Použití webového rozhraní pokročilého uživatele

Komentáře

Transkript

Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Bezdrátový
směrovač N
CZ
Uživatelská příručka
F5D8233qs_4
Obsah
1. Úvod.................................................................................................................... 1
Výhody bezdrátové sítě.............................................................................. 1
Umístění bezdrátového směrovače N..................................................... 3
2. Přehled produktu........................................................................................... 7
Funkce produktu........................................................................................... 7
3. Seznámení se směrovačem.......................................................................10
Obsah balení................................................................................................10
Požadavky na systém.................................................................................10
Požadavky na systém softwaru Pomocník při instalaci....................10
4. Připojení a konfigurace směrovače.......................................................15
5. Alternativní metoda instalace.................................................................23
6. Použití webového rozhraní pokročilého uživatele ........................38
Změna nastavení sítě LAN........................................................................39
Zobrazení stránky seznamu DHCP klientů.......................................... 41
Konfigurace nastavení bezdrátové sítě............................................... 41
Nastavení zabezpečení WPA....................................................................48
Nastavení šifrování WEP............................................................................50
Používání režimu přístupového bodu...................................................52
Nastavení kontroly MAC adresy............................................................. 53
Konfigurace firewallu................................................................................55
Používání dynamického DNS.................................................................. 59
Nástroje........................................................................................................ 60
Restartování směrovače........................................................................... 61
Aktualizace firmwaru................................................................................ 66
7. Ruční konfigurace nastavení sítě...........................................................74
8. Doporučená nastavení webového prohlížeče...................................79
9. Odstraňování problémů............................................................................81
10. Informace .....................................................................................................97
Úvod
•
sdílení vysokorychlostní připojení k Internetu všemi domácími počítači,
•
sdílení zdrojů, jako například souborů a pevných disků, ve všech
připojených domácích počítačích,
•
sdílení jediné tiskárny všemi členy rodiny,
•
sdílení dokumentů, hudby, videa a digitálních fotografií,
•
ukládání, načítání a kopírování souborů z jednoho počítače na jiný,
•
simultánní hraní her online, používání elektronické pošty a přímé
konverzace (chat).
1
2
3
4
5
6
7
8
Výhody bezdrátové sítě
Mezi výhody instalace bezdrátové sítě Belkin patří:
•
obilita –není třeba mít pouze jednoúčelovou „počítačovou místnost“
M
– nyní můžete pracovat s přenosným nebo stolním počítačem kdekoli
v dosahu bezdrátové sítě.
•
nadná instalace – průvodci snadnou instalací Belkin zjednodušují
S
instalaci.
•
F lexibilita – instalací bezdrátové sítě získáte přístup k tiskárnám a
počítačům z libovolného místa v domácnosti.
•
nadné rozšíření – široká nabídka síťových produktů společnosti
S
Belkin umožňuje rozšiřovat síť o další zařízení, například tiskárny a herní
konzoly
•
epotřebujete kabely – ušetříte a vyhnete se problémům s další
N
instalací kabelů domácí nebo kancelářské sítě Ethernet
•
ozsáhlá kompatibilita – možnost výběru ze široké nabídky
R
kompatibilních síťových produktů
1
9
10
část
Děkujeme vám, že jste si zakoupili bezdrátový směrovač Belkin N (směrovač).
Následují dvě krátké kapitoly. První pojednává o výhodách domácích sítí, ve
druhé jsou popsány nejlepší postupy pro maximalizaci dosahu a výkonnosti vaší
bezdrátové domácí sítě. Přečtěte si důkladně tuto uživatelskou příručku a věnujte
zvýšenou pozornost především části „Umístění bezdrátového směrovače N“ na
následující straně. Budete-li se řídit našemi jednoduchými instrukcemi, budete
moci využívat domácí síť Belkin k:
Úvod
Revoluční bezdrátová technologie N s MIMO (N MIMO)
Bezdrátový směrovač Belkin N1 využívá nové technologie inteligentní
antény nazvané Multiple Input Multiple Output (MIMO). N MIMO vyhovuje
specifikacím IEEE 802.11n. Zvyšuje rychlost, rozsah, spolehlivost a spektrální
efektivitu bezdrátových síťových systémů.
Klíčovým prvkem, který odlišuje technologii Belkin N MIMO od konvenčních
bezdrátových produktů, je využití více antén a dvou simultánních datových
toků pro bezdrátový přenos doma či v kanceláři. Konvenční bezdrátové
technologie využívají pro přenos datového toku pouze jednu anténu. Belkin
N MIMO využívá oproti tomu antény dvě. Tato technologie snižuje zkreslení
a interference. Technologie Belkin N MIMO je vícerozměrná. Je založena na
jednorozměrné technologii inteligentní antény, která simultánně přenáší dva
datové toky stejným kanálem, což zvyšuje kapacitu bezdrátového spojení.
Dalším prvkem, který posiluje technologii Belkin N MIMO, je využití agregace
podle specifikace 802.11n. Zkrácením intervalu mezi jednotlivými pakety
a sdružením několika menších paketů do jednoho většího dokáže Belkin N
MIMO přenášet v rámci dané šíře pásma více dat.
Představte si konvenční rádiový přenos jako dvouproudou dálnici. Maximální
rychlost provozu v jednom pruhu je dána maximální povolenou rychlostí. Ve
srovnání s tímto konvenčním přístupem dokáže jednorozměrná inteligentní
anténa urychlovat provoz v daném pruhu a zvýšit jeho spolehlivost
– můžeme to přirovnat ke čtyřproudé dálnici, kde je rychlost provozu blíž
povolenému maximu. Belkin N MIMO zrychluje provoz a otevírá více jízdních
pruhů – takže z dálnice v našem příkladě se stává „superdálnice“. Rychlost
provozu je násobena počtem otevřených pruhů.
2
Úvod
Důležité faktory pro umístění a instalaci
Bezdrátové spojení je tím silnější, čím blíže směrovači se počítač nachází.
Bezdrátová zařízení v interiéru obvykle pracují v dosahu 30 až 60 metrů.
Naopak při větší vzdálenosti zařízení od směrovače se účinnost
bezdrátového spojení zhoršuje. To můžete nebo nemusíte zaznamenat. S
větší vzdáleností od směrovače se bude pravděpodobně snižovat rychlost
připojení. Mezi věci, které mohou pro signál sítě představovat překážku,
patří kovové spotřebiče nebo objekty a zdi.
Pokud máte dojem, že je výkon sítě snížen vlivem vzdálenosti nebo
překážek, zkuste počítač umístit 1,5 až 3 metry od směrovače, abyste
zjistili, zda je výkon sítě ovlivňován vzdáleností. Pokud problémy
přetrvávají i při malé vzdálenosti, obraťte se na odbornou pomoc
společnosti Belkin.
1
2
3
4
5
6
7
Poznámka: Ačkoli některé z uvedených položek mohou snižovat výkon
bezdrátové sítě, nemohou způsobit její úplný výpadek. Pokud máte dojem,
že výkon sítě není maximální, použijte následující kontrolní seznam.
8
1.
Umístění směrovače
Umístěte bezdrátový směrovač, který představuje hlavní připojovací
bod sítě, co nejblíže do středu bezdrátových síťových zařízení.
9
Pro dosažení nejlepšího pokrytí připojených počítačů bezdrátovou
sítí (rovněž „bezdrátoví klienti“, tj. počítače vybavené síťovými
kartami Belkin pro notebooky, síťovými kartami pro stolní počítače a
bezdrátovými adaptéry USB) musí být splněny následující podmínky:
•
S íťové antény směrovače musí být navzájem v rovnoběžné poloze
a musí směřovat kolmo ke stropu. Pokud je samotný směrovač
umístěn ve svislé poloze, nastavte antény maximálně kolmo ke
stropu.
•
Ve vícepodlažních budovách umístěte směrovač na podlahu v
místě, které se nachází co nejblíže středu budovy. Pravděpodobně
bude vhodné umístit směrovač do některého horního patra.
•
S nažte se umístit směrovač tak, aby se nenacházel v blízkosti
bezdrátového telefonu 2,4 GHz.
3
10
část
Umístění bezdrátového směrovače N
Úvod
2. Snažte se vyhnout překážkám a interferenci
Neumisťujte směrovač v blízkosti spotřebičů emitujících rádiový šum
– tedy např. v blízkosti mikrovlnných trub. Mezi neprostupné objekty,
které mohou omezovat bezdrátovou komunikaci, patří:
• Ledničky
• Pračky a sušičky
• Kovové skříně
• Velká akvária
• Okna s kovovým tónováním proti záření UV
Pokud je signál bezdrátové sítě na některých místech slabý,
zkontrolujte, zda uvedené objekty nestíní dráhu signálu (mezi počítači
a směrovačem).
3. Bezdrátové telefony
Pokud po provedení výše uvedených pokynů je výkon bezdrátové sítě
slabý a jste-li vybaveni bezdrátovým telefonem, postupujte podle
následujících pokynů:
• Pokuste se bezdrátové telefony umístit co nejdál od směrovače a od
počítačů připojených do bezdrátové sítě.
• Odpojte všechny bezdrátové telefony, které pracují v pásmu 2,4
GHz, a vyjměte z nich baterie (postupujte podle pokynů výrobce).
Pokud je problém odstraněn, způsobuje rušení telefon.
• Pokud telefon podporuje volbu kanálů, vyberte v telefonu kanál,
jehož frekvence je co nejdále od frekvence bezdrátové sítě.
Například zvolte v telefonu kanál 1 a přesuňte směrovač na kanál
11. Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce k telefonu.
• V případě nutnosti zkuste začít používat bezdrátový telefon, který
pracuje v pásmu 900 MHz nebo 5 GHz.
4. Zvolte pro bezdrátovou síť nejméně využívaný kanál
Tam, kde jsou byty nebo kanceláře v těsném sousedství – například v
bytových domech či obchodních centrech – může dojít k tomu, že se
navzájem ruší různé bezdrátové sítě.
Použijte funkci Průzkum sítě nástroje Wireless LAN Utility
bezdrátového adaptéru pro vyhledání jiných dostupných
bezdrátových sítí (viz uživatelská příručka bezdrátového adaptéru) a
přesuňte směrovač a počítače na kanál, který bude co možná nejvíce
vzdálen od ostatních sítí.
4
Úvod
•
yzkoušejte několik dalších volných kanálů, abyste vyhledali
V
nejkvalitnější spojení. Zároveň zabraňte rušení, které mohou
způsobovat sousedící bezdrátové telefony nebo jiná bezdrátová
zařízení.
• P
ro bezdrátové síťové produkty společnosti Belkin využijte funkci
detailního průzkumu sítě a informace o bezdrátových kanálech
uvedené v uživatelské příručce vaší bezdrátové síťové karty. Více
informací najdete v uživatelské příručce k vaší síťové kartě.
Podle pokynů v této příručce je možné pokrýt bezdrátovým směrovačem
maximální plochu. Potřebujete-li pokrýt větší plochu, doporučujeme
použít Belkin Wireless Range Extender/Access Point.
2
3
4
5
6
5. Bezpečná připojení, VPN a AOL
Zabezpečená připojení obvykle vyžadují jméno uživatele a heslo a
jsou používána tam, kde je kladen značný důraz na bezpečnost. Mezi
zabezpečená připojení patří:
1
• Připojení virtuální privátní sítě ( VPN), která se často používají
k dálkovému připojení ke kancelářské síti
• Program Bring Your Own Access společnosti AOL, který umožňuje
využívat služby AOL prostřednictvím širokopásmového připojení jiného
poskytovatele kabelového nebo DSL připojení
• Webové stránky většiny bank
• Řada komerčních serverů, které požadují uživatelské jméno a heslo pro
přístup k účtu
Zabezpečená připojení mohou být přerušena nastavením řízení
spotřeby počítače, při kterých počítač přejde do režimu spánku.
Nejjednodušším způsobem, jak tomu zabránit, je prostě se znovu připojit
opakovaným spuštěním softwaru VPN nebo AOL nebo se znovu přihlásit
k zabezpečenému serveru.
Další možností je změnit nastavení řízení spotřeby počítače tak, aby
počítač nepřecházel do režimu spánku. Tato možnost ovšem není vhodná
pro přenosné počítače. Chcete-li změnit nastavení řízení spotřeby v
operačním systému Windows, najdete další pokyny na ovládacím panelu
Možnosti napájení.
V případě dalších potíží se zabezpečeným připojením VPN a AOL projděte
znovu kroky 1 až 4 a zkontrolujte, zda se podařilo problém odstranit.
5
7
8
9
10
část
Přehled produktu
Funkce produktu
Během několika minut budete schopni sdílet připojení k internetu a
připojit počítače do sítě. Následuje výčet funkcí, díky kterým je bezdrátový
směrovač Belkin N ideálním řešením pro vaši domácí nebo kancelářskou síť.
Spolupracuje s počítači PC i Mac®
Směrovač podporuje celou řadu síťových prostředí včetně Mac OS ® 8.x,
9.x, X v10.x, Linux ®, Windows ® 98, Me, NT ®, 2000, XP, Vista ™ a dalších.
Potřebujete pouze internetový prohlížeč a síťový adaptér s podporou TCP/
IP (standardní „jazyk“ internetu).
Patentem chráněný indikátor stavu sítě
na bázi světelných diod na čelním panelu směrovače ukazuje, které funkce
jsou právě v činnosti. Na první pohled poznáte, zda je váš směrovač
připojen k internetu. Tato funkce eliminuje potřebu pokročilého softwaru a
monitorovacích procedur.
Webové rozhraní pokročilého uživatele
Pokročilé funkce směrovače lze snadno nastavit prostřednictvím webového
prohlížeče bez nutnosti instalovat do počítače nějaký další software.
Pro provoz a nastavení směrovače nepotřebujete žádné instalační CD.
Nejlepší na tom je, že nastavení směrovače lze snadno a rychle provádět z
libovolného počítače v síti.
Sdílení IP adres prostřednictvím NAT
Směrovač využívá Překlad síťových adres (Network Address Translation –
NAT ) pro sdílení jediné IP adresy, která vám byla přiřazena poskytovatelem
připojení k internetu, takže nemusíte nakupovat další IP adresy.
SPI Firewall
Směrovač je vybaven firewallem, který vaši síť ochrání před celou řadou
hackerských útoků včetně útoků typu: IP Spoofing, Land Attack, Ping of
Death (PoD), Denial of Service (DoS), IP s nulovou délkou, Smurf Attack,
TCP Null Scan, SYN flood, UDP flooding, Tear Drop Attack, ICMP defect, RIP
defect, fragment flooding.
6
Přehled produktu
Integrovaný 10/100 4portový přepínač
Universal Plug and Play (UPnP)
UPnP je technologie zajišťující hladký provoz hlasových služeb, video služeb,
her a dalších aplikací s podporou
UPnP.
2
3
4
5
Podpora VPN Pass-Through
6
Připojíte-li se k síti ve své kanceláři z domova prostřednictvím VPN, směrovač
umožní počítačům vybaveným VPN projít přes směrovač do kancelářské sítě.
7
Vestavěný Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Vestavěný Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) pro snazší připojení
počítačů k síti. Server DHCP automaticky přiřadí IP adresu každému počítači,
který se připojí do sítě, takže není třeba provádět nastavení sítě ručně.
Pomocník při instalaci
Pomocník při instalaci, který je druhou generací známého nástroje společnosti
Belkin Průvodce snadnou instalací, odstraňuje nejistotu při instalaci
směrovače. Tento softwarový nástroj automaticky zjistí nastavení sítě a nastaví
směrovač pro připojení k vašemu poskytovateli internetového připojení.
Během několika minut je směrovač nastaven a připojen k internetu.
Poznámka: Instalační pomocník je kompatibilní s operačním systémem Windows 2000,
XP a Vista a Mac OS X v10.x. Pokud používáte jiný operační systém, směrovač
může být nastaven pomocí alternativní metody instalace popsané v této
uživatelské příručce (viz str. 23).
7
8
9
10
část
Ve směrovači je integrován čtyřportový síťový přepínač umožňující počítačům
spojeným kabely sdílení tiskáren, datových a MP3 souborů, digitálních
fotografií apod. Přepínač je vybaven automatickou detekcí, takže rychlost
bude automaticky přizpůsobena připojenému zařízení. Přepínač zajišťuje
současný přenos dat mezi počítači bez přerušení či spotřeby síťových
prostředků.
1
Přehled produktu
Integrovaný přístupový bod N
N MIMO je nová špičková bezdrátová technologie založená na specifikacích
IEEE 802.11n. Využívá technologie inteligentní antény MIMO (Multiple Input
Multiple Output), která dosahuje přenosové rychlosti dat až 300 Mb/s.*
Skutečná průchodnost je obvykle nižší než přenosová rychlost a závisí na
podmínkách síťového prostředí.
*POZNÁMKA: Standardní rychlost přenosu dat – 300 Mb/s – představuje
fyzickou rychlost přenosu dat. Skutečná datová propustnost může být nižší.
Filtrování adres MAC
Pro zajištění vyšší bezpečnosti je možné nastavit seznam MAC adres
( jedinečných identifikátorů klienta), které budou mít přístup do sítě. Každý
počítač má svou vlastní jedinečnou adresu MAC. Stačí zadat příslušné adresy
MAC do seznamu prostřednictvím webového rozhraní pokročilého uživatele a
podstatně tak omezit přístup do vaší sítě.
8
Seznámení se směrovačem
1
Obsah balení
•
Bezdrátový směrovač Belkin N
•
Stručný průvodce instalací
2
Instalační CD softwaru Pomocník při instalaci
Síťový kabel Ethernet RJ45
•
Zdroj napájení
•
Uživatelská příručka na disku CD s instalačním pomocníkem
4
5
6
Požadavky na systém
•
Širokopásmové připojení k internetu, například kabelové nebo přes
modem DSL s rozhraním RJ45 (Ethernet)
•
Alespoň jeden počítač s nainstalovanou kartou síťového rozhraní
•
Síťový protokol TCP/IP nainstalovaný v každém počítači
•
Síťový kabel Ethernet RJ45
•
Internetový prohlížeč
8
9
10
Požadavky na systém softwaru Pomocník při instalaci
•
7
Počítač se systémem Windows 2000, XP nebo Vista
v10.x
®
•
Minimálně procesor 1 GHz a 128 MB RAM
•
Internetový prohlížeč
9
TM
nebo Mac OS X
®
část
3
•
•
Seznámení se směrovačem
Směrovač byl navržen pro umístění na stole. Veškeré kabely vycházejí ze
zadní stěny směrovače, což usnadňuje organizaci a využití. Indikátor stavu
sítě je snadno viditelný na předním panelu směrovače a tím umožňuje
rychlý přehled o stavu a aktivitě sítě. Více informací najdete v Příručce
indikátoru stavu sítě
.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
A. Zabezpečení bezdrátové sítě
Nesvítí
Zabezpečení bezdrátové sítě je vypnuto.
Stálé, modré
Zabezpečení bezdrátové sítě je zapnuto
B. Stav bezdrátově připojeného počítače
Nesvítí
Žádný počítač není bezdrátově připojen
Stálé, modré
Ke směrovači je bezdrátově připojen
počítač
Blikající, oranžové
Problémy s bezdrátovým připojením
počítače ke směrovači
C. Stav počítače připojeného kabelem
Nesvítí
Žádný počítač není připojen kabelem
Stálé, modré
Ke směrovači je kabelem připojen počítač
Blikající, oranžové
Problémy s kabelovým připojením počítače
ke směrovači
10
Seznámení se směrovačem
1
D. Stav směrovače/napájení
Nesvítí
Směrovač je vypnut
Blikající, modrá
Probíhá inicializaci směrovače
Stálé, modré
Směrovač je připraven k práci
E. Stav modemu
Svítí-li tato kontrolka modře, znamená to, že je modem ke směrovači
správně připojen. Svítí-li kontrolka oranžově, znamená to nějaký
problém.
Nesvítí
Směrovač NENÍ připojen k modemu
Stálé, modré
Směrovač je připojen k modemu a pracuje
správně
Blikající, oranžové
Problém na straně modemu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
F. Stav internetu
Tato kontrolka ukazuje, zda je směrovač připojen k internetu. Je-li
kontrolka zhasnuta, znamená to, že směrovač NENÍ připojen k internetu.
Bliká-li kontrolka oranžově, znamená to, že směrovač se pokouší připojit
k internetu. Svítí-li kontrolka stabilně modře, znamená to, že směrovač
je připojen k internetu. Při použití funkce „Odpojit po x minutách“ je
tato ikona velmi užitečná pro sledování stavu připojení směrovače k
Internetu.
Nesvítí
Směrovač NENÍ připojen k internetu
Blikající, oranžové
Směrovač se pokouší připojit k
Internetu
Stálé, modré
Směrovač je připojen k internetu
11
část
Při zapnutí nebo restartování směrovače probíhá nějakou chvíli jeho
inicializace. Po dobu inicializace ikona směrovače bliká. Po úspěšném
dokončení inicializace zůstane ikona směrovače stabilně svítit, což
znamená, že směrovač je připraven k práci.
Seznámení se směrovačem
(G)
G. Stiskněte tlačítko
(H)
(I) (J)
(K)
– bílá
Toto tlačítko bylo rezervováno pro budoucí upgrady funkcí.
Dostupnost nejnovějších aktualizací firmware si prosím ověřte na
webu www.belkin.com/support.
H. Připojení k počítačům kabelem
– šedá
K těmto portům připojte počítače, které připojujete kabelem. Jedná se
o porty RJ45, 10/100 s automatickou detekcí a nastavením rychlosti a
automatickým uplinkem pro standardní kabel Ethernet UTP kategorie
5 nebo 6. Porty jsou označeny 1–4 s indikátory u konektorů.
I. Připojení k modemu
– Žlutý
Tento port slouží pro připojení směrovače k modemu DSL nebo
kabelovému modemu. Pro připojení modemu ke směrovači použijte
kabel, který byl dodán společně s modemem. V případě použití jiného
kabelu není zaručena správná funkce.
12
Seznámení se směrovačem
1
J. Tlačítko Reset – červená
i. Resetování směrovače
Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset. Indikátory směrovače krátce
zablikají. Začne blikat indikátor Napájení/Připraveno. Jakmile
začne indikátor Napájení/Připraveno opět stabilně svítit, je
resetování dokončeno.
ii.
Obnovení továrního nastavení
Stiskněte tlačítko Reset a podržte ho po dobu alespoň 10 sekund.
Potom je uvolněte. Indikátory směrovače krátce zablikají. Začne
blikat indikátor Napájení/Připraveno. Jakmile
začne indikátor Napájení/Připraveno opět stabilně svítit, je
obnovení
dokončeno.
K. Napájecí konektor
– černý
K tomuto konektoru připojte dodaný zdroj napájení 12V/1A.
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
část
Tlačítko Reset je určeno pro výjimečné situace, kdy směrovač
nefunguje správně. Resetováním bude obnovena správná činnost
směrovače při zachování naprogramovaných nastavení. Tlačítkem
Reset lze také obnovit tovární nastavení směrovače. Obnovení
továrního nastavení lze využít například tehdy, když zapomenete
heslo.
Připojení a konfigurace směrovače
Kontrola obsahu krabice. Krabice musí obsahovat následující položky:
•
Bezdrátový směrovač Belkin N
•
Síťový kabel Ethernet RJ45
•
Zdroj napájení
•
Instalační CD softwaru Pomocník při instalaci
•
Uživatelská příručka na CD s instalačním pomocníkem
Požadavky na modem
Váš kabelový nebo DSL modem musí být vybaven portem RJ45 Ethernet.
Mnoho modemů je vybaveno jak porty RJ45 Ethernet, tak porty USB.
Máte-li modem s porty Ethernet i USB a v současnosti používáte připojení
přes USB, pak během instalace používejte port RJ45 Ethernet. Pokud máte
modem vybavený pouze portem USB, pak budete potřebovat modem
s portem RJ45 Ethernet. Tento je nutné zakoupit nebo pronajmout od
poskytovatele internetového připojení.
Síť Ethernet
USB
Pomocník při instalaci
Belkin dodává ke směrovači software Pomocník při instalaci, který
usnadňuje nastavení a připojení směrovače. S pomocí tohoto softwaru
uvedete směrovač do chodu během několika minut. Pomocník při
instalaci vyžaduje, aby byl počítač připojený přímo ke kabelovému nebo
DSL modemu. Také internetové připojení musí být aktivní a fungovat.
Není-li některá z těchto podmínek splněna, můžete směrovač nastavit
prostřednictvím Alternativní metody instalace, která je uvedena dále v této
příručce. Také v případě, že používáte jiný operační systém než Windows
2000, XP nebo Vista nebo Mac OS X v10.x, budete muset směrovač nastavit
prostřednictvím postupu popsaného v části Alternativní metoda instalace
v této příručce.
14
Připojení a konfigurace směrovače
Krok 1
P
řipojení hardwaru – Postupujte podle Stručného
průvodce instalací
A. Odpojte napájecí kabel modemu.
Umístěte směrovač vedle modemu.
Vysuňte antény směrovače.
1
2
3
computer
modem
B. Vyhledejte síťový kabel, kterým je
propojen modem a počítač. Odpojte
tento kabel od modemu a připojte
jej do libovolného šedého portu na
zadní straně směrovače.
C. Vyhledejte nový síťový kabel (v
krabici se směrovačem) a připojte
jej do žlutého portu na zadní straně
směrovače. Druhý konec připojte do
uvolněného portu modemu.
D.Připojte napájecí kabel modemu.
Počkejte 60 sekund, než se modem
spustí. Připojte napájení směrovače
do černého portu na zadní straně.
Druhý konec připojte do elektrické
zásuvky.
E.Počkejte 20 sekund, než se směrovač
spustí. Podívejte se na displej
na přední straně směrovače.
Zkontrolujte, zda ikony „Připojeno“
a „Směrovač“ svítí modře. Pokud
nesvítí, zkontrolujte znovu zapojení.
15
4
5
6
7
8
9
10
část
router
Připojení a konfigurace směrovače
Krok 2
N
astavení směrovače – Použití softwaru Pomocník při
instalaci
A. Nyní ukončete všechny programy
spuštěné v počítači.
Ukončete všechny programy brány
firewall v počítači nebo programy,
které sdílejí připojení k Internetu.
B. Vložte CD do počítače. Na
obrazovce počítače se do 15 sekund
automaticky zobrazí Pomocník při
instalaci. Klepněte na tlačítko „Go“
pro spuštění Pomocníka při instalaci.
Postupujte podle zobrazených
pokynů.
DŮLEŽITÉ: Vždy spouštějte Pomocníka při instalaci z počítače, který je
přímo připojen ke směrovači podle kroku 1 – B.
16
Poznámka pro uživatele systému
Windows: Pokud se Instalační
pomocník nespustí automaticky,
vyberte v části Tento počítač
jednotku CD-ROM a poklepáním na
soubor s názvem SetupAssistant
Instalačního pomocníka spusťte.
Připojení a konfigurace směrovače
Kontrolní obrazovka
Ověřte, zda jste provedli veškeré úkony
popsané ve Stručném průvodci instalací.
Zaškrtněte příslušná políčka napravo od
šipky. Pokračujte klepnutím na tlačítko
„Next“ (Další).
1
2
3
5
Obrazovka s informacemi o průběhu
Pomocník při instalaci zobrazí informaci o
průběhu instalace po dokončení každého
kroku.
6
7
8
1.1 Kontrola nastavení
Pomocník při instalaci zkontroluje
síťová nastavení počítače a zjistí
informace potřebné pro připojení
směrovače k internetu.
17
9
10
část
4
Připojení a konfigurace směrovače
1.2 Kontrola připojení hardwaru
Pomocník při instalaci nyní
zkontroluje připojení hardwaru.
1.3 Pojmenování bezdrátové sítě
Pomocník při instalaci zobrazí
výchozí název bezdrátové sítě nebo
identifikátor sady služeb (Service
Set Identifier – SSID). Jedná se o
jméno bezdrátové sítě, ke kterému
se budou vaše počítače nebo
jiná zařízení se síťovou kartou
připojovat. Můžete použít buďto
nabízené výchozí jméno nebo
nastavit jméno vlastní. Zapište si
toto jméno pro budoucí potřebu.
Pokračujte klepnutím na tlačítko
“Next” (Další).
18
Připojení a konfigurace směrovače
1.4 Vyžádání informací o
1.5 Konfigurace směrovače
Pomocník při instalaci nyní provede
nastavení směrovače
odesláním dat do směrovače
a jeho restartováním. Počkejte,
dokud se na obrazovce nezobrazí
další instrukce.
Poznámka:Během reinicializace
směrovače neodpojujte žádné síťové
kabely ani napájecí šňůru. Pokud
byste tak učinili, vyřadili byste
směrovač z činnosti
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
část
internetovém účtu (v případě
potřeby)
Pokud váš internetový účet vyžaduje
přihlašovací jméno a heslo,
budete k jeho zadání vyzváni
podobnou obrazovkou, jakou
vidíte nalevo. Vyberte svou zemi
či poskytovatele internetového
připojení z rozbalovacího seznamu.
1
Připojení a konfigurace směrovače
1.6 Kontrola připojení k internetu
Instalace je již téměř hotová.
Pomocník při instalaci nyní
zkontroluje připojení k internetu.
Blahopřejeme
Právě jste dokončili instalaci směrovače
Belkin. Pokud je směrovač schopen připojit
se k internetu, zobrazí se obrazovka s
blahopřáním k úspěšné instalaci. Nyní
můžete spustit webový prohlížeč a začít
používat internet.
Pomocníka při instalaci můžete použít pro
nastavení dalších počítačů připojených
bezdrátově či kabelem a jejich přístupu
k internetu klepnutím na tlačítko „Next“
(Další). Pokud se rozhodnete připojit další
počítače ke směrovači později, klepněte
na tlačítko „Exit the Assistant“ (Ukončit
Pomocníka) a následně na tlačítko „Next“
(Další).
Řešení problémů
Pokud se Pomocníkovi při instalaci
nepodaří připojit se k internetu, objeví
se na obrazovce toto. Postupujte podle
instrukcí na obrazovce a proveďte
jednotlivé úkony pro odstranění problémů.
20
Připojení a konfigurace směrovače
1.7 Volitelně: Pomoc při připojování
2
3
4
5
Blahopřejeme
Jakmile ověříte, že také vaše ostatní
počítače jsou správně připojeny (kabelem
nebo bezdrátově), je vaše síť nastavena a
v provozu. Nyní můžete používat internet.
Klepněte na tlačítko „Next“ (Další) pro
návrat do hlavní nabídky.
6
7
8
9
10
21
část
dalších počítačů
Tento volitelný krok vám pomůže
připojit další počítače (připojené
kabelem či bezdrátově) k síti.
Postupujte podle zobrazených
pokynů.
1
Alternativní metoda instalace
Krok 1
P
řipojení hardwaru – Postupujte podle
Stručného průvodce instalací
Viz Stručný průvodce instalací nebo Krok 1: Připojení hardwaru v předchozí
části.
Krok 2
S
íťová nastavení počítače pro činnost
se serverem DHCP
Další postup najdete v části „Ruční konfigurace síťových nastavení“ v této
příručce.
Krok 3
K
onfigurace směrovače prostřednictvím webového rozhraní pokročilého uživatele
Prostřednictvím internetového prohlížeče můžete získat přístup k
webovému rozhraní pokročilého uživatele. Do řádku adresy internetového
prohlížeče zadejte „192.168.2.1“ (dbejte na to, abyste nenapsali nic jiného
– např. „http://“ či „www“). Stiskněte klávesu Enter.
22
Alternativní metoda instalace
1
Přihlášení ke směrovači
V okně internetového prohlížeče se zobrazí domácí stránka směrovače.
Domácí stránka směrovače je dostupná každému uživateli, který si ji nechá
zobrazit. Chcete-li provést změny nastavení směrovače, musíte se k němu
přihlásit. Klepnutím na tlačítko „Login“ (Přihlásit) nebo na některý z odkazů
na domovské stránce přejdete na obrazovku pro přihlášení. Směrovač je
dodáván bez nastaveného hesla. Na přihlašovací obrazovce nezadávejte
heslo a klepnutím na tlačítko „Submit“ (Odeslat) se přihlaste.
2
3
4
6
7
8
Přihlášení ke směrovači
Při provádění změn v nastavení může být ke směrovači přihlášen vždy jen
jeden počítač. Po přihlášení uživatele ke směrovači pro provádění změn
je možné počítač odhlásit dvěma způsoby. Klepnutím na tlačítko „Logout“
(Odhlásit) odhlásíte počítač. Druhým způsobem je automatické odhlášení.
Počítač bude automaticky odhlášen po uplynutí určité doby. Výchozím
časem pro odhlášení je 10 minut. Tuto dobu lze změnit v rozsahu 1 až
99 minut. Více informací najdete v části této příručky nazvané „Změna
nastavení automatického odhlášení“.
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Domácí stránka je první stránka, která se uživateli zobrazí po připojení k
Rozhraní pokročilého uživatele. Na domácí stránce (najdete ji na následující
stránce) je zobrazen stručný přehled stavu a nastavení směrovače. Veškeré
stránky pro pokročilá nastavení jsou přístupné z této stránky.
23
9
10
část
5
Alternativní metoda instalace
(11)
(2)
(3) (4)
(5)
(7)
(6)
(8)
(1)
(10)
(9)
1.
Odkazy pro rychlou navigaci
Kliknutím na příslušný odkaz se dostanete přímo na jednotlivé stránky
pokročilých nastavení směrovače. Tyto odkazy jsou rozděleny do
logických kategorií sdružených do karet, v nichž snadno najdete
příslušné nastavení. Klepnutím na purpurové záložce karty se vám
zobrazí stručný popis funkce příslušné karty.
2.
Tlačítko Home (Domů)
Tlačítko Home se nachází na každé stránce uživatelského rozhraní.
Klepnutím na toto tlačítko se vrátíte na domácí stránku směrovače.
3.
Tlačítko Help
Tlačítko Help zajišťuje přístup ke stránkám s nápovědou. Nápověda
je rovněž k dispozici na některých stránkách po klepnutí na tlačítko
„more info“ (více informací) vedle odkazů na jednotlivé oddíly stránek.
4.
Tlačítko Login/Logout (Přihlásit/Odhlásit)
Toto tlačítko umožňuje přihlášení nebo odhlášení od směrovače. Jsteli právě připojeni, zobrazuje se na tlačítku nápis „Logout“ (Odhlásit).
Při přihlašování se zobrazí samostatná stránka, kde bude třeba zadat
heslo. Po přihlášení ke směrovači můžete provádět změny nastavení.
Po provedení změn nastavení se můžete od směrovače odhlásit
klepnutím na tlačítko „Logout“. Více informací o přihlášení se ke
směrovači najdete v části nazvané „Přihlášení ke směrovači“.
24
Alternativní metoda instalace
1
5.
Indikátor stavu internetu
Tento indikátor je přítomen na všech stránkách směrovače a zobrazuje
stav připojení směrovače. Hlásí-li indikátor „Connected” (Připojeno)
modře, znamená to, že směrovač je připojený k internetu. Není-li
směrovač připojený k internetu, indikátor zobrazí červeně zprávu „No
Connection“ (Nepřipojeno). Po každém provedení změn nastavení
směrovače je stav indikátoru aktualizován.
Jazyk
Zobrazí aktivní jazyk pro rozhraní pokročilého uživatele. Vyberte
požadovaný jazyk klepnutím na jeden z dostupných jazyků.
7. Version Info (Informace o verzi)
Zobrazuje informace o verzi firmwaru, verzi bootovacího kódu, verzi
hardwaru a sériové číslo směrovače.
8.
Nastavení sítě LAN
Zobrazuje možná nastavení lokální počítačové sítě (LAN) na straně
směrovače. Změny nastavení můžete provádět po klepnutí na
příslušný odkaz (IP Address, Subnet Mask, DHCP Server) nebo na
odkaz rychlé navigace „LAN“ na levé straně obrazovky.
9. Nastavení internetu
Zobrazuje možná nastavení pro připojení směrovače k internetu/
WAN. Změny nastavení můžete provádět po klepnutí na příslušný
odkaz nebo na odkaz rychlé navigace „Internet/WAN“ na levé straně
obrazovky.
10. Vlastnosti
Tato stránka zobrazuje stav takových funkcí směrovače, jako je NAT,
firewall a funkce bezdrátové sítě. Změny nastavení můžete provádět
po klepnutí na příslušný odkaz nebo na odkaz rychlé navigace na levé
straně obrazovky.
11. Page Name (Jméno stránky)
Stránku, na které se právě nacházíte, lze identifikovat tímto jménem.
Tato uživatelská příručka se někdy zmiňuje o stránkách rozhraní jejich
jménem. Například „LAN > LAN Settings“ odkazuje na stránku „LAN
Settings“ (Nastavení LAN).
25
3
4
5
6
7
8
9
10
část
6.
2
Alternativní metoda instalace
Krok 4
K
onfigurace směrovače pro připojení k vašemu poskytovateli připojení k internetu (ISP)
Karta „Internet/WAN“ slouží pro nastavení parametrů připojení směrovače
k poskytovateli připojení k internetu (ISP). Směrovač je schopen připojit
se v podstatě k libovolnému systému poskytovatele připojení k internetu
za předpokladu, že jsou nastavení směrovače správně nakonfigurována
pro daný typ připojení k ISP. Potřebné parametry nastavení připojení k
ISP vám poskytne váš ISP. Pro konfiguraci směrovače podle parametrů
poskytnutých ISP klepněte na „Connection Type“ (Typ připojení) (A) na levé
straně obrazovky. Vyberte typ připojení, který používáte. Pokud vám ISP
poskytl parametry nastavení DNS, můžete po klepnutí na „DNS“ (B) zadat
adresy DNS pro ISP, který vyžaduje specifická nastavení. Klepnutím na „MAC
Address“ (Adresa MAC) (C) můžete klonovat adresu MAC vašeho počítače
nebo zadat specifickou adresu WAN MAC, pokud to ISP vyžaduje. V případě,
že provedete nastavení správně, zobrazí indikátor stavu připojení text
„Connection OK“ (Připojeno).
(A)
(B)
(C)
26
Alternativní metoda instalace
1
Nastavení typu připojení
Na stránce “Connection Type” (Typ připojení) můžete nastavit typ připojení, který
používáte. Nastavte typ používaného připojení klepnutím na tlačítko (1) vedle
příslušeného typu připojení a následně klepnutím na „Next“ (Další) (2).
2
3
4
6
(2)
7
8
9
10
27
část
5
(1)
Alternativní metoda instalace
Nastavení připojení k ISP
pro použití dynamické IP adresy
Připojení s dynamickou IP adresou je nejběžnějším typem připojení u kabelových
modemů. Nastavení typu připojení na „dynamic“ je v mnoha případech vše,
co je třeba pro připojení k ISP udělat. Některé typy dynamického připojení
vyžadují jméno hostitele. Pokud vám bylo přiřazeno jméno hostitele, zadejte je
do příslušné kolonky. Jméno hostitele určuje ISP. Některá dynamická připojení
vyžadují naklonování adresy MAC počítače, který byl k modemu připojen
původně.
1.
Host Name (Jméno hostitele) (1)
Kolonka pro zadání jména hostitele, pokud to ISP vyžaduje. Zadejte
jméno hostitele a klepněte na „Apply Changes“ (Uložit změny) (3).
Pokud vám ISP žádné jméno hostitele nepřidělil, ponechte toto pole
volné.
2. Změna adresy WAN MAC (2)
Pokud váš ISP požaduje pro připojení ke službě specifickou adresu
MAC. MAC adresu je možné zadat ručně nebo je možné ji naklonovat
z počítače.
(1)
(3)
(2)
28
Alternativní metoda instalace
Nastavení typu připojení k ISP pro použití statické IP adresy
1
Použití statické IP adresy je méně obvyklé než ostatní typy připojení.
Používá-li váš ISP systém statických IP adres, budete potřebovat IP adresu,
masku podsítě a bránu ISP přidělené poskytovatelem. Tyto informace
získáte od ISP nebo v jeho dokumentaci. Zadejte informace do patřičných
kolonek a klepněte na „Apply Changes“ (Uložit změny) (4). V případě,
že provedete nastavení správně, zobrazí indikátor stavu připojení text
„Connection OK“ (Připojeno).
2
1.
5
2. Subnet Mask (Maska podsítě) (2)
6
Poskytnutá ISP. Zde zadejte masku podsítě.
3.
4
ISP Gateway Address (Adresa brány ISP) (3)
7
Poskytnutá ISP. Zde zadejte adresu brány ISP.
8
(1)
(2)
(3)
(4)
29
9
10
část
IP Address (IP adresa) (1)
Poskytnutá ISP. Zde zadejte adresu IP.
3
Alternativní metoda instalace
Nastavení typu připojení k ISP na PPPoE
Většina poskytovatelů DSL připojení používá právě připojení typu PPPoE.
Používáte-li pro připojení k internetu DSL modem, je možné, že váš ISP
používá pro vaše připojení ke službě právě PPPoE. Používáte-li doma nebo
v malé kanceláři připojení, které nevyžaduje modem, může se také jednat o
připojení typu PPPoE.
Vaše připojení je typu PPPoE, pokud:
1) Vám ISP přidělil jméno a heslo, kterých je zapotřebí pro připojení k
internetu.
2) Váš ISP vám poskytl software jako např. WinPOET nebo Enternet300,
který používáte pro připojení k internetu.
3) M usíte pro přístup na internet poklepat na jinou ikonu, než je ikona
internetového prohlížeče.
30
Alternativní metoda instalace
1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2
3
4
6
1.
7
User Name (Jméno uživatele)
Toto pole je určeno pro zadání jména uživatele, které vám bylo
přiděleno vaším ISP.
2. Heslo
Do této kolonky zadejte své heslo. Pro potvrzení je napište ještě
jednou do pole „Retype Password“ (Zopakovat heslo).
3.
Service Name (Jméno služby)
ISP jen zřídkakdy vyžaduje jméno služby. Nejste-li si jisti, zda ISP
vyžaduje jméno služby, ponechte toto pole volné.
4. MTU
Nastavení MTU měňte pouze v případě, že dostanete jeho parametry
specificky stanovené ISP. Nesprávné nastavení MTU může způsobit
celou řadu problémů, včetně ztráty připojení k internetu, zpomalení
rychlosti a špatné funkce internetových aplikací.
5.
Disconnect after X... (Odpojit po X...)
Funkce Odpojení umožňuje nastavit automatické odpojení směrovače
od ISP v případě, že po určitou dobu nedochází k žádné aktivitě.
Například pokud tuto možnost zatrhnete a do pole zadáte „5“,
směrovač bude automaticky odpojen od internetu po 5 minutách
bez internetové aktivity. Tuto funkci doporučujeme používat pouze v
případě, že platíte za internet podle délky připojení.
31
8
9
10
část
5
Alternativní metoda instalace
Nastavení typu připojení k ISP na
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
[Pouze evropské země].
Někteří poskytovatelé vyžadují připojení prostřednictvím protokolu PPTP,
které je běžné v mnoha evropských zemích. Tímto způsobem bude zřízeno
přímé připojení k systému ISP. Zadejte parametry, které vám poskytl
váš ISP. Po dokončení klepněte na „Apply Changes“ (Uložit změny) (9). V
případě, že provedete nastavení správně, zobrazí indikátor stavu připojení
text „Connection OK“ (Připojeno).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1. PPTP Account (Účet PPTP)
Poskytnutý ISP. Zde zadejte jméno účtu PPTP.
2.
Heslo PPTP
Do této kolonky zadejte své heslo. Pro potvrzení je napište ještě
jednou do pole „Retype Password“ (Zopakovat heslo).
3.
Host Name (Jméno hostitele)
Poskytnuté ISP. Sem zadejte přidělené jméno hostitele.
Tato položka se zobrazí poté, co zrušíte zaškrtnutí políčka “Get IP by DHCP”
(Získat adresu IP ze serveru DHCP).
4. Service IP Address (IP adresa služby)
Poskytnutá ISP. Sem zadejte poskytnutou IP adresu služby.
5.
My IP Address (Moje IP adresa)
Poskytnutá ISP. Sem zadejte poskytnutou IP adresu.
32
Alternativní metoda instalace
6.
My Subnet Mask (Moje maska podsítě)
Poskytnutá ISP. Sem zadejte danou IP adresu.
7.
Default Gateway (Výchozí brána)
Poskytnuto ISP. Pokud vám ISP nepřidělil žádné ID připojení (výchozí
brána), ponechte toto pole volné.
8.
Disconnect after X... (Odpojit po X...)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
33
část
Funkce Odpojení umožňuje nastavit automatické odpojení směrovače
od ISP v případě, že po určitou dobu nedochází k žádné aktivitě.
Například pokud tuto možnost zatrhnete a do pole zadáte „5“,
směrovač bude automaticky odpojen od internetu po 5 minutách
bez internetové aktivity. Tuto funkci doporučujeme používat pouze v
případě, že platíte za internet podle délky připojení.
1
Alternativní metoda instalace
Nastavení typu připojení pro uživatele Telstra® BigPond
[Pouze Austrálie]. Jméno uživatele a heslo vám přidělí společnost Telstra
BigPond. Zadejte tyto informace do příslušných kolonek níže. Po výběru
státu z rozbalovací nabídky (6) vám bude automaticky vyplněna IP adresa
serveru pro přihlášení. Pokud máte jinou než poskytnutou adresu serveru,
můžete IP adresu serveru pro přihlášení zadat ručně po zaškrtnutí políčka
„User decide login server manually“ (Uživatel určí adresu serveru ručně).
(4) Příslušnou adresu pak zadejte do pole „Login Server“ (5). Po dokončení
klepněte na „Apply Changes“ (Uložit změny) (7). V případě, že provedete
nastavení správně, zobrazí indikátor stavu připojení text „Connection OK“
(Připojeno).
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
2.
(7)
Select your State (Vyberte stát)
Vyberte váš stát z rozbalovací nabídky (6). Pole „Login Server“
(Přihlašovací server) bude automaticky vyplněno výchozí IP adresou.
Pokud tato adresa z nějakého důvodu neodpovídá adrese, kterou vám
společnost Telstra přidělila, zadejte adresu přihlašovacího serveru
ručně. Viz „User decide login server manually“ (Uživatel určí adresu
serveru ručně) (4).
User Name (Jméno uživatele)
Poskytnuto ISP. Sem zadejte přidělené uživatelské jméno (2).
3. Heslo
Do této kolonky zadejte své heslo. Pro potvrzení je napište ještě
jednou do pole „Retype Password“ (Zopakovat heslo) (3).
34
Alternativní metoda instalace
4. User Decide Login Server Manually (Uživatel určí adresu serveru
ručně)
Pokud IP adresa přihlašovacího serveru není k dispozici v rozbalovací
nabídce “Select Your State” ( Vyberte stát) (1) , můžete ji nastavit ručně
zatržením políčka vedle položky “User decide login server manually”
(Uživatel určí adresu serveru ručně) (4) a zapsáním přidělené adresy
do kolonky “Login Server” (5).
Domain Name Server je server umístěný na internetu, který překládá Universal
Resource Locaters (URL) jako např. www.belkin.com
na adresy IP. Většina ISP nevyžaduje nastavení těchto informací ve směrovači.
Políčko „Automatic from
ISP“ (Automaticky od ISP) (1) je třeba zatrhnout v případě, že vám ISP
nepřidělil specifickou adresu DNS. Používáte-li typ připojení s pevnou IP
adresou, pak bude možná nutné pro správnou funkci připojení zadat primární
a sekundární adresu DNS ručně. Používáte-li typ připojení s dynamickou IP
adresou nebo připojení typu PPPoE, pak je pravděpodobné, že DNS adresu
nebude nutné zadávat. V takovém případě ponechte políčko „Automatic from
ISP“ zatrženo. Chcete-li zadat DNS adresu, zrušte zaškrtnutí políčka „Automatic
from ISP“ (Automaticky od ISP) a zadejte položky DNS do příslušného pole.
Klepněte na „Apply Changes“ (Uložit změny) (2)pro uložení nastavení.
(1)
(2)
35
2
3
4
5
6
7
8
9
10
část
Setting Custom Domain Name Server (DNS) Settings (Nastavení
uživatelského DNS)
1
Alternativní metoda instalace
Konfigurace adres WAN Media Access Controller (MAC)
Veškeré síťové komponenty jako síťové karty a adaptéry či směrovače mají
své jedinečné sériové číslo, které se nazývá adresa MAC. Je možné, že váš
ISP zaznamenává adresy MAC a povoluje přístup k internetovým službám
pouze zařízením s registrovanou adresou MAC. Po instalaci směrovače „vidí“
ISP právě adresu MAC tohoto zařízení. Proto se může stát, že připojení k
internetu nebude fungovat. Směrovač Belkin umožňuje „naklonovat“ adresu
MAC počítače do směrovače. Naklonovaná adresa MAC pak bude systémem
ISP viditelná místo původní adresy MAC směrovače, takže směrovači bude
umožněno připojení k internetu. Pokud si nejste jisti, zda ISP požaduje
původní MAC adresu,
prostě naklonujte adresu MAC počítače, který byl původně připojen k
modemu. Naklonování adresy MAC nezpůsobí žádné problémy ve vaší síti.
Klonování adresy MAC
Před naklonováním MAC adresy se ujistěte, že skutečně používáte počítač,
který byl PŮVODNĚ PŘIPOJEN k modemu před tím, než byl instalován
směrovač. Klepněte na tlačítko „Clone“ (Klonovat) (1). Klepněte na „Apply
Changes“ (Uložit změny) (3). MAC adresa počítače je nyní naklonována do
směrovače.
Zadání specifické adresy MAC
V některých případech může být nutné používat specifickou adresu WAN
MAC. Adresu MAC lze ručně zadat na stránce „MAC Address“ (Adresa MAC).
Zadejte adresu MAC do příslušného pole (2) a klepněte na „Apply Changes“
(Uložit změny) (3) pro uložení změn. Adresa WAN MAC směrovače se změní na
zadanou adresu MAC.
(1)
(3)
36
(2)
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Prostřednictvím internetového prohlížeče můžete získat přístup k webovému
rozhraní pokročilého uživatele. Do řádku adresy internetového prohlížeče
zadejte „192.168.2.1“ (dbejte na to, abyste nenapsali nic jiného – např. „http://“
či „www“). Potom stiskněte klávesu Enter.
1
2
3
V okně internetového prohlížeče se zobrazí domácí stránka směrovače.
Zobrazení nastavení místní sítě (LAN)
(1)
5
6
7
8
(2)
(3)
9
10
37
část
Kliknutím na záložce karty LAN (1) zobrazíte stránku pro nastavení místní sítě
(LAN). Zde najdete základní popis příslušných funkcí. Pro zobrazení či změnu
nastavení LAN klepněte na odkaz „LAN Settings“ (Nastavení LAN) (2). Pro
seznam připojených počítačů klepněte na odkaz „DHCP client list“ (Seznam
klientů DHCP) (3).
4
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Změna nastavení LAN
Veškerá nastavení pro interní konfiguraci LAN směrovače lze provádět na
této stránce.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.
IP Address (Adresa IP)
Adresa IP je interní adresa směrovače. Výchozí IP adresou směrovače je
„192.168.2.1“. Pro zobrazení rozhraní pro pokročilá nastavení směrovače
zadejte tuto adresu do internetového prohlížeče. Výchozí adresu
směrovače lze v případě potřeby změnit. Pro změnu IP adresy napište
do kolonky novou adresu a klepněte na „Apply Changes“ (Uložit změny).
Zadaná IP adresa musí být nesměrovatelná (non-routable). Zde je několik
příkladů nesměrovatelných IP adres:
192.168.x.x (kde x je libovolné číslo od 0 do 255)
10.x.x.x (kde x je libovolné číslo od 0 do 255)
2.
Subnet Mask (Maska podsítě)
Není žádný důvod měnit masku podsítě. Jedná se o jedinečnou,
pokročilou funkci směrovače Belkin. Masku podsítě změnit lze. Neměňte
ji však, pokud nemáte opravdu konkrétní důvod tak učinit. Výchozí
nastavení je „255.255.255.0“.
38
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
1
3. DHCP Server
Funkce DHCP serveru umožňuje velice rychlé a snadné nastavení
sítě prostřednictvím automatického přidělování IP adres připojeným
počítačům. Výchozí nastavení je „On“ (Zapnuto). Server DHCP lze v
případě potřeby vypnout, v takovém případě je však nutné na každém
počítači připojeném do sítě nastavit statickou IP adresu ručně. Pro
vyřazení serveru DHCP z činnosti vyberte „Off“ (Vypnuto) a klepněte na
„Apply Changes” (Uložit změny).
4. IP Pool (Rozsah IP adres)
4
Určuje rozsah IP adres, které budou k dispozici pro automatické
přidělování DHCP serverem počítačům v síti. Výchozím nastavením
je 2 – 100 (99 počítačů). Pokud chcete změnit počet počítačů, které
budou moci být současně připojeny k síti, stačí změnit dolní a/nebo
horní hranici rozmezí a klepnout na „Apply Changes“ (Uložit změny).
Server DHCP může automaticky přidělit až 100 IP adres. To znamená,
že nelze nastavit rozsah IP adres vyšší než pro 100 počítačů. Pokud
zvolíte za dolní mez například číslo 50, pak horní mez může být
maximálně 150, aby nebyl maximální počet klientů překročen. Číslo
použité pro dolní mez musí být nižší než horní mez.
5
Lease Time (Vyhrazený čas)
9
Doba, po kterou DHCP server drží konkrétní IP adresu pro jeden
počítač. Doporučujeme ponechat výchozí nastavení „Forever“ ( Vždy).
Výchozí nastavení „Forever“ znamená, že kdykoliv se daný počítač
připojí k síti, server DHCP mu přidělí stejnou IP adresu. Po nastavení
kratších intervalů, např. jeden den či jedna hodina, bude IP adresa
po uplynutí stanovené lhůty uvolněna. To také znamená, že jeden
a týž počítač může mít při každém připojení jinou IP adresu. Pokud
jste nastavili některá další pokročilá nastavení směrovače, jako např.
DMZ či IP filtry, mějte na paměti, že tato nastavení jsou závislá na
IP adresách. Z toho důvodu budete potřebovat, aby se IP adresy
neměnily.
6.
3
Local Domain Name (Jméno lokální domény)
Výchozí nastavení je Belkin. Pro svou síť si však můžete zvolit
libovolné jméno místní domény (sítě). Výchozí nastavení však není
nutné měnit, pokud k tomu nemáte nějaký specifický důvod. Svou síť
si můžete pojmenovat zcela libovolně. Třeba „MOJE SIT“.
39
6
7
8
10
část
5.
2
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Zobrazení stránky DHCP Client List (Seznam DHCP klientů).
Můžete si zobrazit seznam všech počítačů (tzv. klientů) aktuálně
připojených k vaší síti. K dispozici jsou následující informace o připojených
počítačích: IP adresa (1) hostitelské jméno (2) (v případě, že bylo počítači
přiděleno) a adresa MAC (3) síťové karty daného počítače. Klepnutím na
tlačítko „Refresh“ (Obnovit) (4) provedete aktualizaci seznamu. Došlo-li od
posledního zobrazení seznamu k nějakým změnám, bude seznam obnoven.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Konfigurace nastavení bezdrátové sítě
Karta Wireless umožňuje provádět změny nastavení bezdrátové sítě. Na
této kartě můžete měnit jméno bezdrátové sítě., tzv. Service Set Identifier
(SSID), provozní kanál, nastavení šifrování a také zde můžete směrovač
nakonfigurovat tak, aby sloužil jako přístupový bod.
40
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
1
Změna jména bezdrátové sítě (SSID)
2
3
4
5
6
7
8
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Poznámka: Opakovaně prosím kontrolujte dostupnost nového firmwaru
pro váš směrovač prostřednictvím stránky Utilities > Firmware update
(Nástroje > Aktualizace firmwaru). Nový firmware může obsahovat opravy
chyb, nové funkce a může zvýšit výkon směrovače (viz str. 66).
41
9
10
část
Pro identifikaci bezdrátové sítě se používá její jméno, tzv. SSID. SSID
je jméno vaší sítě. Výchozím jménem vaší bezdrátové sítě je „Belkin N
Wireless“ plus šestimístné číslo, které je jedinečné pro každý jednotlivý
směrovač. Jméno vaší bezdrátové sítě bude vypadat nějak takto: „Belkin_
N_Wireless_123456“. Čistě podle svého vlastního uvážení můžete toto
jméno změnit nebo ponechat beze změny. Mějte na paměti, že pokud se
rozhodnete změnit jméno bezdrátové sítě, pak v případě, že se v blízkosti
nacházejí také další bezdrátové sítě, musíte pro svou bezdrátovou síť zvolit
takové jméno, které se bude od jmen ostatních sítí lišit. Pro změnu SSID
napište požadované SSID do vyhrazeného pole (1) a klepněte na „Apply
Changes“ (Uložit změny) (2). Změna je okamžitá. Změníte-li SSID, bude
možná nutné překonfigurovat nastavení bezdrátové sítě na jednotlivých
počítačích tak, aby se k přejmenované síti mohly připojit. Informace o
konfiguraci jednotlivých počítačů najdete v dokumentaci k příslušným
síťovým kartám.
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Změna bezdrátových kanálů
Pro bezdrátové připojení můžete využívat několik kanálů. V USA je těchto
kanálů 11, ve Velké Británii a většině evropských zemí 13. V některých
zemích existují specifické požadavky pro využívání kanálů. Váš směrovač byl
nakonfigurován tak, aby správně fungoval s kanály, které jsou k dispozici
v zemi, kde jste směrovač zakoupili. Kanál lze v případě potřeby změnit.
Pokud se ve vaší blízkosti nacházejí také jiné bezdrátové sítě, je třeba, abyste
využívali jiný kanál než tyto sítě.
Rozšiřující kanál
Koncept specifikace IEEE 802.11n umožňuje použití sekundárního kanálu ke
zdvojení šířky pásma (viz „Použití přepínače šířky pásma“ na další stránce).
Vhodný rozšiřující kanál se zobrazí při fungování v režimu 40 MHz (viz
„Používání přepínače bezdrátového režimu“ níže). Kanál lze v případě potřeby
změnit.
Používání přepínače bezdrátového režimu
Tento přepínač umožňuje nastavení bezdrátových režimů přepínače. Těchto
režimů existuje několik.
Poznámka: Některé režimy mohou vyžadovat aktualizaci firmwaru.
1) O ff (Vypnuto)
V tomto režimu je přístupový bod směrovače mimo provoz, takže žádná
bezdrátová zařízení nemají do sítě přístup. Vypnutí bezdrátové sítě je
dobrý způsob zajištění sítě v případě, že jste delší čas mimo dům či
kancelář nebo nechcete bezdrátové funkce na delší dobu používat.
2) Pouze 802.11g
Po nastavení do tohoto režimu budou mít do vaší sítě přístup pouze
zařízení vyhovující standardu 802.11g. Pomalejším zařízením 802.11b
nebude přístup do sítě umožněn.
3) 8 02.11b+g+n
Při nastavení tohoto režimu budou mít do sítě přístup zařízení
odpovídající standardům 802.11b, 802.11g a 802.11n.
4) Pouze 802.11n
Po nastavení do tohoto režimu budou mít do vaší sítě přístup pouze
zařízení vyhovující standardu N/draft 802.11n. Zařízením 802.11g a
802.11b nebude přístup do sítě umožněn.
42
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
1
2
3
4
5
7
8
Použití přepínače šířky pásma
Tento přepínač umožňuje přepínat režimy bezdrátové šířky pásma směrovače.
Těchto režimů existuje několik:
1) Pouze 20 MHz
V tomto režimu bude směrovač umožňovat pouze provoz v pásmu 20
MHz. Tento režim je kompatibilní se zařízeními standardu N, draft 802.11n,
802.11g, a
802.11b. Šířka pásma zařízení standardu N, draft 802.11n však bude
snížena na polovinu. Omezení šířky pásma na 20 MHz může vyřešit
některé problémy s bezdrátovou sítí.
2) 2 0 MHz/40 MHz Auto
Toto nastavení umožní automatické přepínání směrovače mezi pásmy
20 MHz a 40 MHz. Tento režim umožňuje provoz v pásmu 40 MHz s
maximální rychlostí zařízení standardu N, draft 802.11n, kdykoliv to
podmínky dovolují. Je-li přítomen starší přístupový bod 802.11g, který
zabírá připojený sekundární kanál, směrovač se přepne automaticky do
pásma 20 MHz pro maximální kompatibilitu. Doporučujeme používat
tento automatický režim jako výchozí.
43
9
10
část
6
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Použití funkce Broadcast SSID (Vysílání SSID)
Poznámka:Tuto funkci by měli používat pouze pokročilí uživatelé. Vysílat SSID
se nedoporučuje z bezpečnostních důvodů. Nebudete-li SSID vysílat, zůstane
jméno vaší sítě utajeno před počítači, které vyhledávají bezdrátové sítě.
Vysílání SSID zakážete zrušením zatržení políčka u položky „Broadcast SSID“
a klepnutím na „Apply Changes“ (Uložit změny). Změna je okamžitá. Nyní je
třeba nakonfigurovat každý počítač tak, aby se připojoval ke specifickému
SSID, protože „libovolné“ už nebude akceptováno. Informace o konfiguraci
jednotlivých počítačů najdete v dokumentaci k příslušným síťovým kartám.
Přepínač chráněného režimu
Chráněný režim zajišťuje správný provoz zařízení standardu N, draft 802.11n
v bezdrátové síti v případě, že jsou přítomna rovněž zařízení standardu
802.11g či 802.11b nebo je-li zde silný provoz zařízení 802.11g nebo 802.11b.
Používejte chráněný režim v případě, že jsou ve vaší síti přítomny jak
bezdrátové karty Belkin N tak karty 802.11g nebo 802.11b. Pokud se nacházíte
v prostředí, kde není žádný nebo kde je jen minimální provoz 802.11g nebo
802.11b, docílíte nejlepších výsledků bezdrátového provozu N při vypnutém
chráněném režimu. Pokud je však v prostředí silný nebo rušivý provoz 802.11g
či 802.11b, pak nejlepšího bezdrátového provozu N docílíte při zapnutém
chráněném režimu. To zajistí, že bezdrátový provoz N nebude negativně
ovlivněn.
Přepínač 802.11e/WMM QoS
Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci QoS bezdrátového připojení.
Změna nastavení bezpečnosti bezdrátové sítě
Váš směrovač je vybaven nejnovějším bezpečnostním standardem
Wi-Fi Protected Access 2 ( WPA2). Podporuje také starší bezpečnostní
standard Wired Equivalent Privacy ( WEP). Ve výchozím nastavení jsou
bezpečnostní funkce vypnuty. Chcete-li používat bezpečnostní funkce,
musíte se nejprve rozhodnout, který z obou standardů budete používat.
K nastavení bezpečnostních funkcí získáte přístup přes odkaz „Security“
(Zabezpečení) na kartě „Wireless“ (Bezdrátová síť).
Směrovač je vybaven standardem WPA2, což je druhá generace standardu
802.11i založeného na WPA. Tento standard poskytuje vyšší úroveň
zabezpečení prostřednictvím kombinace síťového ověřování autentičnosti
a silnějších šifrovacích metod založených na standardu Advanced
Encryption Standard (AES).
44
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
1
Použití chráněné instalace Wi-Fi
WPS používá pro šifrování WPA2 (popsáno na stránce 47). Tato funkce
neposkytuje další zabezpečení, ale spíše standardizuje způsob šifrování
bezdrátové sítě. Můžete použít metodu Push Button Configuration (PBC)
nebo PIN pro povolení přístupu zařízení k bezdrátové síti. Koncepčně
fungují tyto dvě metody následovně:
2
3
PBC: Stiskněte a tři sekundy podržte tlačítko WPS umístěné na zadní straně
směrovače. Do dvou minut poté zahajte na klientském zařízení postup
WPS. Informace o tomto postupu naleznete v dokumentaci ke klientskému
zařízení. Stisknutím tlačítka PBC se automaticky povolí WPS. Klient byl nyní
bezpečně přidán do bezdrátové sítě.
4
PIN: Klientské zařízení má číslo PIN (čtyřčíselné nebo osmičíselné), které je
přidružené k WPS. Povolte WPS na obrazovce, kterou vidíte na další stránce.
Zadejte kód PIN klientského zařízení do interního registru směrovače
(dostupný pomocí této obrazovky). Klientské zařízení bude během dvou
minut automaticky zapsáno do bezdrátové sítě.
6
5
8
9
10
45
část
7
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Wi-Fi Protected Setup ( WPS): Povoleno nebo zakázáno.
2. M etoda PIN (Personal Identification Number): V této metodě:
bezdrátový klient, který chce přistupovat k síti, musí poskytnout
4 číselný nebo 8číselný kód PIN směrovači. Po klepnutí na tlačítko Enroll
(Zapsat) je třeba do dvou minut spustit v klientovi postup WPS.
3. P IN směrovače: Je-li k dispozici externí registr, můžete do něj zadat kód
PIN směrovače. Klepnutím na položku Generate New PIN ( Vygenerovat
nový kód PIN) změníte kód PIN z výchozí hodnoty. Klepnutím na
položku Restore Default PIN (Obnovit výchozí kód PIN) obnovíte
hodnotu kódu PIN.
4. Metoda PBC (Push Button Configuration): PBC je alternativní metoda
připojení k síti WPS. Stiskněte na tři sekundy tlačítko PBC umístěné
na zadní straně směrovače. Poté spusťte PBC v klientském zařízení.
Případně spusťte tento postup stisknutím tlačítka Start PBC (Spustit
PBC).
5. M etoda ruční konfigurace: Tato část uvádí výchozí nastavení
zabezpečení, která je třeba provést, pokud není použita metoda WPS.
46
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
1
Požadavky WPA2
DŮLEŽITÉ: Abyste mohli používat zabezpečení WPA2, musí být veškeré
počítače a bezdrátové adaptéry aktualizovány prostřednictvím oprav,
ovladačů či softwarových nástrojů s podporou WPA2. V době vydání této
příručky je k dispozici několik bezplatných oprav od společnosti Microsoft ®.
Tyto opravy jsou však použitelné pouze v operačním systému Windows XP.
Jiné operační systémy nejsou v současné době podporovány.
Pro operační systém Windows XP se servisním balíčkem Service Pack
2 vydal Microsoft bezplatnou aktualizaci bezdrátových síťových
komponentů na podporu WPA2 (KB971021). Tato aktualizace je
k dispozici ke stažení na adrese: http://support.microsoft.com/
kb/917021
DŮLEŽITÉ: Také je třeba se ujistit, že všechny vaše klientské bezdrátové
karty a adaptéry podporují WPA2, a máte pro ně instalovány nejnovější
ovladače. Aktualizované ovladače pro většinu síťových karet Belkin jsou k
dispozici ke stažení na adrese: www.belkin.com/networking
47
3
4
5
6
7
8
9
10
část
Pro počítače s operačním systémem Windows XP bez servisního
balíčku Service Pack 2 (SP2) je k dispozici soubor „Windows XP
Support Patch for Wireless Protected Access (KB 826942)“, který
lze bezplatně stáhnout na adrese http://support.microsoft.com/
kb/826942.
2
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Nastavení WPA/WPA2-Personal (PSK)
Stejně jako zabezpečení WPA, je i WPA2 k dispozici jak v režimu WPA2Personal (PSK) tak WPA2-Enterprise (RADIUS). S největší pravděpodobností
bude pro vaši domácí síť nejvhodnější režim WPA2-Personal (PSK), zatímco
režim WPA2-Enterprise (RADIUS) je určen pro podniková prostředí, kde
radius server distribuuje klientům síťové klíče automaticky. Váš směrovač
podporuje režim WPA2-Personal (PSK).
1.
Po instalaci směrovače přejděte v uživatelském rozhraní na stránku
„Security“ (Zabezpečení) v sekci „Wireless“ (Bezdrátová síť) a vyberte
„WPA/WPA2-Personal (PSK)“ z rozbalovací nabídky „Security Mode“ (Režim
zabezpečení).
2.
Pro „Authentication“ (Ověření autentičnosti) zvolte „WPA-PSK“, „WPA2PSK“ nebo
„WPA-PSK + WPA2-PSK“. Toto nastavení musí být shodně s nastavením
bezdrátových klientů. Režim „WPA-PSK + WPA2-PSK“ umožní
směrovači podporovat jak klienty se zabezpečením WPA, tak klienty se
zabezpečením WPA2.
3. Pro „Encryption Technique“ (Metoda šifrování) zvolte „TKIP“, „AES“
nebo „TKIP+AES“. Toto nastavení musí být shodně s nastavením
bezdrátových klientů.
4.
Zadejte předsdílený klíč (PSK). Klíč může být tvořen až 63 znaky,
přičemž jsou povoleny písmena, číslice i symboly. Stejný klíč musí
být nastaven na všech bezdrátových zařízeních, které se budou
k síti připojovat. PSK může například vypadat takto: „Sitovy klic
rodiny Novakovy“. Klepněte na „Apply Changes“ (Uložit změny) pro
dokončení nastavení. Nyní musíte tento klíč nastavit také u všech
bezdrátových klientů.
48
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
1
2
3
4
5
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že veškeré počítače, které se budou bezdrátově
7
připojovat k síti, jsou aktualizovány na používání WPA2 a jsou správně
nastaveny, aby měly přístup ke směrovači.
8
Nastavení zabezpečení WPA
9
Poznámka:Pro používání zabezpečení WPA musí být vaše bezdrátové síťové
karty vybaveny softwarem s podporou WPA. V době vydání této Uživatelské
příručky byla k dispozici bezpečnostní oprava od společnosti Microsoft k
bezplatnému stažení. Tato oprava je určena pouze pro operační systém XP.
Váš směrovač podporuje režim WPA-Personal (PSK), který používá jako
bezpečnostní klíč tzv. předsdílený klíč (PSK). Předsdílený klíč je v podstatě
heslo tvořené 8 až 63 znaky. Povolena jsou písmena, číslice i symboly. Pro
přístup do sítě používá každý počítač stejný klíč. Tento režim je obvyklý pro
domácí prostředí.
49
10
část
6
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Nastavení WPA-PSK
1. Z rozbalovací nabídky „Security Mode“ (Režim zabezpečení) vyberte „WPA/WPAPersonal (PSK)“.
2.
Pro „Encryption Technique“ (Metoda šifrování) zvolte „TKIP“ nebo „AES“.
Toto nastavení musí být shodné s nastavením bezdrátových klientů.
3. Zadejte předsdílený klíč. Klíč může být tvořen až 63 znaky, přičemž
jsou povoleny písmena, číslice i symboly. Stejný klíč musí být nastaven
na všech bezdrátových zařízeních, které se budou k síti připojovat.
4.
Klepněte na „Apply Changes“ (Uložit změny) pro dokončení nastavení.
Nyní musíte stejným způsobem nastavit také všechny bezdrátové
klienty.
50
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
1
Nastavení šifrování WEP
Poznámka pro uživatele počítačů Mac: Možnost „Passphrase“ nebude
fungovat ve spojení s Apple ® AirPort ®. Pro konfiguraci šifrování pro počítače
Mac postupujte podle pokynů pro ruční konfiguraci popsaných v další části.
1. Vyberte „128-bit WEP“ nebo „64-bit WEP“ z rozbalovací nabídky.
2. Po nastavení šifrovacího režimu WEP můžete zadat WEP klíč ručně
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Šifrování na úrovni směrovače je nyní nastaveno. Každý počítač, který
se bude k síti bezdrátově připojovat, musí být nyní nakonfigurován s
použitím stejné fráze. Informace o konfiguraci jednotlivých počítačů
najdete v dokumentaci k příslušným síťovým kartám.
51
část
v hexadecimálním formátu nebo můžete zadat frázi do pole
„PassPhrase“ a potom klepnout na tlačítko „Generate“ (Generovat)
pro vytvoření WEP klíče ze zadané fráze. Klepněte na „Apply Changes“
(Uložit změny) pro dokončení nastavení. Nyní musíte odpovídajícím
způsobem nastavit také všechny bezdrátové klienty.
2
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Použití hexadecimálního klíče
Hexadecimální klíč je kombinace číslic a písmen od A–F a 0–9. 64bitové
klíče jsou dlouhé deset znaků a lze je rozdělit do pěti skupin po dvou
znacích. 128bitové klíče jsou dlouhé 26 znaků a lze je rozdělit do 13 skupin
po dvou znacích.
Například:
AF 0F 4B C3 D4 = 64bitový klíč
C3 03 0F AF 0F 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 E7 = 128bitový klíč.
Do následujících polí zadejte vždy dva znaky v rozmezí A–F či 0–9. Stejný
klíč je třeba nastavit na směrovači a také u všech bezdrátových klientů.
Poznámka pro uživatele počítačů Mac: Originální produkty Apple AirPort
podporují pouze 64bitové šifrování. Produkty Apple AirPort 2 podporují jak
64bitové tak 128bitové šifrování. Zkontrolujte prosím svůj produkt a ověřte,
kterou verzi používáte. Pokud nemůžete použít 128bitové šifrování, zkuste
64bitové šifrování.
52
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Používání režimu přístupového bodu
Poznámka: Tuto funkci by měli používat pouze pokročilí uživatelé.
Směrovač je možné nakonfigurovat tak, aby sloužil také jako bezdrátový
přístupový bod. Použijete-li tento režim, vyřadíte z činnosti funkci sdílení
IP adres (NAT ) a server DHCP. V režimu Přístupový bod (Access Point
– AP) je třeba nakonfigurovat směrovač IP adresou, která je ze stejné
podsítě jako zbytek sítě, ke které vytváříte přemostění. Výchozí IP adresa
je 192.168.2.254 a maska podsítě je 255.255.255.0. Obě hodnoty můžete
přizpůsobit svým potřebám.
Aktivujte režim AP nastavením „Enable“ (Aktivovat) na stránce „Use
as Access Point only“ (Používat pouze jako přístupový bod). Zvolíte-li
tuto možnost, budete moci měnit nastavení IP.
2.
Nastavte IP tak, aby odpovídalo vaší síti. Klepněte na „Apply Changes“
(Uložit změny).
3.
Kabel z portu „Modem“ směrovače připojte ke stávající síti.
Směrovač nyní pracuje jako přístupový bod. Pokud budete příště chtít
zobrazit webové rozhraní pokročilého uživatele, musíte do řádku adresy
prohlížeče zadat adresu, kterou jste právě nastavili. Šifrování, filtrování
adres MAC, SSID a kanál lze nastavit běžným způsobem.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
53
část
1.
1
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Nastavení kontroly MAC adresy
Filtrování adres MAC je účinný nástroj, jímž můžete přesně určit, které
počítače budou mít přístup do vaší bezdrátové sítě.
Poznámka: Daný seznam se týká pouze počítačů připojených bezdrátově.
Pokud se o přístup do bezdrátové sítě pokusí počítač, jehož adresa MAC
není uvedena v seznamu, bude mu přístup odepřen. Chcete-li tuto funkci
používat, musíte do seznamu zadat adresu MAC každého počítače (klienta),
který se do bezdrátové sítě bude připojovat. Funkce „Block“ (Blokovat)
umožňuje snadno zamezit přístupu libovolnému počítači ze seznamu, aniž
by bylo nutné jeho adresu MAC ze seznamu odstraňovat.
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
54
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Nastavení seznamu pro povolení přístupu (Allow Access List)
1. Vyberte přepínač „Allow“ pro (1) zahájení tvorby seznamu počítačů,
1
kterým povolíte přístup do vaší bezdrátové sítě.
2
2.
Potom do pole „MAC Address“ (Adresa MAC), které je prázdné (3), zadejte
adresu MAC počítače, kterému chcete povolit přístup do vaší bezdrátové
sítě, a klepněte na tlačítko „<<Add“ (Přidat) (4).
3
3.
Postup opakujte pro všechny počítače, kterým chcete přístup do vaší
bezdrátové sítě povolit.
4
4.
Klepněte na „Apply Changes“ (Uložit změny) (5) pro dokončení nastavení.
5
Seznam Deny Access (Zamítnutý přístup) umožňuje přesně specifikovat
počítače, kterým bude přístup do vaší bezdrátové sítě odepřen. Každému
počítači z tohoto seznamu bude přístup do vaší bezdrátové sítě odepřen. Všem
ostatním bude přístup povolen.
1.
Vyberte přepínač „Deny“ pro (2) zahájení tvorby seznamu počítačů,
kterým zakážete přístup do vaší bezdrátové sítě.
2.
Potom do pole „MAC Address“ (Adresa MAC), které je prázdné (3), zadejte
adresu MAC počítače, kterému chcete zakázat přístup do vaší bezdrátové
sítě, a klepněte na tlačítko „<<Add“ (Přidat) (4).
3.
Postup opakujte pro všechny počítače, kterým chcete přístup do vaší
bezdrátové sítě zakázat.
4.
Klepněte na „Apply Changes“ (Uložit změny) (5) pro dokončení nastavení.
(1)
(4)
(2)
(3)
(5)
55
6
7
8
9
10
část
Sestavení seznamu počítačů se zamítnutým přístupem (Deny Access
List)
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Konfigurace brány firewall
Váš směrovač je vybaven firewallem, který ochrání vaši síť před celou řadou
běžných hackerských útoků včetně:
•
IP Spoofing
•
Land Attack Ping of Death (PoD)
•
Denial of Service (DoS)
•
IP s nulovou délkou
•
Smurf Attack
•
TCP Null Scan
•
SYN flood
•
UDP flooding
•
Tear Drop Attack
•
ICMP defect
•
RIP defect
•
Fragment flooding
Firewall také provádí maskování portů, které jsou nejčastěji používány k
útokům po síti. Tyto porty jsou „skryté“ (stealth), což znamená, že žádným
způsobem nereagují na aktivity potenciálního hackera. V případě potřeby
je možné firewall vyřadit z činnosti. Nicméně doporučujeme ponechat
jej aktivní. Vyřazení brány firewall z činnosti sice neznamená okamžitou
zranitelnost sítě hackerskými útoky, nicméně se doporučuje firewall
používat.
56
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Konfigurace nastavení pro interní forwarding
Funkce Virtuální servery ( Virtual Servers) umožňuje směrování externích
(z internetu) požadavků na služby jako např. webový server (port 80),
FTP server (port 21) či jiné skrz směrovač do vaší vnitřní sítě. Protože
jsou počítače uvnitř vaší sítě chráněny firewallem, nemají k nim počítače
z vnějšku (přes internet) přístup, protože je „nevidí“. K dispozici je zde
seznam nejčastějších aplikací pro případ, že byste si nebyli jisti, zda
potřebujete konfigurovat funkci Virtual Server pro specifickou aplikaci.
Není-li vaše aplikace uvedena v seznamu, budete si možná muset vyžádat
od dodavatele aplikace informace o tom, jaká nastavení portu bude třeba
provést.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
Výběr aplikace
Vyberte aplikaci z rozbalovacího seznamu. Klepněte na tlačítko „Add“
(Přidat). Změny budou zaneseny na nejbližší volné místo na obrazovce.
Klepněte na „Apply Changes“ pro uložení nastavení pro danou aplikaci. Pro
odstranění aplikace vyberte číslo řádku, který chcete odstranit, a klepněte
na „Clear“ (Vymazat).
Ruční nastavení virtuálního serveru
Pro ruční nastavení zadejte do pole pro interní server IP adresu, port,
který chcete nastavit jako průchozí (můžete zadat také více portů
oddělených čárkou) a typ portu (TCP nebo UDP). Potom klepněte na „Apply
Changes“ (Uložit změny). Pro jednu interní IP adresu můžete nastavit jako
průchozí pouze jeden port. Otevření portů brány firewall představuje
bezpečnostní riziko. Tato nastavení lze velice rychle aktivovat a deaktivovat.
Doporučujeme tato nastavení deaktivovat vždy, když právě nepoužíváte
danou aplikaci.
57
část
6
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Nastavení filtrů klientských IP.
Směrovač lze nastavit tak, aby omezoval přístup k internetu, elektronické
poště či jiným síťovým službám v určité dny či denní doby. Omezení lze
nastavit pro konkrétní počítač, skupinu počítačů či více počítačů.
Chcete-li například omezit přístup k internetu pro jeden konkrétní počítač,
zadejte jeho IP adresu do pole pro IP adresu (1). Dále zadejte „80“ do obou
polí portu (2). Vyberte „Both“ (Oba) (3). Vyberte „Block“ (Blokovat) (4). Můžete
také vybrat „Always“ ( Vždy) pro neustálé zablokování přístupu. Nahoře
zvolte den, kdy má blokování začít, (5), čas, kdy má blokování začít (6), den,
kdy má blokování skončit (7), a dole čas, (8) kdy má blokování skončit.
Vyberte „Enable“ (Aktivovat) (9). Klepněte na „Apply Changes“ (Uložit
změny). Počítač, jehož IP adresu jste zadali, nebude mít nyní po stanovenou
dobu přístup k internetu. Poznámka:Ujistěte se, že jste na stránce
„Utilities> System Settings> Time Zone“ (Nástroje> Systémová nastavení>
Časové pásmo) nastavili správné časové pásmo.
(1)
(2)
(3)
58
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Aktivace „Demilitarizované zóny“ (Demilitarized Zone – DMZ)
Funkce DMZ umožňuje vybrat ve vaší síti jeden počítač, který nebude
chráněn firewallem. To může být nezbytné v případě, že firewall způsobuje
problémy s provozem aplikací jako např. počítačové hry nebo video
konference. Tuto funkci však používejte vždy jen na omezenou dobu.
Počítač v DMZ totiž NENÍ nijak chráněn proti hackerským útokům.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
Chcete-li umístit počítač do DMZ, zadejte poslední číslice jeho IP adresy
do pole pro IP adresu a vyberte „Enable“ (Aktivovat). Klepněte na „Apply
Changes“ (Uložit změny) pro aktivaci nastavení. Používáte-li více statických
adres WAN IP, je možné nastavit, na kterou adresu WAN IP bude počítač
v DMZ nasměrován. Zadejte adresu WAN IP, přes kterou chcete, aby se
počítač v DMZ připojoval, zadejte dvě poslední čísla IP adresy počítače v
DMZ, vyberte „Enable“ (Aktivovat) a klepněte na „Apply Changes“ (Uložit
změny).
59
část
6
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Používání dynamického DNS
Dynamická služba DNS umožňuje přiřadit dynamickou IP adresu ke statickému
jménu hostitele v některé z domén, které nabízí DynDNS.org. Vaše počítače
pak budou snáze dostupné z různých míst na internetu. Pro maximální počet
pěti jmen hostitele je tato služba DynDNS.org poskytována bezplatně.
Služba Dynamic DNS SM je ideální pro domácí webové stránky, souborové
servery nebo pro přístup k vašemu počítače z jiných míst na internetu. Služba
zajistí, že jméno hostitele vždy ukazuje na vaši IP adresu bez ohledu na to,
jak často ji ISP změní. Kdykoliv vám ISP změní IP adresu, budou vás přátelé a
kolegové moci vyhledat prostřednictvím vase_jmeno.dyndns.org!
Pro bezplatnou registraci dynamického hostitelského jména DNS navštivte
stránkyhttp://www.dyndns.org.
Nastavení aktualizačního klienta dynamické DNS směrovače
Před použitím této funkce se musíte zaregistrovat k bezplatné aktualizační
službě DynDNS.org. Jakmile jste zaregistrováni, řiďte se následujícím
postupem.
1. Vyberte položku DynDNS v části “DDNS Service” (Služba DDNS) (1).
2. Do pole „User Name“ (Jméno uživatele) (2) zadejte uživatelské jméno
přidělené DynDNS.org.
3. Do pole „Password“ (Heslo) (3) zadejte heslo přidělené DynDNS.org.
4. Do pole „Domain Name“ (Jméno domény) (4) zadejte jméno domény,
které jste si nastavili na stránkách DynDNS.org.
5. Klepněte na „Update Dynamic DNS“ (aktualizovat dynamické DNS) (5) pro
aktualizaci vaší IP adresy.
Kdykoliv dojde ke změně vaší IP adresy, provede směrovač automatickou aktualizaci
na serveru DynDNS.org na novou adresu IP. IP adresu lze aktualizovat také ručně
klepnutím na tlačítko „Update Dynamic DNS“ (Aktualizovat dynamické DNS) (5).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
60
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
1
Blokování pingu ICMP
Hackeři používají tzv. ping pro vyhledávání potenciálních obětí na
internetu. Provede-li hacker ping na specifickou IP adresu a získá z této
adresy odpověď, zjistí, že se zde může nacházet cíl pro jeho potenciální
útok. Směrovač lze nastavit tak, aby nereagoval na ICMP ping z venku. To
značně posílí zabezpečení vašeho směrovače.
2
3
4
5
6
7
8
9
Pro zablokování pingu zvolte „Block ICMP Ping“ (Blokovat ICPM ping) (1) a
potom klepněte na „Apply Changes“ (Uložit změny). Směrovač nyní nebude
na ICMP ping reagovat.
Nástroje
Obrazovka „Utilities“ (Nástroje) umožňuje nastavit a spravovat různé
parametry směrovače a provádět některé administrativní funkce.
61
10
část
(1)
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Restartování směrovače
V případě, že směrovač přestane správně fungovat, může být potřeba
jej restartovat a rebootovat. Restartováním a rebootováním směrovače
NEBUDOU zrušena žádná nastavení konfigurace.
Restartování směrovače pro obnovení správné funkce
1. Klepněte na tlačítko
„Restart Router“
(Restartovat směrovač)
2. Zobrazí se následující
zpráva. Klepněte na
tlačítko „OK“.
3. Zobrazí se následující
zpráva. Restartování
směrovače trvá přibližně
60 sekund. Během
restartování je důležité
směrovač nevypínat.
4.
Na obrazovce se zobrazí odpočítávání 60 sekund. Jakmile dosáhne
odpočítávání nuly, je směrovač restartován. Automaticky by se měla
zobrazit domácí obrazovka směrovače. Pokud se tak nestane, zadejte
do prohlížeče adresu směrovače (výchozí = 192.168.2.1).
62
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Obnova výchozího továrního nastavení
Použijete-li tuto funkci, obnoví se nastavení směrovače do stavu, v jakém
byl směrovač dodán z výroby. Pokud se rozhodnete obnovit tovární
nastavení, doporučujeme vám nejdříve si zazálohovat nastavení vlastní.
1. Klepněte na tlačítko
1
2
3
4
„Restore Defaults“
(Obnovit výchozí
nastavení)
5
6
zpráva. Klepněte na
tlačítko „OK“.
7
8
9
3. Zobrazí se následující
zpráva. Součástí
obnovení nastavení
je také restartování
směrovače. Tato
procedura může trvat
přibližně 60 sekund.
Během restartování
je důležité směrovač
nevypínat.
4.
10
Na obrazovce se zobrazí odpočítávání 60 sekund. Jakmile
odpočítávání dosáhne nuly, je tovární nastavení směrovače obnoveno.
Automaticky by se měla zobrazit domácí obrazovka směrovače. Pokud
se tak nestane, zadejte do prohlížeče adresu směrovače (výchozí =
192.168.2.1).
63
část
2. Zobrazí se následující
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Uložení aktuální konfigurace
Pomocí této funkce můžete uložit aktuální nastavení směrovače. Uloženou
konfiguraci můžete obnovit v případě, že dojde ke ztrátě nebo změně
nastavení směrovače. Doporučujeme zálohovat aktuální konfiguraci vždy
před provedením aktualizace firmwaru.
1. Klepněte na „Save“
(Uložit). Zobrazí se okno
„File Download“ (Stažení
souboru). Klepněte na
„Save“ (Uložit).
2.
Otevře se okno,
ve kterém můžete
určit místo pro
uložení souboru s
konfigurací. Vyberte
umístění. Soubor s
konfigurací můžete
libovolně pojmenovat
nebo můžete použít
výchozí název „user.
conf“. Vyberte takové
jméno, podle kterého
soubor později snadno
vyhledáte. Po určení
umístění klepněte na
„Save“ (Uložit).
64
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
1
3. Po uložení souboru se
zobrazí následující okno.
Klepněte na „Close“
(Zavřít).
2
3
Aktuální konfigurace je
nyní uložena.
4
5
Tato funkce vám umožní obnovit předchozí uloženou konfiguraci.
7
8
9
10
1. Klepněte na „Browse“ (Procházet). Otevře se okno, ve kterém budete
moci vyhledat soubor s uloženou konfigurací. Všechny soubory
s uloženou konfigurací mají příponu „.conf“. Vyhledejte soubor s
konfigurací, kterou chcete obnovit, a poklepejte na něj.
65
část
6
Obnovení předchozí konfigurace
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
2. Budete dotázáni, zda si přejete pokračovat. Klepněte na tlačítko „OK“.
3. Zobrazí se okno s připomínkou. Obnovení konfigurace trvá přibližně
60 sekund. Klepněte na tlačítko „OK“.
4. Na obrazovce se zobrazí odpočítávání 60 sekund. Jakmile odpočítávání
dosáhne nuly, je předchozí nastavení směrovače obnoveno.
Automaticky by se měla zobrazit domácí obrazovka směrovače. Pokud
se tak nestane, zadejte do prohlížeče adresu směrovače (výchozí =
192.168.2.1).
66
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
1
Aktualizace firmwaru
Společnost Belkin vydává čas od času nové verze firmwaru pro své
směrovače. Aktualizovaný firmware obsahuje nové funkce a opravuje
případné chyby. Jakmile je nový firmware k dispozici, lze jej stáhnout ze
stránek společnosti Belkin a aktualizovat jím směrovač.
2
3
4
5
6
7
8
9
Zjišťování nové verze firmwaru
Tlačítko „Check Firmware“ (Ověřit firmware) (1) umožňuje okamžitě
zjistit, zda je k dispozici nová verze firmwaru. Klepnete-li na toto tlačítko,
otevře se nové okno prohlížeče s informací, zda je či není nový firmware k
dispozici. Je-li k dispozici nová verze, budete mít možnost si ji stáhnout.
67
10
část
(1)
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Stažení nové verze firmwaru
Pokud jste klepli na tlačítko „Check Firmware“ (Ověřit firmware) a nová
verze je k dispozici, zobrazí se následující obrazovka:
1. Pro stažení nové verze firmwaru klepněte na „Download“ (Stáhnout).
2. Otevře se okno, ve kterém můžete určit místo pro uložení souboru
s novým firmwarem. Vyberte umístění. Soubor s firmwarem můžete
libovolně pojmenovat nebo můžete použít výchozí název. Uložte
soubor tak, abyste ho později mohli snadno vyhledat. Po určení
umístění klepněte na „Save“ (Uložit).
68
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
3. Po uložení souboru se zobrazí následující okno. Klepněte na „Close“
(Zavřít).
1
2
3
4
5
6
7
Aktualizace firmwaru směrovače
8
1.
9
2.
Na stránce „Firmware
Update“ (Aktualizace
firmwaru) klepněte na
„Browse“ (Procházet).
Otevře se okno, ve
kterém budete moci
vyhledat soubor s
firmwarem.
10
Vyhledejte soubor, který
jste si stáhli. Vyberte
soubor poklepáním na
jeho název.
69
část
Stažení firmwaru je dokončeno. Pro aktualizaci firmwaru pokračujte podle
postupu v následující části „Updating the Router’s Firmware“ (Aktualizace
firmwaru směrovače).
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
3. Zobrazí se okno „Update
Firmware“ (Aktualizovat
firmware) se jménem
a umístěním souboru,
který jste právě vybrali.
Klepněte na „Update“
(Aktualizovat).
4. Budete dotázáni, zda
si přejete pokračovat.
Klepněte na tlačítko “OK”.
5. Žádné další zprávy nebudou zobrazeny. Tato zpráva vás informuje o tom,
že směrovač možná nebude přibližně 1 minutu reagovat, zatímco bude
firmware nahráváno a směrovač restartován. Klepněte na tlačítko „OK“.
6.
Na obrazovce se zobrazí odpočítávání 60 sekund. Jakmile odpočítávání
dosáhne nuly, je firmware směrovače aktualizován. Automaticky by
se měla zobrazit domácí obrazovka směrovače. Pokud se tak nestane,
zadejte do prohlížeče adresu směrovače (výchozí = 192.168.2.1).
70
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Změna systémových nastavení
Stránka „System Settings“ (Systémová nastavení) umožňuje nastavit nové
heslo správce, časové pásmo, aktivovat vzdálenou správu a zapnout nebo
vypnout funkci NAT směrovače.
Nastavení nebo změna hesla správce
2
3
4
5
6
7
8
Změna nastavení automatického odhlášení
Funkce automatického odhlášení umožňuje nastavit dobu, po jaké budete
automaticky odhlášení od rozhraní pokročilého uživatele směrovače.
Měření času bude zahájeno v okamžiku, kdy nebude zjevná žádná aktivita.
Představte si například, že provedete nějaké změny v rozhraní pokročilého
uživatele, a potom odejdete od počítače, aniž byste klepli na tlačítko
„Logout“ (Odhlásit). Za předpokladu, že automatické odhlášení bylo
nastaveno na 10 minut, budete od směrovače automaticky odhlášení
10 minut po opuštění počítače. Pokud potom budete chtít pokračovat v
provádění změn, budete se muset ke směrovači znova přihlásit. Funkce
automatického odhlášení slouží k posílení bezpečnosti. Výchozí doba je 10
minut.
Poznámka: K rozhraní pokročilého uživatele směrovače se může vždy
přihlásit pouze jeden počítač.
71
9
10
část
Směrovač je dodáván bez nastaveného hesla. Pro zvýšení zabezpečení
směrovače je možné nastavit heslo. Heslo si zapište na bezpečné místo,
abyste byli v budoucnosti schopni přihlásit se ke směrovači. Nastavit heslo
doporučujeme obzvláště v případě, pokud počítáte se vzdálenou správou
směrovače.
1
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Nastavení času a časového pásma.
Směrovač uchovává čas připojováním k serveru SNTP (Simple Network
Time Protocol). To umožňuje směrovači synchronizovat systémový čas s
globálním internetem. Synchronizovaný čas směrovače je používán pro
záznam bezpečnostního protokolu a řízení filtrování klientů. Zvolte časové
pásmo, ve kterém se nacházíte. Máte zde také možnost vybrat primární a
záložní NTP pro zajištění synchronizace času směrovače. Z rozbalovacího
seznamu vyberte požadovaný NPT server, nebo ponechte aktuální
nastavení.
Pokud se nacházíte v oblasti, kde je zaveden systém letního času, zatrhněte
políčko vedle položky „Enable Daylight Saving“ (Aktivovat letní čas).
Systémový čas nemusí být aktualizován okamžitě. Vyčkejte alespoň 15
minut, než směrovač kontaktuje servery na internetu a získá odezvu. Čas
nelze nastavit ručně.
Aktivace vzdálené správy
Než aktivujete tuto funkci směrovače Belkin, UJISTĚTE SE, ŽE JSTE
NASTAVILI HESLO SPRÁVCE. Vzdálená správa umožňuje provádět
změny nastavení směrovače z libovolného místa na internetu. Existují
dva způsoby vzdálené správy směrovače. Prvním způsobem je umožnit
přístup ke směrovači z libovolného místa na internetu zvolením „Any IP
address can remotely manage the Router“ (Libovolná IP adresa může
vzdáleně přistupovat ke směrovači“. Zadáte-li do internetového prohlížeče
libovolného počítače adresu WAN IP, zobrazí se vám obrazovka pro
přihlášení, kde zadáte heslo směrovače IP.
Druhým způsobem je povolit přístup ke směrovači pouze z konkrétní IP
adresy. Tato metoda je sice na jedné straně bezpečnější, na straně druhé
je méně praktická. Pro použití této metody zadejte do pole „Only this IP
address can remotely manage the Router“ (Pouze z této IP adresy je možné
vzdáleně přistupovat ke směrovači) IP adresu počítače, ze kterého budete
vzdáleně přistupovat ke směrovači. Před aktivací této funkce DŮRAZNĚ
DOPORUČUJEME NASTAVIT HESLO SPRÁVCE SMĚROVAČE. Ponecháte-li heslo
prázdné, bude směrovač otevřený pro případné neoprávněného vniknutí.
72
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Pokročilé funkce: Funkce „Remote Access Port“ (Port pro vzdálený
přístup) umožňuje nastavit požadovaný „Remote Access Port for Remote
Management“ (Port vzdáleného přístupu pro dálkovou správu). Výchozí
nastavení je na port 80.
1
2
3
4
5
6
Poznámka:Tuto funkci by měli používat pouze pokročilí uživatelé.
7
Před aktivací této funkce, VŽDY NASTAVTE HESLO SPRÁVCE SMĚROVAČE..
Překlad síťových adres (Network Address Translation – NAT ) je metoda
umožňující sdílet IP adresu přidělenou ISP pro přístup k internetu více
počítači v síti. Tuto funkci doporučujeme používat pouze v případě, že
vám ISP přidělil více IP adres nebo potřebujete-li deaktivovat NAT pro
pokročilou konfiguraci systému. Máte-li přidělenu pouze jednu IP adresu
a vyřadíte NAT z činnost, pak počítače ve vaší síti nebudou mít přístup k
internetu. Může docházet i k jiným problémům. Vypnutí NAT nemá vliv na
funkce firewallu.
73
8
9
10
část
Aktivace/deaktivace NAT (Network Address Translation
– překlad síťových adres)
Použití webového rozhraní pokročilého uživatele
Aktivace/deaktivace UPnP
UPnP (Universal Plug-and-Play) je další pokročilou funkcí směrovače
Belkin. Jedná se o technologii pro bezproblémový provoz při zasílání
hlasových a video zpráv, hrách a dalších aplikacích, které podporují
technologii UPnP. Některé aplikace vyžadují, aby byl pro jejich správnou
funkci firewall nakonfigurován specifickým způsobem. Obvykle se
jedná o otevření konkrétních TCP a UDP portů a v některých případech
o nastavení aktivačních portů. Aplikace podporující UPnP dokáže
komunikovat se směrovačem a „sdělit“ mu, jakým způsobem je třeba
firewall nakonfigurovat. Směrovač je dodáván s deaktivovanou funkcí UPnP.
Používáte-li aplikace podporující UPnP a chcete těchto funkcí využívat,
je třeba UPnP aktivovat. Stačí vybrat „Enable“ (Aktivovat) v části „UPnP
Enabling” (Aktivace UPnP) na stránce „Utilities“ (Nástroje). Klepněte na
„Apply Changes“ (Uložit změny) pro uložení nastavení.
Aktivace/deaktivace automatické aktualizace firmwaru
Tato nová funkce umožňuje směrovači automaticky zjišťovat dostupnost
nových verzí firmwaru a zobrazovat upozornění, pokud je nová verze
nalezena. Je-li funkce aktivní, provede směrovač ověření dostupnosti
firmwaru při každém přihlášení k webovému rozhraní pokročilého uživatele.
Najde-li novou verzi, zobrazí zprávu. V takovém případě se budete moci
rozhodnout, zda novou verzi stáhnete, nebo budete zprávu ignorovat.
74
Ruční konfigurace nastavení sítě
1
Podle tohoto postupu nakonfigurujte počítač, který byl PŮVODNĚ připojen
kabelovým nebo DSL modemem k internetu. Tento postup můžete použít
také pro přidání dalších počítačů ke směrovači poté, co byl směrovač
nakonfigurován a připojen k internetu.
2
Ruční konfigurace sítě v operačním systému Mac OS do verze 9.x
3
1.
Zobrazte nabídku Apple. Vyberte „Ovládací panely“ a zvolte „TCP/IP“.
2. Zobrazí se vám ovládací panel TCP/IP. Vyberte „Ethernet Built-In“
(Vestavěný Ethernet) nebo „Ethernet“ v rozbalovací nabídce „Connect
via:“ (Připojit přes) (1).
li vybráno „Manually“
(Ručně), bude třeba
nastavit směrovač pro
typ připojení se statickou
IP adresou. Opište si
informace z následující
tabulky. Tyto informace
bude třeba zadat do
směrovače.
4.
5
6
(1)
7
(2)
8
9
10
Není-li to v nabídce „Configure:“ (Konfigurovat:) již nastaveno, vyberte „Using
DHCP Server“ (Použít server DHCP). Pak bude počítač očekávat přidělení IP
adresy směrovačem.
5. Zavřete okno. Pokud jste provedli nějaké
změny, zobrazí se následující okno: Klepněte
na „Save“ (Uložit).
Restartujte počítač. Po restartování je počítač nakonfigurován pro
použití se směrovačem.
75
část
3. Přejděte na „Configure“
(Konfigurovat) (2), je-
4
Ruční konfigurace nastavení sítě
Manuální konfigurace síťových adaptérů pod operačním systémem Mac
OS X
1. Klepněte na ikonu „System Preferences“ (Systémové volby).
2.
V nabídce „System preferences“ (Systémové volby) vyberte „Network“ (Síť) (1).
3.
Vyberte „Built-in Ethernet“ ( Vestavěný Ethernet) (2) vedle „Show“ (Zobrazit) v
nabídce Network (Síť).
(1)
(5)
(2)
(3)
(4)
76
Ruční konfigurace nastavení sítě
4.
5.
Vyberte kartu “TCP/IP” (3). Vedle položky „Configure“ (Konfigurovat) (4)
by mělo být buď „Manually“ (Ručně) nebo „Using DHCP“ (S použitím
DHCP). Pokud tomu tak není, vyberte kartu PPPoE (5) a ujistěte se, že
není vybráno „Connect using PPPoE“ (Připojit prostřednictvím PPPoE).
Je-li „Connect using PPPoE“ (Připojit prostřednictvím PPPoE) vybráno,
bude potřeba nakonfigurovat směrovač pro připojení typu PPPoE s
použitím jména a hesla.
Je-li vybráno „Manually“ (Ručně), bude třeba nastavit směrovač pro
typ připojení se statickou IP adresou. Opište si informace o IP adrese
1
2
3
4
5
6
8
z následující tabulky. Tyto informace bude třeba ručně zadat do
směrovače.
6.
Pokud tak ještě není vybráno, vyberte „Using DHCP“ (S použitím
DHCP) vedle „Configure“ (Konfigurovat) (4) a klepněte na „Apply Now“
(Použít).
Síťová nastavení jsou nyní konfigurována pro použití se směrovačem.
77
9
10
část
7
Ruční konfigurace nastavení sítě
Ruční konfigurace síťových nastavení pod Windows 2000, NT nebo XP
1.
Klepněte na „Start“, „Nastavení“, „Ovládací panely“.
2.
Poklepejte na ikonu „Síťová a telefonická připojení“ ( Windows 2000) nebo
„Síť“ (Windows XP).
3.
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu síťového připojení odpovídající vaší
síťové kartě a zvolte „Vlastnosti“ z rozbalovací nabídky.
4.
V okně „Připojení – vlastnosti“ klepněte na „Protokol sítě internet (TCP/IP)“
a klepněte na tlačítko „Vlastnosti“. Zobrazí se následující obrazovka.
(1)
(2)
(3)
5.
Je-li vybráno „Použít následující adresu IP“ (2) bude třeba nastavit
směrovač pro typ připojení se statickou IP adresou. Opište si informace o
IP adrese z následující tabulky. Tyto informace bude třeba ručně zadat do
směrovače.
6.
Není-li tak již vybráno, vyberte „Získat adresu IP ze serveru DHCP
automaticky“ (1) a „Získat adresu serveru DNS automaticky“ (3). Klepněte
na tlačítko „OK“.
Síťová nastavení jsou nyní konfigurována pro použití se směrovačem.
78
Ruční konfigurace nastavení sítě
Manuální konfigurace síťových adaptérů pod Windows 98SE a Me
1. Pravým tlačítkem myši klepněte na „Okolní počítače“ a z rozbalovací
nabídky vyberte „Vlastnosti“.
2. Vyberte „Nastavení TCP/IP“ pro nainstalovanou síťovou kartu. Zobrazí
se následující obrazovka.
(3)
(1)
1
2
3
4
5
(2)
6
8
3. Je-li vybráno „Zadat adresu IP ručně“, bude třeba nastavit směrovač
pro typ připojení se statickou IP adresou. Opište si informace o IP
adrese z následující tabulky. Tyto informace bude třeba ručně zadat do
směrovače.
4. Opište adresu IP a masku podsítě z karty „Adresa IP“ (3).
5. Klepněte na kartu „Brána“ (2). Zadejte adresu brány do příslušných
kolonek.
6. Klepněte na kartu „Konfigurace DNS“ (1). Zadejte adresu(y) DNS do
příslušných kolonek.
7. Není-li tak již vybráno,
vyberte „Získat adresu
IP automaticky“ na kartě
Adresa IP. Klepněte na
tlačítko „OK“.
Restartujte počítač. Po
restartování je počítač nakonfigurován pro použití se směrovačem.
79
9
10
část
7
Doporučené nastavení webového prohlížeče
Ve většině případů nebude zapotřebí nijak měnit nastavení webového
prohlížeče. Máte-li problémy s připojením k internetu či webovému rozhraní
pokročilého uživatele, změňte nastavení prohlížeče podle doporučení v
následující části.
Microsoft® Internet Explorer 4.0 nebo vyšší
1. Spusťte webový prohlížeč. Vyberte „Nástroje“ a pak „Možnosti internetu“.
2. Na obrazovce „Možnosti internetu“ jsou tři možnosti: „Nikdy nevytáčet
připojení“, „Vytočit vždy, když není k dispozici připojení k síti“ a „Vždy
vytáčet výchozí připojení“. Pokud můžete provést výběr, zvolte „Nikdy
nevytáčet připojení“. Nejsou-li volby aktivní, přejděte k následujícímu kroku.
3. Na obrazovce „Možnosti internetu“ zůstaňte na kartě „Připojení“ a
klepněte na tlačítko „Nastavení místní sítě...“.
80
Doporučené nastavení webového prohlížeče
4. Ujistěte se, že žádná z dostupných položek není zatržena:
„Automaticky zjišťovat nastavení“, „Používat skript pro automatickou
konfiguraci“ ani „Použít pro síť LAN proxy server“. Klepněte na tlačítko
„OK“. V okně „Možnosti internetu“ klepněte na „OK“.
1
2
3
4
5
6
7
Netscape® Navigator® 4.0 nebo vyšší
1. Spusťte Netscape Navigator. Klepněte na „Edit“ (Úpravy) a potom na
„Preferences“ (Předvolby).
2. V okně „Preferences“ (Předvolby) klepněte na „Advanced“ (Pokročilé)
a potom vyberte „Proxies“ (Proxy). V okně „Proxies“ vyberte „Direct
connection to the Internet“ (Přímé připojení k internetu).
81
9
10
část
8
Odstraňování problémů
Instalační CD softwaru Pomocník při Instalaci se nespouští
automaticky.
Pokud se instalační program na instalačním disku CD-ROM nespustil
automaticky, v počítači jsou pravděpodobně spuštěné aplikace, které
používají jednotku CD-ROM.
1. Pokud se úvodní obrazovka instalačního pomocníka nezobrazí do 15
až 20 sekund, klepněte na ikonu Tento počítač umístěnou na ploše a
přejděte na jednotku CD-ROM.
2. Poklepáním na ikonu jednotky CD-ROM se spustí instalační program
na disku CD.
3. Instalace Pomocníka při instalaci by se měla spustit během několika
sekund. Pokud se místo toho zobrazí seznam souborů na disku,
poklepejte na soubor s názvem „SetupAssistant“.
4.
Pokud se Instalační pomocník ani potom nespustí, vyhledejte část
„Ruční konfigurace síťových nastavení“ (strana 74 této uživatelské
příručky) pro alternativní postup konfigurace.
Pomocník při instalaci není schopen najít směrovač.
Není-li Pomocník při instalaci schopen najít v průběhu instalace směrovač,
zkontrolujte prosím následující:
1. Jedním z příčin toho, že Pomocník při instalaci není schopen najít
směrovač, může být přítomnost softwarového firewallu jiného výrobce
na počítači, který se pokouší o přístup k internetu. Může se jednat
například o softwarové brány firewall jako ZoneAlarm, BlackICE PC
Protection, McAfee Personal Firewall či Norton Personal Firewall.
Pokud máte na počítači nainstalován podobný software, ujistěte se o
jeho správné konfiguraci. Zda vám firewall brání v přístupu na internet
zjistíte jednoduše tak, že firewall dočasně vypnete. Pokud přístup
k internetu funguje při vypnutém firewallu normálně, znamená to,
že je třeba upravit jeho konfiguraci, pokud jej budete chtít i nadále
používat. Informace o konfiguraci firewallu najdete v dokumentaci od
jeho výrobce.
82
Odstraňování problémů
2.
1
Odpojte na 10 sekund napájecí kabel směrovače a znovu jej připojte.
Ujistěte se, že indikátor směrování směrovače svítí stabilně MODŘE.
Pokud ne, ujistěte se, že napájecí adaptér je správně připojen ke
směrovači i zásuvce ve zdi.
2
3. Ujistěte se, že síťový (ethernetový) port počítače je náležitě propojen
3
kabelem s jedním z portů pro připojení počítačů kabelem na zadní
straně směrovače.
Poznámka: Počítač NESMÍ být připojen k portu označenému „to
Modem“ na zadní straně směrovače.
4. Zkuste restartovat počítač a znova spustit Pomocníka při instalaci.
Pokud Pomocník při instalaci stále není schopen najít směrovač, pokuste se
provést konfiguraci směrovače podle postupu popsaného v části „Manuální
konfigurace síťových nastavení“.
Pomocník při instalaci není schopen připojit směrovač k internetu.
4
5
6
7
8
1. Použijte návrhy pro řešení problémů, které jsou obsaženy v
9
Pomocníkovi při instalaci.
2. Vyžaduje-li váš ISP uživatelské jméno a heslo, ujistěte se, že jste
jméno a heslo zadali správně. V některých případech je vyžadováno,
aby jméno uživatele bylo zakončeno doménou ISP. Příklad: „moje_
[email protected]_isp.com“. Proto bude možná nezbytné přidat k vašemu
uživatelskému jménu ještě část „@muj_isp.com“.
Pokud se stále nemůžete připojit k internetu, vyhledejte část „Ruční
konfigurace síťových nastavení“ na straně 74 této příručky pro alternativní
postup konfigurace.
83
10
část
Není-li Pomocník při instalaci schopen připojit v průběhu instalace
směrovač k internetu, zkontrolujte prosím následující:
Odstraňování problémů
•
Pomocník při instalaci ukončil nastavení, ale webový
prohlížeč nefunguje.
•
Nemohu se připojit k internetu. Indikátor „modem“ na
směrovači nesvítí a indikátor „internet“ bliká.
V případě, že se nemůžete připojit k internetu, indikátor „modem“
je zhasnutý a indikátor „internet“ bliká, může být chyba v propojení
směrovače a modemu.
1. Ujistěte se, že síťový kabel mezi modemem a směrovačem je náležitě
připojen. Na straně směrovače musí být kabel připojen k portu „to
Modem“, na straně modemu k síťovému portu.
2. Odpojte kabelový nebo DSL modem od zdroje napájení na tři minuty.
Po třech minutách opět připojte modem zpět ke zdroji napájení.
Modem pak možná náležitě rozezná směrovač.
3. Odpojte směrovač od zdroje napájení na 10 sekund a potom jej opět
připojte. Směrovač se tak pokusí obnovit komunikaci s modemem.
Pokud se indikátor „modem“ na směrovači ani poté nerozsvítí,
kontaktujte technickou podporu společnosti Belkin.
4. Zkuste restartovat počítač.
84
Odstraňování problémů
•
Pomocník při instalaci ukončil nastavení, ale webový
prohlížeč nefunguje.
•
Nemohu se připojit k internetu. Indikátor „modem“ na
směrovači svítí a indikátor „internet“ bliká.
1. Pokud se nemůžete připojit k internetu, když indikátor „modem“ svítí a
indikátor „internet“ bliká, může to být způsobeno tím, že typ připojení,
který máte nastaven, neodpovídá skutečnému připojení k vašemu ISP.
2. Pokud používáte typ připojení se statickou IP adresou, pak potřebujte
od svého ISP znát IP adresu, masku podsítě a adresu brány. V části
„Alternativní metoda nastavení“ najdete podrobnosti o změně tohoto
nastavení.
3. Máte-li nastaven typ připojení PPPoE, pak potřebujete od svého ISP
znát uživatelské jméno, heslo a někdy také název služby. Ujistěte se, že
máte typ připojení nastaven na PPPoE a veškerá nastavení jsou správně
nakonfigurována. V části „Alternativní metoda nastavení“ najdete
podrobnosti o změně tohoto nastavení.
4. Možná bude potřeba nakonfigurovat směrovač podle specifických
Pokud se po provedení těchto kroků přesto nelze připojit k internetu,
obraťte se na odbornou pomoc společnosti Belkin.
85
2
3
4
5
6
7
8
9
10
část
požadavků vašeho ISP. Další informace o specifických problémech s
připojením k ISP najdete na adrese http://web.belkin.com/support,
kde zadejte klíčové slovo „ISP“.
1
Odstraňování problémů
•
Pomocník při instalaci ukončil nastavení, ale webový
prohlížeč nefunguje.
•
Nemohu se připojit k internetu. Indikátor „modem“ na
směrovači bliká a indikátor „internet“ svítí.
1. Pokud indikátor „modem“ bliká, indikátor „internet“ stabilně svítí a
vy se nemůžete připojit k internetu, může vám v přístupu na internet
bránit softwarový firewall jiného výrobce. Může se jednat například o
softwarové firewally jako ZoneAlarm, BlackICE PC Protection, McAfee
Personal Firewall či Norton Personal Firewall.
2. Pokud máte na počítači nainstalován podobný software, ujistěte se o
jeho správné konfiguraci. Zda vám firewall brání v přístupu na internet
zjistíte jednoduše tak, že firewall dočasně vypnete. Pokud přístup
k internetu funguje při vypnutém firewallu normálně, znamená to,
že je třeba upravit jeho konfiguraci, pokud jej budete chtít i nadále
používat.
3. Informace o konfiguraci firewallu pro přístup k internetu najdete v
dokumentaci od jeho výrobce.
Pokud se po vyřazení firewallu z provozu přesto nelze připojit k internetu,
obraťte se na odbornou pomoc společnosti Belkin.
86
Odstraňování problémů
Nelze se bezdrátově připojit k internetu.
1
Pokud se z počítače s bezdrátovým připojením nelze připojit k internetu,
zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:
2
1. Zkontrolujte stav indikátorů směrovače. V případě směrovače Belkin
3
musí být stav indikátorů následující:
• Indikátor „router“ (směrovač) by měl svítit.
• Indikátor „modem“ by měl svítit (nikoliv blikat).
• Indikátor „internet“ by měl svítit (nikoliv blikat).
• Indikátor „Wireless“ (Bezdrátová síť) by měl svítit (nikoliv blikat).
2. Klepnutím na ikonu na hlavním panelu v pravém dolním rohu
obrazovky otevřete softwarový nástroj pro bezdrátové připojení.
3. Zobrazené okno se bude lišit podle modelu nainstalované bezdrátové
karty. Všechny nástroje nicméně musejí obsahovat seznam Available
Network (Dostupné sítě) bezdrátových sítí, k nimž se lze připojit.
4
5
6
7
8
Ano, moje síť je v seznamu uvedena – přejděte k části řešení problémů
s názvem „Nemohu se bezdrátově připojit k internetu, ale moje síť je v
seznamu dostupných sítí uvedena“.
9
Ne, moje síť není v seznamu uvedena — přejděte k části řešení problémů
s názvem „Nemohu se bezdrátově připojit k internetu, moje síť není v
seznamu dostupných sítí uvedena“.
87
10
část
Je název vaší bezdrátové sítě uveden ve výsledcích?
Odstraňování problémů
Nemohu se bezdrátově připojit k internetu, ale moje síť je v
seznamu dostupných sítí uvedena.
Pokud je název sítě uveden v seznamu Available Network (Dostupné sítě),
připojte se bezdrátově podle následujícího postupu:
1. Klepněte na příslušný název sítě v seznamu Available networks
(Dostupné sítě).
2. Pokud síť používá ochranu (šifrováním), bude třeba zadat síťový klíč.
Další informace o zabezpečení najdete v části „Změna nastavení
zabezpečení bezdrátové sítě“.
3. Za několik sekund se barva ikony v levém dolním rohu obrazovky
změní na zelenou, která ukazuje úspěšné připojení k síti.
Nemohu se bezdrátově připojit k internetu, moje síť není v
seznamu dostupných sítí uvedena.
Pokud příslušný název sítě není uveden v seznamu Available Network
(Dostupné sítě) v softwarovém nástroji pro bezdrátové připojení, zkuste
problém odstranit podle následujících pokynů:
1. Je-li to možné, přemístěte dočasně počítač do vzdálenosti 1,5 až
3 m od směrovače. Ukončete softwarový nástroj pro bezdrátové
připojení a znovu jej spusťte. Pokud je příslušný název sítě zobrazen v
seznamu Available Network (Dostupné sítě), pravděpodobně dochází
k problému s dosahem nebo rušením. Vyzkoušejte některá z opatření
popsaných v částí „Umístění bezdrátového směrovače N“ v této
příručce.
2. Prostřednictvím počítače připojeného ke směrovači síťovým
komunikačním kabelem (nikoli prostřednictvím bezdrátového
připojení) zkontrolujte, zda je povolena funkce Broadcast SSID
(Vysílání SSID). Toto nastavení se nachází na stránce konfigurace
Channel and SSID (Kanál a síťový název) bezdrátového směrovače.
Pokud se po provedení těchto kroků přesto nelze připojit k internetu,
obraťte se na odbornou pomoc společnosti Belkin.
88
Odstraňování problémů
•
Připojení k bezdrátové síti je nestabilní.
•
Přenos dat bývá pomalý.
•
Síla signálu není dostatečná.
•
Mám problémy se zřízením/udržením virtuální privátní sítě
(VPN).
1
2
Bezdrátová technologie je založena na principu rádiových vln,
tzn. že propojitelnost a propustnost mezi zařízeními
se s rostoucí vzdáleností snižuje. Mezi další faktory,
které zhoršují kvalitu signálu (nejrušivějším prvkem jsou kovy),
patří zdi a kovové spotřebiče. Rychlost připojení
se rovněž snižuje, vzdálíte-li se od směrovače.
Chcete-li zjistit, zda je příčinou problémů s bezdrátovým připojením dosah,
doporučujeme dočasně přemístit počítač do vzdálenosti asi 1,5 až 3 metry
od směrovače.
Omezení přenosové rychlosti bezdrátového připojení – omezením
přenosové rychlosti bezdrátového připojení můžete zvýšit maximální
dosah a spolehlivost připojení. Většina síťových karet umožňuje omezit
přenosové rychlosti. Pro změnu tohoto nastavení otevřete „Síťová připojení“
v Ovládacích panelech Windows a poklepejte na připojení bezdrátové
síťové karty. V dialogovém okně Vlastnosti vyberte „Konfigurovat“ na kartě
„Obecné“ (uživatelé Windows 98 budou muset vybrat bezdrátovou kartu ze
seznamu a klepnout na Vlastnosti). Potom vyberte kartu „Upřesnit“ a zvolte
požadovanou rychlost.
Bezdrátové síťové karty jsou obvykle nastaveny na automatické
přizpůsobení rychlosti. To však může vést k periodickému odpojování v
případě, že je bezdrátový signál příliš slabý. Proto je připojení pomalejší
rychlostí obvykle stabilnější. Vyzkoušejte různé rychlosti připojení, až
najdete to, které se ukáže jako nejvhodnější pro vaše prostředí. Je však
třeba pamatovat na to, aby nastavená rychlost vyhovovala požadavkům
používání internetu. Více informací najdete v dokumentaci ke své
bezdrátové síťové kartě.
89
4
5
6
7
8
9
10
část
Změna bezdrátového kanálu – v závislosti na místním bezdrátovém
provozu a rušení může změna bezdrátového kanálu zlepšit kvalitu a
spolehlivost bezdrátového připojení. Směrovač je dodáván s nastavením
bezdrátové sítě na kanál 11. Podle oblasti, ve které se nacházíte, můžete
přepnout na jiný kanál. Návod na změnu kanálů najdete v části „Změna
bezdrátových kanálů“ na straně 43 této příručky.
3
Odstraňování problémů
Mám problémy s nastavením zabezpečení typu Wired Equivalent
Privacy (WEP) na směrovači Belkin.
1. Přihlašte se ke směrovači.
Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu směrovače. (Výchozí
adresa směrovače je 192.168.2.1.) Klepněte na tlačítko „Login“ (Přihlásit)
v pravém horním rohu obrazovky. Budete vyzváni k zadání hesla. Pokud
jste pro směrovač nenastavili heslo správce, ponechte toto pole volné a
klepněte na „Submit“ (Odeslat).
Klepněte na kartu „Wireless“ (Bezdrátová síť) na levé straně obrazovky.
Vyberte kartu „Encryption“ (Šifrování) nebo „Security“ (Zabezpečení)
pro zobrazení stránky s nastavením zabezpečení.
2. Vyberte „128-bit WEP“ z rozbalovací nabídky.
3.
Po nastavení režimu šifrování WEP můžete zadat WEP klíč ručně v
hexadecimálním tvaru nebo můžete zadat frázi do pole „Passphrase“
(Fráze) a klepnout na „Generate“ (Generovat) pro vygenerování WEP
klíče ze zadané fráze. Klepněte na „Apply Changes“ (Uložit změny) pro
dokončení nastavení. Nyní musíte odpovídajícím způsobem nastavit
také všechny bezdrátové klienty. Hexadecimální klíč je kombinace
číslic a písmen od A–F a 0-9. Pro 128bitový WEP klíč je třeba zadat 26
znaků.
Například:
C3030FAF4BB2C3D44BC3D4E7E4 = 128bitový klíč.
4.
Klepněte na „Apply Changes“ (Uložit změny) pro dokončení nastavení.
Šifrování na úrovni směrovače je nyní nastaveno. Každý počítač, který
se bude k síti bezdrátově připojovat, musí být nyní nakonfigurován s
použitím stejného nastavení zabezpečení.
VAROVÁNÍ: Konfigurujete-li směrovač z počítače s bezdrátovým klientem,
musíte se ujistit, že pro daného bezdrátového klienta je zabezpečení
zapnuto. Není-li tomu tak, bude bezdrátové připojení přerušeno.
Poznámka pro uživatele počítačů Mac: Originální produkty Apple AirPort
podporují pouze 64bitové šifrování. Produkty Apple AirPort 2 podporují jak
64bitové tak 128bitové šifrování. Zkontrolujte prosím svůj produkt Apple
AirPort a ověřte, kterou verzi používáte. Pokud nemůžete použít 128bitové
šifrování, zkuste 64bitové šifrování.
90
Odstraňování problémů
Mám problémy s nastavením zabezpečení typu Wired Equivalent
Privacy (WEP) na klientské kartě Belkin.
Na kartě musí být nastaven stejný klíč jako na směrovači. Je-li například na
směrovači nastaven klíč 00112233445566778899AABBCC, pak musí být tentýž
klíč nastaven také na klientské kartě.
1. Poklepáním na ikonu Signal Indicator (Indikátor signálu) zobrazíte
obrazovku Wireless Networks (Bezdrátové sítě).
2.
Klepnutím na tlačítko „Advanced“ (Pokročilé) zobrazíte rozšířené
možnosti konfigurace síťové karty.
3.
Klepnutím na tlačítko „Advanced“ (Pokročilé) zobrazíte okno Belkin
Wireless LAN Utility (Nástroje bezdrátové sítě Belkin). Tyto nástroje vám
umožní spravovat pokročilejší funkce bezdrátové síťové karty Belkin.
4.
Na kartě „Wireless Network Properties“ ( Vlastnosti bezdrátové sítě)
vyberte síť ze seznamu „Available networks“ (Dostupné sítě) a klepněte
na tlačítko „Properties“ ( Vlastnosti).
5. Pod „Data Encryption“ (Šifrování dat) vyberte „WEP“.
automatically“ (Klíč je poskytován automaticky). Pokud je váš počítač
připojen k podnikové síti, zeptejte se svého správce sítě, zda nemá být
políčko zatrženo.
7.
Do pole „Network key“ (Síťový klíč) zadejte správný WEP klíč.
Důležité: WEP klíč je kombinace číslic a písmen od A–F a 0–9. Pro
128bitový WEP klíč je třeba zadat 26 znaků. Tento klíč musí souhlasit s
klíčem nastaveným na vašem směrovači.
Například:
C3030FAF4BB2C3D44BC3D4E7E4 = 128bitový klíč.
8. Klepněte na „OK“ a potom na „Apply“ (Použít) pro uložení nastavení.
Pokud nepoužíváte bezdrátovou klientskou kartu Belkin, vyhledejte příslušné
informace v dokumentaci výrobce dané bezdrátové klientské karty.
91
2
3
4
5
6
7
8
9
10
část
6. Ujistěte se, že není zatrženo políčko u „The key is provided for me
1
Odstraňování problémů
Podporují produkty Belkin WPA/WPA2?
Poznámka: Pro používání zabezpečení WPA je třeba aktualizovat software
a ovladače na klientech. V době vydání této Uživatelské příručky byla k
dispozici bezpečnostní oprava od společnosti Microsoft k bezplatnému
stažení. Tyto opravy jsou však použitelné pouze v operačním systému
Windows XP.
Opravu si můžete stáhnout zde:
http://www.microsoft.com/downloads/details.
Používáte-li síťovou kartu Belkin Wireless 802.11g Desktop nebo Notebook
Network Card, musíte si stáhnout nejnovější ovladač ze stránek technické
podpory společnosti Belkin. Jiné operační systémy nejsou v současné době
podporovány. Oprava od společnost Microsoft podporuje pouze zařízení s
ovladači podporujícími WPA jako např. produkty Belkin 802.11g.
Nejnovější ovladač lze stáhnout na stránce http://www.belkin.com/support.
Mám problémy s nastavením zabezpečení Wireless Protected
Access (WPA) na směrovači Belkin pro svou domácí síť.
1. Z rozbalovací nabídky „Security Mode“ (Režim zabezpečení) vyberte
„WPA-PSK (no server)”.
2. Pro „Encryption Technique“ (Metoda šifrování) zvolte „TKIP“ nebo „AES“.
Toto nastavení musí být shodné s nastavením bezdrátových klientů.
3. Zadejte předsdílený klíč. Klíč může být tvořen až 63 znaky, přičemž
jsou povoleny písmena, číslice, symboly a mezery. Stejný klíč musí
být nastaven na všech bezdrátových zařízeních, které se budou k
síti připojovat. PSK může například vypadat takto: „Sitovy klic rodiny
Novakovy“.
4. Klepněte na „Apply Changes“ (Uložit změny) pro dokončení nastavení.
Nyní musíte stejným způsobem nastavit také všechny bezdrátové
klienty.
92
Odstraňování problémů
Mám problémy s nastavením zabezpečení Wireless Protected
Access (WPA) na klientské bezdrátové kartě Belkin pro mou
domácí síť.
1
2
Na klientech musí být nastaven stejný klíč jako na směrovači. Máte-li
například na směrovači nastaven klíč „Sitovy klic rodiny Novakovy“, musíte
tento klíč nastavit také na všech klientech.
3
1. Poklepáním na ikonu Signal Indicator (Indikátor signálu) zobrazíte
4
obrazovku Wireless Networks (Bezdrátové sítě). Klepnutím na tlačítko
„Advanced“ (Pokročilé) zobrazíte rozšířené možnosti konfigurace
síťové karty.
2.
Klepnutím na tlačítko „Advanced“ (Pokročilé) zobrazíte okno Belkin
Wireless LAN Utility (Nástroje bezdrátové sítě Belkin). Tyto nástroje
vám umožní spravovat pokročilejší funkce bezdrátové síťové karty
Belkin.
3. Na kartě „Wireless Network Properties“ ( Vlastnosti bezdrátové sítě)
vyberte síť ze seznamu „Available networks“ (Dostupné sítě) a
klepněte na tlačítko „Properties“ ( Vlastnosti).
„WPA-PSK (no server)“.
5. Do pole „Network key“ (Síťový klíč) zadejte správný WEP klíč.
Důležité: WPA-PSK klíč je kombinace číslic a písmen od A–F a 0–9.
Pro WPA-PSK klíč je třeba zadat 63 znaků. Tento klíč musí souhlasit s
klíčem nastaveným na vašem směrovači.
6. Klepněte na „OK“ a potom na „Apply“ (Použit) pro uložení nastavení.
93
6
7
8
9
10
část
4. Pod „Network Authentication“ (Ověření autentičnosti sítě) vyberte
5
Odstraňování problémů
NEPOUŽÍVÁM pro svou domácí síť klientskou kartu Belkin
a mám problémy s nastavením zabezpečení Wireless Protected
Access (WPA).
Nepoužíváte-li síťovou kartu Belkin Wireless Desktop nebo Wireless
Notebook Network Card, které jsou vybaveny softwarem pro WPA, můžete
si bezplatně stáhnout soubor s názvem „Windows XP Support Patch for
Wireless Protected Access“ (Oprava Windows XP pro Wireless Protected
Access) od společnosti Microsoft. Stáhněte si opravu společnosti Microsoft,
na stránkách této společnosti zadejte klíčová slova Windows XP WPA.
Poznámka: Tato oprava společnosti Microsoft je určena pouze pro
operační systém Windows XP. Jiné operační systémy nejsou v současné
době podporovány. Také se musíte ujistit, že vaše bezdrátová karta
podporuje WPA a že máte pro tuto kartu instalován nejnovější ovladač
vydaný výrobcem.
Podporované operační systémy:
• Windows XP Professional
• Windows XP Home Edition
1. Ve Windows XP klepněte na „Start > Ovládací panely > Síťová
připojení“.
2. Klepnutím pravým tlačítkem na kartu „Bezdrátové sítě“ zobrazíte
následující obrazovku. Přesvědčte se, že je zde zatrženo políčko
„Konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí systému Windows“.
94
Odstraňování problémů
3. Na kartě „Bezdrátové sítě“ klepněte na tlačítko „Konfigurovat“. Zobrazí
se následující obrazovka.
1
2
3
4
5
6
4. Pro používání v domácnosti nebo malé kanceláři zvolte „WPA-PSK“ pod
„Správa sítě“.
Poznámka: Používáte-li počítač v podnikové síti podporující autentizační
5. Vyberte „TKIP“ nebo „AES“ pod „Šifrování dat“. Toto nastavení musí být
shodné s nastavením směrovače.
6. Do pole „Network key“ (Síťový klíč) zadejte šifrovací klíč.
Důležité: Zadejte předsdílený klíč. Klíč může být tvořen až 63 znaky,
přičemž jsou povoleny písmena, číslice i symboly. Stejný klíč musí
být nastaven na všech bezdrátových zařízeních, které se budou k síti
připojovat.
7. Klepněte na „OK“ pro uložení nastavení.
Jaký je rozdíl mezi standardem 802.11g a konceptem 802.11n?
V současnosti existují tři nejčastěji používané bezdrátové standardy,
které slouží pro přenášení dat různými maximálními rychlostmi. Každý
standard je založen na ustanovení certifikovaných síťových standardů.
Nejrozšířenější standard bezdrátových sítí je 802.11g, který umožňuje
přenos informací rychlostí 54 Mb/s. Standard 802.11a také umožňuje
přenos informací rychlostí 54 Mb/s, ale na frekvenci 5 GHz. Koncept
specifikace 802.11n umožňuje rychlost připojení až 200 Mb/s. Viz graf na
následující straně pro více informací.
95
8
9
10
část
server jako např. server radius, zvolte WPA (se serverem radius). O dalším
postupu se poraďte se svým správcem sítě.
7
Odstraňování problémů
Až 300 Mb/s*
(koncept
802.11n s
MIMO)
N1 MIMO
(koncept
802.11n s
MIMO)
N MIMO
(802.11g s
MIMO MRC)
Frekvence
Běžná domácí zařízení,
například bezdrátové
telefony nebo mikrovlnné
trouby, mohou rušit volné
pásmo 2,4 GHz
Běžná domácí zařízení,
například bezdrátové
telefony nebo mikrovlnné
trouby, mohou rušit volné
pásmo 2,4 GHz
Běžná domácí zařízení,
například bezdrátové
telefony nebo mikrovlnné
trouby, mohou rušit volné
pásmo 2,4 GHz
Běžná domácí zařízení,
například bezdrátové
telefony nebo mikrovlnné
trouby, mohou rušit volné
pásmo 2,4 GHz
Kompatibilita
G Plus MIMO
Až 54 Mb/s*
Kompatibilní se
standardem 802.11b/g
Kompatibilní se
standardem 802.11b/g
Kompatibilní se standardy
draft 802.11n** a
802.11b/g
Kompatibilní se standardy
draft 802.11n** a
802.11b/g
Pokrytí*
G
(802.11g)
Až 54 Mb/s*
Max. 120 m*
Max. 300 m*
Max. 365 m*
Max. 425 m*
Výhoda
Rychlost
přenosu dat*
Bezdrátová
technologie
Srovnávací graf standardů bezdrátových sítí Belkin
Až 300 Mb/s*
Běžně využívaná pro
sdílení připojení k
internetu
Větší pokrytí a konzistentní Vyšší rychlost a větší
rychlost a rozsah
pokrytí
Špičková technologie
– nejlepší pokrytí a
propustnost
*Dosah a rychlost připojení se liší v závislosti na síťovém prostředí.
**Tento směrovač je kompatibilní s produkty založenými na stejných specifikacích standardu
draft 802.11n. Pro dosažení nejlepších výsledků může vyžadovat aktualizaci softwaru.
96
Odstraňování problémů
Bezplatná technická podpora*
zemi. *Mohou být účtovány poplatky za hovor v příslušné
www.belkin.com
Další informace o podpoře najdete na našich webových stránkách www.belkin.
com v části věnované technické podpoře. Chcete-li se obrátit na technickou podporu
telefonicky, zavolejte na příslušné číslo uvedené v následujícím seznamu*.
1
2
3
4
Číslo
Internetová adresa
RAKOUSKO
0820 200766
www.belkin.com/uk/networking/
BELGIE
07 07 00 073
www.belkin.com/nl/networking/
ČESKÁ REPUBLIKA 239 000 406
www.belkin.com/uk/networking/
DÁNSKO
701 22 403
www.belkin.com/uk/networking/
FINSKO
097 25 19 123
www.belkin.com/uk/networking/
FRANCIE
08 - 25 54 00 26
www.belkin.com/fr/networking/
NĚMECKO
0180 - 500 57 09
www.belkin.com/de/networking/
ŘECKO
00800 - 44 14 23 90
www.belkin.com/uk/networking/
MAĎARSKO
06 - 17 77 49 06
www.belkin.com/uk/networking/
ISLAND
800 8534
www.belkin.com/uk/networking/
IRSKO
0818 55 50 06
www.belkin.com/uk/networking/
ITÁLIE
02 - 69 43 02 51
www.belkin.com/it/support/tech/issues_more.asp
LUCEMBURSKO
34 20 80 85 60
www.belkin.com/uk/networking/
NIZOZEMSKO
0900 – 040 07 90 €0,10 za minutu
www.belkin.com/nl/networking/
NORSKO
81 50 0287
www.belkin.com/uk/networking/
POLSKO
00800 - 441 17 37
www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGALSKO
707 200 676
www.belkin.com/uk/networking/
RUSKO
495 580 9541
www.belkin.com/networking/
JAR
0800 - 99 15 21
www.belkin.com/uk/networking/
ŠPANĚLSKO
902 - 02 43 66
www.belkin.com/es/support/tech/networkingsupport. asp
ŠVÉDSKO
07 - 71 40 04 53
www.belkin.com/se/support/tech/networkingsupport.asp
ŠV ÝCARSKO
08 - 48 00 02 19
www.belkin.com/uk/networking/
VELKÁ BRITÁNIE
0845 - 607 77 87
www.belkin.com/uk/networking/
OSTATNÍ ZEMĚ
+44 - 1933 35 20 00
97
5
6
7
8
9
10
část
Země
Informace
Prohlášení FCC
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY FCC O
ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ
Společnost Belkin International, Inc. se sídlem 501 West Walnut
Street, Compton, CA 90220, prohlašuje na svou výhradní
odpovědnost, že výrobek
F5D8233-4
, kterého se toto prohlášení týká, vyhovuje předpisům FCC, část
15. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2)
toto zařízení musí být odolé vůči jakémukoli vnějšímu rušení
včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.
Upozornění: Elektromagnetické záření.
Vyzařování tohoto zařízení je výrazně nižší než limity předpisů FCC o vystavení
účinkům elektromagnetického záření. Je nicméně nutné toto zařízení používat tak, aby
potenciální kontakt uživatelů s tímto zářením při běžné práci byl minimální.
V případě použití externí antény je třeba umístit anténu tak, aby při běžném provozu
docházelo k minimálnímu kontaktu antény s osobami. Aby se zabránilo možnému
překročení limitů vystavení elektromagnetickému záření stanovených předpisy FCC, je
třeba, aby vzdálenost osob od antény nebyla menší, než 20 cm (8 palců).
Prohlášení FCC
Toto zařízení bylo otestováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu
s částí 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby byla zaručena přiměřená
ochrana proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje, používá a vyzařuje vysokofrekvenční energii. Pokud k rušení
rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a
zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení
omezit některým z následujících opatření:
• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Zapojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je
připojen přijímač.
• Požádejte o pomoc prodejce nebo radio/TV technika.
98
Informace
Modifikace
Federální výbor pro komunikace (FCC) vyžaduje, aby byl uživatel informován o
tom, že veškeré změny a úpravy zařízení výslovně neschválené společností Belkin
International, Inc. mohou mít za následek ztrátu oprávnění k používání zařízení.
Canada-Industry Canada (IC)
Elektromagnetické záření tohoto zařízení splňuje normy RSS 139 a RSS 210 instituce
Industry Canada. Toto zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada.
Evropa – Prohlášení EU Výrobky s výstražným označením CE 0560 nebo CE splňují
směrnici R&TTE (1995/5/EC) vydanou Komisí evropského společenství.
Splněním této směrnice zařízení vyhovuje následujícím evropským normám (v
závorkách jsou uvedeny ekvivalentní mezinárodní normy).
• EN 60950 (IEC60950) – Bezpečnost výrobku
• EN 300 328 Technické požadavky na elektromagnetická zařízení
• ETS 300 826 Všeobecné požadavky EMC na elektromagnetická zařízení
Typ vysílače je uveden na identifikačním štítku výrobku společnosti Belkin.
• EN 55022 (CISPR 22) – Elektromagnetické rušení
• EN 55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11) – Elektromagnetická odolnost
• EN 61000-3-2 (IEC610000-3-2) – Harmonické proudy napájení
• EN 61000-3-3 (IEC610000) – Šum napájení
• EN 60950 (IEC60950) – Bezpečnost výrobku
Výrobky, které jsou vybaveny elektromagnetickým vysílačem, jsou označeny
výstražným označením CE 0682 nebo CE a mohou být rovněž označeny logem CE.
99
2
3
4
5
6
7
8
9
10
část
Výrobky s označením CE splňují směrnici EMC (89/336/EEC) a směrnici pro nízké
napětí (72/23/EEC) vydané Komisí evropského společenství. Splněním těchto
směrnic zařízení vyhovuje následujícím evropským normám (v závorkách jsou
uvedeny ekvivalentní mezinárodní normy).
1
Informace
Tříletá omezená záruka na výrobek společnosti Belkin International, Inc.
Rozsah záruky.
Společnost Belkin International, Inc. („Belkin“) původnímu nabyvateli tohoto
výrobku Belkin zaručuje, že neobsahuje chyby v návrhu, montáži, materiálu a
zpracování.
Záruční lhůta.
Společnost Belkin poskytuje záruku na tento výrobek Belkin po celou dobu jeho
životnosti.
Jak odstraníme případné problémy?
Záruka na výrobek.
Společnost Belkin dle svého uvážení bezplatně (vyjma poštovného) nahradí nebo
opraví jakýkoli závadný výrobek.
Čeho se netýká tato záruka?
Všechny výše uvedené záruky jsou neplatné, pokud výrobek Belkin nebyl poskytnut
společnosti Belkin k prohlídce na žádost společnosti Belkin na náklady vlastníka
nebo pokud společnost Belkin Corporation dojde k závěru, že výrobek Belkin byl
nesprávně instalován, jakýmkoli způsobem změněn nebo narušen. Tato záruka na
výrobek Belkin se nevztahuje na zásahy vyšší moci, jako jsou záplavy, zemětřesení,
údery blesku, válečné akty, vandalismus, krádeže, běžné opotřebení, eroze, ztráta,
zastarání, zneužití, poškození v důsledku výkyvů napájení (tj. výpadků a poklesů),
neautorizované programy či modifikace a změny zařízení.
Zajištění servisu.
Chcete-li zajistit servis výrobku Belkin, musíte provést následující kroky:
1. K
ontaktujte společnost Belkin International, Inc. na adrese 501 W. Walnut St.,
Compton CA 90220, k rukám: Customer Service (Oddělení služeb zákazníkům)
nebo zavolejte na (800)-223-5546 do 15 dní od události. Připravte si následující
informace:
a. Sériové číslo produktu Belkin.
b. Kde jste produkt zakoupili.
c. Kdy jste produkt zakoupili.
d. Kopii originální faktury či platebního dokladu.
2.Zástupce služeb zákazníkům společnosti Belkin vám poskytne instrukce, jak
odeslat doklad a výrobek Belkin a jak postupovat při reklamaci.
100
Informace
Společnost Belkin si vyhrazuje právo prohlédnout poškozený výrobek Belkin.
Všechny náklady na přepravu výrobku Belkin za účelem prohlídky produktu
společností Belkin nese výhradně kupující. Jestliže se společnost Belkin na základě
svého výhradního uvážení rozhodne, že poškozené zařízení není třeba společnosti
Belkin odesílat, může společnost Belkin dle svého výhradního uvážení určit servisní
středisko, které zařízení prohlédne a určí náklady na jeho opravu. Případné náklady
na odeslání výrobku do/z tohoto servisního střediska a příslušný odhad nese
výhradně kupující. Poškozený výrobek musí zůstat k dispozici za účelem prohlídky,
dokud není nárok vyřešen. Po vyřízení nároku si společnost Belkin vyhrazuje právo
na náhradu podle platných pojistných smluv, které může mít kupující uzavřené.
Souvislosti mezi zákonem a zárukou.
ZNĚNÍ TÉTO ZÁRUKY VYJADŘUJE VÝHRADNÍ ZÁRUKU SPOLEČNOSTI BELKIN
A NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY VÝSLOVNÉ NEBO, VYJMA STANOVENÝCH
ZÁKONEM, PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY
KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A
TAKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY (POKUD EXISTUJÍ) JSOU ČASOVĚ OMEZENÉ
TOUTO ZÁRUKOU.
Některé právní řády neumožňují omezit trvání vyplývajících záruk, takže předchozí
omezení nemusejí být platná.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tato záruka vám dává určitá práva. Máte rovněž další práva, která se mohou v
různých státech lišit. Některé státy neumožňují vyloučit nebo omezit odpovědnost
za vedlejší nebo následné škody, takže výše uvedená omezení se na vás nemusejí
vztahovat.
PRO POUŽITÍ V
AT BE CY CZ DK
EE FI FR DE GR
HU IE IT LV LT
LU MT NL PL PT
SK SI ES SE GB
IS LI NO CH BG
Informace k likvidaci výrobku najdete na webové stránce
http://environmental.belkin.com
101
RO TR
PRACUJE NA
KANÁLECH 1-13
část
SPOLEČNOST BELKIN NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA
JAKÉKOLI NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO VÍCENÁSOBNÉ
ŠKODY, MEZI KTERÉ PATŘÍ (ALE BEZ OMEZENÍ) ZTRÁTA PODNIKÁNÍ NEBO ZISKU
ZPŮSOBENÁ PRODEJEM NEBO POUŽÍVÁNÍM JAKÉHOKOLI VÝROBKU BELKIN, I KDYŽ
BYLA SPOLEČNOST BELKIN NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA.
1
Informace
EC Declaration of Conformity
to R&TTE Directive 1999/5/EC
CE
Manufacturer
:
BELKIN LTD,
EXPRESS BUSINESS PARK,
SHIPTON WAY
,RUSHDEN
NN10 6GL ENGLAND
Representative
:
Belkin Ltd
Product / Apparatus
:
N WIRELESS ROUTER
Type Number
:
F5D8233ea4
Variants include
:
(residing in the EC
holding the TCF)
All Country variants
Declaration
I declare that above product conforms to all the applicable requirements of
EU Directive1999/5/EC and is CE-marked accordingly:
Article 3.1a:
(Standard(s)) used to show compliance with LVD, 73/23/EEC
EN60950-1:2001
Article 3.1b:
(Standard(s)) used to show compliance with EMC Directive, 89/336/EEC:
EN301 489-1 V1.5.1 (2004-11), EN301 489-17 V1.2.1 (2002-08)
Article 3.2:
Standard(s) used to show compliance:
EN300-328 V1.6.1 (2004-11)
Signature
:
Name
:
K Simpson
Title
:
European Regulatory Compliance Manager
Date
:
_10 JULY 2007______________________
102
Bezdrátový
směrovač N
Odborná pomoc společnosti Belkin
Velká Británie: 0845 607 77 87
Evropa: www.belkin.com/support
Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Velká Británie
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax
Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt,
Francie
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax
Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Mnichov
Německo
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax
Belkin Iberia
C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of. 2
28108, Alcobendas, Madrid
Španělsko
+34 91 791 23 00
+34 91 490 23 35 fax
Belkin Italy & Greece
Via Carducci, 7
Milano 20123
Itálie
+39 02 862 719
+39 02 862 719 fax
Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk,
Nizozemsko
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax
© 2007 Belkin International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Veškeré obchodní názvy jsou registrované ochranné
známky příslušných výrobců. Mac, Mac OS, Apple a AirPort jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích. Windows, NT, Microsoft a Windows Vista jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších zemích.
P75445qs

Podobné dokumenty