Oznámení - Kanalizace a ČOV

Komentáře

Transkript

Oznámení - Kanalizace a ČOV
MESTSh."Ý
odbor
stavebního
Masarykovo
ÚRAD KYJOV
VYPRAVENO DNE:
úradu a územního plánování
nám. 1,69701
Kyj ov
Stavební úrad Mestského úradu v Kyjove, jako stavební úrad príslu~ný podle § 13 odst. I písmo f/
zákona C. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znéní pozdej~ích
predpisu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájeni územního
rízení a soucasne narizuje k projednání žádosti verejné ústní jednání na den
se schuzkou pozvaných v kancelári c. 40 stavebního úradu MeÚ Kyjov, Masarykovo nám. I.
Závazná stanoviska dotcených orgánu, námitky úcastníku rízení a pripomín~y ·verejnosti musí být
uplatneny nejpozdeji pri verejném ústním jednání, jinak se k nim neprihlíží. Ucastníci rízení mohou
nahlížet do podkladu rozhodnutí (Stavební úrad Mestského úradu v Kyjové, úrední dny: Po 8-17,St 8-17).
OZNÁMENÍ
ÚZEMNÍHO
2
4.8.2009 v 12:30 hodin
Dobrovolný svazek obcí
Svazek Obcí S!rážoviee a Stave~ice
696 38 Stavešice 9
ZAHÁJENÍ
str.
SÚ 8987/091\43~a
19. 00. mJ
Kyjov, dne 25.6.200-9--
e.j.: SU 8987/09/143~8
Vyrizuje: Šalšová L.
Spis.zn.
RÍZENÍ A pozvÁNÍ
K VEREJNÉMU
úSTNÍMU
JEDNÁNÍ
Poucení:
Dobrovolný svazek obcí Svazek Obcí Strážovice a Stavešice, IC 75110351, 696 38 Stavešice 9
,(dálejeri "žadatel") podal dne 5.3.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby:
.
Strážovice - Stavešice,
Kanalizace a COV
na pozemku st. p. 36, 137, 164, parc. c. 161, 162/1,230/16, 309n, 309/8, 309/9, 309/12, 309113, 494,
498/1, 511/6, 516/], 516/2, 1120/1, 112113, 1124/109, 1124/125, 1124/126, 117213, 1255/25, 1627/1,
1627/8,1627/9,1627/11,1627/15,
1628/2, 1629/1, 1630/2, 1639/2, 1640, 1644,1684/1, 1684/2, 1871, p.
p. k. 87/1, 162, 163, 164,211,212/1,21212,213,214,215,216,2]7,218,219,220,
221, 222, 223, 224,
225, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2,246/3, 247, 295, 296, 297,
298/1,298/2,299,300,304,305,306/1,306/2,307/1,308/1,
499/2,504,510,
1121117, 1172/1, 1640,
1641 1705 v katastrálním uzemí Stavešice, parc. C. 95, 25513, 404/4, 404/25, 404/67, 404/68, 404/69,
1075i78, 1269/1, 1270, 1271/6,1271/24,1884/2,1895/2,2113/1,2118,
s. p. k. 197, p. p. k. 215/1, 25713,
405/1, 1075/4, 1075/5, 1271/2, 1862/1, 1867, 1885/2, 1932/1/d2, 2110, 2117/1 v katastrálním území
Strážovice, parc. c. 3050/3, 3050/4 v katastrálním území Veterov. Uvedeným dne.m bylo zahájeno územní
rízení.
Stavba obsahuje:
Jde o výstavbu kanalizace a COV v obci Strážovice a Stavešícc. V obcích je cástecne vybudována
kanalizace s jednotlivými vyústeními do príkopu nebo do toku. Dobudováním kanalizace se stávající
vyústení pochytí a odpadní vody privedou nanove navrhovanou COV.
Úcelem stavba je odvádení odpadních vod (spl8Škových a po dobu dešte naredených spl8Škových
vod) z uvedených obcí na spolecnou cistírnu odpadních vod pri soucasném maximálním využití
stávajících stokových sítí obcí.
COV bude umlstena za obci Stavešice na levém brehu Šardického potoka na obecním pozemku.
Staveba se delí na stavební objekty:
SO
O 1 Kanalizace
Úcastníci jsou oprávneni navrhovat dukazy a cinit jiné návrhy po celou dobu rízení až do vydání
rozhodnutí. Úcastníci mají právo vyjádrit v rízení své stanovísko. Úcastníci se mohou pred vydáním
rozhodnutí vyjádrit k podkladum rozhodnutí, poprípade navrhnout jejich doplnení.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho zámeru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí,
byla bezodkladne poté, co bylo narízeno verejné ústní jednání, vyvešena na míste urceném stavebním
úradem nebo na vhodném verejne prístupném míste u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámer
uskutecnit, a to do doby verejného ústního jednání.
Zúcastní-Ii se verejného ústního jednání více osob z rad verejnosti a mohlo-Ii by to vést ke zmarení
úcelu verejného ústního jednání, zvolí si spolecného zmocnence.
K závazným stanoviskum a námitkám k vecem, o kterých bylo rozhodnuto pri vydání územního nebo
regulacního plánu, se neprihlíží. Úcastník rízení ve svých námitkách uvede skutecnosti, které zakládají
jeho postaveni jako úcastníka rizení, a duvody podání námitek; k námitkám, které nespH\uji uvedené
požadavky, se neprihlíží.
Poverený zamestnanec stavebního úradu je podle § 172 odst. I stavebního zákona oprávnen pri plnení
úkolu vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vedomím jejich vlastníku pri zjišt'ování stavu
stavby a pozemku nebo opatrování dukazu a dalších podkladu pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatrení.
Stavební úrad muže podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit porád kovou pokutu do 50 000 Kc
tomu, kdo závažným zpusobem ztežuje postup v rízení anebo plnení úkolu podle § 172 odst. I stavebního
zákona tím, že znemožnuje oprávnené úrední osobe nebo osobe ji prizvané vstup na svuj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-Ii se nekterý z úcastníku zastupovat, predloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
O(
\;7 V L. 3 ~cr
SO 02 Cerpací stanice Strážovice, Stavešice
SO 03 COV Strážovice, Stavešice - dále se delí na objekty: príprava území, HTÚ, deštová zdrž, lapák
J%/O?'~
;6vt-r- ji
písku, provozní budova, biologická jednotka, kalojem, jímka na fugát, trubni rozvody a
kanalizace v COV, merný objekt, odtok, vnítrní komunikace a zpevnené plochy, stavební
elektroinstalace, terénní a sadové úpravy, oplocení, príjezdní komunikace, pfipojka vody.
prípojka NN.
SO 04 Prípojka NN k eov
SO 05 Prípojka NN k es
_ - SO 06 Vodovodní prípojka k COV
r.
---
Obdrží:
ME ST S~, Y (J RA D
S! zve t;~,;.J t ac
:o?í ()' KYJG\'
3
Ing. Bedrich Kubík
Vedoucí odboru
Po dobu nephtomnosti
ustoupen
'··r7d·
Úcastníci rízení dle & 85 odst. 1 stavebního zákona - iednotlive .
Dobrovolný svazek obcí Svazek Obcí Strážovice a Stavéšice, 696 38 Stavešice 9
Obec Stavešice, 696 38 Stavešice 9
Obec Strážovice, 696 38 Strážovice 196
I
Spis
Zfl.
SÚ 8987:O<>/I~3~a
str
J
Spis zn SÚ 8987/091143$.
František
ostatní úcastníci rízeni dle ~ 85 odst. 2 stavebního zákona - \'áCIIlOll \"vhlaškou
Jihomoravský kraj. Zc:rolínovo nám, 3/5.60 I 82 Brno
Pozemkový
Redilelství
fond CR uz,ernni pracovište Hodonin. Brecla\'. mim. TGM 13,69002
silnic a dálnic CR závod Brno, technicke odd., SUlT1a\'ská 33, 656 09
Brecla\
Brno
Urad pro zasrupo\'ání stáru ...·e vecech majetkových. územní pracovišt~ Brno. Orlí 27, 60 I 70 Brno
Pavel Florian. Sravcšice 59. 696 38 Sravešice
Vladislava Florianová, 696 38 Stavešiee 59
Ing. Petr Chaloupka. Archlebov 396. 696 33 Archlebov
Marcela Chaloupko\'á, Archlebov 396, 696 33 Archlebov
Josef Polcr. Stavešicc 147, 696 38 Stavcšiee
Stanislava Polcrová. Stavešice 147,6% 38 Stavcšice
Miroslav Polcr. Zarošice 194,69634
Žarošice
Vlasta Šonská. Padelek 843,698 OI Veseli nad Moravou
Jan Rihánek, Vresoviee 246, 697 OI Vresoviee
Marie Novákova S13\'ešiee 185,696 38 St"cšiee
Nadcžda Suchanková. Šerikova 661. 637 00 Brno-Jundrov
~ Zemagro, spol. s r.o., cis. pare. 140/4,6% 38 Strážovice
Marcela Kocovská. Nižkovice 134,68356
Nižkoviee
Helena Sekaninová, Krumvir 371, 691 73 Krumvir
Ing. Jaroslav Zemánek ••Pod Vinohrady 1179, 696 81 Bzenee
Marie Vanásková, Sidlište u Vodojemu 1277.69701
Kyjo\'
Radomír Víšek. Zižko\'a 1305,697 OI Kyjov
Jaroslava Haluzova. Okružná 3412, 921 OI Píešt'any" Slovensko
Miroslava Horáko\'á. Stavešiec 165,69638
Sravešice
Míroslav Plšek, Mílotiee III. 696 05 Milotiee
Petr DoleŽ3l. 696 38 Stavcšiee 114
Božcna DoleŽ3lova, Nadražni 478, 6% 32 Zdánice
Anna Hrdlickova. Stavcšiee 99. 696 38 Stavešíce
Františka Rihánkova, Stavešíce 33. 696 38 Stavešiee
Ing. Marie Rihánková, Tábor 2355, 616 00 Brno
Vera Pešlová. Vrbatky 946. 696 04 Svatoborice-Místrin
Marie Pimkova. Boršovská 2211, 697 01 Kyjov
Stanislava Voznicova, Trída Komenského 2120, 697 01 Kyjo\'
Lenka Kováriková Ceonáková, Lelekoviee 266, 664 31 Lclekovlce
Zdenek Balajka, Jungmannova 1312.697 OI Kyjov
I\'ana Balajková. Jungmanno\'a 1312.697 OI Kyjov
Jan Sohaj, Stavešiee 39, 696 38 Stavešiee
Iv'a Šohajova. St"'ešiec 39. 696 38 Stavešice
Dalibor Dedek. Ing. Pod :"Iniší Horou 400. 635 00 Brno
MUDr. Lenka Franekova. Gorkého 1106.76701
Kromeriž
Ing. Jarosl,,· Pospi šil. Kopernikova 1455.767 OI Kromeriž
:Vlarie Ježkov:L Dvoráko\a 991. 697 OI Kyjov
Miroslav Ježek. Dvorákova 991. 697 OI Kyjov
Ludmila Pmcharova. Mezívodi 2197,697 OI Kyjov
Hana Holecková. Ing., 696 38 Strážovíce 160
Ing. Libor Holecek. 696 38 Strážoviee 160
Dana Jcžková, Sídlište Klínky 2415, 697 OI Kyjov
Zdenek Ježek. Sídlište Klínky 2415, 697 01 Kyjov
Pavel Léska, 696 38 Stavešice 67
Jan Viktorýn. 696 38 Sta",;šiee 96
Františka Gurycova, SobOsl,,·o\'a 298,644 00 Brno
Jaroslava Šimakova. Sobcslavova 298.602 00 Brno
Marie Provaznikovli. 696 37 Zeleticc 61
František Jelínek, 696 38 Sta"ešiee II
Alena Koutniko\·á, 696 38 Stavcšiee 29
Jan Koumik. 696 38 SIa\·ešice 29
Jaromír Baláž. Dunajska 184, 625 00 Brno
Eva Kašpárko\'i St3\'ešict: 113.69638
Sta...ešicc
Jarmila Stankova. Chaloupky 581.698 OI Veselí Nad :"Iora'·oll
Miroslav Riedl. S"aL Cech. 174, 693 OI Hustopece
Radomír HoroL:. St3\'cšicc 41. 696 38 St3\'cšice
Jan Procházka. Haško"a 143.63800
Brno
:Vlarie Maz.'Íco,,:L Zboroveeka 1599. 678 OI Blansko
Španel.
Sr3\'ešice
str .
64. 69638
..t
Sr3vcšict:
Blažena Hadova. Mezi Mlaty 1112,697 OI Kyjo"
Josef Prochazka, Konecna 3616, 695 OI Hodonin
Marie UhYrková. Urbanova 767, 697 OI Kyjo"
Jan Štastny, Urbanova 767, 697 OI Kyjov
Jindriška Dujsikova, 696 38 Stavešice 152
Peter Dujsik. Stavešiee 152,696 38 Stavcšiee
Bohuslav Hondlik. Vetrná 618, 63500 I3rno-Bysrrc
Miroslav Lažek, 696 38 Stavešice 74
Ladislav Pancocha, Stavešice 79. 696 38 Stavešlce
Danuše Pancochova. Stavcšice 79, 696 38 Sta"ešice
Marie Starkova. 696 38 Stavešice 18
Ludek Stárek, 696 38 Stavešice 18
Marie Ticha, Andrýskova 2443, 636 00 Brno
Jednota, spotrební družstvo v Hodonine, Národni trida 384, 695 34 Hotlonin
Františka Zemánková. Stavešice 157.69638
Sta"ešice
Ludmila Handlírová. Sardiee 130,696 13 Šardice
František Polcr, 696 38 Stavešice 121
Marie Cermakova, 696 38 Stavešíce 12
MUDr. Václav Šurýn, V Peklovcich 465,566 OI Vysoké Myto
František Stanek, Stavešice 134
František Stanek, 696 37 Nenkovice 175
Miroslav Zemanek, Lidicka 96, 790 7Ó Javornik
Zdenek Zemánek, Cerného 842. 635 00 Brno
Ing. Petra Cihláro"a. Metelkova 1774, 664 34 Kurím
Šplouchalová Anežka. Mourinov Cp 142
Miroslava Rudieká, Letovieka 1426,621 00 Brno
Marie Cudovská, Sado"a 498, 793 26 Vrbno pod Pradedem
Tereza Rtickerová. Rašovíce 14,51721
Tynište Nad Orlicí
Anna Horáková, 696 38 Stavešíce 41
Mílada Novollla. Slavešice 167,69638
Stavešice
Mílada Pancochova, Stavešiee 168,69638
Stavešiee
Zdenek Vymazal, Pricni 782, 691 72 Klobouky u Brna
Antonín Vymazal. 664 55 :Vloutnice 350
Jana Hofirková. HOSl,;nicka 622, 664 07 Pozorice
Petra Hofirkova. HOSlemeka 622, 664 07 Pozorice
Líbor Krcal, Sta"ešice 123, 696 38 Slavešice
Marie Petrikova. Tyršova 666, 682 OI Vyškov
Marie Ševelova. St"ešiee 58, 696 38 Stavešice
Jana Sovova. Slavešice 61. 696 38 Slavešiee
Jan Zemanek. S!avešiee 62. 696 38 S"vešíce
Eliška Ondriško\·a. Stavešice 130, 696 38 Stavešiee
JosefOndrišek. Stavešiee 130,69638
Stavešice
Božena Chromá. Sidlište Klinky 2443.697 OI KYJo\'
Jan Crlík, Stavešiee 38. 696 38 Stavešíce
Vladímír Otruba. Stav,;šice 148,69638
Stavešice
Dušan Svršek. Stavešice 150.696 38 Stavešice
Milan Svršek, Hornická 1078, 696 03 Dubnany
Miroslav Svršek. Sta"ešiee 150, 696 38 Sta\'ešice
Eliška Cernohorská, 696 38 Stavešiee 158
Petr Cernohorsky, 696 38 Stavešiee 158
Jaroslav Jung, Kollarov. 359, 763 61 Napajedla
Oldrích Jung, Hovorany 726,696 12 Hovorany
Aleš Štika. 696 38 Sta\,';š;ce 46
Michaela ŠlIko"a. 696 38 Slavešice 46
František Jelinek. bri Ho"urkovych 2732, 750 02 Prerov
Staníslava Jelinko\'a. bri Ho"Ílrkovyeh 2732. 750 02 Prero\'
PHDr. Taríana Pethko\'a. Za mostem 640. 617 00 Bmo
Jaroslav
Petrík.
Za mostem
MO, 617 00
Bmo
Jan V)'TUbek, Sta"ešice 164,696 38 Stavešice
Jana Klimova,
SI3'o'cšice
177.69638
Stavešice
Slefan Rac. Holého 56, Rajee nad Rajcankou
Karolína R:íco\'a. Hol~ho 56, Rájee nad Rajcankou
Františka Chylilo\ a. 696 38 Stavešice 20 I
S,,"s Ln SU 8987/09/143$"
Slr
5
Spis zn. SÚ
St.nislav Chylil. 696 38 Srovéšice 20 I
Helen. Vrabclo,'á. Dr, Jokliko 90 I. 697 O I Kyjov
Františk. C.hliková. 696 38 SI.véšice 188
Kvéloslovo Horáková. Brnénská 483. 691 72 Klobouky u Bm.
Ing. Vilézsl.,· Nápl.v •. Bng.d",cká 242. 621 00 Brno
ŠIcp3nka Nápl.vo •.•. Sr.vešice 182.69638
Slavešice
Mgr. Jan. Skokánková. Celož",ce 7. 696 51 CeI<>inice
Lukáš Hájek. Cihl_rs," Clvn' 3112. 695 O I Hodonin
Lud,'ik A'dámek. Slavešiee 8, 696 38 SI.veš;ce
Jana Svozilov:i. 696 38 Slavešice 1%
Josef M.chala. 696 38 SI.vešice 196
M.rie M.chalo"'. Sr.vHice 196. 696 38 Staveš;ce
Pavel :l<lin.rik. Staveš;ce 196.69638
Sravešice
Ilona Min.rilová. S/.vešiee 196.69638
Slavešiee
Josef Rau" Slavešice 196,69638
Sravešice
Alena Rausová. S/avešice 196.69638
Slavešice
: Jan SudiclY. Sta,'ešice 136. 696 38 SI.vešice
Jaromira Sud;ek:i. Slavešiee 136. 696 38 Stavešice
Marie Jandorov:i. 696 38 SI.vešiee 66
Josef Jandora, 696 38 Staveši« 66
Zdenek Slez:icek. Slavišice 92, 696 38 St"'dice
Ružena Slez:iclov:i. Slav.!šice 92. 696 38 Slavešice
Zdenka Vecemv:i. Sraveši •• 10. 696 38 SIaveš;ce
František Valian. Slavešice 75,696 38 Staveši.e
L.disl.v Tichy. Rousinovsk:i 1051. 627 00 Brno
Ivanka Jevická. Slavešice 46. 696 38 Sraveši.e
Franlišek JevickY. Sra"Hice 46. 6% 38 Sravešice
Hele". Rovnerov:i. Stavešice 51, 696 38 Stavešice
VIaS/imil Rovocr. Sto,'Hice 51. 696 38 Stavešice
Marie HolTová. Nádražni 406. 696 04 Svaroborice-Mistrin
Robcn Brazda. Slaveši •• 22. 696 38 Stovešice
Josef Slavik. Staveši« 22. 696 38 Slavešice
Franlišek Dobeš. Hysly 150.696 50 Hysly
Adela DobcŠOv:i. l1ýsly 150.696 50 Hysly
Vit Z:ileš:ik. Sra"ešice 22. 696 38 Sravešice
Ivana Z:ilešaková. Slavešóce 22. 696 38 Slavešice
Jana Fridrichová. Slavešice 16. 696 38 Slaveši«
Emilia
Borurov3.
St3\'Hice
63. 696 38
Sta\'c:šice
Josef Borula. SI.vešice 63. 696 38 Sr.vešice
Marie Kopecko,'a. Stavešice 57. 696 38 Sraveši«
Mirosla,' Jirousek. SI.vUice 176.69638
Staveši«
Jiri V.lent •. Sravešice 81. 696 38 Slaveši ••
Marie V.lenlov:i. 696 38 SI.vešice 81
In~. Jiri Rvdlo. Slunecna 481. 634 00 Brno
Le~,k. Rvdlová. Slunecnli 481. 634 00 Brno
P"'el N~vlik. 696 38 Sr.vešice 185
St.nislavo Laiko,·:i. 696 38 Sr.veši •• 74
Jindrich L.žek, Homick:i 1025. 696 03 Dubnonv
M.rie Petrikov:i. Stavéšice 60. 696 38 Sr."éšic~
BI.nka Vr:inova. St.véšice 112.69638
St.vešice
Josef Fi.la Baverov. 586. 602 00 Bmo-Srred
Jiri Proch:W. •..·696 06 V.«novice
13
Jannila
Prochizkova.
696 06
Vaceno\'icc
13
Marie
8987/09/1-13~a
Válko ....:í. Str:ižovice
str
94,69638
Slrážovice
:1<1
ilan Honzi rek, 696 38 Srrážov;ce 198
Jirka Honz;rková. 696 38 Srrážovi« 198
Jan Lupac. Masarykovo námesti 58. 697 O I Kyjov
Marie Válková. 696 38 Strážov;ce 136
Aloisie Konecná. 696 38 Srražovice 56
Ludmila Bajerov:\. Srruovice 113. 696 38 Srražovice
Zden';k Schovanec. Za Sradionem 1282. 696 03 Dub,;any
Ing. Kv.!toslav Stupka. CSc .. Str:ižovi« 158.69638
Strazov,ce
Romana Kolajová. Srrážovice 150. 696 38 Strližovice
Radek Kolaja. Srražov;ce 150. 69638 Str:ižov;ce
Miroslav Mžik. Kosm:ikova 3958. 615 00 Brno
František Vrliblik. Strližovi •• 154.69638
Srrážovice
Jir; Vrliblik, Srr:ižov;ce 154. 696 38 Stražovice
Libuše Prikazská. Srr:ižovice 93. 696 38 Slrližovice
Josef Slovák. CeJkovick_ 4093. 628 00 Brno- Vinohrady
Alen. Rektoriková. lrid. Palackého 206. 697 O I Kyjov
Jaroslav Markus. 696 31 Bukovany 128
Ludmila Cižovli. 696 38 Struov;ce 120
Jan V:ilek. 696 38 Struovice 136
Jirka Kanova, 696 38 Srražovice 167
Miroslav Kan •. 696 38 Strážov;ce I&:;,
Nadežda Linzerov:i. Lisky 1020. 624 00 Brno
\Valter Linzer, MUDr,. Jungmannova 19. 11000 Praha
Pavel Viktorýn. 696 38 Struovi«
61
Zdenek Osicka. 696 38 Strážo";ce 96
Anastazie
Svobodová.
Stnižovice
117,69638
Srrá.žovice
Iveta Koksovli. StrUovice 117.69638
Srrážovice
Pavel Pelikán. Mezi :l<liaty /114. 697 O I K}jov
Anna Pelik:inov:i. Mezi Mlaty 1114.69701
Kyjov
Hana Konecná. StrážoVlce 151. 696 38 Stražovice
Sranislav Konecny, Strazovice 151.69638 Str:ižov;ce
Vlaslim;1 Vodák. 696 38 Srrážovice 131
Bohumil Proch:izka. 696 38 Stražovice 83
Aloisie Proch:izkovli. 696 38 Srrážovi •• 83
Ladislav Vankát. Strižovice 97. 696 38 Strážavice
Ann. Pekárkova, 696 38 Stražov;ce 91
Srrazovice
,v1arie Schovancová.
90. 696 38
Slrážovicc
Joromir Schovanec. Trida Palackého 206. 697 O I Kyjov
\-Iarie Šibalova. 696 38 Strážovice 195
Luk:iš Schovanec. 696 38 StrážO\, •• 172
Marie OndriŠkov:i. Struovice 50. 696 38 Srruov;ce
Zdenek SI.dkY. Srražovice 78. 696 38 Srrážov;cc
Františka
Václav
Hebronová.
Hebron,
Srr:ižovice
Srrážovicc
78. 696 38 Strážovice
7&. 696 38
Srražovice
Vilém Schovanec.
SIr:ižovice
135.69638
Struovice
Vincenc Scda. Str:ižavice
101.69638
Slrážavice
Hedvika Sedov:i. 696 38 Strážov; •• 101
IvIORA VAN.slavebni byto"é druŽSlvo. Tyršovo 139,697
Evo Hlavot:i. Struovice 147.6'1638 SlrUovice
ROSlislav Holek, StrUov,ce 147.69638
Strážovice
Kolaja.
Kvetoslava
Marie Múllero\'á.
~lirosI3\'
KoJajová. Slr:ížovicc I·n. 696 38 Scražovice
Válka, Stražovice
147,69638
Strážovice
Františka
VálkoV3,
Srrnžo\·ice
133. 696 38
SIr3žo\'ice
In~ Lubomir Zelka. Synkova 2102. 628 00 Brno-Liše.;
Helena Še,'cilovli. trida 3, Kvetna 806.76302
Zlin
Ludmil:.
Osiclo\'I.
M. Bcnky
13.t3.
Malacky.
Slovensko
Josef HI.v:ic. Se,'asropolskú 2870. 272 04 Kladno
Petr Markus. Srniio\-Icc: 97, 696 JR Stražovicc
Josef Hoj.c. 696 38 Srrližo,i«
121
,,",IiladaHojaco, .•. 696 38 Str;;žo",ce 111
Alena
Stražovice
(-n,
I·n.
Srrážovicc
Schovancová.
Stnižo\'icc
O
I Kyjo,'
696 38 Srrážovice
Framišek
Ing, P.vel :IoIúller.Srr:i!ovice 133. 696 38 Srražovi«
Ing. Josef Fiala. SlrUovi« 132. 696 38 Strazovice
Han. Fialov" 69638 Slrližovi •• 132
6
696 3S Strážovice
172. 696 38
5trážovice
Petr L,lek. 696 38 Srr:ižovice 173
Jaroslav
.\Iildas.
Slražovice
JJ'J,
696 38 Strážovice
~tiluše ~Iiklasová. Smižovice 139.69638
Strážovice
akadcmjck~' malír Jan Str)"cek. 69(, .,8 S,r:ižovice 68
ak<1dcmick)' malir Jirina SIr)'cko\":í. \likšickovi1
1480.61500
Stanislav Schwendl.
Str:íz.D\'icé' 193. 696 38 Srrázovice
Veronika Schwendto"a,
Pavlina
Korínková,
Stražo\ict: 193.69638
696 38
Slr:ii:o\"lcc: 19.t
Srrážovice
Bmo
Slr
Sp" Ln slJ 891!7/()<)/14JSa
7
Splszn
Ing. Prokop Suchomel, Zborovsk:i 938. 616 00 Bmd
Marie Kamerová. Nc:rudova 1040. 697 OI Kyjov
ice:
1\.larta Doid.,10,-:i. Hysly 124. 6% 50 Hysly
Ludmila Chroma. U Vodojemu 1145. 58901 Treš"
Ing. Mará Havelka. Seifertovo námésti 962. 697 01 Kyjov
!\.Ianc Havlíku\'a. Smi:to~lce30. 696 38 Slr:i:ž.ovicc
Františka
;\!C:mco,'a. Hlnvni 885. 696 04
Svaroboricc-Mistrín
JosefNémec.Slr:i7.ovsk:i
1095.69701
Kyjov
Dana Fialo"á. V aleji 132.62000
Bmo·Tur::H1)'
Mart;! Pelr;1šo\'á. Brandlova
AntoniI:
KlimenlO,,:í.
109.69701
Lužnicka
218.
37806
K}jov
Suchdol
nad Lužnici
Marie Pctriková. StredovA 4594, 760 05 ZI;n
Blallka Slall,1. lb,'šo,' 202. 683 52 Zbvš",
Llldll"!;' Uhlirov~. Polni 1200.68401' SI"'kov u 13m:!
Josd:t Lc:sko\ a. Ryšftnko\'ó1 93 t. 613 00 Brno-Sen:r
Framišcl Lésk3. Ry~í""o\'&1931. 613 00 Brno
8
Ing. Petr Horák. Plucáma 2360,695 OI Hodonin
Alen. Dobešová. Nasedlovice 10 I, 696 36 Násedlovicc
Františ<k Sudickv. 696 38 St.vešice 91
Kozáková Mane: Slará Cervená Voda 117
Jihomoravska
plYl1arenska, a.s., Plynarenska
499.65702
Brno
E.ON Ceská republika, s.r.o. Regiomilní správa síte VN. NN Hodonin, Husova
Vodovody a kanalizace Hodonin. a.s., Purkynova 2933, 695 II Hodonin
Tclefónica 02 Czech Republic, a.s., Jana Babaka 2733. 662 90 Brno
RWE Transgas Nel. s.r.o. P.O. BOX 166, Na Ol~inách 2300,10000
Praha
Jana VYletová. Vrbanova 814. 697 OI Kyjov
Jarmil. Pmová. Chodská 1194,56206
Ústi Nad Orlici
Stan;slava Bal.jová. Strážovice 106.69638
Str:ižovice
Fran,išek 13alaja. Str:ifovicc 106.696 38 Str:ižovicc
Vitczslava Flori:inov:i, Bohuslavice 4260. 696 55 Kyjov
PhDr. Jana Mawurkov:i. Bzenecká 4192. 628 00 Brno-Vinohrady
Miroslava Zál<Šáková, Netéická 2280. 697 OI Kyjov
Ancžka 11I00·á.lnd. Komenského 759. 697 01 Kyjov
Božena Vodicková, 696 36 Násedlov;ce 266
Ludmila V3\"n.JŠko\'á. Su,uovicc 8, 6% 38 Stražovice
Franti..,k Slováéek, 696 38 Strážovice 110
Bcdrich Slodéek. Kaš!Jilek 30, 696 32 Zdánice
Libu'" Simanciková. Dr.J.GaŠperika 600. Liptovsky Hrádok
~6. Srr:ižo\
Slr
Bohuslav Jcžek. U Sklcp" 91, 697 01 Kyjov
Františka JeŽková. U Sklep'; 91. 697 01 Kyjov
Andcl. Holeéková. Strážov;ce 123.69638
Str:ižovice
Miroslav Holecek, Stražovice 123,696 38 Str3žovicc
M.rt. Bábiéko\á. 696 38 Strážovice 7
Dorota Zetková. Synkova 2102. 628 00 Brno
Josefa PfetTerova. Grtl1e10V' 61. 639 00 Brno
Pavel Poláéek. Hodéjice 331, 684 OI Hodéjice
Andel. HYp.lová. Prt',béžná 1719, 708 00 Ostrava
J.n. Fridrichová. Stav"šice 16,69638 Stavešice
M;rosl.v Fridrich. Stavešice 16.69638 St"'cšice
A,~drea Vytlacil~vá. Strážov;ce 169.69638
Strážov;ce
Jin Ježek. Za Homny 3233. 697 OI Kyjov
Jaroslava JeŽková. Za Humny 3233. 697 01 Kyjov
J;nna Lilková. 696 38 Str:ižov;ce 66
Helena Bar:iková. P.dclky671. 696 32 Zd.1n;ce
Petr Válck. Strážov;ce 136,696 38 Slrážov;ce
Jan Kal;voda, !;irok:i 1112,691 02 Velké B;lovice
Jana 1\..0IaI0\"3. Str:ížovice
~9~nO\)lJ·Os.a
Bedrich Bana. Str:iiu\ice 185.69638
Slnižovic(
Miloslav Vrana. N:idražni 906. 593 OI Bysrrice nad Pcmštcjncm
Ludmila ~1arkuso\'a. Stnižovlcc 177.696 38 Str:11.ovice
František Hlav"c. StražoV1ce 48. 6% 38 Strázovice
Alena Sindlcro\,i. Vrchlickeho 307, 697 OI Kyjov
Ladisl.v KTé. Sidlišté Za Stadionem 1159.69701
Kyjov
Petr Pelikán. Strážov;cc 149, 696 38 Stražovíce
Ing. Petr Koksa. 696 38 Strážovice 117
Ing. Jaroslava Hlavácová, Slunecn:i 3701. 695 01 Hodonin
Ing. Josef Hlaváé. Sluneéná 370 1.695 OI Hodon;n
Jan Pol:išek. 696 3R Str:ižovice 168
Joscf Korinek. 6% 38 Stražo\'lcc 194
V"ra Hrozod. Vachov3 36. 602 00 Brno
JUDr. VOJ,ech Hrozn3. Vachova 36. 602 00 Brno
Jaroslav !;ibal. 6% 38 Str:i1.ov;ce 195
Marcela Osicková. Srrážovice 96. 696 38 Slrážovicc
Emil Sclouckv. SIr:ižovice 105.69638
Slražov;ce
Stanislava Seiouck3. Strážovice 105. 696 38 Strážovice
Oldr;ch Svoboda. 696 38 Slražov;cc III
Jaroslav Brhcl. 696 38 Slrážov,ce 126
Eva Brhciová. 696 38 Slr:ižovice 126
V"ra Lužová. 696 38 Strážovice 120
Radek Lu7.a. 696 38 Slrážov;cc 120
Macdaléna Válkov:i. M;lolicc 224. 696 05 M;lotice
Zd;nék Schovanec. Za Stadionem 1282.69603
Dubnany
Marie Kostihová. ,rída palackého 67. 697 OI Kyjov
Jan Kostiha.tnda Palackého 67. 697 01 Kyjov
Inc. Radovan Vvtlacil. Str:ižov;ce 169.696 38 Strážov;ce
Ing. František Koéera, Husova 585.69701
Kyjov
Miloslav Ponzek. OreChová 955. 182 00 Praha
Zdenek Viktoryn. Ostratská 68, 696 85 Moravsk)' Písek
Božena Luko'·:i. Pavlo,ská 502, 623 00 Bmo·Kohoutovicc
Véra DalÍková. S,redov' 4595. 760 05 Zlin
Jam1l1a Antonov;éov'. K.llabava 1933.61600
Brno
Lihuše Fialová. Bráfov. 1597.61600
Brno
Vlasta Pokoma. SokolskA 3337. 760 01 Zlin
Milušc Zapletalo"a, 69613 !;ardice 582
Milu'" JurašO\:i. Nov, ten'ená Vod. 160.79053
Stará ten'ená
SU
Úcastni k fjzení dle ~ 34 ods! 2 - iednotlive
Mesto Kyjov. povefená osoba Mgr. Eva Grul1ková
- opatrovník
Stanislava
1.69542
Hodonín
Ví~ka
dotcene organv - iednotlive
Krajská hygienická slanice Jm kraje úz. pracoví~te Hodonín KHS Hodonin. Plucárna 1.69527
Krajský úfad J,homoravskcho
kraje odbor dopravy. Zerolinovo nam. 3/5,60182
Brno
Mestský
Mestský
úfad Ky.l0v odbor správnich
úfad Kyjov odbor životního
a dopravnich agend, Masarykovo nám. 1.69722
prostfedi. Masarykovo nám. 1,69722
Kyjov
Hodonín
KYJOv
ostatni
Voda
Reditelství silnic a dálniC CR závod Brno. technické odd .• $umavská 33, 656 09 Brno
Pozemkový
lond CR územní pracovi~te Hodonin. Bkclav. nám. TGM 13.69002
Breclav
Úfad pro zas! státu ve vecech majetkových.
odb odl. Prac. Hodonin. $tefánikova
28. 695 O I Hodonin
Povodi Moravy. s.p .. Drevafská 11,60 I 75 Bmo
Zemedelská
vodohosp. správa Obl. povodí Moravy a Dyje. Prac. Hodonin. Koupelnl 19.69501
Hodonin
Správa a údržba silnic Jihom. kr..pfisp
organ kraje Oblast Hodonin, Brnenská 3254. 695 15 Hodonín
Masarykovo
muzeum v Hodonine. pfispevková
organizace, Zámecké nám. 9. 695 OI Hodonín
-,
LEGENDA8
NOVÁ
TRASA
KANALIZACE
.•..
KANALIZACE
NAVRZENÁ
VOUOVOON!
NAVRZENÁ
pRlpOJKA
~
w
K REKONSTRUKCI
pAlpOJKA
K
A NAVRZENÁ
\,..'
/5001/
NAVRZENÁ
Cs
K
5005:
/5001/
tov
/5006/
•
PRIPOJKA
5002=
CS
NN
PRO
CS-1
STRÁŽOVICE
/5005/
PI'I!POJI(A
NN
K
COV
/S00G/
ST A\/ESICE
I
v
(/)
STRA,ZOVICE
I
I
n"'"
i 5004
MESTSKÝ
,\A' ',"
'\"., \\\":\\
= PRíPOJKA
stavební
_~.,,'IX\,
""\\'."~'.\"'.\
'~~~':.
~.t.
ST AV, OBJEKT:
OBSAH:
STRÁŽOVICE
KANALIZACE
MISTO
SITUACE
COV
PRíPOJKA
5TRÁŽOVICE
I
L--_-_.
...\dgn\500\StavešiGo_vlm~t.dgn
02.06.2009
10:50:33
.
I
S001: KANALIZACE
3;'~\'
500.3= COV
ÚRAD
úrad
K
COV
-ST AVEŠICE
. _
ING.
--
BYSTRICKÝ
ST AVBA:
----INVESTOR:
--
FOI~MÁT:
MÉRiTI«):
ING.
KURZOV
SVAZEK
STAVBY:
OSOoBcismÁŽOVICE
K.U.
STRAZOVICE,
ST AVEŠICE,
VÉTEROV
Ot)~
ADRIANA
JAROSL
AV Á : A STAVEŠICE
~5/05
2::A
>VI
cís.
ZODP. PROJEKTANT:
- v'r:<:r,r::Sl
ST AVEŠICE.
7.N(.~ZI(.~
VYPRACOVAL:
t.:
I PREHLEDNÁ
f
69701i!.(YJOVty-L'
0'1/09
STUPEN:
DATUM:
I

Podobné dokumenty

Základy sociální psychologie

Základy sociální psychologie ne upravujeme a prizpusobujeme. Vytváríme si tak obrázek o tom, jací jsme. Ten je založen zcásti na zkušenosti a zcásti na pozorování a hodnocení vlastního chování ve spolecenských situacích. Sebe ...

Více

1/2000 - Křtiny

1/2000 - Křtiny konduktem, sloužil místní pan fará . Pozdní sloužil kaplan pozo ický P. Josef Koutný. U bo ního oltá e sloužil dr. Pavel Vychodil. Odpoledne p išli kn ží: Fará nám stský (u Olomouce), Konstantin Vr...

Více

PDF version.

PDF version. stupňů a byla iniciována druhá podstava. Z každé podstavy bylo odraženo pouze několik artefaktů (3 respektive 4), z nichž se vždy po dvou podařilo přiložit (a,b, respektive c,d). Dva úštěpy ...

Více