195 EX 1555/08 - Exekutorský úřad Pardubice

Komentáře

Transkript

195 EX 1555/08 - Exekutorský úřad Pardubice
Exekutorský úřad Pardubice, soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, 9. května 215, 533 72 Moravany
zapsán v seznamu soudních exekutorů Exekutorské komory České republiky pod evidenčním číslem 195
ISDS: tb3negn IČ 65200241 DIČ CZ7306043415 Bankovní spojení: 215 517 517 / 0600 GE Money Bank a.s.
TEL: +420 466 797 880 FAX: +420 466 797 890 email: [email protected] Úřední deska: www.exek.cz
195 EX 1555/08-206
evid. č. opr.: 4804229372
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72
Moravany, Česká republika jmenovaný rozhodnutím ministryně spravedlnosti České republiky č.j. MSP400/2014-OJ-SO/4 s účinností od 1.9.2014 novým soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu
Pardubice po soudním exekutorovi JUDr. Arnoštu Hofmanovi, který byl pověřen k provedení exekuce Okresním
soudem v Ústí nad Orlicí dne 11.08.2008 pod č. j. 0Nc 8050/2008-5
na návrh oprávněného:
LOITE Consulting a.s., se sídlem Husitská 344/63, Praha,
PSČ: 130 00, IČ: 24218880,
práv. zast. advokátem JUDr. Petrem Maškem,
se sídlem Boušova 792, Praha-Klánovice, PSČ: 190 14,
IČ: 16063571,
proti povinnému:
Goldmann David, bytem A. Staška 881, Ústí nad Orlicí, PSČ: 562
01, IČ: 86695827, RČ: 800306/3684,
za účasti přihlášených věřitelů:
1.Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí,
se sídlem Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí - Hylváty,
2. Raiffeisenbank a.s.,
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 PRAHA 4,
3. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.,
se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3,
4. BNP Paribas Personal Finance SA,
se sídlem na adrese Boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž,
Francie, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži pod č.
542097902, jednající v České republice prostřednictvím BNP
Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod,
se sídlem Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha 5,
5. Matco, s.r.o., se sídlem Opatovická 4, 110 00 Praha 1,
6. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlemVinohradská 2577/178, 130 00 Praha-Vinohrady,
7. Exekutorský úřad Litoměřice,se
sídlem Mírové náměstí 1, 412 01 Litoměřice,
8. Intrum Justitia Czech, s.r.o.,
se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha
9. Exekutorský úřad Jeseník,
se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník,
k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 52.083,57 Kč,úroky z prodlení ve výši 21%
ročně z částky 53.736,19 Kč ode dne 04.07.2006 do zaplacení, náhradu nákladů předcházejícího řízení ve výši
22.427,60 Kč a povinnosti uhradit náklady exekuce, rozhodl dle §47 a §59 odst. 1 písm. c) exekučního řádu
v návaznosti na ustanovení § 336m odst. 1 o.s.ř.
t a k t o:
Následné dražební jednání prodejem nemovitých věcí povinného nařízené dražební vyhláškou
č. j. 195 EX 1555/08-196 ze dne 16.03.2016 se odročuje na neurčito.
O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad Pardubice byl Okresním soudem v Ústí nad
Orlicí dne 11.08.2008, pod č. j. 0Nc 8050/2008-5 pověřen provedením exekuce na majetek povinného. Dnem
31.8.2014 zanikl výkon funkce soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana a do uvolněného Exekutorského
úřadu Pardubice byl rozhodnutím ministryně spravedlnosti České Republiky jmenován rozhodnutím č.j. MSP400/2014-OJ-SO/4 s účinností od 1.9.2014 novým soudním exekutorem Mgr. Tomáš Voborník. Podle §15 odst.
5 zákona č. 120/2001 Sb. z. Exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy
tohoto exekutorského úřadu a provádí dále exekuční i další činnost.
Na 27.04.2016 bylo nařízeno konání následného dražebního jednání dle dražební vyhlášky
č. j. 195 EX 1555/08-196 ze dne 16.03.2016.
Dne 25.4.2016 bylo Vyhláškou Krajského soudu v Hradci králové, pobočka v Pardubicích pod
č.j.: KSPA 60 INS 9690/2016 zahájeno insolvenční řízení povinnného.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§202 odst. 1. písm. a) o.s.ř.).
Listinné stejnopisy v exekučních řízeních vedených Exekutorským úřadem mohou být
vyhotovovány za součinnosti provozovatele poštovních služeb. K písemné žádosti účastníka
řízení, kterému byly listinné stejnopisy vyhotovené za součinnosti provozovatele poštovních
služeb zaslány, zašle soudní exekutor elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou
v žádosti písemnost vyhotovenou v elektronické podobě, popř. ji předá účastníkovi řízení nebo
jeho zástupci na technickém nosiči dat, který účastník řízení za tímto účelem spolu se žádostí
předloží soudnímu exekutorovi.
V Moravanech dne 27.04.2016
Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
Exekutorský úřad Pardubice
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

195 Ex 3286/09 - Exekutorský úřad Pardubice

195 Ex 3286/09 - Exekutorský úřad Pardubice I. Další dražební jednání prodejem nemovitých věcí povinného nařízené usnesením č. j. 195 Ex 3286/09-180 ze dne 16.03.2016 se odročuje na neurčito. II. Oprávněný a ti, kteří do řízení přistoupili j...

Více

ceník krytý plavecký bazén - Rekreační služby Ústí nad Orlicí

ceník krytý plavecký bazén - Rekreační služby Ústí nad Orlicí plavecký bazén, páry, vířivka, tobogán / doplatek za překročení 1 min. 1 Kč

Více

195 EX 825-06 - e

195 EX 825-06 - e proti výrokům uvedeným v bodě I., II., VI., VIII., IX., X., XI., XII. není přípustné. Soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad Pardubice byl Okresním soudem v Jihlavě dne 16.06.2006, p...

Více

Cross Czech a.s. - CNZ – Co po nás zbude

Cross Czech a.s. - CNZ – Co po nás zbude • Do návrhu řešení jsou zakomponovány všechny relevantní požadavky včetně plánů a požadavků organizace • Audit je nezávislý a jeho výsledky (projektový záměr) mohou být podkladem pro: – žádost o do...

Více

JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Usnesení Usnesení o nařízení

JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Usnesení Usnesení o nařízení 1. Oprávněnému, 2. Těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, 3. Povinnému, 4. Manželu povinného (je-li nemovitost v SJM), 5. Osobám, o nichž je mu známo, že mají k nemovitosti předkupní ...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška tel.: 577 001 640, e_mail :[email protected] Bankovní spojení 2108578313/2700, var. s. 772013 Číslo jednací: 177 EX 7720/13-176 012 EX 271/06

Více

usnesení - dražební vyhláška - Exekutorský úřad Šumperk

usnesení - dražební vyhláška - Exekutorský úřad Šumperk Obecní úřad Uhersko - obecní úřad obce, v jehož obvodu je bydliště povinného (DS - k vyvěšení na úřední desku) Obecní úřad Moravany - obecní úřad obce, v jehož obvodu je nemovitá věc povinného (DS ...

Více

Usnesení-dražební vyhláška

Usnesení-dražební vyhláška společném jmění manželů, vydražitel uvedený v § 336m ost. 2 o.s.ř. a dále ti, kterým v nabytí věci brání zvláštní právní předpis. XIV. Vzhledem k tomu, že o.s.ř. ani e.ř. neupravuje bližší informac...

Více