HASIT MAX 8 Haft- und Armierungsmörtel

Komentáře

Transkript

HASIT MAX 8 Haft- und Armierungsmörtel
HASIT MAX 8 Haft- und Armierungsmörtel
Lepící a armovací malta
Oblast použití:
Minerální, průmyslově vyráběná mrazuvzdorná suchá maltová směs na bázi cementu, jemných písků .
Jako speciální lepící malta pro lepení a armování tepelně izolačních desek (desky z polystyrenu, minerální vlny, korku a pod.). Jako stěrková malta k pokládání armovacích tkanin na tepelně izolační desky
a všechny rovné, suché a především nosné podklady.
Armovací tlouštka 5 mm (nominální tloušťka omítky NPD).
K lepení a stěrkování extrudovaného polystyrenu(XPS) v oblasi soklu.
Materiálové složení:
● Cement
● Vysoce kvalitní vápencový písek
● Minerální
Vlastnosti:
●
●
●
●
●
Vysoká difuze.
Vyšší vydatnost
Snadná zpracovatelnost
Universální použití
Dlouhá doba zpracovatelnosti
Zpracování:
Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C.
Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, deštěm a rychlým vysušením.
Podklad:
Musí být suchý, nosný, rovný, čistý, pevný a zbavený nečistot všeho druhu (např. výkvěty, slinuté vrstvy,
řasy, mechy a oddělovacích látek).
Příprava podkladu:
Filmotvorné separační prostředky (plíseň olej, atd.) musí být odstraněny . Křídující podklady je nutné
obrousit popřípadě zpevnit pomocí zpevňovacích prostředků.
Nalepené tepelně izolační desky je nutné po vyschnutí lepícího tmelu opatřit hmoždinkami. Počet a rozmístění je řešeno projektem.
Příprava materiálu:
Při přípravě směsi 1 pytel se smíchá s daným množství vody (pitná voda nebo voda dle EN 1008) a
pomocí míchací vrtule nebo kontinuální míchačky se namíchá do směsi bez hrud. Dodatečné přidávání
plniv a přísad je nepřípustné! Nesmíchávejte s jinými materiály.
Při použití míchací vrtule míchejte maximálně 2 - 3 minuty.
Po 10 minutách odležení se malta ještě jednou krátce promíchá.
Zpracování:
Lepení tepelně izolačních desek: Lepící tmel musí být nanesen na minimálně 40% plochy desky. Lepicí
tmel je možné nanést celoplošně pomocí zubového hladítka s výškou zubu 10mm nebo se lepicí tmel
nanese po obvodě desky v 5cm širokém pruhu a do středu desky se nanesou 3 terče o průměru minimálně
15cm. Výška lepícího tmelu musí být přizpůsobena rovinnosti podkladu.Širší popis lepení, pokládky a
kotvení desek je uveden v samostatném technologickém postupu pro kontaktní zateplovací systémy.
Při lepení desek z minerální vaty je možné lepící tmel nastříkat na stěnu a poté přilepit desku.
Armování izolačních desek: Po cca 2 -3 dnech po nalepení desek ( v závislosti na klimatických podmínkách) se nanese armovací tmel pomocí půlkruhového zubového hladítka Ø 12mm se upraví. Minimální
tloušťka armovací vrstvy musí být minimálně 5mm.
Výztužná tkanina se zatlačí do připravené vrstvy armovacího tmelu s přesahy minimálně 10cm a poté se
urovná. Armovací tkanina musí být v horní třetině armovací vrstvy.
Po cca 5 - 7 dnech (v závislosti na klimatických podmínkách) je možné provést další vrstvu systému. Při
chladném a vlhkém počasí je nutné dobu zrání armovací vrstvy prodloužit.
Lepící tmel je při +15°C a 50% vzdušné vlhkosti po 2 dnech z části odolné vůči zatížení.
Do úplného vytvrzení lepícího tmelu nesmí být izolační desky vystaveny žádnému mechanickému namáhání.
Dobra zpracovatelnosti čerstvé malty cca 120 min v závislosti na podkladu a teplotě.
Nesmíchávat s jinými materiály.
Stavební prvky jako(okna, okenní rámy, dveře, atd.) je nutné při zpracováním ochránit před znečištěním
a poškozením.
Konstrukční a dilatační spáry musí být přiznány. Pro zhotovení těchto spar je nutné použít správné dilatační profily.
Důležité upozornění:
Prosím neopomenout: Povrchová úprava musí být podle předpisů odborné komunity opatřena omítkami
a nátěry s referenční hodnotou světla (HBW)>25%. Pokud referenční hodnota světla (HBW) je <25% je
nutné aplikovat HASIT Syco TEC systém.
www.hasit.cz
Technický list 01.07.2013
www.hasit.cz
306013
Podmínky zpracování:
Strana 1/3
HASIT MAX 8 Haft- und Armierungsmörtel
Lepící a armovací malta
Jistota kvality:
Produkt je nepřetržitě sledován (v rámci schváleného ETIC systému) v naší laboratoři nejen jako celek,
ale i jeho jednotlivé součásti.
Skladování:
V suchu a chladnu na dřevěných roštech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké
relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).
Skladování: Minimální doba 9 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní
vlhkosti vzduchu (obsah Cr 6+). Datum výroby je uveden na obale.
Bezpečnostní pokyny:
Obsahuje cement / dolomitické vápno. Xi dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte
styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek.
Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.
Uchovávejte mimo dosah dětí ! Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při
potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li
se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k
nahlédnutí obal nebo etiketu.
Technická data:
Číslo výrobku‍
94328‍
Způsob balení‍
‍
063501‍
‍
Množství na balení‍
25 k‍g‍
Balení na paletě‍
přírodně bílá‍
šedá‍
Zrnitost‍
0- 0,5 m‍m‍
Spotřeba - Lepení‍
c‍c‍a‍ 4,0 k‍g‍/‍m‍²‍
Spotřeba - Armování‍
c‍c‍a‍ 6,0 k‍g‍/‍m‍²‍
Poznámka ke spotřebě‍
Údaje o spostřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.‍
Tloušťka vrstvy‍
4- 6 m‍m‍
Difuze vodní páry µ (EN
1015-19)‍
c‍c‍a‍ 20
SD-hodnota‍
c‍c‍a‍ 0,1 m‍
Pevnost v tlaku (28 dní)
(EN 1015-11)‍
c‍c‍a‍ 4 N‍/‍m‍m‍²‍
Pevnost v tahu za ohybu
(28 dní)‍
> 2,5 N‍/‍m‍m‍²‍
E-Modul‍
Absobce vody (EN
1015-18)‍
c‍c‍a‍ 3.500 N‍/‍m‍m‍²‍
< 0,5 k‍g‍/‍m‍²‍2‍4‍h‍(‍n‍a‍c‍h‍E‍T‍A‍G‍0‍0‍4‍)‍
Reakce na oheň‍
A2 (EN13501-1)‍
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ‍
c‍c‍a‍ 0,87 W‍/‍m‍K‍
Objemová hmotnost suché zatvrdlé malty - střední hodnota‍
c‍c‍a‍ 1.150 k‍g‍/‍m‍³‍
Přípustné‍
.
www.hasit.cz
Technický list 01.07.2013
www.hasit.cz
306013
Barva‍
48 S‍t‍k‍.‍/‍P‍a‍l‍
Strana 2/3
HASIT MAX 8 Haft- und Armierungsmörtel
Lepící a armovací malta
Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a
odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za
další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky.
V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti
pro zamýšlený účel použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož
i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské
internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.
www.hasit.cz
Technický list 01.07.2013
www.hasit.cz
306013
Všeobecné informace:
Strana 3/3

Podobné dokumenty

Technický list Carbosol

Technický list Carbosol Technická informace - vydání: květen 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Více