nebezpečných látek a předmětů} nařízení Ěvropského parlamentu a

Komentáře

Transkript

nebezpečných látek a předmětů} nařízení Ěvropského parlamentu a
ffi
x
l
ř{
lsTřR§Tví} Z§ RAV§T§.] čTVl
l
čř5KÉe§pu&LřKy
V Praze dne 15. 10" 2014
č.3.: nltznn 52336/201 4lovz
Ministerstvozdravotnictvíjakosprávní úřad příslušný podle § 25odsi. 1 pism. e)zákona č.350/2011
Sb,, ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízeníEvropskóho parlamentu
a Rady (ÉS)č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lídskézdraví tnŤormuje veřejnost o riziku látky di
(2-ethylhexylftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:
EXCLA|MED T'OY (plastový pískacížralok)
značenídledo|epené etikety: SVIZATKA, |TEM NO: TN40535,
EAN; 841 8868405356 (kód neexistuje)
Výrobce: neuveden / Čína
§ovozce : TN-DARKY,CZ (firma neexistuje)
D_istríbutor dle předložené faktury: KODELA s,r,o,, Olšanská 55i5, 130 00 Praha-Žižkov,
lC: 24290769
Prodejce; Xuan HaiTran, Náměstí 158, 538 31 Chrast, lČ: 62684370
(prodejna: Rodinka, Velká Hradební 48412,400 01 Ústí nad Labem - centrum)
Riaiko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DřHP) v hraěce spoěívá v tom, že při hře mohou
estery kysefiny ftalové přicházet do kontakiu s ústy a kůžídítěte, mohou přecházet do slin,
ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány.
DEHP působína repiodukčni orgány. §hora uvedený výrobek obsahuje §řHP v nrnožství
3,25a/o hm" To nespiňuje limit 0,1 % hmot., stanovený včiánku 67 odst. 1 vespojení
s bodem 51 přílohy XVll (On"rezení výroby, uváděnť na trh a použiváníněkterých
nebezpečných látek a předmětů} nařízeníĚvropského parlamentu a Rady (E§)
č.,t 907/2006 {REAcí-l),
Popis výrobku: Plastové modrý pískacížralok s bílým břichem o délky cca 28 cm, zabalený
v bí]éPVC sít'ce uzavřenó barevným karton§m § motivy zvířat. Na obalu je originální
angtický název výrobku, země původu, varování před nebezpečírn udušení kvůli obsahu
malých části a s tím souvisejícíurčenívýrcbku pro děti nad P roky (vyjádřeno také
piktogramem), značka shody CE, pikiogram Zelenóho bodu a symboí recyklace. Na kartonu
je nalepená bílá papírová etiketa s,,českým" názvem výrobku (SVIZATKA), kódem u/robku
s neexistujícím EAN kódem, značkou shody C§, upozorněním na obsah malých částic a
s tím souvisejicí nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem),
českými a slovenskými pokyny k použití, zemí původu a symbolem nabádajícínr k šetrnému
Na etiketě se také nachází webová
vztahu k životnímuprostředí (piktogram
'basketbalisty").
,
Vyvěšeno na úřední desku dne:
§věšeno z úřední desky dne: kAr t L
§lr\:l;'i'
^:}:;ř'',.
":ili'l.
'],*rř',
,;
/"
i
l
-'.-
í'
':
"
ť:
hfl
UDr. Vladimír Valenta, Ph,D.
htavní hygienik ČR
ČR - Ministerstvo zdravotnictrri - odbor Ochrany v§řejného zdísvi
Palackého nárněstí 4, 128 01 Praha 2, tel,: f420 224911 1l'1. e-mail: [email protected], www,nz.cr.cz
Vyřizuje: lng, Miroslav Kapoun, tel,: +420 224 9?2 §20, íax: +420 224 97? 105,
e_maiI:miros|avkapoL,[email protected]

Podobné dokumenty

€*.Wé ,

€*.Wé , Riziko obsahu di_(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočíváv tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůžídítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a ...

Více