OM, Flymo, HT420/450/600, 96481436200, 96481446200

Transkript

OM, Flymo, HT420/450/600, 96481436200, 96481446200
GB
IMPORTANT INFORMATION
Read before use and retain for future reference
D
WICHTIGE INFORMATION
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen
und gut aufbewahren
F
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
A lire avant usage et à conserver pour référence
ultérieure
NL
BELANGRIJKE INFORMATIE
Leest u deze informatie voor het gebruik en
bewaar ze voor toekomstige raadpleging
N
VIKTIG INFORMASJON
Les bruksanvisningen nøye før bruk og
oppbevar den for senere bruk
SF
TÄRKEÄÄ TIETOA
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten
S
VIKTIG INFORMATION
Läs anvisningarna före användningen och spara
dem för framtida behov
DK
VIGTIGE OPLYSNINGER
Du bør læse brugsanvisningen før brug og
gemme til senere henvisning
E
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro
P
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Leia antes de utilizar e guarde para consulta
futura
I
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Leggere prima dell’uso e conservare per
ulteriore consultazione
HU
PL
CZ
SK
SL
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
használatba vett gépekre tudunk. Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
Gwarancja traci ważność w przypadku
używania urządzenia do celów innych niż
wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o
uważne przeczytanie instrukcji oraz o
stosowanie się do zaleceń i wskazówek w
niej zawartych
Záruka se nebude vztahovat na závady
způsobené nesprávným používáním, nebo
jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak než
je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod
si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
Záruka na tento produkt nebude uznaná v
prípade porúch spôsobených nesprávnou
obsluhou alebo používaním výrobku na iný
účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
prípad potreby uschovajte
Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo,
preverite pazljivo navodila za obratovanje in
jih shranite za kasnejšo rabo.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
CH
K
L
M
N
P
GB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- CONTENTS
Switch levers
Instruction Manual
Handguard
Blade cover/Storage Holder
Warning Label
Product Rating Label
ES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- CONTENIDO
Interruptores
Manual de Instrucciones
DE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- INHALT
Ein/Aus-Schalter
Bedienungsanweisung
Schnittschutz
PT
1.
2.
3.
4.
- LEGENDA
Interruptores de alavanca
Manual de Instruções
FR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- TABLE DES MATIÈRES
Poignée à double commande
Manuel d’instructions
Ecran protecteur
NL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- INHOUD
Schakelhendels
Handleiding
Handbescherming
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- INNHOLD
Bryterhåndtak
Bruksanvisning
Beskyttelscsskjerm/hand-beskytter
Klingenschut
Warnetikett
Produkttypenschild
Fourreau protège-lames
Etiquette d’avertissement
Plaquette des Caractéristiques du Produit
Messchede/opberghoes
Waarschuwingsetiket
Product-informatielabel
Bladbeskytter
Advarselsetikett
Produktmerking
FI - SISÄLTÖ
1. Käynnistysvivut
2. Käyttöopas
3. Kädensuoja
4. Teränsuoja
5. Varoitusnimike
6. Ruohonleikkurin arvokilpi
SE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- INNEHÅLL
Strömbrytare
Bruksanvisning
DK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- INDHOLD
Håndgreb
Brugsvejledning
Handskydd
Bladskydd/förvaring-sfodral
Varningsetikett
Produktmärkning
Håndbeskyttelse
Klingeskede/-holder
Advarselsmœrkat
Produktets mærkeskilt
5.
6.
Defensa
Cubierta de la Cuchilla/portacuchillas
Etiqueta de Advertencia
Placa de Características del Producto
Resguardo para a mão
Cobertura/capa de armazenamento das
lâminas
Etiqueta de Aviso
Rótulo de Avaliação do Produto
IT - NOMENCLATURA
1. Leve di avviamento
2. Manuale di istruzioni
3. Schermo di protezione delle mani
4. Coprilama/portacesoie
5. Etichetta di pericolo
6. Etichetta dati del prodotto
HU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- TARTALOMJEGYZÉK
Kapcsolókarok
Kezelési útmutató
Kézvédő
Késtok/tárolótok
Figgelmeztető címke
Termékminősítő címke
PL - ZAWARTOSC KARTONU
1. Dźwigienki włączające
2 Instrukcja Obsługi
3. Osłona dłoni
4. Osłona ostrzy / uchwyt do przechowywania
5. Znaki bezpieczeństwa
6. Tabliczka znamionowa
CZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- OBSAH KARTONU
Páky spínače
Návod k obsluze
SK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- OBSAH
Zapínacie páky
Príručka
SI
1.
2.
3.
4.
5.
6
Ochrana rukou
Kryt nože/držák ke skladování
Výstražný štĺtek
Typový štĺtek výrobku
Chránič ruky
Kryt čepele/uskladňovací držiak
Varovný štítok
Prístrojový štítok
- VSEBINA
Stikalne ročke
Priročnik
Ščitnik za roke
Pokrival rezila/shranjevalnik
Opozorilna Oznaka
Napisna Tablica
(GB)
CARTON CONTENTS
(DE)
KARTONINHALT
(FR)
CONTENU DU
CARTON
(NL)
INHOUD
(NO)
KARTONGEN
INNEHOLDER
(FI)
PAKETIN SISÄLTÖ
(SE)
FÖRPACKNINGENS
INNEHÅLL
(HU)
A DOBOZ TARTALMA
(PL)
ZAWARTOŚĆ
KARTONU
(DK)
KARTONINDHOLD
(ES)
CONTENIDO DEL
CARTON
(CZ)
OBSAH KRABICE
(SK)
OBSAH BALENIA
(PT)
LEGENDAS DOS
DESENHOS
(SI)
VSEBINA ŠKATLE
(IT)
CONTENUTO
2
1
5
3
4
6
Bezpečnostní upozornení
Pokud nejsou tyto nůžky na živý plot používány správným způsobem, mohou být
nebezpečne! Tyto nůžky mohou způsobit vážné obsluhy a dalších osob. Je třeba
postupovat podle výstražných upozornění a bezpečnostních pokynů, aby byla
zajištěna dostatečná bezpečnost při oužití nůžek. Obsluha je zodpovědná za
postup podle výstražných upozornění a bezpečnostních pokynů, uvedených v tomto
návodu k obsluze a na nůžkách.
Vysvětlivky symbolů na nůžkách HT42,
HT420, HT450, HT600
2.
3.
Výstraha
Pečlivě si přečtěte tento návod k
obsluze. Ujistěte se, že rozumíte
všem ovládacím prvkům a jejich
funkci.
Vypněte! Před nastavováním,
čištěním anebo pokud je kabel
zkroucený nebo poškozený,
vytáhněte zástrčku z přívodu
elektrického proudu. Kabel
udržjute mimo řezací na’stroj.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Elektrické nůžky nepoužívejte v
dešti a nenechávejte je venku za
deště.
10.
Doporučujeme používat ochranu
zraku.
11.
12.
Před použitím zkontrolujte, zda není kabel
poškozen. Vyměňte ho, pokud jeví známky
poškození nebo stárnutí.
Nůžky nepoužívejte, pokud jsou elektrické
kabely poškozeny nebo opotřebovány.
Pokud je kabel rozříznutý anebo pokud je
poškozena izolace, okamžitě odpojte
dodávku elektrického proudu. Nedotýkejte
se elektrických součástí kabelu, dokud není
dodávka elektrického proudu přerušena.
Rozříznutý nebo poškozený kabel
neopravujte. Vyměňte ho za nový.
Váš prodlužovací kabel musí být rozvinut.
Svinuté kabely se mohou přehřívat a mohou
snižovat efektivnost nůžek.
Udržujte kabel mimo oblast řezáni.
Netahejte kabel kolem ostrých předmětů.
Před odpojením zástrčky, konektoru kabelu
nebo prodlužovacího kabelu vždy vypněte
přívod elektrického proudu.
Před svinutím kabelu k uskladnění, vytáhněte
zástrčku z přívodu elektrického proudu a
zkontrolujte elektrický kabel, zda nejeví
známky poškození nebo stárnutí. Neopravujte
poškozený kabel. Vyměňte ho za nový.
Kabel vždy svinujte opatrně. Vyhněte se
zkroucení.
Při přenášení nedržte sekačku za kabel.
Nikdy nerozpojujte jakékoliv zásuvkové
spoje taháním za kabel.
Sekačku připojujte pouze k takovému
síovému napětí, které odpovídá jmenovité
hodnotě vyznačené na výrobním štítku.
Výrobky Electrolux mají dvojí izolaci podle
normy EN60335. Zemnění by nemělo být za
žádných okolností spojeno s žádnou částí
výrobku.
Všeobecné pokyny
1. Nikdy nedovolte, aby nůžky používaly děti
anebo osoby, které nejsou obeznámeny s
těmito pokyny. Věk obsluhy může být
omezen místními předpisy.
2. Elektrické nůžky používejte pouze
způsobem, popsaným v tomto návodu a k
popsaným funkcím.
3. Nikdy neobsluhujte nůžky, když jste
unavený, nemocný anebo pod vlivem
alkoholu, drog nebo léků.
4. Obsluha nebo uživatel je zodpovědný za
nehody anebo rizika jiných osob a jejich
majetku.
13.
Pokyny k elektrickým součástem
1. Doporučujeme používat zařízení k omezení
zbytkového proudu (RCD) se spouštěcím
proudem nepřesahujícím 30mA. Ani s RCD
nelze stoprocentně zaručit bezpečnost a je
třeba neustále dodržovat bezpečné pracovní
postupy. Při každém použití RCD
zkontrolujte.
1. Síové kabely a prodlužovací šňůry jsou k
dispozici v místním schváleném servisním
středisku firmy Electrolux Outdoor Products.
2. Používejte pouze prodlužovací šňůry
specificky navržené k venkovnímu použití.
14.
Kabely
Používejte pouze kabel o rozměru 1,00 mm2 o
maximální délce 30 metrů.
Maximální charakteristiky:
Kabel o rozměru 1,00 mm2, 10 A, 250 Vstř.
ČESKY - 1
Bezpečnostní upozornení
Příprava
1. Vždy noste vhodný oděv a bezpečnou obuv.
Doporučujeme použití ochranných brýlí.
Nenoste volné oděvy nebo šperky, které by
se mohly zachytit v pohyblivých částech.
2. Důkladně zkontrolujte oblast, kde májí být
nůžky používány a odstraňte veškeré dráty a
jiné cizí předměty.
3. Než začnete sekačku používat a po nárazu,
zkontrolujte, zda není poškozená či
opotřebovaná. Pokud je třeba, provete opravu.
4. Před použitím nůžky vždy zajistěte, aby byla
instalována dodaná ochrana rukou. Nikdy se
nepokoušejte používat nůžky, která neisoú
kompletní anebo na nich byla provedena
neautorizovaná modifikace.
Použití
1. Nůžky používejte pouze za denního světla
nebo při dobrém umělém osvětlení.
2. Vyhněte se použití nůžky na mokrý živý plot,
pokud je to možné.
3. Seznamte se s tím, jak řezačku rychle
zastavit v naléhavém případě.
4. Nikdy nedržte nůžky za ochranu rukou.
5. Nikdy nepoužívejte řezačku s poškozenými
ochrannými kryty anebo bez ochranných
krytů.
6. Zástrčku vytáhněte z přívodu elektrického
proudu před tím, než nůžky předáte jiné
osobě.
7. Vyhněte se použití v blízkosti jiných osob,
zvláště dětí.
8. Při použití nůžky se vždy ujistěte o bezpečné
provozní poloze.
9. Neustále udržujte ruce a nohy mimo řeznch
nástrojů a zvláště při zapínání motoru.
10.Během používání sekačky na živé ploty
nepoužívejte žebříky
11.Zástrčku vytáhněte z přívodu elektrického
proudu:
- před tím, než zanecháte nůžky bez
dozoru po jakkoli dlouhou dobu;
- před čištěním ucpání;
- před kontrolou, čištěním nebo prací na
zařízení;
- když narazíte na jakýkoli předmět.
Vaše nůžky nepoužívejte dokud se
neujistíte, že jsou v bezpečném
provozním stavu;
- když začnou nůžky neobvyklým
způsobem vibrovat, okamžitě
zkontrolujte. Nadměrné vibrace
mohou být příčinou zranění.
- před tím, než ji předáte jiné osobě.
Údržba a uskladnění
1. Všechny matice a šrouby udržujte utaženy,
abyste zajistili, že je sekačka na živý plot v
bezpečném provozním stavu.
2. Z důvodu bezpečnosti vyměňujte
opotřebované nebo poškozené části.
3. Při nastavování nůžky postupujte opatrně,
abyste zabránili zachycení prstů mezi
pohybujícími se břity a pevnými částmi
zařízení.
4. Po použití by měla být řezačka uskladněna s
dodaným krytem břitu/držákem ke skladování.
Montážní pokyny
Montáž krytu rukou.
1.
Zasuňte kryt rukou do otvoru dle ilustrace na
obr. A. Zajistěte, aby byl řádně zajištěn.
VÝROBEK NEPOUŽÍVEJTE BEZ KRYTU
RUKOU
Spuštění a vypnutí
Před spuštěním nůžek na živý plot.
1. Na kabelu přívodu elektrického proudu
vytvořte smyčku a smyčku prostrčte skrze
otvor v držáku kabelu dle obr. A.
2. Zajistěte umístěním smyčky kolem háčku dle
obr. B
3. Spojte konektor s objímkou na prodlužovacím
kabelu se zástrčkou na kabelu vašeho
výrobku. (Obr. C)
4. Připojte k přívodu elektrického proudu a
zapněte.
5. Sundejte kryt řezné lišty/držák ke skladování
dle obr. D.
ČESKY - 2
Spuštění nůžek na živý plot.
1. Na nůžkaćh jsou instalovány dvě páky
spínače.
2. Proto, aby tento výrobek bylo možné spustit,
je třeba držet obě páky v provozní poloze (Viz
obr. E).
Zastavení nůžek na živý plot
• Před zastavením řezačku přemístěte pryč z
oblasti řezání.
1. Nůžky zastavte uvolněním jedné páky
spínače.(Viz obr. F)
Jak používat
Jak používat nůžek na živý plot.
1. Před každým použitím zkontrolujte oblast, která
má být seřezána - odstraňte předměty, které by
mohly být odhozeny anebo které by mohly
uvíznout v řezné části nástroje.
2. Vždy udržujte nůžky před sebou. Rukoje držte
pevně oběma rukama a postavte se do
bezpečné a stabilní polohy.
3. Než začnete zkracovat živý plot, ponechte
břity, aby dosáhly plné rychlosti.
4. Vždy postupujte směrem od osob a pevných
objektů - např. zdí, velkých kamenů, stromů,
vozidel apod.
5. Pokud se břity zastaví, okamžitě odpojte nůžky
od zdroje elektrického produ a vyčistěte řezné
břity od zachyceného odpadu. Zkontrolujte
břity a opravte je nebo vyměňte, je-li třeba.
Seřezávání vrcholků
Postupujte zeširoka, pohybem kolem dokola. Viz
obr. G. Nejlepších výsledků se dosáhne s řezným
nástrojem mírně nakloněným směrem dolů ve
směru řezání.
Seřezávání stran
Při seřezávání stran živého plotu začněte dole a
postupujte směrem vzhůru (Viz obr. H). Živý plot
na vrcholku zužte. Takto se odkryje větší část
živého plotu a výsledkem je rovnoměrnější růst.
Údržba elektriekých nůžek na živý plot
Čištění (L)
•
POUŽÍVEJTE PRACOVNÍ RUKAVICE
1. Pomocí měkkého kartáče odstraňte odpad ze
všech vstupů vzduchu a řezného nástroje.
2. Otřete povrch nůžek suchým hadrem.
•
DŮLEŽITÉ
K čištění nůžek nikdy nepoužívejte vodu.
Nečistěte chemikáliemi, např. benzínem nebo
rozpouštědly - některé mohou ničit důležité
části z umělé hmoty.
Mazání řezného nástroje
Před a po použití mažte řezné břity za účelem
dosažení snadnějšího provozu a delší životnosti.
Naneste olej tak, aby protékal mezi dvěma břity.
Viz obr. K.
Na konci sezóny
1. Důkladně vaše nůžky očistěte.
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby
utaženy.
3. Vizuálně zkontrolujte, zda nejsou některé části
opotřebovány nebo poškozeny. Pokud je třeba
nějaké části vyměnit, spojte se s vaším místním
servisním střediskem.
Uskladnění nůžek
•
Zajistěte, aby byl před uskladněním instalován
kryt břitu. (Viz obr. L)
•
Skladujte na suchém místě, kde jsou nůžky
chráněna před poškozením.
Vyhledávání závad
Nůžky nepracují
1. Je zapnut přívod elektrického proudu?
2. Zkontrolujte pojistku v zástrčce. Pokud je
spálená, vyměňte ji.
3. Pojistka se nadále pálí?
Okamžitě odpojte od přívodu elektrického
proudu a porate se s vaším místním
servisním střediskem schváleným firmou
Electrolux Outdoor Products.
Při zatížení se řezný nástroj zastaví
1. Řezejte pomaleji
2. Pokud řezný břit stále zastavuje při zatížení?
Okamžitě odpojte od přívodu elektrického
proudu a porate se s vaším místním
servisním střediskem schváleným firmou
Electrolux Outdoor Products.
Špatná kvalita řezu
1. Zajistěte, aby byl výrobek správně používán
(viz Jak používat)
2. Zajistěte, aby na břitech nebyl zachycen
odpad.
3. Poškozené břity?
Okamžitě odpojte od přívodu elektrického
proudu a porate se s vaším místním
servisním střediskem schváleným firmou
Electrolux Outdoor Products.
Nadměrné vibrace
Okamžitě odpojte od přívodu elektrického
proudu a porate se s vaším místním
servisním střediskem schváleným firmou
Electrolux Outdoor Products.
Nezastaví se při uvolnění jedné páky spínače
Okamžitě odpojte od přívodu elektrického
proudu a porate se s vaším místním
servisním střediskem schváleným firmou
Electrolux Outdoor Products.
ČESKY - 3
Servisní doporučení
•
•
Každý výrobek je identifikován jedinečným stříbro-černým typovým štítkem.
Důrazně doporučujeme provádět servis vašeho zařízení nejméně každých dvanáct měsíců
a častěji, pokud zařízení používáte k profesionální aplikaci.
Záruka a záruïní politika
Pokud bude během záruční doby shledána vada
kteréhokoliv dílu způsobená chybnou výrobou,
firma Electrolux Outdoor Products prostřednictvím
svého autorizovaného servisního střediska
poskytne zákazníkovi bezplatnou opravu nebo
výměnu za předpokladu, že:
a) Vada je nahlášena přímo autorizované opravně.
b) Je předloženo potvrzení o nákupu.
c) Vada není způsobena nesprávným používáním,
nedbalostí nebo nesprávným nastavením uživatelem.
d) K vadě nedošlo běžným opotřebením.
e) Na zařízení nebyl proveden servis nebo opravy,
nebylo demontováno a nebyly na něm prováděny
změny osobou, která není autorizovaná firmou
Electrolux Outdoor Products.
f) Zařízení nebylo zapůjčováno.
g) Zařízení je ve vlastnictví původního kupujícího.
h) Zařízení nebylo používáno mimo zemi, pro
kterou je specifikováno.
i) Zařízení nebylo používáno ke komerčním
účelům.
Ů Tato záruka je dodatkem k zákonným právům
zákazníka a žádným způsobem tato práva
neomezuje.
Záruka nezahrnuje vady způsobené následujícími
způsoby. Proto je důležité, abyste si přečetli
pokyny v tomto Návodu k obsluze a porozuměli, jak
provozovat a udržovat vaše zařízení:
Závady, které záruka nepokrývá:
•
Výměna opotřebovaných nebo poškozených
nůžů.
•
Vady důsledkem nenahlášení počáteční vady.
•
Vady důsledkem náhlého nárazu.
•
Vady důsledkem toho, že tento výrobek nebyl
používán v souladu s pokyny a doporučeními
tohoto Návodu k obsluze.
•
Zařízení, která jsou zapůjčována, tato zato
záruka nekryje.
•
Následující součásti jsou považovány za
opotřebovatelné a jejich životnost závisí na
pravidelné údržbě. Proto nejsou běžně
předmětem záruční pohledávky. Jsou to: břity,
elektrický přívodní kabel.
•
Pozor!
Firma Electrolux Outdoor Products nepřijímá
zodpovědnost podle této záruky za vady
způsobené zcela nebo částečně, přímo nebo
nepřímo instalací nebo výměnou částí nebo
instalací dodatečných částí, které nejsou
vyrobeny nebo schváleny firmou Electrolux
Outdoor Products a nebo pokud bylo zařízení
jakýmkoli způsobem modifikováno.
Informace Týjající se Životního Prostředí
Výrobky Electrolux Outdoor Products jsou vyráběny
v souladu s Řídícím systémem pro životní prostředí
(ISO 14001), z dílů, které jsou, pokud je to možné,
vyráběny způsobem co nejšetrnějším k životnímu
prostředí, podle výrobních postupů firmy s možností
recyklace dílů na konci životnosti výrobku.
•
•
•
Obalový materiál lze recyklovat a díly z umělé
hmoty jsou ozačeny štítky (pokud je to možné)
pro recyklaci dle kategorií.
Při likvidaci výrobku na konci jeho životnosti je
nezbytné zachovávat doporučené postupy s
ohledem na ochranu životního prostředí.
V případě nutnosti Vám bližší informace o
likvidaci podá příslušný místní úřad.
CZ - TECHNICKÁ DATA
Motor
Napětí
Příkon
Záběr
Hmotnost
ČESKY - 4
HT42
elektrický
230 V/50 Hz
380W
42 cm
3.2 kg
HT420
elektrický
230 V/50 Hz
400W
42 cm
3.2 kg
HT450
elektrický
230 V/50 Hz
450W
45 cm
3.2 kg
HT600
elektrický
230 V/50 Hz
500W
60 cm
3.5 kg
EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Ja, niżej podpisany M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. Zaświadcza się że
produkt:Kategoria......Przycinacz żywopłotów
Wykonanie... Electrolux Outdoor Products
Odpowiada wymaganiom technicznym
Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
(EWG) nr 2000/14/EEC
Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP.
Anglia, oświadczam, że próbka powyższego
wyrobu została przebadana stosując
dyrektywę 81/1051/EEC jako wzór.
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego,
ważonego średnio A, przy pozycji operatora
w warunkach częściowo bezechowej komory
akustycznej pochłaniającej był:-
Identyfikacja serii..................Patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu
Procedura Oceny Zgodności........ANNEX VI
Organ Rejestrujący............... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey, KT22 7SB. England.
Inne Dyrektywy..................... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
oraz norm.............................. EN60555-2:1987, EN60555-3:1987,
EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN50144-1:1995,
EN50144-2-15:1997
Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP.
Anglia, oświadczam, że próbka powyższego
wyrobu została przebadana stosując ISO
5349 jako wzór. Maksymalna ważona wartośc
średnia kwadratowa wibracji zapisana w
pozycji ręki operatora była:-
Typ................................................................................ A
Watts........................................................................... B
Gwarantowany Poziom Mocy Akustycznej.................. C
Mierzony Poziom Mocy Akustycznej........................... D
Poziom......................................................................... E
Wartość........................................................................ F
Odwaznik......................................................................G
EC PROHLÁŠENĺ O SOULADU SE SMÉRNICĺ
Já, níže podepsaný M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP.
Potvrzujeme, že tento výrobek:Kategorie....... Plotostřih
Značka.......... Electrolux Outdoor
Products
splňuje specifikace Směrnice 2000/14/EEC
Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, (Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP)
prohlašuji, že exemplář svrchu uvedeného
výrobku byl odzkoušen za použití směrnice
81/1051/EEC jako vodítka. Maximální Avážená úroveň zvukového tlaku, která byla
zaznamenána pro pozici uživatele za podmínek
volného pole polo-bezdozvukové komory, byla-
Identifikace Série..............
Viz Śtítek Technických Údajů
Výrobku
Postup vyhodnocování souladu..........ANNEX VI
Oznámeno orgánu......... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey, KT22 7SB. England.
Jiné směrnice.................. 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
a normy............................ EN60555-2:1987, EN60555-3:1987,
EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN50144-1:1995,
EN50144-2-15:1997
Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, (Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5
6UP) prohlašuji, že exemplář svrchu
uvedeného výrobku byl odzkoušen za
použití normy ISO 5349 jako vodítka.
Maximální vážená odmocnina střední
kvadratické hodnoty vibrace, která byla
zaznamenána v pozici ruky uživatele, byla:-
Typ...............................................................................
Watts............................................................................
Zaručená hladina akustického výkonu........................
Naměřená hladina akustického výkonu.......................
Úroveň.........................................................................
Hodnota.......................................................................
A
B
C
D
E
F
Váha............................................................................ G
EC PREHLÁSENIE O PRÁVNEJ SPÔSOBILOSTI TOVARU
Ja, dolupodpísaný, M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. Potvrdzujeme, že
výrobok :Kategória... Pílka na strihanie plotov
Výroba....... Electrolux Outdoor Products
Vyhovuje špecifikáciám uvedeným v
Norme 2000/14/EEC
Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, v
meste NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham,
DL5 6UP, týmto potvrdzujem, že vzorka hore
menovaného výrobku bola otestovaná v súlade
s predpisom 81/1051/EEC. Pri maximálnom
zaažení úroveň tlaku zvuku nameraná u
operátora za podmienok voného poového
pôsobenia polo-anechoického priestoru bola:-
Identifikácia série......... Vid Štítok Parametrov Výrobku
Postupy určenia právnej spôsobilosti tovaru................ANNEX VI
Informované orgány..... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey, KT22 7SB. England.
Ďalšie nariadenia......... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
a normám.................... EN60555-2:1987, EN60555-3:1987,
EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN50144-1:1995,
EN50144-2-15:1997
Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products Park, Aycliffe Industrial
Park, v meste NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham, DL5 6UP, týmto potvrdzujem, že
vzorka hore menovaného výrobku bola
otestovaná v súlade s predpisom ISO
5349. Pri maximálnom zaažení základný
priemer druhej mocniny vibrácie
nameraný v operátorovej ruke bol:-
Typ.............................................................................. A
Watts........................................................................... B
Garantovaný stupeň sily zvuku................................... C
Nameraný stupeň sily zvuku....................................... D
Úroveň......................................................................... E
Hodnota...................................................................... F
Váha............................................................................ G
EC IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI PROIZVODA Z STANDARDI
Spodaj podpisani M. Bowden of Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5
6UP. Potrjujemo, da je proizvod:kategorija.......Obrezovalnik za živo mejo
blagovna znamka.. Electrolux Outdoor
Products
v skladu z določbami Direktive 2000/14/EEC
Spodaj podpisani M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5
6UP potrjujem,da je bil primerek zgornjega
proizvoda testiran glede na pravilnik
81/1051/EEC. Maximalni nivo pritiska zvoka
A-jakosti, ki je bil zabeležen na poziciji
upravnika v pogojih prostega polja semianakoične komore je bil:-
Identifikacija serije.............. Glej Etiketo Označbe Proizvoda
Postopek ugotavljanja skladnosti........................ANNEX VI
Obveščeno telo.................. I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey, KT22 7SB. England.
Druge direktive................... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
in po standardih ................ EN60555-2:1987, EN60555-3:1987,
EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN50144-1:1995,
EN50144-2-15:1997
Spodaj podpisani M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial
Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham.
DL5 6UP potrjujem, da je bil primerek
zgornjega proizvoda testiran glede na
pravilnik ISO 5349. Maksimalna
povprečna zmerjena vrednost korena na
kvadrat za vibriranje, zabeležena na
poziciji upravnikove je bila roke je bila:-
Tip................................................................................ A
Watts........................................................................... B
Zajamčen nivo hrupa...................................................
Izmerjen nivo hrupa.....................................................
Nivo.............................................................................
Vrednost......................................................................
Obtežiti........................................................................
C
D
E
F
G
A
HT42
A
HT420
B
380 W
B
400 W
C
101 dB (A)
C
101 dB (A)
D
98 dB (A)
F
98 dB (A)
E
90 dB(A)
E
90 dB(A)
F
4.04 m/s
F
4.04 m/s2
G
3.2 kg
G
3.2 kg
A
HT450
A
HT600
B
450 W
B
500 W
2
C
105 dB (A)
C
101 dB (A)
D
97 dB (A)
D
98 dB (A)
E
91 dB(A)
E
95 dB(A)
F
4.6 m/s2
F
7.5 m/s2
G
3.2 kg
G
3.5 kg
Newton Aycliffe, 07/08/2003
M. Bowden,
Research & Development Director
BELGIQUE/BELGIË
Flymo Belgique/België
Tel: 02 363 0311, Fax: 02 363 0391
ČESKÁ REPUBLIKA
Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products,
Na Křečku 365, Praha 10 - Horní Měcholupy.
Tel: 02/7847 0164, Info-linka: 0800/110 220
Internet: www.partner-flymo.cz E-mail: [email protected]
DANMARK
Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S,
Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby
Tel: 45 87 75 77, Fax: 45 93 33 08, www.flymo-partner.dk
DEUTSCHLAND
Flymo Deutschland
Tel: 097 21 7640, Fax:097 21 764202
ESTONIA
Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS)
Tel: (372) 6650010
FRANCE
Flymo France SNC
Tel 01 46 67 8141, Fax 01 43 34 2491
FINLAND SUOMI
Electrolux Outdoor Products Finland
Tel: 00 358 9 39611, Fax: 00 358 9 3961 2644
ITALIA
McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, 23868 Valmadrera
(LECCO) - ITALIA
Tel: 800 017829, Fax: 0341 581671
IRELAND
Flymo Ireland
Tel: 01 4565222, Fax: 01 4568551
MAGYARORSZÁG
Electrolux Lehel Kft
Tel: 00 36 1 251 41 47
NORGE
Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s.
Tel: 69 10 47 90
NEDERLAND
Flymo Nederland
Tel: 0172-468322, Fax: 0172-468219
ÖSTERREICH
Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ,
Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40,
email: [email protected] Internet: www.husqvarna.at
POLSKA
Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, 01-612 Warszawa
Myslowicka 10/2
Tel:- (22) 8332949
SLOVENIJA
Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ,
Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40,
email: [email protected] Internet: www.husqvarna.at
SLOVENSKA
Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok
Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk
SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA
Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera
Tel 062 889 93 50 / 889 94 25, Fax 062 889 93 60 / 889 94 35
SVERIGE
Electrolux Outdoor Products, Sverige
Tel: 036 – 14 67 00, Fax: 036 – 14 60 70
UNITED KINGDOM
Electrolux Outdoor Products United Kingdom
Tel: 01325 300303, Fax: 01325 310339
Electrolux Outdoor Products
Aycliffe Industrial Park
NEWTON AYCLIFFE
Co.Durham DL5 6UP
ENGLAND
Telephone - (00) 44 1325 300303 Fax - (00) 44 1325 310339
UK Telephone - 01325 300303 Fax - 01325 310339
Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice.
Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and
trademarks in several countries.
© Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ
Registered number 974979 England
The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are
sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
5119562-01

Podobné dokumenty

OM, Flymo, HT420, HT450, HT600, HT510, 96481436200

OM, Flymo, HT420, HT450, HT600, HT510, 96481436200 uchovejte jej pro možné budoucí odkazy Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených nesprávnou obsluhou alebo používaním výrobku na iný účel alebo iným spôsobom, ako je uveden...

Více

OM, Flymo, HT39, HT42/HT42 S, HT45 S/HT53 S

OM, Flymo, HT39, HT42/HT42 S, HT45 S/HT53 S Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

Více

OM, Flymo, RE400, 95387639600, 2003-09, Lawn Mower, CS

OM, Flymo, RE400, 95387639600, 2003-09, Lawn Mower, CS Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk

Více