aRCH CItIEs - Atelier Simona

Komentáře

Transkript

aRCH CItIEs - Atelier Simona
Království Saúdské Arábie
Výstava
ARCH CITIES
konaná 10. – 23. 10. 2011 v Praze
Hosté/Guests
v rámci 5. ročníku mezinárodního festivalu
moderní a současné architektury
v Letohrádku Belveder na Pražském hradě
1/2
pod záštitou Pražského Hradu
a velvyslanectví Saudské Arábie
Království Saúdské Arábie
Veslvyslanec / Embassy:
Abdullah bin Abdullaziz Al Al-sheikh
Velvyslanectví Království Saúdské Arábie
/ Embassy of Kingdom of Saudi Arabia
Adresa / Address:
Korunovační 622/35
160 00 Praha 6, Czech republic
Tel.: / Phone: +420 257322903
E-mail: [email protected]
historie
Hosté/Guests
Kořeny dnešní Saúdské Arábie sahají až
do starověku k nejstarším civilizacím na
Arabském poloostrově. Po celá staletí
hraje tento poloostrov v dějinách lidstva
významnou roli, i přesto, že v předislámské
Arábii byla většina území, kromě několika
městských obchodních osad, jako je
například Mekka a Medina nacházející
se v oblasti Hidžáz na západě Arabského
poloostrova, krajinou kočovných kmenů,
nebo vyprahlou neobydlenou pouští.
Islámský prorok Muhammad se narodil v
Mekce přibližně v roce 570. Na počátku
7 století Muhammad sjednotil kmeny na
poloostrově a vytvořil jednotnou islámskou
náboženskou politiku.
Po jeho smrti roku 632 ji jeho následovníci
v průběhu několika desítek let rozšířili
do dalších oblastí (od Pyrenejského
poloostrova až po Indii). V této době území
zaznamenalo největší vzestup islámu a
Arabský poloostrov se tak stal centrem
islámské říše a díky nejsvatějším městům
Mekce a Medině vzrostl i význam Arabského
poloostrova. Saudská Arábie se stala
politicky periferní oblasti muslimského světa.
První “Saudský stát” byl založen v roce 1744
1/2
v okolí Rijádu, odkud rychle expandoval
a ovládl většinu dnešního území Saúdské
Arábie. Od roku 1932, kdy vzniklo moderní
království Saúdské Arábie sjednocením
království Hidžáz a Nadžd, byla jeho
transformace ohromující. Za pár krátkých
desetiletí království se proměnil z pouštního
národa na moderní, sofistikovaný stát, který
je významným hráčem na mezinárodní
scéně. Současným králem je umírněný
reformátor Abdalláh.
HISTORY
Saudi Arabia traces its roots back to
the earliest civilizations of the Arabian
Peninsula. Over the centuries, the peninsula
has played an important role in history as an
ancient trade center and as the birthplace of
Islam, one of the world’s major monotheistic
religions.
In pre-Islamic Arabia, apart from a small
number of urban trading settlements, such
as Mecca and Medina, located in the Hejaz
in the west of the Arabian Peninsula, most
of what was to become Saudi Arabia was
populated by nomadic tribal societies or it
was an uninhabitable desert.
The Prophet of Islam, Muhammad, was
born in Mecca in about 570. In the early
7th century, Muhammad united the various
tribes of the peninsula and created a single
Islamic religious policy. Following his death
in 632, his followers rapidly expanded
the territory under Muslim rule beyond
Arabia,conquering huge swathes of territory
(from the Iberian Peninsula to India) in a
matter of decades. Doing so, Arabia soon
became a politically peripheral region of the
Muslim world.
The first ‘Saudi State’ established in 1744 in
the area around Riyadh, rapidly expanded
and controlled most of the present-day
territory of Saudi Arabia. Since the modern
Kingdom of Saudi Arabia was founded in
1932 with the union of the kingdoms of
the Hejaz and Nejd, its transformation has
been astonishing. In a few short decades,
the Kingdom has turned itself from a desert
nation to a modern, sophisticated state and
a major player on the international stage.
The current King Abdullah is a moderate
reformer.
KULTURA A TRADICE
Bohatá kultura Saúdské Arábie byla
formována vlivy islámu, rozvojem obchodu
v historii a beduínskými tradicemi. Saúdská
společnost zaznamenala za posledních
několik desetiletí ohromný vývoj. Obyvatelé
Saudské Arábie přizpůsobili své hodnoty
a tradice (pohostinnost a dokonce i styl
oblékání) životu v moderním světě. Saúdská
tradice jsou zakořeněny v učení islámu a
arabských zvycích, které se Saúdové učí od
raného věku ve školách a svých rodinách.
Vrcholem roku je svatý měsíc ramadán a
období Hadždž (pouť) a svátky. Svatý měsíc
Ramadán, kdy muslimové drží půst od úsvitu
do soumraku, vrcholí svátkem Eid-Al-Fitr,
ve které je zvykem dětem kupovat dárky a
oblečení a navštěvovat příbuzné a známé.
Neméně významné je období Hajj, během
kterého miliony muslimských poutníků z
celého světa přicházejí do Mekky. Hajj končí
svátkem Eid al-Adha.
Velmi důležitým svátkem je také Den
saúdské státnosti - 23. září, kdy v roce
1932 vzniklo moderní Království Saudské
Arábie.
CULTURE AND tRADITIONS
The culture of Saudi Arabia is a rich one that
has been shaped by its Islamic heritage, its
historical role as an ancient trade center,
and its Bedouin traditions.
Saudi society has experienced tremendous
development over the past several decades.
The Saudi people have taken their values
and traditions – their customs, hospitality
and even their style of dress – and adapted
them to the modern world. Saudi traditions
are rooted in Islamic teachings and Arab
customs, which Saudis learn about at an
Kingdom of Saudi Arabia
Hlavní město / capital: Rijád / Riyadh
Poloha / location: Arabský poloostrov / arabian peninsula
Rozloha / area: 2 149 690 km²
Počet obyvatel / population: 28 600 000
Státní zřízení / Government: absolutní monarchie / absolute monarchy
Král / king: Abdalláh ibn Abd al-Azíz
Korunní princ / Crown prince: Sultán ibn Abd al-Azíz
Měna / Currency: saúdský rial (SAR) / Saudi riyal (SR)
early age from their families and in schools.
The highlights of the year are the holy
month of Ramadan and the Hajj (pilgrimage)
season, and the national holidays that follow
them. The holy month of Ramadan, during
which Muslims fast from dawn to dusk,
culminates with the Eid-Al-Fitr holiday, in
which it is customary to buy presents and
clothes for children and visit friends and
relatives. The other highlight is the Hajj
season, during which millions of Muslim
pilgrims from around the world come to
Makkah. The Hajj season concludes with the
Eid Al-Adha holiday.
NATIONAL DAY - September 23,
commemorating the foundation of the modern
Kingdom of Saudi Arabia in1932.
poloha - Jihozápadní Asie, na
křižovatce Evropy, Asie a Afriky, která
se táhne od Rudého moře na západě do
Arabského zálivu na východě, hraničí na
severu s Jordánskem, Irákem a Kuvajtem,
na jihu s Jemenem a Ománem a na východě
se Spojenými Arabskými emiráty, Katarem a
Bahrajnem.
LOCATION - Southwest Asia, at the
crossroads of Europe, Asia and Africa;
extending from the Red Sea in the west to
the Arabian Gulf in the east; bordered in the
north by Jordan, Iraq and Kuwait, in the south
by Yemen and Oman, and in the east by the
United Arab Emirates, Qatar and Bahrain.
krajina - Rozmanitá; pustá a
drsná tvořená plochou pouští a polopouští,
pobřežními nížinami, pláněmi štěrku a
písečnými dunami; pár umělých jezer, ale
žádné trvalé vodní toky; na jihu: Rub al-Khali
(Prázdná čtvrť)- největší písečná poušť na
světě; na jihozápadě jsou pohoří s horami
vysokými přes 9000 metrů.
TERRAIN - Varied; fairly barren and harsh,
with salt flats, gravel plains and sand deserts;
a few man-made lakes but no permanent
streams; in the south, the Rub Al-Khali (Empty
Quarter), the largest sand desert in the world;
in the southwest, mountain ranges of over
9,000 feet.
Podnebí - Červen až srpen- v poledne
na poušti přes 45 °C; vlhkost v pobřežních
oblastech až 100%; jinde mírné, možné mrazy
v severních a centrálních oblastech; deště: V
Rub al-Khali 10 let sucha, v horách provincie
Asir 20cm srážek ročně.
CLIMATE - June through August- over
110 °F midday in the desert; humidity in
coastal regions up to 100 %; elsewhere- mild;
possible winter temperatures in the northern
and central regions dropping below freezing;
rainfall-50-100 cmfrom none at all for up to 10
years in the Rub Al-Khali, to 20 inches a year
in the mountains of Asir Province.
Náboženství - Islám, který je
základem právního systému a vlády.
RELIGION - Islam, which is the basis of
the legal system and of government.
Jazyk - Arabština, v městských
oblastech běžně angličtina.
LANGUAGE - Arabic; English widely
spoken in urban areas.
Vládci - King Abdulaziz bin Al-Saud
Abdelrahman, zakladatel (1932-1963),
následovaný jeho syny: King Saud (1953-
1964), King Faisal (1964-1975), King Khalid
(1975-1982), král Fahd (1982 - 2005) a
současný vládce, strážce dvou svatých mešit
král Abdullah bin Abdulaziz.
RULERS - King Abdulaziz bin Abdelrahman
Al-Saud, the founder (1932-1963), followed
by his sons: King Saud (1953-64), King Faisal
(1964-75), King Khalid (1975-82), King Fahd
(1982-2005) and the current ruler, Custodian
of the Two Holy Mosques King Abdullah bin
Abdulaziz.
Vláda - Islámský stát, založený na
principech, které předepisuje Korán (svatá
kniha islámu) a Shari’ah(islámské právo),
provinční rada, konzultativní rady (Majlis AlShura), a Rada ministrů.
GOVERNMENT- Islamic state based on
principles prescribed by the Qur’an (Islam’s
Holy Book) and the Shari’ah(Islamic law);
Provincial Council System, Consultative
Council (Majlis Al-Shura), and Council of
Ministers.
Vlajka - Zelené pozadí s bílými
písmeny muslimské vyznání v arabštině: “Není
Boha kromě Boha: Muhammad je posel Boží.”
FLAG - Green background, with in white
letters the Muslim creed in Arabic: “There is no
god but God: Muhammad is the Messenger of
God.”
Symbol - datlovník, prezentujícího
vitalitu a růst, a dva zkřížené meče,
symbolizující spravedlnost a sílu zakořeněnou
ve víře.
EMBLEM -A date palm, representing
vitality and growth, and two crossed swords,
symbolizing justice and strength rooted in faith.
Hosté/Guests
Hosté/Guests
Království Saúdské Arábie
1/2
3/4
A rc h i t e k t u r a
Saudská Arábie se pyšní unikátním
architektonickým dědictvím, které se vyvíjelo
po celá staletí. Používané stavební materiály
byly dány místním klimatem geografickými
podmínkami a dostupností přírodních zdrojů.
Například stavitelé v centrálních oblastech
upřednostňovali adobe pro svou tvárnost,
dostupnost a tepelně izolační vlastnosti. V
západní Saúdské Arábii byl častý kámen a
červené cihly, zatímco v Jeddah stavitelé
používalo korály z Rudého moře. Současní
architekti Saúdské Arábie se stále více
snaží nacházet inspiraci v těchto tradičních
islámských stavebních konstrukcích a
konceptech. Kombinace tradice s moderními
prvky posiluje vazbu mezi minulostí a
inovativní budoucností. Univerzita KSU a
MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ KRÁLE KHALIDA
jsou výrazným příkladem, jak je možné
dobře kombinovat tradiční islámský design s
moderní konstrukcí. Jednou z nejznámějších
Saudskoarabských staveb moderní
architektury je bezpochyby Kingdom
centre tower (nazýván též Burj AlMamlaka, nebo prostě “otvírák”) v Rijádu. S
jeho výškou 302.3 m se stal nejen nejvyšším
mrakodrapem v Saúdské Arábii, 56. nejvyšší
budovu na světě, je také 3. nejvyšší budovu
s otvorem na světě (po SWFC a Tuntex Sky
Tower), získal také první cenu v kategorii
“design” v soutěži Skyscraper Emporis.
Vlastníkem Kingdom centre tower je Princ Al
Waleed bin Talál, který ovšem v současnosti
plánuje vybudovat novou nejvyšší stavbu
na světě – mrakodrap Kingdom Tower,
známý dříve jako Mile-High Tower. Očekává
se, že vyroste do výšky cca 1600 metrů
(téměř 2x výše než Burdž v Dubaji), a
stane se ústředním bodem nového města
Kingdom City budovaného u města Džidda
kousek od Mekky.
Jednou z nejrevolučnějších staveb
posledních let z hlediska vývoje Saudské
společnosti je UNIVERZITA KAUST Technická a přírodovědecká univerzita krále
Abdalláha, která byla slavnostně otevřena
v roce 2009. Je to mezinárodní výzkumná
instituce, která vítá výzkumné pracovníky a
studenty z celého světa. Všechny činnosti
univerzity probíhají na základě rovnosti,
bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství
nebo pohlaví. Univerzita se nachází v
novém školním areálu 80km severně od
Džiddy. Areál je součástí většího územního
plánu: nového města pro 10.000 až 12.000
lidí žijících v okolí a podporujících univerzitu.
Výstavba začala v roce 2006 a trvala pouhé
3 roky.
Architecture
Saudi Arabia Has a unique architectural
heritage that has developed over the
centuries. Historically, building designs
and materials in Saudi Arabia were
dictated by the climate, geography and
resources available. For example, builders
in the central areas preferred adobe for
its malleability, availability and insulating
qualities. In western Saudi Arabia, stone
and red brick were common, while
Jeddah’s builders used coral from the Red
Sea. Contemporary Saudi architects are
increasingly looking to these traditional
building designs and Islamic concepts or
inspiration. This combination of tradition
with the ultra-modern strengthens the link
between a cherished past and an innovative
future. King Saud University and the
King Khalid International Airport
are two striking examples of just how well
traditional Islamic design and modern
structure can be combined.
One of the most famous Saudi Arabian
modern buildings is undoubtedly the
tallest building in Saudi Arabia - the
KINGDOM CENTRE tower (also called
Al Mamlaka Tower) in Riyadh. It It is also
the 56th tallest building in the world with
a height of 302.3 m (992 ft), third tallest
building with a hole in the world (after SWFC
and Tuntex Sky Tower) and the winner of
the Emporis Skyscraper Award, selected
as the “Best skyscraper of the world for
design”. It is owned by Prince Al-Waleed bin
Talal, a prince of the Saudi royal family, who
is currently planning to biuld the new world
tallest building in the area of Jeddah near
Mecca - Kingdom Tower. It is expected
to be 1,600 meters high (almost s times
taller than Nakheel Tower in Dubai), and it
will be the part of The Kingdom City centre.
One of the most revolutionary recent
projects was the KAUST UNIVERSITYKing Abdullah University of Science and
Technology opened in 2009. It is an
independent and merit-based university
and welcomes researchers and students
from around the world. All activities of the
University shall be conducted on the basis
of equality, without regard to race, color,
religion or gender! The University is located
on a new campus 80km north of Jeddah.
The campus is part of a larger master plan
of a new town of 10,000 to 12,000 people,
surrounding and supporting the University.
The project started in fall 2006, and was
finished in just 3 years.
Kingdom of Saudi Arabia
Developerské projekty
Jsou perspektivní oblastí pro investice
v KSA , protože vzhledem k vysokému
nárůstu populace chybí v současné době
cca 1,5 mil. bytů. V souvislosti s podporou
přílivu zahraničních investic a s ohledem
na rovnoměrný rozvoj jednotlivých
provincií vyhlásila KSA plán výstavby
průmyslových MĚST - program klastrů,
jehož cílem je zřídit 6 integrovaných měst (s
konceptem “žít, pracovat a hrát si”). Očekává
se, že do roku 2020 společně vytvoří více
než 1,5 milionu pracovních míst a příjemné
podmínky pro život více než 2,5 milionům
obyvatel. Jedná se o těchto 6 měst:
- King Abdullah Economic City (KAEC)
v oblasti Džidda, kde má být soustředěn
průmysl energetický a dopravní. Se svou
rozlohou 168 milionů čtverečních metrů, je
doposud největší z těchto středisek. Bude
zahrnovat mohutnou přístavní infrastrukturu,
lehký průmysl a služby, včetně logistických a
finančních.
- Knowledge Economic City (KEC) v oblasti
Mediny - velký technologický park zaměřen
na informační a komunikační technologie a
biotechnologie podporovaný akademickými
a výzkumnými institucemi (vznik studijního
centra Islámské civilizace)
- Prince Abdulaziz Bin Mousaed Economic
City (PABMEC) v Hailu má snahu stát se
největším centrem dopravy a logistiky na
Blízkém Východě
- Jizan Economic City (JEC)má být centrem
těžkého průmyslu a zpracovatelského
průmyslu,
- Tabouk Economic City (TBD) se zaměří na
obchod, logistiku a životní prostředí
- Ras Az Zour Economic city v oblasti
Dammamu (mineral city) má zpracovávat
místní nerostné suroviny a bude mít i svůj
vlastní přístav specializovaný na nakládku
nerostných surovin.
Ekonomická města nebudou pouhými
průmyslovými zónami, ale budou zahrnovat
i bytovou a občanskou infrastrukturu např.
KAEC bude zahrnovat výstavbu 250 tis. bytů
a 56 tis. vil.
Development Projects
Open new investment perspectives, since
in Saudi Arabia there is the lack of about
1.5 million apartments, due to the high
population growth. In connection with the
growth of investments from abroad and with
the regard to proportional development of
particular provinces, Saudi Arabia announced
a construction schedule of the ECONOMIC
CITIES - a cluster based program designed to
establish 6 integrated cities (“live, work and
play” concept) expected to collectively create
by 2020 over 1.5 million jobs and liveable
conditions for more than 2.5 million residents.
The six cities are:
- King Abdullah Economic City (KAEC) in
Rabigh/Jeddah with an area of 168 million
sq m, is the largest of these centres focused
on massive port infrastructure, light industry,
and services, including logistical and
financial.
- Knowledge Economic City (KEC) in Medinalarge technological park supported by
advanced academic and research institutions,
as well as to develop an Islamic civilization
studies centre.
- Prince Abdulaziz Bin Mousaed Economic
City (PABMEC) in Hail intends to become the
largest transportation, logistics, and supply
chain hub in the Middle East.
- Jazan Economic City (JEC) in Jazan
seeks to anchor diverse industries such as
desalination, refining oil, aluminium, copper,
food processing, and regional agricultural
producers.
- Tabouk Economic City (TBD) focuses on
trade, logistics and environment
- Ras Az Zour Economic city in Dammam area
(mineral city) will process local minerals.
The economic cities are not only industrial
zones, but will also include housing and civic
infrastructure, such as KAEC will include 250
thousand apartments and 56 thousand villas.
Vize Saudské Arábie:
využít výhod množství laciné energie a
strategické polohy země, vybudovat základy
moderní ekonomiky. Splněná mise pak
ukáže, že Saúdské Arábie má více než jen
ropu.
Saudi Arabia vision:
Take advantage of its abundance of low-cost
energy and strategic location to build the
foundations of a modern economy. A mission
accomplished will then prove there is more
than oil to Saudi Arabia.
1
2
2
3
1- Kingdom centre: nejvyšší stavba v KSA , Rijád/
Kingdom centre: tallest building in KSA , Riydah
2- King Abdullah Knowledge City
3- Král Abdalláh prohlížející si model KEC /
King Abdullah looking at KEC project model
4 - Mapa polohy průmyslových měst /
The map of the location of economic cities
ATELIER SIMONA GROUP
ATELIER SIMONA - architektonické a designérské studio
ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
ATS - Interior&Design s.r.o.
OSTRAVA
ATELIER SIMONA - BOHEMIA s.r.o.
PRAHA
ATELIER SIMONA – projekt a technologie, s. r. o. BRNO
SAUDI ATS - Contracting, Trading and Consultancy RIYADH
SAUDI ATS - Architecture Design and consulting RIYADH
ATELIER SIMONA – M. E. N. A, s. a. r. l. BEIRUT
ATS SAUDI
Adresa / Address:
Localizer Center - 1st floor
Mohamad Bin Abdelaziz Road „Tahlia“
Riyadh
Zip code: 11586
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Tel.: / Phone: + 966 1 211 3000
www.ats-saudi.com
FLOWER TOWER
zakladatelé ATS SAUDI / ATS SAUDI founders:
Mr. Jihad Elannan (Lebanon), Mr. Saleh Alshebel (KSA), arch. Roman Kuba (CZE), Mr. Ashraf Safieddine (Lebanon)
V březnu 2011 (dne 1. 4. 1432 místního
letopočtu) se nám podařilo společně s
našimi libanonskými partnery a saudskoarabskou společností založit společnost
SAUDI ATS se sídlem v Rijádu. Hlavní náplní
této společnosti navazující na dlouhodobou
úspěšnou tradici Atelieru Simona a patřící
do skupiny Atelier Simona Group jsou
komplexní služby ve stavebnictví v rámci
saudsko-arabského království. Zároveň
předpokládáme, že budeme prostřednictvím
této společnosti rozvíjet spolupráci mezi
Českou republikou a Saudskou Arábií i
v jiných oblastech průmyslu a obchodu.
Hosté/Guests
DESERT ROSE
5/6
SPORT CENTRE
THE TURTLE
March 2011 (April 1, 1432 of the local era)
we managed along with our Lebanese
partners and – a Saudi Arabian company
to establish SAUDI ATS company with its
headquarters located in Riyadh. Main goal
of this company belonging to Atelier Simona
Group is to continue successful tradition of
Atelier Simona Group company and offer
complex services in the building industry within
the Kingdom of Saudi Arabia. At the same
time, via this company we suppose to develop
cooperation between the Czech Republic
and the Kingdom of Saudi Arabia even in
further spheres of business and industry.
DESERT ROSE
model
GOLDEN TOWER
projekty v KSA / projects in KSA

Podobné dokumenty

TEL - Katedra architektury

TEL - Katedra architektury Referenční díla (autorská spolupráce): komplexní obnova exteriéru Petschkovy vily - Residence velvyslance USA v Praze, obnova a přístavba Domu umění Dominikánského kláštera v Opavě, konzervace kost...

Více

Katalog references - TECHNOTRON

Katalog references - TECHNOTRON Material: half-matt stainless sheet Surface: without finishing Note: Impressive usage of pressed steel gratings (front/turned) create an interesting optic masaic. Gratings were not supplied by Tech...

Více

Názory občanů k analýze migrace do ČR

Názory občanů k analýze migrace do ČR "humanitární pomoci" nemající zájem o vybudování vlastní civilizace pustit mezi lidi?? Jedině do zoologických zahrad!! Zná snad někdo jednu jedinou humanitární akci ve prospěch Evropy z Afriky?? Ša...

Více

TV - Emos

TV - Emos URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:25 Pagina 49

Více

Zde - čkait

Zde - čkait Politika architektury ČR – národní program stavební kultury. Za šest let, co jsem předsedou, jde asi již o čtvrté jednání. Poslední se konalo v roce 2013 a dostali jsme se v terminologii dosti dale...

Více

Úspěšný život

Úspěšný život První postoj, který v nás chce Ježíš mít, je abychom si byli vědomi vlastní potřeby: „Blaze chudým v duchu. . . ÿ Řekové mají dvě slova pro popis chudoby: jedno označuje chudého, kterému se nějak d...

Více