,006
76,35
Max. worn bit to chuck clearance (in & mm)
0,020
0,50
0,020
0,50
0,020
0,50
0,017
0,42
Max new chuck ID:
2,166
55,02
2,166
55,02
2,166
55,02
3,490
88,65
Min new bit shank OD:
2,153
54,69
2,153
54,69
2,153
54,69
3,479
88,37
Exhaust tube extension (in & mm):
2,32
58,93
2,32
58,93
2,32
58,93
2,07
52,58
Min. new valve height, low lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Min. new valve height, high lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, low lift valve or w/shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, high lift valve or w/o shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Maximum backhead standoff:
0,046
1,17
0,046
1,17
0,046
1,17
0,06
1,52
Minimum backhead standoff:
0,032
0,81
0,032
0,81
0,032
0,81
0,04
1,02
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
DHDTD50-OPT-A
DHDTD55-STD
DHDTD60-STD
DHDTD60JS000-STD
52331865
52334968
52327616
52338811
CPN:
Description:
General specifications:
Connection:
Standard TD50 with 2-3/8 API
Standard TD60 with 3-1/2 API
Standard TD50 with3-1/2 API Standard TD60 with 3-1/2 API
REG pin connection (using
REG pin connection. With
REG pin connection.
REG pin connection.
crossover sub).
blank Jet Sub plate.
English
Metric
2-3/8 API reg pin
English
Metric
3-1/2 API reg pin
English
Metric
3-1/2API reg pin
English
Metric
3-1/2API reg pin
Outside diameter (in & mm)
4,80
121,9
5,08
129,0
5,60
142,2
5,60
142,2
Length w/o bit shoulder to shoulder (in &mm)
49,1
1245,9
41,8
1060,7
42,9
1090,7
42,9
1090,7
Length with bit extended (in & mm)
53,2
1352,5
46,0
1169,4
48,1
1222,3
48,1
1222,3
Length with bit retracted (in & mm)
52,1
1324,6
44,9
1141,5
46,6
1184,4
46,6
1184,4
Weight w/o bit (lb & kg)
168
76,4
178
80,9
205
93,2
205
93,2
Backhead across flats (in)
2-1/4 X3-1/2 AF
2-1/4 X3-1/2 AF
2-1/4 X 4 AF
2-1/4 X 4 AF
Minimum bit size (in & mm)
5,25
133,3
5,25
133,3
6,00
152,4
6,00
Maximum bit size (in & mm)
6,00
152,4
6,00
152,4
8,50
215,9
8,50
215,9
Bore (in & mm)
3,947
100,25
3,947
100,25
4,750
120,65
4,750
120,65
Piston weight (lb & kg)
Stroke (in &mm)
152,4
33
15,0
33
15,0
47
21,4
47
21,4
3,75
95,2
3,75
95,2
3,75
95,2
3,75
95,2
Maximum pressure differential (psig & bar)
350,0
24,1
350,0
24,1
350,0
24,1
350,0
24,1
Maximum choke diameter (in & mm)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Make-up torque (ft-lb & N-m)
5000
6770
5000
6770
6000
8124
6000
8124
Air consumption (AIRselect as shipped):
100 psi/ 6,9 bar (scfm & m^3/min)
100 psi (bpm)
150 psi/ 10,3 bar (scfm & m^3/min)
150 psi (bpm)
200 psi/ 13,8 bar (scfm & m^3/min)
200 psi (bpm)
250 psi/ 17,2 bar (scfm & m^3/min)
250 psi (bpm)
300 psi/ 20,7 bar (scfm & m^3/min)
300 psi (bpm)
350 psi/ 24,1 bar (scfm & m^3/min)
350 psi (bpm)
ENGLISH
Model:
TD50-2
TD55-2
TD60-2
TD60JS000-5
155
4,4
155
4,4
229
6,5
296
8,4
1 305
1 305
1 305
1 305
1 384
1 384
1 384
1 384
257
7,3
257
7,3
360
10,2
460
13,0
1 426
1 426
1 426
1 426
1 500
1 500
1 500
1 500
374
10,6
374
10,6
502
14,2
635
17,9
1 547
1 547
1 547
1 547
1 616
1 616
1 616
1 616
508
14,3
508
14,3
655
18,5
821
23,2
1 668
1 668
1 668
1 668
1 732
1 732
1 732
1 732
657
18,6
657
18,6
819
23,1
1 017
28,7
1 788
1 788
1 788
1 788
1 847
1 847
1 847
1 847
822
23,2
822
23,2
993
28,1
1 225
34,6
1 909
1 909
1 909
1 909
1 963
1 963
1 963
1 963
Operational specifications:
Feed force (lbs)
1500-2000
1500-2000
2000-3000
2000-3000
50-80
50-80
30-50
30-50
Rotation speed (rpm)
Service specifications:
Casing discard diameter (in & mm)
4,38
111,3
4,38
111,3
5,31
134,9
5,31
134,9
Casing reverse diameter (in & mm)
4,65
118,1
4,84
122,9
5,44
138,2
5,44
138,2
54,6
Minimum chuck length (in & mm)
1,85
47,0
1,85
47,0
2,15
54,6
2,15
Max. worn piston to casing clearance (in & mm)
0,001
0,25
0,001
0,25
0,009
0,23
0,009
0,23
Min new piston large OD:
3,942
3,942
3,942
100,11
4,742
120,45
4,742
120,45
Max new casing ID:
3,948
3,948
3,948
100,28
4,748
120,60
4,748
120,60
Max. worn piston to cylinder clearance (in & mm)
0,009
0,23
0,009
0,23
0,009
0,23
0,009
0,23
Min new piston tail OD:
3,519
89,38
3,519
89,38
4,235
107,57
4,235
107,57
Max new cylinder ID:
3,525
89,53
3,525
89,53
4,241
107,72
4,241
107,72
Max. worn piston to guide clearance (in & mm)
0,011
0,27
0,011
0,27
0,023
0,57
0,023
0,57
Max new piston tail/seal ID:
1,206
30,63
1,206
30,63
1,505
38,23
1,505
38,23
Min new guide OD:
1,199
30,45
1,199
30,45
1,490
37,85
1,490
37,85
Max. worn bit to bearing clearance (in & mm)
0,020
0,50
0,020
0,50
0,015
0,38
0,015
0,38
Max new bearing ID:
3,019
76,68
3,019
76,68
3,623
92,02
3,623
92,02
Min new bit shank OD:
3,006
76,35
3,006
76,35
3,613
91,77
3,613
91,77
Max. worn bit to chuck clearance (in & mm)
0,017
0,42
0,017
0,42
0,018
0,46
0,018
0,46
Max new chuck ID:
3,490
88,65
3,490
88,65
4,187
106,35
4,187
106,35
Min new bit shank OD:
3,479
88,37
3,479
88,37
4,175
106,05
4,175
106,05
Exhaust tube extension (in & mm):
2,07
52,58
2,07
52,58
2,31
58,67
2,31
58,67
Min. new valve height, low lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Min. new valve height, high lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, low lift valve or w/shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, high lift valve or w/o shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Maximum backhead standoff:
0,06
1,52
0,06
1,52
0,08
2,03
0,08
2,03
Minimum backhead standoff:
0,04
1,02
0,04
1,02
0,05
1,27
0,05
1,27
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
35
ENGLISH
Model:
DHDTD60JS350-STD
DHDTD60JS750-STD
DHDTD60-OPT-A
DHDTD60-OPT-B
52338829
52338837
52332624
52332632
CPN:
Description:
General specifications:
Connection:
Standard TD60 with 3-1/2 API Standard TD60 with 3-1/2 API
REG pin connection. With 6 X REG pin connection. With 6 X Standard TD60 with 2-7/8 API Standard TD60 with 2-7/8 API
1/8” (350 [email protected] PSIG) 3/16” (350 [email protected] PSIG)
IF box connection.
IF pin connection.
Jet Sub plate.
Jet Sub plate.
English
Metric
3-1/2API reg pin
English
Metric
3-1/2API reg pin
English
Metric
2-7/8API IF box
English
Metric
2-7/8 API IF pin
Outside diameter (in & mm)
5,60
142,2
5,60
142,2
5,60
142,2
5,60
142,2
Length w/o bit shoulder to shoulder (in &mm)
42,9
1090,7
42,9
1090,7
42,9
1090,7
42,9
1090,7
Length with bit extended (in & mm)
48,1
1222,3
48,1
1222,3
48,1
1222,3
48,1
1222,3
Length with bit retracted (in & mm)
46,6
1184,4
46,6
1184,4
46,6
1184,4
46,6
1184,4
Weight w/o bit (lb & kg)
205
93,2
205
93,2
205
93,2
205
93,2
Backhead across flats (in)
2-1/4 X 4 AF
Minimum bit size (in & mm)
6,00
2-1/4 X 4 AF
152,4
2-1/4 X 4 AF
6,00
152,4
6,00
2-1/4 X 4 AF
152,4
6,00
152,4
Maximum bit size (in & mm)
8,50
215,9
8,50
215,9
8,50
215,9
8,50
215,9
Bore (in & mm)
4,750
120,65
4,750
120,65
4,750
120,65
4,750
120,65
Piston weight (lb & kg)
Stroke (in &mm)
47
21,4
47
21,4
47
21,4
47
21,4
3,75
95,2
3,75
95,2
3,75
95,2
3,75
95,2
Maximum pressure differential (psig & bar)
350,0
24,1
350,0
24,1
350,0
24,1
350,0
24,1
Maximum choke diameter (in & mm)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Make-up torque (ft-lb & N-m)
6000
8124
6000
8124
6000
8124
6000
Air consumption (AIRselect as shipped):
100 psi/ 6,9 bar (scfm & m^3/min)
100 psi (bpm)
150 psi/ 10,3 bar (scfm & m^3/min)
150 psi (bpm)
200 psi/ 13,8 bar (scfm & m^3/min)
200 psi (bpm)
TD60JS350-5
TD60JS750-5
TD60-2
8124
TD60-2
396
11,2
509
14,4
229
6,5
229
6,5
1 384
1 384
1 384
1 384
1 384
1 384
1 384
1 384
610
17,2
779
22,0
360
10,2
360
10,2
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
835
23,6
1 061
30,0
502
14,2
502
14,2
1 616
1 616
1 616
1 616
1 616
1 616
1 616
1 616
250 psi/ 17,2 bar (scfm & m^3/min)
1 071
30,2
1 353
38,2
655
18,5
655
18,5
250 psi (bpm)
1 732
1 732
1 732
1 732
1 732
1 732
1 732
1 732
300 psi/ 20,7 bar (scfm & m^3/min)
1 317
37,2
1 656
46,8
819
23,1
819
23,1
300 psi (bpm)
1 847
1 847
1 847
1 847
1 847
1 847
1 847
1 847
350 psi/ 24,1 bar (scfm & m^3/min)
1 575
44,5
1 970
55,7
993
28,1
993
28,1
350 psi (bpm)
1 963
1 963
1 963
1 963
1 963
1 963
1 963
1 963
Operational specifications:
Feed force (lbs)
2000-3000
2000-3000
2000-3000
2000-3000
30-50
30-50
30-50
30-50
Rotation speed (rpm)
Service specifications:
36
Casing discard diameter (in & mm)
5,31
134,9
5,31
134,9
5,31
134,9
5,31
134,9
Casing reverse diameter (in & mm)
5,44
138,2
5,44
138,2
5,44
138,2
5,44
138,2
Minimum chuck length (in & mm)
2,15
54,6
2,15
54,6
2,15
54,6
2,15
54,6
Max. worn piston to casing clearance (in & mm)
0,009
0,23
0,009
0,23
0,009
0,23
0,009
0,23
Min new piston large OD:
4,742
120,45
4,742
120,45
4,742
120,45
4,742
120,45
Max new casing ID:
4,748
120,60
4,748
120,60
4,748
120,60
4,748
120,60
Max. worn piston to cylinder clearance (in & mm)
0,009
0,23
0,009
0,23
0,009
0,23
0,009
0,23
Min new piston tail OD:
4,235
107,57
4,235
107,57
4,235
107,57
4,235
107,57
Max new cylinder ID:
4,241
107,72
4,241
107,72
4,241
107,72
4,241
107,72
Max. worn piston to guide clearance (in & mm)
0,023
0,57
0,023
0,57
0,023
0,57
0,023
0,57
Max new piston tail/seal ID:
1,505
38,23
1,505
38,23
1,505
38,23
1,505
38,23
Min new guide OD:
1,490
37,85
1,490
37,85
1,490
37,85
1,490
37,85
Max. worn bit to bearing clearance (in & mm)
0,015
0,38
0,015
0,38
0,015
0,38
0,015
0,38
Max new bearing ID:
3,623
92,02
3,623
92,02
3,623
92,02
3,623
92,02
Min new bit shank OD:
3,613
91,77
3,613
91,77
3,613
91,77
3,613
91,77
Max. worn bit to chuck clearance (in & mm)
0,018
0,46
0,018
0,46
0,018
0,46
0,018
0,46
Max new chuck ID:
4,187
106,35
4,187
106,35
4,187
106,35
4,187
106,35
Min new bit shank OD:
4,175
106,05
4,175
106,05
4,175
106,05
4,175
106,05
Exhaust tube extension (in & mm):
2,31
58,67
2,31
58,67
2,31
58,67
2,31
58,67
Min. new valve height, low lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Min. new valve height, high lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, low lift valve or w/shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, high lift valve or w/o shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Maximum backhead standoff:
0,08
2,03
0,08
2,03
0,08
2,03
0,08
2,03
Minimum backhead standoff:
0,05
1,27
0,05
1,27
0,05
1,27
0,05
1,27
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
DHDTD60-OPT-C
DHDTD60-OPT-D
DHDTD60-OPT-E
DHDTD60-OPT-F
52332640
52332657
52333804
52331840
CPN:
Description:
General specifications:
Connection:
Standard TD60 with 3-1/2 API
reg box connection.
English
Metric
3-1/2 API reg box
Standard TD60 with blank
backhead connection.
English
Metric
Blank backhead
Standard TD60 with 3-1/2 API
Standard TD60 with 4 API
reg pin connection with cutting Full Hole box connection and
carbide.
special check valve.
English
Metric
3-1/2 API reg pin
English
Metric
3-1/2API reg pin
Outside diameter (in & mm)
5,60
142,2
5,60
142,2
5,60
142,2
5,60
142,2
Length w/o bit shoulder to shoulder (in &mm)
46,6
1184,9
42,9
1090,7
42,9
1090,7
46,6
1184,9
Length with bit extended (in & mm)
51,8
1316,6
48,1
1222,3
48,1
1222,3
51,8
1316,6
Length with bit retracted (in & mm)
50,3
1278,6
46,6
1184,4
46,6
1184,4
50,3
1278,6
Weight w/o bit (lb & kg)
205
93,2
205
93,2
205
93,2
205
93,2
Backhead across flats (in)
2-1/4 X 4 AF
2-1/4 X 4 AF
2-1/4 X 4 AF
2-1/4 X 4 AF
Minimum bit size (in & mm)
6,00
152,4
6,00
152,4
6,00
152,4
6,00
Maximum bit size (in & mm)
8,50
215,9
8,50
215,9
8,50
215,9
8,50
215,9
Bore (in & mm)
4,750
120,65
4,750
120,65
4,750
120,65
4,750
120,65
Piston weight (lb & kg)
Stroke (in &mm)
152,4
47
21,4
47
21,4
47
21,4
47
21,4
3,75
95,2
3,75
95,2
3,75
95,2
3,75
95,2
Maximum pressure differential (psig & bar)
350,0
24,1
350,0
24,1
350,0
24,1
350,0
24,1
Maximum choke diameter (in & mm)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Make-up torque (ft-lb & N-m)
6000
8124
6000
8124
6000
8124
6000
8124
229
6,5
229
6,5
229
6,5
229
6,5
1 384
1 384
1 384
1 384
1 384
1 384
1 384
1 384
Air consumption (AIRselect as shipped):
100 psi/ 6,9 bar (scfm & m^3/min)
100 psi (bpm)
150 psi/ 10,3 bar (scfm & m^3/min)
150 psi (bpm)
200 psi/ 13,8 bar (scfm & m^3/min)
200 psi (bpm)
250 psi/ 17,2 bar (scfm & m^3/min)
250 psi (bpm)
300 psi/ 20,7 bar (scfm & m^3/min)
300 psi (bpm)
350 psi/ 24,1 bar (scfm & m^3/min)
350 psi (bpm)
TD60-2
ENGLISH
Model:
TD60-2
TD60-2
TD60-2
360
10,2
360
10,2
360
10,2
360
10,2
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
502
14,2
502
14,2
502
14,2
502
14,2
1 616
1 616
1 616
1 616
1 616
1 616
1 616
1 616
655
18,5
655
18,5
655
18,5
655
18,5
1 732
1 732
1 732
1 732
1 732
1 732
1 732
1 732
819
23,1
819
23,1
819
23,1
819
23,1
1 847
1 847
1 847
1 847
1 847
1 847
1 847
1 847
993
28,1
993
28,1
993
28,1
993
28,1
1 963
1 963
1 963
1 963
1 963
1 963
1 963
1 963
Operational specifications:
Feed force (lbs)
Rotation speed (rpm)
2000-3000
2000-3000
2000-3000
2000-3000
30-50
30-50
30-50
30-50
Service specifications:
Casing discard diameter (in & mm)
5,31
134,9
5,31
134,9
5,31
134,9
5,31
134,9
Casing reverse diameter (in & mm)
5,44
138,2
5,44
138,2
5,44
138,2
5,44
138,2
Minimum chuck length (in & mm)
2,15
54,6
2,15
54,6
2,15
54,6
2,15
54,6
Max. worn piston to casing clearance (in & mm)
0,009
0,23
0,009
0,23
0,009
0,23
0,009
0,23
Min new piston large OD:
4,742
120,45
4,742
120,45
4,742
120,45
4,742
120,45
Max new casing ID:
4,748
120,60
4,748
120,60
4,748
120,60
4,748
120,60
Max. worn piston to cylinder clearance (in & mm)
0,009
0,23
0,009
0,23
0,009
0,23
0,009
0,23
Min new piston tail OD:
4,235
107,57
4,235
107,57
4,235
107,57
4,235
107,57
Max new cylinder ID:
4,241
107,72
4,241
107,72
4,241
107,72
4,241
107,72
Max. worn piston to guide clearance (in & mm)
0,023
0,57
0,023
0,57
0,023
0,57
0,023
0,57
Max new piston tail/seal ID:
1,505
38,23
1,505
38,23
1,505
38,23
1,505
38,23
Min new guide OD:
1,490
37,85
1,490
37,85
1,490
37,85
1,490
37,85
Max. worn bit to bearing clearance (in & mm)
0,015
0,38
0,015
0,38
0,015
0,38
0,015
0,38
Max new bearing ID:
3,623
92,02
3,623
92,02
3,623
92,02
3,623
92,02
Min new bit shank OD:
3,613
91,77
3,613
91,77
3,613
91,77
3,613
91,77
Max. worn bit to chuck clearance (in & mm)
0,018
0,46
0,018
0,46
0,018
0,46
0,018
0,46
Max new chuck ID:
4,187
106,35
4,187
106,35
4,187
106,35
4,187
106,35
Min new bit shank OD:
4,175
106,05
4,175
106,05
4,175
106,05
4,175
106,05
Exhaust tube extension (in & mm):
2,31
58,67
2,31
58,67
2,31
58,67
2,31
58,67
Min. new valve height, low lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Min. new valve height, high lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, low lift valve or w/shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, high lift valve or w/o shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Maximum backhead standoff:
0,08
2,03
0,08
2,03
0,08
2,03
0,08
2,03
Minimum backhead standoff:
0,05
1,27
0,05
1,27
0,05
1,27
0,05
1,27
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
37
ENGLISH
Model:
DHDTD65-STD
DHDTD65-OPT-A
DHDTD65-OPT-B
52327624
52332608
52332616
52333937
Extra thick Quarry Mining
(QM) TD65 with 3-1/2 API IF
pin connection and cutting
backhead.
Extra large OD Quarry Mining
(QM) TD65 with 4-1/2 BECO
pin connection and cutting
backhead.
CPN:
Description:
General specifications:
Connection:
Extra thick Quarry Mining
Extra thick Quarry Mining
(QM) TD65 with 3-1/2 API reg (QM) TD65 with 3-1/2 BECO
pin connection and cutting
pin connection and cutting
backhead.
backhead.
English
Metric
3-1/2 API reg pin
English
Metric
3-1/2 BECO pin
English
Metric
3-1/2 API IF pin
DHDTD70-STD
English
Metric
4-1/2 BECO pin
Outside diameter (in & mm)
5,88
149,4
5,88
149,4
5,88
149,4
6,00
152,4
Length w/o bit shoulder to shoulder (in &mm)
42,9
1090,7
42,9
1090,7
42,9
1090,7
42,9
1090,7
Length with bit extended (in & mm)
48,1
1222,3
48,1
1222,3
48,1
1222,3
48,1
1222,3
Length with bit retracted (in & mm)
46,6
1184,4
46,6
1184,4
46,6
1184,4
46,6
1184,4
Weight w/o bit (lb & kg)
235
106,8
235
106,8
235
106,8
245
111,4
Backhead across flats (in)
2-1/4 X 4 AF
2-1/4 X 4 AF
2-1/4 X 4 AF
2-1/4 X 4 AF
Minimum bit size (in & mm)
6,50
165,1
6,50
165,1
6,50
165,1
6,75
171,4
Maximum bit size (in & mm)
8,50
215,9
8,50
215,9
8,50
215,9
8,50
215,9
Bore (in & mm)
4,750
120,65
4,750
120,65
4,750
120,65
4,750
120,65
47
21,4
47
21,4
47
21,4
47
21,4
3,75
95,2
3,75
95,2
3,75
95,2
3,75
95,2
Piston weight (lb & kg)
Stroke (in &mm)
Maximum pressure differential (psig & bar)
350,0
24,1
350,0
24,1
350,0
24,1
350,0
24,1
Maximum choke diameter (in & mm)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Make-up torque (ft-lb & N-m)
6000
8124
6000
8124
6000
8124
6000
Air consumption (AIRselect as shipped):
100 psi/ 6,9 bar (scfm & m^3/min)
100 psi (bpm)
150 psi/ 10,3 bar (scfm & m^3/min)
150 psi (bpm)
200 psi/ 13,8 bar (scfm & m^3/min)
200 psi (bpm)
250 psi/ 17,2 bar (scfm & m^3/min)
250 psi (bpm)
300 psi/ 20,7 bar (scfm & m^3/min)
300 psi (bpm)
350 psi/ 24,1 bar (scfm & m^3/min)
350 psi (bpm)
TD65-2
TD65-2
TD65-2
8124
TD65-2
199
5,6
199
5,6
199
5,6
199
5,6
1 384
1 384
1 384
1 384
1 384
1 384
1 384
1 384
330
9,3
330
9,3
330
9,3
330
9,3
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
472
13,3
472
13,3
472
13,3
472
13,3
1 616
1 616
1 616
1 616
1 616
1 616
1 616
1 616
625
17,7
625
17,7
625
17,7
625
17,7
1 732
1 732
1 732
1 732
1 732
1 732
1 732
1 732
789
22,3
789
22,3
789
22,3
789
22,3
1 847
1 847
1 847
1 847
1 847
1 847
1 847
1 847
963
27,2
963
27,2
963
27,2
963
27,2
1 963
1 963
1 963
1 963
1 963
1 963
1 963
1 963
Operational specifications:
Feed force (lbs)
Rotation speed (rpm)
2000-3000
2000-3000
2000-3000
2000-3000
30-50
30-50
30-50
30-50
Service specifications:
38
Casing discard diameter (in & mm)
5,31
134,9
5,31
134,9
5,31
134,9
5,31
134,9
Casing reverse diameter (in & mm)
5,63
142,9
5,63
142,9
5,63
142,9
5,63
142,9
Minimum chuck length (in & mm)
2,15
54,6
2,15
54,6
2,15
54,6
2,15
54,6
Max. worn piston to casing clearance (in & mm)
0,009
0,23
0,009
0,23
0,009
0,23
0,009
0,23
Min new piston large OD:
4,742
120,45
4,742
120,45
4,742
120,45
4,742
120,45
Max new casing ID:
4,748
120,60
4,748
120,60
4,748
120,60
4,748
120,60
Max. worn piston to cylinder clearance (in & mm)
0,009
0,23
0,009
0,23
0,009
0,23
0,009
0,23
Min new piston tail OD:
4,235
107,57
4,235
107,57
4,235
107,57
4,235
107,57
Max new cylinder ID:
4,241
107,72
4,241
107,72
4,241
107,72
4,241
107,72
Max. worn piston to guide clearance (in & mm)
0,023
0,57
0,023
0,57
0,023
0,57
0,023
0,57
Max new piston tail/seal ID:
1,505
38,23
1,505
38,23
1,505
38,23
1,505
38,23
Min new guide OD:
1,490
37,85
1,490
37,85
1,490
37,85
1,490
37,85
Max. worn bit to bearing clearance (in & mm)
0,015
0,38
0,015
0,38
0,015
0,38
0,015
0,38
Max new bearing ID:
3,623
92,02
3,623
92,02
3,623
92,02
3,623
92,02
Min new bit shank OD:
3,613
91,77
3,613
91,77
3,613
91,77
3,613
91,77
Max. worn bit to chuck clearance (in & mm)
0,018
0,46
0,018
0,46
0,018
0,46
0,018
0,46
Max new chuck ID:
4,187
106,35
4,187
106,35
4,187
106,35
4,187
106,35
Min new bit shank OD:
4,175
106,05
4,175
106,05
4,175
106,05
4,175
106,05
Exhaust tube extension (in & mm):
2,31
58,67
2,31
58,67
2,31
58,67
2,31
58,67
Min. new valve height, low lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Min. new valve height, high lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, low lift valve or w/shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, high lift valve or w/o shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Maximum backhead standoff:
0,08
2,03
0,08
2,03
0,08
2,03
0,08
2,03
Minimum backhead standoff:
0,05
1,27
0,05
1,27
0,05
1,27
0,05
1,27
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
DHDTD80-STD
DHDTD80-OPT-A
DHDTD80-OPT-B
52328127
52340163
52342045
52340189
Standard TD80. 4-1/2 API reg
pin connection and Q8 shank.
Standard TD80 with cutting
backhead. 4-1/2 API reg pin
connection and Q8 shank.
Standard TD80 with retrieval
system. 4-1/2 API reg pin
connection and Q8 shank.
Standard TD80 with Jet Sub
backhead. 4-1/2 API reg pin
connection and Q8 shank.
CPN:
Description:
General specifications:
Connection:
English
Metric
4-1/2 API reg pin
English
Metric
4-1/2 API reg pin
English
Metric
4-1/2 API reg pin
DHDTD80JS000-STD
English
Metric
4-1/2 API reg pin
Outside diameter (in & mm)
7,13
181,1
7,13
181,1
7,13
181,1
7,13
181,1
Length w/o bit shoulder to shoulder (in &mm)
57,7
1465,6
57,7
1465,6
57,7
1465,6
57,7
1465,6
Length with bit extended (in & mm)
63,9
1623,3
63,9
1623,1
63,9
1623,1
63,9
1623,3
Length with bit retracted (in & mm)
62,2
1578,9
62,2
1578,9
62,2
1578,9
62,2
1578,9
Weight w/o bit (lb & kg)
475
215,9
475
215,9
475
215,9
475
215,9
Backhead across flats (in)
2 X 5-7/8 AF
2 X 5-7/8 AF
2 X 5-7/8 AF
2 X 5-7/8 AF
Minimum bit size (in & mm)
7,88
200,2
7,88
200,2
7,88
200,2
7,88
200,2
Maximum bit size (in & mm)
12,00
304,8
12,00
304,8
12,00
304,8
12,00
304,8
Bore (in & mm)
149,17
5,873
149,17
5,873
149,17
5,873
149,17
5,873
Piston weight (lb & kg)
109
49,5
109
49,5
109
49,5
109
49,5
Stroke (in &mm)
3,75
95,2
3,75
95,2
3,75
95,2
3,75
95,2
350,0
24,1
350,0
24,1
350,0
24,1
350,0
24,1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
8000
10832
8000
10832
8000
10832
8000
10832
Maximum pressure differential (psig & bar)
Maximum choke diameter (in & mm)
Make-up torque (ft-lb & N-m)
Air consumption (AIRselect as shipped):
TD80-2 (8”)
TD80-2 (8”)
ENGLISH
Model:
TD80-2 (8”)
TD80-2 (8”)
100 psi/ 6,9 bar (scfm & m^3/min)
358
10,1
358
10,1
358
10,1
358
100 psi (bpm)
830
830
830
830
830
830
830
830
150 psi/ 10,3 bar (scfm & m^3/min)
571
16,1
571
16,1
571
16,1
571
16,1
10,1
150 psi (bpm)
947
947
947
947
947
947
947
947
200 psi/ 13,8 bar (scfm & m^3/min)
808
22,8
808
22,8
808
22,8
808
22,8
200 psi (bpm)
1 063
1 063
1 063
1 063
1 063
1 063
1 063
1 063
250 psi/ 17,2 bar (scfm & m^3/min)
1 067
30,2
1 067
30,2
1 067
30,2
1 067
30,2
250 psi (bpm)
1 180
1 180
1 180
1 180
1 180
1 180
1 180
1 180
300 psi/ 20,7 bar (scfm & m^3/min)
1 350
38,1
1 350
38,1
1 350
38,1
1 350
38,1
300 psi (bpm)
1 297
1 297
1 297
1 297
1 297
1 297
1 297
1 297
350 psi/ 24,1 bar (scfm & m^3/min)
1 656
46,8
1 656
46,8
1 656
46,8
1 656
46,8
350 psi (bpm)
1 414
1 414
1 414
1 414
1 414
1 414
1 414
1 414
Operational specifications:
Feed force (lbs)
2000-3000
2000-3000
2000-3000
2000-3000
30-50
30-50
30-50
30-50
Rotation speed (rpm)
Service specifications:
Casing discard diameter (in & mm)
6,67
169,4
6,67
169,4
6,67
169,4
6,67
169,4
Casing reverse diameter (in & mm)
6,80
172,7
6,80
172,7
6,80
172,7
6,80
172,7
Minimum chuck length (in & mm)
2,15
54,6
2,15
54,6
2,15
54,6
2,15
54,6
0,014
0,34
0,014
0,34
0,014
0,34
0,014
0,34
Max. worn piston to casing clearance (in & mm)
Min new piston large OD:
5,872
149,15
5,872
149,15
5,872
149,15
5,872
149,15
Max new casing ID:
5,881
149,38
5,881
149,38
5,881
149,38
5,881
149,38
Max. worn piston to cylinder clearance (in & mm)
0,012
0,30
0,012
0,30
0,012
0,30
0,012
0,30
Min new piston tail OD:
5,332
135,43
5,332
135,43
5,332
135,43
5,332
135,43
Max new cylinder ID:
5,340
135,64
5,340
135,64
5,340
135,64
5,340
135,64
Max. worn piston to guide clearance (in & mm)
0,023
0,57
0,023
0,57
0,023
0,57
0,023
0,57
Max new piston tail/seal ID:
1,946
49,43
1,946
49,43
1,946
49,43
1,946
49,43
Min new guide OD:
1,931
49,05
1,931
49,05
1,931
49,05
1,931
49,05
Max. worn bit to bearing clearance (in & mm)
0,021
0,53
0,021
0,53
0,021
0,53
0,021
0,53
Max new bearing ID:
4,652
118,16
4,652
118,16
4,652
118,16
4,652
118,16
Min new bit shank OD:
4,638
117,81
4,638
117,81
4,638
117,81
4,638
117,81
Max. worn bit to chuck clearance (in & mm)
0,023
0,57
0,023
0,57
0,023
0,57
0,023
0,57
Max new chuck ID:
5,365
136,27
5,365
136,27
5,365
136,27
5,365
136,27
Min new bit shank OD:
5,350
135,89
5,350
135,89
5,350
135,89
5,350
135,89
Exhaust tube extension (in & mm):
2,31
58,67
2,31
58,67
2,31
58,67
2,31
58,67
Min. new valve height, low lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Min. new valve height, high lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, low lift valve or w/shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, high lift valve or w/o shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Maximum backhead standoff:
0,09
2,29
0,09
2,29
0,09
2,29
0,09
2,29
Minimum backhead standoff:
0,07
1,78
0,07
1,78
0,07
1,78
0,07
1,78
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
39
ENGLISH
Model:
DHDTD85-STD
DHDTD85-OPT-A
DHDTD85-OPT-B
52329430
52337599
52332335
CPN:
Description:
General specifications:
Connection:
Standard TD85 with AIRselect
Standard TD85 with AIRselect.
Standard TD85 with AIRselect.
and bit retrieval chuck. 4-1/2
4-1/2 API reg pin connection
4-1/2 BECO pin connection and
API reg pin connection and
and Q8 shank.
Q8 shank.
Q8 shank.
English
Metric
4-1/2 API reg pin
English
Metric
4-1/2 API reg pin
English
Metric
4-1/2 BECO pin
Outside diameter (in & mm)
7,75
196,8
7,75
196,8
7,75
196,8
Length w/o bit shoulder to shoulder (in &mm)
55,5
1409,7
55,5
1409,7
55,5
1409,7
Length with bit extended (in & mm)
63,8
1619,2
63,8
1619,2
63,8
1619,2
Length with bit retracted (in & mm)
62,0
1574,8
62,0
1574,8
62,0
1574,8
Weight w/o bit (lb & kg)
525
238,6
525
238,6
525
238,6
Backhead across flats (in)
2 X 6-1/2 AF
2 X 6-1/2 AF
2 X 6-1/2 AF
Minimum bit size (in & mm)
8,75
222,2
8,75
222,2
8,75
222,2
Maximum bit size (in & mm)
12,00
304,8
12,00
304,8
12,00
304,8
Bore (in & mm)
160,32
6,312
160,32
6,312
160,32
6,312
Piston weight (lb & kg)
119
54,1
119
54,1
119
54,1
Stroke (in &mm)
4,00
101,6
4,00
101,6
4,00
101,6
Maximum pressure differential (psig & bar)
350,0
24,1
350,0
24,1
350,0
24,1
Maximum choke diameter (in & mm)
0,50
12,70
0,50
12,70
0,50
12,70
Make-up torque (ft-lb & N-m)
8000
10832
8000
10832
8000
10832
Air consumption (AIRselect as shipped):
TD85-2 (8”)
TD85-2 (8”)
TD85-2 (8”)
100 psi/ 6,9 bar (scfm & m^3/min)
204
5,8
204
5,8
204
5,8
100 psi (bpm)
902
902
902
902
902
902
150 psi/ 10,3 bar (scfm & m^3/min)
150 psi (bpm)
200 psi/ 13,8 bar (scfm & m^3/min)
200 psi (bpm)
528
14,9
528
14,9
528
14,9
1 001
1 001
1 001
1 001
1 001
1 001
852
24,1
852
24,1
852
24,1
1 099
1 099
1 099
1 099
1 099
1 099
250 psi/ 17,2 bar (scfm & m^3/min)
1 177
33,2
1 177
33,2
1 177
33,2
250 psi (bpm)
1 198
1 198
1 198
1 198
1 198
1 198
300 psi/ 20,7 bar (scfm & m^3/min)
1 501
42,4
1 501
42,4
1 501
42,4
300 psi (bpm)
1 297
1 297
1 297
1 297
1 297
1 297
350 psi/ 24,1 bar (scfm & m^3/min)
1 826
51,6
1 826
51,6
1 826
51,6
350 psi (bpm)
1 396
1 396
1 396
1 396
1 396
1 396
Operational specifications:
Feed force (lbs)
2000-3000
2000-3000
2000-3000
30-50
30-50
30-50
Rotation speed (rpm)
Service specifications:
40
Casing discard diameter (in & mm)
7,25
184,2
7,25
184,2
7,25
184,2
Casing reverse diameter (in & mm)
7,38
187,5
7,38
187,5
7,38
187,5
Minimum chuck length (in & mm)
2,15
54,6
2,15
54,6
2,15
54,6
Max. worn piston to casing clearance (in & mm)
0,014
0,34
0,014
0,34
0,014
0,34
Min new piston large OD:
6,309
160,25
6,309
160,25
6,309
160,25
Max new casing ID:
6,318
160,48
6,318
160,48
6,318
160,48
Max. worn piston to cylinder clearance (in & mm)
0,012
0,30
0,012
0,30
0,012
0,30
Min new piston tail OD:
5,768
146,51
5,768
146,51
5,768
146,51
Max new cylinder ID:
5,776
146,71
5,776
146,71
5,776
146,71
Max. worn piston to guide clearance (in & mm)
0,023
0,57
0,023
0,57
0,023
0,57
Max new piston tail/seal ID:
1,946
49,43
1,946
49,43
1,946
49,43
Min new guide OD:
1,931
49,05
1,931
49,05
1,931
49,05
Max. worn bit to bearing clearance (in & mm)
0,021
0,53
0,021
0,53
0,021
0,53
Max new bearing ID:
4,652
118,16
4,652
118,16
4,652
118,16
Min new bit shank OD:
4,638
117,81
4,638
117,81
4,638
117,81
Max. worn bit to chuck clearance (in & mm)
0,023
0,57
0,023
0,57
0,023
0,57
Max new chuck ID:
5,365
136,27
5,365
136,27
5,365
136,27
Min new bit shank OD:
5,350
135,89
5,350
135,89
5,350
135,89
Exhaust tube extension (in & mm):
2,31
58,67
2,31
58,67
2,31
58,67
Min. new valve height, low lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Min. new valve height, high lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, low lift valve or w/shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, high lift valve or w/o shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Maximum backhead standoff:
0,09
2,29
0,09
2,29
0,09
2,29
Minimum backhead standoff:
0,07
1,78
0,07
1,78
0,07
1,78
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
DHDTD90-STD
DHDTD90-OPT-A
DHDTD90-OPT-B
52329414
52337607
52341187
CPN:
Description:
General specifications:
Connection:
Standard TD90 with AIRselect
Standard TD90 with AIRselect.
and bit retrieval chuck. 4-1/2
4-1/2 API reg pin connection
API reg pin connection and
and T9 shank.
T9 shank.
English
Metric
4-1/2 API reg pin
English
Metric
4-1/2 API reg pin
Standard TD90 with
AIRselect.6-5/8 API reg pin
connection and T9 shank.
English
Metric
6-5/8 API reg pin
Outside diameter (in & mm)
7,75
196,8
7,75
196,8
7,75
196,8
Length w/o bit shoulder to shoulder (in &mm)
55,5
1409,7
55,5
1409,7
55,5
1409,7
Length with bit extended (in & mm)
63,8
1619,2
63,8
1619,2
63,8
1619,2
Length with bit retracted (in & mm)
62,0
1574,8
62,0
1574,8
62,0
1574,8
Weight w/o bit (lb & kg)
525
238,6
525
238,6
525
238,6
Backhead across flats (in)
2 X 6-1/2 AF
2 X 6-1/2 AF
2 X 6-1/2 AF
Minimum bit size (in & mm)
8,75
222,2
8,75
222,2
8,75
222,2
Maximum bit size (in & mm)
12,00
304,8
12,00
304,8
12,00
304,8
Bore (in & mm)
160,32
6,312
160,32
6,312
160,32
6,312
Piston weight (lb & kg)
119
54,1
119
54,1
119
54,1
Stroke (in &mm)
4,00
101,6
4,00
101,6
4,00
101,6
Maximum pressure differential (psig & bar)
350,0
24,1
350,0
24,1
350,0
24,1
Maximum choke diameter (in & mm)
0,50
12,70
0,50
12,70
0,50
12,70
Make-up torque (ft-lb & N-m)
8000
10832
8000
10832
8000
10832
Air consumption (AIRselect as shipped):
TD90-2 (8”)
TD90-2 (8”)
TD90-2 (8”)
100 psi/ 6,9 bar (scfm & m^3/min)
204
5,8
204
5,8
204
5,8
100 psi (bpm)
902
902
902
902
902
902
150 psi/ 10,3 bar (scfm & m^3/min)
150 psi (bpm)
200 psi/ 13,8 bar (scfm & m^3/min)
200 psi (bpm)
ENGLISH
Model:
528
14,9
528
14,9
528
14,9
1 001
1 001
1 001
1 001
1 001
1 001
852
24,1
852
24,1
852
24,1
1 099
1 099
1 099
1 099
1 099
1 099
250 psi/ 17,2 bar (scfm & m^3/min)
1 177
33,2
1 177
33,2
1 177
33,2
250 psi (bpm)
1 198
1 198
1 198
1 198
1 198
1 198
300 psi/ 20,7 bar (scfm & m^3/min)
1 501
42,4
1 501
42,4
1 501
42,4
300 psi (bpm)
1 297
1 297
1 297
1 297
1 297
1 297
350 psi/ 24,1 bar (scfm & m^3/min)
1 826
51,6
1 826
51,6
1 826
51,6
350 psi (bpm)
1 396
1 396
1 396
1 396
1 396
1 396
Operational specifications:
Feed force (lbs)
2000-3000
2000-3000
2000-3000
30-50
30-50
30-50
Rotation speed (rpm)
Service specifications:
Casing discard diameter (in & mm)
7,25
184,2
7,25
184,2
7,25
184,2
Casing reverse diameter (in & mm)
7,38
187,5
7,38
187,5
7,38
187,5
Minimum chuck length (in & mm)
2,15
54,6
2,15
54,6
2,15
54,6
Max. worn piston to casing clearance (in & mm)
0,014
0,34
0,014
0,34
0,014
0,34
Min new piston large OD:
6,309
160,25
6,309
160,25
6,309
160,25
Max new casing ID:
6,318
160,48
6,318
160,48
6,318
160,48
Max. worn piston to cylinder clearance (in & mm)
0,012
0,30
0,012
0,30
0,012
0,30
Min new piston tail OD:
5,768
146,51
5,768
146,51
5,768
146,51
Max new cylinder ID:
5,776
146,71
5,776
146,71
5,776
146,71
Max. worn piston to guide clearance (in & mm)
0,023
0,57
0,023
0,57
0,023
0,57
Max new piston tail/seal ID:
1,946
49,43
1,946
49,43
1,946
49,43
Min new guide OD:
1,931
49,05
1,931
49,05
1,931
49,05
Max. worn bit to bearing clearance (in & mm)
0,021
0,53
0,021
0,53
0,021
0,53
Max new bearing ID:
5,032
127,81
5,032
127,81
5,032
127,81
Min new bit shank OD:
5,018
127,46
5,018
127,46
5,018
127,46
Max. worn bit to chuck clearance (in & mm)
0,021
0,53
0,021
0,53
0,021
0,53
Max new chuck ID:
5,745
145,92
5,745
145,92
5,745
145,92
Min new bit shank OD:
5,731
145,57
5,731
145,57
5,731
145,57
Exhaust tube extension (in & mm):
2,31
58,67
2,31
58,67
2,31
58,67
Min. new valve height, low lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Min. new valve height, high lift valve (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, low lift valve or w/shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Valve lift new, high lift valve or w/o shim (in & mm):
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Maximum backhead standoff:
0,09
2,29
0,09
2,29
0,09
2,29
Minimum backhead standoff:
0,07
1,78
0,07
1,78
0,07
1,78
WARNING: This manual contains data SPECIFIC to TD Series Downhole Drills.
41
2008 JUNE ROANOKE
9852 1865 01c - TD
Atlas Copco Secoroc AB
Box 521, SE-737 25 Fagersta, Sweden
Phone: +46 223 461 00
E-mail: [email protected]
www.atlascopco.com

Podobné dokumenty

DHD Fusion CZ

DHD Fusion CZ který by umožnil narušení materiálu a jeho drcení. Příklepové vrtání překonává omezení rotačního vrtání vytvářením velmi velkého zatížení během rázu kladiva. Toto zatížení je dostatečně velké na to...

Více

Stihl 026 manuál

Stihl 026 manuál Maximální pracovní tlak 0,2–0,3 MPa – Maximální tlak 1,0 MPa. Obsahuje nástavec a rozstřikovací trysku (možno volby ze soupravy dvou, nastavitelné). Celková délka ohebné hadice a rozstřikovací lanc...

Více

osvětlení - AV Media

osvětlení - AV Media Stativ podlahový – podlahový stojan pro PAR světla Stativ 3,3 m – stativ pro světla/T–BAR Stativ 3,7 m – stativ pro světla/T–BAR Rozvodná tyč T–Bar – pro 2, 4, 6 světel Stmívač – 230V, 3× 2,3kW Stm...

Více

Rotační trysky

Rotační trysky Jako největší výrobce závlahových systémů na světě se cítíme být zodpovědní navrhovat šetrná řešení závlah, opravdové inteligentní využití vody - The Intelligent Use of Water™. Příkladem mohou být ...

Více

Seznam náhradních dílů - Ersatzteilliste

Seznam náhradních dílů - Ersatzteilliste STOPFEN VENTILROHR FEDER VENTIL Kompl. RING VENTIL ROHR GUMMIRING

Více

Seznam náhradních dílů - Ersatzteilliste - Spare Parts List VKP 110-1

Seznam náhradních dílů - Ersatzteilliste - Spare Parts List VKP 110-1 O-RING 63X3 ZWEITEILIGE BUECHSE ZYLINDER KOLBEN KOMPL. KOLBENVENTIL GEWINDEENDE KOMPLETT O-RING 70X3 GETEILTER EINSATZ STOPFEN VENTILROHR FEDER VENTIL

Více

e - Pilové řetězy.cz

e - Pilové řetězy.cz • Součástí balení jsou tato lanka a podložky pro jednoduchou instalaci hlavy na většinu křovinořezů. • Hlava má unikátní tvarované průchodky, které umožňují boční výkyv lanka a tím zcela odstraňu...

Více

Encore Manual Gun Controller

Encore Manual Gun Controller Mobilní systém s fluidním zásobníkem ƒ 11 kg (25-lb.) ƒ 23 kg (50-lb.) ƒ 36 kg (80-lb.)

Více