Katalog/Catalogue - Malá inventura 2016

Komentáře

Transkript

Katalog/Catalogue - Malá inventura 2016
St / Wed 24. 2.
11:00
16:00
Čt / Thu 25. 2.
Pá / Fri 26. 2.
So / Sat 27. 2.
Ne / Sun 28. 2.
Po / Mo 1. 3.
Út / Tu 2. 3.
Bio Oko
PREZENTACE
PRESENTATION
Roxy / NoD
SBAL HO / JÍ / TO!
TAKE HIS / HER /
ITS BREATH!
Burzovní
pasáž / Arcade
Cenné papíry…
Bearer Securities…
Roxy / NoD
Loa + Magnet
Ponec
Ponec
Exkurze s Helgou
The Amnesic Days of
Excursion with Helga
the Polar Nights
18:00
[email protected] – Hala 30
(*)
Zločin a trest / Crime
and Punishment
Alfred ve dvoře
Malý člověk
Little Man
MeetFactory
Rain Dance
[email protected] – Hala 30
Jednoduchá
tragédie / A Simple
Tragedy
Archa
Emigrantes
Roxy / NoD
Cely /Cells (SK)
Alfred ve dvoře
An Assisted Solo # 3
(DK) 20:00
Roxy / NoD
Do ráje
Into Paradise
MeetFactory
Skočná
Rigidon
Ponec
Případy doktora
Toureta / The Cases
of Dr. Touret
Alfred ve dvoře
Sifon
The Drain
[email protected] – Hala 30
Wait Wait Wait
Alfred ve dvoře
What Joseph Beuys
Told Me… / Game
with Toothpicks (SLO)
[email protected] – Hala 30
Egoes / Still / You
Are So... (HU)
22:00
[email protected] – Hala 30
Jožka Lipnik… Joshka Lipnik…
(**)
Archa
Šance 1989
aneb Window
of Opportunity
[email protected] – Hala 30
Until I Find It
Bio Oko
PART Y
* slavnostní zahájení / festival opening
** zahajovací party / opening party
ALFRED VE DVOŘE – Františka Křížka 36, P7 / tel. 233 376 997 www.alfredvedvore.cz
[email protected] – HALA 30 – U Výstaviště 21 / tel. 739 615 148 / www.altart.cz
ARCHA – Na Poříčí 26, P1 / tel.221 716 333 / www.archatheatre.cz
GUEST CENTRUM – BIO OKO, Františka Křížka 460/15, P7 / www.biooko.net
MEETFACTORY – Ke Sklárně 15, P5 / tel. 251 551 796 / www.meetfactory.cz
PONEC – Husitská 24a, P3 / tel.224 817 886 / www.divadloponec.cz
ROXY / NOD – Dlouhá 33, P7 / tel. 224 826 296 / www.roxy.cz
Je libo kuřecí nebo divadelní nářez?
Jana Bohutínská
Podle pořadatelské Nové sítě to bude divadelní nářez. 8. ročník festivalu Malá inventura se koná od 24. 2. do 2. 3. na šesti pražských scénách – Alfred ve dvoře, Archa,
[email protected] – Hala 30, MeetFactory, NoD a Ponec. Festival je možné považovat za roční
výkladní skříň domácího nového divadla (z vykostěného divadelního masa by se na
přehlídce měly objevit jen ty nejlepší kusy) – divadla performačního, pohybového,
tanečního, fyzického, vizuálního, cross-over, které přesahuje obvyklé divadelní
škatulky. Letos se festival pouští hlouběji k útrobám – vizuál s masem evokuje onen
divadelní nářez (a za takovou reklamu by se nemuselo stydět ani profi řeznictví).
„V divadle je potřeba živá bytost z masa a kostí. Chtěli jsme být syroví,“ odhaluje Šárka
Havlíčková, umělecká ředitelka divadla Alfred ve dvoře spojená současně s projektem
Nová síť. Jak jsem se zástupci jednotlivých divadel a pořadateli rozmlouvala, vyplulo
na povrch další téma – hranice a jejich překračování.
Inventura v divadlech Každé ze zúčastněných divadel samo vybírá inscenace, kterými
se bude prezentovat. Malá inventura (MI) je tedy také výlohou daného typu divadla
v jednotlivých prostorách. Co divadla vybrala a jak svou účast vnímají?
„MI beru pro Alfred ve dvoře jako příležitost pochlubit se tím, co se povedlo,“ informuje
Šárka Havlíčková. A dodává: „Je důležité, že festival buduje respekt k projektovému
typu divadla, které nefunguje jako kamenné repertoárové divadlo. Za Alfred ve
dvoře je na festivalu Malý člověk a Sifon. Jsou to experimentální věci. Malý člověk
ruší konvenční vztahy mezi hledištěm a jevištěm, což mi připadá v českém kontextu
velmi podstatné.“ Pro Adama Halaše z NoD je MI příležitostí ukázat základní dramaturgické tendence NoD. „I proto jsme pro přehlídku vybrali dvě žánrově odlišné
inscenace, Do ráje a Loa + Magnet, i když v obou případech se jedná o autorské
experimentální projekty,“ říká. Jan Horák z MeetFactory vnímá účast na MI jako
určité gesto projevení zájmu o MeetFactory ze strany dalších zavedených alternativních divadelních prostorů. „Věřím, že MI objeví divadlo v MeetFactory pro nové
diváky,“ dodává. MeetFactory se na festivalu představí inscenacemi Skočná a Rain
Dance – výběr vychází podle Jana Horáka ze zaměření festivalu na převážně experimentálnější a pokud možno jazykově bezbariérové divadlo (i když ve Skočné hraje
slovo svou roli). „MI pozvolna zaplňuje jedno z bílých míst na kulturní mapě Česka,
Šárka Havlíčková – Alfredvedvoře
a to v oblasti performing arts, kde se prolínají a mizí striktní hranice žánrů, zvláště
mezi tancem a divadlem. Ponci přináší nepochybně zviditelnění i v rámci regionů,“
domnívá se Yvona Kreuzmannová. „Vybrali jsme Exkurzi s Helgou a Případy doktora
Toureta s ohledem na divadelní pojetí a snazší reprízovatelnost mimo Prahu,“ dává
nahlédnout do dramaturgického výběru Ponce. Lucia Kašiarová z divadla [email protected] a o. s.
[email protected] také vnímá MI jako nezastupitelnou platformu českého nového divadla.
„Festival přináší Altě zviditelnění u širšího publika, [email protected] zas možnost potkat
se s promotéry z regionů a zahraničí, se kterými bychom chtěli spolupracovat,“
upřesňuje. Divadlo Nablízko je podle Adriany Světlíkové s MI úzce spojené. „Jožka
Lipnik je na festivalu už tradiční. Má velkou diváckou základnu a díky MI můžeme
uspokojit všechny diváky, kteří po něm dychtí,“ tvrdí. „MI je jedním z mála festivalů
u nás, který nechápe divadlo jako klasickou činohru a rekapituluje to, co za rok
vzniklo. Společenství institucí a lidí na MI se pokouší posunout české scénické umění
někam dál,“ zamýšlí se Ondřej Hrab, ředitel Divadla Archa, které na festivalu uvede
představení Šance 89 a Emigrantes. „Divadlo (a umění vůbec) musí být čím dál víc
společensky zodpovědné, a to nejenom výběrem témat, ale i tím, jak, s kým a pro
koho inscenace vytváří,“ uvažuje. MI se rozhlíží i mimo Prahu. „Z regionů máme
na festivalu brněnské představení The Amnesic Days of the Polar Nights,“ uzavírá
Jakub Čermák z Nové sítě.
Novinka za novinkou Přehlídka proráží geografické hranice. Chvályhodnou novinkou
je rozšíření o zahraniční inscenace a zapojení do mezinárodního projektu kulturních
organizací DNA – Development of New Art. V Praze hostujícím umělcům Nová síť
věnovala dva závěrečné festivalové dny. „Cítíme, že je potřebné dávat českou tvorbu do kontextu. Pokud se nám bude postupně dařit rozšiřovat MI tak, aby se stala
středoevropskou přehlídkou, budou sem promotéři ze všech světových stran rádi
jezdit,“ říká Šárka Havlíčková. „Přivážíme inscenace slovinského režiséra Bojana
Jablanovce, hraničního umělce, taneční divadlo z Dánska, divadlo ze Slovenska
a Maďarska,“ doplňuje Jakub Čermák.
Nový je i nižší počet představení. Každé divadlo letos mohlo vybrat jen dvě. Bonusem
pro diváky je, že stihnou bez problémů vidět všechna představení přehlídky. A neměli
by se zapomenout stavit ve festivalovém centru v Bio Oko.
Jakub Čermák – Nová síť
Adriana Světlíková – NABLÍZKO
Chicken cuts or theatrical cuts?
Jana Bohutínská
The organizers of the New Web want theatrical cuts. The 8th annual Small Inventory
Festival will take place from 24. 2. to 2. 3. on six Prague stages – Alfred ve dvoře, Archa,
[email protected], MeetFactory, NoD and Ponec. The Festival is an annual showcase of new Czech
theatre (the deboned theatrical meat at the Festival should include only the best cuts):
performance, movement, dance, physical, visual and cross-over theatre, which transcends
the usual stage categories. This year’s Festival delves deeper into the entrails; the image
of meat evokes these theatrical cuts (even a professional butcher can be proud of such an
advertisement). “In the theatre you need a live creature with meat and bones. We wanted
to be raw,” said Šárka Havlíčková, the artistic director of the Alfred ve dvoře Theatre, about
the New Web project. “As I spoke with the organizers and various theatre representatives,
another theme came to the surface: borders and their transcending.”
The Inventory at the theatres Each of the participating theatres chooses which performances they would like to present. The Small Inventory (SI) is also a showcase of
a certain type of theatre in various spaces. What did the theatres choose and how do
they perceive their participation?
“I see the SI as a chance for the Alfred ve dvoře Theatre to show off what worked,” said Šárka
Havlíčková. “It’s important for the Festival to create respect for project-based theatre, which
does not function in the same way as repertory theatre. Alfred ve dvoře will be represented at
the Festival by Little Man and The Drain. These are experimental works. Little Man disrupts
the conventional relationship between the audience and the stage, which seems to me very
significant in the Czech context.” For Adam Halaš from the NoD, the SI is an opportunity
to present the main dramaturgical trends of the NoD. “We chose two performances in
very different genres for the Festival, Into Paradise and Loa and Magnet, even though in
both cases we’re talking about experimental projects,” he said. Jan Horák of MeetFactory
sees participation in the SI as a clear gesture demonstrating MeetFactory’s interest in
other alternative theatre spaces. “I believe that the SI finds new audiences for theatre at
MeetFactory,” he added. At the Festival, MeetFactory will present Rigidon and Rain Dance.
According to Horák, the selection is due to the Festival’s focus on mainly experimental,
and if possible, non-language barrier theatre (though in Rigidon words play a role too).
“The SI is gradually filling in one of the blanks in the cultural map of the Czech Republic in
Yvona Kreuzmannová – Ponec
Ondřej Hrab – Archa
the area of the performing arts, where the strict boundaries between genres, in particular
between dance and theatre, are fading and disappearing. The Ponec Theatre gives a high
degree of exposure, even in the regions,” said Yvona Kreuzmannová. “We selected Excursion
with Helga and The Cases of Dr. Touret because of the theatrical conditions and the ease
of staging encore performances outside of Prague,” she says about the Ponec Theatre’s
dramaturgical choice. Lucia Kašiarová from the [email protected] Theatre and o.s. [email protected] also sees
the SI as an irreplaceable platform for new Czech theatre. “The Festival makes [email protected] more
visible for a wider audience, and gives [email protected] the opportunity to meet with promoters from
the region and from abroad.” According to Adriana Světlíkova, the Nablízko Theatre is
closely connected with the SI. “Jožka Lipnik is traditionally performed at the Festival. It
has a large audience base and thanks to the SI we can make everyone who wants to see it
happy,” she says. “The SI is one of the few festivals in the Czech Republic which doesn’t see
theatre simply as classic narrative drama and recapitulates what was created during the
year,” said Ondřej Hrab, the artistic director of the Archa Theatre, which will present Window
of Opportunity and Emigrantes at the Festival. “The social institutions and people at the
SI are trying to push Czech performance art forward. Theatre (and art generally) must be
more socially responsible, not only in terms of choosing subjects, but also in terms of how,
with whom and for whom the performance is created,” Hrab added. The SI even extends
beyond Prague. “The regions are represented at the Festival by the Brno performance of
The Amnesic Days of the Polar Nights,” said Jakub Čermák of the New Web.
News and more news The Festival breaks geographical barriers. A commendable new feature is the broadening of the Festival to include foreign productions and the involvement
in the international project of the cultural organization DNA – Development of New Art.
In Prague, the New Web devoted the final two days of the Festival to guest artists. “We
feel that it’s necessary to present Czech works in context. If we manage to expand the
SI so that it becomes a Central European festival, promoters from countries all around
the world will be happy to come here,” said Šárka Havlíčková. “We will present works
by Slovenian director Bojan Jablanovec, “on the edge” artists, a dance theatre from
Denmark, and theatres from Slovakia and Hungary,” added Jakub Čermák.
Another new feature is the smaller number of performances. This year each theatre
could choose only two. The advantage for audiences is that they will easily be able to
see all of the Festival performances. And they should also remember to stop by at the
Festival Centre in the Bio Oko.
Lucia Kašiarová – [email protected]
Jan Horák – MeetFactory
obsah katalogu
contents of the catalogue
Do ráje / Into Paradise 5
The Amnesic Days of the Polar Nights 5 Exkurze s Helgou / Excursion with Helga 11 Wait, Wait, Wait 12 Jednoduchá tragedie / a Simple Tragedy Zločin a trest / CRIME AND PUNISHMENT Emigrantes 7 6 6 Malý člověk / Little man 8 eng
Případy doktora Toureta /
The Cases of Dr. Touret 8 Rain Dance 9 Sifon / The Drain Skočná / Rigidon Until I find it JOŽKALIPNIKJEBOŽÍČLOVĚKANEUMÍLHÁT No. 10! /
JOSHKALIPNIKISADIVINEPERSONANDDOESNOT
KNOWHOW TOLIE No. 10! 7
Loa + Magnet 11 12
13 – Dánsko / denmark 15 eng
– Maďarsko / hungary 16 – Slovinsko / slovenia 14 srb /eng /cz
– Slovensko / slovak republic 15 svk
DNA helix – showcase 17
cz/eng
Off program 9 10
Nová síť / New Web 18
Partnerské organizace / Partner organizations Šance 1989 aneb Window of Opportunity 10
Praktické informace / Useful information jazykově bezbariérové představení / no language barrier performance
Nová síť / New web
Bílá vrána / White Crow – projekt není zastoupen žádným produkčním domem podílejícím se na Malé Inventuře / this Project is not represented by any production house participating on the Small Inventory
23
19
foto Tomáš Bořil
Gilles Lipovetsky
„…BLAHOBY T JE BŮH A REKLAMA JE PROROK…“
“…WELFARE IS GOD AND ADVERTISEMENT IS THE PROPHET…”
Brutální groteska o reklamě / A brutal grotesque about advertisement scénář, režie, scéna / written and directed by, sets Ondřej David
dramaturgie / dramaturgy Marta Ljubková hudba a hlasová
kompozice / music and composition Jakub Kudláč, Ondřej David
projekce a sound design / projection and sound design David Vrbík
light design Patrik Sedlák pohybová spolupráce / choreography Petra
Hauerová hrají / featuring Ivana Uhlířová, Lucie Roznětínská, Richard
Fiala premiéra / premiére 2. 12. 2009 Roxy / NoD podpořili Ministerstvo
kultury ČR, Studio Citadela / Bohnická divadelní společnost, Školská 28,
Alfred ve dvoře; Projekt vznikl v koprodukci s Roxy / NoD.
Scénický projekt autora a režiséra Ondřeje Davida, který
se po tříleté odmlce navrací k divadelní tvorbě. Ondřej
David v inscenaci DO RÁJE otevírá téma reklamy, jejího
působení na hodnotové postoje a způsob, jakým mění
naši identitu. Je to kompilát burianovského voicebandu, operety, akční lyriky – původní autorovy metody
zkoumající souvislost mezi zvukomalebným textem
a pohybem – a expresivního fyzického divadla.V projektu
hraje mj. Ivana Uhlířová, nositelka Ceny Alfreda Radoka
za Talent roku 2006.Inspirováno pobytem ve veřejném
prostoru, který se proměnil v marketingový nástroj.
A scenic project by playwrite and director Ondřej David,
who returns after a three-year break to performance. In
the DO RÁJE production, he takes on the topic of advertisement and its influence on our attitudes towards
values, and the way in which it changes our identity. It
is a composition of a Burian-type vocal band, operetta,
action lyrics (the original author‘s method investigating
the relationship between imitative text and movement)
and expressive physical theatre. The project also features
Ivana Uhlířová – the winner of the Alfred Radkok prize for
Talent of the Year in 2006. The performance is inspired
by time spent in the public sector, which was transformed
into a marketing tool.
60 min cena / price 150 / 200 Kč
foto Srdjan Stanojevic
Do ráje St 24. 2. / 20:00 / Roxy / NoD
Into Paradise
EMIGRANTES Ne 28. 2. / 18:00 / Divadlo Archa
divadelně-taneční představení /Dance-theatre performance
VerTeDance –Tereza Ondrová a Veronika Kotlíková
choreografie a režie / choreography and direction Tereza Ondrová
a Veronika Kotlíková světelný design / light design Pavel Kotlík
scéna / sets Kristýna Taübelová dramaturgie / dramaturgy Štěpán
Pácl hudba / music kapela DVA hrají / featuring Ondřej Nosálek,
Andrea Opavská, Petr Opavský, Lucia Kašiarová, Jasmína Lustigová,
Anna Kuřátková, Adam Chaloupka, Adam Pospíšil, Eduard Manukjan
předpremiéra / sneak preview 18. 12. 2009 v Divadle Archa
premiéra / premiere 7. a 8. ledna 2010 v Divadle Archa
50 min cena / price 90 / 150 Kč
Skupinu VerTedance tvoří choreografky a tanečnice
Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová. Projekt Emigrantes
vznikl v rámci dvouleté residentury skupiny VerTeDance
v Archa.lab. Emigrantes je dalším představením ze série
projektů skupiny VerTeDance, ve kterém, stejně jako
v předchozích projektech „The Brave a „Třiačtyřicet
slunce západů“, vystupují vedle sebe na scéně dospělí
a dětští tanečníci. Ti svýma dětskýma očima nahlížejí
fenomén uprchlictví.
The VerTedance company is made up of choreographers
and dancers Veronika Kotlíková and Tereza Ondrová. The
Emigrantes project is connected with a long dramaturgical
tradition at the Archa Theatre, which deals with the fates
of people who find themselves in life crises. Emigrantes is
the next performance in a series of projects by VerTeDance,
in which, just as in previous projects The Brave and Thirtythree Sunsets, adult and child dancers perform together on
stage. Emigrantes examines the phenomenon of refugees
through the eyes of children.
foto Štěpán Látal
Exkurze s Helgou So 27. 2. / 16:00 / divadlo Ponec
Excursion with Helga
současný tanec /contemporary dance
Jana Hudečková, Marta Trpišovská
choreografie / choreography Jana Hudečková, Marta Trpišovská
interpretace / performing Jana Hudečková, Jitka Štecová, Lea
Švejdová, Marta Trpišovská světelný design / light design Michael
Vodenka kostýmy / costumes Mariana Novotná hudba / music
Fernando Herranz Solis kamera, foto / camera / photo Štěpán Látal
premiéra / premiere 12. 12. 2009 Ponec
Tanečně divadelní exkurze světem, kde se krása rodí
i umírá. Co vše nám leží u nohou, po čem šlapeme. Máme
schopnost rozeznat kvalitu subjektivní libosti, proč jsme
ale závislí na konvencích, které určují zda jsme in nebo
out? Možná napoví Helga.
A dance theatre excursion into a world where beauty is
born and where it dies. What are all the things that lie
at our feet, all the things we step on? We are capable of
distinguishing the quality of subjective pleasure, why
then are we dependent on conventions, on the in or out
dictatorship? Helga might have something to say on
the subject.
60 min cena / price dospělý / adults 190 Kč
student, senior, ZTP, ZTP / P 120 Kč
foto Kristýna Taübelová
sleva 30 CZK při vyzvednutí vstupenky den předem
Jednoduchá So 27. 2. / 18:00 / Studio [email protected] – Hala 30
tragedie / a Simple Tragedy člověk je papír, papír je člověk
man is paper, paper is man
pohybově-výtvarné divadlo
Ute Niffka (DE), Kristýna Taübelová (CZ)
Yuko Takahashi (JAP/CZ), Jan Beneš (CZ)
Tomáš Morávek (CZ), Cristina Maldonado (MEX)
Alexander Matakas (DE)
Jiří Zeman Sönmez (CZ)
premiéra / premiere 18. října 2009 Studio Marta, Brno
60 min cena / price 100 / 150 Kč
PŘEDSTAVENÍ JE SOUČASTÍ PROJEKTU NOVÁ SÍŤ 2010
THIS PERFORMANCE IS A PART OF THE NEW WEB 2010 PROJECT
„Mé srdce patří jen tobě“, psal mladík na neposkvrněné “My heart belongs only to you,” wrote a young poet on
tělo papírové dívky. „Mé srdce patří jen tobě“, psala i ona the immaculate body of a paper girl. “My heart belongs
na mladíkovo papírové tělo poznamenané již různým only to you,” she wrote on the young man’s paper body
poštovním putováním. Chtěli už navždy zůstat spolu. marked by several postal voyages. They wanted to stay
Ale náhle musel odejít. Slíbil však že se vrátí…
together forever. But suddenly he had to go. He promised
Mezinárodního autorský projekt inspirovaný básní to return…
Michaela Ende „Papírová tragédie“.
An international project based on Michael Ende’s poem
“Paper Tragedy”.
foto Štěpán Látal
JOŽKALIPNIK St 24. 2. / 22:00 / Studio [email protected] – Hala 30
JEBOŽÍČLOVĚKANEUMÍLHÁT No. 10! / JOSHKALIPNIK
ISADIVINEPERSONANDDOESNOTKNOWHOW TOLIE No. 10!
Vědecko-fantastická komedie od jednoho stolu a Science fiction comedy of one table and two chairs Vojtěch Mašek, Džian Baban
scénář a režie / written and directed by Vojtěch Mašek, Džian Baban
hrají / featuring Eduard Jenický, Václav Rašilov produkce / production
Monstrkabaret Freda Brunolda a Divadlo NABLÍZKO
premiéra / premiere 15. 12. 2009, Divadlo Dobeška
podpořili / supported by MK ČR, MHMP, MČ P1
The tenth part of a stage reading series. A science fiction
comedy of one table and two chairs. Hermann Schlechtfreund, celebrated German writer, has hibernated for the last
two hundred and fifty seven years. He is eagerly awaited
by his loyal admirer, Joshka Lipnik, a journalist and beginning poet. Yet, to explain the old man the rules of the new
Word proves more difficult than both expected.
LOA › 15 STEPS Magnet
Pá 26. 2. / 16:00 / Roxy / NoD
Dvě taneční představení v jednom večeru LOA
koncept a realizace / concept and realization Věra Ondrašíková,
Dora Hoštová, Pavla Beranová, Michal Rydlo a Patrik Sedlák
hudba a zvukový design / music and sound design Michal Cáb
a Stanislav Abrahám premiéra / premiere 27. 05. 2009 NoD
podpořili / supported by Hl.město Praha, Ministerstvo kultury,
HAMU, Nadace život umělce, ESVIT
30 min cena / price students 150 / 200 Kč
(vstupenka platí i na představení Magnet /
ticket also valid for Magnet!)
foto Vojtěch Brtnický
foto Martin Sandera
60 min cena / price 150 / 100 Kč
Jubilejní desátý díl série scénických čtení. Vědeckofantastická komedie od jednoho stolu. Slavný německý
spisovatel Hermann Schlechtfreund přečkal posledních
dvě stě padesát sedm let v hibernaci. Plný síly a energie
se budí do nového světa. I tady na něho čeká jeho věrný
obdivovatel, novinář a začínající básník Jožka Lipnik.
Ovšem vysvětlit starému pánovi pravidla fungování
nového světa je těžší, než oba předpokládali.
MAGNET
koncept, choreografie / concept and choreografy Jana Vrána hudba,
režie / music by and directed Jan Burian světlo / light design Jaroslav
Hrdlička tanec / dance Jana Vrána, Palo Kršiak
představení vzniklo v koprodukci NOD a za podpory divadla Alfred ve
dvoře
40 min cena / price 150 / 200 Kč
(Platí i na představení Loa, ticket is valid also for the performance LOA)
představení je součastí projektu Nová Síť 2010
this performance is A part of the New Web 2010 project
LOA › 15 STEPS Kolektivní autorský projekt se zabývá
tématem rozhodnutí, směřování a navigace. Autoři
projektu využívají světlo, nové technologie a zvuk jako
rovnocenného partnera tanečnice a objevují nové souvislosti mezi pohybem, hudbou a světlem.
A collective authorial project that deals with the topic of
decision-making, direction and navigation. The authors
use light, new technologies and sound as a partner for
the dancer and reveal new relation between movement,
music and light.
MAGNET Jádro Kyklos Galaktikos tvoří J. Burian, J. Vrána a J. Hrdlička. Jejich doménou je tanec, hudba, poezie, multimediální art, performance, divadelní
dokument, rituální a alchymické divadlo, černý humor
a improvizace.
The core of Kyklos Galaktikos are J. Burian, J. Vrána and
J. Hrdlička. Their main field is dance, music, poetry, multimedia art, performance, theatre documentary, ritual and
alchemic theatre, black humour and improvisation.
foto Petr Kudláček
Malý člověk Little man
Čt 25. 2. / 18:00 / Alfred ve dvoře
interaktivní autorské divadlo / Interactive auteur’s theatre
divadlo HoME / HoME Theater
koncept, režie, hraje / concept, director, performed by Howard Lotker
projekce / projection Zdeněk Durdil text / text Egon Tobiáš a Howard Lotker
výprava a kostýmy / set and costumes Philipp Schenker zvuková tvorba / sound
design Jan Burian světlo / lights Tomáš Morávek dramaturgie / dramaturgy
Sodja Zupanc Lotker režijní spolupráce / directing support Monika Černošková
dramaturgická spolupráce / dramaturgical support Marta Ljubková
produkce / production Olga Plchová scénografická asistentka / set asistant
Renata Slámková produkoval / production MOTUS o. s. – produkce divadla Alfred
ve dvoře, festival 4 + 4 DNY V POHYBU a HoME o. s. premiéra / premiere 13. 5. 2009
v divadle Alfred ve dvoře podpořili / supported by Hlavní město Praha, Městská
knihovna v Praze, KATaP DAMU a MKČR
Práce, otcovství, láska a šílenství Wilhelma Reicha.
Sólové představení pro jednoho herce je inspirováno
podivínskou postavou Freudova nadaného studenta –
uznávaného psychiatra, vědce a spisovatele, průkopníka
v oblasti zkoumání propojení mysli a těla. Styl divadla
HoME staví diváky opakovaně do role spoluhráčů. Cílem
je prozkoumat hranice Reichovy neoddiskutovatelné
geniality a jeho eventuálního šílenství. Skupina HoME
získala v roce 2006 cenu Projekt roku na festivalu Příští
vlna/Next Wave.
Little Man – work, fatherhood, love and madness of Wilhelm Reich. This one man performance (with Howard
Lotker) is inspired by the strange character and fate of
Freud’s talented student – leading psychiatrist, scientist and writer Wilhelm Reich – a pioneer in studies on
the connection between the mind and body. The style
of HoME theatre compels viewers to examine the limits
of Reich’s brilliance and his probable madness. HoME
received a “Project of the Year” award at the Next Wave
Festival in 2006.
90 min cena / price 90 / 150 Kč
foto Vojtěch Brtnický
představení je součastí projektu Nová Síť 2010
this performance is A part of the New Web 2010 project
Případy doktora Toureta The Cases of Dr. Touret
Pá 26. 2. / 20:00 / divadlo Ponec
tanečně-pohybové divadlo s prvky pantomimy
a dance-physical performance with hints of mime
Anna Polívková / VerTeDance
choreografie, režie / choreography, directed by Anna Polívková
účinkují / featuring Anna Polívková, Tereza Ondrová, Veronika
Kotlíková, Martin Zbrožek hudba (živá) / music (live) Jakub
Xavier Baro light design Pavel Kotlík produkce / production
Markéta Faustová fundraising Anna Dynková foto / photos
Vojtěch Brtnický premiéra / premiere 10. 11. 2009 divadlo Ponec
podpořili / supproted by Ministerstvo kultury, Hlavní město Praha,
Nadace život umělce
70 min cena / price 190 Kč dospělý / adults
120 Kč student, senior, ZTP, ZTP / P,
sleva 30 CZK při vyzvednutí vstupenky den předem
Dokážete předvést, co ve vás je? Co ve vás je? Uměli
jste létat, ale zapomněli jste to? Chcete být svobodní, ale nevíte jak? Rádi byste tančili, ale stydíte se?
Pan Padlý, Paní Vltavská a další případy vám pomohou
vyřešit tyto otázky. Překvapte sami sebe! Nechte se
překvapit... Případy doktora Toureta jsou přehlídkou
osamělých charakterů. Hledáme moment, kdy si prostě
zatančí. Pátráme po tom, co tanec znamená – může být
osvobozujícím prostředkem, který přinese uvolnění
a katarzi. Může být i cestou, jak uniknout realitě. Může
být jedinou svobodou.
Can you show what´s inside you? What‘s inside you?
Did you once know how to fly but have now forgotten?
Do you want to be free but don´t know how? Would you
like to dance but are shy? Mr. Fallen, Miss Moldau and
other cases are here to help you sort all these issues out.
Surprise yourself! Let yourself be surprised...
foto Roman Mikeš
Pá 26. 2. / 18:00 / MeetFactory
absurdní temná groteska
an absurd dark grotesque
Handa Gote research & development
premiéra / premiere 29. a 30. 11. 2009 MeetFactory
podpořily / supported Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR
a MeetFactory
Samozvaní léčitelé a nápravci se uchylují k čím dál bizarnějším úkonům. Proti rozmáhající se vyprázdněnosti staví povrchní rituály opsané ze sešitů National geographic
a odkoukané z béčkových filmů. Soukolí se sune vpřed
a nikde už ani stopy po tajemství. Vždycky ještě ale zbývá
čas na příjemnou chvíli s písničkou. Voodoo, kabbala,
jukebox,horror, shame, despair! Existenciální horror
o touze po vysvobození, které nikdy nepřijde.
Self-appointed healers and menders resort to increasingly
bizarre acts. They confront the more and more intense
emptiness with superficial rituals copied from National
Geographic brochures and B movies. The machine goes on
and on leaving no more traces of mystery. However, one
always finds a moment to spend in the company of a nice
song. Voodoo, kabala, jukebox, horror, shame, despair. An
existential horror on of freedom that never comes.
50 min cena / price 100 / 150 Kč
foto Saša Dobrovodský
Rain dance SIFON / THE DRAIN So 27. 2. / 20:00 / Alfred ve dvoře
Kvazi performancia na bazi divadla
quasi live event on the theatrical base
Vojta Švejda, Jan Kalivoda
námět, scénář, hudba, autoři představení / story, screenplay,
music, conceired by Vojta Švejda and Jan Kalivoda scénografická
spolupráce / scenographic cooperation Radka Mizerová světla / light
design Jan Dörner performeři / performers Vojta Švejda a Jan
Kalivoda premiéra / premiere 25. 11. 2009 podpořili / supported by
Hlavní město Praha a Motus o. s. – produkce divadla Alfred ve dvoře
50 min cena (cena na místě / ticket on the spot) 90 / 150 Kč
představení je součastí projektu Nová Síť 2010
this performance is A part of the New Web 2010 project
Náš hrdina v sobě nosí spousty nastřádaných informací,
které nestačil zpracovat, ohodnotit, “přefiltrovat”. Je
jimi přímo přesycen. Představení SIFON je okamžik, kdy
všechny tyto uložené myšlenky a zprávy přerostou přes
hranici únosnosti a je třeba je ze sebe vypustit. Podobně
jako ucpaný sifon.
Představení se pohybuje na hranici mezi výtvarnou
performancí a divadelní zpovědí.
The lead character is saturated with information that he
cannot process, analyse and evaluate anymore. He bursts
with it. THE DRAIN describes the moment when all of the
news he is exposed to become too much and he needs to
let everything flow out, just like a blocked drain.
The performance balances between creative performance
and a theatre confession.
foto Tomáš Souček
Čt 25. 2. / 20:00 / MeetFactory
Miroslav Bambušek, Jan Horák
Autorská interpretace jedné z nejvýznamnějších a zároveň nejkontroverznějších osobností světové literatury
dvacáteho století. Céline prchá se svou ženou, kocourem a hercem Le Viganem z Paříže přes Německo do
Kodaně. Tento úprk začíná na sjezdu Ženského fašistického sdružení, kam Céline přijíždí a hledá Masaryka s Benešem. Generál Rodola Gajda mu gratuluje
k pamfletům…
An original interpretation of one of the most important
and controversial figures of 20th century literature. Céline
along with his wife, cat and actor Le Vigan flee from Paris
to Copenhagen through Germany. The flight begins with
Céline‘s arrival at a Fascist Women is Union rally, where he
is looking for Masaryk and Beneš. General Radola Gajda
congratulates him on his pamphlets…
10
dramatizace / dramatized by Miroslav Bambušek a Jan Horák
režie / directed by Miroslav Bambušek hrají / featuring Karel
Dobrý, Ivana Uhlířová, Jan Lepšík, Halka Třešňáková, Dora
Kršková, Stanislav Majer, Tomáš Jeřábek, Petr Krůšelnický,
M. C. Koch, Night Fox hudba / music Petr Kofroň film Martin
Ježek a Martin Klapper výprava / stage decoration Jana Preková
a Tom Sorel překlady všech použitých textů / translation all
used text Anna Kareninová premiéra / premiere 24. 5. 2009,
MeetFactory podpořili / supported by Hlavní město Praha,
Ministerstvo kultury ČR
90 min cena / price 100 / 150 Kč
foto Jan Langer
L. F. Céline – Skočná L. F. Céline – Rigidon
Šance 1989 Čt 25. 2. / 22:00 / Divadlo Archa
aneb Window of Opportunity
multimediální projekt, dokumentární divadlo
multimedial project, documentary theatre
Tomáš Vrba, Ondřej Hrab Tématický večer Šance 1989 v sobě propojuje divadelní The thematic evening Window of Opportunity presents
Jana Svobodová
text rozhlasového komiksu Kurt a Květa / text of the Kurt and
Květa radio comics Anna Grusková scéna a režie / script Jana
Svobodová dramaturgie / dramaturgy Ondřej Hrab, Tomáš Vrba
asistentka dramaturgie / assistant dramaturgy Marie Vojáková
účinkují / featuring Jaroslav Rudiš, Eva Hromníková, Philipp
Schenker a studenti vysokých a středních škol / and university
and high school students světelný design / light design Pavla
Beranová zvukový a hudební design / sound and music design Jan
Středa produkce / production Helena Rousová premiéra / premiere
16. 9. 2009 v Divadle Archa
60 min cena / price 90 / 150 Kč
tvar a odbornou debatu. Formou dokumentárního divadla autoři projektu zkoumají otázku příležitostí, které
přinesl rok 1989. Rámec celého večera vytváří fiktivní
živé vysílání rozhlasové stanice RADIO 89 FM. Jednou
z rubrik „vysílání“ je i dramatický komiks Kurt a Květa. Pod jeho stylizovaným dějem se otevírají základní
otázky lidského života jako je svoboda, zrada, pocit
viny a odpuštění. Komiks se skládá ze tří částí, které
se odehrávají v letech 1975, 1989 a 2009.
an expert debate in a theatrical form. Using the form of
documentary theatre, the authors examine the opportunities which arose in the year 1989. The evening is framed
by a fictitious live broadcast on RADIO 89 FM. One of the
features of the “broadcast” is the dramatic Kurt and Květa
comics. These stylized works address the basic questions
of human life, such as freedom, betrayal, the feeling of
guilt and abandonment. The comics consist of three parts,
which take place in 1975, 1989 and 2009.
foto Dragan Dragin
Pohybové divadlo / physical Theatre
Ioana Mona Popovici
koncept a režie / concept and direction Ioana Mona Popovici
hrají / performed by Jakub Cír, Nela Kornetová, Petr Míka, Zdeněk
Polák kostýmy / costumes Ioana Mona Popovici světelný design / light
design Ioana Mona Popovici premiéra / premiere 18. 10. 2009
ve studio Marta, Brno
Děj se odehrává v zapomenuté vesnici uprostřed odlehlého údolí. Je tomu již dávno, co se zde něco stalo a kdy
bylo něco slyšet. Dokonalé ticho a nemožnost zachytit
plynutí času. Naprostý nedostatek zvuku a informace,
které by mohly vytvořit nové vzpomínky, dramaticky ovlivnil osudy místních lidí a jedinečného ptáka,
který zde žije.
The action takes place in a forgotten village from a remote
valley. It’s been very long since something happened or
was heard there. Perfect silence and the impossibility
to trace the passing of time. The total lack of noise and
information that could create new memories, dramatically
affected the destiny of the natives and of the unique bird
that lives (out)there.
35 min cena / price 100 / 150 Kč
11
představení je součastí projektu Nová Síť 2010
this performance is part of the New Web 2010 project
foto Petr Ferkač
The Amnesic Days Ne 28. 2. / 16:00 / divadlo Ponec
of the Polar Nights
Until I Find It Pá 26. 2. / 22:00 / Studio [email protected] – Hala 30
SOUČASNÝ TANEC/CONTEMPORARY DANCE
režie a choreografie / directon, choreography Mirka Eliášová
tančí / dancers Petr Opavský, Kateřina Šorejsová, Tomáš Pospíšil
hudba / music Jiří Jakl světelný design / light design Vladimír
Burian kostýmy / costumes Renáta Weidlichová premiéra / premiere
18. října 2009 ve studiu [email protected]
60 min cena / price 100 / 150 Kč
Představení je uvedeno v kategorii Bílá vrána,
projekt není zastoupen žádným produkčním domem
podílejícím se na Malé Inventuře / this Project is in the
cathegory white crown and it is not represented by any
production house participating on the Small Inventory
„Tělo, myšlenky, chování, vše, co se děje, se může měnit
a mění se. V nás se toto odehrává. My se ale nemůžeme
změnit a neměníme se.“ (Eric Bernie).
Každý je v životě alespoň jednou postaven před více či
méně závazné rozhodnutí. Pokud je náš rozum a cit za
jedno, máme vyhráno…
“Bodies, thoughts, behaviour, everything that happens
can change and will change. It is happening inside of
us. But we cannot change and will not change.” (Eric
Bernie).
Every one of us is exposed at least once in their life to
a more or less binding decision. If our sense and sensibility
are in accord, we can be more than happy...
foto Vesna Kranjec
Ne 28. 2. / 20:00 / Studio [email protected] – Hala 30
autorské fyzické divadlo / physical theatre
Helena Arenbergerová
Thomas Steyaert (Be), Anna Synková
koncepce a hrají / conception and performers Helena
Arenbergerová, Anna Synková, Thomas Steyaert scénografická
spolupráce / stenographical cooperation Tereza Durdilová
světla / light design Vladimír Burian premiéra / premiere
15. 11. 2009 in Studio [email protected] podpořili / supported by MKČR, MHMP,
Nadace Život umělce, Vlámské zastoupení v ČR, [email protected] o. s.
Život v dříve početné komunitě, kterou divák poznává
ve fázi jejího úpadku, kdy v ní žijí už jen tři lidé. Unikli
z běžného světa a vytvořili si nové, pro sebe bezpečné
prostředí s vlastními pravidly, jež na počátku svorně
sdíleli. Ač se důvod založení společenství dávno vytratil,
setrvávají tito tři pospolu. Přes společné směřování
a udržování rituálů jsou ale v podstatě sami, opakované
snahy navázat hlubší vztahy selhávají, postavy jakoby
se míjely. Přesto se zdráhají tento „jejich“ svět opustit.
Tvůrci odhalují komické, absurdní, intimní a konfliktní
momenty takového soužití.
Life in a once populated community that is presented to
the viewer in a time of their decadence when only three
people live there. They escaped from a common world and
created new, safe surroundings with their own rules they
had agreed upon at the beginning. The initial foundation
idea has already disappeared but these three ones are still
staying together. Despite their common direction and
keeping rituals they are alone, repeated trials to link to
others, the characters cannot meet. However, they refuse to
leave “their” world. The authors discover comical, absurd,
intimate and clashing moments of such a relationship.
12
55 min cena / price 100 / 150 Kč
představení je součastí projektu Nová Síť 2010
this performance is part of the New Web 2010 project
foto Vojtěch Brtnický
Wait Wait Wait Zločin a trest St 24. 2. / 18:00 / Studio [email protected] – Hala 30
CRIME AND PUNISHMENT
Pohybová skoroopera pro jednoho tanečníka / a physical semi-opera for one dancer
NANOHACH & Jan Komárek
scénář, libreto, choreografie, design a režie / screenplay, libretto,
choreography, design and direction Jan Komárek hudba / music Michal Nejtek
pohybová spolupráce / choreographic cooperation Marta Trpišovská tvorba
a interpretace / interpretation Honza Malík zpěv / singing Petra Janková,
Dominika Divišová, Lenka Suchánková (živě / live) dirigent, piano, preparované
piano, sampler, melodica, perkuse / piano, prepared piano, sampler, melodica,
percussion Michal Nejtek (live) perkuse a preparovaná kytara / percussion
and prepared guitar Jan Komárek (live) kostýmní spolupráce / costumes
Mariana Novotná technická spolupráce / technical support Nathan Poetzscher
production / produkce Radka Labendz & NANOHACH o. s. public relations
Hana Kubáčková premiéra / premiere May 28 2009, Studio [email protected] – Hala 30
podpořili / supported by Hlavní město Praha, MK ČR and [email protected] o.s. mediální
partneři / media partners Nový Prostor and Taneční actuality
80 min cena / price 100 / 150 Kč
Nekompromisně intenzivní, obrazové taneční sólo
s živou hudbou a zpěvy, koncipované jako teatrální,
poetická koláž, vsazená do industriálního prostředí,
kde se abstrakce a drama prolíná s jemnocitem i lehkou
nadsázkou. NANOHACH tímto vyjímečným projektem
navázali na spolupráci s všestranným umělcem Janem
Komárkem, který minulý rok vytvořil s Honzou Malíkem
představení DeRbrouk nominované na Cenu Sazky za
interpretaci. Tentokrát setkání vyústilo v neobvyklý
tanečně-divadelní projekt na motivy románu F. M. Dostojevského Zločin a trest.
Non-compromisingly intensive, visual dance solo with live
music and singing designed as a theatrical poetic collage
put into an industrial environment where abstraction
and drama meet subtlety and exaggeration. NANOHACH
followed their cooperation with the extraordinary artist
Jan Komárek who created this genuine theatre-dance
project based on Dostoyevsky’s masterpiece Crime and
Punishment.
DNA helix – SHOWCASE
V sezóně 2009–2010 Nová síť pořádá komplexní, mezinárodní projekt na poli nového
divadla – Development of New Art (DNA), na němž se podílí následující partnerské
organizace:
In 2009–2010 the New Web is organizing the first international project in the field of
new theatre – Development of New Art (in short DNA) in cooperation with the following organizations:
– Entré Scenen (DK)
DNA LAB
workshop festival ve Varšavě se zaměřením umění ve veřejném prostoru
workshop festival in Warsaw focused on art in public space
DNA MATRIX
představuje vznik nového koprodukčního představení pod vedením režiséra Bojana
Jablanovce (SLO) a 4 rezidence pro umělce (PL, DK, CZ, SLO)
represents the new coproduction performance directed by Bojan Jablanovce (SLO) and
four residencies for artists (PL, DK, CZ, SLO)
DNA HELIX
síť festivalů nového divadla (SK, CZ, HU, DK)
a network of festivals of new theatre (SK, CZ, HU, DK)
DNA CODE
cirkulace představení mezi jednotlivými partnery
circulation of performances among particular partners
13
– L1 (HU)
Projekt DNA má čtyři části:
The DNA project has four parts:
– Katedra kultury (PL)
– A4 (SK)
– Glej (SLO)
Na zahraniční část festivalu přiváží partneři projektu DNA to nejzajímavější, co
v uplynulých letech za jejich přispění vzniklo.
For the international part of the festival the partners of the DNA will present the most
interesting work of their home production from the recent years.
Projekt je podpořen programem Evropské unie Culture a Mezinárodním višegrádským
fondem
The project was supported by the European Commission programme Culture and by the
International Visegrád Fund.
Po 1. 3. / 20:00 / Alfred ve dvoře
Dvě představení z produkce Via Negativa / Slovinsko
T wo performances produced by Via Negativa / Slovenia
CO MI ŘEKL JOSEPH BEUYS, KDYŽ JSEM LEŽEL MRT VÝ V JEHO KLÍNĚ
WHAT JOSEPH BEUYS TOLD ME WHILE I WAS LYING DEAD IN HIS LAP
Boris Kadin
Boris Kadin je všestranný a mezinárodně aktivní umě- Boris Kadin, a versatile and internationally active perlec a performer z Dubrovniku, který ve svých sólových formance artist and performer from Dubrovnik, who in
projektech často radikalizuje postavení performera. his solo projects often radicalises the artist’s position.
S Via Negativa spolupracuje od roku 2007. Boris ve své Since 2007 he has been cooperating with Via: Not Like Me,
eruptivní představivosti a výbušné povaze ve svých před- Out. By his eruptive imagination and explosive presence
staveních vždy „hledá to skutečné“. V tomto představení Boris is always “hunting for the real” in his performances.
zkoumá vazbu mezi umělcem a interpretací jeho díla In this performance he is questioning the relationship
a představuje svůj vztah ke klasifikaci, analýze a teorii between the artist and the interpretation of his art work
současného umění. Podle Kadina, každá interpretace and stages his own relationship to classification, analysis
uměleckého díla, ať už je přesná či naprosto mylná, and contemporary art theory. Every interpretation of an
obsahuje i kontext umělcova života. Představení ukazuje art work, whether it “fits” or “totally fails”, inevitably
umělce, který je zajat v pekle neustálých racionalizací comprises the artists’ context. Boris Kadin stages an arta interpretací.
ist that is trapped in the hell of constant rationalisations
and interpretations.
14
foto Marc Andrea
foto Marc Andrea
VIA NOVA – Balkan art Obě představení jsou v srbochorvatštině z českým překladem /
Both performances are in Croatian and Serbian language
with English subtitles
CO MI ŘEKL JOSEPH BEUYS, KDYŽ JSEM LEŽEL MRTVÝ
V JEHO KLÍNĚ / WHAT JOSEPH BEUYS TOLD ME
WHILE I WAS LYING DEAD IN HIS LAP
vytvořeno na základě materiálů z představení OUT (Via Negativa,
2008) / based on material from performance OUT (Via Negativa,
2008 autoři / created by Boris Kadin a Bojan Jablanovec
text B. Kadin, B. Jablanovec hraje / performed by B. Kadin
režie / directed by B. Jablanovec masku vytvořila / mask created by
Sanela Milošević hudbu sestavil / music selected by B. Kadin
HRA S PÁRÁTKY / GAME WITH TOOTHPICK
založeno na představení / based on performance material from
NOT LIKE ME (Via Negativa, 2007) autoři / created by Boris
Kadin, Kristian Al Droubi and Bojan Jablanovec text by B. Kadin,
B. Jablanovec hrají / performed by B. Kadin and K. Al Droubi hudbu
vybral a nahrál / music selected and directed by B. Jablanovec
video by B. Jablanovec
30 + 30 min cena / price 100 / 200 Kč
All performances produced by Špela Trošt (Via Negativa),
Co-produced by Glej Theatre Ljubljana, financed by Ministry
of Culture of the Republic of Slovenia and the Department of
Culture of the City of Ljubljana.
HRA S PÁRÁTKY / GAME WITH TOOTHPICKS
Boris Kadin & Kristian Al Droubi
Hlavní téma performance je vnímání uměleckého díla
jeho vztah ke kritice. Umělec je osudně spojen s odpovědností k sobě samému tím, že vnímá odraz svého
poselství, který se k němu vrací. Hra s párátky je představení o porozumění sobě samému, které má právo
vycházet z vnějšku i z vnitřku. Performeři přijímají dvě
radikálně odlišné pozice v tomto zvratu: zatímco Kristian
Al Droubi stále setrvává na hře jako takové a chápe ji
doslovně, Boris Kadin vystupuje ze hry a hraje pouze
hru o hře pro hru samou. Nejzajímavější je setkání mezi
vnitřním a vnějším – ale jizva při tomto křížení se otevře
pokaždé znovu.
The main theme of the performance is the perception of an
art work and its relationship with the critique. The artist
is fatally connected to the response to his work, because
he sees his message reflected back to him. Game With
Toothpicks is a performance about self understanding
that takes upon itself the right to deal with “exterior” as
if being its “interior”. The performers adopt two radically
different positions: while Kristian Al Droubi still persists
in the game as such and perceives it literally, Boris Kadin
steps out of the game and plays only the game about the
game and because of the game. In spite of all this, the
most interesting thing is the meeting point between the
exterior and interior – and the wound that this cris-cross
opens again every time.
foto Dávid Augustín
P.A.T. – Louise Bourgeois
Sláva Daubnerová, Eduard Kudláč
„Existenci bolesti nemožno popřít. Vím, že nemůžu udělat “The existence of pain cannot be denied. I know I can’t
nic, abych bolest odstranila anebo potlačila. Nemůžu do anything to eliminate or suppress it. I can’t make it
zařídit, aby zmizla, zůstane tu navždy.“(Louise Bour- disappear, they’re here to stay.” (Louise Bourgeois, On
geois, O celách, 1991) Scénický koncept pro jednoho Cells, 1991) The scenic concept comes out of numerous
herce s pracovním názvem „Cely“ vychází z početných written and spoken commentaries, interviews and personal
písemných a ústních komentářů, rozhovorů především diaries, the records of the artist Louise Bourgeois. A cell is
soukromých deníkových záznamů výtvarničky Louise a piece of space that offers solitude. A cell is a restricted
Bourgeois. Cela je prostor poskytující samotu. Cela je place, a compelled prison or a self-imposed escape. A cell
ohraničený prostor, je vynuceným vězením anebo dob- is a meeting point, a spot of one’s encounter with one’s
rovolným únikem. Cela je místo setkání sama se sebou, self and with memories projecting the present.
se vzpomínkami projektujícími současnost.
15
Po 1. 3. / 18:00 / Roxy/NoD
slovensko / slovak republic
scénář / script Sláva Daubnerová, v textu jsou použité fragmenty
z deníků a zápisků Louise Bourgeois / Text fragments taken from
the diaries and notes of Louise Bourgeois hudba / music Coil,
Steve Reich, Marc Behrens dramaturg / dramaturgy Eduard Kudláč
výtvarný koncept / visual concept Sláva Daubnerová a Eduard Kudláč
zvuk světla / sound, lights Viliam Daubner produkce / production
P.A.T scénický koncept a režie a hraje / scenic concept, direction,
cast Sláva Daubnerová premiéra / premiere 16. September 2006
A4 nultý priestor Bratislava / 16 September 2006 A4 zero Space
Bratislava / www.pat.sk
50 min cena / price 100 / 200 Kč
foto Thomas Petri
CELY / CELLS AN ASSISTED SOLO # 3 Út 2. 3. / 18:00 / Alfred ve dvoře
dánsko / denmark
WEGO
choreografka, tanečnice / choreograper, dancer
Kirstine Kyhl Andersen autor hudby a hráč na kytaru / composer
and guitar-player Niels Bjerg / www.wego.dk
podpořili / supported by Augustinus foundati
premiéra / premiere Entré Scenen November 2007
60 min cena / price 100 / 200 Kč
Sólo s asistencí # 3 je svébytný duet tanečnice a kytaristy.
A přirozeně – je zde také zesilovač, kabely a mikrofon.
Přání asistovat jeden druhému a zmatky mezi tím, kdo
asistuje komu, jsou vyjádřeny v humorných, půvabných
a, místy také, ve vážných scénách. Dva performeři představují netradiční portrét nestandardního páru.
WEGO je hudebně-taneční skupina složená ze čtyř
tanečníků a čtyř hudebníků z různých zemí. Členové
vytváří performance, které kloubí koncert se současným tancem.
Představení zvítězilo v roce 2005 choreografické soutěži
„Dansolution“ v Kodani 2005.
An assisted solo # 3 is a sort of duet for a dancer and
a guitarist… of course there’s also the amplifiers, a guitar
stand and all the cables and a microphone.The wish to
assist each other and the confusion about who is expected
to assist whom is expressed in humoristic, graceful and at
times tragic scenes. The two performers present a curious
portrait of an unusual couple.
WEGO is a different kind of band with four dancers and
four musicians, from four different countries. The members create performances that are a mix of a concert and
a modern dance.
Winner of the choreography competition “Dansolution”
in Copenhagen 2005
Maďarsko / Hungary
EGOES
Titul slavné knihy Erica Berneho je „Co řeknete potom,
když řeknete dobrý den?“ Sami sebe jsme se ptali: co je
druhý tah po tom prvním? A co je třetí? A čtvrtý?
Egoes je průvod mezi dvěma lidmi, kteří mohou být
součástí jedné bytosti.
The title of Eric Berne’s famous book is: “What do you
say after you say hello?” We asked ourselves: what’s
your second move after the first? And what’s the third?
And the fourth?
Egoes is a parade between two people who could be parts
of the same being.
Still „Marta Ladjanszki znovu experimentuje a vytváří na “Marta Ladjanszki is experimenting again drawing
maďarské taneční scéně něco zajímavého a unikátního.“ up something exciting and unique in the Hungarian
(Agota Sesztak)
contemporary dance scene.” (excerpt by Agota Sesztak)
“Už samotný titul Still je velmi obrazný a dokazuje ke “Already the title Still itself is highly imaginative referring
sklonu k naprosté pasivitě a neschopnosti komunikovat… to being totally passive and unable to communicate...
Stále ukazuje situaci, kde aktivní půlka vysílá každou Still shows a situation, where the active half is sending
zprávu, gesto, emoci do nikam a bez očekávání jakékoli every message, gesture, emotion into nowhere without
reakce; co víc, tento stav je definitivní a nezvratný.“ (Agnes even hoping for a reaction; what is more, this state is
Veronika Toth)
definitive and irreversible.” (excerpt by Agnes Veronika
Toth)
16
foto Edit Kozar
foto György Jókúti
L1 independent Út 2. 3. / 20:00 / Studio [email protected] – Hala 30
dancers’ partnership
EGOES
choreografie / choreography Gyula Berger skladatel / composer
Ernő Rubik kostýmy / costumes Butterfly světla / light Ferenc
Payer účinkují / performers Katalin Kovács, Noémi Kovács
premiéra / premiere 7. 3. 2008, National Dance Theatre
podpořili / supported by L1 Independent Dancers’ Partnership,
Ministry of Education and Culture, National Cultural Fund, Port.hu,
Bakelit Muli Art Center
16 min
STILL
koncept, režie / concept, director Ladjánszki Márta
choreograf / choreography Ladjánszki Mártaand the performers
tančí / dancers Garai Júlia és Varga Zsolt hudba / music montage by
Varga Zsolt kostými / costume Butterfly podpořili / main supporter L1
Independent Dancers’ Partnership supported by OKM, NKA, Bakelit
M.A.C. / www.ladjanszki.hu premiéra / premiere in 2008 Budapest
30 min
YOU ARE BEING SO STRANGE TODAY
choreograf / choreographer Réka Szabó tančí / dancer Zsófia Tamara
Vadas hraje / musician Hunor G. Szabó vizuální design / visual design
Kiégő Izzók zvláštní poděkování / special thanks Michaela Pein
podpořili / supporters L1 DanceLab, OKM, Marland KFT, tancelet.
hu, szinhaz.hu mediální partner / media partner Fidelio Súgó / www.
thesymptoms.hu, [email protected] premiéra / premiere Budapest
15 min
You Are Being So Strange Today
Energický vizuální tým: proradný hudebník, který ale
tropí spíš hluk, a tanečnice s problémy s váhou, tito dva
si pokládají otázku: Jak být stínem toho druhého?
Improvizovaný duet pro tanečnici a hluk-debníka You
Are So Strange Today byl pozván na Nu Dance Festival
v Bratislavě, Mood Ride Festival v Košicích a do řady
maďarských kulturních center, např. do muzea Vasarely
nebo do Muzea výtvarných umění v Budapešti.
cena vstupenky za 3 představení
price for 3 performances 100 / 200 Kč
A hard-hitting visual team, a twisted noisemaker-musician,
and a dancer with a weight problem ponder the question:
How to be one’s own shadow?
An improvising duet composed for a dancer and a noisist,
You Are Being So Strange Today has been invited to the
Nu Dance Festival in Bratislava, the Moon Ride Festival
in Košice, and to Hungarian venues such as the Vasarely
Museum and the Museum of Fine Arts in Budapest.
OFF PROGRAM
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ /OPENING PART Y
St / Wed 24. 2. / 18:00 / [email protected] – Hala 30
výstava fotografií – „posedlost“
photo exhibition – „obsession“
Alfred ve dvoře
SBAL HO / JÍ / TO!
TAKE HIS / HER / ITS BREATH!
So / Sat 27. 2. / 11:00 / Roxy/NoD
Seznamka projektů, příležitost představit sebe, svůj projekt, skupinu, organizaci či
prostor. Během 5 minut můžeš člověka na druhé straně stolku uhranout, svést, okouzlit,
naštvat, inspirovat nebo navždy získat. Záleží jen na Tobě. / A project’s speed dating,
a chance to present yourself, your project, group, organization or place. In five minutes
you can cast your charm on the other person at the table. You can bewitch them, make
them sad, happy, angry, inspire them or win their heart. It’s up to you!
Pouze pro přihlášené účastníky / For registred participants only
(Hlaste se k účasti na / Apply for participation on > www.malainventura.cz).
17
Výstava divadelních fotografií Petra Kudláčka. Fotografie jsou z představení, která
vznikla v divadle Alfred ve dvoře v roce 2009. / Exhibition of stage photographs by
Petr Kudláček. The photographs were taken in the Alfred ve dvore theatre in 2009
of projects supporting independent art, new theatre, arts management and creative culture
will introduce four presentations from the Czech Republic and Slovakia that contributed to
development of culture and art last year: D.N.A., KoresponDance, Anténa, To Culture with
love. Management. Candidacy of Pilsen town fot a title European Capital of Culture.
Cenné papíry na doručitele /
Bearer Securities Delivery
INTERAK TIVNÍ HAPPENING / INTERACTIVE HAPPENING
Čt / Th 25. 2. / 16:00–18:00 / Pasáž Burzovního paláce / Arcade
(vedle OD Kotva, mezi Rybnou a Revoluční / next to the Kotva shopping centre
between the Rybná and Revoluční street)
Inc./ Jolana Teuberová, Vladimír Burian, Petr Šourek
Cenné papíry na doručitele jsou neomezeně převoditelné, a to pouhým předáním.
Takové jsou i akcie firmy, která od pražského magistrátu získala zakázku na Opencard.
Předání se uskuteční za vaší účasti beze svědků. / Bearer securities are completely
negotiable and they are transferred by delivering the instrument from person to person.
Take part in a delivery that must be made without witnesses.
Sestřih z akce na party v / Montage from the event on the party in > Bio OKO 27. 2.
PREZENTACE /PRESENTATION
Pá / Fri 26. 2. / 11:00
Dopoledne projektů zaměřených na podporu nezávislého umění, nového divadla, arts
managementu a kreativní kultury přinese prezentace z Česka a Slovenska, které přispívají
k rozvoji kultury a umění: D.N.A., KoresponDance, Anténa, To Culture with love. Management. Kandidatura města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury / A morning
FESTIVALOVÝ VEČÍREK /FESTIVAL PART Y
So / Sat 27. 2. / 22:00 / Bio OKO café
Večírky festivalu Malá inventura patří k tradičně k tomu nejživějšímu, co zimní Praha
v žánru živého umění nabízí. Letošním tématem večírku, stejně jako celého festivalu,
bude maso a masově-divadelní nářez. Součástí programu bude hutný masitý guláš,
masáže a masový zájem vyvolá i tombola. V zákoutích kavárny Bia OKO, kde se letošní
party koná, si hosté večírku budou moci dopřát i nějaké privátní sado-maso. Večírek
roztančí Vaše oblíbená hudební skupina milo (www.milo.cz). Hudební i jídelní menu
i pro vegetariány!! / Small Inventory festival parties belong traditionally to the most
lively events of winter Prague in the genre of live art. This year’s party topic, the same
as the motto of the festival, is meat and meating theatre – real theatre cuts. In the
program you will find a goulash, massages and our tombola will meat a great success
as well. In the hidden meating points of the Cine-OKO café you will be invited to private
SM encounters. The party will swing in the tunes of Your Favourite Music Band milo
(www.milo.cz) Menu of the day and of the music for vegetarians as well.
NOVÁ SÍŤ – nová krev na scéně
NEW WEB – New blood on the stage
Nová síť od roku 2004 provozuje stejnojmenný projekt pro podporu autorské scénické tvorby, úzkou spolupráci menších regionálních kulturních organizací na
bázi networku, decentralizaci kulturních aktivit a rozvoj infrastruktury v oblasti
kulturních neziskových organizací.
In 2010 New Web:
– shields financially and organisationally, administrates and promotes these performances selected in a concurs.
The Amnesic Days of the Polar Nights (Ioana Mona Popovici), Simple Tragedy
(Kristýna Taüblová), Magnet (Jana Vrána), Little Man (HoME Theatre), The Drain
(Vojta Švejda, Jan Kalivoda), Unicorn (Spitfire company), Wait Wait Wait (Helena
Arenbergerová, Thomas Steyaert, Anna Synková), as a bonus there is the 2009
Sazka Award Winner, Da Capo (Kateřina Stupecká)
– organises the Prague showcase festival Small Inventory and touring festival Big
Inventory in Czech regions:
– The Small Inventory is a Prague show case of new theatre presenting in several days
the most interesting projects of the past year from the New Web selection and from the
production of Prague partner theatres. In 2010, as the previous editions as well, the Small
Inventory will be followed by the Big Inventory tour festival. In 2010 the Big Inventory
festival will be presented in these cities in cooperation with these organisers:
Olomouc (along with Divadlo hudby and culture centre Konvikt), Plzeň (along with
culture centre Johan), Hradec Králové (along with Poco a poco animato), Liberec
(along with Divozemí , Brno (along with Rept and National Theatre Brno)
– initiates and organises the international project Development of New Art (DNA) supported
by the European Commission programme Culture and International Visegrád Fund.
– offers residencies for artists every year
– organises long term educational programmes for regional cultural promoters of
strategic thinking in culture stimulating Czech NGOs to create their cultural strategies
and plans
18
Nová síť v roce 2010:
– zajišťuje administrativní, produkční, organizační i finanční zázemí spojené s reprizováním 8 výjimečných projektů, které zvítězily ve výběrovém řízení:
The Amnesic Days of the Polar Nights (Ioana Mona Popovici), Jednoduchá tragedie (Kristýna Taüblová), Magnet (Jana Vrána), Malý člověk (HoME Theatre),
Sifon (Vojta Švejda, Jan Kalivoda), Unicorn (Spitfire company), Wait Wait Wait
(Helena Arenbergerová, Thomas Steyaert, Anna Synková), Da Capo (vítěz Ceny
Sazky 2009, Kateřina Stupecká)
– organizuje festival Malá inventura v Praze a navazující putovní festival Velká
inventura v českých regionech:
Olomouc (s Divadlem hudby a Konviktem o. s.), Plzeň (s kulturním centrem Jo- han o. s.), Hradec Králové (s o. s. Poco a poco animato), Liberec (s o. s. Divozemí),
Brno (s o. s. Rept a Národním divadlem Brno).
– je iniciátorem a hlavním organizátorem mezinárodního projektu Development of
New Art (DNA), který podpořil program Evropské komise Culture a Mezinárodní
višegrádský fond.
–nabízí každoročně rezidenční pobyty pro umělce
–organizuje umělecké workshopy
–pořádá dlouhodobý kurz vzdělávání regionálních kulturních manažerů Strategické myšlení s cílem vytvořit strategie pro konkrétní kulturní organizace v českých
regionech
Starting 2004 New Web realises a project under supporting cooperation of authorial stage
work, close cooperation of regional cultural organisations in a form a of a network, decentralisation of cultural activities and development of infrastructure in the field of cultural
NGOsNew Web works with regional partners to support artists, select performances and
distribute them in the Czech Republic and abroad. Up to now there are more than fifteen
partner organisations joined by New Web so there is a real web between artists, authors,
culture managers and theatre-goers in the whole Czech Republic joined together.
www.novasit.cz
Nová síť o. s., Veverkova 28, 170 00 Praha 7
tel, fax: + 420 233 376 985
PARTNERSKÉ ORGANIZACE
PARTNER ORGANIZATIONS
[email protected] o. s.
www.altart.cz
EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR ROXY / NoD
www.roxy.cz
19
[email protected] o. s. je otevřené společenství působící v současném a alternativním umění,
podporující nezávislé umělce z oblasti pohybového alternativního divadla a současného tance. Vytváří podmínky k jejich profesnímu růstu svými projekty: Studio
[email protected] – Hala 30: prostor pro individuální výzkum, nastudování nových projektů,
rezidence, prezentaci autorských experimentů a work in progress prací, profesionální
tréninky, odborné semináře, mezinárodní spolupráci; Kašparův kolínský Mimoriál:
regionální festival pohybového a nonverbálního divadla; HYBAJ HO!: propojuje
českou a slovenskou kulturu prostřednictvím veřejné prezentace představení, vzdělávacích činností a mezikulturním dialogem.
[email protected] non-governmental organization is a free community working in the field of
contemporary and alternative art supporting independent artists working in the fields
of movement, alternative theatre and contemporary dance. We attempt to create space
for their professiona progress by projects: Studio [email protected] – Hala 30: provides space for
individual research, rehearsing of new projects, residences, work in progress presentations, skill trainings sessions and seminars; Kašparův kolínský Mimoriál: regional
festival of movement and nonverbal theatre; HYBAJ HO!: working on the interconnection between Czech and Slovak culture by means of live presentations, seminars
and intercultural dialogue
actively cooperate. Presenting a wide range of contemporary dance, theatre, music,
film and multimedia performance, Archa Theatre also strives to present its own projects
showcasing diverse innovative ideas and progressive theatrical forms on an international
scale. For 15 years Archa Theatre has presented the public with a host of important Czech
and foreign artists while at the same time creating a wide array of its own projects.
divadlo archa www.archatheatre.cz
Divadlo archa bylo otevřeno v roce 1994 a během 15 let své existence přivítalo na své
„palubě“ řadu osobností domácího i světového umění. Svou výjimečnou dramaturgií,
inovativními projekty přesahující umělecké žánry i nadstandardním technickým
zázemím si Archa nejen v České republice získala pověst významné progresivní scény.
Divadlo Archa nemá stálý soubor a pracuje na principu produkčního domu, který
poskytuje umělcům produkční i technické zázemí pro jejich tvorbu. Tento způsob
práce umožňuje jednak vznik vlastních divadelních, tanečních či hudebních projektů
či koprodukcí, ale také hostování domácích i zahraničních souborů.
The archa theatre is a unique cultural scene in the Czech Republic. Archa Theatre is
a dynamic place where artists and companies from around the world can meet and
Experimentální prostor Roxy / NoD je specifickým místem v centru Prahy, které vytváří
podmínky pro umělecký a společenský experiment skrze tři svébytné dramaturgie.
Prostor, jehož univerzálnost nabízí nepřeberné možnosti uměleckého vyjádření,
využívá jednotlivé dramaturgie jako zastřešující principy s maximální otevřeností ke
všemu inovativnímu, netendenčnímu a experimentálnímu. Pod supervizí dramaturgů
NoLabu, Galerie, Teatra a BiaNoD vznikají aktivity, jejichž specifičnost a tendence
k experimentu je zásadním přínosem pro českou kulturní platformu.
The experimental venue Roxy / NoD in the centre of Prague creates conditions for an artistic and social experiment through four independent dramaturgies. The versatile venue
offers inexhaustible possibilities for artistic expression and uses individual dramaturgies
as common principles with total openness to anything innovative, non-tendentious and
experimental. The specific nature and experimental tendencies of activities performed
under the supervision of the NoLab, Galerie NoD, Teatro NoD and BioNoD dramaturges
make a significant contribution to the Czech cultural platform.
MeetFactory
www.meetfactory.cz
MeetFactory vytváří v Praze novou platformu uměleckého provozu a otevírá
možnost k navázání spolupráce s představiteli mezinárodních kulturních institucí. Chce tak zacelit nedostatek v oblasti současného umění a iniciovat kulturní dialog, který je přirozeně od naší země očekáván. Základním cílem je rozvíjet a provozovat umělecké centrum prolínajících se žánrů a tvůrčích skupin Divadelní dramaturgie si klade za cíl propojovat českou a mezinárodní divadelní
scénu a překračovat tradiční žánrové omezení směrem k žánrovému a oborovému
PARTNERSKÉ ORGANIZACE PARTNER ORGANIZATIONS
NABLÍZKO
www.nablizko.cz
NABLÍZKO o. s. od roku 1999 podporuje nezávislou uměleckou scénu. Produkuje
i koprodukuje nové projekty, zaštituje stávající a podílí se na rozvoji současného
nového umění. Úzce spolupracuje s Monstrkabaretem Freda Brunolda. Společně uvádějí již 10. jubilejní pokračování čtené divadelní rošády JOŽKALIPNIKJEBOŽÍČLOVĚKANEUMÍLHÁT!
Since 1999 NABLÍZKO o. s. supports independent art scene. NABLÍZKO supports and
co-produces new projects, covers those existing ones and assists on the development
of new art. NABLÍZKO cooperates closely with the Fred Brunold’s Monster-cabaret.
Together they present the 10th anniversary rendition of semi-staged theatre parade
JOSHKALIPNIKISADIVINEPERSONANDDOESNOTKNOWHOWTOLIE!
20
prolínání. Stěžejní jsou autorské projekty a spolupráce zahraničních a českých
tvůrců s plným využitím rezidenčního zázemí, které je pro mezinárodní divadelní
práci jedinečným předpokladem.
MeetFactory creates a new artistic platform in Prague that will offer direct contact with
visual artists and will open the possibility of establishing cooperation with representatives of other international cultural institutions, creating a greatly needed platform
which has been lacking in the Czech contemporary art scene. MeetFactory would like to
initiate a cultural dialogue that is expected from our country. It intends to support and
develop contemporary art and culture in general, aiming to emphasize visual arts and
its direct contact to the public. Our dramaturgy aims to put the Czech theatre scene into
the international context and to recreate traditional theatre forms to combine genres
and art cathegories The original theatre projects based on international collaboration
are coming out of the facilities of our residential program.
MOTUS
DIVADLO PONEC
www.alfredvedvore.cz
www.divadloponec.cz
Motus vznikl v roce 2001, aby zcela unikátní dramaturgií naplnil obnovený provoz
divadla Alfred ve dvoře. Divadlo záměrně nezaložilo umělecký soubor a funguje
jako produkční dům. Poskytuje prostor pro tvorbu umělců a skupin na jednotlivých
nových autorských projektech. Posláním o. s. Motus je vytvářet produkční zázemí
pro rozvoj kreativity, aktivně usilovat o zlepšování podmínek pro práci začínajících
umělců, podporovat neobvyklé tvůrčí počiny a přibližovat nové umělecké trendy
širší veřejnosti.
The Motus association was founded in 2001 to present unique performance project
programming in the newly reopened Alfred ve dvoře theatre. A deliberate decision was
made not to found a permanent artistic company for the theatre, making it instead
a space open to projects by various artists and companies, usually for the development
of new creation-based works. Motus’ mission is to create a production framework for
creative development, to actively improve beginning artists’ work conditions, to support
unusual creative activities, and to bring new developments in art closer to audiences
and the general public.
Divadlo ponec, provozované občanský sdružením Tanec Praha, se poprvé otevřelo
divákům v roce 2001. Je koncipováno jako divadlo s vlastnostmi tanečního sálu.
Jeho dramaturgie i provoz soustavně věnují pozornost soudobému tanci a tanečnímu divadlu. Podporuje všechny inspirativní přesahy k jiným žánrům, alternativám
a scénickým technologiím, které jsou generovány současným uměním. Divadlo
Ponec do jisté míry supluje neexistující institucionální zázemí tvůrčích skupin
současného tance a snaží se choreografům nahradit chybějící profesionální zázemí.
Ponec nemá vlastní soubor.
The Ponec Theatre, operated by the Tanec Praha civic association, was first opened to the
public in 2001. Its dramaturgy and activities have systematically focused on contemporary
dance and dance theatre. It continously supports relations to other genres, alternatives
and scenic technologies, which are generated by contemporary art. The Ponec Theatre
functions, to a certain extent, as a substitute for a nonexisting institutional background
for contemporary dance groups. It tries to make up for the lack of professional background
to choreographers. The Ponec Theatre does not have its own ensemble.
festival je součástí / festival is a part of
festival pořádá / festival organiser
21
ve spolupráci s / in cooperation with
festival podpořili /supported by
dále podpořili / further supported by
mediální partneři / media partners partneři festivalu /partners
Kupujte Nový Prostor,
staňte se stálým zákazníkem
svého prodejce!
METAMORPHOSIS
prodej a aranžování květin / flower arranging
pro všechny příležitosti / for all your events
dovážka květin po celé ČR / delivery of flowers
all around Czech Republic
Haštalská 3, 110 00 Praha 1
Tel: +420 224 817 087
praktické informace
useful information
ALFRED VE DVOŘE / ALFRED in the courtyard THEATRE
Františka Křížka 36, Praha 7
www.alfredvedvore.cz
23
rezervace/ reservations email: [email protected], tel.: 775 186 860
předprodej / advance tickets at Pokladna Divadla v Celetné, Celetná 17,
Praha 1, Po–Pá 10–19:30h, So, Ne 12–19:30h / Celetná Theatre, Box office,
Celetná 17, Prague 1, Mon–Fri 10am–7:30pm, Sat, Sun 12am–7:30pm; Bio Oko,
Fr. Křížka 15, Praha 7, Po–Ne 17:00-21:00 / Bio Oko Cinema, Fr. Křížka 15,
Prague 7, Mon–Sun 5pm–9pm; Knihkupectví Polí Pět, Dittrichova 13, Praha 2
Po–Pá 10–18h / Polí Pět Bookstore, Dittrichova 13, Prague 2, Mon–Fri 10am–6pm
doprava / how to get there Metro C – Vltavská, tram 1, 15, 12, 14, 17, 25, 26 – zastávka / stop Strossmayerovo náměstí, Kamenická nebo Veletržní
the beginning of the show. doprava / how to get there zastávka Lihovar – Jděte
podél tramvajových kolejí směrem na Barrandov, přejděte přes most a pak po silnici dojděte přímo k budově MeetFactory. Cesta od zastávky trvá přibližně 4 minuty.
Tramvaj: č. 12, 14, 20, 54 (2 zastávky od Smíchovského nádraží směrem od centra).
Autobus: č. 129, 172, 196, 197, 198, 199, 204, 241, 243, 244, 246, 248, 253, 314,
317, 318, 320, 321, 338, 361, 390, 501, 507. Loď: P3, nalodíte se ve Žlutých lázních
(tram. zastávka Dvorce) / Lihovar Stop Station – Follow the tram tracks heading to
Barrandov, cross the bridge and then follow the road up to the MeetFactory building.
The trip should take you approximately 4 minutes. Tram: No. 12, 14, 20, 54 (2 stops
from Smíchovské nádraží going away from the centre) Bus: No. 129, 172, 196, 197,
198, 199, 204, 241, 243, 244, 246, 248, 253, 314, 317, 318, 320, 321, 338, 361, 390,
501, 507 Boat: P3, board the ship at Žluté lázně (tram stop Dvorce)
STUDIO [email protected] – HALA 30 / STUDIO [email protected] – HALL 30
U výstaviště 21, Praha 7
www.altart.cz
rezervace / reservations [email protected], tel. +420 775 194 365
doprava / how to get there tram 12, 14, 17, zastávka Výstaviště – Vchod do areálu
černou branou mezi autobazarem a obytným blokem, následujte tabulky: Studio
ALTA / Tram 12,14,17, stop U výstaviště – Entrance through the black gate between the car showroom and the building block, follow the orange marks for Studio
ALTA.
Meetfactory, o.p.s.
Ke Sklárně 15, Praha 5
www.meetfactory.cz
rezervace/ reservations +420 251 551 796
předprodej / advance tickets at V době trvání výstav vždy od středy do neděle od
15:00 do 20:00. Před divadelním představením vždy hodinu před začátkem. / Ticket office is open on Wednesdays to Sundays from 3pm to 8pm and one hour before
EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR ROXY / NoD
EXPERIMENTAL VENUE ROXY / NoD
Dlouhá 33, Praha 1
www.roxy.cz
rezervace / reservations [email protected]
předprodej / box office 2 hodiny před začátkem představení / 2 hours before
performance doprava / how to get there metro B – Náměstí republiky, tram 5, 8,
14, 26 – zastávka / stop Dlouhá třída
DIVADLO PONEC / PONEC THEATRE
Husitská 24A/899, Praha 3
www.divadloponec.cz
rezervace / reservations [email protected],
Po–Pá: 9:00–17:00 na tel.: +420 224 817 886, 17:00–20:00 na tel.
+420 222 721 531 / Mon–Fri: 9am–5pm: +420 224 817 886, 5pm–8pm: +420 222 721 531 pokladna / box office Po–Pá 17:00–20:00 a jednu hodinu před začátkem představení / Mon–Fri 5pm–8pm and 1 hour before the start of performances doprava / how
to get there metro C – Florenc, bus 133, 175 – zastávka / stop U Památníku
praktické informace
useful information
NABLÍZKO o.s.
www.nablizko.cz
rezervace / reservations [email protected] +420 777 929 099
Divadlo NABLÍZKO hraje v / NABLÍZKO Theatre presents at STUDIO [email protected] –
HALA 30 / STUDIO [email protected] – HALL 30 viz informace u jednotlivých prostorů / see
information aboveand below
otevřeno v průběhu celého festivalu
open during the run of the festival
BIO OKO je oficiálním meeting-pointem pro hosty i diváky festivalu Malá inventura,
sídlí zde Guest centrum Malé inventury, kde získáte všechny potřebné informace.
Místo pro setkání, oběd, večeře, festivalovou party, setkání s jinými festivalovými
hosty a především s festivalovým duchem! / BIO OKO is the official meeting point
for both performers and audience at the Small Inventory Festival. Small Inventory
Guest Centre is here with all the information you need. A place to meet people, to have
lunch, dinner, and party. You will be able to meet other festival guests and experience
the festival spirit.
24
Divadlo ARCHA / ARCHA THEATRE
Guest centrum Na Poříčí 26, Praha 1
www.archatheatre.cz
rezervace [email protected], +420 221 716 333
reservations [email protected], +420 221 716 333
pokladna / box office Po–Pá 10–18:00 a vždy 2 hodiny před začátkem představení / Mon–Fri 10am–6pm and always 2 hours before the start of performances
doprava / how to get there metro B – Náměstí republiky, C – Florenc, tram 3, 8, 24,
26 – zastávka / stop Bílá labuť

Podobné dokumenty

2016 – Jarní Farníček - Římskokatolická farnost Knínice u Boskovic

2016 – Jarní Farníček - Římskokatolická farnost Knínice u Boskovic A jsou to slova nám, zdeptaným vším tím špatným, co je kolem nás a stejně tak i v nás. Dnešní den je určený nám. My jej máme prožít. My máme přijmout Boží milosrdenství. My se máme uvidět novýma oč...

Více

Superbolt - Nord-Lock

Superbolt - Nord-Lock po celém světě. Naše vícešroubové předepínací prvky vám nabízejí způsob, jak jednoduše, levně a efektivně utahovat šrouby, a to zejména velkých rozměrů. Vaše šroubové spoje bude možné utahovat s vy...

Více

zműna podnebí v nastávajících desetiletích nemá obdobu v

zműna podnebí v nastávajících desetiletích nemá obdobu v V˘hodou fie‰ení zmûn podnebí (tedy dlouhodobé sniÏování emisí skleníkov˘ch plynÛ) je, Ïe se tím zároveÀ fie‰í i ostatní environmentální problémy (to platí napfi. pro odlesÀování). Témûfi s jistotou lze...

Více

Katalog MI2011 - Malá inventura

Katalog MI2011 - Malá inventura Domácí úkoly z pilnosti We Love Homework

Více

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Implementujte vyspělé funkce Windows Serveru 2012 a získejte potřebné znalosti i zkušenosti pro správu pokročilých služeb a rolí tohoto moderního serverového operačního systému Tento kurz je posled...

Více

rozhovor s Pavlem Kosatíkem

rozhovor s Pavlem Kosatíkem to lidsky nedrží pohromadě, ale fakta jsem k tomu nenašel.

Více

12 stran / pages

12 stran / pages SBB 29 / STRANA 2

Více

VÝROČní ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČní ZPRÁVA ZA ROK 2011 Motus, stále věrný cíli poskytovat důstojné podmínky tvorbě umělců, si v r. 2011 zadal novou prioritu – vytvořit z divadla platformu, kde se budou tvůrci setkávat s veřejností, veřejnost s tvůrci, ...

Více