Výroční zpráva 2004–2005

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2004–2005
Výroční zpráva 2004/2005
Výroční zpráva
Gymnázium
Kroměříž
2004/ 2005
1
Gymnázium Kroměříž
2
Obsah
Jaký byl uplynulý školní rok 2004/2005
03
Souhrn událostí školního roku 2004/2005
10
Úspěchy našich studentů
12
Středoškolská odborná činnost a vědeckotechnické projekty
12
Olympiády, soutěže
12
Aktivity a vystoupení
14
Výroční zpráva SRPG za školní rok 2004/2005
14
Nadační fond při Gymnáziu Kroměříž
16
Němčina intenzívněji
16
Projekt Bezpečná škola ve výuce
18
Aby bylo jasno
18
Další rok SIPVz
19
Na kolo jen s přilbou
20
Pěvecké sbory
20
Jak jsem se stal podruhé člověkem
21
Kouzelná píšťalka (pohádka)
22
Maturitní zkoušky
25
Uplatnění našich absolventů
26
Ukázky přijímacích zkoušek
26
Český jazyk – osmileté studium
26
Matematika – osmileté studium
29
Učební plány
30
Profesorský sbor
31
Ve školním roce 2004/2005 na škole studovali
34
Osmileté studium
34
Čtyřleté studium
37
Propagace a reklamy sponzorů
39
Výroční zpráva 2004/2005
3
Jaký byl uplynulý školní rok 2004/2005
(z projevu ředitele školy Mgr. O. Lukáše na slavnostním ukončení školního
roku v Domě kultury dne 29. 6. 2005)
Vážení a milí hosté,
spolupracovnice a spolupracovníci,
milé studentky a milí studenti!
Tradičně, letos potřinácté, se scházíme zde v sále Domu kultury, abychom
slavnostně ukončili uplynulý školní rok, tentokrát rok 2004/2005. Byl to již
123. rok v bohaté historii naší školy, rok jistě opět nelehký, ale úspěšný.
Zásluhou moderních informačních technologií jsme byli svědky, a naštěstí jen svědky, ničivého zemětřesení, které postihlo jihovýchodní Asii. Byla to
událost, která doslova pohnula světem – dny se zkrátily asi o tři tisíciny sekundy a zemská osa se na pólech posunula přibližně o 2,5 cm, zahynulo 228
tisíc lidí a dnes, po 6 měsících, zůstává ještě 1, 7 milionů lidí bez střechy nad
hlavou. U nás se konaly oslavy 60. výročí konce 2. světové války a osvobození
od nacistické okupace. Ani si neuvědomujeme, co znamená žít v míru. Pamětníků války rychle ubývá – pokud jste to ještě neudělali, pobesedujte s nimi, je
to nenahraditelná zkušenost! Všichni jsme jistě rádi, že jsme hrůzy války za
celý dosavadní život nepoznali, a i když některé pozůstatky války nejsou dodnes vyřešeny, přejme si, abychom žili v míru již stále. Již rok patří naše vlast
k zemím EU, kde je nás ve 25 státech přes 450 milionů. Začínáme využívat
nové šance, které jsme získali, jsme ale také svědky krize EU v souvislosti s její
navrhovanou ústavou, rozpočtem a celkovou koncepcí. A budoucnost EU je
přitom věcí nás všech.
Nejvýznamnější událostí uplynulého školního roku bylo pro naši školu
bezesporu schválení nového školského zákona a na něj navazujících vyhlášek.
Změny nastaly a ještě nastanou snad ve všem, co ve škole děláme, od přijímacích zkoušek, přes cíle, obsah a metody vyučování, až k maturitním zkouškám. Nové předpisy si postupně osvojujeme, některé považujeme za potřebné
a přínosné, o některých to říci nemůžeme. Čeká nás však spousta práce, např.
volba rady školy, schválení změn ve školním řádu, tvorba školního vzdělávacího programu, státní maturity a jiné. A situace vnitropolitická i ekonomická je
podle mého názoru ještě složitější než loni.
V uplynulém roce měla naše škola na počátku 587 studentů, v průběhu roku
2 přibyli a 2 ubyli, stav je opět 587 s tím, že 4 studenti mají studium přerušeno,
z toho 3 studují v zahraničí. Škola má 16 tříd osmiletého studia a 4 třídy studia
čtyřletého, pracuje zde 45 interních učitelů a 10 správních zaměstnanců.
4
Gymnázium Kroměříž
Dnes se loučíme s naší kanadskou studentkou Megan, která je náhradou
za studentku naši, která studuje v rámci roční rotariánské výměny v Kanadě.
Jsem přesvědčen, že její pobyt u nás byl přínosem pro obě strany a přejeme jí
hodně zdaru v dalším životě i studiu.
Jaké byly výsledky jednotlivců a tříd ve 2. pololetí uplynulého školního
roku? Opět velmi dobré – 50,2 % studentů prospělo s vyznamenáním, jen jeden
neprospěl z jednoho předmětu a nikdo nezůstal neklasifikován.
Velmi pěkné jsou i letos prospěchové průměry tříd. Nejlepší má prima A
1,28 a nejhorší sexta B 1,82 – ale i to je průměr velmi pěkný. V absenci byla
nejlepší třídou prima A se 42 zameškanými vyučovacími hodinami na žáka,
nejvyšší absenci 90 hodin na žáka má třída septima B.
S chováním většiny studentů jsme spokojeni. Na závěrečném vysvědčení
mají jen tři žáci snížený stupeň z chování – dva 2. stupeň (za neomluvenou absenci a navíc za podvod při jejím omlouvání, v druhém případě za opakovanou
nekázeň). Jeden žák má dokonce 3. stupeň z chování za opakované přestupky
proti školnímu řádu, vč. požívání alkoholu v době vyučování. Neomluvenou
absenci a různé podvody považujeme, děvčata a chlapci, vždy za vážné přestupky proti školnímu řádu. Pamatujte na slušné chování i mimo školu a během prázdnin, a hlavně na sebe buďte opatrní – s vámi se všemi, a zdravými,
bychom se po prázdninách rádi opět sešli ve škole.
V uplynulém školním roce maturovalo 80 studentů, 42 prospělo s vyznamenáním, z toho 22 se samými výbornými, ostatní prospěli, až na jednu studentku, která bude konat opravnou zkoušku v září. Již v těchto dnech víme, že
řada našich letošních absolventů byla podobně jako v minulých letech přijata
současně na několik vysokých škol, a proto věřím, že celkový přehled, který
budeme mít až koncem září, bude opět naším úspěchem. A takový úspěch
přeji, o něco později, samozřejmě i vám.
Zájem o studium na naší škole byl letos opět velký. Na základě přijímacích
zkoušek jsme přijali do osmiletého studia 60 nových studentů (ze 134 přihlášených uchazečů) a do čtyřletého studia 29. Přihlášeno bylo na 1. termín 27 žáků,
kteří byli přijati bez konání přijímací zkoušky, na zbývající 3 místa bylo vypsáno 2. kolo přijímacího řízení a pozváno 6 přihlášených uchazečů. Dostavily se
dvě uchazečky, které byly přijaty bez vykonání přijímací zkoušky, a tím bylo
dosaženo konečného stavu 29 přijatých uchazečů. Další kola přijímacího řízení
již nebyla vyhlášena.
Jako každoročně i letos se mnoho našich studentů zúčastnilo řady soutěží
a přehlídek a mnohým se podařilo postoupit do regionálních či krajských kol,
některým i dále. Všechny úspěchy nemohu vyjmenovávat, vzpomenu proto
jen několik největších.
Výroční zpráva 2004/2005
5
Zuzana Tvarůžková ze septimy A byla opět bezesporu nejúspěšnější. Zvítězila v celostátním kole SOČ a postoupila do mezinárodního kola v Moskvě.
V r. 2004 byla Ústřední komisí SOČ navržena k ocenění do konkurzu Česká
hlava, oceněna ale nebyla. Letos byla školou navržena na cenu Učené společnosti ČR za výjimečné vědecké aktivity a cenu získala. Je to již podruhé. V soutěži vědeckých a technických projektů, organizované naší Asociací pro mládež,
vědu a techniku AMAVET, postoupila z celostátního kola do mezinárodní
soutěže INTEL ISEF ve Phoenixu v americkém státě Arizona, kde v kategorii
Botanika v konkurenci 86 projektů získala 1. místo, navíc v konkurenci 1444
středoškoláků ze 43 zemí světa. Podle sdělení předsedy AMAVET „je to vůbec
nejvyšší ocenění českého účastníka mezinárodní soutěže, která běží od r. 1950,
její prestiž v tomto roce potvrdila účast pěti amerických nositelů Nobelových
cen. Je to největší, nejprestižnější a nejtěžší soutěž pro středoškoláky na světě.“
Naše Zuzana tedy dosáhla mimořádného světového úspěchu. Blahopřejeme.
Stanislav Basovník z oktávy A získal v celostátním kole Matematické olympiády 2. místo, stejně úspěšný byl v soutěži SOČ a v soutěži AMAVET zvítězil
a zanedlouho se zúčastní celosvětové soutěže v Chile.
Ondřej Mikšík ze sexty B obsadil v celostátním kole soutěže AMAVET
7. místo s projektem z programování a reprezentoval ČR na mezinárodní soutěži v Bruselu.
Tomáš Švec z kvarty A zvítězil v celostátním kole Soutěže v jazyce anglickém.
Mnoho dalších našich studentů se i letos probojovalo do okresních, oblastních či krajských kol v různých soutěžích a i to jistě nebylo snadné, jsou to
zasloužené úspěchy. Budu rád, když budete, děvčata a chlapci, v příštím roce
věnovat opět část volného času soutěžím, přimlouvám se mimo jiné za SOČ
a AMAVET, protože naše škola je v těchto soutěžích každoročně úspěšná.
Aktivní a úspěšné studenty odměníme již tradičně knihami dle jejich vlastního výběru, které jim na návrh třídních profesorů uděluje Sdružení rodičů
a přátel Gymnázia Kroměříž. Jsou to:
Prima A:
Milan Provazník
za reprezentaci školy v krajské literární soutěži
Prima B:
Aneta Hronová
Monika Přijalová
za reprezentaci školy v krajské literární soutěži
za reprezentaci školy v Zeměpisné olympiádě
Sekunda A:
Tomáš Moric
za úspěšnou reprezentaci školy v Zeměpisné olympiádě
a literární soutěži
6
Sekunda B
Petr Kubín
Václav Dvorský
Kvarta A
Tomáš Švec
Gymnázium Kroměříž
za vítězství v okresním kole Soutěže v jazyce anglickém
za výbornou reprezentaci školy v Zeměpisné olympiádě
a historické soutěži
za výbornou reprezentaci školy v Soutěži v jazyce anglickém (1. místo v celostátním kole)
Kvarta B
Jan Drozen
Jana Tomečková
Monika Stachoňová
za vítězství v okresním kole Chemické olympiády
za reprezentaci školy v Soutěži v jazyce anglickém
za reprezentaci školy v dějepisných soutěžích
Kvinta A
Jakub Omelka
Vladislav Vacek
za práci ve Studentské radě a redakci školního časopisu
za 1. místo v krajském kole Chemické olympiády
Sexta B
Jan Doleček
Ondřej Mikšík
Michal Kočař
Martin Velčovský
za úspěšnou reprezentaci školy v krajském kole Matematické olympiády
za výbornou reprezentaci školy a ČR v soutěži AMAVET
za výbornou reprezentaci školy v Soutěži v jazyce anglickém
za výbornou reprezentaci školy v Zeměpisné olympiádě
Septima A
Zuzana Tvarůžková za vynikající dosažené výsledky v reprezentaci školy
a České republiky v soutěžích SOČ a AMAVET
3. A
Adam Šiška
za vedení kroužku programování a pomoc při instalaci
počítačové učebny
Kateřina Olejníčková za úspěšné řešení krajského kola Biologické olympiády
Studentům maturitních tříd jsme knihy předali již v souvislosti se slavnostním předáváním maturitních vysvědčení. Byli to:
Oktáva A
Stanislav Basovník
Oktáva B
Veronika Šťastová
za vynikající reprezentaci školy v olympiádách z matematiky, programování, SOČ a AMAVET
za mnohaletou úspěšnou práci pro třídu
Výroční zpráva 2004/2005
7
Studenti ocenění vedením školy na závěrečné akademii v Domě kultury 29. 6. 2005
4. A
Renata Jordánová
za práci pro třídní kolektiv
Pavla Chlubná
za sportovní reprezentaci školy a výborný prospěch
Navíc 13 studentů obdrželo knihy za prospěch s vyznamenáním v posledních čtyřech ročnících i u maturitní zkoušky. A 22 studentů obdrží za příkladnou práci zítra písemnou pochvalu třídního učitele.
Všem jmenovaným blahopřejeme a děkujeme. Děkuji ale také všem ostatním, kteří jste se soutěží a přehlídek zúčastnili, i když jste zde nebyli jmenováni.
Přínosná pro studenta i školu je účast v každé soutěži, třeba jen ve školním
kole. Děkuji všem účastníkům, ale také pedagogickým pracovníkům, kteří tyto
soutěže organizovali nebo vám, děvčata a chlapci, pomáhali. Podrobnějším
přehledem úspěchů studentů školy je výroční zpráva, kterou již 12 let každoročně vydáváme.
Pravidelně si také připomínáme jména našich úspěšných vrcholových sportovců. Patří k nim reprezentanti ČR v basketbalu: Ondřej Mikšík ze sexty B
a Eva Mrhálková ze 3. A. Velké sportovní akce – Olympiády s Orbitem pro děti
ČR v Brně – se jako reprezentanti Zlínského kraje před několika dny zúčastnili
Martina Hořáková, Ivana Stiborová, Eva Dunglová, Petra Mergenthalová, Michaela Macejová, Jan Blšták a Patrik Luběna.
Aktivit, které bychom mohli dále jmenovat, je hodně. Uveďme alespoň stále aktivní činnost pěveckých sborů a recitačního kroužku. Pěvecký sbor vyhrál
v krajském kole celostátní přehlídky školních pěveckých sborů Zlaté pásmo,
8
Gymnázium Kroměříž
dramatické kroužky nacvičily a hrály i pro veřejnost 2 hry (Vražda na faře a Aby
bylo jasno), celkem na naší škole letos pracovalo ještě dalších 7 zájmových kroužků. Uskutečnil se sedmidenní výměnný výjezd do Bad Urach, osmidenní autokarový jazykový a kulturně-poznávací výjezd do Anglie, jednodenní do Vídně,
připravuje se týdenní poznávací výjezd do Francie. V Kroměříži i ve škole jsme
přivítali představitele města Krems a. d. Donau v rámci oslav 10. výročí podepsání partnerské smlouvy mezi městy. V Kroměříži proběhlo také dvoudenní
setkání pedagogických sborů Gymnázia M. M. Hodžu z Liptovského Mikuláše
a našeho. Navíc se uskutečnila řada exkurzí tříd do bližších i vzdálenějších
míst České republiky. Opět významná byla naše účast v akci Na kolo jen s přilbou, kterou podporujeme, děvčata a chlapci, ve vašem zájmu.
V souvislosti s prevencí společensky nežádoucích jevů se naše škola připojila k projektům Zdravé město a Bezpečná komunita. Řada akcí byla i letos
zaměřena na protidrogovou prevenci ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kroměříži. Za aktivní protidrogovou prevenci považujeme
především peer program a pestrou nabídku zájmových kroužků. Se ztroskotanci, kteří holdují drogám či alkoholu, se jistě setkáváte a věřím, že jsou pro
vás odstrašujícím příkladem. Jsem rád, že mohu i dnes konstatovat, že problémy s drogami se nám dosud ve škole vyhýbají a přeji vám i sobě, aby tomu
bylo tak i v příštích letech.
Vystoupení studentek nižšího gymnázia na závěrečné akademii
K novým aktivitám patřila letos florbalová liga. Vyhrálo družstvo kvinty A,
jehož kapitánovi Martinu Winterovi rád nyní předám putovní pohár, který věnovalo SRPG. Velmi úspěšní byli letos i naši další sportovci. Atletky a plavci
v krajském kole, košíkáři (hoši i dívky) v republikovém semifinále, dívky vy-
Výroční zpráva 2004/2005
9
hrály letos Sedláčkův memoriál a hoši – atleti – obdobnou atletickou soutěž
v Liptovském Mikuláši. Úspěšní byli i šachisté, kteří přivezli z republikového
přeboru středních škol pamětní list.
Velmi aktivně pracovala také studentská rada pod vedením Jakuba Omelky
z kvinty A. Jakub má spolu se Světlanou Kopřivovou a dalšími členy redakce
našeho školního časopisu zásluhu na tom, že letos vyšlo deset čísel a úroveň je
velmi slušná a rostoucí.
V nedávném sběru léčivých bylin obsadily medailová místa tyto třídy:
1. místo septima B (87 kg), 2. místo sekunda A (64 kg) a 3. místo 1. A (46 kg).
Zúčastnily se kromě maturantů všechny třídy a odevzdali jsme přes 400 kg, za
celý rok téměř 800 kg.
V květnu r. 2000 byla naše škola přijata do Systému přidružených škol
UNESCO. V uplynulém školním roce, obdobně jako v letech předešlých, jsme
řadou aktivit přispěli k propagaci ideálů této celosvětové organizace – hlavními tématy jsou zájmy celého světa a systém Spojených národů, lidská práva
a demokracie, studium různých kultur a problémy životního prostředí. Rok
2004 vyhlásilo UNESCO Mezinárodním rokem na paměť boje proti otroctví
a za jeho zrušení. Kromě využití v dějepise a občanské výchově vytvořili naši
studenti výtvarné práce připomínající otroctví, které nyní přispívají k výzdobě školy, a studenti připravili seminární práce s tématikou moderního otroctví, které byly přihlášeny do soutěže SOČ. Ekologii byla celoročně věnována
nástěnka před biologií, škola je členem Klubu ekologické výchovy a podíleli
jsme se na projektu Kyselé deště. Trojice studentů reprezentovala naši školu
v krajském kole ekologické olympiády, jiní se zúčastnili výstavy výtvarných
prací a naučné poznávací soutěže s ekologickou tématikou na kroměřížské ZŠ
U Sýpek. Od 1. ledna 2004 stále úspěšně třídíme ve škole odpady.
Na závěr každého školního roku se také zastavujeme u materiálního, technického a finančního zabezpečení naší práce. V oblasti investic jsme soustředili
téměř všechny naše finanční prostředky do oprav podlah v tzv. ponorce a do
výměny světel v ponorce a 1. poschodí, pořídili jsme ale také kopírku a dva
dataprojektory. Letos budeme pokračovat výměnou světel v přízemí, vybudujeme spojovací krček do internetové klubovny a vyměníme ventily všech
radiátorů ústředního topení za termostatické. Pořídíme také žaluzie do učebny
výtvarné výchovy. Na tyto i další naše záměry použijeme letos kromě našich
finančních prostředků i dar Města Kroměříže ve výši 1 mil. Kč. Děkujeme!
Mnoho prostředků a sil si vyžádá také odstranění škod po havárii vodovodu ze 17. dubna – nutná je výměna podlah, malování, výměna nábytku i počítačů. Škoda přesáhne 500 000 Kč. Doufáme, že výrazně pomůže pojišťovna
i zřizovatel – Zlínský kraj. Děkuji všem, kteří pomohli při vyklízení místností
po havárii a v posledních dnech také při přípravách na rekonstrukci osvětlení
Gymnázium Kroměříž
10
v přízemí. A již dnes děkuji těm, kteří budou nábytek i pomůcky pomáhat
stěhovat nazpět.
Snad jsem postihl alespoň to nejpodstatnější. Je zřejmé, že za uplynulý školní rok se udělalo mnoho užitečné práce a vytvořili jsme si dobré podmínky pro
léta příští.
Děkuji za dobrou práci a spolupráci všem pedagogickým pracovníkům
školy, správním zaměstnancům, panu školníkovi, jeho asistentovi a uklízečkám i vám všem, studentky a studenti. Dík patří také Sdružení rodičů a přátel
Gymnázia Kroměříž, Nadačnímu fondu při Gymnáziu Kroměříž, Studentské
radě i sponzorům a ostatním příznivcům. Náš zvláštní dík patří letos opět
SRPG, v čele s JUDr. I. Bukovskou, za spoustu starostí a práce v souvislosti s řešením problémů kolem tábora Jablůnka. Kdo z vás tam letos pojedete, a bude
vás kolem 150, bude mít jídlo uvařené na nových kachlových kamnech. Přeji
dobrou chuť!
Naše práce má jistě kromě zde uvedených úspěchů i další stránky – pozitivní i negativní. Zamysleme se nad nimi znovu ve třídách i v profesorském sboru
a vytvořme si dobrá předsevzetí pro školní rok příští. Ať je opět tak úspěšný,
jak byl rok uplynulý! Přeji vám všem pěkné prázdniny a těším se na shledanou
ve školním roce 2005/2006.
Souhrn událostí školního roku 2004/2005
září 2004
1. 9.
2. 9.
15.–16. 9.
21. 9.
říjen 2004
5.–6. 10.
27.–29. 10.
Zahájení školního roku
Zahájení pravidelného vyučování
Návštěva družebního gymnázia BORG Krems v Rakousku
Sedláčkův memoriál – atletické závody středních škol
Účast na atletických závodech o Pohár ředitele Gymnázia
M. M. Hodžu v Liptovském Mikuláši
Podzimní prázdniny
listopad 2004
5.–6. 11.
23. 11.
24. 11.
Účast na přehlídce středních škol
Třídní schůzky SRPG
Beseda se zástupci vysokých škol
Výroční zpráva 2004/2005
11
prosinec 2004
2. 12.
15. 12.
19. 12.
23. 12.–3. 1.
leden 2005
4. 1.
19. 1.
31. 1.
únor 2005
4. 2.
14.–18. 2.
březen 2005
2. 3.
4. 3.
13.–20. 3.
24.–28. 3.
duben 2005
6. 4.
18. 4.
22.–23. 4.
květen 2005
7.–14. 5.
16.–19. 5.
23.–26. 5.
červen 2005
20. 6.
22. 6.
29. 6.
30. 6.
Den otevřených dveří v budově gymnázia
Beseda s důchodci
Vánoční koncert pěveckého sboru gymnázia
Vánoční prázdniny
Třídní schůzky SRPG
Pololetní klasifikační pedagogická rada
Vydání pololetního vysvědčení
Pololetní volno
Jarní prázdniny
Školní kolo SOČ
Reprezentační ples gymnázia
Poznávací zájezd našich studentů do Německa spojený s návštěvou družebního Gymnázia Grafa Eberharda v Bad Urach
Velikonoční prázdniny
Písemná maturitní zkouška z českého jazyka
Přijímací zkoušky
Setkání s pedagogy z Gymnázia v Liptovském Mikuláši
Poznávací zájezd do Anglie a Skotska včetně jazykové výuky
Maturitní zkoušky oktáv
Maturitní zkoušky 4. ročníku
Závěr klasifikace
Klasifikační pedagogická rada
Slavnostní akademie na závěr školního roku v Domě kultury
Vydání závěrečného vysvědčení
červenec a srpen 2005
1.–6. 7.
7.–12. 7.
29. 8.
30. 8.
Seznamovací pobyt budoucího 1. ročníku na táboře Jablůnka
Seznamovací pobyt budoucích prim na táboře Jablůnka
Zahajovací pedagogická rada
Školení o bezpečnosti práce pro zaměstnance gymnázia
12
Gymnázium Kroměříž
Úspěchy našich studentů
Středoškolská odborná činnost a vědeckotechnické projekty
SOČ: obor Matematika a matematická informatika
Stanislav Basovník (VIIIa): Vícerozměrná Mandelbrotova množina
1. místo v krajském kole SOČ, 2. místo v celostátním kole SOČ; 1. místo v národním finále AMAVET
a účast na výstavě vědeckotechnických projektů mládeže ESI 2005 v Santiago de Chile.
SOČ: obor Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Zuzana Tvarůžková (VIIa): Využití digitální fotografie k záznamu změn
barvy listů odrůd pšenice ozimé
1. místo v celostátním kole SOČ; 1. místo v soutěži vědeckých a technických projektů INTEL ISEF 2005 ve
Phoenixu (Arizona, USA).
SOČ: obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Kristýna Valerová (VIIIb): Móda minulého století a faktory, které ji ovlivnily
1. místo v okresním kole SOČ.
SOČ: obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
Petra Zezulová (4.a): Trest smrti
1. místo v krajském kole SOČ.
Soutěž AMAVET (Asociace pro mládež, vědu a techniku): obor Informatika
Ondřej Mikšík (VIb): NetResults 2005
7. místo v národním finále; účast v národním finále
soutěže asociace Mladých vědců Belgie v Bruselu.
Olympiády, soutěže
Matematická olympiáda
krajské kolo, kategorie A: 3. místo – Stanislav Basovník (VIIIa).
okresní kolo, kategorie Z8: 4. místo – Jiří Šantora (IIIb).
okresní kolo, kategorie Z7: 14. místo – Martina Švehláková (IIb).
okresní kolo, kategorie Z6: 4. – Lukáš Indrák (Ia); 9. – Anna Mikulíková (Ia).
Matematický klokan – okresní kolo
kategorie Kadet: 2. místo – Monika Stachoňová (IVb).
kategorie Junior: 3. místo – Vladislav Vacek (Va).
Výroční zpráva 2004/2005
13
Pythagoriáda – okresní kolo
6. roč.: 1. – Monika Přijalová (Ib); 2. – Michal Doleček (Ia) a Ondřej Novák (Ib).
7. roč.: 7. místo – Petr Martišek (IIa).
Soutěž v anglickém jazyce – celostátní kolo
1. místo – Tomáš Švec (IVa)
Fyzikální olympiáda, okresní kolo
2. místo (kategorie F) – Jitka Kostková (IIIb).
Chemická olympiáda, krajské kolo
1. místo (kategorie C) – Vladislav Vacek (Va); 6. místo (kategorie C) – Iveta Sedláčková (VIa); 6. místo (kategorie D) – Jan Drozen (IVb).
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo
1. místo (kategorie A) – Monika Přijalová (Ib); 2. místo (kategorie B) – Tomáš
Moric (IIa), postup do krajského kola – 3. místo; 6. místo (kategorie C) – Jana
Blümelová (IIIa); 3. místo (kategorie D) – Roman Stachoň (VIa).
Europanostra – zeměpisná soutěž o EU, okresní kolo
1. místo – družstvo ve složení Michal Kostka, Jakub Arm, Petr Koutný (Vb)
Dějepisná olympiáda, okresní kolo
3. místo – Monika Stachoňová (IVb); 8. m. – Lubomír Rušák (IIIb); 12. m. – Jan
Konečný (IIIb).
Dějepisná soutěž Bible a my
Okresní kolo, 2. kategorie: 1. – Václav Dvorský (IIb); 3. – Jonáš Indrák (IIb);
3. kategorie: 1. – Monika Stachoňová (IVb); 2. – Petr Hostička (IVb); 4. kategorie:
1. – Zuzana Tichavová (4.a)
Literární soutěže
Knihovna Kroměřížska: Děkujeme za pohádku; 12. ročník okresního kola soutěže
ve vlastní tvorbě:
1. místo – Milan Provazník (Ia) – postup do vyšších kol a účast na slavnostním
setkání mladých literátů a výtvarníků v Zrcadlové síni pražského Klementina;
2. místo – Aneta Hronová (Ib); 3. místo – Tomáš Moric (IIa).
Recitační soutěže
Wolkrův Prostějov, okresní kolo, II. kategorie: 2. místo – Marta Bartalová (VIa),
postup do krajského kola v Uherském Hradišti.
Svátek poezie, okresní kolo, IV. kategorie: 2. místo – Andrea Králová (IVa), postup do krajského kola v Uherském Hradišti; Monika Stachoňová (IVb) – udělen diplom za osobitou recitaci.
14
Gymnázium Kroměříž
Výsledky ve sportovních disciplínách
Význam zkratek: H = hoši, D = dívky, Hm = hoši mladší, Dm = dívky mladší. Číslo za
zkratkou znamená výsledné umístění družstva:
2004: 21. 9. – Sedláčkův memoriál: H4, D1; 6. 10. – Pohár ředitele Gymnázia
M. M. Hodžu v Liptovském Mikuláši (atletika): H2, D5; 3. 11. – Okresní přebor
v košíkové: H1; 4. 11. – Okresní přebor v košíkové: D1; 23. 11. – Okresní přebor
v plavání: H1, D1; 9. 12. – Krajský přebor v plavání: H3, D2; 20. 12. – Okresní
přebor v odbíjené: Dm1.
2005: 20. 1. – Republikové semifinále v košíkové: H3, D2; 17. 3. – Turnaj ZŠ
v košíkové: Hm3; 22. 3. – Turnaj ZŠ v košíkové: Dm2; 12. 5. – Pohár rozhlasu
v lehké atletice: Hm2, Dm3.
Aktivity a vystoupení
I v tomto školním roce ve škole pracovaly dva divadelní kolektivy, které
připravily zajímavá vystoupení nejen pro své spolužáky, ale i pro širokou veřejnost: Agatha Christie – Vražda na faře (režie Mgr.Vlastimil Tuček) a Alan Ayckbourn – Aby bylo jasno (režie studentka septimy B Pavla Kašíková).
Studenti školy se zapojili do IX. ročníku literární soutěže středních škol
Zlínského a Trenčianského kraje, kterou vyhlašuje každoročně Nadace Jana
Pivečky a Gymnázium Jana Pivečky.
Dvě studentky ze sexty B (Iveta Brázdová a Lucie Volná) se zúčastnily výzkumu v tábořišti „Lovců mamutů“ v Uherském Hradišti-Jarošově v termínu
13. 6.–8. 7., který organizoval Archeologický ústav AUČR v Brně.
Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel Gymnázia
Kroměříž za školní rok 2004/2005
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Kroměříž (dále jen SRPG) je dobrovolným
sdružením rodičů studentů této školy a dalších občanů, jehož činnost je zaměřena na sjednocování výchovného působení rodičů a pracovníků gymnázia,
na podporu nadstavbových programů školy, rozvoj duševního a odborného
růstu studentů mimo rámec učebních osnov i na dobrovolnou pomoc škole při
plnění jejího poslání.
Hlavní výbor SRPG se scházel jako každoročně jednou měsíčně. Hlavní výbor SRPG se seznámil prostřednictvím ředitele školy s činností žáků a pedagogů školy, jako je účast na různých vzdělávacích a sportovních akcích. Hlavní
výbor SRPG v průběhu celého školního roku schvaloval odměny studentům,
kteří byli úspěšní v olympiádách a v různých soutěžích. Výsledky studentů
byly v uplynulém školním roce opravdu velmi dobré.
Výroční zpráva 2004/2005
15
Rada SRPG se v období školního roku 2004/2005 sešla dvakrát. Na podzimní schůzi 3. 11. 2004 a na jaře 5. 4. 2005. Na jednáních Rady byl hodnocen
způsob hospodaření a nakládání s finančními prostředky SRPG, byl odsouhlasen návrh rozpočtu na příslušný školní rok. Ředitel školy Mgr. Lukáš seznámil
členy Rady s mimoškolní činností studentů, podrobně informoval o investičních záměrech školy a podal informace o přijímacích a maturitních zkouškách
a dosažených úspěších studentů v mimoškolních aktivitách.
SRPG se podílelo na přípravách či organizačním zajištění některých akcí
pořádaných Gymnáziem Kroměříž, či se alespoň svým jménem ucházelo o získání finančních prostředků pro podporu studentských aktivit.
SRPG bylo jako každoročně spolupořadatelem reprezentačního plesu školy. Na vlastní realizaci plesu mají zásluhu především pracovníci gymnázia.
Rodiče se naproti tomu nemalou měrou zasloužili o naplnění tomboly zajímavými cenami. I letos byl ples hodnocen velmi kladně. Výtěžek plesu
je zahrnován do rozpočtu SRPG a je
použit na sportovní a odborné akce
pořádané pro studenty školy.
SRPG bylo prostřednictvím
Mgr. Pechancové seznámeno s programem preventivní protidrogové
prevence a šikany, který probíhá na
Gymnáziu Kroměříž.
K trvalým úkolům SRPG patří
péče o letní tábor v Jablůnce u Vsetína, který je jeho majetkem. I nadále pokračuje pronájem tábora občanskému sdružení Klub Jablůnka.
Žáci nižšího gymnázia během peer-programu
Tento investoval do zařízení jednotlivých chatek i do společných zařízení nemalé finanční prostředky. Tábor
v současné době je velmi dobře opraven, což dokládá i velký zájem studentů
naší školy o účast na táboře.
Hlavní výbor konstatoval, že spolupráce sdružení s vedením školy a celým
profesorským sborem byla ve školním roce 2004/2005 velmi dobrá. Vedení
školy trvale podporuje snahu o vysokou odbornou úroveň výuky a o spokojenost studentů při studiu, což SRPG nadále podporuje.
Hlavní výbor SRPG děkuje všem sponzorům, kteří se snaží podporovat
odborné i mimoškolní aktivity studentů, které ve svém důsledku napomáhají
šíření dobré pověsti školy v rámci republiky a také družebních zemí.
JUDr. Ivana Bukovská, předsedkyně SRPG
Gymnázium Kroměříž
16
Nadační fond při Gymnáziu Kroměříž
Příspěvky do nadačního fondu byly použity na podporu sociálně slabých
studentů, výměnných zahraničních zájezdů s družebními školami BORG
Krems a Gymnáziem v Liptovském Mikuláši a studijních zájezdů do Velké
Británie a Francie.
Příspěvky za školní rok 2004/2005 do fondu věnovali:
PharmDr. J. Lukášová, Lékárna, nám. Míru 3287
BVK TRADING, s.r.o., Kroměříž
Ing.Václav BRABEC
Novatronic, Mikulec V.
H+K Interier s.r.o.
Floreko s.r.o.
RNDr.Vojtěch Masný
5 000 Kč
6 000 Kč
15 000 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč
Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.
Číslo účtu nadačního fondu: 18135-691/0100
RuthVašíčková
Němčina intenzívněji
Stalo se tradicí gymnázia, že si studenti německého jazyka ověřují své vědomosti a znalosti v německy hovořícím prostředí. V březnu navštívilo 17 studentů naší školy družební gymnázium v Bad Urach. Cílem vzájemné kooperace
mezi školami není jen ověřování jazykových dovedností, ale i porovnání životní úrovně obou zemí, posouzení tempa, kterým se po roce 1989 západním
zemím přibližujeme. Navazujeme osobní kontakty, které mezi studenty pokračují i po maturitě. Tato forma recipročních výměn mezi studenty je naší školou
podporována a je o ni značný zájem. Při poslední návštěvě Německa zavítali
studenti do Ulmu, Tübingen a Stuttgartu. Škoda jen, že se dosud nepodařilo
najít sponzora, který by účastníkům výměny pomohl uhradit aspoň část cestovních nákladů; většinu výdajů spojených s pobytem v družební škole si totiž
hradí každý student sám.
V cizojazyčné komunikaci jsme i letos pokračovali v konverzačních hodinách s profesorem Räthem. Ten vyučoval na našem gymnáziu od 19. dubna
do 3. května. Jeho dlouholeté zásluhy o rozvoj vzájemných česko-německých
vztahů a o prosperující partnerství mezi školami ocenil v letošním roce starosta
města ing. Petr Dvořáček a předal kolegovi Räthovi pamětní medaili města
Kroměříže. Lze říci, že z uvedených aktivit logicky vyplynulo i 1. místo Jany
Rygálové (septima B) v okresním kole konverzační soutěže v němčině.
Milena Babušníková
BAD URACH  Ulm, Tübingen, Stuttgart und
natürlich Bad Urach standen auf dem Ausflugsprogramm der jungen Tschechen, die
in den vergangenen Woche in der Kurstadt
zu Gast waren. Doch nicht die Stadtbesichtigungen standen im Mittelpunkt der Visite,
sondern der Austausch mit den gleichartigen
deutschen Schülern. Ziel der Schulkooperation ist nämlich die Förderung der Sprachen:
die Tschechen lernen deutsch, die Deutschen widerum verständigen sich mit ihren
Austauschpartnern auf englisch. „Das funktioniert prima“, bestätigt ein Bad Uracher
Gymnasiast, der auch sonst keinerlei Probleme im Umgang mit den aufgeschlossenen
Osteuropäern erkennen kann. „Alles hat sich
ziemlich angeglichen.“
So sieht das auch Roman Zahnaš, Deutschlehrer in Kremsier. Er bereist zum dritten
Mal Bad Urach. Er erzählt außerdem von
dem steten Auf und Ab der verschiedenen
MICHAEL KOCH
Mit dem staatlichen Gymnasium Kremsier pflegt das Uracher Graf-Eberhard-Gymnasium seit nunmehr elf Jahren
eine Partnerschaft. Jetzt waren wieder
die Tschechen an der Reihe, der Kurstadt
einen Besuch abzustatten. 17 Schüler
und zwei Lehrer waren eine Woche lang
zu Gast.
in der Praxis einzusetzen, reist Frank Räth,
pensionierter Lehrer des GEG, der die Schulpartnerschaft mit ins Leben gerufen hat, im
April wieder nach Kremsier. Dort diskutiert
er mit den Schülern über Themen, die sie
selbst vorgeben. ,,Bei letzten Mal ging es dabei zum Beispiel um Feste in Deutschland“,
erzählt Räth.
Deutsch-tschechische Freundschaft: Unterschiede sind zu hören, äußerlich aber nicht mehr zu sehen.
Sprachen in seiner böhmischen Heimat. In
den vergangenen Jahren sei Englisch auf dem
Vormarsch gewesen, doch ab dem kommenden Jahr kann das Abitur auch wieder auf
Russisch abgelegt werden. Früher wie heute
rangiert Deutsch an zweiter Stelle, einst hinter Russisch, heute hinter Englisch.
Um noch weit mehr Jungendlichen die
Möglichkeit zu geben, ihre Sprachkenntnisse
Kulturaustausch und Sprachförderung
Výroční zpráva 2004/2005
17
Článek uveřejněný dne 22. března 2005 v německém deníku Süddeutsche Presse
18
Gymnázium Kroměříž
Projekt Bezpečná škola ve výuce
Také vás znepokojily údaje o vysokém počtu dětí, které utrpí úraz? V naší
republice je to ročně 300 000 dětí; 300 z nich si nese do života trvalé následky,
120 dětí na následky úrazu zemře. Vždyť jsou to celé čtyři třídy!
Někdo si pomyslí – děti jsou živé, neukázněné a impulzívní. Co však odpovíte na to, že u nás je dvakrát více dětských úrazů na 100 000 obyvatel než ve
Švédsku nebo Velké Británii? Něco by se s tím mělo dělat.
To jsme si řekli i my ve společenskovědním semináři septim a 3. ročníku
a rozhodli se vypracovat projekt Bezpečná škola. Naše město Kroměříž se už
nějakou dobu snaží zvýšit bezpečnost svých občanů a má výsledky: jako první v ČR i ve střední Evropě získalo osvědčení Bezpečná komunita. Jako cílovou
skupinu našeho projektu jsme zvolili děti z prvního stupně ZŠ. Nejdříve jsme
získávali informace z městského úřadu a hlavně pomocí Internetu, diskutovali
a přemýšleli. Rozdělili jsme se na 4 skupiny, z nichž se každá věnovala určité
části: nebezpečí, která ohrožují děti doma, po cestě do školy a ze školy, možným úrazům ve škole a volných aktivitách.
Jak to udělat, aby děti dostaly informace zábavným způsobem, aby si vše
důležité zapamatovaly? Ukázalo se, že studentky a studenti semináře jsou velmi tvořiví a nápady byly opravdu zajímavé. Poradili si i s jejich realizací. Připravili různé soutěžní hry, kvízy, velké plakáty, kam děti umisťovaly obrázky,
kreslily a malovaly, atd. Však také školáci z různých základních škol, kde byl
později projekt realizován, byli zaujati a velmi nadšeně se na aktivitách podíleli. Dokonce jsme spolupracovali i s dětmi z oční školy.
Byli jsme požádáni o prezentaci našeho projektu na celostátním semináři
pedagogů o bezpečnosti dětí, který se konal v Kroměříži v dubnu 2005. Naši
práci tam prezentovaly studentky Kateřina Malinová a Lenka Vymětalíková
ze třídy 3.A.
Když jsme závěrem školního roku projekt hodnotili, zjistili jsme, že byl přínosem nejen pro děti z kroměřížských škol, ale i pro nás. Během jeho realizace
jsme se mnohému naučili a vyzkoušeli si i práci s dětmi. Snad můžeme doufat,
že někdy příště budou další studenti v projektu Bezpečná škola pokračovat.
Jaroslava Štanglová
Aby bylo jasno
Svižnou konverzační komedii Aby bylo jasno anglického dramatika Alana
Ayckbourna si vybral malý divadelní soubor gymnázia, kterého se režijně ujala
Pavla Kašíková.
Výroční zpráva 2004/2005
19
P. Daňková, M. Michajlovič, T. Drobník a M. Bartalová (zleva doprava) při představení
Komorní hra umožnila rozvinout charaktery skvěle obsazených rolí: Ginny (Marta Bartalová) se osudově zamiluje do citlivého mladíka Grega (Tomáš
Drobník) a rozhodne se rázně ukončit mnohaletý vztah se svým nadřízeným
Filipem (Miroslav Michajlovič), který samozřejmě z nevěry podezřívá svou
ženu Sheilu (Petra Daňková). Zatímco Ginny zamýšlí při víkendové návštěvě
změnit svůj dosavadní život, Greg chce překvapit „její rodiče“ nečekanou návštěvou. Následuje řada humorných situací, nedorozumění a omylů, při kterých není vždy jasné, kdo a co o tom druhém ví, nebo za koho svého partnera
v dialogu pokládá.
Diváci se ohromně bavili nejen při dubnové premiéře, ale i v reprízách pro
starší žáky a kroměřížskou veřejnost. Poděkování za zdařilou inscenaci patří
proto nejen všem jmenovaným, ale také těm, kteří nebyli vidět na scéně a v zákulisí odvedli kus práce: Alexandře Olšové a Haně Váňové, Jakubu Hrdličkovi.
Zvlášť děkujeme Domu kultury v Kroměříži, který nám poskytl prostory Klubu Starý Pivovar.
Irena Procházková, vedoucí dramatického souboru
Další rok SIPVz
Přestože dotace na vzdělávání pedagogických pracovníků v „informační
gramotnosti“ přišla na školy až před prázdninami a kurzy bylo možné zahájit
až na podzim, podařilo se našemu školícímu středisku proškolit celkem 136
20
Gymnázium Kroměříž
pedagogických pracovníků v různých typech kurzů a přispět do rozpočtu školy více než 90 tisíci Kč.
Naše nabídka zahrnuje nyní mimo základní kurz a úvodní kurz pro poučené uživatele také celkem sedm volitelných kurzů – grafika a digitální fotografie, tabulkové kalkulátory, publikování na internetu, ICT ve výuce matematiky,
ICT ve výuce chemie, užití multimédií a mediální výchova ve výuce a pokročilé zpracování textu a DTP.
Mgr. Jiří Kubáček, zástupce ředitele a předseda PK IVT
Na kolo jen s přilbou
V rámci kampaně Národní dny bez úrazu se iniciátoři snaží do dnů mezi
1.–8. červnem 2005 zařadit co nejvíce akcí zaměřených na prevenci úrazů. Jednou z nich je i bezpečnostní akce Na kolo jen s přilbou.
Na naší škole v rámci hodin výtvarné výchovy vznikl projekt, který si kladl
za cíl přirozenou formou přimět žáky k zamyšlení nad svou vlastní bezpečností při jízdě na kole nejen v městském provozu, ale i v přírodě v rámci aktivit
volného času. Projekt byl zaměřen na kritickou skupinu mládeže ve věku 12 až
15 let a realizoval se prostřednictvím výtvarných děl s cyklistickou tématikou.
K celkové úrovni a kvalitě obsahu vystavovaných prací, se kterými jsme se
mohli setkat v prostorách školy, přispěly i další doprovodné aktivity probíhající v hodinách ČJ-literatura a OV. Drobné plakátky, návrhy na bilboardy
i prostorové objekty byly nejen dokladem kreativity dětské fantazie, ale prozrazovaly i zájem o problematiku, která by měla být blízká i světu dospělých.
Miloš Foltýn
Pěvecké sbory
Program práce v pěveckých sborech byl v tomto roce skutečně pestrý.
V obou pěveckých sborech pracovalo přes 80 studentů a spousta dalších se na
vystoupeních podílela příležitostně jako sólisté, výtvarníci nebo organizátoři.
Studenti pracovali s nadšením a tradiční sborový repertoár sami svými nápady
obohatili o několik zajímavých projektů.
Malý sbor – žáci prim, sekund a tercií – v tomto školním roce vystoupil na
Mikulášském koncertě ve Skašticích, na Vánočním koncertě v aule školy a svým
repertoárem obohatil i program Dne matek v MŠ Skaštice. Za velký úspěch považujeme ocenění zlatým pásmem v Krajské soutěži dětských pěveckých sborů
v Uherském Hradišti. Této mety jsme dosáhli již potřetí a v soutěžích tohoto
typu nemáme konkurenci. V novém školním roce bychom proto rádi zamířili
Výroční zpráva 2004/2005
21
mezi sbory profesionálnější a pokusili se získat uznání i na významnějším poli.
Hitem sezóny se staly písně z pohádkové hudební komedie Lotrando a Zubejda
autorské dvojice Svěrák–Uhlíř.
Hlavní sbor s úspěchem předvedl široký repertoár na Vánočním koncertě
v aule školy, možná právě díky tomu, že mu předcházelo intenzivní dvoudenní
soustředění v areálu Školy v přírodě v Rajnochovicích. Část tohoto repertoáru
jsme předvedli také na benefičním koncertě pro oběti tsunami. Koncert Světlo
pro Asii se konal v polovině ledna na Velkém náměstí v Kroměříži a přilákal
řadu posluchačů i regionální média. Takřka nesmrtelnými hity se staly české
středověké písně ze studentského života a obnovené nastudování písně Kéž
slunce svítí z muzikálu Vlasy.
Několik členů sboru se v únoru připravovalo na soutěž v sólovém zpěvu
studentů kroměřížských středních škol Kanár 2005, naučili se, jak zpívat s mikrofonem za doprovodu živé kapely. Zatím nezískali žádná ocenění, ale po
letech mělo gymnázium mezi soutěžícími také své zástupce.
V březnu jsme navázali kontakt se ZUŠ Němčice na Hané a 15 členů sboru
se podílelo na čtyřech představeních scénického oratoria mladého skladatele
Jiřího Sychy Popelka nazaretská. Ve spolupráci bychom chtěli pokračovat, převzít postupně celý sborový part a podílet se i na dalších projektech.
V polovině dubna proběhlo další soustředění v Rajnochovicích, kde jsme
připravovali program slavnostního předávání maturitních vysvědčení. To se
uskutečnilo ve dnech 20. a 27. května pro naše absolventy v aule školy a totéž
vystoupení pro absolventy Obchodní akademie ve Sněmovním sále kroměřížského zámku.
Ráda bych se zmínila o nejrůznějších vystoupeních našich studentů při společenských událostech mimo školu (vernisáže, svatby, vítání občánků), při akcích základních uměleckých škol i dalších institucí ve městě a okolí.
Naše úspěchy by se neobešly bez pomoci vedení školy, SRPG, obětavých
rodičů a hlavně bez spolupráce a pochopení všech pedagogů. Děkuji všem,
kteří našim zpěvákům věnují nejen psychickou podporu.
Šárka Motalová
Jak jsem se stal podruhé člověkem
Anglický jazyk jsem se učil vždy s nadšením.Možná proto, že jsem měl velké štěstí na učitelky. Během studia na kroměřížském gymnáziu jsem díky paní
prof. Chvátalové konečně pochopil, že „tea room“ neznamená čaj s rumem,
a postupně jsem čím dál tím plynuleji konverzoval s naší rodinou z Anglie.
Moc jsem sice nevěřil sobě, ale věřil jsem prof. Chvátalové, protože angličtinu
opravdu učit umí. Už pár let se v rámci přísloví „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi
22
Gymnázium Kroměříž
člověkem“ pokouší mou konverzaci vylepšit taky paní prof. Sitárová. Za to, co
ve mně vložila, jsem se jí rozhodl odměnit tím, že jsem získal chuť své znalosti
veřejně předvést.
Po absolvování několika dílčích kol jsem se propracoval k účasti v ústředním kole konverzační soutěže v jazyce anglickém. Mé sebevědomí klesalo s blížícím se termínem soutěže a množstvím nastudovaných témat. Vždy, když
jsem konečně začal mít pocit, že je moje příprava u konce, uslyšel jsem od paní
prof. Sitárové větu: „Zkus si udělat ještě kostru pro další téma a na tu pak nabal slovní zásobu z těchto deseti listů...“ Soutěž se konala v Praze za účasti 14
soutěžících z jednotlivých krajů. Do poslední chvíle jsem opakoval doporučená
témata. Hrdě jsem vstoupil do zkušební místnosti, kde mi komise zadala téma
„Teenagers“. Bylo mi v okamžiku jasné, že předem nastudovaná témata mi moc
nepomohou.
Když se mě pak doma ptali, o čem jsem vlastně mluvil, nedokázal jsem odpovědět. Prostě jsem si to nepamatoval. Získal jsem pro Gymnázium Kroměříž
1. místo. A jen na kratičkou chvilku pocit, že už umím dva jazyky, a tudíž jsem
se musel stát i podruhé člověkem. Je mi jasné, že další hodiny angličtiny mě
z tohoto omylu ale velmi rychle vyvedou. A to je určitě dobře, protože jinak
bych se do další soutěže nemohl pustit znovu, moje nevyzpytatelné paní profesorky…
Tomáš Švec, kvarta A
Kouzelná píšťalka (pohádka)
Kdysi dávno, jednoho květnového dne pásl Ondra na kopci pod lesem stádo ovcí.
Byl to velmi hodný chlapec, který byl zvyklý pracovat od raného mládí,
protože byl synem chudé vdovy.
Pomalu se přibližoval večer, na obzoru již vykukoval zvědavý měsíček, který byl toho dne právě v úplňku, když od vesnice bylo slyšet zvony vyzvánějící
klekání. Ondra chtěl ještě povečeřet a pak zahnat ovce domů k sedlákovi. Rozdělal si skromnou večeři a najednou, kde se vzala, tu se vzala z houští těžkým
krokem vychází stará shrbená babička. Z bledého vrásčitého obličeje se dívala
dobráckýma očima, když se opírala upracovanýma rukama o sukovitou dubovou hůl. Na zádech nesla nůši suchých větví.
„Dobrý večer,stařenko!“ zavolal Ondra.
„I dobrý večer,holenku!“ odpověděla babička.
„Pojďte si odpočinout!“ ochotně pomohl stařence sundat břemeno a nabídl
jí polovinu své chudobné večeře. Stařena se posadila, s radostí přijala krajíc
Výroční zpráva 2004/2005
23
chleba a chválila Ondru: „Chlapče jsi velmi laskavý ke stáří a za to, že jsi tak
hodný, odměna tě nemine.“
Babka vytáhla z nůše malou dřevěnou píšťalku a podávala ji Ondrovi se
slovy: „Každé písknutí vrátí svět o sedmdesát roků nazpět, ale ty zůstaneš stejný. Pokud foukneš silně, pak to nebude sedmdesát roků, ale i sedm tisíc roků.
Nerada bych, aby ses najednou propadl na mořské dno. Nezapomeň! Tak a teď
mi pomoz vstát.“ Mladík byl celý šťastný a děkoval babičce, protože si chtěl
dřevěnou píšťalku koupit na jarmarku, jak pojede prodávat ovčí sýr.
Babička ještě nebyla ani sedm kroků vzdálená a jinoch nevydržel a slabounce zapískl. A v okamžení se stařičká babička proměnila v sotva desetiletou černovlasou dívenku s modrýma očima, která skotačila po zelené trávě. „Copak
mně neznáš?“ ptalo se děvče.
„Jak se jmenuješ?“ nejistě ze sebe vypravil užaslý chlapec. „Jsem Eliška.
Pojď,bude si hrát.“ hned Ondru uchopila za ruce a točila s ním. Jinoch se brání,
najednou si vzpomněl na své svěřence: „Kde jsou moje ovečky? Tady se pasou.
Jak to,že se nezměnily? Ale je jich více.“ Eliška se směje: „Přece v dřívějších
dobách hospodáři chovali více ovcí, ale později začaly v chlévech přibývat kravičky.“ Ondra se dále porozhlédl a vidí vesnici, že je nějak menší, salaš je na
opačné straně než byl zvyklý a také les se rozrostl.
Najednou ze salaše vyběhl ovčácký pes, zuřivě štěká a už už by ho kousl.
Chlapec chtěl nebezpečného útočníka zahnat písknutím. Eliška se mu snažila
píšťalku vytrhnou, ale pozdě.
Tu se strhla obrovská vichřice. Stromy zalézají do země, suché stromy se
zelenají, spadlé stromy se zakořeňují. Země praská a opět se zavírá.
Ale kde je Eliška? Změnila se v pomněnku, místo ovčáckého psa tu
roste zelený jalovec. Co se stalo s údolím? Ubylo bílých chaloupek a jen tu a
tam jsou rozsety dřevěné chýše. Ondra se smutně dívá na obzor, kde se zřícenina starého hradu proměnila na velkolepý hrad, plný věžiček a cimbuří. Už
slyší hradní fanfáru, pak zvuk lesních rohů. Z hradní brány se již řítí jezdci na
koních a chrti, kteří pronásledují jelena. Paroháč proběhl kolem chlapce div,
že mu píšťalka nevypadla z rukou. Ovečky se strachem rozprchly do všech
stran.
Ondra se bojí: „Jak dám stádo dohromady? Co mi řekne sedlák?“ V zoufalství píská na ovečky, ale opět se dostal jen o sedmdesát roků nazpět. V tu chvíli
na něj cení tesáky šedivý vlk. V zoufalství mu z hrdla zní: „Pomoc, pomoc!“
Tu přispěchali tři statní loupežníci. „Vlk? Nic zvláštního a kde je?“
„Tady v houštině.“ sípá Ondřej. „My ho zaženeme dříve než napočítáš do
tří,“ a vystřelili téměř současně. Nebezpečná šelma zděšeně utekla.
„Moc vám děkuji pánové, můžete se zastavit u sedláka na ovčí sýr, jistě vám
také poděkuje.“ „To je od tebe chlapče pěkné, ale my bychom rádi tvoji píšťal-
24
Gymnázium Kroměříž
ku. Dej nám ji za odměnu, jinak by ti vlk roztrhal několik ovcí.“ Ondrášek celý
vyjevený se brání: „Kouzelná píšťalka to je dar, ten vám nemohu dát.“ Zbojníci
se slova kouzelná trošku zalekli, ale hned v zápětí se po ni začali sápat. Ondra
nemeškal a silně zapískal.
Najednou se loupežníci změnili v černý dým, který rychle stoupal k oblakům, a pak se změnil na tři bouřkové mraky. Chlapec si oddechl, že má svou
píšťalku. Zbystří zrak a vidí šedovlasého poustevníka, který k němu přichází
a říká: „Vítám tě Ondřeji, pojď se mnou do mého příbytku.“ „Odkud mne
znáte, dědečku?“ diví se chlapec. Stařík bezelstně odpovídá: „Měl jsem sen
o jednom hodném chlapci jménem Ondra, který pomohl stařence, když byla
na pokraji svých sil. Vím, chlapče, že jsi to byl ty, proto ti chci dát odměnu.“
„Ale já jsem již dostal tuhle kouzelnou píšťalku.“ Pravdivě líčí Ondrášek. „Nic
se neboj, jen pojď, posaď se a vezmi si med. Včera se medvěd dostal k lesním
včelám v dutém dubu a rozházel všechny plástve. Jednu jsem si zdvihnul pro
sebe.“ Přiznává dědeček.
Unavený Ondra si prohlíží chudobné obydlí, posadil se na špalek za čistý
dřevěný stůl a pustil se do medu. Ještě ani nedojedl a už se mu klížil zrak.
Poustevník ho uložil na otep slámy a Ondra tiše spal. Ráno se vzbudil, ale po
chýši a dědečkovi ani vidu ani slechu. Myslil si, že to vše byl jen sen. Když
pořádně procitnul viděl, že má svou kouzelnou píšťalku a ještě něco navíc. Za
režnou košilí vylovil kožený měšec plný zlaťáků. Sypal si je do dlaně, sypal
a sypal, ale peněz neubývalo. Dovtípil se, že potkal kouzelného dědečka.
Pomyslil si: „Kdybych tak byl doma u maminky, už by nemusela tolik pracovat a jak bych ji potěšil. Jistě se o mne bojí. Co budu dělat? Zkusím zapískat
na svou píšťaličku, třeba se vrátím zpět i se svými ovečkami.“
Milý Ondra zapomněl na stařenčin příkaz, nadechl a z plných plic zapískal.
V tom okamžiku se mu zatmělo před očima, zahučelo v hlavě, nohy se mu
podlomily. Cítil pod sebou zemětřesení. Když se vzpamatoval a rozhlédl se kolem sebe, svět byl úplně jiný.Všechny mýtiny a paseky byly porostlé hustými
pralesy, ve kterých se proháněly opice. K moři směřovaly zástupy obrovitých
želv.
Kdesi v dáli slyší dupot a již se vyřítil mamut pronásledovaný tlupou spoře
oděných mužů, kteří silně křičí a házejí oštěpy. Zdá se, že zvíře unikne, ale
opak je pravdou. Najednou padá do obrovité jámy. Útočníci jásají a už jim
přicházejí vstříc ženy s dětmi.
Najednou někdo z tlupy zpozoroval vetřelce nezvykle oblečeného. Ondra
nemeškal a pískal, jen co mu síly stačily. V té chvíli se pralidé rozplývají, země
se otvírá, skály se drolí, objevují se ledy, které se převalují přes sebe a lámou
se.
Výroční zpráva 2004/2005
25
Údolí se plní vodou, z některých kopců stříká žhavá láva.
Chlapec na chvíli přestal pískat a rychle se musel přidržet obrovské palmy,
protože všemi změnami se mu zatočila hlava. Ale obrovitý strom není strom,
je to přeslička, která rostla doma na louce s ostatními bylinami. Nějak hodně
vyrostla, vždyť je větší než topoly a smrky, které zná.Všude kolem jsou močály
a bažiny, přes ně si vykračuje obrovitý ještěr.
Zoufalý Ondřej omylem začal pískat na píšťalku z opačné strany a vida.
Viděl ještěry na útěku, moře ustupující z pevniny, huňatého pračlověka v jeskyních, mamuty, soby, armády válečníků…
A pískal a pískal.
Najednou se ocitl mezi svými ovečkami na známé louce. Vzpomněl si na
svou kouzelnou píšťalku, ale marně ji hledal. Straka měla lepší zrak a už ji
odnáší neznámo kam.
Ondra sáhnul do kapsy a zjistil, že měšec zlaťáků neztratil. Píšťalka mu sice
ukázala za chvíli mnoho tajů a zajímavostí, ale byl rád, že se brzy setká se svou
maminkou a ta již nebude muset tolik pracovat.
Statný beran zabečel, ovce ho následovaly k domovu a přitom zvonily svými zvonečky a odzvonily konec i této pohádky.
autor: Milan Provazník, prima A
Maturitní zkoušky
Témata písemné maturitní zkoušky z jazyka českého dne 6. dubna 2005:
1. „Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi,
má nějaké povinnosti k životu“. (E. Hemingway) – úvaha
2. Evropo, přicházíme… – fiktivní dopis o kladech a záporech, které s sebou přinese náš vstup do EU
3. Naši politikové nesmějí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují
kam jít, ale samy nejdou. (Parafráze citátu J. A. Komenského) – novinový
článek
4. České osobnosti, které změnily svět – referát o renomovaných osobnostech
naší vědy, kultury, politiky, sportu…
Ústní maturitní zkoušky oktáv se uskutečnily v termínu od 16. do 19. května 2005, maturity 4.a proběhly od 23. do 26. května 2005. Předsedou maturitní komise oktávy A byl prof. Pavel Hrstka, předsedkyní maturitní komise
oktávy B PaedDr. Jana Marušáková (oba G Otrokovice), předsedou maturitní
komise 4.a byl Mgr. Jaroslav Křápek (G Uherské Hradiště). Jako předsedové
Gymnázium Kroměříž
26
maturitních komisí na jiných školách působili v tomto školním roce z řad vyučujících našeho gymnázia Mgr. Bohuslav Janáč a Mgr. Milena Babušníková (G
Otrokovice) a RNDr. Tomáš Mikulenka (G Uherské Hradiště). Výsledky maturitních zkoušek našich studentů jsou shrnuty na začátku této výroční zprávy
v proslovu ředitele školy na závěrečné slavnostní akademii.
Uplatnění našich absolventů
Ve školním roce 2004/2005 maturovalo na naší škole ve třech třídách celkem 81
studentů a všichni si podali přihlášku na vysokou školu. 75 studentů (92,60 %)
bylo přijato ke studiu na vysoké školy, někteří začali studovat dvě vysoké školy najednou. Tři studentky začaly studovat na VOŠ a tři studentky zatím nenastoupily do škol a hledají si zaměstnání.
práva
lékařství
farmacie
učitelství
ekonomie
univerzitní ostatní
technické
9
6
0
15
13
22
10
Výsledky přijímacího řízení podle tříd:
třída
počet
žáků
přijato na
VŠ
%
VOŠ
%
zaměstnání
VIII a
25
25
100,00
0
0,00
0
VIII b
24
21
87,50
2
8,33
1
4a
32
29
90,63
1
3,13
2
celkem
81
75
92,60
3
3,70
3
Oldřich Kozmík, výchovný poradce
Ukázky přijímacích zkoušek
Český jazyk – osmileté
studium
I. Diktát
Přípravy k lovu
Svítalo a hvězdy pomalu pohasínaly. Na nebi se objevily první paprsky
slunce. Lidé z osady se probouzeli. Lovci vybíhali z chatrčí a běželi k říčce, aby
se umyli čistou vodou. Nedaleko už vzplanul oheň. Na rozžhavených kamenech se pekly poslední kusy masa. Jeho vůni unášel ranní vítr k chýším. Odtud
byly vylákány rozcuchané ženy a větší děti. Opatrně se blížily k mužům a závistivě se dívaly na náčelníka. Ten spravedlivě rozděloval potravu. Lovci se
Výroční zpráva 2004/2005
27
museli posilnit před těžkým lovem. Proto se nejdřív najedli muži a teprve co
zbylo, směly sníst ženy a děti.
Den v době kamenné začínal a povinnosti čekaly na každého člena tlupy.
II. Mluvnický, pravopisný, stylistický a literární test
01. Podle čísel 2 1 7 1 5 1 6 7 1 označujících slovní druhy sestav z následujících
slov správnou větu:
zpět, rozmyšlení, rybu, překvapený, bez, do, rybář, hodil, vody
02. U neohebných slov zapiš jejich druh:
denně –
snídat –
mně –
frnk –
ano –
jede –
03. U podstatného jména přírody z věty „Ze všech koutů přírody vykukovalo
jaro.“ urči: pád, rod, číslo, vzor.
04. Z uvedené věty předchozího úkolu
a) vypiš sloveso –
b) u vypsaného slovesa urči: osobu, číslo, čas, způsob.
05. Zakroužkuj slova bez koncovky: letec — bílý — učit se
06. Vypiš kořeny následujících slov: rozzuřený, učitelce, nečistoty, vychovávat.
07. Doplň chybějící písmena a slova v závorkách dej do správného tvaru:
a) Na sousedov… (pes) …… si dávej pozor.
b) (S/Z)… těmi (člověk) …… se vždy dobře pobavím.
c) Ve šperku byl… vzácné polodrahokam…
08. Napiš počet vět v souvětí: Sousedka mě požádala, abych zamkl půdu i byt, až
odjede do Prahy, kam se už celý měsíc chystá.
09. Seřaď slova podle abecedy: krám — kramář — kamnář — kalendář.
10. Napiš, co mají tato slova jazykově společného: vesnice, město, památky, minulost, život, Kroměříž.
11. K uvedeným přídavným jménům vyber nejvhodnější podstatná jména
(k písmenům přiřaď číslice):
a) tučný
1) drát
a…
b) tlustý
2) oběd
b…
c) pevný
3) uzel
c…
d) silný
4) člověk
d…
e) sádelnatý
5) vepř
e…
Gymnázium Kroměříž
28
12. Zakroužkuj rčení, které vhodně vyjadřuje vlastnost uvedenou přídavným
jménem upřímný:
a) hřeje mě to u srdce
b) mít srdce v krku
c) má srdce z kamene
d) co na srdci to na jazyku
13. Zakroužkuj slovo opačného významu k výrazu chudý:
nemajetný — velkorysý — bohatý — rozhazovačný
14. V každém řádku vždy jeden výraz k ostatním
Vyřazená slova tvoří přísloví, které vypíšeš:
a) přání
hraní
praní
b) jehňátko
ptáče
koťátko
c) níže
hloub
dál
d) domluví
dopíše
doskáče
nepatří – zakroužkuj ho.
ranní
štěňátko
dole
dočte
…………………………………………………………………
15. Přepiš větu do spisovné podoby: Moje ségra se furt něčemu řehtá.
…………………………………………………………………
16. Sloveso udělat nahraď výstižnějšími:
a) Maminka jí udělala nové šaty. ………………………………
b) Bratr nás překvapil, když udělal večeři. ………………………
c) Diktát uděláme za deset minut. ………………………………
17. Tohleto je pro kluky,
ať hned každý hádá
s „L“ to běhá pod smrky,
s „Š“ z nich dolů padá
a) Vylušti hádanku (dvě slova se liší
prvním písmenem).
b) Vypiš všechna rýmující se slova.
18. Zakroužkuj, kdo z těchto osobností byl, nebo je básníkem:
J. Železný — J. Žáček — F. Hrubín — M. Švabinský
19. Přiřaď písmeno k číslici tak, jak k sobě patří dílo a autor:
a) Malá mořská víla
1) A. Jirásek
a…
b) Záhada hlavolamu
2) H. Ch. Andersen
b…
c) Staré pověsti české
3) J. Foglar
c…
20. V příštích dnech se vypravil do Rajského údolí pro hrnčířskou hlínu. Domníval
se, že bude moci mléko uchovat v hrncích usušených na prudkém slunci. Stále
byl sám.
Výroční zpráva 2004/2005
29
a) Jak se jmenuje hlavní hrdina knihy, z níž je ukázka? ……………
b) Jaké dvě vlastnosti musel mít? ………………………………………
c) Jak se dostal na ostrov? ………………………………………………
Matematika – osmileté studium
01. Vypočtěte a) 72 – 16 : 4 + 5 · 3 =
b) 46 – (28 – 7 · 3) =
c) 2 548 – 358 – 1 426 – 76 – 8 =
d) 1 748 + 26 959 – 13 408 =
e) 709 · 17 · 28 =
02. a) Kolik metrů je 15 a půl kilometru?
b) Kolik minut je 5 a třičtvrtě hodiny?
03. a) Součet čísel 12 458 a 3 965 zvětšete o jejich rozdíl.
b) Kolikrát je součin čísel 33 288 a 73 větší než jejich podíl?
04. Doplňte vynechaná čísla tak, aby platila rovnost:
a) 7 562 + …… = 12 497
b) ……… : 75 = 493
05. Dřevěná tyč délky 3 852 cm byla rozřezána třemi řezy na stejné díly. Jak
dlouhý je jeden uřezaný díl?
06. Vypiš všechna čísla větší než 751 amenší než 763, která při dělení šesti
dávají podíl beze zbytku.
07. Když od neznámého čísla odečtu 8 356, rozdíl vydělím 20, vzniklý podíl
zvětším o 759, získám číslo třikrát větší než 812. Urči původní číslo.
08. Obdélníky vystřižené z papíru o rozměrech 12 cm, 7 cm a 18 cm, 11 cm
byly slepeny kratšími stranami. Urči obvod vzniklého útvaru.
09. a) Sestrojte trojúhelník ABC, je-li a = 4 cm,
b = 6 cm, c = 3 cm.
b) Bodem B veďte s přímkou AC rovnoběžku .
c) Z bodu A sestrojte kolmici na přímku
BC.
10. Určete součet délek všech hran tělesa vytvořeného ze stejných krychlí (viz obrázek) s hranami délky 7 cm.
Gymnázium Kroměříž
30
Učební plány
Učební plán 1.–4. ročníku čtyřletého studia
Předmět\ročník
1.
2.
3.
4.
ČJ
3 (1)
3 (1)
3 (1)
4 (1)
CJ 1
3 (3)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
CJ 2
3 (3)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
ZSV
1
1
2
2
D
2
2
2
2
Z
2
2
—
—
M
4 (1)
4 (1)
3 (2)
3 (2)
F
2 (1)
2
3 (1)
2
CH
3 (1)
2 (1)
3 (1)
2
Bi
2 (1)
3 (1)
3 (1)
2
IVT
2 (2)
—
—
—
EV
2 (2)
2 (2)
—
—
TV
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
VP 1
—
2 (2)
2 (2)
2 (2)
VP 2
—
—
2 (2)
2 (2)
VP 3
—
—
—
2 (2)
Celkem
31
31
31
31
Volitelné předměty
2. roč., sexta:
konverzace A, společenskovědní seminář, aplikace počítačů, praktické cvičení z Bi a CH.
3. roč., septima: konverzace A a N, společenskovědní seminář, seminář
a cvičení z M, CH, Bi, Z, deskriptivní geometrie*, IVT*.
4. roč., oktáva: seminář a cvičení z M, F, CH, Bi, společenskovědní seminář, konverzace A a N, seminář ze Z a D, deskriptivní geometrie*, IVT*.
Nepovinné předměty: hudební výchova – sborový zpěv, ruský jazyk, latina.
* dvouletý volitelný předmět
31
Výroční zpráva 2004/2005
Učební plán prim (I) až oktáv (VIII) osmiletého studia
ročník
Předmět
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
ČJ
5 (1)
4 (2)
4 (2)
3 (1)
3 (1)
3 (1)
3 (1)
4 (1)
CJ 1
5 (5)
4 (4)
5 (5)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
CJ 2
—
—
—
4 (4)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
OV
1
1
1
1
—
—
—
—
ZSV
—
—
—
—
1
1
2
2
D
2
2
2
2
2
2
2
2
Z
2
2
2
2
2
2
—
—
M
5 (1)
5 (2)
4 (2)
4 (2)
4 (1)
4 (2)
3 (2)
3 (1)
F
2
3 (1)
2
2
3 (1)
3 (1)
3 (1)
2
CH
—
2 (1)
3 (1)
2
3 (1)
2 (1)
3 (1)
2
Bi
3 (1)
2 (1)
2 (1)
2
3 (1)
2 (1)
3 (1)
2
IVT
—
—
2 (2)
2 (2)
—
—
—
—
HV
1 (1)
1 (1)
—
—
—
—
—
—
VV
2 (2)
2 (2)
—
—
—
—
—
—
VV/HV
—
—
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
—
—
TV
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
VP 1
—
—
—
—
—
2 (2)
2 (2)
2 (2)
VP 2
—
—
—
—
—
—
2 (2)
2 (2)
VP 3
—
—
—
—
—
—
—
2 (2)
Celkem
30
30
31
31
31
31
31
31
Volitelné a nepovinné předměty – jako v učebním plánu pro čtyřleté studium.
Profesorský sbor
Ve školním roce 2004/2005 vyučovali jednotlivé třídy následujícím předmětům:
Lukáš Otakar, Mgr.
Kubáček Jiří, Mgr.
ředitel školy; Fy Ib
zástupce ředitele; IVT IIIb
32
Armová Jitka, Mgr.
Babušníková Milena, Mgr.
Broncová Marie, Mgr.
Gymnázium Kroměříž
Z 1a; TV IVb, Va, 1a,2a
N IVab, Va, VIab, VIIIb, 1a, 2a
D Ib, VIb, VIIa, VIIb, VIIIab, 3a, 4a; HS VIIab,
VIIIab, 4a Č 1a
Foltýn Miloš, Mgr.
Č Ia, IIIa; VV Ia, IIIa, IIIb, IVa, IVb, Va
Fuksová Zora
N IIIb, Vb, VIIa, VIIIa, 2a, 3a, 4a; NK VIIIab, 4a
Havelová Helena, Mgr.
M IIb, Vb, VIb, VIIIab, 4a; MS VIIIa, VIIIb
Horáčková Hana, Mgr.
A Ia, IIa, IVa, IVb, VIIb, 4a; AK 4a, VIIIa, VIIIb
Horák Václav, Mgr.
Bi IIa, IIIa, IIIb, IVa, Va, 2a; Z IVb, 2a
Horáková Pavlína, Mgr.
A Ia, Ib, Ilb; AK 2a, VIIa, VIIb, 3a, VIa, VIb
Hrozová Jana, Mgr.
CH IIa, Va, Vb, VIIb, 1a; Bi IIb
Chládek Stanislav, Mgr.
Č IVb, 4a; TV IIa, IIIab, Vab, VIa, VIIab, VIIIab, 2a,
3a, 4a
Chvátalová Zuzana
A IVa, VIa, VIb, VIIIa, VIIIb, 2a, 4a
Janáč Bohuslav, Mgr.
IVT IIIa, 1a; Fy VIa, VIb, VIIa, VIIb, 1a
Kočařová Eva, PaedDr.
HV Va, Vb, VIa, 1a, 2a; A IVb, Va, Vb
Kozmík Oldřich, Mgr.
Fy Vb, VIa, VIIIa, VIIIb, 2a, 3a, 4a; FS 4a, VIIIab;
výchovný poradce
Levíčková Milena, Mgr.
A IIb, Va, VIa, VIb, VIIa, VIIIb, 2a
Líšková Anna, Mgr.
A IIa, IIIa VIb, VIIIb, 4a; AK VIIIab, 4a
Lovas Pavel, Mgr.
IVT IVab, IIIab, VIIIab, 1a, 4a; AP VIab, 2a
Malcherová Zdena, PhDr. Č Va
Maňásková Lenka, Mgr.
CH IIb, IIIa, IIIb, VIa, VIb, VIIa, 2a; Z IIb
Melicharová Kateřina, Mgr. Č IIIb, IVa, VIa, VIb; VV VIb
Michalová Ludmila, Mgr. M Ib, IIa, VIIa, VIIIa
Mikulenka Tomáš, RNDr. M IVa; Fy Ia, IIIb, IVa; IVT IVab, VIIIab, 4a
Molík Miroslav, Mgr.
A Ib, IIIb, 1a, 2a, 3a
Motalová Šárka, Mgr.
HV Iab, IIab, IIIab, IVab, VIb; pěvecký sbor
Navratilová Hana, Mgr.
M IIIa; Fy IIab, IIIa, IVb, Va
Pechancová Alena, Mgr.
M IIIb; OV Iab, IIab, IIIab, IVab; ZSV Vab, VIab,
VIIa, 1a, 2a
Petrášová Jindra, Mgr.
M VIIb; MS VIIab, 3a; Z IIa, IIIab, Vab, VIab; ZS
VIIIab, 4a
Výroční zpráva 2004/2005
33
Pospíšil Jiří, Mgr.
Z Ia, Ib, IVa; TV Ia, Ib, IIb, IIIa, IIIb, IVa, VIa, VIIIb,
1a, 3a
Procházková Irena, Mgr.
D IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, Vb, VIa, 2a; Č VIIb, VIIIb;
dramatický kroužek
Sedlák Marek, Mgr.
Bi IVb, Vb, 1a; TV Ib, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb
Skřivánková Martina, Mgr. CH IVab, VIIIab, 3a, 4a; M 3a; CHS VIIab, VIIIab,
3a, 4a
Slezák Ladislav, Mgr.
Bi Ia, Ib, VIIb, 4a; TV Ia, VIb, VIIb, VIIIa, 4a
Slezáková Milana, Mgr.
M Va, 1a, 2a, 4a; MS VIIIab, 4a
Štanglová Jaroslava, Mgr. ZSV VIIb; SVS VIIa, VIIb, 3a
Trávníček Adolf, Mgr.
Č IIa, VIIIa; D Ia, IIa, Va,1a; HS VIIIab, 4a; NR IIa,
VIIIa, 4a
Tuček Vlastimil, Mgr.
Č IIb, VIIa, 3a; ZSV VIIIab, 3a; SVS VIab, VIIIab,
2a, 4a; dramatický kroužek
Turková Marie, Mgr.
Fr IVa, IVb, Va, VIa, VIIb, VIIIa, VIIIb
Tvrdý Filip, Mgr.
A IIIa, VIa, VIIa, 3a; ZSV 4a; SVS VIIa, VIIb, 3a,
VIIIa, VIIIb, 4a
Vašíčková Ruh, Mgr.
M Ia, IVb, VIa; DG: VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, 3a, 4a;
MS VIIa,VIIb, 3a
Viedermannová Jana, Mgr. Č Ib, Vb, 2a; VV Ib, IIa, IIb, Vb, VIa
Zahnaš Roman, Mgr.
N Vb, VIb, VIIab, 1a, 3a, 4a; LA VIb, VIIa; NK VIIa,
VIIb, 3a
Zámečníková Anna, RNDr. Bi VIab, VIIa,VIIIab, 3a; BiS VIIab, 3a, VIIIab, 4a
Správní zaměstnanci:
Jiřina Lichnovská (hospodářka), Dagmar Borovičková (sekretářka), Jiří Potočný (školník), Jiří Ptáčník (pracovník vykonávající civilní službu; do 22. 12. 2004),
Marek Kužílek (asistent školníka; od 1. 1. 2005).
Uklízečky:
Rafaela Manová, Lenka Punčochářová, Vlasta Mazánková, Eva Mlčochová,
Ludmila Svobodová, Helena Wiesnerová.
Na mateřské dovolené:
Mgr. Markéta Dvořáčková, Mgr. Stanislava Holišová, Michaela Mošťková,
Mgr. Kateřina Večeřová.
34
Gymnázium Kroměříž
Ve školním roce 2004/2005 na škole studovali
Osmileté studium
Prima A (Ia), třídní učitel Mgr. Miloš Foltýn
Bukovská Šárka, Doleček Michal, Gern Karel, Guth David, Hromková Dominika, Indrák Lukáš, Jadrníčková Eva, Jarošová Daniela, Korvasová Petra, Kořínková Lucie, Kovaříková Barbora, Křenová Lucie, Magátová Markéta, Mikulíková Anna, Mlýnek Jiří, Motal Tomáš, Nejedlíková Veronika, Petrák Jakub,
Prachař Michal, Provazník Milan, Ryšavý Jindřich, Slavík Martin, Šimková Alice, Škrabalová Tereza, Špačková Zuzana, Šustrová Blanka, Vránová Veronika,
Zavadilová Michaela, Zlámalová Petra, Žůrková Pavla
Prima B (Ib), třídní učitelka Mgr. Jana Wiedermannová
Damborová Martina, Drábková Dagmar, Dvořáková Kristýna, Guštara Dominik, Hořáková Kamila, Hronová Aneta, Chovancová Veronika, Chrobáková
Silvie, Kopřivová Pavla, Leblochová Nikola, Mentlíková Nicole, Michalík Marek, Moravčíková Petra, Navrátil Josef, Novák Ondřej, Nykrmajerová Romana,
Olšovský Petr, Přijalová Monika, Pšenko Marek, Pšenko Martin, Rušáková Eva,
Sakařová Zuzana, Silná Silvie, Štěpánková Natálie, Šustková Lucie, Talašová
Nikola, Tesaříková Tereza, Vybíralová Lenka, Vykydal Filip, Vystrčilová Kamila
Sekunda A (IIa), třídní učitel Mgr. Adolf Trávníček
Bakalová Zuzana, Blažek Jan, Brabcová Adéla, Caletka Petr, Daněk Jakub,
Hauschwitz Jan, Hermanová Veronika, Honzírková Marcela, Horáková Michaela, Kopuletá Jana, Maňásková Martina, Martišek Petr, Mikeštíková Kristýna, Moric Tomáš, Moserová Veronika, Nedoma Petr, Němec Richard, Ondrůšková Barbora, Ourodová Aneta, Podaný Miroslav, Skopalová Adéla, Sobková
Nikola, Stoličková Karolína, Šafařík Pavel, Šílová Dominika, Šindler David,
Špičáková Michaela, Šromová Barbora, Vait Martin, Werner Karel
Sekunda B (IIb), třídní učitelka Mgr. Lenka Maňásková
Babuka David, Blahut Václav, Brezanská Kateřina, Černohorský Vojtěch, Dolečková Alžběta, Dvorský Václav, Haldina Miroslav, Hrušková Marie, Indrák
Jonáš, Kopp Karel, Krejčí Zdeněk, Kubín Petr, Ligurská Martina, Macháček Marek, Maryšková Ivana, Mergenthalová Petra, Molčan Michal, Motalová Martina, Patrmanová Marie, Pětrošová Kateřina, Řezáč Jan, Řípová Hana, Sedláček
Tomáš, Sehnal František, Štěpánková Pavla, Švehláková Markéta, Švehláková
Martina, Vysloužilová Ludmila, Zanášková Lucie, Zatloukalová Alena
Výroční zpráva 2004/2005
35
Tercie A (IIIa), třídní učitelka Mgr. Hana Navrátilová
Adamíková Denisa, Blümelová Jana, Derková Vladimíra, Doležal Jiří, Gregorová Sandra, Hájková Eva, Hlobilová Veronika, Janoušková Veronika, Klímová
Pavla, Kotek Karel, Kuncová Dominika, Luběna Patrik, Michal Jiří, Netopilová
Monika, Oplt Tomáš, Pospíšilová Petra, Rybnikář Lukáš, Sláma Tomáš, Staněk
Ondřej, Stiborová Ivana, Svarovský Jiří, Svašek Jan, Sysel Jakub, Štěrbáková
Dominika, Valášková Jana, Váňová Hana, Vrtělová Jana, Zatloukal Martin,
Zbránková Soňa
Tercie B (IIIb), třídní učitelka Mgr. Alena Pechancová
Blažek Vojtěch, Bočková Petra, Bráníková Jiřina, Daňková Gabriela, Gorčík
Pavel, Holeček Radomír, Hořáková Martina, Hrdlička Jakub, Hrubanová Kateřina, Jakubec Radek, Junáková Denisa, Karas Martin, Kartousová Diana, Kavanová Elena, Konečný Jan, Kostková Jitka, Lajkepová Kamila, Mrhálková Lucie, Navrátilová Jana, Navrátilová Lenka, Nevřalová Jana, Přecechtělová Petra,
Rušák Lubomír, Řezníček Jan, Skácelová Markéta, Šantora Jiří, Šerková Tereza,
Zborek Jakub
Kvarta A (IVa), třídní učitel RNDr. Tomáš Mikulenka
Bartoníková Klára, Blšták Jan, Cinkl Ondřej, Dunglová Eva, Gočaltovský Samuel, Hanáková Klára, Hauschwitzová Šárka, Christovová Silvia, Jedličková Zuzana, Koppová Zuzana, Králová Andrea, Láníček Jiří, Lesáková Lucie,
Luběna Jan, Morales Anna, Nováková Radka, Novotná Adéla, Olšová Alexandra, Palášková Martina, Pavlů Daniel, Račinská Anna, Ryšavý Erik, Smetana
Tomáš, Spáčilová Klára, Šumbera Jaroslav, Švec Tomáš, Tofflová Adéla, Vojtová Kamila, Wachalová Veronika
Kvarta B (IVb), třídní učitel Mgr. Marek Sedlák
Doleček Pavel, Dostálová Lenka, Drozen Jan, Hánečková Nikol, Hostička Petr,
Jarošová Hana, Jurtíková Pavlína, Král Jakub, Kuchařík Pavel, Kunc Dalibor,
Laurenčíková Emma, Macejová Michaela, Pospíšil Jan, Přidalová Petra, Ryšavý
Jaroslav, Slavík Miroslav, Stachoňová Monika, Šišáková Lenka, Šišková Stanislava, Šťastná Eva, Tomečková Jana, Vaculíková Šárka, Valenta Jan, Vaverka
Petr, Vilímková Kateřina, Vrublová Martina, Vrublová Veronika, Zahradníček
Pavel, Zycháčková Pavlína
Kvinta A (Va), třídní učitelka Mgr. Marie Turková
Ambruz Pavel, Bařinková Lenka, Blažek Ondřej, Bukovský Martin, Doleželová Lucie, Guřanová Linda, Hanulíková Gabriela, Hrabalová Jitka, Hruban Lubomír, Hýbnerová Zuzana, Janoušková Markéta, Kadlčík Roman, Kolář Petr,
36
Gymnázium Kroměříž
Kuzník Pavel, Machura Jan, Minařík Svatopluk, Omelka Jakub, Otýpková Petra, Peprný Radim, Říha David, Straka Michael, Svašek Jiří, Ševčíková Barbora,
Šindlerová Tereza, Tupý Michal, Vacek Vladislav, Valachová Petra, Vašalovská
Pavla, Vítková Kateřina, Winter Martin, Zapletalová Klára, Zavadil Jaroslav
Kvinta B (Vb), třídní učitelka PaedDr.Eva Kočařová
Arm Jakub, Blažek Jakub, Daňková Kristýna, Dubina Radek, Florián Tomáš,
Hlisnikovská Eva, Horáček Matěj, Hýža Petr, Kelnar Jiří, Kočařová Andrea,
Kostka Michal, Koutný Petr, Kříčka Martin, Kuběna Martin, Láníček Jan, Lukášová Petra, Mrhálková Hana, Nakládalová Eva, Navrátil Jan, Pecháčková
Renáta, Pěnčík Martin, Pospíšilová Veronika, Roman Jan, Rumanová Veronika,
Řezníčková Alena, Struminská Dominika, Szabóová Barbora, Talašová Andrea,
Vodáková Alena, Vymětalová Anna
Sexta A (VIa), třídní učitelka Mgr. Ruth Vašíčková
Bartalová Marta, Czereová Lenka, Dadák Pavel, Darebník Vojtěch, Hoffmanová Maria, Jarošová Ivana, Koňarik Petr, Kopřivová Světlana, Kotková Lucie,
Kovář Hynek, Kozlová Zuzana, Ladzianský Jiří, Malinovský Karel, Mlčáková
Monika, Mutlová Martina, Netušil Erik, Pattermanová Lucie, Pokusová Lenka,
Pšejová Alena, Sedláčková Iveta, Skalická Ivona, Stachoň Roman, Šesták Martin, Šot Ondřej, Tesaříková Zuzana, Uhercová Daniela, Valášek Štěpán, Zapletalová Michaela
Sexta B (VIb), třídní učitelka Mgr. Kateřina Melicharová
Binasová Michaela, Brázdová Iveta, Doleček Jan, Doleželová Pavla, Frkal Jan,
Fuksa Karel, Heger Zbyněk, Horáková Ditte, Hýsková Tereza, Hýža Bohumil,
Knapková Kristýna, Kočař Michal, Lorencová Barbora, Mikšík Ondřej, Motalová Veronika, Nezdařilíková Martina, Pergnerová Veronika, Plevová Monika,
Randula Daniel, Strnadová Jana, Šafer Radim, Vašák Petr, Velčovský Martin,
Vincencová Martina, Vlčková Kateřina, Volná Lucie, Vraníková Jana, Vrubl
Michal, Zahnaš Roman, Zahradníková Marie
Septima A (VIIa), třídní učitelka RNDr. Anna Zámečníková
Bařinová Markéta, Deutschel Lukáš, Divilková Jana, Drozenová Blanka, Dvořáková Jitka, Hegerová Eva, Hrabalová Hana, Chmelová Pavla, Jelínek Martin, Knotová Michaela, Konečná Eva, Kopecký David, Ledvinová Iveta, Marek
Ivan, Matesková Alena, Mrhálková Soňa, Nováková Lenka, Olbertová Lenka,
Opravilová Eliška, Pěnčíková Jana, Procházka Lukáš, Rygálová Jana, Ryšavý
Ilja, Sigmundová Silvie, Stiborová Martina, Tvarůžková Zuzana, Zdražilová
Kristína, Žilinská Lenka
Výroční zpráva 2004/2005
37
Septima B (VIIb), třídní učitel Mgr. Ladislav Slezák
Blahutová Kateřina, Daňková Petra, Dvorská Arina, Fletcher Megan, Hadrabová Markéta, Hrabalová Marie, Jedličková Tereza, Kameník Josef, Kašíková
Pavla, Kroumanová Eva, Krybus Miroslav, Kučeříková Lenka, Macejová Petra,
Martišek Jiří, Masná Zuzana, Mašík Ondřej, Navrátilová Edita, Nováková Kateřina, Nováková Věra, Procházka David, Schrottová Jana, Sedlařík Petr , Šibor
Lubomír, Šutová Romana, Tovaryšová Jitka, Typltová Hana, Verbíková Tereza,
Vilímek Jakub, Vítková Hana, Voříšková Dana, Vránová Kristýna, Vybíralíková Hana
Oktáva A (VIIIa), třídní učitelka Mgr. Ludmila Michalová
Adamík Martin, Basovník Stanislav, Boček Michal, Czereová Kamila, Dřímalová Klára, Fišer Vít, Francková Linda, Hlobilová Kristýna, Chalupová Markéta,
Jandlová Petra, Jašková Jitka, Kadlecová Veronika, Kaliňák Jan, Koutná Jana,
Kozmík Roman, Miková Magdalena, Nováková Tereza, Pokorná Jana, Popelková Jana, Pšenko Robert, Řehola Marek, Sobek Jakub, Šafer Jaroslav, Šimková
Anna, Vážanská Olga
Oktáva B (VIIIb), třídní učitelka Mgr. Helena Havelová
Adamovová Tereza, Andrýsková Jana, Barnetová Michaela, Blažek Jan, Doleželová Eliška, Havlíčková Marie, Chvátal Zdeněk, Juříčková Renata, Králík
Martin, Královič Jakub, Loučková Milena, Majdová Hana, Maráková Ivana,
Menšíková Zdeňka, Mikešková Adéla, Minks Jiří, Mudrochová Monika, Navrátil Vladimír, Olšanská Barbora, Pirnosová Zita, Polišenská Monika, Šťastová Veronika, Valerová Kristýna, Vykydalová Martina
Čtyřleté studium
1.A (1a), třídní učitel Mgr. Miroslav Molík
Blešová Monika, Brablík Stanislav, Brokešová Zuzana, Daňková Michaela,
Derková Zuzana, Držálek Martin, Gašpařík Lukáš, Gremlica Michal, Hebnar
Vojtěch, Kadlecová Markéta, Kopecká Eva, Krčková Kateřina, Krčková Veronika, Kryl Jiří, Mikšánková Jana, Muchová Zuzana, Netroufalová Petra, Novák
Jiří, Opatrný Vladimír, Pavelková Alena, Plachý Vojtěch, Rozsypalová Martina, Sas Marek, Sátorová Kateřina, Sedlářová Patricia, Skácel Petr, Svoboda Vít,
Šmíd Michal, Tesaříková Klára, Vykydal Jakub, Zemanová Veronika
38
Gymnázium Kroměříž
2.A (2a), třídní učitel Mgr. Václav Horák
Bělka Miloslav, Břečková Kristýna, Březovjáková Nikola, Bušová Lucie, Daňhelová Jana, Dočkalová Markéta, Dočkalová Veronika, Dostálová Monika, Drobník Tomáš, Firychová Petra, Hofbauer Tomáš, Hubíková Petra, Hůlka Jakub,
Jančová Hana, Jurinová Zuzana, Koláčková Lucie, Kouřilová Nela, Králová
Bohdana, Leciánová Martina, Macíčková Kamila, Martinec Jiří, Mrhálková Eva,
Mrhálková Hana, Němcová Kateřina, Novák Jiří, Podešva Marek, Smilek Jiří,
Svoboda Vít, Šušlíková Veronika, Tichý Jaroslav, Tran Thu Huyen
3.A (3a), třídní učitelka Mgr. Martina Skřivánková
Alan Martin, Bradová Tereza, Čupalková Lenka, Dostalíková Aneta, Držálek
Jakub, Dvořáčková Jana, Hýbner Tomáš, Kašpar Petr, Kubáček Svatopluk, Malinová Kateřina, Matysíková Jana, Mertová Petra, Navrátilová Petra, Netušil
Marek, Olejníčková Kateřina, Olejníčková Zuzana, Olšina Jakub, Piškulová
Radka, Poledňák Michal, Sousedíková Zdena, Symerská Michaela, Šiška Adam,
Šišková Martina, Tesaříková Kristýna, Utěkalová Alice, Vybíralová Petra, Vymětalíková Lenka, Zapletal Jan, Zemanová Petra, Žárská Dana
4.A (4a), třídní učitel Mgr. Stanislav Chládek
Bukovjanová Eva, Červinková Lucie, Danielová Zuzana, Danišová Markéta,
Faconová Nina, Gremlica Petr, Guřan Marcel, Hložková Jana, Hudáková Monika, Chlubná Pavla, Jahodová Veronika, Jančeková Blanka, Jonášová Petra,
Jordánová Renata, Kostková Iva, Koupil Karel, Kuzníková Monika, Majdová
Jarmila, Mazúrková Markéta, Melichárková Daniela, Mitko Pavel, Mitková
Dagmar, Mlčochová Lenka, Soukeník Petr, Šemnická Eliška, Stavinoha Zdeněk, Tichavová Zuzana, Vašalovská Petra, Wachal Ondřej, Zapletalová Zuzana, Zezula Pavel, Zezulová Petra
39
Výroční zpráva 2004/2005
www.okea.cz
Propagace a reklamy sponzorů
Gymnázium Kroměříž
www. d e l c om. cz
40
Výroční zpráva 2004/2005
NWT Computer
41
Gymnázium Kroměříž
42
www.linear.cz
Výroční zpráva 2004/2005
KNIHY
R������� ������� 133/65
767 01 K�������
T��.: 573 340 802
h�p://www.studentcentrum.cz
e-mail: [email protected]
Nabízíme široký výběr starších i zcela nových
titulů kvalitní světové i české beletrie a poezie
a odborné publikace z oborů jako
• literární věda
• pedagogika
• sociologie
• theologie
• přírodní vědy
• psychologie
• filosofie
• lékařství
• alternativní medicína
• politologie
• duchovní vědy
• historie a jiné
S�������� ����������� 10% �����.
43
Gymnázium Kroměříž
44
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 503 311, fax: 573 330 579
e-mail: [email protected]
Počátky stavební firmy VW WACHAL sahají do roku 1991, kdy současný majitel
společnosti zahájil svou podnikatelskou činnost ve stavebnictví. Od doby vzniku až po
současnost prošla firma řadou proměn, které směřovaly k dokonalejšímu řízení, rozšiřování poskytovaných služeb a uspokojování potřeb zákazníků.
Zakladatel společnosti Ing. Viliam Wachal, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje
celý chod firmy, opírá svoji podnikatelskou filosofii o dokonalou řídící a organizátorskou práci, odbornou kvalifikaci a zkušenosti z oblasti stavebnictví, marketingu a obecnou péči o člověka, jako potencionálního zaměstnance nebo zákazníka. Spojení těchto
atributů se stalo rozhodujícím článkem úspěchu a konjunktury firmy. V současné době
působí firma jako stabilizovaný podnik s perspektivním výrobním programem na tuzemském, ale i zahraničním stavebním trhu.
Nabízíme:
● Kompletní dodávky stavebních prací a zajištění technologií od projektu po klíč
● Výstavbu inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)
● Výstavbu bytových a občanských staveb
● Novostavby všeho druhu, rekonstrukce, modernizace budov a památkových objektů
V listopadu roku 2000 bylo společnosti vydáno potvrzení Národního bezpečnostního
úřadu podle § 62 odst.1 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností.
V roce 2003 společnost úspěšně absolvovala
certifikační audit zavedeného systému řízení
jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a nově byla certifikována dle norem ISO 14001 a OHSaS 18001
na ochranu životního prostředí, bezpečnosti
a ochranu zdraví při práci. Na základě těchto
auditů společnost obdržela certifikáty na kompletní dodávky stavebních prací prováděné ve
vysoké kvalitě s ohledem na ochranu životního prostředí, zdraví zaměstnanců, dodavatelů
i klientů.
45
Výroční zpráva 2004/2005
Skopalíkova 1, 767 01 Kroměříž
tel., fax: 573 342 577, 573 342 511
e-mail: [email protected]
malo i velkoobchod stavebním materiálem, poradenství, zprostředkování zásobo-
vání staveb, doprava
● Zdící materiály pálené a porobetonové
WIENERBERGER, LATER CHRUDIM, CIHELNA HODONÍN, CIHELNA KINSKÝ, CIDEM HRANICE, TONDACH, KM BETA, FLACHS ALOIS-HURDIS, YTONG, PORFIX,
POROBETON TRUTNOV, POROBETON OSTRAVA-TŘEBONICE
● Maltové směsi a pojiva i sanační
HASIT, CALOFRIG,VÁPENKA VITOŠOV, ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, LAFARGE,
BAYOSAN
● Střešní krytiny betonové, pálené, Eternit, Onduline
BRAMAC, KM BETA, TONDACH, CEMBRIT CZ
● Tepelné izolace polystyrén, minerální vlna
BACHL, NOVOPOL, URSA, G+H ISOVER, ORSIL, ROCKWOOL
● Sádrokarton Rigips
● Hydroizolační materiály živičné a PVC
● Betonové výrobky
PRESBETON NOVA, TOPOS, PREFA BRNO, BETONOVÉ VÝROBKY BROŽ, BETA
●
●
●
●
Stavební chemie, tmely
Komínový systém SCHIEDEL a šamotové výrobky
Svařované sítě, pletiva
Okna
DIPRO-RÁJEC JESTŘEBÍ, VELUX
● Dveře venkovní, vnitřní, protipožární, plechové
DZ VYŠŠÍ BROD, KRONODOOR, MR SERVIS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, STAVOKONSTRUKCE ČESKÝ BROD
● Zárubně
● Obklady, dlažby , koupelnové doplňky
RAKO, TEIKO, VAGNERPLAST, EUROPROFIL
● Řezivo, střešní latě
● Upevňovací technika
POLYMAT
● Nářadí
PRODEJNÍ DOBA
Po—Pá 6:30–16:30
So 7:00–11:00
Při nákupu nad 10 000,- Kč (bez DPH) možnost dopravy v okolí Kroměříže zdarma.
Gymnázium Kroměříž
46
KRIZOVÉ CENTRUM PŘI STŘEDISKU
VÝCHOVNÉ PÉČE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Husovo náměstí 229/13, Kroměříž
nabízí pomoc dětem, mládeži a rodičům:
◙
s problémy ve vzájemných vztazích
◙
při zvládání rozvodových problémů a porozvodové situace v rodině
◙
při ztrátě někoho z nejbližších
◙
v případě výskytu šikanování
◙
v případech týrání nebo sexuálního zneužívání
dětí
◙
v případech nebezpečí vzniku závislosti na
hracích automatech
◙
s problémy v souvislosti s experimentováním
s alkoholem a drogami
S těmito problémy je možné se obracet na Krizové
centrum i telefonicky, v případě nutnosti i anonymně. Je možné objednat se také osobně.
Pracovní doba:
pondělí až čtvrtek: 8–17 hodin
pátek: 8–16 hodin
Telefonické objednávky: 573 333 333
Výroční zpráva 2004/2005
47
LINKA DŮVĚRY „STŘEDNÍ MORAVA”
SE SÍDLEM V KROMĚŘÍŽI
• Linka důvěry je název telefonní služby první pomoci pro občany, kteří se ocitli ve svízelné nebo krizové životní situaci a hledají pomoc.
• Na kroměřížském telefonním čísle 573 331 888 se Vám v kteroukoliv denní či noční dobu ohlásí služba, která je připravena
pomoci při řešení Vašich problémů.
• Na lince pracuje kolektiv složený z odborníků psychologie,
psychiatrie, sexuologie a sociálně právní služby.
• Na linku můžete volat non-stop po celých 24 hodin denně.
• Součástí linky je i poradna pro Vaši osobní návštěvu, kterou
jsme připraveni Vám po dohodě poskytnout. Pokud nebudeme schopni Vám při řešení problému pomoci, budeme se Vám
snažit zprostředkovat kontakt s jiným člověkem, který Vám
může pomoci.
• Linka nevyžaduje, abyste uváděli svoje jméno, její služba je
anonymní, včetně osobního kontaktu v poradně, pokud si to
budete přát.
• Každému volajícímu je zaručena mlčenlivost a informace, které jsou mu zprostředkovány, nemohou opustit linku důvěry
bez jeho svolení, vyjma situací spojených s ohrožením života.
• Naše telefonní linka první pomoci a její poradna při Vaší osobní návštěvě včetně konzultací je bezplatná.
• Linka důvěry je zařízení s mnohostrannou službou napomáhající při řešení životních problémů a její pracovníci jsou připraveni pomoci každému, kdo se na ně obrátí.
TELEFON: 573 331 888, NON-STOP PROVOZ
Gymnázium Kroměříž
48
Výroční zpráva Gymnázia Kroměříž
za školní rok 2004/2005
Layout a typografická úprava: Tomáš Mikulenka
Obálka: Jiří Kubáček
Fotografie: K. Melicharová, T. Mikulenka, P. Kašíková
Jazyková korektura: Vlastimil Tuček
Sazba v InDesign CS, písmo Book Antiqua (10 b), 48 stran
Vydalo Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Kroměříž
v říjnu 2005 nákladem 500 ks
Tisk: Tiskárna TEMPO, Kroměříž
Další informace o škole: www.gymkrom.cz

Podobné dokumenty