16_SBS_03543_2016_OBU

Komentáře

Transkript

16_SBS_03543_2016_OBU
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava
VÁŠ DOPIS / ZE DNE
NAŠE ZNAČKA
SBS 03543/2016/OBÚ-05/11
VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Staněk/238
OSTRAVA
5. 4. 2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Vyrozumění o skončení dokazování a možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí podle ust. § 36
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen OBÚ), jako správní orgán
věcně příslušný podle ust. § 41 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci žádosti organizace OKD,
a.s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, spočívající v povolení hornické činnosti dobývaní
výhradního ložiska ve sloji 112 (B4) poruby č. 112 751 a č. 112 752 ve 2. a 3. důlním poli
dobývacího prostoru Staříč, Důlního závodu 3, se sídlem 739 43 Staříč, č. p. 528, Vás vyrozumívá
o tom, že skončil v dané věci dokazování. S přihlédnutím k tomu, že OBÚ již disponuje podklady pro vydání
rozhodnutí, jakož i k jeho povinnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vyřizovat věci bez zbytečných průtahů, dává Vám,
ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí,
a to na OBÚ Veleslavínova 18, Ostrava – Moravská Ostrava, v pracovních dnech v době od 7:00 hod do 15:00
hod., nejlépe po předchozí telefonické domluvě na č. tel. 596 100 238, a to ve lhůtě do 5-ti dnů od doručení
tohoto vyrozumění.
Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je ve lhůtě do 5-ti dnů po seznámení se s podklady rozhodnutí.
OBÚ považuje stanovené lhůty, vzhledem k okolnostem a době vedení správního řízení, za postačující.
Ing. Ivo Staněk
obvodní báňský inspektor
oprávněná úřední osoba
TELEFON
596 100 211
596 100 200
BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Praha
č. ú. 4021–001/0710
IČ
00025 844
FAX
596 111 805
E- mail
[email protected]
datová schránka: da5adv2
2. strana vyrozumění
č.j. SBS 03543/2016
Seznam účastníků řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu k č. j. SBS 03543/2016/OBÚ-05/11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Bagarová Vlasta
Gabryš Jiří
Konečná Libuše Ing.
Kuběna Aleš
Kuběnová Andrea
Masopust Vladimír
Merta Petr
Merta Václav
Pokludová Božena
Volný Milan
Volný Vítězslav
Volný Vladimír
Volný Vladimír
Běleš David
Bělešová Kateřina
Bittner Miroslav
JUDr. Tomáš Vrána, exekutor
JUDr. Aleš Bayer, exekutor
JUDr. Ingrid Švecová, exekutoe
Borkovec Vladimír
Borkovcová Anna
Botková Vladimíra
Brathová Šárka
Bukovjanová Ivana
Cenigová Jana
Daňhelová Jana RNDr.
Desenský Martin
Drozd Jan Ing.
Drozdová Marie Mgr.
Filipcová Ludmila
Filipec Břetislav
Filipec Petr
Gacek Jaromír
Gacková Božena
Glabazňová Eva
Havelka Jaromír
Havelková Svatava
Havelka Jiří
Hlaváč Jiří
Holub Ondřej
Hranický Břetislav
Hranická Iveta
3. strana vyrozumění
č.j. SBS 03543/2016
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
Hrček Vilém
Mgr. Marcel Kubis, exekutor
Chvostková Marie
Jančík Petr
Jančíková Pavlína
Jonsztová Kateřina
Kadela Anton
Kissová Lenka Ing.
Klášterková Anna
Klečka Jiří Ing.
Klečka Vlastimil Ing.
Klečková Jana Ing.
Kolář Josef
Kolářová Miroslava
Konderlová Blanka
Konečný Jaromír
Konečný Martin
Koza David
Koza Jan
Koza Pavel
Kozelský Felix Ing.
Kresta Svatomír
Laník Aleš
Lukášek Jiří
Lukášková Zdenka
Mach Ivo
Macháč David
Machová Jeanetta
Martinák Ondřej
Martináková Lucie
Masnica Lubomír
Mathon Jan
Menkinová Sylva
Měrka Aleš
Měrková Hana
Míček Dušan
Mokriš Miroslav
Moravcová Květa
Nenička Lukáš Ing.
Neničková Milena
Pecháčková Eva
Prokop Zdeněk
Řehák Petr
Řeháková Libuše
Řezáč Roman
4. strana vyrozumění
č.j. SBS 03543/2016
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
Řezáčová Michaela
JUDr. Petr Kocián, exekutor
Semenov Alexandr Ing.
Semenovová Magda
Sommerová Monika
Šigut Jaroslav
Šigut Radovan
Šigutová Zuzana
Šigutová Jana
Šigutová Miroslava
Šnajdr Arnošt
Šnajdr Ivo
Šnajdrová Ivana
Špaček Petr
Špačková Marie
Tobolová Hana
Tobolová Miroslava
Tobolová Taťána
Trnka Zdeněk
Velička Jaromír
Veličková Lucie
Vijačková Vlasta
Vismek Radim
Vismeková Eva
Vlačuha Marek
Volná Andrea
Volný jiří
Volný Marek Bc.
Wagnerová Marie Ing.
Wludyka Libor
Wludyková Jarmila
Zemanová Karla Mgr.
Žídek Ivo
Agrosilo Fryčovice, s.r.o.
Beskyd Fryčovice, a.s.
Moravskoslezský kraj, Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agrospol Staříč, s.r.o.
Obec Staříč
RWE Gas Net, s.r.o.
ČEZ Distribuce, a.s.
Povodí Odry, státní podnik
SmVaK Ostrava, a.s.
Obec Fryčovice
5. strana vyrozumění
č.j. SBS 03543/2016
Uvedenou hornickou činností dojde i k ovlivnění nemovitostí, jež nejsou zapsány na listu vlastnictví
a jejichž vlastník není Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského
a Olomouckého znám. V předmětném řízení se jedná o níže uvedená parcelní čísla v katastrálních
územích:
k.ú. Staříč:
1144, 1164, 1205/1, 1241, 1252, 1306, 1327, 1338/1, 1344, 1354/1, 1354/2, 1355/1, 1355/2,
1356, 1357, 1358, 1375/1, 1375/5, 1376, 1857/2, 1858, 1859, 1861, 1865, 1866, 2206, 2207/1,
2208, 2210/1, 2214/1, 2217/1, 2218/1, 2219/1,2227/1, 2229/1, 2248/1
k.ú. Fryčovice:
401, 1736, 1737/1, 1745, 1760, 1763/2, 1771, 1773, 1774/1, 1775, 1776, 1780, 1782, 1783,
1786/1, 1790, 1792, 1793/1, 1793/8, 1794, 1796, 1798/1, 1804/12, 1810

Podobné dokumenty