Uživatelská příručka

Transkript

Uživatelská příručka
Uživatelská příručka
LCD-5500
DSC-8112-1
Úvod
Klávesnice LCD 5500 umožňuje snadné předávání informací o stavu Vašeho bezpečnostního systému ve
srozumitelném jazyce. Operace se provádí jednoduchým naváděním uživatele.
LCD 5500 odstraňuje nutnost pamatovat si pořadí kláves k provedení systémových funkcí. Stačí pamatovat si
Váš Hlavní bezpečnostní kód (Master kód) a ty bezpečnostní kódy, které si naprogramujete do Vašeho systému.
Zvuková signalizace, kterou je klávesnice vybavena se ozve při každém stisknutí klávesy a řadou po sobě
jdoucích tónů jsou signalizovány poruchy a potvrzováno vložení správného či nesprávného kódu.
Několik slov o Vašem systému
Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Klávesnice
LCD 5500 Vás bude provázet každou operací prostřednictvím nápovědy ve zvoleném jazyce. Přečtěte si pečlivě
tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy, používané k obsluze systému, a všechny kroky,
které byly se systémem provedeny. S používáním tohoto systému by měli být seznámeni všichni uživatelé.
Vyplňte Záznam o systému a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.
Zjišťování požárů
Toto zařízení je schopné sledovat průvodní znaky požáru pomocí kouřových detektorů a v případě, že jsou tyto
znaky zjištěny, systém spustí varovný poplach. Spolehlivé odhalování požárů závisí na dostatečném množství
požárních detektorů umístěných na příslušných místech. Toto zařízení by mělo být instalováno v souladu s
příslušnými předpisy.
Důležitá poznámka
Bezpečnostní systém nedokáže předcházet nebezpečí. Je určen pouze k varování v případě nebezpečí, a pokud je
připojen na monitorovací stanici, ke sledování situace. Bezpečnostní systémy jsou obecně velmi spolehlivé, ale
nemohou pracovat za všech okolností a nemohou nahradit prozíravé jednání a životní či majetkové pojištění. Váš
bezpečnostní systém by měl být instalován a udržován kvalifikovanými odborníky, kteří by Vás měli informovat
o úrovni ochrany a práci systému.
Testování Vašeho systému
Testování systému každý týden je důležité proto, abyste se ujistili, že systém provádí ty funkce, které mu byly
zadány. Postup testování naleznete uvnitř této příručky. V případě, že Váš systém nepracuje správně, obraťte se
na firmu, která Vám systém instalovala.
2
Monitorování na PCO
Tento systém je schopen přenášet alarmy a poruchy po telefonních linkách na monitorovací stanici. Jestliže
nepozorností spustíte alarm, okamžitě volejte monitorovací stanici, zabráníte zbytečné odezvě.
Poznámka: Některé kontrolní funkce musí být naprogramovány vaším instalačním technikem, aby bylo
možné je využívat.
Základní informace
Bezpečnostní systém se skládá ze zabezpečovací ústředny DSC, jedné nebo více klávesnic LCD-5500 a různých
detektorů, senzorů a kontaktů. Ústředna je umístěna mimo hlavní cesty v některé místnosti objektu. Kovová
skříňka obsahuje elektronický systém, pojistky a záložní baterie. K této skříňce má přístup pouze instalační nebo
servisní technik. Klávesnice LCD-5500 má zvukovou signalizaci, alfanumerický LCD displej a tlačítka, kterými
vkládáme příkazy. Klávesnice se používá pro vkládání instrukcí do systému a k zobrazování informací o
aktuálním stavu systému. Umísťuje se na vhodných místech uvnitř budovy za "vstupními-výstupními" dveřmi.
Bezpečnostní systém je schopen detekovat narušení v několika zónách (jejich počet se liší konfigurací
zabezpečovací ústředny). Na každé z těchto zón je připojen jeden nebo spojeno více detektorů (pohybu, úderu,
nárazu nebo otevření dveří, oken ...). Když dojde k aktivování senzoru bude příslušná zóna zobrazena na displeji
klávesnice.
Signalizace zapnutí a poruchy
LCD 5500 má na pravé straně klávesnice žlutý LED indikátor, který signalizuje poruchový stav vyhlášený
ústřednou. Červený LED indikátor, umístěný uprostřed, signalizuje zapnutí systému do střežení. Zelený LED
indikátor, na levé straně, signalizuje stav připravenosti.
Hlavní "MASTER" Kód
Hlavní čtyřmístný přístupový kód "Master kód" se používá pro aktivaci a deaktivaci bezpečnostního systému,
programování dalších přístupových kódů a pro ovládání zařízení. Master kód byl nastaven technikem při
instalaci zařízení. Hlavní Master kód může být změněn kdykoliv, pokud to programově nezakázal instalační
technik. (Podrobnější informace, týkající se programování kódů, naleznete v oddíle "Programování
bezpečnostních kódů").
3
Informační tabulka
Vaše elektronická zabezpečovací signalizace zahrnuje:
Zařízení
Typ
ks
Zabezpečovací ústředna
Klávesnice
LCD-5500
Přídavné klávesnice
Master kód: 40
Přístupové kódy:
Pro systém je povoleno používat celkem
01
09
02
10
03
11
04
12
05
13
06
14
07
15
08
16
V systému je použito celkem
Zóna
kódů.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
zón.
Chráněná plocha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Typ zóny
Zóna
zóny
Chráněná plocha
Typ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Pož. zóna
požární zóna
nouzová zóna
tísňová zóna
Monitorovací stanice:
Identifikační číslo:
Telefon:
5
Aktivace
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
Vloz kod pro
ZAP systemu <>
Vloz kod pro
ZAP systemu
Když se na displeji objeví toto hlášení, ověřte si, zda jsou všechny zóny zahrnuté
do systému v klidovém stavu, a že se nikdo nepohybuje v oblastech s
pohybovými detektory. Pokud nelze některou zónu uvést do klidového stavu,
může být odpojena. Tím je umožněna alespoň částečná aktivace.
Poznámka: Odpojené zóny snižují ochranu. Jestliže nemůže být zóna
uvedena do klidového stavu, volejte servisního technika.
Pokud jsou všechny zóny v klidovém stavu nebo odpojeny objeví se na displeji
toto hlášení. Ověřte si, zda je systém v pořádku (signalizace poruch) a zda nejsou
některé zóny odpojené neúmyslně. Systém může být aktivován s odpojenými
zónami nebo s poruchovými hlášeními, ale jeho funkce, tak jak byla navržena,
nebude plnohodnotná. Jestliže se vyskytnou poruchová hlášení, podívejte se do
"Prohlížení poruch". Stiskněte tlačítko [>] a následujte pokyny klávesnice.
Když se na displeji objeví toto hlášení, znamená to, že je systém v základním
stavu, nejsou odpojené žádné zóny, není zjištěna žádná porucha a systém může
být plně aktivován. Při aktivaci systému vložte čtyřmístný přístupový nebo
Master kód. Bzučák v klávesnici pípne po vložení každé číslice a vydá sérii
krátkých pípnutí jestliže byl kód vložen správně. Pokud byl kód vložen chybně,
zazní 2 sekundy dlouhý souvislý tón.
Doba pro odchod
Prave probiha
Po úspěšném vložení přístupového kódu se objeví na displeji toto hlášení.
Odejděte z budovy k tomu určenými dveřmi.
Vloz kod pro
VYP systemu
Po uplynutí doby pro odchod, systém přejde do stavu plné aktivace a na displeji
se zobrazí tato zpráva.
*POZOR*
Odpojene zony
Jestliže zapínáte bezpečnostní systém s jednou nebo více odpojenými zónami,
zobrazí se tato zpráva ihned, jakmile vložíte první číslici přístupového kódu.
Jestliže se tato zpráva objeví, ujistěte se, že odpojené zóny jsou odpojeny
záměrně.
Jestliže vkládáte přístupový kód a vyskytnou se v systému poruchy, následující
zpráva se objeví ihned jak vložíte jeho první číslici. V tomto případě zjistěte, jaký
poruchový stav nastal a volejte servis. Podívejte se do "Prohlížení poruch" ([*]
[2]).
Jestliže aktivujete systém s odpojenými zónami nebo s poruchami, je bezpečnost systému snížená.
*POZOR*
Porucha
Aktivace "DOMA"
Pokud používáte vnitřní zóny "DOMA - ODCHOD", aktivujete systém (jak je uvedeno výše) a neodejdete z
budovy v "době pro odchod", systém se aktivuje a zóny označené jako DOMA-ODCHOD jsou automaticky
odpojeny. Jestliže odejdete během doby pro odchod určenými dveřmi, systém se aktivuje plně.
Jestliže stisknete [*][9] před vaším čtyřmístným bezpečnostním kódem, doba pro příchod, aktivovaná otevřením
"vstupních a výstupních" dveřích, je zrušena, takže jakmile by někdo vstoupil, spustí se okamžitě alarm.
6
Deaktivace
Vstupte do budovy vstupními dveřmi. Pokud vstoupíte jinými dveřmi, spustí se okamžitě alarm. Při vstupu
vstupními dveřmi se ozve varovný tón a na displeji klávesnice so objeví zpráva ..
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
Jestliže se stane chyba při vložení přístupového kódu, klávesnice pípne jednou
dlouze, stiskněte tlačítko [#] a vložte znovu přístupový kód. Přístupový kód musí
být vložen před uplynutím doby pro příchod. V případě, že se tak nestane systém
vyhlásí poplach. Dobu pro příchod nastavuje instalační technik.
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
Jestliže během aktivace nedošlo k žádným poplachům ani chybovým hlášením,
displej ukazuje toto hlášení.
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
Asi po 5 sekundách se objeví na displeji tato zpráva a systém bude připraven k
další aktivaci.
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
Jestliže došlo během aktivace k vyhlášení alarmu objeví se po deaktivaci systému
tato zpráva. "NÁZEV ZÓNY" je označení místa, kde došlo k poplachu.
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
Po zobrazení paměti alarmů, a jestliže je zóna stále otevřená, ukáže displej tuto
zprávu, a umožní zobrazit všechny otevřené zóny.
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
Tato zpráva se objeví, jestliže je po deaktivaci v paměti poruchové hlášení, nebo
zůstala některá zóna otevřená.
Při poplachu
Požární poplach
Jestliže byl Váš systém instalován s požárními detektory a zazní-li poplach přerušovaným signálem, ihned
prověřte příčinu a řiďte se Vaším evakuačním plánem.
Poplach při nedovoleném vniknutí
Jestliže vznikne poplach při nedovoleném vniknutí (souvislý tón), může být zrušen vložením Vašeho
bezpečnostního kódu. Přenos na monitorovací stanici NEBUDE přerušen zrušením poplachu, ledaže by Váš
instalační technik nastavil zpoždění přenosu. Jestliže byl poplach neúmyslný, oznamte to ihned monitorovací
službě.
Máte možnost určit zdroj poplachu nahlédnutím do paměti poplachů. Jakmile je zdroj poplachu odstraněn, může
být ústředna uvedena do stavu střežení.
7
Zobrazení paměti poplachů
Systém je konstruován tak, aby si zapamatoval zóny které vyvolaly poplach. Jestliže došlo v průběhu aktivace k
alarmu bude displej ukazovat..
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
Stiskněte tlačítko [>], zobrazí se další alarmy.
Jestliže nejsou v paměti žádné další alarmy, objeví se tato zpráva.
Stiskněte tlačítko [#].
Odpojení zón
Odpojení zón používejte v případech, kdy potřebujete přístup do některé části chráněného objektu během
aktivace. Odpojené zóny nezpůsobí žádný alarm.
Zóny, které jsou dočasně nefunkční z důvodu poruchy nebo poškození kabeláže, a nelze je uvést do klidového
stavu mohou být odpojeny. Pak lze systém aktivovat alespoň částečně.
Abyste mohli odpojit zóny, uveďte ústřednu do deaktivovaného stavu. Displej bude ukazovat:
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
nebo
Stiskněte [*] ke vstupu do seznamu funkcí. Displej pak bude ukazovat:
Stiskněte [1] nebo [*] ke vstupu do režimu odpojování zón.
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
Pomocí tlačítek [<] a [>]. Vyberte příslušnou zónu, která má být odpojena a
stiskněte (*).
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
Pokud se na displeji objeví "V" je zóna odpojena. Chcete-li zrušit odpojení zóny,
vložte [*] znovu a "V" z displeje zmizí.
Jestliže byla zóna otevřena, po stisknutí [*][1], objeví se na displeji následující:
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
nebo
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
Jestliže je tato zóna již odpojena nebo ji odpojíte, nahradí se "O" písmenem "V".
Uzavri zony
Pred zapnutim <>
Stiskem tlačítka [#] vystoupíte z tohoto režimu.
Odpojení zón je automaticky zrušeno po deaktivaci systému a před další aktivací musí být znovu provedeno.
Poznámka: Z bezpečnostních důvodů Vám může instalační technik naprogramovat systém tak, že
nedovolí odpojení některých zón.
8
LCD 5500 Ovládání a displej
Displej z tekutých krystalů
(LCD) zobrazuje nápovědy a
systémové informace na
dvou 16-ti místných řádcích.
Objeví-li se symboly ‘<>’,
znamená to, že je k dispozici
více informací.
Stiskněte libovolnou klávesu
pro prohlížení
Klávesnice
Stiskněte klávesy, které nabízí LCD displej
pro kontrolu poplachů, poruch, pro aktivaci
/ deaktivaci systému nebo pro vypnutí zón.
Pro výstup/návrat stiskněte (#).
Pro výběr funkcí stiskněte (*.)
Stiskněte (<) pro
k předešlé
funkci
informaci
návrat
nebo
Stiskněte (>) pro postup
k další funkci nebo informaci
Stiskněte obě klávesy
na
dobu 2 sekund pro vyslání
zprávy o požáru.
Stiskněte obě klávesy
na
dobu 2 sekund pro vyslání
nouzové zprávy.
Stiskněte obě klávesy
na
dobu 2 sekund pro vyslání
zprávy o tísni.
Funkční klávesy umožňují
snadno
aktivovat
klávesy
nejčastěji používaných funkcí.
Důležitá poznámka:
Testujte systém každý týden. Případné potíže odstraní
Váš Instalační technik
9
Poznámka: Klávesy
nebudou funkční, dokud nebudou
naprogramovány
Instalačním
technikem. Jestliže jsou tyto
klávesy používány a Instalační
technik
připojil
zvukovou
signalizaci, stisknutí kláves na
dobu 2 sekund způsobí, že
klávesnice zapípá. To znamená, že
signál byl přijat a přenos se
uskutečňuje.
Prohlížení poruchových hlášení
Ústředna neustále sleduje několik možných poruchových stavů. Jestliže opravdu dojde k poruchovému hlášení,
klávesnicový bzučák každých 10 sekund 2x zapípá.
Jestliže je ústředna aktivována a objeví se poruchové hlášení, bude klávesnicový bzučák pípat, ale displej se
nezmění. Při poruše požární zóny se objeví zpráva.
* POZOR *
Porucha poz zn <>
Vložte váš bezpečnostní kód, deaktivujte ústřednu. Klávesnicový bzučák přestane
pípat a displej ukáže:
Vloz kod pro
ZAP systemu <>
Jestliže je ústředna deaktivována a objeví se poruchové hlášení, pak displej bude ukazovat tuto zprávu a
klávesnicový bzučák bude pípat 2x každých 10 sekund. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka, pípání umlčíte. Kontrolu
všech hlášení systému provedete stiskem tlačítek [<] nebo [>].
Poruchy systemu
( *2 ) Kontrola <>
Poruchy <>
*Poruch. hlaseni *
Stiskem ( # )
zpet
Na displeji se objeví tato zpráva. Stiskem [*][2], zobrazíte chybová hlášení.
Když se na displeji objeví tato zpráva, stiskem tlačítek [<] nebo [>], postupně
zobrazíte všechna poruchová hlášení.
Jestliže již není více poruchových hlášení, zobrazí displej tuto zprávu. Stiskněte
tlačítko [#], a opustíte tento režim.
Jestliže je poruchových hlášení více, displej vám ukáže další, stisknete-li tlačítko >. Stisknutím tlačítka # z
režimu Prohlížení poruch vystoupíte. Ukazatel poruchových hlášení (<>) zůstane na displeji tak dlouho, dokud
nepominou.
Poznámka: Poruchové stavy omezují bezpečnostní systém, proto raději volejte Vaši servisní společnost na
opravu.
Systém nepřetržitě kontroluje:
·
nízké napětí záložní baterie
·
ztrátu síťového napájení
·
porucha denní zóny během deaktivovaného stavu
·
problémy s telefonní linkou
·
neúspěšný pokus o komunikaci s kontrolní stanicí
·
poruchu v obvodu sirény
·
poruchy požárního obvodu
·
ztráta systémového času
10
Testování
Doporučuje se, aby byl systém testován každý týden.
1.
Informujte monitorovací stanici, že testujete systém.
2.
Deaktivujte systém. V deaktivovaném stavu bude displej ukazovat:
Vloz kod pro
ZAP systemu
3.
4.
Prověřte sirénu stisknutím tlačítka [*][6][MASTER KÓD][4]. Siréna a klávesnicový bzučák budou aktivní
2 sekundy. Testování vypnete tlačítkem [#].
Uveďte do činnosti každý detektor, otevřete dveře nebo okno, procházejte se v oblasti, kde je detektor
pohybu. Je-li zóna otevřena, objeví se tato zpráva:
Vloz kod pro
ZAP systemu
Tlačítky [<] nebo [>], si můžete prohlédnout otevřené zóny.
Vloz kod pro
ZAP systemu
Uveďte senzor do klidového stavu, zavřete dveře, okno nebo se přestaňte
pohybovat a LCD displej se vrátí do základního stavu.
5.
6.
7.
8.
Zmáčkněte tlačítko
. Siréna začne přerušovaně znít. Vložte přístupový kód, alarm se umlčí.
Jestliže je zóna "FIRE" uvedena do činnosti, bude poplachový signál přerušovaný. Nepoužívejte otevřený
oheň nebo hořlavé materiály k testování kouřového detektoru. Spojte se s vaším montérem a
informujte se o bezpečné metodě testování kouřového detektoru.
Jestliže systém nebude řádně plnit své funkce, zavolejte si servisního technika.
O ukončení testování informujte monitorovací stanici.
Poznámka: Ne všechny funkce lze použít, jestliže nebudou při instalaci aktivované. Informujte se jaké služby
jsou na vašem systému funkční.
Klávesnicové zóny
Na klávesnici jsou 3 tlačítka označena písmeny
- požár,
- nouze,
- tíseň.
Tyto tlačítka jsou funkční, pouze když jsou naprogramovány instalačním technikem. Ten by měl určit, která z
těchto tlačítek jsou aktivní tím, že k nim umístí barevné nálepky.
- POŽÁR
Stiskem těchto tlačítek na 2 sekundy se spustí požární alarm (siréna zní přerušovaně a provede se přenos na
monitorovací stanici.
- NOUZE
Stiskem těchto tlačítek na 2 sekundy se přenese zpráva na monitorovací stanici. Krátké série pípnutí klávesnice
oznamují, že přenos byl úspěšný a monitorovací stanice signál přijala.
- TÍSEŇ
Stiskem těchto tlačítek na 2 sekundy se přenese zpráva na monitorovací stanici.
Technik může naprogramovat toto tlačítko tak, aby byl aktivován hlasitý alarm, nebo aby přenos proběhl zcela
bez signalizace.
11
Rychlá aktivace
Když je funkce "Rychlá aktivace" zapnuta, systém může být jednoduše aktivován postupným stisknutím tlačítek
[*][0] místo vložení čtyřmístného přístupového kódu.
Dveřní zvonkohra
"Dveřní zvonkohra" se na klávesnici spustí pokaždé, když se sledované dveře nebo okno otevřou nebo zavřou.
Zóny, které mají aktivovat "Dveřní zvonkohru", musí být naprogramovány instalačním technikem. Dveřní
zvonkohra se spustí pouze v tom případě, když je ústředna v deaktivovaném stavu. Jestliže byly zóny
naprogramovány tak, aby aktivovaly "Dveřní zvonkohru", můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout.
Začněte s ústřednou v deaktivovaném stavu, stiskněte tlačítko [*], tlačítkem [<] nebo [>] nalistujte "dveřní
zvonkohra".
Stiskem (*)
Zvonkohra
Stiskněte tlačítko [*] nebo [4], abyste funkci aktivovali nebo deaktivovali.
Při aktivaci dveřní zvonkohry klávesnice zapípá 3x, při deaktivaci zapípá pouze 1x dlouze.
Vystoupíte stiskem tlačítka [#].
Testování sirény
"TEST SIRÉNY" se skládá z 2 sekundového testu klávesnicového bzučáku a sirény. Začněte s ústřednou v
deaktivovaném stavu, stiskněte tlačítko [*], tlačítky [<] nebo [>] a nalistujte "Uživatelské funkce". Stiskněte
tlačítko [*], vložte přístupový kód a tlačítkem [<] nebo [>] nalistujte následující zprávu:
Proved volbu
Test systemu
Stiskněte tlačítko [*] nebo [4] a test sirény se provede. Na displeji se zobrazí následující zpráva :
Test systemu
Prave probiha
Vystoupíte stiskem tlačítka [#].
12
Funkční klávesy
Na každé klávesnici je 5 funkčních kláves, které umožňují snadno aktivovat klávesy nejběžněji používaných
operací. Klávesy budou aktivovány, stisknete-li je po dobu 2 sekund. Na informace týkající se funkce těchto
kláves, se zeptejte Vašeho instalačního technika.
Programování přístupových kódů
Hlavní kód (MASTER KÓD)
Instalační technik může naprogramovat systém tak, že Master kód může být změněn uživatelem. Jestliže je tato
změna povolena, použijte k jejímu provedení následující instrukce.
Začněte v deaktivovaném stavu a stiskněte tlačítko [*]. Zobrazí se vám menu funkcí. Stiskněte [<] nebo [>] a
nalistujte programování kódů.
Stiskem (*)
Pristupove kody
Stiskněte [5] nebo [*]. Displej bude ukazovat:
Vlozte Master
hlavni kod
Vložte Master kód. Displej bude ukazovat:
(*) Zmena
Kody
<>
01
Použijte klávesy (<>) pro posun na kód 40 (Master kód)
(*) Zmena
Kody
<>
40P
Stiskněte [*]
Vloz novy kod
1234
Stiskem (*)
Kody
Vložte nový Master kód. Tento kód musí být čtyřmístný a musí obsahovat pouze
číslice od "0" do "9". Po vložení nového kódu, klávesnice 3x zapípá a displej
zobrazí:
<>
Pro odchod z programování kódů stiskněte tlačítko [#].
Nezapomeňte si poznamenat nový Master kód na stránce "Informační tabulka" v této příručce.
Další přístupové kódy
Lze naprogramovat až 32 dalších přístupových kódů.
Můžete doplnit, změnit nebo vymazat kterýkoliv přístupový kód. Stisknutím [*]. Klávesou [<] nebo [>] vyberte:
Stiskem (*)
Pristupove kody
Stiskněte [5] nebo [*]. Displej bude ukazovat:
Vlozte Master
hlavni kod
Vložte Master kód. Displej bude ukazovat:
Stiskem (*)
Kody
Vlozte novy kod
AAAA
<>
01
Použijte tlačítko [<] nebo [>], a nalistujte číslo přístupového kódu, se kterým
chcete pracovat.
Jakmile jste si zvolili kód, který si přejete změnit, stiskněte klávesu [*]
13
Při programování kódů používejte pouze číslice od "0" až do "9"
Doplnit: Vložte čtyřmístný kód
Změnit: Vložte čtyřmístný kód
Vymazat: Vložte "[*]"
Poznámka: Když uložíte čtyřmístný kód nebo [*], tak klávesnice 3x zapípá. Jestliže jsou kódy
naprogramovány, displej bude ukazovat:
Stiskem (*)
Kody
<>
01P
"P" znamená že příslušný kód je naprogramovaný. Jestliže zde "P" není, pak tento kód není použit.
Ukončení programování přístupových kódů provedete stisknutím tlačítka [#].
Činnost při požárním poplachu
Poplach
Při požárním poplachu vydává siréna přerušovaný tón. Přenos na monitorovací stanici je zpožděn o 30 sekund.
Když není požární poplach potvrzen (umlčen) v průběhu této doby, odešle komunikátor příslušnou zprávu na
monitorovací stanici.
Umlčení
Umlčení sirény se provede stiskem klávesy [#]. Jestli-že je poplach umlčen, ale požární detektory nejsou
resetovány, obnoví se poplach po 90 sekundách.
Reset
Uvedení požárních detektorů do klidového stavu se provede podle instrukcí instalačního technika. Pomocí kláves
(<>) vyberte:
Displej bude ukazovat:
Stiskem (*)
<>
Ovladani vsytupu
Stiskněte (*) Pomocí kláves [< >] vyberte:
Stiskem (*)
Reset senzoru
<>
Stiskněte klávesu [*].
Ústředna se pokusí resetovat kouřový detektor. V případě, že je detektor bez kouře, systém se vrátí do stavu
klidu.
Poznámka: Když si myslíte, že komunikátor odeslal signál poplachu bez příčiny, oznamte to monitorovací
stanici, abyste zamezili zbytečným opatřením.
Když je jasně patrný vznik požáru, řiďte se okamžitě evakuačním plánem. Jestliže vznikne poplach v
noci, ihned opusťte objekt.
14
Údržba
Při normálním používání systém vyžaduje minimální údržbu. Řiďte se následujícími pravidly.
1.
2.
3.
Neumývejte klávesnici příliš mokrou textilií. Stačí setřít prach lehce navlhčeným hadříkem.
Stav baterie a obvodu sirény je trvale testován. Výměnu baterie doporučujeme nejpozději za 3 roky.
Ostatní zařízení systému, jako jsou kouřové detektory, pohybové detektory, detektory tříštění skla, testujte
a udržujte podle doporučení výrobce.
Záruční podmínky:
Výrobce zaručuje, že během dvanácti měsíců ode dne prodeje bude výrobek pracovat bez poruch
způsobených materiálem nebo výrobou, bude-li používán standardním způsobem. Vyskytne-li se porucha,
výrobce opraví, případně vymění vadné zařízení, pokud bude vráceno do výrobního podniku. Tato záruka se
týká pouze závad dílů a výroby, nikoliv závad způsobených přepravou a zacházením, nebo příčinami
neovlivnitelnými výrobcem, jako jsou elektrické výboje, vysoké napájecí napětí, mechanické poškození,
poškození vodou, nebo špatným zacházením, případně nesprávnou aplikací zařízení.
Výrobce není v žádném případě odpovědný za případné přímé, nepřímé či následné poškození, ztrátu
očekávaného zisku, ztrátu času, nebo další ztráty způsobené kupujícímu v souvislosti s nákupem, instalací,
provozem, nebo poruchou výrobku.
Upozornění:
Výrobce doporučuje pravidelně celý systém testovat. Navzdory tomu nelze vyloučit selhání vlivem elektrické
poruchy a pokusu o úmyslné zneškodnění.
Bližší podmínky jsou stanoveny v záručním listu oficiálního prodejce v České republice.
15

Podobné dokumenty