Grafická fólie 3M™ Scotchcal™ s lepidlem Comply™ série IJ170Cv3

Komentáře

Transkript

Grafická fólie 3M™ Scotchcal™ s lepidlem Comply™ série IJ170Cv3
3M Europe, platnost: listopad 2012
Grafická fólie ScotchcalTM s lepidlem ComplyTMv3
IJ170Cv3-10
Produktový list
Popis produktu
Tyto fólie jsou velmi všestranné a jako takové ideální pro značení umístěná uvnitř i venku a pro grafická
řešení na vozidlech a plavidlech.
Díky ideálním parametrům tohoto výrobku budete nyní moci svá grafická řešení určená pro vozidla a plavidla
nalepit i do různých dutin a hlubokých drážek.
3M™ Comply™ jsou kanálky pro odvod vzduchu z lepicí vrstvy, které umožňují rychlou a snadnou instalaci
grafiky bez tvorby vzduchových bublinek.
Řada výrobků Inkoustový tisk
IJ170Cv3-10
bílá, matná, lesklá, trvalé lepidlo (šedé) s kanálky
Comply™v3.
Vlastnosti
výrobku
Toto jsou typické hodnoty pro nezpracované výrobky.
Specifikaci šitou na míru vám poskytne zástupce společnosti 3M.
Litý vinyl
Fyzické vlastnosti Materiál
Lesklá
a aplikace Povrchová úprava
0,05 mm
Tloušťka (fólie)
Akrylové na bázi rozpouštědel, citlivé na tlak
Typ lepidla
Šedé
Vzhled lepidla
Papír po obou stranách potažený polyetylénem
Liner
Přibližně 18 N/25 mm
Adheze
Metoda použití
Smrštění
Teplota při aplikaci
Provozní teplota
Typ povrchu
Typ podkladu
FTM 1: sloupnutí z ochranné vrstvy v úhlu 180º, podklad: sklo; prostředí: 24 h 23 ºC/50% RV
Pouze nasucho!
Méně než 0,1 mm
FTM 14
Minimálně 10 ºC (vzduch i podklad)
-60 ºC až +107 ºC
Plochý až zakřivený, včetně nýtů a hlubokých drážek
Hliník, sklo, PMMA, PC, ABS, nátěry
PC, PETG: Je možné, že před použitím bude nutné sušit teplem.
Odstranění grafiky
Uskladnění Životnost
Podmínky uskladnění
Z povrchů doporučených pro použití fólie lze odstranit působením tepla a/nebo
chemikálií.
Výrobce nenese odpovědnost za to, jak snadno a jak rychle lze grafiku z povrchu
odstranit. Věnujte pozornost odpovídající teplotě vzduchu a podkladu.
Spotřebujte do dvou let od data výroby na originálním obalu.
Spotřebujte do jednoho roku od otevření balení.
+4 ºC až +40 ºC, mimo dosah slunečního světla, v původním obalu na čistém
a suchém místě.
Hořlavost Normy hořlavosti se v různých zemích liší. Podrobné údaje vám poskytne váš místní zástupce 3M.
3M Europe
Produktový list 170
Strana 1 z 3
Unprocessed
fóliefilm
DurabilityNeupravená
Životnost
The following
datajsou
are uváděny
given forpouze
unprocessed
film only! fólii.
Následující
údajedurability
o životnosti
pro neupravenou
3M™ MCS™ Warranty
In addition, 3M provides a warranty on a finished applied graphic within the
Záruka 3MTM MCSTM
Společnost
záruku na hotovou
framework3Mof navíc
3M™poskytuje
MCS™ warranty
program. použitou grafiku v rámci
záručního programu 3M MCS.
Climatic zones
Klimatické zóny
Graphic durability is largely determined by the climate and the angle of exposure.
Životnost
grafiky
se z velké
části
a úhlu,
podangle
kterým
Find below
a table
showing
thestanovuje
durability na základě
of a productklimatu
according
to the
of
je exposure
výrobek vystaven
vlivům
podnebí.
Uvádíme
zde
tabulku
životnosti
výrobku
podle
and the geographical location of the application.
úhlu
vystavení
vlivům podnebí
geografického
Zone
1
Northern
Europe,a podle
Italy (north
of Rome), umístění
Russia aplikace.
Zóna
1: 2 Severní Evropa, Itálie (severně od Říma), Rusko
Zone
Mediterranean area without North Africa, South Africa
Zóna 2: Oblast Středozemního moře bez severní Afriky, jižní Afrika
Zone 3
Gulf area, Africa
Zóna 3: Oblast Perského zálivu, Afrika.
Exposure
types
Typy
vystavení
vlivům
Vertical:
Vertikální:
The
facestrana
of thegrafiky
graphicje isod svislé osy
lícová
±10°
from
vertical.
odchýlena cca o 10 stupňů.
NonNevertikální:
vertical:
The
facestrana
of thegrafiky
graphicje isvíce
greater
than
10° from
lícová
než 10
stupňů
vertical
and od svislé
greater than
fromnež
horizontal.
odchýlená
osy 5°
a více
5 stupňů
odchýlená od horizontální osy.
Interior:
insidev budově
a building
direct
exposure
Interiér:
Pod Interior
pojmemmeans
interiéranseapplication
rozumí použití
bezwithout
přímého
působení
to
sunlight.
vlivů podnebí.
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zóna 1
8 years
8 let
Zóna 2
7 years
7 let
5 years
Non-verticalvenkovní
outdoorpoužití Zone 1Zóna 1
Nevertikální
exposure
Bílá
4 roky
white
4 years
Použití
v interiéru
Zóna 1
Interior application
Zone 1
Interiér
10 let
interior
10 years
Zone 2Zóna 2
Zone 3 Zóna 3
3,5 roku
3.5 years
Zóna 2
Zone 2
10 let
10 years
2,5 roku
2.5 years
Zóna 3
Zone 3
10 let
10 years
Vertical outdoor
exposurevenkovní použití
Vertikální
white
Bílá
Zóna 3
5 let
3M výslovně nedoporučuje ani nezaručuje následující druhy použití, ale pokud budete potřebovat
Omezení konečného Společnost
3M specifically does not recommend or warrant the following uses, but please contact us to discuss your needs
Limitations
of Endprojednat
své potřeby ohledně doporučení ostatních výrobků, obraťte se na nás.
použití
to recommend other products.
Uses
3M, Panaflex™,
a 3M™ and
Panagraphics™
III
Aplikace applied
grafiky to- na pružné
substratesvčetně
incl. 3M™
Panaflex™markýzy
Awninga značení
and Sign 945GPS
Facing 945GPS
3M™ Panagraphics™
III
Graphics
- flexible podklady
s pružným
podkladem
Wide Width Flexible Substrate.
- na podklady
s nízkou
nebo podklady
s nízkou
povrchovou energií
- low surface
energypovrchovou
substrates energií
or substrates
with low s nátěrem
surface energy
coating.
- na jiné
než
ploché
nebo
mírně
zakřivené/zvlněné
povrchy
- other than flat or moderate curved/corrugated surfaces.
- na natřené
nenatřené
stěny, sádrokartonové
desky
or unpainted
wallboards,
gypsum boards
and a tapety
wallpapers.
- painted nebo
- na nerezovou
ocel
- stainless steel.
- na povrchy,
nejsou
a mají
not clean
andčisté
more
thanvýraznější
moderate texturu
textured.
- surfaceskteré
- na povrchy
se
špatnou
přilnavostí
nátěru
k podkladu
- surfaces with poor paint to substrate adhesion.
- na plavidla,
když
je grafika
aplikována
pod below
hladinou
vody line.
when
the graphic
is applied
thestojaté
static water
- watercraft
- grafika
na plavidlech,
bez
zalakovaných
okrajů
- watercraft graphics that are not edge sealed.
Graphic
removal
from- ze- značek
signs ornebo
existing
graphics
thatkterá
mustmusí
remain
intact.
existující
grafiky,
zůstat
nedotčená
Odstranění
grafiky
Graphics subjected to - gasoline vapors or spills.
Grafika vystavená působení - benzínových výparů nebo vystavená postřiku benzínem
Important Notice - 3M Commercial Graphics Division products are not tested against automotive manufacturer specifications!
Důležitá poznámka - Výrobky divize komerční grafiky 3M nejsou testovány na technické specifikace výrobců automobilů.
3M Europe
3M Europe
Product Bulletin 170
Produktový list 170
page 2 of 3
Strana 2 z 3
Výroba grafiky
Ochrana grafiky může zlepšit vzhled, výkon a trvanlivost tištěné grafiky. Jakákoliv tištěná grafika vystavená
působení otěru (včetně vozidel), příliš silných čisticích prostředků nebo chemikálií musí zahrnovat grafickou
ochranu; je to podmínka poskytnutí záruky.
Kdy se má použít přetisk Viz aplikační list GPO „možnosti grafické ochrany“, kde naleznete
nebo laminační fólie další informace o výběru a použití ochranných laminačních fólií a čirých fólií, na které lze tisknout.
> Produktový list Možnosti grafické ochrany <
Přeprava hotové grafiky Naplocho, nebo navinutá stranou s grafikou směrem ven na jádru o průměru 130 mm nebo širším. Tyto metody
pomáhají zabránit zvlnění lineru nebo tomu, aby se, v případě použití, odlepila aplikační páska.
Informace
o konverzi
Tisk na tiskárně
Celkově příliš velké fyzické množství inkoustu na fólii vede k charakteristickým změnám média, přílišnému
vysychání, odchlipování laminační fólie a/nebo špatným grafickým výsledkům. Maximální celkové doporučené
pokrytí inkoustem pro tuto fólii činí 270 %.
Přiměřeně suchá grafika Nepřiměřené vysoušení může vést k poškození grafiky, včetně shrnování, zvýšeného srážení a poruch
přilnavosti, na něž se nevztahuje záruka. Věnujte tomuto procesu dostatek času a dbejte na to, aby grafika
vysychala odpovídajícím způsobem.
Fólie, které špatně vyschnou, jsou měkké a elastické a lepidlo se stane příliš agresivním. 3M doporučuje
alespoň minimální dobu vysychání 24 hodin před dalším zpracováním. Vysušte grafiku buď v rozbaleném stavu,
nebo alespoň jako volně svinutou, vzpřímeně stojící roli.
Použití
Viz produktový list ATR „doporučení k aplikační pásce“, kde naleznete informace o výběru a použití vhodných
aplikačních pásek pro tento výrobek, viz
> Produktový list „Doporučení ohledně aplikační pásky“ <
Viz aplikační list 5.1 „výběr a příprava podkladů pro nanesení grafiky“, kde naleznete obecné informace
o aplikaci.
> Aplikační list 5.1 „Výběr a příprava podkladů pro nanesení grafiky“ <
Údržba a čištění
Použijte čisticí prostředek určený pro vysoce kvalitní natřené povrchy. Čistič musí být vlhký, neabrazivní, bez
silných rozpouštědel a musí mít pH hodnotu mezi 3 a 11 (nesmí to být silná kyselina ani silná zásada).
Viz aplikační list 6.5 „Skladování, manipulace, údržba a odstraňování fólií a potahů“, kde naleznete obecné
informace o údržbě a čistění.
> Aplikační list 6.5 „Skladování, manipulace, údržba a odstraňování fólií a potahů“ <
Poznámky Tento produktový list obsahuje pouze technické informace.
Důležité upozornění Všechny otázky týkající se záruky a odpovědnosti související s tímto výrobkem se řídí podmínkami prodeje,
případně podle platného zákona.
Před použitím musí uživatel určit vhodnost výrobku pro jeho požadované nebo zamýšlené použití a uživatel
přebírá veškerá rizika a jakoukoliv odpovědnost s tím související.
Další informace Navštivte webovou stránku místní pobočky na www.3M.cz/grafickareseni, kde získáte další:
- informace o záruce 3M™ MCS™ a záruce kvality 3M Performance
- další aplikační listy
- kompletní přehled informací o výrobcích s ohledem na materiály, které nabízí společnost 3M
Divize Komerční grafiky
3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00 - Praha 4
Česká republika
www.3M.cz/grafickareseni
3M Europe
Odpovědnost za tento list nese
3M Deutschland GmbH | Safety & Graphics Laboratory
Carl-Schurz-Str. 1 | 41453 Neuss, Německo
Produktový list 170
3M, Controltac, Envision, Panagraphics, Panaflex, Scotchcal, Comply a MCS jsou ochranné známky
společnosti 3M. Všechny další ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Používání ochranných a obchodních známek v tomto listu se řídí normami platnými v USA.
V jednotlivých zemích mimo území USA se tyto normy se mohou lišit.
Strana 3 z 3

Podobné dokumenty

Stáhnout

Stáhnout Any use of this manual other than for personal consultation must be previously authorised by Roburmajitelů S.p.A. ochranných známek použitých v tomto manuálu nejsou nijak dotčena. Práva The rights ...

Více

Potahová tisková fólie 3M™ Envision™ 480Cv3

Potahová tisková fólie 3M™ Envision™ 480Cv3 nebo laminační fólie další informace o výběru a použití ochranných laminačních fólií a čirých fólií, na které lze tisknout. > Produktový list Možnosti grafické ochrany <

Více

3M™ 8150 - Clear View

3M™ 8150 - Clear View Celkově příliš velké fyzické množství inkoustu na fólii vede k charakteristickým změnám média, přílišnému vysychání, odchlipování laminační fólie a/nebo špatným grafickým výsledkům. Maximální celko...

Více

Scotchcal™ 5525 - 300

Scotchcal™ 5525 - 300 Tloušťka Životnost Teplotní odolnost Popis

Více

Soubor ke stažení

Soubor ke stažení Tuto fólii prodává společnost IGEPA www.igepa.cz tel.: 283 971 985

Více

MCS CZ

MCS CZ Smluvní podmínky platí ode dne podpisu smlouvy výrobcem grafiky a firmou 3M a trvají do 31. prosince roku, ve kterém byla smlouva podepsána. Poté budou automaticky prodlouženy po dvě následující ob...

Více