Během roku

Komentáře

Transkript

Během roku
Proprium Ordinis Prædicatorum
Liturgia Horarum
Hymnarium
Temporale III
per annum
Olomucii A. D. MMIX
Per annum i
Per annum
Dominica hebdomadæ I
Ad I Vesperas
D
e- us, cre-á-tor ómni-um po-líque rector, vésti- ens
di-em decóro lúmine, noctem sopó-ris grá-ti-a.
2. Ar-tus solú-tos ut qui-es reddat labó-ris ú-su- i
mentésque fessas állevet luctúsque solvat ánxi-os.
3. Gra- tes perácto iam di-e et noc-tis ex-órtu pre-ces,
vo-ti re-os ut ádiuves, hymnum canéntes sólvimus.
4. Te cordis ima cóncinant, te vox canó-ra cóncre-pet,
te dí- ligat castus amor, te mens adó-ret sóbri-a.
5. Ut cum profúnda cláuse-rit di-em ca-lí-go nócti- um,
→
bĚHEM ROKU i
Během roku
Neděle lichého týdne
1. nešpory
T
y Tvůrce všeho, Bo-že náš, svět ří-díš a náš každý den
v nádhe-ru světla oblékáš a v no-ci dá-váš blahý sen.
2. A- by klid údům zna-veným pro dal-ší prá-ci sí-lu dal,
vlil svě-žest myslím zemdleným, u-ti- šil pláč i každý žal.
3. My s díky za den skončený na pra-hu no-ci pro-síme
a chvá- líme tě písněmi: Nám pomoz, i když hříšní jsme.
4. Kéž smí tě srdce opěvat, radostný hlas tě ve-le-bit,
nejčistší láska mi-lovat, střízli-vá my-sl te-be ctít.
5. Až převezme tma be-zedná po skončeném dni všechnu moc,
→
te dí- ligat castus amor, te mens adó-ret sóbri-a.
Per annum i
5. Ut cum profúnda cláuse-rit di-em ca-lí-go nócti- um,
fides tenébras nésci-at
et nox fide re-lú-ce-at.
Dx. Chris-tum rogámus et Patrem, Christi Patrísque Spí-ri-tum;
unum potens per ómni-a, fove precántes, Trí-ni-tas. Amen.
Ad Officium lectionis – nocte
P
rimo di- érum ómni-um, quo mundus exstat cóndi-tus
et quo resúrgens cóndi-tor nos, morte vic-ta, lí-be-rat. Amen.
2. Pulsis procul torpóribus,
surgámus omnes ócius,
et nocte quærámus pium,
sicut Prophétam nóvimus.
4. Ut, quique sacratíssimo
huius diéi témpore
horis quiétis psállimus,
donis beátis múneret.
3. Nostras preces ut áudiat
suámque dextram pórrigat,
et hic piátos sórdibus
reddat polórum sédibus.
∆.Deo Patri sit glória
eiúsque soli Fílio
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.
bĚHEM ROKU i
nejčistší láska mi-lovat, střízli-vá my-sl te-be ctít.
5. Až převezme tma be-zedná po skončeném dni všechnu moc,
kéž ví-ra temnot nepozná,
at ví-rou rozjasní se noc.
Dx. Vzý- vejme Krista, Otce s ním, i s je- jich Duchem spo-lečným;
V Tro-ji- ci Bože jediný, nás pro-sí-cí tě, po-silni.
Amen.
Modlitba se čtením – v noci
V
tomto dni, prvním ze všech dní, v němž povstal náš svět stvo- řený,
Tvůrce, když zlou smrt přemohl, pout zbavil nás, vstal ze hrobu. Amen.
2. Odhoďme všechnu malátnost,
čerstvěji z lůžka vstávejme,
už v noci Boží laskavost,
jak radí prorok, vzývejme.
4. Ať štědře nás tam odmění,
že v této svaté chvíli dne
jej velebíme písněmi,
ač odpočívat měli jsme.
3. Ať slyší náš hlas prosící,
nás podepře svou pravicí
a z hříchů až nás očistí,
ať v sídlech svých nás umístí.
∆.Ať sláva Bohu Otci zní,
i tobě, Synu jediný,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.
Per annum i
Ad Laudes matutinas
A
Etérne rerum cóndi-tor, noctem di-émque qui re-gis,
et témporum das témpora
2. Præco diéi iam sonat,
noctis profúndæ pérvigil,
noctúrna lux viántibus
a nocte noctem ségregans.
ut álleves fastí-di- um. Amen.
5. Iesu, labántes réspice
et nos vidéndo córrige;
si réspicis, lapsus cadunt
fletúque culpa sólvitur.
3. Hoc excitátus lúcifer
solvit polum calígine;
hoc omnis errónum chorus
vias nocéndi déserit.
6. Tu, lux, refúlge sénsibus
mentísque somnum díscute;
te nostra vox primum sonet
et vota solvámus tibi.
4. Hoc nauta vires cólligit
pontíque mitéscunt freta;
hoc, ipse Petra Ecclésiæ,
canénte, culpam díluit.
∆.Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.
bĚHEM ROKU i
Ranní chvály
O
dvěký Tvůrce vě-cí všech, jenž řídíš dnů i no- cí běh,
tys dobám dobu vymě-řil, bys tíhu nu-dy ome-zil. Amen.
2. Již ozývá se hlásný dne,
5. Ježíši, vždy, když klesáme,
bdělý i ve tmě bezedné,
kéž nás tvůj pohled zasáhne.
On, světlo chodců v temnotách,
Jen shlédneš, pád se zastaví
shrnuje noci temný háv.
a vinu slzy odplaví.
3. Jitřenka probuzena jím
z oblohy smetá temnot stín
a všechna cháska ničemná
z míst činu prchá do temna.
6. Svým světlem smysly pronikni
a z mysli vypuď plané sny,
ať náš hlas ti zní nejdříve
a každý slib ti plníme.
4. Tu lodník sbírá síly své,
utichá moře bouřlivé,
i skála církve zpěvem tím
dojata zbaví se svých vin.
∆.Laskavý Vládce, Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.
Per annum i
Ad II Vesperas
L
u- cis cre-á-tor óptime, lucem di-é-rum pró-fe-rens,
primórdi- is lu-cis novæ mundi parans o-rí-ginem.
2. Qui mane iunctum véspe-ri di-em vocá-ri prǽci-pis:
tætrum cha-os il-lábi-tur; audi preces cum flé-tibus.
3. Ne mens gravá-ta crímine vi-tæ sit exsul múne-re,
dum nil perénne cógi-tat seséque culpis íl-ligat.
4. Cæ- lórum pulset íntimum, vi-tá- le tollat prǽmi- um;
vi-témus omne nóxi-um, purgémus omne péssimum.
Dx. Præ sta, Pa-ter pi- ís-sime, Patríque compar Úni-ce,
cum Spí- ri-tu Pa-rácli-to regnans per omne sǽculum. Amen.
bĚHEM ROKU i
2. nešpory
Ó
Tvůrce svě-ta předobrý, tys u-stano-vil denní řád
a proudy světla rozhodil, když svě-tu základy jsi klad.
2. A spo-jils ráno s ve-čerem a dnem tu dobu na-zý-váš;
hle pa-dá temné noci stín – slyš prosbu, vyslyš ná-řek náš.
3. Ach, nedej, by nás stihla smrt, když svě-domí nám tí-ží hřích,
když nemyslíme na věčnost v té sí- ti hříchů ša-lebných.
4. Vzbuď na-ši touhu po nebi, kde věčný ži-vot če-ká nás,
a pomoz odlo-žit vše zlé
a smý- ti z du-še každý kaz.
Dx. To splň nám, dobrý Otče náš, i ty, jenž rovné božství máš,
i Duchu, který tě-šíš nás a vládneš, Bo-že, v každý čas. Amen.
10
Per annum i
Feria II hebdomadæ I
S
Ad Laudes matutinas
plendor pa-térnæ gló-ri-æ, de luce lucem próferens,
lux lucis et fons lúminis, di-em di-es illúminans. Amen.
2. Verúsque sol, illábere
micans nitóre pérpeti,
iubárque Sancti Spíritus
infúnde nostris sénsibus.
6. Christúsque nobis sit cibus,
potúsque noster sit fides;
læti bibámus sóbriam
ebrietátem Spíritus.
3. Votis vocémus et Patrem,
Patrem perénnis glóriæ,
Patrem poténtis grátiæ,
culpam reléget lúbricam.
7. Lætus dies hic tránseat;
pudor sit ut dilúculum,
fides velut merídies,
crepúsculum mens nésciat.
4. Infórmet actus strénuos,
dentem retúndat ínvidi,
casus secúndet ásperos,
donet geréndi grátiam.
8. Auróra cursus próvehit;
Auróra totus pródeat,
in Patre totus Fílius
et totus in Verbo Pater. Amen.
5. Mentem gubérnet et regat
casto, fidéli córpore;
fides calóre férveat,
fraudis venéna nésciat.
bĚHEM ROKU i
11
Pondělí lichého týdne
O
Ranní chvály
tcovy slávy výblesku, ze světla světlo proudí-cí,
zář světla jsi, zdroj pa-prsků
2. Ty slunce světla pravého,
přijď s tváří jasem planoucí
a oheň Ducha svatého
nám zvlažnělým vlej do srdcí.
a den dny osvěcu-jí-cí.
Amen.
6. Náš pokrm ať je Boží Syn
a víra buď nám nápojem,
vínem Ducha vždy střízlivým
se občerstvujme v srdci svém.
3. Teď prosme Otce v písních svých, 7. Kéž dnešek šťastně proběhne:
Otce přemocné milosti,
Ať stud se jitrem zardívá,
jej, Otce slávy v nebesích:
ať víra žhne jak poledne
zbav nás vší nepočestnosti.
a soumrak v mysl nesplývá.
4. Jen k pracím pořádným nás měj, 8. Jitřenka k nám jde s úsvitem:
ztup zuby závistivému,
S ní přijdi v jasu záplavě
všem správným činům požehnej,
k nám, Synu, celý v Otci svém,
neštěstí obrať k dobrému.
a Otče, celý ve Slově. Amen.
5. Ovládej mysl a veď ji,
ať čistotou se tělo skví,
ať víra plane mocněji
netknuta jedem bludařství.
12
Per annum i
I
Ad Vesperas
mménse cæli cóndi-tor, qui, mixta ne confúnderent,
aquæ flu-énta dí-vi-dens, cælum dedísti lími-tem. Amen.
2. Firmans locum cæléstibus
simúlque terræ rívulis,
ut unda flammas témperet,
terræ solum ne díssipet:
4. Lucem fides invéniat,
sic lúminis iubar ferat;
hæc vana cuncta térreat,
hanc falsa nulla cómprimant.
3. Infúnde nunc, piíssime,
donum perénnis grátiæ,
fraudis novæ ne cásibus
nos error átterat vetus.
∆.Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.
Feria III hebdomadæ I
P
Ad Laudes matutinas
ergrá-ta mundo núnti-at
auróra so-lis spícu-la,
res et co-lóre vésti-ens iam cuncta dat ni-téscere.
Amen.
2. Qui sol per ævum prǽnites,
o Christe, nobis vívidus,
ad te canéntes vértimur,
te gestiéntes pérfrui.
4. Da lucis ut nos fílii
sic ambulémus ímpigri,
ut Patris usque grátiam
mores et actus éxprimant.
3. Tu Patris es sciéntia
Verbúmque per quod ómnia
miro refúlgent órdine
mentésque nostras áttrahunt.
5. Sincéra præsta ut prófluant
ex ore nostro iúgiter,
et veritátis dúlcibus
ut excitémur gáudiis.
→
bĚHEM ROKU i
K
13
Nešpory
dyž Tvůrce nebes nezměrný, jsi dě-lil vodní prameny,
by nesli-ly se v mocnou hráz, oblohu vodám zbudo-vals. Amen.
2. Dals místo proudům nebeským
a břehy tokům pozemským,
by voda oheň chladila
a souši nerozrušila.
4. Ať víra najde jas a s ní
se naše nitro rozjasní,
ať vyhne se všem nástrahám
a neupadne v žádný klam.
3. Přesvatý, vlej nám do útrob
bohatý milostí svých proud!
Ať nesvede nás novou lstí
starý blud ve své otroctví.
∆.To splň nám dobrý Otče náš,
i ty, jenž rovné božství máš,
i Duchu, který těšíš nás
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.
Úterý lichého týdne
J
Ranní chvály
iž nese světu jitřenka
v pestrý šat vě-ci obléká
o šípech slunce mi-lou zvěst,
a býva-lý jim vra-cí lesk. Amen.
2. Žár slunce bledne před tebou,
pro nás vždy živý Kriste náš;
jdem k tobě s písní prosebnou,
toužíme patřit na tvou tvář.
4. Nám, dětem světla, prosícím
dej žitím kráčet bedlivě,
by mluvil náš mrav, každý čin
o mocné přízni Otcově.
3. Otcovo Slovo, Moudrosti,
v tobě se v řádu úžasném
svět snoubí, jeho skvělostí
jsme uchváceni v srdci svém.
5. Kéž nepřestoupí naše rty
než slova řeči upřímné,
ať pravdu blahem útěchy
v hlubinách nitra cítíme.
→
14
Per annum i
∆.Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.
T
Ad Vesperas
ellú-ris ingens cóndi-tor, mundi solum qui éru-ens,
pulsis aquæ mo-lésti- is, terram dedístimi móbi-lem. Amen.
2. Ut germen aptum próferens,
fulvis decóra flóribus,
fecúnda fructu sísteret
pastúmque gratum rédderet:
4. Iussis tuis obtémperet,
nullis malis appróximet,
bonis repléri gáudeat
et mortis actum nésciat.
3. Mentis perústæ vúlnera
munda viróre grátiæ,
ut facta fletu díluat
motúsque pravos átterat,
∆.Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.
Feria IV hebdomadæ I
N
Ad Laudes matutinas
ox et tenébræ et núbi-la, confúsa mundi et túrbida,
lux intrat, albéscit polus: Christus venit; discédi-te. Amen.
2. Calígo terræ scínditur
percússa solis spículo,
rebúsque iam color redit
vultu niténtis síderis.
3. Sic nostra mox obscúritas
fraudísque pectus cónscium,
ruptis retéctum núbibus,
regnánte palléscet Deo.
→
bĚHEM ROKU i
15
∆.Laskavý Vládce, Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.
T
Nešpory
y Tvurce země nesmírný, vyno-řiv půdu z hlubiny
nad hladinu vod neklidnou, dal jsi nám zemi nehybnou. Amen.
2. By plodíc dobré plodiny,
poseta květy pestrými,
zároveň nesla hojnou žeň
a pastvu milou tvorům všem.
4. Ať vždycky příkazů tvých dbá
a všemu zlu se vyhýbá,
ať se jen dobrem naplní,
šíp smrti ať ji nezraní.
3. Vyprahlou duši v bolesti
ztiš balzámem své milosti,
ať smyje pláčem viny své
a krotí tužby vášnivé.
∆.To splň nám dobrý Otče náš,
i ty, jenž rovné božství máš,
i Duchu, který těšíš nás
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.
Středa lichého týdne
T
Ranní chvály
my, mlhy, noci, soumraku, vše co svět vrhá do zmatku:
hle, sví-tá, bledne nebes pláň – prchně-te! Kristus krá-čí k nám. Amen.
2. Tmy trhají se nad zemí
slunečním šípem zraněny,
věcem se barva vrací hned,
když slunce na ně upře hled.
3. Podobně se v nás temný stín
i s duší, vědomou svých vin,
když roztrhnou se mraky v ní,
pod Boží vládou rozjasní.
→
16
Per annum i
4. Te, Christe, solum nóvimus,
te mente pura et símplici
rogáre curváto genu
flendo et canéndo díscimus.
∆.Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.
5. Inténde nostris sénsibus
vitámque totam díspice:
sunt multa fucis íllita
quæ luce purgéntur tua.
C
Ad Vesperas
æli De-us sanctíssime, qui lúcidum centrum po-li
candóre pingis ígne- o augens decó-ri lúmi-na. Amen.
2. Quarto die qui flámmeam
solis rotam constítuens,
lunæ minístras órdini
vagos recúrsus síderum.
4. Illúmina cor hóminum,
abstérge sordes méntium,
resólve culpæ vínculum,
evérte moles críminum.
3. Ut nóctibus vel lúmini
diremptiónis términum,
primórdiis et ménsium
signum dares notíssimum:
∆.Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.
bĚHEM ROKU i
17
4. K tobě se, Kriste, hlásíme,
a z duše čisté, upřímné
na kolenou tě zkroušeni
vzýváme svými písněmi.
∆.Laskavý Vládce, Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.
5. Buď našich smyslů stálá stráž,
rozjasni celý život náš.
Co skví se krásou falešnou,
to omyj čistou září svou.
P
Nešpory
řesva-tý Bože nebeský, ty jasné pláně blankytu
žhavými zdo-bíš pa-prsky, je barvíš nachem úsvi-tu. Amen.
2. A čtvrtého dne rozžíháš
sluneční kolo v jeden plam,
pevný řád luně ukládáš
a dráhy bludným kometám.
4. Zbav lidská srdce každé tmy,
smyj z duše všechny poskvrny,
okovy hříchu uvolni
a břímě viny odval z ní.
3. Bys nočním tmám i světlu dne
vymezil pevné hranice
a znamení dal zřetelné,
kdy nastává nov měsíce.
∆.To splň nám dobrý Otče náš,
i ty, jenž rovné božství máš,
i Duchu, který těšíš nás
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.
Per annum i
18
Feria V hebdomadæ I
S
Ad Laudes matutinas
ol ecce surgit ígne-us: piget, pudéscit, pǽni-tet,
nec teste quisquam lúmine peccáre constánter potest. Amen.
2. Tandem facéssat cǽcitas,
quæ nosmet in præceps diu
lapsos sinístris gréssibus
erróre traxit dévio.
5. Speculátor astat désuper,
qui nos diébus ómnibus
actúsque nostros próspicit
a luce prima in vésperum.
3. Hæc lux serénum cónferat
purósque nos præstet sibi;
nihil loquámur súbdolum,
volvámus obscúrum nihil.
∆.Deo Patri sit glória
eiúsque soli Fílio
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.
4. Sic tota decúrrat dies,
ne lingua mendax, ne manus
oculíve peccent lúbrici,
ne noxa corpus ínquinet.
M
Ad Vesperas
agnæ De-us poténti- æ, qui ex aquis ortum genus
partim remít-tis gúrgi-ti, partim levas in á-e-ra. Amen.
2. Demérsa lymphis ímprimens,
subvécta cælis írrogans,
ut, stirpe una pródita,
divérsa répleant loca:
3. Largíre cunctis sérvulis,
quos mundat unda sánguinis,
nescíre lapsus críminum
nec ferre mortis tǽdium,
→
bĚHEM ROKU i
19
Čtvrtek lichého týdne
O
Ranní chvály
hnivé slunce vychá-zí. Nás jímá lí-tost, stud a žal:
když Boží světlo na nás zří, nikdo už nesmí hře-šit dál. Amen.
2. Ať zaslepenost konečně
ustoupí, neboť dlouhý čas
k propasti z cesty bezpečné
podvodným klamem vedla nás.
5. Ten, jenž vše vidí, z výše zří
a každého dne přísně nám
srdce i skutky prohlíží,
od úsvitu až k nočním tmám.
3. To světlo ať dá jasný den
a od všech vin nás očistí.
Nemluvme nic leč pravdu jen
a neosnujme žádných lstí.
∆.Ať sláva Bohu Otci zní,
i tobě, Synu jediný,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.
4. Ať proběhne náš dnešek tak,
že nezhřeší rty prolhané,
ni ruce, ani chtivý zrak,
a tělo čisté zůstane.
V
Nešpory
šemocný Bože, ty jsi rod všech živočichů vzešlých z vod,
navrá-til zčásti do hlu-bin a zčásti zvedl do vý-šin. Amen.
2. Ty dolní noříš v chladnou tůň,
ty horní zvedáš k nebesům,
ať různá místa naplní,
ač z téhož zdroje zrozeni.
3. To uděl věrným sluhům svým,
tvou krví hříchů zbaveným,
ať neoctnou se v moci zla,
by krutá smrt je nestihla.
→
20
Per annum i
4. Ut culpa nullum déprimat,
nullum levet iactántia,
elísa mens ne cóncidat,
eláta mens ne córruat.
∆.Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.
Feria VI hebdomadæ I
A
Ad Laudes matutinas
Etérna cæli gló-ri-a, be-á-ta spes mortá-li-um,
celsi Paréntis Úni-ce castǽque pro-les Vírginis. Amen.
2. Da déxteram surgéntibus,
exsúrgat et mens sóbria
flagrans et in laudem Dei
grates repéndat débitas.
5. Quæsíta iam primum fides
radícet altis sénsibus,
secúnda spes congáudeat;
tunc maior exstat cáritas.
3. Ortus refúlget lúcifer
ipsámque lucem núntiat,
cadit calígo nóctium,
lux sancta nos illúminet,
∆.Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.
4. Manénsque nostris sénsibus
noctem repéllat sǽculi
omníque fine témporis
purgáta servet péctora.
21
bĚHEM ROKU i
4. Ať nejsou hříchem sklíčeni,
ať nenadme je chlubení,
by sklíčený duch nezchřadl
a chlubný z výše nespadl.
∆.To splň nám dobrý Otče náš,
i ty, jenž rovné božství máš,
i Duchu, který těšíš nás
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.
Pátek lichého týdne
N
Ranní chvály
ebeská slávo odvěká, nadě-je blahá člověka,
ty, Synu Otcův jediný, nejčistší pannou zrozený.
Amen.
2. Vzbuzeným podej ruku svou,
ať vstanou s myslí střízlivou,
jež chválou tvou ať vždycky zní
a vzdává ti dík povinný.
5. Ať víra předně žádaná
kořeny v hloubi srdce má,
s ní ať se těší naděje,
tím víc se láska zaskvěje.
3. Hle, vyšlá jitřenka se skví,
o světle nese poselství.
Rozpadají se noční tmy,
nás jasem nebe prožehni.
∆.Laskavý Vládce, Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.
4. Ten jas ať tkví nám ve hrudi
a z ní tmy noci vypudí,
by neustále během dne
nám chránil srdce čistotné.
22
P
Per annum i
Ad Vesperas
lasmátor hóminis, De- us, qui, cuncta solus órdinans,
humum iubes prodúce-re reptántis et feræ genus. Amen.
2. Qui magna rerum córpora,
dictu iubéntis vívida,
ut sérviant per órdinem
subdens dedísti hómini:
4. Da gaudiórum prǽmia,
da gratiárum múnera;
dissólve litis víncula,
astrínge pacis fœdera.
3. Repélle a servis tuis
quicquid per immundítiam
aut móribus se súggerit,
aut áctibus se intérserit.
∆.Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.
Sabbato hebdomadæ I
A
Ad Laudes matutinas
uróra iam spargit polum, terris di-es illábi-tur,
lucis resúltat spículum: discédat omne lúbricum. Amen.
2. Iam vana noctis décidant,
mentis reátus súbruat,
quicquid tenébris hórridum
nox áttulit culpæ, cadat,
3. Ut mane illud últimum,
quod præstolámur cérnui,
in lucem nobis éffluat,
dum hoc canóre cóncrepat.
∆.Deo Patri sit glória
eiúsque soli Fílio
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.
23
bĚHEM ROKU i
K
Nešpory
dyž, Bože, lidi ztvárňu-ješ, řád vkládáš v dí-lo stvoření,
poroučíš hlí-ně vydat zvěř se všemi plazy na zemi.
Amen.
2. I statná těla zvířat těch,
jež na tvůj rozkaz oživla,
by podle řádu v dobách všech
člověku věrně sloužila.
4. Odměň nás svými radostmi,
pouta všech svárů rozetni,
zahrň nás štědře milostmi
a svazky míru upevni.
3. Vzdal to, co žádostivostí
doléhá na nás ze všech stran,
ať skrývá se v plášť zvyklostí,
či vkrádá se až v činy nám.
∆.To splň nám dobrý Otče náš,
i ty, jenž rovné božství máš,
i Duchu, který těšíš nás
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.
Sobota lichého týdne
T
Ranní chvály
vář nebe rdí se purpurem, do kra-je proudí nový den,
svě-telné šípy le-tí výš, vše ne-čisté ať zmi-zí již! Amen.
2. Ať přízrak tmy se odplíží,
ať hříchy mysl netíží,
ať vina, kterou na práh dne
tmy vynesly, se rozpadne.
3. Kéž ono ráno poslední
- čekáme na ně zkroušeni –
tak zaskvěje se nad námi,
jak dnešní den zní chválami.
∆.Ať sláva Bohu Otci zní,
i tobě, Synu jediný,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.
24
Per annum Ii
Dominica hebdomadæ II
Ad I Vesperas
R
e- rum, De-us, fons ómni-um, qui, re-bus actis ómni-bus,
to-tí- us orbis ámbi-tum censu replésti múnerum.
2. Ac, mo-le tanta cóndi-ta, tandem qui-é-tem dí-ce-ris
sumpsís-se, dans labó-ribus ut nos levémur grá-ti-us.
3. Con-céde nunc mortá-libus deflé-re vi-tæ crími-na,
instá-re iam virtú-tibus et mu-nerá-ri próspe-ris.
4. Ut cum treméndi iú-di-cis horror suprémus cœpe-rit,
lætémur omnes ínvi-cem pa-cis replé-ti múnere.
Dx. Præ sta, Pa-ter pi- ís-sime, Patríque compar Úni-ce,
→
25
bĚHEM ROKU iI
Neděle sudého týdne
1. nešpory
B
o- že, všech vě-cí prameni, po do-konče-ní pra-cí svých
napl-nils vesmír stvořený množstvím svých da-rů nesmírných.
2. Stvo- řiv ten ko-los vesmírný odpo-činul sis na chví-li,
bychom po prá-ci též i my
oddechem sí-ly šetři-li.
3. Všem lidem dej čas k lí-tosti, at ze svých vin se mohou kát,
víc u-si-lovat o ctnosti, za da-ry tvé ti děkovat.
4. Až bude se svět před Soudcem třást ne-výslovnou úzkostí,
naplň nám nitro poko-jem a veď nás do svých radostí.
Dx. Las-kavý Vládce, Je-ží-ši, buď s Otcem ti čest nejvyšší,
→
26
lætémur omnes ínvi-cem pa-cis replé-ti múnere.
Per annum Ii
Dx. Præ sta, Pa-ter pi- ís-sime, Patríque compar Úni-ce,
cum Spí- ri-tu Pa-rácli-to regnans per omne sǽculum. Amen.
Ad Officium lectionis – nocte
M
édi-æ noctis tempus est prophé-ti-ca vox ádmonet
di-cámus laudes ut De-o Patri semper ac Fí- li- o. Amen.
2. Sancto quoque Spirítui:
5. Ægýptus flebat fórtiter
perfécta enim Trínitas
tantórum diro fúnere;
uniúsque substántiæ
solus gaudébat Israel
laudánda nobis semper est.
agni protéctus sánguine.
3. Terrórem tempus hoc habet,
quo, cum vastátor ángelus
Ægýpto mortem íntulit,
delévit primogénita.
6. Nos verus Israel sumus:
lætámur in te, Dómine,
hostem spernéntes et malum,
Christi defénsi sánguine.
4. Hæc iustis hora salus est,
quos tunc ibídem ángelus
ausus puníre non erat,
signum formídans sánguinis.
7. Dignos nos fac, rex óptime,
futúri regni glória,
ut mereámur láudibus
ætérnis te concínere. Amen.
27
bĚHEM ROKU iI
naplň nám nitro poko-jem a veď nás do svých radostí.
Dx. Las-kavý Vládce, Je-ží-ši, buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který tě-ší nás, po všechny vě-ky, v každý čas. Amen.
Modlitba se čtením – v noci
Č
as půlno-ci se přiblí-žil, hlas proroka nás vy- bí-zí,
abychom Bohu, Otci všech, i Synu pě- li chva-lozpěv. Amen.
2. Ať s nimi Duchu svatému.
5. Lkal hořce Egypt nad syny
Vždyť Bohu trojjedinému
tak hroznou smrtí zašlými.
podstaty pouze jediné
Jen Izrael byl spokojen,
vždy vzdávat chvály musíme.
krví beránka ochráněn.
3. V té době úzkost utkvěla
tím, že meč Zhoubce - anděla,
se smrtí kosil v její tmě
prvorozence v Egyptě.
6. My jsme ten pravý Izrael,
chraňme se zla i nepřátel.
Chráněni krví Kristovou
sdílíme, Pane, radost tvou.
4. Věrným však je to spásná noc,
vždyť tentýž anděl neměl moc
použít svého trestu v ní
tam, kde zřel krve znamení.
7. Dej, Králi, ať jsme hodni cti
i slávy tvého království,
ať smíme tebe též i my
velebit věčně písněmi. Amen.
28
Per annum Ii
Ad Laudes matutinas
E
cce iam noctis tenu-átur umbra, lucis auró-ra rú-ti-lans
corúscat; ní-sibus to-tis rogi-témus omnes cunctipoténtem.
2. Ut De-us, nostri mi-serátus, omnem pellat angó-rem, tríbu-at
sa-lú-tem, donet et no-bis pi-e-tá-te patris regna po-ló-rum.
Dx. Præstet hoc no-bis Dé-i-tas be-á-ta Patris ac Na-ti, pa-ri-térque
Sancti Spí-ri-tus, cu-ius résonat per omnem gló-ri-a mundum. Amen.
29
bĚHEM ROKU iI
Ranní chvály
H
le už se noční pro-řídlý stín úží, jitřenka zá-ří svě-žím na-
chem rů-ží. Prosme teď všichni z upřímného srdce mocného Tvůrce.
2. Ať je Bůh k nám vždy plný smi-lování, zbaví nás tísně a ve zdra-
ví chrá-ní, otcovskou rukou uvede nás vděčné do vlasti věčné.
Dx. To, dobrý Bo-že, neváhej nám dá-ti, Otče i Synu i ty, Duchu
sva-tý, at ce-lým svě-tem nikdy ne-ustá-vá tobě znít chvá-la. Amen.
30
Per annum Ii
Ad II Vesperas
O
lux, be-á-ta Tríni-tas et prin-cipá-lis Úni-tas,
iam sol recédit ígne- us infúnde lumen córdi-bus.
2. Te ma- ne laudum cármi-ne, te de-precémus véspe-re:
te nostra supplex gló-ri- a per cuncta laudet sǽcu-la.
Dx. Christum rogámus et Patrem, Christi Patrísque Spí-ri-tum;
unum potens per ómni- a, fove precántes, Tríni-tas. Amen.
31
bĚHEM ROKU iI
2. nešpory
J
edi- ný Bože v Tro-ji-ci, ty svět- lo du-ši bla-ží-cí,
ohnivé slunce klesá níž, nám srd- ce světlem naplň již!
2. Ráno ti chvá-ly zpíváme, večer te vroucně vzýváme.
Kéž chva-lozpěv náš pokorný po všechny věky tobě zní.
Dx. Vzývej-me Krista, Otce s ním, i s je- jich Duchem spo-lečným.
V Tro-ji-ci Bože jedi-ný, nás, pro- sí-cí tě, po-silni.
Amen.
32
Per annum Ii
Feria II hebdomadæ II
L
Ad Laudes matutinas
ucis largí-tor spléndide, cuius seréno lúmine
post lapsa noctis témpora di-es refúsus pándi-tur. Amen.
2. Tu verus mundi lúcifer,
non es qui parvi síderis
ventúræ lucis núntius
angústo fulget lúmine,
4. Evíncat mentis cástitas
quæ caro cupit árrogans,
sanctúmque puri córporis
delúbrum servet Spíritus.
3. Sed toto sole clárior,
lux ipse totus et dies
intérna nostri péctoris
illúminans præcórdia.
∆.Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória
cum Spíritu Paráclito
in sempitérna sǽcula. Amen.
L
Ad Vesperas
úminis fons, lux et o-rígo lucis, tu pi-us nostris pré-cibus
favéto, luxque, peccá-ti ténebris fugá-tis nos tua adórnet. Amen.
2. Ecce transáctus labor est diéi,
teque nos tuti sumus adnuénte;
en tibi grates ágimus libéntes
tempus in omne.
3. Solis abscéssus ténebras redúxit:
ille sol nobis rádiet corúscus
luce qui fulva fovet angelórum
ágmina sancta.
→
33
bĚHEM ROKU iI
Pondělí sudého týdne
T
Ranní chvály
y, dárce světla pře-jasný, k nám spolu s jasným úsvi-tem,
když rozpadly se noční tmy, přivádíš zpátky nový den. Amen.
2. Jitřenka světla třpytivá,
ne ta, jež jako jedna z hvězd
se vzácným svitem zaskvívá,
o příchodu dne nesouc zvěst.
4. Ať cudná mysl odolá
žádostem těla vzpurného,
ať duch v nevině uchová
svatý chrám těla čistého.
3. Ty jasnější však nad slunce
jsi samo světlo a den sám,
jenž proniká nám do srdce
až k nejskrytějším hlubinám.
∆.Laskavý Vládce, Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.
P
Nešpory
rameni světla, světlo, dárce jeho, skloň se dnes k na-ší prosbě s vlíd-
nou tvá-ří, nás, jež jsi zba-vil temnot hříchu všeho, naplň svou zá-ří.
2. Je skončena už denní práce dnešní,
jsme v bezpečí tu pod křídly tvé přízně
a v každé době chcem ti zpívat vděčni
děkovné písně.
3. Zapadlo slunce, noc se zas k nám sklání,
kéž dál nám září slunce nehasnoucí,
jež oblažuje všechny nebešťany
svou září skvoucí.
→
34
Per annum Ii
4. Quas dies culpas hodiérna texit,
Christus deléto pius atque mitis,
pectus et puro rútilet nitóre
témpore noctis.
∆.Laus tibi Patri, decus atque Nato,
Flámini Sancto párilis potéstas,
cuncta qui sceptro régitis suprémo
omne per ævum. Amen.
Feria III hebdomadæ II
A
Ad Laudes matutinas
Etérne lucis cóndi-tor, lux ipse totus et di-es,
noctem nec ullam sénti-ens natúra lucis pérpe-ti.
Amen.
2. Iam cedit pallens próximo
diéi nox advéntui,
obtúndens lumen síderum
adest et clarus lúcifer.
5. Ira ne rixas próvocet,
gulam ne venter íncitet,
opum pervértat ne famis,
turpis ne luxus óccupet.
3. Iam stratis læti súrgimus
grates canéntes et tuas,
quod cæcam noctem vícerit
revéctans rursus sol diem.
6. Sed firma mente sóbrii,
casto manéntes córpore
totum fidéli spíritu
Christo ducámus hunc diem.
∆.Præsta, Pater piíssime,
4. Te nunc, ne carnis gáudia
blandis subrépant ǽstibus,
Patríque compar Unice,
dolis ne cedat sǽculi
cum Spíritu Paráclito
mens nostra, sancte, quǽsumus.
regnans per omne sǽculum. Amen.
35
bĚHEM ROKU iI
4. Viny, jež den chtěl ve svém shonu skrýti,
umyj z nás, Kriste, svou laskavou mocí,
ať naše srdce čistotou se třpytí
i v temnu noci.
∆.Otci i Synu ať vše slouží k chvále,
svatému Ohni budiž táž moc vždycky.
Ty, Bože, pevným žezlem řídíš stále
celý rod lidský. Amen.
Úterý sudého týdne
P
Ranní chvály
ůvodce světla věčného, ce-lý jsi světlo a sám den,
jenž nezná temna žádného, podstatou svou jsi světlo jen. Amen.
2. Noc bledne už a odchází
5. Ať nestrhne nás k hádkám hněv
přede dnem, který blízko jest,
a břicho k požívačnosti,
s jitřenkou úsvit přichází,
ať nebouří se chtíčem krev,
jenž šátkem zastřel světlo hvězd.
nás neovládne lakomství.
3. Vstáváme z lůžka s radostí
a za všechno ti děkujem,
že slunce, vítěz nad nocí,
přivádí k nám zas nový den.
6. Ať v mysli ostražití jsme
s tělem vždy neposkvrněným,
ať s Kristem dnešek strávíme
mu věrni celým srdcem svým.
4. Vroucně tě, svatý, prosíme,
ať v naše vášně, jejich vznět
tělesná žádost nevnikne,
nesvede mysl klamný svět.
∆.To splň nám dobrý Otče náš,
i ty, jenž rovné božství máš,
i Duchu, který těšíš nás
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.
36
S
Per annum Ii
Ad Vesperas
ator princépsque témpo-rum, clarum di-em labó-ribus
noctémque qui sopó-ri-bus fixo distínguis órdi-ne. Amen.
2. Mentem tu castam dírige,
obscúra ne siléntia
ad dira cordis vúlnera
telis patéscant ínvidi.
∆.Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.
3. Vacent ardóre péctora,
faces nec ullas pérferant,
quæ nostro hæréntes sénsui
mentis vigórem sáucient.
Feria IV hebdomadæ II
F
Ad Laudes matutinas
ulgéntis auctor ǽthe-ris, qui lunam lumen nóctibus,
so-lem di-érum cúrsibus certo fundásti trámi-te. Amen.
2. Nox atra iam depéllitur,
mundi nitor renáscitur,
novúsque iam mentis vigor
dulces in actus érigit.
4. Vitémus omne lúbricum,
declínet prava spíritus,
vitam facta non ínquinent,
linguam culpa non ímplicet;
3. Laudes sonáre iam tuas
dies relátus ádmonet,
vultúsque cæli blándior
nostra serénat péctora.
5. Sed, sol diem dum cónficit,
fides profúnda férveat,
spes ad promíssa próvocet,
Christo coniúngat cáritas.
→
37
bĚHEM ROKU iI
T
Nešpory
y strůjce věků, Pane náš, člověku k prá-ci jasný den
a k odpočinku noční sen svým pevným řádem ukládáš. Amen.
2. Ochránce čisté mysli buď,
by malátného spánku klid
pro závistníkův zrádný šíp
neodkryl zranitelnou hruď.
∆.To splň nám dobrý Otče náš,
i ty, jenž rovné božství máš,
i Duchu, který těšíš nás
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.
3. Ať nitra tvůj žár uchvátí,
vášněmi však ať nevzplanou,
které když mysl zasáhnou,
horlivost mysli rozvrátí.
Středa sudého týdne
T
Ranní chvály
vůrce oblohy plné hvězd, za noci světlo mě-síční
a slunce k osvětlení dní
obda-řils řádem pevných cest. Amen.
2. Už rozpadly se noční tmy,
na svět se zrodil nový den,
duch novou silou naplněn
zvedá se k práci pro bližní.
4. Chraňme se proto před vším zlým:
Ať duch se od zla odvrátí,
ať lží se neposkvrní rty
a život skutkem ničemným.
3. Den navrácený vládě své
vybízí všechny k chválám tvým
a v duši s jitřním svítáním
proniká světlo nebeské.
5. Ze slunce proudí denní jas;
kéž víra v nás jak oheň je,
ať příslibem je naděje
a láska s Kristem spojí nás.
→
38
Per annum Ii
∆.Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Unice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.
S
Ad Vesperas
ol, ecce, lentus ócci-dens montes et arva et ǽquora
mæstus re-línquit, ínno-vat sed lucis omen crásti-ne. Amen.
2. Mirántibus mortálibus
sic te, Creátor próvide,
leges vicésque témporum
umbris dedísse et lúmini.
5. Est ille sol qui nésciat
ortum vel umquam vésperum;
quo terra gestit cóntegi,
quo cæli in ævum iúbilant.
3. Ac dum, tenébris ǽthera
siléntio preméntibus,
vigor labórum déficit,
quies cupíta quǽritur,
∆.Hac nos seréna pérpetim
da luce tandem pérfrui,
cum Nato et almo Spíritu
tibi novántes cántica. Amen.
4. Spe nos fidéque dívites
tui beámur lúmine
Verbi, quod est a sǽculis
splendor patérnæ glóriæ.
39
bĚHEM ROKU iI
∆.To splň nám dobrý Otče náš,
i ty, jenž rovné božství máš,
i Duchu, který těšíš nás
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.
S
Nešpory
lunce, jež zvolna zapadá, loučí se s mo-ři, horami,
i s po-li a jim nechá-vá slib zítřejšího sví-tá-ní.
Amen.
2. Nad důmyslem tvým, Tvůrce náš, 5. Toť Slunce, jehož blahý svit
lidský duch jat je údivem,
od věků plá a nehasne,
vždyť světu zákon ukládáš,
zem zalita jím touží být,
jak střídat se má noc i den.
jím skví se nebe přešťastné.
3. Když ponenáhlu opřádá
celou zem hustá příze tmy,
ruch denních prací ustává
a vrací se klid toužebný.
4. Nadějí pevnou, vírou svou
nás blaží tvého Slova jas,
ono je slávou Otcovou
od věků po veškerý čas.
∆.Dej, ať jsme jednou světlem tím,
náš Otče, věčně blaženi,
ať Synu s Duchem vznešeným
táž píseň jako tobě zní. Amen.
40
Per annum Ii
Feria V hebdomadæ II
I
Ad Laudes matutinas
am lucis orto sídere De-um precémur súppli-ces,
ut in di-úrnis áctibus nos servet a nocéntibus. Amen.
2. Linguam refrénans témperet,
ne litis horror ínsonet;
visum fovéndo cóntegat,
ne vanitátes háuriat.
4. Ut, cum dies abscésserit
noctémque sors redúxerit,
mundi per abstinéntiam
ipsi canámus glóriam.
3. Sint pura cordis íntima,
absístat et vecórdia;
carnis terat supérbiam
potus cibíque párcitas;
∆.Deo Patri sit glória
eiúsque soli Fílio
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.
D
Ad Vesperas
e-us, qui claro lúmi-ne di-em fe-císti, Dómine,
tu-am rogámus gló-ri- am dum pronus di-es vólvi-tur. Amen.
2. Iam sol urgénte véspero
occásum suum gráditur,
mundum conclúdens ténebris,
suum obsérvans órdinem.
4. Ut non fuscátis méntibus
dies abscédat sǽculi,
sed tua tecti grátia
cernámus lucem prósperam.
3. Tu vero, excélse Dómine,
precántes tuos fámulos
diúrno lassos ópere
ne sinas umbris ópprimi,
∆.Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.
41
bĚHEM ROKU iI
Čtvrtek sudého týdne
U
Ranní chvály
ž východ skví se hvězdou dne, vzývejme Boha pokorně,
aby nás všechny v dnešní den při prá-ci chránil před vším zlem. Amen.
2. Ať krotí jazyk uzdou svou,
ať se dnes hádky neozvou,
ať zacloní nám oči včas,
by nepily jed klamných krás.
4. Až pak se s uplynulým dnem
na prahu noci ocitnem,
kéž čisti odříkáním svým
chválíme Boha s nadšením.
3. Ať čistotou se tělo skví,
pryč s každou domýšlivostí,
ať zpupné tělo odzbrojí
půst v jídle, střídmost v nápoji.
∆.Ať sláva Bohu Otci zní,
i tobě, Synu jediný,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.
D
Nešpory
obrý Bože a Pane náš, ty světlem svým dny rozžíháš,
nyní na samém sklonku dne tvou jasnou slávu pro-síme. Amen.
2. Večer vůz slunce pobízí,
ten k západu již přijíždí,
a jak mu tvůj řád ukládá,
svět závojem tmy opřádá.
4. Ať s nitrem neposkvrněným
projdeme dnem nám určeným
a chráněni tvou milostí
uzříme světlo věčnosti.
3. Ty, Pane náš, tam v nebesích,
slyš prosby služebníků svých,
znavených denní lopotou,
nenech je zasout těžkou tmou.
∆.To splň nám, dobrý Otče náš,
i ty, jenž rovné božství máš,
i Duchu, který těšíš nás
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.
42
Per annum Ii
Feria VI hebdomadæ II
D
Ad Laudes matutinas
e-us, qui cæli lumen es satórque lucis, qui polum
pa-térno fultum brácchi-o præclára pandis déxtera. Amen.
2. Auróra stellas iam tegit
rubrum sustóllens gúrgitem,
uméctis atque flátibus
terram baptízans róribus.
4. Dies diérum tu, Deus,
lucísque lumen ipse es,
Unum potens per ómnia,
potens in unum Trínitas.
3. Iam noctis umbra línquitur,
polum calígo déserit,
typúsque Christi, lúcifer
diem sopítum súscitat.
∆.Te nunc, Salvátor, quǽsumus
tibíque genu fléctimus,
Patrem cum Sancto Spíritu
te notis laudántes vócibus. Amen.
H
Ad Vesperas
o-ris peráctis únde-cim ru-it di-es in vésperum:
solvámus omnes débi-tum mentis libénter cánti-cum. Amen.
2. Labor diúrnus tránsiit
quo, Christe, nos condúxeras;
da iam colónis víneæ
promíssa dona glóriæ.
3. Mercéde quos nunc ádvocas,
quos ad futúrum múneras,
nos in labóre ádiuva
et post labórem récrea.
∆.Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.
43
bĚHEM ROKU iI
Pátek sudého týdne
N
Ranní chvály
ebeské svetlo, Bože náš, světlo jak zrní rozséváš
a mocná tvá dlaň otví-rá nebe, jež Otec podpí-rá. Amen.
2. Úsvit už zastřel souhvězdí,
červánky na nebi se rdí
a v chladném ranním proudění
se snáší rosa na zemi.
4. Ó Bože, pravý dne všech dní,
plameni světla jediný,
jednotou nad vše mocný jsi,
jediná moc jsi v Trojici.
3. Stín noci prchá od světla,
tma z oblohy se sesmekla,
jitřenka, Kristův předobraz,
probouzí ze sna denní jas.
∆.Spasiteli, tě prosíme,
když před tebou zde klečíme
a Otce, Ducha svatého
chválíme z nitra celého. Amen.
J
Nešpory
edenáct hodin od rána přešlo a večer nastává.
At nyní na-ším nitrem zní děkovná pí-seň večerní.
2. Je denní úkol dokonán,
k němuž nás najals, Kriste, sám.
Dělníkům na své vinici
dej odměnu, jak slíbil jsi.
3. Dej, ať mzda tebou slíbená,
budoucí naše odměna,
nás povzbuzuje při práci
a po ní síly navrací.
Amen.
∆.Laskavý Vládce, Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.
44
Per annum Ii
Sabbato hebdomadæ II
D
Ad Laudes matutinas
i-é-i luce réddi-ta, lætis gra-tísque vócibus
De-i canámus gló-ri-am, Christi fa-téntes grá-ti-am. Amen.
2. Per quem creátor ómnium
diem noctémque cóndidit,
ætérna lege sánciens
ut semper succédant sibi.
3. Tu vera lux fidélium,
quem lex vetérna non tenet,
noctis nec ortu súccidens,
ætérno fulgens lúmine.
∆.Præsta, Pater ingénite,
totum ducámus iúgiter
Christo placéntes hunc diem
Sancto repléti Spíritu. Amen.
45
bĚHEM ROKU iI
Sobota sudého týdne
K
Ranní chvály
dyž vrá-ti-lo se světlo dne,
at vděčným hlasem, radostně
z nás každý chvá-lu Bohu vzdá, Kristovu mi-lost vyznává. Amen.
2. Vždyť Tvůrce světa spolu s ním
dal světlo dnům a nocím stín,
a ustanovil pevný řád,
kterého musí vždycky dbát.
3. Světlo svých věrných, pravý dni,
jenž nepodléháš vládě tmy,
tvůj zrod noc nezadržela,
neboť tvé světlo věčně plá.
∆.Dej, Otče, jenž jsi nezrozen,
ať prožijeme tento den
k radosti Krista našeho
a plni Ducha svatého. Amen.
46
Index hymnorum
Æterna cæli gloria...........................................................................................20
Æterne lucis conditor......................................................................................34
Æterne rerum conditor.....................................................................................6
Aurora iam spargit polum..............................................................................22
Cæli Deus sanctissime....................................................................................16
Deus, creator omnium......................................................................................2
Deus, qui cæli lumen es..................................................................................42
Deus, qui claro lumine....................................................................................40
Diei luce reddita..............................................................................................44
Ecce iam noctis tenuatur umbra....................................................................28
Fulgentis auctor ætheris.................................................................................36
Horis peractis undecim..................................................................................42
Iam lucis orto sidere........................................................................................40
Immense cæli conditor...................................................................................12
Lucis creator optime..........................................................................................8
Lucis largitor splendide...................................................................................32
Luminis fons, lux et origo lucis......................................................................32
Magnæ Deus potentiæ....................................................................................18
Mediæ noctis tempus est................................................................................26
Nox et tenebræ et nubila.................................................................................14
O lux, beata Trinitas........................................................................................30
Pergrata mundo nuntiat.................................................................................12
Plasmator hominis, Deus...............................................................................22
Primo dierum omnium....................................................................................4
Rerum, Deus, fons omnium...........................................................................24
Sator princepsque temporum........................................................................36
Sol ecce surgit igneus......................................................................................18
Sol, ecce, lentus occidens................................................................................38
Splendor paternæ gloriæ................................................................................10
Telluris ingens conditor..................................................................................14
47
Rejstřík hymnů
Bože, všech věcí prameni................................................................................25
Čas půlnoci se přiblížil...................................................................................27
Dobrý Bože a Pane náš...................................................................................41
Hle, už se noční prořídlý stín úží..................................................................29
Jedenáct hodin od rána...................................................................................43
Jediný Bože v Trojici.......................................................................................31
Již nese světu jitřenka......................................................................................13
Když Bože lidi ztvárňuješ...............................................................................23
Když Tvůrce nebes nezměrný........................................................................13
Když vrátilo se světlo dne...............................................................................45
Nebeská slávo odvěká.....................................................................................21
Nebeské světlo, Bože náš................................................................................43
Ó, Tvůrce světa předobrý.................................................................................9
Odvěký Tvůrce věcí všech................................................................................7
Ohnivé slunce vychází....................................................................................19
Otcovy slávy výblesku.....................................................................................11
Prameni světla, světlo, dárce jeho..................................................................33
Přesvatý Bože nebeský....................................................................................17
Původce světla věčného..................................................................................35
Slunce, jež zvolna zapadá...............................................................................39
Tmy, mlhy, noci, soumraku............................................................................15
Tvář nebe rdí se purpurem.............................................................................23
Tvůrce oblohy plné hvězd...............................................................................37
Ty dárce světla přejasný..................................................................................33
Ty strůjce věků, Pane náš................................................................................37
Ty Tvůrce všeho, Bože náš................................................................................3
Ty, Tvůrce země nesmírný..............................................................................15
Už východ skví se hvězdou dne.....................................................................41
V tomto dni, prvním ze všech dní..................................................................5
Všemocný Bože, ty jsi rod..............................................................................19
Hymnarium istud ex libris sequentes compositum est:
Textus:
◆ Liturgia Horarum iuxta ritum Romanum,
editio typica altera, Romæ, 2000
◆ Liturgia Horarum: Proprium officiorum Ordinis Prædicatorum,
R.P. Vincentii de Couesnongle iussu editum, Romæ, 1982
◆ Liturgie hodin, vydání pro potřebu dominikánského řádu, Praha, 2000–03
Cantus:
◆ Antiphonarium S.O.P.,
R.P. Martini Stanislai Gillet iussu editum, Romæ, 1933
◆ Processionarium iuxta ritum S.O.P.,
R.P. Martini Stanislai Gillet iussu editum, Romæ, 1930
© Provincia Bohemiæ Ordinis Prædicatorum, Olomucii, 2009
Compositio: fr. Filip Boháč O.P.

Podobné dokumenty