Žirovničan 10/2014

Komentáře

Transkript

Žirovničan 10/2014
číslo
Z obsahu
strana č. 2
• Z činnosti rady
• Oznámení o konání voleb
• Usnesení zastupitelstva
strana č. 3
• Slovo hejtmana
• Školní rok zahájen
strana č. 4
• Nejzdatnější prvňáček
• Podzimní nadílka
strana č. 5
• Jsme tu 30 let
• Běh naděje
strana č. 6–7
• Fotogalerie
strana č. 8
• Pršelo jim štěstí
• Společenská rubrika
strana č. 9
•Kultura
strana č. 10–11
•Inzerce
VIDEOMAGAZÍN
VIDEOMAGAZÍN Města Žirovnice,
můžete najít na stránkách www.
zirovnice.cz v levém sloupci
rychlých odkazů na titulní stránce.
10.
ročník:
44.
říjen
2014
Rozhovor se starostou
Žirovnice na prahu nového volebního období
Čtyřleté volební období mezi léty 2010 a 2014
uběhlo a zastupitelé i občané hodnotí, co se za tu
dobu ve městě změnilo. Starosty města Mgr. Milana Šmída jsme se zeptali, které akce nejvýrazněji
tvář města ovlivnily.
Na začátku volebního období byla dokončena rekonstrukce zámeckého pivovaru, v němž vzniklo Knoflíkářské muzeum, expozice šicích strojů a pivovarnictví.
Náročná byla rekonstrukce Smetanovy a Nádražní ulice a přestavba základní školy a budovy školních dílen
na mateřskou školu včetně pořízení nového vybavení
a dětského hřiště. Obvodový plášť nové budovy ZŠ byl
zateplen a byla zde vyměněna okna. Životně důležitá
je pro město čistírna odpadních vod, která byla rekonstruována, její výkon byl zvětšen a zkvalitněn. Na ploše,
kde je čistírna, byla vybudována kompostárna včetně
technického vybavení. Pro občany je jistě dobrou zprávou, že byl ve zdravotním středisku vybudován výtah,
který jim usnadní cestu do ordinací obvodních lékařů,
zubařů, dětského lékaře a gynekologa. V lokalitě Sídliště jsou připraveny parcely pro stavbu rodinných domů.
Vedle těchto velkých akcí se uskutečnily menší opravy místních komunikací, rekonstrukce parkoviště na Havlíčkově náměstí, oprava zámecké
střechy i další úpravy na zámku, byly opraveny
kapličky, doplněny herní prvky dětských hřišť
v místních částech. Některé akce jsou připraveny
nebo zahájeny. O jaké akce se jedná?
K akcím, které mají přesah do příštího volebního
období, patří rekonstrukce úpravny vody, revitalizace
Pivovarské louky, která přinese rozšíření městské zeleně, a zateplení obvodového pláště městského úřadu.
Všechny tři akce jsou spolufinancované z Operačního
programu Životní prostředí a hlavně rekonstrukce
úpravny vody má pro další život a rozvoj města velký
význam. Město tak bude mít zajištěný dostatek kvalitní
pitné vody.
Řada oprav, rekonstrukcí a staveb byla spolufinancována Evropskou unií, například revitalizace
zámeckého pivovaru, zateplení ZŠ, intenzifikace čistírny odpadních vod. Jaký finanční profit to
městu přineslo a čím jsou tyto dotace podmíněny?
Z fondů EU jsme získali na dotacích na projekty
dokončené a zahájené v tomto volebním období 92
mil. Kč, a město tak mohlo vytvořit majetek v hodnotě 124 mil. Kč. Vlastní realizací projekty ale nekončí.
U některých projektů podporovaných z těchto fondů
musíme dokládat udržitelnost pět let. Tak například
Zámecký pivovar byl dán do provozu v roce 2011, a my
podáváme každý rok poskytovatelům dotace monitorovací zprávy včetně analýzy příjmů a výdajů. Mimo to
probíhají jak kontroly samotného poskytovatele dotace (Úřad regionální rady soudržnosti), tak i kontroly
vyšších kontrolních orgánů, jako byla například tříměsíční kontrola NKÚ na přelomu roku 2013/14. U všech
kontrol musíme samozřejmě poskytovat součinnost
a jsem velmi rád, že jsme vždy obstáli.
V roce 2012 se narodilo v Žirovnici 19 dětí,
v roce 2013 pak 25. Jaké jsou podmínky ve městě
pro mladé rodiny, pro děti a mládež?
Domnívám se, že tyto podmínky jsou příznivé. Rodiče mohou umístit dítě do školky, jejíž zařízení odpovídá nejmodernějším standardům a má dostatečnou kapacitu. Je tady velká nabídka sportovních a kulturních
aktivit. Ve městě i v místních částech jsou dětská hřiště
vybavená herními prvky. Máme víceúčelové hřiště
s umělým povrchem, fotbalové hřiště, dobře fungující
sportovní halu a kuželnu. O dorost pečují i spolky, ze-
jména rybáři, hasiči, ochotníci a sportovní kluby. Celou
řadu sportovních akcí pořádá Sport pro všechny. Hlavně pro mladé rodiny je připraveno 14 stavebních parcel.
Hodně se v poslední době mluví o budoucím
projektu cyklostezky mezi Žirovnicí a Počátkami.
Vy jako sportovec jste jistě zastáncem takového
projektu. Co Vás k tomu vede?
Doba na realizaci takového projektu nazrála, cyklistů je hodně nejen mezi mladou, ale i střední a starší
generací. Na kratší cesty je jistě kolo už kvůli zdraví
vhodnější než auto. Cyklistika neškodí životnímu prostředí a ulehčuje i dopravu, která je mezi našimi sousedními městy dost intenzivní a pro cyklisty ne příliš
bezpečná. Proto si myslím, že tento projekt je pro nová
zastupitelstva obou měst velkou výzvou a je potřeba
začít s konkrétními kroky, které povedou k realizaci projektu. Prvním krokem je společná dohoda.
Na tváři města se podepsali samozřejmě ti,
kteří o tom, jak bude vypadat, rozhodují, tedy zastupitelé. Jak hodnotíte jejich práci?
Akce a čísla, která jsem uvedl v předchozích odpovědích, a celá řada dalších záležitostí měly vliv na činnost orgánů města. Rozvoj města, zajištění jeho provozu a další problémy územní samosprávy projednávali
zastupitelé na 23 zasedáních zastupitelstva města a 83
zasedáních rady města a na řadě dalších jednání. Kvalitní práci odváděly i další orgány města jako finanční
výbor a osadní výbory, které výrazně ovlivňovaly život
v místních částech Štítném, Stranné, Vlčetíně a Litkovicích. Takže z mého pohledu spokojenost a poděkování,
ale to nejdůležitější hodnocení dostanou zastupitelé až
ve volbách od občanů.
Jedna trochu osobní otázka. Ve vedení města
jste od roku 1990. Dá se stručně říct, co Vás na té
práci baví?
Především ta každodenní konfrontace s výsledky
práce. Nejde jen o vlastní pocit z realizace akce, která se
povedla, ale především o bezprostřední reakci občanů.
A pak také ta různorodost. V práci města nejsou žádné stereotypy. Různorodost problémů, které se řeší, je
opravdu velká.
A na závěr, jaká je vlastně podle Vašeho názoru Žirovnice 2014 ?
Žirovnice je město, které má rozvinutou infrastrukturu. Ta vytváří dobré podmínky pro život a rozvoj
všech občanů, kteří zde žijí. Široké spektrum kvalitních
podnikatelských subjektů vytváří dobrou nabídku zaměstnání a služeb. Spolky pak doplňují život ve městě
o celou řadu akcí a nabídku zážitků. Stručně řečeno - Žirovnice je město, kde stojí za to žít.
Marie Fronková
ročník: 44.
Z činnosti rady
Rada Města Žirovnice se v uplynulém měsíci zabývala mimo jiné
touto činností a přijala následující usnesení:
schvaluje:
č. 1442/14/RM83 – program 83. schůze RM
č. 1445/14/RM83 – odkoupení zařízení bytu
v hodnotě 10 000,- Kč od Marie Sládkové, Žirovnice
č. 1446/14/RM83 – obnovení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě čp. 591, ul. Smetanova
s pí Miluší Šatarovou na 1 rok od 1. 10. 2014
č. 1448/14/RM83 – uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Žirovnice, Na Výsluní, Vopravil – kabel NN“ mezi Městem Žirovnice a E.ON Česká
republika
č. 1449/14/RM83 – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014130007450/004
na akci „Stranná, Zadák – přípojka NN“ mezi
Městem Žirovnice a E.ON Česká republika
č. 1451/14/RM83 – záměr rozpočtových
změn dle přílohy č. 2 a doporučuje zastupitelstvu jejich schválení
č. 1452/14/RM83 – záměr investičního úvěru
na akci „Zajištění energetických úspor MěÚ
Žirovnice“ a doporučuje zastupitelstvu města
jeho schválení
č. 1453/14/RM83 – záměr vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o místním poplatku
za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo
kanalizace
č. 1454/14/RM83 – program ZM, které se
uskuteční 15. 9. 2014
č. 1456/14/RM83 – odkoupení zařízení kanceláře č. 16 v budově MěÚ Žirovnice v hodnotě 5 000,- Kč od Jiřího Hladovce, Žirovnice
č. 1457/14/RM84 – program 84. schůze RM
č. 1459/14/RM84 – výsledky výběrového
řízení na byt č. 5, čp. 430 v ul. Komenského
v Žirovnici na základě vyhodnocení veřejné
soutěže s uchazeči při dodržení smluvních
podmínek, a to v pořadí 1. manželé Stunca , 2.
Hanzal Roman, 3. Marek Pech
č. 1460/14/RM84 – obnovení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v domě čp. 349, ul. Nerudova s pí
Veronikou Koišovou na 1 rok od 1. 10. 2014
č. 1461/14/RM84 – obnovení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě čp. 383, ul. Tyršova
s p. Václavem Ranftlem na 1 rok od 1. 10. 2014
č. 1462/14/RM84 – uzavření smlouvy o výpůjčce č. 0071/14/0638 na dočasné užívání
movité věci: „Domácí skládací oltářík“ – archa
mezi Městem Žirovnice a Římskokatolickou
farností Žirovnice
neschvaluje:
č. 1450/14/RM83 – prodej pozemku parcely
p. č. 377/14 v k. ú. Litkovice pí Evě Chautúrové
bere na vědomí:
č. 1443/14/RM83 – kontrolu usnesení z 82.
schůze Rady Města Žirovnice ze dne 4. 8. 2014
č. 1444/14/RM83 – informaci o investičních
akcích
č. 1447/14/RM83 – informaci o změně nájemce bytu č. 4 v domě čp. 430, ul. Komenského
č. 1455/14/RM83 – informaci o petici SMOCR
ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí
č. 1458/14/RM84 – kontrolu usnesení z 83.
schůze Rady Města Žirovnice ze dne 25. 8.
2014
č. 1463/14/RM84 – informaci o investičních
akcích
č. 1464/14/RM84 – změnu rozpisu rozpočtu
č. 4007 dle přílohy č. 2
Mgr. Milan Šmíd, starosta města
Mgr. Jiří Tůma, místostarosta
Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva města Žirovnice a do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta města Žirovnice
podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a podle § 15 zák. č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozd. předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města Žirovnice
a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 10. října 2014 od 14,00 hodin
do 22,00 hodin a v sobotu 11. října 2014
od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR v pátek 17. října 2014 od 14,00
hodin do 22,00 hodin a v sobotu 18. října
2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb jsou
v okrsku č. 1, ŽIROVNICE I
velká zasedací místnost v přízemí budovy MěÚ Žirovnice
pro voliče bydlící v ulicích Babory, Barvíř-
ská, Bezručova, Branka, Cihelna, Cholunská,
Dláždění, Havlíčkovo náměstí, Fügnerova,
Husovo náměstí, Hradecká, Komenského,
Na Výsluní, Nerudova, Nová, Nábřeží, Palackého, Perky, Podhradí, Popelínská, Tržiště,
Tyršova, U Továrny, Zahradní, Žižkova, Perleťová, místní část CHOLUNNÁ ,
v okrsku č. 2, ŽIROVNICE II
malá zasedací místnost v přízemí budovy MěÚ Žirovnice
pro voliče bydlící v ulicích Nad Výmolem,
Nový Svět, Nádražní, Počátecká, Příční, Smetanova a Sídliště,
v okrsku č. 3, ŠTÍTNÉ
Kulturní dům ve Štítném
pro voliče z místní části Štítné,
v okrsku č. 4, STRANNÁ
Kulturní dům ve Stranné
pro voliče z místní části Stranná,
v okrsku č. 5, VLČETÍN
klubovna SDH ve Vlčetíně
pro voliče z místní části Vlčetín,
v okrsku č. 6, LITKOVICE
klubovna mysliveckého sdružení
v Litkovicích
pro voliče z místní části Litkovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským
průkazem nebo cestovním pasem České
republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem
konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti. Hlasovací lístky
pro případné II. kolo voleb do Senátu
Parlamentu ČR obdrží voliči až ve volební místnosti.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro
úpravu hlasovacích lístků.
V Žirovnici dne 21. 9. 2014
Mgr. Milan Šmíd
starosta města
Usnesení
z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Žirovnice konaného dne 15. 09. 2014
schvaluje:
č. 308/14/ZM23 - ověřovatele zápisu
p. Ing. Martina Joachimsthala a p. Mgr. Jiřího
Tůmu
č. 309/14/ZM23 - program 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města
č. 311/14/ZM23 - Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2014 o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku možností jeho připojení
na stavbu vodovodu nebo kanalizace – příloha č. 1
č. 312/14/ZM23 - rozpočtové změny – příloha č. 2
str. 2 č. 313/14/ZM23 - smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Krajem Vysočina a Městem Žirovnice vztahující se k pozemkům
ve Smetanově ulici – příloha č. 3
bere na vědomí:
č. 310/14/ZM23 - kontrolu usnesení z 22. veřejného zasedání ZM
č. 314/14/ZM23 - informaci o investičních
akcích
č. 315/14/ZM23 - informace k volbách do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat 10. a 11. října 2014
č. 316/14/ZM23 - informaci o petici Svazu
měst a obcí ČR – příloha č. 4
č. 317/14/ZM23 - zprávu o činnosti rady města – příloha č. 5
Mgr. Milan Šmíd, starosta města
Mgr. Jiří Tůma, místostarosta
říjen 2014
Slovo hejtmana
Vážení občané,
podzim je čas nostalgický, léto už je dávno pryč a zima se hlásí jen nesměle. Pro zemědělce je obdobím, kdy mají za sebou vyvrcholení jejich činností. Přestože na počet už jich
není tak mnoho jako dříve ani v našem venkovském kraji, zemědělci jsou pro mě zvláště
důležitou součástí našeho obyvatelstva. Jejich práce není jen prostou výrobou, ale jejich
činnost výrazně ovlivňuje stav naší přírody.
O jejich poctivé náročné práci se pravidelně
přesvědčuji nejen při svých návštěvách našeho venkova.
Zemědělství na Vysočině má dlouhodobou tradici, je zaměřeno na produkci zemědělských komodit, jako je např. mléko,
hovězí maso, brambory, mák, kmín, řepka
apod. Z toho vyplývá i zvýšený požadavek
na pracovní sílu a na její odbornost a profesionalitu. Kraj Vysočina se proto soustřeďuje
na vzdělávání v tomto zanedbávaném oboru. V současné době se například intenzívně
snažíme o rozvoj krajského centra zemědělského vzdělávání. Česká zemědělská akademie v Humpolci a Školní statek Humpolec by
se v budoucnu měly stát společně prestižním
vzdělávacím zařízením zařazeným do sítě tzv.
Národního centra odborného zemědělského
vzdělávánísezaměřenímna obecnézemědělství.
Toto jediné krajské centrum zemědělského
vzdělávání vzniklo již v roce 2005 sloučením
tří zemědělských středních škol v okolí (Humpolec, Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou).
Humpolecká zemědělská škola byla zvolena
jako nástupnická zejména z důvodu perspektivního a ekonomicky soběstačného školního statku, dále pak s ohledem na dlouhodobé kontakty s ministerstvy a agrární komorou
a také na tradici jezdeckých závodů. Centrum
nabízí vzdělávání jak v klasických maturitních oborech, tak v učebních, včetně opravářů zemědělských strojů. Nabízí také specifická
chovatelská zaměření (koně, psi). Centrum je
dobře dostupné – Humpolec leží při dálnici
D1 mezi Prahou a Brnem a má vlastní ubytovací a stravovací zařízení. Centrum odborného zemědělského vzdělávání v Humpolci by
mělo do budoucna sloužit žákům z celé republiky, využívat v rámci praktického vzdělávání nejmodernější techniku, čerpat evropské
dotace a stále držet vysoký standard kvalitního vzdělávání.
Naše Vysočina je rovněž regionem s roz-
vinutým potravinářským průmyslem a s rozličnou škálou krajových specialit. Vzhledem
k tomuto stavu dlouhodobě podporujeme
agrární sektor. Kraji chybí potřebné pravomoci k tomu, aby zemědělcům více pomohl. Snažíme se alespoň o stálý tlak na centrální orgány, o různé formy propagace regionálních
výrobků. Prosazujeme mimo jiné využívání
obchodní značky „Regionální produkt“ pro
lepší odbyt našich výrobků. Potraviny z Vysočiny z důvodu jejich propagace a přiblížení veřejnosti pravidelně využíváme mimo jiné
na akce, jako jsou např. Den s Krajem Vysočina, Letní dovádění s Vysočinou, Bramborářské
dny v Havlíčkově Brodě, Celostátní výstava
červenostrakatého skotu v Radešínské Svratce a další.
Oblíbeným evergreenem je připomenutí,
že všichni můžeme napomáhat našim výrobcům mimo jiné tím, že budeme přednostně
kupovat české výrobky. A mám dobrý pocit,
že se tím řídí stále více lidí.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Školní rok 2014/2015 zahájen
Nový školní rok má za sebou takřka měsíc,
a tak lze říci, že jak žáci a děti, tak personál
školy i školky se dostávají do pracovního varu
a zaběhnutých kolejí.
S novým školním rokem došlo na všech
pracovních úsecích k personálním změnám.
Do základní školy nastoupily pí uč. Kuklová /
aprobace matematika, chemie/ a pí uč. Paclíková /aprobace německý jazyk, hudební
výchova/. U nejmenších dětí v MŠ začaly pracovat pí uč. Poulíčková, o třídu výš pí uč Holá.
Vedoucí školní jídelny se stala pí Kadlecová,
na uvolněné místo ve školní jídelně nastoupila pí Krejzová. Na začátku kalendářního roku
se novým školníkem stal pan Voharčík, na volné místo uklízečky v MŠ nastoupila pí Aldorfová. Všem bývalým pracovníkům, kteří odešli
ze školy z důvodu odchodu do starobního
důchodu, změny zaměstnání nebo stěhování,
patří velký dík za vykonanou práci a trpělivost
při náročné práci s dětmi.
V naší škole v současnosti pracují učitelé,
kteří splňují novelu zákona o pedagogických
pracovnících, tzn. že mají dosaženo patřičného pedagogického vzdělání nebo jej právě
dokončují.
V novém školním roce nastoupilo do ZŠ 230
žáků, do MŠ 85 dětí. V ZŠ pracuje 16 učitelů,
ve školní družině 2 vychovatelky, v MŠ 8 učitelek. Svačinky a obědy připravuje ve školní
jídelně 5 kuchařek /včetně vedoucí ŠJ/. O závady a pořádek v obou zařízeních se starají
pan školník a 4 pí uklízečky. Na hospodaření
s penězi dohlíží pí rozpočtářka.
Stejně jako v uplynulém roce i nyní máme
na celý nový školní rok připravený program
plný zajímavých akcí, projektů, soutěží v různých oborech i zábavy. Celé jedno číslo Žirovničanu by nestačilo na stručné seznámení
s jejich náplní. To není ani cílem tohoto článku,
neboť o těch nejdůležitějších akcích jste infor-
mováni prostřednictvím zpravodaje průběžně. Samozřejmě ty skalní projekty, jež se těší
velké oblibě veřejnosti /Vánoční dílny, Vánoční koncert, Vítání léta, Čistá Vysočina…/, jsou
do ročního plánu školy zařazeny. Vynikající je
také účast žáků v kroužcích, jejichž počet se
v průběhu roku pohybuje kolem dvaceti. Stále
se snažíme hradit náklady s nimi spojené z našeho rozpočtu, což v mnoha školách není. Tam
si musí rodiče platit kroužky sami. Vzpomínám
na reportáž v televizi z jedné plzeňské školy,
kde rodiče bojovali na začátku roku o místa
do první třídy právě kvůli nabídce kroužků.
O marné snaze získat místo pro dítě v mateřské škole na různých místech republiky
slýcháváme všichni také často. Je třeba si
proto uvědomit, jaké starosti rodičům ubyly
díky tomu, jak se zřizovatel – Město Žirovnice i škola společně snaží život v našem městě
mladým rodinám s dětmi usnadnit.
Naprostými novinkami tohoto školního
roku jsou dva celostátní projekty, do nichž
jsme se zapojili. Od 2. týdne v září je do školy
vždy ve čtvrtek zaváženo pro děti z 1. stupně
ovoce, zelenina nebo ovocné nápoje v rámci
projektu Ovoce a zelenina do škol. Bohužel se
u některých žáků setkáváme s nelibostí k takové svačině. Vždyť koupené sladkosti, popř.
slané brambůrky jsou podle některých podstatně lepší. Bohužel u některých dětí návyky
z rodiny zkrátka nezměníme. Snad tedy jablko, nektarinku aj. přinesou domů, a nevyhodí
ho cestou ze školy.
Další novinkou je projekt Let´s speak together, v rámci kterého by měl v naší škole od měsíce října začít pracovat v některých hodinách
anglického jazyka rodilý mluvčí. Samozřejmě
hlavní slovo bude mít náš vyučující angličtiny,
avšak při dobré spolupráci mezi sebou může
tento projekt přinést do hodin nenahraditelné
zpestření a získání dobrých zkušenností nejen
žákům, ale i učitelům angličtiny.
V mateřské škole zahajujeme projekt
na rozvoj logopedické prevence Říkáme si
celý den. Jsou do něj zapojeny všechny děti
ze školky. Ty, které mají hlubší problémy, pak
budou po chvilkách se svými pí učitelkami
pracovat individuálně. V žádném případě však
nesuplujeme práci logopeda a rodiče.
Do projektu Než si přečtu první knížku jsou
zapojeny děti předškolního věku. Děti navštěvují městskou knihovnu, učitelé českého jazyka se
staršími žáky pro ně připravují čtení pohádek aj.
Environmentální projekt Čtyři království
pomáhá dětem odkrýt sílu a podstatu vody,
půdy, slunce a vzduchu. Ve třídě Zvídálci dochází dokonce k drobným pokusům, děti také
spolupracují se žáky školy.
Jsem přesvědčená, že všichni zaměstnanci školy pracují zodpovědně tak, aby našim
dětem bylo ve škole i školce poskytnuto co
nejlepší vzdělávání. O to více nás mrzí, když
někteří rodiče netáhnou s námi za jeden provaz, vedou své děti k podvádění, podepisují
svým dětem prázdné stránky bez úkolů, které mají druhý den ve škole opsat. Rodiče rádi
říkají, že doma jejich dítě vše umí, a ve škole
se bojí, proto vše zapomene. Jde jen o to, že
se některé děti neumí učit, pouhé „mrknutí“
do sešitu opravdu nestačí. Navíc někteří žáci
sami přiznávají, že tráví hrami na počítačích
i více jak 5 hodin denně. Nejen že jde o promarněný čas, ale i o vznikající zdravotní problémy a závislost.
Rodičů, kteří s námi spolupracují, chodí
do školy, zapojují se do různých třídních projektů, je naštěstí stále většina. Snad si i trochu
váží naší práce, která je směřována k jejich dětem – našim žákům.
Mgr. Dagmar Brýnová
ředitelka ZŠ a MŠ Žirovnice
str. 3
ročník: 44.
Nejzdatnější prvňáček
Druhé pondělí školního roku proběhla i letos tradiční soutěž o nejzdatnějšího prvňáčka,
kterou spolu se zápisem do cvičení pořádá
asociace Sport pro všechny. Tedy abych byl
přesný – o nejzdatnější „prvňačku“ a nejzdatnějšího „prvňáka“. Soutěžilo se ve sprintu (běh
na 50 metrů), ve skoku do dálky z místa, v počtu dřepů za jednu minutu a ve vytrvalostním
běhu (dvě kola na víceúčelovém sportovišti).
Všechny děti ukázaly, že se dovedou vypnout k výkonu, zvláště když jim fandí sourozenci a rodiče. Nejtěžší byla poslední disciplína – vytrvalostní běh, který se neobešel ani
bez slziček. Ale nakonec vše dobře dopadlo,
každý účastník si odnesl medaili a na slabší
chvilky se rychle zapomnělo.
Nakonec bych rád jmenoval nejlepší závodníky. Mezi dívkami zvítězila Anna Hrbková,
na druhém místě se umístila Nela Doležalová a bronz si odnesla Nela Hubertová. Mezi
chlapci bylo pořadí následující: zlato David
Zýka, stříbro Jakub Rataj, bronz Lukáš Fišer.
Pro všechny účastníky byla též k dispozici
trasa okolo hřiště, na které děti při jízdě na koloběžce nebo kole plnily dopravní úkoly. Vydařené odpoledne zpestřil pro nejmenší děti
skákací hrad.
Za SPV - Žirovnice, z. s. napsal Pavel Cabadaj
Podzimní nadílka ovoce a zeleniny
Podzimní zahrádkářská výstava Zahrada
Vysočiny bude v zámeckém areálu od 18.
října do 20. října 2014. Expozice ovoce, zeleniny a chryzantém bude otevřena od 9
do 16 hodin. K dispozici návštěvníkům
bude zámecká vinárna s tradičně dobrým
a levným občerstvením, na nádvoří zámku
nebude chybět prodej výpěstků a stánkový
prodej. Ve špýcharu nabídne ke koupi různé
odrůdy růží a ovocné stromky Pavel Komárek, který také už po několikátý rok pomáhá
při aranžování výstavy.
Letošní rok je bohatý na jablka. Můžeme
str. 4 se tedy těšit, že uvidíme krásná a chuťově
znamenitá jablka od pěstitelů z různých
krajů i od pěstitelů žirovnických. J. Cajz, J.
Volavka, J. Pihávek, M. Křížová budou vystavovat zeleninu, která se letos také mimořádně urodila, vytvarovala a vybarvila.
Vedle jablek, hrušek, vinných hroznů nebude chybět mrkev, celer, petržel, rajčata,
dýně, brambory.
I letošní Zahrada Vysočiny poskytne tedy
návštěvníkům inspiraci k pěstování zeleniny a ovoce, které by na našem jídelníčku
neměly chybět. A našim zahrádkám, někdy
osazeným jen ozdobnými keři a stromy, by
zeleninové záhony a ovocné stromy jen přidaly na kráse a užitku. Vitamíny vlastnoručně vypěstované chutnají jistě lépe než ty
v tobolkách z lékárny.
maf
říjen 2014
Informace pro zájemce
o pečovatelskou službu poskytovanou Farní charitou Počátky
„…děti nám pomáhají. Dojedou na víkend,
pomohou vyprat, nakoupí, ale v týdnu už vaření
nezvládnu ani s pomocí manžela. Potřebovali
bychom donášet obědy.“
„…občas potřebuji zajít na poštu, na úřady,
ale mívám závratě a bojím se, že někde upadnu.
Mohli byste mne na těchto pochůzkách doprovodit?“
„…můj zdravotní stav se zhoršil a síly ubývají.
Chci dožít doma, kde znám okolí, mám tady své
kamarády. Potřebuji donést obědy, sem tam nákup a jednou za týden uklidit.“
„…staráme se o maminku, ale v současné
době je už nepohyblivá a koupel sama nezvládám. Můžete mi při koupeli pomoci?“
Tak a podobně se na nás obracejí zájemci
o pečovatelskou službu. Jsme tu pro Vás, kteří
pro svůj věk nebo zdravotní stav potřebujete
pomoc nebo podporu, abyste mohli žít v prostředí, které je Vám důvěrně známé.
Služba se poskytuje na základě uzavřené
smlouvy v rozsahu dohodnutých úkonů a je
hrazená. Pečovatelskou službu poskytujeme denně v době od 6.00 do 21.00 včetně
sobot, nedělí a svátků. Více informací Vám
poskytneme na těchto kontaktech:
telefon: 731 604 401, 732 258 159
a 725 392 170, e-mail:
[email protected],
webové stránky: www.pocatky.charita.cz
Kancelář: Pečovatelská služba,
Sídliště 685, Žirovnice, Po–Pá 7.30–8.30,
14.30–15.30
nebo dle telefonické domluvy (je možná
i návštěva v domácnosti)
Služby poskytujeme v souladu se zákonem
o sociálních službách č. 108/2006 Sb., úhrady
se řídí příslušnou vyhláškou.
Tým pracovníků Pečovatelské služby
Farní charity Počátky
Jsme tu už 30 let
FAN CLUB SPARTA
Trošku stranou tradičních
spolků existuje v Žirovnici
také
skupina
lidí, které spojuje náklonnost
a sympatie
k historicky neslavnějšímu
a nejúspěšnějšímu fotbalovému klubu v České republice - AC Sparta Praha.
Právě v těchto dnech uplyne již 30 let od založení oficiálního sdružení fanoušků tohoto klubu v Žirovnici. Rádi bychom vás u příležitosti
tohoto výročí seznámili s činností a aktivitami
Fan Clubu Sparty.
Vše začalo v hospodě v Baborách z iniciativy herce Milana Macha. Přípravné schůzky 9.
srpna 1984 se zúčastnilo 28 lidí. Byl sestaven
prozatímní výbor ve složení Vratislav Kytler st.,
Alois Žemlička, Karel Pokorný, Zdeněk Musil,
Pavel Havelka, Vladimír Koudelka a Jaroslav
Rataj. Zakládající schůzi 11. října 1984, rovněž
v hospodě v Baborách, řídil Antonín Eder, v té
době předseda fotbalového oddílu Slavoj Žirovnice.
Činnost Fan Clubu se od svého založení moc
nezměnila. Hlavní náplní byla a je podpora
fotbalového klubu AC Sparta Praha ve všech
jeho utkáních, a to nejen v rámci republiky,
ale také v rámci Evropy. Zájezdů na fotbalová
utkání se může zúčastnit každý z vás. Druhou
významnou složkou činnosti klubu je organizování sportovních plesů, tanečních zábav
a vícedenních zájezdů za poznáním koutů
naší vlasti a sousedních zemí.
V poslední době Fan Club podporuje činnost fotbalové mládeže FC Slavoj Žirovnice,
a to nejen finančně, ale i zajištěním hodnotných cen, samozřejmě s logem Sparty, na tradiční halové turnaje.
Fan Club svými akcemi oživuje volný čas
občanů v Žirovnici a rovněž reprezentuje
město Žirovnici nejen v Praze, ale v rámci celé
ČR a evropských zemí.
Velké díky patří bývalým i současným členům výboru, kteří veškeré akce organizují
zdarma a ve svém volném čase.
Do dalších let si přejeme, aby naše činnost
a akce byly pestré a atraktivní nejen pro příznivce Sparty, ale i pro širokou veřejnost, a to
i bez vlivu na výsledky a postavení Sparty v tabulce.
Výbor FCS Žirovnice
Běh naděje 2014 v Žirovnici
Již posedmé uspořádala žirovnická organizace Sport pro všechny „Běh naděje“. Tato
humanitární akce svým výtěžkem podporuje výzkum boje s rakovinou v České republice (více na www.behnadeje.cz). „Běh
naděje“ je spojen s veřejnou sbírkou, která
je v Žirovnici a okolí podpořena většinou
podnikatelských subjektů a i mnoha jed
notlivci. Někdo dá přímo peníze, jiný dary
do tomboly, která se v průběhu akce prodává. Dále bylo možno zakoupit na místě
i propagační předměty, a tím také přispět
k celkové v Žirovnici vybrané částce – ta
bylo letos 19760,- Kč. Za to patří všem dárcům veliký dík.
I přes nepřízeň počasí, a tím nižší účast
se „Běhu naděje“ zúčastnilo přes 50 dětí
a dospělých. Pomyslný závod odstartoval tradičně pan starosta Mgr. Milan Šmíd.
Kluci jako vždy vzali závod naprosto vážně
a celou cestu okolo Hutního rybníka závodili. Ale vítězem se stal každý, kdo přispěl
na dobrou věc!
Za SPV-Žirovnice, z. s. napsal Pavel Cabadaj
str. 5
ročník: 44.
Fotogalerie
13. 9. 2014 - 47. Jezdecké závody
29. 8. Noční pochod okolo Žirovnice
30. 8. 2014 - Hasičská soutěž - Žirovnický podzim
31. 8. 2014 - Loučení s prázdninami na Plovárně Budín
Dokončená komunikace do ZTV Sídliště
12. 9. 2014 - JUDr. Ivo Jahelka v Sokolovně
str. 6 Autogramiáda JUDr. Ivo Jahelky
říjen 2014
23. 8. 2014 - Rybí hody
Oprava Pastoračního centra
Soutěže na rybích hodech
Už jsme tu 30 let
2. 9. 2014 - Vernisáž Hany Kolesové
1. 9. 2014 - Zahájení školního roku
Zateplení a výměna oken na MěÚ
Zateplení obvodového zdiva na č. p. 591
str. 7
ročník: 44.
Pršelo jim štěstí
K výsledkům Jezdeckých závodů v Žirovnici
Žirovnické jezdecké závody v sobotu 13.
září propršely. Byla to smůla, ale jak jezdci,
tak diváci byli nakonec spokojeni. Skvěle připravené závodní kolbiště zářilo i při
zatažené obloze barvami. Stavitelem parkuru byl Jaroslav Grodl, který začínal jako
chlapec jezdit na koni v jezdeckém oddílu
Pionýr pod vedením St. Dvořáka st. Překážky byly výtvarně nápadité – zobrazovaly
třeba reklamu na předměty, které vyrábějí
sponzoři závodů, např. válečky (IPC plast,
s. r. o. Žirovnice), nebo zajímavě upoutávaly na sponzory, např. telefony s firmou
Envinet, a. s. Třebíč. Byl tu emblém města
Žirovnice a propagace Skokového poháru
Vysočiny. Překážky vyrobila na míru firma
Probas, s. r. o. ze Světlé nad Sázavou.
Zeptáte se možná, jak se udržel terén promáčený deštěm pro těch 98 startů, které se
na závodech odehrály. Vždy po konkrétním
závodě nastoupil pan Cíboch se speciálním
válcem, zapůjčeným od firmy Pevný s. r. o.,
a rozježděný povrch před překážkami pečlivě srovnal a upevnil. Pro diváky byly u parkuru postaveny velké stany se stoly a lavi-
Oznámení
S hlubokým zármutkem Vám
oznamujeme, že dne 9. září
2014 zemřela žirovnická
rodačka paní
Dobroslava
Zedníková,roz.
Fejlková.
Dožila se krásných 93 let
a svoje poslední vzpomínky
věnovala rodnému městu,
kde žila před svým odchodem
do Prahy.
Neteř s rodinou
Vzpomínka
Dne 29. září 2014 jsme si připomněli
10. výročí úmrtí pana
Otty Pokorného.
S úctou vzpomínají
manželka Hanka,
syn Pavel s rodinou a
dcera Hanka s rodinou.
str. 8 cemi, takže si mohli vychutnat v suchu jak
parádní, nezřídka kaskadérské skoky koní
a jezdců, tak pivo, kávu, limo, uzenky a další
občerstvení.
A komu z jezdců při závodech pršelo štěstí? V soutěži L - Finále Skokového poháru
Vysočiny v kategorii A zvítězil Ing. Miloš
Veselý s koněm Džibara (Stáj Veselý Čechtín) v čase 81,55, v ZL - Finále SPV kat. B
obsadila 1. místo Michaela Balounová
s Diamantixou (JK Glod Čejov) v čase 80,25
s a v Z - finále SPV kat. C Nikola Urbancová s Lorowayem (JK České zemědělské
akademie při SŠ Humpolec) v čase 70,54 s.
V Memoriálu Stanislava Dvořáka (S) si prvenství vybojoval opět Ing. Miloš Veselý
s Džibarou v čase 89,33 s. V závodě L Finále
SPV kat. A obsadil 1. místo Roman Šafrata
se Sheylou (JK Louňovice) v čase 81,29 s.
V závodě ZL finále SPV kat. B Cena Města
Žirovnice vybojovala 1. místo Svatava Teplá se Sogari (JK Devět Skal) v čase 81,39 s.
V soutěži Z Finále SPV kat. C byla první Veronika Mavercová s Lady Polankou (SSCH
Jindřichův Hradec) v čase 72,14 s. Z místních jezdců se umístila Bc. Eva Čadková
s Matrixem – Ch (Sportovní stáj Cholunná,
o. s.) v závodě L Finále SPV kat. A na osmém
Vzpomínka
Těžké je, drahý, bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
stále Tě budeme v srdci mít.
Dne 25. 10. uplynou již dva roky, kdy
nás navždy opustil náš milovaný pan
Jan Fittl.
Vzpomíná rodina Fittlova.
místě s časem 90,67 s.
Závody komentovala se znalostí věci
a se sympaticky upřímným zaujetím Martina Davidová z Jihlavy. Slavnostního udílení cen se zúčastnili zástupci Oblastního
výboru České jezdecké federace Vysočina,
starosta města Žirovnice Mgr. Milan Šmíd,
Nadaci ČEZ, generálního partnera Skokového poháru Vysočiny, zastupoval Vladimír
Černý, přítomni byli také zástupci dalších
sponzorů.
Markéta Dvořáková, která závody s žirovnickým Jezdeckým klubem organizovala,
nám řekla: „Na jezdecké závody se všichni
celý rok těšíme. Zároveň máme ale vždycky
strach z toho, jaké bude počasí, kolik jezdců
přijede a zda nedojde k nějakému karambolu. Laťku úrovně každoročně zvyšujeme,
snažíme se tak vyjít vstříc závodníkům i návštěvníkům. A to není lehké. Chtěla bych
poděkovat všem zúčastněným, zvláště pak
Ivanu Čechovi a Radku Vopravilovi, kteří
závodiště s velkým nasazením připravovali
a důkladně při tom na konci týdne promokli.“
maf
VZPOMÍNKA
Dne 5. 10. 2014 vzpomeneme 10.
výročí, kdy nás navždy opustil pan
Jaroslav Pokorný.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomene a s bolestí v srdci
stále vzpomíná
dcera s rodinou.
Kultura
Říjen 2014
hlavní sponzor kultury 2014
Více na www.zirovnice.cz, sekce kultura
1. - 31. 10. 2014 od 9 do 17 hodin
Výstava Radky Nahunkové „Colors of life“ - Obrazy
Výstavní sál Zámku Žirovnice - II. nádvoří. Pořádá: Odbor kultury 6 . 10. 2014 od 18 hodin
„Poutě a poutnictví u nás“ Městská knihovna Žirovnice. Komponovaný pořad, ve kterém vystoupí: Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc. - renomovaný
architekt, urbanista a krajinář, také geomant, autor knihy Feng šuej podle našich předků, s povídáním o tom, proč
rádi chodíme, co jsou cíle našich cest, co je to dobré místo a proč se k němu rádi vracíme. Mgr. Hana Sar Blechová známá spisovatelka, terapeutka, zpěvačka a kunsthistorička, vedoucí souboru Kvinterna v Praze, s ukázkami středověkých
a poutních písní a hry na psaltérium. Pořad je doprovázen promítáním z cest. Vstupné dobrovolné
6. - 12. 10. 2014 Týden knihoven
Městská knihovna Žirovnice. Po celý týden amnestie upomínek a ve středu 8. října registrace nových čtenářů zdarma na 1
rok, rozebrání vyřazených časopisů a knih.
11. 10. 2014
Drakiáda
Tradičně na louce za Sídlištěm. Pořádá 4. modelářský oddíl pod vedením Jana Odrážky.
18. - 20. 10. 2014 od 9 do 17 hodin
Zahrada Vysočiny Zámecký areál Žirovnice. Výstava ovoce, zeleniny a chryzantém. Pořádá: ČZS MO Žirovnice.
20. 10. 2014 od 16.30 hodin
Okresní „Zimní čtyřboj“
Sportovní hala. Tradiční čtyřboj pro děti ZŠ. Pořádá: Sport pro všechny Žirovnice
25.10. 2014 od 19 hodin
Z louže pod okap
Sokolovna Žirovnice. Divadelní představení s Vladimírem Kratinou, Danou Homolovou, Filipem Tomsou a Michaelou
Dolinovou. Vstupné v předprodeji 200,- a na místě 230,- Kč. Předprodej na MěÚ u pí Jírů již zahájen! Tel.: 565 301 510.
str. 9
ročník: 44.
Inzerce
www.arnikacb.webmium.com
Nabízíme bylinky, bylinné přípravky, bylinnou
kosmetiku a další ...
Kontakt mob.: 601 375 742
Email.: [email protected]
Městská knihovna Žirovnice Vás srdečně zve na podzimní
povídání a zpívání
„POUTĚ A POUTNICTVÍ
U NÁS“
komponovaný pořad, ve kterém vystoupí:
Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc.
Produkty přivezeme
zdarma až do Žirovnice!!!
renomovaný architekt, urbanista a krajinář, také geomant,
autor knihy Feng šuej podle našich předků, s povídáním o
tom, proč rádi chodíme, co jsou cíle našich cest, co je to
dobré místo a proč se k němu rádi vracíme
Ať stromeček a voňavé cukroví
udělají tu správnou vánoční atmosféru,
proto Vám nabízím domácí vánoční
cukroví...
známá spisovatelka, terapeutka, zpěvačka a kunsthistorička,
vedoucí souboru Kvinterna v Praze, s ukázkami
středověkých a poutních písní a hry na psaltérium
Pořad je doprovázen promítáním z cest
Pečené: tlapky, vanilkové rohlíčky, ořechové
košíčky, mandlové, kokosové, čokoládové a
ořechové cukroví, išelské dortíčky, perníčky apod.
Nepečené: vosí hnízda, šuhajdy, rafaelo...
Cena 290 Kč/kg včetně ozdobné krabice.
Dodání od 14. 12. nebo dle dohody.
Mgr. Hana Sar Blechová
6. října 2014 ( pondělí )
18.00 hodin
Městská knihovna Žirovnice
( 2. nádvoří zámku )
Vstupné dobrovolné
Telefon: 601 348 685
Koupím staré
fotoaparáty,
prosím do rámečku
kinofilmové, svitkové i dřevěné. Nabídněte v
jakémkoliv stavu. Dále koupím veškeré
příslušenství ke starým fotoaparátům,
vybavení temné komory, filmy, fotopapíry
atd.
Pokud nekoupím, poradím s prodejem...
Nabídky prosím na e-mail:
[email protected], nebo SMS na
777 904 883. Miroslav Pokorný,
Žirovnice
Milí přátelé, Sdružení Jógy v denním životě v Jindřichově Hradci nabízí
CVIČENÍ JÓGY
Od 2. 9. 2014 každé úterý v 17:30 hod.
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ ŽIROVNICE
Budete potřebovat podložku na cvičení a pohodlné oblečení. Systém JDŽ
nabízí zlepšení tělesné kondice, pomáhá uvést tělo i mysl do harmonie, a
tím zlepšuje a zkvalitňuje náš život. Vybrat si Jógu jako prevenci našeho
zdraví je tím nejlepším krokem pro spokojenější život.
Na setkání se těší Dana Tomaschková
mobil: 720 586 454
str. 10 říjen 2014
•
•
•
•
•
•
TÝDEN KNIHOVEN
V MěK ŽIROVNICE
6. – 12. října 2014
po celý týden amnestie upomínek (prominutí
sankčních poplatků za pozdní vrácení)
ve středu 8. října registrace nových čtenářů
zdarma na 1 rok
rozebrání vyřazených časopisů a knih
Koupím louku nebo pole
v okolí Počátek a Žirovnice.
Tel: 602 879 481
• Koupím panelový byt 3+1 v Žirovnici. Tel. č.: 777 270 604.
• Koupíme menší byt v Žirovnici. Tel. č.: 774 270 604.
• Prodáme byt 2+1 v Žirovnici na Sídlišti. Cena: 560 tis. Kč.
Tel. č.: 777 270 603.
• Prodáme dům s garáží v Žirovnici, 5 místností. Celkový
pozemek 780 m2. Cena k jednání: 1,090 
mil. 
Kč.
Tel. č.: 774 270 604.
• Koupím domek s menší zahrádkou v Žirovnici.
Nabídněte na tel. č.: 777 270 603.
INTERNET AŽ NA 4 MĚSÍCE ZDARMA !!!
Značkový router NETIS, instalace a TV
ZDARMAR
ZDARMA!!! Dostupnost internetu v 70
městech s rychlostí až 50 Mb/s. Více www.pcsestav.cz
[email protected] | Hradecká 751, 394 68 Žirovnice
| 728 406 298 | 723 656 941 | Od 100 Kč měsíčně
str. 11
Kultura
hlavní sponzor kultury 2014
Více na www.zirovnice.cz, sekce kultura
KINO POČÁTKY
Palackého náměstí 7
394 64 Počátky
ŘÍJEN 2014
ZMIZELÁ
4. 10. 2014 – sobota – 19.00 hodin – 120 Kč
145 minut – USA – české titulky
Drama, thriller, mysteriózní
Nevhodné do 15-ti let
TŘI BRATŘI
5. 10. 2014 – neděle – 17.00 hodin – 90 Kč
90 minut – Česko - Dánsko – české
Pohádka, rodinný
Přístupné
KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ
6. 10. 2014 – pondělí – 9.30 hodin – 20 Kč
67 minut – ČR – české
Pohádkové pásmo nejen pro děti z MŠ
Přístupné
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
11. 10. 2014 – sobota – 19.00 hodin – 120 Kč
97 minut – ČR – české
Drama
Nevhodné do 12-ti let
7 TRPASLÍKŮ
12. 10. 2014 – neděle – 17.00 hodin – 110 Kč
88 minut – Německo – český dabing
Animovaný, fantasy
Přístupný
DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
18. 10. 2014 – sobota – 19.00 hodin – 120 Kč
109 minut – USA – české titulky
Fantasy, drama, akční, válečný
Nevhodné do 12-ti let
DŮM KOUZEL
19. 10. 2014 – neděle – 17.00 hodin – 110 Kč
85 minut - Belgie – český dabing
Animovaný, komedie, rodinný, dobrodružný
Přístupný
INTIMITY
25. 10. 2014 – sobota – 19.00 hodin – 110 Kč
104 minut - ČR – české
Romantický, komedie
Přístupný
ŠKATULÁCI
26. 10. 2014 – neděle – 17.00 hodin – 110
a 90 Kč
Vydává 12 x ročně Město Žirovnice. Uzávěrka vždy 17. předcházejícího měsíce. ADRESA: Městský úřad, 394 68 Žirovnice, tel. 565 301 510, [email protected], www.zirovnice.cz.
Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Českých Budějovicích., j.z.P - 4.597/92 ze dne 19. října 1992. Registrační značka: MK ČR E 11397.
Korektura: Mgr. Dagmar Brýnová. Vydavatel Tisk: RAIN Tiskárna s.r.o., tel.: 384 362 512

Podobné dokumenty

241315_MestoZirovnice_Zirovnican_listopad_2015

241315_MestoZirovnice_Zirovnican_listopad_2015 orů. Kompletní projektové řešení včetně stavebního povolení by mělo být městu předloženo do konce roku. Budeme tak po stavební stránce připraveni na podání žádosti o dotaci. V  současné době již př...

Více

Žirovničan - červenec 2014

Žirovničan - červenec 2014 A  na  závěr něco pro cyklisty a  pro milovníky zkratek. Nový povrch na  komunikaci ze Stranné na  Metánov (hranice katastru) je dokončen a můžete jej otestovat. Vážení občané, přeji vám všem krásn...

Více

Žirovničan 10/12 - Město Žirovnice

Žirovničan 10/12 - Město Žirovnice pro voliče z místní části Stranná, v okrsku č. 5, VLČETÍN pohostinství ve Vlčetíně pro voliče z místní části Vlčetín, v okrsku č. 6, LITKOVICE klubovna mysliveckého sdružení pro voliče z místní čás...

Více

Žirovničan 7/2013

Žirovničan 7/2013 • č. 984/13/RM56 – smlouvu o dílo č. 045/2013 na organizaci zadávacího řízení k akci „Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Žirovnice“ mezi firmou LM Engineering s. r. o. a Městem Žirovnice • č....

Více