Kořenovský zpravodaj duben/2016 (formát: pdf)

Transkript

Kořenovský zpravodaj duben/2016 (formát: pdf)
zPnAtloDA
ronlilotr$rÍ
duben 2016
cena 4'-Kč
Zprávy a zprávičky
Veřejnéosvět|eni
Také v |etošnÍmroce bude probíhatdalŠÍ
etapa rekonstrukceveřejnéhoosvětlenÍna
Po|ubném.
Bude provedenavýměnastoŽárů,
kabe|ů a osvět|ovacích tě|es v úseku
parkovištěu vleku v Polubném- Kořenov
nádražíČo. V oůsteoxutoho bude v době
rekonstrukceněkolikdníveřejnéosvětlenína
trase Po|ubný- Kořenov nefunkční'
Prosíme
o trpě|ivost,po uýměně bude osvět|ení
fungovatspoleh|ivěji
neŽ v pos|edních
letech,
protoŽe na starém kabe|ovém vedení
docházelok časýmporuchám'
oprava obecníchkomunikaci
V minulýchdnechby|apodepsánasmlouvana
opravuněkteých místních
komunikací.
Jedná
se o úsek části komunikace Vedoucí
z Po|ubného k restauraci U Smrku
k poslednísvodnici před zlomem do údo|í
(úsek dále k vleku se zatím, z důvodu
náročnosti
opravy,provádětnebude),z druhé
strany bude tato cesta opravena od nájezdu
z komunikace k PolubnémuaŽ po Hejnovi'
Dále bude opraven úsek cesty od DPS
k Raisovým.
Poslední
opravovanou
komunikacíbude cesta od h|avní si|nice
směrem k penzionuDukát. Po opravě těchto
komunikacínám bude zbývat do budoucna
opravit zbýek cesty od Smrku k Hejnorným
a
komunikaceod restauraceZvonekk oískovně
v Příchovicich. Poté již budou všechny
dů|eŽité obecní komunikace pokryty
asfaltovýmpovrchem,kteý se podstatně|épe
a |evnějiudrŽuje,neŽstávající
perkovécesty.
HasičiPřichovice
Prvníbřeznovousobotu proběhlo|oučení
se
zimou na v|ekupod Štěpánkou,
kde se kona|
tradiční
s|alom.Za pěknéhopočasíse sešlo
hojnémnoŽsfuí
závodníků
ve vŠechvěkových
kategoriích'
Druhousobotuv březnu se konal
- bylo
hasičskýbá| na Ve|imcev Příchovicích
p|no'bá| se vydaři|'Hned po bá|ese v nedě|i
kona|na Ve|imcemaškarní
rej pro děti.Také
tato akce se zdaři|a - zúčastni|o
se velké
mnoŽství
masekv něko|ikakategoriích'
Výlet senioři
Na měsíc květen opět chystáme uý|etpro
našeseniory.Letosse podíVáme
do skanzenu
v Přerověnad Labem.Při zpáteční
cestě opět
navštívíme oblíbenou hospodu
V
Cha|oupkáchve SvijanskémÚjezdu,kde nám
odpo|edne
zpř'tjemní
kape|aHonzyBukovjana.
Pozvánkyna výletobdrŽíseniořiběhemprvní
po|ovinyměsícedubna2016'
oprava rozhlednyŠtěpánka
Letos by měla proběhnout závěrečná fáze
opravyrozh|ednyŠtěpánka.
obec poŽáda|ao
grantovéprostředky,iak Liberecký kraj' tak i
Ministersfuoku|tury.Z přislíbených
dotačních
prostředkůby měly b1fi vybudovány nové
dubovéschodya tak vstupnídveře a dveře na
ochoz. Zároveň by měla proběhnoutoprava
vnitřníchomíteka elektroinstalace.
Po těchto
úkonechby měla být na něko|ik dalších
deseti|etí
zachovánarozh|ednav provozubez
nutnostivětších
oprav.Měla by být prováděna
jenom pravide|náúdrŽba.o dokončení
oprav
Vás budemeinformovatv některémz da|ších
číselnašehoZpravodaje.
Zprávy a zprávičkypro Vás
ve spoluprácise starostou
připravilStanisIavPelc
Severočeské
komunáIníslužby s.r.o.
|.á.|ut
P.dď*ň
-E!
[email protected]
@t
sBĚR NEBEzPečruÝcH
sLoŽEK
KoMUNÁLNíHooDPADU
sobota - 23,dubna 2016
Váženíobčané,
Váš městský/obecní/
úřadve spo|upráci
se Severočeskými
komunálními
sluŽbamis.r.o.
pořádajísběr nebezpečných
sIoŽekkomuná|ního
odpadu.
Sběr budeprováděnambu|antním
způsobem,
tj.pojízdnou
sběrnou,kterábudepřistavena
pod|ečasového
rozpisuna předemoznačeném
(vizníŽe).
stanovišti
odpadybudou
přebkánykvaIifikovanými
pracovníky
našíspoIečnosti.
Přijímány budou nás|edujícídruhy odpadů :
LékyVŠeho
druhuVěetněmastí
Domácikapa|né
ituhéchemikálie
(ředidla,kyse|iny'
|ouhy,výVojky
a ustalovaČe,
přípravky
chemické
na ochranurost|in,
hubeníp|eve|ů
a škŮdců
atd.)Vše řádně
označené
!!!!
.
Zbytkystanýchbarev,oba|yod barev
Te|evizory,|edničky,
zářivky
VŠechny
druhyakumu|átorů
věetněelektrolytu,
bateriía ě|ánkŮ
Upotřebené
motorové
oleje(v uzavřených
nádobáchdo 30 l)
o|ejovéfi|trya da|Ší
zaolejovanýmateriál
Způsob přebíráníodpadů :
1.
odpadybudoupředáVányoběanyna označeném
stanoviŠti
osobněpracovníkům
zajiŠt'ujícím
sběr. Je zde zakázánoodk|ádatodpadypřed př'ezdem mobi|ní
sběrny !
před|oŽí
2.
předpředáním
průkaz,
občané
odpaduobČanskÝ
pod|ekterého
budezJiŠtěna
adresa
3.
Nebudepřijatodpad' kterýbude umístěnna stanovištěpřed přÍezdemmobi|nísběrny
nebo po jejímodjezdu.
4.
poddoh|edem
sběr budeprobíhat
zástupceměstského/obecního/
Úřadu.
poskytneVáŠměstský/obecní/
DalŠí
inÍormace
Úřad nebo přímopracovníciSeveroČeskÝch
komuná|ních
s|uŽebs.r.o'na te|'čísle
483 3.í2403
Kořenov
Kořenov
Kořenov
Kořenov
Polubný
HorníPoIubný
í3'40
13,50
í3'55
í4'05
14,00
Kořenov
HorníKořenov
'14,25
14,35
Kořenov
Příchovice
14,40
14,50
parkoviště(u kravína)
Kořenov
Rejdice
14,55
15,05
na odst ploše před
penz.PašeÉk
u závodu cutisin
parkoviště(u nádraží)
,t4,15 parkoviŠtěnaproti býv. rest'
Slavie
autobus.zastávka(oU.
zelenina
SPOLECENSKA
KRONIKA
OBCE
**************************************************************x*
GRATUI.ACE
V měsícilednu,únoru,březnu,dubnua květnu svéjubi|eum
s|avi|ia s|aví:
70 let Novák Miros|av,FriedrichováHe|ena,op|tová Marta,
Ma|á Eva'TomičováJana,Ma|á Zdenka
75 let May walter' Marďsová Helena
92 let Novotná Květos|ava'zelinková Marie
94 let TurpišováZdeňka
Jubi|anti,kteřísi nepřejíbýt na stránkách Kořenovskéhozpravodajezveřejněni,pÍosíme,aby se
ozvaIiosobně čite|efonicky- oÚ Kořenov (te|.č.
483399035)
UMRTI
Bohuželživotpřinášíi chví|esmutku.v pos|ední
dobějsme se roz|oučiIi
s našimi
spoIuobčany:
Do|ežalová Marie
* * * * * * * * * * * * * * * :l * * * * * * * * * * * * * :l * * * **
* * * * * * * * * * * * * * *.1 * iř * * * * * * * *
NARoZENí
Petra S|aviková a Hynek Novotný
dceřa Martina
Rocličůmpřejeme mnoho úspěchůve uýchověa mnoho radctí s ratolestmi
Jizerka
Je nejvíce navštěvovarrá čtistobce Kořenov. A stále fu přetrvává řada problémů.Největší
problémje silnice Polubný _ Iizerka. Po opravě v roce 2006 byl zvýšen profil koruny silnice a
také došlo k zúženiprofilu. To bylo zapfičiněno Ýyčištěním,rozšířenim a prohloubením příkopů.
Proto je v někteých místech problém pň vyhýbriní se protijedoucích osobních vozidel natoŽ
niíkladních vozidel nebo autobusů. V zimních měsících při sněhové přikrýce jsou zde časté
případy' kdy vozidlo uvázne v příkopu. Silnice by tak mohla kandidovat na zápis do knihy
rekordůa kuriozit, protoŽeje určitějediná silnice v republice, kde dochrázína 1 km k tak vetkému
počtudrobných nehod (sjetí do příkopu).
Příkladů jak
Hanachov Mýo zasypáni se usadi|y
zpevněnou krajnici.
situaci řešit máme v nďem okolí několik. Tak třeba při rekonstrukci silnice
Rokýnice, nejdříve do vyb)oubenýcll příkopů byly p)oženy drenáže a po
příkopové Žlaby, které se dobře čistí,nezanrišejíse a sitrice se tím Íozšířío
Pokud vozid|o sjede na tuto zpevněnou krajnici, nebude v příkopu.
Dalším velkým problémem je zimní údržbakomunikace Po|ubný-Jizerka Pokud se setká
vozidlo s vozidlem zimní údržby'tak situace je kritická. Předcházet těmto kritickým situacím by
se dalo předejít instalací inteligentního informačního systému s pouŽitím semďoru. Jako nejlepší
se jeví ovláďíní mobilními telefony. Na celé trase tétokomunikace je navíc nedostatek funkčních
vyhybek..-Možná by stílo za máženi nvedení jednosměmosti a to v určitéčasovédobě (nájezd.
Úezd)' Ridiči většíchvozidel by hlavně v zimních měsícíchtuto jednosměrnosturčitěuvítali.
Dalším problémemje parkovištěna lizerce, kteréje stíle přep|něnéa obsazené.Potom
vozidla parkují na komunikaci někdy aŽ ke Kobyle. Zavedením inteligentního informačního
hlavně v zimní a letni sezoně a také o sobotach a nedě|ich muŽe bý jiŽ na Polubném omezen
vjezd na Jizerku z důvodu obsazenosti parkoviště a mohou se vyuŽít záctrytná parkoviště
v Polubném.
Celý problém dopravy a parkoviíní na J.lzerce není komp|exně řešen a neodpovídrí
současnémuprovozoviíní turismu ve světě. Jizerka je Mekkou běŽeckého lyŽovríní jak na
Jablonecku, tak i v republice. Ve vyspělých destinacíchje zce|a&žné' Že sportovecturista přijede
na parkoviště, má se kde převléknout a připravit se na lyže, to je že si sám namaže|yže, nebo mu
je namažespecializovaná služba. V létěje k dispozici údržbakol. Po skončenílyŽoviírrí,nebo
cyklowýletu má moŽnost se vysprchoval převléknout a odjet. Bylo by ýhodné nějaké takové
podobné zÁzemi na Jizerce podpořit- Také by bylo potřebné mít čiíLst
parkovr{nízakryté, kde by
parkovaly automobily ubytovaných. Nejdříve by bylo vhodné pomocí provozního řádu vyčlenit
řadu vozidel parkujících přes noc. Tím by se usnadnila zimnl íiržba parkoviště. Také stojí za
zváŽenl mít v obci jenom, v zimních měsících, úseky se zÍ:lriazemnočníhostrírri.Tím by se určitě
usnadnila zimní údržba.
Snaha o zkvalitnění cyklostezek a lyŽďských tras je stíle nedostatečná.CHKo Šumava
má přísnějšípodmínky ochlany přírody neŽ CHKo Jizerské Hory a podívrímeJise na stávající
cyklotrasy a lýařské trasy a na nově budovanétak ve|mi zaostáváme-
Jiří Doležal
USNESENI
ze z jednáni z^stupite|stva
obce Kořenov konanéhodne |6.12.20|5
Zastupitelstvoobce schvaluje:
1.6. zněníSmlouly o zřízenívěcnéhobřemeneslužebnosti
inženýrské
sítěna pozemkuppč.
303812k.t|.
Polubnýse Správouželezniční
dopravnícesty,státníorganizace.
č . u1. 2 8 / 1 5 ' 9 x a n o
3'1. Rozpočet
na rok 20l6
Přijmy celkem
23,74|.o89,-Kč
Výdaje ce|kem
25.209'012,-Kě,
Financováníce|kem 1.467983.-Kč
č . u1. 2 9 l l 5 , 9 x a n o
3.2. Rozpočtové
opatřeníč.6
Navýšenípříjmů
2.948.810'19Kč
na ce|kovépříjrny
34.049.99ó'09Kč
Navýšenírýdajů
0'-Kč
na ce|kovévýdaje
31.190.547"3ó
Kč
Ponížení
financování2.948.810'19Kč
na ce|kovéfinancování- 2.859.448.76Kč
č'u.l30/l5,9x ano
3.3. Rozpočtoýýhled20l7-2027
č . u1. 3 1 / 1 5 ' 9 x a n o
3.4. prujezdRally BohemiaobcíKořenov dle letošní
trasyv termínu2. a3.7 '2016
ě'u'132/|5'8xano. 1xzdržel
3.5. prodloužení
Smlouly o půjčce
Mikoregionu Tanvaldskodo 30.ó.20l6
ě.u.l33115'9 x ano
3.6'
Smlouvuna zpracováníprojektové
dokumentace
na mostv Hoftíkuza cenu 186 134,30Kč vč.
DPH21% se společností
MDS projektVysokéMýo.
č.u.134/15'9xano
3.7. odměnyza výkon funkceneuvolněnýmčlenům
zastupitelstva
Kořenov dle novelynďízení
v|ády ě.37/2003Sb. v maximálníýši
c.u.lJ)/t).vxano
příspěvek na rok 20l6 Svazu měst a obcí Krkonoše ve výši 10 tis. Kč na fond cestovního
ruchu a 3,. Kč na občanadle stavu k l.1.20i6jako členskýpříspěvek.
č . u 1. 3 6 / 1 5 ' 9 x a n o
příspěvek na rok 2016 Mikroreginu Tanvaldsko ve qýši 64 oz9 Kě.
3.9.
č . u .1 3 7 l 1 5 , 9x a n o
4.1.
finaněnídar Luboši Markovi a Stanislavu Pelcovi za činnostnad riímecr1ýkonufunkce
zastupitele ve v.ýši1,5 násobku měsíční
odměny místostarosty.
č.u.138/15.7 x ano.2 xzdrŽe|
4.2.
navrbuje finančnídar ve výši 20 tis. Kč Petře S|avíkovéza pomoc občanůmpři ýstavbě
kanalizace nad rámec pracovní smlouvy.
č.u.139/15,
9 x ano
Zastupitelstvoobce zamith:
prodejepozemkůppč.339/3a ppč.350/3k.ú.Polubný
l.l.
ziíLrněr
č . ul.4 0 l l 5 , 9 x n e
1.2.
záměr prodejepozemkuppč"l74l3 k.ú.Rejdice.
č . ul'4 l l l 5 ' 9 x n e
3.10. lryuŽitíslužebfirmy ATendrana aukci energiíza cenu36 tis. Kč
ě . u 'l 4 2 l l 5 , 9 x n e
zastupitelstvoobce doporučuje:
|.4.
uzavřítnájemnísmlou\una částpozeÍnku1087/12k.ú.Polubnýs nájemkyníbytu
Petrou Janákovou za podmínkyodstraněnísmrěkůs pronájmem0,50 Kč/m2lrokpro
místního
občana.
č.u'l43ll5,9 x ano
3.8.
l.5.
uzavřítnájemnísmlouvuna pronájempozemkuppč.1287/2k.ú.Polubnýs paní
Alenou Paulovou,Prahaza cenu3,. Kč/m2lrok.
č.u.144ll5, 9 x ano
U*NESENÍ
ze zasedání zastupite|stva obce Kořenova konaného dne 3.2.2016
zastupit€ l stvo obc€ schYa|uje:
l.l.
zřizenívěcnéhobřemenena částpozem}uppč.828/1,k.ú.Příchoviceu Kořenova Mgr. Tereze
vyceníkové,
Příchovice,za cenu 1.000,.Kč.
č . ul./ l 6 , 8 x a n o
provéstúkonysměřující
|.z.
k pořízení
Změny Územnihoplánu obceKořenov
č.u.2/16' 8 x ano
prodejpozemkuppč.828/1'k.ú.PolubnýpanuKurtu Schillingoviza cenu50,-Kč/m2
l.3.
č.u.3/1ó,8xano
|.4
zušeníusnesení
č.95/12o prodejičástipozemkuppč.24913,k.ú.Příchovjceu KořenovapanuMichalu
ĎDalKovl. rncnovIce
e . u . 4 / 1 68,x a n o
uzavřeníSmlouvy o smlouvě budoucíkupni s paníMartou Beranovou,Příchovice na částpozemkuppč.
24913'k.ú.Příchovice.
č.u.5/|6,8xano
1.5.
uzavřeníSmlouvyo ďízeníbudoucísmloury o ďízenívěcnéhobřemene_ služebnosti
pro ČEZ
ppč.
DisÍibuce,a.s.na
35l6/1 a ppč.35l6/2 obojív k.ú'PŤíchovice
u Kořenovaa smloulrro právo
_ kNN se společností
provéststavbuč.|y-1240|4250NB2 JN, Kořenov,PříchoYice,pě.249/2,Kunst
ELIPRoM spol.s r. o. za cenu l000,-Kč/bm'
č.u.6/168 x ano
prodejpozemku29215'k. ú.Příchoviceu Kořenova
1.6.
č.u.7/l6.8xano
3.1.
Zadáníprojektu''zatepleníMateřskéškoly,čp.810,HomíPolubný..
č.u.8/l6,8xano
návrhna funkcipřísedÍcí
3.5.
u okesního souduJablonecnadNísoupro paníElu Burdějovou.
č.u.9/16,8xano
pořízenídoplňkůna dětskébŤiště
3.6.
č . ú1.0 / 1 6 , 8 x a n o
3.7.1 finanční
dar občanské
sdruŽení
zdravotněpostižených
ve ýši 30.000,-Kč
č.u.11/16'8 x ano
3.7.2 finanční
dar Jizerskío.p.s.ve výši25.000,-Kč
č.u'|2l|6',1XaÍo
|x zdržel
3.1.4 finanční
dar Klubu bojovéhouměníkarateTanvaldve ýši 5.000,-Kč
č.u.13/16'8x ano
3.,7.5 finanční
dar MTB TeamuPříchoviceve Yýši10.000.-Kč
č.u.14116,8x ano
3..1.6 finanční
dar Sportklubu Čápo. s. ve výši20.000'-Kě
č.u.l5lló' 8x ano
3.7.7 finančnÍ
dar MysliveckémusdrúeníDesná* Kořenov,ve Úši 5'000,.Kč
č.u.16116'
8x ano
3.7.8 finanční
daÍSTREET FIGHTING METHoDS (sebeobrana)
ve \ýši 5.000'-Kč
č.u.17116'
8x ano
3.7.9 finančnidar Společnosti
pro JizerskéHory o.p.s.ve výši5.000'-Kč
č.u.l8/16.8x ano
3'7.10 finanční
dar Klubu psíchsportůve r,'ýšil0.000,-Kč
č'u.19116,
8x ano
3.8.
Zahájeníúkonů
nutnýchke koupi novéhosvozového
vozidla
č.u.20116,8x ano
3.9.
Zadáníopravobecníchkomunikacíve v.ýšil.469.000,-Kč
č.u.2l116,8x ano
3.10. Setrvánídopra\'ního
mačení
vozidel..na wch Hvězdave stejném
,'Zákazv1ezduvšechmotorovlých
režimujako doposud
č.ll.22/16'8x ano
|.4
zastupitelstvoobce zamítái
3.2.
žádosto finančnidarpÍoCentrumpro zdravotněpostiŽené.
č.u.24116,8xne
3.3.
žádosto vyd{íní
v"ýjimkyna parkovánína placenýchparkovištích
pro netrvalebydlícíobčany.
č.u.2511ó,8 x ne
připojeníobceKořenov na akci ,,Vlajkapro Tibeť.
3.4.
č.'ll"26/16,2x ano
4x ne lx zdrže|
3.7.3 finanční
dar Lyžařskému
a snowboardovému
klubu Rejdiceve rrýŠi
50.000,.Kč
č.!.27l|6,8
xne
UsNEsENÍ
z jednání zastupite|stva obce Kořenov konaného dne 9.3.2016
zastuDiteIstvoobce KořenoYi
|.
Se seznámi|o:
s návrhemna poříZení
změnyÚzemníhop|ánuKořenov,kter.ýpodal,ve smysluustanovení
$ 46 odst.1 zákona
č.|83/2006
Sb.,o územním
plánovánía stavebním
řádu (stavební
zákon),ve zněnípozdějších
předpisů(dálejen
stavební
zákon),dne |1.2.20|6 u obce Kořenov pan Michal Dušek,jednatelfirmy D tisk, spol.s I.o.,sid]o
Holandská50l/24,l01 00 Plahal0.
IL
Schvaluie:
ve smysluustanovení
Zákonauzavřenísmloulrys lzickou osobouoprávněnouk
$ 6 odst.6 písm.b) stavebního
výkonuúZenněplánovacíčinnostipodle $ 24 odst.l stavebního
zákona'
III.
Bere na vědomínás|eduiíci:
l.
Uzavřenímsmlouly s $lzickou osobouopráněnou k !"ýkonuúzemněplIínovaci
činnostipodle $ 24
odst' 1 stavebního
Zákona,se obecníúřadKořenov stává,ve smysluustanovení
ákona,
$ ó odst.2 stavebního
obecnímúřadem,
kterýzajistísp|něníkva|ifikačních
poŽadavků
pro výkonúzemněp|ánovacíčinnosti.
2.
Obecníúřadvykonávápůsobnost
ve věcechúzemního
plánovánípodlestavebního
zákonajako
působnost
přenesenou,
nestanovili stavební
zákon,Že o věci rozhodujezastupitelstvo
obce(Zasfupitelstvo
obce
v samostatné
působnostiroáoduje o pořizení změny izemního plánu, schvaluje zadánízměny uzemníhoplánu'
\rydávázměnuúzemního
plánuformouopatřeníobecnépovahy).
3.
Podle ustanovení
zíkonaje obecníuřadKořenov,jako příslušný
obecní
$ 2 odst.2, písm.a) stavebního
úřad'kterýpořizujeúzemněpliínovací
dokumentaci,pořizovatelem.
Iv.
Předává:
návrhna poříZení
změny Územníhoplánu Kořenov, uvedenýv boděI. tohotousnesení,
pořizovate|ik posouzeni
podle $ 46 odst'2 a odst.3 stavebního
Zákona.
v.
Ukládá:
pořizovatelipředložitposouzenýnáwh na pořízenízměny ÚzemníhopliíLrru
Kořenov se sl"ýmstanoviskem($ 46
odst.3 Stavebního
zákona)Zastupite]stvu
obcek roáodnutí.
č.u.28116,6x ano
Zastupitelstvoobce schvaluje:
l.l.
cenuďízenívěcnéhobřemenepro prár.nické
osobyve výši_jednorázovácena30.00o,-Kč
+ l.oo0,Kč/bmvěcnéhobřemene
č,.u.29/|6,6
x ano
|.2.
bezúplatné
věcnébřemenopřístupu,příjezdua vedeníinžen:hských
sítína ppě.351711kppě.249/| za
umožněnikanalizační
a vodovodnípřípojý z ppč,249/2přesppč.249ll všek.ú.Příchoviceu KořenovaCyrilu
(Štěpánkovice).
Šímovi
č.u.30/l6,6 x ano
l.3.
Smlouvubudoucío zřízenívěcnéhobřemene_ sluŽebnosti
a smlouvuo právuprovéststavbuč.Iv- l240|4z,10/vB/0|JN _ Kořenov_ pč.1222/2/2Lng.Přichystal_ kNN s ČEZDistribuce,a.S.Teptická87418,405
02 DěčínIv . PodmoklyV Zastoupení
MiloslavemKa|cůelektromontiíže
v|l + NN, projektce\.N + NN' Hůrka
|054'278 0| Kralupy nadVltavou Za stanovených
podmínek jednoriizovi!.
cenaz2'zÍízelívěcnéhobřemene
+ 1.000,-Kě/bm,
30.000,-Kč
povrchkomunikaceppč.3057k.ú.Polubnýbudeopravenv místechzasažených
stavbouv celéšířia zemníkabelovévedeníbudevedenomimo kořenorný
systémvzrostlýchstromův tělesea
pozemkukomunikaceppč.3057k.ú"Polubný.
č.u.31116,
6x ano
|.4.
sm]ouvuo smlouvěbudoucíke zřízeníslužebnosti
sjezdupo pozemkuppč.303/2,k'ú.Příchoviceu
KořenovamanŽelům
(Harrachov)
Kunstových
za cenu500,-Kč
č.u.32116'6x ano
l.5.
3.2.
3.4.
záměr prodejepozemkůppč.828/l awě. 829/1všek.ú.Příchovice u Kořenova
č.u.33/|6,óx ano
uza\Ťení
parcelyv k.ú.Příchoviceu Kořenova.kdy budep. Janu
sm|ouryo nájmupozemkkové
Wiillovi a p' Karlu sÓllnerovi placeno rďní nájemnékaždému
ve lýši 3.500,.Kč
č.u.34l|6,6xarto
tréninkminikár na,'Ministerské..v srpnu 201ó s tím,žeoddílzajistí bezpečnostprovozu při samotném
tréninku
č.u.35/|6. 6x ano
zástupitelstvo obce doporučuje:
3.3.
pronájembytu v budověobecníbouřaducp.480, paníHorké,Kořenovč.p.2l nadobu určilou3
měsíce,smlouvabude prodluŽovrínanejdélepo dobujednohoroku.
č.u.36/|6'6x ano
Poděkování
Ráda bych poděkova|apanu Josefu Friedrichovi,který mi ochotně pomohlse svýmtraktoremv
|ednu2016 při vyprošťování
auta z příkopu.Za časstrávenýnechtě|vůbecžádnouodměnu a s mi|ým
úsměvemod'|e|.
Ještějednou moc děkuji.
PotováA|exandra.
|ékárna
Desná.
oBEcNí ÚŘAD lNFoRMUlE I
Připomínámemožnostpro obyvate|eobce vypůjčení
kompostérů
jsou
ve|ikosti800 |. Kompostéry
zapůjčeny
na zák|aděpodepsanéSm|ouvyo výpůjčce.
Rozvoztěchto nádob proběhnev jarních
měsících(duben, květen- pod|ek|imatickýchpodmínek).Zde ve zpravodajina|ezeneteDotazník.
který po vyplněnív případězájmu zašletena obecníúřadKořenovk rukám paníČermákové.
Při přidělováníkompostérů
rozhodujedatum přijetíVypIněného
Dotazníku.
Upřednostněnibudou zájemci,na kterése nedosta|opři prvnívýzvě.
Pokud mátefotky,příspěvkyz akcí,kterése konalyv našíobci,posílejtepříspěvkyna :
[email protected]
v některém
číslenašehozpravodaie.
, rádi je uveřejníme
Xsš
vYsoKÉNAD Ilzt'Rou
Integrovaná střec|níš|(oIa
Integrovanástředníškola,VysokénadJizerou
Dr. Farského
300
512 |I VysokénadJizerou
tel.:481593900,fax:481351260
www.iss-v)zsokenj.cz
ŠrotrvÍnoK 2016/17
*** VYSOKE NAD JJZEROU ***
Školazajišťuje
výukuv těchtooborech:
I. Studijníobory - maturitnízkouška
AUTOTRONIK
AUTOTRONIK- zkrácené
studium
39-41-L/0r
39-41-L/01
- určenopro absolventyopravárenských
učebních
oborů
LoGISTICKÉ A FINANČŇ SLUŽBY
37-42-L151
-nástavbovéstudium v denníi dálkovéformě
II. Učebníotlory - závěrečnázkouška
MECI{ANIK oPRAVÁŘ MoToR. VoZIDEL
23-68-wo1
_ takésezaměřením
(automechanik
jednostopá
na
vozidlaa jízdníkola)
AUTOLAKYRMK
23-61-WOI
KAROsÁŘ (autoklempiř)
23-55-Í]]02
oPRAVÁŘ LESNICKÝCH STRoJŮ
4r-56-Lr/02
Ze života kořenovské ško|yve fotograÍiíchxLvIII
Bengálskoje asi pro většinuz nás země neznámá ajen těžkoji dokáŽemevyhledat na mapě. o to zajímavější,
ba přímo tajuplná, byla beseda ,,Děvčátko z Bengálska... Děti byly ltaženy přímo do děje a moderátorka s
nimi ,,odletěla..poznávat neznámékončiny. Po ,,příletu..byli všichni plni dojmů a kásných zážitků.Více
takor1ich originálních akcí!
Tři královébyli v minulémstoletízcela běŽnouudáIostí.
Po vesnicíchi městechchodil průvodtří kálů a nad
vstupnídveře psal K+M+B. DnesjiŽ tatotradicepraktickyvymizela.o to krásnější
byljejich příc}rod
na půdu
našíškoly,kde rozvinuli s žákyvšechročníků
zajímavoubeseduo tradici,historiia \']ýznamu
Tří kálů.
Archeologieje věda nejenza1ímavě4
ale hlavnětajuplná.odkn.fuajíse událostidoby před stovkamilet a to je
už pořádnévzrušení!Žáci našiškoly měli možnostzahrát si na archeologypřímo v harrachovskéškole.
Nejprve odkt1fi'alikostru z písku,pak si prohlédlizkameněléhilobity a nakonecsi je mohli sami odlít ze
sádry.Zajimaváhodinka,kterápředstavilatototajuplnépovolání.
Dne 4. února2016 se uskutečnilZápiS dětído první třídy. Do lavic v zaří usednepět prvňáčků,kteří při zápisu
předvedli svoji zručnosta znalosti. Po oficiální částizápisu následovala prohlídka celé budoly v doprovodu
staršíchžáčků'
Tak l. ziíříse na vás těšíme!
I v letošnímroce poklaěujemev projektučtyřmalotřídníchškol s názvem ,,Malotřídkypospolu..spoIuse
školamize Zlatéolešnice,Plavůa Slanéu Semil' V prvníčásti_ lybíjené_ obhájili kořenovští
obě loňská
orvenství.
V druhéčástise konala recitačnísoutěžve Slanéu Semil. Také zdejsme se nenechali zahanbit a obsadilijsme
5 vítěznýchmíst z 6 možných.Žáci obdňe|i diplomy a čestnáuznání a hlavně ceny v podobě úžasnýchdortů.
Na závěr všichni s nadšenímzhlédli divadelní představenísouboru Tyl Slaná s názvem ..Certovská oohádka...
. ...kdo nepoznává - recituje Pavel Šebesta
našimladší
žácibyli skvělí.
''
a v kategoriistarších
žákůneměli soupeřišanci....
Na posledním sněhu (bý'převáŽně technickém)se konal v areálu U Cápa závod ve slalornu. Z j5 závodníků
připadlo kořenovským dětem 7 medailových rníst.Za silné divácké účastiz řad rodičůvznikla na svahu
perfektníatmosféra.Poděkování patři, př€ d evŠim' oÚ Kořenov jako hlavnímu sponzorovi a skiareálu U Čápa
za poskýnutí dokonale připravenézávodní trati a skvěIéhozázemí.
V rámci závodů o pohár běžceTanvaldu se konal ve sportovníhale na Výšině závod obratnosti.Naši žáci
prokazali qýbomékvality a úspěšnětak reprezentovali školu'
Vysoká úroveňdramatického
kroužkuna našíškoleje známájiž řadu let. Pod vedenímJiřiny Mayovéa
MarkétyHlubučkovése členovékroužkuzúčastni|i
19-3.20|6 soutěžeo desenského
medvěda.V silné
konkurenci8 souborůse nakoneckořenovštíprobojovalipásmemveršů,,Vítrpudivítr..dokajskéhokola.
Našimvítězům
držíme
oalce!
Mgr. Lenka Lipská, ředitelkaškoly
Je obecně znómo _
- žeruský chemikDimitrij IvanovičMendělejevuvedlv letech1869- 1870ve známostperiodickou
tabulkuprvků.ovšemjiŽ méněznrímojest, Žetatochemickátabulkaprvkůbyla pozdějidoplněnao
prvek další_ otázkouje,zdali poslední.Autoremtohotoobjeluje našinec_ světo nás ví,jenomže
teď nevím,byl.li to CimrmanneboŠvejk.Prostě.někdejsem to četl,ale ta paměť!
Takže,tenprvek,poslednív tabulce,ale prvořadýpro spokojenosti existencilidstvase honosí
chemickýmoznačením
ZE-NA. Tak tenhlepwek se vyskytujepo celémsvětě,avšaknejlepší,
je prý v zemi Ceské_ podobnějako vltavínyčičeské
nejkrásnější
granáty.
Ale lyznačujese značnoutvrdostí,odolnostív pořadí: DIAMANT, KORLIND, ŽE-NA. Podobně
jako ,žezlato jak znžlmojest
je odolnévůčiLučavcekálovské,tak naopakŽE-NA neodotávlivu
zlata, slÍíbraa drahéhokamení.Za takových apodobnýchokolnostíto přestává bý jinak a jindy
značnětwdý ažtvrdohlav'ýprvek. Ty okolnosti _ tak třebasjemný dotyk chvějícíse muŽskéruky,
něhou!V tom momentěje to prvek vláčný,něžný_ někdyažtaje'Takémáto odolnýje tentoprvek
pak ve formě liquérea nebošampáňa.
vůčialkoholu,zejména
V tom případěse vyznačuje
blíŽe
povolností,cožmůže
nedefinovanou
mítsvéqfhody i nevýhody_ zá|ežina momentálním
prostředí,
resp.okolí!Ještějednavěc _ pozitivněinklinujek nikotinu,ale k tomuje tu v doběsoučasné
známý
prostředek.No, opatřeníje to. V momentěvlilu nikotinu,tedypři zaprí1ení
účinný
técikáry, to něŽné
stvořeníprostěohnětepřes kolenoa s citemjí naplácejtena holou zadinku!Jo, a neprodlenězhasněte
lampičkuna nočním
stolku.Určitěbudereagovat_ přijde najinémyšlenky.
A co takhlepointa,ptátese?Ale ano,bude,ale nikoli vědecká,jenompudová,ale kásná : ,,Muž
má toúu rozsévače,
ženamá úrodnýklín..* řekl a napsď J.V.Sládek.
Kdyby se mužůmdostávalo manželek
jalqlch si zasluhují,
měli by zatraceně těžbýživot'
rtŘrÍK
nsef
Ze ško|ky
I kdyŽ byla letošníZima opět lakomá na sněhovou nadílku,děti si díky bohatémuprogramu pobyt
ve školcepořádně užily.Ale v našíškolceto neníjenom o ,,zábavě,,.Děti pilně pracujía
zdokonalují se ve všechmožnýchoblastechpodle věku a individuálních schopnostíkaždého
jednotlivce.
Malé děti pilují sebeobsluhu(oblékríní,
přípravana stolování,hygiena), většíděti se například
pomďoučku učívrízattkaničky,no a předškoláky pak předevšímpřipralujeme na vstup do základní
školy.
K těmto všemtématům,
k nám přijela z pedagogicko-psychologicképoradny na besedu s rodiěi
Mgr. Veronika Tym1ová,která rodičůmpředala mnoho zajímaých informacío výchově a
vzdé|ávánidětí.Velice si vážímetoho, Že naši školku a program pro děti zhodnotila velice kladně.
Moc nás potěšilo,ženašíškolku dává za příklad i na svémpracovištiv Jablonci nad Nisou. Škoda
jen, žeo besedu rodičeneprojevili tak veliký zájem jaký jsme očekávali.
Z dalšíchakcí vybíráme:
- lyŽďský výcvik pro nejstaršíděti
- zápis do základní školy
- kouzelnicképředstavení
v MŠ Desná
- ,,Ptáčciu krmítkď. _ naučnýprogram v kině Alfa Desná
- kameval v MS
- návštěvav ZŠ_ ..Kouzelník..
- týderrrríintenzivnípobý v solnéjeskyni v Harrachově
Zapsa|yučitelkyMŠ
...z iyžďskéhovýcviku v areáluU
HAs|Č|,
HAslČKYHAS|ČATA
Tak užnám skoro tři měsíceběŽínový rok a co to pro nás hasiče- závodniky znamená?
Především
to, žehasičskásezonaplná denníchi nočních
soutěŽíjeza dveřmi!
Proto se nesmípodcenitpříprava'prvníhasičrík
v tomto roce jsme zahájili na konci ledna,kdy mezi
mladéhasičepřišel pan Libor Masařík záchranář a povídalnrárno prr':rípomoci' kteráje velmi
důležitá.Jako szickou přípralu někteff z nás zvolili závod ve slalomu na vleku PoD
STEPANKOU' byla to moc hezká sobotas ještěhezěímpočasím,teďuŽ nrásčekápřípravav
sokolovněve Zlatéolešniciajen co poěasídovolí,začneme
trénovat
na Příchovicíchna hřišti.
Jistě stojíza znímku,Ženášsborse přihlásil do soutěže,, DOBRÁCI ROKU ,, na českém
roálase
_ seveqlrylosovďi nás a v únorus nrímipřijeli natočitmedajlonek,kteý potéodvysílalia týden se
pro nášsbormohlo hlasovat'protoDEKUJEME všem,kteřínás podpořilil VyhlášenísoutěŽe
proběhneběhemměsícečervna( iďo dodríme). www.dobraciroku.cz
Nazrávěr mi dovolte pozviínína hasičskousoutěžv požámimútokupro děti a dospělé''PRICHOVICKA PROUDNICE*' která se budekonat7.5.2016od 9:30v areáluU Čápa'
Petra Černá
vedoucíMH Piíchovice
Ze staých vlastivěd . o Příchovicích, Po|ubném a okolí - 4. část
Předešláčástpovídáníz obcíPolubnýa Příchovicese zmiňovalao počátcích
školního
vzděláváníve druhépolovině 18.stoletía zak|ádániškolv pruběhu19.století.od zavedení
povinné
Školní
docházkyMariíTereziív r.|?74bylazpravidlaško|av kazdéobci.kterámě|a
kostel.Náklady na školuneslaobec,ve školese učilotriviu - čtení'
psaní,počítaní
a
náboženství,
délkaškolnídocházkyby|a 4-61et.V Íocel869 byl r,ydannový školskýzríkon,
kteý upravovalškolnídocházkuna 8 let. Do školydocházelyděti z oknrhu4 km (tj.l hodina
pěšíchůze).Vyučovalose čtení,
psaní,mluvnice,počty,zeměpis,přírodopisa náboŽenství.
jen náhodně,a to proto'žev místech,kdeje dnesmateřskáa
Da]šíčástse dotýkáškolství
základníškolav Desné(tehdyPotočné)
vznikly v prvnípolovině 19.sto1.
|ázné.A o nich bude
recDo Potočné
se roku 1839přiŽenilJosef Schindler,čerstvýabsolventlékařské
fakultyv Praze.
Jehotchiinzde vlastnilbělidlo a anglickýmandl,kteréhoSchindlervyuŽil ke stavběléčebny.
Kolem nínechalupravitpark slouŽící
k prochazkámpacientůa nesoucípoetickénazvy,jako
Magdaleninpark,BÍezoý kopec'Morzinova a Liebigovavýšina.Doktor získalbrzy v celém
okolívěhlas,ale ten značněutrpělpoté,co se shlédlv Priessnitzověléčebné
metodě.Krédem
jeho léčby
bylo: Vzduch, voda,pohyba klid! To pacientinepovažovali
za dostúčinnou
léčbu
jiných
svýchchoroba zaěalisi hledatpomocu
lékařů.
I Schindlerovipřátelépovažovalituto
metoduléčbyza ýstřelek, muselsnášeti qýčitkyze stlanysvérodiny'Až poté,co se mu
pomocívodoléčby
podaňlorryléčit
a uzdravitsvéhob;ivalého
profesoraz univerzity,nad
ktenýmužostatnílékařilámali hůl,situacese obrátilav lékařův
prospěch'Profesorse mu
jeho úspěchus vodoléčbou
odvděčilúčirurou
propagací
u studentů
i veřejnostia k mladému
lékďi opět začďy proudit daly pacientůvčetněprinců'hrabati biskupa.Pouze dvanáctlet
řídil doktorSchindlervodoléčbu
v Potočné.
Jako uznávanýspecialistav oboruodcházído
lázní v Jeseníku,aby znénné
|áznépÍevza7po doktoruPriessnitzovi. Liuně v Potočné
předává
doktoruWeiskopovi,ktenýsice přejal i vodoléčebnou
metodu,ale věhlas|žunlzačináupadat
ď zhaslúplně.A tak Dr. Schindler,ktenýbyl stálejejichmajitelem,prodáváliízněv roce
l85 8 skláři FerdinanduUngeroviz Hodkovic za 18 000 Zl. Nový majitellyrržilobjektna
rafinerii skla. Tím skončilapo dvaceti letech sláva zdrfu:ně
nakročenýchlráznív Potočné'KdyŽ
v roce 1890Unger zemřel,rďrnerii skla i s lrázeňským
parkemzískď JosefRiedel . Ten
nechď skliířskoubudovuzlikvidovata najejímmístěbudujeýstavnou rodinnouvilu. Palk
v jejíblízkostiobohatildalšímivzácn]foniexemplářirostlina stromů.VRiedlověvile je dnes
mateřskáškolaa kultumístřediskos knihovnou.
Zhruba o desetlet později nežvzni}Jy lěuně v Potočné,
zakl'ádáv roce 1849Augustin
Neumann lazně v Kořenově a to poté,co na vlastníkůŽilyzkoušel účinkyléčivého
pramene
zvaného,,Mléěná
studánkď..Společněs majiteleml"ýrobnyskelnýchvlrákenJohanem
Fischeremkupuji za500 Z|. pozemeks pramenema stavína němjednoduché
lt2ně,které
měly nejprvetři' pozdějisedmvan s minerálnímikoupelemi.Roku 1870koupil realituJosef
Riedel' kteý o dva roky pozdějipřestavujelazněna komfortnílázeňskýdůms ubytovacím
zďízenímodpovídajícímu
poŽadavkům'
tehdejším
Budovabyla vybavenadevítivanami
s minerálnípramenitouvodoua dvěmarďelinnými koupelemi,mé|a24 pokojůse 47 lůžky,
strojor'nu,společenskou
místrrost
a ordinacis lázeňskýmlékařem.Pozdějibyl postaven
v areáIulétzru
i důmpro lékďe' Důkazemoblíbenostia léčebné
sílypramenebylo 982
pacientů,
kteřív roce 1895lázně navštívili,a to s nejlepšími
výsledkyv léčbě
svalových,
kloubových a neuralgických chorob (dny, revmatismu,ruzných ochmutíapod.)
Minerrílní
pramenjehož teplotabyla 18,8"C obsahovalsloučeniny
železa,síry'hořěíku,
sodíkua da1ší
mineráiy,coŽ bylo doloŽenorozboremvodyjiž v roce 1874.K minerálním
koupelímpřibyly i koupelerašelirrné
(rašelinase těžilav okolíosadyJizerky),koupele
z ýluhu ze smrkovýchvětvičeka zesí1ené
simékoupele.
Tehdejší
ceník:
jednoduchávodníkoupel - 30 krejcarů
pramenitávodníkoupel - 40 - 60 krejcarů.
- I Z],.20krejcarů.
rašelinnákoupel
- 3-621.
jedno 1ůŽkona týden
K lazeňskému
areá1upatřil i lázeňskýhotel,v roce 1900přestavěnýtak, aby odpovídal
lrysokýmnárokůmnávštěr'níků.
Lázně obklopoval upravenýpark osazenýaltrínkya
lavičkami,bylo tu i jezírkos leknínya vodotryskem,skleníks cizokrajnýmirostlinamii
pavilons kuŽelníkem.Také
upravené
cestyv sousedícím
leseposkytovalynávštěvníkům
příležitost
k pobýu a pohybuna čerstvém
vzduchu'Svědkemzašléslávy lázníjeještědnes
rostoucímagnolie( šácholanzašpičatělý)
nachizejicise v blízkostibýalé lázeňskébudoly.
Po roce 1945|áznézÚatílyna významu.Do koncepadesátýchlet s1ouži1y
v letníchměsících
jakoléanéhlavnězaměstnancům
Cutisinua obyvatelům
blízkého
okolí.Lazeňskýdůmbyl
j ako ,,svobodárna
využíván
pro zaměstnance..,
dva roky tu byl i intemátodbomého
učiliště.
Lázeňskýhotelbyl z částiupravenna býovéjednotkya částbyla využívána
pro společenské
účely.
V sále se konalyplesy,promítalyfilmy, v menších
místnostech
byly klubovnya
knihovna.Důmlékařebyl zbouránkolem roku 1967.
Kromě laznístavíRiede1v Kořenověv roce 1867novousklařskouhut',kterávšakpro
nedostatekdřevav blízkémokolípo patnáctiletechskončilaa byla upravenana dělnické
byty.Ty jsou uŽívané
dodnes,známéjako ,,huť.
Mezi lety 1860až1892budujeJosef Riedel v Kořenověpřádelnu,barvímua dílnuna
zpracoviiníodpadového
materiáluz bavlny,kde našloobživuna 500 lidí.Koncemdvacátých
let 20. stoletíje v objektechpřádelnyspolečně
s firmouNaturinWeinheima firmy Riedel
připravoviína
výrobaumělýchstřevjejíŽzríkladní
surovinouje hovězíkůŽe'V roce 1933byla
zahájenavýrobastřevpod Značkou
Naturina po 2. světovéválce pokračovala
v Kořenověpod
značkouCutisin aždo roku 2009.
{./z k*řc
J.a W. Mayovi
Stalo se roku loňského_ 21.XI.015
Nemohu jinak, ďe musím se k tomu dnes 23.|.2016 vrátit. Je sobota odpoledne,počasí
zimní, pošmoumé_ vhodná chvíle k zamyšlení,ke vzpomínce.
To bylo tak _ toho 21' listopadujsme měli my příchovičtíhasičivýročníschůzive Velimce,
jakjinak. Nic exha, mohl by říct někdo, tedy spíšjen případnýneználek. A schůzejako
taková byla dobře, ne chci Ťíci,Že svědomitě připravena a odvíjela se tudíždle programu'
Tedy, samozřejmě žebylo oficiální zahájeni včetněuvítríní
hostůz ŤadyčlenůSDH,
čestnýchpozvaných hostůze sousedníchsborůi z okresu. Přítomni byli téžrodiče,,našich..
hasičat,kteří doprovazeli svédětičky.No a přítomenbyl téžstarostaintegrovanéobce
Kořenov pan Luboš Marek'
Program byl tedy obvyklý, to jsem uŽ naznačil_ zpráva o činnosti, revizni zpráva, p|án
činnostina příštírok, projevy, resp. zdravice přítomnýchhostůvčetnědelegace
z Gerichshainu. Potépřišel na pořad, řekl bych se stříbmýhřeb plogramu, tj. společnávečeře'
Tak v tomto punktu se ,,podepsal.._ řečenov tom dobrémsmyslu slova náš členp' Šebesta,
kteý se spolu se svojípaníúspěšněujal a zhostil úkoiův kuchyni'
Vzpomínám dále, ano, takébylo nějakéto oceněnízásluh jednotlivců,připomenuto bylo též
dosaženípozitivních výsledkůna soutěžníchakcích dětí,ženi mužůa samozřejmě že
nemohla chybět téŽinformace o ,,ostých.. výjezdech zásahovéhodružstva.
Ale to nejlepšína konec, říká se, takžeto uvedu teď, i když moji milí, řeknu po pravdě, Že
bude řečo prvním bodu programu téschůze_ nepřehaním,tak tohle byl ten zlaý hřeb večera!
No ovšem,nadstandartně a to při účastisých hostujícíchrodičůse zde uvedla ta naše
hasičskáomladina, dorost _ chceteJi. Nevím, doveduli dostatečněvýstižněpopsat tenjejich
úspěcha následný obdiv nás zúčastněných
diváků _ ďe pokusím se. Pořadí těch
,j ednoaktovek..j e bez zétruky
, ale byly tam uvedeny kamerovézáznamy z činnostivšech
_
věkoqých kategorií,,hasičať. tedy na cvičištii na soutěžích.
Dále, přímo zde na sále, mistmě zpracována byla ,,stínobra..téstředníkategorie _ tam jsem
bezpečněpoznal Matyáše a Martina, protožena tyjejich zde uvedenédivočinky na kolech se
dívrírnodjara do podzimu. Jsou to našisousedi!
Musím podotknout, že všechny tyhle ukázky, at' už z kamerového záznamu či tady na
otevřenéscéněbyly doprovázeny ltipně a řekl bych Že i umělecky zpracovanou hudbou - tak
tady se opětovně ,,podepsal..Mikeš Bergmann, taky náš člen.Kde se to v něm bere?!
Ta věkově nejstaršíkategorie našímládežese pak v téstínohřeuvedla promenádou ve
dvojicích, resp. pffi. Při doprovodu řekl bych že dobře aranžovanéscénickéhudby to byla
v globálu zdďilá ukrízkaspolečenského
taktu a chování vůbec.
ovšem ty nekončícíovace motivovanéobdivem nás všechzde přítomnýchsi vyslouŽila ta
nejmladší,vlastně nejmenšíkategorie-prostě hasičata.Totiž, ta jejich scénkadoprovazená
komentiářem i hudbou začalahoukáním ručnísirény a volala ty ma|ézácfuanitře k plnění
úkolů.V areá|l vznikla živelnápohroma alias velká voda a ta děcka měla před sebou úkol _
tomu nebezpečíčelit ! Na první pohled bylo zÍejmé,že bylo pilno na cvičišti.Ty děti věděly
na co má kdo sáhnout,kam doběhnout,kde stát, co podat. Jářku, co to vyvádějí _ no přece,
stavějíochrannou zídku proti útokuve1kévody. Skutečně,byly tam i ty naplněnépytle. Ale
pozor, v dalšíetapětépobromy by1ohroženýdomečekzde postavenýa vněm ,,uvězněný..na
jak jinak, ale onjim tam
Životěohroženýděda.Vyprostilijej ti malí odvážnizáchrarlLíri,
zkolabovď. A teď přišloto finale!Hasiě záchranářsi přeceumíporadita musípomoci!
Vlivem a qývojem tohotodramafuna scénějsme my diváci tmuli napětím,
snadi hrůzou_
vstávalijsme ze židlí,motivovríniúdivemi obdivem.Já osobně'asi unesentímmravenčím
hemžením,
povídám_ probůh,co je zasetoto?!Poučilamne mojípaníoldřiška_ no to je
přecenᚊtcpa.rret,
provádímasážffdce,oŽi\'ujetoho dědu!Tak tedypřátelé,ten,,n{íš
Štepanet<*'
to byt tři a půlletý Štěpa
alias synekod sousedů
Poliíkoých. Kdo by to do toho
je
jen,
je
klúa řekl. Že šikovný'to víme,ďe přece
vždý' to ten klučinao němžjsem zjara
_ vždyv pátekv 17,00hodin.
psal' kterakjej bolely nožičky
při cestěna první',hasičrák..
Tak tedymoji milí,řeknu závěrem,Žejenombezmeznýobdiv mnepřinutil vzítdnestužku
do ruky _ vedensnahoupodělitse o ty dojmy' obdiv k šikovnostia píli těchdětí,z nichŽ
nepochybněvyroste_ za piir let' časletí- dalšígeneracehasičůzáchranffi. Mám za to, a
tady se určitěnemýlím,žetenhlepÍocesje na Příchovicíchnekoneěný.
Zárukoutohojsou všichniaktivníčlenové
našehosboru,zejména
pak ňdiči,strojnícia na
špicitohoto obětavéhotýmuje ten nám všemznérnýi obdivovaný lektonít_ Petra' Adélaa
vojta. Patříjim nášdík ale i obdiv za snahu,obětavosti bezmeznéúsilívěnovanévýchově i
ýcviku svěřenýchdětí.Dětí?!Původněano!ovšemýh|edově, to oo zapáleníhasičské
pochodněv.iejich srdci - spěií,věřímžek Yltouženému
krédu. Hasičzáchranóř |!|
Ieden za všechny _
všichni za jednoho !
rtŘrÍr
Josef
Co se dělo v našíobci
Vesetézakončenísezony u čápa
22.03.201614|40',16
spo'JtI obce:Pícho.fic€ , Ko'ř-é'no'v
| Auto.:EyaKráslo.ý'á
| Rubrika:
Příchovický skiareál U čápa p-ořádalv sobotu í9. března již 7. ročníkveřejných závodů
pro děti i dospělés názvem Cápův džbán' Výbornou atmosférusi můžetepňpomenout
na našichfotografiích.
V deset hodin startovala kategorie nejmtadších
dětí do ó tet. Všech39 matých bojovníků
předvedlokrásnoujízdu,podpořenouskandováním
a mnohdyi navigacína trati.
Při vyhtášení
tétokategoriesi ti nejtepší
záVodníciodnášelina krku čapímedaile,v rukáchptné
taškyhodnotnýchcen a všechnyděti dostatyčestnýdiptom.Po přemístění
startérů
a trat'o\^ých
rozhodčichna htavnisjezdovkuzačaloklání datšichmtádežnických
kategorií,rozdělenýchna
ktukya dívkyod 7 do 10 tet' od 11 do .|4tet a od 15 do 18 let. sjezdovkabyla připravenajako
každýrok perfektně a meá jednotti\^ými
kategoriemise ještě upravovata.I zde se ukázala
bojovnostvšech55 účastníků
závodůpodpořenáskandováním
diváků.
Ve í3.30 hodinzačaloktánídospětých,na 750 metrůdtouhétrati čekatoněkotikpovinných
zastávek. Hned na startu ,,příchovickýVítť',datšízastávka 1 vetképivo a na dalšichdvou
zastávkáchužjen ,,pňchovickývítr.'.Ženy bytyušetřenypiva, ate i tak to měly náročné'
Necelá
čtyňcítka
závodníků
statečněbojovalaa legracisi užitijak oni, tak početnáskupinadiváků.
Ve veselénátadě pokračovato
i vyhtášení
všechčtyř kategoňi dospětých.Krásnéa hodnotné
ceny předával ředitet závodu Vtastimit Ptecháč,kteď se se sým kotektivempostaratjako
každoročně
o bezprobtémoný
a bezchybnýprůběhzávodů.
vícena www.naseiabIonecko.cz
Dotazníkkompostéry
:
Mám zájemo přidě|ení1 kusu kompostéru
o objemu700 |itrů:
Ano
Ne
tr
Souh|asím
s využitím
kompostupro v|astnípotřebu:
Ano
t\
tr
Souhlasím
se zapojením
do projektua s případnoukontrolouvyužívání
kompostéru
v dobětrváníprojektu(po dobu 5 let)
Ano
Ne
tr
tr
e-maíl:
Důležité
:
- Žadate|musímíttrva|ýpobyt nebo v|astnitnemovitostv obci Kořenov'
- Na jedno čís|o
popisnéje možnéžádatpouzejeden kompostér.
- Žadate|ibude kompostérzapůjčen
k bezp|atnémuužívání
na zák|aděsmlouvy o výpůjčce,
podmínkouje souhlasv|astníkapozemku,na kterémbude kompostérumístěn.
. KompostovánYbudou vlastníbio|ogickyroz|ožite|né
odpady z domácnostía zetenézbYt|ry
z údržby
zahrady.
- Vznik|ýkompostbude využíván
pro v|astnípotřebu.
. Uživate|souh|asís případnoukontřo|ouvyužitíposkynutéhokompostérupo dobu 5 tet'
Ta letošnízima -
Tedy nic moc, ale je tu zasejaro a jedeme dá1.Zaóinaji se zelenat louky. Za chvíli budou
vyšperkovanékvítím'taky bude spoustapráce na zahrádce i kolem domečkuvůbec_ ale na to
všechnose my domečkiiřii chataři tak nějak těšíme,protožehrábě pouŽiténa jďe včas,
dokžŽou dé|atztmaky.
Ale taky - to kromě tépráce máme hned z jara i něco pro potěchu. Alro, uhádli j ste, hned
v únoru,čtmáctéhotuším,to byl sv' Valentýn a osméhobřezna pakMDŽ. A k tomu ještě
devatenáctéhobřezna bylo Josefa _ a to jak známo jest, slavítaky skoro všichrri.Ale stejnak
mám dojem, že se mnou budete souhlasit,tu našipřízeň,tu oslavu, to si tak nějak víc zas|ouži
našepanía dívky, babičkytaky _jsou všechnykásné.
Ne, nechci se moc opakovat, ale když tak o tom ,,lidskémpokolení..na p1anetěZemi
přemýšlím.
tak mne napadá.Že muŽskejjejenom č|ověk_ a|e Žena,!Zena' přáte|é.
toje přece
krásná hříčkapřitody. Že ne? Ale ano . důkazemsprávnosti tohoto, možnáže světového
nazoru je stálý úsměvve tváři a srdce na dlani.
Pokusím se doloŽit tento,možnážetrošku odvažnýnázor _ ne' vlastní zkušenostíne, někde
jsem to četl.Taková úvahao tom neprávem proklamovaném,,podpantoflismu..či snad
dokonce otroctví!Ne všema vždycky dochěni, že druhou Stranoutétomince je věčnápéčea
starostženyo ''velké dítě..!To bylo prý tak _ mužskejněco kutil buď na dvorku u auta a
nebo srízelkedlubny na zahrádce, ale to nic, podstatnéje, ženaň volá manželka:..Alfonsi
pojď domů!..Alfons na to : ,,Co je? Miim snad hlad? ,, ,Ne , je ti zima !..Tak co pánové,
poznáváte to? Vzpomínejte. Já tedy nevím, neříkám tak ani tak, ale taky máte dojem, že altor
tohoto l'tipu ' už vím, z novin jsem to opsal _ snad šelkolem vašehoobydlí?
Ale stejnak,stát se můželedacos a leckde. To bylo tak, jeljsem do města Tanvaldu, jen tak,
pro piírmaličkostí,tudíŽsiám.Bloumal jsem tam po marketu, Lidl to byl tušíma v kapse mi
zvonil mobil. No jo, ten můjdomov po mě touŽí.Asi mě zapomněla nadiklovat droždí,nebo
něcojiného, podobně důležitého.Copakje, slyším_ hlásím se. Nasledoval stručný. ne
strohý, stručnýpříkaz. AŽ ukončíš
ten nákup, nikde se netoulej ajeď spodem přes Hamry do
olešnice ke kadeřnici. Před chvílíjsem tě objednala. SnaŽímse oponovat dotazem _ Prosím
tě, coje to za nápad, musím tam,je to nutné?Ano_je deset av deset tficet aťsi tam ! Pospěš
si _ anebo řekla koukej fičet?Ale to snad ne. No, co mrimještěpovídat,tak nějak to bylo _
stalo se.
Ale to nic, jelikož všechnosouvisí se vším,říká se to, potkaljsem se v okresnímměstě _to
zase jindy _ s kamarádem, no bývalý kolega ze závodu to by1.Dlouho jsme se neviděli, takže
po obligátní zdravici a otáLzce,jak se máš..jsme si sedli naproti v cukrámě ke kafičku a
troškujsme rozvinuli debatu.Svěřil se, Žeje rozvedený a že se právě vrací z předvíkendového
nákupu a byla Ťeči o vaření.No, a když to témar,yčerpal,tak povídám . anižbychjej chtěl
ranit čibí netaktní.cojedno a totéŽněkdyjest.Č|ověče.
tak v tom]r|ese moc nevyznám.
je
Nákupy proviantu a kuchtění,to doménamojí paní' Prostě, to nemusím.V momentě přešel
kámoš do diskuzníhoprotiútokua povídá - nojo, nemusíš,nemusíš,ate žena,příteli,
kamaráde, žena,tojsou přece okovy !
_ ale nerozumíš
jsou
A já na to s rradhledema s pocitempřevahypovídrím
tomu,člověěe,
to zlatéokoty ! víš taky jsem se setkal s niázorempodobn]Ím
tomu tvému- žen4 to jepý
břemeno'Je a|esladkébřemeno! A ještějednu varjantutoho druhumám v paměti.Sta|ose
_
na scéněLibereckéhoďvadla, kde v operetěoskara Nedbala,,Polskákev.. zazné7o
_,.ženaje sladkébřemeno,ale přecejen břemeno...Koukám,
prozradímto jenom vám pránové
konstatuji,žetotoje zasejedno nevyčerpatelné
téma.ostatrrě,mríLrn
za to, žev tom Liberci si
ten původnítext troškuzpestřil dramaturg.Tak.yse říká v nejlepšímpřestat,co říkáte?
Takže,rozešlijsme se s tímmým kolegoujako přátelé.Já přecejen s pocitempřevahya on,
řekl bych žes tématem
k přemýšlení.
_
je
jen
No ne Život
nrá'hoda!
Věřte tomumoji milí,teď si nerrymýš|im,
řeknu to česky_
nekecám! Jenjsem dopsalten předchozířádek az cimrydo cimry mnevolá to métrapidloa sakra,tedypardon,sladkébřemeno: ,.Pepíku?l.'
ozvu se,aby ne - copakje?.,Jesedmnáct
hodin,mášzprálryna Nově|..
,,KdyžŠIakrása světem,
Na dlouhose zastavilau ženy.''
--x-!--
FIRTIK
-
JoseJ
DENNI
2|eté
DALKOVE
3|eté
výběrjazykaz AJ, NJ, RJ
výukav pátekodpoledne
od zárí 2016
!=
ag
|Ý\ .(!
H
./l
x>
r
?fi
.E
E
'
?
*,,i.El'.]
ň
..
.9
3
E E .-Ť€ . .
\cg
a
q,
t
?n
š
.o
pňE.EEfr
E.€
): r. >
ě
€
g;Etxn.E;e qqi Ešěš-Eg
FE
í;
.EiĚŤě iÁÁ ř
ž i..ě'!
9
ť;garT.iů
d'H
A
c
tiJA*Fn
_Ť
iťá*É*EEÉš.:É
q
*,.= ci : . =íě.ý
ž
Ž Ť E Ě ĚĚ-6o p
'á,-a4
i*3
i!ĚšEEí
ŘÉ
I*,-8iEEšqqE
jÉ3*ř.řE
B
xsE*tĚá€íÉ$cš*
-6.o.E.E.v
9Ť
jÉ3
sĚ
É
Eš
s' ššřřáts
ag€*É
O
='F
c{o
".tfr=
+Ís.(!:
o= ř
€:'
E.Ex
1F-ě
:á.'E
E^š!
g
.E
EsEx
.9!Éř
E
=T
E:.!
EaE*Šť'rÍé*
E
.E
siiF
.E,;Í z.B
.Ě.:'EBE,ĚÉsEE;
t.š'.HsETTE*E
EĚ
tŤ
gEsEJ_EĚg€ . Et
=E.} H,PE'F,E
;ž2'E =
r!4
> EtE! !*.13;!€ 9s
*8S-E
;š,"*'rŤÉ
š
;É
Eti;!5; ?EÉ
žt EčĚ
;t,Ě
ůiiE
ÍŤĚiěž
í;Esi.íc
č23EesE.!
á'9€ E€ * É šE€ E j g H*
< Í! F v a.)
fu Cn v Ž \4 Ž o. E Ž Q N o Uj Ě rj: o:
ODPADY
UPOZORNĚNÍ - na obecním úřadě
Kořenov jsou zdarma pro občanyplatící
místnípoplatekza odpadk dispozicipýle :
ž|uténa plasty z domácností( ne na PET
lahve), oranžovéna nápojové kartony a
,jinak.. Žluté na PET |abve' Zadtme
všechny,kdo tyto pyt1e rryrržívají,
aby je
odkládali na stanovištíchna tříděný odpad
( kde jsou barevnénádoby na tříděný
odpad)a dávali do nich jen to, k čemujsou
určeny_ bohuželne vždyje tomu tak @,
žluténádobyjsou určenyna PET lahve !!!!
jsou určenypy'tle,
Pro plasty z domácností
jsou k dispozicína oU Kořenov'
které
od ledna 2015 jsou k dispozici i pýle na
tříděnýodpad- komoditakov (šedábarva).
Cenapytlůna TKo s logemsvozovéfirmy
SKS Jablonecn/N:
110 |itrů: 59.-Kč
60 litrů : 31,- Kč
Připomínáme povinnosthlásit změny
( tato povinnost vyp|ývá z obecně závazné
lyhlášky č.3/20|2)'kterémajívliv na
qýšipoplatku: přihlášení,
odhlášení
z trvďéhopobytu,změnu ve vlastnictví
stavby.Nebude-li oÚ oznámeno,žese
okolnosti podstatnéke vzniku
poplatkovépovinnostizměnily, bude
postupovánodle daňovéhořádu'
Při odhlášenítrvaléhopobvtu z lraší
obceie třeba vrátit nádobu na OU!!!!
Veškeréinformace týkající se
odpadovéhohospodářstvíobce Vám
podá p. Cermáková' te|. 483399035'
e-tnail:. c ermak ova.evid en c e(@sezn am. cz
Dále je možnévwžívatnádoby na tříděný
odpad : PET lahve, sklo a papír.
Připomínárne,
žedo kontejneruna papírje
nutné různépapírovékrabice a kartony
stává se nám, že po pátečním
,,sešlapat..,
je
vývozu
v pondělí tento kontejner plný
nerozložených
kabic, svoz těchto odpadů
je nastaven 1 x týden a při správrrém
uloŽenítohoto odpadu je to dostateěná
kapacita
Žádáme všechny ob}ryatele' aby
přistavovali nádoby včas-tj. v úteývečer
Sběr starého papíru a PET lahví
v aÍkladníškoleKořenov opětpokračuje.
UREDNI DNY OU KORT,NOV
- 15,00
P o n d ě l í : 7 , 0 0l_2 , 0 0
12,30
- 17,00
Středa :7,00_ 12,00
12,30
_
Polednípauza: |2'00 12'30
V pátekje úfudpro veřejnostuzavřen.
V neuřední dny po předchozí dohodě na
Od 1.1.2016nastala změna svozu nádob
1 x 14 dní - každýlichý tvden !!!!!!!!!!
Občany' kteff mají kombinovaný svoz,
tzn. červenounálepku na popelnici
upozorňujeme ,,že svoz 1 x 14 dní bude
od 1.5.2016do 30.10.2016
tel.483399035.
Posledníúkonyvidimacea legalizace,
výpisy z Czech Pointujsou plováděny30
minutpřed koncempracovnídoby oÚ
Kořenov .
***
*****************************t
V případě
***
problémů
(televizní kabelový
s příjmem
TKR
rozvod) a poruch veřejného osvětlení
voleite p. Do|eža|a
te|.č.777I71414.
Na odbor ýstavby obecníďadu
Kořenov nastoupilaza slečnuSlavíkovou,
která odešlana mateřskoudovolenou,
nová posila_ sleěnaRůžičková.
e-mail:[email protected]
tel.483399035.
Mt]Dr. Jiří SOUKUP
zdravotnístředisko Kořenov :
736447496
zdrayotnístředisko Hanclchov :
734558247
Pacientům doporučujemenejdříve zavolat do
otdinace v Harrachově, kde je sestřička
objedná do Kořenova na určitj čas.
REDAKCE KoŘENoVsKÉHo
ZPRAVODAIE uÁl,tpŘtn rn/ísvÉ
TARO.
Pošta ie otevřena :
9.00- 11.00a 14.30- 16.30hodin.
číslotel : 483399 129.
VydtÍvtÍobecní úřud Kořenov
DUBEN 2016
Séfredaktor: PeIc Stanklav
MK čRA 10456

Podobné dokumenty

duben - TEPLÁ

duben - TEPLÁ námìstí. Spoleènì s Krajskou správou a údržbou silnic by v letošním roce mìla probìhnout výstavba úseku cca 100 m dlouhého na každou stranu od mostku, který je u zdravotního støediska. Dojde k vybu...

Více

velikonoce

velikonoce Hotel – e-mail: [email protected], telefon: 475 213 138 EXKURZE: Po–Čt e-mail: [email protected] NAPIŠTE NÁM – Pokud máte přání, nápady či připomínky: [email protected]

Více

Zastupitelstvo Městyse Katovice

Zastupitelstvo Městyse Katovice stanoviskok námitkám.Ve svémstanoviskuuvádí: Nově navrŽená komunikace je napojena na stávajícímístní komunikaci V Liboči'jej펚íŤka vyhovuje dnešnímustavu a vybudovánímda|šíchněko|ikaRD se dopravní...

Více

Untitled - ABC Music vos

Untitled - ABC Music vos nástrojťr a metod, jež mají k dispozici pedagogové napříčvzdě|ávacím sysÍémem'Právě z tohoto důvodu je metoda splývavébo čtenívítaným příspěvkem do repertoaru primárního školství'

Více