Citační manažery 1

Komentáře

Transkript

Citační manažery 1
MODUL 7
Citační
manažery 1
1
LEGENDA K IKONÁM
2
PO PROSTUDOVÁNÍ MODULU BYSTE MĚLI UMĚT

rozlišit druhy citačních manažerů

definovat k čemu slouží citační manažery

znát nejznámější citační manažery

umět pracovat s vybranými citačními manažery
ČASOVÁ NÁROČNOST
Studium tohoto modulu by Vám mělo zabrat maximálně 2 hodiny.
3
OBSAH
ÚVOD .................................................................................................... 5
CO JE TO CITAČNÍ MANAŽER? .......................................................... 5
K čemu slouží citační manažer?...................................................... 6
Co umí citační manažer?? .............................................................. 6
Jaké jsou dostupné citační manažery?? ......................................... 6
1.Citace.com ..................................................................................... 7
2.Citation Machine ............................................................................. 7
3.OttoBib ........................................................................................... 8
4.CiteULike ........................................................................................ 8
5.Zotero ............................................................................................. 8
6.Connotea ........................................................................................ 9
7.Easy Bib ......................................................................................... 9
8.Bibliographix ................................................................................. 10
9.Bibus ............................................................................................ 10
Odkud se čerpají údaje, které se vyplňují do citačních softwarů?? 10
PRAKTICKÁ ČÁST .............................................................................. 11
Citace.com .................................................................................... 11
Zotero ............................................................................................ 15
Vložení citačních údajů do MS Word ............................................. 23
SHRNUTÍ ............................................................................................. 27
POUŽITÉ ZDROJE .............................................................................. 28
4
ÚVOD
Na začátku tohoto modulu si
vysvětlíme, co je citační
manažer, k čemu slouží a co
umí. Neméně důležité bude
i seznámení se s dostupnými
citačními manažery, a to jak
placenými,
tak
i
volně
dostupnými. Přičemž dnes se
zaměříme především na ty
volně dostupné a příště na
placené. Stručně si popíšeme
jednotlivé manažery a jejich
přednosti. Stěžejní část tohoto
modulu ovšem bude tvořit
praktická ukázka práce s
vybranými citačními manažery.
CO JE TO CITAČNÍ MANAŽER?
Citační manažery (někdy nazývané také bibliografické manažery)
umožňují studentům a akademickým pracovníkům jednoduše a
přehledně spravovat bibliografické citace dokumentů, ale také vlastních
myšlenek a nápadů, vytvářet jejich strukturované seznamy, popř.
propojovat tyto seznamy přímo s plnými texty. Bibliografické manažery
nabízejí uživatelům množství předdefinovaných citačních stylů pro
různé typy dokumentů, umožňují export záznamů z databází, internetu
či externích zdrojů.1
Citační manažer slouží ke správě a modifikaci bibliografických
záznamů.
1
Bibliografické manažery. Infogram: Portál pro podporu informační
gramotnosti [online]. 2008, 2012 [cit. 2012-04-16]. Dostupné z:
http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173
5
K čemu slouží citační manažer?
Citační manažer dále slouží k práci s bibliografickými citacemi pro
různé typy dokumentů v databázovém prostředí. Umožnuje vkládání
citací a jejich následnou správu.
Co umí citační manažer??
Při vkládání citací umožnuje:



přímé exportování citací/záznamů z databáze,
vkládání dat z uložených textových souborů,
vkládání citací prostřednictvím vyhledávání v katalozích
a databázích přímo přes citační manažer.
Jaké jsou dostupné citační manažery??
volně dostupné:












Citace.com
Citation Machine
Zotero
Mendeley
OttoBib
CiteULike
Bibliographix
Connotea
BibSonomy
Easy Bib
Bibus
BibTeX





komerční:
EndNote
ProCite
Reference Manager
RefWorks
6
Jak už bylo naznačeno, nyní se
budeme
věnovat
citačním
manažerům volně dostupným.
Popíšeme si jejich základní
vlastnosti, jaké citační styly
podporují, popřípadě jaké mají
další využití. Na závěr modulu se
budeme věnovat dvěma citačním
manažerům - konkrétně to budou
citace.com a Zotero, kde vám
prakticky ukážeme, co v nich
můžete dělat.
1.
Citace.com
Původně vznikl jako studenstský projekt na oboru Informační studia
a knihovnictví na Filozofické fakultě MU. Generátor citací obsahuje více
než dvacet druhů dokumentů, které můžeme citovat – k dispozici jsou
např. monografie, články, webové stránky apod.
Citace se generují podle aktuální verze normy ČSN ISO 690.
Po přihlášení umožnuje správu citací a také jejich následný export.2
2.
Citation Machine
Jedná se o projekt určený pro studenty a pedagogy středních
a vysokých škol. Citation machine sice nepodporuje normu ISO 690
(resp. ČSN ISO 690), ale je možné zvolit mezi následujícími citačními
styly:


MLA (využívaný v humanitních oborech),
APA (užívaný především v psychologii),
2
Generátor citací. KMA WEBDESIGN. Citace.com [online]. 2004-2012, 2012 [cit.
2012-04-16]. Dostupné z: http://generator.citace.com/
7


Chicago (citační styl používaný v knihách a časopisech) a
Turabian(využívaný v technických oborech).
Pokud zadáte ISBN, vytvoří se vám citace automaticky.3
3.
OttoBib
Bibliografický software OttoBib, který podobně jako Citation Machine
podporuje citační styly - MLA, APA, Chicago, Turabian a navíc BibTeX.
Ale je určený pouze pro monografie - po zadání ISBN oddělených
čárkou vám přehledně vygeneruje citace, a to v abecedním pořadí. 4
4.
CiteULike
Další z citačních softwarů, který umožňuje ukládat, sdílet a organizovat
vygenerované citace. CiteULike dohledává požadované informace
a poskytuje možnost nahrávat plné texty. Proti jiným citačním
manažerům umožňuje sdílení s ostatními uživateli a citování podle více
citačních stylů - APA, MLA, Chicago, Harvard, Oxford, Elsevier,
Science, Turabian, Vancouver a také Nature. Vytvoření citace je možné
tagovat.5
5.
Zotero
Zotero je volně dostupný, snadno ovladatelný nástroj pro sběr,
organizaci, citování a sdílení výzkumných zdrojů. Podobně jako
CiteULike podporuje více citačních sytlů - konkrétně se jedná o APA,
3
About Citation Machine. DAVID WARLICK & THE LANDMARK PROJECT. Son of
Citation Machine [online]. 2000-2010 [cit. 2012-04-16]. Dostupné z:
http://www.citationmachine.net/index2.php
4
About OttoBib. OTTO, Jonathan. OttoBib [online]. 2007 [cit. 2012-04-16]. Dostupné
z: http://www.ottobib.com/about
5
FAQ. CiteULike [online]. [December 2006] [cit. 2012-04-16]. Dostupné z:
http://www.citeulike.org/faq/faq.adp
8
MLA, Chicago, MHRA, IEEE a další. Dále umožňuje ukládání plných
textů.6 K práci si musíte tento software stáhnout jako přídavný nástroj
do prohlížeče Mozilla Firefox.
6.
Connotea
Další z volně dostupných webových manažerů. Slouží k ukládání
a organizování citací, které lze sdílet s ostatními. Více funkcí Connotea
je přístupno až po registraci. Je snadný na zorientování. Umožňuje
import i export citací a tyto citace je možné tagovat.7
7.
Easy Bib
Tento citační software podporuje čtyři citační styly - kokrétně se
jedná o:




APA,
MLA,
Chicago a
Turabian.
Můžete citovat více jak 60 druhů dokumentů. Základní funkce jsou
dostupné zdarma, za nadstandard je potřeba si připlatit. Jak naznačuje
samotný název, ovládání je velice snadné.8
6
Zotero: Documentation [online]. Last modified: 2012/04/19 [cit. 2012-07-01].
Dostupné z: http://www.zotero.org/support
7
About Connotea. NATURE PUBLISHING GROUP. Connotea [online]. 2005-2012,
2012 [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: http://www.connotea.org/about
8
About Us. IMAGINEEASY SOLUTIONS, LLC. EasyBib: Write smart [online]. 20012012, 2012 [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: http://www.easybib.com/company
9
8.
Bibliographix
Citační manažer Bibliographix určený k ukládání citací, jejich správu,
generování a následný export. Je možné citovat různé kategorie
dokumentů. Je zde na výběr z více jak 250 citačních stylů, ale česká
ISO 690 chybí. Nevýhodou je, že nepracuje přímo v prohlížeči, ale je
potřeba si tento software stáhnout.9
9.
Bibus
Je volně dostupný software, je však potřebná jeho instalace, stejně jako
tomu bylo v případě citačního softwaru Bibliographix. V Bibus je možné
vyhledávat a třídit citace. Je možné do něj importovat a exportovat data
v několika formátech.10
Odkud se čerpají údaje, které se vyplňují do citačních
manažerů?
Pokud dohledávate nějaké údaje v knize, je nejlépe se řídit titulním
listem, popřípadě informacemi uvedenými na konci knihy. V tištěných
časopisech a novinách je také souhrn informací, ze kterých můžete
čerpat.
9
BOLDIŠ, Petr. Bibliographix: nejen citační manažer. Ikaros: Elektronický Časopis o
Informačni Společnosti[online]. 2005, roč. 9, č. 3 [cit. 2012-05-15]. ISSN 1212-5075.
Dostupné z: http://www.ikaros.cz/bibliographix-nejen-citacni-manazer
10
Bibus bibliographic database. GEEKNET, Inc. Sourceforge.net [online]. [2009],
2012 [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: http://bibusbiblio.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
10
PRAKTICKÁ ČÁST
Nyní nás čeká praktická
ukázka práce ve dvou
citačních
manažerech
Citace.com a Zotero. Zda si
budete prohlížet jen obrázky,
či si rovnou zkoušet práci
přímo s manažery, je jen na
vás.
Citace.com
U tohoto citačního manažeru nás bude zajímat především Generátor
citací, který můžeme najít v horní liště.
Pokud kliknete na políčko Generátor, měla by se vám zobrazit
následující stránka (viz obr. 1). V levé liště uvidíte pouze políčko
Vytvořit novou citaci, po jehož rozkliknutí budete mít na výběr z celé
řady dokumentů a částí dokumentů, které můžeme citovat.
11
Obrázek 1
Jak si můžete na webových stránkách přečíst, tak tento generátor
podporuje pouze novou normu ČSN ISO 690, ta je však na českých
vysokých školách nejrozšířenější.
V generátoru můžete pracovat bez přihlášení, ale pak nemáte zpětnou
možnost se k dané citaci vrátit. Proto pokud potřebujete spravovat více
citací, doporučili bychom registraci. Po přihlášení pak máte možnost
vygenerované citace třídit do vámi vytvořených složek. Je umožněno
také sdílení s jinými uživateli a v poslední době přibyla také možnost
zobrazení obálky knih a časopisů. Někdy je také možné nahlédnout na
obsah, tak jak to již umožňují knihovní katalogy. Dále lze přidávat k
jednotlivým citacím vlastní poznámky nebo anotace. Nejdůležitější
funkcí je export citací, kdy máte možnost volby mezi dvěma formáty
výstupu - jednak do Microsoft Wordu nebo PDFka.
Zvolíte-li si, že chcete vytvořit citaci knihy, vyskočí následující okno:
12
Obrázek 2
Jak si můžete povšimnout, první je identifikátor ISBN - tedy
International Standard Book Number (mezinárodní standardní číslo
knihy). Pokud je zadáte a kliknete na políčko dohledat, generátor
prohledá dostupné internetové zdroje(katalogy vybraných knihoven).
V případě, že generátor knihu nalezne v některém z katalogů, tak
dostupné informace vyplní do dalších políček, ty pak můžete libovolně
upravovat.
Na konci stránky je políčko Zkontrolovat citaci. Kliknete-li na něj,
generátor vyplněné údaje překontroluje podle normy ČSN ISO 690.
Pokud však daná publikace není dostupná v používaných knihovních
katalozích, budete muset volná políčka doplnit sami. Nejprve vyplníte
jméno a příjmení autora, popřípadě více autorů. Vydává-li však knihu
korporace a ne žádný konkrétní autor, vyplníte název korporace.
Důležitým údajem je název knihy, někdy se skládá i z podnázvu,
na který je tu speciální políčko.
Pokud citujete článek z časopisu, jež má přidělené ISSN - International
Standard Serial Number (mezinárodní standardní číslování časopisů),
můžete stejně jako u ISBN nechat generátor dohledat časopis
a informace o něm.
13
Obdobně se pracuje i s dalšími dokumenty. Vždy se vyplní ta políčka,
ke kterým jste schopni dohledat potřebné údaje. Např. u elekronických
článků stačí zadat DOI - tedy Digital Object Identifier - který se
používá k označování autorsky chráněných děl, která jsou dostupná na
internetu. Po jeho vyplnění se stejně tak jako u knih po zadání ISBN
klikne na políčko dohledat a údaje se vyplní samy.
V případě, že jste studenty vysoké školy, která má předplacenou profi
verzi, nebo uživatelé Moravské zemské knihovny, máte přístup také
k citačnímu software Citace PRO. Jedná se o citační software pro
instituce a proti bezplatné verzi Citace.com obsahuje navíc ještě:










intuitivní rozhraní,
doménový koš,
uložiště,
správu citací,
sdílení složek,
institucionální autentizaci,
import záznamů,
podporu SFX,
export citací a tvorbu seznamů,
ale především podporuje 10 citačních stylů - ČSN ISO 690,
APA, CSE, Harvard, Chicago, IEEE, ISO 690, MLA,
NISO/ANSI Z39.29, Turabian.
Citace.com jsou jednoduchým citačním softwarem, není těžké se
v něm vyznat a za velkou výhodu považujeme fakt, že je celý v češtině.
14
Zotero
Zotero je neplacený, lehce použitelný nástroj, jež vám pomůže sbírat,
organizovat, citovat a sdílet vaše zdroje dokumentů. Zotero můžete
používat ve chvíli, kdy pracujete v internetovém prohlížeči.11
Abychom upřesnili definici, Zotero je aplikace, jenž funguje jen
v prohlížeči Mozilla Firefox. Pokud si přejete s touto aplikací pracovat,
je nutné mít stažený prohlížeč Mozilla Firefox a stáhnout si k tomu
z webu Zotera přímo tuto aplikaci. Tlačítko Download Now je hned na
úvodní stránce.
Při stahování si sami upřesníte, kam chcete, aby se vám stáhla ikona
Zotera. Program je také v českém jazyce.
Po stažení se vám nabídne registrační formulář, jehož vyplnění zabere
jen pár chvil. Registrace na stránkách je tu proto, že si potom můžete
ukládat citace a dokumenty online, tím pádem si je v budoucnu můžete
kdykoli prohlížet. Dál je možné vyhledávat v citacích dalších uživatelů
Zotera a v dokumentech, které si uložili jiní. Webové stránky jsou
v angličtině.
Příklad (ikona se objevuje při otevření Mozilly v pravém dolním rohu):
Obrázek 3
11
Zotero: Documentation [online]. Last modified: 2012/04/19 [cit. 2012-05-09].
Dostupné z: http://www.zotero.org/support
15
Nyní si ukážeme práci v Zotero. Klikněte na ikonu a otevřete si
program.
Úvodní strana je jednoduchá, zdá se být dost prázdná. Doporučuji
prozkoumat základní ikonky, abyste si alespoň udělali obrázek o tom,
jaké funkce budete prozkoumávat.
Začnete se vkládáním citací do Zotera. Pro ty, kteří nemají možnost se
připojit do nějaké odborné databáze, je nejjednodušší si stáhnout citaci
z katalogu knihovny (na vyzkoušení doporučuji otevřít katalog nějaké
větší knihovny).
Příklad: vybrala jsem si katalog druhé největší knihovny ČR – Moravské
zemské knihovny. V hlavním katalogu jsem dohledali dokument – knihu.
V horní liště přímo vedle celé adresy se objevila ikona – v případě knihy
je modrá (viz tmavě červený kroužek).
Obrázek 4
Poznámka k obr. 4.: ikona v růžovém obdélníku slouží ke zvětšování
a zmenšování aplikace, buď může být na půl stránky, nebo na celou.
16
Když na tuto ikonu kliknu, stáhne se mi záznam přímo do Zotera (do
střední části). V pravé části se mohou objevit rozepsané informace o
knize.
Obrázek 5
Pokud nemáte předem vytvořenou složku, do které chcete citaci
stáhnout, automaticky se uloží do složky Nezařazené položky. Odtud ji
snadno můžete přetáhnout do nově vytvořené a pojmenované tak, jak
potřebujete.
Těm, kteří mají přístup do placených databází, ukazujeme i možnost
stažení informací o dokumentu přímo z databáze (důležité je ovládat
alespoň základy vyhledávání v databázích).
Příklad: vybrala jsem si multioborovou databázi ProQuest a v ní jsem
pomocí klíčových slov dohledala dokumenty, z nichž si vyberu ten,
jehož informace si chci uchovat (předtím si můžeme vytvořit novou
složku – kolekci, do níž se nám budou informace ukládat).
Pro uložení citace, najeďu kurzorem nad ikonu Export/Save v menu nad
hlavním textem. Rozbalí se mi nabídka a z ní vyberte RIS (formáty, jež
jsou schopny vyměňovat data mezi citačními softwary).
17
Obrázek 6
Obrázek 7
V řádku Content se nabízí jen jedna možnost, tu tam ponechám, a klinu
v okénku dole na Continue. Poté, co program zpracuje požadavek, se
objeví jiné okénko (automaticky vyskakující – pokud tedy máte v Mozille
nastavené, aby vám automaticky nevyskakovala okna, napíše to
upozornění). V tomto okénku stačí potvrdit, že chci informace ve
formátu RIS naimportovat do Zotera. Tímto krokem se informace o
dokumentu nahrají do právě otevřené složky. Pokud je stažený
18
dokument článek z nějakého periodika, můžete si všimnout, že je u něj
ikonka bílá, nikoli modrá jako u knihy (viz výsledek níže).
Obrázek 8
Pro srovnání si ještě ukážeme výstup z další známé databáze –
EBSCO.
Otevřete-li si databázi EBSCO, vyhledáte si v ní dokument a otevřete
ho. V pravém menu vyberte políčko Exportovat a kliknete na něj.
Obrázek 9
19
Vyberete hned tu první možnost – Přímý export ve formátu RIS
a možnost Uložit. Objeví se tatáž tabulka jako minule, tuto tabulku opět
potvrdíte. Informace se uloží do Zotera.
Pokud máte uložený soubor ve formátu RIS z minulosti
(např. z databáze nebo z jiného citačního softwaru) a chcete si
informace naimportovat do Zotera, je to jednoduché.
V liště ve vrchní části stránky Zotero vyberete ikonu pojmenovanou
Akce a vybereme Importovat. Dalším krokem je vybrat složku nebo
soubor, jež chceme neimportovat.
Obrázek 10
Program si sám převezm formát a v něm uložené informace.
Vvýsledkem jsou naimportované informace ve složce (viz obrázek 11
s výsledky).
20
Obrázek 11
Další možností, kterou Zotero nabízí, je sdílení dokumentů s jinými
uživateli.
Začněte tedy tím, že kliknete na ikonu vlevo nahoře druhou v pořadí
nazvanou Nová skupina.
Když na ni kliknete, otevře se nám náš Zotero účet online. Do tabulky
vepíšete název skupiny a pod tím vyberete stupeň soukromí/veřejnosti
skupiny. Pokud Zotero schválí název, vyplníte ještě krátký popis
skupiny a obor, na nějž se bude zaměřovat. Pokud chcete, můžete si
„pohrát“ s nastavením skupiny atd. Když Zotero obnovíte (např. F5),
měla by se doplnit v levém sloupci ikonka Group Libraries. Když na ni
kliknete, ukáže se vám, v jaké skupině jste. Po rozkliknutí skupiny se
dostanete na web a tam se dozvíte, jaké jsou dokumenty, co sdílíte.
21
Obrázek 12
Další možností je synchronizace přímo se serverem Zotero, tzn. převést
stažené dokumenty a informace na webový účet, abyste k nim měli
přístup kdekoli.
Tento úkon začnete tím, že kliknete na ikonu zelené „stočené šipky“
v levém rohu horního menu. Nabídne se vám vyplnění přihlašovacích
údajů k zotero.org, nastavte si synchronizaci dle vlastního uvážení.
Když si poté otevřete zotero.org (nebo aktualizujete), měly by se tam
přetáhnout všechny složky se záznamy, které máte přímo v aplikaci
uložené.
Obrázek 13
22
Vložení citačních údajů do MS Word
Z webu zotero.org si stáhněte a nainstalujte doplněk Word procesor
plugin.
Pokud vám Mozilla nabízí restart, proveďte ho. Následně si otevřete
svůj Word a v něm byste měli najít ikonu nebo políčko v menu, které
ukrývá naimplementované Zotero.
Ve Wordu 2007 to vypadá takto: (nachází se v poslední kolonce v menu
– Doplňky)
Obrázek 14
Začnete s tím, že si otevřete nový list ve Wordu, vložíte tam část textu
z některého dokumentu, jež jste si do Zotera stáhli. Klikneme na první
ikonu Insert Citation.
Otevře se vám okno s citacemi, které máte uložené v Zoteru. Postupně
si vybereme styl, ve kterém budeme citovat, a nastavení pro citace
v textu.
23
Je ovšem možné, že se jako první krok zobrazí tento řádek.
Obrázek 15
Klikněte na „Z“ a vyberte Standardní zobrazení. Otevře se nabídka
dokumentů, jež jste si stáhli do Zotera a přímo z toho si vyberete, co
chcete citovat. Upřesnit záznam můžete vložením stránky, kterou
Obrázek 16
24
citujete.
Pokud máte vše hotové, stisknutím OK se vám citace označí.
Dalším krokem, jenž se vám může v tomto režimu hodit, je vložení
bibliografie do textu podle toho, co jste citovali.
Klikněte na třetí ikonu v pořadí ve výběru – nese název Insert
Bibliography. Nejdříve si ale na stránce ve Wordu, kde máte text,
najeďte kurzorem tam, kde chcete, aby se bibliografický zápis zapsal.
Pak klikněte na ikonu a zápis se vám vytvoří.
Na obr. vidíte příklad obou úkonů, které jste nyní zkoušeli.
Obrázek 17
Jako poslední vám ukážeme změnu typu citace a následného
bibliografického záznamu.
Pokud vám nevyhovuje nebo nepoužíváte styl odkazu, jež jste viděli v
příkladu, je možné jej změnit. Slouží k tomu ikonka s názvem Set Doc
Prefs. Pokud si kurzorem označíte místo citace v textu a poté kliknete
na tuto ikonu, objeví se tabulka, kde si můžete změnit citační styl a typ
citace v textu. Pozor ale, ne u každého stylu lze všechno změnit a ne
25
každý styl je základní součástí Zotera. Některé další styly je možné si
stáhnout právě z webu zotero.org.
Obrázek 18
Pokud zvolíte poznámku pod čarou, objeví se na spodní straně
oddělená část stránky, kde bude pod číslem citace (označené v textu
např. číslem v horním indexu) vepsaný bibliografický záznam.
To je pro začátek ze Zotera a Citace.com vše, pokud byste si chtěli
vyzkoušet více, nebojte se, tyto manažery nejsou nic závazného
a těžkého. V případě, že budete mít jakoukoli poznámku, můžete nás
kontaktovat.
26
SHRNUTÍ
V této lekci jsme vám začali
představovat
citační
manažery, pomocníky ve
světě
střádání
citací
dokumentů, jež si sbíráte
pro psaní práce. Nejprve
jsme popsali, co je to citační
manažer, co umí a jak se
citační manažery dělí.





Citační manažery vám mají ulehčit práci s citacemi.
Slouží pro vytváření a správu citací, s nimiž pracujete při
psaní odborných textů a samozřejmostí je generování
seznamů literatury v podporovaném citačním stylu.
Neplacené citační manažery většinou nabízejí pouze
základní funkce. Komerční služby jsou komplexními systémy
pro práci s citacemi, které obsahují také různé externí
nástroje (např. rozšíření do Wordu, citační lišty apod.).
Existuje poměrně velké množství neplacených citačních
manažerů. Je vhodné najít takový, který podporuje citační
styl, který potřebujete, a vyhovuje vám také po stránce
funkčnosti.
Prakticky jsme si ukázali práci s citačními manažery
Citace.com a Zotero. Práce s nimi je poměrně jednoduchá.
Citace.com nabízejí rozhraní v češtině.
27
POUŽITÉ ZDROJE
1. About Citation Machine. Son of Citation Machine [online]. 20002010 [cit. 2013-11-16]. Dostupné z:
http://www.citationmachine.net/index2.php
2. About Connotea. Connotea [online]. Nature Publishing Group,
2005-2013 [cit. 2013-11-16]. Dostupné z:
http://www.connotea.org/about
3. About OttoBib. OTTO, Jonathan. OttoBib [online]. 2007 [cit.
2013-11-16]. Dostupné z: http://www.ottobib.com/about
4. About Us. EasyBib: Write smart [online]. Imagineeasy Solutions,
2001-2013 [cit. 2013-11-16]. Dostupné z:
http://www.easybib.com/company
5. Bibliografické manažery. Infogram: Portál pro podporu
informační gramotnosti [online]. 2008, 2012 [cit. 2013-11-16].
Dostupné z:
http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&catego
ryId=1173
6. Bibus bibliographic database. GEEKNET,
Inc. Sourceforge.net [online]. [2009], 2012 [cit. 2013-11-16].
Dostupné z: http://bibusbiblio.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
7. BOLDIŠ, Petr. Bibliographix: nejen citační
manažer. Ikaros: Elektronický Časopis o Informačni
Společnosti[online]. 2005, roč. 9, č. 3 [cit. 2013-11-16]. ISSN
1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/bibliographix-nejencitacni-manazer
28
8. FAQ. CiteULike [online]. [December 2006] [cit. 2013-11-16].
Dostupné z: http://www.citeulike.org/faq/faq.adp
9. Generátor citací. KMA WEBDESIGN. Citace.com [online]. 20042013 [cit. 2013-11-16]. Dostupné z: http://generator.citace.com/
10. Zotero: Documentation [online]. Last modified: 2013/09/27 [cit.
2013-11-01]. Dostupné z: http://www.zotero.org/support
29

Podobné dokumenty

zde - IVEFEN - Vysoké učení technické v Brně

zde - IVEFEN - Vysoké učení technické v Brně Seminář seznámí účastníky se základními vlastnostmi a požadavky odborného stylu v angličtině, a to jak obecně, tak specificky se zaměřením na elektrotechniku a fyziku. V teoretické části budou před...

Více

název příspěvku - Fakulta informatiky a managementu

název příspěvku - Fakulta informatiky a managementu dostupný z WWW: http://theory.stanford.edu/~aiken/moss/. [36] MyDropBox.com, odhalování plagiátorství a výukové prostředí o psaní odborných prací, dostupný z WWW: . [37] N...

Více

KINLETTER - anglicko-český časopis jazykového centra Kinley

KINLETTER - anglicko-český časopis jazykového centra Kinley 3. Dělejte hlavně, co vás baví Nejhorší je nuda. Když se do učení nutíte, musíte si pořád hledat motivační důvody proč se jít tamto či ono učit, skončíte velmi rychle jak věčně se motivující věční...

Více

výpočetní technika a specializované programy pro podporu vav

výpočetní technika a specializované programy pro podporu vav materiálu, jemuž dodatečně definujeme vlastnosti. Formátování textu již v průběhu jeho psaní bývá v konečném důsledku z časového hlediska neekonomické. Aby bylo možné hrubý text upravovat, je třeba...

Více

ZOTERO A DALŠÍ POMOCNÍCI VÝZKUMNÍKA Jan Hendl

ZOTERO A DALŠÍ POMOCNÍCI VÝZKUMNÍKA Jan Hendl jako časopis, ve kterém článek vyšel, rok, strany, citační klíč a  mnohé další. Ke každému záznamu lze trvale přiložit plný text, pokud máme jeho plný text v digitální podobě. Na rozdíl od Zotero u...

Více

Citace - Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně

Citace - Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně Dva základní druhy citací, které se Vám v práci mohou objevit, jsou citace doslovné a citace parafrázované. Citace doslovná je citace kdy převezmeme z původního textu přesnou doslovnou myšlenku, čá...

Více

Studijní texty - E-learningové prvky pro podporu výuky

Studijní texty  - E-learningové prvky pro podporu výuky Člověk  myslí  v představách.  Když  něco  čte  nebo  poslouchá,  v mysli  se  tyto  zrakové  a  slu­  chové  podněty  mění  na  představy  (zjednodušeně  obrázky).  Když  něčemu  nerozumíme,  znam...

Více

část druhá - Katedra obecné lingvistiky

část druhá - Katedra obecné lingvistiky může být takový pojem, se kterým je vámi zpracovávaný pojem konfrontován, na jehož pozadí ho lze definovat prostřednictvím kontrastu (např. typu: zlý je ten, který není dobrý). Může jít i  o  termí...

Více