pochopíme životní harmonii

Transkript

pochopíme životní harmonii
roz voj
počet lidí, kterým se mohu pravidelně věnovat. Ale stále si velmi užívám péči o několik z nich.
Trojúhelník naší duševní rovnováhy
Použito se svolením Daniela J. Siegela
Kromě vašich širokých vědeckých a pedagogických aktivit očividně věnujete značnou část svého úsilí veřejnosti, těm z nás,
kteří nemají potřebné vzdělání v psychologii, psychiatrii nebo neurovědách...
Silně vnímám, že syntéza poznatků všech
věd do jednoho pohledu, což je přístup
mého oboru interpersonální neurobiologie,
má opravdu mnoho co nabídnout pro aplikaci v každodenním životě. Chci užitečným
způsobem pomoci lidem tím, že „překládám“ vědecké poznatky do postupů, které
nejen zmenší jejich problémy, ale poskytnou
jim vědecky podpořenou cestu k aktivnímu,
laskavému a empatickému způsobu života.
Nahlédněme do svého mozku,
pochopíme životní harmonii
V květnu do Prahy zavítá významná světová osobnost neurovědeckého
výzkumu, dr. Daniel Siegel. Jaké je jeho myšlenkové zázemí, jak své poznatky
dokáže využít ve svém životě a co z toho může být užitečné pro nás?
50
osobní rozvoj
Proces řízení toků
informací a energie
integrace
harmonie
vztahy
mozek
Sdílení
informací a energie
Systém toků
informací a energie
toho, co mi pomáhá usilovat o zachování integrity v mém životě, osobním
i profesionálním.
Líbí se mi vaše koncepce, které říkáte
Healthy Mind Platter (Zdravá výživa pro
mysl). Je to výborné znázornění všeho,
co potřebujeme pro životní rovnováhu
Systematicky se věnuji meditaci,
pomáhá mi nacházet vnitřní útočiště
Autor: Petr Kadlec
Pane doktore, máte za sebou úctyhodné
výsledky v několika vědeckých oborech
– psychologii, psychiatrii, neurovědách.
Povězte mi, co bylo po celou dobu vaší
hlavní hnací silou?
Myslím si, že motorem pro mne bylo nalézání společné pravdy mezi mnoha vědními
obory; abychom se dověděli, co je vlastně
Psaní knih a přednášení vyžaduje zároveň spoustu studia a vlastního přemýšlení. Jak si vytváříte vhodné podmínky
pro tyto úvahy?
Mám doma báječnou a podporující rodinu,
a také skupinu spolupracovníků v Mindsight
Institute. To mi dává prostor pro soustředěnou práci na propojování vědeckých poznatků do závěrů užitečných pro profesionály i laické čtenáře. Systematicky se též věnuji
meditaci, která mi pomáhá nacházet vnitřní
útočiště, jež je potom východiskem, jak přistupovat k široké škále nových vědeckých
poznatků vynořujících se každým dnem.
mysl
naše mysl a jak rozvíjet a kultivovat zdravou
mysl nejen jednotlivců, ale i v rámci rodin
a větších společenství lidí.
Přednášíte na konferencích po celém světě, stále cestujete, potkáváte
a ovlivňujete tisíce a tisíce lidí. Máte
vůbec ještě čas na svou terapeutickou
práci s jednotlivými klienty? Pokud
ano, čím je důležitá pro vaši další práci
a myšlení?
Moc rád pomáhám druhým objevovat
vnitřní život a formovat podstatu jejich
soužití s ostatními tak, aby si mohli vytvořit
odolnější a zdravější styl života. Protože tak
mnoho učím a cestuji, musel jsem omezit
Jak si udržujete rovnováhu vlastního
mozku, mysli a mezilidských vztahů? Jste
s ní spokojený nebo na ní musíte ještě i vy
pracovat?
Cvičení, meditace, přátelství, procházky se
psem, smích a pocit, názor, že jsem celoživotní student – to vše je základní podstatou
(viz obrázek). Řekl byste nám, čím je váš
pohled odlišný od ostatních modelů životního stylu? Tím, že je postavený na špičkovém výzkumu mozku?
David Rock a já jsme spolupracovali na vytvoření tohoto názorného modelu na základě naší znalosti skutečně posledních
vědeckých poznatků o neuroplasticitě, tj.
o tom, jak se mozek mění na základě naší
zkušenosti a všeho, co prožíváme. Těchto
sedm duševních návyků nás může udržet
plně „integrované“, což znamená vytvořit
v našem životě rovnováhu zdravého mozku,
zdravé mysli i zdravých vztahů.
Jeden z pro mne nejzajímavějších konceptů ve vašich knihách je 9 charakteristik lidské mysli, funkcí mozku, které
nás činí lidmi (viz blok po straně). Jak
byla tato část vašich výzkumů přijata
ostatními vědci? A jak na to reagují
posluchači na vašich přednáškách?
Tento seznam vznikl, když jsem jako psycholog pečoval o rodinu, ve které matka
trpěla na následky vážného poškození
přední části mozku během autonehody.
V zásadě se dalo říci, že měla obrovské
štěstí, zůstal ji zachován plný intelekt
51
roz voj
a mozkové procesy použitím praktik,
které ještě donedávna byly považovány
za spirituální nebo dokonce esoterické.
Jakou roli – podle vašeho názoru – by
měla hrát meditační praxe v našem
životě v moderní době?
Mojí rolí v těchto výzkumech bylo syntetizovat, propojovat široký rozsah věd od výzkumu vztahů a závislostí přes neurovědy
až k meditačním praktikám a psychoterapii.
Jsem naprosto přesvědčen, že meditační
praxe fyzicky propojuje náš mozek a jeho
funkce. Je neuvěřitelné množství argumentů a výzkumů podporujících toto tvrzení.
A vnějším projevem této integrace je laskavost a soucit, cítění s druhými. Každý způsob,
který napomáhá integraci našich vnitřních
i vnějších vztahových aspektů života, může
pomoci zlepšit náš svět. Doufám, že to je
poselství, které jsme schopni všichni vnímat
a naučit se využívat.
Zdravá výživa pro mysl
© Dan Siegel a David Rock
spánek
fyzická
zátěž
soustředění
relaxace
zamyšlení
nad svým já
9
integrujících
funkcí mozku
1 | Regulační funkce těla
2 |Sladění a napojení se na ostatní
prostřednictvím komunikace
3 | Vyvažování vlastních emocí
4 |Tlumení strachu a obav
5 |Sociální a emoční inteligence + sebekontrola
(pružnost reakce vůči ostatním)
6 |Vhled, poznání, prozření = uvědomování si sama
sebe, mentální putování časem, propojování
minulosti (zkušenost, vzpomínky), současnosti
(vědomá přítomnost) a budoucnosti (očekávání)
7 |Empatie = obraz mysli ostatních v té naší
8 |Morálka, vnímání důležitosti soucitu (nemá
souvislost s náboženství a dokonce ani s vírou)
9 |Intuice – propojení s nevědomou myslí
52
osobní rozvoj
25. května 2013 budete jedním z hlavních
řečníků na konferenci TEDxPrague 2013.
Jaké hlavní sdělení byste rád předal divákům při svém prvním vystoupení v Praze?
Můžeme využít sílu mysli k vytvoření lepšího světa. Jakmile si to uvědomíme, potenciál pozitivních změn v našem individuálním
i společném životě je obrovský! Přijďte a připojte se k naší diskusi!
Daniel J. Siegel
Daniel J. Siegel (*1957) je uznávaným světovým neurovědcem, profesorem na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA) a ředitelem Mindsight Institute, který nabízí rozvoj
jednotlivců i skupin zaměřený na poznávání
vazeb mezi naší myslí, lidskými vztahy
a neurobiologickými procesy. Je autorem
řady odborných publikací a knih se zaměřením na psychoterapii a dětskou psychologii.
Velmi intenzivně se věnuje i běžným čtenářům a posluchačům – pro ně napsal knihu
s nepřeložitelným názvem Mindsight, v níž
nabízí objevování možností mysli aktivně
ovlivňovat funkce mozku pro dosažení harmonického života. Pořádá mnoho přednášek, pozván byl i papežem Janem Pavlem II.,
Jeho Svatostí Dalajlámou, thajským králem;
řadu jeho vystoupení najdete na Youtube
i na jeho stránkách www.DrDanSiegel.com.
zábava
i paměť a schopnost rozhodování. Přišla
však právě o všech těchto devět kritických
funkcí mozku.
Moji posluchači hluboce vnímají význam devíti vlastností mysli a závažnost
dopadů na život té rodiny. A kolegové
vědci potvrzují ohromující shodu těchto
devíti funkcí s poznatky o meditační praxi a jejím průběhu i výstupech, a o vývoji
mentálních funkcí. Mnoho klinických odborníků z praxe nachází v tomto seznamu
vytoužený soubor pozitivních výsledků
jejich terapie. A spirituální vůdci si zase
všimli, že je tento seznam vlastně obsažen
v rozličných tradicích moudrosti od Inuitů
na severní Aljašce přes severoamerické indiány Lakoty či polynéské tradice. Ovšem,
stejně tak oněch devět bodů nalézáme
v kulturách budhistických, křesťanských,
25. 5. 2013
židovských, islámských a hinduistických.
Seznam představuje integraci, propojení
a celistvost našeho myšlení. A já věřím, že
každá ze skupin – od profesionálů a široké veřejnosti až po ty vědecké a spirituální – ve skutečnosti hledá shodné principy
a mechanismy. A těmi je právě integrace,
těsné propojení odlišných částí systému
lidské mysli.
Podílel jste se na neurovědeckém výzkumu týkajícím se prastarých praktik
meditace a rozjímání společně s několika dalšími špičkovými vědci, jako
jsou Jon Kabat-Zinn, Thich Nhat Hanh
nebo Daniel Goleman. Je to vzrušující vědecké poznávání toho, že jsme
schopni ovlivňovat práci své mysli a dokonce i fyzickou stavbu svého mozku
hala Folimanka
Potkejte se s Danem Sieglem
na nejinspirativnější české
konferenci roku.
Foto: Archiv Daniela J. Siegela
společenský
život
Zasvětil jste podstatnou část své profesionální i vědecké činnosti dětem – jednou
z vašich specializací je i dětská psychiatrie. Myslíte si, že je čas vést naše děti
k tomu, aby se učily meditační praxi
a poznávat svoji mysl už v jejich školním
a možná i předškolním věku?
Věřím, že jak pro učitele, tak i pro rodiče
a stejně tak pro žáky a studenty samotné je
poznání a zvládnutí meditačních praktik výborným východiskem pro další rozvoj.
Pojďte s námi
www.tedxprague.cz