Symboly - Muzikus.cz

Komentáře

Transkript

Symboly - Muzikus.cz
Sym boly
KYTA RA
B
B
K LÅV E S Y
I
C
ï
D E C H Y
Z
A S A
P
ë
V
Gary Moore
N O TA C E
KA P E LY
24
Dneska jde o odli¿nÿ p‡ístup. Rychlost
nevychází z energie, ale jenom z techniky
a akademií. Lidé jsou metodiçtí, dávají
do toho, co dêlají, hodnê práce, ale
Denn is Cham bers
19
Profil souçasného ¿piçkového jazzového
hráçe p‡ipravil Vladimír Pecha
nevyjde z nich nic. Takæe si myslím, æe to
vzali za ¿patnÿ konec - záleæí jim nejvíc
na arrangementu, správné produkci a na
T
E
S
T
I
N
F
O
jistotê, æe kaædá nota je strojovê
perfektní - ale není v tom æádná du¿e.
Tolik slova Garyho Moora, kterÿ se
podruhé a naposled objevuje
v kytarovÿch velikánech Vítêzslava
¢tefla
Gi bson Atkins
28
Gi bson Gospel
30
Akustická kytara v testu Pavla Skály
P O Ç ï T A Ç
R E C E N Z E
Elektro-akustická kytara testovaná
opêt Pavlem Skálou
Kytarová i mprovizace
Dal¿í díl ¿koly Petra Zemana
S T U D I O
56
Yamaha RY−20
P R O F I L
Die Rhytmusmaschine testiert
Herr Forró
Dru mSHOP
EFX 2
4
N O VO TY
Y L L A S
50
36
Vladimír ¢vanda otestoval multiefekt
firmy Viscount
m u z i k u s
3 / 9 5
54
V dal¿ím díle praktického p‡ehledu se
objeví soupravy Pearl WX− 22D− 6,
Yamaha Power V Special, Remo Legero
LG 1 51 1 X a luxusní Premier Signia
M uzi kus
Lynyrd Skynyrd
40
Clavi nova P 300
Daniel Forró testoval dal¿í produkt
32
firmy Yamaha
Teorie a praxe klávesovÿch
nástrojû
68
44. díl seriálu Daniela Forró
K tomuto názvu do¿li zpupní mladíci
klackovitÿm protahováním jména svého
uçitele têlocviku Leonarda Skinnera,
kterÿ je jako správnÿ têlocvikᇠ¿lachovitého têla a vojenského zást‡ihu
k smrti nenávidêl za jejich nezájem
o nauku têla a za jejich dlouhé vlasy,
a dával jim to p‡i svÿch hodinách
po‡ádnê pocítit.
Profil patrnê nejslavnêj¿í jiæanské
kapely - K. K. Weiss
Barel Rock
¢u m svistu
Throwing M uses
Slade
Pearl Jam
Johnny Winter
52
53
¢ éf re d a kto r
Dan i e l An d e l
Z á st u p c e ¿ éf re d a kto ra
Pa u l S c h e n ze r
Re d a kç n í ra d a
L u b o ¿ H n át − b i c í
V l a d i m ír ¢ va n d a − kyt a ry
D a n i e l Fo r ró − k l áve sy, s of t
D o p i s ovate l é
L u b o ¿ A n d r¿t
Voj t ê c h E c ke rt
Pav l a Fo rst ová
J i ‡ í C h a ry p a r
M i k i J e l ín e k
M oj m ír M o h a p l
V l a d i m ír Pe c h a
Ad a m R o m á n e k
R i c h a rd S c h e u f l e r
Pave l S ká l a
V ít êz s l av ¢t ef l
K . K . We i s s
Pet r Z e m a n
G ra f i c ká ú p rava
Pa u l S c h e n ze r
Foto g ra f i e
Pet r To l a r, I va n P ro ko p
Saz ba
M i l a n Svat o ¿
M a rt i n V ít , R a d i m Ko l á ‡
S e kret á ‡ka re d a kc e
Pav l ín a J e rs á ková
Novoty
Co nového ve svêtê nástrojû
I nformaçn í servis
6
71
Slovin¿tí Laibach mnê vædycky p‡ipadali
jako hejno supû, hodujících na hudebních
mr¿inách. Jejich poslední obêtí se stala
jedna z nejstra¿nêj¿ích písní, co kdy byla
napsána, a sice In The Army Now od
Status Quo
Miki Jelínek vám v textu p‡edstaví
76
Jazzová ¿kol ka
74
Doçasnê poslední díl seriálu Vojtêcha
Eckerta, tentokrát, aç v oddílu notace,
bez not
velmi zajímavÿ hudební software domácí produkce pro poçítaçe typu Atari
M I D I komun i kace s I BM PC 63
Jan Markoviç
Teorie a praxe samplerû
Kl in i ka Dr. M I D I
àábelskÿ doktor opêt v akci
Tom Waits
profil
Eric Carr i n memoriam
profil nêkdej¿ího bubeníka Kiss
Stevie Ray Vaug han
kytarovÿ velikán
kytara Epiphone S 3 1 0
multiefekt Ibanez PT 5
Odpovêdna al ias Yl las
64
Daniel Forró p‡iná¿í v tomto díle téæ
testy:
Dal¿í otázky a dal¿í odpovêdi
16
nêkolik praktickÿch grafû
I nzerce
Soukromá burza muzikantû
Largo
58
klávesy Yamaha MU 8 0
zesilovaç Engl Sovereign
çinely Paiste 302 a 502
a dal¿í
m u z i k u s
3 / 9 5
64
P l a c e n á i n ze rc e
I va N ová ková
D i st r i b u c e a p ‡e d p l a t n é
J o s ef Va l e n t a
Ro z ¿ i ‡uj e
P N S , KA PA , H I T B OX , p ro d ej n y
h u d e b n íc h n á st roj û .
P ‡e d p l at n é , o bj e d n áv ky
a i n ze rc i vy ‡ i z u j e re d a kc e .
Ad re s a re d a kc e
M u z i k u s , P ‡ íst av n í 1 8
1 7 0 0 0 P ra h a 7
t e l : (0 2 ) 8 0 8 7 8 0
f ax : (0 2 ) 8 7 6 1 3 0
ç ís l o 3 , V. ro ç n í k
O b c h o d n í d i st r i b u c e
p ro M o rav u
H I T B OX 4 8 6 , 6 6 0 8 6 B r n o
t e l /fax : (0 5) 74 5 8 6 1
O b c h o d n í d i st r i b u c e
p ro S l ove n s ko
I F M M e l o d i a , L az a ret s ká 4
8 1 1 0 8 B rat i s l ava
t e l : (0 7 ) 3 6 4 9 6 4
fax : (0 7) 3 6 8 8 1 6
Tisk
VA M B ¢t ê c h ov i c e
R e g i st ra c e M K Ç R 5 74 2
i n d ex : 4 7 8 9 9 TS : 6 C
I SS N 1 2 1 0 − 1 443
N evyæ á d a n é m at e r i á l y
a r u ko p i sy n ev ra c ím e .
Z a o b s a h ovo u st rá n k u ç l á n k û
r u ç í a u t o r.
Po d ává n í n ov i n ovÿc h z á s i l e k
p ovo l e n o ” e d i t e l stv ím
p o ¿t ov n í p ‡e p ravy P ra h a ç . j .
8 7 3/9 3 z d n e 1 7. 3 . 1 9 9 3
Po d áva n i e n ov i n ovÿc h z á s i e l o k
p ovo l e n é R i a d i t e l st vo m
p o ¿t ovej p re p ravy B rat i s l ava
ç . j . 5 0 7 − R P P/9 5 zo d ñ a
24 . 2 . 1 995
5

Podobné dokumenty

bruce spri n gstee n 2 0

bruce spri n gstee n 2 0 L u b o ¿ H n át − b i c í V l a d i m ír ¢ va n d a − kyt a ry D a n i e l Fo r ró − k l áve sy, s of t D o p i s ovate l é L u b o ¿ A n d r¿t Voj t ê c h E c ke rt Pav l a Fo rst ová J i ‡ í C h...

Více

frankfurt 1 6 24 52

frankfurt 1 6 24 52 V ít êz s l av ¢t ef l K . K . We i s s Pet r Z e m a n G ra f i c ká ú p rava Pa u l S c h e n ze r Foto g ra f i e Pet r To l a r, I va n P ro ko p Saz ba M i l a n Svat o ¿ M a rt i n V ít , R a...

Více

john paul jones 44

john paul jones 44 S e kret á ‡ka re d a kc e Pav l ín a J e rs á ková P l a c e n á i n ze rc e I va N ová ková D i st r i b u c e a p ‡e d p l a t n é J o s ef Va l e n t a Ro z ¿ i ‡uj e P N S , KA PA , H I T B OX...

Více

Pokyny pro obsluhu

Pokyny pro obsluhu správné poloze çi nikoli (1-B).  Voliç RINGER (VYZVÁNÊNÍ) je v poloze OFF (VYPNUTO). Nastavte jej do polohy HIGH (VYSOKÁ) nebo LOW (NÍZKÁ) (1-B).  Pâesvêdçte se, že sluchátko je mimo vidlici.  N...

Více

Ukázka ve formátu pdf

Ukázka ve formátu pdf Jsou knihy, u kterých by recenzent rád prodlel; jsou krásné a temné, chtěl by je tedy osvětlit sám sobě, a jak se říká, zapsat si o nich. Odloží je na lepší a vhodnější chvíli; a po měsících je naj...

Více

Evropské poháry 1956/57–2004/05

Evropské poháry 1956/57–2004/05 (Tehelné pole), 45 000 divákÛ, rozhodãí Mayer (AUT) branky: 23. a 68. PaÏick˘, 30. z pen. J. Kováã, 40. A. Moravãík sestava: Schrojf – BeÀa, Viãan, Jankoviã – J. Kováã, Venglo‰ – V. Hlavat˘, A. Mor...

Více