PP Newsletter_Issue No. 0_Draft 1 - Pave Poc

Komentáře

Transkript

PP Newsletter_Issue No. 0_Draft 1 - Pave Poc
P
A
V
E
L
P
O
C
Newsletter
Informace o činnosti a aktivitách europoslance Pavla Poce, člena výboru pro
životní prostředí a delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
Newsletter z Evropského parlamentu
Stres testy jaderných
elektráren
Komisař Oettinger
prezentoval
Parlamentu zprávu
Komise
Str. 1
ZÁŘÍ 2012
Výbor ENVI
Přehled
nejvýzynamějších
témat projednávaných
ve výboru ENVI
Str. 2
Otravy
methylakoholem
Aktivita Evropského
parlamentu a Evropské
komise v souvislosti s
otravami metanolem v
České republice.
Str. 2
Rakovina tlustého
střeva a konečníku
Konference v
Evropském parlamentu
Str. 1
Konference v
Evropském
parlamentu
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ 22. - 26. ŘÍJNA
Klíčové debaty
- Závěry zasedání Evropské rady (18.–19. října 2012)
Rakovina tlustého střeva a
konečníku (CRC)
Společně s odborníky z Evropské
Gastroenterologické Federace
(UEG) a pod záštitou kyperského
předsednictví Rady EU uspořádal
Pavel Poc v Evropském
parlamentu konferenci 'Metodika,
výzkum a efektivní vládní strategie snižování důsledků rakoviny tlustého
střeva a konečníku (CRC)'.
"Preventivní screening
kolorektálního karcinomu stojí
včetně adresného zvaní doslova
pár korun. Léčba pokročilého
stadia tohoto typu rakoviny stojí
řádově miliony a šance na
uzdravení není zdaleka
stoprocentní."
- Víceletý finanční rámec na období 2014–2020
Klíčová hlasování
- Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok
2013
Závěrečné slovo
Reakce na článek v
Parlamentních listech:
“EU dotuje
pornoherce. Brusel je
bordel plný kurev,
reagují politici.”
Str. 3
Stres testy jaderných
elektráren v EU
Komisař Oettinger prezentoval na mimořádné
schůzi Evropskému parlamentu výsledky
zátěžových testů jaderných elektráren v EU.
Podle Komise je nutné zlepšení
bezpečnostních opatření i u dvou českých
elektráren Temelín a Dukovany. Celkově je ale
bezpečnost jaderných elektráren v EU vysoká
a žádnou není třeba uzavřít.
- Víceletý finanční rámec na období 2014–2020
Přestože nejde o první ani poslední diskusi k
tématu jaderné energetiky, europoslanec Pavel
Poc přístup Komise kritizuje: "Zdá se, že
Evropská komise příliš nedůvěřuje expertní
Skupině evropských dozorných orgánů pro
Komisařem Dallim, českými i
jadernou bezpečnost (ENSREG) a místo odborné
evropskými odborníky a
linie tentokrát zvolila linii politickou. V tak citlivé
pacientskými organizacemi. otázce jako je jaderná energetika to je velmi
Více info: www.crcprevention.eu nešťastný přístup."
- Návrh protokolu o uplatňování Listiny práv a svobod
Evropské unie v České republice
MUNI i ušetřilo v ČR během cca
pěti let až jednu mld korun za
léčbu nádorů, kterým by se
předešlo. V ČR podléhne
CRC každoročně cca 4000 lidí.
Více informací zde: http://
j.mp/OhUxRm
Poc se tématu věnuje již od
roku 2010, kdy prosadil v EP
Zavedení adresného zvaní by
písemné prohlášení o boji
zvedlo účast ve screeningu o 30%.
CRC.
To by zachránilo mnoho životů
a dle doc. Ladislava Duška z IBA Od té doby spolupracuje s
Newsletter Pavel Poc
Přehled činnosti ve
zkratce
Aktivita Pavla Poce na
plenárním zasedání,
výborech, pracovních
skupinách,
konferencích a
worshopech, v
delegacích,
amendované zprávy,
poslanecké hodiny,
schůzky a setkání.
Str. 3
Nový web
Během letních měsíců připravil
P. Poc s týmem nový design a
strukturu internetových
stránek www.pavelpoc.cz. Web
byl spuštěn v září.
Lisabonská smlouva jasně stanovuje, že
energetický mix je v kompetenci členských
států, Komise nemá žádný mandát pro to, aby
zasahovala do národních energetických
politik. Členské státy podstoupily testy
dobrovolně, výsledkem je ale mediální
stigmatizace jaderné energie jako takové a
některých konkrétních jaderných zařízení,
například české elektrárny Temelín.
1
N
E
W
S
L
E
T
T
E
R
P
A
V
E
L
P
O
C
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin (ENVI)
Na říjnovém zasedání výboru ENVI vystoupí Marc Sprenger, ředitel Evropského střediska pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC) a Guide Rasi, výkonný ředitel agentury pro léčiva (EMA). Europoslanci budou mimo jiné
hlasovat o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, energetickém plánu do roku 2050 nebo o rozvoji
transevropské dopravní sítě. Budou také diskutovat o kombinovaných účincích chemických látek na lidské zdraví
nebo o možnosti zakázat používání azbestu.
Otravy metanolem
Pobřežní těžba ropy a
zemního plynu
Endokrinní disruptory
Geneticky modifikované
organismy (GMOs)
Těžba břidlicových plynů
V návaznosti na kritickou
situaci v České republice v
souvislosti s otravami
metanolem zažádal Pavel
Poc předsedu výboru ENVI
a koordinátory všech
politických stran, aby byla na
program jednání výboru
ENVI zařazena výměna
názorů s Komisí.
Ropná skvrna způsobená
havárií plošiny Deepwater
Horizon v Mexickém zálivu,
méně známý únik ropy v
Egyptském Jebel al-Zayt i
nedávný únik zemního
plynu z plošiny Elgin pro
těžbu ropy a zemního plynu
v Severním moři důrazně
upozornily na to, že je
zapotřebí řešit otázky
týkající se bezpečnosti
zařízení pro těžbu ropy a
zemního plynu na moři a
zajistit ochranu mořského
prostředí EU v případě
závažných havárií.
Ve výborech a pracovních
skupinách Evropského
parlamentu se otevírá
diskuse o endokrinních
disruptorech.
Evropská komise přezkoumá
studii francouzských expertů
zveřejněnou v odborném
časopise Food and Chemical
Toxicology.
Evropský parlament usiluje o
zlepšení legislativního rámce
v této oblasti již od roku
1998. Ještě tento rok EP
připraví k tématu zprávu z
vlastní iniciativy.
Laboratorní potkani krmení
GM kukuřicí nebo vodou
obsahující herbicid Roundup
v takovém množství, jež je v
USA považované za
bezpečné, umírali dříve, než
potkani krmeni standardní
stravou. V kontrolní skupině
stravující se „obyčejně“
zemřelo předčasně pouze 30
% samečků a 20 % samiček, u
skupin s upravenou stravou
to bylo 50 % samečků a 70 %
samiček. Kromě toho u nich
vědci popsali pozdní vývoj,
velké prsní nádory a těžké
poškození jater a ledvin.
Stručný přehled hlavních
bodů, přijatých ve výboru
ENVI v souvislosti se
zprávou o dopadech těžby
břidlicového plynu a
břidličné ropy na životní
prostředí:
Bod byl projednáván ve
středu 19. září.
Zástupce generálního
ředitelství pro zdraví a
ochranu spotřebitele Michael
Flueh informoval přítomné
europoslance o tom, že
Evropská komise navrhla
České republice, aby přijala
plošný zákaz vývozu
tvrdého alkoholu do všech
zemí EU a dalších států.
20. září byl uvalen zákaz
vývozu dvacetiprocentního a
silnějšího alkoholu z Česka.
Newsletter Pavel Poc
Výbor ENVI mimo jiné
požadoval uvalení moratoria
na pobřežní těžbu v Arktidě,
kde by v případě havárie
bylo fakticky nemožné
účinně a rychle zasáhnout.
Arktida je navíc oblast s
jedinečnou biodiverzitou,
kterou by mohla případná
havárie nenávratně
poškodit.
Největší příležitost měla EU
v době, kdy se schvaloval
REACH (nařízení o
registraci, evaluaci a
autorizaci chemických látek z
roku 2006) - endokrinní
disruptory však na poslední
chvíli vypadly z kategorie
nejnebezpečnějších látek a
Evropská politika tak
doposud zůstává v této
oblasti bez regulace.
Endokrinní disruptory jsou
chemické látky, které mohou
narušit správnou funkci
hormonů v lidském těle.
Někteří vědci ale
zveřejněnou francouzskou
studii kritizují kvůli
použitým statistickým
metodám i kvůli výběru
nevhodného typu potkana.
- Hydraulické štěpení je nová
technologie a není
nekontroverzní
- Dokud Komise stále pracuje na
svých studiích, měly by být
členské státy ohledně dalších
kroků v oblasti břidlicového
plynu obezřetné
- Po publikaci studií Komise
navrhne doplňující opatření
(včetně legislativních opatření)
- Výzva k zákazu hydraulického
štěpení v problematických
oblastech (např. v oblastech s
chráněnými zdroji pitné vody
a v oblastech těžby uhlí)
Více na: http://www.pavelpoc.cz/
tezba-bridlicoveho-plynu.html
2
P
A
V
E
L
P
O
C
N
E
W
S
L
E
T
T
E
R
Přehled činnosti ve zkratce
Přehled činnosti a aktivit Pavla Poce za období 1. - 30. září 2012
Plenárním zasedání
Schůzky a setkání
11. 9. vystoupil Pavel Poc
během rozpravy k tématu
energetická efektivita. Video:
http://youtu.be/
U9mS98hhi2Y
17. 9. proběhla schůzka s L.
Mikem na generálním
ředitelství pro zdraví a
ochranu spotřebitele k
tématům bezpečnost
potravin a NP Šumava. 25. 9.
proběhlo setkání s novým
stálým představitelem ČR při
EU panem velvyslancem M.
Povejšilem. 26.9. se setkal Poc
s vedoucí oddělení
energetických úspor
Marcelou Juračkovou z MPO
ČR.
Schůze výborů, frakce a
delegací
Ve sledovaném období se
Pavel Poc zúčastnil všech
schůzí výboru ENVI (6. 9. a
19. - 20. 9.) a ITRE (18. 9. a 24.
9.) a schůze delegace ČSSD v
Evropském parlamentu (11.
9.). Poc se účastnil zasedání
frakce Socialistů a
Demokratů v Evropském
parlamentu S&D (10. - 12. 9.).
25. 9. se účastnil zasedání
skupiny delegace EU-Rusko.
Meziparlamentní delegace
EU - Írán zasedala 18. 9.
21.9. se uskutečnila schůzka s
českými středoškolskými
učiteli z Královehradeckého
kraje a 24.9. proběhlo setkání
s absolventy a absolventkami
vzdělávacího programu
Akademie sociální
demokracie.
12.9. jednal Poc se
Stephenem Meredithem z
IFOAM, 13.9. s Reinholdem
Stockbruggerem z UEG, 17.9.
s Ladislavem Dušekem z
IBA MUNI, 25.9. s Dusanem
Jakovljevicem ohledně
energetické účinnosti v
industriálních procesech,
25.9. s Magali Smetsovou ze
společnosti AREVA, 26.9. s
Francoisem Busquetem
ohledně endokrinních
disruptorů a 26.9. s
Michalem Kaderou ze Škody
Auto.
Pracovní skupiny
13. a 25. 9. se Pavel Poc
zúčastnil pracovní skupiny
S&D k reformám společné
zemědělské a společné
rybářské politiky, 13. 9.
schůze interní skupiny pro
dobré životní podmínky
Závěrečné slovo Pavla Poce
Jeden z přátel na Facebooku mne upozornil na článek na serveru
parlamentnilisty.cz týkající se údajných eurodotací pro pornoherce
Rosenberga. Po krátké diskusi (nejdřív jsem se tím nesmyslem víceméně
odmítl zabývat) jsem si přečetl celý článek, rozčílil se a začal pátrat.
Pátralo také zastoupení Evropské komise a zastoupení dotačního programu
MEDIA (programu Evropské unie, který je zaměřen na zvyšování
konkurenceschopnosti a oběhu evropských děl na mezinárodním
audiovizuálním trhu). Všichni pátrali s velkým zaujetím, vždyť
financování materiálů s pornografickým obsahem z prostředků EU není
dovoleno.
Nakonec stopa vedla na Slovensko. Jakási producentka tam prý
připravovala dokument "King of Porn", jehož protagonistou měl být pan
Rosenberg. Producentka se přihlásila do jistých filmařských workshopů, které se pravděpodobně
měly týkat i evropských kulturních dotací, ale na kterých pochopitelně neuspěla, nebo se z nich
rovnou odhlásila. A teď to nejzajímavější: projekt byl zastaven, aniž by kdokoli o EU dotaci zkusil
byť i jen požádat, týden předtím, než celou věc otiskl bulvár AHA a následně i jinak seriózní
internetový portál Parlamentní listy.
Právě čtu vyjádření některých českých političek a politků, kteří věc pro Parlamentní listy
komentovali. Zdá se, že když redaktor naznačí, co chce slyšet, většina ochotně plácá o sto šest jako by
neměla vlastní mozek, jako by neměla žádnou kritičnost či soudnost, žádné pochyby o pravdivosti na
první pohled absurdní informace. Prostá Pavlovovská reakce: zazvoní zvonek, slintáme. Někdo řekne
"Evropská unie" nebo "eurodotace": nadáváme, aniž bychom věděli proč. Naletěli tedy tentokrát
pořádně, ctihodné dámy a ctihodní pánové, jejich vyjádření, až na několik opatrných komentářů,
oscilují od sprostoty čtvrté cenové skupiny do naprosté stupidity.
zvířat. Pracovní a přípravné
schůze S&D ENVI se
uskutečnily 11.9., 18.9., 26.9. a
S&D ITRE 11.9., 24.9. 2012.
20. 9. uspořádal Poc
poslanecké hodiny na
Facebooku.
Interpelace na Komisi
- Antimikrobiotická
rezistence
12. 7. podal poslanec Poc
interpelaci na Evropskou
komisi ve věci dobrých
životních podmínek dojnic.
Amendované zprávy
- Mechanismus civilní
ochrany Unie
Amendované zprávy celkem
28 (465. místo)
Workshopy a konference
18. 9. pořádal Poc konferenci
Metodika, výzkum a efektivní
strategie - snižování důsledků
rakoviny tlustého střeva a
konečníku.
18. 9. se Poc zúčastnil
Workshopu k tématu
endokrinních disruptorů.
Účast na plenárním
hlasování
100 % (1. místo)
Vystoupení na plenárním
zasedání
51 (372. místo)
Interpelace celkem
32 (321. místo)
Poslanecké hodiny na
Facebooku
RNDr. Pavel Poc
Výbor ENVI — Člen
Výbor ITRE — Náhradník
Delegace EU - Rusko — Člen
Delegace EU - Írán — Náhradník
Public Relations
Kancelář Mariánské lázně - Pavla Kozlíková
[email protected]
Kancelář Brusel - Josef Novotný
[email protected]
Kontakt a další informace:
[email protected]
www.pavelpoc.cz
https://twiiter.com/pavelpoc
http://www.facebook.com/pavelpoc.cz
Rád bych tuto epizodu lidské hlouposti, populismu a níži společenské úrovně s úsměvěm přešel, jenže
mi to jaksi nejde. Stejní lidé totiž stejně nepoučeně, stejně reflexivně rozhodují ve svých poslaneckých
či senátních křeslech. A na to, na rozdíl od Evropské unie, doplácíme opravdu všichni.
Více na www.pavelpoc.cz v sekci BLOG
Newsletter Pavel Poc
3

Podobné dokumenty

Newsletter september/october

Newsletter september/october votní prostředí, veřejné zdraví a bez- efektivitou práce. Při čerpání jenom 40 % pečnost potravin (ENVI). rozpočtu se řecké předsednictví věnovalo Pavel Poc   k jednání ř ekl:  ,,Ta jednání všem sv...

Více