Mrazuvzdornost pórobetonu Ytong: velmi dobrá

Komentáře

Transkript

Mrazuvzdornost pórobetonu Ytong: velmi dobrá
Obor: Zdicí materiály (2.8)
Autor:
Typ:
Fotografie: Archiv firmy
Navrhování, technologie, provádění
Jiří Hejhálek1)
Kontakt: Xella CZ, s.r.o., Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, tel.: +420 547 101 111, fax: +420 547 101 103, [email protected], www.ytong.cz
♦
Překlad_nadpisu_do_angličtiny
Mrazuvzdornost pórobetonu
Ytong: velmi dobrá
Tak zní výrok akreditované zkušebny TZÚS Plzeň, který pokračuje: Nemusíme se bát skladovat pórobetonové tvárnice přes zimu na
stavbě, nestojí-li přímo v louži. Po záplavách a opadnutí vody nedojde
v zimě k citelnému snížení pevnosti pórobetonového zdiva. Netřeba
spěchat do zimy s fasádou; pórobetonové zdivo zimu snadno přečká
a na jaře, v ideálních podmínkách, se fasáda udělá.
Systémová zkouška mrazuvzdornosti pórobetonu Ytong proběhla v roce 2010 a probíhala podle
harmonizované normy ČSN EN
15304– Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmra-
zování a rozmrazování, jehož česká verze byla novelizována v srpnu
2010. Test a jeho citovaný závěr je
odpovědí na občasné spekulativní otázky o únosnosti pórobetonu
a vlastně nejen jeho.
Ty se nyní stáčí hlavně na vliv
nekázně až lajdáctví při skladování
obecně všech stavebních materiálů
přímo na staveništi po širým nebem,
kdy materiál několikrát za zimu promrzne, zachumelí, roztaje a promáčí
se deštěm. Nebo na ledabylost ve
fázi hrubé výstavby, kdy stavbaře
překvapí mrazy uprostřed rozpracovaného zdění a následně se odehraje
popsaný zimní děj. Samozřejmě bez
provizorního zakrytí rozestavěných
stěn a k jejich ochraně před deštěm
a sněhem.
Aniž by to mělo vyznít jako obhajoba ledabylosti a nekázně na stavbách, pro stavební pórobetonový systém Ytong vyšel test velmi dobře. To
je velmi důležité nejen pro příznivce
pórobetonu, ale pro všechny stavaře
i investory.
Princip zkoušky
Vyřezaný vzorek porobetonu Ytong P2-500
Kvůli stabilizaci vlhkosti byla jedna sada vzorků vložena do sáčků
Jeho popis je zajímavý proto, že nám
ukáže, co se vlastně měřilo, a umožní
udělat si obrázek, je-li test dost vypovídající, tedy náročný. Podmínky testu by
měly být přísnější, než jaké se vyskytují
reálně na staveništi. Tak, abychom pak
mohli konstatovat, že ztráta měřených
vlastností v testu je větší, než jak tomu
bude či je ve skutečnosti.
Zkouška porovnává vlastnosti dvou
sad srovnatelných vzorků, vyřezaných
ze tří stejných tvarovek. Jedna sada
(hlavní) je před zkoušením 48 hodin
ponořena do vody při teplotě 20 °C,
pak vložena do polyethylenových sáčků a nakonec podrobena 15ti zmrazovacím cyklům –15 °C / +20 °C s 8hodinovou výdrží při každé teplotě.
Druhá sada (vztažná) zůstává uložena při pokojové teplotě 20 °C a relativní vlhkosti nad 95 %. Vzorky obou
sad – zatížené mrazem a porovnávací
– jsou pak proměřeny na tlakovou pevnost. Po ní se vzorky obou sad vysuší
při teplotě 105 °C na ustálenou hmotnost a zváží se.
Čerpáno z přednášky Ing. Josefa Kabát, TZÚS Praha, s.p. – pobočka Plzeň, konané v rámci turné Ytong Dialog 2012
1
1
Stavebnictví a interiér 1/2014
slovy nezamrzá, nebo až při podstatně nižší teplotě. Tyto molekuly vody
mohou tvořit v blízkosti povrchu pórů
přechodovou vrstvu. Tu, ani silikátovou
strukturu pod nimi, nemá případný čistý led v hloubi pórů „sílu“ narušit.
Ytong znamená sucho a teplo
Vzorek po tlakové zkoušce
Tlaková zkouška pevnosti
Detaily zkoušky jsou propracovanější
a jsou uvedeny v referátu [1], konaného
v roce 2012 v rámci turné Ytong Dialog.
Vzorky
Ze tří tvárnic Ytong P2–500 byly
vyřezány 3 × 4 krychle o rozměrech
100 × 100 × 100, vše v mm. Celkem
12 krychlí. Šest krychlí tvořilo jednu
sadu, zbytek druhou. V každé sadě byly
rovnoměrně – po dvou – krychle z každé tvárnice. Vzorkem se v dalším textu myslí čtveřice z jediné tvarovky, ze
které byly dva kusy (hlavní) podrobeny
zmrazovacím cyklům a dva (vztažné)
zůstaly nezatěžovány.
Výsledky
Porovnávaly se zjištěné hodnoty
hmotnosti a pevnosti v tlaku mezi hlavními (zmrazovanými) a porovnávacími
(ničím nezatěžovanými) tělesy. Kriteria
pro vyhodnocení nejsou pevně stanovena – podle standardních zvyklostí,
občas zmiňovaných v dostupné odborné literatuře, se jako vyhovující uvažuje
cca 20% pokles pevnosti v tlaku a maximálně 5 % úbytku hmotnosti.
Opakované zkoušky mrazuvzdornosti na třech sadách vzorků póro-
Vysoušení vzorků po tlakové zkoušce
1/2014 Stavebnictví a interiér
betonu třídy P2 – 500 lze shrnout do
tabulka 1.
Celá série tří zkoušek by se dala shrnout do dvou konstatování. Že totiž
15 zmrazovacích cyklů –15 °C / +20 °C
s 8hodinovou výdrží při každé teplotě
vedly:
• k úbytku hmotnosti průměrně
o 1,6 % při „povolené“ míře 5 % a
• k úbytku pevnosti v tlaku průměrně o 3,9 % při „povolené“ míře
20 %.
Komentář k výsledkům
Pórobeton Ytong je striktně doporučován pro nadzemní části stavby,
kde nemůže dojít k jeho navlhnutí kapalnou zemní vlhkostí, ať již vzlínající
nebo tlakovou.
V extrémních mrazech v něm může
docházet ke kondenzaci difúzní vlhkosti, což však platí skoro pro každou obvodovou stěnu. Po opadnutí
mrazů se pórobeton, difúzně otevřený materiál, začíná rychle vysoušet.
Tím, že se přibližně 9/10 roku nachází v režimu vysoušení (byť se nemá
co vysoušet), patří Ytong k nejsušším zdivům. A sucho, spolu s vysokou
tepelnou izolací, znamená příjemné
teplo domova.
Závěr
Velmi dobré výsledky zmrazovacích cyklů na pórobetonu Ytong třídy
P2 – 500 přičítají experimentátoři jeho
vysoké a otevřené porozitě. Velké množství makropórů s obsahem vzduchu
podle nich vyrovnává tlak vody a ledu
a zkracuje délku kapilár.
Dalším důvodem může být velký
specifický povrch pórobetonu (plocha
povrchu pórů a kapilár vztažená k jednotce hmotnosti porézního materiálu
v m2/kg), který je navíc velmi hydrofilní. Velké množství molekul vody vázaných slabými, mechanickými silami
přímo k povrchu pórů, nebo na již takto
vázané molekuly, netvoří krystalovou
strukturu typickou pro led. Jinými
Jednou z velmi příjemných vlastností je i to, že si zachovává potřebné mechanické vlastnosti (a ovšem
i tepelné a další) i tehdy, je-li po celou
zimu vystaven dešti, sněhu a mrazům.
Lhostejno, je-li to v rozestavěné hrubé
stavbě či v provizorním staveništním
skladišti. Po povodni můžeme bez
obav nechat stavbu z pórobetonu přes
zimu vysýchat. Je to další z kladů systému Ytong, pro praxi významný.
Literatura a zdroje:
[1]Kabát, Josef: Zkoušky mrazuvzdornosti pórobetonu, cyklus
přednášek Ytong Dialog 2012. ❏
Tab. 1: Výsledky testu mrazuvzdornosti pórobetonu Ytong P2-500
Vlastnost
změna hmotnosti
změna pevnosti v tlaku
vzorek 1
-1,1 %
-2,3 %
vzorek 2
-2,6 %
-8,4 %
vzorek 3
-0,4 %
-1,1 %
I po 25ti letech bez omítnutí nevykazují tvárnice větší vady
2

Podobné dokumenty

Celý článek : - Společnost přátel města Velešína

Celý článek :  - Společnost přátel města Velešína větším rozměrům naštěstí zachytily pouze menší část. Z původní hradní kaple, vystavěné z pečlivě provedeného lomového řádkového zdiva, dnes známe severní a část západní stěny lodi a vnitřní líc sev...

Více

20000096 Ytong P4,4-600 SCH 300 / 1800 mm

20000096 Ytong P4,4-600 SCH 300 / 1800 mm Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11, odst. 5:

Více

20000092 Ytong P4,4-600 UPA 300 / 3000 mm

20000092 Ytong P4,4-600 UPA 300 / 3000 mm representative, who is in charge for the tasks referred to in Article 12, paragraph 2:

Více

Prezentace – eSpring™ Zařízení na úpravu pitné

Prezentace – eSpring™ Zařízení na úpravu pitné na úpravu pitné vody, který si kupuje, skutečně funguje? Voda vtéká dovnitř a ven, ale co se děje mezitím? Většina kontaminantů nezapáchá a nemá žádnou chuť, jak tedy poznám, že byly odstraněny? Mn...

Více