PT-31XL a PT-31XLPC

Komentáře

Transkript

PT-31XL a PT-31XLPC
PT-31XL a PT-31XLPC
Hořáky pro řezání plazmou
Uživatelská příručka (CZ)
0558005178
SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ.
DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA.
UPOZORNĚNÍ
Tato PŘÍRUČKA je určena pro zkušenou obsluhu. Jestliže nejste zcela seznámeni se zásadami bezpečné práce se zařízeními pro obloukové svařování a řezání, doporučujeme Vám
prostudovat si naši brožuru „Opatření a bezpečné postupy pro obloukové svařování,
řezání a drážkování,“ formulář 52-529. NEDOVOLTE nezaškoleným osobám zařízení obsluhovat, instalovat nebo udržovat. NEPOKOUŠEJTE SE zařízení instalovat ani obsluhovat
bez důkladného pročtení této příručky a jejího plného porozumění. Jestliže jste příručce
neporozuměli dokonale, kontaktujte svého dodavatele pro více informací. Před instalací a
jakoukoli obsluhou zařízení si přečtěte Bezpečnostní pokyny.
ODPOVĚDNOST UŽIVATELE
Toto zařízení bude pracovat v souladu s touto příručkou, štítky nebo s přílohami, jestliže je instalováno, obsluhováno, udržováno a opravováno ve shodě s přiloženými pokyny. Zařízení musí být pravidelně kontrolováno.
Nefunkční nebo nedostatečně udržované zařízení by nemělo být používáno. Nefunkční, chybějící, opotřebované, poškozené nebo znečištěné součásti by měly být ihned vyměněny. Stane-li se oprava nebo výměna nezbytnou, výrobce doporučuje podat písemnou nebo telefonickou žádost o servisní pokyny u autorizovaného
distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno.
Zařízení ani žádná jeho část by neměla být zaměňována bez předchozího písemného souhlasu výrobce.
Uživatel zařízení nese plnou odpovědnost za poruchy vzniklé v důsledku nesprávného používání, špatné údržby, poškození či záměny provedené kýmkoliv jiným než výrobcem či servisem výrobcem stanoveným.
6
OBSAH
Oddíl / Nadpis
Strana
1.0
Bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2.0
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2.1 Popis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2.2 Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2.3 Technické údaje (nezbytné pro CE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
3.0
Instalace / Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
3.1 Kontrola hořáku / spotřebních součástek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
3.2 Demontáž hořáku - vyjmutí spotřebních součástek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
3.3 Instalace spotřebních součástek - sestavení hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
4.0
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4.1 Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4.2 Opětovná montáž spínače hořáku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
5.0
Náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5.1 Definice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5.2 Objednání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5.3 Náhradní díly k PT-31XL a PT-31XLPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
7
OBSAH
8
ODDÍL 1
1.0
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Bezpečnostní opatření
Uživatel svařovacího a plazmového řezacího zařízení ESAB nese plnou zodpovědnost za zajištění toho, aby každý,
kdo pracuje se zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná bezpečnostní opatření. Bezpečnostní
opatření musí vyhovovat požadavkům, které se týkají tohoto druhu svařovacího nebo plazmového řezacího
zařízení. Následující doporučení by měla být dodržována jako doplněk ke standardním předpisům, které se týkají
pracoviště.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci dobře obeznámení s obsluhou svařovacího nebo plazmového řezacího zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou mít za
následek poranění obsluhy nebo poškození zařízení.
1. Každý, kdo používá svařovací nebo plazmové řezací zařízení, musí být plně seznámen s:
- jeho obsluhou
- umístěním nouzových vypínačů
- jeho funkcí
- příslušnými bezpečnostními opatřeními
- svařováním, plazmovým řezáním nebo s obojím
2. Obsluha musí zajistit, aby:
- se nikdo neoprávněný nenacházel při spuštění zařízení v jeho pracovním prostoru.
- nikdo nebyl během hoření oblouku bez náležité ochrany.
3. Pracoviště musí:
- být vhodné pro daný účel
- být chráněno před průvanem
4. Pomůcky osobní ochrany:
- Vždy noste doporučené ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, nehořlavý
oděv a ochranné rukavice.
- Nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., kterými byste mohli
zachytit nebo si způsobit popáleniny.
5. Obecná opatření:
- Ujistěte se, že je zemnicí kabel bezpečně připojen.
- Pracovat na vysokonapěťovém zařízení smí pouze kvalifikovaný elektrotechnik.
- Patřičné hasicí zařízení můsí být jasně označeno a po ruce.
- Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
9
ODDÍL 1
VÝSTRAHA
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
SVAŘOVÁNÍ A PLAZMOVÉ ŘEZÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ VÁM
I OSTATNÍM. PŘI SVAŘOVÁNÍ NEBO ŘEZÁNÍ DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ. VYŽÁDEJTE SI BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE, KTERÉ BY MĚLY VYCHÁZET Z MOŽNÝCH RIZIK UVÁDĚNÝCH
VÝROBCEM.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - Může být smrtelný.
- Nainstalujte a uzemněte svařovací nebo plazmovou řezací jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
- Nedotýkejte se živých elektrických součástek ani elektrod holou kůží, vlhkými rukavicemi nebo vlhkým
oděvem.
- Izolujte se od uzemnění a od svařovaného předmětu.
- Ujistěte se, že je Váš pracovní postoj bezpečný.
KOUŘ A PLYNY - Mohou být zdraví nebezpečné.
- Držte hlavu stranou od plynných zplodin.
- Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti dýchacích
cest a okolního prostoru.
ZÁŘENÍ OBLOUKU - Může způsobit poranění očí a popálení pokožky.
- Chraňte svůj zrak a tělo. Používejte správné svářečské štíty a ochranné brýle a noste ochranný oděv.
- Chraňte osoby v okolí vhodnými štíty nebo clonami.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
- Jiskry (odstřikující žhavý kov) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti nenacházely žádné hořlavé
materiály.
HLUK - Nadměrný hluk může poškodit sluch.
- Chraňte svoje uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
- Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
PORUCHA - V případě poruchy přivolejte odbornou pomoc.
PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSTUDUJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU TAK,
ABYSTE JÍ ROZUMĚLI.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
10
ODDÍL 2
POPIS
2.1 POPIS
PT-31XL a PT-31XLPC jsou patentované ruční hořáky se sklonem hlavy 75°. Jsou navrženy tak, aby mohly být použity s různými
plazmovými řezacími soupravami, které jako plazmový plyn používají čistý a suchý vzduch. Přívodní hadice jsou dlouhé 4,5,
7,6 nebo 15,2 metru (15, 25 nebo 50 stop). Hořáky jsou dimenzovány na maximální pracovní proud 50 A při 100% zatížení.
To platí pro řezání většiny kovů.
PT-31XLPC 7,6m ............................................................................................................................ 0558005393
PT-31XL - 75° hořák
57 mm
(2 1/4")
133 mm
(5 1/4")
PT-31XLPC - 75° hořák
73 mm
(2 7/8")
133 mm
(5 1/4")
Obrázek 2-1 Rozměry hořáků PT-31XL a PT-31XLPC
VÝSTRAHA
ÚRAZ ELEKTŘINOU MŮŽE BÝT SMRTELNÝ. Při plazmovém řezání se používá vysokého napětí. VYVARUJTE SE nechráněného dotyku živých částí (hořáku, zdroje,
řezaného dílce) nebo jakéhokoliv uzemněného objektu vždy, když je zdroj zapnutý.
Použití hořáku v kombinaci se zdrojem, který není vybaven bezpečnostní pojistkou
na spínači proudu plynu, vystavuje obsluhu riziku úrazu vysokým napětím.
Před začátkem práce s hořákem se seznamte s bezpečnostními opatřeními a pokyny k obsluze.
11
ODDÍL 2
POPIS
2.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pro údržbu hořáku s minimálními prostoji je doporučena sada náhradních dílů, která je dodávána s každou plazmovou řezací
soupravou.
PowerCut-650, sada náhradních dílu ....................................................................................................................................... 0558005392
POUZE pro PCM-500i a alternativně pro HandyPlasma 550
Sada náhradních dílu 35/40 A XT (prodloužená životnost) ................................................................................................................21980
PCM-500i, PowerCut-650, HandyPlasma 550 a HandyPlasma 380
Standardní sada náhradních dílu 30/40 A (vysoký výkon) .....................................................................................................0558003301
Poznámka
Vysoce výkonná sada (0558003301) je preferovaná a je zahrnuta ve všech výše
uvedených plazmových řezacích systémech.
Tabulka 2-1 Obsah sad náhradních dílů:
* Čísla (P/N) sad náhradních dílů pro PT-31XL and PT-31XLPC
Popis
Tepelný štít
Dlouhý tepelný štít "CE"
Vysoce výkonná
tryska 30/40 A
Tryska s prodlouženou
životností 35/40 A
Tryska, 50 A
Vířič
Elektroda
O-kroužek
Mazivo 7 g (0,25 ounce)
P/N (alternativní P/N)
20282
0558000509 (36284)
P/N 21980 P/N 0558003301 P/N 0558003464 P/N 0558003462 P/N 0558005392
35/40 A
30/40 A
50 A / HP-50
35 A / Caddycut 40 A / PC - 650
(pouze Evropa)
(pouze Evropa)
(pouze Evropa)
1
1
0558000512 (20860)
0558000508 (21008)
0558000513 (20861)
0558000506 (20463)
0558000507 (20862)
0558000514 (950790)
0558000443 (17672)
1
1
3
1
3
3
1
2
1
2
1
1
3
1
3
1
1
2
1
2
1
* Také viz tabulky 5-2 a 5-3.
Sada na měření průtoku plazmového plynu:
Pomocí tohoto zařízení lze měřit okamžitý průtok plazmového plynu
hořákem, což je užitečné při odstraňování závad ...................................................................................................................0558000739
Sada vodicích nástrojů:
Sada dodávaná v plastovém kufříku obsahuje přípravky pro
řezání přímých a kruhových tvarů železných i neželezných kovů.
Deluxe, poloměr 44,5 - 1060 mm (1-3/4" - 42") .......................................................................................................................0558003258
Základní, poloměr 44,5 - 710 mm (1-3/4” - 28”) ...................................................................................................................... 0558002675
12
ODDÍL 2
POPIS
2.3 TECHNICKÉ ÚDAJE (nezbytné pro CE)
a. Princip:
Ruční hořák používaný pro řezání plazmou
b. Způsob vedení:
Ruční
c. Třída napětí:
M (113 V špičkové napětí až 400 V špičkové napětí)
Zapalovací napětí: ~ 8000 V
Stabilizační napětí: = 200 VDC
d. Maximální jmenovitý proud: 50 A
Maximální proud při 100% zatížení: 50 A
Typický plyn: 120 l/min. při 5,5 bar (254 cfh při 80 psi)
e. Max. a min. tlak plynu na přívodu: 4,8 až 5,9 bar (70 až 86 psi)
f. Způsob chlazení:
Vzduchem
g. Stupeň pomocné elektrické kontroly v hořáku:
N/A
h. Požadavky na připojení hořáku:
Klíče a šroubovák
i. Nezbytné informace o bezpečné obsluze hořáku:
Viz všechna bezpečnostní opatření uvedená v manuálu
j. Nezbytné informace o bezpečné obsluze plazmového řezacího hořáku a o funkci blokovacích a bezpečnostních zařízení:
Hořák vyhovuje ve smyslu požadavků na bezpečnostní systém pneumatického blokování. Blokovací mechanismus
odpojí hořák, pokud jsou odstraněny součástky zakrývající elektrodu (především ochranná čepička). Aby mohl
blokovací systém správně pracovat, musí elektroda hořáku zůstat v ochranné čepičce. Nepokoušejte se montovat
elektrodu na hořák, pokud není správně umístěna (spolu s dalšími součástkami) uvnitř ochranné čepičky.
k. Typy zdrojů pro plazmové řezání, které lze s hořákem bezpečně použít:
PCM-500i, PowerCut 650, HandyPlasma 550, HandyPlasma 380, HandyPlasma 50 a Caddycut.
I. Řezací výkon:
Viz grafy 2-1a a 2-1b na následující straně:
13
ODDÍL 2
POPIS
Rychlost, in/min
Rychlost, mm/min
100
80
60
40
20
0
0,125 0,25
0
0,375 0,5 0,625
Tloušťka oceli, in.
Tloušťka oceli, mm
4064
160
3556
140
3048
120
2540
Rychlost, in/min
Rychlost, mm/min
Graf 2-1a Řezné parametry při 35 A
50A
2032
1524
100
60
1016
40
508
254
0
20
10
0
0
3
6
10
13
16
19
50A
80
0
0,125 0,25 0,375 0,5
Tloušťka oceli, mm
Tloušťka oceli, in.
Graf 2-1b Řezné parametry při 50 A
14
0,625 0,75
ODDÍL 3
3.1
INSTALACE / OBSLUHA
KONTROLA HOŘÁKU / SPOTŘEBNÍCH SOUČÁSTEK
Pro podrobný postup instalace a obsluhy se řiďte veškerými pokyny týkajícími se hořáku v příručce k plazmového systému
přibalené k Vaší řezací soupravě. Bez dodržování těchto pokynů hořák NEINSTALUJTE ani se s ním NESNAŽTE PRACOVAT.
VÝSTRAHA
Podmínky, za kterých je během řezání plazmou nutné dodržovat speciální
opatření:
1. Viz obecná upozornění v příručce.
2. Neprořezávejte uzavřené nádoby. Může dojít k explozi.
VÝSTRAHA
Před kontrolou nebo výměnou spotřeb. součástek se ujistěte, zda je vypínač na
zdroji v pozici VYPNUTO (OFF) a primární přívod elektrické energie je odpojen.
VÝSTRAHA
DBEJTE, aby byl v hořáku namontován vířič. V opačném případě by došlo ke
kontaktu trysky s elektrodou, který by na trysku přivedl vysoké napětí. Dotyk
obsluhy s řezaným dílcem nebo s tryskou by pak mohl způsobit vážné zranění
elektrickým proudem nebo i smrt.
1. Pravidelně kontrolujte tepelný štít, elektrodu, trysku a vířič. V případě opotřebení nebo poškození je vyměňte.
2. Pravidelně kontrolujte sestavu napájecího kabelu. Pokud je ochraný plášť někde proříznut nebo dochází k únikům plynu,
vyměňte poškozenou sestavu.
3. Přestaňte používat hořák, jestliže elektroda vyhoří na délku menší než 16 mm (0,63 inch), jak je vidět na obrázku 3-1.
VÝSTRAHA
Hlava hořáku obsahuje ventil regulující proud plynu, který spolupracuje se
spínačem proudu plynu a s obvody zdroje. Tento systém zabraňuje připojení
hořáku k vysokému napětí, pokud by byl spínač náhodně sepnut a tepelný štít
nebyl nasazen. UVEDENÝ PATENTOVANÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM MAJÍ POUZE
HOŘÁKY FIRMY ESAB. PROTO HOŘÁK VŽDY NAHRAZUJTE POUZE VHODNÝM
HOŘÁKEM VYROBENÝM FIRMOU ESAB.
4. Ventil regulující proud plynu je součástí bezpečnostního blokovacího systému a je nastálo připevněn k hlavě hořáku.
V případě závady na tomto ventilu musí být vyměněna celá hlava. Pokud při sestavování čela hořáku přitlačíte na elektrodu, můžete cítit mírný odpor pružiny, která uzavírá kuličku ventilu.
Poznámka
Sedlo elektrody je připevněno k čelu hořáku. Pokud používáte spotřební součástky XT, zkontrolujte, zda je
pod sedlem přimontován plunžr P/N 0558000511 (20324). Pokud schází, demontujte sedlo a plunžr instalujte.
Dbejte, aby bylo sedlo pevně dotaženo klíčem, ale NESMÍ být přetaženo.
3.2
DEMONTÁŽ HOŘÁKU - VYJMUTÍ SPOTŘEBNÍCH SOUČÁSTEK
1. Při demontáži čela držte hořák štítem vzhůru, jak je vidět na obrázku 3-2. Zabráníte tak vypadnutí trysky, elektrody a vířiče
po sejmutí štítu.
2. Pokud je hořák upnutý a nelze ho otočit směrem vzhůru, lze použít alternativní metodu demontáže. Ta spočívá ve vyjmutí
elektrody, vířiče a trysky výše uvedeným postupem, ovšem je třeba dávat pozor, aby díly neupadly a nepoškodily se.
15
ODDÍL 3
3.3
INSTALACE / OBSLUHA
INSTALACE SPOTŘEBNÍCH SOUČÁSTEK - SESTAVENÍ HOŘÁKU
Poznámka
Naneste malé množství maziva - 0558000443 (17672), které je součástí sady náhradních dílů, na tepelný štít
nebo na o-kroužek podle obrázku 3-1. Vždy, když sejmete štít, zkontrolujte, zda o-kroužek není poškozen.
Pokud je třeba, vyměňte jej. Číslo dílu o-kroužku je 0558000514 (950790).
1. Otočte hořák čelem vzhůru a sestavte elektrodu, vířič, tryku a tepelný štít v pořadí podle obrázku 3-2. Vířič je symetrický a
může být tedy nasazen libovolnou stranou. Tepelný štít těsně dotáhněte tak, aby součástky pevně přiléhaly k sobě navzájem i k hlavě hořáku. Tepelný štít nepřetahujte.
2. Pokud je hořák upnutý a nelze ho otočit směrem vzhůru, lze použít alternativní metodu montáže. Ta spočívá v sestavení
elektrody, vířiče a trysky výše uvedeným postupem a jejich vložení do tepelného štítu. Poté tepelný štít přišroubujte
směrem vzhůru k tělu hořáku.
Mazivo lze nanést na O-kroužek nebo na tepelný štít
Tepelný štít
Tryska
Vířič
Elektroda
*Plunžr
Sedlo
Hořák
16 mm (0,63")
Minimálně
"XT" elektroda
Vyměňte elektrodu pokud se
opotřebuje na délku 16 mm
(0,63").
Obrázek 3-1 Údržba O-kroužku a elektrody
Obrázek 3-2 Sestavení součástí čela
*Poznámka: Plunžr, P/N 0558000511 (20324), se používá pouze se spotřebními součástkami "XT".
16
ODDÍL 4
ÚDRŽBA
4.1 ÚDRŽBA
Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a vodiče ke spínači v přívodní hadici. Pokud je ochranný plášť někde proříznut nebo
dochází k únikům plynu, vadný díl vyměňte.
VÝSTRAHA
4.1.1
Před prováděním jakékoliv údržby hořáku se ujistěte, zda HLAVNÍ VYPÍNAČ
(POWER) na zdroji je v pozici VYPNUTO (OFF) a PRIMÁRNÍ PŘÍVOD ENERGIE je
ODPOJEN.
Demontáž přívodní hadice (viz obrázek 4-1)
1.
Narovnejte hadici.
2.
Stáhněte oporu hadice a odstraňte pásku navinutou okolo spojek vodičů ke spínači.
3.
Uvolněte spínač přeříznutím vodičů v blízkosti spojek.
4.
Náhradní spínače mají obzvlášť dlouhé vodiče, aby byla kompenzována jakákoliv ztráta způsobená odříznutím.
5.
Sejměte gumovou manžetu ze vstupního konce kabelu.
6.
Odstraňte pásku, která zajišťuje plášť na obou koncích.
7.
Stáhněte plášť s kabelu (přes malou přípojku na konci hořáku).
Poznámka
Vodiče spínače omotané okolo napájecího kabelu jsou na několika místech zajištěny páskou.
VÝSTRAHA
8.
Během demontáže JE NEZBYTNÉ povolovat přípojky dvěma klíči. Jinak může dojít
k vážnému zranění obsluhy.
Nyní je možno sejmout vodiče, zástrčku vodiče ke spínači a objímku. Viz obrázek 4-1, krok 3.
UPOZORNĚNÍ
NEODSTRAŇUJTE bílou pásku, která tvoří nákružek kolem obou konců
napájecího kabelu. Plášť je přichycen ke kabelu před tímto nákružkem,
který zabraňuje plášti ve sklouzávání po kabelu. Náhradní kabely tyto
nákružky mají.
Pokud je nutné vyměnit vodiče ke spínači, použijte SPLÉTANÝ IZOLOVANÝ
MĚDĚNÝ VODIČ 16 AWG, 600 V, 90°C (194°F).
9.
4.2
Pro opětovnou montáž platí opačný postup.
Změna polohy spínače hořáku
V některých případech je vhodnější otočit spínač o 180° oproti běžné poloze.
Aby bylo možno otočit spínač na hořáku, stáhněte oporu hadice a odstraňte pásku přichycující vodič spínače k napájecímu
kabelu. Potom otočte spínač, přichyťte páskou vodiče a nasuňte oporu zpět na místo. Viz obrázek 4-1.
Poznámka
Pokud na vnitřní stranu opory hadice nanesete tenkou vrstvu silikonového maziva P/N 0558000443 (17672),
které je součástí sady náhradních dílů, usnadní se tím její nasazení.
17
ODDÍL 4
ÚDRŽBA
VÝSTRAHA
Během opětovné montáže JE NEZBYTNÉ bezpečně dotáhnout přípojky dvěma
klíči. (Výrobce doporučuje utahovací moment 3,39 Nm nebo 30 in.lbs). Pokud tak
neučiníte, může dojít k vážnému zranění obsluhy.
1 Stáhněte oporu hadice.
Odstraňte pásku držící
spojky.
2
Odšroubujte rukojeť a
napájecí kabel od hlavy
hořáku.
Stáhněte spínač a objímku s rukojeti. Přeřízněte vodiče u spojky, aby
bylo možno vyměnit spínač.
3
Obrázek 4-1 Postup demontáže napájecího kabelu a spínače
18
ODDÍL 5
5.1
NÁHRADNÍ DÍLY
Definice
Spotřební součástky "XT" - Používají se u produktů vyráběných v současnosti (HandyPlasma 380, HandyPlasma 550,
PCM-500i, PowerCut 650, Caddycut a HandyPlasma-50) a u starších produktů vyrobených po roce 1990.
Standardní spotřební součástky / Odolné spotřební součástky - Dostupné jako podpora pro stroje vyrobené
do roku 1990 (PCM-32i, PCM-50 a PCM-31) a sestavy spotřebních součástek. Jsou to součástky, které byly pro tento hořák
původně navrženy.
Vysoce výkonná tryska - Umožňuje dosahovat maximálních řezných rychlostí a tlouštěk.
Tryska s prodlouženou životností - Tryska dosahuje lepší životnosti, avšak na úkor špičkových řezných rychlostí a
tlouštěk.
5.2
Objednání
Doporučujeme pro toto zařízení používat pouze originální součástky a výrobky ESAB. Zajistíte tak jeho správnou funkci.
Používání součástek nevyrobených firmou ESAB může být důvodem pro zrušení záruky.
Číslo modelu a sériové číslo plazmového zdroje energie mějte po ruce pro případ jakýchkoliv dotazů ohledně požadovaných
součástek.
Náhradní díly si můžete objednat u svého distributora výrobků ESAB.
Při objednávání náhradních dílů nezapomeňte uvést veškeré zvláštní pokyny pro přepravu.
Nahlédněte do pasáže Kontakty na poslední straně této příručky, kde naleznete seznam telefonních čísel poskytujících služby
zákazníkům.
5.3
Náhradní díly pro PT-31XL a PT-31XLPC
1.
Hořák PT-31 se používá s různými řezacími soupravami, které vyžadují různé způsoby připojení vedení ke spínači hořáku, jak ukazuje obrázek 5-1 a tabulka 5-1.
2.
Hořák PT-31 lze použít se spotřebními součástkami standardními, odolnými nebo XT tak, aby vyhověl specifickým
řezacím operacím. Viz pododdíly 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.3.
3.
Pokud sady náhradních dílů nevyhovují Vašim momentálním požadavkům, lze si spotřební součástky objednat dle
potřeby jednotlivě.
Ve většině případů je doporučeno objednat si stejné spotřební součástky, které byly dodány s Vaším plazmovým řezacím
systémem.
19
ODDÍL 5
NÁHRADNÍ DÍLY
(2) SPOJKY (dodávány se spínačem)
SPÍNAČ - 0558000818 (18224)
OPORA HADICE - 0558000710 (18225)
OBJÍMKA SPÍNAČE
0558000699 (18207)
PLÁŠŤ
0558000583 (19675) - 4,6 m (15')
0558000791 (18320) - 7,6 m (25')
0558000792 (19026) - 15,2 m (50')
HLAVA 750 - 0558000790 (20072)
(zahrnuje o-kroužek a sedlo)
RUKOJEŤ - 0558000796 (18208)
5/8 x 18 LH
NAPÁJECÍ KABEL
0558005148 (19672) - 4,6 m (15')
0558000795 (18221) - 7,6 m (25')
0558005146 (19028) - 15,2 m (50')
OBJÍMKA
0558000794 (18226)
O-kroužek - 0558000514 (950790)
(zahrnutý v hlavě)
MANŽETA - 0558000793
(49N83)
ZÁSTRČKA - 2062336
Konfigurace 3
PLUNŽR - 0558000511 (20324)
(používá se pouze se součástkami "XT")
Konfigurace 1
SEDLO - 0558000510 (19679)
(zahrnuto v hlavě)
Obrázek 5-1 Součástky a konfigurace hořáku PT-31XL
20
21
Konfigurace 2
3/8-24UNF-2A
NAPÁJECÍ KABEL
0558003323
SPOJKA - 0558004020 (674520)
RUKOJEŤ - 0558000796 (18208)
OPORA HADICE - 0558000710 (18225)
Obrázek 5-2 Součástky a konfigurace hořáku PT-31XLPC
TRYSKA 30-40 A 055800051220860 (20860)
PLUNŽR - 0558000511 (20324)
O-KROUŽEK - 0558000514 (950790)
TEPELNÝ ŠTÍT - 20282
SPÍNAČ - 0558000818 (18224)
OBJÍMKA SPÍNAČE - 0558000699 (18207)
SESTAVA TĚLA 75° - 0558000790 (20072)
ELEKTRODA - 0558000507 (20862)
VÍŘIČ - 0558000506 (20463)
Sestava hořáku PT-31XLPC (0558003183) používaná pouze pro Powercut-650
ODDÍL 5
NÁHRADNÍ DÍLY
ODDÍL 5
Konfigurace #
1
2
NÁHRADNÍ DÍLY
Plazmový řezací
systém
Kompletní
sestava hořáku
Instalované spotřební součástky
20084 - 4,6 m (15') hadice
20080 - 7,6 m (25') hadice
20082 - 15,2 m (50') hadice
Sedlo a o-kroužek. Spotřební součástky a plunžr
nejsou zahrnuty.
21985 - 7,6 m (25') hadice
30 A / 40 A vysoce výkonné spotřební součástky
"XT", standardní tepelný štít P/N 20282, sedlo,
o-kroužek a plunžr.
PCM 500i, Handy
Plasma-550 (Asie)
0558005393
7,6 m (25') hadice
30 A / 40 A vysoce výkonné spotřební součástky
"XT", standardní tepelný štít P/N 20282, sedlo,
o-kroužek a plunžr.
Powercut-650
30 A / 40 A vysoce výkonné spotřební součástky
"XT", standardní tepelný štít P/N 20282, sedlo,
o-kroužek a plunžr.
0558004482
4,6 m (15') hadice
POZNÁMKA: Pokud objednáváte sestavu hořáku
PT-31XL, kterou budete používat se systémem
HandyPlasma-380, musíte také objednat zástrčku
hořáku P/N 0558004947 viz obrázek níže.
HandyPlasma-380
0558001466
4,6 m (15') hadice
30 A / 40 A vysoce výkonné spotřební součástky
"XT", dlouhý tepelný štít P/N 0558000509 (36284),
sedlo, o-kroužek a plunžr.
CaddyCut
(Evropa)
0558004498
7,6 m (25') hadice
30 A / 40 A vysoce výkonné spotřební součástky
"XT", standardní tepelný štít P/N 20282, sedlo,
o-kroužek a plunžr.
HandyPlasma-550
(Severní Amerika)
0558003467
7,6 m (25') hadice
30 A / 40 A vysoce výkonné spotřební součástky
"XT", dlouhý tepelný štít P/N 0558000509 (36284),
sedlo, o-kroužek a plunžr.
HandyPlasma-50
(Evropa)
3
Tabulka 5-1 Náhradní hořák PT-31 a součástky hořáku
22
ODDÍL 5
5.3.1
NÁHRADNÍ DÍLY
Standardní spotřební součástky
Tyto spotřební součástky zajistí kvalitní řez u tenkých až středně silných kovů, pokud je budete používat v rámci
doporučeného řezacího rozsahu daného plazmového zdroje energie. Oboustranná elektroda přispívá k vyšší
životnosti a funguje jako bezpečnostní pojistka pro bezpečnou obsluhu.
Při používání jiných než originálních spotřebních součástek a náhradních dílů ESAB může
dojít k úrazu osob nebo k poškození zařízení.
VÝSTRAHA
Firma ESAB neručí za součástky ke svému zařízení, které nebyly dodány firmou ESAB. Použití
součástek, které nebyly dodány firmou ESAB, automaticky neznamená zrušení záruky na
výrobek ESAB. Veškeré závazky vyplývající ze záruky fy ESAB budou však neplatné tehdy
a jenom tehdy, pokud se konstrukce, zpracování nebo složení součástek nedodávaných
firmou ESAB stane věcnou příčinou špatné funkce nebo nízkého výkonu (nebo poškození)
tohoto zařízení.
Standardní
28,6 mm
(1-1/8")
3,9 mm
(0,155")
P/N 18205
ELEKTRODA
VÍŘIČ
P/N 18785
"Bílý”
4 otvory
5 výstupků
P/N 19667
15 A
P/N 18866
30 A
P/N 18820
50 A
(původní tvar)
33,7 mm
(1-21/64")
TRYSKA
(ŠPIČKA)
4 výstupky
TEPELNÝ ŠTÍT
P/N 20282 Standardní
(světle modrý)
P/N 18844
Keramický
(bílý)
Obrázek 5-3 Standardní spotřební součástky čela hořáku
23
ODDÍL 5
5.3.2
NÁHRADNÍ DÍLY
Odolné spotřební součástky
Větší průměr elektrody (a tedy její větší hmota) umožní lepší chlazení a sníží opotřebení při středních až hlubokých řezech, pokud ji budete používat v rámci doporučeného řezacího rozsahu daného plazmového zdroje energie. Oboustranná elektroda přispívá k vyšší životnosti a funguje jako bezpečnostní pojistka pro bezpečnou obsluhu.
Při používání jiných než originálních spotřebních součástek a náhradních dílů ESAB může
dojít k úrazu osob nebo k poškození zařízení.
VÝSTRAHA
Firma ESAB neručí za součástky ke svému zařízení, které nebyly dodány firmou ESAB. Použití
součástek, které nebyly dodány firmou ESAB, automaticky neznamená zrušení záruky na
výrobek ESAB. Veškeré závazky vyplývající ze záruky fy ESAB budou však neplatné tehdy
a jenom tehdy, pokud se konstrukce, zpracování nebo složení součástek nedodávaných
firmou ESAB stane věcnou příčinou špatné funkce nebo nízkého výkonu (nebo poškození)
tohoto zařízení.
Odolné
P/N 19683
26,2 mm
(1-1/32")
5,1 mm
(0,2")
ELEKTRODA
P/N 0558000506 (20463)
"Růžový”
6 otvorů
VÍŘIČ
6 výstupků
TRYSKA
(ŠPIČKA)
P/N 20079
50 A
P/N 19682
30 A
Chybí
kříž
TEPELNÝ ŠTÍT
P/N 20282 Standardní
(světle modrý)
Obrázek 5-4
Odolné spotřební součástky čela hořáku
24
ODDÍL 5
5.3.3
NÁHRADNÍ DÍLY
Spotřební součástky “XT”
“XT” konstrukce elektrody a trysky rozšiřuje škálu řezaných tlouštěk a zvyšuje řeznou rychlost a kvalitu okrajů při
výrobních řezných operacích. Bezpečnostní pojistka hořáku je zprostředkována “nespotřebním” plunžrem, který
je namontován za vyměnitelné sedlo v hlavě hořáku.
Při používání jiných než originálních spotřebních součástek a náhradních dílů ESAB může
dojít k úrazu osob nebo k poškození zařízení.
VÝSTRAHA
Firma ESAB neručí za součástky ke svému zařízení, které nebyly dodány firmou ESAB. Použití
součástek, které nebyly dodány firmou ESAB, automaticky neznamená zrušení záruky na
výrobek ESAB. Veškeré závazky vyplývající ze záruky fy ESAB budou však neplatné tehdy
a jenom tehdy, pokud se konstrukce, zpracování nebo složení součástek nedodávaných
firmou ESAB stane věcnou příčinou špatné funkce nebo nízkého výkonu (nebo poškození)
tohoto zařízení.
“XT"
“Zvětšená tloušťka”
PLUNŽR
(vložen mezi hlavu a
sedlo)
P/N 0558000511 (20324)
P/N 0558000507 (20862)
ELEKTRODA
VÍŘIČ
P/N 0558000506 (20463)
"Růžový”
6 otvorů
30/40 ampérů P/N 0558000512 (20860)
(VYSOKÝ VÝKON)
TRYSKA
(ŠPIČKA)
35/40 ampérů P/N 0558000508 (21008)
(PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST)
50 ampérů P/N 0558000513 (20861)
TEPELNÝ ŠTÍT
P/N 20282 Standardní (světle modrý)
P/N 0558000509 (36284) CE varianta (dlouhý tepelný štít)
Obrázek 5-5 “XT” spotřební součástky čela hořáku
25
ODDÍL 5
NÁHRADNÍ DÍLY
Sady standardních
spotřebních součástek
P/N 20464
50 A
(poznámka 3)
P/N 18231
30 A
(poznámka 3)
Popis
P/N (množ.)
P/N (množ.)
Tepelný štít
Tryska
Elektroda
Sedlo
20282 (3)
20079 (5)
19683 (5)
0558000510
(19679) (1)
0558000514
(950790) (5)
0558000506
(20463) (3)
20282 (2)
18866 (4)
18205 (4)
0558000510
(19679) (1)
0558000514
(950790) (5)
18785 (1)
0558000443
(17672) (1)
—
0558000443
(17672) (1)
—
O-kroužek
Vířič
Mazivo
28 g (1 oz.)
Plunžr
Tabulka 5-2 Obsah sad náhradních dílů se standardními součástkami pro PT-31XL a PT-31XLPC
Sady spotřebních součástek "XT"
P/N 21051
50 A
(poznámka 3)
Popis
P/N 21980
35 / 40 A
(poznámka 2)
P/N 0558003301
30/40 A
(poznámka 1)
P/N 0558003464
50 A
(poznámka 4)
P/N 0558003462 P/N 0558005392
35 A
40 A (CE)
(poznámka 5)
(poznámka 1)
P/N (množ.)
P/N (množ.)
P/N (množ.)
P/N (množ.)
P/N (množ.)
P/N (množ.)
Tepelný štít 20282 (2)
20282 (2)
20282 (1)
20282 (1)
Tryska
0558000513
(20861) (4)
0558000507
(20862) (3)
—
—
0558000508
(21008) (4)
0558000507
(20862) (3)
—
—
0558000508
(21008) (3)
0558000507
(20862) (2)
—
—
0558000512
(20860) (3)
0558000507
(20862) (2)
—
—
0558000509
(36284) (1)
0558000508
(21008) (3)
0558000507
(20862) (2)
—
—
0558000509
(36284) (1)
0558000512 (3)
(20860) (3)
0558000507 (2)
(20862) (2)
—
—
0558000506
(20463) (1)
0558000506
(20463) (1)
0558000506
(20463) (1)
0558000506
(20463) (1)
—
0558000511
(20324) (2)
—
0558000511
(20324) (2)
—
0558000506
(20463) (1)
0558000443
(17672) (1)
0558000511
(20324) (2)
0558000509
(36284) (1)
0558000513
(20861) (3)
0558000507
(20862) (3)
—
0558000514
(950790) (1)
0558000506
(20463) (1)
—
—
0558000506
(20463) (1)
0558000443
(17672) (1)
Elektroda
Sedlo
O-kroužek
Vířič
Mazivo
28 g (1 oz.)
Plunžr
P/N (množ.)
P/N 21052
40 A
(poznámka 3)
—
—
Tabulka 5-3 Obsah sad náhradních dílů se součástkami "XT" pro PT-31XL a PT-31XLPC
poznámka 1 - pro PCM-500i, PowerCut-650, HandyPlasma 550 a HandyPlasma 380
poznámka 2 - POUZE pro PCM-500i a alternativně pro HandyPlasma 550
poznámka 3 - pro stroje starší produkce.
poznámka 4 - HandyPlasma-50 pro Evropu
poznámka 5 - Caddycut pro Evropu
26
—

Podobné dokumenty

Plazmové řezací stroje ESAB

Plazmové řezací stroje ESAB POWERCUT 875 je použitelný pro konstrukční práce ve výrobních halách, ale také pro mobilní pracoviště. PT-32 EH Ergonomický hořák i zdroj jsou konstruovány s ohledem na optimalizaci výkonu, se třem...

Více

Hořák pro plazmové řezání

Hořák pro plazmové řezání s hořákem PT-25 nahlédněte do bezpečnostních opatření a pokynů k obsluze, které jsou přibaleny k soupravě zdroje.

Více