ve ejná vyhláška

Komentáře

Transkript

ve ejná vyhláška
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Nusle
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
IČ:
P4/38760/16/OŽPAD/HART-DZ 009/16
Ing. Hartman
261192237
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín
281 69 522
V Praze:
29.03.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Odbor životního prostředí a dopravy, příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy – odboru
služby dopravní policie, č.j.: KRPA-100660- 1/Čj-2016-0000DŽ ze dne 14.03.2016
s t a n o v í
přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v ulici Šífařská u křižovatky s ul. Mezi Vodami.
Jedná se o užití přechodného dopravního značení dle přiložených a odsouhlasených situačních plánků,
které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, po splnění následujících podmínek:
- dopravní značení v reflexním provedení dle ČSN EN 12899-1 zajistí žadatel na vlastní náklady a bude
provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou. Budou použity velkoplošné gumové podstavce.
Půjde o zúžení vozovky, zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech, nejvyšší dovolenou rychlost 30.
Termín:
30.05.2016 – 05.06.2016
06.04.2016 – 15.04.2016
16.04.2016 – 25.04.2016
26.04.2016 – 06.05.2016
1. etapa
2. etapa
3. etapa
4. etapa
Příloha:
Situace užití dopr. značení – dle etap
07.05.2016 – 17.05.2016
18.05.2016 – 23.05.2016
24.05.2016 – 28.05.2016
29.05.2016 – 03.06.2016
06.06.2016 – 08.06.2016
5. etapa
6. etapa
7. etapa
8. etapa
9. etapa
V souladu s § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nabývá toto
opatření účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Odůvodnění: Odbor životního prostředí a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích na základě návrhu žadatele z důvodu zahájení stavby obytné budovy.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručuje silniční správní úřad návrh
opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.
Poučení : Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Jaroslav Vodák
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
Na vědomí: PČR – KŘP HMP, ÚMČP4 – spis OŽPAD
_____________________________________________________________________________________________________________
Sídlo:
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
IČO: 0006 3584
Tel: + 420 26 11 92 111
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Bankovní spojení: 19-2000832359/0800
Fax: + 420 26 11 92 253
e-mail:
[email protected]

Podobné dokumenty

VE EJNÁ VYHLÁŠKA

VE EJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Více

NA HRAT)

NA HRAT) kteří přijíŽdína moravskévinice splnit dědovi Životnísen. Režie:TomášBařina.

Více

719-2012 - Praha

719-2012 - Praha MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/1461/2009/OST/FATU Č.J.: P4/125906/11/OST/FATU Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Lenka ...

Více

doru ení ve ejnou vyhláškou

doru ení ve ejnou vyhláškou řád), odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 4 oznamuje, že písemnost – usnesení o ustanovení opatrovníka vyhotovené zdejším odborem živnostenským dne 17.02.2016 pod čj. P4/0243098/16/OŽ/PRI ...

Více

akční výprodej skladových zásob

akční výprodej skladových zásob Možnost aplikací jednotlivých JT rozet najdete na www.jtsprockets.com V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na výše uvedených tel. číslech

Více

M STSKÁ ÁST PRAHA 4 Ú ad m stské ásti, Antala Staška 2059/80b

M STSKÁ ÁST PRAHA 4 Ú ad m stské ásti, Antala Staška 2059/80b MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/050669/14/OST/PEFI Č.J.: P4/120956/14/OST/PEFI Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Petr F...

Více