Portugalský Gen - Michal Josephy

Transkript

Portugalský Gen - Michal Josephy
exotika na dosah – Portugalsko | exotica within easy reach – Portugal
Text: Michal Josephy
Antropolog, cestopisný fotoreportér a externí vyučující na FHS UK.
Jeho dlouhodobý zájem o země bývalého portugalského námořního
impéria vyústil mimo jiné ve spolupráci s UNICEFem Mosambik
na několika kampaních, je rovněž autorem kalendáře UNICEFu pro
rok 2011. Autorsky se podílel na knize KMENY 0.
Anthropologist, travel photographer | reporter and freelance
teacher at FHS UK. His long term interest in countries of the once
Portuguese navy imperium brought about among other things
co-operation with UNICEF Mozambique on several campaigns and
he is also an author of the UNICEF calendar 2011. As an author he
contributed to the book KMENY 0 (TRIBES 0).
Fota | Photos: Michal Josephy, Thinkstockphotos.com
Grafická úprava | Graphic Layout: Lukáš Tingl
74 |
exotika na dosah – Portugalsko | exotica within easy reach – Portugal
PORTUGALSKÝ
PORTUGUESE
GENE
V době své největší slávy bylo Portugalsko centrem námořní říše,
která míli po míli odhalovala svět zahalený mýty a tajemstvím.
Ačkoliv od té doby uplynulo již mnoho vody, stále je co objevovat...
Portugal was the centre of a seafaring empire in the time of its greatest
fame. It explored mile by mile the world covered with myths and secrets.
Although times have changed there is still a lot to explore...
| 75
exotika na dosah – Portugalsko | exotica within easy reach – Portugal
1
C
apverdy, Azory či Madeira, ale i Brazílie, Mosambik,
Macao či Timor. Země, které nám po/mohou vytvořit
představu o tom, jak rozlehlé bylo portugalské impérium 15.–16. století. Slavná da Gamova výprava do Indie nejenže Evropanům otevřela netušené zeměpisné obzory, ale též okořenila jejich kulturu cizokrajným kořením. Směsice latinských, arabských, orientálních a afrických
přísad vytvořily z Portugalska exotickou a okouzlující zemi, rozpoznatelnou
nejen v kuchyni, ale i na fasádách domů či ve fyziognomii národa.
Cestou k majáku
Má první cesta do Portugalska se nesla proti proudu času. Vydal jsem se
po stopách svých předků a našel lásku na celý život. Nikdy nezapomenu
na okamžik, kdy jsem poprvé stál na mysu sv. Vincenta a fascinovaně zíral
na obzor bouřlivého Atlantiku. Na dohled byl maják v Sagres, odkud princ
Jindřich Mořeplavec vyhlížel návraty prvních karavel z temného a nestvůrami obydleného oceánu. Pode mnou se vlny s chutí zakusovaly do pobřeží
a podemílaly nejzazší jihozápadní cíp evropského kontinentu. Vítr stále sílil
a já jsem několik minut nepřetržitě vdechoval slanou vůni moře, abych si
uložil co nejvíce vjemů do paměti. Když jsem jich byl plný, obrátil jsem se
směrem k Lagos, někdejší námořní základně a také nechvalně proslulému
prvnímu evropskému trhu s otroky. Ten je však dávnou minulostí, podobně
jako vzpomínky na dobu, kdy byla oblast Al-Gharb (arabsky západ) nejzá76 |
ape Verde, Azoras or Madeira but also Brazil, Mozambique, Macao
or Timor. Countries that help us get an idea how large the Portuguese imperium was in the 15th and16th century. The famous Vasco
da Gama expedition to India not only opened undreamt of geographical
horizons to Europeans but also spiced up their culture with far away spices. The mixture of Latin, Arabic, Oriental and African ingredients made
Portugal an exotic and charming land recognizable not only in the kitchen
but also on the house facades or physiognomy of the nation.
On the way to the lighthouse
My first journey to Portugal started against the time flow. I set off in
the footstep of my predecessors and found love for the whole of my life.
I will never forget the moment when I first stood on St. Vincent cape and
watched the horizon of the stormy Atlantic with fascination. I could see
the lighthouse in Sagres where Prince Henry the Navigator watched the
return of the first caravellas from dark and monster ridden ocean. Waves
were hungrily biting into the coast under my feet and eroding the most
western tail of the European continent. The wind was getting stronger and
I breathed in the salty ocean aroma for several minutes so that I could keep
as much sensation into the memories as possible. When I was completely
full I turned towards Lagos, once a marine base and an infamous first
European slave market. It is a long gone history just like times when the
Al – Gharb province (West in Arabic) used to be the western-most Arabic
settlement in the Pyrenean peninsula. On the contrary the current face
of Algarve is fresh, suntanned and trendy. More than 300 sunny days
a year made the Algarve coast an ideal place to build the main recreational
centre of Portugal decorated with bright colours of camelias, oleandres
exotika na dosah – Portugalsko | exotica within easy reach – Portugal
2
3
padnějším arabským územím na Pyrenejském
poloostrově. Současná tvář Algarve je naopak
svěží, opálená a trendy. Více než 300 slunečních
dnů v roce předurčilo algarvské pobřeží k vybudování hlavního rekreačního centra Portugalska, které zdobí syté barvy kamélií, oleandrů
či pelargónií. Správním centrem této oblasti je
Faro, přístavní město s malým, ale půvabným
historickým centrem, kterému vévodí katedrála
vyzdobená tradičními modrobílými kachlíky
azulejos. Na Algarve se však jezdí především
za mořem a objevováním zapadlých, turisticky
téměř nedotčených pláží. A pokud se vám nakonec i krásy přírody omrzí, nic nebrání tomu,
sednout na rychlík a přejet do kulturou a historií překypujícího Lisabonu.
Dobrý přístav
„Nad mořem, tam v Lisaboně, dal jsem stavět
nové lodě, ach, má Paní plachet!“ je zlomek
z lidové poezie, v nichž mám zapsán celý Lisabon. Sedím na terase u kostela Santa Lucia
a s přimhouřenýma očima pozoruji třpytící
se záliv řeky Tejo, kterému místní pro jeho
rozlehlost a spojení s Atlantikem přezdívají
„Slaměné moře“. Lisabon je už odpradávna
„dobrý přístav“. Féničané, kterým je připsáno
jeho založení, jej nazývali Alis Ubbo. Na svůj
or pellargonias. The administrative centre
of this region is Faro, a harbour city with
a small but lovely historical centre dominated
by a cathedral adorned with traditional blue
and white tiled azulejos. Algarve is especially
visited for the sea and exploring unknown
beaches almost untouched by tourism. And if
you get tired of natural beauty in the end there
is no problem to catch a train to the cultural
and historical city of Lisbon.
A good harbour
“Above the sea in Lisbon I had my new ships
built, Oh, my Lady of Sail!“ is a fragment of
folk poetry I keep in mind to remind me of the
whole of Lisbon. I am sitting on a terrace by
the Santa Lucia church and with half lidded
eyes watching the glistening bay of the river
Tejo the locals nicknamed “the Straw sea“
for its vast size and its connection with the
Atlantic. Lisbon has been “a good harbour“
since time immemorial. Phoenicians who are
thought to have found it called it Alis Ubbo.
It started to flourish when the times came
when Portugese caravellas began to bring gold,
slaves and spices from far away lands. I usually
commence my visit at Praca do Comércio
square which reminds me of the board of an
| 77
exotika na dosah – Portugalsko | exotica within easy reach – Portugal
4
6
8
5
7
1 – Pohled od kostela Sv. Lucie, Lisabon
View from St. Lucia, Lisbon
2 – Proslulá lisabonská linka č. 28 vás doveze k nejvýše položeným památkám města, například
hradu Castelo do Sao Jorge.
The renowned Lisbon tram service No. 28 will take you to the highest sights in the city, for
example the castle Castelo do Sao Jorge.
3 + 9 – Algarve – nejjižnější portugalský region a jedna z hlavních turistických oblastí
Portugalska.
Algarve – the southernmost Portuguese region and one of the main tourist regions of Portugal.
4 – Radnice hlavní metropole Funchalu. Stěny dekorují modro-bílé keramické dlaždice vyrobené
v továrně Maria de Portugal v roce 1940.
Funchal, the main metropolis town hall. The walls are decorated by blue and white ceramic
tiles made in the Maria de Portugal factory in 1940.
4 – 8 – Souostroví Madeira bylo známo již starým Římanům, náhodou pak bylo znovuobjeveno
a osídleno portugalskými námořníky roku 1418.
The Madeiran archipelago was known to the old Romans. It was rediscovered by chance and
settled by Portugese sailors in 1418.
10 – Typický trh na ostrově Santiago (Kapverdské ostrovy)
A typical market at the island of Santiago (Cape Verde islands)
11 – Díky mísení nejrůznějších kultur a fototypů se portugalskému impériu přezdívalo společnost
typu „café com leite“ - káva s mlékem.
Thanks to the mixing of various cultures and phototypes, the Portugese empire was called the
society of „café com leite“ – coffee with milk society.
78 |
exotika na dosah – Portugalsko | exotica within easy reach – Portugal
rozkvět si však musel počkat až do chvíle,
kdy začaly portugalské karavely z dalekých
cest dovážet zlato, otroky a koření. Svou
návštěvu obvykle začínám na náměstí Praca
do Comércio, které mi připomíná palubu
zámořského korábu. Vchází se na ni směrem
od estuária, které otevírá majestátní vstup
do města a vpouští do něj svěží vzduch,
promísený s vůní koření či kůže z šachovnicově uspořádaných ulic pojmenovaných
podle řemeslných a obchodních cechů. Záliv
Tejo omývá i pobřežní opevnění, Belémskou
věž, odkud vyplouvaly karavely objevitelů
na otevřený oceán. Navzdory své pevnosti
vypadá jako z cukru a upoutá i architektonickými motivy, jako jsou lana, korály,
ráhnoví či armilární sféry, které vytvářejí
zdobný styl „arte manuelino“. Toto umění
se nazývá podle krále Manuela I., který dal
na místě vesnické kaple, v níž se Vasco da
Gama pomodlil před svou první výpravou,
vybudovat bohatě zdobený klášter sv. Jeronýma. Zašlou slávu zlatého věku připomíná
i novodobý Památník objevitelům, v jehož
čele stojí odvážný snílek i systematický vizionář, Jindřich Mořeplavec.
Kolumbus na Madeiře
Objevení Madeiry patří k prvním úspěchům
princovy námořní školy, kterou však řídil
a financoval zásadně z pevniny. Ostrov
byl pojmenován podle velké zásoby dřeva
(portugalsky madeira). Kromě dřevin se
zde výrazně dařilo pěstování cukrové třtiny
a později také vinné révy. Proto, aby mohla
být terasovitá políčka v příkrých svazích zavlažována, budovali afričtí otroci hustou síť
koryt a kanálů, kterými byla sváděna průzračná voda z horských pramenů. Dnes jsou
tyto „levády“ součástí map výletních stezek
a treků, po nichž lze projít podél rozeklaného pobřeží i hustou „džunglí“ tropické
vegetace. Zelení kypí i hlavní město „ostrova květin“ Funchal. Staré město je plné
rozkvetlých parků, zahrad a také stinných
podloubí, ve kterých si lze v klidu posedět,
a tak se na okamžik zastavit a přemýšlet.
Právě zde, nad sklenicí výtečného dezertního vína madeira, mi v hlavě uvízl nápad podívat se na nedaleký madeirský ostrov Porto
Santo, který se zapsal do nepříliš známé
kapitoly z historie portugalsko-španělských
námořních objevů. V roce 1478 byl na totiž
na ostrov z Lisabonu vyslán Kryštof Kolumbus, který zastupoval zájmy janovského
obchodního domu Centurionů. Na Porto
Santu se setkal s věhlasnou rodinou Bartolomea Perestrelo, který dostal od Jindřicha
Plavce ostrov do léna za spoluobjevení
Madeiry v roce 1418. Kolumba však zaujala především jeho dcera, Felipa, kterou
si později vzal za ženu. Díky sňatku získal
Kolumbus přístup k bohatému Perestrelovu
archivu, který obsahoval i záznamy o plavbách na západ od Evropy.
overseas ship. The entrance leads to an
estuarium that opens a majestic gateway
into the city and lets in fresh air mixed with
the aroma of spices or leather from the chess
grid layout of streets named after craft and
trade guilds. Tejo Bay washes the coastal
fortification too. Belem Tower from where
the explorers´ caravellas were setting off to
the open ocean. Thanks to its fort it looks
like its made of sugar and captures interest
with its architectonic motifes such as ropes,
corals, rigging or armillary spheres that
create the decorative style “arte manuelino“.
This art is named after king Manuel
I who had a richly decorated St. Jeronimo
monastery built in the place of an old
village chapel where Vasco da Gama prayed
before his first expedition. The bygone
fame of a golden era is commemorated by
a recent Explorer´s Memorial with the bold
dreamer and systematic visionary Henry the
Navigator at the front.
od aljašské divočiny
přes indiánská teritoria...
Columbus at Madeira
The discovery of Madeira belongs among
the first successes of the Prince´s marine
school he always financed and managed
from the shore. The island was named after
the large amount of wood there (wood in
Portugese is madeira). Apart from wood,
sugar cane grew successfully there and
later also wine grapes. Because the terraced
fields in the steep hills had to be irrigated,
African slaves built a thick network of
waterways and canals where cold mountain
spring water was brought. These days
these “ levadas“ are part of tourist maps
and treks where one can walk alongside the
rough coast and through a thick “jungle“ of
tropical vegetation. Green flourishes also in
the capital of the “flower island“, Funchal.
The Old Town is full of blossoming parks,
gardens and also shady archways where
you can rest peacefully or stop and think
for a moment. Right here over a glass of
an excellent light Maderian wine I got
the idea to visit nearby Madeiran island,
Porto Santo, that has become the place of
a not very famous chapter in the history of
the Portuguese - Spanish sea discoveries.
In 1478 Christopher Columbus was sent
from Lisbon to the island to represent
the interests of the Genoa trade house of
Centurion. He met the renowned family
of Bartolomeo Perestrelo who received
the island as a bounty for co-operation in
the discovery of Madeira from Henry the
Navigator in 1418. Columbus was especially
interested in Bartolomeo´s daughter
Felipa whom he later married. Thanks
to this marriage Columbus got access to
rich Perestrel´s archive that among other
documents contained records about voyages
to the west from Europe.
jihoamerické pralesy...
po patagonské ledovce
NEJŠIRŠÍ NABÍDKA ZÁJEZDŮ DO AMERIKY V ČECHÁCH
AMERICA TOURS v.o.s.
Liberec, Jánská 868/8, 460 01
488 058 205 zájezdy
488 058 203 letenky
488 058 204 individ. služby
fax 488 058 211
[email protected]
objednávky zájezdů po telefonu
777 747 333
Prodejny:
Praha, Ječná 43, 120 00
224 941 313
Brno, Zámečnická 1, 602 00 542 215 152
Liberec, Jánská 864/1, 460 01 488 058 213
www.americatours.cz
| 79
Palubak 14-03-18.indd 2
20.3.2014 13:49:28
exotika na dosah – Portugalsko | exotica within easy reach – Portugal
9
10
11
Little China
Little China
Kapverdské ostrovy, podobně jako třeba Madeiru či Brazílii, objevili
Portugalci šťastnou náhodou, když je bouře zavála od Senegalského
zálivu. Vedle této oficiální verze však existuje Mapa otce Maura. Na ní
je zobrazen Indický oceán, ale i jih Afriky s přesně umístěným mysem
Dobré naděje, a to dobré tři desítky let před tím, nežli se k němu Bartolomeu Dias vůbec přiblížil. Otec Mauro navíc popisuje událost, kdy kolem roku 1420 překonala loď či džunka Indický oceán, obeplula Afriku
a proplula ostrovy Isole Verde. Podle někdejšího námořního důstojníka
Gavina Menziese šlo o Ostrovy Zeleného mysu a ona loď byla součástí
legendární flotily admirála Čeng Che. V zeleném ráji, který připomíná
ostrov Sv. Antonína, se dokonce má nacházet kamenná stéla s nápisem
v malajalámštině. Mně se ji objevit nepodařilo, ale možná že čeká na někoho jiného. Co jsem však nemohl přehlédnout, byla silná enkláva Číňanů. V přístavu Mindelo, známém divokým karnevalem, ale i evropskou
spořádaností, je Číňanů dokonce více nežli „čistokrevných“ Afričanů.
Toto „rozložení sil“ trefně vystihuje místní vtip: Nigerijec a Číňan spěchají k telefonní budce. V poslední chvíli vysoký atletický Nigerijec odstrčí malého Číňana a popadne sluchátko. Do běla rozzlobený Orientálec
na černocha počínštěnou kreolštinou zakřičí: „Bai pa bó tela, bai bai! –
Ty běž do své země, běž, běž!“ Ať už tedy Číňané objevili Kapverdy před
Portugalci, či nikoliv, ostrovy byly vždy typické svou morabezou, otevřeností a vstřícností vůči cizincům, kteří nepřicházejí škodit. Podobně jako
celý svět někdejšího portugalského námořního impéria představují jeden
velký tavící kotel nejrůznějších kultur, z něhož si každý může vybrat podle své chuti… ❙
The Cape Verde islands, similar to Madeira or Brazil, were discovered by
the Portuguese by sheer luck when a storm blew them away from the Bay
of Senegal. Besides this official version there is the Map of Father Maur. It
depicts the Indian Ocean as well as the south of Africa with the precisely
located Cape of Good Hope three decades before Bartolomeu Dias came
anywhere near it. Father Mauro describes an event that happened around
1420 when a ship or a junk made it over the Indian Ocean, sailed around
Africa and the islands of Isole Verde. According to then marine officer
Gavina Menziese they were the Islands of Green Cape and the ship was
a part of the legendary fleet of the Admiral Cheng Che. On the Green
paradise that resembles the island of St. Anthony, there was supposed to
be located a stone with an inscription in Malayalam. I haven´t managed to
find it but it might be waiting for someone else. What I couldn´t miss was
a big enclave of Chinese. There are more Chinese in the port of Mindelo,
famous for its carnival and European tidiness, than “real“ Africans. This
“division of power“ has a witty expression in a local joke: A Nigerian
and a Chinaman are rushing to the phone box. At the last moment the
athletic Nigerian pushes away the small Chinaman and grabs the receiver.
Red and angry, the man of Oriental origin shouts at the black man in
Chinese Creole: “Bai pa bó tela, bai bai! – You go to your country, go go!“
Whether the Chinese discovered Cape Verde before the Portuguese or
not, the islands were always famous for their morabeza, openness and nice
behaviour to foreigners who are not coming to do any harm. Similar, the
whole world of the once Portugese sea imperium represents a melting pot
of various cultures out of which anyone can choose what they prefer… ❙
80 |
exotika na dosah – Portugalsko | exotica within easy reach – Portugal
LETEM SVĚTEM | ROUND THE WORLD
Text: Michal Josephy
PORTUGALSKO:
OBLASTI FARO, ALGARVE, LISABON
PORTUGAL:
FARO REGION, ALGARVE, LISBON
❙ Nedaleko Fara se nachází šarmantní Tavira
s pyramidovými střechami domů, říčními
lagunami a krásnou pláží.
❙ Elegant Tavira with its pyramid roofs, river
lagoons and beautiful beach is situated not
far from Faro.
❙ Kromě okázalých monumentů doby
objevitelů lze v Lisabonu najít i ty
nenápadné, ale neméně zajímavé. Například
Kapli svatého Jeronýma, postavenou
na tichém kopci nad Belémem (1514)
v době, kdy slavný architekt Diogo Boitac
pracoval na monumentálním klášteru
Jeronýmů.
❙ Besides ostentatious monuments from the
time of explorers one can find less obvious
but not least interesting ones in Lisbon.
For example the Chapel of St. Jeronimo
built on a quiet hill above Belém (1514)
in the days when the famous architect
Diogo Boitac worked on the monumental
monastery of Jeronymos.
❙ Nedaleko Lisabonu se nachází mys Cabo
da Roca, nejzápadnější místo evropské
pevniny, který ještě ve středověku
představoval konec tehdy známého světa.
Nepříliš vzdálenou zajímavostí je i Boca
do Inferno (ústí pekla) u Cascais, kde
inscenoval svou fiktivní smrt mág Aleister
Crowley.
❙ Cape Cabo da Roca, the westernmost point
of the European continent that represented
the end of the known world is located not
far from Lisbon. Boca do Inferno (the Hell´s
mouth) near Cascais where the magician
Aleister Crowley staged his ficticious death
lies not very far from here.
❙ Samostatnou kapitolou v okolí Lisabonu
je čarokrásná Sintra, místo, které si oblíbil
i básník Lord Byron, a odehrává se zde
film Devátá brána s Johnny Deppem.
moderní architektura...
dávné civilizace...
❙ Another chapter of the Lisbon region is
magical Sintra, a place the poet Lord Byron
grew to like and where the film The Ninth
Gate with Johnny Depp was shot.
MADEIRA:
MADEIRA
❙ Za návštěvu bezesporu stojí Camara de
Lobos, dříve vesnička, ve které přebýval
jeden ze tří objevitelů Madeiry, Joao
Goncalves Zarco. Obec však proslavil
zejména Winston Churchill, který zde trávil
dovolenou, maloval a popíjel madeirské
víno.
❙ Ze všech možných levád, které v průběhu
návštěvy Madeiry navštívíte, doporučuji
obzvláště tu, která vede k výběžku Ponta
de Sao Lourenco – ten oproti zbytku
Madeiry nabízí velmi syrový zážitek
prazvláštní „polopouštní krajiny“.
❙ Kromě výborného vína lze jako
gastronomický zážitek doporučit místní
úhořovitou rybu espada preta (tkančice
tmavá) pečenou s banány, případně volský
jazyk s omáčkou z madeirského vína.
❙ Není bez zajímavosti, že na Madeiře
v roce 1922 zemřel poslední český král
a habsburský císař Karel I., když se
vyčerpal cestou do své vily na madeirském
„Montmartru“, čtvrti Monte. Dnes však lze
tuto cestu absolvovat lanovkou a dolů se
svézt na proutěných saních po „asfaltovém
tobogánu“.
❙ Camara de Lobos, a former village where
one of the three Madeira explorers Joao
Goncalves Zarco lived is well worth visiting.
The village became famous especially after
Winston Churchill started to spend his
holidays there. He used to paint and drink
Madeiran wine.
❙ Out of all possible levadas you might
visit during your stay in Madeira, I would
recommend the one leading to Ponta de
Sao Lourenco point offering unlike the rest
of the island the very “raw“ experience of
some strange “desert-like countryside“.
❙ Apart from excellent wine, one can have
a gourmet experience trying the local eel
type fish espada preta (Aphanopus carbo)
roasted with bananas or ox tongue in
Madeira wine sauce.
❙ It is curious that the last Czech king and
Hapsburg emperor Charles I died in
Madeira in 1922 when he got overheated
on the way to his villa in the Madeiran
“Montmartre“, the neighbourhood Monte.
Nowadays, you can go on this journey
using the funicular and wicker sleigh on
the way down the “bitumen tobogan“.
CAPE VERDE:
KAPVERDY
❙ Mindelo, na ostrově sv. Vincenta, je
proslulé zejména svým karnevalem,
ale zajímavé je i tím, že zde vzniklo
tělocvičné hnutí Sokol vybudované
na československém základě.
pulsující metropole...
❙ Mindelo in the St. Vincent island is famous
for its carnival but an interesting fact is
a gymnastics organization similar to the
Czechoslovak “Falcon“ was founded there
on a similar basis.
❙ Ostrovy Zeleného mysu svou pestrostí flóry
a fauny zaujaly i samotného Charlese
Darwina, který zde sbíral data pro svou
evoluční teorii při plavbě na lodi Beagle.
❙ The Islands of Green Cape with their
richness of flora and fauna caught the
attention of Charles Darwin, who gathered
his information for his evolutionary theory
during his sailing on the Beagle.
❙ Kapverdy jsou rodištěm věhlasné Cesárie
Évory, přezdívané – podle typického
místního stylu – „královna morny“.
❙ Cape Verde is the birthplace of renowned
Cesárie Évora, nicknamed according to
typical local style the Queen of Morna.
ztracená města...
NEJŠIRŠÍ NABÍDKA ZÁJEZDŮ DO AMERIKY V ČECHÁCH
AMERICA TOURS v.o.s.
Liberec, Jánská 868/8, 460 01
488 058 205 zájezdy
488 058 203 letenky
488 058 204 individ. služby
fax 488 058 211
[email protected]
objednávky zájezdů po telefonu
777 747 333
Prodejny:
Praha, Ječná 43, 120 00
224 941 313
Brno, Zámečnická 1, 602 00 542 215 152
Liberec, Jánská 864/1, 460 01 488 058 213
www.americatours.cz
| 81
Palubak 14-03-18.indd 1
20.3.2014 13:49:10

Podobné dokumenty

74 | rubrika | rubrika

74 | rubrika | rubrika a já jsem několik minut nepřetržitě vdechoval slanou vůni moře, abych si uložil co nejvíce vjemů do paměti. Když jsem jich byl plný, obrátil jsem se směrem k Lagos, někdejší námořní základně a také...

Více