PROVOZNÍ ŘÁD

Transkript

PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD
Název:
PROVOZNÍ ŘÁD DISTRIBUČNÍ PRACOVIŠTĚ PRO
PŘÍJEM A VÝDEJ PRÁDLA V NEMOCNICI ČESKÝ
KRUMLOV, A.S.
Evidenční značka:
PŘ - 1
Identifikace:
Nahrazuje:
PŘ ze dne 10.2.2011
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Určena komu:
Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla
Rozdělovník:


Zpracoval:

27.7.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovníci dotčených pracovišť
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Štěpán Bosák
vedoucí pracoviště
Přezkoumal:
27.7.2012
…..……………………………………………
Mgr. Dana Podholová
hlavní sestra
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 1
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/5
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 1 ...................................................................... 3
2. PROVOZNÍ ŘÁD DISTRIBUČNÍHO PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM A VÝDEJ PRÁDLA
V NEMOCNICI ČESKÝ KRUMLOV ............................................................................................................. 4
2.1.
Úvodní ustanovení ............................................................................................................................. 4
2.2.
Popis distribučního pracoviště: .......................................................................................................... 4
2.3.
Zacházení s použitým prádlem:......................................................................................................... 4
2.4.
Výdej použitého prádla pracovníkovi svozu prádla prádelny Nemocnice České Budějovice, a. s. .. 5
2.5.
Příjem vypraného prádla z Č. Budějovic a následná distribuce na odd. nemocnice Č. Krumlov, a .s.
........................................................................................................................................................... 5
2.6.
Očista zaměstnanců: ......................................................................................................................... 5
2.7.
Úklid distribučních pracovišť, sociál.zařízení, kanceláře: .................................................................. 5
2.8.
Očkování zaměstnanců a lékařské prohlídky: ................................................................................... 5
2.9.
Hygienické bezpečnostní předpisy a zásady: ................................................................................... 5
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 1
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: PŘ - 1
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/5
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 1
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/5
Revize: 1
2. Provozní řád Distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla v nemocnici
Český Krumlov
2.1. Úvodní ustanovení
Počet zaměstnanců:
Pracovní úvazky:
3,5
2,59
Tel.číslo pracoviště:
380 761 244
Vedoucí pracoviště:
Bosák Štěpán,tel.380 761 242,602 379 473
2.2. Popis distribučního pracoviště:
Pracoviště je umístěno v hospodářské části, objektu bývalé prádelny.
Prostorové uspořádání:
1. podlaží

Vstupní chodba do budovy /po schodišti z venkovních prostor/.

Pracovní místnost pro práci pracovnice přijmu, výdeje prádla, dále místnost pro zašívání a opravy
prádla.

Prostor pro příjem špinavého prádla

Hygienický kout

Expedice pro příjem čistého prádla a následnou distribuci na odd. Nemocnice Č.Krumlov,a.s.
2. podlaží

Kancelář vedoucího provozního úseku

Šatna pro ženy – 1x sprcha,1x wc, 2x umyvadlo

Šatna pro muže – 1x sprcha,2x wc,2x umyvadlo

Úklidový kout
Prostorové uspořádání:
1. Pracovní místnost pro pracovnici pro distribuci prádla:
Vybavena omyvatelným nábytkem, topným tělesem, šicím strojem, osvětlením.
2. Pracovní místnost pro příjem znečištěného prádla: vybaven přepravními klecemi/majetek
nemocnice-prádelny Č. B./ Podlaha je zhotovena z protiskluzové dlažby, stěny jsou pokryty omyvatelnými
obklady do výše 2 m.
1x váha na prádlo.
3. Pracovní místnost pro expedici čistého prádla: vybavena omyvatelnými a dezinfikovatelnými regály
na prádlo, které jsou značeny nosností. Dále je zde uskladněno prádlo, které je určené k prodeji nebo
postupné likvidaci.
Expedice čistého prádla je samostatně oddělená místnost od místnosti přijmu špinavého prádla. Je
větratelná, na podlaze je protiskluzová, omyvatelná a dezinfikovatelná dlažba.
2.3. Zacházení s použitým prádlem:
Prádlo použité na všech odděleních je připraveno pracovníky oddělení do pratelných obalů (pytlů). Tyto
pytle transportuje pracovník prádelny na příjem špinavého prádla (prádelna) v časovém rozmezí od 7,30
– 9,30 hodin.
K tomuto účelu je vyčleněno vozidlo Dacia – Pickup s ložným prostorem.
Očista a dezinfekce vozidla: Provádí řidič po svozu špinavého prádla ze všech oddělení nemocnice.
Očistu vozu řidič provádí ihned po skončení rozvozu prádla ve venkovních prostoru nádvoří. Po očistě
provádí autem rozvoz prádla čistého.
/viz dezinfekční řád/.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 1
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/5
Revize: 1
Rozdělení prádla z hlediska zdravotního rizika:

Infekční: prádlo kontaminované biologickým materiálem z odd.,kde se vyskytuje zdroj infekční
nákazy nebo MRSA, případně NN. + laboratorní provozy – označuje se páskou žluté barvy
+ číslo oddělení

Operační: prádlo z operačních sálů, porodních sálů, novorozeneckých odd., ARO, JIP – označuje
se pouze číslem oddělení

Ostatní: všechno prádlo mimo infekčního a operačního – označuje se pouze číslem oddělení

Prádlo kontaminované zářiči /radionuklidy/ a cytostatiky podléhá zvláštnímu režimu – označení
pásky černé barvy + číslo oddělení

Kontaminované prádlo biologickým materiálem je na odděleních vkládáno do žlutých igelitových
pytlů a následně vkládáno do vypratelných obalů, označených visačkou se žlutým proužkem.
2.4. Výdej použitého prádla pracovníkovi svozu prádla prádelny Nemocnice České
Budějovice, a. s.
V prostoru pro výdej znečištěného prádla pracovník prádelny Nemocnice České Budějovice a.s.
převezme znečištěné prádlo z Nemocnice Český Krumlov, a.s., naloží ho do převozních klecí a převeze
do prádelny Nemocnice České Budějovice, a. s. Po vyložení prádla se klece zde dezinfikují v prádelně
Nemocnice České Budějovice, a. s.
2.5. Příjem vypraného prádla z Č. Budějovic a následná distribuce na odd. Nemocnice
Český Krumlov, a.s.:
V odpoledních hodinách pracovník prádelny Nemocnice České Budějovice, a.s. přiveze složené čisté
prádlo, uložené v pytlích a převozních klecích. Toto prádlo složí v prostoru pro příjem čistého prádla.
Rozvoz prádla na oddělení je uskutečňován pracovníkem Nemocnice Český Krumlov,a.s. v časovém
rozmezí od 10,30 – 15,00 hodin denně.
Tento postup se praktikuje denně v pracovní dny. Ve dnech pracovního volna a svátků se prádlo sváží ze
sběrných míst první následující pracovní den.
2.6. Očista zaměstnanců:
Personál manipulující s použitým prádlem používá ochranný oděv, rukavice a případně ústní roušku
a dodržuje zásady hygieny, včetně osobní. Po skončení práce provede pracovník hygienickou dezinfekci
rukou.
2.7. Úklid distribučních pracovišť, sociál.zařízení, kanceláře:
Provádí firma Uniclean dle dezinfekčního řádu.
Úklid výdeje znečištěného prádla a úklid podlahy pro příjem čistého prádla se denně provádí na vlhko
v době po výdeji znečištěného prádla (od 10.30 hod), šatny a sociální zařízení pro 1 osobu 3x týdně,
kancelář vedoucího, kancelář pracovnice distribuce 1x týdně.
2.8. Očkování zaměstnanců a lékařské prohlídky:
Očkování zaměstnanců provádí závodní lékař Nemocnice Č.Krumlov,a.s.
Pracovníci jsou zařazeni dle kategorizace do skupiny I, II. Pravidelně se pracovníci zúčastňují lékařských
prohlídek /preventivních dle směrnice ředitele č. 3/2009.
2.9. Hygienické bezpečnostní předpisy a zásady:
Pro distribuční pracoviště a rozvoz prádla platí hygienické zásady pro zacházení s prádlem
a zdravotnickým materiálem dle vyhlášky 195/2005 Sb. v příloze č.4.
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD ORDINACE LSPP HORNÍ PLANÁ
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
PŘ - 2
Nahrazuje:
PŘ LSPP Horní Planá ze dne 24.8.2011
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Určena komu:
všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v této ordinaci
Rozdělovník:


Zpracoval:

27.7.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
zdravotničtí pracovníci, kteří pracují na LSPP Horní Planá
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Mgr. Dana Podholová
hlavní sestra
Přezkoumal:
27.7.2012
…..……………………………………………
Mgr. Dana Podholová
hlavní sestra
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 2
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/5
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 2 ...................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD LSPP HORNÍ PLANÁ .............................................................................................. 4
2.1.
Úvodní ustanovení ............................................................................................................................. 4
2.2. Provozní řád ambulance .................................................................................................................... 4
2.2.1.
Charakteristika oddělení ............................................................................................................. 4
2.2.2.
Stručný popis pracoviště ............................................................................................................ 4
2.2.3.
Ošetřování pacientů: .................................................................................................................. 4
2.2.4.
Sterilizace a dezinfekce: ............................................................................................................. 4
2.2.5.
Desinfekce .................................................................................................................................. 5
2.2.6.
Likvidace použitého materiálu: ................................................................................................... 5
2.2.7.
Manipulace s prádlem ................................................................................................................ 5
2.2.8.
Osobní hygiena zaměstnanců .................................................................................................... 5
2.2.9.
Zdroj pitné vody .......................................................................................................................... 5
2.3.
Přílohy: ............................................................................................................................................... 5
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 2
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ - 2
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/5
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 2
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/5
Revize: 1
2. Provozní řád LSPP Horní Planá
2.1. Úvodní ustanovení
Název zdrav. zařízení:
Adresa:
LSPP Horní Planá
Náměstí 54, Horní Planá
Provozovatel:
Nemocnice Český Krumlov, a.s.,Horní Brána 429, IČ: 26095149.
Spojení: telefonické:
380 748 114
Jméno ved. pracoviště:
Solfronková Blažena
2.2. Provozní řád ambulance
2.2.1. Charakteristika oddělení
LSPP zajišťuje lékařskou službu a lékařskou návštěvní službu v době od 18.00 – 21.00 hodin ve všední
dny a ve dnech pracovního volna a klidu od 9. 00 – 21.00. Spádová oblast pro tuto ordinaci je veškeré
území oblasti Lipna, a pokud je ordinace plně vytížena, je možno využít LSPP v Nemocnici v Českém
Krumlově. Vstup na LSPP je hlavním vchodem do budovy.
2.2.2. Stručný popis pracoviště
Pracoviště se nachází v centru obce Horní Planá. Prostory střediska jsou určeny výhradně pro účely
poskytování zdravotnické pomoci. Ordinace, čekárna, chodba, WC pro pacienty a místnost sestry se
nachází v přízemí budovy. V prvním podlaží je zřízena denní místnost, sklad zdravotnického materiálu.
V denní místnosti se nachází kuchyňský kout. V prvním patře je zřízen sprchový kout a WC pro personál.
V předsíni WC je umístěn koš na špinavé prádlo.
K LSPP náleží také garáž pro sanitní a civilní vozy, která je součástí objektu.
U všech místností v objektu, které jsou určeny pro ošetřování nemocných, jsou jejich stěny upraveny
olejovým nátěrem nebo omyvatelným obkladem.
WC personálu, pacientů a koupelna pro personál je obložena omyvatelnými dlaždicemi.
Zbytek stěn je vymalován.
Podlahy ve všech místnostech jsou z PVC, omyvatelné a dezinfikovatelné.
WC personálu je vybaveno ručníky na jedno použití, které jsou uchovávány v krytých zásobnících.
2.2.3. Ošetřování pacientů:
Pacienti se vyšetřují v ordinaci vsedě na židli nebo vleže na vyšetřovacím lůžku. Lůžko je vybaveno
omyvatelným a dezinfikovatelným potahem a pod každého pacienta se podkládá papírové prostěradlo na
jedno použití (nebo pouze pod obnaženou část těla). K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí
pracovníci přistupovat až po umytí rukou, dezinfekci rukou musí provést vždy po zdravotnických
výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před
každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění
vzniku nemocničních nákaz. K utírání rukou se musí používat jednorázový materiál, který je uložen
v krytých zásobnících. Po očistě se ručníky odhazují do odpadních košů pro komunální odpad – viz
dezinfekční řád. Při ošetřování ran pacientů a při jakékoli jiné manipulaci personál používají jednorázové
rukavice, kůže nemocného se desinfikuje určeným roztokem. – viz dezinfekční řád
K ošetření pacienta při návštěvní službě vyjíždí posádka ve složení řidič sanity a lékař. S sebou
v sanitním voze mají k dispozici kufřík s léky, dále kufřík se spotřebním materiálem a pomůcky
k ošetřování, léčení pacient a dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Personálu po ošetření.
Sanitní vůz je vybaven lůžkem pro nemocného, sedačkou, přikrývkou a odpadní nádobou pro odkládání
nebezpečného odpadu a obalem pro odložení biologického odpadu. Po každém použití odpadních obalů
je povinností řidiče sanity tyto vyměnit za nové a použité odevzdat na sběrné místo pro uchovávání
biologického a nebezpečného odpadu. Po převozu pacienta, při znečištění biologickým materiálem je
povinností řidiče lůžko nebo křeslo umýt a vydezinfikovat ihned po převozu, jinak vždy po skončení
směny. (dezinfekční prostředky pro rychlou dezinfekci jsou součástí výbavy sanitního vozu, pro velký
úklid sanity jsou dezinfekční prostředky k dispozici v ordinaci LSPP.(viz dezinfekční řád sanitního vozu)
2.2.4. Sterilizace a dezinfekce:
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 2
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/5
Revize: 1
Použité nástroje se dekontaminují ve virucidním dezinfekčním roztoku. Po předepsané době od výrobce
se nástroje umyjí, vysuší a znova sterilizují v kazetách, označených výrobcem jako zdravotnický
prostředek. Sterilizují se v horkovzdušném sterilizátoru HS 61 A, evidenční číslo 53972186, který je
nastaven 180 st. na 20 minut Vždy je obal opatřen procesovým testem. Pro kontrolu účinnosti sterilizátoru
se do každého programu vkládají 2 chemické testy sterilizace. Výsledek testů se zapisuje do knihy deníku. 1x za 4 měsíce je provedena kontrola účinnosti sterilizátoru pomocí bioindikátorů. Materiál určený
pro sterilizaci do centrální sterilizace v Nemocnici Český Krumlov, a.s. je přepravován v omyvatelné a
dezinfikovatelné nádobě. Vysterilizovaný materiál, zabalený v primárním obalu se uchovává ještě
v sekundárním obalu (umělohmotné nádoby). Toto je vše uloženo v uzavřené skříni. Materiál
sterilizovaný v uzavřené kazetě je použitelný 24 nebo 48 hodin. Materiál sterilizovaný ve folii je použitelný
6dnů nebo 12 týdnů. První varianta je pro volně ložený obal, druhá varianta pro chráněný. V ordinaci se
též používá materiál pouze na jedno použití, který se poté likviduje jako nebezpečný odpad.
Za provedenou sterilizaci v ordinaci zodpovídá vedoucí všeobecná sestra.
2.2.5. Desinfekce
Úklid prostor na LSPP Horní Planá provádí pomocný zdravotnický pracovník denně. Pracovnice
postupuje podle přiloženého desinfekčního řádu. Generální úklid se provádí 1x za čtvrt roku. Maluje se
každý druhý rok.
Pracovní plochy se po každé směně desinfikují předepsaným roztokem, při dekontaminaci ihned.
Dekontaminace použitých nástrojů – viz předešlý bod.
Za provádění desinfekce a dekontaminace zodpovídá zdravotní sestra ve službě.
2.2.6. Likvidace použitého materiálu:
Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje firma Meditep (na zavolání – tel. 603700530 nebo 385522032),
domovního odpadu firma A.S.A.
Pracovnice určená pro úklid odpady shromažďuje v místnosti k tomu určené a jmenované firmy odpad
odvážejí.
2.2.7. Manipulace s prádlem
Praní prádla zajišťuje Nemocnice Český Krumlov, a. s. - dovoz zabezpečuje dopravní služba nemocnice.
Čisté i špinavé prádlo je přepravováno v textilních nebo igelitových pytlích (ručníky – určené k tělesné
očistě každého pracovníka a utěrky.) Operační prádlo zde není. Čisté prádlo je ukládáno do omyvatelné
skříně do skladu zdrav. materiálu. Použité prádlo je ukládáno do pytlů a ukládáno ve větratelné místnosti
v prvním patře LSPP.
Odvoz prádla je organizován 1x týdně.
2.2.8. Osobní hygiena zaměstnanců
Osobní hygiena pro zaměstnance po ošetření pacienta se provádí na ošetřovně – desinfekčním mýdlem,
desinfekčním prostředkem a ochranným regeneračním krémem, osušení papírovým ručníkem. Celkovou
očistu provádějí pracovníci ve sprše.
Na pracovišti se nekouří, pro konzumaci jídla je vyhrazena místnost, u které je instalován dřez pro umytí
nádobí.
2.2.9. Zdroj pitné vody
Pitná voda je čerpána z obecního vodovodu.
2.3. Přílohy:
Dezinfekční řád LSPP Horní Planá
Dezinfekční řád sanitního vozu
Smlouva s firmou Meditep, ICO 63900521, DIČ 10525083
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD LSPP AMBULANCE
NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, A.S.
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
Určeno komu:
Rozdělovník:
PŘ - 3
Nahrazuje:
PŘ ze dne 3.11. 2011
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v ordinaci LSPP Nemocnice
Český Krumlov, a.s.



Zpracoval:
3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
zdravotničtí pracovníci, kteří pracují na LSPP Nemocnice Český
Krumlov,a.s.
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Mgr. Dana Podholová
hlavní sestra
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
Mgr. Dana Podholová
hlavní sestra
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 3
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/5
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 3 ...................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD AMBULANCE .......................................................................................................... 4
2.1.
Identifikace pracoviště ....................................................................................................................... 4
2.2.
Charakteristika oddělení .................................................................................................................... 4
2.3.
Stručný popis pracoviště ................................................................................................................... 4
2.4.
Ošetřování pacientů........................................................................................................................... 4
2.5.
Sterilizace a dezinfekce ..................................................................................................................... 4
2.6.
Desinfekce ......................................................................................................................................... 4
2.7.
Likvidace použitého materiálu: .......................................................................................................... 4
2.8.
Manipulace s prádlem........................................................................................................................ 5
2.9.
Osobní hygiena zaměstnanců: .......................................................................................................... 5
2.10. Zdroj pitné vody: ................................................................................................................................ 5
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 3
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ - 3
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/5
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 3
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/5
Revize: 1
2. Provozní řád ambulance
2.1. Identifikace pracoviště
Název zdravotnického zařízení:
LSPP Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Adresa:
Horní Brána 429
Provozovatel:
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Spojení telefonické:
380 717 646
Jméno vedoucího pracoviště:
Mikešová Marcela, všeobecná sestra Nemocnice Český Krumlov,
a.s.
Valešová Marie, Poliklinika Český Krumlov
2.2. Charakteristika oddělení
LSPP zajišťuje lékařskou službu v době od 18.00 – 21.00 hodin ve všední dny a ve dnech pracovního
volna a klidu od 9. 00 – 21.00. Vstup na LSPP je hlavním vchodem do budovy. Ordinace, čekárna,
chodba a denní místnost se nachází v prvním patře budovy F. Je zde zřízeno WC pro personál a
pacienty.
2.3. Stručný popis pracoviště
Prostory ordinace jsou určeny výhradně pro účely poskytování zdravotnické pomoci, denní místnost je
společná v různých ordinačních hodinách i pro ordinaci psychologa, čekárna je společná v různých
ordinačních hodinách i pro ordinaci psychiatra. U všech místností v objektu, které jsou určeny pro
ošetřování nemocných, jsou jejich stěny podle předpisu upraveny olejovým nátěrem nebo omyvatelným
obkladem.
WC je obložen omyvatelnými dlaždicemi.
Zbytek stěn je vymalován.
Podlahy ve všech místnostech jsou z PVC, omyvatelné a desinfikovatelné.
WC personálu je vybaveno ručníky na jedno použití, které jsou uchovávány v krytých zásobnících.
2.4. Ošetřování pacientů
Pacienti se vyšetřují v ordinaci vsedě na židli nebo vleže na vyšetřovacím lůžku. Lůžko je vybaveno
omyvatelným potahem a pod každého se jednotlivě podkládá papírové prostěradlo na jedno použití
(nebo pouze pod obnaženou část těla). K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat
až po umytí rukou, dezinfekci rukou musí provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po
manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a
vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz. K utírání
rukou se musí používat jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících. Po očistě se ručníky
odhazují do odpadních košů pro komunální odpad – viz dezinfekční řád.
Při ošetřování ran pacientů a při jakékoli jiné manipulaci personál používají jednorázové rukavice, kůže
nemocného se desinfikuje určeným roztokem. – viz dezinfekční řád.
2.5. Sterilizace a dezinfekce
Otoskop a ušní nástavce se dekontaminují ve virucidním dezinfekčním prostředku – postřikem. Ostatní
obvazový a jiný materiál se používá vysterilizovaný již od výrobce, materiál na jedno použití. Parenterální
zákroky se zde neprovádí.
2.6. Desinfekce
Úklid prostor na LSPP provádí pracovník úklidové firmy denně na vlhko. Pracovnice postupuje podle
přiloženého desinfekčního řádu. Generální úklid se provádí 1x za čtvrt roku. Maluje se každý druhý rok.
Pracovní plochy se po každé směně desinfikují předepsaným roztokem, při dekontaminaci ihned.
Za provádění desinfekce a dekontaminace zodpovídá zdravotní sestra ve službě.
2.7. Likvidace použitého materiálu:
Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje firma Meditep, domovního odpadu firma A.S.A.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 3
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/5
Revize: 1
Odpady:
Pracovníci LSPP třídí odpady dle platné směrnice předsedy představentsva
Pracovnice určená pro úklid odpady shromažďuje v místnosti k tomu určené (sběrné místo) a jmenované
firmy odpad odvážejí.
2.8. Manipulace s prádlem
Osobní ochranné pomůcky – pracovníci používají čistý pracovní oděv, praní zajišťuje kmenové
pracoviště. Ostatní prádlo zde není.
2.9. Osobní hygiena zaměstnanců:
Osobní hygiena pro zaměstnance po ošetření pacienta se provádí mytí a dezinfekce rukou na ošetřovně
– desinfekčním mýdlem, desinfekčním prostředkem a ochranným regeneračním krémem, osušení
papírovým ručníkem.
Na pracovišti se nekouří, pro konzumaci jídla je vyhrazena místnost (denní místnost).
2.10. Zdroj pitné vody:
Pitná voda je čerpána z obecního vodovodu.
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD ORDINACE LSPP KAPLICE
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
PŘ - 4
Nahrazuje:
PŘ LSPP Kaplice ze dne 7.5.2009
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Určena komu:
všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v této ordinaci
Rozdělovník:


Zpracoval:

27.7.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
zdravotničtí pracovníci, kteří pracují na LSPP Kaplice
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Mgr. Dana Podholová
hlavní sestra
Přezkoumal:
27.7.2012
…..……………………………………………
Mgr. Dana Podholová
hlavní sestra
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 4
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/5
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 4 ...................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD LSPP KAPLICE ....................................................................................................... 4
2.1. Úvodní ustanovení ............................................................................................................................. 4
2.1.1.
Charakteristika oddělení ............................................................................................................. 4
2.1.2.
Stručný popis pracoviště ............................................................................................................ 4
2.1.3.
Ošetřování pacientů………………………………………………………………………………… ... 4
2.1.4.
Sterilizace .................................................................................................................................. 4
2.1.5.
Desinfekce .................................................................................................................................. 5
2.1.6. Úklid………………………………………………………………………………………………………5
2.1.7.
Likvidace použitého materiálu: ................................................................................................... 5
2.1.8.
Manipulace s prádlem ................................................................................................................ 5
2.1.9.
Osobní hygiena zaměstnanců .................................................................................................... 5
2.1.10. Zdroj pitné vody .......................................................................................................................... 5
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 4
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ - 4
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/5
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 4
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/5
Revize: 1
2. Provozní řád LSPP Kaplice
2.1. Úvodní ustanovení
Název zdrav. zařízení:
Adresa:
LSPP Kaplice
Fantova ul. č.25, Kaplice 38241
Provozovatel:
Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, IČ: 26095149.
Spojení: telefonické:
380 313 045
Jméno ved. pracoviště:
Hana Koclířová
2.1.1. Charakteristika oddělení
LSPP zajišťuje lékařskou službu v době od 18.00 – 21.00 hodin ve všední dny a ve dnech pracovního
volna a klidu od 9. 00 – 21.00. Spádová oblast pro tuto ordinaci je veškeré území oblasti Kaplicka, a
pokud je ordinace plně vytížena, je možno využít LSPP v Nemocnici v Českém Krumlově. Vstup na LSPP
je hlavním vchodem do budovy. LSPP neposkytuje návštěvní službu.
2.1.2. Stručný popis pracoviště
Prostory LSPP se nacházejí v budově polikliniky Kaplice v přízemí.
Ve vestibulu budovy – v přízemí se nachází čekárna a dále přípravna sestry, ordinace, denní
místnost a šatna personálu (s oddělenými skříňkami na pracovní a civilní oděv) se sprchovým
koutem, dále WC v chodbě.
Prostory LSPP jsou využívány i pro provoz interní ambulance, kdy ordinační hodiny interní
ambulance jsou v pondělí 2x do měsíce v době od 7.00 – 14.00 hodin. Činnosti ordinace LSPP a
interní ambulance nejsou souběžné. Po ukončení ordinace je pracoviště uklizeno pracovnicí
úklidové firmy.
Vybavení místností- stěny jsou opatřeny obklady nebo natřeny omyvatelným emailovým nátěrem, nábytek
je omyvatelný a dezinfikovatelný. Podlaha čistitelná, dezinfikovatelná, pokrytá PVC nebo dlažbou.
Hygienické vybavení pro pacienty – vestibul.-WC.
Úklidová komora se nachází v přízemí budovy – fa UNICLEAN s.r.o.
Zdravotnický materiál se skladuje ve skříních v ordinaci a přípravně.
2.1.3. Ošetřování pacientů:
Pacienti se vyšetřují v ordinaci vsedě na židli nebo vleže na vyšetřovacím lůžku. Lůžko je vybaveno
omyvatelnou podložkou a pod každého se jednotlivě podkládá papírové prostěradlo na jedno
použití (nebo pouze podobnaženou část těla).Před a po ošetření pacienta personál používá
k očistě rukou vodu, tekuté mýdlo a ručník na jedno použití. Dezinfekce rukou personálu – tekuté
mýdlo, dezinfekční přípravek dle dezinfekčního řádu– ten se používá vždy po zdravotnických
výkonech u fyzických osob po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy
před parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění
vzniku nemocničních nákaz. K utírání rukou se používá papírový ručník na jedno použití. Při
ošetřování pacientů personál používá jednorázové rukavice (v případě rizika kontaminace
biologickým materiálem), případně jednorázové sterilní rukavice, kůže nemocných se desinfikuje
určeným roztokem.
Přípravna je vybavena umyvadlem a dřezempro potřeby mytí nástrojů apod., ordinace je vybavena
umyvadlem.
2.1.4. Sterilizace
Použité nástroje jsou dekontaminovány, umyty, usušeny a následně sterilizovány v CS.
4
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 4
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/5
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nástroje se sterilizují zatavené do folií nebo lukasteriku. Do folií
nebo lukasterikových sáčků jsou baleny nástroje a materiál v ordinaci LSPP a jsou dopravovány do
CS nemocnice, kde jsou zatavovány a sterilizovány. Přepravovány jsou v omyvatelné,
dezinfikovatelné a uzavíratelné přepravce. Přepravka je na CS desinfikována a vysterilizovaný
materiál je v nádobě přepravován zpět. Převoz zajišťuje dopravní služba Nemocnice – viz PŘ
doprava a PŘ sterilizace. Vysterilizovaný materiál je uložen ve skříni v ordinaci v druhém obalu –
bubnu.
2.1.5. Desinfekce:
Pracovní plochy se denně otírají dezinfekčním přípravkem dle dezinfekčního řádu.
Běžný úklid všech prostor se provádí denně na vlhko při použití dezinfekčních přípravků
s detergenty – viz provozní řád fa. Uniclean, s.r.o.
Celkový úklid provádí úklidová firma dle jejich provozního řádu a prostory se malují se 1x za dva roky
(mimo odběrové místnosti – ta 1x ročně)
2.1.6. Úklid
Úklid pracoviště provádí úklidová firma. Za kvalitu úklidu je určená odpovědná všeobecná sestra.
Každé pracoviště má vyčleněné podle účelu použití vlastní úklidové pomůcky.
2.1.7. Likvidace odpadu
Veškerý odpad se likviduje denně. Nebezpečný odpad se ukládá do krytých nádob, bez další manipulace.
Použité stříkačky a jehly se odkládají do pevnostěnných nádob, bez dalšího oddělování.
Maximální doba mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je v zimním období 72
hodin a v letním období 48 hodin. Třídění odpadu se provádí dle platné směrnice předsedy
představenstva.
2.1.8. Manipulace s prádlem
Pracovní oděv používají pracovníci z kmenového pracoviště, pracovníci používají látkové ručníky
pro osobní očistu, po ordinaci je odkládají do obalů, které jsou vhodné k praní, skladují se v určené
místnosti v přízemí budovy, svoz je zajišťován dle potřeby do distribučního pracoviště prádelny
Nemocnice Český Krumlov, a.s. Čisté prádlo se stejným způsobem odváží na LSPP Kaplice a
ukládá do skříně v ordinaci LSPP.
Kouření není povoleno, jídlo zaměstnanci konzumují v denní místnosti.
2.1.9. Osobní hygiena zaměstnanců
Osobní hygiena pro zaměstnance po ošetření pacienta se provádí na ošetřovně – desinfekčním mýdlem,
desinfekčním prostředkem a ochranným regeneračním krémem, osušení papírovým ručníkem. Celkovou
očistu provádějí pracovníci ve sprše.
2.1.10. Zdroj pitné vody:
Pitná voda je čerpána z obecního vodovodu.
5
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD BABYBOXU
NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV,A.S.
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
Určeno komu:
Rozdělovník:
PŘ - 5
Nahrazuje:
PŘ ze dne 5.3.2012
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Pracovníkům, kteří obsluhují provoz babyboxu a zdravotnickým
pracovníkům, kteří jsou pověřeni péčí o vložené dítě



Zpracoval:
27.7.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí zdravotničtí pracovníci DEO, GPO a pracovníci ostatních
pracovišť – obsluha babyboxu
intranet NČK, a.s.
……………………………………………………………
Mgr. Dana Podholová
Ing. Martin Maleček
hlavní sestra
Přezkoumal:
3.8.2012
vedoucíprov. tech. oboru
…..……………………………………………
Mgr. Jaroslav Šíma
předseda představenstva
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 5
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/5
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 5 ...................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD BABYBOXU NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, A. S. ........................................... 4
2.1.
Úvodní ustanovení ............................................................................................................................. 4
2.2. Provozní řád babyboxu ...................................................................................................................... 4
2.2.1.
Charakteristika stanice ............................................................................................................... 4
2.2.1.1.
Provozní dokumentace babyboxu ....................................................................................... 4
2.2.2.
Ošetřování dětí: .......................................................................................................................... 5
2.2.3.
Dezinfekce: ................................................................................................................................. 5
2.2.4.
Likvidace použitého materiálu: ................................................................................................... 5
2.2.5.
Osobní hygiena zaměstnanců: ................................................................................................... 5
2.2.6.
Revize ......................................................................................................................................... 5
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 5
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ - 5
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/5
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 5
Strana: 4/5
Revize: 1
PROVOZNÍ ŘÁD
2. Provozní řád babyboxu Nemocnice Český Krumlov,a.s.
2.1. Úvodní ustanovení
Název zdrav. zařízení:
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Adresa:
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
Provozovatel:
Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429,
IČ: 26095149
Spojení: telefonické:
380 761111
Jméno vedoucího pracoviště:
Ing. Martin Maleček, vedoucí provozně- technického
oboru
Telefonické spojení při poruše zařízení:
p. Juřica 734 324108
2.2. Provozní řád babyboxu
2.2.1. Charakteristika stanice
Babybox se nachází v areálu nemocnice, v objektu vrátnice. Přístupová cesta k babyboxu je
zabezpečena samostatným vchodem ze strany hlavní silnice. Ze strany ulice je babybox opatřen dvířky
a je průchozí. Druhá dvířka jsou přístupná z místnosti v budově vrátnice.
2.2.1.1. Provozní dokumentace babyboxu
Provozní vlastnosti přístroje babybox

Provoz babyboxu je řízen programovací řídicí jednotkou a je zcela automatický.

Pokud je babybox funkční, svítí na čelní straně babyboxu kontrolka zeleného tlačítka a kontrolní
panel na monitorovací obrazovce nehlásí žádná upozornění.

Na kontrolním panelu svítí jen informace o provozních parametrech babyboxu (vnitřní a venkovní
teplota, hodnoty napětí, apod.).
Návod k použití babyboxu ze strany dárce
Otevírání a zavírání dvířek babyboxu je zcela automatické. Impuls k otevření dveří dává stisknutí
zeleného tlačítka se zeleným kontrolním světlem v levém horním rohu babyboxu. Po stisknutí tlačítka se
dveře neprodleně otevírají. Po úplném otevření dveří vloží dárce novorozence do vaničky a po 15
sekundách se dvířka začnou automaticky zavírat. V případě narušení procesu zavírání nebo aktivace
optické závory uvnitř babyboxu se dvířka zastaví, znovu se úplně otevřou a po 15 sekundách se začnou
znovu zavírat. Po zavření babyboxu se automaticky odesílají určené zprávy a babybox je blokován až do
jeho otevření servisními dvířky ze strany obsluhy.
Otevírání a zavírání dveří

Otevírání a zavírání dveří je z vnější strany pro dárce automatické, ze strany obsluhujícího
personálu je ruční.

Zadní dvířka babyboxu ze strany zdravotnického personálu se ovládají ručně a slouží k vyjímání
dítěte. Dvířka se otevírají a zavírají kličkou umístěnou uprostřed dveří. Klička je opatřena
zámkem, ale zámek je vyřazený z provozu, protože babybox je umístěný v neveřejné místnosti.
Monitor je nainstalován na dispečinku. Pracovnice dispečinku při zjištění přítomnosti dítěte (na základě
telefonické zprávy) potvrdí tuto skutečnost na dětské oddělení tel.380761357. Ve chvíli otevření dvířek
jsou mobilním telefonem kontaktování ostatní pracovníci:
1
dětská sestra na dětském oddělení
– 380761957
2
předseda představenstva – Mgr. Jaroslav Šíma
3
místopředseda představenstva – MUDr. Jindřich Florián
4
hlavní sestra – Mgr. Dana Podholová
5
MUDr. František Chromčák, primář DEO
6
Eva Waldaufová, vrchní sestra DEO
7
MUDr. Jan Eliášek, zástupce primáře DEO
– +420724758352
– +420722952439
– +420606643147
– +420777362676
– +420 773782815
– +420602125020
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 5
8
Strana: 5/5
Revize: 1
PROVOZNÍ ŘÁD
Ing. Martin Maleček, vedoucí provozně- tech. odd.
– ++42077213755
Tito pracovníci se zpětným dotazem ujistí o pohybu v babyboxu.
2.2.2. Ošetřování dětí:
Při akci jde pro dítě sestra z dětského oddělení, pokud v té době bude probíhat akutní zákrok na
operačním sále GPO (sectiocaesaera), jde pro dítě sestra hlídající novorozenecký úsek a porodní
asistentka přebírá zodpovědnost za ošetřovatelskou péči na novorozeneckém oddělení po dobu
nepřítomnosti dětské sestry.
Dítě převezme z boxu dětská sestra, zhodnotí zdravotní stav, obleče, zabezpečí proti prochladnutí a
převeze v kočárku na dětské oddělení. Zde péči o dítě přebírá lékař ve službě. Sestra telefonicky
v pracovní den ohlásí nález sociální pracovnici Nemocnice Český Krumlov,a.s. (380 761419), v den volna
nebo nočního klidu nahlásí vrchní sestra v první následující pracovní den informace sociální pracovnici.
Ta kontaktuje příslušné oddělení sociálně- právní péče o dítě a předsedu sdružení Babybox pro odložené
děti – STATIM Ludvíku Hessovi – tel 602 305139.
Pokud nalezené dítě jeví známky poranění nebo není živé, sestra kontaktuje posádku RZP (dispečink) –
číslo 155, personál dětského oddělení informuje ihned Policii ČR, pokud je dítě zdravé policie se
nekontaktuje
2.2.3. Dezinfekce:
Mytí a dezinfekce babyboxu a ostatních pomůcek se provádí jednou týdně běžnýmsaponátem, následně
pak dezinfekcí, která se pravidelně střídá (viz dezinfekční řád). Omytí a dezinfekci provádí pracovnice
dispečinku 1x týdně. Při použití boxu provádí dětská sestra celkový úklid místnosti a boxu, včetně
doplnění pomůcek. Po použití kočárku sestra tento vydezinfikuje otřením a přikryje ochrannou plachtou.
Podlaha v místnosti je z PVC, omyvatelná a dezinfikovatelná Úklid podlahy zajišťuje úklidová firma 1x
denně na vlhko běžnými detergenty (čistícímiprostředky), po přítomnosti dítěte se podlaha vydezinfikuje.
2.2.4. Likvidace použitého materiálu:
Odpady: viz směrnice předsedy představenstva č. 13/2012
2.2.5. Osobní hygiena zaměstnanců:
Osobní hygiena pro zaměstnance po ošetření dítěte se provádí na ošetřovně na dětském oddělení –
mýdlem, desinfekčním prostředkem a ochranným regeneračním krémem, osušením papírovým ručníkem.
2.2.6. Revize
Pracovníci vrátnice nebo dispečinku kontrolují babybox denně. Revize babyboxu provádí dodavatel –
firma MONTEL na vyžádání. V případě zjištění poruchy pracovníky nemocnice se dostaví technik
společnosti okamžitě. Po dobu poruchy je babybox vyřazen pracovníky nemocnice z provozu, na čelní
stěně svítí červená kontrolka, dvířka nejdou otevřít, návod k užití to slovně uvádí.
PROVOZNÍ ŘÁD
ORGANIZAČNĚ PROVOZNÍ ŘÁD DZS
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
PŘ - 6
Nahrazuje:
PŘ provozní řád DZS ze dne 7.5.2009
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/ 2014
Určena komu:
Všem pracovníkům dopravní zdravotní služby
Rozdělovník:


Zpracoval:

3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník DZS
intranet NČK, a.s.
…..……………………………….………………………
Ing. Jaroslav Kopačka
vedoucí DZS
Přezkoumal:
3.8.2012
Mgr. Dana Podholová
vrchní sestra
…..……………………………………………
Ing. Martin Maleček
vedoucí technicko- provozního úseku
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 6
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/8
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 6 ...................................................................... 3
2.
ORGANIZAČNĚ PROVOZNÍ ŘÁD DZS............................................................................................... 4
2.1.
Právní předpisy. ................................................................................................................................. 4
2.2.
Vedoucí dopravy Nemocnice Český Krumlov, a.s. zajišťuje: ............................................................ 4
2.3. Prostorové členění provozu: .............................................................................................................. 4
2.3.1.
Technické prostory: .................................................................................................................... 4
2.3.1.1.
Areál Nemocnice Český Krumlov, a.s. ................................................................................ 4
2.3.1.2.
Stanoviště v areálu polikliniky Kaplice ................................................................................ 4
2.3.1.3.
Areál LSPP Horní Planá ...................................................................................................... 4
2.3.1.4.
Stanoviště Frymburk ........................................................................................................... 4
2.3.1.5.
Areál Loučovice ................................................................................................................... 4
2.4. Rozbor činnosti. ................................................................................................................................. 4
2.4.1.
Základní údaje. ........................................................................................................................... 4
2.4.1.1.
Jednotlivá pracoviště DZS: ................................................................................................. 4
2.4.1.2.
Organizační rozdělení pracovníků: ..................................................................................... 5
2.5. Pracoviště DZS .................................................................................................................................. 6
2.5.1. dispečink, vrátnice, kancelář vedoucího DZS
2.5.2. denní místnost řidičůřidičů………………………………………………………………………
6
2.6.
Údržba, opravy, garážování vozizidel………………………………………………………………… ..... 6
2.7. Úklidový režim střediska. ................................................................................................................... 7
2.7.1.
Úklid kanceláří……………………………………………… ........................................................... 7
2.7.2.
Úklid dílen ................................................................................................................................... 7
2.7.3.
Mytí a následná dezinfekce sanitní a ostatních vozidel: ............................................................ 7
2.7.4.
Výměna ložního prádla u vozidel………………………………… ................................................ 8
2.8.
Odpady: ............................................................................................................................................. 8
2.9.
Závěrečná ustanovení: ...................................................................................................................... 8
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 6
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ - 6
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/8
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 6
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/8
Revize: 1
2. Organizačně provozní řád DZS
2.1. Právní předpisy.
Tento organizačně provozní řád a skutečnosti v něm zmíněné se řídí následujícími předpisy

Vyhláška FMD č. 55/1991 Sb., č.102/95, č. 38/95 a č. 99/1989 Sb.

Předpisy OBP a vyhlášky č. 213/1991 a bezpečnost práce doplňuje vyhláška MD č. 187/1994
Sb., zákon o silniční dopravě.

Zákon 258/2000Sb.

Vyhláška č.195 / 2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření
inf.onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů soc.péče.

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o minimálních požadavcích na minimální technické a věcné vybavení
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.
2.2. Prostorové členění provozu:
V budově u hlavní brány se nachází v patře kanceláře vedoucího a RZS.
V přízemí se nachází místnost dispečinku, telefonní ústředna,vrátnice, místnost pro uložení použitého
ložního prádla ze sanitních vozů,sociální zařízení, včetně sprchového koutu.
2.2.1.
Technické prostory:
2.2.1.1. Areál Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Garáže pro vozidla, autodílna, myčka vozidel.
V předním traktu tohoto objektu se nachází místnost pro řidiče LSPP, místnost pro řidiče dopravy
nemocných a raněných, šatna řidičů, včetně sociálního zařízení.
2.2.1.2. Stanoviště v areálu polikliniky Kaplice
Denní místnost řidičů se nachází v prostorách polikliniky Kaplice. Technické prostory garáže, myčka,
místnosti řidičů včetně šaten a sociálního zařízení se nachází v samostatném objektu nedaleko
polikliniky.
2.2.1.3. Areál LSPP Horní Planá
Místnost řidičů a sociální zařízení se nachází v objektu zdravotního střediska, garáž pro sanitu
je součástí střediska
2.2.1.4. Stanoviště Frymburk
Garáž pro sanitu je samostatné garáži.
2.2.1.5. Areál Loučovice
Místnost pro řidiče včetně sociálního zařízení je součástí Zdravotního střediska. Garáže pro sanity jsou
v sousedství střediska.
2.3. Rozbor činnosti.
2.3.1.Základní údaje.
DZS zajišťuje převozy pacientů, zraněných včetně doprovodu. Sváží jednotlivé osoby na vyšetření dle
požadavků lékařů jednotlivých oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s. rovněž převáží pacienty na
vyšetření
do
jiných
ZZ.
DZS zajišťuje svoz biochemických materiálů z OKBH Nemocnice Český Krumlov,a.s. a i z jednotlivých
soukromých ordinací. Povinností DZS je zajistit návštěvní službu na LSPP Horní Planá.
DZS zajišťuje přepravu po celém okrese Český Krumlov včetně dálkových jízd na jednotlivá
specializovaná pracoviště.
2.3.1.1. Jednotlivá pracoviště DZS:
Český Krumlov
Kaplice
Horní Planá
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 6
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/8
Revize: 1
Frymburk
Loučovice
2.3.1.2. Organizační rozdělení pracovníků:
Vedoucí DZS
Dispečerky
Řidiči sanit nemocných a raněných
Garážmistr
Vrátný
Dispečerky ařidiči na pracovišti ČK pracují v nepřetržitém směnném provozu a řidiči ostatních pracovišť
v jednosměnném provozu.Plán směn zajišťuje vedoucí dopravy dle platné legislativy. Řidiči ve směně
jsou pracovně (v otázce organizace výjezdů a pracovního vytížení) podřízeni dispečerce. Všichni
pracovníci DZS jsou podřízeni vedoucímu dopravy.
Vedoucí dopravy, garážmistr a vrátní pracují na ranní směnu.
2.4. Pokyny k přepravě nemocných v Nemocnici Český Krumlov, a.s.
1
Dispečerka je zodpovědná za organizaci převozů pacientů, jejich rozmístění do sanit, počty
přepravovaných pacientů ve vozidle dle závažnosti stavu a druhu onemocnění.Rozhoduje též o
prioritách převozů pacientů.
2
U ležícího pacienta nebo imobilního zajistí řidič sanity pojízdné křeslo pro přepravu nemocného
k vozidlu. Křeslo je k dispozici na každém oddělení. Vždy při přepravě je řidič povinen pacienta
připoutat.
3
Při převozu imobilního pacienta je nápomocen s přesunem a usazením nebo uložením sanitář
oddělení. Pokud je doprovod zdravotníka vyžádán i během přepravy, zajistí přítomnost druhé osoby
dispečerka sanitářem z oddělení, ve výjimečných případech a pokud to nebude na úkor zajištění
přepravy ostatních pacientů, případně druhým řidičem. Odborný doprovod všeobecnou sestrou,
dětskou sestrou nebo porodní asistentkou zajišťují doprovod jednotlivá oddělení.
4
Každý převoz pacienta musí být doložen průvodkou. Ta je k dispozici pro dispečerky před jízdou
(plánované převozy).
5
Pacienti, kteří jsou propuštěni do domácího ošetření a jsou vybaveni léky z lékárny na 3 dny,řidič
sanity v nemocniční lékárně dle přání pacienta vyzvedne léky, které má pacient předepsané na
recept. O vyzvednutí léku řidiče informuje sestra ve službě.
6
Přeprava pacientů má prioritu vytíženosti DZS. Přeprava jiných osob a jiné naléhavé požadavky je
zadávána vedoucímu DZS nebo dispečerkám pouze vedoucími pracovníky ostatních úseků nebo
vedoucími směny.
7
Pracovníci DZS jsou vázáni dodržovat úmluvu o právech pacientů,o chartě práv dítěte a o chartě práv
a svobod starších občanů.
8
Pracovníci DZS jsou povinni nosit pracovní oděv, obuv (dle platné směrnice předsedy
představenstva)- jmenovky nebo identifikační nášivky.
9
Převoz pacienta musí být zabezpečeny co nejkratší době od nahlášení nebo po vyplnění
propouštěcích dokumentů na oddělení.Je nutné, aby požadavky z oddělení byly až na výjimečné
případy slučovány a pacienti určení k převozu daným směrem propouštěni ve stejnou dobu, při
hlášení je nutno uvádět počet pacientů – z toho na sedačce, nosítkách atd.
10 Při příjezdu do ZZ je řidič povinen pacienta předat fyzicky sestře konající službu. Totéž platí i pro
převoz do domácího ošetřování, řidič je povinen pacienta předat příbuzné osobě nebo případně
doprovodit až do bytu. V případě nemožnosti nemocného příbuzným předat a vyžaduje – li to
zdravotní stav nebo věk nemocného, je povinností řidiče přivézt pacienta zpět do ZZ na původní
oddělení a předat fyzicky sestře.
11 Při každém převozu pacienta je nutné zabezpečit jej před pádem, sesutím a je nutné v rámci
zvyšování bezpečnosti pacientů předcházet u pacientů při dopravě zraněním. Je povinností každého
řidiče sanitního vozu nebo jiného vozidla zajistit bezpečnost pacienta připoutáním bezpečnostními
pásy a usazením nemocného na sedačku v autě, která je pevně ukotvená ke konstrukci auta. Není
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 6
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/8
Revize: 1
povoleno pacienty a ostatní cestující převážet sanitou nebo jiným vozem ve stoje nebo na jiných
sedačkách, vozících, pokud není vozidlo vybaveno zádržným bezpečnostním systémem pro tento
účel (zákon. č. 361/200 Sb. – příloha č.1). Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro řidiče, který
přepravuje osobu, jejíž zdravotní stav neumožňuje použití zádržného bezpečnostního systému. Tyto
zdravotní důvody musejí být doloženy lékařským potvrzením. Toto potvrzení musí mít přepravovaná
osoba u sebe a prokázat se jím před jízdou.
12 Při převozu dětských pacientů je povinností řidiče sanitního vozu vybavit jej dětskou sedačkou a dítě
v sedačce řádně připoutat (zákon č. 361/2000 Sb. – příloha č. 1) Děti je zakázáno vozit na sedadle
vedle řidiče.
13 Řidiči sanitek přivážející a odvážející pacienty zastavují u pavilonů tak, aby byla zachována
průjezdnost dalším vozidlům.
14 Pacient s podezřením na infekční chorobu, MRSA apod. nebo již diagnostikovanou infekční chorobu,
MRSA apod. je převážen samostatně v sanitě a řidič je povinen dodržovat hygienická nařízení pro
převoz pacienta s tímto onemocněním. Pro tyto účely je na dispečinku připraven box s vybavením pro
převoz.
15 Povinné vybavení sanity:
-
Přikrývka pro pacienty včetně povlaku (jednorázového)
-
Jednorázové ochranné pomůcky pro personál (rukavice, rouška, igelitová zástěra,
případně jednorázový empír)
-
Odpadkový koš na infekční odpad (pevnostěnnýMedibox pro potřeby návštěvní
služby LSPP Horní Planá nebo igelitový jednorázový, uzavíratelný obal),
odpadkový koš nebo pytel na komunální odpad
-
Dezinfekce postřiková na povrch
-
Dezinfekce na ruce
2.5. Pracoviště DZS
2.5.1.dispečink, vrátnice, kancelář vedoucího DZS
Místnost dispečinku a vrátného se nachází v přízemí budovy u vjezdu do areálu. Součástí pracoviště je
sociální zařízení, sprcha, šatna pro dispečerky. Šatna je vybavena skříňkami. Vrátný má k dispozici skříň
na vrátnici.
Vedoucí DZS má k dispozici místnost v I. patře budovy, sociální zařízení je společné s RZP, která sídlí
v budově, používá společně s dispečinkem.
Obsluha BabyBoxu je popsána v PŘ BabyBox.
2.5.2.denní místnost řidičů
Místnost řidičů se nachází v prostoru budovy garáží a dílny. Součástí objektu jsou 3 místnosti, z toho dvě
jsou využívány pro přespání řidičů při ÚPS, jedna slouží jako denní místnost. Denní místnost je vybavena
skříňkou kuchyňské linky pro úschovu nádobí, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, chladničkou a
umyvadlem pro účel mytí nádobí. Součástí objektu je 2x sprchový box,2x sociální zařízení, šatna, která je
vybavena skříňkami. Každý řidič má k dispozici lůžkoviny, které se po zašpinění shromažďujína
dispečinku, odkud bude s ostatním prádlem DZS předávají na distribuční pracoviště v objektu prádelny.
Stejně se postupuje u pracovních oděvů. Úklid objektu je zajišťován dodavatelsky, odpad je likvidován dle
platné směrnice.
2.6. Údržba a garážování vozidel
Údržba služebních vozidel se provádí výlučně v prostoru dílny v areálu Nemocnice Český Krumlov,a.s..
K umývání vozidel slouží myčka v dolním prostoru garáží. Nepojízdná vozidla a vozidla a vozidla určená
k opravě nebo k vyřazení se odstavují na nádvoří dílny nebo do garáží. Opravy jednotlivých aut se
provádějí v autodílně. Odpadové ropné látky(vyjeté oleje) se slévají do určené a řádně označené nádoby
a po naplnění jsou odvezeny příslušnou oprávněnou firmou. Olejové, vzduchové a naftové filtry,
znečištěné textilie se ukládají na určeném a řádně označeném místě, v autodílně a jejich likvidaci provádí
oprávněná firma na základě smlouvy.
Vozidla musí být do opravy přistavována čistá a sanitní vozidla desinfikovaná. Rozsah a způsob opravy
určuje garážmistr po konzultaci s vedoucím DZS. Opravovat naložené vozidlo se smí jen výjimečně, a to
nelze-li zabezpečit složení materiálu jiným způsobem.Vozidla naložená nebezpečným nákladem nesmějí
být opravována v uzavřeném prostoru.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 6
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 7/8
Revize: 1
Kontrola podvozku vozidla může být prováděna při vypnutém motoru, vozidlo musí být zabezpečeno proti
samovolnému rozjetí, nesmí být zařazen žádný převodový stupeň. Kontrola a oprava sklápěcího zařízení
se může provádět až po zajištění zdvižené sklápěcí části pevnou vzpěrou. Zdvižené vozidlo musí být při
opravě řádně zajištěno. K opravám je nezbytné používat jen nástrojů, zařízení a pracovních pomůcek
(brýle, rukavice apod.). Na pracovišti a kolem opravovaného vozidla musí být vždy pořádek, nesmí zde
překážet předměty, které by mohly způsobit pracovní úraz. Vozidla se musí opravovat jen na základě
technologických postupů určených výrobcem. Každá oprava, výměna aku., pneu, ND, olejů a jiné
ošetření se zapisuje do provozní dokumentace vozidla.
Nepojízdná vozidla jsou odtahována do prostoru dílen. K odtahování vozidla lze použít tažného lana,
nebo tažné tyče. Při závadě řízení, nebo brzdové soustavy je odtažení zabezpečeno dodavatelsky
odtahovou službou. Odtahování zabezpečuje garážmistr. Tzv.roztahování vozidel za účelem uvedení
motoru do chodu je povoleno jen po komunikacích v areálu. Vozidla se závadou na brzdové soustavě
nebo řízení nesmí být nad montážní jámu nebo zvedací zařízení tlačena osobami. V případě dopravní
nehody služebního vozidla Nemocnice Český Krumlov, a.s. vyrozumí neprodleně řidič nebo dispečer
vedoucího dopravy, zajistí přivolání policie k vyšetření události.
Vozidla jsou garážovaná v přidělených garážích tak, aby mohly okamžitě vyjet bez couvání. Zapalování je
vypnuto, akumulátor je vypínačem odpojen (pokud je jím vozidlo vybaveno). Dveře kabiny nejsou
zamčeny. Při parkování vozidla na volném prostranství jsou úkony stejné, ale vozidlo je uzamčeno a
zajištěno proti zcizení. Záložní klíče od garáží jsou uloženy u garážmistra a na dispečinku.
V garážích je zakázáno doplňovat pohonné hmoty do nádrže,spouštět motor pokud je garáž uzavřena.
Spouštět motor je možné jen za účelem bezprostředního vyjetí vozidla z garáže. Při otevření vrat garáže
je řidič povinen tyto zajistit proti samovolnému zavření.V garážích nesmí být ukládány hořlavé předměty
nebo kapaliny.Řidič je zodpovědný za bezvadný pořádek a uložení nezbytných náhradních dílů a věcí
bezprostředně souvisejících s provozem vozidla(záložní pneu apod.) v garáži tak, aby nebyla ohrožena
bezpečnost z hlediska požární ochrany. Každé použití nebo poškození hasicího přístroje neprodleně
hlášeno svému nadřízenému. Garážování soukromých vozidel ve služební garáži je zakázané(výjimky
schvaluje předseda představenstva Nemocnice Český Krumlov,a.s.). Veškerá služební vozidla musí být
na předních dveřích(po obou stranách) označena minimálně názvem organizace.
Parkování soukromých vozidel zaměstnanců DZS je povoleno na místě k parkování určené.
2.7. Úklidový režim střediska.
2.7.1.Úklid kanceláří
Kanceláře, dispečink, sociální vybavení, místnosti řidičů a šatnou uklízí pracovníci úklidového střediska,
dodavatelskou službou
2.7.2. Úklid dílen:
Úklid těchto prostor zajišťuje garážmistr. Garážmistr rovněž zodpovídá za sběr některých druhů
nebezpečného odpadu, dle platné směrnice předsedy představenstva. Jedná se zejména o vyjetý
olej,olejové, vzduchové, palivové a pylové filtry, sběr ojetých pneumatik,opotřebovaných dílů vozidel.
Tento odpad soustřeďuje do určených nádob a poté se likviduje ve spolupráci s oprávněnou firmou.
Zodpovídá vedoucí DZS.
Fyzický úklid se provádí 1x za týden, sběr odpadu denně. V případě většího znečištění podlahy se úklid
provádí dle potřeby.
2.7.3. Mytí a následná dezinfekce sanitní a ostatních vozidel:
Řidiči jsou zodpovědní za úklid, mytí a dezinfekci vozidel. Dodržování úklidu uvnitř vozidla včetně kabiny
řidiče, včetně dezinfekce v prostoru pro převoz pacienta, zabezpečují řidiči vždy před ukončením služby,
nejméně jedenkrát denně. V případě potřísnění sanitního vozidla biologickým materiálem se provede
vždy dekontaminace, mechanická očista a dezinfekce před dalším převozem. – viz dezinfekční řád.
Ve vozidlech pro přepravu nemocných, pokud jsou tito podezřelí nebo nakaženi přenosnými nemocemi,
se kabina řidiče dezinfikuje jedenkrát denně a prostor pro pacienta po každém převozu dezinfekčním
přípravkem se širokým spektrem účinnosti. – viz dezinfekční řád
Venkovní mytí vozidel provádí řidič dle potřeby.
Při přepravě biologického materiálu nesmí dojít ke kontaminaci žádanky přepravovaným biologickým
materiálem § 5 odst.3 vyhl.č. 195/2005 Sb. Okamžitě po odběru se biologický materiál transportuje tak,
aby nedošlo k jeho znehodnocení fyzikálními vlivy a k ohrožení fyzických osob.
Biologický materiál je převážen v omyvatelných, dezinfikovatelných kontejnerech, - viz dezinfekční řád
příslušných pracovišť.
Při kontaminaci jakýmkoli materiálem interiéru sanity je za její likvidaci zodpovědný řidič vozidla – viz
dezinfekční řád.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 6
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 8/8
Revize: 1
Kontaminovanou plochu řidič překryje mulem namočeným do dezinfekčního roztoku s virucidním
působením na předepsanou dobu, pak odstraní a znovu desinfikuje otřením. Použité muly odkládá do
určených nádob nebo igelitových pytlů a odnáší na určené místo pro shromažďování odpadů.
Všechny osádky vozů mají k dispozici jednorázové gumové rukavice. – viz dezinfekční řád. Všichni
pracovníci DZS jsou povinni dodržovat hygienický a protiepidemický režim.
Při ošetřování pacienta v sanitě, je s použitým zdravotnickým materiálem nakládáno jako s biologickým
odpadem. Při aplikaci léku injekční stříkačkou nebo odběru biologického materiálu je zdravotnický
personál povinen veškerý použitý materiál v sanitním voze odhazovat do uzavíratelné nádoby z umělé
hmoty (Medibox), kterou řidič odnáší na shromaždiště nebezpečného odpadu (dle platné směrnice
předsedy představenstva).
Pracovníci DZS třídí odpady (dle platné směrnice předsedy představenstva).
Vytříděný odpad z místností (třídí pracovníci DZS) snáší z pracovišť do určených prostor pracovnice
úklidové firmy, za třídění a likvidaci odpadu ze sanitních vozidel je zodpovědný řidič.
Za organizaci likvidace „jiných odpadů“ z dílen a garáží je zodpovědný vedoucí dopravy.
2.7.4. Výměna ložního prádla u vozidel:
Lůžkoviny v sanitních vozech se používají jednorázově. Řidič je povinen vybavit sanitu tímto povlečením,
při znečištění jej likviduje jako komunální odpad, pokud je kontaminován biologickým materiálem, likviduje
ho jako nebezpečný odpad (infekční)
2.8. Závěrečná ustanovení:
Všichni pracovníci DZS jsou povinni se seznámit s tímto řádem.
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD DERMATOVENEROLOGICKÉ
ORDINACE V KAPLICI
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
PŘ - 7
Nahrazuje:
PŘ kožní ambulance Kaplice ze dne 20.1.2006
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Určena komu:
všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v této ordinaci
Rozdělovník:


Zpracoval:

27.7.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
zdravotničtí pracovníci, kteří pracují v ordinaci kožního lékaře Kaplice
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Hana Koclířová
všeobecná sestra
Přezkoumal:
27.7.2012
…..……………………………………………
Mgr. Dana Podholová
hlavní sestra
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 7
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/5
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 7 ...................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD LSPP KAPLICE ....................................................................................................... 4
2.1. Úvodní ustanovení ............................................................................................................................. 4
2.1.1.
Charakteristika oddělení ............................................................................................................. 4
2.1.2.
Stručný popis pracoviště ............................................................................................................ 4
2.1.3.
Ošetřování
pacientů……………………………………………………………………………………………………………
………………..4
2.1.4.
Sterilizace .................................................................................................................................. 4
2.1.5.
Desinfekce .................................................................................................................................. 5
2.1.6.Úklid………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…. 5
2.1.7.
Likvidace použitého materiálu: ................................................................................................... 5
2.1.8.
Manipulace s prádlem ................................................................................................................ 5
2.1.9.
Osobní hygiena zaměstnanců .................................................................................................... 5
2.1.10. Zdroj pitné vody .......................................................................................................................... 5
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 7
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ - 7
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/5
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 7
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/5
Revize: 1
2. Provozní řád dermatovenerologické ordinace v Kaplici
2.1. Úvodní ustanovení
Název zdrav. zařízení:
Adresa:
Dermatovenerologická ordinace v Kaplici
Fantova ul. č.25, Kaplice 38241
Provozovatel:
Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, IČ: 26095149
Spojení: telefonické:
380 313 812
Jméno ved. pracoviště:
MUDr. Ladislav Kindl, lékař
Hana Koclířová, všeobecná sestra
2.1.1. Charakteristika oddělení
Na ambulanci kožního lékaře je ordinace denně v pracovní dny od 7.00 – 15.30 hodin, včetně
polední 30 minutové přestávky.
2.1.2. Stručný popis pracoviště
Ordinace se sestává z těchto prostor, které se nachází v přízemí budovy
Čekárna, ordinace, přípravna sestry.
Vybavení místností je nábytkem, který je snadno omyvatelný, dezinfikovatelný. Stěny jsou
vymalovány, prostor kolem umyvadla a dřezu je opatřen dlaždicemi, v čekárně je kolem stěn
olejová malba.
Povrchy jsou omyvatelné a dezinfikovatelné, na podlaze je buď PVC nebo dlažba. V ordinaci
lékaře je zabudováno umyvadlo, v přípravny sestry dřez a umyvadlo.
Hygienické vybavení pro pacienty se nachází ve vestibulu-WC. Sprcha a WC pro personál se
nachází v přízemí budovy, taktéž úklidová komora, úklid zajišťuje dodavatelská firma - fa
UNICLEAN s.r.o.
2.1.3. Ošetřování pacientů:
Pacienti se vyšetřují v ordinaci vsedě na židli nebo vleže na vyšetřovacím lůžku. Lůžko je vybaveno
omyvatelnou podložkou a pod každého se jednotlivě podkládá papírové prostěradlo na jedno
použití (nebo pouze podobnaženou část těla).Před a po ošetření pacienta personál používá
k očistě rukou umyvadlo, tekuté mýdlo a ručník na jedno použití. Dezinfekce rukou personálu –
tekuté mýdlo, dezinfekční přípravek dle dezinfekčního řádu– ten se používá vždy po
zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým
prádlem a vždy před parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího
režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz. K utírání rukou se používá papírový ručník na
jedno použití. Při ošetřování pacientů personál používá jednorázové rukavice (v případě rizika
kontaminace biologickým materiálem), případně jednorázové sterilní rukavice, kůže nemocných se
desinfikuje určeným roztokem.
Přípravna je vybavena umyvadlem a dřezem pro potřeby mytí nástrojů apod., Ordinace je
vybavena umyvadlem.
2.1.4. Sterilizace
Použité nástroje jsou dekontaminovány, umyty, usušeny a následně sterilizovány v CS Nemocnice
Český Krumlov, a.s. Nástroje se sterilizují zatavené do folií nebo lukasteriku. Do folií nebo
lukasterikových sáčků jsou baleny nástroje a materiál v ordinaci a jsou dopravovány do CS
nemocnice, kde jsou zatavovány a sterilizovány. Přepravovány jsou v omyvatelné, dezinfikovatelné
a uzavíratelné přepravce. Přepravka je na CS desinfikována a vysterilizovaný materiál je v nádobě
přepravován zpět. Převoz zajišťuje dopravní služba Nemocnice – viz PŘ doprava a PŘ sterilizace.
Vysterilizovaný materiál je uložen ve skříni v ordinaci v druhém obalu – bubnu.
Ostatní zdravotnický materiál se skladuje ve skříních v ordinaci a přípravně.
4
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 7
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/5
Revize: 1
2.1.5. Dezinfekce
Pracovní plochy se denně otírají dezinfekčním přípravkem dle dezinfekčního řádu.
Běžný úklid všech prostor se provádí denně na vlhko při použití dezinfekčních přípravků
s detergenty – viz provozní řád.
Celkový úklid provádí úklidová firma dle jejich provozního řádu a prostory se malují se 1x za dva roky.
2.1.6. Úklid
Úklid pracoviště provádí úklidová firma. Za kvalitu úklidu je určená odpovědná všeobecná sestra.
Každé pracoviště má vyčleněné podle účelu použití vlastní úklidové pomůcky.
2.1.7. Likvidace odpadu
Veškerý odpad se likviduje denně. Nebezpečný odpad se ukládá do krytých nádob, bez další manipulace.
Použité stříkačky a jehly se odkládají do pevnostěnných nádob, bez dalšího oddělování.
Třídění odpadu se provádí dle platné směrnice předsedy představenstva.
2.1.8. Manipulace s prádlem
Znečištěný nebo použitý pracovní oděv se ukládá do pratelných pytlů v místnosti k tomu určené a
pak se odváží pracovníky prádelny do Nemocnice Český Krumlov,a.s. a dále pak k praní do
Č.Budějovic. Čisté prádlo se stejným způsobem přiváží do ordinace kožního lékaře Kaplice a
ukládá do skříně v ordinaci.
Kouření není povoleno, jídlo zaměstnanci konzumují v denní místnosti.
2.1.9. Osobní hygiena zaměstnanců
Osobní hygiena pro zaměstnance po ošetření pacienta se provádí na ošetřovně – desinfekčním mýdlem,
desinfekčním prostředkem a ochranným regeneračním krémem, osušení papírovým ručníkem. Celkovou
očistu provádějí pracovníci ve sprše.
2.1.10. Zdroj pitné vody:
Pitná voda je čerpána z obecního vodovodu.
5
PROVOZNÍ ŘÁD
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO
DOSPĚLÉ
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
PŘ - 8
Nahrazuje:
PŘ ze dne 15.1.2007
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Určena komu:
Zdravotnickým pracovníkům ordinace dotčené ordinace
Rozdělovník:


Zpracoval:

3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
pracovníci ordinace
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
MUDr. Miloslava Hrdinová
lékařka
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
Mgr. Dana Podholová
hlavní sestra
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 8
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/5
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 8 ...................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVODNÍ ORDINACE ............................................................................................. 4
2.1.
Úvodní ustanovení ............................................................................................................................. 4
2.1.2.. Charakteristika oddělení .................................................................................................................... 4
2.1.3. Ošetřování pacientů………………………………….……………………………………………...………4
2.1.4. Dezinfekce……………………………………………………………………………………………………4
2.1.5. Sterilizace…………………………………………………………………………………………………….4
2.1.6. Likvidace odpadu……………………………………………………………………………………………4
2.1.7. Manipulace s prádlem………………………………………………………………………………………5
2.1.8. Úklid ………………………………………………………………………………………………………….5
2.1.9. Osobní hygiena zaměstnanců …………………………………………………………………………….5
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 8
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: PŘ - 8
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/5
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 8
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/5
Revize: 1
2. Provozní řád závodní ordinace
2.1. Úvodní ustanovení
Název zdravotnického zařízení: Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
Adresa:
Tel.:
380 761 432
Vedoucí pracovník:
MUDr. Miloslava Hrdinová
2.1.1. Charakteristika oddělení
Zdravotnické zařízení ordinace praktického lékaře (dále PL) Nemocnice Český Krumlov, a.s. je otevřené
ambulantní zařízení primární péče pro dospělé. Je umístěno v areálu nemocnice v přízemí pavilonu
gynekologie – boční vchod. K ordinaci se přichází dlouhou chodbou, jejíž část u ordinace je větratelná a
slouží zároveň jako čekárna. Je vybavena věšákem, stolkem a omyvatelnými lavicemi a židlemi.
Z přístupové chodby je vchod na hygienické zařízení pacientů (2 WC a 2 umyvadla) + hygienické zařízení
personálu (WC, umyvadlo a sprchový kout).
Pracoviště ordinace Pl se stává ze 2 místností. Jedna slouží jako ordinační místnost pro lékaře a sestru.
Druhá místnost je určena jako šatna a sklad. Obě místnosti jsou vybaveny nábytkem s omyvatelnými
povrchy, podlahy kryty umělohmotnou omyvatelnou krytinou a dlažbou. Stěny ordinace jsou téměř do
poloviny výšky opatřeny omyvatelným nátěrem, kolem umyvadel kryty dlaždicemi a ostatní zdi jsou
opatřeny bílým nátěrem, který je každé 2 roky obnovován. Ve všech místnostech vybavených umyvadlem
je k dispozici tekoucí teplá a studená voda. Zdrojem vody je veřejný městský vodovod.
2.1.3. Ošetřování pacientů
Pacienti jsou vyšetřováni po omytí rukou mýdlem (tekuté z dávkovače) a po osušení rukou. K osušení
rukou používáme jednorázový materiál. Ruce si pracovníci dezinfikují vždy po zdravotnických výkonech u
fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před každým
parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku
nemocničních nákaz. K dezinfekci jsou používány schválené dezinfekční prostředky v předepsaných
koncentracích a dobách působení podle návodu výrobce. Všechny dezinfekční prostředky jsou pravidelně
střídány. Pro dezinfekci kůže používáme prostředky a antibakteriálním a virucidním účinkem. – viz
dezinfekční řád
2.1.4. Dezinfekce
Pracovní plochy jsou umývány a desinfikovány dle desinfekčního řádu. K pokrytí ošetřovatelského lůžka
na obnaženou část těla používáme jednorázový materiál, který po každém použití obměňujeme.
2.1.5. Sterilizace
Použité kovové nástroje jsou po předsterilizační přípravě (dekontaminace, omytí a osušení) uloženy do
obalů a odneseny ke sterilizaci do centrální sterilizace nemocnice. Po sterilizaci jsou přeneseny
v uzavřené kazetě do ordinace. V ordinaci jsou uloženy v obalu označeném datumem sterilizace a
expirace v uzavřené nádobě.
2.1.6. Likvidace odpadu
Odběry biologického materiálu se provádějí v ordinaci PL.Jednorázové rukavice pro ošetření pacienta
jsou po výkonu likvidovány spolu s infekčním odpadem. Použité jehly a stříkačky bez oddělování
vhazujeme do pevnostěnných obalů a jsou pravidelně odnášeny do skladu infekčního odpadu. Ostatní
infekční odpad je ukládán do nádob k tomu určených a je denně odnášen a ukládán do skladu infekčního
odpadu (zajišťují poučení pracovníci úklidového střediska nemocnice) Běžný komunální odpad je rovněž
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 8
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/5
Revize: 1
denně odnášen v uzavřených plastových pytlích na místo k tomu nemocnicí určené. Znečištěné sklo
vhazujeme do pevného kontejneru, který je k tomu určen a pravidelně je pracovníky úklidového střediska
odnášen k vyprázdnění.
2.1.7. Manipulace s prádlem
Čisté pracovní ochranné oděvy jsou uloženy v odděleném prostoru ve skříni. Jsou obměňovány po každé
kontaminaci biologickým materiálem, nejpozději 1 x týdně. Použité prádlo se ukládá do pytlů a 1 x týdně
je odnášeno do distribučního pracoviště prádelny. Prádlo kontaminované biologickým materiálem je
ukládáno do pytle s označením infekční prádlo.
Konzumace jídla a nápojů je povolena pouze ve vedlejší místnosti. Pracoviště je nekuřácké.
2.1.8. Úklid
Úklid je prováděn denně vlhkou metodou – zajišťuje úklidové středisko nemocnice.
2.1.9. Osobní hygiena zaměstnanců
Zaměstnanci mohou k osobní očistě použít sprchový kout, který je součástí komplexu prostor ordinace,
společně s WC.
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD LÉKÁRNY
NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV,A.S.
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
PŘ- 9
Nahrazuje:
PŘ lékárny ze dne 12.6.2009
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Určena komu:
Pracovníkům lékárny a všem ostatním zdravotnickým pracovníkům
Rozdělovník:


Zpracoval:

3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí lékárny
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
PharmDr. Jaroslav Prokopius
Vedoucí lékárny
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Jindřich Florián
vedoucí lékař zdravotnického úseku
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ- 9
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/7
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 9 ...................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD LÉKÁRNY ................................................................................................................ 4
2.1.
Úvodní ustanovení ............................................................................................................................. 4
2.2.
Úkoly a povinnosti .............................................................................................................................. 4
2.3.
Provoz lékárny ................................................................................................................................... 4
2.4.
Výdejní činnost v lékárně ................................................................................................................... 5
2.5.
Příprava léčiv ..................................................................................................................................... 5
2.6.
Zásobování a péče o zásoby ............................................................................................................. 5
2.7.
Kontrola ............................................................................................................................................. 5
2.8.
Dokumentace a záznamy .................................................................................................................. 5
2.9.
Vedoucí lékárník ................................................................................................................................ 6
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ- 9
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ- 9
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/7
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ- 9
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/7
Revize: 1
2. PROVOZNÍ ŘÁD LÉKÁRNY
2.1. Úvodní ustanovení
Provozní řád řeší v potřebném rozsahu problematiku lékárny.
Lékárna Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Brána 429
381 27 Český Krumlov
tel. č. 0420380761253
vedoucí lékárny: PharmDr. Jaroslav Prokopius
lékárna s odbornými pracovišti
Lékárna je umístěna v suterénu pavilonu dětského a gynekologického oddělení. Pracoviště se skládá
z těchto místností: oficína (místnost pro výdej léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky pro
veřejnost), místnost pro výdej léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky na žádanky pro
lůžková zařízení, sklad hromadně vyráběných léčivých přípravků, sklad prostředků zdravotnické techniky,
sklad hořlavin, příjem dodávek, 2 přípravny léčiv, přípravna roztoků, umývárna, denní místnost, šatna
ženy, šatna muži, sociální zařízení (WC a sprcha), úklidová komora.
provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
rozhodnutí o registraci NZZ: KUJCK 33166/2008 OSVZ - Křížová
vedoucí lékárník: odpovídá za chod a odbornou úroveň lékárny vedoucímu lékaři zdravotnického úseku
nemocnice
osvědčení: č. 256/2008, vydané dne 9.9.2008
otevírací doba lékárny: pondělí – pátek: 7:30 – 16:30 hod.
hlavní farmaceutický asistent: odpovídá za řízení ostatních farmaceutických asistentů a pomocných
pracovníků, dále za plnění hygienických a epidemiologických zásad.
2.2. Úkoly a povinnosti
Lékárny a výdejny zdravotnických prostředků (dále jen LZ) jsou zařízením lékárenské péče ve
smyslu zákona. Jejich hlavním úkolem je zabezpečit obyvatelstvo, zdravotnická zařízení a další zařízení
a organizace léčivými přípravky (dále jen LP), prostředky zdravotnické techniky (dále jen PZT) a
doplňkovým sortimentem.
LZ plní zejména tyto úkoly:
- připravuje a vydává LP a PZT
- zajišťuje předepsanou kontrolu
- stará se o odborný a etický růst svých pracovníků
- zabezpečuje své spádové území LP, PZT a dalším doplňkovým sortimentem
- poskytuje lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům odborné informace o LP a PZT
- instruuje zdravotnické pracovníky o zásadách uchovávání LP
- vede předepsanou dokumentaci, záznamy a evidenci
- podílí se na zvyšování zdravotního uvědomění obyvatelstva a vytváření zdravých životních podmínek
- v případě potřeby plní zvláštní úkoly dle pokynů registrujících orgánů.
Lékárna zajišťuje:
- přípravu individuálně připravovaných LP v rozsahu daném osvědčením,
- výdej LP a PZT pro veřejnost na recepty a poukazy,
- výdej LP a PZT na žádanky zdravotnických a veterinárních zařízení v rozsahu osvědčení,
- výdej LP a PZT na objednávky ostatních fyzických a právnických osob,
- prodej LP, PZT a doplňkového sortimentu.
2.3. Provoz lékárny
Rozsah provozní doby je stanoven v souladu s rozhodnutím registrujícího orgánu a místními
podmínkami. Práce v LZ se řídí obecně platnými právními předpisy a platnými směrnicemi Nemocnice
Český Krumlov, a.s. Provozně technická úroveň LZ a její vybavení musí odpovídat požadavkům platných
právních předpisů a platným směrnicím Nemocnice Český Krumlov, a. s. Dokumentace veškeré odborné
a hospodářské činnosti musí být vedena v souladu s platnými právními předpisy a platnými směrnicemi
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ- 9
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/7
Revize: 1
2.4. Výdejní činnost v lékárně
Výdejní činnost v lékárně musí být v souladu s platnými právními předpisy a platnými směrnicemi
Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nezbytnou součástí výdeje je poskytnutí odborných informací o léčivech
a zdravotnických prostředcích v potřebném rozsahu (správná dispenzační praxe).
2.5. Příprava léčiv
Individuální a hromadná příprava se provádí v souladu s platnými právními předpisy a platnými
směrnicemi Nemocnice Český Krumlov, a.s.
2.6. Zásobování a péče o zásoby
Lékárenské zařízení je zásobováno léčivy a zdravotnickými prostředky oprávněnými dodavateli. Po
uskutečněné dodávce je lékárna povinna zajistit včasnou přejímku, která zahrnuje kontrolu správnosti
dodávky v souladu s dodacími doklady. U léčiv je nutno ověřit doby použitelnosti, u léčivých látek a
léčivých přípravků, dodávaných v režimu surovin, rovněž certifikát. Zjištěné kvalitativní a kvantitativní
závady se řeší podle reklamačního řádu s dodavatelem. Vadné přípravky se ukládají odděleně a
příslušným způsobem se označí.
Ukládání a uchování LP, PZT, obalového a pomocného materiálu se řídí platnými právními předpisy a
platnými směrnicemi Nemocnice Český Krumlov, a.s., požadavky platného lékopisu nebo pokyny
výrobce. Uchovávání hořlavin se řídí platnými předpisy a normami. Při skladování se sledují doby
použitelnosti a doby platnosti certifikátů. Prošlá léčiva se vyřazují a ukládají odděleně a příslušným
způsobem se označí. Lékárna je povinna vyřadit, odděleně uložit a řádně označit léčiva a ZP, jejichž
použití bylo úředně pozastaveno. Lékárna je povinna oznámit v souladu s právními předpisy případné
důvodné podezření, že v důsledku závady léčiva nebo ZP došlo k poškození zdraví nebo nežádoucímu
účinku, nebo zjištěnou zjevnou závadu léčiva. Do konečného rozhodnutí nesmí být tato léčiva nebo ZP
vydávány. Lékárna je povinna zajistit likvidaci nepoužitelných léčiv a ZP prostřednictvím oprávněných
osob. Nepoužitelná léčiva nesmí být uložena v prostoru lékárny veřejně přístupném.
Zacházení s návykovými látkami se řídí platnými právními předpisy a platnými směrnicemi Nemocnice
Český Krumlov, a.s.
Inventarizace a inventury se provádí nejméně jednou ročně v souladu s platnými právními předpisy a
platnými směrnicemi Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Na doplňování LP a PZT se mohou podílet všichni odborní pracovníci LZ. Léčiva obsahující návykové
látky, uvedené v příloze 1. a 5. zákona č. 167/1998 Sb. doplňuje lékárník. Sanitářka doplňuje PZT,
pomocný a obalový materiál, a pod dozorem farmaceutického laboranta i LP. Přeplňování léčivých a
pomocných látek i léčivých přípravků musí být dokumentováno. Není přípustné vzájemně míchat léčivé a
pomocné látky a léčivé přípravky různých šarží.
2.7. Kontrola
Kontrola v lékárenských zařízeních se týká všech odborných činností v lékárně, zejména pak příjmu,
uchovávání, přípravy, výdeje a dokumentace. Kontrola se provádí v souladu s platnými právními předpisy
a platnými směrnicemi Nemocnice Český Krumlov, a.s.
2.8. Dokumentace a záznamy
Činnosti v lékárně spojené s příjmem, uchováváním a výdejem LP, léčivých a pomocných látek, PZT
a doplňkového sortimentu, přípravou a kontrolou LP musí být dokumentovány.
Hygienický řád a sanitační řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a platnými
směrnicemi Nemocnice Český Krumlov, a.s. Dokumentace, odpovídající platným předpisům, je součástí
provozního řádu lékárny.
Dokumentací přípravy léčiv se rozumí předpisy pro přípravu léčiv, plnění, označování a balení a
uchovávání léčiv:
-technologický předpis pro hromadnou přípravu léčiv do 20 balení konečného produktu, který obsahuje
zejména název a složení léčivého přípravku, stručný technologický postup přípravy, určení způsobu
balení a označení, výčet potřebných pomůcek, zařízení, přístrojů, pomocného materiálu a druhu obalu a
rozsah kontroly.Dokumentace pro uchovávání léčiv obsahuje zejména způsob a frekvenci ověřování
splnění požadovaných podmínek pro uchovávání, včetně způsobu uchovávání a označení léčiv
vyřazených z oběhu.
Záznam o přejímce LP tvoří dodací list s uvedenými šaržemi léčiv.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ- 9
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/7
Revize: 1
Záznam o analytické kontrole přijatých léčivých a pomocných látek musí obsahovat název látky, přijaté
množství, čísla šarží, čísla certifikátů, název dodavatele, datum příjmu a podpis pracovníka.
Záznam o přípravě a kontrole léčiv
-připravených individuálně obsahuje zejména popis všech provedených úprav, výčet druhů a množství
použitých prostředků pro balení a označování, druh sazby taxy laborum a podpis připravujícího
pracovníka,
-připravených hromadně do 20-ti balení konečného produktu obsahuje zejména název léčiva, použité
léčivé a pomocné látky a jejich množství, čísla certifikátů a výrobních šarží, údaje o provedení
jednotlivých dílčích činností a podpis pracovníků, které je prováděli, datum přípravy, údaje o vyráběném a
získaném množství. Nedílnou součástí dokumentace je podpis pracovníka který provedl kontroluv
požadovaném rozsahu.
Záznam o přeplňování léčivých a pomocných látek obsahuje údaje o názvu léčivé, nebo pomocné látky,
přeplňovaném množství, šarži, certifikátu, datu přeplňování a podpis pracovníka.
Záznam o sušení při sterilizační teplotě obalů, zařízení a předmětů obsahuje zejména datum sterilizace,
teplotu a čas sterilizace, popis náplně sterilizátoru a podpis pracovníka.
Záznamy o ověření účinnosti technologického a sterilizačního zařízení:
Ověření účinnosti sterilizátoru se provádí dvakrát ročně za použití bioindikátorů, ověření vyhodnocuje
akreditovaná zkušební laboratoř, která vystaví lékárně protokol o provedení zkoušky.
Ověření stanoveného měřidla – váhy – provádí ve dvouletém intervalu Český metrologický institut,
o ověření vystaví protokol a ověřené váhy označí kalibrační značkou.
Teploměr pro měření teplot v lednicích je kalibrován akreditovanou kalibrační laboratoří, kalibrace má
platnost 5 let, po uplynutí doby platnosti kalibrace je pořízen nový teploměr.
Záznamy o výdeji LP a PZT jsou:
-lékařský předpis, na kterém vydávající provádí záznamy požadované zvláštními předpisy,
-dodací list nebo daňový doklad, který musí obsahovat kromě údajů požadovaných zvláštními předpisy
také identifikaci odběratele (místa určení), odebraných léčivých přípravků nebo ZP, jejich množství,
podpis vydávajícího pracovníka; při dodávkách léčivých přípravků do jiných lékáren též čísla šarží nebo
datum jejich přípravy
Záznamy se provádí při výdeji, nebo bezprostředně po výdeji léčiv a ZP.
Záznamy o zjištění fyzického stavu zásob jednotlivých položek HVLP, ZP, léčivých a pomocných látek,
prováděné při pravidelných inventurách nebo inventarizacích se uchovávají po dobu pěti let.
2.9. Vedoucí lékárník
Vedoucím lékárníkem se rozumí držitel osvědčení ČLK pro příslušné LZ.
Vedoucí lékárník odpovídá zejména za
-vedení evidence vyplývající ze zákona o cenách a zákona o léčivech v platném znění, zejména cenovou
evidenci, označování zboží cenami, evidenci taxy laborum.
-to, že v lékárně jsou uloženy záznamy o kontrolách technického vybavení (tlakové nádoby, sterilizátory,
váhy a jiné přístroje) a dokumentace dle bodu 7. tohoto řádu.
-vedení evidence jedů a jiných látek škodlivých zdraví, které nejsou léčivy dle platných právních předpisů
-za to, že pracovníci lékárny budou vykonávat činnosti v souladu jejich kvalifikací a s právními předpisy
a že ji budou pouze takto vykonávat.
-zpracování, změny a doplňování předepsané dokumentace dle bodu 7. tohoto řádu,
Vedoucí lékárník
-zpracovává písemné instrukce pro zajištění požadavku standardnosti provádění přípravy a používání,
obsluhu technologických zařízení a jejich kontrolu,
-stanoví povinnosti lékárníkům, farmaceutickým laborantům a dalším pracovníkům v lékárně, stanoví
svého zástupce v souladu s Licenčním řádem ČLK, resp. zastupující lékárníky pro případ jeho
nepřítomnosti na pracovišt
-vypracuje pracovní náplně všem pracovníkům lékárny,
-dohlíží na dodržování tohoto řádu a právních předpisů ostatními pracovníky lékárny, a další odborné
vzdělávání zdravotnických pracovníků lékárny.
-odpovídá za to, že lékárenskou činnost lékárny zajišťuje dostatečný počet pracovníků s potřebnou
kvalifikací a praktickými zkušenostmi. Míra odpovědnosti a množství uložených úkolů pracovníkovi nesmí
být tak velká, že by to mohlo vést k ohrožení kvality přípravy a bezpečného výdeje léčiv,
-klade důraz na výuku, zácvik a kontinuální vzdělávání pracovníků podílejících se na přípravě a kontrole.
Instruuje i další pracovníky, zejména pracovníky pro úklid a služby.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ- 9
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 7/7
Revize: 1
PROVOZNÍ ŘÁD
„LÉKÁRNA U LVA“
ODLOUČENÉ ODDĚLENÍ PRO VÝDEJ LÉČIVÝCH
PŘÍPRAVKŮ A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
LEKÁRNY NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV,A.S.
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
PŘ- 10
Nahrazuje:
0
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Určena komu:
Pracovníkům lékárny a všem ostatním zdravotnickým pracovníkům
Rozdělovník:


Zpracoval:

3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí lékárny
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
PharmDr. Jaroslav Prokopius
vedoucí lékárny
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Jindřich Florián
vedoucí lékař zdravotnického úseku
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ- 10
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/6
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 10 .................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD LÉKÁRNY ................................................................................................................ 4
2.1.
Úvodní ustanovení ............................................................................................................................. 4
2.2.
Úkoly a povinnosti .............................................................................................................................. 4
2.3.
Popis pracoviště…………………………………………………………………………………………..… 4
2.3.
Provoz lékárny ................................................................................................................................... 5
2.4.
Výdejní činnost v lékárně ................................................................................................................... 5
2.5.
Příprava léčiv ..................................................................................................................................... 5
2.6.
Zásobování a péče o zásoby ............................................................................................................. 5
2.7.
Kontrola ............................................................................................................................................. 5
2.8.
Dokumentace a záznamy .................................................................................................................. 5
2.9.
Vedoucí lékárník ................................................................................................................................ 6
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ- 10
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č. PŘ - 10
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/6
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ- 10
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/6
Revize: 1
2. PROVOZNÍ ŘÁD LÉKÁRNY
2.1. Úvodní ustanovení
Provozní řád řeší v potřebném rozsahu problematiku lékárny.
Lékárna Nemocnice Český Krumlov,a.s., odloučené pracoviště pro výdej léčivých přípravků a
zdravotnických prostředků – Lékárna U Lva, Frymburk 193, 382 79
vedoucí lékárny: PharmDr. Jaroslav Prokopius
lékárna s odbornými pracovišti
provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
vedoucí lékárník: odpovídá za chod a odbornou úroveň lékárny vedoucímu lékaři zdravotnického úseku
nemocnice
otevírací doba lékárny: pondělí – pátek: 7:30 – 16:30 hod.
hlavní farmaceutický asistent: odpovídá za řízení ostatních farmaceutických asistentů a pomocných
pracovníků, dále za plnění hygienických a epidemiologických zásad.
2.2
Úkoly a povinnosti
Lékárny a výdejny zdravotnických prostředků (dále jen LZ)jsou zařízením lékárenské péče ve smyslu
zákona. Jejich hlavním úkolem je zabezpečit obyvatelstvo, zdravotnická zařízení a další zařízení a
organizace léčivými přípravky (dále jen LP), prostředky zdravotnické techniky (dále jen PZT) a
doplňkovým sortimentem.
LZ plní zejména tyto úkoly:
- připravuje a vydává LP a PZT
- zajišťuje předepsanou kontrolu
- stará se o odborný a etický růst svých pracovníků
- zabezpečuje své spádové území LP, PZT a dalším doplňkovým sortimentem
- poskytuje lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům odborné informace o LP a PZT
- instruuje zdravotnické pracovníky o zásadách uchovávání LP
- vede předepsanou dokumentaci, záznamy a evidenci
- podílí se na zvyšování zdravotního uvědomění obyvatelstva a vytváření zdravých životních podmínek
- v případě potřeby plní zvláštní úkoly dle pokynů registrujících orgánů.
Lékárna zajišťuje:
- výdej LP a PZT pro veřejnost na recepty a poukazy,
- výdej LP a PZT na žádanky zdravotnických a veterinárních zařízení v rozsahu osvědčení,
- výdej LP a PZT na objednávky ostatních fyzických a právnických osob,
- prodej LP, PZT a doplňkového sortimentu
2.3. Popis pracoviště
Lékárna je umístěna v přízemí. Pracoviště se skládá z těchto místností: oficína (místnost pro výdej
léčivých přípravků a zdravotnických prostředků), sklad, místnost pro příjem zásob s prostorem pro práci
lékárníka, místnost pro úpravu léčivých přípravků, sociální zařízení (WC), chodba zadního vchodu,
prostor pro úklidové prostředky - úklidová komora s výlevkou. Lékárna má dva vchody, jeden vchod do
oficíny (pro veřejnost) a jeden zadní vchod (pro příjem dodávek a pro zaměstnance).
2.4. Provoz lékárny
Rozsah provozní doby je stanoven v souladu s rozhodnutím registrujícího orgánu a místními
podmínkami. Práce v LZ se řídí obecně platnými právními předpisy a platnými směrnicemi Nemocnice
Český Krumlov, a.s. Provozně technická úroveň LZ a její vybavení musí odpovídat požadavkům platných
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ- 10
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/6
Revize: 1
právních předpisů a platným směrnicím Nemocnice Český Krumlov, a.s. Dokumentace veškeré odborné
a hospodářské činnosti musí být vedena v souladu s platnými právními předpisy a platnými směrnicemi
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
2.5. Výdejní činnost v lékárně
Výdejní činnost v lékárně musí být v souladu s platnými právními předpisy a platnými směrnicemi
Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nezbytnou součástí výdeje je poskytnutí odborných informací o léčivech
a zdravotnických prostředcích v potřebném rozsahu (správná dispenzační praxe).
2.6. Zásobování a péče o zásoby
Lékárenské zařízení je zásobováno léčivy a zdravotnickými prostředky oprávněnými dodavateli.
Po uskutečněné dodávce je lékárna povinna zajistit včasnou přejímku, která zahrnuje kontrolu správnosti
dodávky v souladu s dodacími doklady. U léčiv je nutno ověřit doby použitelnosti, u léčivých látek a
léčivých přípravků, dodávaných v režimu surovin, rovněž certifikát. Zjištěné kvalitativní a kvantitativní
závady se řeší podle reklamačního řádu s dodavatelem. Vadné přípravky se ukládají odděleně a
příslušným způsobem se označí.
Ukládání a uchování LP, PZT, obalového a pomocného materiálu se řídí platnými právními
předpisy a platnými směrnicemi Nemocnice Český Krumlov, a.s., požadavky platného lékopisu nebo
pokyny výrobce. Uchovávání hořlavin se řídí platnými předpisy a normami. Při skladování se sledují doby
použitelnosti a doby platnosti certifikátů. Prošlá léčiva se vyřazují a ukládají odděleně a příslušným
způsobem se označí. Lékárna je povinna vyřadit, odděleně uložit a řádně označit léčiva a ZP, jejichž
použití bylo úředně pozastaveno. Lékárna je povinna oznámit v souladu s právními předpisy případné
důvodné podezření, že v důsledku závady léčiva nebo ZP došlo k poškození zdraví nebo nežádoucímu
účinku, nebo zjištěnou zjevnou závadu léčiva. Do konečného rozhodnutí nesmí být tato léčiva nebo ZP
vydávány. Lékárna je povinna zajistit likvidaci nepoužitelných léčiv a ZP prostřednictvím oprávněných
osob. Nepoužitelná léčiva nesmí být uložena v prostoru lékárny veřejně přístupném.
Zacházení s návykovými látkami se řídí platnými právními předpisy a platnými směrnicemi
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Inventarizace a inventury se provádí nejméně jednou ročně v souladu s platnými právními
předpisy a platnými směrnicemi Nemocnice Český Krumlov, a.s.
2.7. Kontrola
Kontrola v lékárenských zařízeních se týká všech odborných činností v lékárně, zejména pak
příjmu, uchovávání, výdeje a dokumentace. Kontrola se provádí v souladu s platnými právními předpisy a
platnými směrnicemi Nemocnice Český Krumlov, a.s.
2.8. Dokumentace a záznamy
Činnosti v lékárně spojené s příjmem, uchováváním a výdejem LP, léčivých a pomocných látek,
PZT a doplňkového sortimentu, přípravou a kontrolou LP musí být dokumentovány.
Hygienický řád a sanitační řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a platnými
směrnicemi Nemocnice Český Krumlov, a.s. Dokumentace, odpovídající platným předpisům, je součástí
provozního řádu lékárny.
Záznam o přejímce LP tvoří dodací list s uvedenými šaržemi léčiv.
Záznamy o ověření účinnosti technologického a sterilizačního zařízení:
Teploměr pro měření teplot v lednicích je kalibrován akreditovanou kalibrační laboratoří, kalibrace
má platnost 5 let, po uplynutí doby platnosti kalibrace je pořízen nový teploměr.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ- 10
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/6
Revize: 1
Záznamy o výdeji LP a PZT jsou:
-lékařský předpis, na kterém vydávající provádí záznamy požadované zvláštními předpisy,
-dodací list nebo daňový doklad, který musí obsahovat kromě údajů požadovaných zvláštními předpisy
také identifikaci odběratele (místa určení), odebraných léčivých přípravků nebo ZP, jejich množství,
podpis vydávajícího pracovníka; při dodávkách léčivých přípravků do jiných lékáren též čísla šarží nebo
datum jejich přípravy
Záznamy se provádí při výdeji, nebo bezprostředně po výdeji léčiv a ZP.
Záznamy o zjištění fyzického stavu zásob jednotlivých položek HVLP, ZP, léčivých a pomocných
látek, prováděné při pravidelných inventurách nebo inventarizacích se uchovávají po dobu pěti let.
2.9. Vedoucí lékárník
Vedoucím lékárníkem se rozumí držitel osvědčení ČLK pro příslušné LZ.
-stanoví povinnosti lékárníkům, farmaceutickým laborantům a dalším pracovníkům v lékárně, stanoví
svého zástupce v souladu s Licenčním řádem ČLK, resp. zastupující lékárníky pro případ jeho
nepřítomnosti na pracovišti,
-vypracuje pracovní náplně všem pracovníkům lékárny,
-dohlíží na dodržování tohoto provozního řádu a platných právních předpisů a platných směrnic
Nemocnice Český Krumlov, a.s. ostatními pracovníky lékárny.
-odpovídá za to, že lékárenskou činnost lékárny zajišťuje dostatečný počet pracovníků s potřebnou
kvalifikací a praktickými zkušenostmi. Míra odpovědnosti a množství uložených úkolů pracovníkovi nesmí
být tak velká, že by to mohlo vést k ohrožení kvality přípravy a bezpečného výdeje léčiv,
-klade důraz na výuku, zácvik a kontinuální vzdělávání pracovníků podílejících se na přípravě a kontrole.
Instruuje i další pracovníky, zejména pracovníky pro úklid a služby.
PROVOZNÍ ŘÁD
Název:
PROVOZNÍ ŘÁD INTERNÍHO ODDĚLENÍ –
LŮŽKOVÁ ČÁST
Evidenční značka:
PŘ - 11
Identifikace:
Určena komu:
Nahrazuje:
PŘ ze dne 12.7.2011
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize
01/2014
všem pracovníkům interního oddělení
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník interního oddělení
intranet NČK, a.s.
Rozdělovník:
Zpracoval:
3.8.2012
…..……………………………………………
Hana Bořecká
vrchní sestra
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Jindřich Florián
primář oddělení
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 11
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/8
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 11 .................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD INTERNÍHO ODDĚLENÍ – LŮŽKOVÁ ČÁST.......................................................... 4
2.1.
Základní údaje: .................................................................................................................................. 4
2.2.
Hlavní úkoly oboru ............................................................................................................................ 4
2.3. Organizační struktura a členění interního oddělení Nemocnice ...................................................... 4
2.3.1.
Ambulantní část.......................................................................................................................... 4
2.3.2.
Lůžková část............................................................................................................................... 5
2.4. Provoz oddělení................................................................................................................................ 5
2.4.1.
Ambulantní část.......................................................................................................................... 5
2.4.2.
Lůžková část............................................................................................................................... 5
2.5. Režimová opatření............................................................................................................................. 6
2.5.1.
Příjem pacientů........................................................................................................................... 6
2.5.2.
Režim dne .................................................................................................................................. 6
2.5.3.
Ošetřování nemocných .............................................................................................................. 7
2.5.4.
Odběr a zacházení s biologickým materiálem ........................................................................... 7
2.5.5.
Postup při výskytu nemocniční nákazy ...................................................................................... 7
2.5.6.
Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce ....................................................................... 7
2.5.7.
Manipulace s prádlem ................................................................................................................ 8
2.5.8.
Úklid............................................................................................................................................ 8
2.5.9.
Odpady ....................................................................................................................................... 8
2.5.10.
Manipulace se stravou ............................................................................................................ 8
2.5.11.
Výtahy ..................................................................................................................................... 8
2.6.
Další obecná pravidla ........................................................................................................................ 8
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 11
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: PŘ - 11
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/8
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 11
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/8
Revize: 1
2. PROVOZNÍ ŘÁD INTERNÍHO ODDĚLENÍ – LŮŽKOVÁ ČÁST
2.1. Základní údaje:
Oddělení interní, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429,
tel. 380 761 280, primář oddělení MUDr. Jindřich Florián
2.2. Hlavní úkoly oboru
Předmětem vnitřního lékařství je poskytování komplexní léčebné a preventivní péče o dospělou populaci
na úseku interních chorob, tj. diagnostiky, léčby a prevence chorob vnitřních orgánů, (ve většině případů
nechirurgické povahy) v ambulancích a na lůžkách interního oddělení Nemocnice Č. Krumlov, a.s.
Základními charakteristikami oboru všeobecného interního lékařství jsou
•
převaha nemocných středního a vyššího věku
•
polymorbidita nemocných vyžadující celostní přístupy
•
rychlé změny zdravotního stavu, které vyžadují intenzivní diagnostickou a léčebnou péči
•
včasná integrace výsledků klinických studií a evidence based medicine do široké praxe
•
plánování farmakoterapie u polymorbidních nemocných se znalostí interakcí a vedlejších účinků
léků
•
mezi základní úkoly patří školící i doškolovací činnost v oboru.
Interní oddělení nemocnice poskytuje komplexní léčebnou péči všem nemocným s akutními interními
chorobami, včetně závažných stavů, a všem nemocným s chronickými interními onemocněními.
Pokud to vyžaduje závažnost stavu, charakter onemocnění nebo potřeba specializované nebo super
specializované péče či zákroku, jsou vybraní nemocní odesíláni na lůžka nebo na konsiliární vyšetření do
regionálních či fakultních nemocnic.
Interní oddělení spolupracuje s odděleními ostatních klinických oborů a odděleními společných léčebných
a vyšetřovacích složek, které jsou zabezpečeny po dobu celých 24 hodin. Spolupracuje s rehabilitačním
oddělením. V péči o život ohrožující stavy JIP úzce spolupracuje s ARO. Při zajišťování péče o
onkologicky nemocné spolupracuje s oddělením klinické onkologie. Především v akutní medicíně
zajišťuje také péči o nemocné z hraničních oborů.
Interní oddělení nemocnice se dále podílí na zajišťování prázdninové praxe studentů lékařských fakult a
dále na praktické výuce studentů SZŠ.
Cílem oboru je zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva v oblastech, jež jsou předmětem vnitřního
lékařství, pomocí rychlé diagnostiky řešit základní příčiny interních onemocnění, zajištění jejich odborné
léčby, primární i sekundární prevence zejména onemocnění hromadného výskytu.
Pro dosažení těchto cílů je nutné zajištění integrace stěžejních poznatků k posouzení stavu nemocného
se závažnou symptomatologií v nejširších souvislostech, stanovit základní diagnózu a ve spolupráci
s dalšími obory vnitřního lékařství i specialisty neinterních oborů zajistit léčbu odpovídající současným
možnostem lékařské vědy a ekonomickým možnostem státu.
2.3. Organizační struktura a členění interního oddělení Nemocnice
Interna je oddělením nemocnice se složkou ambulantní a lůžkovou.
2.3.1. Ambulantní část
má tyto součásti:
hemodialyzační středisko
přijímací kancelář
odborné ordinace:
-kardiologie
-gastroenterologie (včetně endoskopií)
-diabetologie
-endokrinologie
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 11
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/8
Revize: 1
-nefrologie
-hematologie
-všeobecná interna
-funkční diagnostika (ergometrie,echokardiografie )
-neurologická
2.3.2. Lůžková část
Lůžkové oddělení má 67 lůžek včetně 6 lůžek JIP a 1 lůžka v nadstandardním pokoji
V čele interního oddělení stojí primář, který organizuje, řídí a kontroluje chod celého oddělení. Za tuto
činnost odpovídá vedoucímu zdravotní péče nemocnice. V otázkách odborného rázu je jeho rozhodnutí
v rámci oddělení konečné a závazné pro všechny pracovníky. V otázkách péče o pracující v mzdovém
zařazení, i v některých otázkách provozu vyžaduje vyjádření, nebo souhlas ředitele nemocnice, jeho
náměstka event. odborové organizace. V nepřítomnosti primáře ho zastupuje jeho zástupce, v případě
absence obou, pověřený lékař s vyšší atestací v oboru. Primář oddělení je odpověden za evidenci a
hospodaření s opiáty a na poli účelné farmakoterapie, účastní se sestavování pozitivních listů.
Primář oddělení, jeho zástupce i další lékaři oddělení pracují podle náplně práce a podle daných
kompetencí.
Vedoucí lékaři HDS a JIP a lékaři na oddělení i v ambulantní složce zodpovídají primáři za racionální
indikace vyšetření, účelnou farmakoterapii i rehabilitaci nemocných.
Transfúzním lékařem oddělení je atestovaný hematolog.
Vrchní sestra zodpovídá za úroveň ošetřovatelské péče na interním oddělení. Řídí a kontroluje kvalitu
poskytované péče spolu s vedením nemocnice, přijímá a propouští podřízené pracovníky. Odpovídá za
dodržování hygienicko-epidemiologických předpisů, za dodržování pravidel BOZP na int. oddělení. Řídí,
organizuje a kontroluje práci staničních sester a ostatních pracovníků nelékařských oborů.
Staniční sestry odpovídají za úroveň ošetřovatelské péče v rámci stanice, dohlíží na úroveň odbornosti,
kvality péče, odpovídají za včasné a přesné plnění ordinací lékaře, za vedení sesterské dokumentace
včetně ošetřovatelských plánů. Dále odpovídají za rozpis služeb ošetřovatelského personálu, za
bezpečný a funkční chod stanice v oblasti ošetřovatelské péče.
Povinnosti a práva pracovníků dále stanoví organizační a provozní řád nemocnice a jednotlivé pracovní
náplně činnosti a kompetence.
2.4. Provoz oddělení
Provoz interního oddělení je řízen zásadami potřeb zdravotní péče o nemocné a je koordinován
s ostatními odděleními tak, aby umožňoval komplexní péči a účelné využití personálu, lůžkového fondu,
přístrojové techniky, pracovišť a léčebných prostředků.
2.4.1. Ambulantní část
viz samostatný provozní řád
2.4.2. Lůžková část
Péče o nemocné vyžadující hospitalizaci na interním oddělení je organizována na třech stanicích.
3. patro - Jednotka intenzivní péče - zajišťuje terapii nemocných s ohroženými životními funkcemi (6
lůžek)
5. a 6. patro jsou standardní oddělení smíšená, celkem 61 lůžek.
5. patro má 30 lůžek, včetně 1 lůžka nadstandardního pokoje.
6. patro má 31 lůžek.
1
Základní pracovní doba na lůžkové části je 7.00 - 15.30 pro lékaře a úps. Ošetřovatelský personál
pracuje v nepřetržitém provozu dle rozpisu směn.
2
Lékařské hlášení se koná denně od 7.30 a jeho součástí je RTG vizita za přítomnosti rentgenologa.
Účastní se i vrchní sestra, která denně informuje kolektiv lékařů o problémech v ošetřovatelské péči a
naopak podněty od lékařů předává staničním sestrám.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 11
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/8
Revize: 1
3
Ordinace, stav nemocného, stanovený způsob léčení a další potřebná vyšetření a výkony zapisuje
lékař do dekurzu denně. Výsledky vyšetření z jiných oddělení, zejména RTG a laboratoří, dále
konziliárních vyšetření se vylepují jako zvláštní součást chorobopisu. Pečlivě a úplně provádí lékaři
účtování pro pojišťovny, za kompletní vyúčtování péče o cizince odpovídá propouštějící lékař. Dbá na
pečlivé a úplné vyplnění povinných hlášení (nežádoucí účinky léků, onkologické hlášení, infekční
hlášení apod.)
4
U každého nemocného provádí lékař preventivní onkologickou prohlídku.
5
Primářská vizita se koná v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek podle rozpisu. Lékařská vizita na odděleních
je prováděna denně od 8.30, odpolední vizita v 17.00. Vizit se účastní lékaři, staniční sestry a
skupinové sestry. Primářských vizit se účastní rovněž vrchní sestra.
6
Léky jsou přijímány z ústavní lékárny do lékárny oddělení na základě objednávky přes PC a
vydávány vrchní sestrou podle potřeby na jednotlivé stanice. Pravidelně je kontrolována účelná
preskripce a hospodaření s léky a dále expirace léčiv.
7
Žádanky na odborná konziliární vyšetření a na sanity vystavuje a podepisuje lékař.
8
Zemřelí nemocní zůstávaní po úmrtí 2 hodiny na lůžku. Lékař vyplní List o prohlídce mrtvého a
Průvodní list k pitvě. Péči o tělo nemocného, včetně řádného označení, provede ošetřovatelský
personál. Lékař informuje příbuzné telefonicky dle platné vnitřní legislativy. Sanitář odváží tělo
zemřelého na patologii na zvlášť k tomu vyčleněném vozíku.
9
Zdravotnická dokumentace včetně ošetřovatelské je vedena na tiskopisu v rozsahu určeném
příslušnými přepisy. Propouštěcí zprávy sepisují lékaři, každá zpráva je kontrolována a podepsána
primářem oddělení.
10 Mezi pacienty provádějí lékaři zdravotně výchovnou činnost se zaměřením na základní problémy
prevence chorob hromadného výskytu.
11 Konziliární službu v pracovní době zajišťují plně kvalifikovaní lékaři s vyšší atestací.
12 ÚPS vykonávají současně dva lékaři, rozpis služeb provádí zástupce primáře.
13 První lékař ÚPS zodpovídá za JIP, HDS, LDN a provádí konsilia na jiných odděleních. V případě
potřeby je konzultován lékařem druhé služby.
14 Druhý lékař ÚPS přijímá nemocné na standardní oddělení a vykonává na těchto odděleních vizity,
včetně oddělení ONP 7. patra.
15 Ve zvlášť složitých případech mohou být konzultováni primář nebo jeho zástupce, kteří se střídají
v příslužbách.
16 Chorobopisy se na odděleních skladují 1 rok po propuštění nemocných, poté jsou předány do
ústavního archivu.
17 Komplexní ošetřovatelskou péči vykonávají pracovníci ošetřovatelského týmu podle ordinací lékaře a
svých náplní práce.
2.5. Režimová opatření
2.5.1. Příjem pacientů
Přijímací kancelář - nepřetržitý provoz 24 hodin.
Při akutním ohrožení života nemocného je možný příjem rovnou na JIP int. oddělení.
Při přijetí pacienta k hospitalizaci jsou civilní oděv a obuv uloženy v centrální šatně nebo ve skříních na
pokoji nemocných .Je používáno ústavní oblečení. Vlastní prádlo lze používat pouze v případě, není-li
z lékařského hlediska námitek.
2.5.2. Režim dne
buzení nemocných
6.30
snídaně
7.15
oběd
11.30
odpolední klid
13.00 - 15.00
večeře
17.00
noční klid
21.00
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 11
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 7/8
Revize: 1
Všichni nemocní jsou seznámeni s nemocničním řádem, domácím řádem oddělení, právy pacientů a
etickým kodexem sester, které jsou vyvěšeny na chodbě. Návštěvy jsou umožněny kdykoli během dne,
ve večerních hodinách se souhlasem lékaře. Na odděleni JIP jsou povoleny návštěvy pouze se svolením
lékaře a jsou povinni dodržovat zvláštní režimová opatření dle vyhl. č.195/2005. (jednorázové návleky na
boty a ochranný plášť). Informace o stavu nemocných podávají lékaři denně.
2.5.3. Ošetřování nemocných
Zdravotničtí pracovníci jsou povinni nosit čisté ochranné prostředky, určené pouze pro vlastní oddělení.
Při práci na jiném oddělení jsou povinni používat ochranné prostředky tohoto oddělení.(JIP, sály apod.).
Dle vyhlášky č.195/2005 Sb. jsou všichni pracovníci povinni dodržovat § 7, odst. 5, písm. a
K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po dezinfekci rukou.
Dezinfekce rukou se provádí vždy po manipulaci s použitým prádlem, biologickým materiálem nebo po
zdravotnických výkonech u nemocných, a vždy před každým parenterálním výkonem a při uplatňování
bariérového ošetřovacího režimu.
K utírání rukou se používá jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících.
Mytí a dezinfekce podložních mís, močových lahví a přenosných WC se provádí v čistící místnosti na
každé stanici dle dezinfekčního řádu.
Po dezinfekci jsou podložní mísy, močové lahve a přenosná WC umístěny:
−
5. patro – v příslušné skladové místnosti
−
6. patro – podložní mísy a močové lahve v uzavřené skříni na čistící místnosti, v místnosti WC
s bezbariérovým vstupem jsou umístěny přenosné toaletní židle. Jsou odděleny omyvatelným
závěsem, který se dezinfikuje dle rozpisu. Před použitím se přenosná toaletní židle omyje
dezinfekčním prostředkem.
−
JIP – jako 6.patro
Pomůcky pro osobní hygienu se používají v souladu s §7 dost 5 c) vyhl. č. 195/2005 Sb., každý pacient
má po celou dobu pobytu svou pomůcku.
Při vyšetřovacích, diagnostických, ošetřovatelských a terapeutických postupech vztahujících se
k parenterálním zákrokům se striktně dodržují zásady asepse.
U laryngoskopů se postupuje při desinfekci podle aktuálně schválených, doporučených zásad dezinfekce
těchto přístrojů a obalů (viz omyvatelná a dezinfikovatelná nádoba). Odnímatelná část (lžíce) se používá
jednorázově.
Hygiena chodících nemocných je zajišťována jedenkrát denně, případně dle potřeby. U imobilních
nemocných podle potřeby, celková koupel minimálně jedenkrát týdně.
2.5.4. Odběr a zacházení s biologickým materiálem
Odběr biologického materiálu se provádí na ošetřovnách, u nechodících v nejnutnějším případě na lůžku.
K odběru se používají jednorázové sterilní pomůcky a jednorázové rukavice, zvlášť pro každou fyzickou
osobu. Odebraný biologický materiál se ukládá do speciálních dezinfikovatelných přepravek
a odnáší se ihned do laboratoře. Přepravky se dezinfikují 1x denně – viz dezinfekční řád.
Žádanka o vyšetření biologického materiálu musí obsahovat údaje, které jsou dány vyhláškou
č. 195/2005 Sb. Při kontaminaci žádanky biologickým materiálem se tato likviduje a nahradí novou.
2.5.5. Postup při výskytu nemocniční nákazy
Nozokomiální nákazu hlásí lékař ústavnímu hygienikovi a v kopii hlavní sestře. Infekční nákazu a
hromadný výskyt nákazy, nemocniční nákaza, která vedla k těžkému poškození zdraví nebo úmrtí z této
příčiny hlásí ošetřující lékař KHS (tel.: 736 514 379, 387 712 711) buď telefonicky okamžitě, nebo posílá
na KHS (protiepidemické odd., Havraní 594, Český Krumlov) propouštěcí, resp. překladovou zprávu.
2.5.6. Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce
Po použití nástrojů a pomůcek se provádí dekontaminace virucidním prostředkem.
Materiál a pomůcky jsou sterilizovány v centrální sterilizaci v lukasterikových nebo foliových obalech.
Předsterilizační přípravu provádí službu mající sestra.
Dekontaminace nástrojů je prováděna na inspekčním pokoji ve zvláštní výlevce, určené pouze k tomuto
účelu virucidním dezinfekčním prostředkem , poté- mechanická očista ,- osušení a uložení do obalů.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 11
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 8/8
Revize: 1
Na každém oddělení je řádně vyvěšeno v jaké koncentraci a po jakou dobu se provádí dekontaminace
nástrojů, pomůcek a dezinfekce ploch.
Vysterilizovaný materiál z centrální sterilizace se přenáší v dalším (druhém) obalu a ukládá se do skříně.
2.5.7. Manipulace s prádlem
Výměna lůžkovin se provádí dle potřeby nejméně jedenkrát týdně. Použité prádlo se neroztřepává a dává
se bez počítání rovnou do pytlů, shozem se dopravuje a skladuje v místnosti k tomu určené v suterénu
budovy. Shoz se dezinfikuje 1x za 3 měsíce, při znečištění ihned. Plynování je prováděno 1x ročně.
Použité prádlo se odváží z oddělení pravidelně v pracovní dny.
Personál, který manipuluje s použitým prádlem, používá ochranné pomůcky (rukavice, empír, maska) a
po ukončení manipulace si dezinfikuje ruce.
Čisté prádlo přivezené z prádelny se ukládá do vestavěných skříní na chodbě oddělení. S prádlem se
nakládá dle vyhlášky č.195/2005 Sb.
2.5.8. Úklid.
Úklid pracovních ploch je na každém pracovišti je prováděn dle dezinfekčního řádu interního oddělení a
v souladu s vyhláškou č.195/2005 Sb. Malování na standardních odd. je prováděno 1x za 2 roky na odd.
JIP 1x ročně. Úklid provádí úklidová firma, zodpovídá staniční sestra.
2.5.9. Odpady
Pracovníci oddělení třídí odpady dle platné směrnice předsedy představenstva č. 13/2012.
2.5.10. Manipulace se stravou
Stravování nemocných je zajišťováno podnosovým systémem Finessa dle ošetřovatelského standardu
č. 6/2012. Teplý čaj je celodenně k dispozici v čajovarech na chodbě.
Studené večeře jsou umístěny v lednici v čajové kuchyňce.
Stravu nemocným servíruje vždy sestra v čistém ochranném oděvu (zástěra).
Všechny zbytky se vrací vždy do centrální kuchyně.
Nádobí od nemocných s podezřením na infekční onemocnění se před odvozem do centrální kuchyně
dekontaminuje – viz dezinfekční řád
2.5.11. Výtahy
Nákladní výtahy jsou rozděleny na čisté - pro stravu a RZP a špinavé - na špinavé prádlo, zemřelé
apod.
Úklid výtahu se provádí dvakrát denně na vlhko.
2.6. Další obecná pravidla
Všichni zaměstnanci jsou při nástupu do zaměstnání poučeni o dodržování zásad OBP a používání
ochranného oděvu i dalších ochranných pomůcek. Tato pravidla jsou povinni dodržovat. Ochranný oděv
zaměstnanců je odesílán do prádelny denně.
Všichni zaměstnanci jsou povinně očkováni dle vyhlášky.
Všichni zaměstnanci se mohou stravovat v ústavní jídelně.
Každý pracovník je povinen poskytnout léčebně preventivní péči v rozsahu svého funkčního zařazení,
pracovní náplně, vzdělání a kvalifikace v souladu se zásadami zdravotnické morálky a etiky.
Každý pracovník je povinen dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti
s výkonem svého povolání.
Všichni zaměstnanci jsou povinni podrobit se preventivní prohlídce dle č.30 směrnice předsedy
představenstva
Všichni pracovníci interního oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s. jsou povinni seznámit se
s tímto provozním a organizačním řádem, který je pro ně závazný.
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD INTERNÍHO ODDĚLENÍ
– AMBULANTNÍ ČÁST
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
PŘ - 12
Nahrazuje:
PŘ ze dne 12.7.2011
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Určena komu:
Všem zdravotnickým pracovníkům interního oddělení
Rozdělovník:


Zpracoval:

3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník interního oddělení
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Hana Bořecká
vrchní sestra
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Jindřich Florián
primář oddělení
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 12
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/6
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 12 .................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD INTERNÍHO ODDĚLENÍ – AMBULANTNÍ ČÁST ................................................... 4
2.1.
Základní údaje: .................................................................................................................................. 4
2.2.
Ambulantní část interního oddělení má tyto součásti: ....................................................................... 4
2.3.
Postup při používání, ukládání a uchovávání nástrojů: ..................................................................... 5
2.4.
Typy přístrojů: .................................................................................................................................... 5
2.5.
Další obecná pravidla ........................................................................................................................ 6
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 12
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: PŘ - 12
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/6
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 12
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/6
Revize: 1
2. PROVOZNÍ ŘÁD INTERNÍHO ODDĚLENÍ – AMBULANTNÍ ČÁST
2.1. Základní údaje:
Oddělení interní, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429,
tel. 380761280, primář oddělení MUDr. Jindřich Florián
2.2. Ambulantní část interního oddělení má tyto součásti:
Hemodialyzační středisko / vlastní provozní řád /
Přijímací ambulance
Odborné ambulance:
kardiologická (ambulance č. I,II)
diabetologická (ambulance č. I)
gastroenterologická
endokrinologická (ambulance č.II)
nefrologická
hematologická (ambulance č.II)
neurologická
všeobecná interna (ambulance č. III)
funkční diagnostika – echografie
ergometrie
Jednotlivé ambulance zajišťují péči o pacienty po hospitalizaci. Docházejí sem i pacienti objednaní svými
praktickými lékaři.
Pracují zde lékaři specializující se v určitém oboru. Zodpovídají primáři oddělení za racionální indikace
vyšetření, účelnou farmakoterapii.
Práci ambulantních sester řídí, kontroluje a organizuje vrchní sestra.
Lékaři se převlékají na lékařských pokojích, sestry mají šatnu s dvojitými skříňkami a sociálním
zařízením, použité osobní prádlo se odváží denně na sběrné místo a pak do prádelny Nemocnice České
Budějovice, a. s. Čisté osobní prádlo se ukládá do vestavěných skříní na šatně sester.
Základní pracovní doba na ambulancích je 7-15,30 hod.
Provozní doba na jednotlivých ambulancích:
Kardiologie
2 x týdně
Diabetologie
denně + jeden den poliklinika Kaplice
Endokrinologie
1 x týdně
Nefrologie¨
2 x týdně
Neurologie
denně + jeden den poliklinika Kaplice
Hematologie
1 x týdně
Cévní poradna
2 x týdně
Gastroenterologie
denně
Echokardiografie
4 x týdně
Všeobecná interna
denně
Ergometrie
1x týdně
Ambulance se nacházejí ve 2, patře interního pavilonu. Pouze nefrologická je ve 3, patře a neurologická
ve 4, patře. U ambulancí jsou k dispozici WC pro pacienty, u přijímací ambulance WC pro vozíčkáře.
Přijímací ambulance je v provozu 24 hod denně.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 12
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/6
Revize: 1
Procházejí jí všichni pacienti, kteří jdou k hospitalizaci nebo jsou jen ambulantně vyšetřeni.
Hospitalizovaní pacienti se zde převlékají a civilní šatstvo je uloženo do centrální šatny.
Gastroenterologická ambulance – provádí se zde vyšetření gastrofibroskopie, kolonoskopie,
polypektomyie, stavění krvácení v GIT.
Zavádí se zde nasoenterálnísondy, PEG – endoskopickou gastrostomii.
Ambulance má 3 sálky,
1,pro vyš horního traktu
2,čistící místnost
3,pro vyš dolního traktu
2.3. Postup při používání, ukládání a uchovávání nástrojů:
1
Gastroskopie
V ordinaci jsou používány flexibilní digestivní endoskopy, provádí se dvoustupňová dezinfekce, tj:
-
otření dezinfekčním ubrouskem
-
ponoření do dezinfekčního roztoku = 1. stupeň dezinfekce
-
mechanická očista a proplach biopt. a prac. kanálů
-
myčka endoskopů = 2. stupeň dezinfekce + oplach čištěnou vodou
-
sušení a skladování endoskopů v sušící skříni
Pracovní oděv je používán nesterilní empír, ústenka, rukavice u všech pracovníků. Oděv je
určen pro jednorázové použití.
2
PEG –výkon se provádí na gastroenterologické ambulanci. Po výkonu je přístroj ošetřen stejně jako
v předchozím postupu. Ostatní nástroje (souprava na PEG) jsou jednorázové pomůcky. U vyšetření
je jeden tým – lékař, který provádí výkon a jedna sestra jsou oblečeni do sterilního empíru, čepice,
ústenky, rukavic a pracují s nástroji na sterilním chirurgickém stolku. Druhý tým je oblečen do
nesterilního empíru, rukavic, ústenky. ( lékař a dvě sestry). Oděv je určen pro jednorázové použití
3
Při výkonu prováděném na operačním sále se fibroskop převážen z ambulance na sál v
omyvatelné a dezinfikovatelné dóze. Po výkonu je na operačním sále otřen přístroj dezinfekčními
ubrousky a propláchnut destilovanou vodou. Přístroj je zabalen do speciální fólie (od výrobce) a
vložen zpět do dózy. Takto je přepraven na ambulanci a navazuje postup jako v č.1. Dóza je
vydezinfikována. Pracovní oděv je používán dle pravidel operačního sálu.
4
ERCP – výkon se provádí na RTG pracovišti. Postup přípravy, převozu a očisty přístroje je stejný
jako v č. 2. Pracovní oděv je nesterilní empír, ústenka) jednorázová pomůcka) a ochranná vesta pro
výkony na RTG jak u lékaře, tak i u sestry.
2.4. Typy přístrojů:
V ambulanci se používají flexibilní digestivní endoskopy, gastroskop, duodenoskop, kolonoskop,
polypektomickou jednotku včetně argon plasmy koagulátoru.
Endoskopy se ošetřují postupem dvoustupňové dezinfekce, po výkonu se ponoří do dezinfekčního
roztoku, následuje mechanická očista, proplach bioptických a pracovních kanálků. Poté se vkládají do
myčky. Koncentrace a expozice dezinfekčního roztoku se řídí dle dezinfekčního řádu. Po vyjmutí se
ukládají do sušící skříně. O dezinfekci přístrojů se vede zápis v deníku s datem přípravy pracovního
roztoku, koncentrací a expozicí.
Obvazový materiál a nástroje určené ke sterilizaci dáváme na centrální sterilizaci.
Plochy dezinfikujeme přípravky dle dezinfekčního řádu.
Personál používá ochranný oděv, jednorázové ochranné pomůcky: zástěra, rouška, rukavice, empír,
návleky na rukávy, štít. Po pracovní době a dle potřeby mají pracovníci možnost se osprchovat.
Vyšetřovací lehátko je dezinfikováno po každém pacientovi na pokrytí je použit jednorázový krycí
materiál.
Zdravotničtí pracovníci jsou povinni nosit čisté ochranné prostředky.
Mytí a dezinfekce rukou se provádí před a po výkonech. K utírání rukou se používá jednorázových
ručníků ze zásobníku.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 12
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/6
Revize: 1
Na vyšetřovacích lehátkách se používá jednorázový materiál, který je měněn po každém pacientovi.
Při odběrech se používá jednorázový sterilní materiál a jednorázové rukavice.
Jednorázové stříkačky a jehly se likvidují bez ručního oddělení a odhazují se do plastových nádob – viz
odpady.
Při použití nástrojů se provádí dekontaminace virucidním prostředkem. – viz dezinfekční řád.
Materiál určený ke sterilizaci se dává na centrální sterilizaci v lukasterikových nebo steripakových
sáčcích. Vysterilizovaný materiál je uložen ve druhém obalu ve skříních.
Dezinfekce ploch a nástrojů se provádí dle dezinf. řádu.
Odpad se třídí dle platné směrnice předsedy představenstva Nemocnice Český Krumlov,a.s. č. 13/2012.
Odváží se z ambulancí jednou denně
Úklid pracovních ploch je na každém pracovišti prováděn dle dezinfekčního řádu interního oddělení a
v souladu s vyhláškou č. 195/2005. Zodpovídá ambulantní sestra. Pracoviště gastro je vybaveno
omyvatelnými stěnami i stropem. Úklid všech stěn včetně stropu se provádí 1x za rok a pouze stěn 1x
měsíčně.
Úklid podlahových krytin a ostatních ploch je prováděn úklidovou firmou dle vyhlášky 195/2005 Sb. Za
kvalitu úklidu zodpovídá ambulantní sestra.
Malování ambulancí se provádí 1 x za 2 roky.
2.5. Další obecná pravidla
Všichni zaměstnanci jsou při nástupu do zaměstnání poučeni o dodržování zásad OBP a používání
ochranného oděvu i dalších ochranných pomůcek. Tato pravidla jsou povinni dodržovat. Ochranný oděv
zaměstnanců je odesílán do prádelny denně. Všichni zaměstnanci jsou povinně očkováni dle vyhlášky.
Všichni zaměstnanci se stravují v ústavní jídelně.
Každý pracovník je povinen poskytnout léčebně preventivní péči v rozsahu svého funkčního zařazení,
pracovní náplně, vzdělání a kvalifikace v souladu se zásadami zdravotnické morálky a etiky.
Každý pracovník je povinen dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl
v souvislosti s výkonem svého povolání.
Všichni pracovníci interního oddělení Nemocnice Český Krumlov, a. s. jsou povinni seznámit se s tímto
provozním a organizačním řádem, který je pro ně závazný.
Pracovníci ambulancí jsou povinni se podrobit preventivní prohlídce dle platné směrnice předsedy
představenstva. Pracovníci gastroenterologické ambulance jsou povinni se podrobit preventivní prohlídce
1x ročně (ionizační záření).
PROVOZNÍ ŘÁD
Název:
PROVOZNÍ ŘÁD INTERNÍHO ODDĚLENÍ
NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, A. S.
HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO (HDS)
Evidenční značka:
PŘ - 13
Identifikace:
Určeno komu:
Rozdělovník:
Zpracoval:
Nahrazuje:
PŘ ze dne 5.6.2009
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Všem zdravotnickým pracovníkům HDS, ostatním zdravotnickým
pracovníkům



3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník interního oddělení
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Bc. Mária Vyhlidalová
staniční sestra
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Jindřich Florián
primář oddělení
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 13
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/5
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 13 .................................................................... 3
2. PROVOZNÍ ŘÁD INTERNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, A. S.
HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO (HDS) .................................................................................................... 4
2.1.
Personální obsazení provozu HDS: .................................................................................................. 4
2.2.
Hemodialyzační středisko .................................................................................................................. 4
2.3.
Prostorové uspořádání střediska ....................................................................................................... 4
2.4.
Ostatní prostory ................................................................................................................................. 4
2.5.
Hygienický režim střediska ................................................................................................................ 4
2.6.
Očkování zdravotnického personálu: ................................................................................................ 5
2.7.
Očkování pacientů: ............................................................................................................................ 5
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 13
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: PŘ - 13
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/5
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 13
Strana: 4/5
Revize: 1
PROVOZNÍ ŘÁD
2. Provozní řád interního oddělení
Hemodialyzační středisko (HDS)
Nemocnice
Český
Krumlov,
a.
s.
2.1. Personální obsazení provozu HDS:
primář interního oddělení:
MUDr. Jindřich Florián
vedoucí lékař HDS:
MUDr. Richard Kovář
vrchní sestra:
Hana Bořecká
staniční sestra:
Bc.Mária Vyhlidalová
lékař,
všeobecné sestry bez odborného dohledu pracující v třísměnném provozu,
technik.
Hemodialyzační středisko je organizačně součástí interního oddělení.
2.2. Hemodialyzační středisko
Jde o pracoviště provádějící pravidelný hemodialyzační program. Hlavním rizikem je nákaza virovou
hepatitidou B a C. Zdrojem nákazy jsou pacienti v pravidelném léčení a s akutní nebo chronickou
hepatitidou. Přenos je nepřímý kontaminovanými pomůckami a nástroji.
2.3. Prostorové uspořádání střediska
Středisko se nachází na třetím podlaží interního pavilonu. Stavebně je uspořádáno do tří sálků, kde jsou
rozmístěna lůžka po 4, 2, 2.
Pacienti mají k dispozici šatnu, WC se sprchou a kuchyňku, ve které jim sestry připravují svačiny.
2.4. Ostatní prostory
Sklady pro spotřební materiál a roztoky, nefrologická ambulance, lékařský pokoj, denní místnost pro
personál, místnost technika, příruční sklad s roztoky, materiálem a skříně na čisté prádlo, úklidová
místnost, WC se sprchou pro personál, šatna personálu, úpravna vody
Pacienti přicházejí ambulantně z domova nebo z oddělení, kde jsou hospitalizovaní. Mají k dispozici
šatnu, WC a sprchu.
2.5. Hygienický režim střediska
Zdravotnický personál používá ochranné pracovní prostředky, sestry se denně převlékají, při znečištění
ihned.
Veškerý zdravotnický personál a řidiči dopravní zdravotnické služby si po vstupu na středisko, jako
součást hygienického filtru s cílem přerušení přenosu mikroorganismů, provedou hygienickou desinfekci
rukou. Lékaři z jiných oddělení, kteří provádějí konziliární vyšetření u pacientů, si navíc oblékají
jednorázový plášť hemodialyzačního střediska.
Hygienické zabezpečení rukou se provádí podle standardu č. 39/2009.
Na oddělení jsou pro pacienty k dispozici podložní mísy a močové lahve, které se po použití
dekontaminují, umyjí, osuší. Jednou týdně se provádí mytí všech těchto pomůcek bez ohledu na to, zda
byly nebo nebyly použity.
Použité jehly, stříkačky, jednorázový materiál - dialyzační sety, dialyzátory, jehly, prázdné obaly od
BiBag, Bicart, infuzní sety, obaly od infuzních roztoků a sklo se ukládá do kontejnerů, které se po
naplnění uzavřou a odváží z oddělení. Do kontejnerů se odkládají i zbytky svačin, které si pacienti
přinesou z domova.
Hygiena pacientů - mají k dispozici sprchy a WC stavebně oddělené od personálních.
Odběr biologického materiálu se provádí u lůžka na sálkách před, během a po dialýze. Používají se
jednorázové jehly, stříkačky a rukavice, vždy nové pro každého pacienta. Materiál se odnáší do
laboratoře v kovovém stojánku, který se po použití dekontaminuje, opláchne a osuší. Materiál, který se
posílá na OKB do Českých Budějovic se zabalí a ukládá k odeslání do lednice v laboratoři.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 13
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/5
Revize: 1
Při zjištění výskytu hepatitidy se pacient překládá na infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Lékař posílá písemné hlášení na tiskopisu na KHS – územní pracoviště Český Krumlov .
Použité nástroje a pomůcky se dekontaminují podle desinfekčního řádu, potom se oplachují vodou a
osuší.
Na centrální sterilizaci posíláme tento materiál: mulové čtverce, tampony, nástroje- obal Lukasterik sáček
nebo SteriClin. Expirace volně uložené 6 dní, ve druhém obalu 12 týdnů.
Dezinfekci kůže pacientů při napichování, odběrech, ošetření se provádí dezinfekčním prostředkem
Cutasept F, Braunol.
Dezinfekce pracovních ploch - po každé směně setřít na vlhko.
Dezinfekce dialyzačních monitorů - dle pokynů výrobce.
Lůžka se po odchodu pacientů umyjí, povlečou. Pacienti mají individualizované povlečení uložené
odděleně. Prostěradla se vyměňují 1x měsíčně, spací pytle 1x za 3 měsíce, při znečištění ihned.
Čisté prádlo se přiváží v pytlích a ukládá se do skříně. Pytle jsou z pracího materiálu.
Běžný úklid - viz dezinfekční a provozní řád úklidové firmy. Kontrolu provádí staniční sestra.
Odpad se třídí: podle Závazné směrnice č.13/2008
Odpad se odváží z oddělení během 24 hodin.
Pacienti si s sebou na HDS přináší svačinu, ke které se jim vaří čaj. Při manipulaci s jídlem přineseným
z oddělení se používá jednorázová zástěra a rukavice. Použité nádobí se po ukončení programu odnáší
do myčky na internu 5. patro.
2.6. Očkování zdravotnického personálu:
Aktivní imunizace – Engerix B, imunopreparát, rekombinantní vakcína pro aktivní imunizaci. Očkování se
provádí z preventivních důvodů. Schéma - 0 , 1 a za 6 měsíců od 1. dávky.
2.7. Očkování pacientů:
Pacienti v predialýze a při zahájení dialýzy „z ulice“ se očkují podle schématu 0, 1, 2 a za 6 měsíců od
první dávky. Kontrolní odběr za 2-3 měsíce po ukončení očkování.
Postup při poranění – podle metodického návodu MZ ČR č.j. MZDR 36368/2007.
Očkování – podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. O očkování proti přenosným nemocem.
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD INTERNÍ AMBULANCE
POLIKLINIKY KAPLICE
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
PŘ - 14
Nahrazuje:
PŘ ze dne 5.5.2009
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Určeno komu:
všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v této ordinaci
Rozdělovník:


Zpracoval:

3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník interní ambulance
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Hana Bořecká
vrchní sestra
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
Hana Koclířová
všeobecná sestra
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 14
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/4
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 14 .................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD INTERNÍ AMBULANCE POLIKLINIKY KAPLICE .................................................. 4
2.1.
Základní údaje: .................................................................................................................................. 4
2.2.
Provozní řád ambulance - interní ...................................................................................................... 4
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 14
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: PŘ - 144
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/4
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 14
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/4
Revize: 1
2. Provozní řád interní ambulance polikliniky Kaplice
2.1. Základní údaje:
Provozovatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
Adresa:
Poliklinika Kaplice-zdravotnické zařízení
Fantova 25, Kaplice 382 41
Telefon 380 313 045
Vedoucí pracovník:
primář interního oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s.
MUDr. Jindřich Florián
všeobecná sestra interního odd.
ordinační doba: pondělí – 6.30 – 14.00 hodin
2.2. Provozní řád ambulance - interní
Interní ambulance — diabetologická poradna – 1x za 14 dní
1
Prostor pro tuto ordinaci se nachází v přízemí budovy v prostorách LSPP. Provoz obou ordinací se
nekříží.
2
Prostor interní ambulance se skládá z:
Čekárny na chodbě, přípravny – pracovny sestry, ordinace, vybavení místností-nábytek snadno
omyvatelnými povrchy, stěny olejová malba s převahou dlaždic, podlahy čistitelné, dezinfikovatelné.
V ordinaci i přípravně je zabudováno po jednom umyvadle. Šatní skříň pro lékaře a sestru se nachází
v prostoru šaten pro LSPP.
3
Hygienické vybavení pro pacienty- ve vestibulu přízemí WC.
4
Dezinfekce rukou personálu - v každé místnosti ambulance umyvadlo, tekuté mýdlo, dezinfekční
prostředek, ručníky na jedno použití.
5
Běžný úklid všech prostor se provádí denně na vlhko při použití dezinfekčních přípravků s detergenty,
úklid podlahových krytin zabezpečuje úklidová firma, zodpovídá ambulantní sestra.
Pracovní plochy se otírají denně dezinfekčními přípravky- zodpovídá ambulantní sestra. – viz
dezinfekční plán.
Na lehátkách se obměňují jednorázové papírové podložky po každém pacientovi.

Likvidace použitých jehel a stříkaček-bez ručního oddělování se vhazuji do pevnostěnných,
spalitelných obalů. Ostatní nebezpečný odpad (použité rukavice, čtverce) se odhazuje do košů
k tomu určených. Skladují se do odvozu v místnosti větratelné, chladné, v přízemí budovy.
/pracovnice úklidové firmy, odvoz zajišťuje firma Meditep (viz směrnice č. 13/2012)

Ostatní odpad se třídí dle platné legislativy
6
Manipulace s prádlem - špinavé prádlo se vkládá do obalů, které jsou vhodné k praní, odnáší se do
určené místnosti v přízemí budovy, odkud se odváží /1x týdně/ do Nemocnice Český Krumlov, a. s.
Čisté prádlo je skladováno ve skříni v ordinacích.
7
Zaměstnanci používají osobní ochranné prostředky.
8

Kouření není povoleno

Jídlo v denní místnosti.
Malování odběrové místnosti 1x ročně.
PROVOZNÍ ŘÁD
Název:
PROVOZNÍ ŘÁD CHIRURGICKÉHO LŮŽKOVÉHO
ODDĚLENÍ
Evidenční značka:
PŘ - 15
Identifikace:
Určena komu:
Nahrazuje:
PŘ chirurgického lůžkového oddělení ze dne
24.8.2011
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Všem zdravotnickým pracovníkům chirurgického lůžkového oddělení a všem
zdravotnickým pracovníkům
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník oddělení
intranet NČK, a.s.
Rozdělovník:
Zpracoval:
8.8.2012
…..……………………………………………
Šárka Nováková
vrchní sestra
Přezkoumal:
8.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Václav Šauer
primář oddělení
16.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 15
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/8
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.:15.............................................................................. 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD CHIRURGICKÉHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ ....................................................... 4
2.1.
Základní údaje: .................................................................................................................................. 4
2.2.
Řízení ................................................................................................................................................ 4
2.3.
Hlavní úkoly ....................................................................................................................................... 4
2.4. Organizační uspořádání .................................................................................................................... 4
2.4.1.
Lůžková část se skládá: ............................................................................................................. 4
2.4.1.1.
JIP ....................................................................................................................................... 4
2.4.1.2.
Chirurgie A .......................................................................................................................... 5
2.4.1.3.
Chirurgie B .......................................................................................................................... 5
2.5. Hygienický provozní řád .................................................................................................................... 5
2.5.1.
Příjem a vyšetření pacientů........................................................................................................ 5
2.5.2.
Ošetřování pacientů ................................................................................................................... 6
2.5.3.
Pomůcky pro osobní hygienu - jsou individualizovány............................................................... 6
2.5.4.
Odběry a zacházení s biologickým materiálem.......................................................................... 6
2.5.5.
Sterilizace a chemická dezinfekce ............................................................................................. 6
2.5.6.
Manipulace s prádlem ................................................................................................................ 7
2.5.7.
Odpad......................................................................................................................................... 7
2.5.8.
Manipulace se stravou ............................................................................................................... 8
2.5.9.
Výtahy......................................................................................................................................... 8
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 15
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ - 15
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/8
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 15
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/8
Revize: 1
2. Provozní řád chirurgického lůžkového oddělení
2.1. Základní údaje:
Oddělení chirurgie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
tel. 380 761 164, primář oddělení MUDr. Václav Šauer
2.2. Řízení
1
V čele chirurgického oddělení stojí primář, který organizuje, řídí a kontroluje chod celého oddělení. Za
tuto činnost odpovídá řediteli Nemocnice. V otázkách odborného rázu je jeho rozhodnutí v rámci
oddělení konečné a závazné pro všechny pracovníky.
2
Zástupce primáře se podílí v rozsahu určeném primářem na řízení oddělení, zejména pečuje o další
výchovu lékařů a ostatních pracovníků oddělení, vykonává funkci transfúzního lékaře oddělení a v
nepřítomnosti primáře jej zastupuje v plném rozsahu.
3
Vrchní sestra zodpovídá za úroveň ošetřovatelské péče na svém úseku, řídí, kontroluje kvalitu ošetř.
péče. Odpovídá za dodržování hygienicko-epidemiologických předpisů, za dodržování pravidel BOZP
na svém oddělení, řídí staniční sestry.
4
Staniční sestry odpovídají za úroveň ošetřovatelské péče v rámci staniceodpovídají za rozpis směn
pracovníků nelékařských oborů.
5
Povinnosti a práva pracovníků CHO jsou uvedeny v organizačním a provozním řádu nemocnice a ve
funkčních náplních jednotlivých kategorií pracovníků.
2.3. Hlavní úkoly
1
Chirurgické oddělení ošetřuje pacienty s akutním i chronickým chirurgickým onemocněním.
2
Zajišťuje rychlou, účelnou a hodnotnou pomoc chirurgicky nemocným dle moderních léčebných
zásad.
3
Spolupracuje s ostatními zařízeními a odděleními tak, aby byla zajištěna kompletní péče o chirurgicky
nemocné.
4
Podílí se na úkolech plynoucích z organizace rychlé zdravotnické pomoci, zejména při hromadných
neštěstích v příslušné spádové oblasti ve spolupráci s RZP.
5
Zajišťuje ve spolupráci s rehabilitačním oddělením rehabilitaci nemocných k rychlému návratu do
pracovního procesu a života.
6
Úzce spolupracuje s protetickým oddělením, aby bylo včas a účelně realizováno zapojení invalidně
nemocných do pracovního procesu a života.
7
Spolupracuje s onkologickým odd. při zajišťování o onkologicky nemocné.
8
Podílí se na dalším vzdělávání pracovníků ve spolupráci s ODV.
9
Zajišťuje prázdninovou praxi posluchačů lékařských fakult. Podílí se na praktické výuce studentů
střední, vyšší a vysoké školy.
2.4. Organizační uspořádání
Chirurgie je umístěna v pavilonu D. Je oddělením nemocnice se složkou lůžkovou a ambulantní.
2.4.1. Lůžková část se skládá:
JIP
Chirurgie A
Chirurgie B
Chirurgie C
Operační sály – samostatný provozní řád
2.4.1.1. JIP
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 15
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/8
Revize: 1
3. patro pavilonu D, v chirurgii A, samostatné oddělení. Je zde poskytována komplexní péče pacientům
vyžadujícím intenzivní péči. K dispozici jsou 4 lůžka, pracoviště sester, které je oddělené od lůžek
pracovním pultem.
Vedlejší prostory: denní místnost personálu, sklad, úklidová místnost s myčkou, WC pro personál. WC
pro chodící pacienty je na chirurgii A.
Ošetřující personál: 1 lékař, 6 všeobecných sester (z toho 1 staniční sestra), 1x sanitárka nebo
ošetřovatelka.
2.4.1.2. Chirurgie A
pooperační oddělení, nachází se ve 3. patře pavilonu D
počet lůžek 18 z toho:
−
pokoj jednolůžkový – nadstandardní
−
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
−
třílůžkový pokoj
−
čtyřlůžkový pokoj
−
šestilůžkový pokoj
Vedlejší a pomocné místnosti: denní místnost zdravotnického personálu s příslušenstvím, pracovna
staniční sestry, pokoj lékaře, převazovna a vyšetřovací místnost, ošetřovna. Hygienické místnosti pro
pacienty - 4x WC sprchy(z toho 1x bezbariérový přístup), koupelna, sklad čistého prádla,místnost pro
uložení použitého prádla, čistící místnost s myčkou, místnost pro uložení úklidových pomůcek, jídelna pro
pacienty, kuchyňka, sklad léků.
Ošetřující personál: 1x lékař, 6x všeobecných sester z toho 1 staniční sestra, 1x zdravotnický asistent
a 2x pomocný personál
2.4.1.3. Chirurgie B
je umístěna ve 2. patře pavilonu D. Jsou zde hospitalizováni pacienti urologie, pacienti přeloženi z
pooperačního oddělení a nově přijatí pacienti k hospitalizaci akutní nebo plánované (koliky, drobné
úrazy).
Počet lůžek 29 z toho:
−
jednolůžkový pokoj
−
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
−
trojlůžkové pokoje
−
čtyřlůžkový pokoj
−
šestilůžkový pokoj
Vedlejší a pomocné místnosti jsou shodné s lůžkovou částí oddělení chirurgie A.
Ošetřující personál: 2x lékaři, 7x všeobecných sester, z toho1x staniční sestra, 2x zdravotnický asistent a
5x pomocný personál
Septická část chirurgického oddělení je umístěna v 1. patře v ONP 3. Má 2 třílůžkové pokoje. Pacienty
ošetřuje lékař chirurgického oddělení a všeobecné sestry a pomocný personál z ONP 3.
V 1. patře je umístěna administrativní část chirurgie (pokoj primáře oddělení, pokoj zástupce oddělení,
lékařské pokoje, pokoj vrchní sestry, kancelář administrativní pracovnice, kuchyňka, sociální zařízení a
úklidová místnost).
2.5. Hygienický provozní řád
2.5.1. Příjem a vyšetření pacientů
Provádí se v příjmové kanceláři (umístěné v přízemí v prostoru chirurgické ambulance) po celých 24
hodin.
V PO - PÁ od 7.00-15.30 hod. pacienta přijímá lékař za asistence všeobecné sestry. V době pohotovostní
služby 15.30-7.00 hod. a v sobotu a neděli po celých24 hodin provádí příjem lékař za přítomnosti
sanitáře. Ve výjimečných a život ohrožujících případech se provádí příjem přímo na lůžkovém oddělení.
Oděvy a obuv pacientů se ukládají do centrální šatny, výjimečně do skříní na pokoji pacientů. Silně
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 15
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/8
Revize: 1
znečištěné oděvy se ukládají do igelitového pytle se jménem pacienta a odevzdávají se rodinným
příslušníkům.
2.5.2. Ošetřování pacientů
Zdravotnický personál používá ochranné oděvy určené pro dané oddělení. Při práci na jiném pracovišti
jsou povinni používat ochranný oděv příslušného pracoviště. Lékaři, admin. pracovnice, vrchní sestra se
převlékají ve svých pokojích umístěných mimo oddělení. Ošetřovatelský personál se převléká v centrální
šatně v suterénu chirurg. pavilonu. Ochranný oděv si mění dle potřeby, při znečištění ihned. Použitý oděv
se ukládá do košů k tomu vyčleněných, dobře omyvatelných a transportuje se denně do distribučního
pracoviště pro příjem a výdej prádla v látkových pytlích k dalšímu transportu do prádelny Nemocnice
České Budějovice,a.s. Čisté osobní prádlo se transportuje do centrální šatny a obalech, kde je k tomu
účelu vyčleněná skříň.
Pracovníci jsou povinni dodržovat vyhlášku č.195/2005 Sb, §7, odst. 5 a.
K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou, dezinfekci rukou
musí provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem
a použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového
ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz, k utírání rukou se musí používat
jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících. Hygienické zabezpečení rukou ve zdrav.péči
se řídí věstníkem MZ ČR září 2005 (MMR, CHDR, HDR, HMR).
Návštěvy na stanicích standardního oddělení jsou povoleny.
Na odděleni JIP jsou povoleny návštěvy pouze se svolením lékaře a jsou povinni dodržovat zvláštní
režimová opatření dle vyhl. č.195/2005. (jednorázové návleky na boty a ochranný plášť).
2.5.3. Pomůcky pro osobní hygienu - jsou individualizovány
Podložní mísy na pokojích pacientů jsou uloženy v čistící místnosti, zdravotnický personál je přináší na
pokoj na požádání pacienta. Po použití jsou uloženy do myčky a umyty dezinfekčním prostředkem.
Močové lahve s uzávěrem jsou u imobilních pacientů zavěšeny u lůžka. Rovněž jsou myty v myčkách.
Teploměry jsou používány bezkontaktní. Osobní věci (kartáček na zuby, hřeben) pacientům
neposkytujeme. Běžná denní hygiena pacientů se provádí ráno a večer. Chodící pacienti-sprchování
nejméně 1x týdně nebo umytí u umyvadla (záleží na charakteru onemocnění - operace, sádr. fixace). U
imobilních pacientů provádí ráno a večer osobní hygienu sestra nebo sanitárka. Celková koupel na lůžku
se provádí v pojízdné vaně dle potřeby - nejméně 1x týdně. Pacient se ukládá do vany na čisté
prostěradlo. Vana je společná pro všechny chirurgické stanice. Dezinfekce vany se provádí po každém
použití – viz dezinfekční řád
2.5.4. Odběry a zacházení s biologickým materiálem
Odběry biolog. materiálu se provádí v příjmové ambulanci, na oddělení na ošetřovně a v nejnutnějším
případě na lůžku na pokojích (u imobilních pacientů). K odběrům se používají jednorázové sterilní
pomůcky (stříkačky, jehly, vakuové zkumavky) a vždy na každého pacienta nové jednorázové rukavice.
Použité jehly a stříkačky ručně neoddělují a ukládají se do speciálních kontejnerů k tomu určených.
Uzavřený kontejner odnáší personál úklidové firmy 1 x 24 hodin do místnosti určené k uložení infekčního
materiálu v suterénu budovy.
Biologický materiál se ukládá do stojánků, v omyvatelné a dezinfikovatelné přepravce k tomu určené, s
příslušnou žádankou se transportuje na OKB. Materiál určený do jiné laboratoře (v Č. Budějovicích nebo
Prachatic) se v uzavřených zkumavkách vkládá do obálek a ukládá do lednice na OKB. Žádanka o
vyšetření biolog. materiálu musí obsahovat - jméno, příjmení, RČ, pojišťovnu, diagnózu, požadované
vyšetření, speciální kód oddělení, IČO, podpis lékaře, razítko oddělení, datum. Kontaminovaná žádanka
biologickým materiálem se likviduje a nahrazuje novou.
2.5.5. Sterilizace a chemická dezinfekce
Použité nástroje a pomůcky dekontaminujeme ihned po použití v dezinfekčním roztoku – viz dezinfekční
řád. Je nutné dodržet předepsanou koncentraci a dobu působení. Následuje mechanická očista
kartáčkem, oplach tekoucí pitnou vodou, osušení a uložení do obalů určených ke sterilizaci (lukasterik
pytle, folie, kazeta.) Nástroje v kazetách nebo polyamidových obalech sterilizujeme v horkovzdušném
sterilizátoru HS 62, evidenční číslo 3217, který je umístěn na stanici B, v přípravně II. Předměty
v lukasteriku nebo folii sterilizujeme v centrální sterilizaci v autoklávech. Materiál (čtverce,tampony) je
uložen spec. kontejneru. Sterilizaci zajišťuje oddělení centrální sterilizace (parou, formaldehydem).
Transport materiálu - na vozíku k tomu určeném, jako druhý obal slouží nerez buben. Vysterilizované
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 15
Strana: 7/8
Revize: 1
PROVOZNÍ ŘÁD
předměty jsou na oddělení uloženy v dózách (druhý obal). Za přípravu a balení zodpovídá všeobecná
sestra. Nástavce k laryngoskopu jsou používány pouze pro jedu potřebu.
Dezinfekce kůže - vždy před aplikací injekce, při převazu operační rány postřikem dezin. roztokem do
zaschnutí. Používáme originální dezinfekční prostředky z ústavní lékárny. – viz dezinfekční řád
Dezinfekce povrchu (noční stolky, jídelní stoly, pracovní stoly, vyšetřovací lehátka, postele ....) provádí
zdrav. personál denně na vlhko dezinfekčním roztokem v předepsané koncentraci dle rozpisu.
Vyšetřovací lehátko otíráme dezinfekčním roztokem po každém vyšetření a pokládáme vždy čistou
roušku (krepový papír), lůžka po propuštění pacienta nebo ihned po kontaminaci biolog. materiálem.
Matrace jsou omyvatelné
Dezinfekce ploch - úklid zajišťuje úklidové středisko (dezinfekční prostředky střídány rovněž po týdnu).
Běžný úklid podlahových krytin a ostatních ploch se provádí 1x denně dezinfekčním prostředkem
s virucidním účinkem na vlhko, pracovna sester a WC 2x denně, JIP 3x denně, generální úklid 1x za 3
měsíce (JIP generální úklid 1x týdně, okna 1x za 3 měsíce). Malování 1x za 2 roky (odd. JIP a inspekční
pokoje na stanicích 1x ročně). Zodpovídá staniční sestra.
2.5.6. Manipulace s prádlem
Výměna ložního prádla se provádí dle potřeby minimálně 1x týdně, při stlaní se použité prádlo ukládá do
látkových pytlů, po naplnění zaváže a skladuje se v místnosti k tomu určené. Transportuje se 1x za 24
hodin (vždy ráno) dodistribučního pracoviště prádelny. Na odd. se prádlo netřídí, obaly (pytle) jsou
látkové označené příslušným oddělením a v prádelně Nemocnice České Budějovice,a.s. je pravidelně
perou. Personál manipulující s použitým prádlem používá ochranný oděv, rukavice a dodržuje zásady
hygieny, včetně osobní. Po skončení práce provede HDR.
Infekční prádlo se ukládá zvlášť do pytle, který označujeme visačkou s nápisem infekční prádlo. Záclony
na oddělení jsou pouze v administrativní části a perou se zvlášť 1x za 3 měsíce.
Čisté prádlo se na oddělení transportuje ve vypraných obalech a ukládá do místnosti k tomu určené, kde
je roztříděno a uloženo do regálů. Úklid regálů na vlhko 1x týdně.
2.5.7. Odpad
Odstraňuje se z odd. 2x denně. Domovní odpad se ukládá do odpadkových košů na pokojích, ve kterých
je igelitový sáček. Infekční odpad (z převazů - čtverce, redonův katétr) se bezprostředně po převaze
odkládá do emitní misky, následně do odpadkového koše (s igelitovým sáčkem) umístěného v dolní části
převazového vozíku. Po skončení výkonů se odpad ukládá do igelitových pytlů v místnosti k tomu určená
pracovnice úklid. Firmy toto likviduje.
Sekrety z močového sběrného sáčku se vypouští do výlevky, redonové láhve se uzavírají a ukládají
rovněž do infekčního odpadu spolu s pytlíky od sekretů, stomické sáčky se odkládají i s obsahem mezi
infekční odpad. Drobný nebezpečný odpad (stříkačky, jehly) uložení do pevnostěnných obalů. Za třídění
odpadu zodpovídá staniční sestra. Personál úklidové firmy transportuje denně veškerý materiál do míst k
tomu určených. (suterén budovy), odkud je denně odpad odvážen na shromaždiště.
Manipulace se zemřelými - po ohledání lékařem zdravotnický personál označí zemřelého jménem, datem
narození, datem a hodinou úmrtí. Zemřelý zůstává 2 hodiny na oddělení v samostatné místnosti, odváží
se na vyčleněném vozíku na patologické oddělení (viz ošetřovatelský standard)). Vozík se po použití
dezinfikuje- viz dezinfekční řád.
Pracovníci oddělení třídí odpady dle platné směrnice předsedy představenstva.
•
Ostré předměty
odpad se ukládá do plastových nádob – Medibox (patří sem jehly, kanyly,
infúzní sety, ampule) č. 180101
•
Infekční odpad ukládá se do plastového soudku- ( odpad
rukavice,kanyly,katétry,sáčky na moč, infuzní vaky) č. 180103 N,
•
Znečištěné sklo
ukládá se do plastového soudku(kontaminované sklo, nevratné lékovky)
č.150107 O/N na základě souhlasu k opuštění od třídění se výše jmenované kategorie
shromažďují pod č. 180103 N,
•
Komunální odpad
ukládán do igelitových obalů,
•
Druhotné suroviny
sklo, sběrový papír, plasty,PET lahve – igelitových pytlů,
z
oddělení,
použité
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 15
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 8/8
Revize: 1
•
Jiné odpady
k tomu určeném,
zářivky, televize, ledničky, PC monitory apod. se shromažďují na místě
•
Exkrementy
se vylévají do výlevky.
Odpady se shromažďují v místnosti k tomu určené na stanici a odtud jsou odváženydenně pracovníky
provozního odboru na shromaždiště.
2.5.8. Manipulace se stravou
Stravování pacientů je zajišťováno podnosovým systémem a strava je na oddělení transportována z
ústavní kuchyně finesou. Podnosy jsou označeny jménem pacienta a příslušnou dietou. Večeře se
podávají studené, jsou většinou vakuově balené a po dovezení na odd. se ukládají do lednice, které je
umístěna v čajové kuchyňce. Stravu servíruje ošetřovatelský personál pod dohledem všeobecné sestry v
čistém ochranném oděvu. Zbytky se vracejí do ústavní kuchyně. Za správnost odeslaného nádobí
odpovídá sestra ve službě. Čaj se vaří na odd. chirurgie B, servíruje se do konví a termoboxů a rozváží
na jednotlivá oddělení. Uložení na chodbě, kde je čaj stále k dispozici. Na pokoje pacientů se čaj rozváží
3x denně.
2.5.9. Výtahy
V pavilonu D jsou 4 výtahy nákladní a 1 osobní. Jsou rozděleny podle použití. 2 výtahy (nákladní) pouze
pro operační sály, úklid zajišťuje personál operačních sálů. 2 výtahy (nákladní) - 1 slouží na rozvoz
stravy, čistého prádla, RZP a druhým výtahem se transportuje použité prádlo a exity. Úklid na vlhko 1x
denně, zajišťuje úklidové středisko, zodpovídá vrchní sestra.
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD CHIRURGICKÉ AMBULANCE
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
Určeny komu:
Rozdělovník:
Zpracoval:
PŘ - 16
Nahrazuje:
PŘ chirurgické ambulance ze dne 24.8.2011
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Všem zdravotnickým pracovníkům chirurgické ambulance a ostatním
zdravotnickým pracovníkům



8.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník oddělení
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Šárka Nováková
vrchní sestra
Přezkoumal:
8.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Václav Šauer
primář oddělení
16.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 16
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/7
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.:16 .............................................................................. 3
2.
AMBULANTNÍ ČÁST CHIRURGIE: ..................................................................................................... 4
2.1. Chirurgická ambulance: ..................................................................................................................... 4
2.1.1.
Provoz ambulance: ..................................................................................................................... 4
2.1.2.
Malé výkony................................................................................................................................ 4
2.1.3.
Hygienické požadavky při ošetřování pacientů: ......................................................................... 5
2.2. Urologická ambulance - suterén pavilonu D ...................................................................................... 5
2.2.1.
Prováděná vyšetření: ................................................................................................................. 5
2.2.2.
Prostorové vybavení: .................................................................................................................. 6
2.2.3.
Vedlejší prostory: ........................................................................................................................ 6
2.2.4.
Provoz ambulance ...................................................................................................................... 6
2.3.
Onkologická ambulance .................................................................................................................... 7
2.4.
Traumatologická ambulance ............................................................................................................. 7
2.5.
Ambulance hojení ran ........................................................................................................................ 7
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 16
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ - 16
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/7
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 16
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/7
Revize: 1
2. Ambulantní část chirurgie:
1
Chirurgická ambulance
2
Urologická ambulance
3
Onkologická ambulance
4
Traumatologická ambulance
5
Ambulance hojení ran
2.1. Chirurgická ambulance:
2 sály aseptické, 1 sál septický, sádrovna, ambulance příjmu pacientů
Vedlejší prostory:
kartotéka, mycí a dezinfekční místnost, sklad, 3 pokoje pro pohotovostní službu s příslušenstvím, denní
místnost zdravotnického personálu, sociální zařízení pro pacienty, čekárna - chodba, sklad použitého
prádla.
Pracovní doba
PO - PÁ 07.00 - 15.30 hod.
Pohotovostní služba
PO - PÁ 15.30 - 07.00 hod.
SO – NE, svátek provoz po celých 24 hodin
Personál: lékař, ošetřovatelský personál
Provádí se zde:
- ošetření pacientů s akutními úrazy
- kontrolní vyšetření pozvaných pacientů
- malé operační výkony
2.1.1. Provoz ambulance:
Pacient přichází na ambulanci do vyšetřovací místnosti, kde se ukládá na lehátko přikryté krepovým
papírem na jedno použití. Po každém vyšetření se lehátko omývá dezinfekčním roztokem v předepsané
koncentraci dle rozpisu – viz dezinfekční řád. Střídají se dezinfekční roztoky dle dezinfekčního řádu.
Stejným roztokem se omývá na vlhko i další vybavení ambulancí (instrument. stolky, převazové vozíky,
pracovní stoly ...) – viz dezinfekční řád.
Mytí nástrojů - provádí se v mycí a dezinfekční místnosti. Nástroje se po použití dekontaminují –viz.
dezinfekční řád. Dodržuje se předepsaná koncentrace a doba působení – viz dezinfekční řád. Následuje
ruční mytí kartáčkem pod tekoucí vodou, osušení, příprava ke sterilizaci a balení.
Sterilizace nástrojů je prováděna v horkovzdušném sterilizátoru. Horkovzdušný sterilizátor HS 122 A evidenční číslo 92028. Jako obal se používá kazeta. (viz. Vyhláška č.195/2005, příloha č. 3). Část
nástrojů se ukládá do obalů (lukasterik, folie) a společně s materiálem a rouškami uložených do
speciálních kontejnerů se transportuje na oddělení centrální sterilizace.
Sterilní nástroje v obalech se ukládají do dózy nebo skříně / druhý obal/. Datum sterilizace a expirace je
vyznačen na obalu.
Sterilizátory jsou umístěny ve sterilizační místnosti chirurgické ambulance.
Při každé sterilizaci se do sterilizátoru vkládají 2 indikační tyčinky. Účinnost sterilizace je denně
zaznamenávána do sterilizačního deníku. Údaje zaznamenává sestra, která přístroj obsluhuje, je
zodpovědná za provedenou sterilizaci a za kontrolu účinnosti sterilizátoru. Průběžně kontroluje vrchní
sestra. Kontrolu biologickými indikátory zajišťuje dle vyhl. č.195/2005 Sb. (nejpozději po 100cyklech,
nejméně však 1x za 6 měsíců) vrchní sestra.
2.1.2. Malé výkony
Na sálcích se provádějí i malé operační výkony.
Lékař používá ochranný, dále operační čepici, ústenku, sterilní rukavice, které odkládá ihned po výkonu.
Pracuje výhradně se sterilními nástroji.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 16
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/7
Revize: 1
Nutnost používání jednorázových pomůcek (rukavic). Odebraný histologický materiál se ukládá do
nádobek z umělé hmoty na jedno použití s 10% roztokem Formaldehydu. Ten je uložen ve zvláštní
místnosti. Denně se expeduje na oddělení patologie s příslušnou žádankou.
Biologický materiál /krev, moč/ odnáší se průběžně po odebrání do laboratoře, nesmí dojít ke
kontaminaci žádanky. V případě kontaminace se žádanka musí zlikvidovat jako biologický odpad a vypsat
nová.
2.1.3. Hygienické požadavky při ošetřování pacientů:
Zdravotničtí pracovníci jsou povinni nosit čisté osobní ochranné prostředky, vyčleněné pouze pro vlastní
oddělení. Mytí rukou se provádí vždy před vyšetřováním a léčením pacienta, dezinfekci rukou musí
provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a
použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového
ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz - viz Věstník MZ ČR září 2005. Hygienické
zabezpečení rukou ve zdrav.péči – MMR, CHDR,HDR, HMR
- osušení /osušení papírovou utěrkou/
Odpad:
Ostré předměty: jednorázové stříkačky a jehly se po použití odkládají do kontejnerů k tomu určených
(bez ručního oddělování a bez nasazování krytů na jehly). Likviduje pomocný personál. Dále sem patří
kanyly, infuzní sety, ampule.
Infekční odpad - umělohmotná nádoba s igelitovým pytlem z převazového vozíku - 2 x denně odvážen z
úrazových sálů. Odpad je ukládán do igelitových pytlů na stojanu. Patří sem odpad z ordinací a
operačních sálů, drobné části tkání, veškerý infekční odpad z ambulance. apod.
Znečištěné sklo- uložení do nádob určených k uložení sklen. odpadu.
Komunální odpad - na služebních místnostech zdravotnického personálu v odpadkových koších s
igelitovým sáčkem - likvidace 1x za 24 hodin.
Druhotné suroviny: patří sem plasty, papír, barevné a bílé nekontaminované sklo.
Veškerý odpad likviduje z pracoviště pracovnice úklidové služby, zodpovídá staniční setra, kontroluje
namátkově vrchní sestra.
Úklid ploch úklid pracovních ploch provádí pomocný personál na jednotlivých pracovištích dle
dezinfekčního řádu v souladu s vyhláškou č. 195/2005 Sb.. – zodpovídá sestra, úklid podlahových krytin
a ostatní úklid provádí pracovnice úklidové firmy v souladu s vyhláškou č. 195/2005 Sb., zodpovídá
sestra.
Velký úklid – dle vyhlášky č. 195/2005 Sb. Malování 1x za rok.
Větrání v prostoru sálků - pouze klimatizace řízená centrálně - zodpovídá pracovník údržby.
Čisté prádlo přiváží zaměstnanci prádelny ve vypraných pytlích na jednotlivé ambulance, kde si prádlo
přebírá zdravotnický personál.
Hlášení o pokousání psem:

odesílá se pravidelně po každém ošetření na KHS

není-li doručeno potvrzení o vyšetření psa do 48 hodin, posílá se pacient k hospitalizaci na
infekční oddělení.
Hlášení o výskytu NN ústavnímu hygienikovi odpovídá lékař. Ústavní hygienik toto hlásí na KHS.
2.2. Urologická ambulance - suterén pavilonu D
Vyšetřují se zde klienti s obtížemi urogenitálního traktu. Ordinace je určena jak pro dospělé tak dětské
pacienty.
2.2.1. Prováděná vyšetření:
CYSTOSKOPIE
UROFLOWMETRIE
ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ
TRUS BIOPSIE (odběr vzorku na histologické vyšetření z prostaty pod SONO kontrolou)
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 16
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/7
Revize: 1
Provozní doba dle rozpisu ordinačních hodin:
PO
7.00 - 12.00 12.30 – 17.30 hod.
ÚT
7.00 – 12.00 12.30 – 15.30 hod.
ST
7.00 – 12.00 12.30 – 15.30 hod. operační den
Čt
7.00 – 12.00 12.30 – 15.30 hod.
PÁ
7.00 – 12.00
Personál: lékař, všeobecné sestry
2.2.2. Prostorové vybavení:
Vyšetřovna I.- pohovor s pacientem, vyšetření lékařem, cévkování, zavádění permanentních katétrů,
odběry krve, převazy.
Vyšetřovna II. – provádějí se SONOGRAFIE, vyšetření + TRUS.
Malý operační sál - provádějí se zde cystoskopické výkony.
Plánované urologické operace (1x týdně), zajišťují operační sály.
2.2.3. Vedlejší prostory:
Čekárna pacientů, sociální zařízení pro pacienty, denní místnost lékařů, denní místnost sester, sociální
zařízen pro personál, sklad zdravotnického materiálu, mycí a dezinfekční místnost, místnost pro
dekontaminaci, vyšší stupeň dezinfekce
Sterilizace: Použité nástroje se po použití dekontaminují, umyjí pod tekoucí vodou, osuší a sterilizují
v centrální sterilizaci ve foliích.Na obalu je vyznačen datum sterilizace a exspirace. Sterilní balíčky se
ukládají do dózy nebo skříně - druhý obal. Ostatní pomůcky a materiál se používá jednorázově- viz
dezinfekční řád.
Vyšší stupeň dezinfekce: cystoskop - flexi se mezi vyšetřeními dekontaminuje, umyje a provádí se
vícestupňová dezinfekce dle dezinfekčního řádu. Oplach sterilní vodou. Každý pacient je vyšetřen
sterilním nástrojem.Nástroj se uchováván v kazetě.
Cystoskop rovný – dekontaminace, mytí a sterilizace na CS.
2.2.4. Provoz ambulance
1
Pacient přichází do vyšetřovací místnosti, kde s ním lékař provádí pohovor. Při vyšetření se pacient
ukládá na lehátko přikryté krepovým papírem. Po vyšetření se lehátko omyje dezinfekčním roztokem
v předepsané koncentraci dle dezinfekčního řádu. Stejným roztokem se omývá na vlhko i další
vybavení ambulance (převazový vozík, pracovní stoly.....)
2
Součástí místnosti je oddělen dveřmi prostor pro vyšetření UROFLOWMETRIE (zjišťování proudu
moče + kapacita močového měchýře). Po každém vyšetření jsou pomůcky i prostor dezinfikován dle
dezinfekčního řádu.
3
Vyšetřovna II. Je zde vyšetřovací lehátko + ultrazvukový přístroj. Pod pacienta se podkládá krepový
papír a po každém pacientovi se lehátko dezinfikuje. Součástí místnosti je prostor pro dekontaminaci
a dezinfekci nástrojů a přístroje.
4
Malý operační sálek – je zde vyšetřovací lůžko(malý operační stůl) – dezinfekce viz výše. Součástí
sálku je prostor vyčleněný pro mytí a chirurgickou dezinfekci rukou personálu.
5
Denní místnost sester.
6
Sklad zdravotnického materiálu.
Odpad:
Ostré předměty: jednorázové stříkačky a jehly se po použití odkládají do kontejnerů k tomu určených
(bez ručního oddělování a bez nasazování krytů na jehly). Likviduje pomocný personál. Dále sem patří
kanyly, ampule.
Infekční odpad – igelitový pytel na stojanu. Patří sem veškerý infekční odpad z ambulanceapod..
Znečištěné sklo- uložení do nádob určených k uložení sklen. odpadu.
Komunální odpad - na služebních místnostech zdravotnického personálu v odpadkových koších s
igelitovým sáčkem - likvidace 1x za 24 hodin.
Druhotné suroviny: patří sem plasty, papír, barevné a bílé nekontaminované sklo.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 16
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 7/7
Revize: 1
Veškerý odpad likviduje z pracoviště pracovnice úklidové služby, zodpovídá ambulantní sestra, kontroluje
namátkově vrchní sestra.
Prádlo:
Denně se transportuje znečištěné osobní prádlo na pracoviště distribuce prádla.
Čisté prádlo přiváží zaměstnanci prádelny ve vypraných pytlích na jednotlivé ambulance,kde si prádlo
přebírá zdravotnický personál.
Hygienické požadavky při ošetřování pacientů:
Zdravotničtí pracovníci jsou povinni nosit čisté osobní ochranné prostředky, vyčleněné pouze pro vlastní
oddělení
Mytí rukou se provádí vždy před vyšetřováním a léčení pacienta, dezinfekci rukou musí provést vždy po
zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem
a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu
k zabránění vzniku nemocničních nákaz - viz Věstník MZ ČR září 2005 Hygienické zabezpečení rukou ve
zdravotní péči – MMR, CHDR,HDR, HMR – viz dezinfekční řád.
- osušení /osušení papírovou utěrkou/
Lékař používá k výkonu operační čepici, ústenku, gumovou zástěru, sterilní rukavice.
Úklid – úklid pracovních ploch provádí sestra dle dezinfekčního řádu na jednotlivých ambulancích, dle
vyhlášky č.195/2005 Sb.. Zodpovídá sestra.
Všechny podlahové plochy a ostatní se uklízí pracovnice úklidové firmy dle dezinfekčního řádu,
zodpovídá sestra. Malování 1x za rok.
Větrání je centrální v prostoru cystoskop. sálku, vyšetřovny a sterilizační místnosti.
2.3. Onkologická ambulance
- viz samostatný provozní řád .
2.4. Traumatologická ambulance
Sousedí s chirurgickou ambulancí, obě ordinace mají společný chirurgický zákrokový sálek. Režim je zde
stejný jako na chirurgické ambulanci.
2.5. Ambulance hojení ran
Ambulance je součástí septického sálku v přízemí budovy. Sálek je vybaven přístrojem pro
čištěníranSONOCA 190 SÖRING. V ambulanci pracuje lékař a sestra. Při ošetřování lékař i sestra
používají ochranné pomůcky (jednorázový plášť, jednorázové rukavice, ochranný štít, ochrannou roušku).
Při ošetření je pacient uložen na vyšetřovací lehátko nebo sedí na omyvatelné židli. Po ošetření je
nástavec přístroje dekontaminován, očištěn a připraven ke sterilizaci, celý prostor včetně zástěny a stěn
dekontaminován, očištěn a následně vydezinfikován (viz dezinfekční řád).
Ostatní režim je shodný s režimem na chirurgické ambulanci.
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD
ONKOLOGICKÉHO PRACOVIŠTĚ
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
Určena komu:
Rozdělovník:
Zpracoval:
PŘ – 17
Nahrazuje:
PŘ onkologického pracoviště ze dne 12.5.2009,
dále dodatek ze dne 19.6.2009
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/ 2014
Všem zdravotnickým pracovníků, kteří pracují na onkologickém pracovišti a
ostatním zdravotnickým pracovníkům



8.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník oddělení
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
MUDr. Dana Kopřivová
lékař oddělení
Přezkoumal:
8.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Václav Šauer
primář oddělení
16.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ – 17
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/9
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 17 .................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD – ONKOLOGICKÁ PRACOVIŠTĚ..................................................................... 42.1.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE: .............................................................................................................................. 4
2.1.1.
Kontakty...................................................................................................................................... 4
2.1.2.
Vedoucí oddělení: ...................................................................................................................... 4
2.1.3.
Personální obsazení pracoviště: ................................................................................................ 4
2.1.4.
Vysvětlení použitých zkratek. ..................................................................................................... 4
2.2. Obecné údaje .................................................................................................................................... 4
2.2.1.
Charakteristika a zaměření pracoviště, rozsah poskytované péče ............................................ 4
2.2.2.
Prostorové umístění v rámci nemocnice .................................................................................... 4
2.2.3.
Prostorové uspořádání a vybavení pracoviště ........................................................................... 4
2.2.3.1.
Prostory onkologických pracovišt' ....................................................................................... 4
2.2.3.2.
Hygienické (sociální) zařízení – pro pacienty ..................................................................... 5
2.3. Hygienická část.................................................................................................................................. 5
2.3.1.
Úklidový a dezinfekční režim stacionáře .................................................................................... 5
2.3.1.1.
Úklid, dezinfekce, harmonogramy, kontrolní mikrobiologické stěry, zodpovědnost ........... 5
2.3.1.2.
Dezinfekční prostředky, střídání (stacionář + ambulance).................................................. 5
2.3.1.3.
Dekontaminace (dezinfekce) ploch a povrchů znečištěné biologickým materiálem
(stacionář + ambulance) ........................................................................................................................ 5
2.3.1.4.
Dekontaminace a dezinfekce pomůcek (stacionář + ambulance) ...................................... 5
2.3.1.5.
Pracovní plochy – rozčlenění dle použití (stacionář + ambulance) .................................... 5
2.3.1.6.
Odběry a manipulace s biologickým materiálem - ambulance ........................................... 5
2.3.1.7.
Používání rukavic ................................................................................................................ 6
2.3.2.
Zásady při manipulaci s cytostatiky - stacionář .......................................................................... 6
2.3.2.1.
Příprava a ředění ................................................................................................................ 6
2.3.2.2.
Likvidace odpadu ................................................................................................................ 6
2.3.2.3.
Postup při úniku cytostatik .................................................................................................. 6
2.3.3.
Prádlo a manipulace s prádlem .................................................................................................. 6
2.3.3.1.
Praní, místo třídění, manipulace, uložení, transport ........................................................... 6
2.3.3.2.
Zodpovědnost...................................................................................................................... 6
2.3.4.
Odpad ......................................................................................................................................... 7
2.3.4.1.
Třídění, uložení ................................................................................................................... 7
2.3.4.2.
Zodpovědnost...................................................................................................................... 7
2.3.5.
Pitná voda - zdroj ....................................................................................................................... 7
2.3.6.
Léky, zdravotnický materiál ........................................................................................................ 7
2.3.7.
Hygienické zásady ..................................................................................................................... 7
2.3.7.1.
Zásady osobní hygieny zaměstnanců ................................................................................. 7
2.3.7.2.
Zásady při vlastním vyšetřování, ošetřování a péči o pacienty .......................................... 7
2.3.7.3.
Očkování a přeočkování proti VHB ..................................................................................... 8
2.3.8.
Hygienická
smyčka…………………………………………………………………………………………………………………
……………………8
2.4. Organizačně – provozní část ............................................................................................................. 8
2.4.1.
Ordinační doba, organizace práce ............................................................................................. 8
2.4.2.
Dovolená .................................................................................................................................... 8
2.4.3.
Povinnosti pracovníků ................................................................................................................ 8
2.4.4.
Péče o pacienty .......................................................................................................................... 8
2.4.4.1.
Příjem pacienta ................................................................................................................... 9
2.4.4.2.
Přeprava, odvoz nemocných............................................................................................... 9
2.4.4.3.
Propuštění pacienta po léčbě.............................................................................................. 9
2.4.5.
Dokumentace, evidence, hlášení ............................................................................................... 9
2.4.5.1.
Dokumentace pacienta ....................................................................................................... 9
2.4.5.2.
Seznam dokumentace na ambulanci .................................................................................. 9
2.5.
Závěrečná ustanovení ....................................................................................................................... 9
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ – 17
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ – 17
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/9
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ – 17
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/9
Revize: 1
2. PROVOZNÍ ŘÁD – ONKOLOGICKÁ PRACOVIŠTĚ
2.1. Základní údaje:
Oddělení chirurgie - pracoviště onkologie,
Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
tel. 380 761 164 primář oddělení MUDr. Václav Šauer
2.1.1. Kontakty
Tel.: 380 761 193 – 194
E-mail: [email protected]
2.1.2. Vedoucí oddělení:
Prim. MUDr. Václav Šauer
2.1.3. Personální obsazení pracoviště:
Lékař: MUDr. Dana Kopřivová,
2 všeobecné sestry.
2.1.4. Vysvětlení použitých zkratek.
MU
mimořádná událost
NIS
nemocniční informační systém
NN
nozokomiální nákazy
VSBOD
všeobecná sestra bez odborného dohledu
ZPPOD
zdravotnický pracovník pod odborným dohledem
OL
omamné látky
OOPP
osobní ochranné pracovní prostředky
CKO
Centrum klinické onkologie
NOR
Národní onkologický registr
2.2. Obecné údaje
2.2.1. Charakteristika a zaměření pracoviště, rozsah poskytované péče
Onkologická pracoviště jsou jednou ze složek komplementu Nemocnice Český Krumlov a.s. Rozsah
poskytované péče je určen typem nemocnice – poskytuje léčebnou, diagnostickou a dispenzární
ambulantní službu.
2.2.2. Prostorové umístění v rámci nemocnice
Onkologická ambulance je umístěna v přízemí budovy gynekologického pavilonu v části pro ambulantní
složky. Onkologický stacionář je v 1.patře chirurg. pavilonu v lůžkové části ONP.
2.2.3. Prostorové uspořádání a vybavení pracoviště
2.2.3.1. Prostory onkologických pracovišt'.
Ambulance: vchod do čekárny i vyšetřovny je z hlavní chodby v přízemí budovy

čekárna

vyšetřovna

denní místnost pro personál
Onkologický stacionář: tvoří vlastní uzavřenou jednotku- chodba

2 pokoje pro pacienty (2 a 3 lůžkový)
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ – 17

PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/9
Revize: 1
místnost k ředění cytostatik
Ve všech místnostech je omyvatelný a dezinfikovatelný nábytek.
2.2.3.2. Hygienické (sociální) zařízení – pro pacienty
Ambulance:
WC pro pacienty pouze onkolog. ambulance – vchod z chodby
WC se sprchovým koutem pro personál- vchod z chodby
Stacionář:
WC se sprchovým koutem pro pacienty – vchod z pokoje
2.3. Hygienická část
2.3.1. Úklidový a dezinfekční režim stacionáře
2.3.1.1. Úklid, dezinfekce, harmonogramy, kontrolní mikrobiologické stěry, zodpovědnost
Úklid pracoviště a veškerého zařízení je obvykle spojený s dezinfekcí a zajišťují je provozní ústavního
úklidové služby, která je zajišťována dodavatelsky. Provádí se na vlhko podle rozepsaných
harmonogramů. Pomůcky k úklidu jsou diferencovány podle účelu jejich použití, udržují se v čistotě a
skladují se v čistící místnosti. Dezinfekční úklid podlah a veškerého sanitárního zařízení (umyvadla,
obklady, výlevky, WC atd.) provádí pracovnice úklidové služby. Úklid ostatních povrchů a pomůcek
provádí průběžně a po skončení aplikace chemoterapie. Praktická účinnost používaných dezinfekčních
postupů se ověřuje stěry z prostředí dle potřeby. Za čistotu a pořádek, úroveň úklidu a za dodržování
harmonogramů a dezinfekčního režimu zodpovídá sloužící zdravotnický personál.
Úklid ambulance se provádí 1x denně po skončení ordinace - viz dezinfekční řád, který je vyvěšen
v ambulanci a úklidové místnosti.
2.3.1.2. Dezinfekční prostředky, střídání (stacionář + ambulance)ó
Podle účelu použití se používají dezinfekční prostředky podle platného dezinfekčního řádu nemocnice,
který je umístěn v přípravně. Personál musí dodržovat v tomto řádu uvedené koncentrace dezinfekčních
roztoků (viz. dezinfekční řád).
Dezinfekční roztok se připravuje vždy na každou směnu nově naředěný, pokud není určeno jinak.
Druhy dezinfekčních přípravků se střídají po 1 měsíci.
2.3.1.3. Dekontaminace (dezinfekce) ploch a povrchů znečištěné biologickým materiálem (stacionář +
ambulance)
Plochy znečištěné biologickým materiálem se bezprostředně po znečištění dekontaminují pomocí buničité
vaty namočené v dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem. Biologický materiál se odstraní, plochy
se umyjí a dle potřeby (organizuje a dekontaminuje sestra, úklid provádí pracovnice úklidové firmy) opět
dezinfikují
2.3.1.4. Dekontaminace a dezinfekce pomůcek (stacionář + ambulance)
Všechny použité pomůcky jsou považovány za kontaminované. Po použití se odkládají do
dekontaminačních nádob.
2.3.1.5. Pracovní plochy – rozčlenění dle použití (stacionář + ambulance)
Pro přípravu injekcí apod. je určena část pracovní plochy. Odběr biologického materiálu se provádí
v ordinaci a na pokojích pacientů stacionáře v krajním případě.
2.3.1.6. Odběry a manipulace s biologickým materiálem - ambulance
Místo odběru, pomůcky, transport
Odběry biologického materiálu se provádí v ordinaci, mimořádně dle stavu pacientů i na pokoji. K odběru
se používají sterilní nástroje a jednorázové rukavice - a to vždy pro jednu ošetřovanou osobu. Při
odběrech je nutné dbát na to, aby se materiál nerozlil, nepotřísnil průvodky ani přepravní obaly. Odebraný
materiál odnáší sestra v dezinfikovatelné nádobě ihned do laboratoře.
Žádanka o vyšetření
biologického materiálu musí být obsahovat:

jméno, příjmení, rodné číslo(RČ), event. datum narození, pokud není RČ přiděleno

název pojišťovny/číslo (adresu místa pobytu vyšetřované osoby)
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ – 17
PROVOZNÍ ŘÁD

klinickou diagnzu s požadovaným druhem vyšetření

identifikační číslo zdravotnického zařízení a jeho adresu

jmenovku lékaře, podpis a telefonní číslo žádajícího o vyšetření

datum a hodinu odběru, druh materiálu

druh antibiotické terapie a její začátek
Strana: 6/9
Revize: 1
Další nezbytné požadavky na vyplňování žádanek (požadavkových listů) o vyšetření biologického
materiálu jsou dány příslušnými závaznými předpisy jednotlivých laboratorních oborů.
2.3.1.7. Používání rukavic
Obecně při činnostech, u kterých dochází ke kontaktu s biologickým materiálem či exkrety nemocného
(odběry biolog. materiálu, cévkování, hygienická očista atd.), používá personál jednorázové rukavice.
Rukavice mohou být latexové, vinylové a nitrilové (k ředění cytostatik)- prostupnost rukavic musí
odpovídat jejich použití a míře rizika biologických činitelů.
2.3.2. Zásady při manipulaci s cytostatiky - stacionář
2.3.2.1. Příprava a ředění
Příprava a ředění cytostatik podléhá metodickému vedení vedoucím lékárny. Pro ředění cytostatik je
určena samostatná místnost vybavená digestoří s vertikálním odsáváním(pracovní plocha pro přípravu
roztoků musí být pokryta savým materiálem, který se likviduje po každém znečištění a každé
směně).Používají se OOP- při nehoděs cytostatiky se použije,,dekontaminační souprava“, která je
uložena v místnosti pro ředění. Mimořádné události spojené s kontaminací cytostatiky nebo změnou
zdravotního stavu pracovníků je nutno nahlásit svému nadřízenému. V prostoru pro ředění cytostatik je
třeba dodržovat zákaz jídla, pití a kouření.
2.3.2.2. Likvidace odpadu
Všechny kontaminované odpady (jehly, stříkačky, ampule, infuzní lahve, buničina, apod.) použité při
přípravě roztoků, jejich aplikaci a úklidu musí být uloženy ve speciálních kontejnerech z plastických hmot,
řádně uzavřených a označených štítky s příslušnými údaji. Tyto jsou denně předávány k likvidaci na
skladiště nebezpečného odpadu. (viz. Směrnice č. 13/2008).
2.3.2.3. Postup při úniku cytostatik
Pro likvidaci uniklých cytostatik se používá dekontaminační set
Postup:
a) Navléci chemoprotektivní rukavice, obléci si ochranný oděv a pomůcky
b) Ze zasažených míst odsát CL pomocí jednostranně nepropustného nasákavého materiálu
(Molinea)
c) Zasažená místa několikrát umýt vodou
d) Zřetelně označit a pokrýt zasaženou plochu
e) Odpad uložit do PVC pytle
f)
Nedotýkat se žádných předmětů, aby nedošlo k rozšíření kontaminace
g) V hygienické smyčce odložit kontaminovaný oděv, nakonec rukavice
h) Provést osobní dekontaminaci a očistu
i)
Informovat vedoucího pracovníka o havárii
j)
Nepoužitá cytostatika personál vloží do žlutých pevnostěnných kontejnerů, označí lepítkem
s číslem 180 108 N a předá pracovníkovi pro svoz a třídění odpadu.
2.3.3. Prádlo a manipulace s prádlem
2.3.3.1. Praní, místo třídění, manipulace, uložení, transport
Lůžkoviny a oděv personálu v objektu se používá pouze na jedno použití. Na pokrytí vyšetřovacích stolů
a lehátek, kde dochází ke styku s obnaženou částí těla pacienta, se používá jednorázový papírový
materiál, který je měněn po každém pacientovi.
2.3.3.2. Zodpovědnost
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ – 17
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 7/9
Revize: 1
Personál dbá na to, aby se mezi prádlo nedostaly nepatřičné předměty (nástroje, psací potřeby, jehly,
apod.) Za řádnou manipulaci s prádlem zodpovídá každý pracovník. Průběžně ji kontrolují vedoucí
pracovníci.
2.3.4. Odpad
2.3.4.1. Třídění, uložení
Veškerý odpad se ihned třídí, podle druhu se odkládá do označených nádob. Z pracoviště se odstraňuje
denně do určených prostor a příslušných kontejnerů, odnos zajišťují pracovnice úklidové služby. (viz.
Směrnice č.13/2012).
2.3.4.2. Zodpovědnost
Za řádnou manipulaci s odpadem odpovídá každý pracovník. Průběžně ji kontrolují vedoucí pracovníci.
2.3.5. Pitná voda - zdroj
Zásobování vodou je v celé nemocnici zajištěno centrálním rozvodem, který vodu čerpá z vodovodního
řadu. Ohřev teplé vody zajišťuje technické oddělení nemocnice, prevenci legionely rovněž.
2.3.6. Léky, zdravotnický materiál
Léky a zdravotnický materiál jsou uloženy v uzamčených skříních – lékárnách.
Recepty na omamné látky jsou uloženy v uzamčeném prostoru v ordinaci.
2.3.7. Hygienické zásady
2.3.7.1. Zásady osobní hygieny zaměstnanců
Všichni pracovníci jsou povinni při své práci dbát na prevenci nozokomiálních nákaz. Tj. důsledně dbát
zejména na hygienu rukou a dodržovat tyto další zásady: ( viz směrnice předsedy představenstva č.7)

přistupovat k vyšetřování, léčení a ošetřování pacientů až po umytí rukou

používat k utírání rukou jednorázový materiál, uložený v krytých zásobnících

dezinfikovat ruce:
o
vždy po zdravotnických výkonech
o
po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem
o
před každým parenterálním výkonem
o
při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu

používat podle potřeby jednorázové rukavice

nosit vhodně upravené vlasy, ruce bez šperků, umělých nehtů a hodinek (viz. vyhláška č.
195/2005 Sb.)

převlékat (a sprchovat) se v prostorách k tomu určených (šatny personálu)

používat čisté osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) pro dané pracoviště

nenosit ochranný oděv mimo areál nemocnice

stravovat se v prostorách k tomu určených – jídelna, denní místnost zaměstnanců

nekouřit ve vnitřních prostorách nemocnice
2.3.7.2. Zásady při vlastním vyšetřování, ošetřování a péči o pacienty
Hygiena rukou je první a nejdůležitější zásadou při péči o pacienty a je nutné ji důsledně dodržovat. Dále
je nutné:

používat k parenterálním zákrokům pouze sterilní nástroje a sterilní pomůcky

věnovat zvýšenou pozornost pacientům s rizikovými faktory (imunodeficience, invazní výkony,
operace, řízené dýchání, hemoperfuze, hemodialýza, diabetes mellitus, zhoubný novotvar, věk
nad 60 let, kardiovaskulární onemocnění, obezita)
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ – 17
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 8/9
Revize: 1
2.3.7.3. Očkování a přeočkování proti VHB
Personál onkologické ambulance je povinen absolvovat očkování proti VHB.
Kontrolní odběry protilátek 1x za 4 roky, event. dle potřeby. Toto stanovuje, zajišťuje a eviduje závodní
lékař nemocnice ve spolupráci s vedoucími sestrami úseku a kontroluje bezpečnostní technik.
2.3.8. Hygienická smyčka
1. Sestra se převléká před vstupem do kontrolovaného pásma do jednorázového oblečení na místě
tomu určeném. (sprcha sester na oddělení CH-C).
2. Před vstupem do stacionáře si přezuje pracovní obuv a vezme si ochranný jednorázový plášť.
3. Před samotným ředěním cytostatik použije ochranné pomůcky. (roušku, štít, rukavice)
4. Po naředění cytostatik odkládá štít a jednorázové ochranné pomůcky do černého pytle
označeného infekční odpad.
5. Před odchodem z kontrolovaného pásma si obleče jednorázový plášť, přezuje si pracovní obuv a
nejkratší cestou jde do sprchy na určeném místě. (sprcha sester CH-C)
6. Zde všechno jednorázové oblečení vyhodí do černého pytle a odevzdá na příslušné místo.
(úklidová místnost pracovnice Uniclean).
7. Ze sprchy sestra vychází v nekontaminovaném oblečení.
2.4. Organizačně – provozní část
2.4.1. Ordinační doba, organizace práce
Ordinační doba:
Ambulance:
Pondělí:
8:30 – 12:00 hod.
12:30 – 16:00 hod.
Středa:
8:30 – 12:00 hod.
12:30 – 16:00 hod.
Čtvrtek:
8:30 – 12:00 hod.
12:30 – 15:00 hod.
Onkologický stacionář + ambulance: pondělí – pátek: 7:00 – 14:00 hod.
Organizace práce:
V denním provozu jsou ve službě obvykle 1 lékař a 2 všeobecné sestry bez odborného dohledu. Jedna
sestra zajišťuje převážně podávání cytostatik, druhá ambulanci a dokumentaci pro CKO – NOR. V době
polední přestávky lékaře je na ambulanci vždy přítomna jedna sestra, která v případě akutní potřeby
lékaře zajistí.
2.4.2. Dovolená
Dovolená zaměstnanců je plánována tak, aby byl zajištěn plynulý provoz ambulance, a také, aby byla
podle možností vyčerpána dovolená v celém rozsahu v příslušném kalendářním roce. Za plán dovolených
a jejich rovnoměrné rozložení zodpovídá nadřízený pracovník (termíny dovolených – schvaluje, případně
nařizuje zaměstnavatel).
2.4.3. Povinnosti pracovníků
Personál je při své práci povinen dodržet veškeré předpisy, které s jeho vykonáváním práce souvisejí –
viz příslušné náplně práce.
2.4.4. Péče o pacienty
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ – 17
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 9/9
Revize: 1
2.4.4.1. Příjem pacienta
Ve všední den od 7:00 do 15:30 hod. v případě nutnosti příjmu pacienta k hospitalizaci se odesílá na
příslušné oddělení.
2.4.4.2. Přeprava, odvoz nemocných
Přeprava pacienta sanitním vozem je indikována lékařem, pokud pacient není schopen přepravy
veřejným dopravním prostředkem, nebo nemůže být přepraven vlastním dopravním prostředkem
(příslušníka rodiny apod.).
2.4.4.3. Propuštění pacienta po léčbě
Po ukončení aplikace chemoterapeutiky je pacientův zdravotní stav zkontrolován sestrou (měření TK), Je
-li systolický TK v rozmezí 100 – 150 Torrů a diastolický 50 – 95 Torrů, může pacient po telefonické
konzultaci sestry s lékařem opustit stacionář.
2.4.5. Dokumentace, evidence, hlášení
2.4.5.1. Dokumentace pacienta
Veškeré informace o identifikaci pacienta a záznamy o jeho zdravotním stavu se zaznamenávají pomocí
počítače v rámci NIS do dokumentace – ambulantní karty (chorobopisu) pacienta. Dokumentace musí být
vedena úplně, (čitelně) a přesně.
Zdravotnická dokumentace obsahuje údaje, které spadají pod povinnosti zachování mlčenlivosti.
Podrobnější informace – viz „Vedení zdravotnické dokumentace“. (směrnice předsedy představenstva
č. 47)
2.4.5.2. Seznam dokumentace na ambulanci

dokumentace pacienta

denní záznam ošetřených pacientů

denní záznam podaných cytostatik

záznamy teploty v místě uchovávaných léčiv (lednice, místnosti)

seznam léků

seznam vybavení – inventář
2.5. Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád je závazný pro zaměstnance onkologického pracoviště, dle potřeby i pro další
pracovníky.
PROVOZNÍ ŘÁD
Název:
PROVOZNÍ ŘÁDRDO – ODD. NEMOCNICE ČESKÝ
KRUMLOV, A.S.
Evidenční značka:
PŘ - 18
Identifikace:
Určena komu:
Rozdělovník:
Zpracoval:
Nahrazuje:
PŘ ze dne 15.1.2007
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují na oddělení RDO, ostatním
zdravotnickým pracovníkům



3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník RDO
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Blanka Kartáková
radiologický asistent
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Jiří Klosse
primář oddělení
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 18
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/5
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 18 .................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD RDO - ODD NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, A.S. ............................................. 4
2.1.
Organizační struktura: ....................................................................................................................... 4
2.2.
Hygienické požadavky na provoz: ..................................................................................................... 4
2.3.
Sonografické pracoviště - ECHO ....................................................................................................... 5
2.4. Pracoviště CT .................................................................................................................................... 5
2.4.1.
Stručný popis pracoviště: ........................................................................................................... 5
2.4.2.
Ošetřování pacientů. .................................................................................................................. 5
2.4.3.
Desinfekce .................................................................................................................................. 5
2.4.4.
Osobní hygiena zaměstnanců .................................................................................................... 5
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 18
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ - 18PŘ - 18
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/5
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 18
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/5
Revize: 1
2. PROVOZNÍ ŘÁDRDO - ODD NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.
2.1. Organizační struktura:
Primář oddělení:
MUDr. Jiří Klosse
Vedoucí laborantka:
Blanka Kartáková
Radiodiagnostické odd. je ambulantní složkou nemocnice, včetně sonografického pracoviště, které je
součástí RDO odd. Nachází se v přízemí pavilonu D -v jeho levé části. Dělí se na část administrativní a
část vyšetřovací.
Část administrativní slouží hlavně zaměstnancům RDO odd. Je zde:

šatna laborantů

pokoj primáře, lékařů, ved. laborankta archivy snímků, místnost, kde je umístěno centrální
úložiště dat (PACS systém)

2 WC a sprchy pro personál

kuchyňský kout

místnost pro admin. pracovnici

denní místnost laborantů

místnost pro ukládání uklízecích prostředků a

potřeb pro uklízečky

místnost na tříděný odpad
V druhé tzv. vyšetřovací částí je služební místnost laborantů (na pohotovostní služby), dvě vyšetřovny pro
pacienty (RTG I, RTG II). Ke každé vyšetřovně je temná a světlá komora, ovladovna, WC pro pacienty
a dvě kabinky.
Na vyšetřovně RTG I se provádějí základní skiagrafické vyšetření plic a srdce, skeletu a nativní snímky
břicha. Pacient přichází kabinkou, kde si odloží oděv (dle potřeby) a ve své obuvi přichází na snímkovnu.
Zde se zouvá pouze v případě, že bude pokládán na RTG stůl.
2.2. Hygienické požadavky na provoz. (dle platné legislativy)

Po každém pacientovi je pracovní deska RTG stolu omytá dezinfekčním roztokem. RTG přístroje
a nábytek je omyt dezinfekčním roztokem 1x denně – viz dezinfekční řád

Podlaha se vytírá denně na vlhko (dezinfekční roztok – viz dezinfekční řád)

Jednorázové gumové rukavice a jiný kontaminovaný materiál, použitý při poúrazových (krvavých)
vyšetřeních se odhazuje do určené nádoby, které je označena nálepkou – nebezpečný odpad –
BIOHAZARD

Na vyšetřovnách je u umyvadel zásobník pro ukládání papírových ručníků

mýdlo v dávkovači
Na vyšetřovně RTG II se provádí tomografické vyšetření, urografie, skiaskopická vyšetření, vyšetření
trávicí trubice, fislulografgie, PMG, atd. Protože se zde provádějí všechna vyšetření, při kterých se
používají kontrastní látky, je místnost vybavena kuchyňskou linkou s dřezem + umyvadlo.

Rektální rourky jsou určeny pro jednorázové použití

Jehly a stříkačky se používají jednorázové

Přístroje RTG, nábytek a podlahy - jejich dezinfekce - jako na RTG I

Použité jehly a stříkačky se odkládají do speciálních plastových nádob, označených datem
použití nádoby

Prádlo, které používají pacienti při vyšetřeních (košile a kalhoty) je určeno pro jedno použití
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 18
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/5
Revize: 1

Čisté prádlo pro pacienty je uloženo na snímkovně ve skříni.

Prádlo personálu je ukládáno do uzavíratelné skříně

Čisté ve skříni, použité v plátěných pytlích.

Běžný úklid oddělení je prováděn úklidovou firmou dle dezinfekčního řádu, zodpovídá vedoucí
úklidového střediska.
2.3. Sonografické pracoviště - ECHO
Mimo lékařů z RDO zde pracují ještě lékaři z gynekologického oddělení. Přístup pacientů na vyšetřovnu
kabinkou, kde si pacient odloží oděv, boty pacient zouvá až u vyšetřovacího lehátka.

vyš. lehátko je pokryto igelitem, přes který je papírová podložka, která se mění po každém
pacientovi

vyš. sondy se dezinfikují po každém pacientovi při vyš. per recturu a vaginálních vyš. se používá
prezervativ, jako návlek na sondu - mění se též po každém pacientovi

biologický odpad do koše s igelitovými sáčky

1x denně se utírá přístroj a nábytek dezinf. roztokem.
2.4. Pracoviště CT
Dnem 12.2.2002 bylo uvedeno do provozu pracoviště CT, které je součástí RTG oddělení. Nachází se
tedy v přízemí budovy D.
Součástmi pracoviště je čekárna, která je zároveň chodbou, dále místností snímkovna, ovladovna, WC,
kabinky pro pacienty a přípravna.
Pracovní doba je denně od 7.00 hod. do 15.30 hod., v případě potřeby kdykoli.
2.4.1. Stručný popis pracoviště:
Všechny prostory pracoviště jsou určeny výhradně k vyšetřením CT. Stěny místností jsou upraveny
olejovým nátěrem nebo omyvatelným obkladem.
WC personálu je společné pro všechny zaměstnance RTG oddělení, WC pacientů je otevřeno na
oddělení RTG.
Podlahy ve všech místnostech jsou vybaveny omyvatelnou vrstvou.
2.4.2. Ošetřování pacientů.
Pacienti jsou vyšetřováni vleže na vyšetřovacím stole, který je vybaven jednorázovou papírovou
podložkou. Použité se odhazuje do igelitových pytlů pro komunální odpad.
K očistě zaměstnanců jsou připravena umyvadla, mycí emulze a desinfekční prostředek. K osušení jsou
k dispozici papírové ručníky na jedno použití.
K aplikaci kontrastní látky jsou používány injekční stříkačky na jedno použití a likvidují se jako infekční
odpad.
Při aplikaci kontrastní látky používá personál rukavice na jedno použití. Kůže pacienta se desinfikuje
určeným roztokem.
2.4.3. Desinfekce
Desinfekce se na pracovišti provádí dle desinfekčního řádu, v souladu s vyhláškou č.195/2005
Zodpovědná za dodržování dezinfekčního řádu je odpovídá vrchní sestra.
2.4.4. Osobní hygiena zaměstnanců

Zdravotničtí pracovníci nosí čisté osobní ochranné prostředky vyčleněné pouze pro vlastní
oddělenídále dodržují vyhlášku č.195, §7 odst.5, písmeno a)

K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou, dezinfekci
musí provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým
materiálem a použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při
uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz, k utírání
rukou se musí používat jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících.
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD GYNEKOLOGICKO –
PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
Určena komu:
Rozdělovník:
Zpracoval:
PŘ - 19
Nahrazuje:
PŘ GPO ze dne 14.2.2012
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Všem zdravotnickým pracovníkům oddělení GPO, všem ostatním
zdravotnickým pracovníkům



3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník oddělení
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Mgr. Lenka Trojáková
vrchní sestra
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Jan Shon
primář oddělení
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ-19
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/12
Revize: 1
Obsah
1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 19 ........................................................................ 4
2. PROVOZNÍ ŘÁD GPO ............................................................................................................................. 5
2.1. Základní údaje ....................................................................................................................................... 5
2.2. Obecné údaje ........................................................................................................................................ 5
2.2.1. Řízení oddělení .............................................................................................................................. 5
2.2.2. Charakteristika a zaměření pracoviště ........................................................................................... 5
2.2.3. Všeobecné údaje ............................................................................................................................ 5
2.2.4. Umístění oddělení ........................................................................................................................... 5
2.2.5. Personální obsazení ....................................................................................................................... 6
2.3. Lůžková část gynekologicko-porodnického oddělení ............................................................................ 6
2.3.1. Lůžkové uspořádání........................................................................................................................ 6
2.3.2. Hygienické vybavení pro pacienty .................................................................................................. 7
2.3.3. Desinfekční režim ........................................................................................................................... 7
2.3.4. Sterilizace, chemická dezinfekce .................................................................................................... 7
2.3.5. Příjem pacientek ............................................................................................................................. 7
2.3.6. Ochranné pomůcky ......................................................................................................................... 8
2.3.7. Pomůcky pro osobní hygienu pacientek ......................................................................................... 8
2.3.8. Odběry a zacházení s biologickým materiálem .............................................................................. 8
2.3.9. Zacházení s odpady........................................................................................................................ 8
2.3.10. Manipulace se zemřelými ............................................................................................................. 9
2.3.11. Manipulace se stravou .................................................................................................................. 9
2.3.12. Výtahy ........................................................................................................................................... 9
2.3.13. Manipulace s prádlem ................................................................................................................... 9
2.3.14. Postup při výskytu nosokomiální nákazy ...................................................................................... 9
2.3.15. Návštěvy na oddělení ................................................................................................................... 9
2.4. Ambulantní část gynekologicko-porodnického oddělení ....................................................................... 9
2.4.1. Všeobecné údaje ............................................................................................................................ 9
2.4.2. Desinfekční režim ......................................................................................................................... 10
2.4.3. Sterilizace .....................................................................................................................................10
2.4.4. Odběry a zacházení s biologickým materiálem ............................................................................ 10
2.4.5. Zacházení s odpady ..................................................................................................................... 10
2.4.6. Manipulace s prádlem ................................................................................................................... 10
2.5. Porodní sál ..........................................................................................................................................10
2.5.1. Všeobecné informace ................................................................................................................... 10
2.5.2. Provoz porodního sálu ..................................................................................................................10
2.5.3. Ochrana pacientek, ochranné pomůcky a oděvy personálu ........................................................ 10
2.5.4. Pomůcky pro osobní hygienu pacientek ....................................................................................... 11
2.5.5. Odběry a zacházení s biologickým materiálem ............................................................................ 11
2.5.6. Zacházení s odpady...................................................................................................................... 11
2.5.7. Sterilizace, chemická dezinfekce .................................................................................................. 11
2.6. Malý operační sál ................................................................................................................................11
2.6.1. Všeobecné informace ................................................................................................................... 12
2.6.2. Provoz malého operačního sálu ...................................................................................................12
2.6.3. Ochrana pacientek, ochranné pomůcky a oděvy personálu ........................................................ 12
2.6.4. Odběry a zacházení s biologickým materiálem ............................................................................ 12
2.6.5. Zacházení s odpady...................................................................................................................... 12
2.6.6. Desinfekční režim ......................................................................................................................... 12
2.6.7. Sterilizace………………………………………………………………………………………………...13
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ-19
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: PŘ - 19
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/12
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ-19
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/12
Revize: 1
2. Provozní řád GPO
2.1. Základní údaje
Název pracoviště:
Gynekologicko-porodnické oddělení
Název zařízení:
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Adresa zařízení:
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
Telefonní spojení:
380 761 264 – primář oddělení
Vedoucí pracoviště:
Primář oddělení MUDr. Jan Shon
2.2. Obecné údaje
2.2.1.
Řízení oddělení
V čele oddělení stojí primář, který organizuje, řídí a kontroluje chod celého oddělení. Za tuto činnost je
odpovědný po odborné stránce místopředsedovi představenstva, po organizační, finanční a hospodářské
předsedovi představenstva a ostatním členům. V otázkách odborného rázu je jeho rozhodnutí v rámci
oddělení konečné a závazné pro všechny pracovníky oddělení.
Zástupce primáře se podílí, v rozsahu určeném primářem oddělení, na řízení oddělení, zejména pečuje o
další odborný rozvoj ostatních lékařů a pracovníků oddělení, kontroluje hospodaření s opiáty, vykonává
funkci transfůzního lékaře oddělení a v nepřítomnosti primáře jej v plném rozsahu zastupuje.
Vrchní sestra oddělení zodpovídá za poskytovanou ošetřovatelskou péči, řídí a kontroluje kvalitu
poskytované ošetřovatelské péče. Odpovídá za dodržování hygienicko-epidemiologických předpisů a za
dodržování pravidel BOZP na svém oddělení. Vrchní sestra řídí staniční sestru.
Staniční sestra odpovídá za úroveň ošetřovatelské péče v rámci stanice. Zodpovídá za rozpis směn
porodních asistentek a pomocného personálu na gynekologickém oddělení, vrchní sestra rozepisuje
rozpis směn na porodním sále.
Povinnosti a práva pracovníků oddělení jsou uvedeny v Organizačním a provozním řádu nemocnice a ve
funkčních náplních jednotlivých kategorií pracovníků.
2.2.2. Charakteristika a zaměření pracoviště
GPO se skládá ze složky lůžkové a ambulantní. Poskytuje léčebnou a ošetřovatelskou péči v rámci oboru
gynekologie a porodnictví. Zajišťuje rychlou, účelnou a hodnotnou péči v rámci současných poznatků
vědy a ve spolupráci s ostatními odděleními koordinuje svou činnost, tak aby byla zajištěna komplexní
péče pro klientky GPO. Podílí se na dalším vzdělávání pracovníků ve spolupráci s ODV a na praktické
výuce posluchačů lékařských fakult, středních a vyšších zdravotnických škol.
2.2.3. Všeobecné údaje
Počet lůžek: 30
Počet pokojů: 17
Gynekologické operace jsou prováděny na operačních sálech v pavilonu Chirurgie.
Porodnické operace na operačním sále GPO – u porodního sálu.
Ostatní malé operace jsou prováděny na gynekologicko-porodnickém oddělení ve spolupráci s ARO.
2.2.4. Umístění oddělení
GPO je umístěno v areálu nemocnice v pavilonu E.
první patro:
ambulantní čás t
- ambulance, čekárna a WC pro klientky
- malý operační zákrokový sálek
pokoj č. 17
- dospávací - pro pacientky po ambulantních výkonech – 2 lůžka, WC a sprcha
- sklad zdravotnického materiálu
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ-19
druhé patro:
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/12
Revize: 1
- uzavřený komplex porodního sálu
- lůžková část GPO
- kancelář primáře oddělení
- sociální zařízení
třetí patro:
- kancelář zástupce primáře oddělení
- lékařský pokoj
- kancelář vrchní sestry oddělení
- lékařský pokoj
- sociální zařízení
- šatna pro pracovníky nelékařských oborů
- denní místnost pro sanitáře
- sociální zařízení
2.2.5. Personální obsazení
Počet lékařů: 6
Počet externích lékařů: 6
Počet porodních asistentek: 13
Počet všeobecných sester: 1
Počet sanitářů, sanitárek, ošetřovatelek: 4
2.3. Lůžková část gynekologicko-porodnického oddělení
2.3.1. Lůžkové uspořádání
Dva jednolůžkové pokoje nadstandardního typu – samostatné WC, koupelna, telefon, televize (pokoje č.
1 a 15)
Gynekologické oddělení
Dva jednolůžkové pokoje
Tři dvoulůžkové pokoje
Dva třílůžkové pokoje
Jeden čtyřlůžkový pokoj
Jeden dvoulůžkový pokoj pro ambulantní výkony (1.patro)
Porodnice
Dva jednolůžkové pokoje
Čtyři dvoulůžkové pokoje
Dva třílůžkové pokoje
Všechny pokoje mají nábytek, stěny i podlahy snadno omyvatelné a dezinfikovatelné.
V případě potřeby slouží oba dva jednolůžkové pokoje jako pokoje izolační (pokoje č. 2 a 10).
Vedlejší provozní a pomocné místnosti
Sklad čistého prádla: 1
Sklad zdravotnický a lékárenský materiál: 1
Čajová kuchyňka: 2
Úklidová místnost: 1
Shoz prádla: 1
Denní místnost: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ-19
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/12
Revize: 1
Jídelna: 1
Jídelní kout: 1
Personální sociální zařízení: 1
2.3.2. Hygienické vybavení pro pacienty
Kabina WC: 8 + 2 (nadstandard)
Sprcha: 6 + 2 (nadstandard)
Sprcha + WC: 1
2.3.3. Desinfekční režim
Viz DESINFEKČNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ
2.3.4. Sterilizace, chemická dezinfekce
Nástroje jsou na oddělení po dekontaminaci, čištění, oplachu a vysušení sterilizovány v kazetách
určených pro sterilizaci v horkovzdušném sterilizátoru, který je umístěn na porodním sále. Kazety jsou
přenášeny v omyvatelné a dezinfikovatelné přepravce. Ostatní veškerý materiál a nástroje se sterilizují
v centrální sterilizaci nemocnice.
Sterilizace obvazového materiálu se provádí ve foliových nebo papírových obalech v centrální sterilizaci
nemocnice (parou, formaldehydem) a poté se ukládá do skříní.
Materiál je transportován na vozíku k tomu určeném, jako druhý obal slouží plastový kontejner.
Za přípravu a balení zodpovídá porodní asistentka.
Chemická dezinfekce (dvoustupňová) laryngoskopu (lůžka, por. sál) - po použití se dekontaminuje
desinfekčním roztokem s virucidním účinkem, následuje mechanická očista a naložení do dezinfekčního
prostředku se širším spektrem dezinfekční účinnosti. Poté se laryngoskop usuší a uloží do roušky a do
umělohmotného kontejneru. O dezinfekčních přípravcích používaných pro dvoustupňovou dezinfekci se
vede zápis v deníku s datem přípravy pracovního roztoku, koncentrací a expozicí (včetně kontejneru). viz
dezinfekční řád.
Dezinfekce rukou – k vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou,
dezinfekci rukou musí provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci
s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před parenterálním výkonem a vždy při uplatňování
bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz. K vysušení rukou se musí
používat jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících - viz Dezinfekční řád.
Dezinfekce kůže – vždy před aplikací injekce, při převazu operační rány, tamponem navlhčeným
dezinfekčním roztokem – viz Dezinfekční řád.
Persteril 0,2 % je vždy připravován lékárnou nemocnice a na oddělení ukládán ve speciální chladničce.
Konstrukce lůžka po propuštění pacientky se omyjí dezinfekčním roztokem a detergentem. Znečištěné
matrace a matrace po propuštění pacientky se ukládají v místnosti shozu špinavého prádla a denně se
transportují do prádelny (vyjma víkendu).
Dezinfekci povrchu předmětů provádí zdrav. personál na vlhko dezinfekčním roztokem v předepsané
koncentraci dle Dezinfekčního řádu oddělení. Dezinfekční roztoky je nutno střídat měsíčně dle
celoústavního rozpisu. Vyšetřovací lehátko se dezinfikuje po každém vyšetření a pokládá vždy čistou
roušku (krepový papír). Dezinfekce lékáren a jiných předmětů provádí zdravotnický personál dle
pracovního řádu stanice a dle vyhlášky č. 195/2005 Sb. Zodpovídá staniční sestra.
Úklid podlahových ploch apod. provádí úklidová firma podle vyhlášky č. 195/2005 Sb. Zodpovídá staniční
sestra.
Pokoje lékařů a kanceláře se uklízí detergenty.
Shoz prádla je čištěn a dezinfikován 2x za rok, při znečištění mimo určené termíny je čištěn a
dezinfikován plynováním ihned.
Úklidové prostředky a pomůcky uloženy v úklidové místnosti na oddělení.
Záclony a dekorační textilie se perou na vyšetřovnách a ambulancích 1x měsíčně, v ostatních případech
4x ročně.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ-19
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 7/12
Revize: 1
2.3.5. Příjem pacientek
Administrativní část přijímacího protokolu na gyn. oddělení se provádí na gynekologické ambulanci.
Vstupní gynekologické vyšetření se provádí buď na ambulanci, nebo přímo na vyšetřovně oddělení.
Na oddělení se pacientka převlékne do osobního prádla a županu případně do nemocničního prádla.
Oděv a obuv se uloží do šatní skříně na pokojích. Silně znečištěné oděvy se uloží do igelitového pytle,
označí se jmenovkou a odevzdají se příbuzným pacientky nebo se zlikvidují jako nebezpečný infekční
odpad. Při nevyzvednutí svršků po ukončení hospitalizace je toto likvidováno po uplynutí 1 roku.
Příjem těhotných žen od dvacátého čtvrtého týdne těhotenství a rodiček se provádí na porodním sále. Po
příjmu porodní asistentkou se pacientka převlékne v příjímací místnosti do osobního nebo nemocničního
prádla. Osobní oděvy jsou hromadně jednou denně odváženy sanitářem oddělení do vestavěné a
uzamykatelné šatní skříně na oddělení. Těhotné ženy a rodičky jsou vyšetřeny lékařem na vyšetřovně
porodního sálu, eventuálně připravovány porodní asistentkou k porodu v místnosti k tomu určené.
2.3.6. Ochranné pomůcky
Zdravotní personál používá ochranné oděvy určené pro dané oddělení, nosí čisté osobní ochranné
prostředky vyčleněné pouze pro vlastní oddělení. Při práci na jiném pracovišti používají jen ochranné
prostředky tohoto pracoviště. Dodržují se požadavky, které vyplývají z vyhl. 195/2005 Sb., § 7, odst. 5,
písm. a). Lékaři, vrchní sestra se převlékají ve svých pokojích umístněných mimo odděleni. Porodní
asistentky a sanitárky, ošetřovatelky se převlékají v šatně ve třetím patře. Sanitář se převléká
v samostatné místnosti ve třetím patře. Ochranný oděv se mění dle potřeby, při znečištěni biologickým
materiálem ihned. Použité osobní prádlo se ukládá do košů k tomu určených na chodbě (lékaři, vrchní
sestra) s látkovými pytli anebo rovnou do látkových pytlů v šatně ostatních pracovníků.
Použité personální prádlo se dvakrát týdně transportuje do prádelny. Zpět se přiváží vyprané prádlo
v igelitovém ochranném obalu, které je ukládáno jednotlivými pracovníky do svých skříněk.
Porodní asistentky na porodním sále mají denně nebo dle potřeby k dispozici čisté prádlo.
Stravování personálu: oběd – ústavní jídelna
svačina – denní místnost
2.3.7. Pomůcky pro osobní hygienu pacientek
Podložní mísa, nádoba odběrná na moč je označena jménem pacientky a uložena na WC.
Dekontaminace podložních mís a nádob odběrných na moč se provádí ve zvláštní, k tomu účelu určené
nádobě v předsíni WC.
Osobní hygienické pomůcky – kartáček na zuby, hřeben pacientkám neposkytujeme.
Osobní hygiena pacientek se provádí ráno a večer, chodící pacientky – sprchování nebo umytí u
umyvadla (záleží na charakteru onemocnění); u imobilních pacientek provádí osobní hygienu ráno a
večer sanitárka pod dohledem porodní asistentky, celková koupel na lůžku se provádí dle potřeby,
nejméně jednou týdně.
2.3.8. Odběry a zacházení s biologickým materiálem
Odběry se provádí na inspekci sester, vyšetřovnách GPO.
Používají se pouze jednorázové pomůcky – jehly, stříkačky, vakuety, zkumavky, gumové rukavice.
Odebraný materiál se ukládá do stojanu k tomu určenému a ihned se transportuje na OKB. Materiál
určený k vyšetření na jiném pracovišti než OKB se popíše, uloží do dezinfikovatelného a
dekontaminovatelného obalu, znovu popíše a transportuje na OKB. Materiál k histologickému vyšetření
se ukládá do nádob s formaldehydem 10% a v určeném koši se odnáší na oddělení patologie.
2.3.9. Zacházení s odpady
Nebezpečný odpad z oddělení se odstraňuje denně pracovníky úklidové firmy na místo určení, dále
pracovníky provozního odboru v pracovních dnech na hromadné shromaždiště. Komunální odpad se
transportuje do kontejneru k tomu určenému (za kompresorovou stanicí u budovy interny).
Použité jehly a stříkačky se ukládají bez oddělování do umělohmotných kontejnerů. Po naplnění,
minimálně 1x denně, se obaly uzavřou a dají do nebezpečného odpadu. Ostatní – redony uzavřené,
močové pytle vypuštěné, použitý převazový materiál – se ukládá do zvláštního koše s igelitovým pytlem a
označením „nebezpečný odpad“. – viz směrnice ředitele č. 13/2012.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ-19
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 8/12
Revize: 1
Skleněné obaly s kovovým uzávěrem se ukládají do speciálního PVC kontejneru. Po naplnění transport
do zvláštního kontejneru v suterénu budovy. Transport zajišťuje pracovník provozního odboru.
2.3.10. Manipulace se zemřelými
Po ohledání zemřelé lékařem, postupuje porodní asistentka dle ošetřovatelského standardu.
2.3.11. Manipulace se stravou
Stravování pacientů je zajišťováno podnosovým systémem. Strava je na oddělení transportována
z ústavní kuchyně. Podnosy jsou označeny číslem příslušné diety. Večeře jsou podávány studené,
většinou vakuově balené a po dovezení na oddělení jsou ukládány do lednice v čajové kuchyňce. Čaj se
vaří na oddělení v čajovaru. Pacientkám se podává ve džbánech nebo operantkám v termoskách na
pokoje.
Stravu připravuje porodní asistentka a pod jejím dohledem roznáší pomocný personál.
Použité nádobí sesbírá pomocný zdravotnický personál; za správnost odevzdaného nádobí odpovídá
porodní asistentka.
Nádobí se po večeři myje v myčce, připravuje k mytí pomocný zdravotnický personál.
Zbytky stravy se vracejí do ústavní kuchyně.
2.3.12. Výtahy
V pavilonu E jsou dva nákladní výtahy.
u porodního sálu – pro ‚čisté použití‘
u zadního vchodu – pro transport zemřelých
úklid výtahu – zajišťuje úklidové středisko, zodpovídá staniční sestra.
2.3.13. Manipulace s prádlem
Výměna lůžkovin se provádí po propuštění pacientky a dále dle potřeby minimálně jednou týdně. Při
znečištění ihned. Použité prádlo se ihned při stlaní ukládá do látkových pytlů, které jsou připevněny na
vozík s víky. Po naplnění se shozem transportuje do místnosti v přízemí. Denně v pracovní dny se
odváží do ústavní prádelny, v sobotu, neděli a dnech pracovního volna se prádlo ponechává ve shozu
v přízemí a odváží se v první následující pracovní den v ranních hodinách.
Odděleně se ukládají záclony a dekorační textilie.
Čisté prádlo se na oddělení přiváží v čistých látkových uzavřených pytlích. Skladuje se v uzamčeném
skladu prádla na oddělení a v uzavřených skříních na porodním sále v místnosti k tomu určené.
Na vyšetřovně se používá na vyšetřovací stůl jednorázový materiál, který se po použití likviduje jako
infekční odpad.
Při manipulaci s použitým prádlem musí pracovník použít jednorázové rukavice, ochranný oděv.
2.3.14. Postup při výskytu nosokomiální nákazy
Při výskytu NN nebo při podezřeni na její výskyt se dodržují příslušná protiepidemiologická opatření.
Povinná evidence NN, hromadný výskyt nákazy, klinicky závažnou NN vše se neprodleně hlásí hlavní
sestře a ústavnímu hygienikovi. Za zápis na hlášenku NN zodpovídá ošetřující lékař, za doručení
zodpovídá vrchní sestra. Infekční choroby se písemně hlásí na stanoveném tiskopise „Hlášení infekční
nemoci“ – zodpovídá pověřený lékař oddělení.
2.3.15. Návštěvy na oddělení
Návštěvy na oddělení jsou povoleny kdykoli ve vyhraněných prostorech. Návštěvy vstupují na oddělení
hlavním vchodem. Přístup je povolen do místnosti u porodního sálu (čekárna), na jídelně
gynekologického oddělení, v jídelním koutě porodnického oddělení a v „chodbičce“ u oddělení
šestinedělí. Pacientky, které jsou hospitalizovány na nadstandardním pokoji, mají povoleny návštěvy
kdykoli na pokoji. Na otce u porodu se vztahuje zvláštní režim, není považován za návštěvu,
2.4. Ambulantní část gynekologicko-porodnického oddělení
2.4.1. Všeobecné údaje
Ambulance GPO se nachází v prvním patře pavilonu E.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ-19
prostorové dispozice:
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 9/12
Revize: 1
ambulance všeobecné sestry
ambulance lékaře – vyšetřovna
čekárna - chodba
WC pro pacienty
WC pro personál
sklad materiálu
malý operační sál – provoz řešen samostatně
úklidová místnost – společná pro ambulantní část budovy
pracovní doba:
PO-PÁ 7:00 – 15:30
činnost ambulance:
běžná praxe ženského lékaře
kontrolní vyšetření pozvaných pacientek
odborné konzultace
příjem pacientek GPO
Vyšetření se provádí na gynekologickém stole nebo vyšetřovacím lehátku opatřeném jednorázovým
krepovým papírem. Po každém vyšetření se lehátko dezinfikuje roztokem dle Dezinfekčního řádu, papír
se likviduje jako infekční odpad.
Ostatní hygienické předpisy jsou shodné s předpisy na ženském oddělení.
2.4.2. Dezinfekční režim
Viz DEZINFEKČNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ
Všeobecný úklid pro ambulantní prostory je prováděn 1x týdně a to v pátek od 13.30 hod. – 15.30 hodin –
zodpovídá ambulantní sestra.
2.4.3. Sterilizace
Použité nástroje a pomůcky dekontaminujeme v dezinfekčním roztoku (viz. Dezinfekční řád)
bezprostředně po použití. Je nutné dodržet předepsanou koncentraci a dobu působení. Následuje
mechanická očista kartáčem, oplach pitnou vodou, osušení a uložení do obalů určených ke sterilizaci
(lukasterikový obal, folie). Takto uložené sterilizujeme nástroje, gumu a plasty.
Sterilizace v HS – 202 A 160st/ 60min. – pouze poševní zrcadla a podávky, které se používají
k vaginálnímu vyšetření a ošetření. Nástroje jsou sterilizovány v kazetách určených pro sterilizaci v
horkovzdušném sterilizátoru. Podávky jsou uchovávány v toulci se solutio GALLI – VALERIO. Ostatní
veškerý materiál a nástroje se sterilizují v centrální sterilizaci nemocnice. Ambulantní sestra vede
sterilizační deník, 1x za ½ roku nebo po 100 cyklech je provedena kontrola biologickými indikárory, do
každé vsádky je vložen chemický test sterilizace. Postup při transportu materiálu a nástrojů do centrální
sterilizace nemocnice je shodný s postupem gynekologického odd.
Úklidové prostředky a pomůcky jsou uloženy v úklidové místnosti.
2.4.4. Odběry a zacházení s biologickým materiálem
Odběry se provádí na gynekologické ambulanci.
Používají se pouze jednorázové pomůcky – jehly, stříkačky, vakuety, zkumavky, rukavice.
Odebraný materiál se ukládá do stojanu k tomu určenému a ihned se transportuje na OKB. Materiál
k histologickému vyšetření se ukládá do uzavřených nádob s formaldehydem 10% a v určeném koši se
odnáší na oddělení patologie.
Použité jehly a stříkačky se ukládají bez oddělení do umělohmotných kontejnerů Po naplnění, minimálně
1x denně, se obaly uzavřou a dají do nebezpečného odpadu.
2.4.5. Zacházení s odpady
Viz kapitola 3.9.
2.4.6. Manipulace s prádlem
Viz kapitola 3.13.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ-19
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 10/12
Revize: 1
2.5. Porodní sál
2.5.1. Všeobecné informace
Porodní sál se nachází ve druhém patře pavilonu E nemocnice.
Prostorové uspořádání: porodní sál č. I – 1 porodní lůžko a porodnická vana, dětský koutek pro ošetření
novorozence
porodní sál č. II – 1 porodní lůžko, dvoulůžko, 1x WC a sprcha
operační sál – 1 operační stůl
filtr
místnost první doby porodní – navazující na porodní sál č. II
ambulance porodního sálu
očistná místnost se sociálním zázemím – 1x WC, 1x sprcha
čekárna
přípravna pro porodní asistentku
úklidová místnost úklidové firmy
denní místnost se sociálním zázemím - WC, sprcha
místnost pro otce u porodu se sociálním zázemím – WC na chodbě
kancelář primáře oddělení
činnost porodního sálu: příjem těhotných a rodiček
monitorování CTG ambulantních těhotných
porody
eventuelně operační výkony
2.5.2. Provoz porodního sálu
Příjem těhotných žen od dvacátého čtvrtého týdne těhotenství a rodiček se provádí přes porodní sál. Po
administrativním příjmu porodní asistentkou se pacientka převlékne v přijímací místnosti do osobního
nebo nemocničního prádla. Osobní oděvy jsou hromadně jednou denně odváženy sanitářem oddělení do
vestavěné a uzamykatelné šatní skříně na oddělení. Těhotné ženy a rodičky jsou vyšetřeny lékařem na
vyšetřovně porodního sálu, eventuálně připravovány porodními asistentkami k porodu v místnosti k tomu
určené.
Při monitorování na porodnické ambulanci se pacientky nepřevlékají.
Operační i porodní sál je po každém použití uklizen a vydezinfikován (viz. Dezinfekční řád) Při
nepoužívání nejméně 1x denně.
Na porodním sále č. I a operačním sále je rozvod kyslíku centrální. Za provoz, údržbu a dezinfekci
anesteziologického přístroje zodpovídají pracovnice oddělení ARO. Pro potřeby oddělení ARO je
vyčleněna lékárna, za obsah zodpovídají také pracovnice ARO.
2.5.3. Ochrana pacientek, ochranné pomůcky a oděvy personálu
viz bod. 2.3.6.
Příchozí, který vejde/vjede do prostoru „před filtry“, musí přejít/ přejet kontaminační podložku. Při vstupu
osob do prostoru „před filtry“ je povinností každého příchozího se přezout a vydezinfikovat ruce.
Při operaci používá personál (lékař – operatér, lékař asistent, sestra pro perioperační péči, dětská sestra)
sterilní operační prádlo, sterilní rukavice a sterilní jednorázové ochranné pomůcky. Ostatní personál je
převlečen pouze do operačního prádla - barva fialová. Pokud není fialové prádlo k dispozici, převléká se
do jednorázového.
Při porodu používá personál operační prádlo (fialové), gumovou zástěru na jedno použití, sterilní rukavice
a jednorázové sterilní pomůcky, dále čepici, ústenku.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ-19
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 11/12
Revize: 1
Při vstupu na porodní sál je povinností každého příchozího vkročit na dekontaminační rohož, přezout se
do sálové obuvi a po odchodu z prostor sálu tuto obuv odložit zpět do police, pokud nebyl proveden
výkon u pacientky nebo osoba nebyla výkonu přítomna. Pokud se osoba účastní operačního porodu nebo
fyziologického porodu, odkládá použitou obuv do kontejneru, k tomuto účelu určeném. Během ranní
směny zodpovídá za mytí a dezinfekci sálové obuvi pracovnice úklidu porodních sálů, při odpolední
směně zodpovídá za mytí a dezinfekci zodpovídá sanitárka oddělení, při noční směně sestra nebo
porodní asistentka.
Porodní asistentky mají denně nebo dle potřeby k dispozici čisté prádlo – halena a kalhoty operační a
svoji obuv.
Stravování personálu - na denní místnosti PS.
2.5.4. Pomůcky pro osobní hygienu pacientek
Viz bod 2.3.7.
2.5.5. Odběry a zacházení s biologickým materiálem
Viz bod 2.3.8.
Odběry se provádějí na porodním sále a vyšetřovnách PS. Mrtvé plody (vždy určené k pitvě) jsou
zabalené v roušce transportovány na patologické oddělení, popsány osobními údaji s dokumentací
k tomu určenou. Transport zajišťuje sanitář.
2.5.6. Zacházení s odpady
Viz bod 2.3.9.
Odpad z porodního sálu se odstraňuje v igelitových pytlích po každém porodu na dočasné shromaždiště
v přízemí budovy. Odtud je odvážen v pracovních dnech 1x denně.
Placenty – do mikrotenového sáčku a uchovávají se v chladničce pouze k tomuto určené v místnosti
určené pro dezinfekci. V pracovních dnech jsou denně transportovány na patologické oddělení.
O víkendech, svátcích jsou transportovány v první pracovní den.
Viz DEZINFEKČNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ
Znečištěné označené prádlo z porodního sálu a prádlo z operačního sálu (krvavé roušky) se ukládá do
igelitového pytle červené barvy, shozem dopravuje do přízemí budovy a odváží do prostoru distribuce
prádla. Vše je označeno informační visačkou: název oddělení + eventuální popis prádla (jako zvlášť
infekční – pouze v našem ZZ označujeme prádlo, které bylo v kontaktu s MRSA, infekční nakažlivé
choroby a toto se také vkládá do žlutých igelitových pytlů).
2.5.7. Sterilizace, chemická dezinfekce
Viz bod 2.3.4.
Sterilizuje se na tomto úseku v HS – 122 A 3016, 160st./60 min. Nástroje jsou sterilizovány v kazetách
pro horkovzdušnou sterilizaci.
Sterilizace vložek se provádí ve foliových nebo lukasterikových obalech v centrální sterilizaci nemocnice
(parou) a poté se ukládá do skříní.
Jednorázové holicí strojky – likvidace do Mediboxu.
Transport materiálu – na vozíku k tomu určeném, jako druhý obal slouží plastový kontejner.
Za přípravu a balení zodpovídá PA
Použité nástroje a pomůcky dekontaminujeme v dezinfekčním roztoku. Je nutné dodržet předepsanou
koncentraci a dobu působení. Následuje mechanická očista kartáčem, oplach pitnou vodou, osušení a
uložení do obalů určených ke sterilizaci (lukasterikový obal, folie). Takto uložené sterilizujeme nástroje,
gumu a plasty v centrální sterilizaci nemocnice.
Podávky jsou uchovávány v toulci se solutio GALLI – VALERIO, kdy výměna je jednou za směnu (tedy 1
X za 12 hod).
Porodní vana se dezinfikuje dle dezinfekčního řádu (po každém použití).
2.6. Malý operační sál
2.6.1. Všeobecné informace
Malý operační sál se nachází v prvním patře pavilonu E nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ-19
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 12/12
Revize: 1
Prostorové uspořádání: malý operační sál
filtr
sklad čistého prádla
chodba (uzavřená pro event. průchod u obou stran)
činnost malého operačního sálu: malé operační výkony
2.6.2. Provoz malého operačního sálu
Provoz ve dnech ÚT, ČT a v akutních případech kdykoliv.
Provoz v plánovaných termínech zajišťují lékař GPO a PA ambulance eventuelně oddělení a lékaři a
všeobecné sestry ARO.
V akutních případech zajišťují provoz operačních sálů – všeobecné sestry instrumentářky.
Na operačním sále za provoz, funkčnost a dezinfekci zodpovídají pracovnice ARO, současně s obsahem
lékárny.
2.6.3. Ochrana pacientek, ochranné pomůcky a oděvy personálu
Během malého operačního výkonu používá personál (lékař – operatér) sterilní jednorázový operační
plášť, sterilní rukavice, sterilní jednorázové ochranné pomůcky a dále čepici, ústenku. Ostatní personál je
převlečen pouze do operačního prádla fialového. Pokud není fialové prádlo k dispozici, převléká se do
jednorázového.
Při vstupu na malý operační sál je povinností každého příchozího se přezout do sálové obuvi a po
odchodu z prostor sálu tuto obuv do kontejneru k tomuto účelu určeném. Za mytí a dezinfekci sálové
obuvi zodpovídá sanitárka oddělení.
Operační stůl je pokryt jednorázovým krepovým papírem. Po použití se likviduje jako infekční odpad. Stůl
se po každém použití myje a dezinfikuje (viz Dezinfekční řád)
2.6.4. Odběry a zacházení s biologickým materiálem
Viz bod 2.3.8.
2.6.5. Zacházení s odpady
Viz bod 2.3.9.
2.6.6. Desinfekční režim
Viz DESINFEKČNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ
2.6.7. Sterilizace
Použité nástroje jsou dekontaminovány po použití na zákrokovém sálku včetně předsterilizační přípravy.
Sterilizace probíhá v centrální sterilizaci.
PROVOZNÍ ŘÁD
Název:
PROVOZNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE
Evidenční značka:
PŘ - 20
Identifikace:
Určena komu:
Rozdělovník:
Zpracoval:
Nahrazuje:
PŘ následné péče z 15.6.2009
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují na tomto oddělení a všem
ostatním zdravotnickým pracovníkům



3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník oddělení
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Milena Míková
vrchní sestra
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Zuzana Vojtěchová
primář oddělení
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 20
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/8
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: .................................................................................. 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE ............................................................................... 4
2.1.
Základní údaje: .................................................................................................................................. 4
2.2.
Hlavní zásady .................................................................................................................................... 4
2.3.
Provozní harmonogram ..................................................................................................................... 4
2.4.
Další provozní zásady ....................................................................................................................... 4
2.5.
Stavebně-technická charakteristika ................................................................................................... 5
2.6. Režim oddělení .................................................................................................................................. 5
2.6.1.
Postup při příjmu nemocných ..................................................................................................... 6
2.6.2.
Postup při ošetřování nemocných .............................................................................................. 6
2.6.3.
Manipulace s prádlem ................................................................................................................ 6
2.6.4.
Postup při odběru a zacházení s biologickým materiálem ......................................................... 6
2.6.5.
Postup při výskytu nemocniční nákazy: ..................................................................................... 7
2.6.6.
Postupy při sterilizaci a dezinfekci.............................................................................................. 7
2.6.7.
Úklid............................................................................................................................................ 7
2.6.8.
Manipulace s odpady ................................................................................................................. 7
2.6.9.
Manipulace se zemřelými ........................................................................................................... 7
2.6.10.
Manipulace se stravou ............................................................................................................ 8
2.6.11.
Používání výtahů .................................................................................................................... 8
2.6.12.
Očkování ................................................................................................................................. 8
2.6.13.
Osobní hygiena zaměstnanců ................................................................................................ 8
2.6.14.
Manipulace s cytostatiky ......................................................................................................... 8
2.6.15.
Kouření ................................................................................................................................... 8
2.6.16.
Malování……………………………………….………………………………………………
8
2.6.17.
Ventilátory - údržba a čištění………….……………………………………………..…………..8
3.Přílohy
………………………………………………………………………………………………………8
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 20
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: PŘ - 20
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/8
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 20
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/8
Revize: 1
2. Provozní řád oddělení následné péče
2.1. Základní údaje:
Oddělení následné péče, Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Brána 429
tel. 380 761 416, vedoucí prim. MUDr. Zuzana Vojtěchová
2.2. Hlavní zásady
1
Na plnění úkolů oddělení se iniciativně podílí každý člen kolektivu podle svých povinností a
pravomocí.
2
Provoz oddělení je podřízen potřebám klientů se zvláštním zřetelem ke specifičnosti starých a
dlouhodobě nemocných, včetně jejich problematiky sociální.
3
Všichni pracovníci se řídí zásadami účelného využívání všech prostředků léčebné a ošetřovatelské
techniky.
4
Důsledně jsou dodržovány zásady hygienické a protiepidemické se zvláštním zřetelem k riziku
nozokomiálních nákaz.
5
Všichni pracovníci se ve své práci řídí organizačním řádem oddělení a svou pracovní náplní.
6
Klienti se řídí denním řádem oddělení.
2.3. Provozní harmonogram
1.
Pracovní doba lékařů oddělení je od 7.00 do 15.30 hod., pracovní doba vrchní sestry a staničních
sester od 6.00 do 14.30 hod. Pracovníci ve směnném provozu pracují dle rozpisu směn, za který
odpovídají staniční sestry. Přestávky v práci podle Zákoníku práce se organizují tak, aby nebyla
narušena kontinuita péče o klienty.
2.
Lékařská pohotovostní služba mimo řádnou pracovní dobu je zajišťována lékaři ústavní pohotovostní
služby interního a chirurgického oddělení. Zodpovídají za ni primáři těchto oddělení. Ve dnech
pracovního volna a klidu provádí vizitu a další péči dle potřeby na stanici LDN lékaři dle zvláštního
rozpisu v objemu 4 hodin denně.
3.
Lékařské vizity jsou denně od 8.00 hod. Primářská vizita je na každé stanici 1 x týdně, za přítomnosti
lékaře stanice, staniční sestry a vrchní sestry, podle možnosti i ostatních sester.
4.
Denní vizity se na svěřených pokojích zúčastní lékař a sestra. Lékař odpovídá za řádné vedení
dekurzu. Výsledky laboratorních a ostatních pomocných vyšetření se zalepují do chorobopisu po
vidování lékařem.
5.
Vyžádaná akutní vyšetření se provádějí neprodleně po celých 24 hodin.
6.
Návštěvy nemocných jsou povoleny celých 24 hodin, od 22.00 do 6.00 hodin pouze po domluvě s
lékařem. Není vhodné vodit děti do 10 let na oddělení.
2.4. Další provozní zásady
1
O příjmu a propuštění nemocných rozhoduje primář na základě doporučení ošetřujícího lékaře.
2
Všichni zdravotničtí pracovníci pečují o nemocné podle zásad skupinové ošetřovatelské péče.
3
Všichni pracovníci oddělení jsou seznámeni s předpisy OBP a PO a jednou za dva roky se zúčastní
semináře na toto téma, KPR, transfusní školení, školení o bezpečnosti používání chemických látek,
o odpadovém hospodářství a školení mytí rukou je povinné absolvovat 1x ročně.
4
Na stanicích jsou pouze pohotovostní zásoby léků. Ostatní léky jsou uloženy ve zvláštní místnosti, od
které má klíče pouze vrchní sestra a primář. Opiáty jsou na stanicích uloženy v příručních
vestavěných nebo neodnímatelně zabudovaných trezorcích, sestry jednotlivých směn si klíče od nich
pravidelně předávají. Kontrolu provádí denně staniční sestra, vrchní sestra namátkově, primář 1x
měsíčně.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 20
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/8
Revize: 1
5
Zdravotnická dokumentace je vedena dle vnitřní legislativy.
6
Každý pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti
s výkonem svého povolání.
7
Důležité aktuální záležitosti jsou projednávány lékaři, podle potřeby i za přítomnosti vrchní
a staničních sester.
2.5. Stavebně-technická charakteristika
1
Oddělení je složeno ze tří stanic, umístěných do třech různých budov Nemocnice.
Stanice I. v budově LDN disponuje 13 pokojů pro nemocné s 36 lůžky (pokoje jedno až třílůžkové,
jeden pokoj se dvěma lůžky vyhrazen pro nemocné vyžadující zvláštní péči).
stanice ONP II. je situována do 7. patra pavilonu A. Disponuje 13 pokoji pro nemocné s jedním až
třemi lůžky celkem pro 30 nemocných.
stanice ONP III. je situována do části 1. patra chirurgického pavilonu, společně s dvěma pokoji
septické chirurgie, která disponuje 6 lůžky. Personál ONP pečuje i o tyto nemocné, řídí se při tom
provozním řádem chirurgického oddělení. Naše oddělení zde má 9 pokojů pro nemocné s dvěma až
šesti lůžky celkem pro 22 nemocných.
2
Nemocní jsou na lůžka rozmisťováni tak, aby bylo účelně a rovnoměrně využito personální
a materiální vybavení jednotlivých stanic. Jiná kritéria nejsou uplatňována.
3
Izolační lůžka nejsou vyčleněna, vyčleňují se v případě potřeby na jednotlivých stanicích.
4
Na jednotlivých stanicích jsou tyto vedlejší provozní místnosti:
na stanici I: inspekční pokoj sester, vyšetřovna, jídelna pacientů, společenská místnost, sklad čistého
prádla, shoz špinavého prádla, úklidová místnost s drtičkou odpadů, čajová kuchyňka, denní místnost
sester, sklad kompenzačních pomůcek, pracovna primářky, vrchní sestry, centrální sklad léčiv,
centrální koupelna.
Přízemí budovy „ B“ šatny personálu pro muže a ženy, každý s vlastním sociálním zařízením a WC,
šatna pacientů, archiv spojený s pracovnou dokumentační pracovnice a WC, lékařský pokoj a s WC a
sprchovým koutem, sklad zdravotního materiálu a infúzních roztoků.
na stanici II: inspekční pokoj sester, vyšetřovna, jídelna pacientů, shoz špinavého prádla, šatny
personálu pro muže a ženy, lékařský pokoj, úklidová místnost, příruční sklad pro infúzní roztoky a
vestavěným trezorem pro uchování opiátů, příruční sklad zdravotnického materiálu, čajová kuchyňka,
denní místnost sester.
na stanici III: inspekční pokoj sester, vyšetřovna, lékařský pokoj, jídelna pacientů, denní místnost
sester, sklad čistého prádla, sklad špinavého prádla, místnost staniční sestry, kde je vestavěn trezor
pro ukládání opiátů, úklidová místnost, místnost s myčkou podložních mís, příruční sklad
zdravotnického materiálu a infúzních roztoků, čajová kuchyňka. (Šatny personálu a pacientů jsou
řešeny centrálně pro celý pavilon chirurgie – suterén budovy.)
5
Sociální zařízení je toto:
na stanici I: koupelna s vanou, 7 x WC pro pacienty, 7 x WC pro personál, 6 x sprcha pro pacienty,
6 x sprcha pro personál.
na stanici II: koupelna s vanou, 11 x WC pro pacienty, 4 x WC pro personál, 2 x sprcha pro pacienty,
1 x sprcha pro personál.
na stanici III: koupelna s vanou, 11 x WC pro pacienty, 3 x WC pro personál, 7 x sprcha pro pacienty,
2 x sprcha pro personál.
2.6. Režim oddělení
Je zaměřený na hygienu a protiepidemická opatření, na ochranu zdraví a bezpečnost při práci.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 20
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/8
Revize: 1
2.6.1. Postup při příjmu nemocných
Centrální příjem není zřízen.
Příjem nemocných se provádí na vyšetřovnách, nebo výjimečně na pokoji pacientů. Jejich oděv a obuv
se ukládá na stanici ONP 2 do vestavěných skříní na pokojích, na ostatních stanicích do centrálních
šaten. Infekční onemocnění zjištěné při příjmu se neprodleně hlásí KHS (387712712) a ústavnímu
hygienikovi (380761171, MUDr. Beranová), za hlášení ústavnímu hygienikovi je odpovědný přijímající
lékař.
2.6.2. Postup při ošetřování nemocných
Všichni pracovníci používají ochranný oděv a obuv, špinavé prádlo se sváží k vyprání do distribučního
pracoviště pro příjem a výdej prádla v nemocnici Č. Krumlov v pytlích k tomu určených. Čistý personální
oděv je přivážen v látkových pytlích z distribučního pracoviště. Všichni zdravotničtí pracovníci jsou
povinni dodržovat § 7, odst. 5 písmn. a) vyhlášky č.195/2005 Sb.
K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou; dezinfekci rukou
musí provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem
a použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového
ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz; k utírání rukou se musí používat
jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících.
Na ONP 2 se pomůcky myjí, dezinfikují ručně a ukládají ve zvláštní místnosti. Pacient má pomůcky pro
osobní hygienu přiděleny po dobu hospitalizace pouze pro svoji potřebu, v souladu s §7 dost 5 c) vyhl. č.
195/2005 Sb. Na odd. ONP 1 se používají papírové podložní mísy, nádoby na moč, emitní misky a
nádoby na sputum jednorázové, likvidují se v drtiči. Na odd. ONP 3 se myjí a dezinfikují plastové
pomůcky po každém použití v automatické myčce.
K parenterálním zákrokům musí zdravotničtí pracovníci používat pouze sterilní nástroje a sterilní
pomůcky.
Pomůcky a nástroje pro opakované užití se po použití ukládají do dezinfekčního roztoku s virucidním
a baktericidním účinkem, následně opláchnou a osuší, a připravý se k centrální sterilizaciTento postup se
provádí na inspekčních pokojích sester.
Běžná osobní hygiena pacientů se provádí denně, koupání a vážení jednou týdně podle rozpisu pokojů,
eventuálně podle potřeby častěji.
2.6.3. Manipulace s prádlem
Výměna lůžkovin se provádí dle potřeby nejméně jedenkrát týdně. Použité prádlo se neroztřepává a dává
se bez počítání rovnou do pytlů. Na ONP II. a LDN se shozem dopravuje a skladuje v místnosti k tomu
určené v suterénu budovy. Shoz se dezinfikuje 1x za 3 měsíce, při znečištění ihned. Plynování je
prováděno 1x ročně. Na ONP III. zůstává použité prádlo na oddělení v místnosti pro špinavé prádlo.
Použité prádlo se odváží z oddělení pravidelně v pracovní dny.
Personál, který manipuluje s použitým prádlem, používá ochranné pomůcky (rukavice, empír, maska) a
po ukončení manipulace si dezinfikuje ruce.
Čisté prádlo přivezené z prádelny se ukládá do vestavěných skříní na chodbě oddělení ONP II, na ONP
III do polic ve skladu prádla, na LDN do skříně v místnosti pro uchovávání čistého prádla. S prádlem se
nakládá dle vyhlášky č.195/2005 Sb.
2.6.4. Postup při odběru a zacházení s biologickým materiálem
Odběr biologického materiálu se provádí na inspekčních pokojích sester nebo výjimečně na pokojích
pacientů.
K odběru se používají výhradně pomůcky na jedno použití, personál se chrání rukavicemi na jedno
použití (vždy zvlášť pro jednoho pacienta). Použité jehly a rukavice se odkládají do uzavřených nádob a
likvidují se jako biologický odpad.
Odebraný biologický materiál se na oddělení neukládá, ale odnáší se ihned na určené místo do centrální
laboratoře, v omyvatelných a dezinfikovatelných stojáncích, žádanky nesmí být kontaminovány
biologickým materiálem, jsou uloženy do omyvatelných obálek.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 20
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 7/8
Revize: 1
2.6.5. Postup při výskytu nemocniční nákazy:
Nozokomiální nákazu hlásí lékař ústavnímu hygienikovi a v kopii hlavní sestře. Infekční nákazu
a hromadný výskyt nákazy, nemocniční nákaza, která vedla k těžkému poškození zdraví nebo úmrtí
z této příčiny hlásí ošetřující lékař KHS (tel.: 736 514 379, 387 712 711) buď telefonicky okamžitě, nebo
posílá na KHS (protiepidemické odd. Havraní 594, Český Krumlov) propouštěcí, resp. překladovou
zprávu.
2.6.6. Postupy při sterilizaci a dezinfekci
Sterilizace- na stanici LDN a ONP II(7. patro), ONP III jsou používány nástroje a materiál, který je
vysterilizován v centrální sterilizaci, zabaleny ve folii nebo papíru (lukasterik) nebo uložen do kontejnerů,
kazet, zpět je doručen na oddělení v přenosné, omyvatelné nádobě a uložen do skříně nebo
do přenosného boxu. Dezinfekce přenosných nádob – viz dezinfekční řád.
Dezinfekce
Dezinfekce kůže – viz dezinfekční řád
Plošná údržba podlah provádí úklidová firma dle dezinfekčního řádu - zodpovídá staniční sestra nebo
vedoucí sestra úseku.
Příprava injekcí a infúzí se provádí na instrumentačních stolcích, odděleně od stolků, na nichž se pracuje
s biologickým materiálem, pracovní plochy se desinfikují podle desinfekčního řádu na stanici. Zodpovídá
staniční sestra.
2.6.7. Úklid
Zajištění úklidu: Úklid zajišťuje úklidová firma podle dohodnutého harmonogramu – viz dezinfekční řád.
2.6.8. Manipulace s odpady
Pracovníci oddělení třídí odpady dle platné směrnice předsedy představenstva
Ostré předměty- odpad se ukládá do plastových nádob – Medibox (patří sem jehly, kanyly, infúzní sety,
ampule) č. 180101
Infekční odpad – ukládá se do plastového soudku- (odpad z oddělení, použité rukavice, kanyly, katétry,
sáčky na moč, infuzní vaky) č. 180103 N
Znečištěné sklo – ukládá se do plastového soudku( kontaminované sklo, nevratné lékovky) č.150107 O/N
na základě souhlasu k opuštění od třídění se výše jmenované kategorie shromažďují pod č. 180103 N
Komunální odpad – ukládán do igelitových obalů
Druhotné suroviny – sklo, sběrový papír, plasty, PET lahve – igelitových pytlů
Jiné odpady – zářivky, televize, ledničky, PC monitory apod. se shromažďují na místě k tomu určeném.
Exkrementy se vylévají do výlevky.
Odpady se shromažďují v místnosti k tomu určené na stanici a odtud jsou odváženy denně pracovníky
provozního odboru na shromaždiště.
2.6.9. Manipulace se zemřelými
Zemřelí jsou po ohledání a upravení ponecháni dvě hodiny na lůžku a pak odváženi na vyčleněných
vozících do ústavní márnice. Za dezinfekci vozíku po převozu zemřelého odpovídá sanitář – viz
dezinfekční řád.
2.6.10. Manipulace se stravou
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 20
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 8/8
Revize: 1
Strava je připravována v centrální kuchyni a rozvážena na oddělení systémem Finessa. Drobné nádobí je
myto v myčce nádobí denně. Přivezení a odvoz vozíků se stravou od výtahu zajišťují sanitáři oddělení.
Za rozdělení stravy na oddělení odpovídají sestry.
Předpis diet se řídí zásadami léčebné výživy, ve zvláštních případech je konzultován s dietní sestrou
Nemocnice.
Zaměstnanci mají zajištěno stravování v ústavní jídelně. Na pracovišti lze jíst a pít pouze v denních
místnostech sester a služebních pokojích lékařů.
2.6.11. Používání výtahů
Pro přepravu stravy, čistého prádla a odpadu jsou vyčleněny takto označené výtahy. Za jejich úklid je
odpovědná úklidová firma.
2.6.12. Očkování
Všichni zaměstnanci jsou očkováni dle platné legislativy.
2.6.13. Osobní hygiena zaměstnanců
Zaměstnanci mají k dispozici dostatek sociálního zařízení na oddělení i v šatnách zaměstnanců.
2.6.14. Manipulace s cytostatiky
Podávat cytostatika na oddělení není povoleno.
2.6.15. Kouření
Kouření v prostorách celého oddělení není povoleno
2.6.16. Malování
Malování jednotlivých odděleních a provozních místností dle harmonogramu
2.6.16. Ventilátory a odvětrání – pravidelná údržba a čištění dle platného schváleného harmonogramu
3. přílohy
-
dezinfekční řád oddělení ONP, LDN
-
harmonogram servisu, údržby a čištění odvětrání a ventilátorů
PROVOZNÍ ŘÁD
Název:
PROVOZNÍ ŘÁDNOVOROZENECKÉHO,
DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO ODDĚLENÍ
Evidenční značka:
PŘ - 21
Identifikace:
Určeno komu:
Rozdělovník:
Zpracoval:
Nahrazuje:
PŘ ze dne 14.2.2011
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Všem zdravotnickým pracovníkům dětského oddělení, všem ostatním
zdravotnickým pracovníkům



27.7.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník dětského oddělení
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Eva Waldaufová
vrchní sestra
Přezkoumal:
27.7.2012
…..……………………………………………
MUDr. František Chromčák
primář oddělení
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 21 .................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD NOVOROZENECKÉHO, DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO ODDĚLENÍ ................ 4
2.1.
Základní údaje ................................................................................................................................... 4
2.2.
Organizační struktura a členění ......................................................................................................... 4
2.3.
Hlavní úkoly ....................................................................................................................................... 4
2.4.
Řízení ................................................................................................................................................ 4
2.5. P R O V O Z O D D Ě L E N Í - HLAVNÍ ZÁSADY ........................................................................... 4
2.5.1.
Provozní řád novorozeneckého koutku: ..................................................................................... 5
2.6.
Desinfekce - ploch, povrchů podlah - viz dez. řád. ............................................................................ 6
2.7.
Výtahy - úklidové středisko. ............................................................................................................... 6
2.8. Mléčná kuchyně ................................................................................................................................. 7
2.8.1.
Příprava stravy ........................................................................................................................... 7
2.8.2.
Příprava stravy pro novorozenecké oddělení ............................................................................. 7
2.9.
Čištění a sterilizace – viz výše ........................................................................................................... 7
2.10. Omývání prac.ploch ........................................................................................................................... 7
2.11. VLASTNÍ PROVOZ ODD. A JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ .................................................................... 7
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 21
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: PŘ - 21
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/8
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 21
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/8
Revize: 1
2. Provozní řád novorozeneckého, dětského a dorostového oddělení
2.1. Základní údaje
Novorozenecké, dětské a dorostového oddělení, Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov,
tel. 380 761368,
primář oddělení: MUDr. František Chromčák,
vrchní sestra. Eva Waldaufová
2.2. Organizační struktura a členění
Dětské oddělení je oddělením nemocnice se složkou lůžkovou a ambulantní.

Lůžková část má 25 lůžek - z toho 10 pro novorozence formou rooming - in. 15 lůžek pro děti
a dorost od 0 - 19 let. Součástí DEO je mléčná kuchyně.

Ambulantní část DEO poskytuje odbornou péči v ordinacích - nefrologie a ambulantní pacienty.

Nepřetržitou pohotovostní službu pro děti.

Ordinace pro praktického lékaře pro děti a dorost.
2.3. Hlavní úkoly
1
Dětské oddělení ošetřuje pacienty s akutním i chronickým onemocněním, zajišťuje péči o
novorozence.
2
Zajišťuje rychlou, účelovou a hodnotnou pomoc nemocným dětem a mladistvým dle moderních
léčebných zásad pro věk 0 - 19let.
3
Spolupracuje s ostatními odděleními včetně komplementu.
4
Podílí se na praktické výuce studentů zdravotnických škol.
2.4. Řízení
1
V čele DEO stojí primář, který organizuje a řídí a kontroluje chod celého odd.
2
Za tuto činnost po odborné stránce odpovídá místopředsedovi představenstva a po organizační,
technické a finanční stránce předsedovi představenstva a ostatním členům představenstva. V
otázkách odborného rázu je jeho rozhodnutí v rámci odd. konečné a závazné pro všechny
pracovníky.
3
V otázkách péče o pracující ve mzdovém zařazení i některých otázkách provozu si vyžaduje
vyjádření nebo souhlas ředitele, jeho náměstka event. odbor. organizace.
4
V jeho nepřítomnosti jej zastupuje jeho zástupce.
5
Administrativní agendu vyřizuje administrativní pracovník oddělení – 2,5 hodiny.
6
Vrchní sestra odpovídá za úroveň oš. péče na svěřeném úseku, řídí, kontroluje kvalitu poskytované
ošetřovatelské péče včetně dokumentace. Odpovídá za dodržování hyg. - epidemiolog. předpisů a na
dodržování pravidel BOZP na svém odd. Odpovídá za rozpis služeb oš. personálu.
7
Povinnosti a práva pracovníků DEO jsou uvedena v organizačním řádu a ve funkčních náplních
jednotlivých kategorií pracovníků.
2.5. P R O V O Z O D D Ě L E N Í - HLAVNÍ ZÁSADY
1
Provoz DEO je řízen zásadami potřeb zdravotní péče o novorozence, nem. děti a dorost a je
koordinován s ostatními odděleními tak, aby umožňoval komplex.péči a účelné využití společných
prostředků a pracovišť.
2
Přednostní péče se poskytuje dětem bezprostředně ohrožených na životě.
3
DEO je umístěno v budově E.

V 1. patře je ambulantní část (ambulance I. ordinace praktického lékaře pro děti a dorost +
čekárna, WC, izolace s čekárnou, lékařský pokoj, úklidová místnost se nachází v suterénu
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 21
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/8
Revize: 1
budovy. II. ordinace je určena pro ošetření v specializace. (viz výše). V blízkosti ordinací se
nachází WC pro personál, WC pro pacienty. Pro pacienty v izolaci není přidělen samostatný WC,
po použití soc. zařízení pacientem z izolace je WC společný pro všechny dětské ordinace
okamžitě očištěn a dezinfikován.

V 1. patře je DEO lůžková část o 15 ti lůžkách. K oddělení patří také 2 lékařské pokoje + soc.
zařízení, místnost dokumentační pracovnice, vrchní sestry, pokoj sester + soc. zařízení, mléčná
kuchyně, WC pacientů, koupelna pacientů, vyšetřovna, úklidová místnost, jídelna společná
s hernou.

Ve 2. patře je novorozenecké oddělení - velký dvojbox + vyšetřovna, sklad, pokoj sester, soc.
zařízení.
4
Příjem pacientů se provádí na příjmové ambulanci v 1. patře budovy, ev. vyšetřovně na oddělení.
Oděv a obuv dětí si odnesou rodiče domů nebo je uložen na oddělení. Pokud lékař doporučí
hospitalizaci, je dítě dopraveno rodiči cestou kolem budovy na lůžkové dětské oddělení, případně
sanitním vozem s doprovodem zdravotníků. Při podezření na infekční onemocnění se dítě vyšetřuje
na izolaci DEO – v 1. patře, odtud se odesílá domů nebo k hospitalizaci na infekční oddělení.
Infekčníonemocnění hlásí přijímající lékař na KHS –územní pracoviště Český Krumlov.
5
Zdrav. pracovníci používají ochranný oděv + obuv v souladu se směrnicí dle platné vyhlášky.
Převlékají se v šatně v přízemí, ochranný oděv se mění dle potřeby po každém znečištění.
6
Prádlo se ukládá se do košů a do látkových pytlů v šatně pro personál nebo ve skladu použitého
prádla. Pere se denně v ústavní prádelně Nemocnice České Budějovice. Drobné druhy dětského a
kojeneckého prádla a látkové pleny se perou v technické místnosti na DEO (k tomu určené). Vše je
stavebně a provozně uspořádáno v souladu s vyhláškou 195/ 2005 Sb.
7
Zdravotničtí pracovníci dle platné legislativy dodržují předpisy dle §7, odst 5 a) vyhlášky č. 195/ 2005
Sb.
8
K vyšetření a léčení mohou zdrav. pracovníci přistupovat až po umytí rukou. Desinfekce rukou se
provádí po každém zdravotnickém výkonu, ošetření a vy-šetření pacienta, po styku biolog.
materiálem a použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování
bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz. K utírání rukou se
používají papírové ručníky- na ambulanci, vyšetřovně, izolaci, novorozeneckém oddělení, které jsou
uloženy v krytých zásobnících. Jíst a pít se může pouze jen ve vyhrazených prostorech - pokoj
sester.
9
Každý pacient má individuální pomůcky pro osobní hygienu /většinou si děti nosí z domova/. Mýdlo
tekuté je v nádobě s dávkovačem, teploměry, případně nočníky, sběrné nádoby na moč, podložní
mísy a ostatní pomůcky jsou přiděleny individuálně. 1x týdně a po každém propuštění pacienta jsou
dezinfikovány. Po propuštění pacienta se lůžko + noční stolek desinfikuje, omyje, omyvatelná
matrace se otře. Shodný postup je při znečištění matrace biologickým materiálem. Použité
dezinfekčníprostředky - viz dezinfekčnířád vyvěšený na vyšetřovně, ambulanci, novorozeneckém
odd., porodní sál – koutek pro ošetření novorozence.
10 K parenterálním zákrokům se používají jednorázové sterilní nástroje a sterilní pomůcky.

Laryngoskop – pro jednorázové použití

Ambuvak – ventil je používán pro jednorázový účel (porodní sál + novorozenecký box). Použití
na DEO a DEO ambulanci pouze jednorázové ambuvaky.

Zásady provozního řádu novorozeneckého oddělení jsou shodné se zásadami dětského oddělení
2.5.1. Provozní řád novorozeneckého koutku:
1
Vybavení: výhřevné lůžko, váha, vanička, přebalovací stůl, plechová lékárna, vývod na centrální
kyslík + ambuvak, neopuff, laryngoskop personální obsazení – dětská sestra a lékař při porodu a po
porodu.
2
Dle platné vyhlášky se používají sterilní pomůcky, jednorázové rukavice na každé novorozeně a
jednorázový set pro ošetření novorozence. Při každém novém úkonu se použijí nové rukavice.
3
Dezinfekce dle dezinf. řádu a sterilizace v oddělení centrální sterilizace.
4
Odpad se likviduje denně.
5
Inkubátory – při znečištění a vždy po propuštění dítěte sestra rozebere, omyje saponátem, vyčistí,
desinfikuje, osuší, desinfekce viz dezinfekční řád
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 21
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/8
Revize: 1
6
Hygiena pacientů. - koupání kojenců se provádí denně na pokojích.
7
Návštěvy u pacientů denně bez omezení, tak aby nebyl narušen chod oddělení a soukromí pacienta.
8
Odběr biolog.materiálu se provádí na příjmové ambulanci, vyšetřovně na DEO, na novorozeneckém
oddělení .-velký box. K odběru se používají pouze sterilní jednorázové sterilní pomůcky/jehly,
stříkačky,zkumavky/ a jednorázové rukavice. Odebraný materiál se ukládá do stojanu určeného pro
tento účel a ihned se transportuje na OKB /odnese sestra po odběru/-stojan se denně dezinfikuje –
viz dezinfekční řád. Materiál určený do jiné laboratoře /např.Č.B., Prachatice/ se ukládá do lednice na
vyšetřovně.
9
Při výskytu nemocniční nákazy nebo podezření /- zodpovídá lékař/ - se dodržují příslušná
protiepidemická opatření. Za organizaci odpovídá vrchní sestra nebo sestra na oddělení. Na odd.
musí být vedena dokumentace nozokomiálních. nákaz + vypsání hlášenky ( zodpovídá prim. odd
nebo oš.lékař) písemně se hlásí hlavní sestře a ústavnímu epidemiologovi /zodpovídá vrchní sestra
nebo sestra ve službě/ a dle platné legislativy hlásí lékař na KHS.
10 Sterilizace pouze pro kojenecké lahve a nádobí - na odd. v horkovzdušném sterilizátoru /DEO -MK,HS401PA evidenční číslo 3002.
11 Zapisuje do sešitu u sterilizátoru. 2x ročně se provádí kontrola účinnosti sterilizátoru-biondikátory,
každý sterilizační cyklus je monitorován chemickými indikátory a výsledek zapsán do sterilizačního
deníku dle vyhlášky č. 195/2005 Sb.Odpovědná je sestra ve službě.
12 Rektální rourky se používají pouze pro jedno použití.
2.6. Desinfekce - ploch, povrchů podlah - viz dez. řád.
1
Výměna lůžkovin se provádí podle potřeby, nejméně 1x týdně, při znečištění biologickým materiálem
ihned. Použité prádlo pacientů se ukládá do látkových pytlů, uzavře, skladuje se v místnosti pro
špinavé prádlo a ze shozu se denně odváží do prádelny. Osobní prádlo zaměstnanců. se ukládá
zvlášť do pytlů, označí se a odváží se denně. Látkové pleny se ukládají zvlášť. Prádlo silně
znečistěné nebo infekční se uloží do pytle zvlášť a označí se. K shromáždění špinavého prádla
v pytlích se používá shoz v budově, společně s GPO. – viz dezinfekční řád. Čisté prádlo se vozí
v čistých látkových uzavřených pytlích. Skladuje se v uzavřených skříních, které se 1x týdně
desinfikují. Na ambulanci, izolaci a vyšetřovně se na pokrytí lehátek používá jednorázový materiál,
který se mění po každém použití. Úklid zajišťuje úklidová firma – viz dezinfekční řád.

Odpady - odpad z oddělení se odstraňuje denně

Inf.odpad - do pytle zvlášť a ukládá se do kontejneru do skladu inf. odpadu.

Ostré předměty - jehly, kanyly, infúzní sety, ampule, rtuť z poškozeného tomometru – odhazují
se do plastových nádob

Znečištěné sklo – kontaminované sklo – odhazuje se do plastového soudku

Ostatní domovní odpad - komunální dává se zvlášť v pytlích na určené místo.

Jiné odpady – léky, chemikálie s prošlou exspirací se odevzdávají do lékárny

Histologický materiál – nádoby likvidují sanitáři do černých plast. pytlů

Druhotné suroviny

2

sklo – do plastových nádob

sběrový papír

plasty – průsvitné transparentní pytle
Další - zářivky, televize, ledničky, PC monitory a jiné přístroje – dle směrnice ředitele č.13/2012
Strava na oddělení přichází z kuchyně systémem Finessa. Zbytky se vrací ihned po jídle zpět do
kuchyně. Večeře se podávají studené, většinou vakuově balené, uchovávají se v lednici pro pacienty.
Čaj se vaří na čajové kuchyňce DEO. Pacientům se dává ve džbánku nebo v termoskách na pokoje a
do jídelny. Stravu připravuje a rozdává sestra těsně před podáním. Používá ochranné pomůcky.
Pacienty – větší děti krmí sestra nebo pomocný personál pod dohledem sestry. Použité nádobí sbírá
sestra ve službě, u pacientů s podezřením na infekční chorobu se musí nádobí před vrácením do
kuchyně desinfikovat. Strava pro kojence se připravuje v MK-viz rozpis MK.
2.7. Výtahy - úklidové středisko.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 21
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 7/8
Revize: 1
2.8. Mléčná kuchyně
2.8.1. Příprava stravy
Připravují se mléka, instantní kaše, čaj, zel.polévka/pouze konzervy/, rýžový odvar instantní /nemusí se
uchovávat vzorek/. Strava se připravuje na každé krmení vždy čerstvá. K přípravě stravy se používá
pouze balená kojenecká voda. Stravu připravuje sestra, řídí se zvláštními předpisy, viz dezinfekční řád a
bariérový přístup.
2.8.2. Příprava stravy pro novorozenecké oddělení
V roce 2007 oddělení získalo ocenění „BABY FRIENDLY HOSPITAL“. Na základě tohoto, jsou sestry
oprávněny pracovat s mateřským mlékem. Tento proces obnáší sběr mléka od zdravých matek, jeho
pasterizaci a uskladnění v chladničce či mrazničce pro další použití.
Čerstvé mateřské mléko

Sběr do sterilních lahví

Označení (jméno a příjmení dítěte, datum a hodina odstříkávání)

Uložení do chladničky ( +4 st. Celsia), veden záznam o teplotě 1 x denně

Spotřeba do 24 hodin

Toto mléko je určeno pouze pro dítě své matky
Mražené mateřské mléko

Pasterizizace – odběr do sterilních koj. lahví., pasterizace při 62,5 st.Celsia po dobu 35 minut,
poté zchladit pod proudem studené vody, označit– viz výše, poté uchovat při teplotě – 18 st.
Celsia v mrazicím boxu maximálně po dobu 3 měsíců, ale po rozmražení nenechávat při
pokojové teplotě, ale uchovávat v chladničce a spotřebovat do 24 hodin nebo zlikvidovat. Je zde
také veden záznam o teplotě

Ohřev mateřského mléka provádět zásadně v ohřívači kojeneckých lahví nebo ve vodní lázni.
Přísný zákaz ohřevu v mikrovlnné troubě.
2.9. Čištění a sterilizace – viz výše
Savičky, uzávěry z umělé hmoty a podobně se sterilizuji v lukasteriku v CS
2.10. Omývání pracovních ploch
Viz dez.řád. Lednice se odmrazuje 1x týdně, vymývá se horkou vodou - dezinfikuje, potom se umyje a
utře do sucha. Dezinfekce poliček kuchyňské linky se provádí obdobně.
2.11. VLASTNÍ PROVOZ ODD. A JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ
1
Plán práce je koordinován s plány práce ostatních odd.a režimem dne nemocných. Hlavní zásady
jsou uvedeny v domácím řádu DEO.
2
Pracovní doba pro směnný provoz je od 6.00 – 18.00 a od 18.00- 6.00 hodin, ranní směna pracuje od
6.00 – 14.30, ambulantní směna je od 6.30 – 15.00 hod, pracovní doba lékařů je od 7.00 – 15.30 hod
a ÚPS.
3
Lékařská vizita na oddělení je prováděna v 8.00 denně, odpolední vizity dle potřeby. Lékařský
kolektiv se koná denně v 7.30 a 14.45 hodin - společně se jej účastní vrchní sestra.
4
Primářská vizita se koná v pondělí, středa a pátek v 9.30 hodin. Účastní se jí lékaři, vrchní sestra a
sestra oddělení.
5
Ambulantní dny jsou denně pro odborné ordinace a pro ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.
6
Konziliární službu zajišťuje lékař s atestací.
7
Všichni pracovníci jsou prokazatelně seznámeni s předpisy OBP, které dodržují.
8
Léky jsou vydávány a přijímány z lékárny na předpis ošetřujícího lékaře a řádně dokumentovány. Je
pravidelně kontrolována exspirace léčiv.
9
Zdravotnická dokumentace je vedena na tiskopisech v rozsahu určeném příslušnými předpisy.
10 Sociální pracovnice spolupracuje s odborem OSPOD - Odbor sociálně právní ochrany dětí
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 21
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 8/8
Revize: 1
11 Každý pracovník je povinen poskytnout léčebně preventivní péči dle svého funkčního zařazení,
pracovní náplně a vzdělání v souladu se zásadami zdrav. morálky a etiky. Každý pracovník je
povinen dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého
povolání.
Všichni pracovníci DEO Nemocnice Č.Krumlov, a.s. jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem,
který je pro ně závazný.
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ ARO
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
PŘ - 22
Nahrazuje:
PŘ oddělení ARO ze dne12.6.2009
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/ 2014
Určeno komu:
Všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují na oddělení ARO a ostatním
zdravotnickým pracovníkům
Rozdělovník:



Zpracoval:
3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník oddělení
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Jaroslava Čechová
vrchní sestra
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Martin Klimeš
primář oddělení
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 22
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/8
Revize: 1
Obsah.
1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.:PŘ - 22............ ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
2. PROVOZNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ ARO .......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.1. Základní údaje: ................................................................................................................. 4
3.
Obecná charakteristika ..................................................................................................... 4
Anesteziologické oddělení - lůžka ................................................................................. 4
4.
4.1. Popis pracoviště ............................................................................................................... 4
4.1.1. Lůžková část
4
4.1.2. Vedlejší provozní a pomocné místnosti
4
4.2.
Ošetřování pacientů
4
4.3.
Sterilizace a dezinfekce
5
4.4.
Hygienický režim
5
4.5.
Odpady
6
4.6.
Manipulace s prádlem
6
4.7.
Manipulace se zemřelými
6
4.8.
Úklid
6
4.9.
Postup při výskytu NN
7
7
5.
Anesteziologická stanice
5.1.. Popis anesteziologické stanice
7
5.2.
Hygienický režim
7
5.3.
Doprava pacientů k anestezii
7
5.4.
Přísun anesteziologických plynů
7
5.5.
Ošetření používaných nástrojů a přístrojů
7
5.6.
Odpady anesteziologické stanice
8
5.7.
Zásobování anesteziologické stanice
8
5.8.
Úklid
8
5.9.
Prádlo
8
5.10. Dospávací pokoje
8
Administrativní část
8
6.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 22
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: PŘ - 22
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/8
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 22
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/8
Revize: 1
2. PROVOZNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ ARO
 Základní údaje:
Oddělení ARO, Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Brána 429
Tel. 380761131, primář oddělení MUDr. Martin Klimeš
3. Obecná charakteristika
ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení) Nemocnice Český Krumlov, a.s. je tvořeno resuscitační
stanicí, anesteziologickou stanicí a administrativní částí.
Resuscitační stanice – lůžkové oddělení poskytuje resuscitační péči u pacientů se selháním základních
životních funkcí a pacientů, kteří jsou tímto selháním bezprostředně ohroženi.
Anesteziologická stanice zajišťuje podávání anestezie anesteziologickým týmem k léčebným a
diagnostickým výkonům. Součástí anesteziologické stanice jsou 2 dospávací pokoje umístěné v prostorách
COS (centrální operační sály).
Administrativní část je určená k pobytu pracovníku v pracovní době i v době ústavní pohotovostní činnosti,
pokud nevykonávají činnost na resuscitační stanici či anesteziologické stanici.
4.
4.1.
Anesteziologické oddělení -lůžka
Popis pracoviště
4.1.1. Lůžková část
Oddělení se nachází v pavilonu chirurgického oddělení ve 2. patře, stanice je vybavena pěti resuscitačními
lůžky, tři lůžka jsou v centrální části a dvě lůžka jsou samostatně izolována / izolační pokoje /.
Všechny prostory jsou vybaveny nábytkem se snadno omyvatelnými povrchy, zároveň stěny a stropy jsou
opatřeny omyvatelným nátěrem, nebo obloženy dlaždicemi. Podlahy jsou kryty kombinací antistatického
linolea a dlaždic. Tento povrch je snadno čistitelný a dezinfikovatelný.
4.1.2. Vedlejší provozní a pomocné místnosti:
kuchyňka (místnost určená pro přípravu a uskladnění stravy a nádobí pro pacienty), sklad čistého prádla,
odpadní místnost (špinavé prádlo, odpad), filtr pro muže (slouží i jako vstup na ARO) (opatřený sprchou),
čistící místnost, sklad I. (sklad materiálu, přístrojů, sklad II. (příprava materiálu ke sterilizaci), šatna
pacientů, místnost pro sestry, místnost pro lékaře, toaleta pro personál, filtr pro ženy (opatřený sprchou)
4.2.
Ošetřování pacientů
Příjem a ošetřování pacientů, jejich vyšetření a zajištění životních funkcí kanylací a katetrizací nebo
základní odběry biologického materiálu se provádí na lůžku v centrální části nebo na izolačním pokoji.
Oděv, obuv, osobní věci pacientů jsou baleny do silnostěných pytlů a uskladněny v šatně pro pacienty, a to
jen po dobu nezbytně nutnou (předání příbuzným se děje v co nejkratší době od přijetí, po předložení
občanského průkazu přejímacího a podpisu o převzetí). Cennosti a hotovost jsou po vyplnění příslušného
protokolu odevzdány v pokladně nemocnice.
Zdravotničtí pracovníci nosí čisté osobní ochranné prostředky vyčleněné pouze pro oddělení ARO. K jejich
výměně by mělo docházet při každém znečištění a opuštění oddělení. Pracovníci jiných oddělení při
vstupu na ARO používají ochranný oděv, který si obléknou ve filtru pro muže. Zde ho při odchodu z
oddělení odloží do nádoby na použité ochranné oděvy.
Zdravotničtí pracovníci se musí zdržet nošení šperků, hodinek a umělých nehtů na rukou.
K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou; dezinfekci rukou musí
provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a
použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového
ošetřovacího režimu; na každém lůžku a umyvadle je připevněn dezinfekční roztok. K mytí rukou
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 22
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/8
Revize: 1
zdravotnického personálu se používá tekuté mýdlo, k utírání rukou se musí používat jednorázový materiál,
který je uložen v krytých zásobnících.
Při ošetřování pacientů používají zdravotničtí pracovníci bariérové ošetřovací techniky. Pacienti mají
individualizovány všechny pomůcky osobní hygieny a dále teploměry (pokud není používán bezdotykový
teploměr), které musí být pro pacienta po celou dobu pobytu totožné.
K parenterálním výkonům musí zdravotničtí pracovníci používat pouze sterilní nástroje a sterilní pomůcky;
u endoskopů a jiných optických přístrojů se postupuje dle pokynů výrobce; pro každého pacienta je nutno
používat vždy samostatnou sterilní jehlu a sterilní stříkačku
Při každém výkonu zdravotničtí pracovníci chrání sebe ochrannými pomůckami, které volí ve vztahu k
výkonu, zátěži a rizikovosti pacienta; ochranné pomůcky musí být individualizovány pro každou osobu a je
nutno je odkládat ihned po výkonu. Mezi tyto ochranné prostředky patří ochranný oděv, ochranná maska,
ochranná čepice, ochranný pláště (dle výkonu i nepropustný), rukavice, ochranná zástěra, ochranné brýle.
Pracovní plocha pro přípravu injekcí, infuzí a jiných léčiv je oddělena a určena jen k těmto úkonům. Plocha
se nachází v centrální části ARO.
Biologický materiál je odebírán sterilními nástroji a pomůckami v jednorázových rukavicích. Při nebezpečí
vzniku aerosolu je nutné užívat ochrannou ústní roušku, ochranný oděv nepropustný pro vodu a vše je
určeno jen pro jednu odebíranou osobu. Při odběru krve na vyšetření je upřednostňován vakuový systém
odběru. S odběrovými zkumavkami se pracuje jen v jednorázových rukavicích. Biologický materiál je
transportován v uzavřených zkumavkách. Je přísně zakázáno zkumavky balit do žádanek nebo odesílat
potřísněné žádanky. Potřísněné zkumavky jsou na místě dezinfikovány (potřením dezinfekčním roztokem).
Do laboratoře je materiál odnášen pracovníkem k této činnosti určeným, umístěn v transportním
kontejneru. Žádanky jsou přepravovány v transportních deskách, tyto jsou denně dezinfikovány dle
dezinfekčního řádu. Materiál je uložen do stojanu před laboratoří, v případě nebezpečí z prodlení je předán
laborantce.
Použité nástroje a pomůcky kontaminované biologickým materiálem nesmí zdravotničtí pracovníci čistit bez
předchozí dekontaminace dezinfekčními přípravky zaručujícími virucidní účinek; jednorázové stříkačky a
jehly se likvidují bez ručního oddělování; k oddělení jehly od stříkačky může sloužit speciální pomůcka.
Vracení krytů na použité jehly je nepřípustné.
Parenterální výživa podléhá přísně aseptickému chování. Výměny infuzních setů se provádějí po 72
hodinách, výjimku tvoří infuzní roztoky s přítomností tuků (výměna setů po 24 hodinách), pro každý
transfůzní převod je též vždy jeden transfůzní set. Enterální výživa podléhá rovněž aseptickým
podmínkám. Přípravky enterální výživy jsou dopravovány z ústavní lékárny a uskladněny dle doporučení
výrobce. Z ústavní kuchyně je strava pro pacienty rozvážena na oddělení vozy určenými k přepravě stravy.
Stravu přejímá pracovník k tomuto určený. Zajistí i její správné uložení.
Zajištění odpočinku a občerstvení na pracovišti je umožněno na denní místnosti. Její vybavení je
přizpůsobeno přípravě jídla a nápojů.
Návštěvy u pacientů jsou možné. Čas a délku návštěvy je vhodné domluvit s ošetřujícím lékařem Pacienta
mohou současně navštívit maximálně 2 osoby, které se oblékají do ochranného pláště a návleků na obuv,
určené jen pro tyto osoby. U pacientů nejsou doporučeny návštěvy dětí do 12 let věku.
Na resuscitační stanici se neumisťují květiny.
4.3.
Sterilizace a dezinfekce
Sterilizace je zajišťována oddělením centrální sterilizace. Předsterilizační příprava předmětů se provádí v
čistící místnosti. Všechny předměty určené ke sterilizaci musí být dekontaminovány, mechanicky očištěny,
osušeny. Dekontaminace se provádí vhodným virucidním přípravkem, předměty se ponoří do těchto
roztoků a nechají se v tomto roztoku po dobu nutné expozice. Poté pracovník předměty dopraví na
oddělení centrální sterilizace k vlastní sterilizaci v transportním obalu.
Vysterilizovaný materiál je přinášen z centrální sterilizace v přenosném obalu. Obal je dezinfikován na
oddělení sterilizace. Za označení data sterilizace a data expirace odpovídá pracovník oddělení centrální
sterilizace. Transport zajišťuje pracovník k tomuto účelu určený.
Dezinfekční režim:
Dezinfekce ploch, povrchů, je prováděna 3x denně na vlhko. Dochází k pravidelnému střídání
dezinfekčních přípravků 1x za měsíc dle hygienického řádu vyvěšeného v čistící místnosti.
ARO je vybaveno resuscitačními lůžky, která lze mechanicky očistit a omýt dezinfekčním roztokem včetně
antidekubitárních matrací. Tato očista probíhá minimálně při každém propuštění pacienta.
4.4.
Hygienický režim
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 22
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/8
Revize: 1
Hygiena pacientů se provádí 2x denně – celková koupel na lůžku s výměnou prádla (nutno zohlednit stav
pacienta), v průběhu dne dle znečištění nebo potřeb pacienta. Následuje pravidelná péče o dutinu ústní,
dýchací a polykací cesty.
Ventilační okruh se vyměňuje 1x za 48 hodin včetně bakteriálních filtrů. Jeho častější výměna zvyšuje
riziko infekce. Odstraňování zkondenzované vody z hadic ventilačních okruhů a kondenzačních nádobek
se provádí dle potřeby a při použití ochranných prostředků. U ventilovaných pacientů je upřednostňován
uzavřený systém odsávání, jeho výměna se provádí 1x za 24 hodin. Snižuje se tím riziko zkřížené infekce.
Ve zvlhčovačích je používána sterilní voda.
4.5.
Odpady
Veškerý odpad se odstraňuje z pracoviště denně, odpad vznikající u lůžka pacienta bezprostředně. Po
každé směně se odpad shromažďuje v prostorách infekčního skladu (v 1 PP naproti centrální sterilizaci),
odkud je denně odstraňován mimo budovu, ve které je umístěno ARO.
Infekční odpad / tj. zdravotnický odpad kontaminovaný biologickým materiálem -jehly, stříkačky, infuzní,
transfuzní soupravy, skalpely, obvazy, plastové infuzní lahve a ostatní materiál / je ukládán do mediboxů a
ty do silnostěnných pytlů a odnášen pracovníkem úklidového střediska do infekčního skladu.
Biologický odpad je ukládán do zvláštního skladu infekčního materiálu.
Běžný odpad, vznikající v rámci běžné denní činnosti, je tříděn na sklo bílé, barevné, plasty, sběrový papír,
zbylý domovní odpad a odvážen na určená místa / kontejnery / pracovníkem technické služby.
4.6.
Manipulace s prádlem
Použité prádlo se ukládá do textilních obalů označených etiketou s názvem oddělení.
Do obalů je prádlo ukládáno podle druhu znečištění:
- ložní prádlo pacientů bílé, stálobarevné a osobní
- osobní ochranné prostředky zdravotního personálu
- ochranné prostředky zdravotního personálu
- ložní prádlo zdravotnických pracovníků
Před uložením do obalů se prádlo nesmí roztřepávat. Obaly, do kterých se prádlo ukládá, jsou nepropustné
a vhodné k praní. Obaly s použitým prádlem se skladují v odpadní místnosti, kde se podlaha i stěny denně
omývají a dezinfikují. Při zacházení s použitým prádlem pracovníci používají k tomuto účelu vyčleněné
ochranné pracovní prostředky / ochranný oděv, čepici, obličejovou masku, jednorázové rukavice / a dbají
zásad osobní hygieny.
Použité prádlo se odváží do prádelny v pracovním týdnu denně, ve voze určeném jen pro tento účel.
Expedované čisté prádlo z prádelny přichází na oddělení ve vypraných obalech na voze, který je k tomuto
účelu vyhrazen. Na oddělení je přejímáno pracovníkem určeným k této činnosti a uskladněno do prostor
jen pro vyexpedované prádlo z prádelny.
4.7.
Manipulace se zemřelými
Zemřelí jsou po ohledání a ošetření dle „Standardu ošetřovatelské péče o zemřelého pacienta“ (standard
16-2012) a ponechání na lůžku minimálně 2 h od okamžiku úmrtí. Poté jsou sanitářem chirurgického
oddělení (event. sanitářem jiného oddělení) odvezeni na určeném vozíku na oddělení patologie. Předání
probíhá dle „Standardu ošetřovatelské péče při manipulaci se zemřelými v manipulační místnosti a chladící
komoře na oddělení patologie Nemocnice Český Krumlov, a.s.“ Za dezinfekci vozíku po převozu
zemřelého odpovídá sanitář chirurgického oddělení.
4.8.
Úklid
Úklid je na oddělení zajišťován dodavatelsky úklidovou firmou, která přiděluje pracovníka, který je vyškolen
k této činnosti, seznámen s chodem oddělení a technologickými postupy. Úklidové pomůcky jsou
vyčleněny jen pro oddělení ARO, je zakázáno použití těchto pomůcek v jiných částech oddělení nebo
nemocnice. Úklid všech prostor je prováděn 3x denně na vlhko.
Při kontaminaci biologickým materiálem se provádí dekontaminace. Způsobem dekontaminace je překrytí
kontaminované plochy mulem, papírovou vatou, smočenými účinným dezinfekčním roztokem. Po expozici
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 22
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 7/8
Revize: 1
se očistí běžným postupem. Někdy dojde ke spojení těchto etap, když se použije dezinfekční přípravek,
který má spojené mycí, čistící a dezinfekční vlastnosti, viz dezinfekční řád.
Generální úklid při uzavření chodu oddělení je prováděn 2x do roka, z toho jednou spojen
s malováním lůžkové části oddělení a dezinfekcí provedenou přes klimatizaci.
Dezinfekce přes klimatizaci je zajišťována dodavatelsky.
Úklidová firma zajišťuje běžný úklid v průběhu celého roku dle harmonogramu práce sestaveného
vedoucím úklidové firmy /mytí oken, dveří,rámů,stěn atd./.
4.9. Postup při výskytu NN
Kniha nozokomiálních nákaz je vedena lékařem, kterého určuje primář oddělení. Výskyt NN ihned hlásí
ústavnímu hygienikovi a tiskopis o výskytu NN zasílá hlavní sestře.
Lékař zajišťuje i případné hlášení infekčních onemocnění hygienické službě, dle předpisu "Hlášení
infekčních nemocí". (dle platné legislativy §62 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví). Při výskytu nozokomiálních nákaz jsou provedena protiepidemická opatření.
5. Anesteziologická stanice
5.1. Popis anesteziologické stanice
Práce anesteziologického týmu (lékař anesteziolog + anesteziologická sestra) probíhá na COS, na sále
pro sectio caesarea, na sále pro malé gynekologické výkony, na RTG oddělení či chirurgické ambulanci.
5.2.
Hygienický režim
Je totožný s hygienickým režimem COS. Zdravotničtí pracovníci v operačních provozech se musí zdržet
nošení šperků, hodinek a umělých nehtů na rukou.
Anesteziologické přístroje, stolky se dezinfikují denně po skončení operačního programu. Dezinfekční řád
je společný pro celé oddělení COS.
Ventilační okruh je používán jednorázový s použitím bakteriálních filtrů, které jsou měněny po každém
pacientovi, dále se celý ventilační okruh nahrazuje novým na konci operačního programu. Obličejové
masky procházejí dekontaminací v dezinfekčních roztocích dle dezinfekčního plánu, po té jsou
dezinfikovány a uloženy v dozách k tomu určených. Toto se provádí po každém pacientovi. Veškeré
manipulace se sterilním materiálem a nástroji se při vyjímání z obalu provádí za aseptických podmínek.
Používáním pomůcek na jedno použití je povolenou pouze u jednoho pacienta. Jejich resterilizace se
neprovádí. Lékárny, které se nacházejí na operačních sálech, se uklízí, myjí, dezinfikují dle harmonogramu
práce anesteziologických sester.
5.3.
Doprava pacientů k anestezii
Doprava pacientů na COS se řídí „Provozním řádem oddělení centrálních operačních sálů“. Doprava
pacientů k anestesii na ostatních pracovištích je zajištěna pracovníky lůžkového oddělení. Pacienta řádně
připraveného k výkonu přiveze všeobecná sestra daného oddělení (popř. se sanitářem) na lůžku. Zde
sestra předá pacienta anesteziologické sestře spolu s jeho dokumentací. Poté spolu se sanitářem přeloží
obnaženého pacienta na operační stůl nebo lůžko vhodné k prováděnému výkonu. Pacient je přikryt
prostěradlem.
Při odvozu pacienta se postupuje obráceným směrem.
5.4.
Přísun anesteziologických plynů
Způsob přísunu anesteziologických plynů na COS se děje centrálním rozvodem těchto plynů, jehož
výstupy jsou nad všemi anesteziologickými přístroji. Anesteziologický přístroj je vybaven lahvemi s plyny,
které jsou jeho součástí. Výměnu prázdných lahví provádí pracovník z technického oddělení po telefonické
domluvě s anesteziologickou sestrou a mimo dobu operačního programu na operačních sálech. Používání
anesteziologických přístrojů se řídí návodem k použití a doporučeními výrobce.
5.5.
Ošetření používaných nástrojů a přístrojů
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 22
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 8/8
Revize: 1
Ke sterilizaci nástrojů a přístrojů slouží centrální sterilizace, která je součástí COS.
Po skončení anestesie jsou použité laryngoskopické lžíce a laryngeální masky vloženy do
dekontaminačních kontejnerů s desinfekčním roztokem, ten se připravuje denně (případně dle potřeby) v
určené koncentraci. Doba působení dezinfekčního roztoku je kontrolována pomocí časoměřiče. Kontejner
je dopraven výtahem pro nečistou stranu na stanici sterilizace k umytí a sterilizaci, viz. „Provozní řád
oddělení centrální sterilizace“. V době víkendů a svátků centrální sterilizace nepracuje a tak v případě
potřeby dekontaminaci, mytí, oplach pitnou vodou a kompletaci nástrojů na síta provádí službu konající
sestra COS v místnosti pro centrální úklid v prostorách COS. K případné sterilizaci přímo na COS slouží
parní sterilizátor umístěný na COS.
Pro expedici vysterilizovaného materiálu a nástrojů z oddělení centrální sterilizace slouží výtah na čisté
straně, ze kterého se vše přeloží na sálový vozík a sálovým personálem rozveze na určené místo.
Pomůcky označené výrobcem na jedno použití se po použití v průběhu anestezii nebo po ní likvidují.
5.6.
Odpady anestesiologické stanice
Odstraňování odpadu z COS se řídí „Provozním řádem oddělení centrálních operačních sálů“. Na
ostatních pracovištích se postupuje podle stejných zásad.
5.7.
Zásobování anestesiologické stanice
Anestesiologická stanice je zásobována do skladů umístěných v prostorách COS. Veškerý materiál jako
infusní roztoky, léky a jiné se dopravuje na COS vnější chodbou pro překlad pacientů, kde se zbaví
přepravních obalů, přeloží na transportní sálový vozík a odváží do příslušných skladů. Z těchto skladů se
doplňují zásoby na jednotlivých sálech, event. ostatních anestesiologických pracovištích umístěné mimo
COS. K expedici tohoto materiálu dochází opět cestou chodby pro překlad pacientů.
5.8.
Úklid
Anestesiologické stanice umístěné v prostorách COS se řídí „Provozním řádem oddělení centrálních
operačních sálů“ a úklid ostatních částí anestesiologické stanice se řídí provozními řády příslušných
ambulancí nebo oddělení.
5.9.
Prádlo
Použité osobní prádlo se řídí „Provozním řádem oddělení centrálních operačních sálů“
5.10.
Dospávací pokoje
Na dospávací pokoj je transportován pacient po ukončení anestezie ve stabilizovaném stavu, pokud se
plánuje jeho další ošetřování na standardním lůžkovém oddělení. V případě plánovaného překladu na JIP
(jednotku intenzivní péče) lze pacienta odeslat přímo na JIP, aniž by byl sledován na dospávacím pokoji.
Nestabilní pacienti jsou po dohodě s operatérem a primářem příslušného oddělení překládáni na ARO,
opět bez nutnosti pobytu na dospávacím pokoji. Na dospávacím pokoji je pacient anesteziologickou
sestrou z operačního sálu předán anesteziologické sestře dospávacího pokoje. V dalším průběhu je
pacient sledován, jsou zapisovány monitorované funkce a podávány léky dle ordinací lékaře. Po ukončení
pobytu na dospávacím pokoji je pacient anesteziologickou sestrou dospávacího pokoje předán všeobecné
sestře příslušného oddělení v místnosti určené pro překlad pacientů.

Administrativní část
Nachází se ve 2. patře chirurgického pavilonu a je zcela oddělena od lůžkové stanice. V administrativní
části jsou pracovny primáře oddělení a jeho zástupce, lékařské pokoje, pokoj anestesiologických sester,
toalety a sprchy. Úklid těchto prostor zajišťuje dodavatelsky úklidová firma.
SMĚRNICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Název:
PROVOZNÍ ŘÁD REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ
Evidenční značka:
PŘ - 23
Identifikace:
Nahrazuje:
PŘ ze dne 15.1.2007
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Určena komu:
všem pracovníkům rehabilitačního oddělení
Rozdělovník:


Zpracoval:

předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník oddělení
intranet NČK, a.s.
8.8.2012
…..……………………………………………
Olga Zvonařová
Vrchní fyzioterapeut
Přezkoumal:
8.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Emanuel Dvořák
primář oddělení
………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
16.8.2012
………………………………………………….
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 23
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/5
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PR - 23 .................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, A.S. ........... 4
2.1.
Organizační uspořádání .................................................................................................................... 4
2.2.
Provozní řád oddělení........................................................................................................................ 4
2.3. Provozně sanitační řád ...................................................................................................................... 4
2.3.1.
Odpady ....................................................................................................................................... 4
2.3.2.
Hygienické zásady péče o klienty .............................................................................................. 4
2.3.3.
Režim prádla .............................................................................................................................. 5
2.3.4.
Hygienický režim zdravotnických pracovníků ............................................................................. 5
2.3.5.
Stravování .................................................................................................................................. 5
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 23
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: 23
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/5
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 23
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/5
Revize: 1
2. Provozní řád rehabilitačního oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s.
2.1. Organizační uspořádání
Rehabilitační oddělení je součástí Nemocnice Český Krumlov, a.s., jako samostatné nákladové středisko.
Zajišťuje nezbytnou specializovanou rehabilitační péči včetně fyzikální terapie a vodoléčby pro
ambulantní i hospitalizované pacienty. V čele oddělení stojí primář oddělení, který po stránce metodické a
organizační řídí jeho chod.
Vedoucí fyzioterapeutka odpovídá za úroveň rehabilitační a ošetřovatelské péče na svěřeném úseku,
kontroluje kvalitu péče. Odpovídá za dodržování hygienických a epidemiologických předpisů dle vyhlášky
č.195/2005 Sb. za dodržování pravidel OBZP na svém oddělení.
2.2. Provozní řád oddělení
Rehabilitační oddělení je oddělení nelůžkové. Nachází se v interním pavilonu nemocnice. Součástí tohoto
oddělení je ordinace, individuální tělocvičny, tělocvična pro skupinové cvičení, dvě místnosti fyzikální
terapie. V těchto místnostech jsou omyvatelné stěny, na podlahách jsou linolea nebo omyvatelné
podlahové krytiny, v tělocvičnách koberce. Vodoléčba má na podlaze i na stěnách obklady. Mezi další
provozní místnosti patří lékařský pokoj, denní místnost pro fyzioterapeuty a místnost pro pracovnice
úklidového střediska. Pro pacienty jsou vyhrazena dvě WC. V každé místnosti, kde přicházíme do styku
s pacienty, jsou na umyvadlech tekutá mýdla, dezinfekce a ručníky na jedno použití v zásobníku.
V prostoru oddělení se rovněž nachází bazén, který je užíván cizím provozovatelem pro komerční účely.
Přístup je pro tyto účely zvláštním vchodem
Provozní hodiny:
LTV
6:30 – 15:30
FT
6:30 – 15.30 ho a 2x týdně do 17.00hod
Vodoléčba
6:30 – 15:00
Ordinace rehabilitačního lékaře dle platné legislativy.
Fyzioterapeuti jsou pracovníci s předepsaným vzděláním, zajišťují specializovanou rehabilitační péči a
fyzikální terapii jak na rehabilitačním oddělení, tak pro pacienty, kteří docházejí z ostatních oddělení
nemocnice. Na vyžádání příslušných lůžkových oddělení nemocnice provádějí specializované
rehabilitační úkony na těchto odděleních.
Všichni zaměstnanci oddělení jsou povinni dodržovat předepsané medicinské a ošetřovatelské postupy
lege artis s citlivým a ohleduplným přístupem k pacientům. Zásady hygienické a BOZP a dodržovat
příslušné zákonné předpisy a ustanovení. Jsou povinni dodržovat pokyny nadřízených a dbát o
bezchybný a hospodárný chod oddělení.
2.3. Provozně sanitační řád
2.3.1. Odpady
Pracovníci oddělení třídí odpady dle platné směrnice ředitele č. 13/2012
Odpady se shromažďují na určeném místě, odkud je pracovníci provozního odboru distribuují denně na
centrální shromaždiště.
2.3.2. Hygienické zásady péče o klienty
V tělocvičnách i v ordinaci primáře se pod obnaženou část těla podkládá jednorázová papírová podložka
či jednorázové prostěradlo nebo se užívá po každém pacientovi dezinfekční spray dle DŘ. při odběrech
biologického materiálu se používá vacuetový systém, všechny pomůcky jsou sterilní a pro každého
klienta se používají jednorázové rukavice. Při manipulaci s pacienty se pracovníci řídí vyhláškou
195/2005 Sb., § 7 odst.5 písm.a. K manipulaci s pacienty mohou pracovníci přistupovat až po umytí
rukou, dezinfekci rukou musí provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob , po manipulaci
s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při
uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz, k utírání rukou se
musí používat jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících.
Na vodoléčbu si pacienti nosí ručníky své.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 23
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/5
Revize: 1
2.3.3. Režim prádla
Čisté prádlo je uskladněno v regálech ve skladu čistého prádla, zde je pravidelně doplňováno z prádelny.
Použité prádlo je vhazováno do pytle, který se každý den odváží do prádelny. Na oddělení není
prováděna vlastní sterilizace.
Přístroje – provozní situaci rehabilitačního odd. jde pouze o přístroje fyzikální terapie a cvičební nářadí
jsou čištěny a myty běžným způsobem, kontaktní plochy ve styku s pacientem jsou čištěny každém
použití dezinfekčními prostředky (UZ). Viz dezinfekční řád.
Na vodoléčbě se používá vodní náplň pro každého pacienta nová, po každém pacientovi je prováděna
dezinfekce podle dezinfekčního řádu.Pacienti si na vodoléčbu nosí vlastní osušky a ručníky.
2.3.4. Hygienický režim zdravotnických pracovníků
Všichni zaměstnanci oddělení jsou povinni používat osobní ochranné prostředky, které jsou jim ve
stanoveném množství přidělovány ústavem. Po příchodu do práce se převlékají ve vyhrazené šatně,
oděv je ukládán do skříní, jsou vyčleněny toalety a sprchy pro zaměstnance, oddělené od provozních
prostor oddělení.
2.3.5. Stravování
Stravování zaměstnanců je zajištěno formou závodního stravování v jídelně nemocnice. Pro krátkodobý
odpočinek je vyčleněna denní místnost zaměstnanců a lékařský pokoj.
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ PATOLOGIE
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
PŘ - 24
Nahrazuje:
Provozní řád OP-NCK 02-2010
Účinnost:
1.9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Určeno komu:
Všem zdravotnickým i ostatním pracovníkům oddělení patologie
Rozdělovník:


Zpracoval:

27.7.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník oddělení
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
MUDr. Pavel Noll
primář oddělení
Přezkoumal:
27.7.2012
…..……………………………………………
Mgr. Dana Podholová
hlavní sestra
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 24
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/6
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 24 .................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ PATOLOGIE ......................................................................................... 4
2.1.
Základní údaje ................................................................................................................................... 4
2.2.
Charakteristika pracoviště ................................................................................................................. 4
2.3.
Úklidový a dezinfekční režim ............................................................................................................. 4
2.4.
Prádlo ................................................................................................................................................ 4
2.5.
Odstraňování odpadů ........................................................................................................................ 5
2.6.
Osobní hygiena zaměstnanců ........................................................................................................... 5
2.7.
Bezpečnost při práci .......................................................................................................................... 5
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 24
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: PŘ - 24
Změna č. 1
Platnost od:
11.7.2012
Předmět změny:
Doplnění údaje o splnění podmínek Auditu II NASKL
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/6
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 24
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/6
Revize: 1
2. Provozní řád oddělení patologie
2.1. Základní údaje
Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429,
tel. 380 761 213 primář oddělení MUDr. Pavel Noll
tel. 380 761 212 vedoucí laborantka Andrea Jurná
2.2. Charakteristika pracoviště
Oddělení patologie, evidované v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro
klinické laboratoře při ČLS JEP (=NASKL), v jednosměnném provozu (pracovní doba 7.00 -15.30;
s přestávkou individuálně v době mezi 11.00 - 12.30) zajišťuje příjem, zpracování a hodnocení dodaného
materiálu bioptického, nekroptického a cytologií v co nejkratším možném termínu. Dne 11. 5. 2011
úspěšně splnilo podmínky Auditu I a 11. 7. 2012 Auditu II pro registrovanou odbornost 823 –
Laboratoř patologie. Je umístěno v přízemním podlaží budovy údržby. Jedná se o uzavřené pracoviště
bez volného vstupu jiných osob než zaměstnanců oddělení. Návštěvy (např. pracovníci údržby, servisní
technici apod.) vždy a po celou dobu pobytu jsou pod dohledem zaměstnance oddělení patologie.
Pracoviště sestává ze dvou pásem, která tvoří jednotný funkční celek a jsou oddělená sanitárními
propustěmi se sprchami. Čistá část se skládá ze vstupní chodby, WC, úklidové komory, denní místnosti,
šatny sanitáře, šatny žen, pracovny primáře, příručních skladů, archivu. Laboratorní úsek s běžným
rizikem infekce a účinku chemických látek představují dvě laboratoře, jedna s umývárnou skla, kancelář
s pracovnou skrinérky, úklidová místnost, WC. Kontrolované pásmo se zvýšeným rizikem infekce tvoří
pouze pitevna se vstupními hygienickými propustěmi. Přilehlá chladírna pro zemřelé, strojovna chladírny,
zarakvovací místnost a chodba s umyvadlem a výlevkou spadá do stejného hygienického režimu jako
běžné zdravotnické pracoviště – kategorie 2.
Místnosti jsou vybaveny snadno omyvatelným nábytkem, podlahy opatřeny linem nebo dlažbou.
Všechny povrchy se snadno udržují a dezinfikují.
Na oddělení pracuje v celém úvazku jeden lékař současně ve funkci primáře, dvě laborantky (z nichž
jedna je vedoucí, funkčně zařazená jako staniční sestra) a jeden sanitář v úvazku 80,00. Uklízečka
a sanitářka v jedné funkci je zaměstnankyní úklidové firmy a pracuje na ½ úvazku. Administrativní
pracovnice je zaměstnána v úvazku 75,00.
2.3. Úklidový a dezinfekční režim
Úklid a dezinfekci všech prostor mimo pitevního úseku provádí pracovnice úklidu. V laboratorním úseku,
pracovně primáře, denní místnosti, sprchách, WC a chodbách se běžný úklid provádí setřením podlah na
vlhko. Následně se dezinfikují určenými chemickými prostředky – viz dezinfekční řád. Úklid a dezinfekci
pitevního traktu provádí pitevní sanitář. – viz dezinfekční řád.
V pitevním provozu se denně uklízí na vlhko podlaha zarakvovací místnosti s následnou dezinfekcí.
Dekontaminují se nástroje použité při pitvě, gumová ochranná obuv, povrchy a podlaha na pitevně.
Nepitvá-li se, pak dvakrát týdně se provádí mytí a dezinfekce ploch, stěn pitevního provozu, též chladírny
a zarakvovací místnosti. Po skončení úklidu na pitevně se na dvě hodiny zapínají instalované germicidní
zářiče.
Na pitevnu vstupuje pitvající lékař a sanitář po přezutí do vlastních gumových holinek a převlečení do
jiného - pitevního - ochranného oděvu, které jsou připraveny v hygienickém filtru přístupném z hlavní
chodby oddělení. Po pitvě jej odkládají do koše na špinavé prádlo, následuje osprchování a převlečení do
běžného ochranného oděvu. Lékaři z lůžkových oddělení přicházejí na pitevnu přes hygienický filtr
přístupný ze vstupní chodby oddělení, kde si oblékají ochranný plášť a gumové galoše přes vlastní obuv
a oděv a po pitvě je zde opět odkládají.
Místnost sanitáře a jeho WC se ošetřují stejně jako ostatní plochy laboratorní části pracovnicí úklidové
firmy.
Celé oddělení se každoročně maluje. Všechny stěny místností mimo chodeb jsou zastavěny nábytkem.
V pitevním traktu, laboratořích, na WC a ve sprchách jsou stěny do výše 2 m opatřeny obklady.
2.4. Prádlo
Osobní prádlo se pere ve smluvní prádelně dvakrát týdně. Čisté si ukládá každý do skřínky. Špinavé
osobní prádlo, použité ručníky, utěrky a osušky se shromažďují v chodbě před sprchou v laboratorním
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 24
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/6
Revize: 1
úseku do označeného pytle č. 27, který se předává svozové službě Nemocnice. Ta podobně vrací prádlo
vyprané. Manipulaci s ním provádí laborantka. Vyprané osobní prádlo předává jednotlivým
zaměstnancům. Ručníky, utěrky, osušky ukládá na vyhrazené místo ve skladu.
Použité prádlo a ručníky z pitevního provozu se vkládají do látkových pytlů, umístěných v plastových
koších v hygienickém filtru, dvakrát týdně je sanitář zabalí, označí č. 26 a takto označené předává
svozové službě Nemocnice. Čisté operační prádlo a empíry se ukládají do skříně umístěné
v hygienickém filtru, před sprchami.
2.5. Odstraňování odpadů
Pracovníci oddělení třídí odpady dle platné směrnice ředitele č. 13-2012, která se řídí platným zákonem
o odpadech č.185/2001Sb ve znění pozdějších předpisů a navazujících prováděcích předpisů v platném
znění.
Odpad se třídí do odpadových košů, opatřených igelitovými sáčky a popsaných. Rozdělujeme dle
směrnice o odpadech na komunální odpad a biohazard. Z denní místnosti, WC, obou laboratoří,
kanceláře, pracovny primáře a denní místnosti sanitáře jej uklízečka ukládá do zvláštních pytlů uložených
v úklidové místnosti, které označí patřičnou polepkou. Denně je předává k odvozu nádvorní četě.
Odpad z pitevního provozu se ukládá do odpadových košů s igelitovými sáčky a následně vkládá do pytle
označeného polepkou Biohazard H9. Sanitář jej předává nádvorní četě. Pevný odpad z pitevny
a biologický odpad z laboratoře, tj. zbytky operačních materiálů po histologickém vyšetření, uložené do
formaldehydového fixačního roztoku, dále rukavice, roušky se ukládají do dvojitého igelitového pytle a
následně shromažďují v chladírně na biologický materiál určený ke spálení v krematoriu. Formaldehydový
fixační roztok je sléván do označeného kanystru polepkou kat. č. 180106. Též chemikálie obsahující
nebezpečné látky z laboratoří jsou slévány do příslušných kanystrů opatřených polepy.
Plasty a sklo zbavené chemických látek se ukládá do pytle označeného“BiohazardH9“ k odvozu nádvorní
četou na určené místo. Papír a plastové lahve se třídí a ukládají do průhledných pytlů.
Tekuté odpady vodou ředitelné se po silném rozředění vylévají do výlevky (alkohol a vodné roztoky
barev). Použitý a znečištěný formaldehyd, xylen a aceton, dusičnan stříbrný apod. se shromažďují do
kanystrů a označí kat. č. 180106, pak se předávají nádvorní četě.
2.6. Osobní hygiena zaměstnanců
Všichni zaměstnanci používají osobní ochranné prostředky - ústavní prádlo a obuv, obličejovou roušku na
jedno použití, gumové nebo latexové rukavice na jedno použití pro práci s biologickým materiálem.
K umývání rukou a sprchování celého těla se používá mycí emulze Lifosan. K dezinfekci rukou je určen
Softa-Man. Pokožku rukou je možné ošetřit krémem. (Trixo-lind nebo indulona modrá). Konzumace jídla
a nápojů je možná pouze v denní místnosti a pracovně primáře. V prostorách oddělení je zakázáno
kouření.
2.7. Bezpečnost při práci
Všichni pracovníci oddělení jsou očkováni proti VHB. Hladinu protilátek sleduje závodní lékař při
pravidelných preventivních prohlídkách v určených termínech.
Biologický materiál dodávaný k vyšetření z ostatních oddělení nemocnice a mimo nemocničních
zdravotnických zařízení je ukládán na stolek ve vstupní chodbě a následně v odvětrávané digestoři
laboratoře, kde se s ním také provádí potřebná manipulace vždy za použití ochranných rukavic,
eventuálně obličejové roušky. Likvidace zbylého materiálu po vyšetření byla zmíněna výše. Biologický
materiál odebraný při pitvě na další histologické zpracování se ukládá do 10%Formolu a následně je
zpracován v digestoři jako ostatní tkáňové vzorky. Stěry pro mikrobiologické vyšetření z pitvy odváží
dopravní služba do příslušné laboratoře Nemocnice v Českých Budějovicích.
V laboratorním provozu se používají tlakové lahve s oxidem uhličitým a hořlaviny I. a II. třídy.
Pohotovostní zásoba hořlavin nepřesahuje 100 l a jsou uloženy v originálních obalech ve skříni
s odvětráváním v laboratoři. Tlakové lahve s plynem proti pádu jistí kožený řemen upevněný na zdi.
Kyseliny jsou uloženy v plechové skříňce v laboratoři. K pipetování se používá nástavec či klobouček
nasazený na pipetu. S kyselinami se manipuluje pouze v klidné části pracovního dne na volném
pracovním stole. Obaly od kyselin se odstraňují běžným způsobem, po několikerém vypláchnutí vodou se
vkládají do označeného pytle „biohazard H9“.
Jedy jsou uloženy v zamčené plechové skřínce v laboratoři. Pracovat s nimi mohou pouze laborantky,
které absolvovaly školení pro práci s jedy a nebezpečnými látkami.
K ohřevu roztoků slouží elektrický dvou plotýnkový vařič umístěný v laboratoři.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 24
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/6
Revize: 1
K ohřevu vody v denní místnosti a místnosti primáře slouží rychlovarná konvice.
Jednou ročně školí vedoucí laborantka nebo ústavní energetik - požární technik zaměstnance v OBP
s důrazem na dodržování zásad hygienického a dezinfekčního režimu oddělení, používání osobních
ochranných prostředků při práci s jedy, biologickým materiálem, kyselinami, tlakovými lahvemi
a hořlavinami. Zjištěné závady se odstraňují průběžně.
Hasicí přístroje s oxidem uhličitým a práškové jsou umístěné v hlavní chodbě před vstupem do
laboratoře, požární hydrant ve vstupní chodbě oddělení. Jedenkrát ročně provádí určená firma jejich
revizi.
Hlavní vypínač elektrického proudu a pojistková skříň je v přízemí proti schodišti vedlejšího vchodu do
údržbářské dílny, při vstupu pro zaměstnance oddělení.
Hlavní uzávěr vody je v suterénu budovy.
Dle norem provádí revizní technik revizi elektrických zařízení oddělení. Zajišťuje pověřený pracovník
HTS. Servis laboratorních přístrojů provádí jednou ročně technik dodavatelské firmy,
Po ukončení pracovní doby vedoucí laborantka, nebo jí pověřená osoba, která poslední opouští oddělení,
zkontroluje vypnutí vařičů a dalších spotřebičů, které nejsou v trvalém provozu a ověří uzavření všech
oken i vstupních dveří oddělení.
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍCH
OPERAČNÍCH SÁLŮ (COS)
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
Určena komu:
Rozdělovník:
Zpracoval:
PŘ - 25
Nahrazuje:
PŘ operačních sálů ze dne – 5.6.2009
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/2014
Všem zdravotnickým pracovníkům, kteří se pohybují na operačních sálech,
předsálí.



3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí operačních sálů
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Alena Perníková
vrchní sestra COS
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Václav Šauer
primář oddělení
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 25
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/6
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 25 .................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ (COS) .................................... 4
3.
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ ................................................................. 4
4.
PROVOZ COS ...................................................................................................................................... 4
5.
DOPRAVA PACIENTŮ DO OPERAČNÍHO TRAKTU ......................................................................... 4
6.
HYGIENICKÝ REŽIM COS ................................................................................................................... 4
7. POHYB OPERAČNÍCH NÁSTROJŮ A PŘÍSTROJŮ NA COS ........................................... 5
8.
ODPADY ............................................................................................................................................... 5
9.
ZÁSOBOVÁNÍ COS.............................................................................................................................. 6
10.
ZPŮSOB PŘÍSUNU ANESTEZIOLOGICKÝCH PLYNŮ NA COS ................................................... 6
11.
ÚKLID COS ....................................................................................................................................... 6
12.
STRAVOVÁNÍ NA COS .................................................................................................................... 6
13.
PRÁDLO ............................................................................................................................................ 6
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 25
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ - 25
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/6
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 25
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/6
Revize: 1
2. Provozní řád oddělení centrálních operačních sálů (COS)
Název zdravotnického zařízení:
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Adresa:
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
Spojení:
380761 114
Personální obsazení:
Jméno vedoucího pracoviště:
MUDr. Václav Šauer, primář oddělení
Sestry pro perioperační péči:
6
Všeobecné sestry:
3
3. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ
COS jsou situovány v bodově chirurgického pavilonu. Ve 3. patře budovy jsou 3 operační sály z toho 2
aseptické a 1 sál mesoseptický. Izolován od ostatních sálů v 1. patře je sál septický. Operační sály jsou
propojeny výtahy (aseptická a septická strana) s oddělením centrální sterilizace (CS), čímž je omezen
nežádoucí pohyb sterilního materiálu. CS je kapacitou dimenzována pro celou nemocnici.
Operační sály slouží k provádění akutních a chronických ortopedických, traumatologických, urologických
a gynekologických operací včetně laparoskopických a artroskopických. V budově GPO je umístěn
operační sál pro sectiocaesarea.
Operační sály jsou osazeny dvěma satelitními svítidly, pojízdným operačním stolem a standardním
vybavením potřebným k provádění operačních výkonů na daném sále. Celý prostor je plně klimatizován.
Ke každému operačnímu sálu přináleží umývárna operačního týmu a místnost pro anesteziologickou
přípravu a dospávací pokoj pro pacienta. Tyto místnosti jsou vybaveny standardním příslušenstvím
nutným ke zde prováděným úkonům a přístrojovým vybavením k pooperačnímu sledování a resuscitaci
pacienta. Pro sál č. 1 a 2 je tato místnost společná. Ostatní místnosti, které se v prostoru operačních sálů
nacházejí, jsou: WC pro personál, úklidová místnost, denní místnost pro personál, denní místnost pro
sestry sloužící ÚPS, sklad MTZ, sklad použitého prádla, sklad přístrojů, umývárna personálu, místnost –
shromaždiště odpadu, filtry pro personál.
4. PROVOZ COS
Provoz COS je řízen operačním programem u plánovaných operací s daným rozvrhem dnů pro jednotlivé
obory. Písemný operační program je stanoven den před plánovaným operačním dnem se všemi
náležitostmi. Akutní operace se provádějí neprodleně.
5. DOPRAVA PACIENTŮ DO OPERAČNÍHO TRAKTU
Pacienta řádně připraveného na operaci pracovníky lůžkového oddělení (včetně oholení operačního pole
v době co nejkratší před operačním výkonem) přiveze všeobecná sestra daného oddělení (popř. se
sanitářem) na lůžku do chodby určené pro překlad pacientů. Zde sestra z oddělení předá pacienta sestře
anesteziologické. Překladová chodba je viditelně rozdělena (modré dlaždice) na část čistou a nečistou.
Zde spolu se sálovým sanitářem (pokud je to možné sejmou případně sádlové obvazy) přeloží
obnaženého pacienta na sálový vozík, který je určený vždy pro konkrétní sál. Pacient je přikryt sálovým
prostěradlem, vlasatá část hlavy je pokryta operační čepicí a takto je spolu s dokumentací v doprovodu
anesteziologické sestry převezen do místnosti pro přípravu pacienta a následně na operační sál.
Lůžko, na kterém je pacient přivezen z oddělení nesmí zůstat v překladové chodbě a za odvoz lůžka
odpovídá pracovník, který pacienta přivezl. Lůžko po přivezení zpět na oddělení musí být dezinfikováno a
převlečeno do čistého povlečení.
Dveře mezi chodbou překladovou a sálovou je povinností personálu stále zavírat ! ! (nežádoucí proudění
vzduchu).
Při odvozu pacienta se postupuje obráceným směrem.
6. HYGIENICKÝ REŽIM COS
Přístup do operačního traktu je dovolen pouze osobám povolaným tj. zaměstnancům COS nebo
pracovníkům jiných oddělení vykonávajících zde své pracovní pověření. Jiné osoby mohou do těchto
prostor vstupovat jen s výslovným souhlasem vrchní sestry COS.
Jediným vstupem je personální filtr rozdělený podle pohlaví.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 25
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/6
Revize: 1
V „nesterilní“ části filtru (šatně) se pracovník svlékne do spodního prádla – oblečení pověsí na šatní
ramínka, boty vloží do police a bosí přejde do čisté části. Zde se obleče do sálového oděvu – kalhoty,
halena nebo šaty, nazuje sálovou obuv, nasadí operační čepici, která pokrývá celou vlasatou část hlavy,
obličejovou roušku, která zakrývá nos, ústa popř. vousy. Provede HDR na kterých nejsou umělé a
nalakované nehty, šperky a hodinky – vyhláška č.195/ 2005 Sb. Takto oblečen se již může pohybovat
v prostorách COS. Ústní roušku nemusí mít na ústech pouze v prostorách chodby, dospávacích
místností, skladů a místností pro odpočinek, do kterých si může co nejkratší cestou z filtru přenést své
nejnutnější osobní věci. Denní místnost lékařů a sester je také jediným místem, kde je dovoleno jíst a pít.
Při odchodu ze sálu je postup opačný. Sálové prádlo odloží do stojanu na použité prádlo, čepici a
ústenku odloží do označeného odpadkového koše.
Tento postup dodrží i v případě, že se na operační sály ještě týž den navrací, neboť při návratu se
postupuje stejně jako při prvním vstupu.
Lékaři operatéři a perioperační sestry provádějí před operací CHDR (viz standard č. 39) v umývárně,
která je vybavena umyvadlem s teplou a studenou pitnou vodou a zásobníky na mýdlo, utěrky a
desinfekční prostředky.
Po CHDR odchází operační tým na operační sály podle rozvrhu, kde se obleče do sterilních operačních
plášťů a rukavic. Po operaci odchází operační personál obráceným směrem.
Obecně je každý pracovník COS povinen:

ohlásit svému nadřízenému výskyt každého, zejména přenosného onemocnění nebo podezření
na toto onemocnění u sebe a u členů rodiny,

dodržovat zásady osobní hygieny,

nosit určený ochranný oděv a používat určené ochranné pomůcky,

ohlásit každý úraz a nehodu a nechat se řádně ošetřit

absolvovat předepsané očkování a preventivní prohlídky.
7. POHYB OPERAČNÍCH NÁSTROJŮ A PŘÍSTROJŮ NA COS
Ke sterilizaci nástrojů a přístrojů slouží CS, která je provozní součástí COS. Je využíván kontejnerový
systém sterilizace.
Po skončení operace jsou použité nástroje vloženy do dekontaminačních kontejnerů s desinfekčním
roztokem, ten se připravuje denně (případně dle potřeby) v určené koncentraci.(doba je kontrolována
pomocí časoměřiče), dále je kontejner dopraven výtahem pro nečistou stranu na stanici sterilizace
k umytí a sterilizaci – viz provozní řád CS.V době víkendů a svátků CS nepracuje a tak v případě potřeby
dekontaminaci, mytí, oplach pitnou vodou a kompletaci nástrojů na síta provádí službu konající sestra
COS v místnosti pro centrální úklid v prostorách COS. K případné sterilizaci přímo na COS slouží parní
sterilizátor VAPOFIX 605, který je umístěn ve 3. patře. Dokumentace o provozu sterilizátoru a ostatní
dokumentace je řádně vedena sestrou ve službě a kontrolována 1x měsíčně vrchní sestrou (dle přílohy 3,
vyhlášky č.195/2005 Sb.). Na sálech v parním sterilizátoru jsou používány kontejnery a případně flasch
sterilizace (bez obalu, přímo na sítech).
Pro expedici vysterilizovaného materiálu a nástrojů z oddělení CS slouží výtah na čisté straně, ze kterého
se vše přeloží na sálový vozík a sálovým personálem rozveze na určené místo. Pomůcky označené
výrobcem na jedno použití se po operaci likvidují.
K rouškování pacientů používáme jednorázové pomůcky. Podávky – nasucho pouze 8 hodin (označené
datum, hodina). Operační obuv se po použití dekontaminuje, myje a suší v místnosti pro centrální úklid.
Biologický materiál odebraný při operaci se ukládá do PVC spalitelných a uzavíratelných nádobek do
roztoku 10 % formaldehydu. V omyvatelném, desinfikovatelném a uzavřeném boxu je denně expedován
na oddělení patologie.
8. ODPADY
Veškerý odpad z COS se odstraňují denně.
Pracovníci oddělení třídí odpady dle platné směrnice předsedy představenstva:

nebezpečný odpad (operační rouškování, tampóny, čtverce,břišní roušky apod.),

nebezpečný ostrý odpad (jehly, skalp. čepelky apod.),
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 25
PROVOZNÍ ŘÁD

komunální (nekontalinované obaly – folie, LVK, pytle),

plasty,

PET lahve.
Strana: 6/6
Revize: 1
9. ZÁSOBOVÁNÍ COS
Materiál jako inf.roztoky, léky apod. se dopravuje na COS cestou vnější chodbou pro překlad pacientů,
kde se zbaví přepravních obalů, přeloží na transportní sálový vozík a odváží do příslušných skladů.
10. ZPŮSOB PŘÍSUNU ANESTEZIOLOGICKÝCH PLYNŮ NA COS
Objekt COS je vybaven centrálním zdrojem anesteziologických plynů, jakož i zdrojem stlačeného
vzduchu a vakua. Rozvod výše uvedených plynů zajišťuje potrubní rozvod instalovaný v celé budově.
11. ÚKLID COS
Zajišťuje smluvně firma Uniclean. Denně vše na vlhko po každé operaci a po ukončení operačního
programu (viz dezinfekční řád). Velký úklid včetně stěn a stropů 1x za měsíc na každém ze 4 operačních
sálů, umýváren a dospávacích pokojů. Velký úklid personálních filtrů, výtahů a chodby pro překlad
pacienta 1x za 14 dní. Rozvrh se řídí aktuálním využitím operačních sálů po dohodě s vrchní sestrou.
Konkrétní rozpis úklidových prací pro ranní a odpolední směnu firmy Uniclean je uložen na operačních
sálech. Po skončení operace o víkendech, dnech pracovního volna a noční směně provede úklid
patřičného operačního sálu a přilehlých prostor sestra ve službě.
K úklidu se používají prostředky uvedené v desinfekčním řádu COS. Tyto a všechny ostatní úklidové
pomůcky jsou uloženy v místnosti pro centrální úklid.
Úklid a desinfekci skříní na sálech, kontrolu exspirace sterilního materiálu ve skladech a léků v lékárně
provádí sálové sestry dle rozpisu. Vykonanou práci potvrdí podpisem do určeného záznamníku.
12. STRAVOVÁNÍ NA COS
Stravování zaměstnanců COS z provozních a časových důvodů není možné v ústavní jídelně. Strava je
přivážena ústavní finnesou do překladové chodby a sanitářkou přeložena do sálové finnessy . Takto
stravovat se je dovoleno pouze zaměstnancům COS a zaměstnancům těch oddělení, kteří zde ten den
vykonávají práci a z časových důvodů nemohou obědvat v ústavní jídelně.
13. PRÁDLO
Použité osobní prádlo (haleny a kalhoty, prostěradla na přikrytí pacientů, roušky na vypodložení části těla
pacientů) je ukládáno do nepropustných označených pytlů. Je skladováno ve větratelné uzavřené
místnosti „použité prádlo“ a denně odváženo do ústavní prádelny.
Čisté prádlo je přiváženo na oddělení COS, kde se zkontroluje, roztřídí a expeduje na COS. Malování a
plynování prostor je prováděno na COS 1x ročně. Kontrola přístrojového vybavení sálů - dle doporučení
výrobce a příslušných zákonů – servisní a revizní technici.
Za hlášení o výskytu NN pracovníků operačních sálů odpovídá vrchní sestra, za hlášení NN u pacientů
odpovídá vrchní sestra příslušného oddělení. Hlášení je povinností poslat hlavní sestře, kopii ústavnímu
hygienikovi.
PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ
CENTRÁLNÍ STERILIZACE
Název:
Evidenční značka:
Identifikace:
Určena komu:
Rozdělovník:
Zpracoval:
PŘ - 26
Nahrazuje:
PŘ centrální sterilizace ze dne 15.1.2007
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/ 2014
Všem zdravotnickým pracovníků, kteří pracují na oddělení centrální
sterilizace, na operačních sálech a všem ostatním zdravotnickým
pracovníkům



3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník oddělení centrální sterilizace
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Zlata Fořtová
staniční sestra
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
Alena Perníková
vrchní sestra
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 26
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/6
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ - 26 .................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE ................................................................ 4
2.1.
Úvodní ustanovení ............................................................................................................................. 4
2.2. Provozní řád oddělení........................................................................................................................ 4
2.2.1.
Charakteristika stanice CS ......................................................................................................... 4
2.2.2.
Pracovní doba na stanici CS ...................................................................................................... 4
2.2.3.
Přístrojové vybavení stanice CS ................................................................................................ 4
2.2.4. Doprava materiálu určeného ke sterilizaci
2.2.5. Vlastní sterilizace ........................................................................................................................ 5
2.2.6.
Doprava sterilního materiálu ...................................................................................................... 5
2.2.7.
Desinfekce ................................................................................................................................. 5
2.2.8.
Likvidace odpadu ....................................................................................................................... 5
2.2.9.
Manipulace s prádlem ............................................................................................................... 6
2.2.10. Osobní hygiena .......................................................................................................................... 6
2. 2.11. Pitná voda
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 26
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ - 26
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/6
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 26
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/6
Revize: 1
2. Provozní řád oddělení Centrální sterilizace
2.1. Úvodní ustanovení
Název zdrav. zařízení:
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
Spojení: telefonické:
380 761 192
Jméno ved. pracoviště:
vedoucí lékař - MUDr. Václav Šauer
Dále zde pracuje: 12 všeobecných sester, 4 ostatní pracovníci
nelékařských oborů
2.2. Provozní řád oddělení
2.2.1. Charakteristika stanice CS
Na stanici CS se sterilizuje materiál pro COS, ostatní oddělení nemocnice a další zdravotnická pracoviště
mino Nemocnici Český Krumlov a.s.
Stanice CS se nachází v přízemí budovy D- chirurgického pavilonu. Předělovou stěnou je rozdělena na
dvě části – septickou a aseptickou. Strany jsou vzájemně průchozí přes filtr.Každá část má navíc svůj
vlastní vchod určený pro pracovnice CS, další obslužný personál a pro pracovnice kontrolních orgánů.
K části septické dále náleží výtah, septická část chodby, místnost s vyvíječem páry, místnost pro mytí a
setování instrumentária, místnost pro příjem materiálu, místnost pro vlastní sterilizaci, šatna, toaleta a
sprcha.
K části aseptické náleží výtah, aseptická část chodby, druhá část místnosti pro vlastní sterilizaci, sklad
sterilního materiálu, místnost s digestoří, úklidová místnost, denní místnost sester, kancelář, toaleta a
sprcha.
V aseptické části se dále nachází technická místnost, která je uzavřena a zpřístupňována pouze
v případech udržovacích a opravných prací, přičemž se na pracovníky údržby vztahují stejná hygienická
opatření jako na pracovníky CS.
Při vstupu do aseptické části je každý povinen projít hygienickým očistným filtrem.
Všechny místnosti stanice jsou určeny pouze pro pracoviště CS. Stěny i stropy místností jsou opatřeny
olejovými nátěry, nebo omyvatelnými a dezinfikovatelnými obklady.Dlaždice i speciální podlahová krytina
jsou rovněž omyvatelné a dezinfikovatelné. Umyvadla i toalety jsou vybaveny tekutými mýdly,
desinfekčními přípravky na ruce a jednorázovými papírovými ručníky.
2.2.2. Pracovní doba na stanici CS
Pracovní doba na stanici je pouze ve všední dny: Po – Pá
staniční sestra
– 6.30 – 15.00 hodin
všeobecné sestry
– 6.00 – 14.30 hodin a 9.00 – 17.30hodin
ostatní zdravotnický personál
– 6.00 – 14.30 hodin a 9.00 – 17.30 hodin
.
2.2.3
Přístrojové vybavení
Stanice CS disponuje dvěma parními sterilizátory: PS 405 PA, evidenční číslo 3020,3021,
dva svářecí přístroje – MINIRÓ H – DATA a REBI (výrobce GANDUS SALDATRICI).
2.2.4. Doprava materiálu, určeného ke sterilizaci.
Na oddělení COS je použité instrumentárium dekontaminováno v dekontaminačních kontejnerech.
Dekontaminační kontejnery s použitým instrumentáriem jsou na omyvatelných vozících sváženy výtahem
na stanici CS. Výtah i vozíky jsou určeny výhradně pro septickou části stanice CS.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 26
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/6
Revize: 1
Tkaný materiál pro potřeby COS je připravován na stanici CS buď do kontejnerů či foliových obalů.
Materiál z ostatních oddělení nemocnice a dalších zdravotnických pracovišť, mimo Nemocnici Český
Krumlov, a.s. je připravován na původních pracovištích včetně předsterilizačních příprav. Na stanici CS
se pouze uzavírají obaly ve svářečkách a sterilizují. Přepravu na stanici CS si zajišťují výše uvedená
pracoviště sama.
Vlastní sterilizace v obou sterilizačních přístrojích na stanici CS probíhá dle předpisů vyhlášky č.
195/2005 Sb.
2.2.5. Vlastní sterilizace
Sterilizační procesy se dokumentují a dokládají chemickými indikátory, výsledky biologických indikátorů,
výsledky Bowie-Dick testů, protokoly a zápisy ve sterilizačním deníku.
Při jakékoli chybě ve sterilizačním procesu je chybu vykazující přístroj odstaven mimo provoz a zajištěna
náprava servisním technikem
2.2.6.Doprava sterilního materiálu
Kontejnery a jednorázové obaly určené pro COS jsou ihned po kontrole převáženy vozíkem a výtahem na
COS. Vozík neopouští výtah, předměty jsou přemisťovány na pojízdné police přede dveřmi výtahu.
Obaly určené pro ostatní oddělení nemocnice a další zdravotnická pracoviště mimo Nemocnici Český
Krumlov, a.s. se po kontrole převážejí vozíkem do skladu sterilního materiálu, odkud jsou podávacím
okénkem vydávány v určeném čase.
Vozíky nikdy neopouštějí aseptickou část stanice CS.
2.2.7.Dezinfekce
Úklid stanice CS zajišťují pracovnice dodavatelské úklidové firmy Uniclean. Pracovnice postupují podle
příslušného dezinfekčního řádu., dle vyhlášky č. 195/2005 Sb..
Plochy neopatřené olejovými nátěry ani dlaždicemi jsou každoročně vymalovány.
Pracovní povrchy a vozíky jsou pověřenou pracovnicí CS dezinfikovány předepsaným roztokem před a
po skončení směny, při jakékoli kontaminaci ihned. Za desinfekci povrchů, ploch, vozíků, kontrolu a
dohled zodpovídá staniční sestra CS.
Desinfekci transportních obalů a vozíků z oddělení nemocnice a dalších zdravotnických pracovišť mimo
Nemocnici Český Krumlov a.s. zajišťuje personál na svých pracovištích. Za tuto činnost zodpovídá
vedoucí příslušného pracoviště.
2.2.8. Likvidace použitého odpadu
Na stanici CS vzniká domovní a infekční odpad. Pracovnice úklidové firmy Uniclean odpad dvakrát
Denně odnáší a řídí se platnými směrnicemi.
2.2.9. Manipulace s prádlem
Praní prádla je zajišťováno prádelnou Nemocnice v Českých Budějovicích.
Převoz je zabezpečován dopravní službou Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Čisté i použité prádlo je přepravováno v textilních pytlích. Čisté prádlo je rozděleno na prádlo sesterské a
operační. Sesterské osobní prádlo se ukládá v šatně do skříněk.
Operační osobní prádlo je uloženo v místnosti filtru v omyvatelných a dezinfikovatelných policích.
Použité prádlo je odkládáno do sběrné nádoby na prádlo na chodbě u východu z filtru. Použité operační
prádlo je denně sváženo v látkových pytlích a zpětně doplňováno. Sesterské osobní prádlo je měněno dle
potřeby.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 26
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/6
Revize: 1
Pracovní obuv má každá pracovnice trojí – obuv pro septickou část, aseptickou část a pohyb mimo
pracoviště.
2.2.10.Osobní hygiena zaměstnanců
Na obou stranách stanice CS jsou u umyvadel,na toaletách i ve sprchách k dispozici tekutá mýdla,
desinfekční přípravky na ruce, jednorázové papírové ručníky a ve sprše ve filtru froté osušky.
Pro celkovou očistu jsou určeny sprchy ve filtru, u denní místnosti sester a za místností s digestoří.
Pro konzumaci potravin je vyhrazena denní místnost sester.
2.2.11. Zdroj pitné vody
Pitná voda je čerpána z městského rozvodu.
PROVOZNÍ ŘÁD
Název:
PROVOZNÍ ŘÁDODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
A HEMATOLOGIE NEMOCNICE
V ČESKÉM KRUMLOVĚ, A.S.
Evidenční značka:
PŘ - 27
Identifikace:
Určena komu:
Rozdělovník:
Zpracoval:
Nahrazuje:
PŘ OKBH ze dne 30.11.2010
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/ 2014
Všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují na úseku laboratoře a všem
ostatním zdravotnickým pracovníkům



3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník oddělení
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Dagmar Marunová
vrchní laborantka
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Pavel Vacek
primář oddělení
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 27
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/10
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.:PŘ - 27 ..................................................................... 3
2. PROVOZNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE NEMOCNICE V ČESKÉM
KRUMLOVĚ, A.S. ........................................................................................................................................ 4
2.1.
Úvodní ustanovení ............................................................................................................................. 4
2.2.
Prostorové a provozní uspořádání OKBH : ....................................................................................... 4
2.3.
Organizační řád umývárny laboratorního skla ................................................................................... 5
2.4.
Úkoly oddělení klinické biochemie..................................................................................................... 5
2.5.
Organizační struktura OKBH ............................................................................................................. 6
2.6.
Vlastní provoz oddělení klinické biochemie a hematologie ............................................................... 6
2.7.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci .............................................................................................. 7
2.8.
Likvidace biologického materiálu ....................................................................................................... 9
2.9.
Závěrečná ustanovení ....................................................................................................................... 9
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 27
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ - 27
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/10
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 27
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/10
Revize: 1
2. Provozní řád Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice v Českém
Krumlově, a.s.
2.1. Úvodní ustanovení
Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) patří mezi společné vyšetřovací a léčebné složky
Nemocnice Český Krumlov, a. s. Oddělení se nachází ve druhém podlaží interního pavilonu.
2.2. Prostorové a provozní uspořádání OKBH :
Čekárna pro pacienty: přímo sousedí s odběrovou místností, pacienti mají k dispozici samostatné
sociální zázemí.
Odběrová místnost: je vybavena lehátkem, odběrovým křeslem (vše dobře omyvatelné), policový regál
s odběrovými pomůckami, odkládacími a pracovními stoly, analyzátorem na měření glukózy v krvi.
Provoz odběrové místnosti:
DIA poradna:
denně pro zvané
Quickův test:
Pondělí od 6.45 - 8.00 hod
Připadne-li na pondělí státní svátek, provádíme odběry v první následující
pracovní den v týdnu.
Glykemické křivky:
Čtvrtek v 7.00 hod
Na odběr je nutno předem se objednat, v případě velkého počtu pacientů, lze pacienty objednat na pátek.
Příjem materiálu: biologický materiál dodaný pro OKBH je na přijímacím místě kontrolován a tříděn. Po
provedené centrifugaci e rozdělen na jednotlivá pracoviště laboratoře k následnému vyšetření.
Na biologický materiál odesílaný k vyšetření do Českých Budějovic, je za vstupními dveřmi OKBH
vyčleněna lednice. Tento materiál je ukládán do omyvatelného kapsáře, žádanka je dávána zvlášť, také
do omyvatelného pouzdra.
Odvoz materiálu zajišťuje dopravní služba každý pracovní den v 8.00 hod. Třikrát v týdnu – v úterý,
čtvrtek a pátek je odvoz materiálu do Č. Budějovic ještě v 11.30 hod.
V místnosti pro příjem materiálu je zároveň pracoviště na vyšetření močí: analyzátor na chemické
vyšetření močí a mikroskop, lednice s mrazákem.
Je zde i vybavení na provádění ověřovacích zkoušek vody pro ústavní kotelnu.
Centrifugovna:samostatná místnost, kde se nacházejí centrifugy a odkládací stolek.
Biologický materiál je centrifugován zazátkovaný.
Šatna pro zaměstnance: čisté osobní prádlo je uchováváno v uzavíratelné skříni, ostatní prádlo v polici.
Každý zaměstnanec má k dispozici dvě skříňky, jednu na osobní, druhou na pracovní oděv.
Špinavé prádlo je ukládáno do k tomu určeného vozíku, umístěného v úklidové místnosti.
Praní prádla probíhá denně a je zajištěno dodavatelsky v ústavní prádelně Nemocnice Č.Budějovice, a.s.
V šatně je lednice pro personál OKBH.
Denní místnost zaměstnanců
Biochemická laboratoř I.: je zde analyzátor acidobazické rovnováhy, analyzátor glukózy,imunochemický
analyzátor, plamenný fotometr, termostat a lednice.
Biochemická laboratoř II.: nachází se zde biochemický analyzátor, lednice s mrazákem.
Biochemická laboratoř III.: je zde nefelometrický analyzátor, zařízení na úpravu vody pro biochemické
analyzátory a klimatizační zařízení.
Zde umístěná lednice slouží k uchovávání séra a krví pacientů. Materiál je skladován 72 hodin, poté je
předepsaným způsobem likvidován.
Hematologická laboratoř: nachází se zde analyzátor krevních obrazů, koagulometrický
analyzátorcentrifuga a mikroskop. V lednici se skladují krevní obrazy, krve a plazmy pacientů. Materiál se
skladuje
i likviduje stejným způsobem, jako séra.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 27
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/10
Revize: 1
Transfúzní laboratoř: je zde inkubátor, centrifugy, prohlížečka s lampou a iontoměničovýchromatograf,
lednice a mrazák.
Váhovna: analytické mechanické váhy 1.tř. přesnosti, předvážky a skartovací zařízení.
Sklad I.: laboratorní sklo, provozní potřeby, dokumentační záznamy vnitřní kontroly.
Místnost je opatřena centrálním odsáváním.
Sklad II.: provozní potřeby, plastové zkumavky a mikrozkumavky, jednorázové plastové pipety.
Místnost je opatřena centrálním odsáváním.
Sklad III.: kancelářské potřeby, zkumavky, zásoba úklidových prostředků.
Místnost je opatřena centrálním odsáváním.
Sklad
chemikálií:
kovová
uzamykatelná
skříňka
s jedy,
hořlaviny
skříňce,zásobalaboratorníchchemikálií. Místnost je opatřena centrálním odsáváním.
v kovové
Laboratoř – spisovna: digestoř, chladící zařízení na elektroforetické stanovení, laboratorní archiv.
Lednice s mrazákem slouží pro potřeby analytiků.
Chladící boxy:

Biochemický box: jsou zde skladovány roztoky, sety, kontrolní a jiný materiál.

Krevní sklad: je opatřen zařízením na monitorování teploty, je zde skladována zásoba krví pro
nemocnici, nakřížené krve pro pacienty, autotransfuze, roztoky, sety, kontrolní materiála
diagnostika pro hematologii a transfuzní službu.
Pro skladování mražené krevní plazmy je určen mrazák v prostoru před chladicími boxy. Je napojený na
monitor teploty, zaručující skladování krví a plazmy při přesně stanoveném teplotním rozmezí.
Pracovna analytiků
Kancelář primáře oddělení
Kancelář vedoucí laborantky
Umývárna laboratorního skla: je zde horkovzdušný sušák, ultrazvuková lázeň, nerezový dvoudřez.
Soustřeďuje se zde odpad podle druhu a kategorií (plasty, sklo, komunální odpad).
2.3. Organizační řád umývárny laboratorního skla
Do 12.00 hod:
soustřeďován odpad podle druhu a kategorie
(plasty, sklo, komunální odpad …).
Ve 12.15 hod:
předání označeného odpadu oprávněným osobám
(pracovníci provozního úseku).
Po 12.30 hod:
mytí laboratorního skla a jeho uložení do sušáku.
Zde myté sklo pochází z přípravy laboratorních roztoků, na vše ostatní jsou
používány jednorázové pomůcky.
Sušák laboratorního skla je načasovaný a po skončení cyklu sám vypne.
Sušení skla probíhá 60 minut při 160 C.
Úklidová místnost: je zde výlevka, v policovém regálu jsou uloženy úklidové pomůcky a
dezinfekčníprostředky, je zde pojízdný vozík pro ukládání špinavého prádla zaměstnanců.
Místnost je opatřena centrálním odsáváním.
V rámci oddělení jsou 2 toalety a sprchové kouty pro zaměstnance.
2.4. Úkoly oddělení klinické biochemie
Laboratoř OKBH Nemocnice Český Krumlov, a.s. je pracovištěm s nepřetržitým provozem. Provádí se
zde základní i specializovaná biochemická a imunologická vyšetřená, základní hematologická vyšetření
a její součástí je transfúzní služba.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 27
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/10
Revize: 1
OKBH poskytuje konsiliární služby související s biochemickou a hematologickou diagnostikoua
s činností na úseku transfúzního lékařství.
Pravidelně se zúčastňuje Systému externí kontroly kvality laboratorních vyšetření.
V OKBH je na základě smlouvy s vedením nemocnice zpracováván i biologický materiál od
veterinárních lékařů. Tento materiál je přijímán ve stejném režimu jako ostatní biologický materiál.
Provádí se zde i ověřovací zkoušky kotelní vody pro potřeby ústavní kotelny. Zkoušky provádí laborantka
1 x denně každý pracovní den. Jsou prováděny a vyhodnocovány podle normy ČSN 007 401.
Výsledek zkoušky je vždy zaznamenán, aby byla zajištěna zpětná dohledatelnost. Výsledky
vyhodnocenémimo toleranční rozpětí udávané normou, jsou hlášeny kotelně.
2.5. Organizační struktura OKBH
V čele OKBH je primář a vedoucí laborantka oddělení, kteří odpovídají řediteli a hlavní sestře Nemocnice
Český Krumlov, a.s. za plnění odborných úkolů oddělení. Dále zde pracují analytici, zdravotní laborantky
a všeobecná sestra. Činnost OKBH je uskutečňována v provozu analytickém, technickém, výpočetním a
lékařském.
Činnost všech pracovníků oddělení je dána jejich pracovními náplněmi, s nimiž jsou seznámeni
bezprostředně po nástupu na oddělení. Primář oddělení řídí, organizuje a kontroluje práci oddělení.
Přímo řídí činnost vysokoškoláků a vedoucí laborantky. Metodicky je vedoucí laborantka podřízena hlavní
sestře. Vedoucí laborantka řídí, organizuje a kontroluje činnost zdravotních laborantů bez odborného
dohledu, zdravotních laborantů pod odborným dohledem, registrované všeobecné sestry a dalších
pracovníků nelékařských oborů v přímé podřízenosti.
2.6. Vlastní provoz oddělení klinické biochemie a hematologie
Provoz na OKBH je třísměnný. Ranní směna je od 6.00 hodin do 14.00 hodin. Jedna laborantka přítomna
na ranní směně pokračuje denní směnou do 18.00 hod. Denní směnu střídá noční směna od 18.00 do
6.00 hodin. Oddělení je možné opustit v odpoledních nebo nočních směnách pouze z důvodu odchodu
do jídelny, či nákupu stravy v areálu nemocnice, případně z jiných závažných důvodů. Podmínkou však
je, že laborantka svoji nepřítomnost oznámí dispečinku nemocnice a současně bude u sebe mít pager
(svolávací zařízení) číslo 63, případně oznámí číslo mobilního telefonu. Nenastoupí-li laborantka na
navazující směnu, nesmí přítomná laborantka oddělení opustit do doby příchodu střídající laborantky.
Rozsah prováděných vyšetření při odpolední a noční směně je podrobně uvedenv Laboratorní příručce.
Rozpis směn vypíše vedoucí laborantka tak, aby byl k dispozici minimálně 14 dní před začátkem nového
měsíce. Výměna směn je možná se souhlasem vedoucí laborantky.
Provoz OKBH je rozdělen na úseky:

odběrové pracoviště

biochemie

hematologie a transfúzní služba
Příjem biologického materiálu pro lůžková oddělení je ve všední dny určen na dobu od 6.00 do 7.30
hodin. Po 7.30 hod je přijímán materiál z ambulantních i lůžkových oddělení ve všední dny po celou
pracovní dobu OKBH. Biologický materiál je zpracován v nejbližší sérii vyšetření.
Pro nově přijaté pacienty a pro kontrolní vyšetření pacientů jsou určeny cyklické hodiny, které jsou v 6.00,
11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.00 a 22.00 hodin (režim RUTINA).
Pro sobotní a nedělní směnu je příjem materiálu do 6.00 hodin. Režim cyklických hodin je stejný jako ve
všední den.
V případě nebezpečí z prodlení, ohrožení života pacienta, kdy laboratorní vyšetření je třeba provést co
nejrychleji, požaduje lékař vyšetření „STATIM“. Výsledky jsou pak bezprostředně sděleny na oddělení
buď přes NIS nebo telefonicky. Žádanku a biologický materiál je nutné osobně předat laborantce s
poznámkou „nebezpečí z prodlení, STATIM VITAL“ a podobně.
Biologický materiál je odebírán zaměstnanci lůžkových oddělení nebo ambulantních zařízení a do OKBH
musí být dodán s průvodním listem (žádankou).
Žádanka na vyšetření biologického materiálu musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo, číslo
zdravotní pojišťovny pacienta a diagnózu, dále razítko a podpis ordinujícího lékaře, nebo odesílajícího
oddělení (identifikace, adresa, IČO, odbornost), identifikaci pracovníka, který provedl odběr, datum a
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 27
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 7/10
Revize: 1
přesný čas odběru, druh dodaného biologického materiálu, požadovaná laboratorní vyšetření. Za
správnost vyplněné žádanky odpovídá ordinující lékař.
Materiál je laboratoří odmítnut pokud:

jsou-li nedostatečné či nesouhlasí identifikační údaje na žádance a biologickém materiálu

dojde ke kontaminaci žádanky či povrchu odběrové nádobky s biologickým materiálem

jsou neoznačené odběrové nádobky

dojde ke špatnému odběru biologického materiálu

nejsou splněny podmínky preanalytické fáze
Poznámka: není-li označena odběrová nádoba, ale identifikaci lze provést, je materiál přijat a tato
skutečnost je oznámena na výsledkové listině. Materiál, který nebyl z jakéhokoli důvodu zpracován, je
zaznamenán do počítače (LISu) a zároveň do „Formuláře nezpracovaných vyšetření“. Podrobněji viz.:
Laboratorní příručka kapitola D3.
Z ambulantních zařízení je materiál odesílán v uzavřených omyvatelných boxech, žádanky musí být
odděleny od zkumavek s biologickým materiálem. Dekontaminaci přepravek provádí odesílající oddělení.
Znehodnotí-li se biologický materiál během transportu, bude zlikvidován na OKBH a o této skutečnosti
bude proveden záznam a ordinující lékař informován.
Z lůžkových oddělení nemocnice je materiál do laboratoře dodáván v omyvatelných stojáncích, žádanky
k požadovaným vyšetřením jsou vytištěné a přinášené v omyvatelných deskách a zároveň jsou do
laboratoře zasílány přes NIS. Za správnost vyplněné žádanky odpovídá ordinující lékař. Zkumavka s
biologickým materiálem musí být označena štítkem se jménem a rodným číslem pacienta a z lůžkové
části nemocnice i číslem žádanky, přiděleným informačním systémem.
Po provedené kontrole správnosti identifikace žádanky a biologického materiálu a kontrole dodržení
kvality odběru je dodaný materiál přijat k vyšetření. Žádanky i odběrové nádobky z ambulantních zařízení
jsou očíslovány a zapsány do LISu. Čas příjmu materiálu je zaznamenán automaticky při zapsání
žádanky do LISu, nebo převodem žádanky z NISu do LISu.
Biologický materiál je rozdělen podle požadavků ordinujícího lékaře na jednotlivá pracoviště laboratoře a
zpracován. Po provedených vyšetřeních jsou krve pacientů uchovány v lednici tři dny. Po tuto dobu je
možné přiordinovat další vyšetření, které musí být dokumentováno novou žádankou na požadovaná
vyšetření.
Spektrum a rozsah prováděných laboratorních vyšetření a podrobné informace o jednotlivých
prováděných metodách jsou uvedeny v Laboratorní příručce.
Hlášení výsledků v kritických intervalech: laboratoř má určeny kritické veličiny a jejich kritické intervaly,
jejich překročení (první zjištění u pacienta v režimu RUTINA) je telefonicky hlášeno na příslušné oddělení.
Toto vše je ještě zaznamenáno do formuláře (viz.Laboratorní příručka kapitola E1.).
Po provedené kontrole výsledků na jednotlivých pracovištích, jsou jednotlivé výsledky průběžně uvolněny
do NISu (výsledky jsou posílány po počítačové síti na příslušná oddělení). Určený pracovník následně
provede kompletaci a kontrolu všech laboratorních výsledků. Laboratorní výsledky jsou vytištěny a
předány ke kontrole a závěrečné autorizaci primáři oddělení. Kompletní výsledky vyšetření jsou k
dispozici v NISu v dopoledních hodinách a ve vytištěné formě po lékařské kontrole od 14.45 hodin
V odpoledních hodinách mohou pověření pracovníci vyzvednout výsledky v OKBH. Pro ostatní
ambulantní zařízení jsou výsledky posílány poštou přes nemocniční podatelnu.
O své práci vedou pracovníci OKBH předepsanou dokumentaci. Vše je zaznamenáváno v řízené
dokumentaci systému kvality. Záznamy na pracovních listech musí být zapsány čitelně a jednoznačně.
Výsledky provedených vyšetření jsou zapsány do LISu. Žádanky na laboratorní vyšetření jsou uloženy
podle čísel po jednotlivých kalendářních dnech a po dobu jednoho roku jsou skladovány v OKBH. Dále
pak po dobu čtyř let v archivu Nemocnice Český Krumlov, a.s.. Statistická dokumentace je zpracována
přes LIS. Na oddělení jsou dle potřeby pracovní porady všech zaměstnanců k projednání
nejaktuálnějších informací. Spolupráce s ostatními odděleními nemocnice je řešena na úrovni
primářských porad a porad vrchních sester.
2.7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při práci s biologickým materiálem, chemikáliemi a přístroji musí všichni zaměstnanci OKBH důsledně
dodržovat hygienické a bezpečnostní předpisy. Před nástupem na OKBH musí být každý zaměstnanec
proškolen v BOZP a PO a je očkován vakcínou proti hepatitidě B. Školení BOZP a PO jsou pravidelně
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 27
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 8/10
Revize: 1
opakována. Pracovníci OKBH se pravidelně podrobují preventivním lékařským prohlídkám. Na pracovišti
je zakázáno jíst a pít, k tomuto účelu je vyčleněna zvláštní místnost, kouření je na pracovišti zakázáno
úplně.
Zaměstnanci OKBH jsou povinni používat předepsaný ochranný oděv, obuv a ochranné pracovní
pomůcky (rukavice, ochranné brýle, ochranný štít).
Každý pracovník je povinen dodržovat preventivní opatření k zabránění drobných pracovních úrazů
odstranit okamžitě úlomky rozbitého spotřebního materiálu, zabraňovat vzniku infekčního aerosolu při
pipetování, manipulaci se vzorky, zabraňovat kontaminaci pracovních ploch, pokožky, sliznic a očí
biologickým materiálem nebo chemikáliemi, dodržovat pokyny pro práci s přístroji a nástroji.
Postup při úrazech:

drobné poranění bez kontaminace biologickým materiálem (říznutí, píchnutí) se omyje
vodou,dezinfikuje a sterilně překryje.

drobné poranění s kontaminací biologickým materiálen se okamžitě dezinfikuje, omyje vodoua
sterilně překryje, poranění je ohlášeno závodnímu lékaři a bezpečnostnímu technikovi.

při poleptání louhem nebo kyselinou okamžitě postižené místo důkladně omýt proudem vody.Při
větším rozsahu poranění následuje odborné ošetření.

zasažení oka louhem, kyselinou, nebo infekčním materiálem – vždy okamžitě důkladně omýt
proudem vody, následuje odborné ošetření na očním oddělení.

Pokud dojde k úrazu (větší poranění, mimořádná událost), je pracovník povinen po poskytnutém
ošetření neprodleně ohlásit vedoucímu laborantovi dobu vzniku, příčinu, další okolnosti a
charakter pracovního úrazu a způsob jeho ošetření. Při každém takovém úrazu je postupováno
podle platné legislativy.
První pomoc pacientům i pracovníkům OKBH poskytuje oddělení INT JIP, které je v těsném sousedství.
K odběrům a práci s biologickým materiálem jsou používány pomůcky na jedno použití. Injekční jehly,
stříkačky, lancety, kapiláry a další ostré předměty se ukládají do uzavíratelných pevných plastových
kontejnerů, označených identifikačními štítky. Používají pevné plastové nádoby „Medibox“.
Vracení krytů na použité jehly je nepřípustné.
Dezinfekci pracoviště včetně přístrojů, pomůcek a pracovních ploch provádí laborantky a
pomocnicedenně, dle Dezinfekčního řádu (střídání dezinfekčních prostředků). Konkrétní dezinfekční
prostředky, jejich ředění, účinná látka a doba expozice jsou uvedeny v Dezinfekčním řádu OKBH.
Pomůcky a prostředky pro úklid včetně dezinfekčních prostředků jsou uloženy v úklidové místnosti,
opatřené centrálním odsáváním. Jednotlivé místnosti mají vyčleněny své úklidové pomůcky.
Z důvodu používání jednorázových pomůcek se myje pouze laboratorní sklo, které bylo použité na
přípravu pracovních roztoků (pipety, odměrné válce, kádinky). Sklo je na 24 hodin naloženo do mycích
saponátových prostředků a po této době umýváno pod tekoucí vodou a v destilované vodě, nebo
ultrazvukové lázni s destilovanou vodou. Stojánky na krve a moče, nebo jiné laboratorní pomůcky jsou
kvůli dekontaminaci biologickým materiálem naloženy do dezinfekčních roztoků a až po dezinfekci jsou
umyty obvyklým způsobem.
K sušení skla je používán horkovzdušný sušák nastavený na teplotu 160 °C, doba sušení je 60 minut. Po
vychladnutí je sklo ukládáno do zásuvek a skříní na jednotlivá pracoviště.
V Nemocnici Český Krumlov, a.s. je určený zdravotnický pracovník odpovědný za kvalitu úklidu, úklid
zajišťuje dodavatelsky soukromá firma.

Denní úklid: 3 x denně s desinfekcí použitou dle Desinfekčního řádu vytření podlahových ploch v
laboratořích, setření povrchů odpadkových košů, mytí parapetů, mytí dveří kolem klik, mytí
umyvadel, vodovodních baterií, zrcadel, vynesení košů.

Pracovnice úklidové firmy označí příslušnými štítky příslušné pytle s odpadem a předá je
pracovníkům provozního úseku.

Týdenní úklid: 1x omytí stěn a nábytku v laboratořích desinfekcí, desinfekce vnitřků
odpadkových košů, 2 x v týdnu vysávání koberců v pracovnách.

Měsíční úklid: 1 x desinfekcí omytí stěn, dveří a radiátorů.

Roční úklid:2 x za rok mytí oken a světel.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 27
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 9/10
Revize: 1
Pravidla při dekontaminaci místa biologickým materiálem:
- provede se okamžitá dekontaminace potřísněného místa překrytím mulem nebo papírovou vatou
navlhčenou účinným dezinfekčním roztokem, po expozici se místo očistí obvyklým způsobem.
- použití vhodného dezinfekčního prostředku v rozprašovači, postřikem do zaschnutí.
Pracoviště OKBH je vybaveno laboratorními pracovními stoly a nábytkem se snadno
umyvatelným povrchem, stěny jsou do výše 2 metrů opatřeny omyvatelným obkladem, nebo
nátěrem. Podlahy jsou snadno omyvatelné a dezinfikovatelné (linoleum, dlažba)
Četnost malování na pracovištích, kde se pracuje s biologickým materiálem 1 x ročně, na ostatních
pracovištích 1 x za dva roky. Omyvatelné nátěry se obnoví vždy při poruše celistvosti.
Dojde-li ke kontaminaci neomyvatelných stěn a stropů biologickým materiálem provádí se vždy nové
malování.
K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po důkladném umytí rukou,
dezinfekci rukou musí provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci
s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při
uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění nemocničních nákaz.
Na mytí rukou slouží bezdotykové dávkovače mycí pěny, papírové ručníky uložené v krytých zásobnících,
u každého umyvadla je k dispozici dávkovač s desinfekcí.
2.8. Likvidace biologického materiálu
Zkumavky se zbytky krve, likvoru, výpotku, nebo séra pacientů jsou skladoványv samostatné lednici na
biochemii, v místnosti biochemie III. Zkumavky s krevními obrazy, plazmou, krevní skupinou, protilátkami,
jsou skladované v samostatné lednici na hematologii.
Tento biologický materiál je v laboratoři skladován po dobu 72 hodin. Po této době je předepsaným
způsobem likvidován (pevná plastová nádoba s víkem opatřená štítkem BIOHAZARD). Moče se po
vyšetření vylijí do určené odpadní výlevky a zalijí vodou. Kontaminované sklo, nebo kontaminované
plastové zkumavky se dají do odpadu označený jako BIOHAZARD.
Štítek BIOHAZARD obsahuje název a katalogové číslo odpadu a obecnou charakteristiku odpadu.
Na štítku musí být vyplněno:
- název oddělení a odpovědná osoba za provozní úsek
- odpovědná osoba za úklidovou firmu
- datum a čas vzniku odpadu
Odpady v OKBH:

Infekční odpad: ukládá se do černého silnostěnného plastového pytle (kontaminovaný odpad
z jednotlivých pracovišť laboratoře, použité rukavice, znečistěné plastové obaly) – označit štítkem
„BIOHAZARD“.

kapiláry, sklíčka, likvidované zkumavky, skleněné ampule) – označit štítkem „BIOHAZARD“.

Znečištěné skloa znečištěné plastové obaly: ukládají se do černého silnostěnného pytle
(kontaminované sklo a plasty) – označit štítkem „BIOHAZARD“.

Komunální odpad: ukládán do transparentních (průhledných) igelitových pytlů – označit štítkem
„Komunální odpad“.

Druhotné suroviny: sklo, sběrový papír, plasty – opatřit příslušným štítkem

Jiné odpady – zářivky, televize, ledničky, PC monitory apod. – předat oprávněným osobám
(podrobně uvedeno ve směrnici ředitele Nemocnice Český Krumlov, a.s.)
Pracovnice úklidové firmy připraví a vyplní příslušné štítky na odpad, shromáždí odpad podle druhů do
příslušných pytlů a předá jej pracovníkům provozního odboru, kteří odpad odváží na shromaždiště.
Správné třídění odpadu je průběžně opakováno v rámci pravidelných provozních porad.
2.9. Závěrečná ustanovení
Provozní řád vychází ze současných podmínek a platných předpisů. Je závazný pro zaměstnance OKBH,
kteří jsou povinni se s jeho zněním seznámit a řídit.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 27
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 10/10
Revize: 1
Po schválení ředitelem představenstva Nemocnice Český Krumlov, a. s. a Krajskou hygienickou stanicí
vstupuje v platnost. Tímto dnem nahrazuje platnost předcházejícího provozního řádu.
PROVOZNÍ ŘÁD
Název:
PROVOZNÍ ŘÁDODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
A HEMATOLOGIEPOLIKLINIKA V KAPLICI
Evidenční značka:
PŘ - 28
Identifikace:
Určena komu:
Rozdělovník:
Zpracoval:
Nahrazuje:
PŘ ze dne 30.11.2010
Účinnost:
1. 9. 2012
Revize
číslo:
1
Následující
revize:
01/ 2014
Všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v úseku laboratoří a všem
ostatním zdravotnickým pracovníkům



3.8.2012
předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s.
vedoucí pracovník oddělení
intranet NČK, a.s.
…..……………………………………………
Dagmar Marunová
vrchní laborantka
Přezkoumal:
3.8.2012
…..……………………………………………
MUDr. Pavel Vacek
primář oddělení
8.8.2012
…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslav Šíma
Schválili:
předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
………………………………
MUDr. Ivana Krabatschová
vedoucí protiepidemického oddělení
Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 28
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 2/7
Revize: 1
Obsah
1.
ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: PŘ -28 ..................................................................... 3
2.
PROVOZNÍ ŘÁD ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE POLIKLINIKA V KAPLICI
............................................................................................................................................................... 4
2.1.
Prostorové uspořádání ...................................................................................................................... 4
2.2.
Úkoly oddělení klinické biochemie a hematologie ............................................................................. 4
2.3.
Organizační struktura OKBH ............................................................................................................. 4
2.4. Vlastní provoz oddělení klinické biochemie a hematologie ............................................................... 4
2.4.1.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ....................................................................................... 5
2.4.2.
Likvidace biologického materiálu................................................................................................ 6
2.4.2.1.
Odpady v OKBH .................................................................................................................. 7
2.5.
Závěrečná ustanovení ....................................................................................................................... 7
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 28
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.:PŘ - 28
Změna č. 1
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 2
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 3
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 4
Platnost od:
Předmět změny:
Změna č. 5
Platnost od:
Předmět změny:
Strana: 3/7
Revize: 1
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 28
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 4/7
Revize: 1
2. Provozní řád Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika v Kaplici
2.1. Prostorové uspořádání
Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) patří mezi společné vyšetřovací a léčebné složky
polikliniky. Oddělení se nachází ve druhém podlaží polikliniky.
Odběrová místnost I.: je vybavena odběrovým lehátkem, židlí, stolem a lednicí, kde jsou uchovávány
potřebné laboratorní sety a reagencie.
Provoz odběrové místnosti:
DIA poradna
Pondělí
6.00 hod - 7.00 hod
Quickův test
Středa
6.00 hod - 7.30 hod
OGTT
Čtvrtek
7.00 hod(odběr nutno předem objednat)
Prostory (prostorná hala) před laboratoří slouží jako čekárna pro pacienty. Součástí těchto prostor je
i sociální zázemí pro pacienty.
Laboratoř:
je vybavena centrifugou, přístroji na měření koagulačních vyšetření, krevních
obrazů, fotometrem, mikroskopy, skříněmi (zásobní materiál – jednorázové
plastové pomůcky, administrativní potřeby).
Umývárna skla:
je vybavena dvěma dřezy, ve kterých je postupně umýváno laboratorní sklo.
V této místnosti se nachází i horkovzdušný sušák skla, skříňka s čistícími
a desinfekčními prostředky, samostatná skříň s čistými pracovními oděvy.
Denní místnost:
nachází se na konci všech prostor vyhrazených pro OKBH.
Součástí OKBH je WC pro personál.
2.2. Úkoly oddělení klinické biochemie a hematologie
Činnost OKBH je zaměřena na provádění základních biochemických, hematologických a koagulačních
vyšetření v biologickém materiálu.
2.3. Organizační struktura OKBH
OKBH polikliniky v Kaplici je detašovaným pracovištěm OKBH Nemocnice Český Krumlov, a.s. Zdravotní
laborantka za výsledky své práce odpovídá primáři a vedoucí laborantce. Činnost všech pracovníků
oddělení je dána jejich pracovními náplněmi, s nimiž jsou seznámeni bezprostředně po nástupu na
oddělení.
2.4. Vlastní provoz oddělení klinické biochemie a hematologie
Pracovní doba je přizpůsobena potřebám všech oddělení polikliniky. Provoz v OKBH je od 6.00 hodin do
14.30 hodin. Příjem materiálu je od 6.00 hodin do 9.30 hodin. V případě nebezpečí z prodlení, ohrožení
života pacienta, kdy laboratorní vyšetření je třeba provést co nejrychleji, požaduje lékař vyšetření
„STATIM“. Žádanku a biologický materiál je nutné osobně předat laborantce. Výsledky jsou pak
bezprostředně na oddělení oznámeny telefonicky.
Biologický materiál odebíraný zaměstnanci ambulantních oddělení musí být na OKBH dodán
s průvodním listem – žádankou.
Žádanka na vyšetření biologického materiálu musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo, číslo
zdravotní pojišťovny pacienta a diagnózu, dále razítko a podpis ordinujícího lékaře, nebo odesílajícího
oddělení (identifikace, adresa, IČO, odbornost), identifikaci pracovníka, který provedl odběr, datum
a přesný čas odběru, druh dodaného biologického materiálu, požadovaná laboratorní vyšetření.
Za správnost vyplněné žádanky odpovídá ordinující lékař.
Materiál je laboratoří odmítnut pokud:

jsou-li nedostatečné či nesouhlasí identifikační údaje na žádance a biologickém materiálu

dojde ke kontaminaci žádanky či povrchu odběrové nádobky s biologickým materiálem

jsou neoznačené odběrové nádobky

dojde ke špatnému odběru biologického materiálu

nejsou splněny podmínky preanalytické fáze
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 28
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 5/7
Revize: 1
Poznámka: není-li označena odběrová nádoba, ale identifikaci lze provést, je materiál přijat a tato
skutečnost je oznámena na výsledkové listině. Údaje o materiálu, který nebyl z jakéhokoli důvodu
zpracován, jsou zaznamenány.
Z ambulantních zařízení musí být materiál odesílán tak, aby byly žádanky odděleny od zkumavek
s biologickým materiálem. Znehodnotí-li se biologický materiál během transportu, bude zlikvidován na
OKBH a o této skutečnosti bude proveden záznam a ordinující lékař informován.
Zkumavka s biologickým materiálem musí být označena štítkem se jménem a rodným číslem pacienta.
Po provedené kontrole správnosti identifikace žádanky a biologického materiálu a kontrole kvality odběru
je dodaný materiál přijat k vyšetření. Žádanky i odběrové nádobky z ambulantních zařízení jsou
očíslovány a zapsány do příjmové knihy. Biologický materiál je seřazen podle požadavků a dále
zpracováván podle palety vyšetření určené pro polikliniku. Po provedených vyšetřeních, jsou krve
pacientů uchovávány v lednici tři dny. Po tuto dobu je možné přiordinovat další vyšetření, které musí být
dokumentováno novou žádankou na požadovaná vyšetření.
Hlášení výsledků v kritických intervalech: laboratoř má určeny kritické veličiny a jejich kritické intervaly,
jejich překročení je telefonicky hlášeno na příslušné oddělení.
Kompletní výsledky vyšetření jsou k dispozici v odpoledních hodinách, laborantka je předává do kartotéky
polikliniky Kaplice, kde jsou rozděleny na jednotlivé obvody.
U požadovaných vyšetření, která se v OKBH poliklinika Kaplice nedělají, je provedena centrifugace a k
dalšímu vyšetření je sérum nebo plazma zaslána do OKBH Nemocnice Č. Krumlov, a.s. Převoz
materiálu zajišťuje dopravní služba.
O své práci vedou pracovníci OKBH předepsanou dokumentaci. Záznamy musí být zapsány čitelně a
jednoznačně. Žádanky na laboratorní vyšetření jsou uloženy po kalendářních dnech a po dobu jednoho
roku jsou skladovány na OKBH, dále pak po dobu pěti let v archivu. Statistická dokumentace je
zpracována manuálně, stejně, jako doklady pro pojišťovny.
2.4.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při práci s biologickým materiálem, chemikáliemi a přístroji musí všichni zaměstnanci OKBH důsledně
dodržovat hygienické a bezpečnostní předpisy. Před nástupem na OKBH musí být každý zaměstnanec
proškolen v BOZP a PO a je očkován vakcínou proti hepatitidě B. Školení BOZP a PO jsou pravidelně
opakována.Pracovníci OKBH se pravidelně podrobují preventivním lékařským prohlídkám. Na pracovišti
je zakázáno jíst a pít, k tomuto účelu je vyčleněna zvláštní místnost, kouření je na pracovišti zakázáno
úplně.
Zaměstnanci OKBH jsou povinni používat předepsaný ochranný oděv, obuv a ochranné pracovní
pomůcky (rukavice, ochranné brýle, ochranný štít).
Každý pracovník je povinen dodržovat preventivní opatření k zabránění drobných pracovních úrazů:
odstranit okamžitě úlomky rozbitého spotřebního materiálu, zabraňovat vzniku infekčního aerosolu při
pipetování, manipulaci se vzorky, zabraňovat kontaminaci pracovních ploch, pokožky, sliznic a očí
biologickým materiálem nebo chemikáliemi, dodržovat pokyny pro práci s přístroji a nástroji.
Postup při úrazech:

drobné poranění bez kontaminace biologickým materiálem (říznutí, píchnutí) se omyje
vodou,dezinfikuje a sterilně překryje.

drobné poranění s kontaminací biologickým materiálen se okamžitě dezinfikuje, omyje vodou a
sterilně překryje, poranění je ohlášeno závodnímu lékaři a bezpečnostnímu technikovi.

při poleptání louhem nebo kyselinou okamžitě postižené místo důkladně omýt proudem vody.

při větším rozsahu poranění následuje odborné ošetření.

zasažení oka louhem, kyselinou, nebo infekčním materiálem – vždy okamžitě důkladně omýt
proudem vody, následuje odborné ošetření na očním oddělení.

pokud dojde k úrazu (větší poranění, mimořádná událost), je pracovník povinen po poskytnutém
ošetření neprodleně ohlásit vedoucímu laborantovi dobu vzniku, příčinu, další okolnosti a
charakter pracovního úrazu a způsob jeho ošetření. Při každém takovém úrazu je postupováno
podle platné legislativy.
První pomoc pacientům i pracovnici OKBH poskytuje ordinace obvodní lékařky MUDr. D.Doležalové,
které je v těsném sousedství.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 28
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 6/7
Revize: 1
K odběrům a práci s biologickým materiálem jsou používány pomůcky na jedno použití (na každého
pacienta se používají nové rukavice). Injekční jehly, stříkačky, lancety, kapiláry a další ostré předměty se
ukládají do uzavíratelných pevných plastových kontejnerů označených identifikačními štítky. Používají se
jednorázové plastové nádoby „Medibox“. Vracení krytů na použité jehly je nepřípustné.
Dezinfekci pracoviště včetně přístrojů, pomůcek a pracovních ploch provádí laborantka denně, dle
Dezinfekčního řádu (střídání dezinfekčních prostředků). Konkrétní dezinfekční prostředky, jejich ředění,
účinná látka a doba expozice jsou uveden v Dezinfekčním řádu OKBH. Jednotlivé místnosti mají
vyčleněny své úklidové pomůcky
Z důvodu používání jednorázových pomůcek se myje pouze laboratorní sklo, které bylo použité na
přípravu pracovních roztoků (pipety, odměrné válce, kádinky). Sklo je na 24 hodin naloženo do mycích
saponátových prostředků a po této době umýváno pod tekoucí vodou a v destilované vodě, nebo
ultrazvukové lázni s destilovanou vodou. Stojánky na krve a moče, nebo jiné laboratorní pomůcky jsou
kvůli dekontaminaci biologickým materiálem naloženy do dezinfekčních roztoků a až po dezinfekci jsou
umyty obvyklým způsobem.
K sušení skla je používán horkovzdušný sušák nastavený na teplotu 160 °C, doba sušení 60 minut. Po
vychladnutí je sklo ukládáno do zásuvek a skříní na jednotlivá pracoviště.
Na poliklinice v Kaplici je určen zdravotnický pracovník odpovědný za kvalitu úklidu,
úklid zajišťuje dodavatelsky soukromá firma.

Denní úklid: 3 x denně s desinfekcí použitou dle Desinfekčního řádu vytření podlahových ploch,
v laboratořích, setření povrchů odpadkových košů, mytí parapetů, mytí dveří kolem klik, mytí
umyvadel, vodovodních baterií, zrcadel, vynesení košů.
Pracovnice úklidové firmy označí příslušnými štítky příslušné pytle s odpadem a předá je
pracovníkům provozního úseku.

Týdenní úklid
1x omytí stěn a nábytku v
odpadkových košů.

Měsíční úklid: 1 x desinfekcí omytí stěn, dveří a radiátorů.

Roční úklid: 2 x za rok mytí oken a světel.
laboratořích desinfekcí, desinfekce vnitřků
Pravidla při dekontaminaci místa biologickým materiálem:
-provede se okamžitá dekontaminace potřísněného místa překrytím mulem nebo papírovou
vatounavlhčenou účinným dezinfekčním roztokem, po expozici se místo očistí obvyklým způsobem.
- použití vhodného dezinfekčního prostředku v rozprašovači, postřikem do zaschnutí.
Pracoviště OKBH je vybaveno laboratorními pracovními stoly a nábytkem se snadno umyvatelným
povrchem, stěny jsou do výše 2 metrů opatřeny omyvatelným obkladem, nebo nátěrem. Podlahy jsou
snadno omyvatelné a dezinfikovatelné (linoleum, dlažba)
Četnost malování na pracovištích, kde se pracuje s biologickým materiálem 1 x ročně, na ostatních
pracovištích 1 x za dva roky. Omyvatelné nátěry se obnoví vždy při poruše celistvosti.
Dojde-li ke kontaminaci neomyvatelných stěn a stropů biologickým materiálem provádí se vždy nové
malování.
K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po důkladném umytí rukou,
dezinfekci rukou musí provést vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci
s biologickým materiálem a použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při
uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k zabránění nozokomiálníchnákaz.
Na mytí rukou slouží dávkovače s mycím prostředkem, u každého umyvadla je k dispozici dávkovač
s dezinfekcí, papírové ručníky jsou v krytém zásobníku.
K převlékání zaměstnanců slouží místnost, kde je umístěn dřez na umývání laboratorního skla. Jsou zde
skříně na čisté prádlo a osobní oblečení. K uložení použitých ochranných oděvů slouží věšák, umístěný
spolu s košem na špinavé prádlo ve vedlejší místnosti. Prádlo určené k vyprání je uloženo v označených
pytlech. Je jednou týdně odváženo do ústavní prádelny Nemocnice České Budějovice, a.s. Čisté prádlo
je na oddělení dodáváno také jednou týdně v označených pytlech.
2.4.2. Likvidace biologického materiálu
Zkumavky se zbytky krve, séra, nebo plazmy pacientů jsou po dobu 24 hodin skladovány v samostatné
lednici. Po této době jsou předepsaným způsobem likvidovány (pevná plastová nádoba s víkem opatřená
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
PŘ - 28
PROVOZNÍ ŘÁD
Strana: 7/7
Revize: 1
štítkem BIOHAZARD). Moče se po vyšetření vylijí do určené odpadní výlevky a zalijí vodou.
Kontaminované sklo, nebo plastové zkumavky se dají do odpadu označený jako BIOHAZARD.
Štítek BIOHAZARD obsahuje název a katalogové číslo odpadu a obecnou charakteristiku odpadu.
Na štítku musí být vyplněno
- název oddělení a odpovědná osoba za provozní úsek
- odpovědná osoba za úklidovou firmu
- datum a čas vzniku odpadu
2.4.2.1. Odpady v OKBH
Infekční odpad: ukládá se do černého silnostěnného plastového pytle (kontaminovaný odpad
z jednotlivých pracovišť laboratoře, použité rukavice, znečistěné plastové obaly) – označit štítkem
„BIOHAZARD“.
Ostré předměty: odpad se ukládá do pevné plastové nádoby „Medibox“ (patří sem jehly, kapiláry,
sklíčka, likvidované zkumavky, skleněné ampule) – označit štítkem „BIOHAZARD“.
Znečištěné skloa znečištěné plastové obaly: ukládají se do černého silnostěnného pytle
(kontaminované sklo a plasty) – označit štítkem „BIOHAZARD“.
Komunální odpad: ukládán do transparentních (průhledných) igelitových pytlů – označit štítkem
„Komunální odpad“.
Druhotné suroviny: sklo, sběrový papír, plasty – opatřit příslušným štítkem
Jiné odpady – zářivky, televize, ledničky, PC monitory apod. – předat oprávněným osobám (podrobně
uvedeno v platné směrnici ředitele Nemocnice Český Krumlov, a.s.).
Pracovnice úklidové firmy připraví a vyplní příslušné štítky na odpad, shromáždí odpad podle druhů do
příslušných pytlů a odnese jej na určené shromaždiště (kontejnery v přízemí polikliniky).
Správné třídění odpadu je průběžně opakováno v rámci pravidelných provozních porad.
2.5. Závěrečná ustanovení
Provozní řád vychází ze současných podmínek a platných předpisů. Je závazný pro zaměstnance OKBH,
kteří jsou povinni se s jeho zněním seznámit a řídit.
Po schválení předsedou představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s. a Krajskou hygienickou stanicí
vstupuje v platnost. Tímto dnem nahrazuje platnost předcházejícího provozního řádu.

Podobné dokumenty

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů Očkovací centrum, Český Krumlov, Havraní 594, Český Krumlov...

Více

Hygienicko-epidemiologický řád

Hygienicko-epidemiologický řád před každým naplněním dezinfikují. V blízkosti umyvadla je umístěn odpadkový koš pouze na použité jednorázové ručníky a likviduje se jako infekční odpad (směrnice č. 4/2010 Nebezpečné látky a odpad...

Více

otevřít - Krasec

otevřít - Krasec ekoporadenské praxe, kdy lidé často hledají odpovědi na různé ekologicky zaměřené otázky, avšak odpovědi jsou složitě dostupné. Rádce by Vám měl tyto informace pomoci zpřístupnit. Brožura je dělena...

Více

Obecná mikrobiologie, imunologie, epidemiologie

Obecná mikrobiologie, imunologie, epidemiologie Parazité jsou nejčastějšími původci infekčních onemocnění ve světě. Rozšířena jsou zejména v teplém podnebném pásmu, kde způsobují vážná, život ohrožující onemocnění. V našich klimatických podmínká...

Více

stáhnout - Porodní dům U čápa

stáhnout - Porodní dům U čápa úkolem) do té míry, že jste se přestaly bát normálního porodu bez ohledu na místo, kde probíhá, pak se můžete pustit do dalšího kroku, a tím je získání registrace. registrace K tomu potřebujete vyp...

Více

Dezinfekce a antisepse ve veterinární praxi

Dezinfekce a antisepse ve veterinární praxi gigasept® FF (neu) preparát na bázi dialdehydu kyseliny jantarové pro manuální dezinfekční čištění a dezinfekci chirurgických nástrojů a termosenzibilních zdravotnických prostředků benefity

Více