Stáž vedení školy v USA s podporou Fulbrightova komise

Komentáře

Transkript

Stáž vedení školy v USA s podporou Fulbrightova komise
Stáž vedení školy v USA s podporou Fulbrightova komise
Stát, místo: USA, Santa Clara , The Mission Community College termín: 7. 4. – 4.
6. 2005
Účel cesty: Program pro výměnu školských administrátorů, The J. W. Fulbright
Účastník cesty: Jan Langthaler, VOŠ obalové techniky a Střední škola
Program pracovní cesty
Úvod
Cesta se uskutečnila na základě výběru komise J. W. Fulbrighta v Praze. Po výběru kandidáta v
České republice byla vyhledána partnerka Lin Marelick, děkanka The Mission Community
College Santa Clara, která souhlasila s pobytem na Střední odbornbé škole a Vyšší odborné
škole obalové techniky ve Štětí.
Obě školy mají obdobnou studijní nabídku s rozdílem ve velikosti školy. The Mission College
má kolem 10 000 zapsaných studentů, SOŠ a VOŠ obalové techniky má v roce 2005 celkem
350 studentů.
The Mision Community College v Santa Claře nabízí studentům typ studia, který odpovídá naší
1/9
Stáž vedení školy v USA s podporou Fulbrightova komise
střední škole (High School), bakalářskému studiu, učňovským oborům a večernímu studiu. Na
Mission College studuje přes 65% studentů ze zahraničí, především z Asie, ale také z minorit z
USA (především Hispánci).
Styčným bodem pro obě školy byly funkce obou partnerů, ale také studijní obory počítačové a
výtvarné.
Program cesty tedy zahrnoval pobyt na Mission Community College, stínování pozice výměnné
partnerky Lin Marelick na její pozici děkanky, diskuse s představiteli školy a různých školských
orgánů a institucí, poznání okolí školy a okresu (West Valley and Mission Community District),
oblasti Silicon Valley, a dále cestování po Kalifornii. Cestování umožnila struktura grantu, vízum
do USA, a celé bylo hrazeno z mých vlastních prostředků.
Fulbrightově komisi jsem předal rozsáhlejší cestovní zprávu v anglickém jazyce.
Časový rozvrh
Cesta se uskutečnila v termínu od 7. dubna do 4. června 2005. V období od 7. dubna do 20.
května 2005 jsem pracoval na škole a stínoval pozici Lin Marelick – viz popis cesty. Byl jsem
často představován různým lidem s vysvětlením mé úlohy na škole nebo jsem se sám
představoval. Mohl jsem se často zúčastňovat diskusí na různá témata. Všichni zúčastnění byli
velice otevření jakýmkoliv názorům a neeexistovala žádná tabu témata. Do školy jsem denně
na 9. hod dojížděl s Lin jejím vlastním automobilem ze Santa Cruz (cca 45 km), zpět obvykle v
18,00 – 19,00 hod (někdy později, oficiální pracovní doba činila 8, 00 – 17,00 hod) a mohl tak
poznat další aspekty života v USA.
Posledních 14 dnů jsem používal vypůjčené auto a mohl jsem cestovat po oblasti Silicon Valley
a San Francisco Bay Area, včetně návštěv mnoha dalších měst, institutcí, muzeí, národních
parků a míst, které měly souvislost s kulturou, tradicí nebo historií Kalifornie nebo USA.
Hlavní partneři jednání
Hlavním partnerem byla Lin Marelick, děkanka Mission Community College, její kolegové a
podřízení. Mnoho jednání, mimo Lin, jsem měl např. s Frankem Chong, Ed. D., prezidentem
školy, s Cathy Hasson (Assestment Centre), s Russelem Rabiehem (Career Placement
2/9
Stáž vedení školy v USA s podporou Fulbrightova komise
Centre), s Erlindou Estrada (vedoucí knihovny), a dalšími vedoucími dalších odborů a jejich
zaměstnanci.
Kromě toho jsem požádal a absolvoval schůzky se zástupcem Intelu (Jerry Kissinger) ohledně
programu Teachers to the Future, včetně exkurze po FAB v Santa Claře, s ředitelkou střední
školy v Santa Claře, s kancléřem okresu (přímý nadřízený pro obě college v okresu Santa
Clara) a dalšími zaměstnancemi školy.
Nemohu se nezmínit o přítelkyni Lin, Dee Vogel, která aktivně pracuje v místní samosprávě v
Santa Cruz a která mne seznámila s mnoha aktivitami na úrovni místní samosprávy.
Lin Marelick ve své úloze navrhuje a kontroluje čerpání rozpočtu školy, přímo vede 13
zaměstnanců, kteří se jí zodpovídají ze své práce, věnuje se grantové činnosti, poradenské
činnosti při pořizování majetku do školy, realizace získaných grantů, zúčastňuje se porad a
konferencí s přímo nadřízenými školskými institucemi (the West Valley-Mission College
Disctrict), úzce spolupracuje s vedoucím představitelem školy, prezidentem, vyhledává nové
možnosti hospodářské činnosti a příjmů pro školu, zúčastňuje se schůzek a porad komisí
různých okresních, státních a vládních orgánů a zajišťuje o kontroluje bezpečnost a
bezpečnostní pravidla ve středisku dětí.
Kromě toho, po mnoha diskusích, se Lin věnuje různým dalším aktivitám, maluje, zpívá ve
sboru, který pořádá vystoupení po celém světě (mj. i v Praze), věnuje se činnosti volunteer
(dobrovolným aktivitám v neziskovém sektoru, typickým pro občany USA) apod.
Zúčastňoval jsem se všech schůzek, které Lin pořádala, organizovala nebo se zúčastnila ať už
ve škole, v okrese školy nebo ve státě Californie.
Typický rozvrh práce představoval jednou týdně poradu s prezidentem a ostatními vedoucími
odboru (každé úterý) , s přímými podřízenými (denně), s partenry školy nebo obchodními
partnery a s pracovníky, kteří plánovali další výstavbu školy, nepravidelné schůzky na aktuální
témata, telefonické a elektronické konference, psaní závěrečných zpráv, kontrola vývoje příjmů
a výdajů rozpočtu školy, účast na poradách v místech nadřízených školských orgánů (Santa
Clara, Los Gatos, Sacramento, Los Angeles), jednání s odbory, prezentace své činnosti na
škole a grantové činnosti a mnoho dalších schůzek s přímými a nepřímými partnery školy
3/9
Stáž vedení školy v USA s podporou Fulbrightova komise
(sponzoři, dodavatelé technologií apod.).
Hlavní cíle jednání
Hlavními cíli jednání bylo porovnání zkušeností obou partnerů ve svých pozicích. Téměř
všechny povinnosti a odpovědnosti Lin, uvedené výše, jsou mými povinnostmi a odpovědnostmi
na mojí škole.
Lin pracovala na SOŠ a VOŠ obalové techniky ve Štětí v období od 1. září do 31. října 2004 a
mohla tak porovnat obě pracovní náplně. Vzhledem k její pozici děkanky jsem zorganizoval
návštěvy na Fakultě užitého umění a designu v Ústí nad Labem s děkanem fakulty V. Švecem a
jinde po Ústeckém kraji a ČR.
Před odjezdem jsem pro partnerku předem zpracoval náplň své funkce, informaci o škole,
program pobytu a svá očekávání na pracovním místě partnerky v USA.
Při svém pobytu jsem se především soustřeďoval na témata, která jsou aktuální pro naši školu,
tedy především na evaluaci studentů, problém úspěšnosti při získání zaměstnání, grantové
činnosti a organizace vyšššího, bakalářského, typu studia, který budeme na naší škole zavádět
během dvou let (projekt již byl schválen Akademickým senátem UJEP Ústí nad Labem).
Svá očekávání a zkušenosti jsem popsal podrobněji v závěrečné zprávě pro Fulbrightovu
komisi v anglickém jazyce.
Průběh pracovní cesty
Popis cesty
Cesta byla organizována Fulbrightovou komisí v Praze podle předem schváleného scénáře s
příslušnými povoleními školských orgánů (odbor školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého
kraje), The Mission College v Santa Claře a víza do USA.
4/9
Stáž vedení školy v USA s podporou Fulbrightova komise
Na cestu jsem obdržel stipendium a zpáteční letenku s případným dalším příspěvkem $550 na
anglickou literaturu (book allowance) splatnou po předání závěrečné zprávy.
Cesta proběhla bez problémů kromě nestihnutí leteckého spoje v Denveru (zdržení letadla z
Frankfurtu) ale vše bylo napraveno dalším spojem. V San Jose mne očekávala partnerka z
Mission College, která mě převezla do místa ubytování v Santa Cruz.
Prvních šest týdnů jsem dojížděl do školy na jednání s Lin, včetně několika cest mimo Santa
Claru, především na jednání s nadřízenými školskými orgány (Los Gatos, Sacramento, Los
Angeles).
Poslední část pobytu jsem absolvoval na různých místech v Kalifornii podle svého zájmu (obaly,
obalový design, počítače, obchodní štíty), své specializace (anglický jazyk) a specializace školy
(počítačové technologie, dějiny umění, design).
Soustředil jsem se tedy především na návštěvu muzeí, např. The John Paul Getty Museum v
Los Angeles, San Francisco Museum, Asian Museum San Francisco, Santa Cruz Museum,
Intel Museum Santa Clara, Computer History Museum v Mountain View, Monterey Bay
Aquarium and The Tech Museum of Innovation v San Jose a dalších. V Kalifornii existuje
spousta misijních míst (missions) velmi důležitých pro historii Kalifornie. Samostatnou kapitolou
jsou národní parky, navštívil jsem především Sequoia National Park.
Z hlediska specializace školy byly pro mne také důležité informace ohledně programu
Akademie Cisco (pracuje na obou školách), spolupráce s fy Intel (program Teachers to the
Future) a také sběr informací, výměna dat a spolupráce s nadřízenými školskými orgány.
S Lin jsme také diskutovali o možnosti studia našich žáků na Mission College v Santa Claře a to
i s některými dalšími institutucemi (zastupitelství České republiky v San Franciscku, San Jose
Kiwanis Club), ale tao aktivita se ukázala jako nereálná především z hlediska životních nákladů
v Kalifornii a také politice podpory vlády USA jiným skupinám lidí (minority, uprchlíci apod.).
5/9
Stáž vedení školy v USA s podporou Fulbrightova komise
Konkrétní závěry
Dosažené výsledky
Cesta pomohla mně i Lin poznat svá pracovní místa, další partnery a kolegy ze škol, ale také
kulturu, tradice, zvyklosti a další aspekty života obou zemí ve shodě s filosofií programu
Fulbrightovy komise o poznávání národů skrze jednotlivce.
Lin mohla prezentovat některá technická řešení uplatněná u nás, která by mohla být řešením
problémů u nich (čipy pro stravování apod.), dále návrhu možnosti výstavby bytů pro učitele a
zaměstnance školy (škola má problémy s učiteli vzhledem k vysokým životním nákladům v
oblasti) a také přenesení některých aktivit studentů, které viděla ve Štětí nebo v České
republice.
Pro mne byla cesta důležitá z hlediska poznání způsobů obsahu a akreditace vzdělávacích
programů, způsobu distančního vzdělávání a organizace vysokoškolského studia, které mohu
uplatnit ve Štětí. Stejně tak jsem si mohl porovnat programy Akademie Cisco přímo u zdroje ve
fy Cisco a ve Štětí a způsob managementu a získávání finančních zdrojů pro školu.
Výsledkem je i dovezení spousty literatury, učebních materiálů a učebních pomůcek.
Dohody s partnery
Vzhledem ke vzdálenosti a vysokým životním nákladů v Kalifornii nejsou realizovány žádné
oficiální dohody. Žáci obou škol spolu korespondují na základě aktivit obou partnerů. Tři
studentky z Vyšší školy ve Štětí projevily živý zájem o studium na Mission College a pracují na
získání stipendií s tím, že Lin jim maximálně pomůže na místě s ostatními aspekty pobytu.
Ústně bylo dohodnuto, že oba partneři maximálně pomohou dalším svým kolegům, kteří dříve či
později navštíví obě země, s organizací pobytu a další pomocí.
Se zástupcem fy Intel Corp. Jerry Kissingerem byla dohodnuta účast SOŠ a VOŠ obalové
techniky ve Štětí v programu Teachers to the Future, který se zabývá především e-learningem.
6/9
Stáž vedení školy v USA s podporou Fulbrightova komise
Úkoly vyplývající z jednání
Analýza všech materiálů, přivezených z Kalifornie, bude důležitá pro další výsledky cesty. Bylo
přivezeno mnoho publikací, knížek, brožur, prospektů, videokazet, map, plakátů, které není
možné opatřit v ČR nebo v Evropě. Bude třeba tyto materiály uvolnit a prezentovat školské a
případně jiné veřejnosti formou přednášek, výstav nebo instalace.
Bude možné a nutné si pořídit příslušné softwarové vybavení pro specializovanou výuku
anglického jazyka, pro tvorbu testů a především pro e-learning.
Škola se zúčastní projektů v oblasti e-learningu a tvorby testů, včetně zvýšení úrovně kontaktů
s rodiči. Není vyloučena další výměnná spolupráce.
Hodnocení pracovní cesty a dosažené výsledky
Není jednoduché popsat všechny výsledky cesty na základě dvouměsíčního aktivního pobytu v
tak atraktivní a zajímavé oblasti jako je oblast Silicon Valley v Kalifornii.
Cesta byla pro mne extrémním přínosem v těchto oblastech:
· odborný a živý anglický jazyk. Bude možné ve škole využít zkušeností jak osobního styku a
jednání s kalifornskými partnery v aglickém jazyce, tak obrovského množství (přes 60 kg)
písemných materiálů.
· výměna zkušeností při organizaci vzdělávání. Bylo možné porovnat nejen „tvrdé“ vybavení
(budovy, hardware apod.)škol v tak bohatém státě jako je Kalifornie, ale také „měkké“ vybavení
(software) a také know-how v oblasti vzdělávání.
· učitelé v USA mají mnohem vyšší pracovní úvazek, tvrdší pracovní podmínky, v podstatě
žádné „vedlejší“ prázdniny, jak je známe u nás a pouze neplacenou dovolenou – prázdniny. V
té době přijímají i jiné pracovní příležitosti, např. výuku anglického jazyka. Ve škole však mají
7/9
Stáž vedení školy v USA s podporou Fulbrightova komise
daleko lepší podmínky z hlediska vybavení (PC, Internet, učební pomůcky, třídy, zázemí),
nezabývají se administrativní činností, dokonce testy znalostí studenti provádějí mimo řádnou
výuku (např. v počítačové laboratoři). Ani u americké populace nemají učitelé právě nejvyšší
status, jejich životní úroveň ve srovnání s ČR je však daleko vyšší.
· mimoškolní činnost. Cenné jsou pro mne především zkušenosti v těch oblastech, které
mohou být uplatněny i u nás, např. evaluace, organizace „job fair“ přímo na škole, e-learning,
spolupráce se zaměstnavateli a grantové činnosti.
· aktuální výukové materiály. Bylo možné přivézt nejen literaturu aj. učební pomůcky, které
nelze pořídit v ČR nebo v Evropě, ale také bylo možné pořídit foto dokumentaci reálného života
v USA.
· vlastní cestovatelské a životní zkušenosti. Cestování vede nejen k poznáváni cizích krajin,
ale také k poznání, že i naprosto odlišné země mají stejné výzvy v oblasti lidského faktoru a
lidských vztahů. Tyto zkušenosti vedou k toleranci a také k poznání, že naše malá země není
zdaleka středem všeho dění. Může však být respektována na základě výsledků a snažení
především v oblasti vzdělávání, které je v USA velice ceněno a v naší zemi naopak poněkud
nedoceněno.
Dovezené materiály
Přílohy a dokumenty
Do školy bylo dovezeno mnoho knih, brožur, prospektů, plakátů, videokazet, audiokazet,
příruček z Mission Community College, West Valley Community College, Santa Clara High
School, Wilcox High School, ale také učebních pomůcek z The Tech Museum of Innovation ze
San Jose nebo z Computer History Museum z Mountain View a Intel Museum ze Santa Clary.
Tyto materiály zahrnují především oblast počítačových technologií, anglického jazyka, umění a
designu a historie Kalifornie nebo USA.
8/9
Stáž vedení školy v USA s podporou Fulbrightova komise
Veškerá literatura nebo učební pomůcky jsou uloženy ve škole, a jsou prezentovány v
knihovně, ve třídách a na chodbách školy.
Závěrečná zpráva v anglickém jazyce byla zaslána do Fulbrightovy komise v Praze.
Na snímku ing. Jan Langthaler a Linn Marelick, děkanka The Mission Community College Santa
Clara.
9/9

Podobné dokumenty