Návod k použití CONEXIO - KaVo. Dental Excellence.

Transkript

Návod k použití CONEXIO - KaVo. Dental Excellence.
Návod k použití
CONEXIO
Prodej:
KaVo
Bismarckring 39
D-88400 Biberach, Německo
Tel. +49 7351 56-0
Fax +49 7351 56-1488
Výrobce:
Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach, Německo
www.kavo.com
Návod k použití CONEXIO
Obsah
Obsah
1 Pokyny pro uživatele........................................................................................................................................ 5
1.1 Požadavky na systém............................................................................................................................... 5
1.2 Navádění uživatele...................................................................................................................................
1.2.1 Zkratky.........................................................................................................................................
1.2.2 Symboly.......................................................................................................................................
1.2.3 Cílová skupina.............................................................................................................................
5
6
6
6
1.3 Service...................................................................................................................................................... 6
1.4 Záruční ustanovení................................................................................................................................... 6
1.5 Omezení zákonných záruk....................................................................................................................... 7
1.6 Podmínky při přepravě a skladování........................................................................................................ 7
2 Bezpečnost....................................................................................................................................................... 8
2.1 Popis bezpečnostních upozornění............................................................................................................ 8
2.1.1 Výstražný symbol........................................................................................................................ 8
2.1.2 Struktura...................................................................................................................................... 8
2.1.3 Popis stupňů nebezpečí.............................................................................................................. 8
2.2 Stanovený účel – použití v souladu se stanoveným účelem..................................................................... 9
2.2.1 Všeobecné informace.................................................................................................................. 9
2.2.2 Specifické informace k výrobku................................................................................................... 9
2.3 Bezpečnostní upozornění......................................................................................................................... 9
2.3.1 Zajištění dat................................................................................................................................. 9
2.3.2 Bezpečnostní kopie................................................................................................................... 10
3 Popis výrobku................................................................................................................................................. 11
3.1 Uživatelské rozhraní............................................................................................................................... 11
3.2 Nabídka CONEXIO................................................................................................................................. 11
3.3 Navigace a ovládání............................................................................................................................... 12
4 Obsluha.......................................................................................................................................................... 13
4.1 Spuštění a ukončení systému CONEXIO............................................................................................... 13
4.2 Úpravy uživatelského účtu...................................................................................................................... 14
4.2.1 Automatické přihlášení.............................................................................................................. 15
4.3 Klinické použití........................................................................................................................................
4.3.1 Předávání dat pacientů systému CONEXIO (automatické založení pacienta)..........................
4.3.2 Založení pacienta......................................................................................................................
4.3.3 Přidávání dat k pacientům.........................................................................................................
4.3.4 Vyhledání pacienta....................................................................................................................
4.3.5 Umístění pacienta do aktuálního seznamu pacientů.................................................................
4.3.6 Usazení pacienta do místnosti..................................................................................................
4.3.7 Vymazání pacienta....................................................................................................................
15
16
16
17
17
17
18
19
4.4 Import/export (Swap Tray)...................................................................................................................... 19
4.5 Zpracování podkladů pacienta................................................................................................................ 21
4.5.1 Sledování snímků a videa......................................................................................................... 22
4.5.2 Řazení snímků........................................................................................................................... 23
4.5.3 Zpracování osobních údajů....................................................................................................... 23
4.5.4 Zubní vzorec (přehled).............................................................................................................. 23
4.5.5 Data anamnézy......................................................................................................................... 25
4.5.6 Zobrazení všech dat.................................................................................................................. 26
4.6 Prohlížeč snímků – Image Viewer.......................................................................................................... 26
3 / 56
Návod k použití CONEXIO
Obsah
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.6.7
4.6.8
4.6.9
Zobrazení snímků (dělená obrazovka)...................................................................................... 27
Funkce zoomu........................................................................................................................... 27
Nástroje úprav a měřicí nástroje................................................................................................ 27
Úpravy snímku........................................................................................................................... 28
Záznam výřezu snímku............................................................................................................. 30
Provedení měření/Nastavení markerů na snímku..................................................................... 30
Zuby zobrazujte v zubním vzorci............................................................................................... 31
Sledování videa......................................................................................................................... 31
Záznam a zobrazení živých snímků/videa................................................................................. 33
4.7 Multimediální aplikace E70 Vision / E80 Vision...................................................................................... 34
4.7.1 Řízení systému CONEXIO nožním spouštěčem na E70 Vision / E80 Vision........................... 34
5 Nastavení....................................................................................................................................................... 35
5.1 Všeobecná nastavení.............................................................................................................................
5.1.1 Dental Office..............................................................................................................................
5.1.2 Správa uživatelských účtů.........................................................................................................
5.1.3 Zakládání prostor/podlaží (Raum Designer).............................................................................
5.1.4 Propojení PC pracoviště CONEXIO s jednotkou pro ošetření..................................................
5.1.5 Nastavení VDDS.......................................................................................................................
35
35
36
39
40
44
5.2 Nastavení CONEXIO.............................................................................................................................. 45
5.2.1 Služba aktualizace..................................................................................................................... 46
5.2.2 Nastavení e-mailu...................................................................................................................... 47
5.2.3 Nastavení databáze................................................................................................................... 47
5.2.4 Nastavení zubního vzorce......................................................................................................... 48
5.3 2D prohlížeč – nastavení........................................................................................................................ 49
5.4 Povolené přístroje................................................................................................................................... 50
5.4.1 ERGOcam One......................................................................................................................... 50
5.4.2 DIAGNOcam.............................................................................................................................. 51
5.4.3 Leica M320................................................................................................................................ 51
6 Odstranění poruch.......................................................................................................................................... 52
4 / 56
Návod k použití CONEXIO
1 Pokyny pro uživatele | 1.1 Požadavky na systém
1 Pokyny pro uživatele
1.1 Požadavky na systém
Hardware
▪ 3 GHz Dual Core, pracovní paměť 2 GB
▪ 10 GB volné paměti na pevném disku (při velkém objemu dat v databázi příslušně
více)
▪ Volné připojení USB 2.0 (jednotka pro ošetření – PC)
▪ Grafická karta se dvěma konektory portu displeje
▪ Volný konektor portu displeje (jednotka pro ošetření – PC)
▪ Rozlišení 1280x720
Operační systémy
▪ Windows 7 Professional 32 Bit SP1
▪ Windows 7 Professional 64 Bit SP1
▪ Windows 8.1 Professional 32 Bit
▪ Windows 8.1 Professional 64 Bit
▪ Windows Server 2008 R2 Standard SP1
▪ Windows Server 2012 R2 Standard
Síť
▪ Standardní struktura sítě s DHCP serverem
▪ Síťové vedení CAT 6 (CONEXIO Work Station PC – síť)
▪ Síťové vedení CAT 6 (systém KaVo – síť)
Upozornění
CONEXIO používá databázi SQL Server 2014 od společnosti Microsoft a používá
další standardní komponenty společnosti Microsoft. Pokud tyto komponenty ještě
nejsou k dispozici, lze je dodatečně instalovat během instalace systému. Abyste ne‐
museli tyto prvky vyhledávat ručně, doporučujeme aktivní internetové připojení s
potřebnými oprávněními v ochraně Firewall. Předpokladem jsou potřebná oprávně‐
ní správce.
1.2 Navádění uživatele
Upozornění
Tento návod platí pro verzi softwaru: KaVo CONEXIO 1.0.0
Funkční charakteristiky kompatibilních přístrojů jsou popsány v návodech k obsluze.
Předpoklad
Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod, aby bylo zabráněno
chybné obsluze a poškození.
První znění těchto dokumentů bylo sepsáno v německém jazyce.
5 / 56
Návod k použití CONEXIO
1 Pokyny pro uživatele | 1.3 Service
1.2.1 Zkratky
Zkratka
Výklad
GA
Návod k použití
MS-SQL
Simple Query Language – jednoduchý dotazovací jazyk
PMS
Systém správy pacientů
VDDS
Verband Deutscher Dental Software Unternehmen e.V.
CCCDIS
Koncepce komunikace Chairside Communication Con‐
cept – systém rozhraní zařízení Device Interface System
URL
Internetová adresa (Uniform Resource Locator)
1.2.2 Symboly
Viz kapitola Bezpečnost/výstražné symboly
Důležité informace pro obsluhu a techniky
Značka CE (Communauté Européenne). Výrobek s tímto označením splňuje
požadavky příslušné směrnice EU.
Potřebná akce
1.2.3 Cílová skupina
Tento dokument je určen pro zubaře, zubařky a personál ordinace.
1.3 Service
Servisní linka:
+49 7351 56-2700
[email protected]
V případě dotazů uveďte prosím vždy sériové číslo výrobku!
Další informace naleznete na stránce: www.kavo.com
1.4 Záruční ustanovení
KaVo poskytuje konečnému zákazníkovi záruku na bezvadnou funkci, bezvadnost
materiálu nebo zpracování výrobku uvedeného v předávacím protokolu po dobu 12
měsíců od data koupě za následujících podmínek:
V případě odůvodněných reklamací kvůli vadám nebo neúplné dodávce poskytuje
KaVo záruku dle Vaší volby buď bezplatnou náhradní dodávkou nebo opravou. Jiné
nároky, lhostejno jakého druhu, zejména na náhradu škody, jsou vyloučeny. V případě
prodlení a hrubého zavinění nebo úmyslu platí tento bod pouze, pokud není v rozporu
se závaznými zákonnými předpisy.
6 / 56
Návod k použití CONEXIO
1 Pokyny pro uživatele | 1.5 Omezení zákonných záruk
KaVo neručí za vady a jejich následky, které vznikly přirozeným opotřebením, neod‐
borným čištěním nebo údržbou, nedodržením předpisů pro obsluhu, údržbu nebo
připojení, zvápenatěním nebo korozí, znečištěním v přívodu vzduchu a vody nebo
chemickými či elektrickými vlivy, které jsou neobvyklé nebo dle závodních předpisů
nepřípustné.
Záruka se zásadně nevztahuje na žárovky, skleněné zboží, pryžové díly a na barev‐
nou stálost plastů.
Záruka je vyloučena v případě, že jsou vady nebo jejich následky způsobeny zákroky
nebo úpravami výrobku provedenými zákazníkem nebo třetí osobou.
Nároky na záruku lze uplatnit pouze tehdy, jestliže byl firmě KaVo zaslán předávací
protokol patřící k výrobku (kopie) a provozovatel/uživatel může předložit originál.
1.5 Omezení zákonných záruk
Za bezpečnost, spolehlivost a výkonnost systémových komponent dodávaných spo‐
lečností KaVo přebíráme odpovědnost, jsou-li splněny následující předpoklady:
▪ Provozovatelem dodané komponenty informační techniky splňují technické poža‐
davky na hardware a software stanovené v tomto návodu k použití
▪ Systém je instalován a provozován v souladu s návodem k použití a návodem
k montáži
▪ Software je integrován do existujícího, správně konfigurovaného prostředí
▪ Uživatel zavedl trvale vhodná opatření proti škodlivému softwaru (viry, trojské ko‐
ně atd.)
▪ Pravidelně se provádí úplné zálohování dat
1.6 Podmínky při přepravě a skladování
o
o
Teplota
-20 C až 50 C
Relativní vlhkost vzduchu
5 % až 90 %
Maximální teplota za vlhka
29 C
Tlak vzduchu
75 kPa až 105 kPa
o
7 / 56
Návod k použití CONEXIO
2 Bezpečnost | 2.1 Popis bezpečnostních upozornění
2 Bezpečnost
2.1 Popis bezpečnostních upozornění
2.1.1 Výstražný symbol
Výstražný symbol
2.1.2 Struktura
NEBEZPEČÍ
V úvodu je popsán druh a zdroj nebezpečí.
Tato část popisuje možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů.
▶ Volitelný krok obsahuje potřebná opatření pro zabránění nebezpečí.
2.1.3 Popis stupňů nebezpečí
Aby nedocházelo k poškození zdraví osob a věcným škodám, musí být respektována
varovná a bezpečnostní upozornění a pokyny v tomto dokumentu. Varovná upozorně‐
ní jsou označena následovně:
V situacích, které – pokud jim nebude zabráněno – mohou vést ke vzniku věcných
škod.
POZOR
POZOR
Popisuje nebezpečnou situaci, která může vést k věcným škodám nebo lehkým až
středním poraněním.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Popisuje nebezpečnou situaci, která může vést k vážným nebo smrtelným
poraněním.
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ
Popisuje maximální ohrožení situací, která může vést bezprostředně k vážným nebo
smrtelným poraněním.
8 / 56
Návod k použití CONEXIO
2 Bezpečnost | 2.2 Stanovený účel – použití v souladu se stanoveným účelem
2.2 Stanovený účel – použití v souladu se stanoveným účelem
2.2.1 Všeobecné informace
Upozornění
Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft a
zůstávají v jejím vlastnictví.
Leica M320 je registrovaná ochranná známka společnosti Leica Microsystems a zů‐
stává v jejím vlastnictví.
VixWin PRO je registrovaná ochranná známka společnosti KaVo. CONEXIO je
ochranná známka společnosti KaVo. Používání zde neuvedených firemních nebo
ochranných známek a značek neznamená jejich volnou použitelnost! Všechny zde
uvedené firemní nebo obchodní známky a značky jsou vlastnictvím příslušných
společností. Značky, názvy a ceny jsou uvedeny čistě k informačním účelům.
Tento výrobek KaVo je určen pouze k použití v oblasti zubního lékařství. Jakýkoli druh
použití, který by byl v rozporu s určeným účelem, je zakázán.
K používání k určenému účelu patří také dodržování všech pokynů v návodu k použití
a inspekčních a údržbářských prací.
Za bezpečnost, spolehlivost a výkon systému přebíráme odpovědnost pouze v přípa‐
dě, že montáž, rozšíření, nové nastavení, změna nebo oprava systému CONEXIO
jsou prováděny výhradně techniky, vyškolenými společností KaVo k těmto činnostem
se systémem CONEXIO, a že systém je instalován a provozován v souladu s návo‐
dem k použití a s montážním návodem. Za instalaci a zřízení komponent informační
techniky používaných systémem (komponenty IT, například server) nese odpovědnost
příslušná ordinace/klinika.
Se vor aplica şi respecta reglementările aplicabile pentru acest produs şi/sau legile
naţionale, ordonanţe naţionale şi regulile tehnice de punere în funcţiune şi funcţionare
legate de produsul KAVo, corespunzător destinaţiei.
2.2.2 Specifické informace k výrobku
CONEXIO je software ke komunikaci mezi ošetřujícím a pacientem. K tomuto účelu
jsou digitálně vytvořená data vztahující se k pacientovi ukládána a chronologicky
uspořádána. V případě potřeby lze tyto údaje opět vyvolat prostřednictvím ovládacího
panelu jednotky pro ošetření KaVo za účelem objasnění pacientovi. Cílem softwaru je
zjednodušení postupu práce tak, aby ošetřujícímu zbývalo více pracovního času k
ošetření pacienta.
K používání systému CONEXIO je třeba různý hardware, například osobní počítač a
zobrazovací přístroj.
Systém CONEXIO nepředkládá žádné návrhy diagnóz ani terapeutických rozhodnutí.
2.3 Bezpečnostní upozornění
2.3.1 Zajištění dat
Závady pevného disku.
Ztráty dat.
▶ Pravidelně si vytvářejte záložní kopie.
▶ Záložní kopie ukládejte na bezpečné místo.
9 / 56
Návod k použití CONEXIO
2 Bezpečnost | 2.3 Bezpečnostní upozornění
Zajištění dat je odpovědností samotného uživatele.
KaVo doporučuje provádět zálohování denně.
Neoprávněný přístup škodlivého softwaru.
Ztráty dat nebo neoprávněné předávání citlivých dat.
▶ Používejte trvale aktuální virové skenery s ochranou firewall.
Upozornění
Z bezpečnostních důvodů by měly být pravidelně zálohovány databáze a všechny
soubory dokumentů (KaVo doporučuje každý pracovní den). Vhodné je zpracovat
koncepci zálohování dat.
2.3.2 Bezpečnostní kopie
Bezpečnostní kopie se označuje také jako záložní (Backup). Nesmí se však zaměňo‐
vat za vyskladnění dat, protože v případě bezpečnostní kopie zůstávají data stejně ja‐
ko dřív uložená v PC. Při zálohování lze využívat různé strategie.
Rozlišujeme následující případy:
▪ Úplné zálohování (zajistí vždy všechna data pevného disku, která je třeba záloho‐
vat)
▪ Inkrementální zálohování (zajistí jen data, která se změnila od posledního záloho‐
vání)
Zálohování dat s úplnou zálohou jsou časově náročnější a vyžadují podstatně větší
kapacitu paměti, protože kopírované objemy dat jsou podstatgně větší než u inkre‐
mentálního zálohování. Možné jsou smíšené formy plného a inkrementálního záloho‐
vání v souladu s požadavky zálohování daného pracoviště.
Upozornění
K chybě pevného disku může dojít i během záznamu zálohy. KaVo doporučuje: Ni‐
kdy nepřepisujte aktuální záložní kopii.
Upozornění
Počítačoví odborníci/správci systému ve vaší ordinaci znají současný technický
stav ve vztahu k záložním kopiím a jejich pořizování.
Upozornění
Záložní kopie musí být uloženy na bezpečném místě chráněném před přístupem ji‐
ných osob. Přesný postup by měl být stanoven v koncepci ochrany dat.
Upozornění
V systému CONEXIO se denně vytváří záložní kopie. Během instalace lze zadat
požadovanou dobu zálohování. Doba zálohování udává, jak dlouho má datová zá‐
loha zůstat zachována, než bude možné ji přepsat novou záložní kopií.
Viz také:
2 Návod k instalaci softwaru CONEXIO
10 / 56
Návod k použití CONEXIO
3 Popis výrobku | 3.1 Uživatelské rozhraní
3 Popis výrobku
Software CONEXIO je sestavena modulárně a je rozšířitelná. Se systémem CONE‐
XIO lze zobrazovat a ukládat data, která vznikla v přístrojích KaVo. Kromě toho lze
přístroje KaVo spravovat pomocí softwaru CONEXIO (konfigurovat a aktualizovat).
3.1 Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní
① Symbol "CONEXIO"
② Právě vybraná nabídka
③ Funkce obsluhy
④ Panel nabídek
⑤ Navigační lišta
⑥ Pracovní oblast
V pracovní oblasti se zobrazují všechny relevantní pracovní kroky a informace k vy‐
branému bodu nabídky. Pracovní oblast je hlavní aplikace softwaru. Navigace se pro‐
vádí pomocí navigačních lišt na okrajích oken.
3.2 Nabídka CONEXIO
Hlavní nabídka je rozdělena do dvou částí s příslušnými body nabídky:
▪ CONEXIO
▪ Uživatel
11 / 56
Návod k použití CONEXIO
3 Popis výrobku | 3.3 Navigace a ovládání
Hlavní nabídka CONEXIO
Nabídka
Popis
CONEXIO
Klinicky
Zde jsou uloženy všechny klinické údaje
Konfigurace
Provedení nastavení systému CONEXIO
Viz také:
2 5 Nastavení, Strana 35
Ukončit
Ukončit software CONEXIO
Uživatel
Úprava profilu
Správa uživatelských účtů
Odhlášení
Odhlášení nebo změna uživatele
3.3 Navigace a ovládání
Hlavní funkce ovládání
Symbol
Funkce
Uložit akci
Přerušit nebo odstranit akci
Potvrdit vybranou akci
Zpět k předchozímu výběru
12 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.1 Spuštění a ukončení systému CONEXIO
4 Obsluha
V systému "CONEXIO" lze zpracovávat následující úkoly:
▪ Ukládání digitálních dat ze všech digitálních zdrojů, vztahujících se k pacientovi.
▪ Digitálně podporovaná komunikace s pacientem.
▪ Export dat ve standardním formátu.
4.1 Spuštění a ukončení systému CONEXIO
Po úspěšné instalaci softwaru CONEXIO se symbol programu odloží na pracovní plo‐
še.
▶ Dvojím kliknutím na symbol "CONEXIO" spusťte uvedený software.
▶ Jestliže se symbol programu nenachází na pracovní ploše, spusťte systém CO‐
NEXIO tlačítkem "Start | Programy".
ð Zobrazí se dialog přihlášení.
▶ Do příslušných polí zapište uživatelské jméno a heslo a potvrďte je tlačítkem
"Přihlásit".
▶ Jestliže jste zapomněli heslo, klikněte na "Zapomenuté heslo" a řiďte se zobraze‐
nými pokyny.
Tato možnost funguje jen v případě, že jste v profilu zadaného uživatele uložili
platnou e-mailovou adresu a zadali jste server SMTP (nastavení systému CONE‐
XIO).
ð Aplikační okno CONEXIO se zobrazí pomocí nabídky "Klinicky".
Nabídka "Klinicky"
13 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.2 Úpravy uživatelského účtu
Upozornění
Při prvním spuštění softwaru po instalaci musí přihlášení provést správce. Správce
musí založit uživatelské jméno a heslo.
Viz také:
2 Návod k instalaci softwaru CONEXIO
▶ Na levém okraji panelu nabídek klikněte na symbol "Hlavní nabídka" a zvolte mo‐
žnost "Odhlásit" – tím se odhlásíte od programu.
ð Uživatelský účet se zavře.
ð Může se přihlásit jiný uživatel.
▶ Na levém okraji panelu nabídek klikněte na symbol "Hlavní nabídka" a zvolte mo‐
žnost "Ukončit" – tím se program ukončí.
Upozornění
Jestliže se CONEXIO používá ve spojení s PMS, musí být oba programy spuštěny
před začátkem ošetření.
4.2 Úpravy uživatelského účtu
V nabídce Konfigurace lze v bodu "Uživatel" upravovat a spravovat následující údaje:
▪ Uživatelské jméno
▪ Heslo
▪ Data adresy
▶ Na levém okraji panelu nabídek klikněte na symbol "Hlavní nabídka" a zvolte mo‐
žnost "Konfigurace".
▶ V nabídce "CONEXIO: Konfigurace..." klikněte na symbol "Uživatel".
ð Zobrazí se nabídka "Uživatel".
Nabídka Uživatel
▶ Ze seznamu uživatelů vyberte uživatelský účet.
ð Zvolený uživatelský účet se zobrazí s modrým podložením.
14 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.3 Klinické použití
▶ Klikněte na pole, které chcete upravit, a změňte jeho data.
▶ Chcete-li uložit změny, klikněte na tlačítko "Uložit".
▶ Chcete-li akci přerušit, klikněte na symbol "Zrušit".
ð Změny se neuloží.
4.2.1 Automatické přihlášení
Aby nebylo třeba provádět opakované přihlašování, lze ke svému ověření použít také
proces přihlašování v systému Windows. Zadejte svého uživatele v systému Windows
společně s doménou a zaškrtnutím aktivujte políčko "Auto přihlášení". Poté lze systém
CONEXIO spustit bez dalšího přihlašování
4.3 Klinické použití
V nabídce "Klinicky" lze vyvolávat všechny relevantní údaje pacienta.
▶ Na levém okraji panelu nabídek klikněte na symbol "Hlavní nabídka" a zvolte mo‐
žnost "Klinicky".
ð Zobrazí se nabídka „Klinicky“.
Nabídka "Klinicky"
① Aktuální seznam pacientů
② Seznam pacientů
③ Přehledný seznam
V seznamu pacientů se zobrazují všichni pacienti, kteří jsou uloženi v databázi CONE‐
XIO. Po výběru pacienta se zobrazí všechny k vybranému pacientovi.
Upozornění
Systém CONEXIO zobrazuje jen data, která jsou uložena v databázi CONEXIO.
15 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.3 Klinické použití
Viz také:
2 5.1.5 Nastavení VDDS, Strana 44
V „Přehledném seznamu“ se zobrazují stručné informace k vybranému pacientovi a
prostory kliniky nebo ordinace.
Upozornění
Aby bylo možné zobrazovat prostory v přehledném seznamu, musí být prostory
nejdříve založeny v části "Designér prostor".
Viz také:
2 5.1.3 Zakládání prostor/podlaží (Room Creator), Strana 39
4.3.1 Předávání dat pacientů systému CONEXIO (automatické založení
pacienta)
Upozornění
Data pacienta lze předat do softwaru CONEXIO ze systému správy pacientů (PMS)
pouze v případě, že systém PMS je vybaven rozhraním VDDS. Přesnější informace
jsou uvedeny v návodu systému PMS od výrobce.
Spojení PMS se softwarem CONEXIO a také předávání dat pacientů se liší podle
výrobců. Viz také kapitola Nastavení.
Upozornění
Jestliže není k dispozici žádný systém PMS nebo není spojen prostřednictvím roz‐
hraní VDDS, je třeba pacienta založit v softwaru CONEXIO ručně.
Pacienti a příslušné údaje pacientů se předávají ze systému správy pacientů PMS
(Patient Management System) přes rozhraní VDDS do databáze CONEXIO a v systé‐
mu CONEXIO je lze nadále používat.
▶ Otevřete systém PMS.
▶ Požadovaného pacienta zadejte prostřednictvím rozhraní systému CONEXIO.
ð Data pacientů jsou předávána do databáze systému CONEXIO.
Upozornění
Do jaké hloubky se pacienti zakládají v softwaru CONEXIO, závisí na samotném
systému PMS. V softwaru CONEXIO se pacient zadává minimálně se jménem, příj‐
mením a ID. Snímky obsažené v systému PMS se softwaru CONEXIO nepředávají
4.3.2 Založení pacienta
Upozornění
Jestliže není k dispozici žádný systém PMS nebo není spojen prostřednictvím roz‐
hraní VDDS, je třeba pacienta založit v softwaru CONEXIO ručně.
▶ Klikněte na symbol "Přidat pacienta".
▶ Zadejte data pacienta.
▶ Klikněte na symbol "Uložit".
16 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.3 Klinické použití
ð Zadání se uloží.
▶ Klikněte na symbol "Zrušit".
ð Akce se přeruší.
ð Změny se neuloží.
▶ Klikněte na navigační lištu a přejděte k bodu "Přehled – seznam pacientů".
Upozornění
Software CONEXIO pak slouží výhradně ke komunikaci s produkty KaVo.
4.3.3 Přidávání dat k pacientům
Automatické přidávání (Proxy – volitelně)
CONEXIO může automaticky přebírat snímky ze systému správy snímků BVS
(například VixWin), je-li daný program vybaven rozhraním VDDS. Na vyvolání pacien‐
ta v softwaru CONEXIO se pak vždy provede dotaz na všechny snímky v BVS. Odpo‐
vědi ke konfiguraci naleznete v návodu k instalaci.
Ruční přidání přes Swap Tray
Snímky ze všech zdrojů lze systému CONEXIO předat prostřednictvím kontextové na‐
bídky (v systému Windows pravé tlačítko myši) – „Odeslat“. Také je možné ukládat da‐
ta snímku pomocí funkce přetažení přímo do podkladů pacienta.
4.3.4 Vyhledání pacienta
▶ V seznamu pacientů zadejte do zadávacího pole "Hledaný výraz".
ð Nalezené položky se zobrazují již během zadávání.
Upozornění
Funkce hledání prohledává jen data databáze CONEXIO.
Viz také:
2 4.3.1 Předání dat pacienta systému CONEXIO, Strana 16
4.3.5 Umístění pacienta do aktuálního seznamu pacientů
Pacient, který byl v instanci softwaru CONEXIO vybrán v PC (nebo aktivován
prostřednictvím VDDS v PMS) je také aktivní v příslušné jednotce pro ošetření. U sy‐
stému ESTETICA E70/80 Vision máte navíc možnost změnit vybraného pacienta na
dotykové obrazovce. Podrobný popis je uveden v návodu k obsluze jednotky pro
ošetření.
Upozornění
Všechny zvýrazněné údaje se automaticky přiřadí aktivnímu pacientovi.
17 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.3 Klinické použití
▶ Pacienta přetáhněte myší ze "seznamu pacientů" do "aktuálního seznamu pa‐
cientů" funkcí "Drag&Drop".
▶ Klikněte na symbol šipky vpravo vedle pacienta.
ð Pacient bude odebrán z "aktuálního seznamu pacientů".
4.3.6 Usazení pacienta do místnosti
Upozornění
Jestliže pacienty předáváte systému CONEXIO prostřednictvím VDDS, tento krok
odpadá.
Upozornění
Pacienty lze usadit do místnosti jedině tehdy, když se nacházejí v "aktuálním se‐
znamu pacientů". Doba pobytu pacienta a místnost, kde se pacient zdržuje, se zo‐
brazují jen v případě, že byl pacient usazen do některé místnosti.
Má-li se pacient zobrazit přímo u jednotky pro ošetření v nabídce "CONEXIO" bez
předběžné volby, musí být pacient nejdříve posazen do místnosti ordinace.
Upozornění
Aby bylo možné zobrazovat prostory v přehledném seznamu, musí být prostory
nejdříve založeny v části "Designér prostor".
Viz také:
2 5.1.3 Zakládání prostor/podlaží (Room Creator), Strana 39
18 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.4 Import/export (Swap Tray)
▶ Pacienta přetáhněte myší z "aktuálního seznamu pacientů" do požadované míst‐
nosti funkcí "Drag&Drop".
▶ Klikněte na symbol křížku vpravo vedle pacienta.
ð Pacient bude odebrán z místnosti.
Upozornění
Jestliže byl pacient posazen do místnosti, daná místnost se označí jako obsazená.
Jestliže se v dané místnosti již nachází jiný pacient, bude starý pacient nahrazen
novým pacientem.
4.3.7 Vymazání pacienta
Pacienty a příslušná data pacientů lze nezrušitelně odstranit. Data pacienta lze od‐
stranit pouze tehdy, když má uživatel k dispozici odpovídající práva.
Viz také:
2 5.1.2 Správa uživatelských účtů, Strana 36
▶ Na levém okraji panelu nabídek klikněte na symbol "Hlavní nabídka" a zvolte mo‐
žnost "Klinicky".
Pacient a související data se odstraní.
Neodvolatelná ztráta dat.
▶ K zajištění dat pravidelně vytvářejte zálohy.
▶ Vyberte pacienta v seznamu pacientů a klikněte na symbol "Odstranit pacienta".
4.4 Import/export (Swap Tray)
Swap Tray je přihrádka k dočasnému uložení dat, jejímž prostřednictvím lze importo‐
vat nebo exportovat data pacientů. Data lze importovat nebo exportovat například
prostřednictvím hromadné paměti.
Import dat
▶ Data k importu označte v průzkumníku souborů a funkcí přetažení "Drag&Drop" je
přetáhněte na symbol "Schránka".
19 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.4 Import/export (Swap Tray)
▶ Klikněte na symbol "Schránka" v panelu nabídek.
ð Obsah schránky se zobrazí.
ð Číslo na výměnné přihrádce udává počet uložených snímků.
▶ Označte si data ve schránce a funkcí přetažení "Drag&Drop" je přetáhněte na pa‐
cienta v seznamu pacientů.
ð Soubor se přesune ze schránky do podkladů pacienta.
ð Soubor již není obsažen ve schránce.
Upozornění
Tento proces lze zahájit také prostřednictvím kontextové nabídky Windows (pravé
tlačítko myši) –"Odeslat"
Export dat
▶ Označte si pacienta v seznamu pacientů a otevřete podklady pacienta.
▶ Snímky k exportu označte a funkcí přetažení "Drag&Drop" je přetáhněte na sym‐
bol "Schránka".
▶ Klikněte na symbol "Schránka" v panelu nabídek.
ð Zobrazí se schránka.
▶ Klikněte na symbol "Provést export" v panelu nabídek.
20 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.5 Zpracování podkladů pacienta
ð Zobrazí se okno "Export dat".
▶ V poli "Obsah" zvolte cestu k adresáři, kde má být soubor uložen.
▶ Klikněte na symbol "Provést export" v panelu nabídek a potvrďte výběr.
ð Data se exportují do vybrané cesty adresáře.
▶ Chcete-li exportovat všechna data pacienta, přetáhněte pacienta ze seznamu pa‐
cientů funkcí "Drag&Drop" na symbol schránky.
▶ Chcete-li pacienta exportovat anonymně, v okně Export vyberte z výběrového se‐
znamu "Formát" možnost "Data uložit jako anonymizovaný balíček" a exportujte je
pomocí symbolu "Provést export".
4.5 Zpracování podkladů pacienta
Podklady pacienta obsahují všechna data, která jsou v systému CONEXIO uložena k
pacientovi.
▶ Označte si pacienta v seznamu pacientů.
▶ Klikněte na navigační panel a zvolte "Data pacienta".
21 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.5 Zpracování podkladů pacienta
ð Zobrazí se všechna data uložená k pacientovi.
4.5.1 Sledování snímků a videa
Snímky/videa na kartě "Snímky" lze zobrazit prohlížečem snímků Image Viewer. K zo‐
brazení snímků lze volit mezi "Seznamem" a "Miniaturami". Při zobrazení miniatur lze
upravit jejich velikost podle potřeby.
▶ Označte všechny snímky, které se mají zobrazit.
ð Označené snímky se podbarví modře.
▶ V navigačním panelu klikněte na "Zobrazit snímky", tím se otevře prohlížeč sním‐
ků.
22 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.5 Zpracování podkladů pacienta
▶ Chcete-li zobrazit snímky jako seznam, klikněte na symbol "Seznam".
▶ Chcete-li zobrazit snímky jako miniatury, klikněte na symbol "Miniatury".
▶ V zobrazení miniatur lze upravovat velikost miniatur posouváním posuvného re‐
gulátoru.
4.5.2 Řazení snímků
Snímky lze řadit podle následujících kritérií:
▪ Typ souboru
▪ Datum
▪ Poslední změny
▪ Případ ošetření
▪ Kategorie
▶ V poli "Řadit podle" vyberte kritérium vyhledávání.
▶ Kliknutím na symbol šipky lze přepínat pořadí řazení na vzestupné nebo sestup‐
né.
▶ Klikněte na šipku s X, tím se zruší výběr dat
4.5.3 Zpracování osobních údajů
▶ Klikněte na "Osobní údaje" a upravte obsah příslušných polí.
▶ Klikněte na symbol "Uložit".
ð Zadání se uloží.
▶ Klikněte na symbol "Zrušit".
ð Akce se přeruší.
ð Změny se neuloží.
4.5.4 Zubní vzorec (přehled)
Na kartě "Přehled" lze snímky opatřit informacemi o zubu.
Upozornění
Filtr "Zubní vzorec" lze použít jen v případě, že data podkladů pacienta byla
nejdříve opatřena informacemi o zubech.
▶ Klikněte na kartu "Přehled", tím se otevře zubní schéma.
▶ Na kartě "Přehled" označte zuby.
23 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.5 Zpracování podkladů pacienta
ð Označené zuby se podbarví modře.
▶ Klikněte na označené zuby a funkcí přetažení "Drag&Drop" přetáhněte zuby na
snímek, který má být přiřazen daným zubům.
▶ Klikněte na symbol "Uložit".
ð Zadání se uloží.
Zubní informace byla přiřazena snímku.
▶ Klikněte na symbol "Zrušit".
ð Akce se přeruší.
ð Změny se neuloží.
Upozornění
Možný je také opačný postup, snímek nebo snímky lze přetáhnout pomocí funkce
"Drag&Drop" na dříve označené zuby v zubním schématu.
Ke snímku doplňte dodatečně další informace o zubu
▶ Na kartě "Snímky" označte snímek.
▶ Otevřete kartu "Přehled".
▶ V zubním schématu označte zuby, které mají být přiřazeny snímku.
▶ Klikněte na označené zuby a funkcí přetažení "Drag&Drop" je přetáhněte na sní‐
mek.
Označení skupin zubů/kvadrantů
▶ Klikněte na modré proužky pod zuby.
ð Skupina zubů/kvadrant jsou označeny.
ð Označené zuby se podbarví modře.
24 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.5 Zpracování podkladů pacienta
4.5.5 Data anamnézy
Na kartě "Anamnéza" v podkladech pacienta se zobrazuje historie anamnézy; doku‐
menty anamnézy jsou uvedeny formou tabulky.
▶ Na kartě "Historie anamnézy" klikněte na symbol "+Přidat"; poté lze do historie
anamnézy načíst dokumenty ve formátu PDF.
▶ Klikněte na symbol "Uložit".
ð Zadání se uloží.
▶ Klikněte na symbol "Zrušit".
ð Akce se přeruší.
ð Změny se neuloží.
▶ V historii anamnézy si označte požadovaný dokument.
▶ Se symboly Zoom zvětšete nebo zmenšete v panelu nabídek náhled PDF.
▶ Dokumentem lze listovat navigačními šipkami.
Upozornění
Po odeslání dokumentu se musí dokument uložit. Jestliže je dokument zahozen, při
dalším otevření historie anamnézy již dokument nebude k dispozici.
Jsou-li kladeny zvláštní požadavky na hygienu práce, lze na kartě "Anamnéza" nasta‐
vit varovné upozornění. Jakmile je pacient vybrán, zobrazí se varovné upozornění
červeným symbolem trojúhelníku.
▶ Do pole "Bezpečnostní upozornění" zapište předmět varovného upozornění.
▶ Zvolte stupeň varování bílý, oranžový nebo červený.
25 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.6 Prohlížeč snímků – Image Viewer
ð Jestliže bylo u některého pacienta nastaveno varovné upozornění, zobrazí se také
v softwaru CONEXIO v nabídce na jednotce pro ošetření.
4.5.6 Zobrazení všech dat
Na kartě "Všechna data" v podkladech pacienta se zobrazuje celkový přehled dat pa‐
cienta. Data lze řadit podle různých kritérií vzestupně nebo sestupně. Snímky se zde
nezobrazují.
▶ Kliknutím na symbol šipky lze přepínat pořadí řazení na vzestupné nebo sestup‐
né.
4.6 Prohlížeč snímků – Image Viewer
V prohlížeči Image Viewer lze zobrazovat a analyzovat všechny snímky, které jsou
uloženy v softwaru CONEXIO.
▶ Označte si snímky v podkladech pacienta.
▶ Klikněte na "Zobrazit snímky" v panelu nabídek.
ð Spustí se prohlížeč snímků Image Viewer.
ð Všechny označené snímky se zobrazí v prohlížeči Image Viewer.
Č. pol. Oblast okna
①
Popis
Panel nabídek
▪ Nástroje ke zpracování
▪ Měřicí nástroje
▪ Ovládací nástroje
②
Prohlížeč snímků Image Viewer
Náhled snímku
③
Pole událostí
Uvedou se všechny kroky úprav, kte‐
ré byly provedeny na snímku
④
Pole snímků
▪ Seznam všech vybraných snímků
▪ Snímek, který je právě zobrazen v
prohlížeči Image Viewer, je ozna‐
čen písmenem
26 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.6 Prohlížeč snímků – Image Viewer
4.6.1 Zobrazení snímků (dělená obrazovka)
V prohlížeči snímků Image Viewer jsou k dispozici následující možnosti zobrazení:
Symbol
Popis
Zobrazení na celou obrazovku (Fullscreen)
Zobrazení jednotlivých snímků
Zobrazení dvou snímků
Zobrazení čtyř snímků
Zobrazení miniatur po šesti snímcích
▶ Klikněte na požadovaný symbol zobrazení pod právě zobrazeným snímkem.
4.6.2 Funkce zoomu
Se symboly lupy lze zvětšovat nebo zmenšovat právě zobrazený snímek. Symboly lu‐
py se nacházejí pod právě zobrazeným snímkem.
▶ Klikejte na symboly lupy, dokud nebude zobrazení požadované velikosti.
nebo
▶ Ukazatelem myši pohybujte nad aktuálním snímkem.
▶ Kolečkem myši určeným k listování dokumenty otáčejte dopředu nebo dozadu a
tím zvětšujte nebo zmenšujte snímek
▶ Kliknutím na "Originální velikost" lze změnit zobrazení snímku na originální vel‐
ikost.
Upozornění
Pokud byla v tomto snímku provedena měření nebo nastaveny značky, jsou tyto bo‐
dy ve zvětšeném snímku označeny modrými šipkami.
4.6.3 Nástroje úprav a měřicí nástroje
V prohlížeči Image Viewer lze zobrazovat a analyzovat snímky. Všechny nástroje se
nacházejí v panelu nabídek.
V poli událostí jsou uvedeny všechny akce, které byly provedeny na snímku.
V panelu nabídek prohlížeče snímků Image Viewer jsou k dispozici následující nástro‐
je k provádění úprav a měření:
Symbol
Popis
Úprava jasu
Úprava kontrastu
27 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.6 Prohlížeč snímků – Image Viewer
Symbol
Popis
Svislé zrcadlení snímku
Vodorovné zrcadlení snímku
Otočení snímku o -90°
Otočení snímku o +90°
Měření a zpracování markeru (nástroj k výběru)
Nastavení markeru
Měření kruhu nebo elipsy
Měření úhlu nebo polygonu
Měření délky
Zobrazení a filtrování informace o zubu
Zvětšení ohraničené části snímku
Oříznutí do nového snímku/vytvoření nového obrazu
4.6.4 Úpravy snímku
Úpravy nastavení
Následující nastavení lze přizpůsobovat nebo upravovat:
▪ Jas
▪ Kontrast
▪ Zrcadlení snímku
▪ Otáčení snímku o ±90º
Upozornění
Přednastavena je naposledy použitá možnost.
▶ Pohybujte ukazatelem myši přes možnosti nastavení v panelu nabídek.
ð Zobrazí se výběrové pole nastavení.
28 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.6 Prohlížeč snímků – Image Viewer
▶ Klikněte na možnost nastavení.
ð Možnost nastavení je vybrána.
ð Možnost nastavení se podloží modře.
▶ Znovu klikněte na možnost nastavení, tím se provede daná akce.
Úprava jasu a kontrastu
▶ Klikněte na symbol "Jas" nebo "Kontrast".
ð Zobrazí se posuvný regulátor.
▶ Posuvným regulátorem upravte jas nebo kontrast.
nebo
▶ Klikněte na symbol "Jas" nebo "Kontrast".
▶ Ukazatelem myši pohybujte nad snímkem v prohlížeči Image Viewer a stiskněte
pravé tlačítko myši a přidržte ho stisknuté.
▶ Ukazatelem myši pohněte ve snímku doprava nebo doleva.
▶ Ukazatelem myši pohněte nahoru nebo dolů, tím se upravuje kontrast.
▶ Klikněte na symbol "Uložit".
ð Zadání se uloží.
Upozornění
Symbol "Uložit" se zobrazí až v okamžiku, kdy byl nastaven marker. Jinak se změ‐
ny ztratí.
29 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.6 Prohlížeč snímků – Image Viewer
4.6.5 Záznam výřezu snímku
V programu Image Viewer lze zvolit relevantní výřez zobrazeného snímku a zobrazit
ho a případně uložit jako nový snímek. Tato funkce funguje také z libovolného živého
obrazu.
▶ V prohlížeči Image Viewer zvolte symbol „Oříznutí do nového snímku“
▶ Ukazatel myši umístěte nad zobrazený snímek a dlouze stiskněte a přidržte levé
tlačítko myši.
▶ Tlačítko držte stisknuté, okno roztáhněte na požadovanou velikost a poté tlačítko
pusťte
ð Obrazovka automaticky přejde do režimu zobrazení dvou snímků a v pravé části
zobrazí zvolený výřez
▶ Dvojím kliknutím na symbol „Zpět“ opusťte podklady pacienta
ð Při opouštění podkladů pacienta do nabídky „Klinicky“ se zobrazí dialog „Nevyříze‐
ná změna“. Tento dialog umožňuje ukládat generované snímky.
▶ Klikněte na „Ano“ a generované snímky se uloží.
ð Snímky se uloží a zobrazí se nabídka „Klinicky“.
▶ Klikněte na „ne“ a generované snímky se neuloží.
ð Snímky se neukládají a zobrazí se nabídka „Klinicky“.
▶ Klikněte na „Zrušit“, započatý proces se neprovede.
ð Zobrazí se podklady pacienta. Snímky se neuloží.
4.6.6 Provedení měření/Nastavení markerů na snímku
V prohlížeči Image Viewer lze provádět měření a nastavovat značky.
Vzdálenosti se měří v bodech obrazu (v pixelech).
V prohlížeči Image Viewer lze provádět následující měření:
▪ Délka
▪ Úhel
▪ Polygon
▪ Kruh
▪ Elipsa
Upozornění
Přednastavena je naposledy použitá možnost.
▶ Pohybujte ukazatelem myši přes možnosti nástroje v panelu nabídek.
ð Zobrazí se výběrové pole "Nástroj".
30 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.6 Prohlížeč snímků – Image Viewer
▶ Klikněte na nástroj.
▶ Nastavte marker nebo proveďte měření.
▶ Klikněte na symbol "Uložit".
ð Zadání se uloží.
4.6.7 Zuby zobrazujte v zubním vzorci
V zubním vzorci se zobrazuje informace o zubu ve snímku.
▶ Klikněte na symbol "Nastavení zubů" v panelu nabídek.
ð Zobrazí se zubní schéma.
ð Příslušné zuby jsou modře podložené.
Upozornění
Informace o zubech v části "Nastavení zubů" lze zobrazit jen v případě, že byla da‐
ta v systému CONEXIO předem opatřena informacemi.
Viz také:
2 4.5.4 Zubní vzorec (přehled), Strana 23
4.6.8 Sledování videa
V prohlížeči Image Viewer lze sledovat videa, která jsou uložena v softwaru CONE‐
XIO.
▶ Video vyberte z podkladů pacienta na kartě "Snímky".
▶ Klikněte na "Zobrazit snímky" v panelu nabídek a spusťte tak prohlížeč Image
Viewer.
ð Video se spustí v prohlížeči Image Viewer.
31 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.6 Prohlížeč snímků – Image Viewer
ð Aktuální video je v poli snímků označeno písmenem.
K dispozici jsou následující funkce obsluhy:
Symbol
Popis
Přehrát
Pauza
Zobrazení na celou obrazovku (Fullscreen)
Zobrazení jednotlivých snímků
Zobrazení dvou snímků
Zobrazení čtyř snímků
Zobrazení miniatur po šesti snímcích
▶ Klikněte na symbol "Přehrát".
ð Video se spustí.
▶ Klikněte na symbol "Pauza".
ð Video se zastaví.
▶ Chcete-li zobrazit video v "rozdělené obrazovce", klikněte na požadovanou mo‐
žnost zobrazení.
32 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.6 Prohlížeč snímků – Image Viewer
4.6.9 Záznam a zobrazení živých snímků/videa
Jakmile se aktivuje zobrazovací zařízení, zobrazí se v prohlížeči Image Viewer živý
obraz.
▶ Klikněte na symbol "Vytvořit snímek" v panelu nabídek.
ð Živý obraz se uloží.
▶ Chcete-li spustit záznam videa, přejděte z režimu záznamu snímků do režimu zá‐
znamu videa.
▶ Klikněte na symbol "Záznam videa" v panelu nabídek.
▶ Záznam videa spustíte kliknutím na symbol "REC".
▶ Záznam videa ukončíte kliknutím na symbol "STOP".
Upozornění
Abyste mohli zaznamenávat snímky, musíte nejdříve opět přepnout režim záznamu
videa do režimu záznamu snímků.
▶ Chcete-li přejít do režimu záznamu snímků, klikněte na symbol "Záznam snímku".
ð Všechny zachycené záznamy snímků a videa se zobrazují v poli snímků a ukládají
se do podkladů aktivního pacienta.
V prohlížeči Live Picture jsou k dispozici následující možnosti zobrazení:
Symbol
Popis
Zobrazení na celou obrazovku (Fullscreen)
Zobrazení jednotlivých snímků
Zobrazení dvou snímků
33 / 56
Návod k použití CONEXIO
4 Obsluha | 4.7 Multimediální aplikace E70 Vision / E80 Vision
Symbol
Popis
Zobrazení čtyř snímků
Zobrazení miniatur po šesti snímcích
▶ Klikněte na požadovaný symbol zobrazení pod právě zobrazeným snímkem.
4.7 Multimediální aplikace E70 Vision / E80 Vision
Na dotykovém displeji jednotky pro ošetření lze v nabídce CONEXIO přistupovat ke
všem relevantním datům pacienta.
Upozornění
Nabídka CONEXIO je k dispozici až po instalaci softwaru CONEXIO v počítači v síti
ordinace, je-li předmětný počítač zapnutý a spojený s jednotkou pro ošetření
(prostřednictvím sítě Ethernet).
Viz také:
2 Návod k použití ESTETICA E70 Vision / E80 Vision, kapitola "Nabídka CONEXIO"
4.7.1 Řízení systému CONEXIO nožním spouštěčem na E70 Vision /
E80 Vision
Upozornění
Nabídku CONEXIO na dotykovém displeji jednotky pro ošetření lze ovládat také no‐
žním spouštěčem (volitelné příslušenství).
Viz také:
2 Návod k použití ESTETICA E70 Vision / E80 Vision, kapitola "Nabídka CONEXIO"
– ovládání nožním spouštěčem
34 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.1 Všeobecná nastavení
5 Nastavení
5.1 Všeobecná nastavení
V nabídce "Nastavení" lze provádět všechna relevantní nastavení v systému CONE‐
XIO.
▶ Na levém okraji panelu nabídek klikněte na symbol "Hlavní nabídka" a zvolte mo‐
žnost "Konfigurace".
ð Nabídka "CONEXIO: Konfigurace..." se zobrazí.
5.1.1 Dental Office
V nastaveních "Ordinace zubního lékaře" lze založit a upravovat adresu ordinace/klini‐
ky.
▶ V nabídce "CONEXIO: Konfigurace..." vyberte "Ordinace zubního lékaře".
35 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.1 Všeobecná nastavení
ð Zobrazí se dialog "Ordinace zubního lékaře".
▶ Do polí zapište data nebo v nich data upravte.
▶ Chcete-li přidat logo ordinace, klikněte na symbol "CONEXIO".
▶ Klikněte na symbol "Uložit".
ð Zadání se uloží.
Upozornění
V oblasti "Ordinace zubního lékaře" (Dental Office) používejte bezpodmínečně
správné údaje provozovatele/lékaře. S touto osobou je uzavřená licenční smlouva/
tato osoba má právo k užívání softwaru CONEXIO. Chybné nebo neúplné údaje
mohou v případě pochybností vést k omezení použitelnosti softwaru.
5.1.2 Správa uživatelských účtů
V nabídce "Uživatel" lze zpracovávat následující úkoly:
▪ Založení uživatelského účtu
▪ Odstranění uživatelského účtu
▪ Deaktivace uživatelského účtu
▪ Zadávání uživatelských práv
36 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.1 Všeobecná nastavení
Předpoklad
Založení a odstranění uživatelských účtů a správa přístupových práv jsou možné
jen s oprávněním správce.
Symbol
Popis
Založení nového uživatelského účtu
Odstranění uživatelského účtu
Deaktivace uživatelského účtu
Aktivace uživatelského účtu
Úpravy rolí a oprávnění
Vytvoření superuživatele (deaktivace koncepce rolí a
přihlašování)
▶ V nabídce "CONEXIO: Konfigurace..." vyberte symbol "Uživatel".
ð Zobrazí se uživatelská nastavení.
ð Zobrazí se všichni již založení uživatelé.
▶ Klikněte na symbol "Založení nového uživatele" a založte nový uživatelský účet.
Každému uživateli přiřaďte správnou e-mailovou adresu a v softwaru CONEXIO
zadejte SMTP server. Tím je zajištěno, že každému uživateli, který zapomene své
heslo, bude možné zaslat automaticky generované heslo. Tím bude vyloučeno,
aby se uživatel neodvolatelně vyblokoval ze systému.
▶ Chcete-li odstranit uživatelský účet, klikněte na symbol "Odstranit uživatele".
37 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.1 Všeobecná nastavení
Uživatelský účet bude smazán.
Ztráta dat.
▶ Provádějte pravidelné zálohování dat.
Deaktivace uživatelského účtu
▶ Označení uživatelského účtu.
▶ Klikněte na symbol "Deaktivace uživatelského účtu".
Deaktivovaný uživatel se již nemůže přihlásit k softwaru CONEXIO.
Upozornění
Správce systému může kdykoli znovu aktivovat deaktivovaný uživatelský účet.
Aktivace uživatelského účtu
▶ Označte deaktivovaný uživatelský účet.
▶ Klikněte na symbol "Aktivovat uživatelský účet"; tím se uživatelský účet opět po‐
volí.
Zadávání uživatelských práv
Upozornění
Uživatelská práva jsou přednastavena a jsou přiřazována jednotlivým "rolím". Při
zakládání uživatelského účtu se přednastavená uživatelská práva stanoví přiřaze‐
ním k "roli". Správce systému může upravovat a doplňovat oprávnění jednotlivých
rolí.
▶ Klikněte na symbol "Úpravy rolí a oprávnění".
ð Zobrazí se nabídka "Koncepce rolí".
▶ Požadovaná oprávnění nastavte zaškrtáváním.
38 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.1 Všeobecná nastavení
Vytvoření superuživatele
Upozornění
Má-li být deaktivována koncepce rolí uživatelských účtů, musí být založen superuži‐
vatel, který je držitelem všech uživatelských práv. Poté následuje automaticky
přihlášení jako superuživatel. Přihlášení s jiným uživatelem již není možné.
▶ Klikněte na symbol "Vytvoření superuživatele".
▶ Chcete-li superuživatele vypnout, odstraňte ho.
5.1.3 Zakládání prostor/podlaží (Raum Designer)
V nástroji "Raum Designer" lze zakládat a upravovat podlaží a prostory ordinace zub‐
ního lékaře/kliniky.
▶ V nabídce "CONEXIO: Konfigurace..." klikněte na symbol "Vybavení".
ð Zobrazí se okno "Zařízení".
▶ Klikněte na symbol "Změnit rozvržení" v panelu nabídek.
39 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.1 Všeobecná nastavení
ð Nyní lze zakládat a nová podlaží a prostory.
▶ Klikněte na symbol "Vytvoření nového podlaží".
ð Založí se nové podlaží.
ð V tomto novém podlaží lze zakreslit prostory.
▶ Ukazatelem myši pohybujte nad vybraným podlažím.
▶ Stiskněte a podržte levé tlačítko myši.
▶ Prostor natáhněte ukazatelem myši v rámci daného podlaží.
ð Prostor se založí.
▶ Prostor pojmenujte a zvolte kategorii prostor.
▶ Chcete-li odstranit označené podlaží nebo označený prostor, klikněte na symbol
"Odstranit vybraný prvek".
▶ Klikněte na symbol "Uložit".
ð Zadání se uloží.
▶ Klikněte na symbol "Zrušit".
ð Akce se přeruší.
ð Změny se neuloží.
5.1.4 Propojení PC pracoviště CONEXIO s jednotkou pro ošetření
Komunikace mezi jednotkou pro ošetření a PC pracoviště CONEXIO je možná jen v
případě, že jednotka pro ošetření a PC pracoviště CONEXIO byly navzájem spojeny
nástrojem k zakládání prostor a podlaží "Raum Designer".
Předpoklad
V nástroji "Raum Designer" jsou již prostory založeny.
40 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.1 Všeobecná nastavení
Viz také:
2 5.1.3 Zakládání prostor/podlaží (Room Creator), Strana 39
▶ Na levém okraji panelu nabídek klikněte na symbol "Hlavní nabídka" a zvolte mo‐
žnost "Konfigurace".
ð Nabídka "CONEXIO: Konfigurace..." se zobrazí.
▶ V nabídce "CONEXIO: Konfigurace..." klikněte na symbol "Vybavení".
ð Zobrazí se okno "Vybavení" se všemi vytvořenými podlažími a prostory.
▶ Klikněte na symbol "Zařízení nepřiřazeno" v panelu nabídek.
ð Zobrazí se všechny jednotky pro ošetření zapojené do sítě, PC pracoviště CONE‐
XIO a výrobky KaVo (ERGOcam One, DIAGNOcam atd.).
▶ V okně "Zařízení nepřiřazeno" zvolte PC pracoviště CONEXIO.
▶ PC pracoviště CONEXIO přetáhněte funkcí "Drag&Drop" pomocí myši do míst‐
nosti ordinace.
▶ Jednotku pro ošetření přetáhněte funkcí "Drag&Drop" pomocí myši do místnosti
ordinace.
ð Jednotka pro ošetření a PC pracoviště CONEXIO se nacházejí ve stejném prosto‐
ru.
41 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.1 Všeobecná nastavení
ð Jednotku pro ošetření lze spojit s PC pracovištěm CONEXIO.
▶ Levým tlačítkem myši klikněte na červený bod na PC pracovišti CONEXIO.
▶ Tlačítko myši přidržte stisknuté a funkcí "Drag&Drop" spojte PC pracoviště CO‐
NEXIO s jednotkou pro ošetření.
ð Spojení mezi PC pracovištěm CONEXIO a jednotkou pro ošetření se zobrazuje
jednou čarou.
ð Na jednotce pro ošetření lze komunikovat prostřednictvím nabídky "CONEXIO" s
PC pracovištěm CONEXIO.
ð Na jednotce pro ošetření jsou k dispozici funkce nabídky "CONEXIO".
ð Všechny produkty KaVo lze nyní spojit s PC pracovištěm CONEXIO.
42 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.1 Všeobecná nastavení
Upozornění
Problémy se sítí mohou způsobit poruchy funkce, přenos dat mezi serverem a
klientem má poruchu. Jestliže se vyskytnou problémy se sítí, informujte správce sí‐
tě.
▶ V okně "Zařízení nepřiřazeno" zvolte produkt KaVo.
▶ Produkt KaVo přetáhněte funkcí "Drag&Drop" na PC pracoviště CONEXIO.
▶ Klikněte na symbol "Uložit".
ð Zadání se uloží.
▶ Klikněte na symbol "Zrušit".
ð Akce se přeruší.
43 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.1 Všeobecná nastavení
ð Změny se neuloží.
Všechny spojené přístroje mohou nyní komunikovat prostřednictvím jednotky pro
ošetření s PC pracovištěm CONEXIO.
5.1.5 Nastavení VDDS
Rozhraní VDDS Media je rozhraním k předávání dat pacientů (příjmení, jméno pacien‐
ta atd.) ze systému PMS do libovolného systému správy snímků (například CONE‐
XIO) jedním směrem a k automatickému předávání digitálních nálezů vztahujících se
k pacientům (snímkům) ze systému správy snímků do systému PMS druhým směrem.
▶ Na levém okraji panelu nabídek klikněte na symbol "Hlavní nabídka" a zvolte mo‐
žnost "Konfigurace".
ð Nabídka "CONEXIO: Konfigurace..." se zobrazí.
▶ Klikněte na symbol "Konfigurace VDDS".
44 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.2 Nastavení CONEXIO
ð Zobrazí se nabídka „Nastavení VDDS“.
Spojení systémů CONEXIO a PMS prostřednictvím VDDS
V souvislosti s možnostmi "Pacient automaticky prostřednictvím PMS" a "automatické
zasílání digitálních nálezů o pacientovi zpět" jsou všechny potřebné systémové kom‐
ponenty a konfigurace k dispozici přímo po instalaci softwaru CONEXIO. Potřebná
konfigurace musí být provedena výhradně v systému PMS. Potřebné pokyny ke konfi‐
guraci jsou uvedeny v průvodních dokumentech vašich systémů správy pacientů.
Upozornění
Rozhraní VDDS může být u systému PMS modulem za příplatek. Přečtěte si prů‐
vodní dokumentaci svého systému PMS a obraťte se na svého specializovaného
prodejce.
Spojení systémů CONEXIO a BVS prostřednictvím VDDS (CONEXIO
Proxy)
Díky této možnosti lze digitální nálezy vztahující se k pacientovi předávat automaticky
z dalších systémů správy snímků (BVS; například VixWin) systému CONEXIO. CO‐
NEXIO přitom vystupuje vůči jiným BVS jako systém PMS a data spojuje. Spojená da‐
ta pak předává systém CONEXIO na přání příslušnému systému PMS.
V takovém případě zaškrtněte políčko "CONEXIO je PVS" a zvolte příkaz "Instalovat".
Systémy BVS, které jsou k dispozici, naleznete po instalaci pod bodem "BVS k dispo‐
zici". Vyberte program a klikněte na "Podporovat" a definujte snadno zapamatovatelný
a vypovídající text tlačítka. Tlačítko s definovaným textem je nyní k dispozici na pan‐
elu nástrojů. Po výběru pacienta a kliknutí na tlačítko se data pacienta předají připoje‐
nému systému BVS a zpět se nahrají případná existující digitální data.
5.2 Nastavení CONEXIO
V nastaveních systému CONEXIO se provádějí specifická nastavení PC pracoviště
CONEXIO.
▶ Na levém okraji panelu nabídek klikněte na symbol "Hlavní nabídka" a zvolte mo‐
žnost "Konfigurace".
45 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.2 Nastavení CONEXIO
ð Nabídka "CONEXIO: Konfigurace..." se zobrazí.
▶ Vyberte symbol "Konfigurace".
ð Zobrazí se nabídka "Konfigurace".
Konfigurace je rozčleněna na následující body:
▪ Služba aktualizace
▪ Konektor
▪ E-mail
▪ Klinický
5.2.1 Služba aktualizace
"Služba aktualizace" podporuje uživatele v tom, aby měl ve svém PC pracovišti CO‐
NEXIO vždy instalovanou nejaktuálnější verzi.
▶ Klikněte na symbol "Aktualizovat".
ð Je-li k dispozici aktualizace softwaru CONEXIO, vypíše se v tabulce a lze ji insta‐
lovat.
▶ Jestliže v tabulce nejsou uvedeny žádné aktualizace, je třeba vyhledat aktualiza‐
ce ručně.
▶ Klikněte na symbol "Hledat novou aktualizaci" v panelu nabídek.
▶ Klikněte na symbol "Instalovat aktualizace".
ð Aktualizace se instaluje.
Upozornění
Jestliže se po potvrzení nezahájí instalace aktualizací automaticky, je třeba zkontro‐
lovat, zda je k dispozici spojení se serverem aktualizací. Pokud nelze navázat spo‐
jení se serverem aktualizací, obraťte se na servisní linku Hotline společnosti KaVo.
46 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.2 Nastavení CONEXIO
Viz také:
2 Servis
▶ Jestliže se změnila adresa aktualizačního serveru, aktualizujte tuto adresu pod
symbolem "Změna nastavení".
▶ Adresu aktualizačního serveru zapište do příslušného pole.
▶ Klikněte na symbol "Uložit".
ð Zadání se uloží.
Viz také:
2 Plánování pracovní doby
5.2.2 Nastavení e-mailu
Aby bylo možné ze systému CONEXIO zasílat e-maily, je třeba definovat SMTP se‐
rver. Jestliže například uživatel zapomněl své heslo, může si prostřednictvím této
funkce vyžádat nové heslo. Předpokladem je, aby k jeho profilu byla přiřazena e-mai‐
lová adresa.
▶ Klikněte na symbol "E-mail".
ð Zobrazí se dialog "E-mail".
▶ Do určených polí zapište data.
▶ Klikněte na symbol "Uložit".
ð Zadání se uloží.
Upozornění
Bezpodmínečně zadejte SMTP server. Systém CONEXIO odesílá automaticky ge‐
nerovaná hesla (pokud je uživatel zapomněl) prostřednictvím tohoto kanálu.
5.2.3 Nastavení databáze
V nastaveních položky "Konektor" lze zvolit databázi pro PC pracoviště CONEXIO.
Navíc se zobrazí všechny informace a aktuální spojení PC pracoviště CONEXIO.
47 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.2 Nastavení CONEXIO
▶ Klikněte na symbol "Konektor".
ð Zobrazí se všechny databáze, které jsou v síti k dispozici.
Propojení PC pracoviště CONEXIO s databází
Upozornění
Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že byla zakoupena placená volitelná
možnost "CONEXIO Server". Jinak nelze navzájem spojit CONEXIO základnu –
pracoviště. V tomto případě není možné využívat výhod společné databáze (přístup
ke všem datům z každého PC pracoviště a z každé jednotky pro ošetření).
▶ Ze seznamu zvolte požadovanou databázi.
▶ Klikněte na symbol "Použít" a potvrďte tak výběr.
5.2.4 Nastavení zubního vzorce
V nastavení "Klinické" lze zvolit schematické zobrazení zubů a provést další nastave‐
ní.
▶ Klikněte na symbol "Zubní schéma – nastavení".
ð Zobrazí se nabídka nastavení – „Zubní schéma“.
48 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.3 2D prohlížeč – nastavení
▶ Ve výběrovém seznamu "Zubní schéma" zvolte zobrazení zubního schématu.
▶ Zaškrtněte políčka "Zobrazit zubní schéma pro nové snímky a snímky obrazovky",
aby bylo možné provést přiřazení k zubnímu schématu přímo po záznamu sním‐
ku.
ð Po každém záznamu snímku se zobrazí zubní vzorec.
ð K zaznamenanému snímku lze přidat informaci o zubu.
5.3 2D prohlížeč – nastavení
Ve 2D prohlížeči lze provádět specifická nastavení snímků a videa.
▶ Na levém okraji panelu nabídek klikněte na symbol "Hlavní nabídka" a zvolte mo‐
žnost "Konfigurace".
ð Nabídka "CONEXIO: Konfigurace..." se zobrazí.
49 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.4 Povolené přístroje
▶ Klikněte na symbol "Konfigurace", tím se otevře prohlížeč 2D Viewer
ð Zobrazí se okno "2D Viewer".
ð V rozevírací nabídce „Interpolace“ lze provádět nastavení obrazu, která při zvětšo‐
vání snímku mění mimo jiného počet bodů obrazu a tím vylepšují zobrazení sním‐
ku.
ð Další možnosti při přehrávání videa nabízí nastavení VLC.
▶ Tuto možnost vyberete zaškrtnutím políčka „Use VLC for video playback“ (Použí‐
vat VLC k přehrávání videa).
ð V poli „Long Press Time [ms]“ (Doba dlouhého stisknutí) můžete změnit řas, od
kterého platí stisknutí jako dlouhé (Long Press).
▶ Změny potvrdíte kliknutím na symbol „Apply“ (Použít).
Upozornění
Doba dlouhého stisknutí „Long Press“ by nikdy neměla být příliš krátká, aby se mo‐
hla zaměnit s dobou krátkého stisknutí „Short Press“.
5.4 Povolené přístroje
Software CONEXIO může komunikovat s dále popsanými přístroji generujícími obraz
a může být řízen pomocí nožního spouštěče.
Příslušenství schválené společností KaVo ke komunikaci s pacientem. Používejte pouze toto příslušenství.
Příslušenství
Použití
Název
Objednací číslo
Obrazovky
Obrazovka 19"
KaVo Screen One
1.011.0302
Obrazovka 22"
KaVo Screen HD
1.011.0300
Intraorální kamera
ERGOcam One
1.011.2130, 1.011.2129
Diagnostický přístroj na
zubní kaz
DIAGNOcam U
1.011.0400
Mikroskop
Různá stomatologická
ošetření
Leica M320
0.801.0500 (Konfi)
Vedení mezi jednotkou a
PC
Prodlužovací kabel USB 5 Prodlužovací kabel USB 5 1.004.6953
m
m s rozbočovačem 1:1
Kamery
Prodlužovací kabel USB
10 m
Prodlužovací kabel USB
1.011.3745
2x5 m s rozbočovačem 1:1
Vedení k portu displeje – 5 LTG Display Port 5 m
m
Standard
1.011.3583
Vedení k portu displeje –
10 m
1.011.0298
LTG Display Port 10 m
Standard
5.4.1 ERGOcam One
Viz také:
2 Návod k použití ERGOcam One, kapitola Ovládání
50 / 56
Návod k použití CONEXIO
5 Nastavení | 5.4 Povolené přístroje
5.4.2 DIAGNOcam
Viz také:
2 Návod k použití DIAGNOcam One, kapitola Ovládání
5.4.3 Leica M320
Viz také:
2 Návod k použití DIAGNOcam One, kapitola Ovládání
51 / 56
Návod k použití CONEXIO
6 Odstranění poruch | 5.4 Povolené přístroje
6 Odstranění poruch
Porucha
Příčina
Řešení
Instalace SQL serveru se
Program nebyl správně in‐
nezdařila.
stalován.
▶ Zkontrolujte, zda operač‐
ní systém vyhovuje po‐
žadavkům na instalaci.
▶ U 32bitových operačních
systémů zajistěte inter‐
netové připojení.
▶ Znovu spusťte instalaci.
Přihlášení do systému CO‐ a. Heslo nebo uživatelské
NEXIO se nezdařilo.
jméno jsou nesprávné.
b. Chybí spojení s databá‐
zí.
▶ Zajistěte, aby bylo PC,
na kterém běží server,
dosažitelné.
▶ V systému PMS (zúčto‐
vací software) nakonfigu‐
rujte rozhraní VDDS Me‐
dia podle příslušných po‐
kynů výrobce.
Automatické převzetí dat
Rozhraní VDDS nebylo
pacientů nefunguje.
správně konfigurováno.
Po instalaci se zobrazí
Nebylo možné správně
upozornění: „Inicializace
provést inicializaci systému
systému CONEXIO se ne‐ CONEXIO pro první použi‐
zdařila...“.
tí.
Databáze serveru nenale‐ Volitelné příslušenství
zena.
"CONEXIO Server“ nebylo
zakoupeno, proto není mo‐
žné spojení.
Databáze serveru nenale‐ Chybí možnost připojení
zena.
▶ Zkontrolujte uživatelské
a heslo. To je možné ta‐
ké pomocí modrého tla‐
čítka vpravo vedle hesla.
nebo jinak chybná konfigu‐
race sítě připravené uživa‐
telem v místě instalace.
52 / 56
▶ Ukončete systém CONE‐
XIO a řiďte se pokyny v
chybovém hlášení:
přejděte do adresáře C:
\Program Files\KaVo a
spusťte soubor Prepare‐
ConexioForFirstUse.exe.
Počkejte na dokončení
inicializace. Poté znovu
spusťte software CONE‐
XIO.
▶ Ve společnosti KaVo si
objednejte volitelné
příslušenství "CONEXIO
Server" (prostřednictvím
specializovaného prodej‐
ce; uveďte kód produktu
(na USB kartě softwaru
CONEXIO) základní in‐
stance softwaru CONE‐
XIO.
▶ Obraťte se na svého
správce sítě.
Návod k použití CONEXIO
6 Odstranění poruch | 5.4 Povolené přístroje
Porucha
Příčina
Řešení
Písmo se jeví roztřepené.
Typ písma používaný soft‐
warem CONEXIO není v
počítači k dispozici.
Data nelze odstranit nebo
Chybějící oprávnění uživa‐
systém odmítá přístup.
tele.
Vyhledávání pacienta
Pacient je uveden v PMS,
nepřineslo žádné výsledky. ale dosud nebyl předán sy‐
stému CONEXIO.
Databáze instalace serve‐ Server je offline nebo je sí‐
ru CONEXIO není dosaži‐ ťové připojení omezené.
▶ Promluvte si se svým
správcem systému, aby
vám přidělil oprávnění k
předmětné funkci.
▶ Nejdříve předejte pacien‐
ta do systému CONE‐
XIO.
▶ Zajistěte, aby byly vše‐
chny komponenty online.
▶ Obraťte se na svého
správce sítě.
telná.
Na akci "Zapomenuté he‐
Chybná konfigurace serve‐
slo" není odesláno nové
ru SMTP nebo nesprávná
heslo na e-mailovou adre‐ e-mailová adresa uživate‐
su.
▶ Prostřednictvím tlačítka
systému Windows si vy‐
hledejte písmo – poté
stiskněte "Cleartype Přizpůsobit text" a dále
se řiďte pokyny progra‐
mu.
le.
53 / 56
▶ Obraťte se na svého
správce sítě.
Návod k použití CONEXIO
6 Odstranění poruch | 5.4 Povolené přístroje
54 / 56
1.011.5709 · Fk · 20150806 - 1 · cs

Podobné dokumenty