Dodatek k podmínce Severní Amerika (severni_amerika | 8.8 MB)

Komentáře

Transkript

Dodatek k podmínce Severní Amerika (severni_amerika | 8.8 MB)
V Kalfornii, východněod San FrancisCa, Se v centrálníčástipohoří Sierra Nevada nachází
třeíínejstaršínárodní park USA _ Yosemite.Totopohoří je dosud z velkéčásti ukázkou málo
přírody americkéhoZápadu. Scenérievrcholkůpohoří, kolméžulovéstěny, čistéřelq;,
dotčené
vodopády,jezera, lesnípartie s giganticlq,mi stromy sekvojemi, krajina modelovaná ledovci
je rájem turistůa horolezeců.
jsou předmětem ochrany od roku ]890. Celéúzemí
ce přežila 13 britských kolonií spěje
k nezávislosti. Byla stvrzenaDeklarací o nezávislostia vznikemSpojených
států amerických (1776).Američané
svuj státzalož1linanoÚch, dosudnevyprincipech.
zkoušených
demokratických
feudální
hadici
a přiodmítlievropskou
jali republikánskouústavu,založenou
na
ochranějednotlivcepřed státníbyrokral9. stoletíseúzemí
USA
cií'od začátku
rozšířilo
a zesíliljejichpolitickývliv.Do
poloviny 19. stoletízískalakontinentální
podobu.V roce
částUSA svojisoučasnou
1867 koupily USA od Ruska Aljašku
a postupněseceláAmerika dostávápod
jejich vliv. Velmocenské
postavení
získávají USA zejménapo první světové
válce. HegemonieUSA nabyla převahy
po rozpadubipolámíhosvětav 90.letech
Americkévojenskésíly
minuléhostoletí.
v ruznýchčástech
světa
dokážízasahovat
(v nedávnéminulostitomubylo v Kari.
biku,na Korejskémpoloostrově,ve Vietnamu,Afghánistánučilráku).
stótgomorické
lBi*iiliiSpojoné
(usn)
ce řídké, narozďíI od náhorníchplošin (St. Lawrence River fsent lorenc rivr]),
Mexika a Peru' Přistání Vikingů oko- do oblasti zvaÍé FÍaÍIcouzskáKanada.
státem
1o roku 1000 v oblasti Newfoundlandu První anglickou osadou byl Jamestown USA jsou plošně4. největším
podle
počtu
(9,5
mil.
km,)'
obypro
založetý
roku
1607
ve
světa
nemělo
trvalé
osídfdžejmstaun],
[njúfaundlendu]
lenívětšívýznam.Kolonizace čiproces Virginii. Své osady na pobřeŽístřední- vatel zaujimají3. místoa podle ekoosYojování územíčlověkem byl zprvu hoAtlantiku měli i Svédové(dnešnístát nomickéhopotenciálu a politickésíly
vedoucísvětovouvelmocí.
velice opatmý a v áhaý. I ako prvnízača- Delaware [delavár])a Nizozemci, kteří jso-u.
Neobyčejnápestrost,,amerického
li kolonizovat Angloameriku Španě|é. v roce 1624 založLlíNový Amsterdam,
pří.
kteří odpoloviny 16. stoletípronikalina nynějšíNew York. Postupem času se národa..je výsledkemneustálého
Floridu a z Mexika do nynějšíhoTexasu Situace značnězjednodušila,v koloni- livu přistěhovalcůz celéhosvěta;USA
a Kalifornie' Ve stejnédobě se dostali zaci pokračovalipouze Angličanéa na jsou na4fuány,,tavicímkotlem..národů
a kultur.v UsA žijepřes 305 mil. obyUSA Španělé.
Francouzi do ústířekv SvatéhoVavřince jihozápadědneŠních
populace.Je to
Již v polovině 18. stoletíbylo zřejmé' vatel,tj. asi 5 7o světové
60xvícenežv roce l800 a téměřčtvřnáŽe se koloniální systémv Angloameri-
York\
rpnra,\
]{i
f,u
Mt. McKinley (6l94 m n. m.) na Af ašcev pohoří Alaska Range je nejvyššíhorslqývrchol
SeverníAmerilql a zároveň i USA. V řeči kmene Athabascan se nazývá Denali, cožznamenó
''Největšíhora,,' Tentonázevse nyníprosazuje míStonázvu, kteý hora dostala na počest
americkéhoprezi denta Will iama Mc Kinl eyho.
Vrchol patří mezi nejstudenějšímísta Země.
ýexický
To proto, že leží poblíž severniho polórního kruhu a místnípodnebíje silně ovlivněno
"Ťl
blízkostíTichéhooceónu a velkympřevýšením
nad okolni krajinou.
Hlavní jádrové hospodářské oblasti SeverníAmerilry
\
g.
T 5š
\'
Y
il.=a"
it
Í
II
I
I,t
I
l
t
i
I
I
1
;
sobně neŽ na konci 19. století.Růstpřirozenouměnou umocňovaly silnéimigračnívlny' Uvádí se, Že od roku l820 se
do USApřistěhovalo přes 60 mil. obyvatel, hlavně z Německa (7 mil.), Británie
(5 mil.) a Itálie (5 mil.). Přesídlenci
z Evropy dali zemi převážně anglosaský ráz. V současné
době zde každoročně ,,hledáštěstí..alepšíživotnípodmínky milion přistěhovalců,z toho 400 tis'
legálních'Zatímcov minulosti přicházelo
nejvíceEvropanů'dnes převaŽujíAsiatéa Hispánci' Původníobyvatelé USA
_ indiáni (příslušníci
jednotlivých indiánských kmenů, Siouxové, Apačové,
Dakotové' Navajové aj.) - byli téměř
vyhubeni' Z 10 milionůjich zůstalona
počátku20. stoletínecelých 300 tisíc.
Do současnostise jejich početzvýšil na
2 miliony. Ž1jih\avncv západničástiUSA
(v Novém Mexiku tvoří 10 % populace)
a na Alj ašce( 15 %).V kmenovýchrezervacíchžiie asi třetina z nich'
Č..nósi byli přiváženi z Afriky na
práci na plantáže otrokářského Jihu;
jejich potomci tvoří 13 % populace.
V současné
době osidlují i velká města na Severovýchodě USA (např' ve
Washingtonumajípřevahu).CernoŠská
populace se vyznačujenižšímipříjmy,
méněkvalitním vzděláním a vyššíkriminalitou' Korektnost většiny obyvatel
Ameriky vyŽaduje jejich pojmenování
jako Afroameričané.
Hispánci (Hispanos, také Latinos,
10 % populace),ž1jícina jihu a jthozápadě USA, pocházeji hlavně z Mexika
10
1500
Ka|ifoÍnie
Nov Mex]ko
Nové
810
pí0cenI
L_o
podílem indiánů
Stóty USA s nejvyŠším
(2005)
::*
-
Největšíproducenti pšenice(2007)
Čína
1 145
2
Indie
3
USA
30s
3
4
lndonésie
230
5
Brazí1ie
190
4t70
2
Čína
3250
3
Japonsko
I1 0 0
A
Rusko
950
5
lndie
650
20 25
pÍocenl
30
35
40
]
Státy USA s nejvyššímpodílem Hispánců
(200s)
změna V hustotě
zalidněn| pod|€ okresú
# -.,
I
I
i/il,1
I i
;
i*J
,É*
5000%<
100G5000 70
500J000 %
í00.500%
<100%
bez6 aěny
pok|es> 100 oÁ
stát
Největšíproducenti kukuřice (2007)
pofudí
sttíl
ll0
I
USA
330
I)
2
Čína
150
USA
55
3
Brazílie
50
+
Rusko
45
4
Mexiko
z)
5
Francie
35
5
Argentina
22
pořadí
mil.t
miLt
Těžbauhlí (2007)
Těžbaropy (200ó)
USA
15
Deb Ža 3č|tánÍobwalo|3Na1930 a 2m.
uoraveno od|€ Us cansus Bu€ e U
lndie
I
10
't
t::l
2
mld.kWh
_u
GraJy uvódějí informace o obyvatelstvuSeverníAmerilql a USA. První gral dokumentujevývoj
počtuobyvatel SeverníAmeriky' Je na němpatrný značnývzestup v době začínající
kolonizace
podí'
evropskýmipřistěhovalci od ]8' a ]9. století.Dalšígrafu uvódějí státy USA s nejvyšším
podílem indiónskéhoobyvatelstva,
lem Afrcameričanů(černošského
obyvatelstva),s nejvyšším
podílemHispáncťt(přistěhovalcůz oblastíLatinskéAmerilql).
a nejvyšším
mil.
stát
Státy USA s nejvyššímpodílem
Afroameričanů (2005)
Texas
I 335
pořadí
15
2E
procenl
2050
USA
Cína
Výroba elektřiny (2007)
2003
t
stát
pořadí
1900
Vývoj počtu obyvatel SeverníAmerilq;
Mapkazachycujevývoj(růst/pokles)
hustoty
zalidněníobyvalelstvaUSA v letech ]9302000v procentech.
Z tohotovývojeje patrný stálý pohyb obyvatelUSA z východuna
zópad, kam se přesouvajíi jádrovéoblasti
hospodóřského
rozvoje.Tentoproceszačalza
druhésvětovévállql v souvislostis rozvojem
průmyslu.
zbrojního
Státy podle počtu obyvatel (2008)
1800
.štá!
mit.r'
stát
mil.t,
pořadí
Saudská Arábie
515
I
Čína
2ss0
2
Rusko
480
2
USA
1050
3
USA
310
3
lndie
480
4
Irán
210
4
Austrálie
400
5
Cína
185
Rusko
Jt)
p0řadi
a Karibiku(často
sejednáo nelegálnípři.
stěhovalce).
Mnozíz nich hovořípouze
španělsky.
Jejichpočetavýznamvamericképopulacistáleroste.
Podlenáboženství
dominujíkřest'ané,hlásícíse všakk ruzným církvím
(k nezávislým30 oÁ, k protestantské
25 oÁ a katolické20 %). V USA žijí
i muslimovéa2 % žiďtl.Americkápopulace se vyznačujepříznivými demografickými charakteristikami, nizkou mortalitou (8 %o),vyšší
natalitou
(l5 %o)a vysokoustřednídélkouživota
(75 |eru mužůa 80 let u žen).Pochopitelně,žese tytoúdaječastolišípodle
kulturníchtradica sociálníúrovně.Velmi vysoká je míraurbanizace- téměř
jsou typické
80 %.Pro americké
osídlení
megalopole(megalopolis)'pásy sou- New York, největšíměsto USA, jehož centrum (Down Town)je
,,mrakodrapovým vzorem,, pro
visléhoměstskéhoosídlení,
kdy jedno všechna,,city,, americltych velkoměst; v pozadi řeka Hudson.
městopřecházíplynulev druhé.
Největší
megalopoleprocházipodélvýchodního být vyšší
nežKapitol (sídloAmerické- prvkemj sou takétzv.,,gate communipobřeží
USA, od BostonupřesNew York ho kongresu,tj. parlamentu).
Městské ties,,_ uzavřenéčástiměst,kam smějí
a Filadelťrido Washingtonu;
žijev ní třídyse paprskovitěsbíhají
u Kapitolu pouze bydlícía jejich návštěvy.Tyto
přes 40 mil' obyvatelabývá označová- a Bíléhodomu(sídlaprezidenta);
velké zóny vznikají na atlantickémpobřeží,
na Floridě a častona přilehlých ostronajako Boswash.Druhánejvýznamnějšíplochy zaujímajiparky a zahrady'
diskrimimegalopole,Chipitts, s 30 mil. obyvaa jejímenta- vech. Snahapo odstraňování
Americká společnost
teli,směřujeod Chicagado Pittsburghu. lita se od evropskévýrazně liší.Ame. nacese mnohdypřehouplado opačného
městySan Fran- ričanéo evropské
PacificképobÍežímezi
hovoříjakoo,,tired extrému,kdy vlivem tzv. pozitivní discisco,Los Angelesa San Diego lemuje societies..,unavenéspolečnosti.
Vět- kriminace,jsou zvýhodňoványsociálně
skupiny obyvatel.
megalopoleSanSan (vícenež20 mil.). šinaAmeričanů
věří v sÍlusvézemě slabénebělošské
Kdyžseřekneamerickévelkoměsto, a cítísev nívelmi bezpečně'
USA jsou ekonomicky daleko nejProtobyli
vybavíse každému
většinouNew York velicerozčarováni,
když|I' záÍí200| vyspě|ejšístát planety (objem HDP
nežmá Čínaa Japonsko
neboWashington.HraniceNew Yorku byly teroristyzničenynewyorské
mra- mají2,5xvyšší
jsou neurčité,
nežNěmecko či státy na 3.
a proto i početobyva- kodrapySvětového
obchodního
centra a 5x vyšší
žebříčku).
Vyspělé
tel se uvádírůzně- od 13 do 25 mi- a napadenydalšíobjekty.Problémem a 4. pořadísvětového
j souprohlubující jsou všechnysféryhospodářství;tralionů. Zahrnujeostrovy Manhattan, americké
společnosti
Long Islanda StateIsland. Převládají se sociálnírozdíly(10 % nejbohatších dici má většinaprůmyslovýchodvětví,
tu stavbyz betonuaže|ezana šachov- domácnostíziskává polovinu příjmů), zemědělstvívykazuje velké přebytky,
nicovémpůdorysu'
Washington,budo- spojené
navícs izolovanýmzpůsobem špičkovouúrovníse vyznačujíslužby
vaný od počátkujako hlavní město životaněkteých etnickýchskupinoby- a rozvinutyjsou všechnydruhy doprafederace,je jiný' určitější
a má pev- vatelstva.Známájsou tzv. ghettav ame- vy, která tvoří výborně fungujícísysportoric- tém.Prosazujíse supermoderníobory
nějšístrukturu.Výstavba mrakodrapů rickýchvelkoměstech(čínské,
se o výzkum a inovace.V USA
tu nehrozí'neboťžádnábudovanesmí ké,italskéčijaponskéčtvrti).Novým opírající
vznikly i první technopole, výrobní
areály propojujícívýzkum a výrobu.
Z jednotlivých sektoru národního
hospodářstvímá vedoucípostaveníterciární sektor (služby),kteý zaměstnává72 0Áekonomickyaktivníhoobyvatelstva,následuje sekundárnísektor
s 25 % a s velkým odstupemprimér
s pouhými3 %.
Těžbasurovin zahrnujetéměřkompletnísortiment;podílíse25 %ona celkovésvětovétěžbě.z paliv je to ropa,
zemníplyn a černé
uhlí.Protožespotřebaje obrovská,vlastníropa(10 % svě.
tovétěžby)nestačí
a musíse dováŽet'
jsou Mexický
Hlavními
oblastmi
těžby
Hlavním městem USA je Washington'Metropole je nazvóna po prvním americkémprezidentu
Georgi I|ashingtonoýi. Byla budovóna jako hlavní městofederace podle pevnéhostavebního zá|iv (50 %),Aljaška(25 %) a Kalifor.
nie (15 %), Zhrubave stejnýchlokaliplánu. Městskétřídy nemaji pravoúhlou dispozicijako ve většiněamericbých velkoměst, ale
tách se Íěžiizemniplyn (20 % světové
sbíhajíse paprskovitě u Bíléhodomu,
těžby).Rozsáhléjsou zásoby kvalitního
černého
uhlí (třetina světových zásob)
v oblasti Appalačsképánve a ve státech lllionois, SeverníDakota a Wyoming. Žetezná ruda se těžínedaleko
Hořejšíhojezera (80 % celostátnítěžby). ostatní suroviny' s výjimkou fos.
fátů (Florida), se nacházejí převážně
ve Skalnatých horách. USA zaujímají
první místo na světě v těŽbě fosfátů,
síry a molybdenu (50 % světovétěžby). Americké průmyslové subjekty'
strukturované
do gigantických koncernů (korporací), patří k největšímna
světě a plná polovina z nich se nachází
v prvnísvětovédesítce.Mnohé,napojenímna světovou síťdceřiných společností a partnerských firem, mají nadnárodní charakter' Prosazujíse hlavně
ve strojírenství(automobilovékoncern y ) .p e t r o c h e m iai e l e k t r o n i c e .
Spotřebou energiejsou USA na prvním místě na světě. Přes 40 oÁ energie se získává z ropy; podíl domácího
černého
uhlí na energetickébilanci se
snaŽíUSA zvyšovat ve Snaze omezit
závislost na dovozu ropy. USA jsou
i největšímspotřebitelem a producente'melektrické energie (25 % světové
výroby).Vyrábí se převáŽněv tepelných
elektrárnách(75 % celkovéprodukce).
Přes sto jaderných elektráren,lokalizovaných z důvodůbezpečnostiprovozu
hlavně do oblasti Skalnatých hor, dodává asi 15 oÁ a na vodní elektrárny připadá 10 % vyrobenéelektrickéenergie
(hydropotenciálje prakticky vyčerpán).
Nejvýznamnějšívodní elektrárny byly
vybudovány na řekách Columbia (hydroelektrárnaGrand Coulee 6800 MW)
aTennessee.o využitíalternativníener.
gie _ geotermální,větrnéči slunečníusiluje Kalifornie.
Hutnictví a strojírenství se pro.
sazuje svou vysokou kvalitou. Díky
miniaturizaci a polŽíváni plastů se
sniŽuje výroba oceli (podíl na světo.
vé produkci klesl k l0 %). Výrobky
barevnémetalurgie využívá elektronika, letecká a jaderná technika.USA
jsou největšímvýrobcem hliníku na
světě (15 %), přestožese bauxit musí
dovážet'Strojírenstvíse podílína světovéprodukci25 %; USA jsou největšímproducentemletadel (Los Angeles,
San Diego, St. Louis, Houston, Seattle ,,Boeing"), zbrani a elektrotechniky.
Tradičnívýrobu představují automobily
(15% světovéprodukce),jejichŽvýro.
bu ovládá tzv. ,,velká trojka..:General
Motors, Ford a Chrysler.
Světovéúrovnědosahuje elektronika a elektrotechnika. Počítačová
vel-
moc Se opíráo firmy jako např. IBM, vem skotu na maso.V Kalifornii je
GeneralElectric,UNISYS, Microsoft vysoce rozvinuta produkce ovoce,
je telekomuni- zeleninya vína.
či Motorola.Špičková
je zásaďni
kačnítechnikaa fototechnika- firmy
Efektivnídopravnísystém
Kodaka Polaroid.USA jsou největším podmínkou
úspěšného
rozvojeekonomivýrobcemchladničeka 2' místozaují- ky.Nic nezměniloamerickouspolečnost
majíve výroběledničeka praček.Pro- v posledních
75 letechjako automobije závislýna petroche- Iizace.YžtIse i termín..automobilová
voz automobilů
je svobodný
mii (koncernyExxon,Mobil, Texaco). doba...Podle Američanů
Největšírafinérieropy lemujíMexic- ten, kdo se dokážeodpoutat a vyrazit,
ký záLíva naleznemeje i ve velkých svobodnýje ten,kdo sedíza volantem.
přístavechpři Atlantiku(40 % světové Lákajíhlavnědlouhénekonečné
dálnivýrobybenzínu).
Gumárenskýprůmysl ce (,'highways..)
vedoucípustoukrajireprezentuje
značkaGoodyearv ohiu. nou.Síťdálnicspojuje 90 % všechměst
USA jsou světovouvelmocíve výrobě s vícenež50 tisíciobyvateli.Po silniumělých hnojiv, plastůa kosmetiky. ci se přepravuje20% nákladnía85 %
Potravinářský průmysl zpracovává osobnídopravy.Hustá je vnitrostátní
produkcivýkonného
amerického
země- letecká síť.Největšímiletiština svědělství.Přednímístazaujímávýroba tě jsou At|anta,Chicago a New York.
mléka(1. na světě),masa(2.) a más- Vysoký podílna přepravěnákladůmá
jsou nápoje že|eznični
(40%)a říční
la (3' na světě).Populární
doprava (| 5 %).
firemCoca-Colaa Pepsi-Cola.V USA Velká jezerajsou nejdůležitějším
sladse vyrobítakénejvícewhisky a piva. kovodnímspojemsvěta.
Značně přebytkové zemědělství
Zahraniční
obchodse světemspíše
dosahujevysokéúrovně- více než stagnujea vyznačujese silně zápornou
l5 % celosvětové
produk- bilancí(hlavněv důsledkuobrovskézemědělské
ce,Vyznačuje
sevysokouproduktivitou ho dovozuropy a čínského
spotřebního
a specializací,
kterouumoŽňujepestrost zboží).
Exportujíse kvalitnístrojírenpřírodních
podmínek.
Nejvýznamnější skévýrobky(45 % - největší
exportér
pás zemědě|ské
specializacepředsta- zbrani, letadel a PC), chemicképrovuje kukuřičnýpás (CornBelt)'ležící dukty(10 oÁ),zeměděIské
zboži(|0 %
jiŽně od Velkýchjezer.Dodává 40 % z celkovéhodnotyexportu- největší
americké
kukuřice'vyniká intenzivním exportér
masa,kukuřice a pšenice).
jádrovou oblastíUSA
chovemvepřůa skotuna mléko.Nově
Rozhodující
se rozšiřujíplochypěstovánísóji. Tra- je,,průmyslový pás.. (,,Industrial
je dnesjiž poněkud
dičníbavlníkovép|antáže
byly přemis- Belt..). označení
těny vícena západ,hlavnědo Texasu. zavádějíci,neboťprůmyslovávýroba
Prériejsou známéextenzivnímcho- daleko ustupuje významl terciární,/ / ' t
,,1..
/
''''?
LI
rA
!
s
l.l
.€ \
ě
\
t
7] z
Ws
M+
z ffiffiro
_ls f
f
f__la Itt
ffio Es
7tz
\
Me.xický ztiliv
oblasti zemědělskéspecializace USA: 1 - chov dobytka na maso a závlahové rolnictví,
2 _ chov dobytka na mlékoa ovocnóřství, 3 _ tichomořskó ovocnařskó a zelinóřská oblast,
4_jarnípšenice,5_kukuřice,6_ozimópšenice,7_smíšenézemědělství,8_bavlna
a sója, 9 - chov dobytka na mléko, I0 _ atlantskó ovocnóřská' zelinářskó a tabáková oblast,
11 - subtropicképlodiny, 12 _ megalopolis B)SIIrASH.
ho sektoru.Pás se rozkláďá na tzemí
dvounejvětších
megalopolí'
BoSWA.
SH a CHIPITTS,a vytvářípřespolovi.
nu HDP celýchUSA. Neustáloumoderúzaci tradičníchodvětví si udržuje
prioritudopravnístrojírenství
(Detroit,
Lansing), elektrotechnikaa hutnictví
(Pittsburgh,Buffalo). Světovýmg1obálnímekonomickýmjádrem je New
York (18 mil. obyvatel)- sídlooSN,
největšífinančnícentrumsvěta (Wall
Street)s prestižními
univerzitami.Velkoměstoje významnýmcílemcestovního ruchu a místemkonáníkongresůa sjezdů.Filadelfie (Philadelphia,
ó mil. obyvatel),první hlavní město
je obchodUSA v letech1790-1800,
ní' finanční
a vědeckécentreum.Průmyslu dominujívelké rafinérieropy.
Chicago (10 mil. obyvatel),dopravní
uzel (poAtlantěnejvětšíletištěna světě) při Michiganskómjezeře, se zformovalove středisko obchodus obilím
a masem;pyšníse největším
americ.
(Searstower,443 m
kým mrakodrapem
vysoký).Pro ekonomickýrozvojoblasti
je dtiežitávodnícestapo řece Hudson,
kteráje propojenakanálems Velkými
jezery.
Druhou jádrovou oblastí, která
se v současné
době dynamickyrozvíjí,je megalopoleSanSan v Kalifornii.
Soustřeďujíse v ní nejprogresivnějšíprůmyslovéobory a technoparky.
je zemědělství
Významné
a rozvojcesjádremoblasti
tovníhoruchu.Největším
Las Vegas,město zábavy, rekreace a hazardu
je Los Angeles(12 mil. obyvatel).Pru- nostízabývajících
sekřemíkoými, tedy
myslovévýrobědominujepetrochemie, silikonovýmimikročipya počítači.
Sídlí
výrobaletadelaaut. Hollywoodje svě. tu světoznáméfirmy jako Hewlett-Pacfiremní
tovým centrem filmovéhoprumyslu. kard, Google(aktuálněnejdražší
Íinanč- značkasvěta)či Apple Computer.Inc.
San Francisco(8 mil. obyvatel),
nía obchodnícentrum,býváoznačováno Google je jeden z nejpopulárnějších
pro svoupřírodníscenériiza nejkrásnější internetovýchvyhledávačůs areálem
městosvěta.V Berkeley sídlíprestiž- zvanýmGoogleplex;ÍirmaApple zase
níuniverzita.Jižněod městase nachází ýrazně pomohlanástupuosobníchpočíSiliconValley (doslovaKřemíkové
údo- tačů
v 70. letech.Dnes je údolísvětol). Název asi 19 sídel,roztroušených vým centrempočítačového
a technolov údolíSanJosé,jeodvozenod společ- gickéhoprumyslu,zdejšípozemkypatří
k nejdražším
v USA. MegalopoleSan,
pásu.o,
tzv.,,slunečního
Sanje součástí
probíhajícího
od Kaliforniepo Floridu.
Vyznačujese dynamickýmpopulačním
a ekonomickýmrustemvětšinyvelkých
měst v kontrastus průmyslovýmpásmem, kde města stagnují.Američané
v postproduktivnímvěku nyní cestují
,,za Sluncem..,proto j1žnisÍáý,předevšímKalifornie a Florida, významně
populačněrostou'byťse na růstupodípenzisté.
lejípředevším
USA jako celek představujivýraznoujádrovouoblastsoučasného
světa'
Při regionálním
hodnoceníje
všaktřeba
zdtraznit, že vedle nejvýznamnějších
světovýchjaderzde najdemei rozsáhlé
přechodné,a hlavně periferní oblasti. Jsoujimi především
rozsáhlé,málo
zalidněnéoblastiAljašky' Skalnatých
horokulturní stepi a prérie na jejich
východnímúpatí'menší
oblastii jinde.
Zde je životti úroveňvětšiny obyvaJedním ze středisek tichomořskéhozápadu USA (Kalifurnie) je významnýpřístav San Frantelstvapodstatněnižšinežv oblastech
cisco, ležícív chráněnémzálivu (San Francisco Bay). Průlivem Golden Gate (Zlatá bróna)
vyšší
ve
je spojen s Tichým oceánem. Na snímku most přes tuto zátoku. Město ležív seizmiclty velmi jádrových,ale mnohonásobně
srovnánís většinouobyvatelchudých
neklidnézóně na zlomu San Andreas. Hrozí mu stálá zemětřesení, V roce ]906 iedno z nich
zničilo téměřceléměsto.
makroresionů
současného
světa.
,:.,.,
ttl'
'. ..j.
ta.,
'lt
,
Ctist Los Ángeles v oblasti Kuli/.ornic
,:.
:t'::'
:=
rochemie,barevná metalurgiea dřevozpracujícíprůmysl.Téměř 60 % elektřiny připadá na vodní elektrárny
(např' La Grande a Churchill na Labra.
doru), 15 ,Á ta jademéelektrárny. Výrobu automobilůovládajíamerickékoncerny (Windsor, Toronto). Vyrábějí se
speciálníletadla (aerotaxi,letadla pro
zemědělstvía lesnictví)a strojnízařízení pro papírenský a ropný průmysl.
Petrochemie se soustřeďuje v Alber.
tě (E'dmonton,Calgary) a v přístavech
(Vancouver).Surovinovébohatstvívedlo
k rozvoji barevnémetalurgie' Kanada
je druhým největŠím
výrobcem hlinípředpoklady pro
ku na světě. Jedinečné
rozvoj má dřevozpracující průmysl
výroba papíru (4. místo na světě),
pohled ze sÍudia Uniycr'sol
Ekonomika se opírá o ve|mi pestré a bohatépřírodní bohatství- lesy,
Kanada zau1imásevernípolovinu seve- ryby, a hlavně nerostnésuroviny . Kanaroamerické
pevniny s přilehlými ostro- dazaujimá l. místona světěv těŽběniklu
v y . S p l o c h o u 1 0 m i 1 .k m ' j e p o R u s k u (25 %), zinku (20 oÁ) a uranu (30 %
druhÝm největšímstátem světa. Kro- světovétěžby)a přednípozici v těŽbě
mě USA nerrá hranice s Žádnoujinou rud mědi, olova, zlata,platiny a stříbra.
je itěžbazemníhoplynu a ropy
zerrrí.
Právě s tímtosousedemmá nad- DůleŽitá
_
(Alberta,
povodíMackenzie a ŠelfSevers t a n d a r d n ív z t a h y ' p r o p o j e n o ue k o .
je
ního
ledového
oceánu)'Tradičníje
těŽba
nomickou výrobu
a
turistickým
zázemim pro jeho obyvatele. Kanada železnérudy na poloostrověLabrador
j e f e d e r a t i v nsít á t .N e j v y š Š ípmř e d s t a - a Č e r n é huoh 1 íl A l b e r t ě
NejvýznamnějŠími průmys1ovými Núrodnípurk Killarney (Kanada) se rozkládťt
vitelem zůstáváÍbrmálněbritská kráodvětvímije dopravnístrojírenství.
pet- na severním okraji Huronského j ezera.
lovna.
T v r d ép ř í r o d n íp o d m í n k yn a s e v e r u z e m ě z p ů s o b i | yž
, e9 0 , h o b y v a t e |
ž i j e v 3 0 0 k m š i r o k é mp á s u p o d é l
h r a n i c e s U S A . P ů v o d n ío b y v a t e lé (indiáni. lnuité - Eskymáci) Žijí
roztroušeněpo celém ťrzemíKanady
(hlavně na severu) a tvoří nece|é2 0Á
p o p u l a c eV
. K a n a d ě e x i s t u j íd v a ú ř e d n íj a z y k y . P ř e v a Ž u j ea n g l i c k y m l u v í c í
o b y v a t e l s t v o ;f r a n k o f o n n í( f r a n c o u z s k y r n l u v í c íj )e z e j m é n aQ u é b e c( 2 5 %
-r
obyvatelKanady)' Mírně převaŽujíka'
. t .j
I
tolíci nad protestanty.V Kanadě platí
omezenípro imigraci. Přesto se ročně
p ř i s t ě h u j eo k o l o l 0 0 t i s ' o s o b , h l a v n ě
z Asie a Karibiku.
Kanadaje druhounejvětšíekonomickou velmocí západnípolokoule.AŽ do
t ř i c á t ý c hl e t m i n u l é h os t o l e t ít y p i c k y
zernědělskáa dřevařská země se díky
d y n a m i c k ó m ur ů s t up o d r u h és v ě t o v é
válce pror-rrěnila
v moderní průmys|ový stát s vyspě|ým zemědě|stvím'
Podle velikosti HDP zauiimá 8. oořadí TortlnÍo,hlavní městtl kanodsképrovint.ie onÍario (přístav no jezeře ontario), je největšíměsto
Kanady (v agloneraci 4 milionťt obyvatel) a význanlné CenÍrumprůmyslu a obchodu.
ve světě.
3.{.2 Honodo
celulózy, nábytku a řeziva. Kanadaje
největším
světovýmexportérem
dřeva.
Potravinářský průmysIje zaměřenna
zpracovánimasa,mlékaa ryb.
Zemědělství disponuje pouze 5 oÁ
omépůdyz roz\ohyKanady a přestože
zaměstnáv
á p ouze3 oÁekonomickyaktiv.
níhoobyvatelstva,je soběstačné
a řada
produktůjde na export.Převažujefarmářská'vysoceproduktivnívelkoýroba
(mechanizace).
Nejúrodnější
oblastijsou
je rybolov vAtlantském
prérie.Tradiční
oceáněna mělčinách
u poloostrova
Labrador.Vlivem nadměrného
výlovu však
těmtolovištím
hrozídevastace.
Dopravahraje důležitou
roli vzhle.
dem k obrovskýmpřepravnímvzdálenostempři převozu surovin.NejdůleŽitějšíje žeIezniční
doprava.Yzďálenostod pobřežíAtlantskéhooceánu
k pobřežíPacifiku (vícenež6 tis. km)
překonávajítranskontinentální
tratě.
Neobyčejnývýznammá lodnídoprava na řece Sv. Vavřince a na Velkých
jezerech.
Kanada patří k největšímexportérůmna světě a má tradičněkladné
komoobchodnísaldo.Hlavníexportní
výrobky
dity představujístrojírenské
(45 % - auta, strojní zařízení),pa|iva a rudy (25 % - zemníplyn, zinek,
nikl, uran),papíra dřevo (l5 oÁz ce|kovéhodnotyexportu).Turistickyjedna
z nejvice navštěvovaných
zemí (ročně
40 mil. návštěvníků)
nabízíhlavněpřírodní atraktivity (divokou panenskou
přírodu).
Jádrovou oblastí Kanady ie tzv.
,,zlatápodkova..(Main street)_ území
mezi Torontema Montrealem.Je sem
koncentrovánapolovinaobyvatela produkujese75 oÁHDP celéKanady.Specializuje se na dopravnístrojírenství,
hutnický'chemickýa dřevozpracující
prumysl.Hlavnímicentryjsou Toronto
(v aglomeraci4 mil. obyvatel),středispolygrafie, vý znamná
ko fi nančnictví,
je výrobaosobníchautomobilů,
telekomunikačních
a informačních
technologií. Montréal (Montreal [montriól],
přes 3 mil. obyvatel),největší
frankofonníměstozápadnípolokoule'vyniká
výrobouléčiva elektroniky,softwarovým inženýrstvím
a kosmickýmpru.
myslem.
Druhoujádrovouoblastíje jih Brit.
skéKolumbie s jádrovou aglomerací
Vancouver-Victoria(a Seattlev USA,
víz mapana str.88).
d ote"ry a úkoly
I . Určete na fy zicko geografi ckémapě
velképřírodní celley v makroregionu Severní Am3rilql.
2. Srovnejte ve Skolním atlasu světa
mapu podnebných (teplotních)podmínek Severní Amerilql a Evropy.
Komentujte svá zjištěnía zhodnot,.
te faktory způsobujícírozdíly předevšímlednových teplot vzhledem
k zeměpisnéšířce.
3. Jak se nazývají původní obyvatelé
Severní Amerilql? Popište, jakym
způsobem zajišt,ovali svoji výživu
a dalšípotřeby. Jak se živí dnes?
Zjistěte podrobnosti o kanadském
teritoriu Nunavut a o jeho obyvatelích.
4. V historii makroregionu Severní
Amerilql sehrály významnou roli
,,zlatéhorečlql,,.Jak ovlivnily tent9 region?
5. Relql na území Severní AmerilE
jsou významnými dopravními osami. Svým využitímpro dopravu se
však velmi liší. Uveďte, proč tomu
tak je.
6. Vyhledejtena mapóch hlavníjádrové oblasti ve Spojených stótech
a v Kanadě. Určete jejich znalql
a hospodářskou specializaci.
7. Na polilické mapě Severní Amerilry vyhledejte jednotlivé státy USA
a kanadské provincie a teritoria.
Uvódějte jejich významnépřírodní
cellE, jadrové a periferní oblasti,
významná města, národni parl:y,
lokality cestovního ruchu, přední
univerzity a dalšízajímavosti.
8' Uveďte, co způsobuje nerovnoměrnostv osídleníSpojenýchstátůa Kanady.
9. Existuje v Severní Americe transkontinentální doprava? V případě,
že ano, které linie jsou nejdůležitější?
]0. Zdůvodněte, proč je zemědělství
Severní AmerilE ýznamně přebytkové.
1l. Vyhledejte, kteÚmi stóty USA, případně Kanady prostupuje kukuřičný, pšeničnýa bavlníkový pás,
12, Uveďte některénárodní parlql USA
a Kanady a hlavní předmět jejich
ochrany.
13. Vystěhovat se do Amerilql je snem
mnoha obyvatel různýchkontinentů.Srovnejte národnostní strukturu přistěhovalců na počátku vzniku
USAaKanadyadnes.
] 4. Severoamerická společnost usiluj e
ve vztazích mezi lidmi o korektnost.
Proto se používají někdy pro nás
neobvyklépojmy, aby nebyl nikdo
dotčen. Dokážete některé takové
pojmy uvésta vysvětlit?
15' Vyberte si někteý ze států USA
a některou provincii nebo teritorium Kanady. Vyhledejte o nich
podrobnější informace a představte je v podobě stručnéhoencyklopedického hesla,
Vancouver (dějiště ZoH 2010) jejedním z nejkrásnějšich měst SeveníAmerilry (pohled na
Stanley Park).
t-

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení Trasa vedeníje nyní souhrnně situována nrimo lokalitu Radomilické mokřiny v návazl,lostl n a p ř e d p o k l á d a n éV y m í s t ě n í( p ř e l o Ž k u ) v e d e n í l l 0 k V ( v l 3 4 4 l l 3 4 ...

Více

Zelezná komna.

Zelezná komna. Zmèna vyznání náboáenského. Zbofení klástera v Ojlové. Kníze Fridrich Kazimír

Více

Zaplouvák č. 1/2012, 18 s.

Zaplouvák č. 1/2012, 18 s. Ať je to čím chce, nás trojkaře to děsí! Nemůžeme si dovolit nalézt do cesty, která se v průvodci tváří jako trojka, ale ve skutečnosti se jedná o nejištěnou čistou sedmu. A proto navrhujeme, aby b...

Více

Stáhněte si článek ()

Stáhněte si článek () profil a teploty vzduchu v tunelu jsou zde porovnávány s teplotou na severním portále. Je vidět, že teploty vzduchu venku jsou až o pět stupňů nižší než vnitřní, a to zejména v časných ranních hodi...

Více