Příjezd účastníků na středisko Přivítání, ubytování, orientace ve

Transkript

Příjezd účastníků na středisko Přivítání, ubytování, orientace ve
I.DEN - seznámení
08.00 – 09.00
Příjezd účastníků na středisko
Přivítání, ubytování, orientace ve středisku
09.00– 12.30
Úvodní aktivity
Účastníci přijíždí s různými pocity, různě naladění. Doporučujme zahájit program tak, aby měli čas
adaptovat se na prostředí, instruktory a atmosféru pobytu. Používáme osvědčené seznamovací hry,
které se souhrnně nazývají SEZNAMKY.
Délka trvání cca 1,5 – 2,5 hod (podle počtu účastníků a aktuální atmosféry ve skupině)
mokrá / suchá varianta
12.30 – 13.0
Oběd
14.30 – 15.45
Dynamix
Jednoduché týmové aktivity, které pozitivně motivují účastníky spolupracovat, domluvit se
na plánu řešení aktivity. Při neformálním sestavování skupin účastníků, jsou vždy účastníci
promícháváni – mix hochů a dívek.
Suchá / mokrá varianta
15.45 – 18.30
Multi task, Scrable
Adaptovaný účastník potřebuje „akci“. Neustále přijímat nové podněty. Výborným prostředkem pro
gradaci programu jsou aktivity v týmech. Pravidla jednotlivých aktivit jsou napsaná a účastníci si sami
musí pravidla prostudovat a formulovat otázky na instruktory. Cílem aktivit je spolupráce, rozdělení
kompetencí v týmu, atmosféra při řešení aktivit. Pestrost aktivit umožňuje zapojit se každému z týmu.
Účastníci jsou nuceni okolnostmi vytvářet mini skupinky, informovat se o průběhu hry…
Mokrá / suchá varianta
Varianta programu pro všechny třídy společně, nebo několik tříd dohromady
Po uzavření hry je vyhodnocení a zpětná vazba účastníků na program. Můžeme zařadit i hodnotící
dotazníky (vhodné pro zprávu z programu pro Vaše interní projekty)
18.45 – 19.30
20.00 – 22.00
Večeře
Večerní programový blok
Přežití v poušti
Komunikační simulační hra. Aktivita zaměřená především na komunikaci a
argumentaci účastníků ve skupině.
Rozdělení programových místností
II.DEN – týmová spolupráce
07.30 – 08.00 Snídaně
08.05 - 08.35 Zpětná vazba – ohlédnutí za proběhlým dnem, názory účastníků na prožitky a pocity
08.40 – 12.00
I. Závod skupin dopoledne
Připraveny složitější aktivity, které jsou nejen testem týmových dovedností kolektivů a neformálně
sestavených skupin, ale jsou také testem odolnosti na stres, reakcí pod tlakem okolností, situace,
fyzickým i psychickým stresem:
Skalní golf
Suchá/ mokrá varianta
13.00 – 14.00 Oběd plus odpočinek
14.00 – 17.30
Lanové aktivity
Základní seznámení s nízkými lanovými aktivitami. Účastníci mají za úkol překonat navázané cesty
jako tým – týmové zadání je podpořeno důvěrou, kompetentností celé skupiny.
18.00 – 19.30
Večeře
příprava na večerní program
19.45 – 21.00
Relaxace – skupinové masáže, masáž šíje, sádrové masky
07.30 – 8.30
V první části pobytu, jsou účastníci plní energie, a proto je vhodné zařadit kratší programový blok.
Doporučujeme lehké komunikační, případně výtvarné programy. Pokud je výborná atmosféra
v kolektivu, jsme schopni uvést i relaxační programy (práce s hlínou, sádrové masky, výchovnou
dramatiku apod.)
III.DEN - projekt
SNÍDANĚ
08.45 – 12.30
Výtvarné programy
Alternativa k pohybovým a týmovým aktivitám. Ve srovnání se standardní „hodinou“ ve škole je tento
programový blok zaměřen na týmové tvoření jednoho díla. Skupinka účastníků je o
mezena po verbální stránce, může se domlouvat pouze posunky – názornou ukázkou.
12.45 – 14.00 OBĚD
14.00 – 17.30 Komunikační programy
Abiquail, Sociodrama - jsou standardizovanými programy, které pozitivně motivují účastníky
k vytvoření názoru na danou situaci. Mladý účastník si svůj postoj obhajuje, snaží se v rámci
moderované diskuse uplatnit své znalosti a postoje v dané oblasti.
18.00 – 19.00 VEČEŘE
19.00 – 20.30 Příběhy věcí
Každý účastník má možnost výběru z nabízených věcí. Jedná se o předměty denní potřeby, zajímavé
artefakty z dob našich dědečků a babiček. Každý z účastníků má čas na to, aby napsal pro své
spolužáky smyšlený příběh této věci formou bajky, románu, detektivky a podobně.
IV. DEN - HRA
07.30 – 8.30
SNÍDANĚ
08.45- 12.30
Workshopy
FENOMÉN HRY
Účastníci mají možnost v rámci všech tříd absolvovat volně nabízené workshopy. Cílem programu je
poskytnout volbu v nabízeném programu a tím iniciativu při tvorbě programu přenést na účastníka.
Tematické okruhy: výtvarné aktivity, dramatická improvizace, dobrodružství, relaxace…
12.30 – 13.30 OBĚD
13.45 – 17.30 TITANIC
Jednotlivé třídy mají v průběhu odpoledne za úkol připravit si své vystoupení v rámci večerního vyplutí
na výletní lodi TITANIC.
Téma jednotlivých vystoupení, jsou náhodně losovány. Účastníci mají k dispozici metodický sklad
společnosti Gm5, výtvarné potřeby…
17.45 – 18.30 VEČEŘE
18.45 – 21.30 TITANIC
…“dámy a pánové, vítáme Vás na palubě největší výletní lodě novodobé historie“… pro účastníky je
připravena hudba, tanec i prostor pro jednotlivá vystoupení. Gradace večera je směřována k proplutí
kolem Sochy svobody a úspěšného doplutí lodi do cílového přístavu.
Kultivovaná zábava, moderovaná zkušeným speakerem a podpořena DJ.
V.DEN - závěr
07.30 – 08.30 SNÍDANĚ – úklid místností a interiéru
08.45 – 11.00 REVIEW
Závěrečný pohled na proběhnutý program. Účastníci mají baterii zpětnovazebních technik, kterými se
vyjadřují k programu, k naplnění jeho cílů ve vztahu k osobě i kolektivu.
Účastníci mají možnost, v rámci komunikačních kroužků, stanovit ideální další kroky v kolektivu.
Základním předpokladem úspěšnosti programu je vtažení účastníků do projektů školy, do práce uvnitř
třídního kolektivu. Podprahovým cílem je síla kolektivu vzdorovat tendencím, jako je šikana, odolnost
jedinců proti sociálně patologickým
11.00 – 12.30 ÚKLID STŘEDISKA - areál
12.30 – 13.30 OBĚD
ODJEZD ÚČASTNÍKŮ ZE STŘEDISKA
13.45
* „suchá/mokrá varianta“ znamená, jestli máme připravenou variantu v případě nepříznivého počasí
Program zajišťují pouze vyškolení a zkušení lektoři, kteří jsou kompetentní v situacích, kdy je potřeba upravit
dohodnutý program a přizpůsobit jeho dynamiku výše uvedeným.
Změny a úpravy jsou komunikovány s odpovědnou osobou – zadavatelem programu s uvedením
předpokládaných průběhů několika variant.