pravidla souteze.indd

Komentáře

Transkript

pravidla souteze.indd
Pravidla soutěže
o golfový vozík POWAKADDY Touch (dále jen soutěž)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Soutěže se zúčastní každá osoba starší 18 let, která v
době konání soutěže nakoupí v prodejně provozovatele
soutěže: Golf Arts s.r.o., Dělnická 46, Praha 7 (dále jen
provozovatel) golfové zboží v ceně rovné nebo vyšší než
1.500,- Kč, uschová si účtenku od tohoto nákupu a:
a) řádně, a to zejména v souladu s odst. 2 těchto pravidel, vyplní hrací kartu a
b) vhodí ji do sběrného boxu umístěného u pokladny.
Hrací kartou se rozumí karta, kterou v období od 2. 9.
2013 do 30. 9. 2013, 12. hod. obdrží kupující po zakoupení
golfového zboží v ceně rovné nebo vyšší než 1.500,- Kč v
prodejně provozovatele soutěže a která splňuje všechny
tyto náležitosti:
a) prodavač/ka ihned po nákupu kupujícímu vyplní na
hrací kartu číslo účtenky, datum a čas, kdy hrací kartu
vyplnil/a a potvrdí je svým razítkem a
b) kupující si ihned zkontroluje údaje vyplněné prodavačem/kou a po té bezchybně vyplní osobní údaje
(tzn. jméno a příjmení) a svoji odpověď na soutěžní
otázku: „Kolik golfových týček je umístěno v nádobě?“(dále jen soutěžní otázka) a hrací kartu ihned po
té vhodí do sběrného boxu umístěného u pokladny.
Za jeden nákup dle odst. 2 těchto pravidel obdrží kupující
jednu hrací kartu. Bez náležitostí hrací karty uvedených v
odst. 2 těchto pravidel není hrací karta platná a soutěžící
bude ze soutěže vyřazen! Kopírování nebo jiná reprodukce hrací karty je zakázána.
Soutěž probíhá od 2. 9. 2013 do 30. 9. 2013, 12. hod.
Poslední soutěžní den, v době od 16:00 – 16:30 hod. bude
v prodejně provozovatele soutěže uvedené v odst. 2
těchto pravidel vyhlášen výherce.
Soutěžící vhozením hrací karty do sběrného boxu umístěného u pokladny potvrzuje, že si tato pravidla před tím
důkladně přečetl a že s nimi bezvýhradně souhlasí.
Výhercem výhry - golfového vozíku POWAKADDY
Touch (dále jen výhra) se stává ten soutěžící, který:
a) na své hrací kartě odpoví nejpřesněji na soutěžní
otázku – tzn. buď přesně určí počet golfových týček
v nádobě nebo je jeho odpověď nejblíže tomuto
počtu,
b) je osobně přítomen na vyhlášení výsledků soutěže
v prodejně provozovatele uvedené v odst. 2 těchto
pravidel v době vyhlášení výherce tzn. 30. září 2013,
v době od 16:00 do 16:30 hod.
c) prokáže se platnou účtenkou, jejíž číslo je uvedeno
na hrací kartě (dále jen platná účtenka).
Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno moderátorem vyhlášení, a to tak, že po vyhlášení správné odpovědi
na soutěžní otázku, vyzve moderátor vyhlášení soutěžící-
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ho s nejpřesnější odpovědí, aby se ihned přihlásil a prokázal se mu platnou účtenkou. Pokud se vyzvaný soutěžící
ihned nepřihlásí a/nebo se neprokáže platnou účtenkou,
vypadává ze hry a moderátor pokračuje vyzváním soutěžícího s druhou nejpřesnější odpovědí, popř. třetí a tak dále,
a to až do okamžiku, kdy se právě vyzvaný soutěžící ihned
přihlásí a prokáže se platnou účtenkou.
a moderátor pokračuje vyzváním soutěžícího s druhou
nejpřesnější odpovědí, popř. třetí a tak dále, a to až do
okamžiku, kdy se právě vyzvaný soutěžící ihned přihlásí a
prokáže se platnou účtenkou.
Pokud se právě vyzvaný soutěžící ihned přihlásí a prokáže
se platnou účtenkou, stává se výhercem výhry.Výherce se
musí ihned vyjádřit ve smyslu, zda výhru přijímá, přenechává ji jiné osobě či se výhry vzdává. Pokud se výherce k
převzetí výhry nevyjádří ať v kladném či záporném smyslu,
ztrácí na výhru nárok. Pokud výherce výhru přijme nebo ji
někomu jinému přenechá, sdělí toto neprodleně moderátorovi vyhlášení.
Pokud bude více soutěžících se stejnou nejpřesnější odpovědí na soutěžní otázku, rozhoduje o pořadí, ve kterém bude
moderátor vyzývat soutěžící, datum a čas vyplnění hrací
karty dle odst. 2 těchto pravidel.To znamená, že přednost má
dříve vyplněná hrací karta.
Pokud by moderátor vyhlášení v čase vyhlašování, tzn. od
16:00 do 16:30 hod. nenalezl výherce, propadá výhra k
dobročinným účelům.
Organizátorem soutěže je provozovatel – Golf Arts, Dělnická 46, Praha 7.
Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny hrací karty, které nebudou splňovat výše deklarované
požadavky a vyhrazuje si právo rozhodovat s konečnou
platností o pravosti hracích karet.
Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého
uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže. Provozovatel si dále vyhrazuje právo soutěž a/nebo její pravidla
prodloužit, zkrátit, zrušit či jinak změnit.Výhra není právně
vymahatelná.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci.
Účastník svojí účastí souhlasí s tím, že v případě výhry
může být jeho jméno, příjmení, fotografie
a případně další údaje související s výhrou zveřejněny v
rámci inzerce provozovatele. Účastník svojí účastí souhlasí
s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly použity provozovatelem jako správcem údajů pro další marketingové účely
provozovatele, a to až do odvolání.
Více informací na tel. čísle +420 602 368 362 nebo na
www.golfarts.cz

Podobné dokumenty

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UJEP Zápis z hlasování

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UJEP Zápis z hlasování Akademický senát PřF UJEP přijal per rollam následující usnesení: AS PřF UJEP dle §27 odst. 1 písm. 1 e) zákona o VŠ schvaluje Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademic...

Více

zde - GolfCut

zde - GolfCut na Twitter. Bavíme se o jejím golfu. „Loni jsem hrála Q-school na LPGA, ale když to  nevyšlo, tak jsem zkusila projít na Ladies European  Tour. Aspoň jsem získala omezený status. Je to skvělá zkuše...

Více

vyhrajte automobil pitty cruiser - Výstava american classic cars

vyhrajte automobil pitty cruiser - Výstava american classic cars dostane při zakoupení vstupenky očíslovaný kupón, přičemž ½ tohoto kupónu vhodí do osudí, druhou ½ tohoto kupónu si uschová, kdy obě části kupónu jsou označeny stejným číslem. Každý kupón má jedine...

Více

ZDE

ZDE soutěžním webu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva podle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese Organizát...

Více