Chřibský zpravodaj

Komentáře

Transkript

Chřibský zpravodaj
Chřibský
zpravodaj
Èíslo 7
Roèník 24
Červenec 2014
Krátce z města
Cena 5 Kè
CHŘIBSKÉ KULTURNÍ LÉTO
XVIII. ROČNÍK
Areál volného času
Po všech drobných problémech byl v pátek 13. června
2014 otevřen Areál volného času včetně stánku rychlého
občerstvení. Vzhledem k tomu, že se jedná o další prostory
sloužící pro zábavu a relaxaci občanů včetně dětí, je snaha
o co nejlepší otevírací dobu a její využití. Zatím hledáme,
jak nejlépe skloubit obsluhu a dozor uvedeného areálu.
Vzhledem k tomu, že během chvíle začalo docházet k ničení a poškozování zařízení, museli jsme přistoupit k výběru
vstupného. (Původní záměr to nebyl). Někteří občané si
nedokáží vážit toho, že bylo vytvořeno nové zařízení pro zábavu a zcela úmyslně se snaží ničit, na co přijdou a zjevně
jim to dělá dobře... Bylo potřeba nejen zdokonalit kamerový
systém, ale zároveň zajistit obsluhu tak, aby se zastavilo
ničení majetku. Musíme konstatovat, že vstupné je spíše
symbolické. Otevírací doba středa až neděle je také nedostačující a hledá se řešení, jak zajistit plynulý chod volnočasového zařízení nepřetržitě po celý týden. Věříme, že se
nám toto podaří vyřešit ke spokojenosti všech návštěvníků. Dále rozšiřujeme i občerstvení nejen pro návštěvníky
výše uvedeného zařízení, ale bude jistě dobře sloužit i pro
kolemjdoucí. Záměrem je celý areál provozovat od měsíce
dubna do konce září každého roku. Přes zimní měsíce bude
prostor uzavřen. Jsme přesvědčeni, že po vychytání některých drobností si najde každý vyžití dle svého uvážení.
(JM)
Sdružení Tadeáše Haenkeho, o. s. a město Chřibská
Vás zvou na
PĚVECKÝ KONCERT
„Vyznání českým i světovým mistrům“
Účinkují:
Štěpánka Heřmánková - soprán
Helena Krausová - soprán
Jiří Brückler - baryton,
sólista opery Národního divadla v Praze
Martin Šrejma - tenor,
sólista opery Národního divadla v Praze
Lenka Navrátilová - klavírní doprovod
Kostel sv. Jiří ve Chřibské,
v sobotu 9. srpna v 18.30 hodin.
ČIŠTĚNÍ ŘÍČKY
CHŘIBSKÉ KAMENICE
Připojte se k nám a pojďme společně udělat něco pro
kousek země, kterému říkáme domov.
SOBOTA 2. 8. a NEDĚLE 3. 8. 2014 od 13.00 hod.
Sraz CHŘIBSKÁ NÁMĚSTÍ u městského úřadu!
Rozvoz a svoz dobrovolníků podél říčky zajištěn.
Dále malé občerstvení a na závěr každého dne
(cca 17.00 hod.) společný oheň se špekáčky.
CHŘIBSKÉ KULTURNÍ LÉTO XVIII. ROČNÍK
Město Chřibská a Sdružení Tadeáše Haenkeho, o. s.
Vás zvou na
VÝSTAVU
CHŘIBSKÁ SKLÁRNA 1414 - 2014
v Novém domě na náměstí.
Výstava otevřena
v sobotu a v neděli od 13. 7. do 3. 8. 2014
od 9.00 do 11.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.
Maškarní rej dětí
(MK)
Červenec 2014
Chřibský zpravodaj
Základní a mateřská škola
Tadeáše Haenkeho
Žáci 9. třídy
Sportovní hry mikroregionu Tolštejn
Dětská olympiáda ve Chřibské
Hasiči ve škole
Policie ČR ve školce
Projekt Tonda obal
str. 2
Červenec 2014
Chřibský zpravodaj
Z naší základní školy
Projekt Tonda obal
Projekt Tonda obal, financovaný autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., dorazil po čase i do
naší školy. V pátek 23. 5. tak dostali žáci prvního i druhého stupně možnost zúčastnit se programu Tonda obal
na cestách. Jedná se o projekt s ekologickým zaměřením
na třídění odpadu. Lektor, který na prvním stupni naší
školy strávil s prvňáčky, druháky, třeťáky, osmáky a deváťáky celé dopoledne, byl velmi mile překvapen, jak naše
děti třídění odpadků ovládají, spousta věcí byla pro žáky
známá. Lektora nadchla i skutečnost, že škola je vybavena koši na plast, bio, papír.
Přesto byl program pro naše žáky zajímavý, jednalo se
o projekci na interaktivní tabuli obohacenou o praktické
ukázky drobných předmětů, výrobků z recyklovaných
materiálů, které si děti mohly podrobně prostudovat.
Především je překvapily informace, co vše lze poté z recyklovaného materiálu dále vyrobit. Zaujaly je zejména
plastové láhve a jejich další využití pro výrobu fleecových
mikin, výplní spacáků, polštářů atd. Děti si přitom názorně uvědomily, že třídění odpadků, tak jak jsme na to nejen ve škole zvyklí, má skutečně pro naše životní prostředí
nesmírný význam.
(MK)
Hasiči ve škole
V dopoledních hodinách 10. června 2014 uspořádala
Základní škola ve Chřibské a Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje ve spolupráci s dalšími partnery praktickou ukázku zásahu integrovaného záchranného systému.
Akce se konala v areálu naší základní školy.
Uskutečnilo se tak v rámci požárního cvičení, které
mělo za cíl prověřit rychlost evakuace dětí z prostoru
školy při možném požáru či jiném ohrožení a také časy
dojezdu hasičských jednotek na místo zásahu. Hasiči
byli informováni, že ohnisko požáru je v učebně chemie,
kde se nachází 15 uvězněných osob. Akce se zúčastnili
hasiči z České Kamenice (JPO I HZS i JPO III JSDHO),
Varnsdorfu (JPO I HZS), Krásné Lípy (JPO III JSDHO) a
Chřibské (JPO III JSDHO).
I ve škole je třeba, abychom byli připraveni na případnou mimořádnou situaci. V úterý 10. června v 10.00 byl
vyhlášen požární poplach a pomocí linky 150 zavoláni
hasiči. Žáci opustili školu a shromáždili se na dvoře školy.
Po sčítání žáků jsme se přesunuli na hřiště u školy. Ke
škole přijel požární žebřík a byla provedena evakuace
osob z okna odborné učebny chemie. Evakuované osoby
si zahráli: Míša Kotianová, Petr Novák, Iva Čížková, Jára
Jindra.
Součástí dopoledního programu byla rovněž individuální prohlídka hasičské techniky. Na závěr proběhla
diskuze mezi žáky školy a přítomnými hasiči, a protože
bylo opravdu veliké teplo, došlo samozřejmě i na osvěžení
žáků zásahovou vodou.
(MK)
str. 3
Úspěchy žáků naší školy
Dne 26. 4. 2014 proběhlo na zámku ve Šluknově slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže na téma „Vliv člověka na přírodu“, kde v I. kategorii obsadila II. místo Eliška
Trojanová, žákyně druhé třídy, ve II. kategorii první místo žákyně páté třídy Anna Mašková.
Dále se žáci naší školy zúčastnili matematické soutěže
CVRČEK, kterou absolvovalo v celém okrese Děčín 575 řešitelů. Z tohoto velkého počtu dětí obsadil Michal Papoušek
I. místo a Lukáš Brzák III. místo. Oba žáci jsou z druhé třídy.
Ještě jednou jim tímto všem blahopřejeme a děkujeme. (EV)
Sportovní hry
mikroregionu Tolštejn
V Jiřetíně pod Jedlovou se jako každý rok konaly Hry
starostů. Letos se zúčastnilo 7 škol a mezi nimi i ta naše.
Dát dohromady družstvo 22 žáků byl nelehký úkol, ale
povedlo se, skončili jsme čtvrtí, což byl nejlepší výkon za
poslední léta. Kdyby děvčata, která hrála přehazovanou,
poslední zápas nevzdala, mohli jsme být celkově třetí.
Nejlépe se nám vedlo ve fotbale, sprintu mladších žáků,
přespolním běhu mladších i starších žáků a žákyň, v hodu
na koš. Zde jsme stáli vždy na stupni vítězů.
Chtěla bych vyzdvihnout výkony žáků Lukáše Růžičky
ve sprintu i přespolním běhu a Pepy Baláže ve fotbale. Za
sportovní výkony a pomoc bych chtěla poděkovat Marku
Grodzárovi.
Závěr zní: Příští školní rok musíme více trénovat přehazovanou.
(MK)
Z naší mateřské školky
• Dne 11. 6. proběhla v mateřské škole akce, kterou
organizovala Policie ČR - obvodní oddělení Krásná Lípa.
Praporčík Jan Hampl si děti svým osobitým přístupem
okamžitě získal. Výklad nejen o práci policistů přizpůsobil
dětskému myšlení a zpestřil o praktické ukázky. Za hezky strávené dopoledne děkujeme prap. Janu Hamplovi a
prap. Michalovi Šefarovi.
• Dne 19. 6. proběhla v mateřské škole VI. mini-olympiáda v pětiboji, která kdysi vzešla z myšlenky pana J. Nepovíma. Soutěžilo se v následujících disciplínách: hod míčkem
na cíl, hod míčkem do dálky, skok daleký, běh na 300 m
a běh na 60 m. Účastníci letošní mini-olympiády dosáhli
výborných výsledků, neboť všichni našli svůj cíl. Gratulujeme a děkujeme všem, kteří se tohoto sportovního dopoledne zúčastnili. Za věcné dary děkujeme FK Chřibská.
• Dne 17. 6. jsme již po druhé reagovali na výzvu mateřské školy v Prysku a zúčastnili se „Lesní miniolympiády“. Letos se nám obhájit první místo nepodařilo, ale
přesto jsme si dopoledne krásně aktivně užili. Reprezentanti MŠ ve Chřibské: Lukáš Matějovský, Matěj Měřička,
Lucie Šindelářová a Tereza Malá. Na děti dohlížely a
podporovaly: Jana Sedláčková (učitelka MŠ) a Mgr. Olina
Vinšová (učitelka ZŠ). Speciální poděkování patří městu
Chřibská, jehož představitelé zajistili dopravu.
(MN)
Červenec 2014
Chřibský zpravodaj
Z policejního bloku
od 1. 6. do 30. 6. 2014
• V měsíci červnu 2014 nebyl ve Chřibské oznámen
žádný případ majetkové trestné činnosti.
• Hlídkou OOP Krásná Lípa byl v nočních hodinách
přistižen v Dolní Chřibské řidič, který řídil po pozemní
komunikaci osobní vozidlo viditelně pod vlivem alkoholu.
Řidič se na opakovanou výzvu odmítl podrobit odbornému
měření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem a dále se
odmítl podrobit i zkoušce, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou a odmítl lékařské vyšetření a odběr biologického materiálu. Jeho jednání bylo oznámeno do správního
řízení, kde mu hrozí pokuta od 25.000 do 50.000 Kč a
zákaz řízení až na dva roky.
• V katastru Chřibské byly v uvedené době nahlášeny
tři dopravní nehody, které řešila dopravní policie.
V prvním případě došlo ke střetu dvou protijedoucích
osobních vozidel v Horní Chřibské, při které nedošlo ke
zranění a hmotná škoda dosáhla výše 5.000 Kč. Dechové
zkoušky nebyly vzhledem k opožděnému oznámení události provedeny.
Ve druhém případě se řidič osobního vozidla plně nevěnoval řízení a vyjel v Krásném Poli v zatáčce s vozidlem
mimo vozovku do lesního porostu, kde zachytil o několik
vzrostlých stromů a přední částí vozidla do jednoho narazil. Při události nedošlo ke zranění osob, alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou, hmotná škoda dosáhla
výše 95.000 Kč.
Ve třetím případě nepřizpůsobil řidič osobního vozidla
rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a
povětrnostním podmínkám, vozovka na výjezdu na Děčín
byla mokrá po dešti. Vlivem nepřiměřené rychlosti dostal
s vozidlem při projíždění ostré pravotočivé zatáčky smyk.
Vozidlo tak vyjelo vpravo mimo vozovku, kde se převrátilo
na levý bok. Přitom došlo k zachycení zábradlí nad silniční propustí. Při události nedošlo ke zranění osob, alkohol
byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou, hmotná škoda
dosáhla výše 42.000 Kč.
• Za uvedené časové období bylo na OOP Krásná Lípa
evidováno celkem 16 trestných činů a 75 přestupků, z toho
45 přestupků bylo vyřešeno blokovou pokutou.
Za OO PČR Krásná Lípa sepsal:
praporčík Mráz Ondřej, telefon: 723 255 954
Z klubu důchodců...
Ve čtvrtek 26. 6. 2014 jsme uskutečnili zájezd, kde
jsme v Benešově nad Ploučnicí navštívili Horní a Dolní
zámek ze 16. století postavené pány ze Salhauzenu. Po
prohlídce nás autobus odvezl do Děčína, kde jsme pokračovali a ve 14.00 nás čekala prohlídka děčínského zámku.
V rámci dvou prohlídkových okruhů jsme viděli soukromé
i reprezentační komnaty s cennými sbírkami a krásným
výhledem na labské údolí. Byli jsme jedni z prvních návštěvníků nově otevřené expozice zámku Děčín. Zavítali
jsme i do rozkvetlé Růžové zahrady.
Výlet se nám vydařil a počasí nám jako vždy přálo. Tímto děkujeme pí Lakomé za uskutečnění zájezdu.
AM
str. 4
Maškarní rej dětí
Dne 28. 6. 2014 se od 15.00 do 18.00 hodin konal v sále
Radnice maškarní rej dětí, který uspořádalo, za vydatné
pomoci Města Chřibská, sdružení mladých maminek ze
Chřibské. Sám jsem byl na této akci přítomen a byl jsem
mile překvapen, jak vše proběhlo a kolik dětí ze Chřibské
si užilo necelé tři hodiny maškarního reje a výborných
dětských písniček od DJ Kratochvíla.
Celý maškarní rej, uvedl místostarosta p. Nepovím,
který při svém uvítacím proslovu vyzdvihl tu skutečnost,
že finanční výtěžek z tohoto maškarního reje bude věnován na léčbu malého Matyáška Titěry a osobně předal
před skončením celé akce do rukou maminky Matyáška
symbolicky finanční šek v hodnotě 13.474 Kč.
Tedy je vidět, že i v dnešní době není nám, obyčejným
lidem jedno, jaké trápení mají jiní z našeho města. Vím,
že to bohužel malého Matyáška nevyléčí, ale snad to trochu pomůže jeho rodičům zvládnout tak těžké chvilky,
jaké si z nás jen málokdo umí představit. Proto bych chtěl
tímto poděkovat mladým maminkám a zástupcům Města
Chřibská, že zorganizovali tuto akci a v neposlední řadě
patří dík všem, kteří věnovali svůj čas, část svých peněz
i hmotných darů, aby podpořili dobrou věc.
(MŠ)
Rádi bychom touto cestou poděkovali MÚ Chřibská
za uspořádání dětského karnevalu, jehož výtěžek šel na
konto Matyáška.
Dále také děkujeme firmě Amann s.r.o., základní škole
Tadeáše Haenkeho a rodině, přátelům a známým z blízkého okolí za poskytnutí finančního daru pro našeho syna.
Díky vám všem můžeme Matyáškovi pořídit další kompenzační pomůcky, které potřebuje ke svému každodennímu životu. Moc si vážíme Vás všech, kterým není osud
našeho syna lhostejný a ze srdce Všem moc děkujeme.
Rodiče Iveta a Lumír Titěrovi
Napsali nám...
*
Maškarní rej
Jakmile jsme se dozvěděli už v minulém „Zpravodaji“, že se bude první
prázdninovou sobotu konat ve Chřibské
Maškarní rej pro děti v sále restaurace
Radnice, už se vnučka Anežka nemohla
dočkat. S maminkou jsme vymysleli
kostým čarodějky. Náhodou se také
ozvala malá kamarádka Terezka z Liberce, která byla u babičky v Kytlicích a přijela rovnou
jako havajská tanečnice. Sešlo se hodně masek a pan
Kratochvíl jim pouštěl dětskou diskotéku. Dokonce byla
i tombola o pěkné ceny. Děti i dospělí si užili pěkné
odpoledne. Když bylo vyhlašování cen o nejlepší masku, jaké bylo překvapení, když vyzvali i naši Anežku,
za pěkné umístění vyhrála šmoulí dort, na kterém si
s Terezkou pochutnala. I Terezka se umístila a vyhrála
plyšového zajíce. Každé dítě dostalo nějakou drobnost.
Maškarní rej opět nezklamal. Díky všem, kdo akci pro
děti připravovali.
Hana Moravcová
Červenec 2014
Chřibský zpravodaj
str. 5
Sláva na vrcholu Studence Napoleon a zdravotnictví
Několik desítek turistů a přátel přírody se sešlo v neděli
22. června na vrcholu Studence, aby zde společně oslavili
5. výročí otevření opravené rozhledny. Cesta k její opravě
nebyla snadná, ale že se podařila, je především zásluhou Občanského sdružení Pod Studencem v čele s předsedkyní Jitkou
Tůmovou a mnoha dalších příznivců a podporovatelů. Oslavu
zahájil hudební
pozdrav v podání sl. Balíkové
a sl. Švejdové,
po kterém následoval proslov
paní Tůmové. Ta
mimo jiné přivítala mezi shromážděnými ing.
Janatku, autora
statického
posudku rozhledny, díky kterému bylo možné
opravu uskutečnit, a J. BeránRozhledna na Studenci je druhou
ka, zástupce firnejstarší železnou rozhlednou v Čechách
(foto FS) my Lana, s.r.o.,
která opravu provedla. Do programu přispěl svým hudebním pásmem Ženský pěvecký sbor z České Kamenice, a po závěrečném slovu
Mireny Švejdové se všichni vydali na cestu domů.
(FS)
VÝLET NA GRABŠTEJN
SOBOTA 23. SRPNA 2014
Asi každý z nás zná z učebnic dějepisu Napoleona Bonaparte jako zarputilého válečníka a vojevůdce. S druhou,
méně známou stránkou jeho osobnosti se mohl seznámit
každý, kdo přišel v sobotu 21. června do sálu Radnice, kde
proběhla v nadpisu článku uvedená přednáška, lépe řečeno
zajímavé vyprávění Prof. MUDr. Stanislava Tůmy, CSc.,
zabývající se Napoleonovými činnostmi jinde než na válečných polích. Běžně se totiž neví, že Napoleon se mimo jiné
velmi zasloužil o rozkvět Francie provedením rozsáhlých
reforem a zavedením zákonů, z nichž mnohé jsou inspirací
pro evropské státy včetně České republiky dodnes. Také ve
zdravotnictví zavedl převratná opatření, což bylo hlavním
námětem přednášky.
Přednášce předcházelo
taneční vystoupení dívčího
sboru Centra denních služeb
Vilová, které sklidilo u přítomných velký úspěch.
Na uspořádání akce se
podílelo Sdružení Tadeáše
Haenkeho spolu s Občanským sdružením Pod Studencem a Městem Chřibská
Z vystoupení dívčího sou- s podporou Ústeckého kraje
boru Centra denních služeb a Studia Slamow Praha.
(FS)
Vilová
(foto FS)
V sobotu 21. 6. 2014 v rámci Chřibského kulturního
léta vystoupila v sále Restaurace Radnice skupina dívek
z DSS Vilová v Praze. Pod vedením lektorky paní Simony Sadilové děvčata předvedla svůj taneční program.
Chtěli bychom tímto srdečně poděkovat za umožnění
vystoupit s tímto programem v krásných prostorách Radnice města, především pak vedení města, za technickou
pomoc panu Janu Korbelovi a zaměstnancům Radnice.
Velký dík rovněž patří rodině Krausových a všem členům STH, kteří celou akci iniciovali a podpořili nejenom
finančně, ale i svojí hojnou účastí na vystoupení. Za milé
přivítání a příjemný pobyt v ubytovně CHKO děkujeme
manželům Sojkovým. A děkujeme i Vám všem, kteří jste
přišli a potleskem snahu děvčat ocenili. Jana Hrušková
XXII. Benefiční představení na záchranu hradu
Bedřich Smetana
DVĚ VDOVY
Účinkují sólisté a sbor opery
Národního divadla v Praze
Scénické provedení s klavírním doprovodem
Dirigent - Robert Jindra
Přihlášky a informace do 31. 7. 2014:
J. Boušková, 728 776 060, [email protected]
J. Krausová, 724 744 964, [email protected]
Cena zájezdu 400 Kč
Zájezd se uskuteční pouze bude-li naplněn autobus. Zájemci obdrží všechny potřebné informace, autobus bude
jako obvykle přistaven do jednotlivých zastávek ve směru
od Varnsdorfu do Chřibské a zpět.
Členky Klubu důchodců na zájezdě
Zprávy ze sportu
Z fotbalového
klubu...
Zdravím opět všechny fanoušky fotbalu a všechny příznivce kulatého nesmyslu.
V průběhu vrcholového MS v Brazílii přicházím s informací o tom, jak dopadlo výsledkově počínání našeho
fotbalového mužstva FK Chřibská v jarní závěrečné části
Okresního přeboru ročníku 2013-2014. Nutno předeslat,
což je pro mě překvapením, že jarní část soutěže byla
herně i výsledkově úspěšnější než podzim, protože celá
léta předtím tomu bylo naopak. Nejdůležitější je však
informace, že přes všechny problémy a situace, které
jsme byli nuceni řešit, se naše mužstvo udrželo i nadále
v soutěži Okresního přeboru a můžeme tak snovat plány,
pokud tedy nějaké budou, na lepší umístění a výsledkové
zlepšení v příštím ročníku. K tomu je však zapotřebí větší chuť a odhodlanost hráčů, výboru a realizačního týmu
a výsledky se jistě dostaví. Naše mužstvo se udrželo na
11. místě v tabulce se ziskem 24. bodů a skórem 49:78.
Není to bůhvíjak oslnivé, a jak jsem řekl, je co zlepšovat,
ovšem máme dobré mužstvo, které by mohlo při větší
odpovědnosti a přístupu ke hře uhrát lepší výsledky.
A snad o to nám jde - jestli je tomu naopak, potom je zcela zbytečné doufat v lepší výsledky a celkovou životnost
fotbalu ve Chřibské. Mezi nejlepší naše střelce branek
patří Roman Makyš se ziskem 11 branek, Stárek Martin
s 8 brankami, Jaroslav Kunc s 5 brankami a Hon Martin
se 4 brankami. Po třech zásazích do sítě soupeře se dělí
Kunc Jan a Nepovím Jaromír ml. Ostatní hráči naše skóre vylepšovali jen zřídka kdy. To je k hodnocení fotbalové
sezony asi všechno, snad jsem nic nezapomněl a na nikoho nezapomněl. A na závěr chci upozornit na ty méně
příjemné problémy, které s našim fotbalem souvisí. Jde
o existenci mužstva, pokud bude bez realizačního týmu,
neboť rezolutně odmítli svou účast v týmu pro další sezonu vedoucí mužstva Blažek David a asistent trenéra
Bohuslav Kunc, tak kdo převezme zodpovědnost za další
funkčnost hráčů?! Nabízí se řešení, že s týmem budu
v další sezoně bojovat já sám, ale opak je pravdou. Fotbal mám rád, ale stejně jako pro mé kolegy, ze stejných
důvodů bude tato sezona nejspíš poslední. Důvodem
k našemu rozhodnutí jsou neustálé problémy s hráči,
s jejich porušováním disciplíny, přístupu k trenérům
a celkově ke hře samotné o mistrákách a zejména chování některých jedinců k samotnému realizačnímu týmu.
Zásadním řešením je schůze FK Chřibská za účasti celého výboru, realizačního týmu a všech registrovaných
hráčů, kde se celá situace a problémy vyřeší a životnost
„A“ týmu se nasměruje novou cestou. Nevím, zda mi
všichni zainteresovaní rozumí, ale už bylo dost slibování, chci vše projednat a slyšet slova chlapců, za kterými
si budou stát. V žádném případě neutíkám od problémů,
ale bez těchto kroků sám do toho bohužel v příští sezoně
také nejdu. Všem přeji krásné léto, užijte si dovolenou a
snad se zase u fotbalu potkáme a ve zdraví setkáme.
Fotbalu zdar Arnošt Konopka
Společenská kronika
V červenci oslavují:
Rychtaříková Jaroslava
Cimplová Marianna
Stummer Jiří
Vajdjak Jozef
Míček Jaroslav
Myška Bohumír
Sajdl František
Všem srdečně blahopřejeme!
77 let
77 let
74 let
73 let
72 let
72 let
70 let
Přistěhovali se:
Roušal Pavel
Bernátová Zdeňka
Jančík Milan
Jančíková Marie
Fialka Miroslav
Bernát František
Dětské rybářské závody 2014
V sobotu 21. 6. 2014 se konal již 6. ročník dětských
rybářských závodů o Pohár města Chřibská. Zúčastnilo
se 13 závodníků, 9 místních, 3 z Krásné Lípy a 1 z Rumburku. Počasí bylo chladnější, ale děti si závody užívaly od
začátku až do konce. Po prvním kole byly výsledky celkem
vyrovnané, a tak rozhodlo až kolo druhé.
Výsledky:
1. místo - Šimon Karkule 686 cm (loňský vítěz)
2. místo - Sabina Vajdjaková 486 cm
3. místo - Andrea Boštíková 216 cm (Krásná Lípa)
První chycená ryba - Šimon Karkule, nejmenší rybu
chytil Dominik Šindelář (okoun 7 cm), největší rybu chytil
Šimon Karkule (kapr 53 cm).
Děkujeme manželům Svobodovým za zapůjčení areálu
koupaliště a všem, kteří se podíleli na organizaci závodů.
Sponzoři závodů: město Chřibská, MOČRS Chřibská,
pí Hrochová, Rybářské potřeby Česká Kamenice a místní
občané.Všem moc děkujeme.
RM
Mladí rybáři
CHŘIBSKÝ ZPRAVODAJ l vychází 1x měsíčně l č. 7 vyšlo dne
14. 7. 2014 l vydává Město Chřibská, 407 44 Chřibská, okres Děčín,
IČ 261378, MK ČR E 12240 l Sazba a tisk Tiskárna Trio Varnsdorf.

Podobné dokumenty

Chřibský zpravodaj

Chřibský zpravodaj JEJÍ PASTORKYŇA Účinkují sólisté a sbor opery Národního divadla v Praze

Více

Chřibský zpravodaj

Chřibský zpravodaj města, kde došlo k rekonstrukci komunikace vedoucí z Krásného Pole do Kytlic a komunikace z Dolní Chřibské do Doubic.

Více