Návod k použití a pokyny k instalaci SIWAMAT XL - bsh

Komentáře

Transkript

Návod k použití a pokyny k instalaci SIWAMAT XL - bsh
%SD>3 : ?>CN8BW 0 ?>:F=F : 8=AB0;028
) -$*
.# #3")
B60% , 105?*4F
B60% 120 */34"-"$*
'>:F=F [email protected]> ;8:D83028 &[email protected]=0 N8D>B=W7> [email protected]>AB[43W ?>:F=F [email protected]> ]A?>@C ,L4>142=U 14G?4T=>AB=W ?>:F=F *>B> 94 ,0L4 [email protected]:0 '[43 [email protected]=W< [email protected]=W< '[[email protected] [email protected];0 @>GB[W3V=W 0D;>N4=W '@02W =41> >L4B[>D02W [email protected]>AB[43:F ,>;10 [email protected]>[email protected]<C '@0=W '> C:>=T4=W [email protected]>[email protected]<C /D;SLB=W ?>CN8BW Q8LBV=W 0>L4B[>DS=W '><>2 ?[8 <0;^27 ?>@C27S27 )[email protected]=W A;CN10 >3=>BF A?>B[41F +<WABV=W ?[8?>94=W 0?[[email protected] '[4TB4B4 A8 B4=B> =SD>3 : ?>CN8BW 0 D4L:[email protected] >AB0B=W
8=5>@<024 ?[8;>N4=U : [email protected] 0 943=49B4 ?>3;4 =827
+A27>D49B4 DL427=F ?>3:;03F [email protected]> ?>G3V9LW ?>CN8BW
=41> [email protected]> 30;LW7> <098B4;4
0,8/8 120 -*,6*%"$*
*,6*%"$& 0#"-I
,SL =>D^ A?>B[418T 1F; =0 24ABV : ,S< [email protected]=V=
>10;4< ,L427=F ?>CN8BU <[email protected];F =49A>C N8D>B=W<C
[email protected]>AB[43W L:>3;8DU 0 94 <>N=U 94 >?VB>D=V DFCNWB
'><>GB4 [email protected]>AW< B0:U 0 G;8:D83C9B4 >10;F A >7;434<
=0 N8D>B=W [email protected]>AB[43W
& 0:BCS;=W27 <>N=>AB427 ;8:D83024 A4 [email protected]>AW<
8=5>@<C9B4 C ,0L47> >31>@=U7> [email protected]>30D0T4 =41>
[email protected] >124
&#&91&CF 5%5>&/F
&10;F 0=8 949827 TSAB8 =4?[4=427SD49B4 3VB4< @>GW
=414G?4TW C3CL4=W A:;S30=^<8 :[email protected]=F =41> 5Z;84<8
*,6*%"$& 34"2D)0
1HF3420+&
)[email protected] ?[[email protected]>94 =49A>C =47>3=>B=^< >3?034<
'[4A;8:D83028 A>7;434< =0 N8D>B=W [email protected]>AB[43W <>7>C
1^B >?VB>D=V GWA:S=F 24==U [email protected]>D8=F
)20?&/F ?*604"
+ DFA;>CN8;^27 ?[[email protected]>9\ DFBS7=VB4 AWM>D>C [email protected]:C
)WM>D^ :014; >3[WG=VB4 0A?>;C A4 [email protected]:>C
>[email protected]
/=8TB4 GS<4: D:;S302W27 3DW[4: /[email protected]=WB4 BW< 01F
A4 3VB8 G0D[4;F 3>D=8B[ 03>AB0;F A4 3> >[email protected]>N4=W
N8D>B0
$)2"/" ?*604/F)0 12034H&%F 10,8/8 120 J31025
RA?>@=>C A?>B[41>C [email protected] D>3F [email protected]
[email protected]>AB[43:\ [email protected]=W ,SL ?[[email protected]>9 N8D>B=W [email protected]>AB[43W
0D=4?>A;43=W [03V @>D=VN ,SL 3><S2W @>G?>T4B
>3=>BF A?>B[41F ,0L47> ?[[email protected]>94 =0;4G=4B4 =0
[email protected]=V 1FAB4 [email protected];8 ]A?>@=V 0A >7;434< =0 N8D>B=W
[email protected]>AB[43W
%4?[4:@0TC9B4 <0E8<S;=W =0?;=V=W
,FDS[:0 [email protected]
'@S3;> A=03=>
[email protected]>D0B4;=U =4<0T:0DU
!4<=U [email protected];> 0D;=0
:6
:6
:6
+ <4=LW7> <=>NABDW [email protected];0 94 A?>B[410 D>3F
[email protected] A=WN4=0 <=>NAB4D=W 0CB><0B8:>C
/D>;B4 =0<WAB>I ,FDS[:F ?[8 OJ [email protected]>[email protected]<
I =B4G8D=W ):@D=F OJ ,;8D4< [email protected]>3;>CN4=U
3>1F [email protected]=W A?>3AB0B=V =8NLW A?>B[41>C [email protected]
A4 3>AS7=4 [email protected]=W [email protected]>D=0B4;=U7> [email protected]>[email protected]<4<
=0 O
+ ;4724 0N =>@<S;=V G=4T8ABV=U7> [email protected];0
=4?>CNWD49B4 ?[[email protected]:C
SD:C9B4 [email protected] [email protected]>AB[43:F ?>3;4 ABC?=V
G=4T8LBV=W <=>NABDW [email protected];0 [email protected]>AB8 D>3F
03149B4 =0 C?>G>@=V=W D^@>124
>&0#&$/D #&91&C/034/F
10,8/8
,0L4 [email protected]:0 94 [email protected]=0
: ?>CN8BW D3><S2=>AB8
: [email protected]=W B4EB8;8W D7>3=^27 [email protected]> [email protected]=W [email protected]:S27
[email protected]< @>GB>:4<
: [email protected]>D>GC A4 ABC34=>C ?8B=>C D>3>C 01VN=^<8
[email protected]<8 0>L4B[C9W2W<8 [email protected]>AB[43:F :[email protected] 9A>C
D7>3=U : ?>CN8BW [email protected]:S27
%4=427SD49B4 [email protected]:F 3VB8 14G 3>G>@C
@NB4 3><S2W GDW[0B0 D14G?4T=U DG3S;4=>AB8 >3
[email protected]:F
'[8 [email protected]=W ADFA>:^<8 B4?;>B0<8 A4 =43>B^:49B4
D:;S302W27 3DW[4:
$SB4;8 <>:@U @C24 [email protected]:C9B4 AWM>D>C [email protected]:C =4DFB07C9B4 98 G4 GSACD:F
)WM>D>C [email protected]:C DFB07C9B4 G4 GSACD:F ?>CG4 G0 :@FB
[email protected]:F
'>G>@ ?[8 >[email protected]?SDS=W 7>@:U7> [email protected]> @>GB>:C
%4AB>C?49B4 =0 [email protected]:C 0=8 A4 =4>[email protected] > >B4D[4=S
D:;S302W 3DW[:0
040 +& ">& 12"C,"
'#;* '(: &2*<&,:
'(&)*<".
3135% 5%'L 45367O)(/; 453 4O)(4L5/8
2)&3 B/53&
3135% 5%'L 45367O)(/; 453 ,0%92L
45%2L2%1HI)'L 45367O)(/;
<1K/I39%(0% &K0L'L 45367O)(/;
%6P0 2% 6/952;
3135% B)7O39%'L 45367O)(/;
2%4O<1K/I39%(03 2)&3
4OL45%9)/ 2% 8(5E)2L 79%58
2%40N7) 2).9RB) 43 643(2L ,5%28
903E/; *,<* ,"#6: ,:<" +/,<* !
'<:'9 '&*<.
,.'+)3* '(: (&/*&"
#3-5?/K 1"/& &# '(&($+
7HI)2L .) 13E2J 93&38 61K5)',
#;4L2H<%4L2H 45%I/8
#30-I 453+5%18 6) 945P&K,8 453+5%18
2)37HILA 45P&K, 453+5%18 .) OL<)2
)0)/7532-'/;
% "7%: 46(&,". ),:*:
[email protected] .)670-E) &;0 <930)2 453+5%1
[email protected] .)670-E) &;0 67-6/287R [email protected]
[email protected] .)670-E) &;0 453+5%1 8/32I)2
2(-/%I2L EH539/; &0-/%.L 45393<2L 4358',%
* )"%+*: *#7:*" '(& '<:,%8 +%"
2% 4OH2L (3(%7)I2K / 453+5%18
[email protected] 45H(03 <P67%2) 0)E)7 94360)(2L 1H',%'L 93(K
[email protected] </5H')2H (3&% 453+5%18
[email protected] 4OL(%92R 1H',%'L 453')6
? @ 62-E8.) 43I)7 37HI)/ 3(67O)M39H2L
31&-239H2L 4OL(%92R', *82/'L .) 13E2J /(;/30-9
2(-/%I2L EH539/; 70%IL7)/ 69L7L .)670-E) .638 4OL(%92J
*82/') %/7-92L
* )"%+*: *#7:*" 01
4867L 6) 45%'L 453')6 186L &R7 2%930)2 453+5%1
H&% 126/F. 12"/F.
0902
'@0T:0 <CAW 1^B [email protected]=V CAB0D4=0 0?[8?>94=0 D8G
>3 [email protected] '[43 >?CLBV=W< GSD>3C 1F; ,SL A?>B[418T
?[4G:>CL4= '>[email protected] [email protected] 14G [email protected];0 01F A4
>[email protected]=8;F <>N=U G1FB:F G:CL41=W D>3F
%4D:;S349B4 NS3=U [email protected];>
&B4D[4B4 D>3>D>3=W :>7>CB4:
,FBS7=VB4 GSACD:C [email protected]> [email protected] [email protected]>AB[43:F 0N
:3>@0GC
%0;89B4 3> :><>@F GSACD:F [email protected]> [email protected] [email protected]>AB[43:F
20 ; D>3F
%0?;YB4 3> :><>@F ?\; >3<[email protected]:F [email protected]>
[email protected]>AB[43:C %4?>CNWD49B4 NS3=^ [email protected]>AB[434: =0
[email protected]=W D;=F =41> 94<=U7> [email protected];0 BD>@10 ?V=F
/SACD:C [email protected]> [email protected] [email protected]>AB[43:F G0D[4B4
%0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C =0 I ,FDS[:0 OJ
)DWBW 8=38:0T=W [email protected]>D:0 I!J
)B8A:=VB4 B;0TWB:> IJ
)DWBW 8=38:0T=W [email protected]>D:0 IJ
)DWBW;8 8=38:0T=W [email protected]>D:0 IJ
=0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C =0 I
J
HF12"6" 12B%-" 2094HF%E/F
"6-0?&/F
HF12"6" 12B%-"
0902
8GW ?[43<VBF =0?[ <8=24 :0=24;S[A:U AD>@:F
947;F 7[41W:F <>7>C :>CA:F [email protected];0 =41>
:>[email protected]:T=W TSAB8 [email protected]:F =0?[ [email protected] 1C14=
?>L:>38B
,[email protected]=VB4 :0?AF
,F:[email protected] ?WA4: G :0?4A 0GS7F1\
+G0D[4B4 [email protected]>D03;0 G0?=VB4 ?>B07F
0?>D;4T4=W
/S2;>=>DU DS;4T:F AC=349B4 =41> 94 G0D0NB4 3>
AWM:F =41> AST:C
, AWM24 ?>;LBS[>DU< ?>D;0:C [email protected]
27>C;>AB8DU [email protected];> =0?[ ?C=T>27ST4
GS2;>=F
:>CA:F [email protected]>1=U7> [email protected];0 =0?[ ?>=>N:F =41>
:0?4A=W:F
?>[email protected]=:F A>33V;8B4;=^<8 @0<W=:F @0<W=:0
A4 <>7>C ?[8 [email protected]=W CD>;=8B 0G?\A>18B L:>3C
"0;7>BF [email protected]:>BSN 0B:0=U B4EB8;84 =0?[ [email protected]:>B>DU
[email protected];> [email protected]:0 =41> AD4B[W:F >B>TB4 [email protected]
094HF%E/F 12B%-"
0902
'@S3;> <\N4 [email protected]>D0B %>DU [email protected]=U [email protected];>
[email protected] A>AB0B=W< [email protected];4< 3>[email protected]><03F
0%-& #"268 "3451/E
9/&C*>4E/F
W;U [email protected];> <\N4 G4L43=>CB W;U [email protected]=U [email protected];>
[email protected] >33V;4=V
451/E 9/&C*>4E/F
&)$& 9/&C*>4E/D
%49A>C G=0B4;=S NS3=S G=4T8LBV=W 0A:[email protected]=F '@S3;>
4D4=B =0AS:;> BV;4A=^ GS?027
#47:U ;4B=W 0A?>@B>D=W >3VDF =>L4=U =V:>;8:
7>38=
*@8T:0 :>L8;4 70;4=:F =>L4=U =49DW24 9434= 34=
'>D;4T4=W @CT=W:F 7>AB\ ?>CNWD0=U 9434= 34=
02.B-/E 9/&C*>4E/D
,838B4;=S G=4T8LBV=W 0
=41> <S;> G=0B4;=U A:[email protected]=F
'@>?>24=S =41> DW24=SA>1=V =>L4=S [email protected]:0
:>L8;4 70;4=:F
)?>3=W :0;7>B:F A;8?F =>L4=U 9434= 34=
[email protected]:F @CT=W:F ?>D;4T4=W ?>CNWD0=U =493U;4
9434= B^34=
/S2;>=F 14G G=4T8LBV=W =8:>B8=4< ?>CNWD0=U 0N
?\; @>:C
*-/E 9/&C*>4E/D
/=0B4;=S G=4T8LBV=W 0
=41> A:[email protected]=F
"C27FYA:U @CT=W:F ?>CNWD0=U =493U;4 9434=
B^34=
#SB:>DU [email protected]>CA:F
VBA:U [email protected]=3S:F
VBA:U [email protected]=W >L024=W =41> 5>B10;>DU [email protected]:>BF
[email protected]=^@:F G=4T8LBV=U >3 [email protected] =41> G4<8=F
'@02>D=W >3VDF 90:> 9A>C <>[email protected]:F >3VDF [email protected]>
[4G=W:F 0?4:0[4
81*$,D 3,62/8
'>:>N:>D^ BC: 943;U >;494
BC:F ><ST:F
<[email protected];=W >;494 D>A:F >1A07C9W2W BC:F 0>;494
Q09 :SD0 [email protected]=U DW=> >D>24 G4;4=8=0
1W;8B4;=U
"@4D D4924 <;U:> L:@>1F >1A07C9W2W 1W;:>D8=F
0C7;>[email protected]
)0G4 G4<8=0 ?WA4: ?86<4=BF B4=8A>DU >L024=W
G=4T8LBV=U [email protected]=^< :[4<8T8B^< ?WA:4<
%342"/E/F 3,62/
):[email protected]=F >[email protected]
>L4B[4B4 3>:C3 9A>C 94LBV [email protected]
%[email protected] 94 ?>:;4?49B4 <^3;>D^< @>GB>:4<
%[email protected]=VB4 94
%0:>=42 [email protected] :>CA:F [email protected];0 A?>CN8BW<
?[WA;CL=U7> [email protected]>[email protected]<C
)8;=V C;?WD09W2W
G0A27;U A:[email protected]=F <>7>C 1^B =V:3F
>[email protected]=V=F [email protected] ?> =V:>;8:0=SA>1=U< [email protected]=W
094HF%E/F 12B%-" 10%-&
38.#0-I 56&%&/K$) /"
&4*,&4B$)
'[email protected] ?>CG4 [email protected];> A4 G34 CD434=^<8 AF<1>;F [email protected]>
>L4B[>DS=W
,FDS[:0 O
[email protected]=U [email protected];> O O O
'@S3;> A=03=> [email protected]>D0B4;=U =4<0T:0DU
OO O
!4<=U [email protected];> ° °
(CT=W [email protected]=W D;=F [email protected]=W D;=F [email protected] °°
'@S3;> A=SA;43C9W2W< AF<1>;4< [email protected]> >L4B[>DS=W A4
[email protected] =4A<W [email protected]
[email protected] [email protected]
-0?&/F 12B%-"
&#&91&CF 6K#5$)5
">CA:F [email protected];0 ?[434< >L4B[4=U T8AB82W<8 [email protected]>AB[43:F
>1A07C9W2W<8 @>G?>CLBV3;0 =0?[ >[email protected]>D0T4
A:[email protected]= [email protected] 14=GW= <>7>C ?> D;>N4=W ?[8D>38B
D^1C27 ">CA:F [email protected];0 94 =CB=> ?[43 D;>N4=W<
3\:;03=V [email protected] [email protected]>[email protected]
0902
8GW BV;4A0 [email protected]< 1C1=C <>7>C [email protected];> ?>L:>38B
'[43 D;>N4=W< [email protected];0 ?[4:>[email protected]>;C9B4 G30 A4 [email protected]<
1C1=C =4=027SG49W 28GW BV;4A0
&B4D[4B4 D:;S302W 3DW[:0
(>GB[W3V=U :>CA:F [email protected];0 @>GB[4?49B4 0D>;=V 94
D;>NB4 3> [email protected]> 1C1=C '@><W2749B4 <0;U
0D4;:U :>CA:F
(\G=V D4;:U :CAF [email protected];0 A4 ?[8 >3AB[4X>DS=W ;U?4
@>G3V;W
%4?[4:@0TC9B4 <0E8<S;=W ?;=W2W <=>NABDW
?[4?;=V=W G7>@LC94 D^A;434: [email protected]=W 0?>3?>@C94
BD>[4=W A:;03\
'[8 <4=LW< <=>NABDW [email protected];0 94 A?>B[410 D>3F
[email protected] 0CB><0B82:F @43C:>DS=0
+G0D[4B4 D:;S302W 3DW[:0
%4?[8A:[W?=VB4 :>CA:F [email protected];0 <4G8 D:;S302W
3DW[:0 06C<>DU BVA=V=W
2"$F /&#0 0>&4H06"$F
12034H&%,8
B6,06B/F
./0?346F 12"$F)0
12034H&%,5
&#&91&CF 042"68
+27>DSD49B4 [email protected] 03SD:>D02W [email protected]>AB[43:F
=4?[WABC?=U 3VB4<
'@02W [email protected]>AB[43:F 3SD:C9B4 ?>3;4
[email protected]>AB8 D>3F =5>@<028 > [email protected]>AB8 D>3F >[email protected]
C,0L47> D>[email protected]=A:U7> ?>3=8:C
<=>NABDW [email protected];0
ABC?=V G=4T8LBV=W R3094 > ABC?=8 G=4T8LBV=W
=0;4G=4B4 >3 [email protected]=F ]309\ D^@>124 [email protected]> [email protected]>AB[43:C )[email protected]=U
3SD:>DS=W =4G0BVNC94 N8D>B=W [email protected]>AB[43W 0G098LMC94
3>[email protected]^ D^A;434: [email protected]=W
"0?0;=U [email protected] [email protected]>AB[43:F =0?;YB4 3> >3?>DW309W2W
3SD:>D02W =S3>1:F
HF-*> .B-0 12"$F)0 12034H&%,5
'@S3;> =41C34 T8ABU 0D [email protected]\1V7C 3>1F G0L43=4
[email protected]=4
%0 [email protected];4 A4 <>7>C BD>[8B 1>3>DU L43>7=V3U
A:[email protected]=F BC:>DU %0 B>?=^27 BV;4A427 A4 DFBD>[W
D>3=W :S<4=
HF-*> ./0)0 12"$F)0 12034H&%,5
/0BWN4=W N8D>B=W7> [email protected]>AB[43W A8;=S BD>@10 ?V=F <0;S
[email protected] <4270=8:0 L?0B=^ D^A;434: [email protected]=W 0<S27S=W
"1-/E/F 12"$F$)
/&#0 0>&4H06"$F$)
12034H&%,I
"><>@0 '@02W [email protected]>AB[434: [email protected]> ?[[email protected]:C =41> L:@>1F
"><>@0 '@02W [email protected]>AB[43:F [email protected]> 7;0D=W [email protected]=W =0<ST42W
[email protected]>AB[43:F G<V:T>D03;0 1V;W2W [email protected]>AB[43:F
0A\;=0A:[email protected]=F
"><>@0 &L4B[>D02W [email protected]>AB[43:F =0?[ G<V:T>D03;> =41>
?[[email protected]: =0 [email protected]=W [email protected]
=0?;YB4 =49D^L4 ?> A?>3=W [email protected]=C D;>N:F 94;8 [email protected]>AB[434: ?[W;8L 7CAB^ [email protected]><W2749B4 949 ?[43
=0?;=V=W< [email protected]>27>C D>3F BW< A4 [email protected]=W C2?S=W
?[4B>:C
,FBS7=VB4 GSACD:C [email protected]> [email protected] [email protected]>AB[43:F 0N
:3>@0GC
%0?;YB4 [email protected] 0>L4B[>D02W [email protected]>AB[43:F
/SACD:C [email protected]> [email protected] [email protected]>AB[43:F G0D[4B4
0-#" 120(2".5
!B,-"%/F 120(2".8
/D>;B4 ?>N03>D0=^ [email protected]>[email protected]< K D8G B0:U A0<>AB0B=^
?[47;43 [email protected]>[email protected]<\
86BH," @
'@>[email protected]< A8=B4=G8D=W A?>B[41>C [email protected] [email protected]> B4EB8;84
G10D;=F =41> ;=C D7>3=U [email protected]> DFDS[:C
"D\;8 >[email protected]=V >3?03=W7> ?>[email protected] 94 7>@:^ [email protected]
@>GB>: ?[43 >[email protected]?S=W< A<W27S= A 20 ;[email protected]
ABC34=U D>3F
/4&/9*6/F ,62/8 @
[email protected]> A:[email protected]=0<8 A8;=V G=4T8ABV=U B4EB8;84 =0?[ G 10D;=F
=41> ;=C
[email protected]:F ]A?>@=^ [email protected]>[email protected]< ,;8D4< [email protected]>3;>CN4=U
3>1F [email protected]=W 1C34 C B>7>B> [email protected]>[email protected]<C =0 O
3>A0N4=> [email protected]=W [email protected]>D=0B4;=U7> A [email protected]>[email protected]<4< =0
O 0DL0: A ?>3AB0B=V =8NLW A?>B[41>C [email protected]
"2&6 @ 31H&%1F2,05
[email protected]> A8;=V G=4T8LBV=U >3>;=U B4EB8;84 =0?[ G 10D;=F
=41> ;=C
"2&6 @
[email protected]> >3>;=U B4EB8;84 =0?[ G 10D;=F =41> ;=C
2B%-0 3/"%/0 5%2?06"4&-/D /&."C,"6D
@
[email protected]> =4<0T:0DU B4EB8;84 =0?[ G 10D;=F ;=C
AF=B4B82:^27 D;S:4= =41> A<VA>D^27 B:0=8=
&./D 12B%-0 @
[email protected]> 27>C;>AB8DU [email protected] B4EB8;84 =0?[ G 743DS1W
A0BU=C AF=B4B82:^27 D;S:4= =41> A<VA>D^27 B:0=8=
=0?[ GS2;>=F
!4<=^ [email protected] 2F:;CA ?[8 O [email protected]> @CT=V 0 [email protected]>9>DV
[email protected]=U 743DS1W
*FB> B4EB8;84 =43>?>@CTC94<4 [email protected] A?>;4T=V A 98=^<8
[email protected]=^<8 B4EB8;84<8
'@> D4;<8 27>C;>AB8DU B4EB8;84 G 743DS1W ;G4 ?><>2W
B;0TWB:0 3>AS7=>CB D;8D4< G:@S24=W 3>1F 94LBV
94<=V9LW7> >L4B[4=W
$4G8 <S2702W<8 [email protected]>24AF =4=W NS3=U >3AB[43V=W
$0E8<S;=W >BST:F >3AB[43V=W >B
<8=
-/"
345%&/B @
[email protected]> @CT=V 0 [email protected]>9>DV [email protected]=U B4EB8;84 G D;=F =41>
A?>3W;4< D;=F =0?[ G :0L<[email protected] <>[email protected] =41>
0=6>@F
HF%"6/D 120(2".8
0-*C 120(2".5
$S2702W [email protected]>24A A =SA;43=^< >3AB[43V=W< :
<S27S=W [email protected];0 [email protected]=U7> D @C24 =41> :4 L:@>14=W
&3AB[4X>D02W [email protected]>24A : >3AB[43V=W [email protected];0 [email protected]=U7>
D @C24 '@02W @>GB>: =41> <S2702W D>30 1C3>C ?[43
>3AB[43V=W< >[email protected]?S=F
&[email protected]?S=W <S2702W D>3F ?> [email protected]>[email protected]<C
A=0AB0D4=W< IJ [email protected]> [email protected]=U >L4B[>DS=W
27>C;>AB8DU7> [email protected];0
HF%"6/D '5/,$& =
-"CF4,"
;<
'@> 94<=U [email protected];> 0GS2;>=F '@S3;> G\AB0=4 ;4N4B
D?>A;43=W <S2702W D>3V '[43 DF9<CBW< [email protected];0 <CAW
1^B [email protected]>D434= [email protected]>[email protected]< IJ =41> IJ
-53 .B$)B/F
C34 [email protected]>D434= 9434= ?[W30D=^ <S2702W [email protected]>24A
3>10 [email protected]=W A4 ?[WA;CL=V [email protected]>3;>CNW
>?>@CT4=> D >1;0AB427 A D4;<8 <V:>C D>3>C
8$)-D 12"/F
/:@S24=S 3>10 [email protected]=WK ?>CG4 <S27S=W ,7>3=U
[email protected]> ;4724 G=4T8LBV=U [email protected];>
>?>@CT4=U <=>NABDW =S?;=V 3> <0E :6
; <
/S:;03=W =0AB0D4=W B;0TWB:> =4=W AB8A:=CBU
*4EB8;84 9A>C [email protected]>[email protected]<427 I '@S3;> =0 DFDS[:C
[email protected]=U [email protected];>J I%4<0T:0DU [email protected];>J
0I,;=0J >3AB[4X>D0=U A<0E8<S;=W< ?>TB4<
>BST4:
+ [email protected]>[email protected]<C I!4<=U [email protected];>J 94 [email protected];> 0CB><0B82:F
>3AB[4X>DS=> A=8NLW< ?>TB4< >BST4:K [email protected]=U
G027SG4=W A27>C;>AB8D^< [email protected];4<
"7*.B-/F 10C&4 04BC&, 0%34H&G06B/F
*67". / $ %+*+
(+ '(6# <:,%8 '(&($.
5H(03 2% 9;9HO/8 %&%5)92J 45H(03
)1%I/%9J 45H(03
)12J 45H(03
#02%
H',H2L
(67O)M39H2L
2"/F
&B4D[4B4 D>3>D>3=W :>7>CB4:
%0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C =0 ?>N03>D0=^
[email protected]>[email protected]< D8G B0:U A0<>AB0B=^ ?[47;43
[email protected]>[email protected]<\
)DWBW 8=38:0T=W [email protected]>D:0 I!J
, ?[W?03V ?>B[41F AB8A:=VB4 B;0TWB:>0 [email protected]>
?[W30D=>CU 5C=:284
)B8A:=VB4 B;0TWB:> IJ
=38:0T=W [email protected]>D:0 IJ ADWBW [email protected]>[email protected]< 94 A?CLBV=
=38:0T=W [email protected]>D:0 IJ ADWBW 1V74< 3>1F [email protected]=W
24;U7> [email protected]>[email protected]<C
!.E/" 12I#E)5
120(2".5
!4AB;8N4 9AB4 =43>?0B[4=W< GD>;8;8 [email protected]=^
[email protected]>[email protected]<
%0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C =0 I
J
%0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C =0 =>DV GD>;4=^
[email protected]>[email protected]<
)DWBW 8=38:0T=W [email protected]>D:0 I!J
)B8A:=VB4 B;0TWB:> IJ
)DWBW 8=38:0T=W [email protected]>D:0 IJ 1VNW =>D^ [email protected]>[email protected]<
H&25>&/F
120(2".5
!4AB;8N4 2724B4 =V90:^ [email protected]>[email protected]< ?[43T0A=V C:>=T8B
%0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C =0 I
J
%0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C =0 IJ =41> IJ
%4D>;B4 IJ
)DWBW 8=38:0T=W [email protected]>D:0 I!J
)B8A:=VB4 B;0TWB:> IJ
)DWBW 8=38:0T=W [email protected]>D:0 IJ
0 5,0/C&/F 120(2".5
)DWBW 8=38:0T=W [email protected]>D:0 IJ
%0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C =0 I
J
0?[494B4;8 A8
/D>;B4 ?[W30D=^ [email protected]>[email protected]< IJIJ =41> IJ
)B8A:=VB4 B;0TWB:> IJ
'> C:>=T4=W ?[W30D=U7> [email protected]>[email protected]<C =0AB0DB4 D>;8T
[email protected]>[email protected]<C =0 I
J
8+.54F 12B%-"
+G0D[4B4 D>3>D>3=W :>7>CB4:
&B4D[4B4 D:;S302W 3DW[:0
!4AB;8N4 =4=W <>N=> D:;S302W 3DW[:0 >B4D[WB
DFT:49B4 <8=CBF 14G?4T=>AB=W 5C=:24 94 0:B8D=W
=41>
94AB;8N4 9AB4 GD>;8;8 IJ =027SGW A4 [email protected] 94LBV
D>30 /D>;B4 [email protected]>[email protected]< IJ =41> IJ
,F9<VB4 [email protected];>
0902
'>?[W?03V >[email protected] G [email protected]> 1C1=C [email protected]>DU7>
BVA=V=W 28GW ?[43<VBF =0?[ <8=24 :0=24;S[A:U
A?>=:F 0B3K /&#&91&CF 4602#8 29*
,:;S302W 3DW[:0 =427B4 ?>>B4D[4=S 01F <>7;
D=8B[=W [email protected]>AB>@ [email protected]:F DFA27=>CB
!6-B>4/F 105?*4F
".BC&/F
,;>NB4 [email protected];> AB49=U [email protected]
%0?;YB4 3> :><>@F =0<ST42W [email protected]>AB[434:
?>3;4 ]309\ D^@>124
%0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C =0 I [email protected] OJ
)DWBW 8=38:0T=W [email protected]>D:0 I!J
)B8A:=VB4 B;0TWB:> IJ
)DWBW 8=38:0T=W [email protected]>D:0 IJ [email protected]>[email protected]< 1VNW
'> 20 <8=CBS27 =0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C
=0I
J '@S3;> ;4NW =F=W D4 D>3V
'> ?>N03>D0=U 3>1V =0<ST4=W GD>;B4 [email protected]>[email protected]<
i %4=W ?>B[41=^ NS3=^ 3>30B4T=^ [email protected]
[email protected]>AB[434: =0<ST42W @>GB>: 1C34 ?>CN8B^
:[email protected]=W
:,20#&/F
'@S3;> =4A<W 1^B ?[43BW< >L4B[4=> G<V:T>D02W<
[email protected]>AB[43:4<
,;>NB4 [email protected];>
%03SD:C9B4 <=>NABDW L:@>1C [email protected]> 20 ; D>3F
H:@>1F [email protected]:>DU 5>@<V =493[WD4 ?>3;4 ]309\
D^@>124 @>G?CAMB4
%0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C =0 IJ
, ?[W?03V ?>B[41F GD>;B4 IJ
)B8A:=VB4 B;0TWB:> IJ
!0:<8;4 =0B4T4 D>30
DFBS7=VB4 ?>=V:C3 GSACD:C [email protected]> [email protected] [email protected]>AB[43:F
0
=0?;YB4 3> :><>@F L:@>182W @>GB>:
/SACD:C [email protected]> [email protected] [email protected]>AB[43:F CG0D[4B4
!4AB;8N4 1F;> GD>;4=> IJ GD>;B4 =0:>=42 [email protected]>[email protected]<
IJ
"26&/F
'>CNWD49B4 ?>CG4 BF [email protected] [email protected]>AB[43:F :[email protected] =49A>C
L:>3;8DU N8D>B=W<C [email protected]>AB[43W 09A>C D7>3=U [email protected]>
?>CN8BW [email protected]:S27
0902
%4=W G24;0 DF;>CT4=> [email protected]=W [email protected];0 ?[8
=SA;43C9W2W< [email protected]=W
'>CN89B4 [email protected] [email protected]>AB[434: ?>3;4 ]309\ D^@>124
'> C:>=T4=W [email protected]=W
=0AF?B4 3> :><>@F ?\; >3<[email protected]:F [email protected]>
[email protected]>AB[43:C
=427B4 [email protected]>1V7=>CB [email protected]>[email protected]< I ,FDS[:0 OJ
14G [email protected];0 D1C1=C
&B[4B4 <0=N4BC
%#"2606B/F
0902
&[email protected]>D02W [email protected]>AB[43:F <>7>C >1A07>D0B [email protected]
=41> 27;[email protected] *W< <>7>C :>[email protected]:T=W TSAB8 [email protected]
?>3;47=>CB :>@>G8 / B>7> 3\D>3C [email protected];> [email protected]
=4>[email protected]
A*>4E/F "0>&4H06B/F
&#&91&CF J2"95 &-&,42*$,K. 1205%&.
/SA03=V DN3F [email protected] >3?>9B4 A?>B[418T >3 AWBV
%8:3F [email protected]:C =4T8ABVB4 ?><>2W D>3=W7> [email protected]:C
&#&91&CF 6K#5$)5
" T8LBV=W =8:3F =4?>CNWD49B4 @>G?>CLBV3;0
A*>4E/F 4E-&3"
"06-B%"$F)0
1"/&-5
A*>4E/F 12"$F)0
#5#/5
, ?[W?03V ?>B[41F
'>CN89B4 <^3;>D^ @>GB>: =41> 94<=^ [email protected]=>C2W
T8AB82W [email protected]>AB[434:
$V::^< [email protected]< DFB[4B4 3> AC270
,G=8:=>C;8 @4G0DU A:[email protected]=F D;8D4< :>D>D^27 ?[43<VB\
;4NW2W27 CD=8B[ <8=24 :0=24;S[A:U AD>@:F 947;F
7[41W:F
?>CN89B4 T8AB82W [email protected]>AB[43:F =4>1A07C9W2W 27;[email protected]
3>[email protected] ]3094 D^@>124 %8:3F =4?>CNWD49B4
>24;>DU [email protected]=:F
A*>4E/F 9B356,8
120 12"$F
12034H&%,8
!4AB;8N4 A4 DGSACD24 CA038;F G1FB:F [email protected] =41>
>L4B[>D02W27 [email protected]>AB[43:\
,FBS7=VB4 GSACD:C [email protected]> [email protected] [email protected]>AB[43:F 0N
:3>@0GC G0B;0TB4 =0 D;>N:C 0GSACD:C [email protected]> [email protected]
[email protected]>AB[43:F ]?;=V DFBS7=VB4
,;>N:C DFBS7=VB4 A<[email protected]< =07>@C
/SACD:C [email protected]> [email protected] [email protected]>AB[43:F DFT8ABVB4 ?>3
B4?;>C D>3>C
,;>N:C CG0D[4B4 0=427B4 G0A:>T8B
/SACD:C [email protected]> [email protected] [email protected]>AB[43:F G0ACYB4
A*>4E/F C&21"%-"
12"$F)0 20940,5
%C&21B/F 12"$F)0
20940,5
%4=W;8 ]?;=V >[email protected]?S= [email protected] @>GB>: 8GW BV;4A0
1;>:C9W [email protected]?03;> [email protected]> @>GB>:C =41> A4 [email protected];>
[email protected];> A8;=V ?>CLBV9W2W 27;C?F
0N ; ?[[email protected] A8 D7>3=>C =S3>1C
&#&91&CF 01"H&/F
>@:>C [email protected] ;SG4Y =42749B4 =493[WD4 DF27;03=>CB
[email protected] 3VB8 0 3><S2W GDW[0B0 D 3>AB0B4T=U
DG3S;4=>AB8 >3 [email protected]:F
%0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C =0 I
J
):;>?B4 :@F2W :;0?:C A<[email protected]< 3>;\
,FB>TB4 >[email protected]=V DW:> [email protected]?03;0 94= B0: 30;4:>
0NG0T=4 [email protected] @>GB>: DFBU:0B 3> :@F2W :;0?:F
!0:<8;4 94 :@F2W :;0?:0 G ?>;>D8=F ?;=S G0D[4B4
DW:> [email protected]?03;0 0:@F2W :;0?:C [email protected]=VB4
&10 ?>A;43=W :@>:F >?0:C9B4 0N [email protected] @>GB>:
G24;0 DFB4T4
,W:> [email protected]?03;0 >[email protected]=V G24;0 [email protected]>C1C9B4
/ D=8B[=W7> [email protected]>AB>@C [email protected] 28GW TSAB824
27;C?F
0DFT8ABVB4 949 &1VN=U :>;> [email protected]?03;0 [email protected]>
@>GB>:C A4 <CAW =4270B >BST4B
,FT8ABVB4 GSD8B DW:0 [email protected]?03;0 0 BV;4A> [email protected]?03;0
>3G1FB:\ [email protected]> @>GB>:C 0 27;C?\
%0A0XB4 DW:> [email protected]?03;0 0?[[email protected]>C1C9B4 949
%0A0XB4 0CG0D[4B4 :@F2W :;0?:C
1F A4 ?[8 ?[WLBW< [email protected]=W [email protected]=8;> >3B>:C
=4DFCN8BU7> [email protected]> [email protected]>AB[43:C
%0;49B4 3> :><>@F ;[email protected] D>3F
/D>;B4 [email protected]>[email protected]< IJ
8C*>4E/F 3F4&,
61HF60%5 60%8
!4AB;8N4 3> [email protected]:F =4=0BU:S NS3=S D>30 =41> 94=
<0;U <=>NABDW
%[email protected] =427B4 :;4A=>CB B;0: D>3F D?[WD>3=W 703828
+G0D[4B4 D>3>D>3=W :>7>CB4:
%0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C =0 ;81>D>;=^ [email protected]>[email protected]<
:@><V IJ
IJ
)B8A:=VB4 B;0TWB:> IJ =427B4 [email protected]>[email protected]< 1VN4B
20 A4:C=3
%0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C =0 I
J
A*>4E/F 3F4," /"
60%060%/F. ,0)054,5
&3?>9B4 G D>3>D>3=W7> :>7>CB:C 703828
)WB:> DF?;S27=VB4 ?>3 B4:>C2W D>3>C
03828 >?VB ?[8?>9B4
A*>4E/F 3F4," /" 12"C$&
&3?>9B4 703828 =0 [email protected]=V A?>B[418T4
)WB:> DFBS7=VB4 0DF?;S27=VB4 ?>3 B4:>C2W
D>3>C
)WB:> =0A0XB4 0?[8?>9B4 703828
,>3>D>3=W :>7>CB4: DFB>TB4 0?[4:>[email protected]>;C9B4
G30 94LBV DFBU:S D>30 !4AB;8N4 0=>
?[4:>[email protected]>;C9B4 [email protected]=U CA0G4=W AWB:0
,>3>D>3=W :>7>CB4: CG0D[4B4
%6B1/E/F 12"C,8
0902
&3DS?Y>D02W [email protected]>AB[43:F >1A07C9W :FA4;8=F :[email protected]
<>7>C =0?030B TSAB8 [email protected]:F [email protected] [email protected];>
'[8 [email protected]=U< 3SD:>DS=W [email protected]> [email protected]>AB[43:C =4=W
=CB=U [email protected]:C >3DS?Y>D0B
!4AB;8N4 ?[4AB> =4=W <>N=U >3DS?Y>DS=W G0<4G8B
?>ABC?C9B4 [email protected]>AW< ?>3;4 ]309\ D^@>124
>3DS?Y>D02W7> [email protected]>AB[43:C
0.0$ 1H* ."-K$) 1025$)B$)
&#&91&CF J2"95 &-&,42*$,K. 1205%&.
&[email protected] A<W [email protected]>DS3VB ?>CG4 [email protected]=W A;CN10 =41>
0CB>@8G>D0=W >31>@=W28
, ?[W?03V >[email protected] =41> =4<\N4B4;8 ?>@C27C
A?><>2W =SA;43C9W2W B01C;:F A0<8 >[email protected]=8B
=0AB0DB4 D>;8T [email protected]>[email protected]<C =0 I
J
>3?>9B4 [email protected]:C >3 AWBV
CG0D[4B4 D>3>D>3=W :>7>CB4:
G0D>;49B4 [email protected]=W A;CN1C D8G [email protected]=0 &(+
<:7 %
)*(%9%:
#/0H(%'L (9LO/% 2)0<)
37)9OL7
OL
;03 2%930)23 [email protected]
$9307) [email protected] 2)&3 [email protected]
) %/7-92L &)<4)I23672L *82/')
#;I/).7) 1-287;
$&;7/; 45%'L,3
445367O)(/8 9<H689')
45345%'L 45367O)(/;
#0,/R 2)&3 6)E130/39%2R 45%'L
445367O)()/
#;I-67K7) %9;68B7) <H689/8 453
45%'L 45367O)(/; 9-< 675%2% 2(-/%I2L EH539/;; 2)69L7L
#;4%(0%
;4
443.-67/%
.
53 (H9/39H2L 7)/87J,3 45367O)(/8
9;8E-.7) 431P'/8 453 (H9/39H2L
$%42K7)9;1KN7) 43.-67/8
)670-E) 6) 4358',% 34%/8.)
<%930).7) 6)59-62L 608E&8
#R4%()/ 4538(8
%/1-0) 6) 3&239L 4OL93( 4538(8
43&KEL 2%67%9)2R 453+5%1 (H0)
,')7)0- 45H(03 9;.1387 4367848.7)
43(0) 434-68 ?G-B7K2L I)54%(0%
45%'L,3 53<73/[email protected] 9-< 3( 675 ) 89302K2H 2)&3 2)2L <%675I)2H
6LD39H <H675I/%
$%675I7) 6LD3938 <H675I/8
&(+
<:7 %
)*(%9%:
53+5%1 6) 2)6438B7L
0-/H -2(-/%I2L EH539/%
[email protected]
#/0H(%'L (9LO/% 2).638 <%9O)2H
O)/3275308.7) .)670- 2)&;0 6)9O)2
2K.%/R /386)/ 45H(0%
53+5%1 6) 2)6438B7L
)&;03 67-6/2873 70%IL7/3 [email protected]
)2%7J/H 93(% 2)&3 6)
2)640%',8.)
0 , . 45%'LL
45367O)()/ 0-/H
-2(-/%I2L EH539/% [email protected]
@
)&;0 37)9O)2 93(393(2L /3,387)/
7)9O)7) 93(393(2L /3,387)/
OL93(2L ,%(-') .) 4O)031)2H 2)&3
<1HI/287H
(675%N7) 4OLI-28
638 8'4H2% 6L7/% 94OL93(8 93(;
#;I-67K7) 6L7% 9-< 3( 675
5%'L 45367O)()/
</3135; 2)2L
640H',287R
;0 <930)2 453+5%1 &)< 4O)(4L5/;
$9307) 453+5%1 ?%5)9 F
64O)(4L5/[email protected]
# &8&28 2)2L 9-(K7 93(8
)2L ',;&%
#3(% 945%I') 2)(36%,8.) (3 #%B),3 <352J,3 430)
5%'L 53<73/ 2)2L <')0%
3(I)54H2
4 0-/H -2(-/%I2L
EH539/% [email protected]
-<L IH67-') &03/8.L I)54%(03 45%'L,3 #;I-67K7) I)54%(03 45%'L,3 53<73/8
53<73/8
9-< 3( 675
$43(
4 6437O)&-I)
4
9;7J/H
;
93(%
(
=538&)2L 4OL93(2L ,%(-') .) 2)7K62J "7H,2K7) B538&)2L
(73/39H ,%(-') .) 2)7K62H
#;1KN7) 3(73/3938 ,%(-'-
$) <H689/; 453 45%'L
45367O)(/; 9;67848.)
4K2%
OL0-B 123,3 45%'L,3 45367O)(/8
531L',).7) .)(28 430J9/3938 0EL'<1K/I39%(0% 64P0 0-75)1 93(;
%90).7) (3 /3135; <H689/; 453
45%'L 45367O)(/;
"<%9O)7) 9/0H(%'L (9LO/% 60;B-7)02K
<%'9%/238
5%03 6) 45H(03 6-02K 438B7K.L'L
',084; ) 8'4%2H 3(4%(2L 758&/%
2)&3 3(73/39H ,%(-')
7-6/2K7) 70%IL7/3 [email protected]
#;I-67K7) 3(4%(2L 758&/8 %2)&3
3(73/3938 ,%(-'-
2-E7) 4O- (%0BL1 45%2L (H9/39H2L
45%'L,3 45367O)(/8
5H(03 2)&;03 645H92K
3(67O)(K23
#)0/J /86; 45H(0% 6) 6&%0-0;
)57) 9E(; (3,531%(; 9)0/J % 1%0J
(3,531%(; % 2)539231K52K
/86; 45H(0% 9-< 7%/J /3275302L
53<(K0-0; 9 &8&28 $ &)<4)I23672L', 6;67J1 2)9;9HE)2367-
(P93(P &;03 %8731%7-'/; <%&5H2K23
3(67O)M39H2L 4O- 9;BBL1 43I78
37HI)/
&(+
<:7 %
#L')2H63&2R 2H&K,
/3(67O)M39H2L
)2L ',;&% 3275302L 6;67J1 6) 43/38BL 9;5392%7 2)9;9HE)2367
9L')2H63&2R1 2H&K,)1 / 3(67O)M39H2L
5P&K, 453+5%18 ()0BL
2)E 3&9;/0)
>H(2H ',;&%
3275302L 6;67J1 2)9;9HE)2367- 6)
43/86-0 65392%7 2)9;9HE)2367
2K/30-/%2H63&2R1 53<&K,287L1
3(67O)M39H2L
)57) 9E(; (3,531%(; 9)0/J % 1%0J
/86; 45H(0%
&; 6) 3(675%2-0% 4K2% <%O%(-0%
()7)/') 4K2; 4OL(%92J 45%2L
O- 4OLB7L1 45%2L 4O-<4P63&7)
(H9/39H2L 45%'L,3 45367O)(/8
$2)I-B7K2L &;03 9K7BL 2)E 6)
4O)(43/0H(%03
$9307) 9,3(2R 453+5%1
;03 (H9/39H23 4OL0-B 1H03 45%'L,3
45367O)(/8
H9/8.7) 45%'L 45367O)()/ 43(0)
Q(%.P 9R53&')
#R60)()/ 45%2L 2)2L
4 . R
8643/3.-9R
)*(%9%:
% 45H(0) .638 <&;7/;
45%'L,3 45367O)(/8
K/7)5K 45%'L 45367O)(/; &)< *36*H7P $9307) 3/%1E-7K [email protected]
3&6%,8.L 9) 93(K 2)53<48672J
2)&3
<&;7/; /7)5J 6) 2% 45H(0) 13,38
45H(03 43 86',287L 9;/%57HI8.7)
453.)939%7 .%/3 69K70J 6/952;
% 45H(0) .638 <&;7/;
B)(J &%59;
$2)I-B7K2L 1%671- 78/; 2)&3 30).-
$9307) 4O- 4OLB7L1 45%2L 1%:-1H02L
(H9/39H2L 45%'L,3 45367O)(/8
%1%:-1H02L 4OL4867238 7)40378
&26*3/F 3-5?#"
[WD4 =4N G0D>;SB4 [email protected]=W A;CN1C A4 [email protected]>AW<
?[4ADV3TB4 G30 =4<\N4B4 ?>@C27C >[email protected]=8B A0<8
D8G >3 [email protected] , ?[W?03V ?>@034=ABDW ,S< DG=8:=>C D^3094 G0
=0A0G4=W B427=8:0 8 1V74< [email protected]=W 3>1F
,0L4 =491;8NLW [email protected]=W A;CN10 94 CD434=0
D?[8;>N4=U< A4G=0<C )[email protected]=W A;CN1V C349B4
TWA4;=U >G=0T4=W D^@>1:C %@ 0D^@>1=W TWA;> A?>B[418T4 *FB> ]3094 =0;4G=4B4 =0 BF?>DU< LBWB:C
!;439R C7L7)/
*FB> ]3094 =0;4G=4B4 =0 BF?>DU< LBWB:C C<WABV=U<
=0 @S<C >B4D[4=^27 D:;S302W27 3DW[4: 0 D A8;=V
>@S<>D0=U< ?>;8 ?[[email protected]>9>DU7> LBWB:C =0 G03=W
[email protected]=V ?[[email protected]>94
L2
5:)#%8 &/%7%: ,=(&"+
=(&%: 7:)#&
'>G=0<4=49B4 A8 G34 TWA;0 ,0LW [email protected]:F
)[email protected]=^< CD434=W< TWA4;=U7> >G=0T4=W D^@>1:C
0D^@>1=W7> TWA;0 =S< ?><\N4B4 [email protected]=8B G1FB4T=^<
24ABS< TW<N CL4B[WB4 =0 ABW< A?>94=^27 DFLLW27
=S:;03427
0%/048 3104H&#8
&($6#%: '(&($
'<:,%=
/
<: = +%":
" :
6'#;
%5)9 F
%5)9 F
#;9HO/% F
&%&*. )'&*<. # %( &
& *(,6%:
;
;
;
5H(03 62%(23
;
)12J 45H(03 F
#02% F
;
;
,35/R 45%'L 53<73/ .)
4O)(3(I)54H2L1 61L',H2
6'% 0-75; 678()2J 93(;
8(5E39%7)02J
2)1%I/%9JF
$/8B)&2L 453+5%1; 43(0) % ( 437O)&2L ,3(237; 6) 3( <%(%2R', ,3(237 3(',;08.L 9<H9-60367- 2% 70%/8 93(; 795(367- 93(;
4OL93(2L 7)4037K 453673539J 7)4037K (58,8 %123E679L 45H(0% 438E-7J1 45%'L1 45367O)(/8 /30L6H2L
6LD39J,3 2%4K7L %<930)2R', 4OL(%92R', *82/'L
.F34E/F 1H*10+&/F "1H&12"6"
&91&C/034/F
10,8/8
&#&91&CF 102"/E/F
'@0T:0 <S DFA>:>C 7<>B=>AB '>G>@ ?[8 GD43S=W
0902
/0<@G;U 703824 <>7>C [email protected]:=>CB
'@0T:C =4AB0DB4 3> [email protected]>AB>@\ >[email protected]>N4=^27
<@0G4<
3> D>;=^27 [email protected]>AB>@\
'@0T:0 A4 <\N4 ?>L:>38B %4GD4349B4 98 G0
?[4T=WD09W2W :>[email protected]:T=W TSAB8 =0?[ D:;S302W 3DW[:0
)>CT0A=V :4 G34 CD434=^< ?>:F=\< <>7>C
1^B]T8==U B0:U GD;SLB=W ?[43?8AF ?[WA;CL=^27
D>[email protected]=A:^27 GSD>3\ 04;4:[email protected]:^27 @>GD>3=^27
GSD>3\
, ?[W?03V ?>27F1=>ABW =427B4 [email protected]:C ?[8?>98B
>31>@=W:4<
093") %0%B6,8
, [email protected]< 1C1=C
?[WD>3=W 703824 D>3F
,;7:>AB [email protected]< 1C1=C 94 ?>3<W=V=0 D^ABC?=W
:>[email protected]>;>C :[email protected] ?>3;U7S ?[43 >?CLBV=W< GSD>3C
:0N3S [email protected]:0
%0 G03=W [email protected]=V [email protected]:F
703824 [email protected]> >3B>: D>3F
:>;4=> : C27F24=W 703824 [email protected]> >3B>: D>3F =0?[
=0 C<FD03;>
=0?S942W :014; A4 AWM>D>C [email protected]:>C
'>3;4 G?\A>1C ?[8?>94=W 9A>C A>CT0A=V 94LBV
?>B[41=U
70382>D^ B[<4= << A?4280;8G>D0=U
[email protected]>349=F: ?[8?>94=W =0 A85>=
, ?FB;W:C
[email protected]>C1>D^ :;WT
:@FB:F [email protected]> >BD>@F ?> >[email protected]=V=W 3>[email protected]=W27
?>98AB4:
04H&#/D /BH"%F
%SA;43C9W2W =S[03W ,S< ?><\N4
>T:>D^ :;WT >BD>@ :;WT4 D>3>DS70
[email protected]>C1>DS: *>@E *
09.E28
" <<
# <<
$ <<
<>B=>AB 20 :6
-0$)"
120534"6&/F
4G?4T=U AB0=>D8LBV [email protected]:F 94 3\;4N8BU 01F [email protected]:0
?[8 >3AB[4X>DS=W I=4?CB>D0;0J
';>270 [email protected]> CAB0D4=W <CAW 1^B ?4D=S [email protected]>D=S $V::U
?>3;07F 90:> =0?[ :>[email protected]>DU :@FB8=F =41> :@FB8=F
A?V=>D>C G03=W [email protected]=>C =49A>C D7>3=U
$S;8 1^B [email protected]:0 ?>AB0D4=S =0 3[4DV=U ?>3;0G4
'>AB0DB4 [email protected]:C ?>:C3 <>N=> 3> @>7C [email protected]>AB>@C
'[[email protected]>C1C9B4 =0 ?>3;07C 3[4DV=>C 34A:C
=49< << A8;=>C >3>;=>C [email protected]>B8 ?\A>14=W
D>3F
%>N:F A?>B[418T4 58EC9B4 ?><>2W ?[W27FB4: $S;8 1^B [email protected]:0 ?>AB0D4=S =0 ?>3AB0D28
%>N:F A?>B[418T4 58EC9B4 ?><>2W ?[W27FB4: !"*/4&(206B/F
/&#0 6&34"6E/F
3104H&#*C&
'[W27FB:F AB0D41=W A030 9A>C : 3>ABS=W D4
A?4280;8G>D0=^27 [email protected]>349=S27 =41> C [email protected]=W
A;CN1F >19 TWA -. /[email protected]>DS=W =41> D4AB0DV=W A?>B[418T4 94 =CB=>
[email protected]>DUAB ?[43 ?[8?>94=W< =0 GSA>1>DS=W 4;4:[email protected]:>C
[email protected]
)?>B[418T 94 <>N=> 3> :C27FYA:U ;8=:F [email protected]>D0B
=41> D4AB0DVB !4 : B><C G0?>B[41W D^:;4=4: [email protected]>:^
2<
'@0T:C ?>AB0DB4 ?>CG4 ?>3 :><?0:B=W [email protected]>D=W
34A:C :[email protected] 94 A4 A>CA43=W<8 A:[WY:0<8 ?4D=V
A?>94=S
0902
'[8 [email protected]>DS=W 94 G 14G?4T=>AB=W27 3\D>3\ =CB=U
=4270B >31>@=W:4< =0<>=B>D0B =0<WAB> :@F2W 34A:F
A?>B[418T4 ?;427>D^ :@FB
';427>D^ :@FB :>[email protected]:T=W A030 94 : 3>ABS=W D4
A?4280;8G>D0=^27 [email protected]>349=S27 =41> C [email protected]=W
A;CN1F >19 TWA -/ %342"/E/F
%012"6/F$)
10+*34&,
0902
'[43 [email protected]=W< CD434=W< 3> [email protected]>D>GC 94 =CB=>
14G?>3<W=4T=V >[email protected]=8B 3>[email protected]=W ?>98AB:F
0CA27>D0B 94 [email protected]> ?>G3V9LW ?[[email protected] =0?[
ABV7>DS=W
'[43 >[email protected]=V=W< 3>[email protected]=W27 ?>98AB4:
,F=349B4 703824 G [email protected]:\
,FDVAB4 :>;4=>
'>D>;C9B4 :;WT4< A >BD>@4< :;WT4 DL427=F
[email protected]>C1F 0N 9A>C D>;=V ?>7F1;8DU
&[email protected] 3>[email protected]=W ?>98AB:F !43=>C @C:>C
?[8B>< C27>?B4 ?[4A >B4D[4=S D:;S302W 3DW[:0
[email protected] 1C14= 0 BS7=VB4 949 [email protected]>27C A<[email protected]<
3>?[43C ,F=349B4 3>[email protected]=W ?>98AB:F
%0A0XB4 :@FBF
3$)06B/F %012"6/F$)
10+*34&,
>[email protected]=W ?>98AB:F 94 =CB=> 14G?>3<W=4T=V CA27>_
D0B [email protected]> ?>G3V9LW [email protected]=A?>@B =0?[ ABV7>DS=W
>[email protected]=W ?>98AB:F CA27>D49B4 :><?;4B=W DN3F
[email protected]>C1 A [email protected]=>C ?>3;>N:>C 0 ?>[email protected]<
D-," )"%*$
","#&-I
&60342"//D 1H*10+&/F
$
$- $
$
$
2"60342"//D 1H*10+&/F
$
$
*/D )"%*$&
$- $
$
+ >31>@=U7> [email protected]>34924 9A>C : 3>ABS=W
?[8?>9>D02W A030 A ?;0AB>D>C 70382W 20 <
>19 TWA -/ 34;LW ?[WD>3=W 703824 20 <
HF10+," 60%8
HF60% 60%8
0902
'@0T:C [email protected]>D>GC9B4 ?>CG4 A4 ABC34=>C ?8B=>C
D>3>C'@0T:C =4?[8?>9C9B4 =0 A<VL>D02W [email protected]
14GB;0:>DU7> >7[WD0T4 D>3F
, ?[W?03V ?>27F1=>ABW =427B4 ?[8?>94=W [email protected]>DUAB
>31>@=W:4<
'[WD>3=W 703828 D>3F
=4?[4;0<C9B4 =41> =4<0T:49B4
=4<VYB4 =41> =4?[4[4GSD49B4 =4=W ?0: 98N 3S;4
[email protected]=0 ?4D=>AB
+<V;>7<>B=S [email protected]>C1>DS A?>94=W 3>B07C9B4 ?>CG4
@C:>C )WB:0 D?[WD>3=W 703828 D>3F =4DFB07C9B4
SD49B4 ?>G>@ =0 B;0: D>3F D?[WD>3=W AWB8
*;0: D>3F 1F A4 <V; ?>7F1>D0B D>1;0AB8 [email protected] ?[8 >B4D[4=U< D>3>D>3=W< :>7>CB:C
<CAW DFBU28 <8=8<S;=V ;[email protected]\ D>3F G0 <8=CBC
'[8 DFLLW< B;0:C D>3F 94 =CB=U =0<>=B>D0B
@43C:T=W D4=B8;
'[8?>94=W ?[WD>3=W 703824 D>3F
=0 G03=W ABV=C [email protected]:F 0
=0 D>3>D>3=W :>7>CB4:
'> ?[8?>94=W
%0?;=> >B4D[4B4 D>3>D>3=W :>7>CB4:
0?[4G:>CL49B4 BVA=>AB ?[8?>9>D02W27 <WAB
$ % $$
%40, 60%8
0902
&3B>:>D>C 703828 =4<0T:49B4 =41> =4=0B07C9B4
,^L:>D^ @>G3W; <4G8 ?;>27>C CAB0D4=W 0>3B>:4<
=49D^L4 2<
&3B>: 3> A85>=C
'[8?>9>D02W <WAB0 G098ABVB4 70382>D^< B[<4=4<
2< A?4280;8G>D0=U [email protected]>349=F
&3B>: 3> C<^D03;0
0902
&3B>:>DS GSB:0 =4A<W CG0D[WB >3B>:>D^ >BD>@
C<^D03;0
&3B>:>D>C 703828 G098ABVB4 [email protected]>B8 DF:;>CG=CBW
'[8 >[email protected]?S=W G:>[email protected]>;C9B4 G30 D>30 DFBU:S
3>AB0B4T=V @F27;4
86B?&/F
,L427=F TBF[8 ?0B:F A?>B[418T4 <CAW ABSB ?4D=V =0
?>3;0G4 '@0T:0 A4 =4A<W D8:;0B
'@0T:C 94 =CB=> DFDSN8B ?><>2W TBF[ ?[4AB0D8B4;=^27
?0B4: 0D>3>DS7F
'><>2W [email protected]>C1>DU7> :;WT4 CD>;=VB4 ?>98AB=>C
<0B828 ,^L:C G<VYB4 >BST4=W< ?0B:F A?>B[418T4 '>98AB=>C <0B828 ?4D=V CBS7=VB4 : BV;4AC
-&,42*$,D
1H*10+&/F
0902
'@0T:0 <\N4 1^B ?[8?>94=0 ?>CG4 =0 AB[W30D^ [email protected]>C3
?[4A GSACD:C A>[email protected]==^< :>;W:4< 8=AB0;>D0=>C
?>3;4 ?[43?8A\
!<4=>D8BU =0?VBW 0 ]3094 > =0?VBW =0 [email protected] <CAW
1^B A7>3=U ?[[email protected]>9>D^ LBWB4:
!<4=>D8B^ ?[W:>= 90:>N 8 ?>B[41=S ?>98AB:0 9A>C
CD434=U =0 ?[[email protected]>9>DU< LBWB:C
/098ABVB4 01F
A8 AWM>DS [email protected]:0 0GSACD:0 >3?>DW30;F
[email protected]\[4G 4;4:[email protected]:^27 D>38T\ 1F; 3>AB0B4T=^
CG4<=V=W 1F;> [email protected]>D434=> ?>3;4 ?[43?8A\
,^<V=C AWM>DU7> :014;C 94;8 =CB=S =42749B4
[email protected]>DUAB ?>CG4 >31>@=W:4< A 4;4:[email protected]>B427=82:>C
:D0;858:02W
%[email protected]=W AWM>D^ :014; ;G4 >[email protected] D [email protected]=W A;CN1V
%4A<W 1^B ?>CN8BF @>G3D>9:F [email protected]>3;CN>D02W :014;F
'[8 ?>CN8BW [email protected]=8T4 [WG4=U7> 27F1>D^< [email protected]>C34< A4
A<W ?>CNWB ?>CG4 BF? >G=0T4=^ AF<1>;4< '>CG4 B4=B> [email protected]=8T [email protected] A?;=V=W ?[43?8A\
?;0B=^27 DA>CT0A=U 3>1V
)WM>D>C [email protected]:C [email protected]:C9B4
=4DFB07C9B4 G4
GSACD:F <>:@^<0 @C:0<0
)WM>D>C [email protected]:C DFB07C9B4 G4 GSACD:F ?>CG4 G0 :@FB
H&12"6"
/"1H1H*34E)06B/F
'[43 ?[[email protected]>C [email protected]:F
CG0D[4B4 D>3>D>3=W :>7>CB4:
DF?CAMB4 G1FB4: [email protected]> @>GB>:C D8G >3 [email protected] A=8NB4 B;0: D>3F D ?[WD>3=W 703828 =0 =C;C
D8G>[email protected] >3?>9B4 [email protected]:C >3 AWBV
34<>=BC9B4 ?[WD>3=W 0 >3B>:>D>C 703828 D>3F
=0<>=BC9B4 3>[email protected]=W ?>98AB:F
'> ?[[email protected] 0 >31>@=U< ?>AB0D4=W 0 ?[8?>94=W
=42749B4 3[WD4 =4N A?CABWB4 [email protected]=W [email protected] [email protected]>[email protected]<
[email protected] 1VN4B ?[W30D=^ [email protected]>[email protected]< IJ
HF12"6" " .0/4B?
%012"6/F$) 10+*34&,
)49<VB4 :@FBF
'[[email protected] 3>[email protected]=W ?>98AB:F
,FBS7=VB4 [email protected]>C1 G ?>[email protected] B0: 30;4:> 0N 94
:>=42 [email protected]>C1C D @>D8=V A :>=24< ?>[email protected]
%0A0XB4 3>[email protected]=W ?>98AB:F 0 [email protected]>C1F ?4D=V
CBS7=VB4 ,^ABC?4: ?>3;>N:F <CAW G0?030B
3>[email protected]:F G03=W ABV=F BV;4A0
) $%) #*(&(P* $
2G

Podobné dokumenty

Udělej si sám

Udělej si sám Stoprocentně ekologický přípravek Biocin ze Švýcarska prospívá rostlinám, které jsou po jeho použití silnější, mají bohatší květy, větší plody a jsou odolnější vůči klimatickým vlivům i škůdcům. Mi...

Více

ZA ÍZENÍ AP ÍSLUâENSTVÍ 0 kompletace hadic

ZA ÍZENÍ AP ÍSLUâENSTVÍ 0 kompletace hadic aY* QC68;*+/-236*S7>73;*.RD8X3+*-.0+R*>QC2-61Y bY* ?6DJ8;*+/-236*8/*7->QC6870*-5140Y*?6DJ8;*:6*S.79J-;*86=E/:PQ=2*8/*47P70E79X3+*S21J3+*:*6164P.234X>*S7+786>]* 9,2*736179X>2*47P70E2...

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace MCS-2U-T900B je variantou procesorového modulu s integrovanými binárními vstupy. Tato karta je určena především pro aplikace v těžko přístupných a vzdálených místech, která používá bezdrátovou komu...

Více

ZDE - ELKO Lighting

ZDE - ELKO Lighting V dnešní době se setkáváme se spustou typů světelných zdrojů a vyznat se v nich je pro laika poměrně těžké. Proto se Vám v následujících řádcích pokusíme přiblížit, jaké světelné zdroje na trhu naj...

Více