Co jsou koloidy

Transkript

Co jsou koloidy
Co jsou koloidy
Koloidem se podle definice (Jones et al., 2009) označuje soustava, která je z mikroskopického
hlediska rozdělena do částic tak, že alespoň v jednom směru je jejich rozměr v rozmezí 1 nm
(nanometr) – 1 μm (mikrometr, tedy 1000 nm = 0,001 mm; příkladem koloidních soustav jsou
například vaječný bílek, olejová emulze, kouř, gely, pěny). Koloidní disperze, o níž budeme v
dalším hovořit, je tvořena koloidními částicemi dispergovanými (rozptýlenými) v homogenní
fází jiného složení nebo stavu, kterým v je našem případě voda. Menší částice než cca 1 nm,
jsou-li dispergovány v homogenní tekutině tvoří pravé roztoky - obsahují obyčejně ionty
atomů nebo malých molekul - tak jak jsou běžně známy – např. roztok kuchyňské soli ve
vodě.
Tekutiny v živých organismech jako krev nebo lymfa, či části tkání, jež jsou tvořeny
biomakromolekulami, tvoří koloidní soustavy. Všechny biochemické děje, zahrnujíc jak přenos
nervových vzruchů, tak transport iontů podél nervových vláken, či přenosy látek tělními
tekutinami, jakož i děje v buněčné cytoplasmě se odehrávají koloidních soustavách. Proces
látkové vyměny všech živych organizmů (lidé, zvířata, rostliny a mikroorganismy) je tedy
založen na fyzikálních a chemických dějích a transportu v koloidních soustavách.
Buňky bakterií jsou obvykle větší, než je velikost koloidních částic (běžně jednotky μm,
nejmenší od 0,3 μm), zatímco velikost viru je řádově desetkrát až stokrát menší (20 – 300
nm). Jsou-li částice dostatečně malé, a takové koloidní částice jsou, mohou za příznivých
okolností, plynoucích z fyzikálně-chemických vlastností částic, proniknout skrz buněčnou
membránu do nitra buňky pathogenu a tam působit. Částice kovů v koloidní formě, jako
stříbro nebo zlato, pokud jsou připraveny a uchovávány správným způsobem, takovou
schopnost mají.
www.LifeForceMetal.cz
1
Částice kovu v koloidu tvoří shluk atomů, nejmenší částicí je tedy pouhý atom, který je však
menší, než 1 nm udávající dolní mez velikosti koloidní částice. Částice koloidu nemají
všechny stejnou velikost, typická střední hodnota velikosti správně připraveného koloidního
kovu je kolem 10 nm, s rostoucí velikostí částic klesá schopnost proniknout do buněk
pathogenů.
Velmi podstatnou otázkou je, jak dlouho právě připravený vydrží koloid beze změny, která by
jej znehodnocovala. V nečistém prostředí se může jeho kvalita prudce zhoršit, popřípadě se z
koncentrovaných roztoků může vysrážet.
Existuje řada metod, jak je možno získat koloidní kovy, tak aby byly použitelné pro
kosmetické či jiné účely. Velikost částic, jejich tvar a stabilita koloidu je silně závislá na
metodě přípravy a precisnosti v dodržování výrobního protokolu. Zvláště důležité je to
samozřejmě tehdy pokud mají být použity pro kosmetické nebo i léčebné účely. Stabilita
koloidu závisí na prostředí a tedy na čistotě látek a činidel. Například pro přípravu koloidního
stříbra nebo zlata nepostačuje běžně dostupná destilovaná voda, ale je třeba použít zvláště
čisté vody (např. aqua purificata). Příprava a výroba koloidů vyžaduje dodržování maximální
čistoty.Důležité je, že nelze zaměňovat ionty kovů za koloid, jejich fyzikálně-chemické vlastnosti ani
působení v živém organismu nejsou rozhodně totožné, i když např. kation Ag+ rovněž jako
částice koloidního stříbra vykazuje silné antibakteriální účinky, pro něž byly soli Ag+
využívány (např. dusičnan stříbrný, lapis infernalis, antiseptické účinky na drobné kožní
defekty a bradavice, nebo sagen, komplexní sříbrná sůl Na[AgCl2] na desinfekci vody).
Koncentrace koloidů se obyvykle udává v jednotkách ppm (parts per million), v praxi jako
váhová koncentrace vyjadřující hmotnost kovu v miligramech na 1 kilogram rozpouštědla, v
našem případě vody (látková koncentrace by znamenala jedna částice kovu na milion částic
vody). Koncentrace 25 ppm tedy znamená 25 mg v cca. jednom litru vody. Koncentrace
udává celkové množství kovu zahrnující jak kationty, tak koloidní částice. Dále viz např.
(Silver, 2015).
www.LifeForceMetal.cz
2
Uskladnění koloidů
Koloidní stříbro a zlato je třeba uchovávat uzavřené v tmavých k tomu určených lahvích ze
skla nebo speciálního plastu a musí být chráněny před přímým slunečním světlem.
Uchovávání v plastových lahvích nebo běžném skle je nevhodné, ze stěn se uvolňují částice
materiálu. Není též radno umisťovat do lednice, hrozí nebezpečí flokulace. Stříbrné soli, s
výjimkou dusičnanu stříbrného jsou nerozpustné, tak je třeba dávat pozor na nebezpečí
vnesení nečistot a nenechávat nádoby otevřené. Sluneční světlo může roztok fotoaktivovat a
způsobit nevratné změny. Rovněž se nedoporučuje skladovat koloidy v dosahu
elektromagnetických polí, jako jsou televizní přijímače, v blízkosti wif-fi zařízení, mobilních
telefonů nebo je dokonce umisťovat do mikrovlnné trouby.
Toxicita koloidů
Toxicita koloidního zlata nebo stříbra ve formě a dávkách přiměřených vnitřnímu nebo
zevnímu užití nebyla prokázána. Koloidní stříbro ani zlato není akutně toxické a žádný z
těchto kovů není uveden v tabulce harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných
látek uvedené v příloze Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) ze
dne 16. prosince 2008 ve znění pozdějších předpisů.
Důležité upozornění!
Koloidní stříbro a koloidní zlato nejsou státními úřady v ČR povoleným léčivem! Jakékoliv
léčebné použití koloidního zlata nebo stříbra leží výhradně na zodpovědnosti osoby, která se
pro takové užití dobrovolně rozhodla. Údaje zde podané nejsou pokynem k léčebnému užití,
mají charakter nezávislé informace, sestavené ze zdrojů uvedených v literatuře a na internetu
(popř. vycházející ze zkušenosti). Údaje jsou podány bez nároku na úplnost, přesnost a
správnost.
www.LifeForceMetal.cz
3
KOLOIDNÍ
STŘÍBRO
Koloidní stříbro, tvoří částice stříbra dispergované ve vodě
a je to čirá kapalina bez zápachu, případně lehce nažloutlá a mírně nahořklé chuti.
Historie a použití
V historii má použití stříbra předlouhou tradici. Ve starém Římě bylo rozšířeno použití
stříbrných nádob na uchování potravin a do tekutin a mléka se vkládaly stříbrné mince. Tato
tradice přetrvala nejméně do středověku a podobně byla ve stříbrných nádobách uchovávána
svěcená voda. Stříbro našlo uplatnění v alchymii a středověkém lékařství, např. u Hildegardy
von Bingen (Pies a Reinelt, 2012). Před rozšířením antibiotik se používaly sloučeniny stříbra
proti infekcím. V r. 1881 použil Lipský gynekolog C. S. F. Credé na prevenci oční gonorrhey
novorozenců vkapávání roztoku dusičnanu stříbrného, v první světové válce se rovněž
rozšířilo používání sříbra pro antiseptické účinky. V době mezi světovými válkami se stříbro
začalo používat ve velkém rozsahu a užívalo jako prvotní medikace k léčbě přenosnych
chorob a užívalo se ústně i nitrožilně. V průběhu druhé světové války se na trhu objevily
sulfonamidy a pak an bio ka. Tyto léky byly levnější a měly vyhodou snadného skladování
ve formě kapslí a později tablet. Během šedesátych let minulého stole se začal důsledně a v
mezinárodním měřítku prosazovat princip, že přírodní látky v čisté podobě se nesmí
patentovat jako léčiva. A tedy, že na jejich vyvoj, vyrobu a prodej nemůže vzniknout nikomu
vylučné právo. Tato okolnost také přispěla k tomu, že stříbro bylo an bio ky de ni vně
vytlačeno.
www.LifeForceMetal.cz
4
Antibakteriálních vlastností stříbra se využívá zevně při ošetřování ran a poranění včetně
spálenin. Stříbrné sloučeniny se užívaly i na léčbu kožních neduhů, bradavic také používaly
na úpravu vody podezřelé z bakteriální kontaminace. V současné době se stříbro používá také
pro úpravu vody v tzv. katadynovém procesu, při němž se na nosič nanese vrstva s velkým
povrchem obsahující stříbrné nanočástice, jež při filtraci zachytí a hubí choroboplodné
zárodky. K ošetření ran dnes slouží tzv. vlhké obvazy, v nichž na infekční rány je využita jako
účinná antibakteriální složka stříbro (v kombinaci s apsorpční schopností aktivního uhlí, u nás
na trhu např. ACTISORB, popř. s alginátem HYDROALGINATE Silvercel) a užívají se na
obtížně se hojící puchýře, spáleniny vředy a poranění. Stříbro má své využití i v textilním
průmyslu. Pomocí nanotechnologií se přidává od oděvu a chrání ho před nežádoucími účinky
bakterií.
Široký přehled klinických studií a článků věnující se účinnosti a léčebného užití stříbra lze
nalézt na (Silver, 2015 - thesilveredge v záložce studies). Další informace jsou dostupné v
literatuře nebo na internetu (Pies, Reinelt, 2012; Silver, 2015; Pospíšil, 2013).
Působení koloidního stříbra
Antiseptická aktivita sříbra byla mnohokrát v minulosti prokázána (Arvizo et al, 2012,
Pies,Reinelt 2012; Silver, 2015). Koloidní stříbro je účinné proti růstu rezistentních bakterií,
jako např. Staphylococcus aureus nebo Enterococcus faecalis (Farinha, 2010, také viz
Pospíšil 2013), jejichž populaci bylo in vitro schopno spolehlivě vyhubit. Koloidní stříbro patří mezi
nejsilnější přírodní antibiotika neškodící lidem, zvířatům ani rostlinám. Důležité je, že viry a bakterie
na koloidní stříbro nevytvářejí rezistenci. Koloidní stříbro při kontaktu umrtvuje choroboplodné viry,
bakterie, houby a plísně. Tím ulehčuje práci imunitnímu systému. Dále koloidní stříbro vykazuje i
určitou antioxidační aktivitu. Ničí enzymy zodpovědné za přenos kyslíku v jednobuněčných plísních a
bakteriích a tím přerušuje jejich dýchací řetězec.
www.LifeForceMetal.cz
5
Koloidní stříbro je pro člověka v přiměřených dávkách zcela netoxické (US EPA, 2012),
uvádí se, že usmrcuje více než 650 patogenů (Pies, Reinelt, 2012), ničí zárodky hub a plísní,
snadno se vylučuje z organizmu, nedráždí sliznici, ani nevytváří závislost. Studii vylučování
koloidního stříbra z organismu provedl Dr. Roger Altmann v r. 1999 (Altmann, 1999), z níž je
patrné, že nedochází ke kumulaci, vylučování z těla lze urychlit zvýšeným příjmem vody.
Podstatným faktorem pro antibakteriální účinnost stříbra je velikost částic, menší částice
projdou lépe buněčnou membránou do buňky pathogenu (případně mohou interagovat s
virem, který je ještě menší). Lze proto říci, že účinnější je koloid obsahující menší částice
(typicky kolem 10 nm u elektrolyticky připraveného stříbra), než koloid s větší koncentrací
částic větší velikosti (desítky nebo dokonce stovky nm); např. 25 ppm o velikosti 10 nm lze
považovat za účinnější v antibakteriálním působení než 40 ppm o velikosti 100 nm.
Použití koloidního stříbra v kosmetice
Díky svému antibakteriálnímu působení nalezlo koloidní stříbro také cestu do kosmetiky v níž
pomáhá především napravovat různé neduhy pokožky způsobenými zánětlivými ložisky a
případnými druhotnými infekcemi, které způsobuje např. akné. Akné postihuje více než 85 %
mladistvých a jeho příčinou bývá obyčejně nárůst produkce mužského hormonu testosteronu a
to i u dívek. Následkem toho dochází ke zvýšené produkci kožního mazu, což vede k ucpání
vývodu mazových žláz a následnému zánětu, za něž je odpovědná bakterie Propionibacterius
acnes, jež za normálních okolností žije neškodně na kůži (Lenalena, 2013, IKEM). Na léčbu
akné se v těžších používají též antibiotika (IKEM). Kromě samotného zánětu, který někdy
působí hluboké jizvy, může dojít v napadeném místě ke vzniku sekundární infekce s
vážnějšími následky. Kosmetika, která jako účinnou složku obsahuje koloidní stříbro působí
vyhubení kmenů P. acnes a dalších pathogenů na kůži (Lenalena, 2013). Koloidní stříbro lze v
kosmetice též využít jako pleťové tonikum tím, že účinně očistí povrch pokožky od bakterií,
plísní a dalších nečistot. Odstraňuje též nadbytečný kožní maz a ponechává pokožku matnou.
www.LifeForceMetal.cz
6
Kromě toho stahuje velikost otevřených kožních pórů a vyhlazuje vrásky, čímž se kůže stává
svěží a na pohled bezchybná. Působí též jako antioxidant.Zevní aplikace koloidního stříbra
Jelikož koloidní stříbro není dle platného zákona povoleným léčivem, je jeho užívání pouze
na rozhodnutí a zodpovědnosti osoby, která se pro jeho léčebné použití rozhodla.
Zevně je možné použít tampon napuštěný koloidním stříbrem připevněný mulovým obvazem
na špatně se hojící infikovaná místa. Dvakrát až třikrát za den by měl následovat převaz.
Aplikování koloidního stříbra na poranění, škrábance, kapáním do nosu nebo očí je zcela
bezbolestné, neboť neničí buňky a tkáně. Používá se buď nanesením roztoku bezprostředně na
kůži pomocí obkladů nebo pomocí rozprašovače. Místa omytá koloidním stříbrem se nemají
vystavovat přímému slunečnímu záření.
Příklady zevního použití
Popáleniny, spálení kůže při opalování Akné, Svědění kůže, Opar,
Kvasinková nákaza, Obměna pokožky, Infekce uší a nosu,·Akutní zánět spojivek, Kožní
plísně, Spalničky, Kožní záněty, Otevřené rány a zranění, Štípnutí hmyzem, Lupénka,
Bradavice. Dále lze provádět výtěry ušních otvorů. Zevní potírání akné, vyrážek, ekzémů,
oděrek a řezných ran, místa bodnu hmyzem a zejména místa zasažená plísněmi.
Koloidní stříbro je možno aplikovat vstřikováním do nosu (např. v poměru 1:1 s Vincentkou),
kapáním do očí při zánětech a alergiích a potíráním, nebo stříkáním postižené kůže
pořezáním, popálením, léčení bradavic, ekzémů, svědění, akné apod. Koloidní stříbro
nastříkané na látku (nebo do podpaží) působí i proti pachům. Koloidní stříbro je možno použít
také pro úpravu a uchovávání pitné vody. Doporučená dávka je jedna čajová lžička na dva
litry vody. Další informace o použití koloidního stříbra lze nalézt v knize (Pies, Reinelt, 2012).
www.LifeForceMetal.cz
7
KOLOIDNÍ
ZLATO
Koloidní zlato je čirá kapalina barvy od slabě růžové, přes červenou, rubínovou
až po fialovou a nebo zelenou. Zbarvení je dáno velikostí částic a také jejich tvarem.
Zlato je podobně jako stříbro kovem, který je spjat s lidstvem již od prapočátku. Ve staré Číně
se červené koloidní zlato používalo jako alchymický prostředek dlouhověkosti; na Západě se
alchymisté pokoušeli vyrobit pitné zlato, známé jako „elixír života“. V ájurvédě se toto
červené zlato dodnes předepisuje pro své omlazující a oživující účinky starým lidem pod
názvem swarna bhasma (červené zlato) (Richards et al.,2002). V renesanci se zlato
doporučovalo k očištění krve a myslelo se o něm, že má mnoho léčebných kvalit (Arvizo et
al.,2012), Pracelsus v 16. stol. doporučoval zlato na léčení padoucnice. Od poloviny 17.
století se zlato používá k léčbě propadu životního ducha, tedy poruch, jako je melancholie,
mdloby, horečky a padoucnice. Na konci 19. a začátku 20. stol. se zlato vyskytovalo v
lékopisech pro stimulační účinky jak na mozkovou aktivitu, poruchy nervového systému a
epilepsii, tak také jako afrodisiakum a bylo zavedeno R. Kochem i na léčbu TBC.
Nejvýznamnějším úspěchem v novodobém použití zlata zaznamenal L. E. Keely, který objevil
účinnou léčbu závislostí založenou užívání solí zlata, zahrnujíc v to léčbu závislosti na
morfiu/opiu, kokainu a také alkoholismus. Ve 40. letech zlato Edgar Cayce použil ve svém
holistickém přípstupu k léčbě nervových poruch a endokrinního systému. Dalším výrazným
úspěchem použití zlata v novodobém lékařství byla ve 30. letech léčba revmatoidní artritidy
zavedená J. Forestierem.
www.LifeForceMetal.cz
8
Od druhé poloviny 19. století se zlato používá pro diagnostické účely, nejprve na barvení
vzorků pro optickou mikroskopii a později našlo využití pro elektronové mikroskopy.
Nicméně oficiální lékařství se v průběhu 20. století od použití zlata při léčení chorob,
podobně jako u stříbra odvrátilo. V současnosti se však opět obnovují snahy využít zlata při
léčbě např. rakoviny a autoimuniních onemocnění. Další informace lze najít v literatuře (např.
Richards et al.,2002) a na internetu (Biophysica, 2012).
V dnešní době se nanočástice kovů, počítaje v to i zlato používají v širokém rozsahu, jako
vektory pro dopravu látek do buněk, činidla na tvorbu optického obrazu tkání organismu,
inhibitory a senzory. Částice zlata, popř. i další vzácné kovy nalezly použití v radioterapii
nebo fotothermální terapii (Arvizo et al., 2012; Murphy et al., 2008; Aioub et al., 2014).
V diagnostice nalezly částice koloidního zlata široké uplatnění. Proteiny vznikající na základě
rakovinového bujení je možno detekovat pomocí zlatých částic. Použití zlata umožňuje také
provádět efektivně testy na choroby již v počátečním stadiu počítajíc v to malárie, AIDS/HIV.
Byly již také připraveny komplexní sloučeniny zlata sloužící k léčbě pro svoji antiartritidickou,
antitumorgenní a antimalarickou aktivitu. (Arvizo et al., 2012). Bezpečnou a účinnou alternativou
sloučenin zlata, které se používají na léčbu revmatoidní artritidy je koloidní zlato (Abraham and
Himmel, 1997). Slibným efektem zlata je také jeho působení na nervovou soustavu a vliv na
kognitivní schopnosti (Abraham et al., 1998) . Po čtyřech týdnech, kdy se podávala dávka 30 mg
koloidního zlata za den, bylo zjištěn 20 % nárust skóre IQ na Wechslerově škále.
Působení koloidního zlata
Jelikož zlato zprostředkovává elektronový transport při oxidačně-redukčních pochodech, je
možné vysvětlení jeho působení v tom, že významně podporuje aktivitu antioxidantů
potlačující produkci volných radikálů.
www.LifeForceMetal.cz
9
Přímé lékařské využití koloidního zlata je však dosud nedostatečné a podobně jako v případě
koloidního stříbra, doprovázeno z pohledu oficiálního lékařství značnou nedůvěrou. Nedůvěra
byla způsobena též faktem, že nebyl znám mechanismus působení zlata. Po roce 1945 byla
opuštěna hypotéza o infekčním původu revmatoidní artritidy a tím se i samotné zlato stalo pro
oficiální lékařství nedůvěryhodné, neboť bylo známo pro své protizánětlivé účinky (Richards
et al. 2002).
Jelikož je zlato chemicky nereaktivní, považovalo se vždy za netoxické, což je vidět i na jeho
použití například v zubních protézách. Podobně jako stříbro, je kovové zlato v koloidním
stavu zlato zcela netoxické na rozdíl od solí zlata. Správně připravené koloidní zlato, jak se
připravuje pro kosmetiku nebo léčebné účely, v dávkách k tomu určených, toxicky nepůsobí a
je postupně vylučováno z těla podobně jako stříbro.
Koloidní zlato působí protizánětlivě, harmonizuje endokrinní systém, aktivuje epifýzu a
hypofýzu, pokud jsou v energetickém propadu, vyrovnává nervové poruchy a zlepšuje
kognitivní schopnosti (zvyšuje IQ), působí harmonizujícím způsobem na organismus. Dále
má omlazující účinky, regeneruje tkáně a vytváří elastickou pokožku bez vrásek. Zlato také
vykazuje protinádorové působení, které je nyní předmětem výzkumu a bylo již v minulosti
využíváno k léčbě rakoviny. Je účinné na rakovinu kůže způsobenou (slunečním) zářením.
Další informace jsou uvedeny na internetu, např. (Biophysica, 2012; Cassiopaea, 2010;
Koloidní zlato).
Zlato v kosmetice
Využití koloidního zlata v kosmetice je obdobné jako u stříbra, neboť působí jako tonikum.
Kosmetické přípravky obsahující koloidní zlato jsou účinné díky regeneračním a omlazujícím
schopnostem zlata a umožňují udržovat mladistvý vzhled. Zpomaluje ztrátu kolagenu a
elastinu a spolupůsobí při obnově kožní tkáně, jíž zpevňuje, vyhlazuje vrásky a působí proti
vzniku dalších. Pokožku také zvlhčuje, projasňuje a působí proti vzniku nežádoucích
barevných změn. Odstraňuje zánětlivá ložiska.
www.LifeForceMetal.cz
10
Použité zdroje
Abraham, G. E., Himmel, P. B. (1997) Management of Rheumatoid Arthritis: Rationale for the Use of
Colloidal Metallic Gold. J. Nutr. Med. 7, 295-305.
Abraham, G. E., McReynolds, S. A., Dill, J. S. (1998) Effect of Colloidal Metallic Gold on Cognitive
Functions: A Pilot Study. Frontier Perspectives 7, 39-41. Aioub, M., Kang, B., Mackey, M. A., El-Sayed,
M. A. (2014) Biological Targeting of Plasmonic
Nanoparticles Improves Cellular Imaging via the Enhanced Scattering in the Aggregates Formed J.
Phys. Chem. Lett. 5, 2555-2561.
Altman R. (1999) Colloidal Silver: Where does it go when you drink it? How long does it stay here?
Dostupné na http://www.silver-colloids.com/Pubs/pubs.html [cit. 10/08/2014].
Arvizo, R. R., Bhattacharyya, S., Kudgus, R., et al. (2012) Intrinsic Therapeutic Applications of Noble
Metal Nanoparticles: Past, Present and Future. Chem. Soc. Rev. 41, 2943–2970.
Biophysica (2012). Biophysical Properies Gold. Dostupné na
http://biophysica.com/content/sciencebehind-our-technology/biophysical-properties-ofmetals/gold/
[cit. 10/08/2014].
Cassiopaea (2010). Topics: Colloidal Gold on Cassiopaea Forum. Dostupné online na
http://cassiopaea.org/forum/index.php?topic=20740.0[cit. 10/08/2014].
Faraday, M. (1857) The Bakerian Lecture: Experimental Relations of Gold (and Other Metals) to
Light. Phil. Trans. Royal Soc. London 147, 145-181.
Farinha, M. A. (2010) Laboratory Studies Conducted by The University Of North Texas. Dostupné na
http://www.antibakterin.cz/studies-of-north-texas/
[cit. 10/08/2014]
Gold, 2014. Gold in Medicine on World Gold Council. Dostupné na
http://www.gold.org/technology/gold-medicine. [cit. 10/08/2014].
IKEM, Stránky IK+EM, rubrika, Moje zdraví. Dostupné na http://www.ikem.cz/www?docid=1010411
[cit. 12/02/2014].
www.LifeForceMetal.cz
11
Jones, R. G., Wilks, E. S., Val Metanomski, M., et. al., eds. (2009). Compendium of Polymer
Terminology and Nomenclature (IUPAC Recommendations 2008) (2nd Ed. ed.). RSC Publ. p. 464.
Koloidní zlato. MUDr. Tomáš Lebenhart, převzaté články. Dostupné z
http://www.homeopat.mypage.cz/rubriky/prevzate-clanky/koloidni-zlato [cit. 10/08/2014].
Lenalena (2013). Suffering from acne, eczema, warts or skin ulcers? Try colloidal silver! Dostupné na
http://lenalena2013.hubpages.com/hub/Suffering-from-acne-eczema-warts-or-skin-ulcersTryColloidal-Silver.
[cit. 10/10/2014].
Murphy, C. J., Gole, A. M., Stone, J. W., et al. (2008) Gold Nanoparticles in Biology: Beyond Toxicity
to Cellular Imaging . Acc. Chem. Res., 41, 1721–1730.
Pies, J., Reinelt, U. (2012) Koloidní stříbro. Velká kniha zdraví pro člověka, zvířata a rostliny.
(Fontána, Olomouc).
Pospíšil, D. (2013) Vliv koloidního stříbra na mikroorganismy, Středoškolská technika. Setkání a
prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Hradec Králové.
Richards, D. G., McMillin, D. L., Mein, E. A., Nelson, C. D. (2002) Gold and its Realtionship to
Neurological/Glandular Conditions. Intern. J. Neuroscience 112, 31-53.
Silver (2015) Web pages devoted to colloidal silver. Dostupné na http://www.silver-colloids.com.
What the experts say about colloidal silver and other silver-based antimicrobials. Dostupné na
http://www.thesilveredge.com/experts.shtml#.U-kSXKdEHeS [cit. 13/02/2015]. Clinical studies and
reports on the antimicrobial qualitities of colloidal silver. Dostupné na
http://www.thesilveredge.com/studies.shtml#.VN3hJ_5XbeQ [cit. 13/02/2015].US EPA (2012) Silver
(CASRN 7440-22-4). Dostupné online na
http://www.epa.gov/iris/subst/0099.htm[cit. 10/08/2014].
www.LifeForceMetal.cz
12

Podobné dokumenty

Jan Keller:Sociologie organizace

Jan Keller:Sociologie organizace informací. I kdyŽ tuto podobnost nelze pŤeceĚovat (blíŽe o tom viz kapitola o institucionalismu a kontingenčním pŤístupu),není možnéji ani zcela pňehlÍžet' Určitá podobnost ve fungování organizací ...

Více

Alchymie - prvky, sloučeniny, chemické reakce a

Alchymie - prvky, sloučeniny, chemické reakce a AuCl3+ Cl- ----> [AuCl4]- tetrachlorozlatitanový anion Pokud je mi známo, tak alchymisté neznali kyanidy, které se užívají k těžbě zlata i nyní, ale je to velká zátěž pro životní prostředí. Zlato s...

Více

Dílčí hodnocení zdravotního rizika obyvatel lokality Kutná Hora – Kaňk

Dílčí hodnocení zdravotního rizika obyvatel lokality Kutná Hora – Kaňk veškerá kontaminovaná půda, méně než 1%.(WHO, 2001) Distribuce po všech způsobech příjmu anorganického arsenu se děje do všech tkání a nezávisí na způsobu podání (WHO 2001, 2008). Metabolismus arse...

Více

studium polovodičových laserů - Československý časopis pro fyziku

studium polovodičových laserů - Československý časopis pro fyziku jednotlivých molekul tvořících molekulární krystal, ale uplatnili fyzikální vlastnosti celého krystalu. Díky tomu jejich silové pole dokázalo poměrně přesně popsat jak správnou geometrii, tak i vib...

Více

těžké kovy

těžké kovy vypadávání zubů, nespavost, svalový třes, zvracení, průjem, únava, ztráta sebekontroly a svalová slabost, zhoršení funkce ledvin Akutní toxicita: závisí na formě Hg a vstupu do organismu - poškozen...

Více

Univerzita Karlova v Praze Metody vyhledávání ve

Univerzita Karlova v Praze Metody vyhledávání ve především informacemi. Definice z jednoho ze sjezdů Americké chemické společnosti zní: Chemická informatika je obecný název pro disciplínu, která v sobě zahrnuje návrh, vytvoření, organizaci, uklád...

Více

Vzduchové čističe MANN+HUMMEL - KD

Vzduchové čističe MANN+HUMMEL - KD • spolehlivé usazení v pouzdře zaručuje, aby nebyla možná neúmyslná demontáž pojistné vložky.

Více