T Y P O G R A F I A

Transkript

T Y P O G R A F I A
12
2
0
1
2
T Y P O G R A F I A
číslo 30 | ročník 3
OBSAH
CONTENTS
3 Na cestû k individualitû – Hybridní tisk novin
On the way to individuality – Hybrid printing
of newspapers
5 Kompletní fiada digitálních papírÛ DNS® v sortimentu
Na cestû k individualitû
Hybridní tisk novin
Ospapu
Complete range of digital papers DNS® in the assortment
of OSPAP
6 V˘roba etiket – budoucnost je digitální
Production of labels – the future is digital
8 Jitka Böhmová
Kalendáfi Venezia spoleãnosti Konica Minolta
vítûz kritéria digitální tisk v soutûÏi Kalendáfi roku 2012
Calendar Venezia Konica Minolta
winner of digital printing criterion in the competition
Calendar of the year 2012
9 Aktuality digitální
Digital actualities
TYPOGRAFIA DIGITÁLNÍ 12/2012/ã. 30/roãník 3
Pfiíloha ãasopisu Typografia 12/2012/ã. 1241/roãník 115
Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ
Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343,
164 00 Praha 6
Adresa redakce Tuchomûfiická 343, 164 00 Praha 6
www.typografiacz.cz
Fax 220 961 441
ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar‰ová, 776 664 427
[email protected]
·éfredaktor Vladislav Najbrt
Redakce Jitka Böhmová, 776 613 647
[email protected]
Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o
Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Mar‰o,
ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal,
Jan Sehnal, Jifií Zápotock˘
Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf,
ªubomír Krátky
Obálka: ªubomír Krátky
Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o.
Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné
700 Kã + 14 % DPH
Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú. 51-2279360247/0100
Komerãní banka, pob. Praha 6
ISSN 0322-9068, Registrováno pod MK âR 7504
Podávání zásilek povolila âeská po‰ta pod ã.j. nov. 6084/96
Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk˘ch
ãlánkÛ.
Pfiíloha je vyti‰tûna na stroji Xerox Nuvera 200 EA
na papífie DNS® color print 90 g/m2 (vnitfiní listy).
Obálku vytiskla spoleãnost POINT CZ s.r.o.,
provozovatel point4me.cz, na stroji HP Indigo 7500
na papífie E-Photo Lustre 190 g/m2.
Papír na toto ãíslo sponzorsky dodala spoleãnost
OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, 102 23 Praha 10,
T: 271 081 111, F: 272 704 725, E: [email protected],
www.ospap.cz.
Budoucnost novin je opakovanû horeãnû
diskutována. Aby bylo toto publikaãní
médium i nadále atraktivní, je nezbytné
se ohlédnout po nov˘ch koncepcích
za nasazení moderních technologií tak,
aby byly noviny schopné konkurence.
Jednu z moÏností vytváfií integrace
digitálního tisku do novinové rotaãky.
Spoleãnost Axel Springer ve své tiskárnû
v nûmeckém Ahrensburgu jiÏ del‰í dobu
velmi úspû‰nû testuje „hybridní novinov˘
tisk“ v praxi.
Jsou ti‰tûné noviny pod tlakem? Ano, je tomu
skuteãnû tak. Lze je je‰tû zachránit? I zde
je odpovûì „ano“. To dokazuje mimo jiné
Springer-Verlag tím, Ïe jeho noviny
„Bild Zeitung“, které se stále tû‰í velké oblibû
a jejichÏ existenci nikdo zatím v nejbliωí
dobû nebude zpochybÀovat. Redakãní témata,
vysoká kvalita tisku a pfiedev‰ím stále nové
koncepty vydavatelství posilující vazbu
ãtenáfiÛ na jejich „Bild“. To v‰e vede
k milionov˘m nákladÛm novin „Bild
Zeitung“. Pfiitom Axel Springer vyuÏívá
ve své ofsetové tiskárnû v Ahrensburgu
u Hamburku také nejnovûj‰ích v˘robní
technologie, které mohou b˘t nasazeny
k realizaci nov˘ch nápadÛ. Jedním
z nejnovûj‰ích projektÛ je integrace
digitálního tisku do tisku novin, aby bylo
moÏno urãité oblasti individualizovat.
¤editel ofsetové tiskárny Axel Springer
Ahrensburg Thomas Drensek fiíká:
„Je nezbytné neustále vyvíjet nové obchodní
modely a vyhledávat inovativní marketingové
pfiíleÏitosti.“
Rozsáhlé informace V rámci odborné akce
s 90 úãastníky – pfiedev‰ím s vedoucími
pracovníky z nûmeck˘ch a evropsk˘ch
novinov˘ch tiskáren – prezentovala
spoleãnost Axel Springer moÏnosti
hybridního tisku novin. Konkrétnû bylo
pfiedvedeno, jaké moÏnosti se dnes nabízí,
a co znamená integrace digitálního tisku
do tisku novin pro jejich individualizaci.
To bylo prezentováno vedle dal‰ích referentÛ
Tobiasem Kuhnem, generálním fieditelem
„Bild Ost“, celou fiadou zajímav˘ch aplikací,
které testoval „Springer-Verlag“ na nûkter˘ch
objektech, pfiiãemÏ byly testy jiÏ úspû‰nû
dokonãeny. Jednalo se o rÛzné v˘herní hry,
které ãtenáfii novin „Bild“ nad‰enû
akceptovali. V˘hodou hybridního tisku,
bylo napfiíklad to, Ïe nebylo nutno
distribuovat separátní karty (jako u „Bingo
her“), které umoÏÀovaly úãast hráãÛ, aniÏ
by si zakoupili noviny, n˘brÏ Ïe se novû
noviny vyuÏívají jako herní pfiedloha –
s v˘herním kódem a fiadou dal‰ích v˘hod.
Prospûch vydavatele: Kdo chce hrát, musí
si koupit noviny, aby se mohl zúãastnit.
Tím se zvy‰uje prodej a vazba ãtenáfiÛ na svÛj
„Bild“. Tobias Kuhn: „Vzniká skuteãné
spojení mezi úãastí na hfie a zakoupením
novin, protoÏe kaÏd˘ exempláfi hry
je souãasnû i prodan˘m exempláfiem. Celkovû
byl test velmi pozitivní a probûhl bez vût‰ích
obtíÏí, takÏe budeme dále pracovat
Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA na papífie DNS® color print 90 g/m2, kter˘ sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s.
Typografia digitální 12 2012
na moÏnostech, které nám hybridní tisk novin
nabízí.“
Zv˘‰ená atraktivita JiÏ del‰í dobu pracuje
tiskárna na zvy‰ování atraktivnosti sv˘ch
tiskovin. VyuÏívá k tomu nové technologické
moÏnosti – a to jak v komerãním, tak
i novinovém tisku. Proto Axel Springer
instaloval na jednu ze sv˘ch ‰esti novinov˘ch
rotaãek Colorman dotiskov˘ systém
Kodak Prosper S30 a realizoval tak dotisk
variabilních dat do statického obsahu novin –
aniÏ by tím ovlivnil produktivitu ofsetového
kotouãového stroje.
První pokusy kombinovat digitální tisk
s kotouãov˘m ofsetov˘m, probûhly jiÏ v roce
2010. Tehdy to bylo se systémem Kodak
DH6240. Uveden˘ systém, jak referovali
Frank Kominek a Holger Benthack, z oddûlení
fiízení v˘roby ofsetového tisku
v Ahrensburgu, nedisponoval ale
dostateãn˘m v˘konem. Pfiesto to vedení
pfiesvûdãilo, Ïe moÏnosti, které mÛÏe
hybridní tisk nabídnout, jsou naprosto reálné.
S nástupcem zafiízení, systémem Kodak
Prosper S30, jak referenti uvedli, bylo
nalezeno fie‰ení, které jiÏ z hlediska
poÏadavkÛ plnû obstálo. Doposud nejrychlej‰í
zafiízení z Prosper-S systémové rodiny Kodak
vykazuje pfii rozli‰ovací schopnosti tisku
600 x 200 dpi a rychlosti pásu papíru vy‰‰í,
neÏ 900 m/min (15 m/s) v˘sledky v trvale
dobré kvalitû. ¤ízení a zásobování high-speed
systému tiskov˘mi daty je realizováno pfies
Kodak-Versamark fiídicí systém CS410 a pro
pfiípravu variabilních dat je k dispozici
Kodak Varsamark IJ Data Prep software, které
generuje tisková data ve formátu IJPDS.
Variabilní, jednobarevn˘ tisk zaji‰Èuje systém
Prosper S30 v zónû ‰iroké 105,6 mm po celé
délce odfiezu u pfiíslu‰n˘ch produktÛ.
Nicménû, aÏ do koneãného pozitivního
nasazení systému bylo nezbytné pfiekonat
je‰tû nûkteré pfiekáÏky: Aãkoliv Prosper
systém mÛÏe b˘t podle v˘robce v zásadû
nainstalován do v‰ech kotouãov˘ch tiskov˘ch
strojÛ, bylo je‰tû nutno nûkteré detaily
vyjasnit a stroj ponûkud modifikovat.
Napfiíklad byla modifikována nadstavba
stroje. Poruchy inkjet tisku, které vznikaly
ru‰iv˘mi vibracemi, byly úspû‰nû
eliminovány speciálním upevnûním inkjet
hlavy ve stroji. Nepohodlná manuální volba
dráhy papíru v kotouãovém stroji byla
vyfie‰ena integrací systému PPS Print 4. Dal‰í
problém spoãíval v obtahování inkjet barvy
a hromadûní barvy na inkjet hlavû. Také tento
problém byl vyfie‰en za spolupráce
s v˘robcem. V‰ichni referující se shodli
na tom, Ïe „Hybridní novinov˘ tisk“
se u firmy Axel Springer stal úspû‰n˘m
projektem, kter˘ je odbornou vefiejností
pozornû sledován a zfiejmû i následován.
Hybridní tisk je jednou z dal‰ích moÏností,
jak fie‰it budoucnost novin.
Dynamické duo: Kombinace ofsetového tisku
s inkjet tiskem Jaké projekty byly jiÏ
v Ahrensburgu v rámci hybridního tisku
novin realizovány
Kombinace konvenãního coldset
kotouãového ofsetu a vysokorychlostního
inkjet digitálního tisku umoÏÀuje realizovat
dílãí verze novin. Individualizace reklamních
kampaní obohacuje statick˘ (reklamní)
obsah variabilními informacemi vãetnû
obrazového materiálu. Kromû jednoduch˘ch
moÏností lokální reklamy, bez v˘mûny
tiskov˘ch desek, je tím vytváfien pfiedpoklad
pro integraci tiskovin do cross-mediálního
marketingu. Tím se vytváfií propojení mezi
online a offline svûtem. Napfiíklad lze
realizovat, po sobû následující v˘herní ãísla,
variabilní QR kódy a pfies zmûny URL nebo
grafiky lze zajistit, aby se reklamy li‰ily
v novinách od jednoho ke druhému
exempláfii a tím mohly hrát v rámci multikanálové kampanû centrální motivaãní roli.
Vydavatelé novin tím dostali nástroj, s nímÏ
se mohou organizovat atraktivní soutûÏe
na podporu prodeje novin a vazbu ãtenáfiÛ
ke „sv˘m“ novinám.
Poznámka: Hlavní my‰lenkou
cross-mediálních kampaní je kombinace
médií a kreativity, která by vytváfiela
harmonick˘ celek. Tyto kampanû vyuÏívají
vybraná média v urãitém pofiadí. Vyzívají
zákazníka k interakci, vtahují jej do dûje.
Tvorba cross-mediálních kampaní
je koncepãní záleÏitostí.
Pilotní projekt Ofsetová tiskárna
v Ahrensburgu realizovala poprvé hybridní
noviny v rámci svého produkãního prostfiedí
– s modulem Prosper S30 instalovaném
v Colorman kotouãovém stroji pro tisk novin.
Tento modul tiskne s pigmentov˘m
inkoustem na bázi vodní disperse. Touto
technikou digitálního tisku lze u noviny
dosáhnout obdobného vjemu ãerné, jaká
je dosahována v ofsetovém tisku. Umístûní
tiskové hlavy v nástavbû rotace umoÏÀuje tisk
variabilních elementÛ nejen na vnûj‰ích
stranách, ale také na vybran˘ch vnitfiních
stránkách novin.
Hybrid je efektivní Po mnoha testech byla
v fiíjnu 2011, za spolupráce s Kodakem,
v pfiíloze k novinám Hamburger Abendblatt
realizována první skuteãná produkce
konkrétní soutûÏe. KaÏd˘ z 220 000
exempláfiÛ s motivem reklamy Kodak byl
opatfien specifick˘m v˘herním kódem, pfies
kter˘ bylo moÏno pfii vylosování vyhrát
tiskárnu.
Do oblasti opatfiení na podporu vazby ãtenáfiÛ
na „své“ noviny spadá nûkolikat˘denní akce,
kterou „Bild“ organizoval pro oblast
Hamburku v dubnu / kvûtnu 2012. Pfii
„Cash Million Gewinnspiel“ byly ti‰tûny vÏdy
zaãátkem t˘dne „hrací karty“
s individuálními, pfies inkjet ti‰tûn˘mi
kombinacemi ãísel. âtenáfi poté porovnával
své údaje s údaji dennû publikovan˘ch
‰Èastn˘ch ãísel. Na konci akce mohl vyhrát
peníze a vûcné ceny. Podobná „tombola“
pomocí systému Prosper S30 probíhala dennû
v kvûtnu na 35 000 exempláfiích
„Welt Kompakt“. Pfies individuální kód
na titulní stranû bulvárního deníku bylo
moÏno získal elektronická zafiízení. PÛvodnû
byla akce plánována na dva t˘dny, ale
vydavatel se rozhodl, vzhledem k úspûchu
kampanû, k prodlouÏení na dvojnásobnou
dobou.
Budoucnost Vzhledem k dosavadním
pozitivním zku‰enostem lze oãekávat,
Ïe se hybridní tisková produkce
na kotouãov˘ch strojích bude dále roz‰ifiovat.
Pokud je pouÏit systém Prosper S30,
je nezbytné plánovat doposud 20 minut
dodateãného ãasu na pfiípravu, protoÏe
je nezbytné nastavit tiskovou hlavu pfiesnû
kolmo ke smûru dráhy papíru. Software
od „manroland Web Systems“ upravuje
postavení inkjet ti‰tûného obrazu ve smûru
tisku.
Dal‰í optimalizace instalace je zamûfiena
na zkrácení pfiípravn˘ch ãasÛ, zjednodu‰ení
obsluhy a zlep‰ování rejstfiíku pfii umístûní
do stránky. V podstatû se jedná o motorick˘
pohon pro úpravy polohy hlavy na traverze
dálkového ovládání a technick˘ch opatfiení
ke sníÏení toleranci rejstfiíku na 0,1 mm
v celém rozsahu vyuÏitelného v˘konu stroje. ×
Podle zahraniãních zdrojÛ zpracoval
Milan Lelek.
Kompletní fiada digitálních papírÛ DNS®
v sortimentu Ospapu
Ospap je znám u zákazníkÛ a pracovníkÛ
v polygrafickém prÛmyslu jako firma, která
nabízí velmi ‰irokou ‰kálu papírÛ pro
produkãní digitální tisk a kaÏdou chvíli
pfiichází na trh s nov˘mi produkty, které
splÀují ty nejpfiísnûj‰í poÏadavky digitálního
tisku. Souãasná ekonomická situace sice je‰tû
pfiispívá k v˘bûru levnûj‰ích ofsetov˘ch
produktÛ pro digitální produkãní stroje,
nicménû jsou uÏ i zku‰enûj‰í a dobfie
obeznámení zákazníci, ktefií vÏdy
a profesionálnû volí pro urãit˘ druh stroje
a tisku ten nejvhodnûj‰í papírov˘ materiál.
Kompletní fiada papírÛ znaãky DNS®
je ta nejlep‰í volba a tady si mÛÏe vybrat
opravdu kaÏd˘. Spoleãnost Ospap má ve svém
portfoliu kvalitní materiál pro digitální tisk
od v˘robce Mondi v produktové fiadû pod
názvem DNS® (Digital Needs Specialists).
Jedná se o prvotfiídní nenatíran˘ bezdfiev˘
papír, kter˘ splÀuje v‰echny poÏadavky pro
ten nejlep‰í tiskov˘ v˘stup. Byl vyvinut
v souladu s poÏadavky odborníkÛ pro digitální
tisk a otestován na v‰ech digitálních tiskov˘ch
zafiízeních pfiedních v˘robcÛ (OEM). Speciální
úprava povrchu papíru, zaji‰Èuje dokonalou
prÛchodnost strojem. Pfii pohledu na ideální
bûlost s dokonal˘m kontrastem grafiky a textu,
va‰e zraky znovu utkví na úvodním leitmotivu
a vy se nebudete stydût za kvalitnû
provedenou práci. Jak je zvykem, Ospap nabízí
nûkolik produktÛ z v˘robní fiady DNS®.
Nejnovûj‰ím pfiírÛstkem do této fiady je papír
DNS® Color Print, kter˘ opl˘vá neb˘valou
hladkostí a dokonalou bûlostí, coÏ je zárukou
tûch absolutnû nejlep‰ích v˘sledkÛ
v digitálním tisku. Je nabízen ve formátu SRA3
/45 x 32 cm/, v gramáÏích od 80 do 300 g/m2.
Je doporuãován jak pro barevné laserové tak
i inkoustové tisky. Nebudete vûfiit dokonal˘m
tiskov˘m kontrastÛm! Dal‰í v fiadû je znaãka
DNS® premium, taktéÏ ve vrcholové kvalitû.
Koupíte ji v ‰iroké ‰kále gramáÏí
od 70 do 300 g/m2, v rozliãn˘ch formátech,
speciálních formátech (SRA3, A3+) a v rolích.
Papír DNS® premium je urãen˘ pro aplikace
na profesionálních digitálních produkãních
strojích s pouÏitím suchého a tekutého toneru,
stejnû tak jako na High-Speed Inkjetov˘ch
a ofsetov˘ch tiskov˘ch zafiízeních. Díky
nastavené vy‰‰í bûlosti se dokonale hodí
k vytvofiení poutav˘ch broÏur, katalogÛ
a dal‰ích propagaãních materiálÛ s velice
pÛsobiv˘m v˘sledkem. DNS® premium i DNS®
Color Print jsou vyrábûny v závodu Mondi
Neusiedler v Rakousku, kde se produkují
vysoce kvalitní a speciální papíry
s enviromentálními standardy. Tyto prémiové
produkty mají FSC® (Forest Stewardship
Council) a EU Flower certifikaci. Budete-li chtít
hrát stfiední tfiídu, volte DNS® performance –
dal‰í nenatíran˘ bezdfiev˘ papír s povrchovou
úpravou pro digitální tisk, kter˘ také drÏí
Ospap ve svém portfoliu. Byl vytvofien pro
profesionální tiskárny se specializací
na transkaãní tisk, digitální ti‰tûnou
Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA na papífie DNS® color print 90 g/m2, kter˘ sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s.
komunikaci a tisk knih. Jde o multifunkãní
optimalizovan˘ papír, kter˘ doporuãujeme
zákazníkÛm z oblasti hybridního tisku, protoÏe
zaji‰Èuje dokonalou kompatibilitu s digitální
a ofsetovou technologií. Je vyrábûn ve ãtyfiech
gramáÏích 80, 90, 120, 160 a ve velk˘ch
formátech, speciálních formátech (SRA3)
a v rolích. DNS® performance se dokonale hodí
pro jednoduché barevné aplikace s velice
pÛsobiv˘m v˘sledkem tisku. Je produkován
v Mondi SCP RuÏomberok na Slovensku
udrÏiteln˘m zpÛsobem s certifikací PEFC™
v tradiãní ofsetové bûlosti, která se standardnû
pouÏívá v knihtisku.
Poslední v této fiadû je papír certifikovan˘ pro
tisk na strojích HP Indigo a je doporuãován
a garantován pro tisk na tûchto speciálních
strojích. Speciální úpravou papíru DNS® Indigo
dosáhnete touto technologii tisku brilantní
barevnost va‰ich fotografií. Je nabízen v indigo
formátu 46 x 32 cm, taktéÏ v nûkolika gramáÏích.
Budete-li se chtít jednoznaãnû odli‰ovat
od sv˘ch konkurentÛ a neb˘t lhostejní ke sv˘m
zákazníkÛm, volte ze ‰iroké ‰kály papírÛ
znaãky DNS® z nabídky firmy Ospap. Na závûr
jedno doporuãení: zavolejte si do Ospapu
o zku‰ební archy na Vበpotisk. Nezklameme
Vás. Hodnû ‰tûstí pfieje Jirka Bilík ×
OSPAP a.s.
K Hru‰ovu 4/292, 102 23 Praha 10
T: 271 081 111, F: 272 704 725
E: [email protected], www.ospap.cz

Podobné dokumenty

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jan âinãera, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf Obálka: Veronika Mar‰álková, AVE ART Ostrava Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris M...

Více

TYPOGRAFIA

TYPOGRAFIA Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka...

Více

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117 ·éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, +420 776 613 647 [email protected] Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vlad...

Více

NechČ ctnost zdobí my‰lenky tvé

NechČ ctnost zdobí my‰lenky tvé JeÏí‰e Krista poleví a dÛleÏité vûãné vztahy mohou b˘t ohroÏeny. Praktikování ctností v ‰irokém mûfiítku mÛÏe uvolnit Satanovo pevné

Více

Zobrazit celý článek - PDF dokument

Zobrazit celý článek - PDF dokument Výkonné řešení je doplněno i obálkovací linkou Pitney Bowes FPS do dotiskového souboru, aby bylo možné vytvořit nový produkt a zařadit jej na správné místo. Pochopitelně že o všech nastaveních, chy...

Více

Nové špičkové technologie – 3D digitální tisk na strojích

Nové špičkové technologie – 3D digitální tisk na strojích Také modelová fiada HP Indigo formátu A3+ se s v˘jimkou základního modelu HPI 3550 doãkala kompletní inovace. K dispozici jsou nyní archové stroje HPI 3550, HPI 5600 a HPI 7600 a dále kotouãové stro...

Více

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír ...

Více

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: MgA. Pet...

Více