Dobříšské listy 6/2008

Transkript

Dobříšské listy 6/2008
Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí
červen 2008
Z obsahu: Adresář služeb  Muzejní noc (20. 6. kostel Nejsvětější Trojice, 27. 6. Muzeum města Dobříše)  Z historie – dobříšské náměstí  Informace
ze sportu a kultury  Informace z dobříšských škol  Žáci MFK Dobříš si zajistili postup  Stará Hu – nové školní hřiště v provozu  Zprávy z obce Stará Hu
 12. 6. 08 − představení architektonické studie náměstí v KD
 Ocenění města v mezinárodní
soutěži
 Parkmaty − informace
Zprávy z rady města





Usnesení 1/12/2008 − RM schvaluje cenovou
nabídku předloženou Ing. arch. Salabou, Hládkov
920/12, Praha 6, na vypracování územní studie
„Za Papežem“. Nabídka byla poptávkově ověřena
dle směrnice města č. 4/2006 a byla z poptávaných
nabídek nejlevnější.
Usnesení 3/12/2008 − RM se seznámila s žádostí
jednatele společnosti SNARK, v zastoupení klienta,
o prodej pozemků v lokalitě Brodce. V souladu
s usnesením zastupitelstva města rada města nereflektuje na předložený zájem.
Usnesení 5/12/2008 − RM bere na vědomí opětovnou žádost Gymnázia Karla Čapka Dobříš o prodej
pozemků parc. č. 348/136, parc. č. 348/137 a parc.
č. 348/123, k.ú. a obec Dobříš, a své rozhodnutí odkládá do doby vyřešení restitučních nároků rodiny
Colloredo Mannsfeld k pozemkům v této lokalitě.
Usnesení 7/12/2008 − RM schvaluje odstoupení
od smlouvy na pořádání trhů s panem Bohumilem Alešem. Zároveň RM schvaluje pořádání trhů
ve městě Dobříši panem Marcelem Bezuchou, se
kterým bude podepsána smlouva na pořádání trhů
ve městě Dobříši.
Usnesení 8/12/2008 − RM se seznámila s prací
kronikáře města pana Oldřicha Průši za rok 2007,
prostudovala si předložený výtisk kroniky za rok
2007 a s jejím zpracováním vyslovila souhlas.
Ředitel kulturního domu požádal v této souvislosti
o prostory v suterénu budovy č.p. 71 pro potřeby
umisování věcí do depozitáře. Radou města jim
byla výpůjčka těchto potřeb přislíbena.
Zároveň bylo rozhodnuto o vydání 2. dílu „Historického kalendáře města Dobříše“. Pokračování bude
vydáno v měsíci září 2008 k udělování „Ceny města
Dobříše“, zároveň rada města rozhodla o zadání
dotisku 1. dílu v počtu 500 kusů.
Téměř 400 účastníků slavností se zúčastnilo pokusu o rekord ve vázání ambulančního uzlu.
Více o této akci a průběhu dobříšských májových slavností se dozvíte v příštích DL.




Usnesení 9/12/2008 − RM vzala na vědomí informace pana Ing. Tomáše Moláčka ve věci dvojího
vlastnictví pozemku parc. č. 1437/22 v k.ú. a obci
Dobříš a informace o jím zjištěných podkladech
v pochybnostech platnosti restituce rodiny Colloredo-Mannsfeld.
Usnesení 1/13/2008 − RM schvaluje vznik „adresáře poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, volnočasových aktivit a dalších důležitých informací z regionu Dobříšska“, přičemž jeho vydání
a distribuci zajistí Město Dobříš. RM schvaluje vzor
smlouvy mezi Městem Dobříš a subjektem, který se
bude v adresáři prezentovat za předem stanovenou
částku dle umístění reklamy.
Usnesení 2/13/2008 − RM schvaluje dohodu
o ukončení nájmu ze dne 30. 6. 1999 uzavřenou mezi Městem Dobříš, jako pronajímatelem,
a společností DOKAS Dobříš, spol. s r.o., jako nájemcem.
Usnesení 3/13/2008 − RM schvaluje vyhlášení výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu dle
směrnice města Dobříš č. 4/2006 v souladu s §12,
odst. 6 a §18, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění na nákup


a dodání 2 osobních vozidel od autorizovaného prodejce pro potřeby města Dobříše.
Usnesení 2/13/2008 − RM posoudila došlou
nabídku firmy Rentel a.s. Praha 5 na vytvoření
a provoz vzdělávacího portálu e-learningovými kurzy pro vzdělávání úředníků MěÚ v Dobříši a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vytvoření a provozování vzdělávacího portálu s firmou Rentel a.s. Praha
5 na období od 1. 5. 2008 do 31. 12. 2008.
Usnesení 6/13/2008 − RM bere na vědomí zprávu
komise o posouzení nabídek o podlimitní veřejnou
zakázku s názvem „Údržba veřejné zeleně města
Dobříše“, provedenou dle směrnice města Dobříš
č. 4/2006 a v souladu s §12, odst. 6 a §18, odst. 3,
zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb.,
v platném znění, souhlasí s výběrem nejvhodnější
nabídky firmy DOKAS Dobříš spol. s r.o. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Uzávěrka příjmu příspěvků
do příštích DL je
v pátek 20. června 2008.
Nové DL 7/8 2008 vyjdou
na začátku měsíce červenec
2




Usnesení 2/14/2008 − RM bere na vědomí návrh
smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, jako převodcem, a Městem
Dobříš, jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod pozemků parc. č. 2153/2 a st. parc. č. 312/16,
k.ú. a obec Dobříš (areál 4. MŠ Dobříš, Fričova ul.)
Usnesení 4/14/2008 − RM vyhlašuje záměr prodeje
budovy č.p. 688, st. parcely č. 41/3, bytových jednotek v budově č.p. 452 a st. parcely č. 41/2, vše k.ú.
a obec Dobříš. Rada města předává věc k projednání
zastupitelstvu města.
Usnesení 5/14/2008 − RM bere na vědomí informaci odboru správy majetku ke zřízení dalších forem
definitivního uložení zpopelněných lidských ostatků
na oplocené části pozemku parc. č. 448/4 k.ú. Dobříš, ve vlastnictví Města Dobříše, vlevo od hlavního
vstupu na hřbitov, a souhlasí s návrhem kompozičního řešení – rozptylová loučka.
Usnesení 8/14/2008 − RM opětovně posoudila
žádost o vydání dočasného povolení ke zvláštnímu
užívání místní komunikace II. třídy č. 3b – Mírové
náměstí v Dobříši, před č.p. 71, za účelem vyhrazení
1 ks parkovacího místa pro potřeby kanceláře D.P.
Před vydáním povolení žadatel zaplatí místní poplatky za vyhrazení parkovacích míst v souladu s vyhláš-

kou o místních poplatcích, včetně nákladů na jejich
zřízení a značení. Po ukončení dočasného užívání se
zaváže k jejich odstranění, včetně uhrazení nákladů
na odstranění dopravního značení. Zároveň rada
města rozhodla o umístění jednoho parkovacího automatu, který zpoplatní parkovací místa na Mírovém
náměstí před č.p. 72 až 68 a 211 až 58.
Usnesení 10/14/2008 − RM vzala na vědomí zprávu o provedení interního auditu poskytnutých
příspěvků z Fondu sportu, kultury a volného času
z rozpočtu města Dobříše v roce 2007. Konstatuje, že ve dvou případech nebylo předloženo vyúčtování dle pravidel, proto nebudou žádosti těchto
subjektů v případě podání žádosti v roce 2008,
v souladu se statutem, doporučeny ke kladnému
vyřízení. U jednoho z těchto subjektů rada města
rozhodla o uložení sankce ve výši 10 % poskytnuté
částky. Zároveň rada města jmenovala komisi pro
vyhodnocení žádostí podaných do Fondu sportu,
kultury a volného času z rozpočtu města Dobříše
pro rok 2008 ve složení: PhDr. Jan Bureš Ph.D.,
Bc. Kamil Zajíček, Ing. Zuzana Klimtová, Ing. Šárka
Tomášková, Mgr. Jindřiška Kastnerová, zapisovatelka Ivana Klánová.
Z jednání RM ve dnech 18. 4., 25. 4. a 2. 5. 2008
Ocenění Dobříše v mezinárodní soutěži
Po úspěchu v národním finále soutěže „O lidech
s lidmi“, v němž Dobříš zvítězila v oblasti komunitního
plánování sociálních služeb a souvisejícího zapojování
svých občanů, se město zúčastnilo mezinárodního kola.
V mezinárodním klání této soutěže Dobříš získala
2. místo. Dobříš byla oceněna za podporu místní demokracie a spolupráci s neziskovými organizacemi
a širokou veřejností, a to nejen na území města, nýbrž
i v celém regionu. Tato soutěž zviditelnila Dobříš v rámci
České republiky a rovněž na mezinárodní úrovni.
Účastníci měli možnost inspirovat se dobrou praxí zahraničních „kolegů“ a představit své zkušenosti. Do
soutěže se zapojilo více než 60 obcí ze zemí V4. Praxe
Dobříše v zapojování veřejnosti se stala pozitivní inspirací ostatním a byly navázány přeshraniční kontakty
a potenciální budoucí spolupráce.
Spolupráce je aktivně podporována přímo vedením
města, proto bychom chtěly poděkovat panu starostovi
Mgr. Jaroslavu Melšovi a paní místostarostce Evě Marvanové za energii a důvěru, kterou do projektů vkládají, za
jejich přesvědčení, že komunikace, kvalitní informovanost, zpětná vazba a otevřenost se brzy projeví v běžném
životě a přinese spokojenost všem obyvatelům.
Zároveň srdečně děkujeme obyvatelům, aktivním
neziskovým organizacím a dalším subjektům za jejich
zájem o dění ve městě či regionu a těšíme se na další
spolupráci!
Za město Dobříš Mgr. Lenka Mazochová
a Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D.
Mezinárodního fóra, jež se konalo 24.–25. 4. 2008
v Praze na Ministerstvu zahraničních věcí, se zúčastnili
zástupci České republiky, Slovenské republiky, Polska,
Maarska a dalších států. Konferenci zahájil ministr
zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg a ministryně
zahraničních věcí Maarska. V průběhu konference se
prezentovaly nejúspěšnější projekty z výše zmíněných
států a na závěr byly vyhlášeny tři nejlepší projekty.
Vedení města děkuje Mgr. Lence Mazochové a Ing.
Dagmar Smrčinové, PhD. za vzorně odvedenou práci
nejen na projektu Komunitní plán sociálních služeb,
který byl velmi vysoko oceněn v mezinárodní soutěži.
Poděkování náleží také „našim neziskovkám“ a všem
aktivním spoluobčanům, kteří tento projekt pomohli
nastartovat a nadále se na jeho realizaci podílejí. Ještě
jednou všem díky.
Za vedení města Eva Marvanová
Lidé si zvykají na nové
parkovací automaty
Po měsíci provozu nových parkovacích automatů
jsme vedení města požádali o zodpovězení nejčastějších
dotazů a připomínek občanů souvisejících s fungováním
tohoto nového systému zpoplatnění parkování.
Daňový doklad
Automatické vydávání dokladu provozovatelem služby
není podle platného zákona povinností.
Případným zájemcům vydá doklad o zaplacení parkovného provozovatel parkomatů firma Citymeter − volat
na bezplatnou linku 800 120 220. Vedení radnice
sdělilo, že probíhá s firmou jednání o eventuálním vydávání tohoto dokladu městským úřadem, tuto možnost
ale komplikuje více aspektů zejména technicko-administrativního charakteru (odpočet času na parkmatu,
oprávněnost vydání daňového dokladu subjektem, který
není provozovatelem apod.).
Reklamace
Veškeré reklamace uplatňujte, prosím, na provozovateli − firmě Citymetr prostřednictvím bezplatné linky
800 120 220, která je uvedena na parkovacím automatu. Pracovníci městského úřadu nejsou oprávněni ani
schopni je s vámi řešit.
Cena parkování
Základní hodinová sazba činí 20 Kč. Tato částka ale není
minimální. Zákazník má možnost předplatit si libovolný čas parkování, tedy i kratší než hodinu
a zaplatit méně. Po vhození mincí (minimálně 5 Kč)
se na displeji zobrazí alikvotní čas, který má předplacen.
Např. při zaplacení minimální částky 5 Kč to činí 15 minut parkování.
Pozor!!! Automat nepřijímá mince v hodnotě 2 Kč. Použití mince této hodnoty může být důvodem případných
problémů při placení parkovného.
Držitelé průkazů ZTP mají parkování zdarma!
Provozní doba
Parkování je zpoplatněno ve všedních dnech PO–PÁ od
7.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 12.00 hod.
Mimo provozní dobu mohou řidiči parkovací stání použít zdarma.
Bonus
Může se stát, že parkovací automat svítí zeleně, ačkoliv
je parkovací místo prázdné. To znamená, že předchozí
zákazník nevyčerpal čas, který si předplatil. Pohledem
na displej zjistíte, kolik času jste získali jako bonus pro
sebe. V ideálním případě budete mít parkování zaplacené, nebo doplatíte jen tolik, kolik budete potřebovat na
vaše parkování. Po vhození mince se totiž parkovací čas
dále načítá.
Kontrola a sankce
Nepřekračujte zaplacený časový limit, kontrolu parkmatů pravidelně provádí MP. Pokutovat vás může pouze MP
nebo Policie ČR, nikoliv provozovatel.
Dodržujte parkování podle vodorovného dopravního značení, které kopíruje umístění parkovacích automatů.
„Vzhledem k tomu, že se množí názory, že město
mohlo finanční prostředky použít na důležitější věci,
ještě jednou připomínáme, že město na pořízení
a instalaci nového systému nevynaložilo ze svého rozpočtu ani korunu, vše bylo pořízeno podle uzavřené
smlouvy na náklady provozovatele tj. firmy Citymeter s.r.o. Městu bude z provozování parkovacích automatů náležet 60 % z celkového výtěžku, minimálně
však 70 tisíc měsíčně,“ znovu upozornila na smluvní
podmínky místostarostka Eva Marvanová
jka.
Parkmaty v provozu − foto vpravo. »
3
Dobříšské náměstí v novém
Vedení města, pracovní skupina odborníků a stavební komise se pravidelně scházejí a řeší s FAM architekty dílčí problémy při zpracování architektonické
studie. V posledním měsíci bylo projednáno dopravní
řešení s městskou policií, dopravním inspektorátem
v Příbrami, odborem výstavby, vedením města, některými zastupiteli, zástupci dopravců (Bosák, Uher) a dalšími subjekty. Podařilo se nalézt shodu a společné řešení.
To respektuje požadavek vás občanů, snížit zatížení náměstí průjezdní dopravou, zejména kamióny, zanechání
autobusových zastávek na náměstí, posílení přechodů
a jejich bezpečnosti.
Řada diskuzí a také odborné posuzování probíhá na
téma zeleň. Záměr architektů počítá s posílením zeleně
a její revitalizací. V případě druhové obměny stromů se
hledají náhradní lokality pro umístění stávající zeleně.
Konkrétně se jedná například o obměně stromů v alejce
tak, aby mohla být zachována, doplněna a stala se ještě
výraznější dominantou Dobříše.
Náměstí bude obohaceno o kašnu, vodní pítka,
zastřešená autobusová stání a veřejné WC. Na náměstí
nebude otáčecí a odstavná plocha pro autobusy, ubude keřů a vyšlapaných ploch. Umožní se realizace trhů
(radnice zjišuje možnosti zkvalitnění trhu a umožnění
vstupu místních trhovců, zejména zahrádkářů a řemeslníků), vytvoření „předzahrádek“ u restaurací, odstavné
plochy pro kola a další zajímavosti.
Co nás čeká?
6. června FAM architekti s.r.o. předají vedení města hotovou architektonickou studii, jejíž koncept bude
schválen zastupitelstvem města. Studie byla zpracována
na základě vašich podnětů z dotazníkového šetření.
12. června od 17.00 do 19.00 bude v kulturním
domě veřejná prezentace a připomínkování architektonické studie pro další fázi zpracování projektové dokumentace − územní řízení. Tímto zveme každého,
aby se s návrhem seznámil a přispěl do diskuze svým
podnětem.
Příští rok přibližně touto dobou bude město žádat
o dotaci, která by měla pokrýt až 92 % výdajů spojených
s rekonstrukcí náměstí a souvisejících ploch.
3. září od 17.00 do 19.00 pozveme majitele nemovitostí dotčených připravovaným projektem k jednání
před dokončením dokumentace pro územní řízení.
Průběžné informace naleznete na webových stránkách města.
Děkuji všem, kteří obětují přípravě náměstí svůj volný čas a energii, některá jednání jsou obsahově náročná,
jiná časově zdlouhavá. Děkuji vám za vaši ochotu podílet
se na nové tváři města, za vaši otevřenost a zájem znovu
se zapojit do diskuzí s FAM architekty. Také se omluvám
těm, kteří nedostali dostatek prostoru pro odpově na
svůj dotaz. Podrobné odpovědi dostanete nejpozději na
veřejné prezentaci studie 12. června v kulturním domě.
Za vedení města a odbor místního rozvoje
D. Smrčinová
Poděkování všem aktivním
dětem, mládeži i dospělým
Přehledný adresář služeb
pro VÁS
Děkujeme žákům 1. a 2. ZŠ Dobříš, ZŠ Stará Hu
a studentům Gymnázia Karla Čapka v Dobříši za pomoc
při hledání vize rozvoje města pro příštích 20 let. Žáci
a studenti formulují své požadavky a především předkládají přínosné náměty.
Vedení města využije získané podněty při sestavování
strategického plánu města. Konkrétní podněty již nyní
předalo zodpovědným osobám za jednotlivá témata.
Díky dětem a mládeži vznikla podrobná databáze dětských hřiš v Dobříši a jejich stavu. Děkujeme!
Poděkování patří také zástupcům výše zmíněných
škol, NNO a volnočasových aktivit, kteří zajistili sběr
podnětů v rámci jejich aktivit.
Občané města vyjádřili své názory v rozsáhlém dotazníkovém šetření. Jejich náměty jsou v současné době
zpracovávány. Konkrétní výstupy budou k dispozici během nejbližších 14 dnů. Výsledky budou uveřejněny
a vedení města připravuje vyjádření, resp. konkrétní
reakce na podněty občanů, které vzešly z pořádaných
setkání nebo z dotazníkového šetření.
Do přípravy podkladů strategického plánu se zapojili
také podnikatelé a živnostníci, jejich ohlas je bohužel
oproti jiným zúčastněným velice malý.
Děkujeme za vaši spolupráci, nyní je na nás, abychom vaše podněty přivedli „v život“.
Město Dobříš vydalo na konci května 2008 adresář
důležitých kontaktů a informací z regionu. Naleznete
v něm seznam poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, volnočasových aktivit vč. dalších důležitých informací
z regionu Dobříšska. Potřeba vytvořit tento adresář vyvstala při realizaci projektu „Cesta ke komunitnímu plánu
sociálních služeb na Dobříšsku“, spolufinancovaného Evropskou unií. Na základě velkého zájmu ze strany obyvatel
byl přehled sociálních služeb rozšířen o další informace,
např. o nabídky z oblasti využívání volného času aj.
Adresář vznikl díky aktivnímu zapojení neziskových
organizací a velkému zájmu široké veřejnosti. Srdečně
děkujeme všem, kteří se na vzniku adresáře podíleli!
Jmenovitě jsou tito občané a ostatní subjekty uvedeni
v adresáři.
Adresáře jsou ZDARMA k dispozici v Informačním
centru města Dobříše, na Městském úřadě v Dobříši, budou distribuovány do okolních obcí a k poskytovatelům
prezentovaných služeb. Dále je adresář v elektronické
podobě umístěn na webových stránkách města Dobříše
www.mestodobris.cz.
Věříme, že se pro vás tento adresář stane neocenitelným pomocníkem při vyhledávání potřebných služeb
v našem regionu!
Za vedení města a Odbor místního rozvoje
D. Smrčinová
Za město Dobříš starosta Mgr. Jaroslav Melša
a projektová manažerka Mgr. Lenka Mazochová
Příspěvky čtenářů na téma radar
NE RADARU!!!!!
Po přečtení příspěvku (DL 4/08) pana Jana Konopáče, Úvozová 1176, Dobříš, který vyslovuje ano pro radar s odůvodněním jako poděkování USA za hodnoty, které jsme získali, jsem zůstala v němém úžasu nad jednoduchostí myšlení
tohoto občana. Nejenže nemá na věc vůbec vlastní názor a pouze papouškuje pokřivené myšlenky občana Havla, sám
navrhuje nejen umístění „obranných“ raket USA, ale ještě toto spolufinancovat. To asi aby ty díky byly ještě výraznější.
Uvědomuje si tento občan, co toto vše pro naši malou zemi znamená?
Umístění radaru USA na našem území v žádném případě není na obranu našeho státu před Iránem, jak se nám
snaží namluvit naše vláda, ale USA tím především sledují své agresorské cíle a své politické a ekonomické zájmy.
USA nikdy nešlo o obranu a blaho ČR, jak se nám snaží vnutit vláda, ale především o jejich ekonomické a politické
cíle. Velmi dobře vědí, že tzv. obranný radar bude první, který jejich nepřátelé, které si svou agresorskou politikou ve světě
produkují, napadnou a z naší vlasti se stane měsíční krajina. Je však pravda, že při případném konfliktu bychom možná
tak netrpěli, jako tomu bylo za 2. sv. války. Nejednalo by se totiž o válku konvenčním zbraněmi, ale byly by použity mnohem
účinnější zbraně, výsledkem jejichž užití by bylo prosté vypaření všeho živého bez mučení, koncentráků atd.
Aby se pan Konopáč lépe seznámil s účinky radaru, vřele mu doporučuji návštěvu Švýcarska, kde v blízkosti města Sion
mají USA již své radary umístěné. V okolí několika kilometrů jsou zničené lesy, stromy vypadají jak spálené, téměř se dá
konstatovat, že mezi krásnou nedotčenou přírodou v údolí řeky Rohny se nachází díky vlivu radaru měsíční krajina. Jestliže
účinky radaru působí takto na živou přírodu, zajisté nebudou příznivé ani pro lidský organizmus. Neutrální Švýcarsko za
toto dostává od USA nemalé reparace, přesto už si nechce nechat od Američanů a jejich radaru ničit svojí zemi. To jim
nestojí za žádné výhody. Stejně strategicky rovnocennou polohu, po ztracené přízni ve Švýcarsku, vyhodnotili Američané
ČR, jejíž vládu svými „způsoby“ snadno přesvědčí a ještě zde budou ničit naši přírodu a zdraví lidí zdarma. Není to snad
báječné??? Vrcholní politici rozhodují o nás bez nás. Až naše vláda řekne ano radaru, bude snad chleba a základní životní
potřeby levnější? Omyl, ceny stoupnou, protože budeme muset všichni přispívat na zmírnění důsledků tohoto nesmyslu.
Je velice smutné, že toto chtějí zajistit pro naše budoucí generace námi volení zastupitelé, kteří z nás dělají stádo
kývajících tupců a hlupáků. Nejsou schopni nebo nechtějí svým voličům jasně přednést účinky působení radaru na
lidský organismus, a to zejména: na jakém fyzikálním či chemickém principu takové zařízení funguje, co bude jeho
hlavním a vedlejším produktem, kolik potřebuje ke své činnosti energie, jakou elektrárnou bude zásobován apod. Na
toto jsou jen dvě vysvětlení: neznalost, nebo dobře vědí, že kdyby řekli skutečnou pravdu a nemlžili slovy „díky USA
za hodnoty“, vzbudili by určitě vlnu nemalého odporu proti své politice, a to nemohou potřebovat.
Proč se Topolánkova vláda tak úpěnlivě brání referendu o radaru? Určitě proto, že si je dobře vědoma, že český
národ nejsou jen hlupáci, za něž je považuje, a obyvatelé by takovému nebezpečí jako je radar zcela jistě řekli NE.
A tím by klesla jejich prestiž před americkými bratry.
Jestli je pan Konopáč tak vděčný USA, může tam přesídlit a v jejich řadách jít dělat pořádek do Iráku či Afganistánu. Jistě tam na něj čekají s otevřenou náručí a sám by byl určitě spokojenější.
Referendum k této podstatné otázce, radar ano či ne, která se dotýká každého z nás, by bylo v dnešní politické
situaci v parlamentu více než transparentní. Určitě neplatí teze, že pravicový volič by automaticky hlasoval ano. Navíc
naše pravicová vláda již svými skutky a arogantním chováním dost voličů ztratila.
Ing. Marcela Moláčková
4
Jak se nedostat do kolotoče dluhů!
Také v našem městě se v poslední době stále více občanů dostává do riskantního kolotoče zadluženosti! Svědčí
o tom oznámení o exekučních dražbách, vyvěšené na úřední desce MěÚ. Začíná to nezaplacenou pokutou, jednou,
dvěma půjčkami a končí mnohatisícovým dluhem.
Porouchala se vám pračka, odchází lednice, je třeba zaplatit potomkovi školné, toužíte po krásné dovolené v zahraničí,
ale rodinná kasa zeje prázdnotou? Řešení se zdá snadné: Život na splátky jako ve vyspělých, nejen evropských zemích.
Vždy i u nás je čím dál snadnější půjčit si peníze nebo si vzít zboží na splátky. Jenže splácení, jak jsem se osobně
několikráte v minulých týdnech a měsících přesvědčil, bývá i na Dobříšsku velmi krušné. A proto i v našich Listech
nyní před blížícími se dovolenými zejména spoluobčanům radím:
V první řadě zvažte své možnosti, zda budete mít po celou dobu na splátky! A to i v případě, když třeba onemocníte nebo přijdete o práci a měsíční příjem se vám rázem sníží! Dále prostudujte nabídky desítek bank i dalších společností, které s ochotou půjčují na téměř jakoukoli částku, kdy může být úvěr s navýšením 0, ale také několik desítek
procent. Prvořadou pozornost věnujte sankcím, které hrozí při opožděném zaplacení některé ze splátek. Vykutálení
věřitelé požadují za jediný den prodlení i mnohatisícové částky! Nejdůležitější je údaj za písmeny RPSN, kde je uvedeno všechno, co musíte mimo pravidelných splátek uhradit − úroky, poplatky za vedení účtu atd. Pozor na lichvářské
sazby! Ve smlouvě musí být naprosto přesně uvedena výše splátek, jejich počet a časové rozvržení. Nepodepisujte,
pokud smlouva umožňuje věřiteli čerpat z vašeho účtu vyšší částky, než jsou splátky! Hlavně vyžadujte ustanovení
o splacení úvěru před stanovenou lhůtou a podmínky, za kterých lze předčasně ukončit smluvní vztah a nepodepisujte neúměrně vysoké poplatky za předčasné ukončení úvěrové smlouvy. Nepodepisujte také sm1ouvu, která
umožňuje věřiteli zveřejňování vašich osobních údajů v případě, že máte zpoždění s placením splátek.
Jak jednat při exekuci? Nedostavili jste se k soudu a nereagovali na výzvy? Vaše chyba! Nečekejte, že se exekutor
předem ohlásí. Exekutor muže zabavit téměř všechno, o čem se domnívá, že patří dlužníkovi. Jsou-li věci někoho
jiného, musíte to prokázat. Tomu se někteří dobříšští dlužníci často diví... Pokud se o exekuci dozvíte předem, navštivte příslušný exekutorský úřad a zaplate dluh dobrovolně. Je rozhodne lepší třeba si i půjčit a dluh zaplatit, než
si nechat zabavit majetek a v dražbě ho nechat prodat pod cenou!!!
Závěrem. Proč se občané dostávají ponejvíce do dluhu? Je to jednak neobjektivní a lehkomyslné zvážení vlastní
finanční situace, neuvážené ručení nespolehlivému člověku a změna životních okolností.
Tomáš Čech
Sčítání ptactva a něco navíc
Každým rokem probíhá v polovině ledna v celé Evropě mezinárodní sčítání vodních ptáků, a to i v České republice. Jedná se o nejstarší program na našem území od roku 1967.
V letošním roce, jako v předešlých letech, jsme se zúčastnili. Získané údaje jsou využity pro odhad populací,
identifikaci druhů s výraznými změnami početnosti a navržení opatření ku zlepšení jejich ochrany.
Ve srovnání s minulými roky je to na Dobříšsku nejnižší počet přezimujících vodních ptáku. Obsazeny byly pouze
rybníky Papež a Koryto na Dobříši. Na Papeži přezimovaly zdomácnělé divoké kachny − 102 samců a 73 samic
a 11 lysek černých. Na Korytě divoké kachny − 41 samců, 14 samic a 3 lysky černé. Labu velká po mnoha letech
zde nepřezimovala, ani jiné druhy vodního ptactva.
S přicházejícím jarem očekáváme vždy návrat vlaštovek a jiřiček ze zimoviště v Africe. Letos se bohužel většina
nevrátí vůbec. Jejich odlet na zimoviště v minulém roce byl už na našem území provázen prudkými a přívalovými
dešti, které postihly celou Evropu a zastihly je i na migrační zastávce v Hercegovině. Vlaštovky, jiřičky i břehule houfně
hynuly na cestách promoknuté a vyhladovělé, protože kvůli mokrému peří nemohly vzlétnout, aby si opatřily potravu,
kterou loví jenom v letu.
Stěhovaví divocí ptáci jsou označováni za šiřitele viru ptačí chřipky H5N1. Hlavním šiřitelem viru je obchod
s drůbeží (velkochovy), nikoli ptačí migrace. Jednoznačně to potvrzují závěry odborné studie a rozborů, publikovaných
v zahraničním časopise IBIS 149 (2), 202-214, r. 2007. Autoři studie varují před uzavřenými chovy drůbeže, ve
kterých nejvíce hrozí propuknutí ptačí chřipky, nikoliv od volně žijících ptáků. Jako prevenci doporučují zejména
zlepšení podmínek v chovu, přísné veterinární kontroly chovu i transportu drůbeže.
Ptactvo žije, jako každý jiný živočišný druh, s člověkem i vedle něho po celou dobu jeho existence, snad bychom
si toho měli být vědomi a hledat příčiny především v naší činnosti.
Dagmar Vávrová, členka ČSOP Dobříš
Naši „devááci“ se protančili do Guinessovy knihy rekordů
V rámci European Quadrille Dance Festival 2008,
který organizuje Slovinský taneční svaz, se 16. května
Děkujeme našim sponzorům:
Dohnal Dancing a Energon Dobříš, s.r.o.
v pátek dopoledne sešlo na náměstí TGM v Příbrami
přes 100 párů ochotných zúčastnit se překonání rekordu
z loňského roku v počtu najednou tančících lidí.
Aby byl rekord pokořen, muselo přes 40 tisíc lidí
v celkem osmi státech střední Evropy úderem poledne začít
tančit čtverylku.
Už pět let je každý rok přepisován zápis v Guinessově
knize rekordů v kategorii Největší synchronní tanec. Letos
se k soutěžícím připojila i Česká republika, kde se tančilo
v Karlových Varech, Sokolově, Chomutově a Příbrami.
Z Dobříše byly vypraveny dva autobusy žáků devátých
tříd a studentů gymnázia, kteří se čtverylku učili v hodinách
hudební výchovy i ve volném čase a spolu se žáky taneční
školy Dohnal Dancing pomohli pokořit loňský rekord.
J. Malá
Pozvánka
NÁMĚSTÍ
Vážení občané, srdečně Vás zveme na veřejné
představení architektonické studie náměstí
Kdy: 12. června 2008
Kde: v kulturním domě v Dobříši
Od kolika: 17.00–19.00 hodin
Program:
- představení architektonické studie FAM architekty
- jak budeme pokračovat
- diskuze (náměty, připomínky)
Oznámení Městského úřadu Dobříš
Pravidelné přezkoušení sítě poplachových sirén
probíhá každou první středu v měsíci v časovém úseku
12.00 až 12.15 hod. Přezkoušení je vyhlašováno trvalým tónem po dobu l40 sekund. Spuštění je z úrovně
Ministerstva vnitra − generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR.
JUDr. Emanuel Pavel,
vedoucí Odboru správních agend MěÚ Dobříš
Zahradní slavnost ve Stéblu
Občanské sdružení Stéblo pořádá 6. června v Boroticích kulturně-společenskou akci pro veřejnost, tak
zvanou Zahradní slavnost. Jejím cílem je seznámit návštěvníky s činností organizace. Případný výtěžek bude
použit při pořízení nového svozového automobilu, na
který již přispěla i nadace Konto Bariéry.
Zahradní slavnost se bude konat v prostorách denního stacionáře a na prostranství před borotickou školou,
ve které Stéblo sídlí. Začínat bude ve 14 hodin a končit
kolem 23 hodiny.
Na akci se návštěvníci budou moci seznámit s chodem zařízení, s výrobky klientů sociálně terapeutických
dílen a prezentací akcí Stébla, včetně promítání nového filmu Překvapení, vzniklého v rámci dramaterapie
v denním stacionáři. Doprovodný program zahrnuje vystoupení egyptské tanečnice a folkových kapel.
Návštěvníci se nemusí obávat hladu ani žízně, jako
každý rok bude k dispozici množství občerstvení.
BAREVNÉ HRANÍ
zveme školáky a předškoláky
5. 6. na odpoledne plné soutěží, her a písniček na
od 13.30 program pro školáky
od 15.00 program pro předškoláky, školáky a rodiče
TĚŠÍME SE NA VÁS!
5
My se školy nebojíme − 7. 5.
Školy v přírodě
Bolívie
7. 3. jsme pozvali na naši školu p. Terezu Hodkovou,
která si s dětmi velmi zajímavě vyprávěla o jihoamerické Bolívii. Přivezla si s sebou i mnoho fotografii, videí
a různých předmětů.
Paní Hodková v Bolívii již mnoho let žije a pracuje.
Dokonce se provdala za indiána z kmene TAKANA, se kterým na povídání také dorazila. A jak se žákům 8. ročníku
akce líbila:
„Zajímalo mě povídání o šamanovi, jak léčí indiány
a vyhání z nich zlé duchy.“ (Tomáš 8.A)
„Líbilo se mi, jak nám ukazovali fotky a povídali
o kultuře, lovení zvěře a vymítání duchů z lidí.“ (Anna 8.C)
„Nejvíce mě zajímalo, jak chytali ryby a opice pomocí jedu.“ (Jakub 8.D)
„Zaujalo mě, jak manžel p. Hodkové vyprávěl o svém
dětství, že do jedenácti let nevěděl, co je škola, atd.“ (Marek 8.B)
„Dozvěděl jsem se, že když žvýkáte koku, tak nemusíte ani pít ani jíst. Nemají ji jako drogu, ale dar od
bohů.“ (Dušan 8.C)
„Pověst, že když si někdo lehl pod strom a chtěl
si odpočinout, tak za 5 dní zemřel. Vstoupil do něj zlý
duch.“ (Katka 8.C)
„Nejvíce se mi líbilo, jak pan indián dělal zvuky opice.“ (Radek, 8.B)
„Líbila se mi soška PANČAMAMA, kterou nám poslali
po třídě.“
(Lucka, 8.B)
Vzácná návštěva
Dne 15. května přijela k nám na 2. základní školu
sluchově postižená lyžařka Petra Kůrková, která byla vyhlášena nejlepším handicapovaným sportovcem za rok
2007. Navštívila třídu 7.B.
Na začátku hodiny se nám představila a řekla pár
slov o sobě a o lyžařském sportu, kterému se věnuje.
Viděli jsme záznam ze zimních deaflympijských her
v Salt Lake City, kde získala i přes zdravotní problémy
čtyři medaile. Tato beseda byla pro nás velkým přínosem, nebo jsme si uvědomili, že i lidé se zdravotním
postižením mohou sportovat, mít úspěchy a žít jako my.
Karolína Petrášková za žáky 7.B
2.A, 2.B − Železná Ruda
Ve dnech 21.–25. 4. 2008 byly naše třídy na ozdravném pobytu v Železné Rudě. Cesta autobusem byla dlouhá a my se nemohli dočkat, až už budeme na místě. Jeli
jsme na tak dlouho poprvé a byli jsme napjatí. Počasí
nám zpočátku příliš nepřálo, ale nám to vůbec nevadilo.
Užívali jsme si to. Hotel Grádl byl pěkně a moderně vybavený. Malé a útulné pokojíky nám vyhovovaly. A hlavně
– výborně vařili. Navštívili jsme muzeum piva a strašidel
ve sklepení tohoto hotelu a vyslechli zajímavé vyprávění
pana majitele. Kouzlili jsme, vyráběli vonné masti, čarodějný lektvar… Nejhezčí byl ale čarodějný karneval.
Okolí hotelu jsme samozřejmě dokonale prozkoumali.
Dokonce jsme narazili i na zbytky sněhu. Společně jsme
si zahráli fotbal a před odjezdem opekli buřty. Moc se
nám tu líbilo. Příští školní rok si tuto akci určitě zopakujeme.
Žáci 2.A, 2.B a p. uč. Housková a Skalická
Budoucí prvňáčci přišli 7.května už na opravdovou
vyučovací hodinu a bez rodičů.
A co se učili?
Sedět v lavicích, vyprávěli si pohádky, kreslili, zpívali,
seznamovali se s budoucími spolužáky a s paními učitelkami. Setkání velice rychle uběhlo a už se děti těší
na to příští.
Bude 21. května od 15.30 hodin a po skončení od
16.15 hodin proběhne krátká schůzka s rodiči.
Helpíkův pohár
Dne 6. 5. 2008 se naši žáci z pátých tříd zúčastnili
10. ročníku.
Dva týmy ve složení Veronika Hlaváčková a Tereza
Velebilová, Jaromír Bláha a Tomáš Piskáček úspěšně reprezentovaly naši školu v Černošicích u Prahy. Družstva
se umístila na 12. a 27. místě ze 42 družstev. Jednalo se
o zdravotně výchovnou hru se zdravotnickou tematikou.
Závod probíhal na 2 km trati, kde se plnily zdravotnické
úkoly ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou. Den se prima vydařil, sluníčko nám přálo a získané
zkušenosti se jistě budou hodit i v praxi.
J. Krejcárková
Sportovní turnaje
Nový Knín – 24. 4.
Chlapci se utkali v pěti zápasech s týmy:
ZŠ Štěchovice, ZŠ Nečín, ZŠ Nový Knín A, B, C.
Z organizačních důvodů náhlého odstoupení ZŠ Mníšek
byla vytvořena tři družstva ZŠ Nový Knín.
Naše sestava:
9.A – Šrein Vojtěch (b), Hovorka Aleš – 4 vstřelené branky, Dráb Tomáš 5 branek, Formánek Martin, Brázda Tomáš 1 branka.
9.C – Slovík Lukáš (b), Mráz Jakub 10 branek, Skřepský
Miroslav 7 branek, Vondra Lukáš 1 branka.
Výsledky:
1. ZŠ Nový Knín A
4. ZŠ Nový Knín B
2. 1.ZŠ Dobříš
5. ZŠ Štěchovice
3. ZŠ Nečín
6. ZŠ Nový Knín C
McDonals CUP − 6. května okrskové kolo
v minikopané.
V kategorii 1.–3. ročníků se naše škola umístila na
krásném 2. místě (hrálo 6 družstev) a postoupili tak do
okresního kola, které se uskutečnilo 13. 5. (tam jsme
obsadili 8. místo).
Florbalový turnaj OXYGEN Cup, Sedlčany 2008
V úterý 13. 5., ve sportovní hale 1.ZŠ Sedlčany, se
chlapci pátých ročníků utkali ve třech zápasech s družstvy základních škol Nový Knín, Milín, Chraštice ve skupině B. Po náročných zápasech postoupili do semifinále
a vybojovali třetí místo!
Smetišák
S oslavami Dne Země jsme tento rok začali o něco dříve, žáci 1. stupně dostali za úkol vytvořit Smetišáka. Všichni se svého úkolu zhostili velice zodpovědně, a tak stál před
žáky 9. ročníků nelehký úkol rozhodnout o stupních vítězů.
Porota nakonec rozhodla, že by bylo značně nespravedlivé
ohodnotit pouze 3 nejlepší, proto medaile nebyly uděleny
a všichni tvůrci dostali sladkou odměnu za snahu.
6. května se všichni žáci 2. stupně byli podívat ve třídičce odpadů ve Svatém Poli.
6
Kultura – červen
1. 6. Promítání v KD − Pějme píseň dohola
(1991)
Občanské sdružení „Dotkni se“ vás zve na promítání
československého filmu Pějme píseň dohola. Absurdní
komedii natočil roku 1991 Ivan Trojan jako svou prvotinu, scénář napsali Jan Hřebejk a Petr Jarchovský. Film
se odehrává v prostředí pionýrského tábora a mezi dětskými herci můžeme najít i mladou Aňu Geislerovou či
Jiřího Stracha.
Společenský sál KD, neděle 1. června od 18.30 hod.
Vstupné dobrovolné.
zionistkami. Ve svých autorských písních experimentují
s hlasem a hledají originální způsoby vyjádření melodie
a rytmu.
Yellow Sisters existují od roku 2005 a v témže roce nahrály své první demo CD. V roce 2006 byly vybrány do
finále soutěže Colours Talents pořádané Indies Records
a festivalem Colours of Ostrava, kde v červnu 2006 získaly první cenu spojenou s možností nahrání a vydání
alba. Nové album Yellow Sisters s názvem Singalana vyšlo v prosinci 2006.
Nádvoří dobříšského zámku, pátek 27.června od
20.00 hodin, vstupné: 100 Kč a 120 Kč. Předprodej
vstupenek denně od 6.00 do 21.00 hod. v trafice
„U Davida“ vedle ČS.
8. 6. „Impresse“ − fotografie, obrazy a objekty
Opět po roce bude v dobříšském kulturním domě vystavovat svá díla umělecká skupina L.A.-Lahn Artists
z německého Limburgu v Hessensku. Souborná výstava
nazvaná Impresse představí tvorbu těchto výtvarníků:
Walter Flögel, Herbert Ristl, Vladimir Murtin − fotografie; Hildegard Klassen − obrazy a Dr. Rolf Röder −
objekty ze dřeva. www.Lahnartists.de
Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 8. června od
18.00 hod. Výstava potrvá do konce června 2008.
Předprodej vstupenek denně od 6.00 do 21.00 hod.
v trafice „U Davida“ vedle ČS.
III. ročník Festivalu vín
v Mníšku pod Brdy
se uskuteční 21.června 2008 v kulturně společenském areálu Divadla a Hostince U Káji Maříka
a v přilehlém přírodním amfiteátru.
Čestnou funkci prezidenta festivalu přijal i pro tento
rok Jan Rosák. Svá vína budou na festivalu představovat
významní tuzemští producenti vín a prodejci českých
a světových vín. Očekává se účast cca pětadvaceti českých
a moravských vinařů a zástupců vinařů z Francie, Itálie,
Španělska, Chile, Argentiny, Austrálie a Nového Zélandu.
Vinaři – jejich vína – budou soutěžit o šampióna festivalu
a bude také vyhlášena soutěž o nejvhodnější víno k místní
specialitě − rozpíčkům Káji Maříka. Festival vína zahájí
tradičně v 11.00 pan senátor Jiří Oberfalzer spolu s Janem
Rosákem.
Tak jako loni budou čestnými hosty festivalu známý
herec a senátor pan Tomáš Töpfer a další populární herec
Václav Postránecký. Festival i letos také navštíví odborník na
česká i světová vína a gastronomii pan Zdeněk Reimann. Po
celý den bude přehlídku špičkových vín doprovázet cimbálovka a dixieland.
Srdečně zveme všechny milovníky dobrých vín z blízkého i vzdáleného okolí do Mníšku pod Brdy.
Jan Rosák, prezident Mníšeckého festivalu vín
a Ing. Josef Vítek, ředitel Mníšeckého festivalu vín
ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST DOBŘÍŠ
13. 6. Basta Fidel (SKA) + UHO 13
27. 6. Muzejní noc
Skupina Basta Fidel je reinkarnací zaniknuvší kapely
Fidel Castro (1997–2003). Z původní sestavy v kapele
zůstali bubeník, kytarista a dva saxofonisté. Ze spolupráce s novými členy vznikl nový repertoár, čerpající
jak ze soundu „starého Fidela“, tak z nových inspirací.
Hudba houpavých rytmů s výraznou dechovou sekcí
se tedy inspiruje nejen klasickým ska/rocksteady, ale
nechává se také ovlivňovat jazzem, arabskými motivy,
dancehallovou naléhavostí a jinými hudebními styly.
Všemu vévodí výrazově pestrý projev zpěvačky Marquet.
Na sklonku roku 2006 vydala kapela debutové album
Plezír. Spolu s Basta Fidel zahraje i místní punková
partička UHO 13.
Společenský sál KD, pátek 13. června od 21.00 hod.,
vstupné 80 Kč a 100 Kč. Předprodej vstupenek denně
od 6.00 do 21.00 hod. v trafice „U Davida“ vedle ČS.
Muzejní noc je akce, během níž jsou muzea a galerie
jednou ročně otevřeny v netradiční noční dobu. Dobříšská muzejní noc se uskuteční v pátek 27. června 2008
od osmé hodiny večerní do půlnoci v expozici Muzea
města Dobříše na dobříšském zámku. Prostory muzea,
které je proslulé především hodnotnou soukromou sbírkou historických motocyklů, si budou moci návštěvníci
prohlédnout zdarma.
Dodržíme osvědčené schéma muzejních nocí, při kterých je netradiční noční prezentace kulturního dědictví
doplněna doprovodným, většinou hudebním programem. Na nádvoří zámku vystoupí od 20 hodin skvělá
vokální skupina Yellow Sisters, na níž ve swingovém
rytmu naváže místní kapela Swing band KD. Akci pořádá
Kulturní středisko Dobříš za laskavého svolení správy
zámku Dobříš.
Od 31. května do konce června
„MISTR PALETA“ − výstava dětských prací výtvarného
kroužku pod vedením Miro Pograna (ve spolupráci s MC
Dobříšek). V Pastoračním centru sv. Tomáše.
Připravujeme na prázdniny
Neděle 15. června 2008 v 17.00
Koncert komorní hudby souboru MUSICA LIGNEA.
V kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.
20. 6. Sylvie Krobová − hudební recitál
Zpěvačku a herečku Sylvii Krobovou není třeba dobříšskému publiku příliš představovat. Bydlí se svou rodinou
v nedaleké Nové Vsi p. Pleší, učí na dobříšské ZUŠ zpěv.
Od mládí skládá hudbu a píše texty. Svou tvorbu začala prezentovat před veřejností nejprve se skupinou La
Bouche a později s kapelou, kterou vedl Štěpán Smetáček. V hořkoněžných, emotivně drásavých šansonech-baladách objevuje sama sebe. V současné době
vystupuje jako sólová zpěvačka s doprovodem vlastního
akordeonu či piana.
Výstavní sál KD, pátek 20. června od 20.00 hodin,
vstupné 100 Kč.
27. 6. Yellow Sisters − koncert
Čtyři hlasy, čtyři srdce, čtyři přístupy, jak uchopit melodii,
rytmus, náladu a vytvořit hudbu. Yellow Sisters je ženská
vokální skupina − a cappella, která svým zpěvem prochází s lehkostí napříč žánry soulu, funky, r´n´b, world
music, jazzu i reggae. Yellow Sisters jsou zvukovými ilu-
28.–30. 8.
Letní festival v anglickém parku
Od 14. července 2008 do 18. srpna 2008 bude
z bezpečnostních a technických důvodů výrazně
omezen provoz Kulturního střediska Dobříš (na
kratší dobu bude KD úplně uzavřen), a to v souvislosti s probíhající celkovou rekonstrukcí fasády
a výměnou oken na jižní straně kulturního domu
a výstavbou bezbariérového vstupu do budovy KD
z ulice Čs. Armády. Současně s těmito stavebními
pracemi proběhne rekonstrukce a modernizace
vnitřních prostor baru, aby mohl od 1. září začít
sloužit hostům jako denní café – bar, tedy nejen
v době pořádání kulturních a společenských akcí
jako doposud. Věříme, že tyto změny dobříšská veřejnost přivítá příznivě.
Na Nábřeží 1650, tel.: 318 521 677,
[email protected]
POZVÁNÍ NA ČERVEN 2008
Středa 4. června 2008 v 19.00
Koncert dívčího pěveckého sboru z Litoměřic PUELLAE
CANTANTES. V kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.
Úterý 10. června 2008 v 19.30
Přednáškové setkání s prof. Janem Sokolem na téma JAK
VYPADÁ SVOBODA. V Pastoračním centru sv. Tomáše.
Pátek 20. 6. od 20.00 do 23.00
„MUZEJNÍ NOC“ − noční prohlídka kostela, slovo
o prostoru a hudbě a ve 22.00 malý koncert. V kostele
Nejsvětější Trojice v Dobříši.
Akce se konají za finanční podpory Středočeského
kraje a města Dobříš.
Vystoupení DECHOVÉHO ORCHESTRU
učitelů a žáků ZUŠ Dobříš
(červen 2008)
7. 6. (so)
8. 6. (ne)
15. 6. (ne)
22. 6. (ne)
Příbram – ZŠ Jiráskovy sady 10 00 hod
Dobříš – náměstí
14 00 hod
Dobříš – náměstí
14 00 hod
Dobříš – náměstí
14 00 hod
červenec a srpen – prázdniny
dirigent: Pavel Růžička, vedoucí: Karel Čihák
tel.: 736 677 378, email: [email protected]
7
Provoz MC skončí v pátek 27. 6., prázdninový
program zveřejníme v příštích DL a na našich webových stránkách.
Všechny 4 TÝDNY VÝTVARNÝCH AKTIVIT v duchu
PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA jsou již zaplněny (celkem
64 dětí) a zapisujeme nyní již jen náhradníky.
KAMPAŇ TÁTA DNESKA FRČÍ!
Sí MC ve spolupráci s Ligou otevřených mužů připravuje i letos kampaň „Táta dneska frčí!“ (1.–15. 6.
2008). Hlavním cílem je posílení role otců ve společnosti
a jejich motivace k většímu zapojení do života svých rodin
i MC. V rámci letošní kampaně bychom chtěli zjistit názor a zájem o zavedení Dne otců. Matky mají svůj již
tradiční Den matek (2. neděle v květnu), mezinárodní
den má i rodina (15. května), svůj den mají také děti
(1. června), tátové však ve výčtu chybí. Nabízí se otevřít
prostor i otcům. Na základě výsledků ankety chceme
zvolit další společný postup při prosazování Dne otců
v naší společnosti, potřebujeme co nejvíce odpovědí, moc
prosíme, věnujte dotazníku chvíli a napište nám svůj názor.
Anketní otázky:
1) Přál/a byste si, aby se Den otců slavil i u nás?
Ano nebo ne?
2) Pokud ano, jakou formu by měl mít? Váš návrh…
Uvete prosím: muž/žena; počet dětí/věk. Odpovědi posílejte na adresu: [email protected].
Děkujeme za vaše odpovědi! Výsledky ankety zveřejníme
v tiskové zprávě ke kampani.
V našem MC mohou tátové se svými dětmi obtisknout svoji ruku a přispět tak do společné výstavy. Na
téma tatínek se zapojili i žáci ze ZŠ ve Staré Huti. Naším
letošním dárkem pro táty je SPOLEČNÉ BUBNOVÁNÍ
5. 6. Vernisáž výstavy bude 10. 6. a kampaň zakončíme
zahradní slavností 18. 6. Viz níže. Po celý červen mají tátové do MC Dobříšek vstup zdarma! Neváhejte a přijte!
MC Dobříšek pro velký zájem připravuje TÝDENNÍ
PRÁZDNINOVÝ KURZ HUDEBNÍCH PROGRAMŮ YAMAHA hudební školy v týdnu od 18. do 21. srpna.
Každý den 60 minut pro Kroky, Krůčky, Robátka a Muzicírování. Cena 400 Kč/dítě. Nutno přihlásit se předem.
MINIŠKOLIČKA − každé pondělí od 8.30 do 11.30
můžeme pohlídat děti ve věku od 3 do 6 let. Jedná se o výpomocnou službu krátkodobého hlídání s programem −
pro rodiče, kteří si potřebují něco zařídit nebo jen zarelaxovat v klidu a o samotě. Nutné přihlásit své dítě předem!
Čtvrtek 5. 6. od 18.30 do 20 hodin – naším letošním dárkem pro táty je SPOLEČNÉ BUBNOVÁNÍ TZV.
DRUM CIRKLE pod vedením dvou zkušených lektorů,
ve velkém sále PCsT, účast je zdarma, na místě bude
k vypůjčení dostatek nástrojů.
Sobota 7. 6. od 18 do 20 hodin – 1. taneční
workshop s lektorkou Aničkou Hutňanovou na téma:
DUNCAN TECHNIKA, která pracuje s principy švihu,
rotace, impulsu, používá tělesná těžiště a zkoumá jejich možnosti. Zabývá se návazností pohybu a celkově
připravuje naše tělo k tomu, aby bylo schopno správně
fungovat nejen při tanci, ale i v běžném životě. S sebou volný oděv a pití. Proběhne v tanečním sále ZUŠ
na Dobříši. Cena 125 Kč. Max. počet přihlášených je
10 žen či mužů.
Úterý 10. 6. od 17 hodin − VERNISÁŽ VÝSTAVY
dětských prací výtvarných kroužků pod vedením Marie
Universalové, Stáni Bedřichové a Mirky Vtípilové. Zahájení výstavy „Táta dneska frčí“. Velký sál PCsT.
Čtvrtek 12. 6. – náhradní lekce Angličtiny s rodilým
mluvčím pro děti. Pro 1. a 2. skupinu od 14 hodin a pro
2. a 3. skupinu od 15 hodin. Koná se ve velkém sále PCsT.
Středa 18. 6. od 16 do 18 hodin – ZAHRADNÍ
SLAVNOST – divadelní představení divadla Kapsa Andělská hora KTERAK BERUŠKA UŠKA O SEDMOU TEČKU
PŘIŠLA − pohádka vhodná pro děti od 2 let; pojednává
o putování berušky za ztracenou tečkou, v níž se děti
i dospělí naučí mnoho písniček a zažijí hodně legrace
a navštíví i vodní říši. Soutěže v lukostřelbě a přetahování lanem, vyšívání na plot, výstava, občerstvení, na závěr
táborák. Vuřty s sebou! Vstupné dobrovolné. Koná se na
hřišti Noemova archa.
Úterý 24. 6. od 10 do 11 hodin − STŘÍHÁNÍ
DĚTÍ − V. Knesplová ostříhá vaše děti v MC Dobříšek.
Úterý 24. 6. od 16 hodin – BAREVNÉ GRILOVÁNÍ s Markétou Dvořákovou z obchůdku Jíme zdravě na
hřišti Noemova archa – uděláme zeleninový špíz, rajčata, dýni, papriky, hermelín a rybu, jak je neznáte! Připravíme zdravý dip místo majonéz. Včetně přípravy, ochutnávky a tištěných receptů. V případě deště se akce koná
v MC a grilování na rackletu. Co s sebou? Chu vyzkoušet
něco nového, něco oblíbeného, co chcete s dětmi ogrilovat, pro děti oblečení, které si mohou umazat.
Každou středu od 13.30 do 14.15 hodin – PLAVÁNÍ PRO DĚTI S VÝUKOU LEKTORŮ V PŘÍBRAMSKÉM AQUAPARKU, plavání je určeno pro neplavce od
3 do 5 let.
Každý pátek od 14.30 do 16 hodin – PŘEDPORODNÍ KURZ pro rodiče (por. as. M. Branšovská) −
Nutno se objednat! Tel.: 604 137 408. Začátky kurzu
6. června a 4. července!
Děkujeme za podporu MPSV, KÚ Středočeského
kraje, městu Dobříši a Procter&Gamble pro MC.
Informace a přihlášky na programy: Eva Šejnová, tel.: 608 906 559, [email protected], www.mc.dobris.net
Celé Česko četlo dětem naposledy
V neděli 20. dubna odpoledne přivítal Památník Karla
Čapka ve Strži ve Staré Huti širokou čtenářskou veřejnost
na posledním veřejném čtení v rámci projektu Celé Česko
čte dětem.
Rodiče spolu se svými dětmi měli možnost se přenést
do kouzelného světa pohádek.
Největší ohlas zřejmě zaznamenala pohádka „Červená
Karkulka“, která v úžasném podání ilustrátora, spisovatele a herce Miloše Nesvadby zaletěla k eskymákům i černochům do Afriky, Austrálie, Číny i Indie. Zazněly „Indiánské
pohádky“ v podání autora Vladimíra Hulpacha. Zasmáli
jsme se humorným pohádkám p. Miloše Macourka. Pomyslně jsme se povozili s mašinkami spisovatele Jiřího
Kahouna. Dalšími hosty čtenářského maratonu byli
moderátor p. Jan Rosák, herečky Zdeňka Žádníková-Volencová a Petra Špindlerová (známé z televizního seriálu
Velmi křehké vztahy) a neméně známá Lenka Plačková
(z pořadu Čundrcountry show I. Mládka).
Zpestřením odpoledne bylo divadelní představení pohádek Josefa Čapka „O pejskovi a kočičce“ v podání divadelní společnosti p. A. Novotného.
Vyvrcholením celé akce bylo vyhodnocení soutěže
o nejlepší čtenářskou rodinu v Dobříši a okolí. Pan starosta Mgr. Jaroslav Melša vylosoval z klobouku spisovatele
K. Čapka 6 jmen dětí, které dostaly jako cenu keramickou
plaketu „Celé Česko čte dětem“− z dílny výtvarnice pí.
Zuzany Hutňanové a poukázku na knihu dle vlastního výběru, kterou si mohou vybrat v dobříšském knihkupectví
Zlatý klíč. Byly jimi děti ve dvou věkových skupinách (7–9 let) Anna Vtípilová, Tomáš Pokorný,
Ondřej Svoboda) a (4–6 let) Petr Hamet, Matyáš
Guttenberg, Jakub Bedřich. Zvláštní ocenění získali − Štěpán Souček (nejmladší soutěžící), Bára
Vitásková, Jolana Pogranová a Matyáš Guttenberg.
Během celého odpoledne se mohly děti
zapojit do výtvarných aktivit, připravených pí.
Z. Hutňanovou.
Na závěr celého setkání s více než 200 návštěvníky poděkoval starosta města Dobříše organizátorům projektu Městské knihovně v Dobříši a Mateřskému centrum Dobříšek, hostiteli − Památníku
K. Čapka, ale především rodičům, kteří si udělají
v dnešním uspěchaném světě čas a sdílí spolu se svými
dětmi krásné a neopakovatelné chvilky nad knihou.
Náš dík patří pochopitelně našim hostům − spisovatelům, ilustrátorům, hercům a dalším regionálním
osobnostem, kteří se pokusili ukázat cestu ke krásným
knihám, potřebě si číst nejen v dětství, ale i v dospělosti.
MěK a MC Dobříšek děkují touto cestou všem sponzorům − f. Letizia M. Krátké, občanskému sdružení Stéblo
v Boroticích, městu Dobříš, ale především panu starostovi
Mgr. J. Melšovi, který převzal záštitu nad průběhem projektu v Dobříši a okolí. Celá akce proběhla díky grantu
z programu společnosti Procter & Gamble pro mateřská
centra.
Pracovnice MěK Dobříš
Milí plavčíci,
KNIHOPLUTÍ končí!!!
Všichni, kteří máte rozepluto, dokončete plavbu
nejpozději do 4. 6. 2008, tzn. odevzdejte zbytky palubních deníků do knihovny.
Přestože je knihovna z důvodu revize od 19. 5. do
30. 5. zavřena, VY máte možnost zazvonit, zavolat či
zatelefonovat na č. 739 088 108 a odevzdat deník kapitánovi.
Na ty, co doplují = splní podmínky soutěže, čeká
ODMĚNA = PALUBNÍ LÍSTEK na tajuplnou noční
plavbu dne 6. 6. 2008. Váš kapitán
8
TOULKY DOBŘÍŠSKOU MINULOSTÍ (73)
To všechno „vodnes“ čas…
Sedmdesáté třetí pokračování z Dobříšské historie. Z archivních spisů městského muzea v Dobříši zpracoval
kronikář Oldřich Průša (ze spisů Kopáčka, Kloudy, Malého, Třešňáka, Pince a dalších)
S koncem oslavy Svátku matek přichází, cítím, opět
nutné poděkování těm, a to převážně paním učitelkám
zdejších mateřských škol, které našly čas se svými dětskými svěřenci, a takto vytvořenou kytičkou, v podobě
programu, děcka předstoupila a před veřejností poděkovala za mateřskou lásku.
Jaké děti, taková rodina − jaká rodina, takový stát.
I těmito slovy, a to se vzpomenutím si minulých,
uběhnutých čtrnácti let, je nutno vyzdvihnout, že to byl
opět Okrašlovací spolek našeho města, který tak po vzoru svých předchůdců − zakladatelů se opět zapsal ku
vhodnosti tomuto městu, neb také navrátil oslavu, která
byla odebrána minulou dobou, vedenou mocenskou,
bolševickou politikou, a to již počínaje r. 1948. (... možná
proto, že u zrodu tohoto dne v popředí stála a byla dcera
prvního prezidenta naší republiky T. G. Masaryka).
Poděkování z mé strany patří všem těm, kteří opět
nabídli pomoc. Protože cítím nutnost i já skončit svoji dosavadní organizační činnost v tomto směru, proto
a o to více to obyčejné slůvko: DÍKY!
Na jedné ruce bych mohl spočítat, a to i z let minulých, ty skutečné a víceleté příznivce. Za všechny však nejvíce musím vzpomenout pracovníky zdejšího městského
kulturního střediska. Oni to byli, kdož již tenkráte našli
pochopení pro můj záměr, a to navrátit opět vzpomenutí
si tohoto dne. Jestli se nám i podaří opětně vrátit na naše
náměstí skutečné oslavy nadcházejících májových dnů
a tím tak utvrdit, že tyto oslavy nikdy nebyly a také se
nepojily s politikou, ale naopak s lidovým vlasteneckým
a slovanským cítěním (druhá polovina 19. století), tak
pak náš spolek uvidí a veřejnost tím shledá výsledek.
Končím možná i z důvodů, že za účelem i tohoto dne
přece jen jsou finanční výdaje. Jestliže však mám slyšet, že
si mám ještě navíc ve svém volném čase ještě zažádat, když
snad i takovouto činnost organizuji ve svém volném čase,
tak pak si myslím, že by mohla přijít pomoc z druhé strany
a také pochopení. Tento den je snad v zájmu státním!?!
Proč mám proto ve svém volném čase shánět sponzory?
Snad jsou zde ti, kdož ono rozhodující slovo a udělující
fin. podporu konají v čase mzdových příjmů...! My však
toto činíme ve svých volných chvílích. To máme ještě žádat
a připadat si jako...? (... když v minulosti ta pomoc přišla,
tak „díky“ delšímu rozhodování pomoc přišla dávno po
termínu, jako u dalších akcí, které jsme konali).
Slušnost je pozdravit a odpovědět povinnost, a já si
myslím, že v tomto směru a i v dalších Okrašlovací spolek toto město pozdravil, ovšem k odpovědi na pozdrav
již času nemá a s ohledem na uplynulých 105 let se jistě
v našem městě může dokázat jeho nutnost a vhodnost.
STRUČNÁ HISTORIE DOBŘÍŠKÉHO NÁMĚSTÍ
Původní městečko Dobříš se rozkládalo na návrší od hradu Vargače k hrázi rybníka Papež, a to až do 6. února roku
1421. Tento den husitská vojska dobyla dobříšský hrad, vypálila ho a spolu s ním i městečko v podhradí.
Když se po této události začalo městečko opět obnovovat, nebylo již stavěno u hradu, ale v místě současného náměstí.
Tvar náměstí, tak jak ho známe dnes, je původní a je stále stejný několik století. Přispělo k němu i to, že přes něj protékal potok, podle kterého vedla původní Zlatá stezka, a nové domečky se začaly stavět kolem něho, zachovávajíc určitou
vzdálenost od jeho břehů. Tím vlastně vznikl i hrubý tvar náměstí s výpadovými cestami na Příbram, Rosovice, k zámku
a k hrázi rybníka Papež, kde se cesta rozdělovala k Hostomicím a na Prahu.
Vodní toky vedly původně od rybníčku Bzdinka do tzv. obecního rybníčku v místě současného parčíku, kde stojí socha
M. J. Husa, odtud po náměstí k radnici. Zde vtékaly do rybníčku Jordánek, který byl vedle současné radnice a vtékala do
něho i voda z rybníčku za restaurací Sokolovna, a odtud současnou ulicí Plk. Petroviče k lihovaru (kotelna), kde se spojovaly s vodou tekoucí z rybníka Permánek ze současného Dukelského náměstí a odtud společně tekly údolíčkem bývalých
Prokopových zahrad do rybníka Koryto.
Náměstí se původně říkalo „rynk“ a až do dnešní doby si zachovalo svojí trojhrannou podobu. Pozdější regulace
městečka byly zaměřeny na to, aby nově stavěné domy byly zakládány v přímějších regulačních čarách, bez dřívějších
výstupků a zákoutí.
V roce 1666 byla ve středu spodní části náměstí postavena dřevěná patrová radnice, která v roce 1821 byla zbourána
a na jejím místě postavena nová, zděná, tak jak jí známe i dnes. Vedle ní byly postaveny masné krámy, které zde byly až do
vybudování městských jatek v roce 1901. V roce 1821 byla přes Dobříš stavěna i tzv. „císařská silnice“, která vedla silniční
provoz od Prachandy ke kostelíčku a odtud kolem zámku k náměstí. Před tím se jezdilo na náměstí od Prachandy k hrázi
rybníka Papež a za hrází byla odbočka vlevo k zámku a rovně k lihovaru a odtud vlevo ulicí Petroviče na náměstí. Tato
silnice vlastně kopírovala část Zlaté stezky vedoucí přes tuto část Dobříše.
V roce 1897 byl zbourán objekt č.p. 35 na jižní straně náměstí a zřízen zde vjezd na nově zřízené Komenského náměstí. Před tím byla uliční řada souvislá od vjezdu do náměstí od Příbrami až k zahradnictví u zámku.
V posledním dvacetiletí 19. století byly přes náměstí budovány kanalizační stoky a vody protékající náměstím byly
odváděny podzemím. Tím se nadzemní prostory náměstí uvolnily pro další využití a z náměstí se stala velká rovná plocha.
Ta byla postupně rozdělena na dvě části nově vznikající alejkou tak, jak ji známe dodnes. Alejka byla budována postupně
od roku 1904 kolem již postaveného chodníku pro pěší. Chodníky pro pěší na náměstí byly dobudovány roku 1894, kdy
byl vydán i městský řád pro jejich využívání a údržbu. Chodníky na náměstí byly zhotoveny z kamenných kostek, avšak
ostatní části náměstí byly prašné a za deště blátivé. K odvodu povrchové vody sloužily vodoteče, později svedené do nově
vybudované kanalizační stoky kanálky. Vozovky, kudy vedl silniční provoz, byly zpevněny kamenem. Tento stav trval až do
roku 1936, kdy bylo celé náměstí, včetně průjezdní Pražské silnice, vydlážděno. Mimo vysázení alejky byly vysázeny i další
stromy kolem celého náměstí a okolních ulic. Akce sázení stromů byly vždy velkou událostí, stromky vysazovaly převážně
školní děti při tzv. “Stromkových slavnostech“.
Od začátku 20. století začal i v Dobříši velký automobilový ruch. Ten přinesl zavedení autobusové dopravy přes město
Dobříš a bylo nutno stanovit jistá pravidla pro jejich provoz ve městě. Tak se stalo, že u radnice uprostřed náměstí z její
západní strany bylo vybudováno několik stání pro autobusy a na opačné východní straně stání pro pět vozidel taxislužby.
Na alejce, v místě, kde stojí socha sv. Šebestiána, postavená již v roce 1714, byl přes alejku přejezd, aby se nemusela celá
alejka objíždět při přejíždění z jedné strany náměstí na druhou. Na rohu vjezdu na Komenské náměstí a na rohu křižovatky u radnice byly vybudovány dvě benzinové stanice, další dvě byly přímo na alejce a pátá u výrobny lihovin Tichota
v Pražské ulici.
V létech 1965–1966 byla vybouraná řada domů na severní straně náměstí, a to od sálu restaurace Sokolovna až po původní lihovar. Zůstal zde pouze dům č.p. 219, vedle něhož byl nově zřízen výjezd z náměstí do ulice B. Němcové. Původně
tato uliční čára byla rovněž nepřerušená, a to od bývalé synagogy (nyní KD) až k bývalému lihovaru (kotelně).
V roce 1968 bylo započato s demolicí domů celé jižní strany Pražské ulice od náměstí až ke staré lékárně. V roce 1971
zde byla postavena velkoprodejna Jednoty.
Od roku 1969 do roku 1973 byla postupně vybourána střední část domů východní strany náměstí pro plánovaný nový
kulturní dům s hotelem. Stavba se neuskutečnila a nyní zde stojí vekoprodejna Penny Market.
Autobusové nádraží už na náměstí zůstalo až do dnešních dnů. V poválečném období, kdy se autobusová doprava
značně rozšířila, bylo nutno vybudovat další autobusová stání. A tak až do roku 1990 byla autobusová stání po celé
severní straně náměstí, od radnice až po č.p. 75. Na jedné straně pro odjezdy směr Praha a na druhé straně u Sokolovny pro směr Příbram. Po uvedeném roce byly autobusové zastávky zhuštěny směrem k radnici, takže zabíraly a zabírají jen asi třetinu tohoto prostoru. Naproti domu č.p. 103 byl v květinovém trojúhelníku postaven pomník
obětem 1. světové války, přemístěn sem z původního místa na Komenského náměstí v roce 1950 (pomník pochází
z roku 1924) a odtud byl v roce 1970 přendán do nově vzniklého parčíku po vybouraném hotelu Na knížecí, vedle sálu
sokolovny. V tomto roce zde byl postaven i další pomník, a to obětem 2. světové války.
Toto je jen velmi stručná historie dobříšského náměstí. Závěrem lze konstatovat, že jeho tvar zůstává stejný po několik
staletí, pouze se jen měnily jeho dílčí části, které se přizpůsobovaly době a potřebě tehdejších obyvatel. Dobříšské náměstí
vždy bylo a je i centrem společenského a kulturního dění nejen samotného města, ale i celého dobříšského regionu.
Rozloučení
Chtěla bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste se dne 16. 5. 2008 přišli naposledy rozloučit s panem
Erichem Kurcem. Děkuji za slova útěchy a květinové dary.
Jménem rodiny manželka Milada Kurcová
Za Okrašlovací spolek Mirek Vlad. Procházka
vedoucí kulturní sekce
Poděkování
Ráda bych poděkovala dvěma dobříšským občanům,
pánům Ondřeji Nemétovi a Zdeňku Dolákovi, kteří mi
před pěti lety 9. 6. 2003 svou duchapřítomností a statečností zachránili život, když jsem se po zdravotní indispozici topila v dobříšském rybníce. Díky jim slavím letos
nové 5. narozeniny. Těžko se volí slova díků za život,
alespoň tedy oběma pánům přeji pevné zdraví a mnoho
úspěšných pohodových let.
Vděčná Marie Čálková, Mělník
Poděkování
Děkuji Pečovatelské službě Dobříš za vzornou péči,
kterou poskytla mému druhovi Jaroslavu Lankašovi.
Marie Kliková
9
Městská policie Dobříš – zprávy z činnosti za měsíc duben 2008
Pokuty vybrané na místě a počet: 23 700 Kč, 35 ks
Pokuty na složenku a počet: 20 800 Kč, 25 ks
Počet bodových pokut: 31 ks
Počet trestných činů: 3
Vybírám z oznámení:
1. 4. 2008 – v 10 hod. dopoledne přivolaly prodavačky
z Penny strážníky. V prodejně chytily zloděje. Tentokrát
místního. Jednalo se o muže středních let, který byl již
v tuto dobu opilý.
3. 4. přišel na služebnu MP ředitel II. ZŠ oznámit případ
z předešlého dne. Jedna z jeho žaček byla před školou
oslovena neznámým mužem. Oslovení mělo mít sexuální podtext. Dívka vše oznámila rodině a případ se
poté nahlásil i na policii. Věcí se zabýval i sociální odbor.
U základních škol se strážníci zaměřili na časté kontroly.
Případ se již neopakoval.
3. 4. ve 12.45 hod. – oznámil vedoucí tabáku na Mírovém náměstí krádež peněz v jeho provozovně. Jednalo se
o částku cca 10 tisíc. Pachatel rafinovaně odvedl pozornost prodavačky. Poté mu již nic nestálo v cestě. Bohužel
pátrání po pachateli TČ krádeže dopadlo bez výsledku.
6. 4. v 19.15 hod. zjištěno znečišování životního prostředí
na Ligruse. Z jednoho z domů vycházel hustý štiplavý dým
a zamořoval okolí. S majitelem domu bylo promluveno.
7. 4. v 18.15 hod. bylo hlídce MP oznámeno, že v ulici
Nová obtěžoval muž cca 50 let starší ženu. Tvrdil, že je
„pojišovák“ a dožadoval se vstupu do domu. Žena však
muže do domu nepustila a případ její příbuzní oznámili
na MP. Pozor na falešné plynaře, opraváře a jiné. Dožadujte se předložení dokladů, zavolání do firmy atd.
4. 4. a 8. 4. – proběhly kontroly dětí v okolí základních
škol ohledně závadového chování: kouření. Děcka se
shlukují na požární ploše u domu 1240 a kouří bez zábran před zraky okolo jdoucích občanů, taktéž v ulici Za
Poštou. Výsledek? 5 případů. Promluveno s rodiči dětí,
nechtěli ani uvěřit, co se za jejich nepřítomnosti děje.
9. 4. v 10 hod. oznámil majitel bazaru Na Lukách, že je
zde otevřená rozvodná skříň s 380 V. Okolo chodí děti, hrozí
smrtelný úraz. Přivolán byl na místo pan Jaromír Jechout
z firmy ČEZ, který operativně a velmi ochotně dal vše do
pořádku, a to ihned na místě. Za což mu velmi děkujeme.
13. 4. v 5.30. hod ráno se po dobříšském náměstí proháněl daněk s asi 3 m provazem okolo krku – poté zaběhl
do parku.
14. 4. v pravé poledne našla prodavačka obchodu s textilem na Mírovém náměstí hada na WC. Na místě zjištěna
červená užovka asi 3 m dlouhá. Plaza odchytil bývalý
strážník MP pan Radek Branšovský. Při odchytu, který
nebyl vůbec jednoduchý, užovka pana R. B. kousla do
prstu. S majitelkou hada se případ řešil.
16. 4. v 19.30 hod. oznámeno z nádraží ČD – nějaký
vandal umístil kameny na koleje u obce Stará Hu – předáno PČR.
18. 4. – odchytila paní z Hříměždic 2 volně pobíhající
rotvajlery u Dobříše. Již věděla, komu patří, předání se
uskutečnilo přes MP. Majitelka psů – z Dobříše si opětovně psy nezajistila, psi jí utekli už asi potřetí. Za tuto
nezodpovědnost udělili ženě strážníci MP nejvyšší blokovou pokutu. Pokud se bude tento incident opakovat,
bude se věc řešit již před správním orgánem.
21. 4. v 1 hod. oznámil místní občan vloupání do vozidla
na Větrníku, na místě zjištěna i následná krádež velmi
drahého zednického nářadí. V 6 hod. ráno – oznámila
obsluha PAP Oil vloupání do skříňky na propan – butanové bomby. Zjištěno, že jich bylo několik odcizeno
– předáno PČR, oba případy se kvalifikují jako TČ krádeže vloupáním.
26. 4. ve 13.50 hod. se stala dopravní nehoda v Lipkách.
Převrácené vozidlo Fiat na louce. Řidič z místa nehody
utekl, údajně byl pod vlivem alkoholu. Dále v kompetenci dopravní policie ČR a hasičů.
27. 4. v 1 hod. v noci přinesli tři mladíci na služebnu
MP dvě nalezená štěňata německého ovčáka, následoval
odvoz do kotců.
29. 4. v 18.30 hod. opilý muž u Penny na trávě. Místní to
přehnal natolik, že hrozilo selhání důležitých životních
funkcí. Přivolána RZS.
30. 4. v 11.30 hod. bylo nahlášeno rozbité okno na
budově MěÚ. Pachatel chycen při činu. Jak bylo zjištěno, mladík byl „za školou“. Případ se řešil s rodiči
i s ředitelem zemědělského učiliště. Mladík, resp. jeho
matka, bude muset uhradit veškeré náklady související
s opravou.
TJ Sokol Dobříš informuje
Přelom dubna a celý květem byl pro naší jednotu sportovně velmi úspěšný. Nejprve nás
skvěle reprezentovala děvčata z aerobiku v Komárově, poté se všechna naše družstva krásně
umístila na zálesáckých závodech, dokonce vítězné družstvo dorostenek postoupilo do celorepublikového kola. Tradičně úspěšní byly ve své soutěži taneční páry. A na atletických, gymnastických a šplhacích závodech v Příbrami se naši malí i velcí reprezentanti také neztratili.
Všem našim závodníkům děkujeme a moc gratulujeme!
Pro závody se však v naší sokolovně nezastavilo ani cvičení, tréninky a nácvik skladeb na naši výroční Akademii
a Slet sokolské župy Ještědské, který se uskuteční koncem června v Liberci. U všech našich cvičenců oceňujeme jejich i by malé osobní pokroky a úspěchy, píli a vytrvalost, i jim moc děkujeme za přízeň a loajalitu. Zároveň přejeme
našim „sletovým“ cvičenkám, aby si Liberec moc užily, aby se jim jejich skladby povedly, a aby si ze Sletu odvezly
spousty krásných vzpomínek!
První červnový týden bude pro naši jednotu jedinečným, všechny zveme na týden otevřených dveří!
Společně oslavme 140. výročí založení TJ Sokol Dobříš!
Ku této příležitosti proběhne 31. 5. slavnostní valná hromada a po ní již zmiňovaná Akademie, i za účasti pamětníků a významných sokolských hostí. Byly vyraženy pamětní plaketky, budou i výroční trička a almanach.
V avizovaném týdnu otevřených dveří budete mít možnost nejen nahlédnout do cvičebních hodin, ale pokud si přinesete vhodné přezůvky, také se těchto hodin zdarma aktivně zúčastnit. Zároveň bude možné shlédnout výstavu archiválií
a fotografií z činností naší jednoty a zavzpomínat na to krásné, uplynulé, či se poučit nebo inspirovat. Sokolovna bude
přístupna denně od začátku prvního do konce posledního plánovaného cvičení daného dne, případně podle domluvy.
Celý slavnostní týden zakončí již letitý Pohádkový dědeček v sobotu 7. 6. v anglickém parku. Opět se na všechny děti budou celé dopoledne těšit pohádkové postavičky se svými úkoly a pohádkový dědeček s malou odměnou!
Podrobnější informace o oslavách, cvičeních a akcích najdete na www.sokoldobris.com a na venkovní vývěsce
našeho Sokola.
O. Ludačková, cvičitelka
Problémy s parkováním mají obyvatelé z ulic Vančurova, i přes dopravní značení zákaz stání jej někteří
porušují. Dále je problém u 1. ZŠ, konkrétně u garáží
v ul. Školní – ve vjezdu k nim stále někdo nedovoleně stojí,
a tak brání vjezdu i výjezdu – špatně parkující vozidla se
začala odtahovat. Dále se opět rozmohla nedovolená stání
nákladních vozidel po celé Dobříši, konkrétně v ul. Lidická,
Větrník, i tyto přestupky se důsledně řeší. A v neposlední
řadě si oprávněně stěžují občané, kteří mají vyhrazená stání na Komenského náměstí. Za místa platí ročně nemalé
prostředky, a tak předpokládají, že po příjezdu do zaměstnání budou moci bezproblémově zaparkovat, mnohdy
tomu ale tak není. Přestupky řeší strážníci odtahy.
Informace z blokového čištění ulic
V předešlých DL jsem předeslala, že se zpřísní řešení přestupků nedovolených stání na komunikaci
v průběhu blokového čištění ulic. Tak se i stalo. Občané byli dostatečně v předstihu informováni o tomto
nepříjemném omezení, a to z médií, letáky, či na webu
městských internetových stránek. Ve více zabydlených
oblastech dokonce strážníci vylepovali 7 dní dopředu
toto upozornění. Celkově se oproti minulému období
situace zlepšila. Tradičně nejhorší na odtahy se stala
oblast Větrníku, dále, a to je paradox, střed města, konkrétně ulice Za Branou, Hornická, B. Němcové, Vančurova, Žižkova. Dříve nejvíce problémová oblast Fričova,
Za Poštou, Školní byla letos bez větších závad. Celkem se
odtáhlo 18 vozidel.
Kontakty na Městskou policii:
Mobil: 602 370 677, pevná linka 318 521 158,
tísňová linka 156 – ale používat jen z pevné linky,
e- mail: [email protected]
Strž. Alena Kovaříková, zástup. velitele MP Dobříš
Na území města Dobříše se opět začínají množit
případy okrádání, a to zejména starších osob. Lupiči
se například pod záminkou potřeby rozměnit peníze
vetřou do domů nebo bytů a tyto vykradou. Upozorňujeme proto občany, aby si do svých domů či bytů
nepouštěli cizí, neznámé lidi.
Sokolové v Rakousku
Jako první akce oslav 140. výročí založení Sokola
v Dobříši byl uspořádán turistický zájezd ve dnech
15.–18. 5. 2008 do Ötztalského údolí ve Stubaiských Alpách v Rakousku. Zúčastnilo se ho 38 sokolů a sokolek
a příznivců Sokola z Dobříše, Příbrami, Prahy a také až
z Děčína. Všichni účastníci byli s programem a s vycházkami v tomto údolí velmi spokojeni. Na závěr jsme šli kolem Piburského jezera a sestoupali do údolí k velmi divoké řece Ache, kde se v r. 1884 v 52 letech utopil zakladatel
Sokola Dr. Miroslav Tyrš. U památníčku na tuto tragickou
událost jsme položili květiny se stuhou Sokol Dobříš.
Jana Pinková, vedoucí zájezdu, Dobříš 19. 5. 2008
Klub volejbalu Dobříš
Domácí zápasy dobříšských volejbalistů – jarní soutěž
Domácí zápasy se hrají v sobotu na hřišti v Lipkách
(u fotbalového stadionu). Začátek utkání vždy v 10.00.
Přijte nás podpořit a podívat se na pěkný volejbal.
Ženy − Krajský přebor II. třídy (2007–2008)
18. kolo – 7. 6. 2008
Dobříš–Komárov B
Muži − Krajský přebor II. třídy (2007–2008)
14. kolo – 7. 6. 2008
Dobříš–Beroun
10
POZVÁNKA NA DĚTSKÉ
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
Starší žáci Dobříše si předčasně zajistili postup
Chlapci a děvčata,
v sobotu 7. června 2008 dopoledne od 10.00 bude na hřišti za Sportovní halou uspořádáno Dětské sportovní dopoledne. Vy, kteří jste se již zúčastnili předchozích ročníků,
víte, že se soutěží ve více disciplínách a věkových kategoriích, od dětí předškolního věku až po žáky základní školy.
Bude se soutěžit v běhu, jízdě na tříkolkách, koloběžkách,
kolečkových bruslích, ale také ve zručnosti, v hodech na
cíl a podobně. Tříkolky, koloběžky a kolečkové brusle si
vezměte vlastní. Na všechny účastníky čeká startovné, diplom – osvědčení o účasti a odměny za soutěže.
Přijte a přivete své kamarády !
Zvou Vás pořadatelé ZO KSČM v Dobříši
Soutěžní utkání MFK Dobříš
červen 2008
Starší žáci Dobříše se pět kol před koncem soutěže stali vítězem fotbalové I. A třídy a po osmi letech se vrací do
krajského přeboru. Svoji neporazitelnost prodloužili na 21 zápasů a bez ohledu na závěrečné zápasy mohou slavit
postup.
MFK Dobříš − Rožmitál 4:2 (1:1)
Utkání rozehráli podle předpokladů, už v 8‘ se dostali do vedení 1:0 po brance Machače, ale v 15‘ po nedorozumění obránců a brankaře T. Kadlece Rožmitál lacino vyrovnal na 1:1.
Ve druhém poločase se z penalty, kterou v 56‘ proměnil Machač po faulu na Korbelíka, ujali domácí opět vedení
2:1. Pak nastřelili postupně břevno, tyčku a spojnici rožmitálské branky, ale při ojedinělé akci hostů zahrál ve vlastním pokutovém území domácí Krákora rukou a Rožmitál v 61‘ vyrovnal z penalty na 2:2. V závěrečných minutách
domácí vrhli vše do útoku a v 69‘ a 70‘ se po kombinačních akcích prosadili střelecky Holobrada a Krmela, kteří strhli
zaslouženě vítězství na domácí stranu a na Dobříši se žáci dočkali vytouženého postupu. A kádr mužstva, ročníky
1993 a 1994, se jako před dvěma lety, kdy vyhráli soutěž mladších žáků, mohli radovat z vítězství i v kategorii starších
žáků, které však nyní znamená postup do nejvyšší krajské soutěže.
Branky Dobříše: Machač 2, Holobrada, Krmela.
Kádr mužstva: T. Kadlec − Krákora, Převor, Brabec,Vágner Formánek, Beran − Sitta, Fišer M. Krmela, J. Kadlec, Žižka, Fic
− Machač, Korbelík, Holobrada, Šipoš, Bumba
Trenéři: Karel Kadlec, Jan Soukup a Lukáš Vetchý
„A“ mužstvo − krajský přebor
Nové Strašecí − MFK
sobota 14. 6. 17.00
MFK − Stará Boleslav sobota 21. 6. 17.00
Výbor MFK Dobříš věří, že hráči, kteří se po skončené letošní sezoně posunou do dorostenecké kategorie, budou i zde
úspěšní a naváží na výsledky z žákovských kategorií.
Starší a mladší dorost − krajský přebor
MFK − AFK Kolín
neděle 1. 6. 10.15
Kolín B − MFK
neděle 8. 6. 10.15
MFK − Poděbrady
neděle 15. 6. 10.15
Týnec − MFK
sobota 21. 6. 10.15
Horolezci míří do Ruska
Expedice HUMI Kavkaz 2008
„B“ mužstvo − 1.B třída
MFK − Vonoklasy
neděle 8. 6. 17.00
Týnec − MFK
sobota 14. 6. 17.00
MFK − Rožmitál
neděle 22. 6. 17.00
Starší a mladší žáci − 1.A třída
Nové Strašecí − MFK
sobota 7. 6. 9.30
MFK − Kaučuk Kralupy sobota 14. 6. 9.30
Rakovník B − MFK
neděle 22. 6. 9.30
Právě v těchto dnech vrcholí několikaměsíční přípravy horolezecké expedice HUMI Kavkaz 2008, jejímiž členy
jsou horolezci z dobříšského oddílu HO Shock sport Dobříš Michal Benda, Roman Kříž, Ludovít Dikan, Jan Kučera
a Filip Davídek.
Účastníci expedice si dali za úkol dopravit se do základního tábora v dolině Bezengi v Rusku (2050 m. n. m.),
která leží v oblasti Centrálního Kavkazu, v tzv. „Malém Himálaji“. Odtud je dále naplánován přechod přes Bezengský
ledovec k centrální Bezengské stěně a dále výstup pokračuje jednou z největších skalně ledových stěn na vrchol
Gestoly (4981 m. n. m.). Expedice je naplánována na 4 týdny a její členové odjíždějí z Příbrami 18. června 2008,
návrat je plánován 11. července 2008. O průběhu výstupu a dalších událostech vás budou účastníci expedice určitě
informovat i na stránkách DL. Po návratu připravují také besedu a výstavu pro širokou veřejnost na toto téma. Termín
a místo konání samozřejmě včas zveřejníme.
Nový směr – Zpravodaj obce Stará Hu
Zprávy ze zasedání rady obce:










v obci budou umístěny 2 nové kontejnery na sběr
bílého skla a 1 na sběr tetrapacků,
rada schválila návrh smlouvy o smlouvě budoucí
ohledně nového svodu povrchové vody v místě plánovaného parkoviště a v Zahradní ulici,
rada postupuje jednání zastupitelstva návrh na převod pozemků od Vojenské správy Plzeň,
rada postupuje jednání zastupitelstva 2 žádosti o odkoupení obecních pozemků,
rada doporučuje revokaci usnesení zastupitelstva
ohledně převodu pozemku parc. č. 969 u dálnice,
rada schválila žádost o povolení svodu psů při příležitosti Dne pejsků v Památníku Karla Čapka,
rada postupuje jednání zastupitelstva návrh zadání
změny územního plánu č. 8/SH,
starosta obce podal informaci o stavebním řízení −
rekonstrukce návsi,
rada schválila příspěvek 2 000 Kč na nákup míčů pro
TJ Stará Hu – ženy,
rada vzala na vědomí připomínky pana L. Moce,
bude zaslána písemná odpově.
Pozvánka na veřejné zasedání
obecního zastupitelstva
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční
dne 23. června 2008 od 18 hodin v obřadní
místnosti obecního úřadu.
Soutěž v recitaci
V pondělí 19. 5. 2008 po celé dopoledne probíhal 8. ročník oblastního kola v recitaci žáků mladšího školního
věku v Památníku K. Čapka na Strži.
Soutěže se zúčastnilo 8 škol z příbramského okresu. Každá škola měla vybraného jednoho zástupce do každé ze
tří soutěžních kategorií. I naše škola poslala do soutěže své zástupce: L. Němcovou, N. Kudrnovou, T. Drozdovou,
M. Sedláka. Vybírali jsme v celoškolní soutěži a nebylo to jednoduché. Mnoho dětí navštěvuje dramatický kroužek
pod vedením p. Dagmar Majzelové a jsou na soutěž velmi dobře připraveny. Porota složená z režiséra O. Kepky, Mgr.
V. Koucké, Mgr. M. Tuháčkové a K. Váňové vybrala nejlepší recitátory, mezi kterými 1. místo v 2. kategorii (3.+ 4. ročník) obsadila naše zástupkyně Tereza Drozdová s básní ,,Čtverák babička.“ Díky práci p. Majzelové v dramatickém
kroužku patří naše škola již tradičně mezi každoročně oceněné.
Mgr. K. Melšová, ředitelka ZŠ a MŠ Stará Hu
Dříve narození občané oslavovali
5. dubna uplynulo 10 let od založení Klubu důchodců ve Staré Huti. Senioři dostali k tomuto výročí milé dárky.
Místní kulturní středisko v režii paní Dagmar Majzelové připravilo krásný kabaret a my všichni přítomní jsme se
při jeho sledování velice potěšili. Zavzpomínali jsme při něm na všechny, kteří mezi námi už nejsou. Žáci ze ZŠ pro
nás vyrobili nádherné obrázky, které nám s přáním všeho nejlepšího a s poděkováním za spolupráci předala paní
ředitelka Melšová. Budou zdobit naši klubovnu a tak budeme mít velice zdařilé obrázky stále před očima. V neděli
11. května jsme poseděli v zahradě české hospody. Zazpívali jsme si s kapelou Staří kamarádi, kteří svým hraním vytvořili krásnou a milou atmosféru. Ani se nám nechtělo jít domů. Upřímně děkuji za nás všechny starší občany všem,
kteří nám udělali tolik milé pohody a radosti. Vážíme si toho, že nás máte rádi a že jste věnovali hodně volného času
a úsilí tomu, abyste nás potěšili. Děkujeme.
Za klub důchodců Mgr. Marie Volfová
11
Máme nové školní hřiště
Málokterá vesnická škola se může pochlubit pěknou
tělocvičnou, natož krásným hřištěm. Naše škola má od
května obojí! Po celý rok, co stavba probíhala, jsme se
moc těšili, až bude vše hotové a budeme moci hřiště užívat o velkých přestávkách, tělocviku a v době pobytu ve
školní družině.
Největší radost z nově otevřeného hřiště měly pochopitelně děti. A co k tomu napsaly?
...„Když jsme u školy měli samé kamínky místo
hřiště, měla jsem skoro pořád rozbité koleno. Ale
10. 5. 2008 se to změnilo! Moc mě baví vybíjená.
S holkama ji rády hrajeme“.
A. Hovorková
„Konečně máme hezké hřiště. Do dvou hodin patří
škole a pak tomu, kdo si půjčí klíče od pana správce.“
K. Jílková
„Starohuské zastupitelstvo rozhodlo, že tu místo
starého rozvoraného písku bude umělá tráva. Za celou třídu děkuji, že jste postavili tak pěkné hřiště.“
M. Sedlák
Nové školní hřiště symbolicky otevřela slečna
Jana Pechanová spolu se starostou
Petrem Dragounem
„Dne 10. 5. 2008 se slavnostně otevíralo sportovní
hřiště. Možná jste se byli podívat a viděli jste, jakou
radost jsme z toho měli. Snažili jsme se vás příjemně
uvítat tancem a chtěli jsme vám ukázat různé sporty,
které se tam smí provozovat.“
B. Kudrnová
Ze sportu
Fotbalový oddíl Stará Hu, družstvo žáků, přijme pro
příští sezonu 2008–2009 do svých řad chlapce ročníků narození 1994, 1995, 1996, 1997 a 1998. Uvítáme
všechny zájemce, zvláště pak hráče na post brankáře.
Hledáme chlapce i z okolních obcí. Nabízíme výborné
podmínky pro sportování, travnaté hřiště, tréninkové
hřiště s umělou trávou, v zimě vlastní tělocvičnu, odborné vedení týmu. Finanční náklady pro rodinu jsou
minimální.
Informace podá Jiří Nechyba, tel.: 602 697 834
Pozdrav z mistrovství světa
Vám posílá plavkyně
Jana Pechanová
− a te hurá do Pekingu!
„Máme velkou radost, že se 10. 5. 2008 otevřelo
hřiště, na kterém si můžeme hrát spoustu her, kluci
tam můžou hrát fotbal a my holky skáčeme do písku nebo se koukáme na kluky, jak si kopou. Někdy si
taky kopeme a házíme míčem.“
M. Cihelková
„Dne 10. 5. 2008 se otevřelo nádherné hřiště, na
kterém si všechny děti rády hrají. Jsme moc rádi, že
jste pomáhali na stavbě toho hřiště. Každé dítě se na
něm vyřádí.“
J. Čermáková
Součástí programu slavnostního otevření byl
i fotbalový zápas v minikopané
Díky novému hřišti je naše obec opět krásnější.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zrealizování této
stavby.
Mgr. K. Melšová, ředitelka ZŠ a MŠ Stará Hu
Děvčata z tanečního kroužku ZŠ vystupila
v programu ke Dni pejsků v Památníku Karla Čapka

Podobné dokumenty

Dobříšské listy 5/2007

Dobříšské listy 5/2007 Usnesení 9/11/2007 − RM se seznámila s přehledem soch umístěných na pozemcích města Dobříš, dle předloženého materiálu odboru investic a správy majetku města, a souhlasí s návrhem na prohlášení soc...

Více

Kostomlatské noviny č. 2

Kostomlatské noviny č. 2 může stíhat konkrétního prodejce v přestupkovém řízení. Jestliže vás neustále obtěžují podomní prodejci, jste to vy, ob-

Více