Výběr kandidátů na finanční pozice_fin.mng_tisk

Komentáře

Transkript

Výběr kandidátů na finanční pozice_fin.mng_tisk
Výběr kandidátů na finanční
pozice
(dotazníkové šetření)
Česká asociace pro finanční řízení
Vytvořil:
Distribuce dokumentu:
elektronicky na členy asociace a vybrané
manažery
Datum:
7. 12. 2012 – 31. 1. 2013
1
Česká asociace pro finanční řízení,
Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581, www.cafin.cz, [email protected]
Více jak polovina zaměstnavatelů považuje za obtížné najít kvalifikovaného
zaměstnance na finanční pozice, uvádí průzkum asociace CAFIN
V první polovině roku 2013 provedla asociace CAFIN dotazníkové šetření zaměřené na
postup při výběru kandidátů na finanční pozice. Uvedený průzkum byl orientován na dvě
cílové skupiny respondentů. V první fázi jsme oslovili zástupce finančních manažerů a to jak
přímo členy České asociace pro finanční řízení, tak i další vybrané finanční manažery. Celkem
83 účastníků odpovědělo na otázky týkající se zkušeností s výběrem pracovníků a také
zvolených nástrojů pro rozpoznání vhodného uchazeče. Přestože většina zaměstnavatelů má
problém s výběrem kvalifikovaného zaměstnance, moderní prostředky pro rozpoznání
vhodných kandidátů téměř nevyužívají. Drží se raději tradičních postupů a vycházejí
z předvýběru svého personalisty. Sociální sítě, které si rychle oblíbily české společnosti jako
účinný způsob propagace, nejsou podle průzkumu využívány pro výběr vhodných zájemců na
danou pracovní pozici. Dílčí výsledky průzkumu tak ukazují poněkud konzervativní přístup
finančních manažerů, kteří dávají přednost obvyklým metodám. Vyhodnocení jejich
odpovědí naleznete níže pod zpracovanými grafy. Stejné ankety se účastnili i pracovníci
personálních útvarů. Nakolik se jejich pohled lišil, můžete posoudit v druhé části výzkumu,
jehož výsledky vám přineseme v brzkých dnech.
HLAVNÍ ZÁVĚRY PRŮZKUMU OBSAZOVÁNÍ FINANČNÍCH POZIC
Téměř 80 % zaměstnavatelů obsadilo v posledním roce 1 až 2 finanční pozice.
Pro většinu z nich byly rozhodující především profesní kvality každého zájemce,
přičemž vybírali minimálně z 6 kandidátů.
Spolupráce s personalistou je pro finanční manažery klíčová.
Pozice personalisty hraje při výběru zaměstnanců důležitou roli. Téměř 80 % respondentů se
při obsazování finančních pozic radí s pracovníkem personálního útvaru. Ti mají v polovině
případů na starosti předvýběr kandidátů, případně posouzení a otestování jejich osobnosti.
Externí pomoc by v této činnosti využilo necelých 30 %.
Vyhrávají tradiční postupy.
Pracovní portály a osobní doporučení jsou stále na prvním místě pro náboru nových
zaměstnanců. Během příjímacího řízení, které zpravidla trvá 5 – 7 týdnů (59 %), jsou
kandidáti posouzeni nejprve v osobním pohovoru s personalistou a po té se hodnotí jejich
profesní kvality. Společnosti mají obvykle již zavedené vlastní popisy pro obsazení finančních
pozic, proto se pouze 20 % dotazovaných přiklonilo k standardizovanému popisu. Pozitivní
zprávou je, že se již v samotném náboru daří téměř 90 % odhalit osobnost uchazeče
a zároveň posoudit jejich odborné znalosti.
2
Česká asociace pro finanční řízení,
Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581, www.cafin.cz, [email protected]
Je pro Vás obtížné najít kvalifikované zaměstnance na finanční
pozice?
1% 17%
27%
ano
většinou ano
většinou ne
55%
ne
70 % zaměstnavatelů považuje za obtížné najít kvalifikovaného zaměstnance na finanční
pozice. Necelých 30 % nemá s výběrem vhodného kandidáta problém, přičemž s jistotou
to mohl tvrdit pouze jeden z dotazovaných.
Jaké pracovní podmínky nabízí Vaše společnost ve srovnání s
konkurencí?
6%
28%
srovnatelné
66%
spíš nadprůměrné
spíš podprůměrné
Téměř 70 % respondentů považuje pracovní podmínky v jejich firmě za srovnatelné
s konkurenčními společnostmi. O polovinu méně tazatelů hodnotilo pracovní
podmínky jako nadprůměrné a naopak 6 % se přiklání k negativnímu hodnocení.
3
Česká asociace pro finanční řízení,
Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581, www.cafin.cz, [email protected]
Kolik jste za poslední rok obsazovali finančních pozic?
3%
21%
1 až 2
3 až 5
76%
6 a více
Necelých 80 % zaměstnavatelů obsadilo v posledním roce 1 nebo 2 finanční pozice.
Zhruba 20 % zaměstnavatelů obsadilo 3 až 5 finančních pozic a v necelých 3 % bylo obsazeno
6 a více míst.
Jaký je Váš obvyklý přístup pro obsazování volných pozic?
14%
28%
vybrat nejlepšího z interních a
externích kandidátů
58%
preferovat nadějné interní
kandidáty
preferovat kvalifikované
kandidáty zvenčí
Necelých 60% dotazovaných se rozhoduje především na základě profesních kvalit každého zájemce.
O polovinu méně respondentů by volilo interní kandidáty a nejméně preferovaní jsou
kandidáti
4
Česká asociace pro finanční řízení,
Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581, www.cafin.cz, [email protected]
Jaké nástroje využíváte pro nábor nových zaměstnanců na finanční
pozice?
70
Počet dotazovaných
60
34%
50
31%
40
27%
30
20
10
8%
0
vlastní inzerci na
pracovních portálech
osobní kontakty a
doporučení
služby personální
agentury
jinou vlastní cílenou
inzerci
Pro nábor nových zaměstnanců využívá necelých 35 % společností inzerci na pracovních portálech, na
osobní kontakty se spoléhá o 5 % méně zaměstnavatelů a s nepatrným rozdílem se umístila na třetím
místě možnost využití služeb personálních agentur. Vlastní cílenou inzerci volí pouhých 8 %.
5%
Považujete sociální sítě za vhodnou pomoc pro rozpoznání
vhodných kandidátů?
37%
28%
jen v některých případech
nemám zkušenost, nemohu
posoudit
30%
5
Česká asociace pro finanční řízení,
Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581, www.cafin.cz, [email protected]
V celkovém hodnocení se ukázalo, že sociální sítě nepatří mezi rozšířené nástroje pro rozpoznání
vhodných kandidátů. Průzkum prokázal, že pouze 5 % firem využívá sociální sítě jako pomocníka při
výběru vhodných kandidátů.
Jaký počet kvalitních kandidátů je pro Vás dostatečný pro výběr?
14%
19%
více než 6
67%
4 až 5
2 až 3
Nadpoloviční většina dotazovaných při výběrovém řízení vybírá mezi 6 a více kandidáty.
Druhou možnost, 4-5 , považuje za adekvátní téměř 20 % a s výběrem mezi 2 až 3 kandidáty by
se spokojilo 14 % dotazovaných
Kolik jste připraveni investovat do nalezení pravého kandidáta s praxí?
20%
46%
34%
částku od ½ do 1½ jeho
měsíčního platu
částku nad 1½ jeho
měsíčního platu
částku do cca ½ jeho
měsíčního platu
6
Česká asociace pro finanční řízení,
Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581, www.cafin.cz, [email protected]
Z výzkumu vyplývá, že většina zaměstnavatelů je ochotna investovat více jak 1/2 měsíčního platu pro
nalezení pravého kandidáta. Částku nad 1 1/2 by investovalo o 10 % méně dotazovaných a z
celkového počtu tazatelů by 20 % investovalo max. 1/2 měsíčního platu daného zaměstnance.
Jak dlouho podle Vašich zkušeností trvá přijímací proces na obsazení
finanční pozice ?
18%
5-7 týdnů
23%
59%
do 4 týdnů
více než 8 týdnů
Podle výsledků z dotazníkového šetření probíhá u 60 % společností výběrové řízení zhruba 5 až 7
týdnů. Přijímací proces do 4 týdnů volí téměř o polovinu méně firem a nejméně uplatňovanou
možností je délka výběrového řízení od 8 týdnů a více.
7
Česká asociace pro finanční řízení,
Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581, www.cafin.cz, [email protected]
Spolupracujete při obsazování finanční pozice s Vaším personalistou?
11%
14%
75%
ano vždy
někdy
ne prověřím sám
Při výběru kandidáta na finanční pozice spolupracuje téměř 80 % zaměstnavatelů s personalistou.
V případě, že spolupracujete s Vaším personalistou, které činnosti
Vám zajišťuje?
70
Počet dotazovaných
60
47%
50
40
36%
30
17%
20
10
0
předvýběr kandidátů s posouzení / otestování vyjednání pracovních
podmínek s
prověřením referencí, osobnosti uchazeče
posouzení
uchazečem
Zhruba v 50 % případů zajišťuje personalista předvýběr kandidátů a o 10 % méně společností nechává
na personalistovi posouzení a otestování uchazeče. Vyjednání pracovních podmínek má na starosti
většinou vedení, pouze 20 % dotazovaných by využilo pomoc personalisty.
8
Česká asociace pro finanční řízení,
Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581, www.cafin.cz, [email protected]
Využili byste pro obsazení finančních pozic jejich standardizovaný
popis?
17%
24%
59%
Ne máme vlastní popisy
ano
Ne
Většina zaměstnavatelů by nevyužila standardizovaný popis pro obsazení finančních pozic.
Téměř 60 % uvedlo jako důvod vlastní popisy, naopak přes 20 % dotazovaných hodnotilo
možnost standardizovaného popisu kladně.
Daří se Vám v průběhu náboru předvybrat k osobnímu představení ty
správné kandidáty?
6%
16%
78%
spíš ano
ano
spíš ne
Ne
9
Česká asociace pro finanční řízení,
Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581, www.cafin.cz, [email protected]
Průzkum prokázal, že přibližně 90 % zaměstnavatelů vybere v průběhu náboru vhodné kandidáty
k osobnímu představení. Negativní zkušenost má pouze 6 % z dotazovaných.
Daří se Vám v průběhu náboru odhalit osobnost kandidáta?
0%
11% 6%
ano
ne
spíše ano
83%
spíše ne
Více jak 83 % dotazovaných se domnívá, že osobnost kandidáta odhalí již v průběhu náboru.
Daří se Vám v průběhu náboru posoudit odbornost kandidáta?
5% 1%
30%
64%
spíše ano
ano
spíše ne
ne
Výsledky dotazníkové šetření rovněž prokázaly, že téměř 90 % zaměstnanců zvládne v průběhu
náboru posoudit odbornost kandidáta.
10
Česká asociace pro finanční řízení,
Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581, www.cafin.cz, [email protected]
Máte přehled, co nabízí v souvislosti se srovnatelnou pozicí jiní
zaměstnavatelé?
60
Počet respondentů
50
40
60%
30
40%
20
10
0
ano
ne
Je pro Vás zajímavé nabízet praxi studentům?
60
Počet respondentů
50
60%
40
30
40%
20
10
0
ano
ne
11
Česká asociace pro finanční řízení,
Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581, www.cafin.cz, [email protected]
Je pro Vás zajímavé zapojit se do talent programů orientovaných na
nejlepší studenty?
ne
16%
ano
40%
nemohu
posoudit
44%
0
10
20
30
40
Zájem o talent program má 40% tazatelů a o 4% více tazatelů nemá zatím o projektu informace, tudíž
se nemohli vyjádřit.
Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) je nezisková organizace, která vznikla v r. 2010.
Jejím cílem je sdružovat odborníky se zájmem o finanční řízení podniků; podporovat výzkum, výuku
i vzdělání na tomto poli a aktivně spolupracovat s profesními organizacemi, finančními institucemi
a dalšími zájmovými subjekty. Více informací naleznete na http://www.cafin.cz/.
12
Česká asociace pro finanční řízení,
Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581, www.cafin.cz, [email protected]

Podobné dokumenty

CAFIN startuje svoji činnost

CAFIN startuje svoji činnost jako součást krizového managementu. Přednášející Vlastimil Pánek, jednatel společnosti Eurofin Management, shrne, jaké jsou nejčastější problémy firem v období finanční krize, jak posílit likviditu...

Více

Letní setkání členů CAFIN

Letní setkání členů CAFIN koná se 25. 8. a je přístupný nejen pro členy, ale i pro další zájemce z řad odborné veřejnosti. __________________________________________________ Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) je nez...

Více

CAFIN Day 2011

CAFIN Day 2011 účastníků měla s cenotvorbou nějaké zkušenosti, náhled do zákulisí rychloobrátkového zboží a zejména systém spolupráce s obchodními řetězci byl pro většinu překvapením. Ten, kdo z účastníků nakonec...

Více