Metodika posloupnosti grafomotorických vzorů

Komentáře

Transkript

Metodika posloupnosti grafomotorických vzorů
PEDAGOGIKA
Metodika posloupnosti
grafomotorických vzorů
Předpokladem
grafomotorické činnosti je vnímání vnějšího
i vnitřního prostředí všemi receptory s odrazem v mozkové
kůře. Výsledkem dobré koordinace pohybů je fyzická
(tělesná) samostatnost, dobrý prostorový odhad, zdokonalení
souhry mezi zrakem a rukou, lepší předpoklad pro sport,
aktivní účast v kolektivních hrách, více energie a rostoucí
sebedůvěra dítěte.
DOC. P AEDD R. DANIELA V ALACHOVÁ, PHD.
hlediska fyzického a psychického objevování skutečnosti
dítětem i na základě třiceti­
letých pedagogických zkušeností
a rozsáhlého širokospektrálního
výzkumu v oblasti grafomotorických
dovedností dítěte mateřské školy pak
jako přípravu na psaní v základní
škole doporučujeme učitelkám mateř­
ských škol aplikovat cvičení na rozvoj
grafomotorického uvolňování ruky
a dodržovat posloupnost grafomotorických vzorů s časovým harmonogra-
Z
mem nácviku:
1. Hra s bodem: první seznamovací
doteky dítěte s materiálem a plochou.
2. Vertikální linie přerušované i souvislé: vycházejí z bodu a zvě da­
vosti dítěte, které experimentuje
a pozoruje linii jdoucí shora dolů,
zdola nahoru; vhodnou motivací
se začíná naklánět zprava doleva
a zleva doprava.
3. Horizontální linie přerušované
i souvislé: vedené zleva doprava,
zprava doleva a s postupným
zvyšováním délky vedené linie
v závislosti na unavenosti dětské
ruky a koordinci.
4. Kombinované pohyby spojením horizontální a vertikální linie: s využi-
tím různorodosti směru pohybu.
5. Lomené linie: experimentování
44
I
PORADCE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
(„zlomení" horní, dolní, široké,
úzké, vysoké, nízké, v různém
seskupení počtu lomení) s horizontální a vertikální linií.
6. Krouživé pohyby: mletí, navíjení,
houpání, kruh jedním tahem bez
opravení linie až po elipsové grafické stopy (kruh, ovál).
7. Obloučky, vlnovky, smyčky, osmičky
(horní, dolní, široké, úzké, vysoké, nízké, v různém seskupení
a počtu): vycházející z krouživých
pohybů; jsou dětmi nejobtížněji
zvládnutelné.
8. Kombinace pohybů se směrem
pohybu zleva doprava: pohybu
souvislého při zaznamenání stopy,
geometrických tvarů (čtve­
rec - okno, trojúhelník - střecha,
kruh - slunce apod.) s využitím zájmu dítěte o obtahování a pokusy
s psacím i tiskacím písmem,
jež vyústí ve zvládnutí spojení
a doplnění krouživých, horizontálních, vertikálních a lomených,
vlnitých linií v jeden celek.
Pracovní listy mohou být zaměře­
ny i na doplnění chybějících částí,
spojování bodů, vedení linie podle
předkreslené předlohy, ale hlavně
na dodržení požadovaného vedení
a velikosti i délky linie.
nap ř.:
Dokonalé poznání osobnosti dítěte
jeho činnostních agrafo-
učite lkou,
únor2014
motorických výkonů, možnost
individuálního korigování přípravy
dítěte na psaní, ale i emocionální
vazba učitelka-dítě rozvíjí a podporuje dítě v bádání, experimentování
a kreativním projevu.
I Hra s bodem
Bod je základem jakéhokoli pohybu a grafického záznamu. Vychází
z n ěho geometrie, výtvarný jazyk
i psaní. Stává se neuvědomovaným,
zautomatizovaným gráfickým nácvikem. Motivace hry s bodem je široká,
vychází z cílového zaměření dne, herní
a výchovně-vzdělávací činnosti,
např. mrholení, sněže ní, pára, mlha,
lentilky, zrnka kávy, semínka, oříšky,
krupicový cukr, drobky, tře šně,
rozinky apod. Realizace je možná
například otiskováním (a poťuká ­
váním) kříd namočených v mléku,
prstu v barvě, štětce, korku, kulatých
razítek, kostek LEGA, pomačkaného
hadříku či papíru, měkkého pastelu, tužky, uhle, fixu apod. Význam
v usměrňování pohybu hry s bodem
spočívá v otiskování grafického materiálu na ploše s odrazem intenzity
tlaku na grafický materiál.
$ Vertikální linie
Hra s vertikální linií vychází zbodu,
z jeho pohybového zrychlení. Je
zaměřena D4 ív,,i.l"'Llý 'i3 yu|. .i '"{'}ld
r11**ťi s lyuŽitím plné, souvislé, přerušovanéči kombinované linie vedené ve směru zleva doprava, anebo
opačně. Velký ýznam při nácviku
má správná motivace a symbolika
vyi ádření. Doporučuj eme gr*;;:i|**v*xí {ini* i :r**g*r* a**1e **b*rz:, protoŽe spodní okraj ie ýchodiskoým
bodem při samostatné realizaci psaní
písmen s odrazem od linky' jako jsou
napÍ. p,l, /. Dají se nacvičit i spojováním bodů. Yýznam nácviku vertikální linie spočíváv objevu usměrňování i ednoduchého grafomotorického
pohybu s l'}'ttžitím motivace např.
deště, sněŽení, slunečníchpaprsků,
šipky' stromů, věží,hodinových
ručiček,Stébel tráVy, stonků květů,
knih v knihovně apod., zaměřeného
na nácvik přerušovaných krátkých
linií vedených shora dolů v pravolevém sklonu.
* Horizontální linie
Yýznam nácviku horizontáIní linie
ie Stejný jako při nácviku
vertikální
linie, ie však náročnějšína zrakovou
kontrolu. DůleŽitost nácviku spočívá
r,
x**:*r**xí !i*ř* eř*v*
t*o]}*r*vx'
hlediska přecvičení pohybu očí
doporučujeme nácvik i pravolevého
směřování linie. Nácvik můžeme
realizovat třeba spojením bodů. Příklady motivace: cestování, prkna, mí_
Z
ření koule na kuŽelky, špagety apod.
Linie můŽe být souvislá, přerušovaná
i kombinovaná různostídélek pohybu. Volíme takovou délku grafického
pohybu, který respektu j e rn-ýwo j ová
stadia dítěte a rychlou unavitelnost
ruky a zraku.
* Kombinované pohyby
Hra vrychází z€' 1'tl1u*i.tt
: rtr}ř''0]
, - 1']" "
":'r',' ln'
r*e1**ti *n**r* p**y*tt'
. l:t1.
io"'
-
lr . i'J,'ci
Základ kom-
binacespočívá '*1'l .. ":
'.'}''
např. dítě vytvoří kÍíž,hvězdu,
geometrický tvar, Ioh, anebo pospojuje linie kolejnic, Žebříků, plotů
či mřížek. Kombinaci tvarů dokáže
v1"užíti symbolicky (např. robot,
vlak, domy). Při nácviku je důleŽitá motivace učitelky a doplňující
slovní výpověd dítěte. Ne j jednodušší
způsob nácviku je spojování bodů
s cílem r,ytvořit tvar (např. hrad).
1i*{í,
ólť!enol*li**t
|;.i
il**i,spojování
vertikální a horizontální linie je
vhodné procvičovat s dětmi třeba
po exkurzi v kadeřnictví, po návštěvě
obchodu s potravinami či prodejny
s železářským či jiným soltimentem a cvičen í dopt ov ázet ýt azný m
verbálním komentářem dětí. ZáŽitky
dětílze}''1 n! '',l l! r{) 'J" * :' l*''',r1"';
'l.
r,,*Ytt*t}*?;ní*?,: z-vu*.i - např. hrou
na lidové dřevěné rytmické nástroje,
orffoty dětské hudební nástroje,
hrou s chřestidly (různénáplně),
jimiŽ napodobuií zvuky a zárovei
pohybově (aplikování prvků tvořivé
re
@
@
@
re &
w
1isň
w
dramatiky) ryj adřuj í polohu pozorovaných předmětů a objektů.
&
lomená linie
Yýznam nácviku spočíváv koordinaci zrakové olientace a schopnosti
osvojenou, např. horizontální, linii
,,zlorrrit", a to s využitím vedení zlomené linie v různém směru. Nácvik
lomenélinieukonČíme..' :' "' :
1*h1'** ,;* u;nt;|l: xt*vrs ó*6trev*.'
Moti-
vace je téŽ velmi různorodá: střecha, kopce, schody, pila a její zuby,
krokodýl' ýšivka' hradby apod. Linii
lomíme ve směru zvaném,,cik-cak".
Dítě můŽe qztvořit zhuštěnélomené
linie vertikální
a
horizontální (hrad-
by, zuby). ovládání lomené linie je
al'.,,.
"
,-"-- ,
:l
grafického pohybu dětskou rukou.
ř Krouživé pohyby
KrouŽiý pohyb zápěstí a prstů je
velmi náročný na technické zvládnutí a na zrakovou koordinaci. Častým
ievem ie deformace tvaru, v menší
míře nedodržování velikosti tvaru. Při nácviku postupuje učitelka
od krouŽivého pohybu čmáranice
přes pracovnípohyb mletí, houpání
nebo navíjeni aŽpo nácvik kruhu
obtahovanou krouživou linií iedním
tahem bez opravování a nakonec
až po linie ve tvaru ováIu'Y5ruŽívá
krouŽení ve směru zdola vlevo, zdola
vpravo, shora vlevo, shora vpravo,
nacvičuje kroužení z vnější okrajové
linie aŽ po střed, ale i opačně - opět
s vhodnou motivací, např. šnek,
honička, kolečka, korálky' vaj íčka,
kuličky hroznového vína, sluníčko,
skleněnky, terčíkykvětů aŽ po *rytváření kombinací kruhoých či oválných tvarů, např. v podobě květů,
l:rub, zajícÍl,koček, Žirafy či lidské
posta\y.
$ Hra s obloučlty' vlnovkami,
ru
smyěkami, osmičkami
linii a krouŽiwých pohy-
Po lomené
bech jsou nejobtíŽněii zvládnutelné
rt
--r,
/ } 'tlJi
I.'t1s{il
*V|" í'
* 71]t'
}t}tu '--:.
'r a
!-i
y
"'l 3 i'"::J
\r.'"ln*:
-t-
x x*xk*p*x{**. Pohyb je náročný na uvolnění zápěstí a prstů ruky
t**,i"l
ve spojení s dokonalou zrakovou
::]:],l.:FBBIllGE
ňrnnnl(r
MAIEňsKÉ Š[0tY
Únor
2014
l* 45
koordinací, a to s ohledem na rychIou unavitelnost dětské ruky i zraku.
Učitelka tyto pohyby zaŤazuje aŽ
na konec nácviku grafomotoric-
kých dovedností v druhém pololetí
školníhoroku, pŤedevšímpak u dětí
staršíhopředškolního věku (5_6 let,
pÍíp.7 let). Při nácviku nezanedbáváme pohybová cvičenína základě
sluchového, zrakového a emocionáIního zážitklt, která předcháze jí
grafomotorickému lyj ádření.
&bř*xčky
Nacvičujíse v p*ielx* ?yt:t*íť:.x e t}tpír:ilr* *b}*atk*. v individuáIním či skupi-
ýšivka, vlaštovky, pletení, bruslení,
telefonní šňůra,ovečka apod.
Vítanéjsou pokusy s vodou,
papírem, ohněm, se zapouštěním
barev do různého podkladu a skupenství vody, případně oleie a octa,
s nořením pŤedmětů do vody i různě
zbarvené či husté tekutiny. Vhodné
je využítdostupné spektrum zl'uků,
moŽnosti manipulace s přírodním,
konstrukčním i různorodým grafickým materiálem, variabilnoSt po-
hyboých her, cvičeníjógy, taneční
a těloýchovné prvky, písně, básně,
říkanky i hry na tělo.
novém seskupení, v rťvnéýšce, šířce
a iejich kombinacích.Dt3taz se klade
na schopnost zrakového pozorování
a dětského'proŽitku, coŽ se zrcadlí
v záznamu grafické stopy.
VlnCIvřay
Během her s vlnovkami dodržuje
učitelka stejné zásady jako při nácviku obloučků,ďbár'a koordinaci oka
a ruky, nezapomíná na snadnou unavitelnost a podle toho volí i déIku,
tvar a velikost vlnovky. Dětem působí
zvlnění linie (tj. jak linii zlomit) větší
problémy, coŽ je dáno uŽ zmíněnou
koordinací ruky' jeiího uvolnění,
a ztakové kontroly. Vedení vlnovky se
nacvičuje i zptava doleva, avšak pro
potřeby psaní je důleŽitější**v*j*x: *i
u"' la',nn
,
'",ň,
.
-t',ffi
\#'
^
smyčřry
Při smyčkách se postupuje podobně
iako při obloučcícha vlnovkách.
Nácvik spočíváve zvládnutí náročnosti pohybu ruky, tzn. ohnout linii
ve směru levopravém se vzájemným
překříŽením v protisměru. ohýbat
linii můŽeme s horním nebo dolním
obloukem, smyčky mohou být postaveny samostatně, ale téžv mnohonásobném seskupení, mohou mít
Iozmanitý tVat (úzká, široká, kruhová, oválná), rozličnou velikost i směr
sklonu. DůleŽitéje zvolit správnou
délku seskupení smyček. Yýznam
v nácviku osvojení si pohybu smyček
mají přípravná pohybová cvičení,
např. ve vzduchu či ve vodě, a vhodná motivace: honička, kouř, pára,
46
&
PoRADoE
ňmruur
MAIEŘsKÉ Š[otY
Únor 2014
á Kombinacs pohybů
Hra s liniemi, kruhy a hranatými
tvary je zaloŽena na zásadě trvalosti
ovládání j ednotliých grafických pohybů. Důležitéje technické zvládnutí
a zraková kontrola. Pracovní listy
zaměřené na kombinaci pohybů se
lryŽíva1ínaplněníúkolůs různorodostí pohybů, jejich směrů i velikostí
tvarů. Zvládnutelnost kombinace
pohybů se jednoznačně odráŽí v dětské kresbě, malbě, různých kombinovaných grafických technikách,
v pracovních listech zaměřených
na dokreslování chybějících částíči
na vedení linie podle předlohy apod.
Vzhledem k tomu, Že děti isou
velkými experimentátoty, b'ýru á ý sledkem nácviku grafomotorických
dovedností v mateřské škole
iejich kladný postoj a radost ze ,,psaní", odvážnost v lomení či zvlnění
linie, správnost sklonu grafických
znaků, písmen, jejich tvarů i velikostí
při nácviku psaní v pÍvním ročníku
základní školy.
vzory
dle metody dobróho startu
& GraÍomotorické
Učitelkám doporučujeme pro rozvoj
nácviku grafomotorických dovedností dětí mateřských škol v rámci
přípravných cvičení(s ýiimkou
posledního cvičení)a s ohledem
na individuální zvláštnosti dětí
i aplikaci ověřeNr5 ťrameouzsk*á rnctoe*y
,,&on X3ópart"' jiŽ s úspěchem uplatnila v předškolních zaÍízeníchv Polsku
Cílem ověřování uvedené posloupnosti cviků bylo nalézt vhodný model přípravy dítěte mateřské školy
napsanív základní škole. Metodou dobrého stattu (Bon Départ) se
ve stejnojmenné knize zaobíra|a
i řVlarta Xel$dam*wlex (1985)' jež
r.ytvořila určitou posloupnost
nácviku grafomotorických vzorů.
V předchozím textu je metodická
posloupnost vzorů představena
a
s
ýiimkou posledního bodu
i doporučena.
Tabui|qa poxlougwo*1ti ná*v!lqu
graťorn*t*:ri*ký*h vzorli m*tody
*{o}*réh*l
e
tzv. opisovánítvaru (cvičenírukou
vedení linie ve vzduchu);
_
w odrazvzotu v paměti dítěte
x
,
1
oďtaz písně v paměti dítěte'
Ýyj
ádřením
písně hrou na snadno ovladatelné
rytmické nástro je (sluchově-pohyb ový em o ci o náIní záŽitek) ;
t
tr"r?
's"/
t
(vizuální záŽitek);
umocněný rytmickým
xtartul (Bon D épart) podle
Marý Bogdanowicz:
W. Nowakowa (1983).
Cvičeníseřadila následovně:
e demonstrace vzoru' předlohy (ná_
zornáukázka ze stÍany učitelky);
xx chození prstem po vzoÍll, předloze
(sledování 1inie);
tak si upevnit kladný vztah ke škole.
Děti nejsou stejné, proto často vyžadu|íindividuální přístup. Někdo
rychlej i pochopí požadovaný pohyb,
jiný zase předkreslený tvar. Cvičení
by měla být prováděna v klidném
prostředí a uvolněné atmosféře.
Pokud dítě na grafomotorická cvičení
nemá náladu, nenutíme je. Všechny
činnosti by měla provázet motivace,
která obohacu|e Život a poskytuje
plostol pro vlastní aktivitu dítěte.
Kromě toho je třeba vždy sledovat
správné sezení a drŽení tužky.
Psaní a ieho poruchy se stávají
problémem a překážkou ve ýchovně-vzdělávací ptáci zákIadních škol.
a
-trlll
ffi
it
I
J
ártň|ĚJ
inl ll= #//
TT
-i*-Ť*
lt
t
.t
It
'n
*
l
I
a
w oďrazvzotupohybemruky
x
po povrchu stolu, případně iiné
podložky (sledování stopy linie
na určitémformátu dané plochy
b ez pouŽití grafického materiálu)
sledování stopy linie vedené
prstem (dřívkem apod.) v tácech
s
1
il t:
;
pískem;
É
N sledování
stopy linie jako odrazu
pohybu ruky zaznamen aného
křídou na tabuli (případně velkou
x
a
plochu papíru);
odraz grafomotorického pohybu
tuŽkou či perem na 1istu papíru;
X Základem kvalitní příprarry
oďtazpředkládaného vzoruvpí-
První kontakty
sance dítěte (s uvedeným cvičením
být pro dítě příjemné i nepříjemné.
Vzpomínky na úspěchy a selhání
v dětství mohou člověka provázet
po celý Život a někdy trvá léta, neŽ
se překonají důsledky špatného začátku. Dítě by mělo v prvních letech
školní dochá zky zažívat úspěchy'
v pedagogické praxi mateřských
škol &ess'r}'Ja s{ rw e a neďoporxč*3*ewele apiš{tcvaf', jelikoŽ dítě se
s písankou v pravém slova smyslu
setkáváv 1. třídě základní školyzdůvodněno v předchozím textu).
ie
motivace a pozitivní přístup
se
školou mohou
á
cílená příprava
pozitivně odrazí ve ýsledcích, jichž děti dosahují
už v tomto období v oblasti doved-
Včasná, promyšlená
v předškolním věku
a
se
nostíanávyků.
x
Autorka půs obí na kate dř e
ýtv arné ý chovy
P e dago gické fakulý
Univerziý Komenského
v
Bratislavě
P0RADGEňturnnMAIEnSKÉšKotY Únor2014 X
- *---
lz

Podobné dokumenty

nápady a aktivity

nápady a aktivity doprostřed koruny stromu můžeme vlepit hlavní obrázek (různě obměňovat, např. tématicky)

Více

Grigorij Klimov PTÁK OHNIVÁK - FIREBIRD

Grigorij Klimov PTÁK OHNIVÁK - FIREBIRD třetí vlny. Věra rovněž vystudovala ruské gymnazium a šla na college. - Kdo vlastně chodí do ruského gymnazia? - ptám se. - Samí židi a negři. - A ty jsi co? - Já jsem byla jediná Ruska. Věřiny rod...

Více

Usnesení č. 134 EX 04128/11

Usnesení č. 134 EX 04128/11 kdo do Ťízeni přistoupili jako další

Více

Orl-2015-11

Orl-2015-11 že Pentagon již připravil plány na změnu režimu v Iráku, Sýrii a Íránu. „. . . Dostali jsme asi 5 či 10 let na vyčištění těchto starých sovětských režimů – Sýrie, Írán, Irák – dříve, než s...

Více