Domácí sledování cukru v krvi u psů a koček

Komentáře

Transkript

Domácí sledování cukru v krvi u psů a koček
Domácí sledování cukru v krvi u psů a koček
Jednoduchá obsluha a obrovské výhody
Dr. med.vet. Florian Zeugswetter
VetMedUni Vienna
Sledování cukru v krvi a zaznamenávání profilů krevního cukru majitelem domácího zvířete jsou cenné
nástroje pro zlepšení léčby diabetických psů a koček z dlouhodobého hlediska. Tento postup je běžnou
součástí léčby diabetu u lidí a četné studie jasně prokázaly jeho přínos také v případě domácích zvířat
závislých na inzulínu.
získávání vzorku krve z ucha
Zatímco testování krevního cukru
pomocí starých glukometrů bylo složité
vzhledem k tomu, že k měření byl potřeba vzorek krve v objemu > 1 μl, a měření
se často nezdařilo, nejnovější přístroje vyžadují pouze 0,5 μl krve. Kapku
velikosti špendlíkové hlavičky lze získat
během několika vteřin po krátké masáži
či zahřátí ucha/tlapky. Někdy jsou pro
získání dostatečného objemu krve
zapotřebí dva vpichy (Zeugswetter et al.,
2010, Borin-Crivellenti et al., 2012).
Používání nových lancet a glukometrů
je velmi jednoduché a většina majitelů
domácích zvířat si ho osvojí bez
jakýchkoliv problémů (Van de Maele et
al., 2005). V případě neklidných zvířat je
někdy k držení zvířete zapotřebí druhá
osoba (Casella et al., 2004, Van de Maele
et al., 2005). Správné provedení měření
je potřeba si nacvičit a na začátku je
nutné být trpělivý.
koček (Casella et al., 2005) byly výsledky
měřené na klinice až na výjimky výrazně
nižší než výsledky měřené doma. Tato
skutečnost byla obzvlášť překvapivá u
koček vzhledem k tomu, že bychom u
nich očekávali falešně vysoké hodnoty
z důvodu hyperglykemie v důsledku
stresu. Za hlavní důvody odborníci
považují snížený příjem potravy a
změnu aktivity.
Ochota provádět po několik let
pravidelná měření cukru v krvi je u
majitelů domácích zvířat velmi častá
(Kley et al., 2004, Reusch et al., 2006).
Kley et al (2004) ve své studii prokázali,
že možnost domácího sledování cukru v
krvi – za předpokladu školení a podpory
poskytnuté majiteli domácího zvířete
zkušeným veterinářem – vedla ke
zřetelnému zvýšení sebedůvěry majitele
zvířete ve vztahu k péči o nemocné
zvíře.
Casella et al. (2005) ve své studii zjistili,
že výsledky naměřené na klinice by
vedly k naprosto odlišnému doporučení
dávky u nejméně každé třetí kočky.
Dalším problémem u hospitalizovaných
pacientů je silná variabilita naměřených
hodnot, i když krmení a dávky inzulínu
zůstávají stejné (Fleeman and Rand,
2003).
Zaznamenávání denních profilů
krevního cukru umožňuje posouzení
síly a trvání účinku inzulínu a pomáhá
rozpoznat hypoglykemické stavy ještě
před vznikem klinických symptomů.
Abychom se vyhnuli hypoglykemii,
začneme léčbu s nízkou dávkou inzulínu
(maximálně 0,25 I.E./kg/injekce), kterou
budeme každé 3-4 dny mírně zvyšovat.
Přizpůsobení dávky se primárně řídí
nejnižším výsledkem cukru v krvi
během dne – hodnotou nadir.
Studie porovnávající denní profily
krevního cukru měřené na klinice
a doma překvapivě ukázaly, že u
diabetických psů (Casella et al., 2003) a
Domácí sledování cukru v krvi u psů a koček , Dr. med.vet. Florian Zeugswetter, VetMedUni Vienna
Z výše uvedených důvodů by měření,
pokud je to možné, mělo být prováděno
doma a to samotným majitelem
domácího zvířete (AAHA Diabetes
Management Guidlines, Rucinsky et al.,
2010).
Obzvlášť u koček s onemocněním
podobným lidskému diabetu 2. typu se
může potřeba inzulínu během krátkého
času výrazně změnit.
Začátek terapie s inzulínem a dietou
vede k obnově vyčerpaných ß-buněk
produkujících inzulín a snižující se
koncentrace cukru a lipidů v krvi vede
ke zmírnění poškozování receptorů
inzulínu. 3-4 dny po zahájení léčby
může dojít k prvním hypoglykemickým
stavům, i když dávky inzulínu zůstanou
stejné. K podobnému rapidnímu
poklesu potřeby inzulínu dochází u
Únor 2013
2/3
WELVET706CZ-2013-07
Prostřednictvím pečlivé kontroly krevního cukru prováděné majitelem zvířete je
možné dosáhnout u koček zmírnění příznaků nemoci o více než 80% (Roomp
und Rand, 2009, 2012). Všechny dosavadní studie ukázaly, že měření v oblasti
ucha (Wess und Reusch, 2000, Casella et
al., 2002, 2003, Van de Maele et al., 2005)
či tlapky (Zeugswetter et al., 2010, Borin
-Crivellenti et al., 2012) většina psů a
koček snáší velmi dobře a jejich majitelé
se nemusí obávat, že by je nějak poranili
či jim způsobili bolest. Vznik hematomů je sice možný, ale dochází k němu
extrémně zřídka (Casella et al., 2002).
diabetických fen po kastraci či po vržení
mláďat (Fall et al., 2008).
Symptomy jako mydriáza, nervozita
či vrávorání (k hypoglykemickým
pouze na základě výrazného snížení
dávky (většinou > 50%) v kombinaci s
domácím sledováním. Výrazné snížení
dávky inzulínu poté paradoxně povede
ke zlepšení hodnoty cukru v krvi.
Hypoglykemie často
vzniká u koček s
inapetencí, problémy s
ledvinami a souběžně
léčenou hypertyreózou.
U psů často dochází k
hypoglykemii souběžně
s jinými onemocněními
spojenými se špatným
příjmem potravy či
odmítáním potravy.
Měření krevního cukru u kočky v oblasti ucha
křečím dochází spíše zřídka) jsou často
rozpoznatelné pouze při podrobném
pozorování a vedou k silné hormonální
kontraregulaci, takzvanému Somogyiho
fenoménu (Feldman und Nelson 1983,
2004).
V této fázi dochází k produkci hormonů
jako glukagon, adrenalin, noradrenalin,
kortizol a růstové hormony, což vede
k až několik dní trvající rezistenci
vůči inzulínu. Pokud je domácí zvíře
prohlíženo veterinářem krátce po
hypoglykemii, koncentrace cukru
v krvi je většinou opět vysoká a
nelze pozorovat žádnou reakci na
inzulín. Protože hypoglykemické
stavy trvají pouze krátce a následné
hyperglykemické stavy jsou
dlouhodobé, v moči je zpravidla
zjištěn cukr a dlouhodobý parametr
„Fruktosamin“ bude vysoký.
Veterinář nyní čelí problému, že nelze
určit, zda je dávka inzulínu příliš
vysoká či příliš nízká. V tomto případě
lze předávkování inzulínem zjistit
Při hodnocení denního
profilu krevního cukru
je často těžké rozlišit
mezi Somogyiho fenoménem a příliš
krátkým účinkem inzulínu. To lze hojně
pozorovat u koček při léčbě pomocí
lente inzulínů (např. Caninsulin®). Po
počátečním výrazném snížení cukru se
hladina cukru v krvi rapidně zvýší a po
několika hodinách dosáhne výchozí
hodnoty. Provedení pouze jediného
testování krevního cukru večer či ráno
vede v takových případech často k
chybné diagnóze „rezistence vůči
inzulínu“. Následkem jsou pro zvíře
nebezpečné zvýšení dávek.
Přestože všichni endokrinologové
doporučují pravidelné testování
krevního cukru a zaznamenávání
denních profilů krevního cukru,
neexistuje obecný protokol. Tato
nejistota plyne z nedostatku
relevantních studií.
přetrvávajícího nadměrného močení,
chorobné žíznivosti, příznaků
hypoglykemie, symptomů špatné
klinické kontroly, 2 týdny po každé
změně dávkování a jednou měsíčně.
Na počátku léčby odborníci doporučují
provádět doplňková měření jednou
týdně u koček (6-8 hodin po injekci
inzulínu) a denní profily krevního cukru
jednou týdně u psů (měření každé 2
hodiny). Tyto pokyny platí především
pro použití přípravku Lantus® u koček
a přípravku Caninsulin® u psů. Cílovou
hodnotou u psů a koček je nadir mezi
4,4 a 8,3 mmol/L.
Je důležité používat schválené
glukometry. U mnohých měřicích
přístrojů vyvinutých pro použití u
lidí jsou naměřené hodnoty výrazně
nižší a mohly by vést k chronicky
nedostatečným dávkám inzulínu
(Zeugswetter et al., 2007).
Pokud se nepodaří dosáhnout
požadované hodnoty nadir pomocí
dávek inzulínu v objemu 1-1,5 I.E./
kg/injekce, znamená to „odolnost
vůči inzulínu“ a je nutné provést další
zkoumání. U koček je v takových
případech nezbytné vzít v úvahu,
zda potenciálním důvodem není
akromegalie.
Pokyny American Animal Hospital
Association (Rucinsky et al., 2010)
doporučují zaznamenávání denních
profilů krevního cukru v případě
Domácí sledování cukru v krvi u psů a koček , Dr. med.vet. Florian Zeugswetter, VetMedUni Vienna
GLUCO CALEA
GLUKOMETR PRO
14:t,0Ǝ,:t,0/Ɠ
Vaše RAKOUSKÁ značka diabetologických produktů
www.wellionvet.at www.medtrust.at
Únor 2013
2/3
Literatura:
BORIN-CRIVELLENTI, S., CRIVELLENTI, L.Z., TINUCCI-COSTA, M. (2012): The carpal pad as an alternative sampling site for blood glucose testing in
dogs. J Small Anim Pract 53, 684-686.
CASSELLA, M., HÄSSIG, M., REUSCH, C.E. (2005):
Home-monitoring of blood glucose in cats with
diabetes mellitus: evaluation over a 4-month
period. J Fel Med Surg 7, 163-171.
CASSELLA, M., WESS, G., HÄSSIG, M., REUSCH,
C.E. (2003): Home monitoring of blood glucose
concentration by owners of diabetic dogs. J Small
Anim Pract 44, 298-305.
CASSELLA, M., WESS, G., REUSCH, C.E. (2002):
Measurement of capillary blood glucose concentrations by pet owners: a new tool in the management of diabetes mellitus. JAAHA 38, 239-245.
FALL,T., JOHANSSON KREUGER, S., JUBERGET,
A., BERGSTROM, A., HEDHAMMAR, A. (2008):
Gestational diabetes mellitus in 13 dogs. J Vet Int
Med 22,1296-1300.
FELDMAN, E.C., NELSON, R.W. (1983): Insulin-induced hyperglycemia in diabetic dogs. JAVMA
180, 1432-1437.
FELDMAN, E.C., NELSON, R.W. (2004): Feline
diabetes mellitus. In: Canine and feline en-
docrinology and reproduction. FELDMAN, E.C.,
NELSON, R.W. (eds.), 3rd ed., Saunders, St. Louis,
pp 539- 577
FLEEMAN, L.M., RAND, J.S. (2003): Evaluation of
day-to-day variability of serial blood glucose
concentration curves in diabetic dogs. JAVMA
222, 317-321.
KLEY, S., CASELLA, M., REUSCH, C.E. (2004):
Evaluation of long term home monitoring of
blood glucose concentrations in cats with diabetes mellitus: 26 cases (1999-2002). J Am Vet Med
Assoc 225, 261-266.
LINK, K.R., RAND, J.S., HENDRIKZ, J.K. (1997):
Evaluation of a simplified intravenous glucose
tolerance test and a reflectance glucose meter for
use in cats. Vet Rec 140, 253-256.
REUSCH, C.E., KLEY, S., CASELLA, M. (2006): Home
monitoring of the diabetic cat. J Feline Med Surg
8, 116-127.
ROOMP, K., RAND, J. (2012): Evaluation of detemir
in diabetic cats managed with a protocol for
intensive blood glucose control. J Feline Med
Surg 14, 566-572.
ROOMP, K., RAND, J. (2009): Intensive blood
glucose control is safe and effective in diabetic
cats using home monitoring and treatment with
glargine. J Feline Med Surg 11, 668-682.
Domácí sledování cukru v krvi u psů a koček , Dr. med.vet. Florian Zeugswetter, VetMedUni Vienna
GLUCO CALEA
GLUKOMETR PRO
14:t,0Ǝ,:t,0/Ɠ
Vaše RAKOUSKÁ značka
diabetologických produktů
t SPECIÁLNÍ PRODUKT PRO
PSY, KOČKY, KONĚ
3 kódové čipy pro přesné měření
t JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
Elekta - a MED TRUST company
Elekta s.r.o - a MED TRUST company
,BSMÝUFKOTLÈt+JOPDBOZ
1SBIB[ÈQBEƎFTLÈSFQVCMJLB
5FM
www.elekta.cz
RUCINSKY, R., COOK, A., HALEY, S., NELSON, R.,
ZORAN, D.L., POUNDSTONE, M. (2010) AAHA
Diabetes management guidelines for dogs and
cats. JAAHA 46, 215-224.
VAN DE MAELE,I., ROGIER, N., DAMINET, S. (2005):
retrospective study of owners’perception on
home monitoring of blood glucose in diabetic
dogs and cats. Can Vet J 46, 718-723.
WESS, G., REUSCH, C. (2000): Assessment of five
portable blood glucose meters for use in cats.
Am. J. Vet Res 61, 1587-1592.
WESS, G., REUSCH, C. (2000): Capillary blood
sampling from the ear of dogs and cats and use
of portable meters to measure glucose concentration. J Small Anim Pract 41, 60-66.
ZEUGSWETTER, F., BENESCH, T., PAGITZ, M. (2007):
Validierung des tragbaren Blutzuckermessgerätes FreeStyle Freedom bei Katzen. Wien Tierärztl.
Mschr. 94, 143-148.
ZEUGSWETTER, F, REBUZZI, L., KARLOVITS, S.
(2010): Alternative-site blood glucose testing in
cats: giving the ears a rest. J Feline Med Surg 12,
710-713.
Cat photos used with the kind permission of
Ms. Mag. S. Weißenbacher
Únor 2013
3/3
,%045«/¶67"À&)0
7&5&3*/«Ʋ&
www.wellionvet.cz

Podobné dokumenty

Cukrovka u koček

Cukrovka u koček případů je prognóza dobrá a léčba závisí na majiteli zvířátka, pravidelném domácím měření a jeho spolupráci s veterinářem. Cukrovka je onemocnění, které vyžaduje celoživotní léčbu a sledování, ale ...

Více

pozvanka seminar_a4_cz

pozvanka seminar_a4_cz Promovaná MVDr. na univerzitě v Brně v roce 2002. Následující studijní pobyty a externí rezidentura na univerzitě v Mnichově, tak jako rezidentura na vet. klinice v německém Birkenfeldu vedly k obh...

Více

Virus HIV? Lež, které uvěřil celý svět

Virus HIV? Lež, které uvěřil celý svět Tato kniha je věnována Alfredu Hässigovi a Eduardu Versinimu. Jsme pyšní na to, že jsme se od nich mohli učit a zároveň být poctěni jejich přátelstvím. Je nám velmi líto, že ty to analýzy HIV/AIDS ...

Více

KŘÍŽKOVÁ_VLIVY PŮSOBÍCÍ NA KVALITU SPERMATU HŘEBCŮ

KŘÍŽKOVÁ_VLIVY PŮSOBÍCÍ NA KVALITU SPERMATU HŘEBCŮ produkovat pohlavní buňky, které jsou schopné oplodnění. U samic to znamená schopnost pravidelného oplození, gravidity a produkce životaschopného potomstva, u samců schopnost páření a produkce kval...

Více

CZE - IIHF

CZE - IIHF KABERLE F KABERLE T KOTALIK A KUBA F KUBINA P LANG R MALIK M OLESZ R PROSPAL V RUCINSKY M SALFICKY D SPACEK J STRAKA M VOKOUN T VYBORNY D ZIDLICKY M

Více

Biostimul BS 103 Biostimul BS 303

Biostimul BS 103 Biostimul BS 303 světla, využívá vysoce svítivé LED diody s červeným quasimonochromatickým světlem a speciální polarizační fólií, což umožňuje více než dvojnásobnou hloubku průniku (viz dále) do měkkých tkání. Míra...

Více

S Davidem Vodrá1kou o Pra1ské muzejní noci

S Davidem Vodrá1kou o Pra1ské muzejní noci the Central transfer point located on Náměstí Jana Palacha and in front of the main building of the National Museum from 10 p. m. to 12 a. m.

Více