Adam Oates je stroj na body s ohromujícím citem pro

Komentáře

Transkript

Adam Oates je stroj na body s ohromujícím citem pro
Adam
Oates
Adam Oates je stroj na body s ohromujícím citem
pro geniální nahrávku, ale to asi v‰ichni víte.
Ale uÏ jste se doslechli, Ïe si dává záleÏet na
eleganci i mimo led? Nebo, Ïe jeho idolem jsou
angliãtí fotbalisté?
Pfieãtûte si pfiíbûh osmatfiicetiletého kapitána
Washington Capitals, kter˘ stále ãeká na happy end
– protoÏe se mu je‰tû nepodafiilo vyhrát Stanley Cup.
AUTOR MAGNUS ALSELIND
14
PRO HOCKEY
PRO HOCKEY
15
ADAMoates
A
Adam Oates vstfielil první gól hned
ve svém prvním zápase v NHL za
Detroit v roce 1985 a navíc je‰tû
stihnul pfiidat asistenci.
Témûfi po ‰estnácti letech by ve
Washingtonu mohl b˘t otcem nûkter˘ch
nováãkÛ.
Pfiesto Adam Oates stále hokej miluje.
A jeho spoluhráãi si nepfiejí nic jiného neÏ
hrát s ním v jedné fiadû.
„Je skvûlé mít na ledû vedle sebe Adama
Oatese,“ fiíká zku‰en˘ obránce Calle
Johansson.
Tihle dva spolu hrají uÏ pût sezon.
„Jako obránce asi tûÏko mÛÏete mít pfied
sebou lep‰ího centra. Spoustu útoãníkÛ
v NHL se o obranu moc nestará, ale Oates se
poctivû vrací a vypomáhá,“ fiíká Johansson.
A právû proto si hlavní trenér Washingtonu
Ron Wilson myslí, Ïe jeho kapitán by si
zaslouÏil Selke Trophy.
Na tom není nic divného, kdybychom nevûdûli, Ïe Oates také patfií mezi nejproduktivnûj‰í hráãe v celé soutûÏi.
RON WILSON ¤ÍKÁ, ÎE by se Adam Oates mohl
v bodovém Ïebfiíãku posunout je‰tû v˘‰.
„Ale právû proto, Ïe se obûtuje pro obranu,
spoustu bodÛ mu uteklo. Samozfiejmû, Ïe pro
t˘m je neoceniteln˘.“
Oates si kvÛli ztracen˘m bodÛm ale nenafiíká.
UÏ jste nûkdy sly‰eli, aby nûjak˘ úspû‰n˘
ofenzivní hráã z NHL fiíkal:
„Nejvíc mû baví oslabení pût na tfii. KdyÏ
se vám podafií se ubránit, obrovsky tím zvednete morálku celého muÏstva.“
V NHL nenajdete mnoho hráãÛ, ktefií jsou
lep‰í na obou koncích kluzi‰tû neÏ Oates.
Zvlá‰tû kdyÏ si v sezonû 1992/1993 pfiipsal
do statistik 142 bodÛ.
Byl to pro nûj úchvatn˘ rok.
Zaznamenal v dresu Boston Bruins
Adam Oates nasbíral od svého debutu v roce 1985 pfies 900 asistencí. UÏ se blíÏí k desítce nejlep‰ích nahrávaãÛ
celé historie NHL.
45 gólÛ, coÏ dosud znamená osobní rekord,
jinak sbírá hlavnû asistence.
„VÏdycky jsem rad‰i pfiihrával neÏ stfiílel.
Pfiipadalo mi to správnûj‰í,“ fiíká Adam.
po rodiãích.
Oatesovi rodiãe pochází z Anglie, kde jeho
otec hrál fotbal.
Oates vysvûtluje:
„Fotbal je nesobecká hra, kde se pfiíli‰
neskóruje, ale hodnû se pfiihrává. MÛj otec
vÏdycky chtûl, abych hrál podobn˘m zpÛsobem.“
Od svého debutu za Detroit v roce 1985
nasbíral Oates pfies 900 bodÛ za pfiihrávky.
Letos na podzim dokonce pfiedstihnul do té
doby jedenáctého Briana Trottiera a zamífiil
mezi desítku nejlep‰ích nahrávaãÛ v celé historii NHL.
V lize se najde spousta hvûzdn˘ch hráãÛ,
ktefií mohou dûkovat Adamu Oatesovi za
radost z gólÛ a následnou slávu a peníze.
Mnozí z nich bez nûj zase zapadli do zapomnûní.
ProtoÏe tohle je pfiíbûh o nejlep‰ím pfiíteli
stfielcÛ.
PODLE NùJ ZA TO MOHOU GENY
Oates není sobeck˘ hráã.
Radûji pfiihraje na gól,
neÏ ho sám vstfielí.
16
PRO HOCKEY
V Bostonu to byl Cam Neely, kter˘
z Oatesovi nesobecké hry profitoval.
Pfied ním to byl Brett Hull v St. Louis. Staãí
si vzpomenout na Hullov˘ch 86 gólÛ ze sezony 1990/1991. Je pravda, Ïe Hull patfiil k nejlep‰ím hráãÛm v lize, ale stejnû tak bychom
nemûli zapomenout na Oatesov˘ch 90 asistencí, kter˘ch v té sezonû dosáhl…
Brett Hull nikdy nezapomnûl podûkovat.
„Tolik jsme si toho spolu uÏili! Byl to pro
mû pravdûpodobnû nejhezãí rok hokejové
kariéry. Bydleli jsme s Brettem blízko sebe,
na zájezdech spali v jednom pokoji, hráli
spolu a na ledû nám v‰echno vycházelo.“
VÏdycky jsem
radûji pfiihrával, neÏ stfiílel.
Pfiipadalo mi to
správnûj‰í.“ ADAM OATES
ADAMoates
Jako lídr Washington Capitals chce osmatfiicetilet˘ Oates hrát minimálnû do ãtyfiiceti.
Obchod z roku 1992, kdy St. Louis poslalo
Oatese do Bostonu za Craiga Janneyho
a Stephana Quintala, patfií k tûm nejménû
úspû‰n˘m v historii NHL – samozfiejmû, Ïe
z pohledu St. Louis. Pro Boston znamenal
Adam Oates obrovsk˘ úspûch. Hned v první
kompletní sezonû nahrál na 97 gólÛ!
PO PùTI LETECH, kdy pro Bruins nastfiádal
499 bodÛ, si vedení Bostonu myslelo, Ïe
pûtatfiicetilet˘ Oates je uÏ za zenitem.
Nebo je zlákali nadûjnû vyhlíÏející mladíci
Anson Carter a Jason Allison, které jim za
v˘mûnu nabídli. AÈ to bylo cokoliv, geniální
nahrávaã se musel stûhovat do Washingtonu,
PRO HOCKEY
17
ADAMoates
KdyÏ dojde
na dÛleÏitá
utkání, nebo
play off, vydá ze
sebe maximum.“
CALLE JOHANSSON
Oates stihl pfied nástupem do NHL je‰tû vystudovat.
Oates jde sv˘m spoluhráãÛm vzorem i v oblékání. Myslí si, Ïe je lep‰í jít pfiíkladem neÏ na nûkoho kfiiãet a nadávat.
kde dosáhl v produktivitû témûfi bodu na
zápas.
„Je pravdûpodobnû nejlep‰ím nahrávaãem,
se kter˘m jsem v NHL nastupoval,“ fiíká Calle
Johansson.
Je snadné mu uvûfiit.
sv˘m spoluhráãÛm neocenitelné sluÏby. Jako kapitán muÏstva nikdy nekfiiãí ani nenadává, místo toho
se snaÏí jít pfiíkladem.
Pro Washington Capitals to napfiíklad znamená, Ïe patfií k nejlépe oblékan˘m t˘mÛm
v lize, protoÏe jejich kapitán si extrémnû
potrpí na poslední módní modely. Oates urãitû není jeden z tûch, ktefií se rychle osprchu-
I MIMO LED PROKAZUJE ADAM OATES
jí, nûco na sebe natáhnou a rychle utíkají
pryã ze ‰atny.
Obleãení musí b˘t upravené a skvûle padnout.
„Oates, kdyÏ jde nakupovat, nikdy nehledí
na cenu. VÏdy bere jen to nejlep‰í,“ fiíká Calle
Johansson s úsmûvem.
Hvûzda NHL s ãíslem 77 na zádech si samozfiejmû po ‰estnácti sezonách v lize stráven˘ch mezi elitou mÛÏe bez rozpakÛ dovolit
oblek od Armaniho. Tuto sezonu pobírá plat
3,14 milionÛ dolarÛ, kdyÏ nepoãítáme bonusy. A zaslouÏí si kaÏd˘ cent.
I KDYBY HO ZASTAVILO ZRANùNÍ a Oates by nemohl v hokeji pokraãovat, necítil by se ztrace-
n˘. Je‰tû pfied prvním zápasem v NHL totiÏ
stihl úspû‰nû zakonãit tfiíletá studia na univerzitû.
„Ty roky pro mû byly opravdu dÛleÏité,
protoÏe jsem jako ãlovûk dospûl.“
ZároveÀ si stihl dodûlat titul v ekonomii.
Ale zamûstnání mimo lední hokej si na nûj
je‰tû budou muset chvíli poãkat. Kapitán
Capitals na odchod do hokejového dÛchodu
zdaleka nepom˘‰lí. Pofiád mu je‰tû chybí
prsten pro vítûze Stanley Cupu.
„KaÏd˘ by ho chtûl jednou vyhrát a ani já
nejsem v˘jimka.“
mohl uspût s Detroitem,
kdyby tehdy nenarazili na fantastick˘
Edmonton.
„Dvakrát za sebou jsme hráli semifinále
proti Edmontonu. Ty zápasy povaÏuji za
vrchol své kariéry.“
Navzdory 131 zápasÛm, ke kter˘m v play
off nastoupil a 141 bodÛm, které tam nasbíral, nikdy nedo‰el aÏ nakonec.
Adam Oates se jen tak nevzdává, ale na
odchod z vrcholného hokeje pom˘‰lel uÏ na
zaãátku minulé sezony. Aãkoliv je‰tû neztra-
UÎ NA ZAâÁTKU KARIÉRY
ADAMoates
til rychlost a stal se nejproduktivnûj‰ím hráãem Washington Capitals.
Pofiád mu to nestaãilo.
¤ekl, Ïe se stydûl, protoÏe mûl na zaãátku
sezony ‰patnou fyziãku.
A proto tento osmatfiicetilet˘ harcovník
cviãil pfies léto víc neÏ kdykoliv pfiedtím.
Najal si osobního trenéra a strávil víc ãasu na
ledû.
„KdyÏ nastoupil do tréninkového kempu,
vypadal nejlépe, co ho ve Washingtonu
znám,“ fiíká pochvalnû trenér Capitals Ron
Wilson.
kdyby Adam
Oates pokraãoval ve Washingtonu i po ãtyfiicítce. Ale jen tehdy pokud by si dokázal udrÏet respekt sv˘ch spoluhráãÛ.
„UÏ se nestarám o body a statistiky, ale
kdyÏ se zeptáte m˘ch spoluhráãÛ jak
z Washingtonu tak z pfiedcházejících t˘mÛ,
jestli jsem byl spolehliv˘ v obranû a oni pfiisvûdãí, bude to pro mû ta nejvût‰í pocta.“
Adam Oates pfiedstavuje opravdového lídra
Washington Capitals.
„Je dost py‰n˘ na svou kondici,“ fiíká Calle
Johansson. „Ale pfiesto vûfií, Ïe si ho budou
pamatovat hlavnû jako kapitána.“
NEMùLI BYSTE B¯T P¤EKVAPENÍ,
fakta
AÏ nastanou nejdÛleÏitûj‰í zápasy a na
fiadu pfiijde play off, vydá ze sebe maximum.
A ADAM OATES ZASE POVEDE SVÒJ T¯M, pÛjde ostatním pfiíkladem. Pamatuje si své vlastní vzory
je‰tû ze zaãátku kariéry.
„Nikdy jsem nehrál pod kapitánem, kter˘
by kfiiãel. Kluci jako Scott Stevens, Ray
Bourque nebo Steve Yzerman se místo toho
snaÏili v‰em ukázat jako vzor.“
A to je pfiesnû to samé, co si o Adamu
Oatesovi myslí ve Washingtonu.
MoÏná, Ïe neopustí hokej ani kdyÏ v nûm
skonãí jako hráã.
Na webové stránce hráãské asociace
NHLPA o sobû fiíká:
„Rád bych zÛstal v managementu
t˘mu a je jedno, jestli by to bylo ve
funkci trenéra, asistenta generálního
manaÏera nebo generálního manaÏera samotného.“
A dodává:
„Tedy, jestli by o mû byl zájem.“
Poãítejte s tím. Dodnes nebyl
s Adamem Oatesem Ïádn˘ t˘m
nespokojen˘. Trenér Ron Wilson si
myslí, Ïe jeho kapitán zkrátka nemÛÏe b˘t neúspû‰n˘ v Ïádné ãinnosti,
která souvisí s hokejem.
¤íká k tomu:
„Adam uÏ teì pfiedstavuje na ledû
mou vÛli.“
Jméno: Adam Oates
Narozen: 27.8.1962 ve Westonu, Kanada
V˘‰ka: 178 cm
Váha: 82 kg
T˘my NHL: Detroit (1985-89), St. Louis (1989-91), Boston (1991-1997),
Washington (1997-)
Dal‰í t˘my: RPI Engineers (ECAC), Adirondack (AHL)
Pfiíjem: 2 950 000 dolarÛ za rok
âíslo: 77
Sezona
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
Klub
RPI/ECAC
RPI/ECAC
RPI/ECAC
Adirondack/AHL
Detroit/NHL
Detroit/NHL
Detroit/NHL
Detroit/NHL
St. Louis/NHL
St. Louis/NHL
St. Louis/NHL
Boston/NHL
Boston/NHL
Boston/NHL
Boston/NHL
Boston/NHL
Boston/NHL
Washington/NHL
Washington/NHL
Washington/NHL
Washington/NHL
Celkem v NHL
MoÏná tohoto
sympatického hráãe ãasem
uvidíme i v mangementu
nûjakého t˘mu.
Z
22
38
38
34
38
76
63
69
80
61
54
26
84
77
48
70
63
17
82
59
82
G
9
26
31
18
9
15
14
16
23
25
10
10
45
32
12
25
18
4
18
12
15
A
33
57
60
28
11
32
40
62
79
90
59
20
97
80
41
67
52
8
58
42
56
B
42
83
91
46
20
47
54
78
102
115
69
30
142
112
53
92
70
12
76
54
71
TM
8
15
29
4
10
21
20
14
30
29
12
10
32
45
8
18
10
4
36
22
14
+/0
0
0
0
-24
0
16
1
9
15
-4
-5
15
10
-11
16
-3
-2
6
-1
13
PLAY OFF
Sezona Klub
1985-86 Adirondack/AHL
1986/87 Detroit/NHL
1987/88 Detroit/NHL
1988/89 Detroit/NHL
1989/90 St. Louis/NHL
1990/91 St. Louis/NHL
1991/92 Boston/NHL
1992/93 Boston/NHL
1993/94 Boston/NHL
1994/95 Boston/NHL
1995/96 Boston/NHL
1997/98 Washington/NHL
1999/00 Washington/NHL
1075
307
907
1214
343
71
Celkem v NHL
Z
17
16
16
6
12
13
15
4
13
5
5
21
5
G
7
4
8
0
2
7
5
0
3
1
2
6
0
A
14
7
12
8
12
13
14
9
9
0
5
11
3
B
21
11
20
8
14
20
19
9
12
1
7
17
3
TM
4
6
6
2
4
10
4
4
8
2
2
8
4
+/0
0
-2
-1
-10
7
-6
0
-3
-6
-3
8
0
131
38
103
141
60
-16
PRO HOCKEY
19

Podobné dokumenty

zachraŔuje - Pro Hockey

zachraŔuje - Pro Hockey tady toho moc nestalo,“ fiíká Messier a myslí tím samozfiejmû obrovskou ãasovou propast mezi Stanley Cupy. O sezonû 2000-01 prohla‰uje: „Nehodlám si tu odkroutit poslední roky pfied penzí, pfii‰el ...

Více

tisk ve formátu A5 - Strana demokratického socialismu

tisk ve formátu A5 - Strana demokratického socialismu v‰e, ãeho jsme se obávali. Povûzte mi, prosím, co mÛÏeme dûlat jiného, neÏ dûláme? V kruzích labour roz‰ífieny jsou nesprávné názory o praÏské vládû. Prosím, abyste pfiijal moje uji‰tûní, Ïe v na‰í...

Více

Ja‰in - Pro Hockey

Ja‰in - Pro Hockey fanou‰kÛ byla proti Ja‰inovi podána Ïaloba na 27,5 milionÛ dolarÛ. Právní zástupce Arthur Cogan tvrdil, Ïe Ja‰in po‰kodil smluvní vztah mezi t˘mem a fanou‰ky tím, Ïe sníÏil trÏní hodnotu klubu. Sou...

Více

01 Leden cerven

01 Leden cerven nebezpečí. Dozví se o tom totiž Loki a rozhodne se Mary zlikvidovat, protože svědky nepotřebuje. Kdykoliv Gaia dostane šanci žít jako normální student s průměrnými starostmi i radostmi, musí řešit ...

Více

Zde

Zde trénink je doporuãeno se zamûfiit na cíle ve vzdálenosti 10, 25 a 50 metrÛ, stfielbu vleÏe se zbraní na jejím boku, rychlé zmûny polohy leh-stoj-klek/sed a trénink nestabilních poloh bez opory. Vûf...

Více

zpráva MS 3D Donnersbach

zpráva MS 3D Donnersbach dal‰ího kola nepro‰li, i tak ov‰em vût‰ina konãí na velmi pûkn˘ch místech a ãeská v˘prava na tomto MS je jedna z nejúspû‰nûj‰ích v historii ãeské reprezentace vÛbec. Je‰tû pfied dal‰ím kolem elimin...

Více

Z obsahu / Contents: Peter Cannon

Z obsahu / Contents: Peter Cannon do âeské republiky se totiÏ ve skuteãnosti ukazuje b˘t silnû kontraproduktivní. V polovinû 60. let tehdej‰í âeskoslovensko pfiijímalo ménû neÏ 5 milionÛ náv‰tûvníkÛ roãnû, z nichÏ 90 % pfiipadalo n...

Více

Elektronické bankovnictví a bezpečnost

Elektronické bankovnictví a bezpečnost chodu se vytváfiely nové. Banky fúzovaly a problémy s informatikou narÛstaly. Slepence se stávaly sloÏitûj‰ími. A tomu odpovídá stav v bezpeãnosti. TûÏko lze nalézt nûkoho, kdo by mohl v jakékoliv f...

Více

Zpravodaj 3/2011

Zpravodaj 3/2011 tréninku spolu s nov˘mi tváfiemi. Na‰e soutûÏní druÏstvo posílili RosÈa Markvart a Zdenda a Milan Sedlákovi. KdyÏ pí‰i posílili, myslím to opravdu váÏnû, ponûvadÏ jsme se cel˘ rok zlep‰ovali a neb˘t...

Více