Stáhnout

Komentáře

Transkript

Stáhnout
Ústav chemie a biochemie
AF Mendelovy univerzity v Brně
Rozsah: 2/2
Přednášející: RNDr. Marie Střelcová
Garant: doc. Petr Hrdlička, CSc.
Akademický rok 2014/15
Semestr zimní
SYLABUS PŘEDMĚTU: OBECNÁ CHEMIE
(BS, Dřevařství, Stavby na bázi dřeva)
P1 – 23.09.2014
I. ÚVOD DO PŘEDMĚTU.
II. STAVBA ATOMU. Jádro atomu, jeho stabilita, radioaktivita.. Elektronový obal, atomový orbital. Výstavba
elektronového obalu.
III. PERIODICKÝ SYSTÉM PRVKŮ. Periodický zákon. Periodicita vlastností prvků. Ionizační potenciál, elektronová
afinita, elektronegativita.
P2 –30.09.2014
IV. STAVBA MOLEKUL. Chemická vazba. Kovalentní vazba: podstata, polarita, vazba  hybridizace, lokalizované a
delokalizované vazby, koordinační vazba. Iontová vazba, stabilita iontů. Vodíková vazba.
P3 – 07.10.2014
V. SKUPENSKÉ STAVY. Plyny: empirické zákony, stavová rovnice ideálního a reálného plynu. Kapaliny: tlak páry,
povrchové napětí, úhel smáčení, viskozita. Tuhé látky: vazebné poměry, krystalická struktura, isomorfie, polymorfie,
amorfní látky. Kovy: charakteristika, vazebné poměry, vlastnosti. Vodiče a izolanty.
P4 – 14.10.2014
VI. DISPERZNÍ SOUSTAVY. Obecná charakteristika. Roztoky. Raoultův zákon a jeho důsledky. Osmotický tlak. Difuse,
I. a II. Fickův zákon. Elektrolyty a jejich disociace.
VII. ENERGETIKA CHEMICKÉ REAKCE. Základní pojmy. I. věta termodynamická, enthalpie. Termochemie. II. věta
termodynamická, entropie. Gibssova funkce. Chemický potenciál.
P5 - 21.10.2014
VIII. REAKČNÍ KINETIKA. Rychlost chemické reakce. Aktivační energie. Katalýza, inhibice.
IX. ROVNOVÁHA. Obecné podmínky rovnováhy. Chemická rovnováha: termodynamika chemické reakce, zákon
Guldberg-Waageův, rovnovážná konstanta. Ovlivnění rovnováhy vnějšími vlivy.
P6 – 04.11.2014
X. ACIDOBASICKÉ REAKCE I. Kyseliny a zásady, jejich disociace. pH, stupnice kyselosti. Isoelektrický bod.
XI. ACIDOBASICKÉ REAKCE II. Výpočty pH vybraných protolytických systémů.
P7 –11.11.2014
XII. SRÁŽECÍ REAKCE. Součin rozpustnosti a jeho ovlivňování. Vlastnosti a tvorba sraženin. Využití v analytické
chemii.
XIII. KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE. Vznik komplexů. Rovnováha komplexotvorné reakce.
XIV ELEKTROCHEMI: Základní pojmy. Elektrodový potenciál, řada napětí kovů. Rovnováha redoxní reakce, oxidace,.
XV. PRVKY A JEJICH SLOUČENINY. Výskyt prvků v přírodě, biologické dělení prvků.
Popis a vlastnosti vybraných prvků: Postavení v periodickém systému. Významné sloučeniny. Ekologický a biologický
význam prvku a jeho sloučenin
(samostudium)
P8 – 19.11.2014
XVI. CHEMIE ORGANICKÝCH LÁTEK - Vazby v organických sloučeninách. Prostorové uspořádání molekul:
konstituce, konformace. Organické názvosloví.
Reakční mechanismy. Indukční a mesomerní efekt. Homolýza a heterolýza. Substrát (substituce, eliminace, adice,
přesmyk). Reagent (nukleofil, elektrofil, radikál).
Chob_chods_p.docx
P9 – 25.11.2014
UHLOVODÍKY: alkany, cykloalkany, alkeny, alkyny. Aromatické uhlovodíky, hydroxideriváty, alkoholy, fenoly, ethery
hydroxyderiváty, alkoholy, fenoly, ethery
Organické sloučeniny dusíku
P10 –02.12.2014
Karbonylové sloučeniny: aldehydy, ketony a jejich
deriváty (poloacetaly).
Karboxylové kyseliny: soli kyselin, funkční deriváty kyselin:
amidy, estery. Substituční deriváty kyselin, deriváty kyseliny uhličité
P11 –09.12.2014
XVII PŘÍRODNÍ LÁTKY - Aminokyseliny: chemické vlastnosti, Isoelektrický bod. reakce aminokyselin. Peptidová
vazba a její vlastnosti.
P13 – 16.12.2014
XVIII PŘÍRODNÍ LÁTKY II
Sacharidy,
(stavební a zásobní), deriváty sacharidů, glykosidy.
Lipidy jednoduché a složené. Přírodní Fenoly a polyfenoly. Monoterpeny až polyterpeny.
LITERATURA
Vacík J. a kol.: Přehled středoškolské chemie . Praha: SPN, 1995
Janeczková A., Klouda P.: Organická chemie . Ostrava: Klouda, 2001
Potáček Milan. Organická chemie pro biology. 3. opravené vyd. Masarykova univerzita, Přírodovědecká
fakulta, 2002. 214 s. ISBN 80-210-2850-5.
Nedoma J., Koutník V., Hrdlička P.: Anorganická a analytická chemie.,Brno: Skriptum VŠZ, 1994
V rámci projektu „CZ.1.07/2.2.00/28.0021: Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v
Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu“ budou vybrané přednášky inovovány ve formě prezentací.
Chob_chods_p.docx

Podobné dokumenty

Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium, platí pro třídy

Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium, platí pro třídy Průběh přijímacího řízení............................................................................................................................................................21 Kritéria přij...

Více

(1. ročník), září 2013 - Mendelovo gymnázium v Opavě

(1. ročník), září 2013 - Mendelovo gymnázium v Opavě Průběh přijímacího řízení............................................................................................................................................................21 Kritéria přij...

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z CHEMIE 12_13

MATURITNÍ TÉMATA Z CHEMIE 12_13 19. Atom uhlíku v organické chemii • Pojem organické chemie • Charakteristika vazby v molekulách organických sloučenin • Pojmy konstituce, konstituční izomerie a struktura • Základní typy organický...

Více

vod_do_studia

vod_do_studia je to téměř vždy vodík, dále kyslík, dusík, fosfor, síra a halogeny. Tyto prvky se někdy označují jako prvky organogenní. Mezi atomy organogenních prvků v molekulách organických sloučenin se uplatň...

Více

5. chemické reakce - Studijni

5. chemické reakce - Studijni - přeměna chloridu sodného na uhličitan pomocí amoniaku CHEMICKÁ ROVNOVÁHA - stav, ve kterém chemické soustava nemění dále své složení, pokud se nezmění vnější podmínky Zvratná reakce - reakce při ...

Více

Úvod do organické chemie

Úvod do organické chemie V roce 1874 nezávisle na sobě zjistili holanďan J. N. van´t Hoff a francouz J. A. Le Bel prostorové uspořádání atomů v molekule methanu. Položili tím základy stereometrie (stereochemie) – vlastnost...

Více

zde

zde Podorlický závod dle KJČR Brno Častolovice 21.4.2013 (2. ročník)

Více

obor Chemie konzervování - restaurování

obor Chemie konzervování - restaurování Chemie a její postavení mezi ostatními vědami. Hmota, látka, fyzikální a chemické vlastnosti látek, pojem čistá látka, specifikace čistoty látek a její význam. Základní typy sloučenin. Směsi. Zákla...

Více

SÚBORNÝ REFERÁT Elektrometrické titrace se dvěma

SÚBORNÝ REFERÁT Elektrometrické titrace se dvěma Byla popsána polarisační titrace se systémem Fe(II)—V(V) se střídavým proudenx [206] a stanovení manganu, chrómu a vanadu Mohrovou solí za použití elektrodovéhosystému Pt-stacionární—Pt-rotační [20...

Více