Pr vodce - Podnikání ve fitness

Transkript

Pr vodce - Podnikání ve fitness
)030;$<
!"#$%&'(
)$*'!+,-*(#./0#',-*(
1!$(23,'44(&',3!0(56789567:
!"#$%&'(#)*%+,-.*/0#%1#%+2#/34'.54%1#/&*4"5.6%7*$#,8&!%9&'87:%
&'%4,);%+*/"#%1#150)%9'$<2#&!%'%$*=&*345%.:;=54!>%?@%.:A!,B4#%
/*/'.'4#"#%85%$*=&*345%+,*%.:A'.#&!%3B";%&'%37;+5&*.6%"#70#C%&#A*%
0)0#4#%7*;+54%&*.6%85&7:%85%.:;=!4%3";=#A%.:A'.#&!%D.(#%.%1#/&*$EC%
.%&'(#$%+,-.*/05%35%.:A#,#4#>%
F'4'"*G%1#%;9+-3*A#&%4'7C%'A:34#%35%1#1%$*)"5%9#%342#/;%8'3*+53;%
.:1$*;4%'%;30)*.'4%+,*%+*9/<1(!%+*;=54!C%7/:7*"5.%.%+,-A<);%,*7;%
HIJK>%L#)*%'74;'"59'0#%1#%+,-A<=&<%+,*.B/<&'%4'76%&'%M#A;%
MMM>N4&#33A;35&#33>09O7'4'"*GPN4&#33P/*/'.'4#";>
Jak
Ja
k hl
hled
edat
ed
at?
at
?
!"#$%
!"
#$%#&'
#$%
#&'(&)
#&'
(&)&*+
(&)
&*+%+,
&*+
%+,-./
%+,
-./&*+
-./
&*+%#.
&*+
%#.-$((0&
%#.
(0&*%#
(0&
*%#$1&
*%#
$1&)1'
)1'&2+
)1'
&2+345
&2+
34510&
345
10&6+7
10&
6+784*
6+7
84*,+9
84*
,+9&
,+9
:;/6*<
:;/
6*<64&
6*<
64&%$=
64&
%$=6(6
%$=
6(6*>?
6(6
*>?&@#
*>?
&@#96&@#
96-%,(
96%,()=&
%,(
)=&26+
)=&
26+<*!
26+
<*!&3'
<*!
&3'-/&
&3'
-/&)&*
-/&
)&*+%#
)&*
+%#.-$
+%#
.-$((&
.-$
((&78#
((&
78#A,#
78#
A,#96B
A,#
96B&
96B
'#8+2#6!&
6!&7-9
6!&
7-9,#&
7-9
,#&+"#
,#&
+"#C#9
+"#
C#9!?&
C#9
!?&D&*
!?&
D&*+E9
D&*
+E9=&2
+E9
=&26+<
=&2
6+<*!&
6+<
*!&6+3
*!&
6+39#%
6+3
9#%#&%
9#%
#&%+*=
#&%
+*=&61
+*=
&612#)
&61
2#)&&
2#)
9('%$(
9('
%$("/%
%$(
"/%-$+
"/%
-$+&+&
-$+
&+&-26
&+&
-26+<#
-26
+<#640
+<#
640&29
640
&29+&5
&29
+&51&2
+&5
1&2+'%
1&2
+'%-/7
+'%
-/7#64
#64&7$
#64
&7$-&F
&7$
-&FG0&
-&F
G0&H,G0&
H,-)#6
H,)#6'*)#6
'*-&
'*<(&-"B
<(&
-"B&2#5B?
5B?&I&I-6%+
&I6%+*%&
6%+
*%&6+&
*%&
6+&9('
6+&
9('%$(
9('
%$("/%
%$(
"/%-$+
"/%
-$+&6+
-$+
&6+39#
&6+
39#%#&
39#
%#&6+&
%#&
6+&*-6
*-6C(&
*-6
C(&%-A
C(&
%-A-%%-A
-%-&
-%*+%+,*+%
+,-./&
+,./&+&7
./&
+&7$J)
+&7
$J)-9C
$J)
-9C#&K
-9C
#&K&-7
#&K
&-7B%&
&-7
B%&+"#
B%&
+"#C#9
+"#
C#96B&
C#9
6B&'#8
6B&
'#8+2#
'#8
+2#6L0
+2#
6L0&)<
6L0
&)<#%6
&)<
#%6B&M
#%6
B&M#"B&M
#"-)LC
#")LCA&
)LC
A&
'%$16#
'%$
16#*0&
16#
*0&*-6
*0&
*-6%+*
*-6
%+*%64
%+*
%64&-'
%64
&-'-"!
&-'
-"!&+&
-"!
&+&21*
&+&
21*,+9
21*
,+964C
,+9
64CA&(
64C
A&(6N6N-$5+
$5+C4?
$5+
C4?
Q*4*R%S;"50#%T#'"4)% ";A
Obsa
Ob
sah:
FITNESS BUSINESS 4 | 2014
OB C*=&
OBE#C*
=&+&
+&*+
*+$9
*+
$9($9
(-&%
(&%$#
&%
$#6+E=
E=$!&&???????
????
????
????
????
??
????
??
????
??
????
??
????
??
????
????
????
????
??
????
??
????
??
????
??
????
??
????14
P!C,
P!
C,(6
(6.&
.&+&
+&M+
M+,*
,*(6
,*
(6.
.&?
&???
????
????????????????????
??????????????
??????
????
????
????
??
????
??
????
??
????
??
????
??
????
??
??14
14
;/6*
;/
6*<6
<64&%$
%$=6
=6(6*&
* ?????????????????????????
????????????
????
????
????
????
??
????
??
????
??
????
??
????
??
????
??
???????15
Q#+,
Q#
+,%A&R
&R%6#'
#''0
'0&$#A+"
+"(,
(,(%
(%+C
+C#&
#&+&
+&9(
9(+.
+.66-'%
'%(*
'%
(*+
(*
+&???????????
????
???????????16
I$/A-)
-)L&
L&%$=6
=6(6
(6*&
* ???????
????
??????
????
????
????
??????
????????????????
????
????????????????
??????17
S-9,
9,+A!
!&???
??????
????
????
????
??
????????
????????????
????
????
????????????????????????????????????
????
??
??17
??
17
S-'(
'(,,-)+
,)+C4
C4&'
&'%$
%$-3
%$
-3#
#&?
&???
????????????????????
??????
????????????????
????
??????
????
????????
????
????
??
??17
17
H(,-)L
H(
)L&%
&%$=
&%
$=6(
6(6*
6*&?????
6*
??????
????
????????????????
??????
????????
????????????????
????
???????????18
H-N%
HN%M+
M+$#&+
&+&%
&%#C
&%
#CA6
#C
A6-,-.
A6
-.(#
-.
(#&???????????????
????????????????????????????
????
??????19
19
Šatn
Ša
tny
y&?
&???
????
????
????
????
????????
??????????????
????
??????????????
??????????
??????????????????
????
????
??19
19
!"+
!
"+)#
)#64&7
&7$$-&'
&'*/
*/7(
7(66-)=
)=&,
)=
&,#*
#*C#
#*
C#&?????????
????
??????
??????????
??????????????
????
????19
LE()+
L
)+&+
)+
&+&A
&A/"
/"66-/C
6/C4&7$-.$+5!
5!&?
5!
&???
????
??????
??
??????
????
??????
????
????
??????????????????19
19
29B
2
9B,1
,1)1
)164
64&???
64
????
??????
????
????
????
??????
????????
????
????
????
??????
??????????
??
??????????
????????
????
????
?????19
I-6%
I6%+*
+*%!
%!&&???
%!
?????
????????????
????????
??????
????
????????
????
??????
????
????
????
????
??????????????????????20
20
S-9,#&),
S-9,
),+3
+3*!
*!&7
&7-261
61%#
%#&7
&7$$-&*
&*%#
%#$$-/&
$/&2#
2#5(&51&R$
R$5+
5+&&
2+'%
2+
'%-/
'%
-/7#
7#64
64?
13
)030;$<
=>?'&)@(
0()0!%A$(3!',0?@!.
D.&;A,<(0(h0;)A,<
CYBEX
!$/,-(&#A+',-(4(#.4$)L*(#L%'C'*(','!<A'M(
B*'!A&)@(43!$C'(D./'E(C4$F(&';$4#>3$#>(
j%'($(&J"GAK(,'C1\A!$G',>CI-(;A%4)L(1$J./K(
#';*A(FG,H#0,@(0(,0;'G,'3'(C'(#(,'C;FEF4-
1!$#H%>,L(,0(41'&AH;,-&J(*'&J0,A&)L&J(
,>CI-&J(J$3';-&JK(&';$4#>3$#L&J(23,'44(4--
1H4'&J(a0E'!!F,,'!M(j'%,$F(G'(GH);0%,-&J(
3-&J(0(!$#,>?(#(1!A#H3,-*(1$F?A3-M(N'C?H%0-
*.I;',')(iWBO( !$<!0*F(C'(&-3A3(4'(%$/\'(
,>CI-()0!%A$(3!',0?@!(,'4'($G,0+',-(D./'E(
F?(1\A(40*$3,@*(&#A+',-K(,A)$;A(0?(1$(,>*M(
O$30;(=$%.(B!&(O!0A,'!(PP6BO(0(;G'(,>*(
N0/-%,$F3(;G'(C0)();04A&)$F(;')&A(k)0!%A$(
HEAT PROGRAM
iA<J(W,'!<.(B'!$/A&(O!0A,A,<(G,0*',H(0'-
41H;A3(#(F!+A3@*(+04$#@*(Q4')F(,'C#-&'(
)0;$!A-R(C'(,'C1!$%H#0,>CI-*(3$J$3$(3.1F(
#(STBM(U(STB(C'(&';H()0!%A$(GV,0(D./'E(
$G,0+$#H,0(C0)$(WE&';;',&'(#'(23,'44(1!"-
XA3,'44K(41$+-#0C-&-(#()#0;A3>(0(*A*$\H%-
*.4;FK(3.3$(3!',0?@!.(C4$F(#';*A(41$;'J;A#@(
,@*(#L)$,FM(U(,0/-%&'(,'&J./-(0,A(3!',0-
0(*A,A*H;,>(1$!F&J$#@M
?@!(&J"G'(%$(4&J$%"(T30A!&;A*/'!M
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
Kontakt: DG'&J(XA3,'44([!$F1K(4M(!M($M
IMPULSE PRO ENERGY
MATRIX
!$Z'4A$,H;,-()0!%A$(3!',0?@!.($%(#L!$/&'(
a03!AE(3#$\-(F&';',$F(\0%F(#./0#',-(23-
Y*1F;4'([!$F1(103\-()'(4#>3$#@(3'&J,$-
,'44K(0(3$(,'C',(#($/;043A()0!%A$(3!',0?@-
;$<A&)@(I1A+&'(#(3@3$(&',$#@(!';0&AM(]0!%A$(
!"(b(/>J0&-(1H4.K(';A13A&)@(0(4&J$%AI^$#@(
0)3A#A30lK(30)(A(;')&A(%$1;,>,$F($(#A%'$1!$-
3!',0?@!.( !$(W,'!<.(C4$F(%-).(4#L*(,-G-
3!',0?@!.K(430&A$,H!,-(!$3$1'%.M(];A',3A(
C')&A(kiWBO(T1$3'''lK(1\-10%,>()$*/A,0&A(
)L*(&',H*(#J$%,@(G'C*@,0(1!$(G0+-,0C-&-(
23,'44(3$F?-(1$(GH?A3)FK(GH/0#>M( \'#!03,H(
&J"G'(0(1$4A;$#H,-(kiWBO(DA!&FA3lM(
1$%,A)03';'(#'(23,'44(1!"*.4;FK(,'/$^(
3'&J,$;$<A'(a03!AE(F*$?cFC'(,0(/>?'&)L&J(
Kontakt: iWBO(OmBeWK(4M(!M($M
,0(,>(,');0%$F(#';)@(2,0,+,-(,H!$).(1\A(
3!',0?@!'&J(#.F?-#03(41$!3$#,-(01;A)0&'(
!$GC'G%F(1$%,A)H,-M(UJ$%,@(C4$F(30)@(1!$(
0(1\A1$C',-()(A,3'!,'3FM(
LIFE FITNESS LIFECYCLE
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
`AZ'(XA3,'44(1\'%430#FC'()$;0(1!$(A,%$$!(
&.&;A,<(`AZ'&.&;'K()3'!H(C4$F(FG1"4$/',0(
PANATTA
/A$*'&J0,A&).K(%'4A<,$#>(0(C4$F(F?A#03';-
T#>3$#L(1!$%F&',3(1$4A;$#0&-&J(0()0!%A$(
4).(3'43$#H,0K(0/.(1$4).3;0(1$J$%;,@K(0;'(
43!$C"(4(#A&'(,'?(d6;'3L*A(G)FI',$43*A(
Q+A,,@(&#A+',-M(]#0;A30()$,43!F)&'(G0CAI^FC'(
G($/$!F(23,'44M(UL!$/0K(A,$#0&'(0(%'4A<,(
%;$FJ$%$/$F(3!#0,;A#$43(C-G%F(1$(C-G%>M
43!$C"(1!$/-JH(,0('#!$14)@(1"%>(#(Y3H;AAM(
Kontakt: DG'&J(XA3,'44([!$F1K(4M(!M($M
S( 0,0330(T1$!3(,0C%'3'(\'I',-(1!$()0?%L(
3.1(23,'44(&',3!0($%(')$,$*A&)@(;A,A'(=$!0(
PANATTA STAR BIKE
*',I-(41$!3$#,-();F/.K(*0;@(J$3';.(
0?(1$( A,A,Z0!A,F( ;03A,F*K()3'!@(103\-(*'GA(
D.&;A,<$#H()$;0(T30!(=A)'(W#$;F3A$,(1\'%-
0(1',GA$,.(#GJ;'%'*()(C'%,$%F&J$43A($#;H-
0/4$;F3,-(4#>3$#$F(I1A+)FM
430#FC-(4)#>;L(,H43!$C(,0(1$+H3'+,-(G0J\H3-(
%H,-K(*0;L*(,H!$)"*(,0(Q%!?/F(0(#';*A(
Kontakt:(XA3,'44( !$K(4M(!M($M
$!<0,A4*FK(0;'(1$&J$1A3';,>(30)@(1!$(#';*A(
1\AC03';,@(&',>M(
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
'Z')3A#,-(4)F1A,$#@(;')&'M
STAR TRAC
Kontakt:(XA3,'44( !$K(4M(!M($M
T#>3$#L(#L!$/&'(43!$C$#@J$(#./0#',-(1!$(
14
LIFE FITNESS
23,'44(&',3!0M(U(3!',0?@!'&J(1!$()0!%A$-
RACE WALKER
]0?%H(\0%0(C'(,0#!?',0('!<$,$*A&).(
#04)F;H!,-(3!@,A,)(,0/-G-(/>?'&)@(3!',0-
DJ"G'(,0(3$*3$(43!$CA(C'(3$F(,'C1\A!$G',>C-
4($J;'%'*(,0(1$J$%;-(0(*0EA*H;,-(Q+A,-
?@!.K(&!$44f3!0A,'!.K(43'11'!.K(4&J$%.K(
I-(&'43$F()(Z.GA&)@()$,%A&AK(0^(CA?(1!$(3>J$3-
,$43M(_0J!,FC'(10!0*'3!.(F!+',@(
!$3$1'%.K('T1A,,'!.M(N'C#.II-(\0%0()0!%A$(
,@K(;A%A(4(,0%#HJ$FK(4',A$!.(+A(#L)$,,$43,-(
)(GA,3',GA#,>,-()0?%@J$(3!@,A,)FM(]0?%L(
3!',0?@!"(*H(7:10;&$#L(%$3.)$#L(%A41;'C(
41$!3$#&'M( H4(4'(!$G3H+-(#;043,-(J*$3,$43-(
)F4(G0\-G',-($%(4,0%,$(1$F?A3';,@(4@!A'(
4(OU(3F,'!'*K($#;H%H,-(#'(56(C0G.&-&J(
);A',30K(,'*H(?H%,L(1$J$,K(C'(C'%,$%FI'(
B&3A#03'(0?(1$(3!0%A+,-(4@!AA(Y,3'<!A3.(0(4@!AA(
#+'3,>(+'I3A,.(0(4;$#',I3A,.(0(1\A1$C',-(,0(
)$,43!F)+,>(\'I',(0(;G'(J$(/'G(1!$/;@*"(
W;'#03A$,(4(#.;'1I',L*A(&J0!0)3'!A43A)0*A(
A $%K(NA)'g(0('XA3,'44M
1\'4$F#03(0(4);0%$#03M
#(4$/>(G0J!,FC'(%>%A&3#-(41$;'+,$43A(`AZ'(
Kontakt:(N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
Kontakt: XA3,'44( !$K(4M(!M($M
FITNESS BUSINESS 4 | 2014
TOMAHAWK INDOOR
CYCLING PROGRAM
1$J./FM(_01$C',-(3\'3-(!$#A,.(1\A,HI-(#-&'(
*A,A*H;,-*(,H!$)"*(,0(1!$43$!(0(#';*A(
%.,0*A).K(#>3I-(G01$C',-(43\'%F(3>;0(k&$!'l(
1\AC03';,@(&',>(C'(1!$<!0*(#.F?-#H,(1\A(
T)#>;@(10!0*'3!.K(C-G%,-(#;043,$43AK(
0(,F3,$43(#.#0?$#03($/>(43!0,.(3>;0(%$(
$4$/,-*(,'/$(4)F1A,$#@*(3!@,A,)FM(
1!$Z'4A$,H;,-(G1!0&$#H,-(430&A$,H!,-&J(
!$#,$#HJ.M(e$&JHG-(30)(;'1I-*F(#.!$#,H,-(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
)$;(O$*0J0h)(1\A,'4;.(\0%F($&',>,-(,0(
4#0;$#L&J(%.4/0;0,&-K(#>3I-J$(G03-?',-(3>;0(
0(!$GI-\',-(GH4$/,-)F(&#A)"(1!$(GH#>4,@(
GUN-EX TRAINING
4.43@*.M
[SNf'r(3!0A,A,<(C'(1$)!$+A;H(Z$!*0(ZF,)+-
Kontakt:(N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
,-J$(3!@,A,)FM(j'J$(&-;'*(/.;$(#.3#$\A3(
4.43@*K()3'!L(C'(G0;$?',(,0(ZF,)+,$43AK(
ESCAPE FITNESS
C'%,$%F&J$43A(0(G%!0#$3,-&J(1\-,$4'&J(1!$(
W4&01'(XA3,'44(4#$C-(+A,,$43-(1$)!L#H(
;A%4)@(3>;$M(D$/!0(;0,$($%([SNf'r(C'(4)#>-
#I'&J,.(+H43A(Q41>I,@J$(0(G'C*@,0(GA4)$-
;L*(1\-);0%'*(*$%'!,-J$(1$h'!(;0,0M(j'(
#@J$(1!$#$GF()$*'!+,-J$(23,'44(&',3!0M(
!F+,>(#.!$/',@(#(W#!$1>(G(3>&J(,'C)#0;A3-
a'GA(GH);0%,-(430#'/,-()0*',.(103\-n(
,>CI-&J(*03'!AH;"(0(#.%!?-(#H*(,0#?%.M
4)#>;L(%'4A<,K(#L/$!,L(#G%>;H#0&-(4.43@*K(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
'Z')3A#,-(\'I',-(1$%;0J.(+A(41$!3$#,-J$(
1$#!&JFK(1!$%F)3.(0(1!$<!0*.(,'C#.II-(
HUMAN SPORT
)#0;A3.(G,0+).(W4&01'M(
q'43(%#$FZF,)+,-&J();0%)$#L&J(43!$C"(ZF,-
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
<FC'(C0)$(75(&#A+'/,-&J(430,A&K(%-).(1$F?A3-(
*'GA,H!$%,-&J()$,<!'4'&J(0(#';'3!G-&JM(
%FH;,-&J(GH3>?$#L&J()$3$F+"K()3'!@(G0CAI^F-
ULJ$%.(1!$<!0*F(Y,%$$!(D.&;A,<n(o+A,,L(
FLOWIN
C-(IA!$)@(41')3!F*(3!@,A,)F(&';@J$(3>;0K(
1!$()0!%A$#04)F;H!,-(4.43@*K(,'G03>?FC'(
a$%'!,-(3!@,A,)$#L(4.43@*(1$&JHG'C-&-(G'(
#+'3,>(=04'(T3!',<3JK(D$!'(T30/A;AG03A$,(
);$F/,-(4.43@*K(/'G($*'G',-(1$J;0#-(+A(
q#@%4)0K()3'!L(/.;(#.#A,F3(#(1!$43\'%-(
0(e.,0*A&(a$#'*',3M(=.;(,0#!?',(30)K(
#>)FM
#!&J$;$#L&J(%'4'3A/$C0\"M(X;$hA,(%$)H?'(
0/.(!'41')3$#0;(/A$*'&J0,A)F(;A%4)@J$(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
1;,>(,0J!0%A3(#'I)'!@(23,'44(0)3A#A3.M(j'(
3>;0M(iF*0,T1$!3(C'(1!$3$(C'%,$%F&JLK(
G0;$?',(,0(1\A!$G',L&J(0(1;.,F;L&J(1$J.-
A,3FA3A#,-(0(1\A!$G',LM
SPINNING
/'&J(/'G(%$4)$)"(0(G03-?',-();$F/"M( \A(
Kontakt: N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
N'CQ41>I,>CI-(4)F1A,$#L(3!@,A,)$#L(1!$-
&#A+',-(4'(#.F?-#H(C',(J*$3,$43(3>;0M
<!0*()$*/A,FC-&-(C-G%F(,0(430&A$,H!,-*(
Kontakt: T303'!0(XA3,'44K(4M(!M($M
)$;'(T1A,,'!K(*$3A#0+,-(JF%/F(0(1$).,.(
j$%0,(XA3,'44(1\'%430#FC'(5:(;'3(G)FI'-
A,43!F)3$!0M(T1A,,A,<(1!$<!0*(#.3#$\A;(
FTS
1\'%(56(;'3.()03'<$!AA(A,%$$!&.&;A,<F(
T30,$#AI3>(ZF,)+,-J$(3!@,A,)F(*H(*F;3A-
0(,'F43H;'(F%H#H(4*>!(#L#$C'(#(3@3$($/;04-
ZF,)+,-()$,43!F)&AM(`G'(CA(A%'H;,>(1$F?-3(1!$(
3AM(aH(1!$1!0&$#0,L(4.43@*(*'GA,H!$%,-J$(
4)F1A,$#@(&#A+',-(4(#;043,-(J*$3,$43-(+A(G0(
#G%>;H#H,-(4(d666(A,43!F)3$!"(#(pm(0(Tm(
1$*$&-(F1'#,>,-(,H\0%-(1!$(ZF,)+,-(3!@-
A(*0!)'3A,<$#$F(1$%1$!F(0F3$!AG$#0,L*(
,A,)M(`G'(%$1;,A3($(/!0%;0K(J!0G%.K(43F1-,-
41A,,A,<(&',3!"*M
).K();0%).K(3!,.K(;'G'&)@()0*',.K();$F/.K(
Kontakt: N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
GH#>4,H($)0(031M
XF,)+,-(3!@,A,)
CROSSCORE 180
JORDAN FITNESS
,$43-(#($/$!F(1!$%F)3"(1!$(ZF,)+,-(3!@,A,)M(
Kontakt:(de(XYONWTTK(4M(!M($M
GRAVITY ON TOTAL GYM
!$<!0*([!0#A3.(,0(43!$C-&J(O$30;([.*(
a'GA(3.1A&)@(1!#).(4$!3A*',3F(j$!%0,(103\-(
e.,0*A&)L(GH#>4,L(4.43@*K()3'!L(%-).(
#.F?-#H(#;043,$43A(#$;,@();0%).(0(,0);$,>-
1$h'!/0<.K()'33;'/';;.K(*'%A&A,/0;.K(+A,).K(
!$30&A(F*$?cFC'(G01$C',-(#I'&J(3\-(!$#A,(
,@(!$#A,.K()3'!@(3#$\-(GH);0%,-(10!0*'3!.(
$4.()$3$F+'K(0%013@!.K(GH#>4,L(4.43@*(
A,3',GA3.(&#A+',-M(e-).(4#@(F,A#'!GH;,$43AK(
aA;$)A3K(0(*,$J$(%0;I-&JM(
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M(
s(N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
LEBERT FITNESS
`'/'!3(XA3,'44(C'(1\'%430#A3';'*(A,$#0&-(
41$!3$#,-&J(1$*"&')(#.F?-#0C-&-&J(#;043,-(
FITNESS BUSINESS 4 | 2014
15
)030;$<
!0(C'(Y,4A%'(,'C',(#L/$!,L(43!$C()(3!@,A,)FK(
4($*'G',L*(!$G40J'*(1$J./FM(j'%,H(4'(
0;'(A(Q+A,,L(1$*$&,-)(1\A(!'J0/A;A30&AM
$()$*1;'E,-(4@!AA(1$4A;$#0&-&J(43!$C"(#J$%-
Kontakt: XA3,'44( !$K(4M(!M($M
,$F(1!$()$*'!+,-(0(G%!0#$3,-(F?A3-M(
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
!"#$%&'()*#(+( ,-#.#!/0#
TRAINER
_H#>4,L(4.43@*(Omr(C'($!A<A,H;,-(,H\0%-(
DIAGNOSTIKA
DR. WOLFF
#.F?-#0C-&-(1$FG'(J*$3,$43A(&#A+',&'(C0)$(
eA0<,$43A&)@(G0\-G',-(,0(*>\',-(4#0;43#0(
%$*A,0,3,-J$(Z0)3$!F(1!$(GH3>?(1\A(&#A+',-M(
,>*'&)@J$(#L!$/&'(e!M(y$;ZZM( !$%F)3(
Omr(/F%FC'(4#0;$#$F(4-;FK(!$#,$#HJFK(
=0&)fDJ'&)(e!M(y$;ZZ(C'(%A0<,$43A&)$-
w'EA/A;A3F(0(0)3A#FC'(430/A;AG0+,-(4#0;43#$(1$(
f4&!'',A,<$#L(1\-43!$C(#.3#$\',L(1!$(!'J0-
&';$F(%$/F(&#A+',-M
Omr(mA1(O!0A,'!(C'(,$#>CI-(4$F!$G','&(
G*-,>,@J$(GH#>4,@J$(4.43@*FK()3'!L(/.;(
3>;'4,@(J*$3,$43A(&#A+',&'M(U./-!03(;G'(
#.3#$\',(41'&AH;,>(1!$(!$30+,-(0(!.&J;$43,-(
G(/!0,')(`'/'!3(WtF0;AG'!(0(1$1!FJ"(1!$(
1$J./.M(
&#A+',-(#'(%#$CA&A(=F%%.(T.43'*M
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
Kontakt: T303'!0(XA3,'44K(4M(!M($M
TUFF STUFF CT8
LIFE FITNESS SYNRGY360
j'%,H(4'($(*F;3AZF,)+,-(430,A&AK()3'!H(C'(
D#A+'/,-(4.43@*(T.,!<.du6(4;$F?-(
*$%F;$#>(,0430#A3';,H(30)K(0/.(/.;$(*$?-
)(%.,0*A&)@*F(1!$&#A+',-(&';@J$(3>;0(1!$(
,@(#./!03(4A(G(,>)$;A)0(*$?,L&J(430,$#AI^M(
C'%,$3;A#&'(A(1!$(3!@,A,)$#@(4)F1A,.M(e-).(
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
#';)@(#0!A0/A;A3>(,0/-G-(30)\)0(,'$*'G',@(
*$?,$43A(3!@,A,)FM(N0(*0;@(1;$I'(,0/-%-
VICORE
,'(3!@,A,)$#@(01;A)0&'(G0J!,FC-&-(!'0)+,-(
`0#A+)0(4(1'#,L*(,0ZF)$#0&-*(#0)'*(
3!@,A,)K(GH#>4,L(3!@,A,)K(4A;$#L(3!@,A,)K(
1$4).3FC'(1;,$F($1$!F(&';@(1H3'\AM(=0;0,+,-(
/A;A30&'(0(1!'#',3A#,-(#.I'3\',-(ZF,)+,-J$(
GH!$#'c(/$E'!4)L(0(ZF,)+,-(3!@,A,)M(
#;043,$43A(G!.&J;-(0(G'Z')3A#,-(3!@,A,)(
430#F(4#0;43#0M(e-).(1$F?A3L*(*'3$%H*(
Kontakt:(DG'&J(XA3,'44([!$F1K(4M(!M($M
4(+A,)0*A(0?($(d:(xM(`0#A+)F(;G'(#.F?-3(
*>\',-(4'(%0C-($%J0;A3(4#0;$#@(%.4/0;0,&'(
A(1!$(&#A).(,0(/\AI,-(4#0;.(,'/$(1!$(&#A+',-(
,01\M(F(C'%,$43!0,,>(G0*>\',L&J(41$!3$#-
MOVE IT!
4('E10,%@!'*M
&"(,'/$(%'<','!03A#,-($&J0/,F3-(4#0;43#0(
_H);0%,-*(10!0*'3!'*('Z')3A#,-J$(0(/'G-
Kontakt: N$#@(XA3,'44K(4M!M$M
F(/>?,@(1$1F;0&'M
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
1'+,@J$(3!@,A,)F(C'(#';*A()#0;A3,-(#G%>;H-
VIPR
$%;'(#L!$/&'(G&';0(,'G,A+A3';,@(0('E3!@*,>(ZF,)+,-(1$*"&)0M(UA m(/.;(#.3#$\',(G0(
X;$hA,(%$)H?'(1;,>(,0J!0%A3(#'I)'!@(
Q+';'*(1!$1$C',-(4A;$#@J$(3!@,A,)F(
23,'44(0)3A#A3.M(j'(G0;$?',(,0(1\A!$G',L&J(
0(ZF,)+,-J$(3!@,A,)FM(T(UA m'*(C'(*$?-
0(1;.,F;L&J(1$J./'&J(/'G(%$4)$)"(
,@(!$3$#03K(3;$F&A($(G'*K(#.F?-#03(C'J$(
0(G03-?',-();$F/"M( \A(&#A+',-(4'(#.F?-#H(C',(
*'&J0,A&)$F(4'3!#0+,$43K(%.,0*A&).(
J*$3,$43(3>;0M
#0&-(4.43@*(4(#.F?A3-*(,H\0%-(1!$(ZF,)+,-(
1\'*A4^$#03(03%M
Kontakt: T303'!0(XA3,'44K(4M(!M($M
3!@,A,)M(a$#'(Y3v(,0/-G-(,')$,'+,@(\'I',-(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
ZF,)+,-(GV,.(4($J;'%'*(,0(1!$43$!$#@(
*$?,$43A(&',3!0M(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
PANATTA INSIDE
aF;3AZF,)+,-(43!$C(4(%"*.4;,L*(4.43@*'*(
16
FLOWIN
i'0;3J(23,'44K(
!'J0/A;A30&'(
0(%A0<,$43A)0
GRAVITY ON TOTAL GYM
!$<!0*([!0#A3.(,0(43!$C-&J(O$30;([.*(#.F?-#H(#;043,$43A(#$;,@();0%).(0(,0);$,>,@(
!$#A,.K()3'!@(3#$\-(GH);0%,-(10!0*'3!.(A,3',GA3.(&#A+',-M(T3!$C'([OT(+A( $h'!(O$h'!(
C4$F(#.F?-#H,.(#'(#-&'(,'?(7866(Z.GA$3'!0-
1$J./;A#L&J(!0*',M(U0!A0/A;A30(,0430#$-
CYBEX TOTAL ACCESS
1'F3A&)L&J();A,A)H&J(0(23,'44(&',3!'&J(
#0&-&J(+H43-(F*$?cFC'(1!$#'%',-(#-&'(,'?(
T@!A'(O$30;(B&&'44(C'()$,&A1$#H,0(30)K(0/.(
#(!H*&A(1!$<!0*F([!0#A3.M
d66(&#A)"M( $%(%$J;'%'*(G)FI',@J$(3!',@-
F*$?,A;0(1!$&#A+A3(4#0;$#@(10!3A'(;A%'*(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
FITNESS BUSINESS 4 | 2014
SCIFIT
/>?,@(Q%!?/.(41$C',@(4(3!0%A+,-*A(GH#0-
#(,>)$;A)0(*$%';$#L&J(\0%H&Jn(WB[`WM(
T1$;'+,$43(&-;-(,0(41$!3$#&'(4($*'G',L*(
?-*A(0()$;-+).M
UmdK(Um7M(UI'&J,.(1!$%F)3.(D./'E(C4$F(
1$J./$#L*(010!H3'*M(B^(F?(4'(C'%,H(
Kontakt:(N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
#.!H/>,.(#(STBM
$(4',A$!.K()3'\-(1$3\'/FC-(&#A+A3($%;AI,L*(
G1"4$/'*(,'?(*;0%I-(C'%A,&AK(,'/$(;A%AK(
)3'\-(*F4-(/$C$#03(4(Z.GA&)L*(J0,%A&01'*M
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M
]!FJ$#L(3!@,A,)
$%;0J.
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
HBP
ESCAPE FITNESS
i= (C'(,>*'&)$F(G,0+)$F(4($J!$*,L*(
WE1'!3(,0()$*1;'E,-(\'I',-(1!$(23,'44(
!',$*@M(T3!$C'(G(1!$%F)3$#@(;A,).(i= (
#+'3,>(41$!3$#,-&J(1$#!&J"(0(1$%;0J.M(
*$?,H(,0(1!#,-(1$J;'%(,'#.10%0C-(,A)3'!0)(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
#LCA*'+,>M(O$3$(G%H,-(#I0)();0*'K(C'%,H(
MILON CIRCLE
4'($(#';A&'(41$;'J;A#@(0(&',$#>(%$43F1,@(
aA;$,(DA!&;'(,0/-G-(0F3$*03A&)@($,;A,$#@(
PAVIFLEX
43!$C'K()3'!@(C4$F(1!$#$G$#03';A()$*'!+,-&J(
43!$C'K()3'!@(*$J$F(/L3(,0430#',.(3!0%A+,>(
UL!$/&'(41'&AH;,-&J(1$%;0J(1!$(23,'44(
23,'44(#';A&'($/;-/',.M(
)$,&',3!A&).K(d6x('E&',3!A&).K(AG$)A,'-
&',3!0M(_H*)$#L(4.43@*(1FGG;'(F*$?f
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
3A&).K(0%013A#,>M(N'C%";'?A3>CI-(!$;A(J!0C'(
cFC'(!.&J;$F(0(C'%,$%F&J$F(1$);H%)FM(
](%A41$GA&A(C4$F(!"G,@(3;$FI^).(0(*>)+',-(
IMPULSE FITNESS
1!$(#0!A0,3.(0'!$/A)K(3030*AK($%J$%$#H(
XA!*0(Y*1F;4'(XA3,'44(103\-(4'(4#$F(d:;'-
1$%;0J0(1!$(+A,).(0(%0;I-M(
3$F(JA43$!A-()(,'C430!I-*(#L!$/&"*(23,'44(
Kontakt: N$#@(23,'44K(4M(!M($M
G0\-G',-(#(p-,>M(UI'&J,.(#L!$/).(G,0+).(
Y*1F;4'(4'(#.G,0+FC-(%$/!L*(1$*>!'*(
PAVIGYM
N0/-G-(A,%A#A%FH;,-(\'I',-(#'(#L/>!F(/0!#.(
0(A*1;'*',30&-(;$<0();F/F(%$(1$%;0J.M(
]0?%L(GH)0G,-)(4A(*"?'(#./!03(1$%;0JF(
aA;$,()$,&'13K(%-).()3'!@*F(%$&JHG-()($13A*0;AG0&A(&';@($!<0,AG0&'(1!$43\'%,A&3#-*(
aA;$,(0)0%'*A'M(T;A/FC'(1!$%F)3A#,>CI-(
1'!4$,H;(0(G0!F+',@(%$40?',-();A',34)L&J(
#L4;'%)"M
Kontakt: aA;$,(DA!&;'(
LIFE FITNESS CIRCUIT
SERIES
G(*,$J0(/0!'#,L&J()$*/A,0&-(0(1!#)"K(
/F43,$43-M(
T3!$C'(4@!A'(DA!&FA3(T'!A'4(1$4).3FC-(+04$#>(
)3'!@(*H(GV,0($/40J$#03M(
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M
'Z')3A#,-(0(GH!$#'c()$*1;'3,-(1!$&#A+',-(
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M
#L)$,9&',0K(*$%'!,-*(%'4A<,'*(0(!$-
LIFE FITNESS
&';@J$(3>;0M(O.3$(4,0%,$(1$F?A3';,@(43!$C'(
C4$F(,0#!?',.(C0)$(A%'H;,-(G0+H3')(3!@,A,)F(
%-).(4#L*(3;0+-3)$#L*($#;H%H,-*(/'G(,F3-
SPORTEC
!.?$#@(41$!3$#,-(1$%;0J.(T1$!3'&(4'(
$4A;$#0&-(43!$C'(`AZ'(XA3,'44(C4$F(
)(%A41$GA&A(#'(3\'&J(#0!A0/A;,-&J(\0%H&Jn(
,$43A(,0430#$#H,-M
1$F?-#0C-(C0)$(1$%;0J$#@()!.3A,.(#'(23,'44(
z13A*0K( !$5(0(TA<,03F!'M(UI'&J,.(\0%.(
Kontakt: DG'&J(XA3,'44([!$F1K(4M(!M($M
&',3!'&JK(#+'3,>(C'%,$3;A#L&J(GV,K()%'(
41;cFC-(#.4$)@(430,%0!%.(`AZ'(XA3,'44K(0;'(
4'(*0,A1F;FC'(4(+A,)0*A(0()$3$F+AK(,'/$(
C4$F(1\AG1"4$/',.(,H!$)"*(F?A#03';"(
STAR TRAC
1!0&FC'(#'(4)F1A,H&JK(1\-10%,>(,0()0!%A$(
0(1!$#$G$#03';"M({0%0(z13A*0(C'(,'C;'#-
T#>3$#L(#L!$/&'(43!$C$#@J$(#./0#',-(
3!',0?@!'&J(+A(41A,,A,<$#L&J(43!$C-&JM(
,>CI-(#0!A0,3$F(1!$(*',I-(1!$#$G.(
1!$(23,'44(&',3!0M( $4A;$#0&-(43!$C'(C4$F(
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
0(J$3';.K( !$5(C'($13A*H;,-*(\'I',-(
#LCA*'+,>(ZF,)+,-K(*0C-(I1A+)$#L(%'4A<,(
0(1\A!$G',$F(/A$*'&J0,A)F(1$J./FM(
T3!$C'(1!$()!FJ$#L(3!@,A,)(*0C-(!'#$;F+-
$4A;$#0&-(43!$C'
A(4($J;'%'*(,0(/A$*'&J0,A)F(#(1$!$#,H,-(
&',09#L)$,M({0%0(TA<,03F!'(10)(41;cFC'(
#.4$)@(1$?0%0#).();F/"(,'C#.II-(Q!$#,>(
,-(4.43@*(#$;/.(GH3>?-(`$&)N`$0%K()3'!L(
CYBEX
0(3$(#+'3,>(/0!'#,@(*$%A2)0&'(+A(#>3I-(
1$4).3,'3'();A',3"*('Z')3A#,-(3!@,A,)K(
D./'E(,0/-G-(1!'43A?,-(1$4A;$#0&-(43!$C'(1!$(
#0!A0/A;A3.(1$J./FM
G03-*&$(1!$#$G$#03';@(4A(4,-?-(1!$/;@*.(
#'\'C,H(23,'44(&',3!0(0(41$!3$#,-();F/.(
Kontakt:(DG'&J(XA3,'44([!$F1K(4M(!M($M
FITNESS BUSINESS 4 | 2014
17
)030;$<
MATRIX
,$;$<A'(4A;$#@J$(3!@,A,)FM(e-).('!<$,$*A&-
a03!AE(3#$\-(F&';',$F(\0%F(#./0#',-(
)@(*'3$%>(#.F?A3-(4/-J0#L&J(0(!$G/-J0#L&J(
23,'44K(0(3$(,'C',(#($/;043A(1$4A;$#0&-&J(
$/;$F)"(1$J./F(F*$?cFC'(i0**'!(T3!',-
43!$C"M( !$(\0%F(1$4A;$#0&-&J(43!$C"(a03!AE(
<3J(4'(4#L*A(86(*$%';.(#./0#A3(C0)L)$;A#(
41$!3$#,-();F/K(+A(&',3!F*(4'(G0*>\',-*(
,'C',(,0(41$!3$#&'M
Kontakt: DG'&J(XA3,'44([!$F1K(4M(!M($M
MATRIX
!$#@(,',H!$+,$43A(#.J$#FC'(*$%';$#H(\0%0(
;03'f;$0%'%(43!$C'K(3'%.(,0);H%0&-(43!$C'(
D0;<.*M(
0(#$;,@(#HJ.K(C4$F(GH);0%'*()0?%@J$(*F;3A-
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M
ZF,)+,-J$(41$!3$#AI3>M(T3!$C'K(;0#A+).(0(+A,-
TA;$#L(3!@,A,)
).(4'(#?%.(#.G,0+FC-(#.4$)$F(!$/F43,$43-M
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
C'(3.1A&)@(C'%,$%F&J@(,0430#',-K(1!'&AG,-(
ARSENAL
PANATTA
%!HJ0(1$J./FK(*A,A*H;,-(Q%!?/0K(#L/$!,L(
O03$(G,0+)0(23,'44(%$1;c)"(C'(#(pm(1!$%H-
U(!H*&A(;A,A'(X!''h'A<J3(,0/-G-(IA!$)$F(
4'!#A4K(/'G1'+,$43,-(1!#).(0(A,$#0&'M
#H,0(CA?(\0%F(;'3(0(#(4$!3A*',3F(,0;'G,'3'(
,0/-%)F(43!$C"(,0(1$4-;',-(#I'&J(10!3A-(3>;0(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
%#0(3.1.(1$<F*$#0,L&J()$3$F+"(b()F;03@(
0(4'430#F(;0#A&(0(43$C0,"M(O03$(,0);H%0&-(
0($4*AJ!0,.K(C'%,$!F+,-(1$<F*$#0,@(
\0%0(C'(A%'H;,-(1!$(1\'4,@(0('Z')3A#,-(&#A-
+A,).(4(FG0#\',L*(+';'*K(1$4A;$#0&-($4.(
+',-M(X!''h'A<J3(C'(3-*(,'C;'1I-*(\'I',-*(
0(#I'&J,.(3.1.(0%013@!"()(1$4A;$#0&-*(
1!$(4A;$#L(3!@,A,)M
1$4A;$#0&-&J(43!$C"M(]0?%$F(;A,AA(3#$\-(IA!$)H(
43!$C"*M(
Kontakt:(XA3,'44( !$K(4M(!M($M
,0/-%)0(43!$C"(,0(1$4-;',-(#I'&J(10!3A-(3>;0(
Kontakt:(XYO=BSK(4M(!M($M
PANATTA
0,0330(T1$!3(,0/-G-(+3.\A(GH);0%,-(;A,A'(
STAR TRAC
0(4'430#0(;0#A&(0(43$C0,"M( 0,0330(T1$!3(
CYBEX PLATE LOADED a FREE
WEIGHT
T@!A'(43!$C"(1!$(&#A+',-(/.;0(,0#!?',0(30)K(
#I'&J,.(;A,A'(,0/-G'C-(,'GH#A4;H(!0*',0M(
a'GA(%0;I-(1\'%,$43A(103\-(4/-J0#H(/A$-
]0?%L(43!$C(G(\0%.( ;03'(`$0%'%(C'(1$430-
0(/'G1'+,@M({0%0($/40JFC'(43!$C'(4(F,A)H3-
*'&J0,A)0K(1,'F*03A&)@(,0430#$#H,-(+A(
#',(30)K(0/.(/.;(1$F?A3';,L(1!$(IA!$)$F(
,-*(4/-J0#$F(0(!$G/-J0#$F(3!0C')3$!A-(1$J.-
4.43@*(%$1$*$&-M
I)H;F(F?A#03';"(/'G(!$G%-;F(J*$3,$43AK(
/F(1!$(1\A!$G',L(1$J./(4(#$;,L*A(GH3>?'*A(
Kontakt:(XA3,'44( !$K(4M(!M($M
#LI).(0(#L)$,,$43AM(X!''(y'A<J3(C'()$*-
);0%'(#';)L(%"!0G(,0(G%!0#@(&#A+',-K(1!$3$(
0/.(1$4A;$#H,-(4()$3$F+A(/.;$(30)('Z')3A#,-(
1;'E,-(\0%0(;0#A+')K(43$C0,"(0(430,$#AI^(1!$(
STAR TRAC
&#A+',-(4(#$;,$F(#HJ$FM(j'(,0#!?',0(30)K(
T#>3$#L(#L!$/&'(43!$C$#@J$(#./0#',-(1!$(
0/.(#.J$#$#0;0(1$3\'/H*(A(3>&J(,'C,H!$+-
23,'44(&',3!0M( $4A;$#0&-(43!$C'(C4$F(#LCA-
,>CI-&J(F?A#03';"M(
*'+,>(ZF,)+,-K(*0C-(I1A+)$#L(%'4A<,(
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M
0(1\A!$G',$F(/A$*'&J0,A)F(1$J./FM(]0?%L(
43!$C(,0/-G-(#.4$)$F(ZF,)+,-(Q!$#'cK(30)(
ESCAPE FITNESS
C0)(F?A#03';@($%(1!$%F)3"(T30!(O!0&($+')H-
WE1'!3(,0()$*1;'E,-(\'I',-(1!$(23,'44M(
0(*0EA*H;,-(4#0;$#$F()$,3!0)&AM(U(!H*&A(
#0C-M(]#0;A30(4@!A-(iF*0,T1$!3K(Y,41A!03A$,K(
W4&01'(XA3,'44(C'(<;$/H;,>(,'C#>3I-*(#L-
,0/-%).(G,0+).(,'&J./>C-(0,A(;0#A+).K(+A,).K(
Y*10&3K(Y,43A,&3(0(`'#'!0<'(C'(#A%A3';,H(,0(
!$/&'*(0(41'&A0;A43$F(,0(C'%,$!F+,-(+A,).(
);'&'(0(%0;I-(#./0#',-(4A;$#@(GV,.M
%'30A;'&J(1!$#'%',-M
0(ZF,)+,-(23,'44M(a'GA(GH);0%,-(430#'/,-(
Kontakt: N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
Kontakt: N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
)0*',.(103\-(4)#>;L(%'4A<,K(#L/$!,L(#G%>;H#0&-(4.43@*K('Z')3A#,-(\'I',-(1$%;0J.(+A(
41$!3$#,-J$(1$#!&JFK(1!$%F)3.(0(1!$<!0*.(
N0/-G-()#0;A3,-(0(#';*A(!$/F43,-(1$4A;$#0&-(
,'C#.II-()#0;A3.(G,0+).(W4&01'M(
3!@,A,)M(U(3@3$(1!$%F)3$#@(\0%>(,0;'G,'3'(
43!$C'M(e-).(*,$J0;'3@(G)FI',$43A(4(%'4A<-
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
1$4A;$#0&-();'&'(#J$%,@(1!$(1!$Z'4A$,H;,-(
!$(r`(OFZZ(T3FZZ(C'(4@!A'(F!+',H(1!$(4A;$#L(
23,'44();F/.M(j4$F(,0#!?',.(30)K(0/.(#.%!-
,$#H,-*(1$4A;$#0&-&J(43!$C"(*H(41$;'+,$43(
18
TUFF STUFF PXLS
TUFF STUFF
OFZZ(T3FZZ($1!0#%F(IA!$)@(1$!3Z$;A$(1$4A;$-
HAMMER STRENGTH
?';.('E3!@*,-(G03-?',-K(0();A',3A(30)(*$J;A(
#0&-&J(43!$C"M(N'C1!$%H#0,>CI-(*$%';$#$F(
_,0+)0(#($/;043A(43!$C"(4()$3$F+$#L*(
1$%H#03(*0EA*H;,-(#L)$,.M(
\0%$F(C'( !$Z$!*0,&'(T'!A'4( mzK(1!$43$-
G03-?',-*K()3'!H(,0/-G-(,'C*$%'!,>CI-(3'&J-
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M
FITNESS BUSINESS 4 | 2014
T$Z3h0!'(0(
3'&J,$;$<A'
Kontakt: XA3,'44( !$K(4M(!M($M
REEBOK PROFESSIONAL
ClubPlanner
!$%F)3.(m''/$)( !$Z'44A$,0;K(3$(C4$F(
T(3-*3$($,;A,$#L*(4.43@*'*(G0*>43-
1\'%'#I-*(0'!$/A&(43'1.K(%'&).K(<.*,04-
,0,&A(!'<A43!FC-()0?%L(&0;;fA,(0(h0;)fA,K(
3A&)@(*-+'(0(1$%;$?).(,0(&#A+',-M(a'GA(%0;I-(
&$?(&',3!F(G0CA43-(#-&'(+;',"M(_0*>43,0,&A(
#LG,0*,@(1!$%F)3.(103\-(mW (4'3.(b($/$F!F+,-(+A,).(1!$(1F*1(&#A).K()'33;'/';;.K(
1!$C%$F(%#$F%',,-*(I)$;',-*K(0(,H4;'%,>(
/F%$F(,0(GH);0%>($4$/,-J$(30!<'3F(0)3A#,>(
!A0,3H&J(0(1!$#'%',-($%()$#$#L&J(I03,-&J(
*'%A&A,/0;.K(I#AJ0%;0K('E10,%@!.(
<','!$#03(,$#@(+;',.K(,0*-43$(+')H,-(|)%$(
4)\-,>)(1\'4(%'4A<,$#@(0(;FEF4,-(0?(1$(
0(/0;0,+,-(1$*"&).M(
4A()(,H*(%$();F/F(%,'4(,0C%'(&'43F}M
<$;Z$#@(4)\-c).M
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M
Kontakt: aA;$,(DA!&;'
Kontakt: O!A3V,( 0!%F/A&'K(41$;M(4(!M($M
CLUBSPIRE
U./0#',-(1!$(
4)F1A,$#@(;')&'
D;F/4 A!'(C'()$*1;'E,-(4$Z3h0!'(1!$(\-G',-(
23,'44(0(%0;I-&J(41$!3$#,-&J(&',3'!M(_0CA43-(
'Z')3A#,-(ZF,<$#H,-(#0I'J$(1$%,A)H,-(1$(
#I'&J(43!H,)H&JK(/'G()$*1!$*A4"M
Kontakt:(YNT YmW(D_K(4M(!M($M
GRAVITY ON TOTAL GYM
!$<!0*(#.F?-#H(#;043,$43A(#$;,@();0%).(
UL?A#0(0(JF/,$F&-(
1!$<!0*.
1234556#7489:;<=>?@#?AB9
j'C-(1!A,&A1(/.;(#.1!0&$#H,(,0(GH);0%>(
#LG)F*"(e!M(TA*'$,4'M(i$!*$,H;,-(;H3).(
0(,0);$,>,@(!$#A,.K()3'!@(3#$\-(GH);0%,-(10-
/.;.(,0J!0G',.(Q+A,,L*(J$*'$103A)'*M(
!0*'3!.(A,3',GA3.(&#A+',-M(e-).(4#@(F,A#'!-
UL4;'%)'*(C'($%43!0,>,-(GH4$/,-J$(3F)FK(
GH;,$43AK(*A,A*H;,-*(,H!$)"*(,0(1!$43$!(
G0&J$#H,-(43!F)3F!H;,-J$(3F)F(0(4#0;$#@(
';')3!A&)@(43A*F;0&'(4#0;"M(e-).()$*1;'E,-(
0(#';*A(1\AC03';,@(&',>(C'(1!$<!0*(#.F?-#H,(
J*$3.(1\A(1;,@(#A30;A3>();A',3"M(
*'3$%>(C4$F(#L4;'%).(&#A+',-($/G#;HI3>(
1\A($4$/,-*(,'/$(4)F1A,$#@*(3!@,A,)FM(
Kontakt: =$,F423M&G
!.&J;'(#A%A3';,@(0(&A3';,@K(,'/$^(1"4$/-(%$(
Kontakt: de(XYONWTTK(4M(!M($M
MIHA BODYTEC
\-43!$C(0(1!$<!0*(1!$(&#A+',-(4(1$*$&-(
BellyAtack
J;$F/).(1$%(1$#!&J'*(&';@J$(3>;0M(_0(
56(*A,F3(3!@,A,)F(%$&JHG-()(1!$&#A+',-(
JORDAN FITNESS
Y,Z!0+'!#',@(GH\',-(41$C',@(4(*$?,$43-(
~:(x(4#0;"M(
N0/-G-(#';A)@(41')3!F*(1!$%F)3"K(F()3'!L&J(
#$;,@J$(1$J./F(3'1';,@J$(1H4F(ZF,<FC'(,0(
1;03-(41$;'+,L(C*',$#03';K(0(4A&'(?'(C4$F(
/03'!A'M(=';;.B330&)(;G'(A,3',GA#,>(#.F?-3(
#I'&J,.(#.!H/>,.(%;'(#;043,-&J(103',3"(
1\A(4)F1A,$#@*(&#A+',-M(z/;-/',@(C'(1!$(
0(41'&A2)0&-(1\-*$F(41$;'+,$43-M(a'GA(3.-
#$;,@(&#A+',-(,0(43!$C-&J(+A(1\A(#',)$#,-*(
1A&)@(1!#).(4$!3A*',3F(j$!%0,(103\-(1$h'!-
/>JFM(T0*$G\'C*>(C'(;G'(30)@(1$F?-3(
/0<.K()'33;'/';;.K(*'%A&A,/0;.K(+A,).K($4.K(
#()0!%A$(GV,>M
)$3$F+'K(0%013@!.K(GH#>4,L(4.43@*(aA;$)A3K(
Kontakt: =$,F423M&G
0(*,$J$(%0;I-&JM(
Kontakt: XYO=BSK(4M(!M($M(
BetterBelly
Kontakt:(N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
s(N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
N-G)$,H);0%$#L()$,&'13(='33'!=';;.(G1'43-
MYZONE
LIFE FITNESS
#L/$!,H(&'430(1!$(G#LI',-(3!?'/M(=\AI,-(1H4(
_;'1IFC'()#0;A3F(?A#$30(%-).(1\'4,@*F(*$-
_,0+)0(`AZ'(XA3,'44(,0/-G-(IA!$)$F(,0/-%)F(
1"4$/-(A,Z!0+'!#',L*(GH\',-*K(,0C'%,$F(
,A3$!$#0&-*F(4.43@*FK()3'!L(*$3A#FC'()'(
#./0#',-(1!$(4)F1A,$#@(;')&'($%(1$%;$?')K(
;G'(1\A1$CA3(0?(%#0(1H4.9);A',3.()(C'%,$-
41!H#,@*F(#L)$,F(/>J'*(Z.GA&)@(0)3A#A3.M(
ZF,)+,-&J(1$*"&')K(*-+"(0(*'%A&A,/0;"(0?(
*F(G0\-G',-M(]$,&'13(C'(A%'H;,-(1!$(,H/$!(
1$()$,43!F)&A(T.,!<.du6K()3'!H(C'(#.F?A3';-
,$#L&J();A',3"(#(4'G$,,-&J(I1A+)H&JM((
A(Q!$#,>()$,%A&'(?-3(0)3A#,>M(
,H(1!$(ZF,)+,-(4)F1A,$#@(;')&'M
Kontakt:(=$,F423M&G
Kontakt:(N$#@(XA3,'44K(4M(!M($M
Kontakt:(DG'&J(XA3,'44([!$F1K(4M(!M($M
q03,.
PANATTA
TRITÓN PARDUBICE
0(%$1;c)"(,'C',(%$(0'!$/,-J$(4H;FM(O$3'*.(
q03,-(4)\-c).(O!A3V,( 0!%F/A&'(C4$F(GH)0G-
1!$(XA3,'44(/$EK(43'1.K(+A,).(1!$(0'!$/A&K(
&'!3A2)0&A(0(I)$;',-(#($/;043'&J(XF,)+,-(
,-)"*()(%A41$GA&A(#(,>)$;A)0(!"G,L&J(#0-
/$%.(1F*1(03%M
3!@,A,)K(=0;0,&'(s(D$!'K(Y,%$$!(D.&;A,<K(
\FC'(&#A+',-(#()0!%A$(GV,>(1!$(43H;@();A',3.K(
$*HJH(;A%'*()0?%@J$(#>)FK(1$430#.(
FITNESS BUSINESS 4 | 2014
0,0330(T1$!3(,0/-G-(&';$F(\0%F(,H43!$C"(
UG%>;H#H,3D FITNESS ACADEMY
!$Z'4A$,H;,-(I)$;A&-($!<0,AG0&'(,0/-G'C-&-(
19
)030;$<
[!0#A3.K( $h'!(s(D$!'K(1$4A;$#H,-(C'%,$3;A-
30)@(3!',@!.(YYM(0(YYYM(3\-%.(41$!3$#,-J$(
)F&,#I/ )D((
#L&J(10!3A-(3>;0(0(OmrM
0'!$/A)F(0(4$F43\'%-(4'(,0(%0;I-(#G%>;H#H,-(
z2&AH;,-(#G%>;H#0&-($!<0,AG0&'(#(!H*&A(
Kontakt:(de(XYONWTTK(4M(!M($M
1'%0<$<A&)L&J(1!0&$#,-)"M
1!$<!0*F(T1A,,A,<M(T)F1A,$#L(3!@,A,)$-
CD(E*#(&.$#.D!FG/EH#
A FITNESS FISAF.CZ
FIT ACADEMY
,H!,-*()$;'(T1A,,'!K(*$3A#0+,-(JF%/F(
j'%A,L(GH43F1&'(I)$;',-(1!$(*0,0<'*',3K(
0(1$).,.(A,43!F)3$!0M(aH(1!$1!0&$#0,L(
N0/-G-(I)$;',-(0(!')#0;A2)0&A(#($/;043'&J(
1!$%'CK(*0!)'3A,<(0(2,0,&'(#(!H*&A(\-G',-(
4.43@*(*'GA,H!$%,-J$(#G%>;H#H,-(
0'!$/A&K(/$%.(43.;A,<K(/$%.(s(*A,%K(1A;0-
23,'44(0(h';;,'44(&',3!0(+A();F/"M(N0/-G-(
4(d666(A,43!F)3$!"(#(pm(0(Tm(A(*0!)'3A,-
3'4K(23,'44K(&#A+',-(4',A$!"K(CV<0M(q)$;-(
C0)()F!G.(,0(*-!F(1!$()$,)!@3,-(23,'44(
<$#$F(1$%1$!F(0F3$!AG$#0,L*(T1A,,A,<(
0(h';;,'44(1!$#$G.K(30)(I)$;',-(,0(1!$%'C(
&',3!"*M
#L(1!$<!0*()$*/A,FC-&-(C-G%F(,0(430&A$f(
G/$?-(0(4;F?'/K(+;',43#-(+A(2,0,+,-(1;H,$#H,-M
STATERA FITNESS
z2&AH;,-(I)$;A&-($!<0,AG0&'(1!$(1!$<!0*.(
HEAT TRADE
X;$hA,(0(`'/'!3(XA3,'44M(X;$hA,(%$)H?'(1;,>(
UG%>;H#0&-($!<0,AG0&'(#(!H*&A(iWBO( !$-
,0J!0%A3(#'I)'!@(23,'44(0)3A#A3.M(j'(G0;$?',(
<!0*FM(B)3A#A30(C'(#J$%,H(1!$()0?%@J$K(
,0(1\A!$G',L&J(0(1;.,F;L&J(1$J./'&J(/'G(
,01\-+(3!@,$#0,$43-K(#>)F(0(%$)$,&'(
%$4)$)"(0(G03-?',-();$F/"M(`'/'!3(XA3,'44(
A(G%!0#-M(j%'($(&J"GAK(,'C1\A!$G',>CI-(;A%4)L(
C'(4#>3$#$F(C'%,A+)$F(#(A,$#0&-&J(41$!3$#-
1$J./K(1!$#H%>,L(,0(41'&AH;,-&J(*'&J0-
,-&J(1$*"&')(#.F?-#0C-&-&J(#;043,-(3>;'4,@(
,A&)L&J(1H4'&J(a0E'!!F,,'!M
J*$3,$43A(&#A+',&'M(«
3D FITNESS, s. r. o.
FITBAU, s. r. o.
milon circle
ULJ!0%,-(G043$F1',-(1!$n(pmK(T;$#',4)$
]$,30)3,-($4$/0n(m$*0,(];#0c0
]$,30)3,-($4$/0n(a0!)@30(mA&J3'!$#H(s(
]$,30)3,-($4$/0n(aA!$4;0#(jA!+-)
3';Mn(g856(P58(:66(~u6
3';Mn(g856(u6:(~87(uuP
'f*0A;n(!$*0,M);#0,023/0FM&G
3';Mn(g856(PPu(558(~77
'f*0A;n(*A!$4;0#MCA!&A)d%23,'44M&G
h'/n(hhhM23/0FM&G
'f*0A;n(A,Z$*A;$,&A!&;'M&$*
]$,30)3.
h'/n(hhhMd%23,'44M&G
C$3!([J'!A,<
h'/n(hhhM*A;$,&A!&;'M&$*
I=854JJ#TB;U#JP#BP#;P
C4J?K#JL9M#94B;:=?N#
9#O854JJ#I/(.IP>M
]$,30)3,-($4$/0n(Y,<M(j0!*A;0(q3>1H,)$#H
)F&,#I/ )D((U#JP#BP#;P
3';Mn(g856(PPu(6:P(56P
]$,30)3,-($4$/0n( 0#';(TF&JL
]$,30)3,-($4$/0n(a<!M(j0,0(i0#!%$#H
'f*0A;n(C0!*A;0M43'10,)$#023,'44f1!$M&G
OW`Mn(g856(P58(u8:(€66
3';Mn(g856(u65(d6u(€:€
h'/n(hhhM10,0330M&G
'f*0A;n(10#';M4F&J.,$#'23,'44M&G
h'/n(hhhM,$#'23,'44M&G
'f*0A;n(C0,0MJ0#!%$#0240ZM&G
h'/n(hhhM240ZM&G
HEAT TRADE, s. r. o.
]$,30)3,-($4$/0n(a<!M(aA&J0;( A'3!0)
Statera Fitness, s. r. o.
QM4>R#I=854JJ#SB;NTU#JP#BP#;P
3';Mn(g856(P58(duu(88~
]$,30)3,-($4$/0n(Y#'30(U$,%!H)$#H
]$,30)3,-($4$/0n(O$*HI(X$I',/0F'!
'f*0A;n(1A'3!0)J'031!$<!0*M&G
3';Mn(g856(Pdd(7€~(u7d
3';Mn(g856(u65(u8d(6d5
h'/n(hhhMJ'031!$<!0*M&G
'f*0A;n(A#'30M#$,%!0)$#04303'!0M&G
h'/n(hhhM4303'!0M&G
'f*0A;n(3$*04;AZ'f23,'44M&G
h'/n(hhhM;AZ'23,'44M&G
INSPIRE CZ, s. r. o.
]$,30)3,-($4$/0n(aA&J0;(N0#!H3A;
20
B=8V5#09B3N:=>4U#JT;<P#J#BP#;P
FIT ACADEMY
3';Mn(g856(:87(576(8€€
]$,30)3,-($4$/0n(e0,A';(qA;;'!
]$,30)3,-($4$/0n(]0!';(j0!FI')
'f*0A;n($/&J$%&;F/41A!'M&$*
3';Mn(g856(8uP(867(757
3';Mn(g856(u65(PPP(u:8
h'/n(hhhM&;F/41A!'M&$*
'f*0A;n(%0,A';M4A;;'!3!A3$,M&GK(
'f*0A;n()0!';MC0!F4')230&0%'*.M&G
A,Z$403,A4)!A,).M&G
h'/n(hhhM230&0%'*.M&G
h'/n(hhhM403,A4)!A,).M&G(
FITNESS BUSINESS 4 | 2014

Podobné dokumenty

vzorky podlah

vzorky podlah V nabídce máme lam inátové podlahy CLASSEN vyráběné v Německu. CLASSEN pravidelné doplňuje a rozšiřuje svou nabídku a drží krok s aktuálním i trendy. Na trh také přinesl nové systém y pokládání lam...

Více

Go-karting and motocross Snow, bike and skate parks Agencies

Go-karting and motocross Snow, bike and skate parks Agencies a moderate fee and check your skills on standard motocross tracks. Motocross grounds at Sv. Petr u Stříbra : +420 603 149 072, p. Vejskal, www.amk.stribro.cz, Tue, Thu from 2 p.m., Sat from 8 a.m.

Více

5. trhák / akce+ profesionálové pro vaši kancelář

5. trhák / akce+ profesionálové pro vaši kancelář • Tato akce se vztahuje pouze na nákup zboží uvedeného v aktuálním Trháku. • Vybrané bonusy Vám přibalíme ke zboží. Pozor, bonusy za objednávky v hodnotě nad 20 000 Kč a 40 000 Kč obdržíte až po řá...

Více

OPEL VIVARO Combi a Tour - eurodiesel

OPEL VIVARO Combi a Tour - eurodiesel Vivaro Tour Nárazníky v barvě karoserie, zadní okno se stěračem a cyklovačem ,odmlžovač zadního okna, prosklené zadní výklopné dveře, posuvné dveře s posuvným oknem na pravé straně, levá část karos...

Více

HYDRAULICKÁ TĚLESA VENTILŮ

HYDRAULICKÁ TĚLESA VENTILŮ tolerancemi a excelentní kvalitou povrchu.

Více

anotace přijatých projektů soutěže iga 2012

anotace přijatých projektů soutěže iga 2012 The project "Family life in the biblical and current context" will focus on two different points of view on family life, i.e. the view of the New Testament and its background on the one hand, and t...

Více

stáhnout - Honter.cz

stáhnout - Honter.cz Rezervní odvod vody: Bio Roof Drain – perforovaný a neperforovaný Rezervní odvod vody s geotextilií: Bio Dren 50 Geo Odvodňovací kompozity: Rayston Dren a Rayston X Drain

Více

Dremel - pollet

Dremel - pollet 2 615 M41 1JA 2 615 M45 0JA 2 615 M42 2JA 2 615 M47 0JA 2 615 M72 0JA 2 615 M72 1JA 2 615 M72 2JA 2 615 M50 1JA 2 615 M60 0JA 2 615 M90 0JA 2 615 M30 0JA 2 615 M01 4JA 2 615 M43 0JA 2 615 M43 5JA 2...

Více