midi system exclusive komunikace

Komentáře

Transkript

midi system exclusive komunikace
Model 8-448 ver. 3.30
MIDI SYSTEM EXCLUSIVE KOMUNIKACE
© 2015 CHD Elektroservis
TR808-M
MIDI Interface for Roland TR-808
Model 8-448 ver. 3.30
Obsah
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.4.
3.5.
System Exclusive komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Struktura SysEx Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehled typů příkazů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příkazy "Tests" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příkazy "Direct Control" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direct Control - Program (Patch) Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direct Control - Play Instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direct Control - LED Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direct Control - Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příkazy "Bulk Dump - Global Parameters" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Global Parameter – MIDI Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Global Parameter – MIDI Msg Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Global Parameter – Default Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Global Parameter – DAC Calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Global Parameter – LED Brightness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příkazy "Bulk Dump - Program Map" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příkazy "Bulk Dump - Instrument Assign" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
3
3
4
4
4
5
5
5
6
7
8
8
8
8
8
9
10
Výrobce :
CHD Elektroservis
Nad kundratkou 27, 190 00 Praha 9
www.chd-el.cz
[email protected]
2
Copyright © 2015 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
TR808-M
MIDI Interface for Roland TR-808
Model 8-448 ver. 3.30
1. SYSTEM EXCLUSIVE KOMUNIKACE
TR808-M interface disponuje systémem System Exclusive komunikace, který umožňuje přijímat
SysEx Messages, s jejichž pomocí lze měnit globální parametry (tj. volit číslo MIDI kanálu, určit
defaultní číslo programu, povolit či zakázat indikaci přijímaných MIDI povelů a řídit jas indikační LED),
uživatelsky nadefinovat vlastní přiřazení bicích nástrojů a jejich dynamiky MIDI notám (tj. definovat
mapu nástrojů) a lze též definovat vlastní mapování čísel programů. S pomocí System Exclusive
komunikace je také možné využívat speciální funkce interface určené pro přímé ovládání nebo
testování zařízení.
Pro zjednodušení práce při vytváření SysEx Msg je k dispozici softwarový generátor System
Exclusive Messages, s jehož pomocí lze rychle a bez nutnosti počítání s hexadecimálními čísly vytvořit
l kteroukoliv z dále popsaných zpráv pro naprogramování MIDI interface. Generátor je k dispozici na
doprovodném CD ROM.
2. STRUKTURA SYSEX MESSAGES
TR808-M přijímá vlastní firemně specifické SysEx Msg s následující strukturou:
F0h
00h 20h 21h
7Fh
62h
cc
aa
dd … dd
xx
F7h
Start SysEx
Manufacturer ID
Device ID
Model ID
Command
Address
Data
Checksum
End SysEx
(platné jen pro TR808-M ver. 3.x)
(typ příkazu)
(adresa paměťového prostoru / typ funkce)
(data parametru / funkce)
(sedmibitový kontrolní součet bytů Model ID až Checksum)
Délka datového bloku "dd … dd" je proměnná podle typu SysEx Msg, počet databytů v bloku
může být 1 nebo 3 byte. Kontrolní součet "xx" je vytvořen standardním způsobem - sedmibitový součet
bytů SysEx Msg od "Model ID" až po "Checksum" včetně musí být roven nule.
xx = 00h - (62h + cc + aa + dd) → for msg with one databyte
xx = 00h - (62h + cc + aa + dd1 + dd2 + dd3) → for msg with three databytes
Není-li tato podmínka splněna, je SysEx Msg neplatná a je zařízením ignorována.
3
Copyright © 2015 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
TR808-M
MIDI Interface for Roland TR-808
Model 8-448 ver. 3.30
3. PŘEHLED TYPŮ PŘÍKAZŮ
Příkaz (Command) "cc" určuje typ SysEx Msg, tj. činnost interface po přijetí celé SysEx Msg.
Platné hodnoty "cc" jsou :
"cc"=10h
"cc"=20h
"cc"=30h
"cc"=40h
"cc"=50h
-
Tests – spouštění speciálních funkcí pro testy vlastního hardware
Direct Control – povely pro přímé řízení interface
Bulk Dump – Global Parameters – programování globálních parametrů interface
Bulk Dump – Program Map – definování mapy MIDI programů
Bulk Dump – Instrument Assign – přiřazení nástrojů a jejich dynamického rozsahu
jednotlivým MIDI notám
Další upřesnění činnosti zařízení je pak dáno hodnotou byte "aa“ (Address) - viz dále.
3.1. PŘÍKAZY "TESTS"
Příkazy "Tests" umožňují spouštět testovací funkce pro kontrolu a ověřování funkčnosti vlastního
hardware interface. Typ funkce je dále upřesněn hodnotami bytů "aa" (Address) a "dd" (Data).
Platné hodnoty "aa" jsou 00h až 15h. Datablok "dd" obsahuje vždy jediný databyte.
Formát : F0 00 20 21 7F 62 10 aa dd xx F7 [hex]
Po přijetí platné SysEx Msg tohoto typu se pak podle adresy "aa" spouštějí jednotlivé testovací
funkce:
"aa" = 00h → Vypnutí všech testovacích funkcí
"aa" = 01h až 0Bh → Řízení trigger výstupů jednotlivých nástrojů
"aa" = 0Ch → Řízení signálu TRIG-OFF
"aa" = 0Dh → Řízení signálu TRIG-LOCK
"aa" = 0Eh → Řízení signálu DIN-SYNC - RUN
"aa" = 0Fh → Řízení signálu DIN-SYNC - CLOCK
"aa" = 10h → Řízení signálu DIN-SYNC - FILL-IN
"aa" = 11h → Řízení signálu DIN-SYNC - RESET
"aa" = 12h → Kontrola čtení interního hodinového generátoru TR-808
"aa" = 13h → Kontrola čtení interního generátoru signálu Start/Stop TR-808
"aa" = 14h → Řízení D/A převodníku
"aa" = 15h → Řízení indikační LED
"aa" = 16h → HW reset interface
Testovací funkce jsou určeny pouze pro oživování ve výrobě a pro servis zařízení, jejich využití v
běžném provozu se nepředpokládá. Spouštění testovacích funkcí nemá význam bez připojení
interface k měřícím přístrojům a speciálním testovacím přípravkům.
3.2. PŘÍKAZY "DIRECT CONTROL"
Formát : F0 00 20 21 7F 62 20 aa dd xx F7 [hex]
Příkazy "Direct Control" umožňují přímé ovládání interface pomocí SysEx Msg. Lze přepínat
programy, spouštět zvukové generátory TR-808 a ovládat indikační LED – funkci určuje hodnota byte
"aa" (Address), byte "dd" (Data) upřesňuje činnost funkce.
Platné hodnoty "aa" jsou 00h až 0Dh. Pro hodnoty 0Eh až 7Fh je SysEx Msg neplatná a je
zařízením ignorována.
Datablok "dd" obsahuje vždy jediný databyte.
4
Copyright © 2015 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
TR808-M
MIDI Interface for Roland TR-808
Model 8-448 ver. 3.30
Příkazy “Direct Control“
Příkaz
Program (Patch) Change
Play Instrument
LED Control
Reset
“aa” Address
“dd” Databyte –
rozsah hodnot
00h
01h to 0Bh
0Ch
0Dh
00h to 7Fh
00h to 7Fh
00h to 7Fh
00h / 7Fh
Poznámky
Pro programy 1 ažo 128
00h = 2 ms … 7Fh = 510 ms
00h = HW reset / 7Fh = factory reset
3.2.1. DIRECT CONTROL – PROGRAM (PATCH) CHANGE
Formát : F0 00 20 21 7F 62 20 00 dd xx F7 [hex]
Je-li adresa (Address) "aa" = 00h, jedná se o povel ke změně aktuálního programu. Tento povel
je ekvivalentní kanálovému MIDI povelu „Program Change“ (viz návod k obsluze interface). Hodnota
databyte "dd" určuje číslo nového programu. Číslo programu může být v plném rozsahu 00h až 7Fh.
3.2.2. DIRECT CONTROL – PLAY INSTRUMENT
Formát : F0 00 20 21 7F 62 20 aa dd xx F7 [hex]
Je-li adresa (Address) "aa" = 01h až 0Bh, jedná se o povel ke spuštění zvukového generátoru
(nástroje) TR-808. Adresa (Address) "aa" určuje, který generátor bude spuštěn (viz níže). Tento povel
je ekvivalentní kanálovému MIDI povelu „Note On“ (viz návod k obsluze interface). Hodnota databyte
"dd" určuje dynamiku spouštěného nástroje - Velocity. Velocity může být v rozsahu 01h až 7Fh.
"aa" = 01h
"aa" = 02h
"aa" = 03h
"aa" = 04h
"aa" = 05h
"aa" = 06h
"aa" = 07h
"aa" = 08h
"aa" = 09h
"aa" = 0Ah
"aa" = 0Bh
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
"BD" - Bass Drum
"SD" - Snare Drum
"LT / LC" - Low Tom / Low Conga (dle nastavení přepínače na panelu TR-808)
"MT / MC" - Mid Tom / Mid Conga (dle nastavení přepínače na panelu TR-808)
"HT / HC" - High Tom / High Conga (dle nastavení přepínače na panelu TR-808)
"RS / CL" - Rim Shot / Claves (dle nastavení přepínače na panelu TR-808)
"CP / MA" - Hand Clap / Maracas (dle nastavení přepínače na panelu TR-808)
"CB" - Cow Bell
"CY" - Cymbal
"OH" - Open Hi-Hat
"CH" - Closed Hi-Hat
Pozn.: Jsou-li zvukové generátory nástroje spouštěny tímto SysEx povelem, indicator LED pod
tlačítkem Start / Stop na panelu TR-808’s nebliká, ani když je parametr MIDI Msg Indicator nastaven
na “On”.
3.2.3. DIRECT CONTROL – LED CONTROL
Formát : F0 00 20 21 7F 62 20 0C dd xx F7 [hex]
Je-li adresa (Address) "aa" = 0Ch, jedná se o povel k přímému řízení indikační LED pod
tlačítkem Start / Stop na panelu TR-808. Vždy po příjmu tohoto povelu Indikační LED blikne. Databyte
"dd" určuje délku intervalu bliknutí. Hodnota databyte "dd" může být od 00h do 7Fh. To odpovídá
délce indikačního intervalu od 2 do 510 ms. Vztah pro výpočet délky intervalu je:
T = 4 * dd + 2 [ms], kde “T” je délka intervalu a "dd" je hodnota databyte.
5
Copyright © 2015 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
TR808-M
MIDI Interface for Roland TR-808
Model 8-448 ver. 3.30
3.2.4. DIRECT CONTROL – RESET
Formát : F0 00 20 21 7F 62 20 0D dd xx F7 [hex]
Je-li adresa (Address) "aa" = 0Dh, jedná se o povel k resetování interface. Hodnota databyte
"dd" může být jen 00h nebo 7Fh. Pro hodnoty 01h až 7Eh je SysEx Msg neplatná a je zařízením
ignorována.
Pro "dd" = 00h je proveden pouze hardwarový reset - interface se nastaví do stejného stavu jako
po zapnutí TR-808.
Pro "dd" = 7Fh je proveden celkový „Factory Reset“ interface – TR808-M se kompletně
naprogramuje do stavu, v jakém byl dodán z výroby. Po úspěšném provedení „Factory Reset“ třikrát
blikne indikační LED pod tlačítkem Start / Stop na panelu TR-808.
Důležité upozornění: Při provedení „Factory Reset“ jsou nenávratně ztracena veškerá data
uložená uživatelem do interní paměti interface. Hodnoty globálních parametrů, mapa programů i mapa
přiřazení nástrojů jsou přeprogramovány zpět na defaultní hodnoty (viz tabulky):
Parametr
„Factory Reset“ hodnoty globálních parametrů
Nastavení
Hodnota parametru [hex]
MIDI Channel
Default Program
MIDI Msg Indicator
MIDI kanál č. 10
Program č. 1
Indikátor vypnutý
09h
00h
00h
DAC Calibration
LED Brightness
Amplituda 4 až 12 V
Plný jas
7Fh
3Fh
„Factory Reset“ mapa přiřazení nástrojů MIDI notám
Nota č.
Přiřazený zvukový generátor
dec
hex
č.
Název nástroje
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
Nota č.
Dynamics
From
To
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
Přiřazený zvukový generátor
dec
hex
č.
Název nástroje
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
Level Slope
Min
Max
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
6
Copyright © 2015 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
TR808-M
MIDI Interface for Roland TR-808
Model 8-448 ver. 3.30
„Factory Reset“ mapa přiřazení nástrojů MIDI notám
Nota č.
dec
hex
0
to
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
00
to
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Přiřazený zvukový generátor
Nr.
0
2
6
1
6
1
1
6
2
7
2
3
11
3
10
4
10
4
5
9
5
9
0
10
7
9
8
Název nástroje
Nota č.
Dynamics
From
To
None
0
127
Snare Drum
Rim Shot / Claves
Bass Drum
Rim Shot / Claves
Bass Drum
Bass Drum
Rim Shot / Claves
Snare Drum
Hand Clap / Maracas
Snare Drum
Lo Tom / Lo Conga
Closed Hi-Hat
Lo Tom / Lo Conga
Open Hi-Hat
Mid Tom / Mid Conga
Open Hi-Hat
Mid Tom / Mid Conga
Hi Tom / Hi Conga
Cymbal
Hi Tom / Hi Conga
Cymbal
None
Open Hi-Hat
Hand Clap / Maracas
Cymbal
Cow Bell
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
64
64
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
96
127
32
127
96
127
Přiřazený zvukový generátor
dec
hex
Nr.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
to
120
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
to
78
9
0
9
3
4
5
4
5
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
7
0
Název nástroje
Dynamics
From
To
Cymbal
None
Cymbal
Lo Tom / Lo Conga
Mid Tom / Mid Conga
Hi Tom / Hi Conga
Mid Tom / Mid Conga
Hi Tom / Hi Conga
None
None
None
None
Hand Clap / Maracas
Hand Clap / Maracas
None
None
None
None
Rim Shot / Claves
None
None
None
None
None
None
Hand Clap / Maracas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
127
96
127
127
127
127
127
127
127
127
127
96
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
64
None
0
127
3.3. PŘÍKAZY "BULK DUMP – GLOBAL PARAMETERS"
Form : F0 00 20 21 7F 62 30 aa dd xx F7 [hex]
Příkazy "Bulk Dump – Global Parameters" umožňují uživatelské naprogramování globálních
parametrů interface. Parametr je určen hodnotou byte "aa" (Address), jeho novou hodnotu pak udává
byte "dd" (Data).
Platné hodnoty "aa" jsou 00h až 04h. Pro hodnoty 05h až 7Fh je SysEx Msg neplatná a je
zařízením ignorována.
Datablok "dd" obsahuje vždy jediný databyte. Ihned po přijetí platné SysEx Msg tohoto typu
začne interface pracovat podle nové hodnoty ("dd") parametru daného adresou "aa" a současně je
nová hodnota parametru uložena do paměti interface.
7
Copyright © 2015 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
TR808-M
MIDI Interface for Roland TR-808
Model 8-448 ver. 3.30
Příkazy “Bulk Dump – Global Parameters “
“aa” Address
“dd” Databyte –
rozsah hodnot
MIDI Channel
Default Program
MIDI Msg Indicator
DAC Calibration
00h
01h
02h
03h
00h to 0Fh
00h to 7Fh
00h to 01h
00h to 7Fh
For MIDI channels from 1 to 16
For programs from 1 to 128
00h = disabled / 01h = enabled
For max amplitude from 8 V to 12 V
LED Brightness
04h
00h to 3Fh
00h = min … 3Fh = max
Parametr
Poznámky
3.3.1. GLOBAL PARAMETER – MIDI CHANNEL
Formát : F0 00 20 21 7F 62 30 00 dd xx F7 [hex]
Je-li adresa (Address) "aa" = 00h, bude naprogramován MIDI kanál, na kterém pak interface
komunikuje s nadřízeným MIDI systémem. Hodnota databyte "dd" určuje číslo požadovaného MIDI
kanálu. Může být v rozsahu 00h (pro MIDI kanál č. 1) až 0Fh (pro MIDI kanál č. 16). Je-li zadána
neplatná hodnota 10h až 7Fh, je automaticky opravena na 09h (tj. MIDI kanál č. 10) a tato hodnota je
pak uložena do paměti interface.
3.3.2. GLOBAL PARAMETER – MIDI MSG INDICATOR
Formát : F0 00 20 21 7F 62 30 01 dd xx F7 [hex]
Je-li adresa (Address) "aa" = 02h, bude naprogramována funkce indikační LED (pod tlačítkem
Start / Stop na panelu TR-808) v pracovním režimu MIDI. Databyte "dd" používá pouze nejméně
významný bit. Pro "dd" = 00h je indikace příchozích MIDI povelů vypnuta a LED je trvale rozsvícena.
Pro "dd" = 01h je indikace příchozích MIDI povelů povolena – příjem MIDI povel indikuje bliknutí LED.
3.3.3. GLOBAL PARAMETER – DEFAULT PROGRAM
Formát : F0 00 20 21 7F 62 30 02 dd xx F7 [hex]
Je-li adresa (Address) "aa" = 01h, bude naprogramováno číslo defaultního programu, tj.
programu, který bude aktivován při resetu interface (při zapnutí TR-808). Hodnota databyte "dd" určuje
číslo požadovaného programu. Může být v plném rozsahu 00h (pro program č. 1) až 7Fh (pro program
č. 128).
3.3.4. GLOBAL PARAMETER – DAC CALIBRATION
Formát : F0 00 20 21 7F 62 30 03 dd xx F7 [hex]
Je-li adresa (Address) "aa" = 02h, bude naprogramována kalibrační konstanta (pro amplitudu
spouštěcích pulsů zvukových generátorů). Hodnota databyte "dd" může být v plném rozsahu od 00h
do 7Fh. Pro "dd" = 00h je amplituda pulsů 4 až 8 voltů, pro "dd" = 7Fh, je amplituda pulsů 4 až 12
voltů – v závislosti na hodnotě Velocity MIDI not. Podrobně je funkce tohoto parametru popsánav
instalačním manuálu.
3.3.5. GLOBAL PARAMETER – LED BRIGHTNESS
Formát: F0 00 20 21 7F 62 30 04 dd xx F7 [hex]
Je-li adresa (Address) "aa" = 02h, bude naprogramován jas indikační LED (pod tlačítkem Start /
Stop na panelu TR-808). Hodnota databyte "dd" určuje může být v rozsahu 00h (pro minimální jas) až
8
Copyright © 2015 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
TR808-M
MIDI Interface for Roland TR-808
Model 8-448 ver. 3.30
3Fh (pro maximální jas). Je-li zadána neplatná hodnota 40h až 7Fh, je automaticky opravena na
nejbližší platnou 3Fh (tj. maximální jas) a tato hodnota je pak uložena do paměti interface.
Pozn.: Jas indikační LED není řízen pro indikaci chyb a provádění “Factory Reset”. V těchto
případech svítí indikační LED naplno.
3.4. PŘÍKAZY "BULK DUMP – PROGRAM MAP"
Příkazy "Bulk Dump – Program Map" umožňují uživatelské naprogramování mapy programů, tj.
přiřazení funkcí interface a TR-808 jednotlivým MIDI povelům Program Change:
•
•
•
•
povolení / zákaz akceptování čísla programu
způsob ovládání interního sekvenceru TR-808
časová synchronizace interního sekvenceru TR-808
možnost přímého spouštění zvukových generátorů MIDI povely Note-On.
Formát : F0 00 20 21 7F 62 40 aa dd xx F7 [hex]
Adresa (Address) "aa" určuje číslo programu, platný je celý rozsah 00h (pro program 1) až 7Fh
(pro program 128). Datablok "dd" obsahuje vždy jediný databyte, jehož bitová hodnota pak povoluje či
zakazuje jednotlivé funkce TR-808.
Ihned po přijetí platné SysEx Msg tohoto typu jsou nové funkce uloženy do paměti interface.
Podle nově zvolených funkcí (hodnota "dd") začne interface pracovat až po přepnutí na program, který
byl definován.
Tvar databyte "dd" je bitově: [ 0 a i i t t c c ]
Bit [a] povoluje (=1) či zakazuje (=0) akceptování programu:
[a] = 0 → číslo programu akceptováno – TR-808 bude řízen podle ostatních bitů
[a] = 1 → číslo programu neakceptováno – program je ignorován
Bity [ii] určují způsob spouštění zvukových generátorů TR-808:
[ii] = 01 → generátory spouštěny jen interním sekvencerem TR-808
[ii] = 10 → generátory spouštěny jen MIDI notami
[ii] = 11 → generátory spouštěny interním sekvencerem TR-808 i MIDI notami současně
Bity [tt] určují způsob spouštění a zastavování interního sekvenceru TR-808:
[tt] = 01 → sekvencer řízen jen tlačítkem Start/Stop na panelu TR-808
[tt] = 10 → sekvencer řízen jen MIDI povely „Transport“ (Start, Stop, Continue)
[tt] = 11 → sekvencer řízen tlačítkem Start/Stop a MIDI povely „Transport“ současně
Bity [cc] určují způsob časové synchronizace interního sekvenceru TR-808:
[cc] = 00 → sekvencer vypnut
[cc] = 01 → tempo sekvenceru řízeno interním generátorem tempa v TR-808
[cc] = 10 → tempo sekvenceru řízeno MIDI povely MIDI Clock
SysEx Msg nesmí obsahovat nepovolené hodnoty bitů [ii] = 00, [tt] = 00 a [cc] = 11. Pokud
interface přijme SysEx Msg s kteroukoliv nepovolenou hodnotou, je taková zpráva vyhodnocena jako
chybná a její databyte [ 0 a i i t t c c ] je automaticky změněn na hodnotu [ 0 0 1 1 1 1 0 1 ] (tj. [a] = 1,
[ii] = 11, [tt] = 11 a [cc] = 01). Tato upravená hodnota je pak uložena do paměti interface.
Ne všechny kombinace řídících bitů mají význam. Pouze následujících patnáct kombinací je
platných:
9
Copyright © 2015 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
TR808-M
Akceptování programu
bit [a]
)
)
3
)
4
)
2
Model 8-448 ver. 3.30
Možné kombinace nastavení funkcí
Řídící funkce
Spouštění generátorů
Spouštění sekvenceru
Bity [ii]
bity [tt]
Tempo sekvenceru
bity [cc]
0
0
0
11
11
11
11
11
01
01
10
01
0
0
0
0
11
11
11
01
01
10
10
11
10
01
10
01
0
0
0
0
0
01
01
01
01
01
11
01
01
10
10
10
01
10
01
10
0
0
1
1
MIDI Interface for Roland TR-808
10 nebo 11
Hodnota bezvýznamná
01
Hodnota bezvýznamná
Hodnota bezvýznamná Hodnota bezvýznamná
00
00
Hodnota bezvýznamná
Poznámky
1
)
2
)
)
4
)
3
MIDI interface vypnut – TR-808 je řízen jen svými ovládacími prvky.
TR-808 pracuje jen jako zvukový MIDI modul, sekvencer je vypnut.
TR-808 i MIDI interface jsou kompletně vypnuty.
Čísla programů jsou ignorována, při jejich příjmu nedojde k žádné změně funkce TR-808.
Každá SysEx Msg definuje jeden program. Všechny ostatní zůstávají nezměněny Pokud je třeba
přepsat definici více programů, musí být do interface vyslán odpovídající počet SysEx Msg. Tyto
zprávy ale nesmí být vyslány bezprostředně po sobě. Mezi jednotlivé SysEx je nutné vložit časovou
prodlevu minimálně 20 ms, aby mohly být nové údaje bezpečně uloženy do interní paměti interface.
Je-li do interface vysláno větší množství SysEx Msg bezprostředně po sobě, dojde k přeplnění
vstupního MIDI buferu a následné chybě, která znemožní další činnost interface (viz dodatek B. v
návodu k obsluze interface).
3.5. PŘÍKAZY "BULK DUMP – INSTRUMENT ASSIGN"
Příkazy "Bulk Dump – Instrument Assign" umožňují uživatelské přiřazení bicích nástrojů TR-808
a jejich dynamického rozsahu (odezvu na hodnotu „Velocity“) jednotlivým MIDI notám, tzn. že je
možné naprogramovat vlastní mapu nástrojů.
Ihned po přijetí platné SysEx Msg tohoto typu začne interface pracovat podle nově zadaných
hodnot a současně jsou nové hodnoty uloženy do paměti interface.
Formát : F0 00 20 21 7F 62 50 aa dd dd dd xx F7 [hex]
Adresa (Address) "aa" určuje číslo noty, pro kterou bude definováno přiřazení nástroje. Platný
rozsah je 00h (pro notu č. 1) až 78h (pro notu č.120), čísla not 121 až 127 jsou vždy ignorována.
Datablok "dd…dd" obsahuje vždy tři databyte, které definují bicí nástroj a jeho dynamický rozsah.
První databyte přiřazuje MIDI notě nástroj ze sady TR-808, platné hodnoty jsou 00h až 0Bh:
10
Copyright © 2015 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
TR808-M
"dd" = 00h
"dd" = 01h
"dd" = 02h
"dd" = 03h
"dd" = 04h
"dd" = 05h
"dd" = 06h
"dd" = 07h
"dd" = 08h
"dd" = 09h
"dd" = 0Ah
"dd" = 0Bh
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
MIDI Interface for Roland TR-808
Model 8-448 ver. 3.30
"None" - není přiřazen žádný nástroj, MIDI nota je ignorována
"BD" - Bass Drum
"SD" - Snare Drum
"LT / LC" - Low Tom / Low Conga (dle nastavení přepínače na panelu TR-808)
"MT / MC" - Mid Tom / Mid Conga (dle nastavení přepínače na panelu TR-808)
"HT / HC" - High Tom / High Conga (dle nastavení přepínače na panelu TR-808)
"RS / CL" - Rim Shot / Claves (dle nastavení přepínače na panelu TR-808)
"CP / MA" - Hand Clap / Maracas (dle nastavení přepínače na panelu TR-808)
"CB" - Cow Bell
"CY" - Cymbal
"OH" - Open Hi-Hat
"CH" - Closed Hi-Hat
Má-li první databyte hodnotu mimo povolený rozsah (tj. 0Ch až 7Fh), je neplatná hodnota
automaticky nahrazena hodnotou 00h, tj. "None Instrument".
Druhý databyte určuje minimální úroveň
výstupního akustického signálu zvukového
generátoru přiřazeného nástroje, tj. pro
„Velocity“ = 1 (viz obrázek). Hodnota druhého
databyte může být 00h až 7Fh.
Třetí databyte určuje maximální úroveň
výstupního akustického signálu zvukového
generátoru přiřazeného nástroje, tj. pro
„Velocity“ = 127 (viz obrázek). Hodnota třetího
databyte může být 00h až 7Fh, platí ovšem
podmínka, že hodnota maximální úrovně
signálu zvukového generátoru nesmí být menší
než hodnota minimální úrovně signálu
zvukového generátoru (tj. než hodnota druhého
databyte).
Pokud interface přijme SysEx Msg
s nepovolenou hodnotou třetího databyte, je jeho hodnota automaticky upravena na nejbližší možnou
platnou hodnotu a tato upravená hodnota je pak uložena do paměti interface.
Pro všechny ostatní hodnoty „Velocity“ (2 až 126) je výstupní úroveň akustického signálu
zvukového generátoru určována lineární interpolací mezi minimální a maximální úrovní (viz návod
k obsluze zařízení).
Každá SysEx Msg definuje jednu MIDI notu. Definice všech ostatních not zůstávají nezměněny
Pokud je třeba přepsat definici více MIDI not, musí být do interface vyslán odpovídající počet SysEx
Msg. Tyto zprávy ale nesmí být vyslány bezprostředně po sobě. Mezi jednotlivé SysEx je nutné vložit
časovou prodlevu minimálně 50 ms, aby mohly být nové údaje bezpečně uloženy do interní paměti
interface. Je-li do interface vysláno větší množství SysEx Msg bezprostředně po sobě, dojde
k přeplnění vstupního MIDI buferu a následné chybě, která znemožní další činnost interface (viz
dodatek B. v návodu k obsluze interface).
11
Copyright © 2015 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
7

Podobné dokumenty

návod k obsluze - chd elektroservis

návod k obsluze - chd elektroservis hodnot MIDI povelů "Note On" v rozmezí 0 až +84 půltónů. Není-li zvolen žádný posun, odpovídá nejnižší klávesa MIDI notě č. 0 a nejvyšší klávesa MIDI notě č. 43, při transpozici o +1 půltón pak odp...

Více

FAAC 940 manuál CZ

FAAC 940 manuál CZ • Západka je namontována stranově, v souladu se zavírací hranou. ➲ Předpokládat 2 stahovací šrouby navíc na každém vedení vzhledem k tomu co je uvedeno na obr.1, pro upevnění západky. • odstranit j...

Více

Vzpomínka na den na Měsíci před 40 lety

Vzpomínka na den na Měsíci před 40 lety (ve spolupráci s Univerzitou HK – www.hrajme-si-i-hlavou.cz)

Více

Text studie (prof. Zlatuška)

Text studie (prof. Zlatuška) hodnotit autorizovaný software – v této kategorii se dá vykázat jakkoli trirviální program (např. výpočet faktoriálu), který autor napíše v rámci řešení a zařadí do evidence poskytovaných programů ...

Více

VENTOLIN

VENTOLIN komunikovaly. Také je tam remake skladby Bobřík strachu od brněnské kapely Dunaj. Ač A je album hlavně elektronické, vniklo bez použití Sovy počítače (a to i v nahrávacím procesu) jen se Totem „sku...

Více

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz.docx

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz.docx se váže k datu a času zobrazení stránky. Tabulka s přehledem otevíracích hodin zobrazuje aktuální týden, aktuální den je vyznačený. Uživatel může pomocí odkazů zobrazit otevírací doby za předchozí ...

Více

návod k instalaci a obsluze zařízení

návod k instalaci a obsluze zařízení 9. května 78/35, 198 00 Praha 9 [email protected] www.chd-el.cz

Více