verný až na smrť

Komentáře

Transkript

verný až na smrť
VERNÝ
AŽ NA SMRŤ
Samuel Koranteng-Pipim
Z RÁJE DO RÁJE
číslo 2- 2013
ISSN 1801-0059
Časopis pro svobodný život J. J. RÁJ
Impressum:
Názov anglického originálu:
»True to Principle« (Berean Books)
Biblické citáty sú z prekladu prof. Jozefa Roháčka.
Stránkovanie citátov od EGW s anglickým názvom je podľa anglického
originálu a stránkovanie so slovenským názvom je podľa nemeckého
prekladu.
Preklad: Marian Bielik
Adresa redakce:
Vydavatelství a nakladatelství
Juřica Jaroslav - Ráj
Lubenská 630
739 11 Frýdlant n. Ostr.
Tel: 0049 8031-9412291
E-mail: [email protected]
[email protected]
IČ: 87221284
MK ČR E 15637; ISSN 1801-0059
2
VERNÝ
AŽ NA SMRŤ
Samuel Koranteng-Pipim
3
OBSAH
PREDSLOV
5
ČASŤ A
NAŠA „MORÁLNA DILEMA“ – 20 OSOBNÝCH OTÁZOK
99 odtieňov šedej: Sú všetky odpovede čierno-biele?
7
ČASŤ B
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY AKO HĽADAŤ RIEŠENIE
Ako riešime zložité otázky?
13
ČASŤ C
DÔLEŽITÉ CITÁTY Z DUCHA PROROCKÉHO NA DANÚ TÉMU
19
1. NAŠA ISTOTA
Kto nám môže pomôcť pri ťažkých etických otázkach?
2. VEĽKÝ SPOR
O čo stále ide pri konfrotácii s etikou?
3. KRITÉRIUM MORÁLKY
Môže človek vždy rozlišovať medzi dobrom a zlom?
4. NEUVERITEĽNÁ PRÍLEŽITOSŤ
Existuje vôbec v dnešnom hriešnom svete poslušnosť
prameniaca z lásky?
5. MENŠIE ZLO
Čo by sa stalo, ak by sme nemali možnosť voľby?
6. PREDPOKLADANÉ NÁSLEDKY
Čo sa deje, ak hrozia škody?
7. NIČ INÉ AKO PRAVDA
Čo s klamstvom v mene správnej veci?
8. MOTÍVY, ZÁMERY A ÚPRIMNOSŤ
Čo s dobrými motívmi a zámermi? Čo s uprímnosťou?
9. KEĎ IDE O ŽIVOT
Je záchrana života za každú cenu najvyššou prioritou?
10. BIBLICKÉ CHARAKTERY
Môžeme nasledovať ich príklad?
19
4
20
22
24
26
27
29
32
33
35
11. NÁŠ DOKONALÝ VZOR
Kto je jediným vzorom pre ľudstvo?
12. TEOKRACIA V IZRAELI
Sú ešte aj dnes záväzné občianske zákony z čias
Starej Zmluvy?
13. SILA OD BOHA
Čo robiť, ak nemáme žiadne východisko?
14. KAŽDODENNÉ VÝZVY
Čo očakáva dnes Kristus odo mňa?
15. POSLEDNÁ KRÍZA
Ako sa môžem pripraviť na záverečnú krízu?
37
39
42
44
46
5
PREDSLOV
„Pôvodná viera a zbožnosť medzi Božím ľudom môže nastať len
vtedy, keď Božiemu zákonu bude prinavrátené jeho právo a autorita.“
(Veľký spor vekov, str. 478)
Niet žiadnych pochýb o tom, že sa dnes nachádzame v čase etickej krízy.
Pôvod tejto krízy nie je ani tak v nehanebnom prekračovaní morálne
akceptovateľných pravidiel správania sa (každá generácia mala na tom
svoj podiel). Naopak, má to čoraz viac, čo do činenia so skutočnosťou - že,
v porovnaní s minulosťou, keď ľudia vedeli, čo je správne a čo nie (aj keď
napriek tomu konali nesprávne), dnes ľudia nevedia, že vôbec existuje
nejaký absolútne platný, univerzálny a morálny zákon, ktorý nám definuje
pravdu a lož, a pomocou ktorého sa môžeme morálne rozhodovať.
Práve preto argumentujú niektorí kresťania, ktorí veria v „morálnu
dilemu“, že rozhodnutia ktorých základom je morálka, nie sú vždy len
čierno-biele, takzvané čierno-biele rozhodnutia, alebo pravda a lož.
Namiesto toho, tu vystupuje 99 odtieňov šedej a to najmä v situáciách,
ktoré nemajú žiadne očividne správne alebo nesprávne odpovede.
Častokrát sú to dokonca otázky života a smrti. V takýchto prípadoch sa
kresťania rozhodujú pre menšie zlo.
Je však viera v „morálnu dilemu“ správna? Je biblická? A je vôbec
zlučiteľná s biblickou výzvou k etickému posväteniu?
Táto brožúra je zhrnutím témy „morálna dilema“, s ktorou som bol
konfrontovaný na mojich prednáškach a seminároch po Afrike, Ázii,
Austrálii, Európe, Severnej a Južnej Amerike, Rusku a Ukrajine. Boli
použité vecné výpovede a citáty z diela Ellen G. Whiteovej. Napriek
tomu, že osobne som použil už množstvo rôznych verzií tohto zhrnutia,
konkrétne táto verzia vznikla ako súčasť seminára („Faithful Unto Death“
– slov. preklad „Verný až na smrť“ – výzva k etickému posväteniu v dobe
konca), ktorý sa uskutočnil v New Jersey. Audiokazety v anglickej verzii
z tohto podujatia je možné si objednať na adrese: American Casette
Ministries, Tel.: 001-800-233-4450 alebo Fax: 001-717-652-9050. Túto
brožúru je možné používať spolu s kazetami. Informácie o video a audio
nahrávkach v nemeckom jazyku získate na amazing discoveries (pozri
vydavateľa).
6
Vďaka všeobecne pozitívnemu ohlasu na moje prednášky a semináre,
píšem momentálne knihu, ktorá sa zaoberá etickým posvätením
v čase konca. Názov tejto knihy bude pravdepodobne tiež „Faithful Unto
Death“ – „Verný až na smrť“. Napriek tomu, že kniha ešte nie je hotová,
povzbudzuje ma veľa laikov, študentov, pastorov a vedúcich zborov, aby
som v nej zverejnil otázky morálnej dilemy (časť A), princípy pre hľadanie
riešení (časť B), ale takisto aj vhodné citáty Ducha prorockého (časť C).
Táto brožúra je odpoveďou na často kladené otázky.
Modlím sa, aby princípy, o ktorých sa tu diskutovalo (takisto aj audiokazety
ako aj citáty Ducha prorockého), viedli poslucháčov, čitateľov k etickému
posväteniu. Ellen G. Whiteová to definovala ako „úplné odovzdanie našej
vôle Bohu“. „To znamená, žiť každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst;
konať vôľu nášho nebeského Otca; v skúškach plne dôverovať Bohu, ako
vo svetle, tak aj v temnote. Žiť vierou a nie tým, čo vidíme; žiť neochvejnou
dôverou v Božiu lásku.“ (Boží synovia a dcéry, str. 155)
Samuel Koranteng-Pipim, Dr.
Ann Arbor, Michigan
Február 2002
7
ČASŤ A
NAŠA MORÁLNA DILEMA
20 OSOBNÝCH OTÁZOK
99 odtieňov šedej: Sú všetky odpovede čierno – biele?
Adventisti siedmeho dňa v rôznych častiach sveta sú často
konfrontovaní s ťažkými etickými rozhodnutiami. Nasledujúcich 20
otázok sú toho názorným príkladom. Odpovedz si na dané otázky tak
úprimne, ako sa len dá. Skús porozmýšľať, čo by si skutočne v danej
situácii urobil (a nielen čo považuješ za správne). Tvoja odpoveď na
každú otázku môže byť len „áno“ alebo „nie“ – nie však oboje naraz.
Odpovedz si prosím na každú otázku.
1. Medzinárodný vojenský tribunál bez pochýb vyšetril, že diktátori
ako Adolf Hitler, Idi Amin, Sadam Hussein a iní národní vrahovia sú
vinní (vedomé – systematické zabíjanie miliónov ľudí, ktorí patrili k istej
etnickej skupine alebo rase). Trestom za tieto zločiny proti ľudskosti
je trest smrti. Samotní vojnoví zločinci priznali, že rozhodnutie súdu
je správne. Si toho názoru, že poprava masových vrahov za daných
okolností je správna?
ÁNO
NIE
2. Predstav si, že pracuješ ako pokladník/-čka vo veľkej nákupnej sieti.
Popri potravinách a iných domácich potrebách v tomto obchode sa
ponúka takisto aj alkohol a tabak. Práve si sa stal kresťanom. Považuješ
za správne, pracovať v tomto obchode, kde sa od teba očakáva predaj
alkoholu a tabaku?
ÁNO
NIE
3. V krajine, kde je šírenie kresťanstva nezákonné, môžu byť obvinení
potrestaní zhabaním majetku, stratou zamestnania, trestom odňatia
slobody a v najkrajnejších prípadoch dokonca trestom smrti. Kvôli
8
týmto ťažkým okolnostiam musia byť kresťania v takejto krajine
v praktizovaní svojej viery a vo svojom životnom štýle obzvlášť
obozretní a diskrétni. Raz cestoval pastor so skupinou obrátených
veriacich na krst. Pracovník bezpečnostnej služby ho zadržal a pýtal
sa ho: „Čo máte v úmysle robiť so skupinkou týchto ľudí vo Vašom
aute?“ Bolo by správne, oklamať tohto pracovníka v mene záchrany
vlastného života a života ostatných?
ÁNO NIE
4. Žiješ v Kuvajte. Nepriateľskí irackí vojaci napadli tvoju krajinu
a zabíjajú nevinných ľudí. Bojovať znamená, vziať ľudský život,
nebojovať znamená, nechať si neprávom vziať život. Je správne,
zúčastniť sa boja proti nepriateľovi, za účelom ochrany ľudí?
ÁNO NIE
5. Ako adventista siedmeho dňa si členom skupiny hladujúcich
utečencov, ktorí sú pešo na úteku pred hrôzami vojny. Po niekoľkých
dňoch bez jedla je tebe ako aj ostatným utečencom ponúknutá teplá
polievka a pšeničné placky. Polievka obsahuje bravčovú šunku a
pšeničné placky zase bravčovú masť. Ako adventista vieš, že nie je
správne jesť nečisté pokrmy (3 Moj 11; 5 Moj 14). V tejto kritickej
situácii je však nevyhnutné zjesť túto polievku a placky, nato aby si
získal potrebnú silu pred ďalšou cestou. Budeš jesť?
ÁNO
NIE
6. Práve si ukončil ako najlepší absolventský ročník nukleárneho
inžinierstva. Okamžite prichádza pracovná ponuka s nadštandardnými
platovými podmienkami. Je ti ponúknutá pozícia vývojového inžiniera
v jednej úspešnej firme, ktorá sa zaoberá vývojom technologických
zbraňových systémov. Prijať takúto ponuku, je podľa teba v poriadku?
ÁNO
NIE
7. Tvoja jedenásťročná dcérka bola dospelým pokrvným príbuzným
znásilnená a oplodnená. Psychológovia ti povedia, že mentálne a
emocionálne rozpoloženie tvojej dcéry nie je pre donosenie dieťaťa
dostatočne stabilné. Ak by sa jej aj podarilo prekonať tehotenskú
9
traumu, dieťa by podľa doktorov bolo postihnuté vážnymi vývojovými
anomáliami. Bolo by za týchto okolností pre tvoju dcéru ako obeť
pokrvného znásilnenia správne, podstúpiť umelé prerušenie
tehotenstva – potrat?
ÁNO
NIE
8. Ako člen cirkvi adventistov siedmeho dňa žiješ zatiaľ stále ako
slobodný v malom mestečku. Nemáš možnosť nájsť si partnera
s adventným vierovyznaním. Je správne, zosobášiť sa s partnerom,
ktorý patrí do inej kresťanskej cirkvi?
ÁNO
NIE
9. Biblia nás učí, že desiatok (desatina tvojho príjmu) je svätý a patrí
Pánu Bohu. Ale tvoja situácia je naozaj vážna. Vďaka tvojmu biblickému
presvedčeniu sa vzdávaš časti vášho jediného zdroja živobytia a tvoja
rodina sa dostáva do zúfalej finančnej krízy. Tvoji susedia sa z tvojho
kresťanského vierovyznania vysmievajú. Ocitol si sa v situácii, keď nie
si schopný platiť svoje účty na čas a svojej rodine nemôžeš zabezpečiť
základné zdravotné ošetrenie a základné potraviny. Tvojmu dieťaťu
diagnostikovali ťažkú formu rakoviny a je potrebné okamžité odborné
vyšetrenie. Bolo by v tejto situácii správne, použiť peniaze z desiatku
na potraviny a zdravotnú pomoc?
ÁNO NIE
10. Tvoj deväťročný syn bol unesený členmi militantnej organizácie,
ktorí ho prinútili proti jeho vôli stať sa ich členom. Na počesť prijatia
do tejto organizácie sú všetci noví členovia nútení ich vlastnými
kapitánmi k streľbe, zabíjaniu ranených a zastrašovaniu zajatcov. Ak
by tvoj syn odmietol vstúpiť do tejto ozbrojenej organizácie, mohol
by za to zaplatiť vlastným životom. Povzbudzoval by si v tejto napätej
situácii svojho deväťročného syna, aby sa stal členom tejto ozbrojenej
organizácie za účelom záchrany jeho vlastného života?
ÁNO NIE
11. Terorista zadržiava tvoje dieťa a vyhráža mu nabitou zbraňou.
Pustí ho pod podmienkou, že budeš mať s ním sex. Bolo by podľa
10
teba správne, mať za účelom záchrany života tvojho dieťaťa sex
s teroristom?
ÁNO
NIE
12. Predpokladajme, že žiješ v starozmluvnej dobe a dáš Bohu sľub,
že mu obetuješ všetko živé, čo ťa privíta pri tvojom príchode domov.
Zhodou okolností ako prvá príde oproti tvoja vlastná dcéra. Bolo by
podľa teba správne, obetovať – zabiť tvoju vlastnú dcéru preto, aby si
dodržal sľub, ktorý si dal Pánu Bohu?
ÁNO NIE
13. Pred rozpadom Zväzu sovietskych socialistických republík bolo
v týchto krajinách kresťanom zakázané vlastniť Bibliu a vyznávať
svoju vieru. Napriek tomu mnohí z nich to dokázali a ich viera zostala
živá. Vďaka svojej odovzdanosti Pánu Bohu sa niektorým kresťanom
z vtedajšieho „slobodného sveta“ podarilo prepašovať pre svojich
spoluveriacich Biblie. Popritom však museli podplatiť pracovníkov
colného a cudzineckého úradu. Bolo ich jednanie správne? Boli tieto
úplatky, ktoré slúžili na to, aby sa Biblia dostala k ich prenasledovaným
spoluveriacim v poriadku?
ÁNO NIE
14. Jedným zo základných biblických princípov, ktorým rodičia učia
svoje deti, je zdržať sa predmanželského sexu. Napriek tomu je však
všeobecne známe, že veľa mladých kresťanov je sexuálne aktívnych
a u niektorých sa potvrdilo AIDS ochorenie či iné pohlavné choroby.
Bolo by za týchto predpokladov pre starostlivých rodičov rozumné, aby
svoju sexuálne aktívnu mládež informovali o možnosti „bezpečného
sexu“, o použití kondómov?
ÁNO
NIE
15. Si misionár a vyučuješ biblické hodiny zástancu polygamie. Biblia
nás o manželskom zväzku učí, že muž si smie zobrať len jednu ženu
a to taktiež len raz za život (výnimkou je nevera). Biblia ďalej hovorí,
že Boh prehliada čas nevedomosti. Je ti jasné, že tento zástanca
polygamie nevedel nič o manželstve z biblického pohľadu. Ak by
11
sa rozhodol riadiť týmto biblickým princípom, priviedlo by to veľa
detí a ich matiek do stavu hmotnej núdze. Bolo by správne, tohto
praktizujúceho zástancu polygamie a jeho ženy pokrstiť a prijať do
cirkevného spoločenstva?
ÁNO NIE
16. Predstav si, že žiješ v komunistickom štáte, v ktorom si nútený
posielať svojho trojročného syna v sobotu do školy. Ak by si to nerobil,
bol by ti tvoj syn odobratý a adoptovaný ateistickou rodinou. Bolo
by správne, posielať ho v sobotu do školy preto, aby si si ho mohol
ponechať vo svojej kresťanskej rodine?
ÁNO NIE
17. Si kresťan a žiješ v islamskom štáte. Zákon tvojej krajiny nepovoľuje
priznať sa k inej viere. Každá zmena vierovyznania musí byť neodkladne
nahlásená polícii, inak sa človek vystavuje nebezpečenstvu
potrestania. Predstav si, že si sa práve stal kresťanom. Tvoji rodičia
nie sú týmto tvojím rozhodnutím nadšení. Sú však odhodlaní ťa
ochraňovať, samozrejme v prípade tvojho zatknutia by si mlčal o tom,
že sa stali spoluúčastníkmi. Po čase si zatknutý a vypočúvaný. Biblia nás
učí „cti svojho otca i svoju mať“. Bolo by správne, klamať pracovníkom
polície, za účelom uctenia si svojich rodičov a samozrejme preto, aby
si ich ochránil pred následkami ťažkých trestov?
ÁNO
NIE
18. 13. októbra sa v juhoamerických zasnežených Andách zrútilo
lietadlo, na palube ktorého sa nachádzal 45-členný ragbyový tím. Po
72 dňoch plných ukrutnej zimy a hladu sa podarilo zachrániť celkovo
16-tim ľuďom. Neskôr sa verejne priznali, že na to, aby prežili toto
utrpenie, museli jesť telá svojich kamarátov. Bolo toto ich správanie
v poriadku?
ÁNO
NIE
19. Víchrica práve zničila vašu nepoistenú školu a modlitebňu. Tvoje
modlitby o Boží zásah zostávajú nevypočuté. Nakoľko zbierka, ktorá
bola vyhlásená na ich obnovu nebola dostačujúca, rozhodol si
12
sa zbor i školu zavrieť. Náhle však prichádza poštou veľká obálka
so 150.000,- €. Nachádza sa v nej aj poznámka bez podpisu od
neznámeho neveriaceho, ktorý peniaze vyhral v lotérii. O škodách sa
dopočul vo večerných správach. Je správne, použiť tieto peniaze na
obnovu školy a zboru?
ÁNO
NIE
20. Kvôli tvojej viere si bol zatknutý a odsúdený na trest smrti. Počas
čakania na popravu ti jeden sympatický dozorca, ktorý je presvedčený
o tvojej nevine, ponúkne sfalšované dokumenty, vďaka ktorým by sa
ti podarilo utiecť. Bolo by správne, použiť ich na spomínaný útek?
ÁNO
NIE
Na zamyslenie:
a) Ktorá z hore uvedených otázok patrí podľa teba medzi najťažšie a
prečo?
b) Na ktoré si naopak odpovedal ľahko a prečo?
c) Ktoré faktory ovplyvnili tvoje rozhodnutie prikloniť sa k odpovedi
„ÁNO“ alebo „NIE“?
13
ČASŤ B
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY AKO HĽADAŤ RIEŠENIE
Ako riešime zložité otázky?
1. Rozhodni sa vopred pre správnu vec. Musíme si dopredu rozmyslieť,
ako chceme konať, prípadne čoho sa chceme vzdať. Nemôžeme
dopustiť, aby daná situácia rozhodovala o tom, či sa rozhodneme
správne alebo nesprávne. Napríklad: Daniel (Dan 1,8); Jozef (1 Moj
39,7-9) alebo Sadrach, Mézach a Abednégo (Dan 3).
2. Dopredu vylúč nesprávne možnosti. Nemôžeme akceptovať žiadne
možnosti, ktoré sú proti Božej vôli. Rozhodni sa konať správne a ver,
že Pán ti ukáže, čo máš robiť. (Iz 30,21; Mar 13,11)
Príklady: Oklamanie nacistického dôstojníka, 3-ročné dieťa sobotnej
školy atď.
3. Uznaj, že v mravných otázkach sme Božími vyslancami, ktorí majú
možnosť slobodne sa rozhodovať. Musíme uznať, že všetci máme
slobodnú vôľu. Nikdy never takým vyjadreniam ako „nemal som
na výber“, „bol som donútený proti mojej vôli“, „poslúchol som len
príkaz“, „taký som sa narodil“, „k týmto činom ma donútili moje gény“
atď. (Joz 24,15; Zj 22,17; Jak 1,13-15)
4. Uznaj, že všetky naše morálne rozhodnutia sú súčasťou veľkého
sporu. Ťažké skúšky a pokušenia odzrkadľujú tvoju skutočnú vernosť.
Zjavujú, či Boha skutočne miluješ alebo nie. Podstatným prvkom, o
ktorý sa jedná je: Dôverujeme Pánu Bohu cele a veríme, že On vie, čo
je pre nás najlepšie a že On má takisto silu nás zachovať a zachrániť?
Máme Bohu slúžiť aj v chorobe, finančnej tiesni, v ťažkostiach,
v bolesti, počas sklamaní, výsmechu aj za cenu života, atď.? Alebo
chceš byť Bohu verný len vtedy, keď sa ti všetko darí podľa tvojich
predstáv? Naše rozhodnutie je rozhodnutím pre Boha alebo proti
Bohu. Musíme sa teda rozhodnúť, či budeme Boha uctievať alebo
formou našej nevery sa Mu budeme posmievať.
14
5. Snaž sa vyvarovať racionálnemu zmýšľaniu. Racionalizovať
(= naše počínanie, zmýšľanie vychádza z rozumových základov)
znamená ospravedlňovať si zlé skutky dobrými dôvodmi. Jedná sa o
rozumové zdôvodnenie skutočností, ktoré sú vo svojej podstate zlé.
Biblia odmieta racionálne zmýšľanie, keď hovorí: „Niektorá cesta je
priamou pred človekom, ale jej koniec cestami smrti.“ (Prísl 16,25)
Podobne aj: „A tak teda ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí aby
nepadol.“ (1 Kor 10,12)
Príklady: História 2. svetovej vojny v európskom štáte, Fax od
Dr. Yeboahs počas môjho pobytu v Rusku.
6. Utrpenie: Cena za vernú oddanosť Kristovi. Kristovým
nasledovníkom nebolo zasľúbené, že budú ušetrení pred pokušením.
Verná oddanosť Ježišovi prináša so sebou niekedy aj bôľ, krivdu
alebo utrpenie. Biblia hovorí: „Ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť
v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať.“ (2 Tim 3,12) Ježiš sám hovorí:
„To som vám hovoril nato, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete
mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ (Ján 16,33) V liste
Filipänom apoštol Pavol píše: „Lebo vám je z milosti dané za Krista,
nie len aby ste v neho verili, ale aj aby ste za neho trpeli.“ (Fil 1,29)
Pozri aj: Mat 5,10-12; Luk 6,26; 2 Kor 11,23-27.
7. Hriech: Výsledkom sú vždy neblahé dôsledky. Každý hriech, aj malý,
ktorý sa nám nezdá byť hriechom, má svoje následky. Tieto následky
sa môžu prejaviť hneď alebo neskôr, nikdy sa však nemôžeme pred
následkami našich morálnych kompromisov ukryť. Hriech môže
viesť k strate ostražitosti a hodnovernosti, ako aj k oslabeniu
svedectva v našom okolí. Následkom je častokrát rozpad rodiny a
cirkvi samotnej. Hriech je smrteľný, tak ako napr. AIDS. Neexistuje
niečo také ako „malý hriech“. Akonáhle hovoríme o hriechu, môžeme
si byť istý, že následky nenechajú na seba dlho čakať. Biblia hovorí:
„Lebo odplatou za hriech je smrť...“ (Rim 6,23)
P.S.: Adam s Evou si mysleli, že sa jedná len o malé ovocie; Uza myslel,
že dotknúť sa truhly zmluvy je malá bezvýznamná vec; Ezau si takisto
myslel, že jeho správanie má malý nepodstatný význam...
15
8. Uznaj strach za hlavný problém. Strach je vyjadrením nedostatku
viery v Boha. „Všetky zlyhania Božích detí svedčia o nedostatku viery.“
(Patriarchovia a proroci, str. 638) Ako príklad pozoruj hriech klamstva
na záchranu života u Abraháma, Izáka, Dávida a Petra. Rozpamätaj
sa na chvíle, keď si pred Bohom zlyhal – klamstvo, podvod, krádež,
zapletenie sa do nemorálnych alebo nezákonných vzťahov, atď.
Nebol to dôsledok nedostatku viery v Boha? Preto sa v Biblii neustále
zdôrazňuje: „Nebojte sa!“
9. Maj Pána Boha vždy a za každých okolností na prvom mieste.
Nevkladaj svoju dôveru na vlastný úsudok, ale dôveruj Bohu. Prvá
modlitba nás učí, že Boh by mal byť číslom 1, nie Ja, život, rodina,
vláda, atď... Aj Pán Ježiš nás učí, že prvoradá je dôvera v Pána Boha,
ktorého máme uprednostniť pred „otcom, matkou, deťmi, bratmi,
sestrami a takisto aj pred svojím vlastným životom“. Úprimný človek
sa musí „všetkého vzdať“ a nasledovať Pána Ježiša (Luk 14,25-33).
„Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na
svoju rozumnosť. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude
urovnávať tvoje stesky.“ (Prísl 3,5.6)
10. Nech Písmo sväté sa stane naším jediným vodcom. Nakoľko sme
úbohými hriešnikmi, nemôžeme samy od seba spoznať Božiu vôľu,
len ak nám ju sám Boh zjaví (2 Tim 3,15-17).
Preto nám Boh skrze Písmo sväté zjavil svoju vôľu. Pomocou biblických
zákazov, prikázaní, príkladov a princípov môžeme nájsť správne
odpovede na všetky naše etické otázky.
11. Dôsledný výklad Písma svätého je potrebný pre objavenie
trvalých zásad. Hoci sa zdá, že Biblia nám nedáva vždy jasné a presné
odpovede na mnohé otázky, dôsledné štúdium nám však ukazuje,
že pre kresťanské správanie Biblia obsahuje dostatočné množstvo
princípov - či už vo forme hodnôt, pravidiel alebo doktrín. Najväčším
zjavením Božej vôle je však morálny zákon, desať prikázaní.
12. Učme sa z biblických životopisov a príbehov. „Lebo všetko, čo
je napísane tam prv, je napísané na naše poučenie, aby sme skrze
16
trpezlivosť a skrze potešenie písem mali nádej.“ (Rim 15,4) „A to
všetko sa nám stalo výstražným príkladom... A toto všetko sa dialo
tamtým predobrazne, a je napísané na naše napomenutie, ku ktorým
došli konce vekov.“ (1 Kor 10,6.11)
•
Nasleduj charaktery biblických postáv, ktoré konali správne,
ale vyvaruj sa ich chýb, keď jednali nesprávne.
•
Skutočnosť, že na stránkach Biblie je vyrozprávané určité
dianie ešte neznamená, že je to aj správne, napr. Lót a jeho dcéry,
Mojžišova vražda Egypťana.
•
Preto nie všetky praktiky, ktoré sú opísané v Písme svätom,
môžeme považovať za morálne ideály... Predpisy a zákony Písma
svätého majú prednosť pred oznamovanými textovými časťami, keď
sa jedná o morálne zásady.
•
Boží súhlas voči jednotlivcovi v určitom úseku jeho života,
nemusí automaticky znamenať, že Boh súhlasí s jeho charakterom a
vždy s jeho správaním.
Príklad: Rachabine klamstvo (Joz 2,1-14; 6,25). Čo Boh pochválil?
Rachabinu lož alebo jej vieru? (Žid 11,31; Jak 2,25)
Ježiš Kristus ako človek je jedinou osobou v Písme svätom, ktorá môže
byť právom považovaná za vzor. On jediný žil bez hriechu. (1 Kor 11,1;
1 Pet 2,21.22)
13. Dávaj pozor, ako interpretuješ starozmluvné zákony. Hoci sú pre
nás veľmi užitočné, musíme veľmi dôkladne a svedomito rozlišovať
medzi rôznymi druhmi starozmluvných zákonov. Patria sem: morálny
zákon (10 Božích prikázaní), ceremoniálny zákon, zdravotné zákony,
občianske zákony, ako aj zvláštne zákony týkajúce sa jednotlivcov.
Niektoré z týchto zákonov sú historicky vymedzené a v súčasnosti sa
už nepoužívajú.
14. Je dôležité pochopiť, že dnes už neexistuje žiadna teokracia.
Teokracia je spôsob vlády riadený samotným Bohom. V systéme
teokracie sa predpokladá, že to čo Boh výslovne zakázal, je
pre jednotlivcov ako aj pre celú spoločnosť škodlivé. Následky
neposlušnosti voči Božiemu zákonu sa preto týkajú celého národa
ako celku. Príklady teokracie izraelského národa: (a) hriech sa
17
rovná zločinu, (b) morálka sa presadzuje pomocou zákonov a (c)
potrestanie (napr. trest smrti) je Božím záverom. Dnes už neexistuje
žiadna teokracia. Práve preto, nemôžeme dnes použiť starozmluvné
zákony v našich politických systémoch. Správne pochopenie
starozmluvnej teokracie Izraela nám ukazuje hranice zákonnosti vojen
a trestu smrti. (Trest smrti bol požadovaný popri vražde aj pri ďalších
18-tich zločinoch). Viď aj komentáre od Ellen G. Whiteovej o teokracii
– Patriarchovia a proroci, str. 761-764.
15. Hľadaj vedenie v spisoch Ducha prorockého. Každé duchovné
presvedčenie vychádza z duchovného pohľadu jeho zakladateľov.
Preto nemôžeme ako Adventisti siedmeho dňa ignorovať spisy od
Ellen G. Whiteovej. Obzvlášť aj preto, lebo sami veríme, že mala pravý
dar Ducha prorockého. (Zj 12,17; 19,10)
16. Rozhodni sa poslúchať Boha za každú cenu. Našou najdôležitejšou
povinnosťou nie je záchrana života, ale za každú cenu poslušnosť
voči Pánu Bohu. (Kaz 12,14; Ján 14,15) Niekedy sa vyskytnú situácie,
v ktorých sa nám zdá, že poslušnosť voči morálnemu zákonu nám
nemusí pomôcť, ba dokonca nám môže škodiť. Napriek tomu, morálny
zákon z pohľadu večnosti zostáva platný. „Hľa, poslúchať je lepšie ako
obetovať a pozorovať ako donášať tuk baranov.“(1 Sam 15,22) Mali
by sme vždy horliť o to: „Viac treba poslúchať Boha ako ľudí.“
(Sk 5,29) „Ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi,
búdu prenasledovať.“ (2 Tim 3,12) „Buď verný až do smrti a dám ti
korunu života.“ (Zj 2,10)
Príklady: Jozef u Putifara, vo väzení atď; Sadrach, Mézach, Abednégo;
Daniel; Ján Krstiteľ; Štefan.
17. Použi vždy len správne prostriedky alebo metódy. Nemôžeš
používať svoje vlastné prostriedky alebo metódy (napr. Uza; Áronovi
synovia, ktorí používali pred Hospodinom cudzí oheň). Nám je
povedané: „Zlorečený ten, kto koná dielo Hospodinovo nedbalo.“
(Jer 48,10) Okolnosti neospravedlňujú neposlušnosť.
18
18. Spoliehaj sa na Božie nevyčerpateľné zdroje – On má pre
nás tisíc riešení. Jeho zasľúbenia nás uisťujú, že Boh sa voči našim
ťažkým situáciám a problémom nikdy nepostaví chrbtom. On je vždy
pripravený na to, čo je pre nás ťažké, neriešiteľné alebo kritické.
Preto je nám povedané: „Počuj, ó, Bože, môj hlas, keď pokorne
volám. Ostrihaj môj život pred strachom nepriateľa.“ (Ž 64,1.2)
„Hospodin je pevnosťou môjho života – koho sa budem strachovať?“
(Ž 27,1) „Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srdca, a tých,
ktorí sú zdrveného ducha, zachráni.“ (Ž 34,19) „Prečo aj môže vždycky
dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky
žijúc, aby sa primlúval za nich.“ (Žid 7,25)
„Ježiš ale vidí koniec od začiatku. Pozná východisko z každej núdze.
Náš nebeský Otec má tisíc možností, o ktorých mi nič netušíme.“
(Túžba vekov, str. 321) Musíme preto veriť, že Boh pripravuje naše
vyslobodenie v príhodnom čase, najlepším možným spôsobom a
dokonaním svojej veľkoleposti.
19. Odovzdaj sa cele do Božej vôle. Ako povedal Pán Ježiš, „nie moja
vôľa, ale tvoja Otče nech sa stane“. Musíš vedieť, že Jeho vôľa je vždy
to najlepšie. Životom tu na tejto zemi, ťa pripravuje na budúcnosť.
Plné odovzdanie zmyslov a vôle Bohu, je tým jediným liečivým
prostriedkom na problém „nedostatku viery“!
„Tí, ktorí svoj život podriadia Božiemu vedeniu a jeho službe, sa nikdy
nedostanú do situácie, z ktorej by nebolo pripravené východisko.
Nech sú okolnosti akékoľvek, ak sme činiteľmi Jeho slov, máme
Vodcu, ktorý nás povedie tou pravou cestou. Vo všetkých ťažkostiach
máme spoľahlivého Radcu, ktorý vie o našom žiali, bolesti alebo
osamelosti, máme priateľa, ktorý s nami súcití.“ (Cesta k zdraviu a
životnej harmónii, str. 185.186)
20. Čakaj trpezlivo na Pána.
„Prestaňte a vedzte, že ja som Boh.“ (Ž 46,11)
„Očakávaj na Hospodina, buď silný a nech je mocné tvoje srdce a
očakávaj na Hospodina!“ (Ž 27,14)
„Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily, vznášajú sa
na perutiach ako orly, bežia nezomdlievajú, chodia a neustávajú.“ (Iz 40,31)
19
ČASŤ C
DÔLEŽITÉ CITÁTY Z DUCHA PROROCKÉHO
NA DANÚ TÉMU
1. NAŠA ISTOTA
Kto nám môže pomôcť pri ťažkých etických otázkach?
BIBLICKÝ TEXT: „Lebo nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť
s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, nám podobne,
bez hriechu. Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti,
aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť k pomoci, poskytnutej
v pravý čas“. (Žid 4,15.16)
1. „Prvorodený z ľudského pokolenia sa nachádza na tróne večnosti.
Svoj pohľad venuje každému, kto ho uzná za svojho Vykupiteľa.
Z vlastnej skúsenosti pozná ľudské slabosti a tým aj naše potreby.
Vie presne, ktoré sú tie zložité situácie, pretože On bol takisto vo
všetkom skúšaný ako my, ale bez hriechu. Malomyseľné Božie dieťa,
Ježiš nad tebou bdie! Porazil ťa hriech? On ťa oslobodí. Si slabým?
On ťa chce posilniť. Si neistý? On ťa chce osvietiť. Si ranený? On ťa
chce uzdraviť. Pán počíta hviezdy. Áno, On uzdravuje rozbité srdcia
a zoceľuje ich rany. Jeho pozvanie znie: Poďte ku mne. Akokoľvek sa
strachujete, nebojte sa predložiť Pánovi všetky svoje prosby. Váš duch
bude naplnený novou odvahou k životu. Pripraví sa Vám tak cesta
k oslobodeniu sa od prekážok a ťažkostí. O čo viacej uznáte svoju
slabosť a bezmocnosť, o to silnejšie sa vo Vás prejaví Kristova sila. O
čo ťaživejšie sú Vaše bremená, o to viac požehnaný bude pokoj, ktorý
Vás naplní, keď všetky svoje bremená prenecháte Ježišovi. Pokoj,
ktorý nám Ježiš zasľúbil, vychádza z jednotlivých predpokladov. Tieto
podmienky sú postavené tak, aby ich každý mohol splniť. Pán Ježiš
nám presne hovorí, ako môžeme nájsť Jeho pokoj.“ (Túžba vekov,
str. 320)
2. „Nič nie je zjavne bezmocnejšie, ale vo svojej podstate
neporaziteľné, ako je duša, ktorá cíti svoju slabosť a preto sa cele
spolieha na zásluhy Spasiteľa. Pomocou modlitby, štúdia Božieho
slova a viery v Jeho stálu prítomnosť, môže žiť aj najslabší človek
v spojení s Ježišom; a On ťa bude držať svojou rukou, ktorá ťa nikdy
neopustí.“ (Ministry of Healing, str. 182)
20
2. VEĽKÝ SPOR
O čo stále ide pri konfrotácii s etikou?
BIBLICKÝ TEXT:
„Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostríhajú prikázania Božie a
vieru Ježišovu“. (Zj 14,12)
1. „Od začiatku veľkého sporu prebieha boj o Boží zákon. Satan sa
snaží dokázať, že Boh je nespravodlivý a Boží zákon nie je dobrý a
preto tvrdí, že pre blaho všetkých je zmena nevyhnutná.“
(Patriarchovia a proroci, str. 46)
2. „Posledný veľký spor medzi Kristom a jeho anjelmi na jednej strane
a satanom s padlými anjelmi na strane druhej, sa bude týkať otázky
Božieho zákona. Do tohto konfliktu bude zatiahnutý celý svet a každý
sa bude musieť rozhodnúť.“ (Counsels on Stewardship, str. 155)
3. „Od čias Adama až do dnes, vo veľkom spore išlo vždy o poslušnosť
voči Božiemu zákonu. “(Patriarchovia a proroci, str. 53)
4. „Satan tvrdil, že nie je možné poslúchať Boží zákon, naše úsilie je
nedostatočné, sami nemôžeme byť poslušní. Ale Kristus vzal na seba
ľudskú prirodzenosť a vďaka jeho úplnej poslušnosti a podriadenosti
Božiemu zákonu dokázal, že prostredníctvom živého spojenia človeka
s Bohom je možné dodržať každé prikázanie Božieho zákona!“
(Christ´s Object lessons, str. 314)
5. „Život Spasiteľa v poslušnosti naplnil požiadavky zákona. Je
dôkazom toho, že aj ľudské pokolenie môže zachovať Boží zákon a
poukazuje na to, že poslušný človek môže získať hodnotný charakter.
Všetci tí, ktorí sa podriadia zákonu ako Ježiš, zároveň svedčia, že Boží
zákon je svätý, spravodlivý a dobrý (Rim 7,12). Na druhej strane, všetci
tí, ktorí prestupujú Desatoro, podporujú tvrdenie satana, že zákon je
nespravodlivý a nedá sa zachovať. Sú to deti veľkého zločinca, prvého
vzbúrenca voči Božiemu zákonu.“ (Túžba vekov, str. 297)
6. Boh môže postupovať v zaobchádzaní s hriechom iba v súlade
so spravodlivosťou a pravdou. Satan sa zachoval tak, ako sa Boh
zachovať nemohol. Lichôtkami a podvodom sa pokúsil sfalšovať Božie
21
slovo, anjelom predstavil nesprávny obraz o Božej vláde a pretože Pán
Boh určuje nebeským bytostiam pravidlá a predpisy, tvrdil, že nie je
spravodlivý. Satan uvádzal, že tým, že od stvorenia očakáva pokoru
a poslušnosť, vyzdvihuje v podstate len sám seba. Preto musel byť
všetkým nebešťanom, ako aj všetkým ostatným obyvateľom vesmíru
daný dôkaz, že Boží zákon je spravodlivý a dokonalý.
22
3. KRITÉRIUM MORÁLKY
Môže človek vždy rozlišovať medzi dobrom a zlom?
BIBLICKÝ TEXT: „Oznámili ti, človeče to, čo je dobré a čo požaduje
Hospodin od teba; iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo
a chodil pokorne so svojím Bohom.“ (Mich 6,8; paralelne Rim 1,18-20)
1. „Požiadavky predstavené v desatore sú dané ľuďom na vyučovanie a
orientáciu v živote. Je to 10 krátkych, ale svojou podstatou obsiahlych
pravidiel, ktoré upravujú naše správanie voči Bohu a našim blížnym.
Ich podstatou je láska: ‚Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého
svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a
svojho blížneho ako samého seba.’ (Luk 10,27) Tieto princípy desatora
sa vzťahujú na jednotlivé povahové vlastnosti a životné situácie nás
ľudí.“ (Patriarchovia a proroci, str. 279)
2. „Boží zákon existoval už pred stvorením človeka a riadia sa ním aj
anjeli. Satan padol, lebo prekročil princípy Božej vlády. Po stvorení
oboznámil Boh Adama a Evu s touto skutočnosťou. V tom čase nebol
pád satana zachytení písomne, Boh ho Adamovi a Eve pripomínal a
opakoval... Aj keď Adam zhrešil a padol, z Božieho zákona nebolo nič
vynechané. Základy desatora existovali dávno pred prvým hriechom
a zodpovedali podmienkam svätého života. Na týchto princípoch
nebolo ani po páde do hriechu nič zmenené, naopak boli rozšírené o
pochopenie hriešneho stavu ľudstva.“ (Dejiny vykúpenia, str. 279)
3. „Po páde Adama, neboli základy zákona zmenené, ale naopak
potvrdené a vyjadrené, aby poúčali padlé ľudstvo.“ (SDA Biblický
komentár, str. 1104)
4. „Adam s Evou boli po svojom stvorení oboznámení s Božím
zákonom. Cele dôverovali jeho požiadavkám, zákon bol vpísaný do
ich sŕdc. Keď človek padol do hriechu prestúpením zákona, Boží zákon
nebol zmenený, bol vytvorený plán záchrany pre človeka, ktorý ho mal
viesť späť k poslušnosti.“ (Patriarchovia a proroci, str. 341)
5. „Adam učil svojich potomkov o Božom zákone a vďaka verným
nasledovníkom Pána sa zákon podával z generácie na generáciu. Trvalé
pošľapávanie zákona vyvrcholilo v neodvratnej celosvetovej potope.
Zákon sa zachoval vďaka Noachovi a jeho rodine, ktorých zachránil
23
Boh pomocou archy, pretože zachovávali Boží zákon. Noach učil svoje
potomstvo desiatim Božích prikázaní. Od čias Adama Boh ochraňuje
svoj ľud, v ktorého srdci je jeho zákon pevne ukotvený (...zahrňajúc
Abraháma a jeho potomkov).“ (Dejiny vykúpenia, str. 137)
6. „Ak by Boží ľud zachovával Božie prikázania, neboli by nutné
nariadenia predstavené Mojžišom. Mojžiš spísal všetko do jednej knihy
– povinnosti voči Bohu a blížnym. Tieto jasné nariadenia, ktoré dal
Boh Mojžišovi v súvislosti s povinnosťami Izraelitov medzi sebou i voči
cudzím národom, vychádzajú z princípov desiatich Božích prikázaní.
Boli predstavené zjednodušenou a jasnejšou formou preto, aby Boží
ľud nebol oklamaný.“ (Dejiny vykúpenia, str. 140)
7. „Boh nám dal svoje sväté prikázania, pretože nás miluje. Aby
nás ochránil pred následkami prestúpenia zákona, zjavil nám vo
svojom zákone princípy spravodlivosti. Zákon je vyjadrením Božích
myšlienok. Keď ho prijmeme v mene Pána Ježiša, otvorí nám naše
srdce. Jeho prikázania nás pozdvihnú nad moc svetskej ctižiadosti a
nad úzkostí a chránia nás pred hriechom. Bohu záleží na našom blahu.
Dal nám svätý zákon, aby sme v jeho poslušnosti prežívali radosť.“
(Túžba vekov, str. 296)
8. „Farizeovia vnímali prvé štyri prikázania, ktoré upravujú vzťah
ľudí s Bohom ako významnejšie, než ostatných šesť, ktoré upravujú
správanie sa k svojim blížnym. Prvé štyri prikázania sa dajú zhrnúť
do jedného veľkého nariadenia: Milovať budeš svojho Boha z celého
srdca. Ostatných šesť prikázaní na druhej strane sa dá vyjadriť iným
veľkým nariadením: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
Tieto dve nariadenia vyjadrujú podstatu zákona lásky. Nie je možné
pridŕžať sa iba jedného z týchto nariadení a pritom porušovať to
druhé... Nakoľko sú všetky prikázania vyjadrením lásky k Pánu Bohu
a k svojím blížnym, vyplýva, že nie je možné pošľapávať čo i len jedno
z týchto prikázaní bez toho, aby sa nenarušila celistvosť zákona. V tomto
duchu učil aj Ježiš svojich poslucháčov, že Boží zákon nepozostáva
z jednotlivých prikázaní, z ktorých niektoré sú významnejšie ako tie
ostatné, ktoré by mohli byť beztrestne znevažované. Náš Pán predstavil
prvé štyri a posledných šesť prikázaní ako Božský celok, a lásku k Pánu
Bohu možno dokázať len poslušnosťou voči všetkým prikázaniam
Desatora.“ (Túžba vekov, str. 606)
24
4. NEUVERITEĽNÁ PRÍLEŽITOSŤ
Existuje vôbec v dnešnom hriešnom svete poslušnosť
prameniaca z lásky?
BIBLICKÝ TEXT:
„Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás
vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby
sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete.“
(Tít 2,11-12)
„Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli
bezúhonní a rýdzi, deti Božie bezvadné prostred pokolenia krivého
a prevráteného, medzi ktorými svieťte ako svetlá na svete.“
(Fil 2,14-15)
1. „Boh nám dal prikázania, ktorým sa v poslušnosti môžeme
podriadiť.“ (Túžba vekov, str. 188)
2. „Byť porušovateľom zákona neznamená, že odmietame celý
morálny Boží zákon. Ak nerešpektujeme čo i len jedno prikázanie,
stávame sa porušovateľmi celého svätého zákona. Ale ak sa chceme
stať naozaj vernými Božiemu zákonu, musíme dbať na všetky Bohom
predstavené požiadavky.“ (4T, str. 253)
3. „Boh vyžaduje od každého svojho stvorenia poslušnosť, úplnú
poslušnosť voči všetkým Božím prikázaniam.“ (6 SDA Bible
Commentary, 1072)
4. „Kristus svojou poslušnosťou voči zákonu potvrdil nemennosť
svojho charakteru a dokázal, že prostredníctvom jeho milosti je
v silách Adamových synov a dcér život v súlade s Božím zákonom.“
(Thoughts from the Mount of Blessing, str. 49)
5. „Kristus prišiel, aby nám zjavil skutočnosť, že ľudstvo – spojené živou
vierou spolu s Božstvom – dokáže dodržať všetky Božie prikázania.“
(R+H, Nov.15, str. 730)
6. „Čokoľvek je Božím zákonom vyžadované, je Jeho mocou
25
aj naplniteľné. Všetky Božie prikázania sa dajú zachovať.“
(Christ´s Object Lessons, str. 333)
7. „Ak sa s Kristom stotožníme, podriadime svoju vôľu jeho myšlienkam
a cieľom, zmení naše srdcia i mysle. Ak sa Mu podriadime svojou
poslušnosťou, stanú sa Jeho zámery uskutočniteľnými.“ (Túžba vekov,
str. 666)
8. Tí, ktorí majú Kristovo zmýšľanie, budú nezávisle navzdory
ťažkostiam schopní dodržať všetky Božie prikázania.
9. Boží zákon nájde svoje uplatnenie len u tých ľudí, ktorí nepochybujú
o jeho záväznosti. Záväznosť poslúchať všetky jeho požiadavky.
Dodržiavať len polovicu požiadaviek a pritom nepreukazovať úplnú
poslušnosť, nie je nič platné. Ak skutky Božieho ľudu sa budú
zhodovať s jeho vierovyznaním, to presvedčí svetských, neveriacich
ľudí o pravde.
26
5. MENŠIE ZLO
Čo by sa stalo, ak by sme nemali možnosť voľby?
BIBLICKÝ TEXT:
„ ... vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť.“ (Joz 24,15) „Ale každý je
pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený, a potom žiadosť,
keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť.“
(Jak 1,14.15)
1. „Človek bol stvorený ako mravná, slobodne sa rozhodujúca bytosť.
Tak ako obyvatelia ostatných svetov, musel aj človek podstúpiť skúšku
poslušnosti. Nikdy však nebol v situácii, aby musel zlu nevyhnutne
podľahnúť. Človek nebol vystavený pokušeniam, ktorým by nedokázal odolať.“ (Patriarchovia a proroci, str. 306)
2. „Každý z nás sa môže rozhodnúť poslúchať Boha a podriadiť mu
svoju vôľu. Takto sa človek dokáže spojiť s nebeskými silami a následne stáť pevne, nič ho neprinúti k tomu, aby konal zlo.“
(Education, str. 289)
3. „Boh ponúka svojmu ľudu rozsiahlu starostlivosť, aby ani náhodne
nepadol a to tak dlho, pokiaľ sa bude spoliehať na silu pochádzajúcu od Boha. Ani najväčšie pokušenie nemôže hriech ospravedlniť.“
(Patriarchovia a proroci, str. 401)
4. „Žiadny človek nemôže byť donútený k prestúpeniu zákona...“
(5T, str. 177)
5. „Keď sa podriaďujeme Božej vôli a dôverujeme jeho moci a pravde,
vieme, že ideme správnou cestou a budeme schopní splniť nám zverenú úlohu veľkého plánu.“ (Túžba vekov, str. 194)
27
6. PREDPOKLADANÉ NÁSLEDKY
Čo sa deje, ak hrozia škody?
BIBLICKÝ TEXT:
„Ak tak chce náš Boh, ktorého my ctíme, ten nás môže vytrhnúť
z ohnivej pece rozpálenej a vytrhne aj z tvojich rúk, ó, kráľu! Ale ak
nie, nech ti je známe, ó, kráľu, že tvojich bohov ctiť nebudeme ani
zlatému obrazu, ktorý si postavil, sa nebudeme klaňať.“
(Dan 3,17.18)
„Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy
i detí, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže
byť mojím učeníkom. A kto nenesie svojho kríža a nejde za mnou,
nemôže byť mojím učeníkom... Tak teda každý z vás, kto sa nezrieka
všetkého čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“ (Luk 14,26.27.33)
1. „V rozhodujúcich otázkach sa nesmieme pýtať, či nám vzniknú
škody, ale musíme sa zamerať nato, či konáme v súlade s Božou
vôľou.“ (Patriarchovia a proroci, str. 617)
2. „Zvažovaním následkov sa nesmieme zriekať kresťanských
princípov.“ (Posvätený život, str.39)
3. „Kristovi vyslanci nemajú hľadieť na následky. Musia si splniť len
svoje povinnosti a následky prenechať Bohu.“
(Veľký spor vekov, str. 610)
4. „Mali by sme si zvoliť to správne, pretože je to správne a následky
prenechať Bohu.“ (Veľký spor vekov, str. 460)
5. „Nemali by sme nasledovať akékoľvek impulzy, alebo sa spoliehať
na ľudské názory. Nech sú okolnosti akékoľvek, pre nás je rozhodujúca
Božia vôľa v Jeho Slove.“ (Patriarchovia a proroci, str. 604)
6. „Ak sa ľudské zákony nachádzajú v protiklade k Božiemu zákonu,
musíme zostať poslušní Božiemu zákonu, odhliadnuc od toho, aké
následky to prinesie.“ (1T, str. 201.202)
28
7. „Našou jedinou istotou je preukázanie poslušnosti voči všetkým
Božím požiadavkám a to za každú cenu.“ (5T, str. 356)
8. „Najhlbšia bieda, najväčšie sebazaprenie v Božom mene sú
lepšie ako všetky bohatstvá, pocty, komfort a priateľstvá bez Boha.“
(Veľký spor vekov, str. 622)
29
7. NIČ INÉ AKO PRAVDA
Čo s klamstvom v mene správnej veci?
BIBLICKÝ TEXT:
„Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva!“ (2 Moj 20,16)
„Nekradnite a neklamte ani neluhajte nikto svojmu blížnemu“
(3 Moj 19,11)
„Nešľachetný človek beliálov, podliak je ten, kto chodí v prevrátenosti
úst. Žmurká svojimi očima, hovorí svojimi nohami, dáva znamenia
svojimi prstami. Všelijaká prevrátenosť je v jeho srdci, vymýšľa zlé
každého času, rozsieva sváry“ (Prísl 6,12-14)
„Lživé rty sú ohavnosťou Hospodinovi, ale tí ktorí činia pravdu, sa
mu ľúbia.“ (Prísl 12,22)
„Zlorečený ten, kto koná diela Hospodinovo nedbalo a zlorečený
ten, kto zdržuje svoj meč od krvi“ (Jer 48,10)
„Ale nech je vaša reč: áno, áno; nie, nie, to čo je viac nad to, je zo
zlého“ (Mat 5,37)
„Preto složiac lož hovorte jeden každý pravdu so svojím blížnym,
lebo sme si navzájom údami“ (Ef 4,25)
1. „... Zámerne mylné predstavenie veci je klamstvom. S falošným
pohľadom, gestikuláciou alebo aj mimikou je možné vyjadrovať a
obhajovať nepravdy takisto účinne ako za pomoci slov.“
(Patriarchovia a proroci, str. 283)
„Ale nech je vaša reč: áno, áno; nie, nie, to čo je viac nad to, je zo
zlého.“ (Mat 5,37) Tieto slová odsudzujú všetky bezmyšlienkovité
vyjadrenia, frázy a klebety, ktoré hraničia s urážaním Boha. Odsudzujú
neúprimné komplimenty, vyhýbavé správanie sa voči pravde, lichotivé
frázy, prekrúcanie faktov najmä v obchodných vzťahoch, ktoré sa stali
bežnými v našej spoločnosti... Pohľad, slovo dokonca ľahká intonačná
zmena hlasu môžu mať rozhodujúci vplyv pri šírení nepravdivosti.
Dokonca samotné fakty, je možné predstaviť spôsobom, ktorý
sprostredkuje nesprávny dojem. „To čo je viac nad to, je zo zlého.“
(Mat 5,37) (Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev, str. 67.68)
2. „Pravda pochádza od Boha, klamstvá vo všetkých svojich variáciách
sú dielom satana. Ak sa niekto akýmkoľvek spôsobom odkloní od
30
priamej línie pravdy, naruší sa vzájomná dôvera a tým pádom sa
oddáva moci zla.“ (Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev, str. 68)
3. „Nepravdy a podvody každého druhu sú hriechmi proti Bohu i proti
pravde.“ (4T, str. 336)
4. „Pravdu nikdy neprekrúcaj, v náuke alebo na príkladoch nerozprávaj
nikdy nepravdy... Vyjadruj sa jasne, nikdy sa neodchýľ od pravdy. Je
neakceptovateľná ani malá zmena podstaty faktov.“
(My Life Today, str. 331)
5. „Ten, ktorý zastáva nepravdy, lacno predáva svoju dušu. Jeho
nepravdy mu môžu v núdzi pomôcť, vďaka nim môže dokonca
dosahovať pracovné úspechy, ktoré by čestným jednaním nikdy
nedosiahol. Nakoniec sa však dostane do bodu, keď zistí, že nemôže
vlastne nikomu dôverovať. Samotný klamár, nemôže mať žiadnu
dôveru voči iným ľuďom.“ (My Life Today, str. 331)
6. „Boh chce, aby ľudia pod Jeho zástavou a v Jeho službe boli čestní a
úprimní, s bezchybným charakterom, aby ich jazyk nevyjadroval ani len
podobnosť žiadnej nepravdy. Jazyk musí byť čestný, oči pravdovravné,
skutky úplné a celé, také aby chválili Boha.“ (Child Guidence, str. 152)
7. „Pridŕžanie sa striktných princípov pravdy, častokrát prináša
nepríjemnosti, dokonca aj prechodné straty, ale na druhej strane
rozhojnenú odmenu v budúcom živote vo večnosti.“ (4T, str. 336)
8. „Pán Boh, dokonca aj v čase najväčšieho nebezpečenstva, vyžaduje
od svojich detí úprimnosť.“ (Patriarchovia a proroci, str. 637)
9. „Náš samotný život, nemôže byť vykúpený za cenu nepravdy a
klamstva.“ (4T, str. 336)
10. „Niektorí sú s pravdou tak pevne spätí, že ich absolútne nič
nedokáže od nej oddeliť, ani len utrpenie či smrť. Tí, ktorí zo strachu
ublíženia niekomu, vedome zamlčia pravdu, svedčia napokon o
klamstve... Klamstvo by sme si mali sprotiviť. Nikdy nám prosím
nedovoľ, aby sme pomocou skutkov alebo mlčaním poskytli klamstvu
príležitosť.“ (In Heavenly Places, str. 179)
31
11. „Nikdy, doktor by si nikdy nemal myslieť, že môže pravdu prekrútiť.
Nie vždy je chorého vhodné a prospešné oboznámiť s celým rozsahom
rizika, v ktorom sa nachádza. Pravda v takýchto prípadoch nemusí
byť vyjadrená v celom svojom rozsahu, ale nikdy by sme nemali
klamať. Niekedy je pre pacientov najlepšie ich neznepokojovať, aby
sa to napokon neprejavilo vo fatálnych následkoch – nikdy im však
nemôžeme klamať.“ (Medical Ministry, str. 38)
12. „Rodičia by mali svoje deti vychovávať pomocou vyučovania a
príkladov, nikdy by však nemali hovoriť nepravdy a klamstvá. Ak
sa totižto prezentujú klamstvá a nepravdy, nebeskí anjeli sa od nás
sklamaní odvracajú z dôvodu, že Kristovi nasledovníci Ho takýmto
spôsobom zneuctievajú. Jedna lož pripravuje cestu druhej lži. Náš
Pán si od nás všetkých želá presné zaobchádzanie s pravdou, jasné
vyjadrovanie sa v každej situácii. Nikdy neklam, pretože takto zraňuješ
v prvom rade svoju vlastnú dušu a vo svojich vlastných očiach upadáš
do nemilosti.“ (Adventist Review and Sabbath Herald, Jan. 12, 1911)
13. „Najmenšie odklonenie sa od pravdovravnosti a statočnosti je
prekročením Božieho zákona. Opakovaným slúžením hriechu si človek
postupne zvykne na nesprávne spôsoby jednania a zvrátený hriešny
charakter sa stále zhoršuje. Boh zriadil pevné princípy pre celé svoje
stvorenstvo, ktoré nemôže meniť. Tí, ktorí Božie požiadavky vo
svojom živote neakceptujú, by Božiu autoritu neuznávali ani v nebi.“
(4T, str. 312)
14. „Všetci tí, ktorí si pripúšťajú nepravdivé, klamlivé tvrdenia...
slúžia tomu, ktorý bol od počiatku klamárom... zdrojom všetkých
výhovoriek, prekrútených skutočností a preháňania. Nepodaj nikdy
falošnú výpoveď. Tvoja duša by mala byť plná pravdy, čo bude citeľné
v tvojich vyjadreniach. Nikdy nekonaj a nerozprávaj falošne. Pridŕžanie
sa pravdy je podstatné pre tvorbu Kristovho charakteru.“
(In Heavenly Places, str. 179)
32
8. MOTÍVY, ZÁMERY A ÚPRIMNOSŤ
Čo s dobrými motívmi a zámermi? Čo s úprimnosťou?
BIBLICKÝ TEXT:
„Niektorá cesta je priamou pred človekom, ale jej koniec cestami
smrti.“ (Prísl 16,25)
„Kto teda vie dobre činiť a nečiní, má hriech.“ (Jak 4,17)
1. „Naše srdce a pohnútky musíme dôkladne preskúmať.“ (Welfare
Ministry, str. 23)
2. „Dobré úmysly nie sú v žiadnom prípade dostačujúce; takisto
nestačí konať to, čo považujeme za správne, alebo čo kazateľ považuje
za správne. V hre je uzdravenie našej duše, každý musí sám za seba
skúmať v Písme.“ (Veľký spor vekov, str. 599)
3. „Viera v blud nebude mať na život alebo charakter žiaden posväcujúci
vplyv. Žiaden omyl sa nemôže stať pravdou, ani opakovaním sa nestane
pravdou. Úprimnosť nikdy neochráni našu dušu pred následkami
viery v takéto omyly. Bez otvorenej úprimnosti neexistuje žiadne
náboženstvo; ale úprimnosť v nesprávne náboženstvo človeka nikdy
nezachráni. Ak idem úprimne po nesprávnej ceste, to ešte neurobí
z danej cesty cestu správnu a neprivedie ma na miesto, na ktoré sa
chcem dostať.“ (2SM, str. 56)
4. „Správne úmysly, dobré rozhodnutia a skutky nemôžu nahradiť
pokánie, vieru a poslušnosť.“ (Sings of the Times, Nov. 7, 1896)
5. „Samoľúbosť a túžba po pohodlnej akoby Bohom upravenej ceste
vedú k tomu, že nahrádzame Božské pravdy našimi ľudskými teóriami
a tradíciami.“ (Túžba vekov, str. 405)
6. „Boh vidí tých, ktorí sa spoliehajú na svoju vlastnú múdrosť ako
modlárov.“ (SDA Bible Comm., str. 1105)
33
9. KEĎ IDE O ŽIVOT
Je záchrana života za každú cenu najvyššou prioritou?
BIBLICKÝ TEXT:
„Suma všetkého toho, čo si počul: Boj sa Boha a ostríhaj jeho
prikázania, lebo to je povinnosťou každého človeka.“ (Kaz 12,13)
„... a nemilovali svojej duše až do smrti!“ (Zj 12,11)
„Buď verný až do smrti a dám ti korunu života.“ (Zj 2,10)
1. „Zvoľ si radšej chudobu, výčitky, odlúčenie od priateľov alebo iný
žiaľ, než by si si mal zašpiniť dušu hriechom. Skôr si zvoľ smrť ako
nevernosť voči Božiemu zákonu, čo by malo byť mottom každého
kresťana.“ (5T, str. 147)
2. „Je lepšie zomrieť ako zhrešiť, lepšie mať nedostatok ako urobiť
podvod, lepšie byť hladným ako klamať.“ (4T, str. 495)
3. „Už pre len náš pozemský život je najlepšie neodkloniť sa od
vôle nášho nebeského Otca. Akonáhle raz spoznáme silu Jeho slov,
nepodľahneme zvodom satana na získanie potravy alebo za účelom
záchrany života. Našou jedinou otázkou bude: Čo je Božia vôľa? Čo
nám zasľúbil? S týmto vedomím budeme nasledovať Jeho vôľu a
spoliehať sa na Jeho zasľúbenia.“ (Túžba vekov, str. 105,106)
4. „Mladý človek, ktorý nájde v Biblii svojho sprievodcu, nezablúdi
na ceste povinností. Táto kniha ho bude vyučovať, zachovávať
neporušenosť jeho charakteru, naučí ho byť úprimným –
pravdovravným a nepoužívať žiadne podvody. Naučí ho, že Boží zákon
nesmie za účelom dosiahnutia akéhokoľvek cieľa nikdy prekročiť,
aj keby poslušnosť mala prinášať určité obete. Naučí ho, že Božie
požehnanie na ňom nikdy nespočinie, pokiaľ neustúpi z cesty
neprávostí. Aj keď to tak vyzerá, že ľudia, ktorí žijú v neposlušnosti
voči Božiemu zákonu, sú majetnejší, budú celkom isto žať plody svojej
sejby.“ (Counsels to Parents, Teachers and Studenst, str. 449,450)
5. „Boh zasľúbil, že sa postará o tých, ktorí sú poslušní jeho
prikázaniam.“ (Evangelisation, str. 240)
34
6. „Pravá viera sa plne spolieha na vykúpenie skrze Ježiša Krista,
ktorý nás vedie k dokonalému súladu s Božím zákonom.“ (6 SDA Bible
Commentary, str. 1073)
7. „Kristus, náš vzor, nepodnikol nič, čím by sa ospravedlnil alebo
oslobodil, ale prenechal všetky svoje záležitosti na Bohu. Takisto aj my,
Jeho nasledovníci, ak ide o našu slobodu, nemali by sme obviňovať či
odsudzovať iných, ani použiť akékoľvek násilie.“
(Bilder vom Reiche Gottes, str. 147)
8. „Čas súženia, ktorý stojí pred Božím ľudom, si bude vyžadovať
neotrasiteľnú vieru. Božie deti budú musieť dokázať, že jedine Bohu
patrí úcta. Ani strata života by ich nemala priviesť k tomu, aby robili
čo i len najmenšie ústupky vo vzťahu k bohoslužbe. Pre skutočne
veriaceho človeka budú znieť príkazy hriešnych, smrteľných ľudí
v porovnaní s Božími nariadeniami ako absolútne bezvýznamné. Títo
veriaci budú poslušní pravde aj za cenu väzenia, vyhnanstva alebo
smrti.“ (Proroci a králi, str. 358,359)
35
10. BIBLICKÉ CHARAKTERY
Môžeme nasledovať ich príklad?
BIBLICKÝ TEXT:
„Buďte mojimi nasledovníkmi, jako som i ja Kristov.“ (1 Kor 11,1)
„Nie že by som už bol dosiahol alebo že by som už bol dokonalý,
ale sa ženiem, ak by som len aj mohol uchvátiť, k čomu som aj
uchvátený Kristom Ježišom. ... Tak teda všetci, ktorí sme dokonalí,
takto zmýšľajme. ...Buďte mojimi spolu napodobňovateľmi,
bratia, a pozorujte tých, ktorí tak chodia, ako máte príklad na nás.“
(Fil 3,12-17)
1. „Tí, ktorí sa pýtajú, prečo Boh odhalil hriechy svojho ľudu... by si
mali uvedomiť, že toto všetko bolo napísané pre naše ponaučenie,
aby sme sa vyvarovali zlého, nasledovali spravodlivosť a tak slúžili
Pánovi.“ (4T, str. 12)
2. „Aj Bohom požehnaní ľudia s veľkou zodpovednosťou bývajú
premožení pokušením a zhrešia. Namáhajú sa rovnako ako my,
častokrát zakolíšu a padnú. Ich životy so všetkými chybami a omylmi
sú pre nás raz pre povzbudenie, inokedy zase pre varovanie. Ak
by nám boli predstavení bez slabostí, zostali by sme zúfalí z našej
hriešnej prirodzenosti, z našich osobných zlyhaní a omylov. Akonáhle
sa však dozvedáme, ako iní bojovali s ťažkosťami, ktoré sa podobajú
našim ťažkostiam, a keď podliehame pokušeniam, vďaka Božej milosti
dostávame odvahu a silu do našich zápasov o spravodlivosť... Na druhej
strane nám môžu takéto životné príbehy slúžiť ako varovanie, ktoré
poukazuje, že Boh vinníkov nenechá bez povšimnutia.“ (Patriarchovia
a proroci, str. 213)
3. „Mnohí, ktorí čítajú príbeh o Dávidovom páde, sa môžu pýtať:
Prečo toto bolo zverejnené? Prečo Boh predstavil túto temnú stránku
jedného vysoko cteného muža celému svetu? Keď bol Dávid pokarhaný
prorokom, o hriechu povedal: Božích nepriateľov si touto vecou
priviedol k rúhaniu... To je útok na samotnú vieru, týmto je urážaný
Boh a jeho Slovo. Ľudia sa utvrdzujú v nevere a mnohí sa pod rúškom
36
zbožnosti osmeľujú k odvážnejším hriechom. V opise Dávidovho
života, hriech neznamená dobro. Tak dlho pokiaľ žil podľa Božích rád
a prikázaní je nazývaný mužom, ktorý sa ľúbil Bohu. Akonáhle však
zhrešil, už sa to na neho nevzťahovalo, až do chvíle, pokiaľ sa kajúcne
nenavrátil späť k Bohu.“ (Patriarchovia a proroci, str. 698)
4. „Boží zákon je jediným meradlom morálnej plnosti a dokonalosti.
Zákon nám bol predstavený v živote Pána Ježiša.“ (Sanctified Life,
str. 80)
37
11. NÁŠ DOKONALÝ VZOR
Kto je jediným vzorom pre ľudstvo?
BIBLICKÝ TEXT:
„Lebo nato ste povolaní, pretože aj Kristus trpel za nás, zanechajúc
nám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje, ktorý neučinil hriechu,
ani sa nenašla v jeho ústach lesť, ktorý, keď mu zlorečili, nezlorečil,
keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi.“
(1Pet 2,21-23)
„Ježiš bol dokonalým príkladom toho, akými by sme mali byť.
Čo najpresnejšie sa pridŕžal zákona svojho Otca, pritom však žil
v absolútnej slobode.
Mal zanietenie nadšenca, napriek tomu však bol pokojný, rozvážny a
vždy sa ovládal.
Stál nad bežnými vecami tohto sveta, ale neizoloval sa od spoločnosti.
Jedával s colníkmi a hriešnikmi; hral sa s malými deťmi, ktoré brával
do náručia a pritom im žehnal.
Svojou účasťou poctil jednu svadbu. Ronil slzy nad hrobom Lazara.
Bol milovníkom prírody; použil ľalie na zobrazenie hodnoty prírodnej
jednoduchosti a krásy v Božích očiach, ktoré prevyšujú každé umelé
vystavovanie sa na obdiv.
Pre ilustráciu
z manželstva...
najpovznesenejších
právd
používal
príklady
Jeho úsilie nezavrhlo čistú vášeň tak, ako sa Jeho húževnatosť
neprejavovala sebeckou tvrdohlavosťou.
Jeho dobrotivosť nikdy nepredstavovala slabosť a Jeho náklonnosť
bola príťažlivá.
38
Predstavoval nevinnosť a jednoduchosť dieťaťa s mužnou silou, bol
odovzdaný Pánu Bohu a zároveň prejavoval nežnú lásku k ľuďom.
Vyžarovala z Neho prirodzená autorita a úcta, spojená s príjemnou
pokorou.
Prejavoval pevnú odhodlanosť spolu s vľúdnosťou.
Želajme si denne žiť v úzkom spojení s tak dokonalým a bezchybným
charakterom.
Nemáme nasledovať šesť príkladov, ani päť, máme len jeden vzor a
tým je Pán Ježiš!“ (Heavenly Places, str. 54)
39
12. TEOKRACIA V IZRAELI
Sú ešte aj dnes záväzné občianske zákony z čias Starej Zmluvy?
BIBLICKÝ TEXT:
„A tak sa posadí, Šalamún na Tróne Pánovom ako kráľ namiesto
svojho otca Dávida a bude sa mu dariť. ...“ (1 Par 29,23)
„... a nazveš jeho meno Ježiš. Ten bude veliký a bude sa volať
Synom Najväčšieho. A Pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca, a
bude kraľovať nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstvu
nebude konca.“ (Lukáš 1,31-33)
„A ja vám závetím ako mne závetil môj Otec, kráľovstvo, aby ste
jedli a pili za mojím stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch
súdiac dvanásť pokolení Izraelových.“ (Lukáš 22,29-30)
„... Amen vám hovorím, že vy, ktorí ste ma nasledovali,
v novozrodení, keď sadne Syn človeka na tróne svojej slávy, sadnete
si aj vy na dvanástich trónoch súdiac dvanásť pokolení Izraelových“
(Matúš 19,28)
1. „Izrael bol spravovaný v Božom mene a Jeho autoritou. Mojžišovým
poslaním spolu s radou 70-tich starších a najvyšších sudcov, bolo
vyvýšiť platnosť Božieho zákona. Na vydanie nového zákona nemali
žiadne právo. To bolo a zostalo podmienkou pre existenciu Izraela ako
národa. Po stáročia im Boh posielal duchovne pomazaných mužov,
ktorí mali Izrael vyučovať Božiemu zákonu. Pán Boh vedel, že Izrael
si bude priať kráľa, ale nepripúšťal žiadnu principiálnu zmenu, od
ktorej by bol štát závislý. Kráľ mal byť zástupcom Najvyššieho. Boh
bol uznaný za vodcu národa a Jeho Zákon platil v krajine ako najvyššie
právo.“ (Patriarchovia a proroci, str. 587)
2. „Položenou, živo diskutovanou otázkou zostáva: Keď bola teokracia
dobrá v čase Izraela, prečo by nemala byť v dnešnej dobe takisto
dobrou formou vládnutia? Odpoveď je jednoduchá:
Teokracia je formou vlády, ktorá dostáva autoritu bezprostredne od
40
Boha. Vláda v Izraely bola pravou teokraciou, bola to skutočná Božia
vláda. ... Keď kráľovstvo prebral Šalamún od svojho otca Dávida,
správa nám hovorí: „Tak dosadol Šalamún na trón Hospodinov, aby
bol kráľom namiesto Dávida, svojho otca...“ (1 Par 29,23) Dávidov
trón bol trónom Pána a Šalamún sa posadil ako kráľ nad pozemským
Božím kráľovstvom.
Kráľovstvo sa potom muselo podriadiť Babylonu. Keď Babylon padol
a povstala Médo – Perzská ríša, bolo kráľovstvo prvýkrát zničené. Keď
padla Médo – Perzská ríša a vládu prebralo Grécko ako nová svetová
veľmoc, Izraelské kráľovstvo bolo podrobené druhýkrát. A keď
Grécko muselo prenechať moc Rímu, kráľovstvo bolo podrobené po
tretíkrát. A bolo povedané: „Aj toto zostane dovtedy, pokiaľ nepríde
ten, ktorému patrí právo, tomu ho dám.“ Kto je to, komu patrí to
právo? „ ...a nazveš jeho meno Ježiš. Ten bude veliký a bude sa volať
Synom Najvyššieho. A Pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca, a bude
kraľovať nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstvu nebude
konca.“ (Luk 1,31-33) Pokiaľ tu bol medzi nami ako „Prorok“, Muž
oboznámený s bolesťou a žiaľom, vysvetlil nám to v ten večer, keď bol
zradený: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“ Týmto bol Boží trón
odstránený z tohto sveta a nebude tu až pokiaľ nepríde ten, ktorému
patrí právo, a potom opäť dostane kráľovstvo. A toto nastane na konci
času a na začiatku „sveta, ktorý má prísť...“
„A keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním,
vtedy sa posadí na tróne svojej slávy a zhromaždené budú pred neho
všetky národy...“ (Mat 25,31.32)
Až do tohto určeného okamihu nemôže byť na zemi Kristovo
kráľovstvo znovu zriadené. Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Jeho
nasledovníci sami seba považovali za „cudzincov bez občianskych
práv“. (Žid 11,13) Pavol hovorí: „Lebo naše občianstvo je v nebesiach,
odkiaľ i Spasiteľa očakávame, Pána Ježiša Krista.“ (Fil 3,20)
Od čias Izraelského kráľovstva, Boh neprepožičal žiadnemu človeku,
žiadnej organizácii autoritu k presadzovaniu Jeho zákonov. „Mne
pomsta, ja odplatím hovorí Pán.“ (Rim 12,19) Občianske vlády majú
za úlohu upravovať vzťahy medzi ľuďmi, ale nemajú právo zasahovať
do vzťahu medzi človekom a Bohom.
41
Na tejto Zemi neexistovala žiadna vláda – okrem Izraelského kráľovstva,
v ktorej by Boh riadil štátne záležitosti pomocou inšpirovaných mužov
– prorokov. Kedykoľvek sa ľudia pokúšali o vytvorenie takejto formy
vlády, akú mal Izrael, boli nútení prevziať podľa potreby interpretáciu
(výklad) a presadzovanie Božieho zákona do vlastných rúk. Nárokovali
si právo na kontrolu svedomia a tak si prevzali Božie výsostné právo.
Pod vtedajším Božím vedením bolo prestúpenie zákona občas
spojené s trestom, preto boli súdy vykonávané nielen s priamym
Božím súhlasom, ale boli pod priamou Božou kontrolou a povelom.
Čarodejníci a modlári museli byť popravení. Trestom za rúhanie sa voči
Bohu a ostatné zločiny bol takisto trest smrti. Celé národy modlárov
boli vyhubené. Uvalenie tohto trestu bolo nariadené priamo Tým,
ktorý vie čítať v ľudských srdciach, ktorý pozná rozsah ich previnení
a Tým, ktorý zaobchádza so svojím stvorením múdro a s milosťou.
Ak túto prácu vykonávajú morálne slabí a vášňami ovládaní ľudia,
preukáže sa, že sú práve tými otvorenými dverami a bránou pre vstup
neprávosti a ukrutnosti. Najhoršie až neľudské zločiny sú páchané
v mene svätého Boha. Zo zákonov Izraela, v ktorých je hriech proti
Bohu vždy potrestaný, sa odvodili argumenty, že aj dnes je tu potreba
potrestať podobné hriechy. Všetci prenasledovatelia ich potrebovali,
aby mohli zdôvodniť svoje činy. Tvrdenie, že Boh dal ľuďom autoritu
a právo na kontrolu svedomia, stojí za pôvodom každej náboženskej
tyranie a prenasledovania. Ale všetci, ktorí takto argumentujú,
zabúdajú, že dnes žijeme v odlišnom náboženskom systéme – za
podmienok, ktoré sú celkom odlišné od prvotného Izraelského
kráľovstva. Izraelské kráľovstvo bolo typom Kristovho kráľovstva, ktoré
bude opäť obnovené pri Kristovom druhom príchode. Povinnosti,
ktoré pochádzajú zo vzťahu človeka k Bohu, nemôžu byť určované
ľudskou autoritou.“ (Appendix, note 8, Patriarchovia a proroci,
str. 761-764)
42
13. SILA OD BOHA
Čo robiť, ak nemáme žiadne východisko?
BIBLICKÝ TEXT:
„Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné. Ale Boh je verný,
ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením
aj východ z neho, aby ste mohli zniesť.“ (1 Kor 10,13)
1. „Náš nebeský Otec pozná tisíc spôsobov, ako sa môže o nás postarať
bez toho, aby sme o tom vedeli. Tí, ktorí majú službu Bohu vo svojom
živote na prvom mieste, zažívajú ako sa ťažké životné situácie z ničoho
nič strácajú a ich životné cesty sa urovnávajú.“
(Ministry of Healing, str. 481)
2. „Priveľa ľudí, ktorí si plánujú skvelú budúcnosť, robí kľúčovú chybu.
Nechaj Boha, aby pre teba plánoval! Dôveruj Jeho vedeniu ako malé
dieťa, pretože „On ostríha nohy svojich svätých“. (1 Sam 2,9) Boh
nikdy nevedie svoje deti inak, ako by si sami priali, keby od začiatku
mohli poznať koniec a tak pozorovať Božiu veľkoleposť.“
(Ministry of Healing, str. 479)
3. „Tí, ktorí svoj život podriadia Božiemu vedeniu a jeho službe,
sa nikdy nedostanú do situácie, z ktorej by nebolo pripravené
východisko. Akékoľvek by boli naše ťažkosti, ak sa pridŕžame Božieho
zákona, máme takého Vodcu, ktorý nás vedie po správnej ceste;
v Pánu Bohu máme spoľahlivého Radcu, ktorý náš žiaľ, starosti alebo
našu osamelosť prežíva spolu s nami ako náš najlepší priateľ.“
(Cesta k zdraviu a životnej harmónii, str. 185)
4. „Pre každého veriaceho, ktorý sa necháva viesť Božím Duchom,
je okamih najväčšej skľúčenosti časom, keď mu je Božia pomoc
najbližšie.“ (Túžba vekov, str. 521)
5. „Keď plánujeme na základe našich vlastných predstáv, Pán Boh nám
prenechá aj naše vlastné omyly. Ak nasledujeme však Jeho poučenia
a ocitneme sa pritom v ťažkostiach, vyslobodí nás z týchto ťažkostí.
Nemusíme strácať odvahu, ale naopak, v každej ťažkej situácii si
môžeme vyprosiť pomoc, pretože On má k dispozícii neobmedzené
43
možnosti. Takto sa musíme plne spoliehať na Pána Boha. Chce
ochrániť každého človeka, ktorý sa dostane do kritickej situácie, keď
sa usiluje kráčať Božou cestou.“ (Túžba vekov, str. 361,362)
6. „Kresťan sa častokrát dostáva do situácie, keď nie je možné
zosúladiť službu Pánu Bohu s pozemskými záujmami. Potom sa
môže zdať, akoby mu poslušnosť voči jasným Božím požiadavkám
vzala každú možnosť na živobytie. Satan sa ho snaží presvedčiť,
že nie je nutné prinášať takéto obete. Skúsenosť nás ale učí, že na
tomto svete sa môžeme plne spoľahnúť na Božie slovo... Mat 6,33.“
(Túžba vekov, str. 105)
7. „Všetci, ktorí Krista berú za slovo a odovzdajú Mu svoje srdce;
spoliehajú sa na Jeho ochranu a na Jeho vedenie, nájdu pokoj a mier.
Nič na tomto svete ich nezarmúti, pokiaľ ich Ježiš uisťuje Svojou
prítomnosťou.“ (Túžba vekov, str. 323)
8. „Vierou získavame presvedčenie, že aj najžalostnejšie a
najskľučujúcejšie vyhliadky sa môžu celkom zázračne zmeniť, a tým
bude Jeho sväté meno uctené.“ (Proroci a králi, str. 184)
9. „Viera spôsobuje, že aj v tých najtemnejších hodinách veľkého
pokušenia a búrky, ktorá nás ohrozuje, sa cítime v Bohu bezpeční,
pretože vieme, že nás vedie náš nebeský Otec. Pohľadom veriaceho
človeka sa môžeme povzniesť nad pozemské veci a správne oceniť
hodnotu večnosti.“ (Skutky apoštolov, str. 572)
10. „Anjeli obklopujú tých, ktorí sú ochotní nechať sa vyučovať
v Božích veciach. A títo ľudia si v čase veľkého súženia spomenú na
pravdy, ktoré budú práve potrebovať.“ (Veľký spor vekov, str. 601)
44
14. KAŽDODENNÉ VÝZVY
Čo očakáva dnes Kristus odo mňa?
BIBLICKÝ TEXT:
„Lebo pečujeme o dobré, nie len pred Pánom, ale aj pred ľuďmi.“
(2 Kor 8,21)
1. „Svet nutne potrebuje ľudí, ktorí sa nedajú kúpiť ani predať; ľudí
úprimných; ľudí, ktorí sa neboja hriech nazvať pravým menom; ľudí,
ktorých svedomie ukazuje na povinnosť tak, ako strelka kompasu
ukazuje k pólu; ľudí, ktorí zastupujú pravdu, aj keby sa nebesia mali
pominúť.“ (Výchova, str. 51)
2. „Viera, ktorá prežije čas súženia, musí byť denne uplatňovaná.“
(Dejiny vykúpenia, str. 94)
3. „Správny spôsob myslenia sa vďaka dennému cvičeniu stáva
zvykom. Musíme si vytvoriť zmysel a cit pre pravdu a povinnosti,
ktoré prevyšujú všetky záľuby a potešenia. Rozum, ktorý je takto
cvičený, nebude váhať medzi správnym a nesprávnym ako kolísajúca
sa tráva vo vetre. Akonáhle bude potrebné sa rozhodnúť, okamžite
rozpoznáte, ktorá zásada je spojená s týmto rozhodnutím. Inštinktívne
sa rozhodnete správne, bez potreby o tom dlho diskutovať. Stávate sa
lojálnym, pretože vaše zmysly si zvykli na vernosť a pravdu.“
(3T, str. 22)
4. „Bolí ma srdce, keď vidím, ako veľa ľudí sa uspokojí s lacnými
skúsenosťami, ktoré od nich takmer nič nevyžadujú.“ (9T, str. 103)
5. „Máte tomuto svetu predstaviť Krista. Učte sa denne, ako môžete
konať Božie dielo. Každý nasledovník by sa mal stať živým listom,
ktorý budú poznať a čítať všetci ľudia. (2 Kor 3,2)“
(Posolstvo k mládeži, str. 268)
6. „Dnes je čas pre Boží ľud, aby sa verne priznával k zásadám. V čase,
45
keď je viera v Ježiša Krista najviac znevažovaná a Božím zákonom sa
najviac opovrhuje, malo by naše úsilie žiariť a naša odvaha a stálosť
by mali byť neotrasiteľné. Pri obhajobe pravdy a spravodlivosti,
stáť pevne, keď nás väčšina opustí; bojovať Hospodinov boj, keď
bojovníkov bude málo – toto bude naša skúška. V tomto čase musíme
zbierať teplo z chladu iných, odvahu z ich zbabelosti, a vernosť
namiesto zrady.“ (5T, str. 136)
7. „Keď sa Božie deti ocitnú v ťažkej situácii, z ktorej pre nich nie
je zjavne žiadne východisko, mali by sa spoliehať jedine na Pána.“
(Proroci a králi, str. 182)
8. „Teraz sa musíme snažiť žiť skutočne podľa Božej pravdy.
Nestrácajme ani okamih. Okolo nás sa odohrávajú veľmi významné
udalosti a my žijeme na území, ktoré je ovládané satanom.“
(Veľký spor vekov, str. 602)
46
15. POSLEDNÁ KRÍZA
Ako sa môžem pripraviť na záverečnú krízu?
BIBLICKÝ TEXT:
„Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bezúhonní
a rýdzi, deti Božie bezvadné prostred pokolenia krivého a prevráteného,
medzi ktorými svieťte jako svetlá na svete.“ (Fil 2,14.15)
1. „Deň čo deň Boh učí svoje deti. Cez príležitosti, ktoré sú nám každý
deň ponúkané, si nás Pán pripravuje na prevzatie zodpovednosti za väčšie
úlohy, ku ktorým nás privedie Jeho prozreteľnosť.“ (Túžba vekov, str. 373)
2. „Tí, ktorí sú skúšaní v mnohých bodoch a vydržia za každú cenu, budú
v čase neskorého dažďa pripravení, pretože poslúchli radu Verného
Svedka.“ (Duchovné dary, str. 226)
3. „Len tí, ktorí svoju dušu posilňovali biblickými pravdami, obstoja
v poslednom veľkom spore. Každý bude skúšaný priamo otázkou: Koho
mám viac poslúchať, Boha alebo ľudí?“ (Veľký spor vekov, str. 594)
4. „Ako za čias Sadracha, Mézacha a Abednéga bude Boh na konci
svetových dejín mocne zasahovať v prospech tých, ktorí sa pevne
postavia za Boží zákon. On, ktorý spolu s hrdinsky odvážnymi Hebrejmi
zotrval v rozpálenej peci, bude aj so svojimi nasledovníkmi, kdekoľvek sa
budú nachádzať. Jeho stála prítomnosť ich bude potešovať a posilňovať.
Uprostred času súženia, súženia akého doposiaľ nebolo, odkedy
existujú národy – budú Jeho vyvolení skalopevne stáť na Božej strane.“
(Proroci a králi, str. 359)
5. „Čas súženia, ktorý stojí pred Božím ľudom, si bude vyžadovať
neotrasiteľnú vieru. Božie deti budú musieť dokázať, že jedine Bohu
patrí úcta. Ani strata života by ich nemala priviesť k tomu, aby robili
čo i len najmenšie ústupky vo vzťahu k bohoslužbe. Pre skutočne
veriaceho človeka, budú znieť príkazy hriešnych, smrteľných ľudí
v porovnaní s Božími nariadeniami ako absolútne bezvýznamné. Títo
veriaci budú poslušní pravde aj za cenu väzenia, vyhnanstva alebo smrti.“
(Proroci a králi, str. 358,359)
47
BOŽÍ ZÁKON
I.
Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme,
z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou.
II.
Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi,
ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou.
Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Boh,
som silný Boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do
tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,
a činím milosť tisícim tým,
ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania.
III.
Nevezmeš meno Hospodina, svojho Boha nadarmo. Lebo Hospodin nenechá
bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.
IV.
Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. Šesť dní budeš pracovať a robiť
akékoľvek svoje dielo. Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha.
Nebudeš robiť nijakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha,
ani tvoja dievka, ani tvoje hovädo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach.
Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko,
čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa.
Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho.
V.
Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi,
ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh.
VI.
Nezabiješ!
VII.
Nezosmilníš!
VIII.
Neukradneš!
IX.
Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva!
X.
Nepožiadaš domu svojho blížneho! Nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani
jeho sluhu, ani jeho dievky, ani jeho vola, ani jeho osla,
ani ničoho, čo je tvojho blížneho!

Podobné dokumenty

Derek Prince Základy víry

Derek Prince Základy víry učiteli, ale znamená to znát Krista samého, přímo a osobně , a Boha v něm. Opět v 1J 5,13 apoštol Jan píše: "Tyto věci psal jsem vám věřícím ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život...

Více

Revue SKŽ 67

Revue SKŽ 67 Vážená pani Weissman, počas svojej tohtoročnej návštevy Prahy ste mali prednášku na tému „Medzináboženský dialóg: izraelská perspektíva“. V nej dôrazne zaznievala tematika pokoja a potreba usilovať...

Více

Knižôčka zalomená v PDF

Knižôčka zalomená v PDF svetlo odovzdáva iným sviecam, nehasiac pri tom svoj plameň. Ak sa takto deje s pozemským plameňom, čo môžeme očakávať od ohňa Svätého Ducha? Ak rozdám pozemské dobrá, prestanú byť osobne pre mňa h...

Více

Křesťanská antropologie

Křesťanská antropologie obdělávání země. Poté se podrobně vykládá o stvoření člověka: »A učinil Pán Bůh člověka z prachu země, a vdechl v tvář jeho dech života, a člověk se stal duší živou.« To znamená - jak zdůrazňují Ot...

Více

(dvojjazyčné): Stáhnout PDF soubor

(dvojjazyčné): Stáhnout PDF soubor the Account Holder’s TIN for each country indicated. Jestliže majitel účtu není daňovým rezidentem v žádné jurisdikci (např. protože je daňově transparentní), uveďte tuto skutečnost na řádku 1 a uv...

Více