OM, Flymo, Multi Trim CT250 X, 96485636200, 2004-10

Komentáře

Transkript

OM, Flymo, Multi Trim CT250 X, 96485636200, 2004-10
NO
FI
TÄRKEÄÄ TIETOA
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten
SE
VIKTIG INFORMATION
Läs anvisningarna före användningen och spara
dem för framtida behov
DK
VIGTIGE OPLYSNINGER
Du bør læse brugsanvisningen før brug og
gemme til senere henvisning
ES
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro
PT
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Leia antes de utilizar e guarde para consulta
futura
IT
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Leggere prima dell’uso e conservare per
ulteriore consultazione
HU
PL
CZ
GB
IMPORTANT INFORMATION
Read before use and retain for future reference
DE
WICHTIGE INFORMATION
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen
und gut aufbewahren
FR
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
A lire avant usage et à conserver pour référence
ultérieure
NL
BELANGRIJKE INFORMATIE
Leest u deze informatie voor het gebruik en
bewaar ze voor toekomstige raadpleging
VIKTIG INFORMASJON
Les bruksanvisningen nøye før bruk og
oppbevar den for senere bruk
SK
SI
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
használatba vett gépekre tudunk. Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
Gwarancja traci ważność w przypadku
używania urządzenia do celów innych niż
wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o
uważne przeczytanie instrukcji oraz o
stosowanie się do zaleceń i wskazówek w
niej zawartych
Záruka se nebude vztahovat na závady
způsobené nesprávným používáním, nebo
jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak než
je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod
si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
Záruka na tento produkt nebude uznaná v
prípade porúch spôsobených nesprávnou
obsluhou alebo používaním výrobku na iný
účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
prípad potreby uschovajte
Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo,
preverite pazljivo navodila za obratovanje in
jih shranite za kasnejšo rabo.
A
3
B
C
1
2
4
E
D
1
F
2
1
3
G
H
1
2
1
J
M
L
K
1
1
2
O
1
N
P
Q
S
T
R
1
U
1
2
3
4
V
W
5
X
1
1
line
Y
1
2
3
4
Z
2
GB - CONTENTS
1. Bolt
2. Steady Handle
3. Handle Knob
4. Nut (if applicable)
5. Wall Bracket
6. Integrated Battery
Charger
7. Shoulder Harness
8. Guard
9. Instruction Manual
10. Scraper Tool
11. Fixing Plugs
12. Screws
13. Warning Label
14. Product Rating Label
DE - INHALT
1. Bolzen
2. Führungsgriff
3. Griffknopf
4. Mutter (falls
vorhanden)
5. Wandbefestigung
6. Integriertes Ladegerät
7. Schultergurt
8. Schutz
9. Bedienungsanweisung
10. Kratzer
11. Befestigungsdübel
12. Schrauben
13. Warnetikett
14. Produkttypenschild
FR - CONTENU DU
CARTON
1. Vis
2. Poignée auxiliaire
3. Vis papillon
4. Ecrou (si applicable)
5. Support mural
6. Chargeur de batterie
intégré
7. Bandoulière
8. Carter
9. Manuel d’Instructions
10. Racloir
11. Chevilles
12. Vis
13. Etiquette
d’avertissement
14. Plaquette des
Caractéristiques du
Produit
NL
1.
2.
3.
4.
- INHOUD
Bout
Handvat
Handvatknop
Moer (indien van
toepassing)
5. Ophangbeugel
6. Geïntegreerde
Batterijoplader
7. Schouderharnas
8. Beschermkap
9. Handleiding
10. Muurpluggen
11. Schraper
12. Schroeven
13. Waarschuwingsetiket
14. Product-informatielabel
NO - INNHOLD
1. Festebolt
2. Håndtaksbøyle
3. Mutter for håndtaksbolt
4. Mutter (om relevant)
5. Veggholder
6. Integrert Batterilader
7. Skuldersele
8. Sprutskjerm
9. Bruksanvisning
10. Plast Skrape
11. Festepropper
12. Skruer
13. Advarselsetikett
14. Produktmerking
FI - SISÄLTÖ
1. Pultti
2. Etukahva
3. Kahvan nuppi
4. Mutteri (jos käytössä)
5. Seinäteline
6. Laturi
7. Olkahihna
8. Suojus
9. Käyttöopas
10. Kaavin
11. Kiinnitystulpat
12. Ruuvi
13. Varoitusnimike
14. Ruohonleikkurin
arvokilpi
SE
1.
2.
3.
4.
- INNEHÅLL
Bult
Stödhandtag
Handtagsratt
Mutter (om sådan är
monterad)
5. Väggfäste
6. Inbyggd Batteriladdare
7. Axelsele
8. Sköld
9. Bruksanvisning
10. Skrapare
11. Pluggar
12. Skruvar
13. Varningsetikett
14. Produktmärkning
DK - INDHOLD
1. Bolt
2. Støttehåndtag
3. Håndtagsknop
4. Møtrik (hvis relevant)
5. Vægophæng
6. Integreret batterilader
7. Skuldersele
8. Skærm
9. Brugsvejledning
10. Skrabeværktøj
11. Fastgøringsprop
12. Skruer
13. Advarselsmœrkat
14. Produktets mærkeskilt
ES
1.
2.
3.
4.
- CONTENIDO
Perno
Manilla del asa
Gatillo del Manillar
Tuerca (si fuera
aplicable)
5. Escuadra de pared
6. Cargador de batería
integral
7. Arnés de hombro
8. Guarda
9. Manual de instrucciones
10. Herramienta de raspar
11. Espigas de fijación
12. Tornillos
13. Etiqueta de
Advertencia
14. Placa de
Características del
Producto
PT
1.
2.
3.
- LEGENDA
Parafuso
Pega fixa
Fêmea do parafuso da
pega
4. Porca (se aplicável)
5. Suporte de parede
6. Carregador de bateria
integrado
7. Alça de Ombro
8. Protecção
9. Manual de Instrucções
10. Ferramenta para
raspar
11. Buchas de fixação
12. Parafusos
13. Etiqueta de Aviso
14. Rótulo de Avaliação do
Produto
PL - ZAWARTOSC
KARTONU
1. Śruba
2. Uchwyt
3. Gałka uchwytu
4. Nakrętka (jeżeli jest)
5. Uchwyt mocujący na
ścianę
6. Ładowarka
7. Uprząż na ramiona
8. Osłona
9. Instrukcja Obsługi
10. Skrobak
11. Zaślepki mocujące
12. Śrubki
13. Znaki bezpieczeństwa
14. Tabliczka znamionowa
CZ - OBSAH KARTONU
1. Šroub
2. Pevná rukojeA
3. Knoflík rukojeti
4. Matice (pokud se
používá)
5. Nástěnná konzola
6. Integrovaná nabíječka
baterie
7. Ramenní popruh
8. Kryt
9. Návod k obsluze
10. Škrabka
11. Upevńovací kolíky
12. Šrouby
13. Výstražný štĺtek
14. Typový štĺtek výrobku
SK - OBSAH
1. Skrutka
2. Oporná rukoväA
3. Otáčavý gombík rukoväte
4. Matka (ak
IT - INDICE CONTENUTI
aplikovateKné)
1. Bullone
5. Konzola na stenu
2. Impugnatura di guida
6. Integrovaná nabíjačka
3. Manopola dell’impugnatura
batérií
4. Dado (se pertinente)
7. Popruhy na plece
5. Mensola a muro
8. Kryt
6. Caricabatterie integrato 9. Príručka
7. Tracolla
10. Škrabka
8. Protezione
11. Upevňovacie hmoždinky
9. Manuale di istruzioni
12. Skrutky
10. Raschietto
13. Varovný štítok
11. Maschi di fissaggio
14. Prístrojový štítok
12. Viti
13. Etichetta di pericolo
SI - VSEBINA
14. Etichetta dati del
1. Vijak
prodotto
2. Ravnotežno držalo
HU - TARTALOMJEGYZÉK
1. Csavar
2. Alsó fogantyú
3. Fogantyúgomb
4. Anya (ha van)
5. Falitartó
6. Integrált teleptöltő
7. Tartóheveder
8. Védőlemez
9. Kezelési útmutató
10. Kaparószerszám
11. Tiplik
12. Csavarok
13. Figgelmeztető címke
14. Termékminősítő címke
3.
4.
5.
6.
Krilna matica
Matica (če je priložena)
Stenski nosilec
Vgrajeni polnilec
baterije
7. Naramnica
8. Ščitnik
9. Priročnik
10. Strgalo
11. Plastični čep
12. Vijaki
13. Opozorilna Oznaka
14. Napisna Tablica
(GB)
CARTON CONTENTS
(DE)
KARTONINHALT
(FR)
CONTENU DU CARTON
(DK)
KARTONINDHOLD
(NL)
INHOUD
(ES)
(NO)
KARTONGEN
INNEHOLDER
CONTENIDO DEL
CARTON
(FI)
PAKETIN SISÄLTÖ
(SE)
(PT)
FÖRPACKNINGENS
INNEHÅLL
LEGENDAS DOS
DESENHOS
(IT)
CONTENUTO
(HU)
A DOBOZ TARTALMA
(PL)
ZAWARTOŚĆ KARTONU
(CZ)
OBSAH KRABICE
(SK)
OBSAH BALENIA
(SI)
VSEBINA ŠKATLE
3
4
5
6
2
1
12
13
11
14
7
10
8
9
Bezpečnostní upozornení
Teuto vyžínač může v případě nesprávného používání způsobit nebezpečí - může způsobit vážné
poranění obsluze nebo jiným osobám. Proto je nezbytné řídit se varováními a bezpečnostními
upozorněními, aby byla při jeho používání zajištěna dostatečná bezpečnost a efektivnost.
Obsluha odpovídá za respektování varování a pokynů uvedených v tomto návodu a na vyžínačí.
Vysvětlivky symbolů na bateriovém vyžínači
Výstraha
Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze.
Ujistěte se, že rozumíte všem ovládacím
prvkům a jejich funkci.
360º
10m
Diváky, především děti a zvířata udržujte při
práci ve vzdálenosti nejméně 10m a
okamžitě vypněte přístroj, když se někdo
přiblíží.
Během používání se doporučuje používat
ochranné brýle, které chrání Váš zrak před
předměty vrženými žací strunou.
Výstraha: Po vypnutí vyžínače se strunová hlava se strunou
nadále otáčí.
Všeobecné pokyny
1. Nikdy nedovolte, aby vyžínač používaly děti anebo
osoby, které nejsou obeznámeny s těmito pokyny. Věk
obsluhy může být omezen místními předpisy.
2. Používejte vyžínač pouze způsobem a k účelům
popsaným v tomto manuálu.
3. Vyžínač nikdy nepoužívejte jste-li unaveni, nemocní,
pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
4. Obsluha nebo uživatel je zodpovědný za nehody anebo
rizika jiných osob a jejich majetku.
Baterie
Bezdrátové výrobky na baterii vyžadují speciální údržbu.
1. Vyvarujte se náhodných startů. Při přenášení dejte
pozor, abyste se rukama nebo prsty nedotýkali
spínače.
2. Výrobek nabíjejte vždy v místnosti a skladujte na
chladném a suchém místě - mimo dosah dětí.
3. Používejte pouze nabíječku dodávanou spolu s
vyžínačem. Při použití jiného typu by mohlo dojít k
trvalému poškození akumulátoru nebu vyžínače.
4. Nabíječku připojujte pouze do schválených domovních
zásuvek.
5. Při zacházení s kabelem nabíječky dodžujte platné
předpisy a normy.
6. Nepouživejte nabiječku je-li přivodní kabel poškozen.
7. Nabíječka je určena pouze pro použití ve vnitřním prostředí.
8. Nepoužívejte nabíječku ve venkovním prostředí.
9. Ošetřování a nabíjení vyžínače provádějte v chladné,
suché a dobře větrané místnosti, mimo dosah dětí.
10. Nenabíjejte vyžínač a nepracujte s ním v prostředí, kde
hrozi nebezpečí výbuchu, nebo koroze. Vylučte místa,
kde se nacházejí hořlaviny, nebo výbušné plyny.
Zabráníte tak nabezpečí vzniku požaru.
11. Nepokoušejte se sami opravovat přístroj, ani baterii.
Výměna žací struny a čistěni vyžínače jsou jediné práce,
které smí provádět uživatel.
12. Dbejte na to, aby ze žádné předměty ndostaly do
prostoru motou. Udržujte větrací mžížku čistou,
zabráníte přehřátí motoru.
13. Nepokoušejte se baterii spálit, nebo jinak zničit. Baterie
obsahují nebezpečné chemikálie. Při jejich likvidaci
postupujte podle platných zákonů.
Příprava
1. Při používání výrobku noste pevnou obuv a dlouhé
kalhoty.
2.
Než začnete sekačku používat a po nárazu,
zkontrolujte, zda není poškozená či opotřebovaná.
Pokud je třeba, provevte opravu.
3. Před každým použitím prozkoumejte oblast, kterou máte v
úmyslu sekat. Odstraňte všechny předměty, jako jsou kameny,
skleněné střepy, hřebíky, dráty, provazy, apod., které by mohly
být vtaženy nebo namotány na strunovou hlavu sekačky.
4. Zkontrolujte, zda je správně nasazena strunová hlava a
cívka s krytem.
Použití
1. Vyžínač používejte pouze za denního světla nebo při
dobrém umělém osvětlení.
2. Vyhněte se použití vyžínače v mokré trávě, pokud je to možně.
3. V mokré trávě postupujte opatrně, mohli byste uklouznout.
4. Na svahu noste protiskluzovou obuv.
5. Při sekání necouvejte, mohli byste zakopnout.
6. Před přesunem vyžínače přes jiné povrchy než tráva
vyžínač vypněte.
7. Nikdy nepoužívejte vyžínač s poškozenými kryty anebo
bez správně umístěných krytů.
8. Nikdy neinstalujte kovové řezné prvky.
9. Neustále udržujte ruce a nohy mimo řeznvch nástrojů a
zvláště při zapínání motoru.
10. Dbejte na to, aby se strunová hlava vždy nacházela pod
úrovní pasu.
11. Nikdy nepracujte s vyžínačem v takové poloze, aby
struna mohla proti Vám vymrštit odlejujíci částice, jako
kousky hlíny, rostlin nebo kameny.
12. Buvte stále připraveni na to, že při práci odletují části struny.
13. Když narazíte na jakýkoli předmět, váš vyžínač
nepoužívejte dokud se neujistíte, že je v bezpečném
provozním stavu;
14. Když začne vyžínač neobvyklým způsobem vibrovat, okamžitě
jej zkontrolujte, nadměrné vibrace mohou být příčinou zranění.
Údržba a uskladnění
1. Udržujte všechny matice, šrouby utažené, abyste
zajistili, že je vyžínač v bezpečném provozním stavu.
2. Z důvodu bezpečnosti vyměňujte opotřebované nebo
poškozené části.
3. Používejte pouze náhradní žací struny specifikovaná pro
tento výrobek.
4. Používejte pouze náhradní díly a doplňky doporučené
firmou Electrolux Outdoor Products.
5. Pro minimalizaci rizika ublížení je nejlepší prsty a ruce
udržovat co nejdále od ochranného krytu sekačky.
6. Nikdy nečistěte vyžínač vodou, pouze hadrem, nebo
měkkým kartáčem. Nepoužívejte kovové předměty,
chemikálie a rozpouštědla.
7. Pravidelně provádějte kontrolu a držbu vyžínače.
Opravy musí být prováděny autorizovanou opravnou.
Údržba baterie
1. Jestiže se baterie rychle vybíjí i po plném 24 hod. nabití,
je nutno ji vyměnit.
2. I když je baterie stále částečně nabitá, znovu ji dobijejte
po dobu 24 hodin před použitím, abyste zajistili
maximální dobu provozu.
3. Stálé připojení nabíječky v dobře větraném místě bude
automaticky udržovat vaši baterii zcela nabitou a
připravenou k použití.
4. Proto, abyste zabránili trvalému poškození baterie,
nikdy ji neskladujte vybitou.
5. Spojte se s nejbližším autorizovaným prodejcem
potřebujete-li novou baterii.
6. Baterie
12 V 7 Ah
"vysoký výkon"
bezúdržbová
trvale uzavřená
•
Důležité: Při likvidaci starých baterií postupujte
opatrně a v souladu s platnými zákony:
je zakázáno - vrtání, spalování nebo rozbíjení baterií.
ČESKY - 1
Bezpečnostní upozornení
Výměna baterie
Jestliže musí být baterie vyměněna, spojte se s Vaším
servisním střediskem, kde Vám starou baterii vymění za
novou originální FLYMO baterii.
Upozornění
Červený kabel musí být vždy připojen na červený kontakt
baterie právě tak, jako černý kabel na černý kontakt.
Nástěnný držák na dobíjení
Nástěnný držák můžete také využít jako stojan při
nabíjení bateriového vyžínače.
Ošetřování v zimním období
1. Provevte plné 24 hod. nabití před uložením
vyžínače.
2. Pokud nemůžete bateriový vyžínač nechat trvale
připojený k nabíječce, nabíjejte baterii každé 3 až 4
měsíce po dobu 24 hodin, aby při zimním
skladování zůstavala nabitá.
3. Vyvarujte se delšího uskladnění bez občasného
dobíjení
4. Uskladněte vyžínač na chladném a suchém mistě.
Montáž a nastavení
Montáž ochranného krytu (A), (B) & (C)
1. Ochranný kryt přiložte ke krytu motoru vyžínače
tak, aby šipka na ochranném krytu (A1) lícovala se
šipkou na krytu motoru (A2).
2. Nasavte ochranný kryt (A3) přes strunovou hlavu
(A4). Zkontrolujte, zda je nylonová struna provlečena
otvorem v ochranném krytu podle obr. B.
3. Ochranný kryt zastrčte a otáčejte ve směru dle obr.
D, dokud neuslyšíte cvaknutí a dokud není ochranný
kryt bezpečně zablokován ve správné poloze.
• Přesvědčte se, zda je ochranný kryt správně
namontován tím, že se jím pokusíte otočit, viz obr. C.
Montáž rukojeti (D & E)
D1 - Matice (pokud se používá),
D2 - knoflík rukojeti, D3 - šroub
1. Vložte matici do knoflíku rukojeti. (pokud je součástí
výbavy).
2. Pevnou rukojeA připevněte k vyžínačI pomocí
šroubu a knoflíku rukojeti dle obr. D.
3. Při nastavování pevné rukojeti do pohodlné
provozní polohy (viz obr. E) odšroubujte knoflík
rukojeti, odtáhněte od sebe postranní úchytky,
rukojeA přesuňte do požadované polohy, opatrně
zasuňte zuby a opět utáhněte knoflík rukojeti.
Montáž ramenního popruhu (F)
1. Provlečte řemínek otvorem krytu na baterii (F1).
2. Provlečte řemínek sponou. Upravte podle potřeby,
aby byl popruh v co možná nejpohodlnější pozici.
Montáž nástěnného držáku (G)
• DŮLEŽITÉ !
Odpojte nabíječku od zásuvky dříve než
nasazujete nebo sundáváte vyžínač z držáku.
1. Nástěnnou konzolu (G2) doporučujeme upevnit v
dobře větraném prostoru při 5˚C až 25˚C na
hladkou, svislou vnitřní stěnu, která je dostatečně
silná k tomu, aby udržela hmotnost vyžínače.
2. Na držáku jsou tři otvory. Otočte držák dvěma
otvory vzhůru (vis. obr. H).
3. Dbejte na to, aby vyžínač nasazen do držáku byl
spodní částí asi 100 mm nad podlahou. V takovém
případe je jednodušší nasazování vyžínače do držáku
a současně se nabíječka nachází v dosahu zásuvky.
4. Pomocí přibalených šroubů a hmoždinek upevněte
řádně držákk na stěru.
5. Bateriový vyžínač nyní můžete připevnit k
nástěnnémn držáku za účelem nabíjení.
První nabíjení
• Baterie by se měla nabíjet po dobu 24 hodin
před použitím.
• Po každém použití bateroivý vyžínač okamžitě
dobíjejte po dobu 24 hodin.
• Bateroivý vyžínač může zůstat trvale připojena k
zapnuté nabíječce. Nemusíte se obávat přebití
baterie.
• Nabíječka automaticky zajistí dobíjení baterie při
skladování a bateroivý vyžínač bude stále
připravena k použití.
1. Nabiječku používejte pouze ve vnitřním prostředí
2. Dbejte na to, aby nebyla zapojena zvlhlá nabíječka.
Bateroivý vyžínač i nabíječku udržujte trvale suché.
Dbejte na dobré odvětrání nabíječky během
nabíjení.
3. Zajistěte, aby byl vyžínač správně umístěn na
nástěnné konzole (G2) a správně připojen ke
konektoru (H1).
4. Zástrčku nabíječky (G1) zasuňte do schválené
zásuvky.
5. Červená kontrolka svítí po celou dobu nabíjení.
6. Během 24 hodin se dosáhne plného nabití. Během
nabíjení je nabíječka horká. To je normální a
dokazuje to správnou funkci nabíječky.
Dobíjení bateriového vyžínače
1. Baterii dobijte, jakmile se výkon bateriového
vyžínače začne zhoršovat a zpomalovat.
2. Vyhněte se úplnému vybití baterie .
3. Dodržujte pokyny uvedené v bodu "První nabití".
4. Pokud je baterie nabíjena tak, jak je to zde
popsáno, dosáhnete jelí max. životnosti.
Nastavení délky rukojeti (J & K)
1. Uvolněte knoflík pro nastavení délky. (obr. J)
2. Upravte délku rukojeti tak, abyste dosáhli co
nejpohodlnější provozní pozice (obr. K).
3. Utáhněte znovu knoflík pro nastavení délky.
Systém automatického vysouvání
Funkce automatického vysouvání (L)
1. Při každém zapnutí motoru se vysune malá délka struny.
2. Až nylonová struna narazí na zkracovač struny,
uslyšíte “klapavý” zvuk (L1). Jde o zcela normální
jev, který NENÍ DŮVODEM KE ZNEPOKOJENÍ.
Přibližně po 5 sekundách bude struna zkrácena
na správnou délku a hluk se sníží, jakmile motor
dosáhne maximálních otáček.
• Než začnete vyžínat nebo zarovnávat, ujistěte se
o tom, že motor dosáhl maximálních otáček.
ČESKY - 2
3. Pokud neuslyšíte zvuk zkracování struny, je třeba
strunu více vysunout.
4. Při vysunování struny je nezbytné, aby se motor
nejdřív zcela zastavil; po vysunutí struny motor znovu
zapněte a počkejte, až dosáhne maximálních otáček.
5. Postup podle bodu 4 opakujte tak dlouho, dokud
neuslyšíte, že struna narazila na zkracovač.
(Neopakujte tento postup více než šestkrát.)
6. Pokud se vyskytnou problémy s automatickým
vysouváním struny, přečtěte si část o Vyhledávání
závad na straně 4.
Jak vyžínat a zarovnávat
Výstraha
Doporučujeme používat ochranu zraku. Během vyžínání
nebo zarovnávání se nenahýbejte nad ochranný kryt,
neboo žací struna může vymrštit různé předměty.
Nedopusote, aby strunová hlava spočívala na zemi.
Nikdy Váš vyžínač nepřetěžujte. Přetížení motoru se
vyvarujete, když budete dbát, aby při práci s vyžínačem
otáčky motoru nadměrně nekolísaly. Než začnete s
jakoukoli údržbou nebo nastavováním, odpojte stroj od
hlavního zdroje elektrického proudu.
PŘED POUŽITÍM
• Kontrolujte, zda je struna vysunuta.
• Ujistěte se, že motor dosáhl maximálních otáček
než začnete vyžínat nebo zarovnávat.
Spuštění vyžínače
1. Při spouštění stiskněte blokovací knoflík (M1), stiskněte
páku spínače (M2) a uvolněte blokovací knoflík.
Vyžínání
1. Vyžínejte špičkou struny otáčející se šikmo vůči zemi
(obr. N).
2.
Vyžínač při vyžínání malých ploch kývejte "ze strany na
stranu" (obr. O).
3. Jestliže se strunová hlava zastaví a poté se znovu
roztočí, posune se automaticky struna.
•
Strunu lze ručně vysunout podle návodu na straně 3.
4. Chcete-li zastavit chod vyžínače, uvolněte aretační
páčku (M2).
Zarovnávání okrajů
1. Při přestavovani na zarovnávání stiskněte tlačítko a
strunovou hlavu otočte doleva, až značka bude u slova
EDGE (obr. P). Uslyšíte zapadnutí aretace. Přesvědčte
se, že se tlačítko vrátilo do původni polohy.
2. Pro lepši vedení opřete vyžínač o distanční kladku a
vyrovnejte s okrajem trávníku. Sečte naznačeným
směrem (obr. Q) tak, aby posečená tráva byla ukládána
směrem dozadu.
3. Při přestavování vyžínače spět do polohy vyžínání
stiskněte tlačíkto a strunovou hlavu otočte směrem
doprava tak, aby šipka ukazovala na slovo TRIM (obr.
S). Uslyšíte klapnutí při zajištěni aretace.
Kryt cívky
Sejmutí krytu cívky
U1 - víčko, U2 - cívka, U3 - držák cívky, U4 - tlačitko k
manuálnímu posuvu lanka, U5 - očko
1. Stiskněte obě západky (obr. T1) a pevně držte.
2. Vytáhněte víčko ze strunové hlavy (viz. obr. U).
Opětné nasazení víčka
1. Vyčistěte víčko a strunovou hlavu. Nepovede-li se to,
nemusí víčko ve strunové hlavě dobře sedět.
2.
3.
4.
Stiskněte obě západky víčka a zasuňte je do zářezu ve
strunové hlavě.
Přesvědčte se, že obě západky dobře zaskočily.
Přesvědčte se, že víčko pevně drží tím, že se jej
pokusíte vyjmout bez stlačení západek.
Žací struna
Chcete-li strunu zavést ručně
V případě potřeby lze nylonovou strunu zavést ručně.
Tahejte jemně za strunu při současném střídavém mačkání
a uvolňování tlačítka, které se nachází na boku držáku
cívky, viz obr.V.
Tlačítko stiskněte maximálně třikrát. Nadměrně dlouhá
žací struna se zachytí o řezací mechanismus a způsobí
chybnou funkci sekačky.
Chcete - li vyměnit strunu
Náhradní nylonová struna je k dostání u většiny obchodníků
značky Electrolux Outdoor Products. Je možné ji zakoupit buv
v podobě cívky se strunou nebo pouze jako samotnou strunu.
Chcete-li provést úplnou výměnu cívky se strunou
1. Uchopte novou cívku a odstraňte pásku, která přidržuje
strunu.
2. Odviňte strunu o délce cca 100mm a provlékněte ji skrz
výstupní otvor, viz obr. W1, poté zasavte cívku do
držáku tak, aby hladká strana směřovala vzhůru.
Chcete-li provést výměnu struny na cívce
X1 - otvor v cívce, X2 - lanko
1. Uchopte strunu a zasuňte ji do otvoru na cívce .
2. Otáčením cívky ve směru hodinových ručiček naviňte
strunu požadované délky (přibližně polovinu, tedy 10m),
poté strunu odřízněte, viz obr. X. Je nezbytné dbát
na to, aby byla struna na cívce navinuta rovnoměrně - v
opačném případě bude narušena správná činnost
automatického zavádění struny.
3. Ponechte odvinutých cca 100mm struny a provlékněte
ji skrz výstupní otvor, viz obr. W, poté zasavte cívku do
držáku tak, aby hladká strana směřovala vzhůru.
• Přesvědčte se, zda je cívka správně nasazená tím,
že jí budete jemně otáčet během instalace.
• Pamatujte na to, že Vaše sekačka Flymo bezdrátové
sekačky je konstrukčně uzpůsobena pouze k použití
nylonové struny s maximálním průměrem 1.5 mm.
Používejte pouze originální nylonové struny Flymo.
Údržba bateriového vyžínače
Když přestanete vyžínač Flymo používat, provevte
následující:
• Vyvarujte se nahodilého spuštění. Při přezkoušení
čištění a kontrole se nedotýkejte spínače.
• Nedávejte ruce do blízkosti hrany krytu struny.
1. Váš vyžínač nikdy nečistěte vodou, čisticími tekutinami
ani rozpouštědly, stačí pouze odstranit zbytky posekané
trávy nebo nečistoty vhodným nástrojem, například
měkkým kartáčem nebo suchou tkaninou.
2. Pomocí dodávané stěrky odstraňte veškeré zbytky
posekané trávy a nečistot z vnitřku ochranného krytu,
viz obr. Y1.
3.
4.
5.
•
6.
Pomocí měkkého kartáče vyčistěte vnitřek ochranného
krytu (obr. Y2), strunovou hlavu (obr. Y3) a plášA
motoru (obr. Y4).
Zkontrolujte pečlivě stav vyžínače, a to zejména
součásti strunové hlavy.
Je-li Váš vyžínač jakkoliv poškozená, obraAte se na
Vaše autorizované servisní středisko.
Vyžínač nikdy nepoužívejte, je-li poškozen.
Vyžínač uskladněte na chladném, suchém a dobře
větraném místě mimo dosah dětí.
Servisní doporučení
•
•
Každý výrobek je identifikován jedinečným stříbro-černým typovým štítkem.
Důrazně doporučujeme provádět servis vašeho zařízení nejméně každých dvanáct měsíců a častěji, pokud
zařízení používáte k profesionální aplikaci.
ČESKY - 3
Vyhledávání závad
UPOZORNĚNÍ
Při údržbě a nastavení přístroje se vyhněte náhodnému spuštění a nedávejte ruce a prsty k páce spínače.
ZÁVADA
KONTROLA
STRUNA SE NEVYSUNUJE
NEBO
STRUNA JE PŘÍLIŠ KRÁTKÁ
NEBO
VYŽĺNAČ VIBRUJE
NEPŘETRŽITÝ CVAKAVÝ
ZVUK
STRUNA SE NEUSTÁLE
PŘETRHÁVÁ
Ne
Vysuňte strunu manuálně. VIZ
“MANUÁLNÍ VYSOUVÁNÍ LANKA”
Je struna vysunutá a je vidět?
Ne
Sejměte víčko a cívku, uvolněte
strunu a znovu instalujte cívku a
víčko. VIZ “Kryt cívky a žací struna”
Pracuje automatické vysouvání
struny?
Ne
Struna může být zablokovaná
na cívce. Převiňte strunu a
odstraňte překřížené smyčky.
Dosáhl motor před použitím
plné rychlosti?
Ne
Vyčkejte, až motor dosáhne plné
rychlosti.
Vysunula se příliš dlouhá
struna?
Ano
VIZ “MANUÁLNÍ VYSOUVÁNÍ
STRUNY”
Chybí na ochranném krytu
zkracovač struny?
Ano
Spojte se s vaším místním
schváleným servisním střediskem
nebo oddělením služeb zákazníkům
firmy Electrolux Outdoor Products.
?
K vyžínání používejte pouze konec
struny. VIZ “Jak vyžínat a zarovnávat”
Ano
Převiňte strunu na cívce. Pokud
problém přetrvává, vyměňte cívku a
strunu.
Používáte vyžínač správně?
Zablokovává se struna na
cívce?
POKUD SE NEJEDNÁ O ŽÁDNOU Z
VÝŠE UVEDENÝCH ZÁVAD ANEBO
POKUD ZÁVADA PŘETRVÁVÁ
ČINNOST
Pracuje automatické vysouvání
struny?
Spojte se s vaším místním schváleným servisním střediskem
firmy Electrolux Outdoor Products.
Informace Týjající se Životního Prostředí
Výrobky Electrolux Outdoor Products jsou vyráběny v souladu
s Řídícím systémem pro životní prostředí (ISO 14001), z dílů,
které jsou, pokud je to možné, vyráběny způsobem co
nejšetrnějším k životnímu prostředí, podle výrobních postupů
firmy s možností recyklace dílů na konci životnosti výrobku.
•
Obalový materiál lze recyklovat a díly z umělé hmoty jsou
ozačeny štítky (pokud je to možné) pro recyklaci dle
kategorií.
•
Při likvidaci výrobku na konci jeho životnosti je nezbytné
zachovávat doporučené postupy s ohledem na ochranu
životního prostředí.
•
V případě nutnosti Vám bližší informace o likvidaci podá
příslušný místní úřad.
LIKVIDACE BATERIĺ
•
Baterie byste měli odevzdat ve schváleném servisním
středisku nebo místní recyklační stanici.
•
NElikvidujte použité baterie s odpadem domácnosti.
•
Baterie NEvyhazujte do vody.
•
Olověné baterie mohou být škodlivé a měly by být
likvidovány prostřednictvím uznávaného recyklačního
střediska v souladu s evropskými předpisy.
•
NEspalujte
Záruka a záruční politika
Záruční podmínky
Pokud bude během záruční doby shledána vada kteréhokoliv
dílu způsobená chybnou výrobou, firma Electrolux Outdoor
Products prostřednictvím svého autorizovaného servisního
střediska poskytne zákazníkovi bezplatnou opravu nebo
výměnu za předpokladu, že:
1. Závada musí být ohlášena ihned u prodejce výrobku.
2. Při uplatění reklamace musí být předložen řádně vyplněný
záruční list a prodejní doklad.
3. Závada nebyla způsobena chybným používáním nebo
nesprávným nastavením stroje.
4. Závada nenastala v důsledku opotřebení.
5. Stroj nebyl opravován, rozebírán, ani do něj nebylo
zasahováno osobou, která není autorizována firmou
Electrolux Outdoor Products.
6. Stroj nebyl nikdy pronajímán.
7. Stroj je v osobním vlastnictví původního kupujícího.
8. Stroj nebyl použiván mimo území České republiky.
Záruka se nevztahuje na následující závady:
a) Výměna žací struny.
b) Závady vzniklé v důsledku včasného neohlášení vady výrobku.
c) Závady způsobené prudkým nárazem.
TECHNICKÁ DATA
Šířka záběru
Příkon
Délka struny
Průměr struny
Posuv struny
Hmotnost bez obalu
ČESKY - 4
CT 250X
25 cm
12 V
10 m
1,5 mm
automatický
4,8 kg
d)
Závady způsobené tím, že výrobek nebyl používán v souladu
s pokyny a doporučeními uvedenými v návodu k používání.
e) Škody vzniklé ohněm, nehodou, odcizením, zničením nebo
zanedbáním péče o výrobek, na škody vzniklé špatnou
instalací, úpravou nebo pozměněním technických parametrů
stroje a na škody vzniklé přepravou od nebo k zákazníkovi.
f)
Při neoprávněné změně údajů v záručním listě.
g) Při přetižení výrobku.
Následující seznam obsahuje součásti podléhající opotřebení,
jejichž životnost zásisí na pravidelné údržbě a nevztahují se na
ně tudíž záruční podmínky:
Žací struny, strunové hlavy.
Upozrnění!
Firma Electrolux Outdoor Products nenese žádnou
odpovědnost a záruka se stane neplatnou v případě, že dojde
k poškození výrobku v důsledku použití takových
náhradních/přídavných součástí nebo příslušenství, které
nebyly vyrobeny nebo schváleny firmou Electrolux Outdoor
Products anebo pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem
modifikováno.
Přepravné, doprava nebo cestovní náklady nejsou předmětem
této záruky.
Likvidace stroje po skončení jeho životnosti
V souladu s platnými předpisy o odpadech a ochraně
životního prostředí je třeba zachovat doporučené postupy
likvadace jednotlivých (kovových, plastových) částí stroje,
se kterými Vás seznámí nejbližší autorizované servisní
místo.
EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Ja, niżej podpisany M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. Zaświadczam że
Kosiarka do strzyżenia trawników:Kategoria...... Kosiarka do trawników
napędzana z akumulatora
Wykonanie... Electrolux Outdoor Products
Odpowiada wymaganiom technicznym Dyrektywy
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) nr
2000/14/EEC
Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP.
Anglia, oświadczam, że próbka powyższego
wyrobu została przebadana stosując dyrektywę
81/1051/EEC jako wzór. Maksymalny poziom
ciśnienia akustycznego, ważonego średnio A,
przy pozycji operatora w warunkach
częściowo bezechowej komory akustycznej
pochłaniającej był:-
Typ Urządzenia Tnącego.... Linka tnąca
Identyfikacja serii..................Patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu
Procedura Oceny Zgodności........ANNEX VI
Organ Rejestrujący...............I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Inne Dyrektywy.....................98/37/EEC, 89/336/EEC
oraz norm..............................EN786:1996, EN786A2:1996, EN603351:1994, EN60335-2-29:1996, EN55014:1993, EN60555-2:1987,
EN60555-3:1987, EN55014:1993, EN55014:1995
Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP.
Anglia, oświadczam, że próbka powyższego
wyrobu została przebadana stosując ISO 5349
jako wzór. Maksymalna ważona wartośc
średnia kwadratowa wibracji zapisana w
pozycji ręki operatora była:-
Typ................................................................................ A
Szerokość koszenia......................................................... B
Prędkość Obrotowa Urządzenia Tnącego.................. C
Gwarantowany Poziom Mocy Akustycznej................. D
Mierzony Poziom Mocy Akustycznej........................... E
Poziom......................................................................... F
Wartość........................................................................ G
Odwaznik...................................................................... H
EC PROHLÁŠENĺ O SOULADU SE SMÉRNICĺ
Já, níže podepsaný M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP.
potvrzuji, že sekačka:Kategorie....Zarovnávač trávníků na baterie
Značka.......... Electrolux Outdoor Products
splňuje specifikace Směrnice
2000/14/EEC
Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, (Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP)
prohlašuji, že exemplář svrchu uvedeného
výrobku byl odzkoušen za použití směrnice
81/1051/EEC jako vodítka. Maximální A-vážená
úroveň zvukového tlaku, která byla
zaznamenána pro pozici uživatele za podmínek
volného pole polo-bezdozvukové komory, byla-
Typ řezného nástroje...... Řezné lanko
Identifikace Série..............Viz Śtítek Technických Údajů Výrobku
Postup vyhodnocování souladu..........ANNEX VI
Oznámeno orgánu......... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Jiné směrnice.................. 98/37/EEC, 89/336/EEC
a normy............................ EN786:1996, EN786A2:1996, EN603351:1994, EN60335-2-29:1996, EN55014:1993, EN60555-2:1987,
EN60555-3:1987, EN55014:1993, EN55014:1995
Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, (Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5
6UP) prohlašuji, že exemplář svrchu
uvedeného výrobku byl odzkoušen za
použití normy ISO 5349 jako vodítka.
Maximální vážená odmocnina střední
kvadratické hodnoty vibrace, která byla
zaznamenána v pozici ruky uživatele, byla:-
Typ..........................................................................
Šířka sekání.................................................................
Rotační rychlost řezného nástroje..........................
Zaručená hladina akustického výkonu...................
Naměřená hladina akustického výkonu..................
Úroveň.....................................................................
Hodnota...................................................................
A
B
C
D
E
F
G
Váha........................................................................... H
EC PREHLÁSENIE O PRÁVNEJ SPÔSOBILOSTI TOVARU
Ja, dolupodpísaný, M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. týmto potvrdzujem, že
kosačka:Kategória... Kosačka trávy na batérie
Výroba....... Electrolux Outdoor Products
Vyhovuje špecifikáciám uvedeným v
Norme 2000/14/EEC
Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, v
meste NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5
6UP, týmto potvrdzujem, že vzorka hore
menovaného výrobku bola otestovaná v súlade
s predpisom 81/1051/EEC. Pri maximálnom
zaAažení úroveň tlaku zvuku nameraná u
operátora za podmienok voKného poKového
pôsobenia polo-anechoického priestoru bola:-
Typ rezného telesa...... Rezné lanko
Identifikácia série......... Vid Štítok Parametrov Výrobku
Postupy určenia právnej spôsobilosti tovaru................ANNEX VI
Informované orgány..... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Ďalšie nariadenia......... 98/37/EEC, 89/336/EEC
a normám.................... EN786:1996, EN786A2:1996, EN603351:1994, EN60335-2-29:1996, EN55014:1993, EN60555-2:1987,
EN60555-3:1987, EN55014:1993, EN55014:1995
A
Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products Park, Aycliffe Industrial
Park, v meste NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham, DL5 6UP, týmto potvrdzujem, že
vzorka hore menovaného výrobku bola
otestovaná v súlade s predpisom ISO 5349.
Pri maximálnom zaAažení základný priemer
druhej mocniny vibrácie nameraný v
operátorovej ruke bol:-
Typ........................................................................
Šírka skosu................................................................
Rýchlost rotácií rezného telesa.............................
Garantovaný stupeň sily zvuku.............................
Nameraný stupeň sily zvuku.................................
Úroveň...................................................................
Hodnota................................................................
Váha......................................................................
A
B
C
D
E
F
G
H
CT250X
B
25 cm
C
9,700 RPM
D
90.0 dB(A)
E
86.0 dB(A)
F
77.2 dB(A)
G
1.6 m/s2
H
4.8 kg
Newton Aycliffe, 24/01/2003
M. Bowden,
Research & Development Director
BELGIQUE/BELGIË
Flymo Belgique/België
Tel: 02 363 0311, Fax: 02 363 0391
ČESKÁ REPUBLIKA
Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products,
Na Křečku 365, Praha 10 - Horní Měcholupy.
Tel: 02/7847 0164, Info-linka: 0800/110 220
Internet: www.partner-flymo.cz E-mail: [email protected]
DANMARK
Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S,
Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby
Tel: 45 87 75 77, Fax: 45 93 33 08, www.flymo-partner.dk
DEUTSCHLAND
Flymo Deutschland
Tel: 097 21 7640, Fax:097 21 764202
ESTONIA
Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS)
Tel: (372) 6650010
FRANCE
Flymo France SNC
Tel 01 46 67 8141, Fax 01 43 34 2491
FINLAND SUOMI
Electrolux Outdoor Products Finland
Tel: 00 358 9 39611, Fax: 00 358 9 3961 2644
ITALIA
McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, 23868 Valmadrera
(LECCO) - ITALIA
Tel: 800 017829, Fax: 0341 581671
IRELAND
Flymo Ireland
Tel: 01 4565222, Fax: 01 4568551
MAGYARORSZÁG
Electrolux Lehel Kft
Tel: 00 36 1 251 41 47
NORGE
Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s.
Tel: 69 10 47 90
NEDERLAND
Flymo Nederland
Tel: 0172-468322, Fax: 0172-468219
ÖSTERREICH
Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ,
Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40,
email: [email protected] Internet: www.husqvarna.at
POLSKA
Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, Wysockiego 15 b
03-371 Warszawa
Tel:- (0-22) 330 96 00, Fax: (0-22) 330 96 35
SLOVENIJA
Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ,
Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40,
email: [email protected] Internet: www.husqvarna.at
SLOVENSKA
Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok
Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk
SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA
Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera
Tel 062 889 93 50 / 889 94 25, Fax 062 889 93 60 / 889 94 35
SVERIGE
Electrolux Outdoor Products, Sverige
Tel: 036 – 14 67 00, Fax: 036 – 14 60 70
UNITED KINGDOM
Electrolux Outdoor Products United Kingdom
Tel: 01325 300303, Fax: 01325 310339
Electrolux Outdoor Products
Aycliffe Industrial Park
NEWTON AYCLIFFE
Co.Durham DL5 6UP
ENGLAND
Telephone - (00) 44 1325 300303 Fax - (00) 44 1325 310339
UK Telephone - 01325 300303 Fax - 01325 310339
Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice.
Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and
trademarks in several countries.
© Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ
Registered number 974979 England
The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are
sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
5118940-03

Podobné dokumenty

OM, Flymo, Multi Trim, 96485616700, 2004-10, Electric

OM, Flymo, Multi Trim, 96485616700, 2004-10, Electric Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

Více