Služba HP Datacenter Care Flexible Capacity Service

Transkript

Služba HP Datacenter Care Flexible Capacity Service
Brožura
Plaťte jen
za kapacitu,
kterou
potřebujete!
Služba HP Datacenter Care
Flexible Capacity Service
Brožura | Plaťte jen za kapacitu, kterou potřebujete!
2
Uspokojí cloudové řešení vaše potřeby?
Brochure | HP Datacenter Care Flexible Capacity Service
Služba HP Datacenter Care
Flexible Capacity Service
•Zajistěte pro svůj business potřebný
výkon, kapacitu i nezbytný software.
Řešením je pronájem (IaaS)
s HP Flexible Capacity Service.
Získejte jednoduše kompletní
vybavení, které pomůže vaší
firmě růst.
•Snižte náklady - s HP Flexible
Capacity Service platíte jen za využité
zdroje. Vyhněte se zbytečným
investicím a vysokým nákladům
na vlastnictví (TCO) s jistotou
garantované maximální dostupnosti
vašich dat. To vše prostřednictvím
jediné smlouvy.
•Přenechte všechna rizika spojená
s pořízením a provozem IT
infrastruktury nám. S HP Flexible
Capacity Service se můžete naplno
věnovat vašemu podnikání a starosti
s daty hodit za hlavu.
1 Nad rámec poplatku za minimální
závazek
Možná už jste ve své společnosti – s cílem ušetřit a zefektivnit provoz – zvažovali přechod
datového centra na cloudové řešení. Realita však není tak bezstarostná, jak by se mohlo
zdát. Cloud totiž nepřináší pouze výhody, ale klade celou řadu nových požadavků. Nejen tedy
na přeorientování lidských zdrojů a změnu procesů, ale také zahrnuje zvýšené požadavky na
IT podporu vyplývající z plně dynamického IT prostředí.
Jaký cloud tedy zvolit? Typy cloudu se liší podle umístění serverů a další infrastruktury.
Will the
cloud
deliver?
Zatímco
privátní
cloudreally
je provozován
na strojích umístěných ve vlastních datových
centrech,
veřejný
cloud
staví
na
vybavení
uloženého u třetí strany a cloud hybridní je jakousi
You, like many others, may be working to “cloud-enable” your data center. It can make your
kombinací
obou
předchozích.
Z důvodů
zabezpečení
business leaner, agile, and more efficient. But in reality, informací
it’s not thata zabránění
simple. Theúniku
cloud citlivých
places
dat
přirozené
podstatná
zůstala
přímo v prostorách
vlastní
newjedemands
onchtít,
your aby
business.
Right část
frominfrastruktury
realigning people
and processes
to your cloud
vision,
to
the
support
requirements
in
an
infinitely
dynamic
IT
environment.
společnosti. S tímto řešením jsou však spojeny dva problémy: Nákup rezervní kapacity
v období špičky se může prodražit a může blokovat kapitál, přičemž čekání na zvýšení
There is also another side to this picture. The cloud offers different deployment options,
poptávky může znamenat dlouhé prodlevy v procesu zajištění potřebné kapacity.
including private (on-premise or managed), public, and a hybrid of two or more flavors. For
reasons of privacy and security, you may want a significant part of the cloud to remain on
Jak
tedy docílit
ideální
zabezpečením
firemních
dat,reserve
pružností
při plánování
premise.
But, there
are rovnováhy
two possiblemezi
problems
with this option.
Buying
capacity
for peak
times cana odstranění
get expensive
and tieprovozní
up capital.
On the other hand, waiting to prepare for increased
kapacity
přílišné
složitosti?
demand can mean setting yourself up for long delays in the procurement process.
So, how do you strike the right balance between privacy, flexibility in capacity planning, and
Pořiďte
si řešení šité na míru
reduced complexity?
Neexistuje jedno řešení, které by vyhovovalo všem. Potřeby každé společnosti jsou totiž
individuální
a jedinečné.
Proto
navrhli
službu HP Datacenter Care Flexible Capacity
Tailoring
services
tojsme
your
needs
Service – pružné řešení, které pokryje vaše skutečné požadavky na IT infrastrukturu
There canplatíte
be no one-size-fits-all
to suitkapacitu.
your unique
needs.
So, weCapacity
have designed
the
a s nímž
pouze za reálněsolution
využívanou
Služba
Flexible
Service
HP Datacenter
Carena
Flexible
Capacity
solution
with
utility
characteristics.
zajišťuje
kapacitu
základě
vašich Service—a
požadavkůflexible
bez ohledu
na to,
zda
využíváte
tradiční IT,
Flexible Capacity
Service
delivers capacity
cloudovou
strukturu
či kombinaci
obou. based on your requirements, whether you use
traditional IT or a cloud structure, or even a converged delivery model sourced across traditional
IT and private cloud offerings.
Se službou HP Flexible Capacity Service si na základě vlastních požadavků na kapacitu
můžete
zálohovací
zařízení,
servery,
software
i konfiguraci
sítě a přidat ty služby
Workingzvolit
with HP,
you can select
storage,
servers,
and network
configuration—based
on
capacity requirements—as
well as HPspecifickým
Support services
to meet
specific business
podpory
HP, které budou vyhovovat
nárokům
vašíyour
společnosti.
V rámci
demands.
you gain
a service
relationship
with anservisní
assignedslužby
support
team, and the
HP
FlexiblePlus,
Capacity
Service
můžete
navíc využívat
přiděleného
týmu
enhanced call handling that comes with HP Datacenter Care.
podpory či funkci enhanced call handling, součást HP Datacenter Care pro efektivnější
vyřizování
požadavků.
Pomůžeme
tedyCapacity
s provozem
infrastruktury
a zajistíme,
Based on the
service agreement,
thevám
Flexible
Service
gives you immediate
access
aby
vám
přinesla
maximální
užitek.
to the right amount and the right type of capacity. And, you pay only for the capacity actually
used,1 taking into account user demand as well as changing market conditions.
Na základě smlouvy vám služba Flexible Capacity Service zajistí okamžitý přístup
k dostatečné výpočetní a úložné kapacitě, přičemž platíte jen za skutečně využívané zdroje1.
Brožura | Plaťte jen za kapacitu, kterou potřebujete!
3
Budování štíhlejšího, výkonnějšího
a efektivnějšího datového centra
Brochure | HP Datacenter Care Flexible Capacity Service
Jako leader na trhu je společnost HP schopna nabídnout široké portfolio produktů a služeb,
kde se ceny účtují podle skutečné spotřeby kapacity. Naše nabídka zahrnuje servery,
zálohovací řešení, síťové prvky, software a služby Datacenter Care.
Building a leaner, fitter, efficient data center
Díky naší koncepci založené na účtování podle skutečné spotřeby výpočetní kapacity máte
neustále
podrobný
o výdajích
s IT infrastrukturou.
To vám
umožňuje
As a market
leader,přehled
HP is able
to offer aspojených
broad product
portfolio on a utility
pricing
basis. Our
offering
can include
servers,
storageITsolutions,
networking,
Datacenter Care services.
zajistit
pružné
a vysoce
adaptabilní
při snížení
celkovýchand
nákladů.
Our utility concept gives you a detailed view of the expenses associated with your IT
Dostatečná
infrastruktura v
infrastructure,
allowing you tokaždém
achieve okamžiku
IT flexibility at reduced costs. With a cost model that
makes
sense,
you
can
deliver
true
agility.
Zvyšujte či snižujte odebíranou kapacitu snadno a rychle. Dodatečné výpočetní zdroje
a IT
infrastrukturu
zajistíme
Flexible
capacity,vám
as quick
as itbez
getsprodlení, neboť se službou HP Flexible Capacity
Increase
decrease capacity,
quickly
and easily.
You can rezervy.
acquire new
capacity
quicklyprůběžně
because
Service
máorvaše společnost
stále
k dispozici
dostatečné
Stávající
kapacitu
you’ll have an
incremental
buffer available
on siteeventualitu.
at all times. This
navyšujeme,
abychom
byli připraveni
na každou
Bez buffer
ohleducan
nabe
to,replenished
jak vytížená
through our service agreement without the need to initiate a full procurement cycle. HP absorbs
jsou vaše zařízení, dokážeme vám zajistit potřebné zdroje, a to vždy, když je třeba. Kapacitu
a significant share of your business risk by installing capacity ahead of the demand.
pak platíte jen po dobu jejího využívání, když není potřeba, nestojí vás nic. Společnost HP
We continually enhance the existing capacity, enabling sufficient standby capacity. Whatever
tedy
na sebe přebírá značnou míru vašeho podnikatelského rizika.
your loads are, we can provide the resources you need, when you need it. And, when you no
longer have use for the additional capacity, you don’t have to pay for it. You can just turn it off
until you need it again.
Služba Flexible Capacity Service – navyšte či snižte kapacitu podle vlastních potřeb
Figure 1. Flexible Capacity Service—increase or decrease capacity to match your demand
• Připravte
si kapacitu
infrastruktury
dle
infrastructure
capacity
to match
100% • Build
Increase
capacity
zvýšit kapacitu
50%
Forecasted
odhadovaná
capacity
kapacita
Business
aplikace
application
v podniku
Decrease
capacity
snížit kapacitu
Local
rezervní
kapacita
buffer
0%
Flexiblekapacita
capacityreaguje
matches
your
variable
demand
flexibilní
na vaše
měnící
se požadavky
yourvlastních
needs požadavků
• Zajistěte
bezpečnost
a soulad s regulatorními
• Achieve
security
and compliance
by
požadavky
zachováním
veškeré
infrastruktury
keeping all infrastructure in your
vlastním datovém středisku
datavecenter
• Instalace
pružnéBuffer
kapacity
na základě
• Flexible
Capacity
installed
at potřeby
yourpřímo
site ve vašich prostorách
• Rezervní
kapacita
se spouští
- Buffer
is only
turned
on anda je
billed for
zpoplatňována
pouze100
tehdy,
jestliže of
spotřeba
when
usage exceeds
percent
přesáhne
100
%
předpokládané
spotřeby
predicted usage
• Typické
příklady
využití
• Typical
usage
examples
- Onsite
for instant
– probuffer
případavailable
okamžité potřeby
je vždy
usage
(e.g. month
end close)
k dispozici
nainstalovaná
kapacitní rezerva
(např.business
při vyúčtování
na konci
měsíce)
- Maintain
sensitive
data
in your
own
onsite data
datazůstávají
center. v datovém
– citlivá
obchodní
středisku v prostorách podniku
Brožura | Plaťte jen za kapacitu, kterou potřebujete!
Brochure | HP Datacenter Care Flexible Capacity Service
4
Plaťte jen za to, co reálně využíváte
Cena se stanovuje na denní bázi dle počtu využívaných bladů, serverů, gigabajtů
úložného prostoru či dostupných síťových portů. Tím se snižuje riziko přemrštěných
či naopak nedostatečných investic infrastruktury IT. Důležité je zmínit, že HP při pořizování
infrastruktury čerpá finance z vlastní banky v Irsku, která je dceřinou společností v plném
vlastnictví HP. Díky tomu pořizovací investice vyjdou levněji a HP může svým zákazníkům
nabídnout výrazně výhodnější smlouvy. A jelikož infrastrukturu kupuje právě HP, bere na
sebe značnou část vašeho podnikatelského rizika.
Pay only for what you use
You only kontrola
pay for thenákladů
capacity a odpovědné
actually used, subject
touživatele
a minimum commitment. The charge is
Důkladnější
chování
per
gigabyte
for
storage,
blades
on
for
servers,
and
network
available
for networking.
Pokud přesně víte, co používáte a kolik vás to bude stát, máteports
možnost
mnohem
důkladněji
This lowers the risk of investing too much or too little in IT infrastructure.
kontrolovat výdaje. Díky variabilní fakturaci podle produktové třídy získáváte jasný přehled
o skutečných
nákladech
lépe rozhodovat
o plánování a řízení infrastruktury.
Stricter cost
controla můžete
and responsible
user behavior
Služba
Flexible
Capacity
Service
rovněž
podporuje
racionálnější
chování
při využívání
Knowing exactly what you’re using and how much that usage is going
to cost
you allows for
a
much
stricter
control
over
expenditures.
Variable
billing
by
product
class
výpočetních kapacit, neboť vaši interní uživatelé přesně vědí, zač platí. enables clear
insight into the actual costs and drives better decision-making in infrastructure planning and
management. Flexible Capacity Service also encourages rational usage behavior, because your
Pružnost
IT se kladně promítá i na financích
internal users know exactly what they pay for.
Šest hlavních výhod služby
HP Flexible Capacity Service
Top 6 benefits of HP Flexible
Service
1. Capacity
Snižování
či zvyšování kapacity
1.
or decrease
capacity
without
bezIncrease
zdlouhavého
procesu
nákupu
a lengthy procurement process
2. 2.
Platba
jen za to, co zákazník
Pay only for what you use
reálně využívá
3. Plan and manage your infrastructure
better
with stricter
cost control
3. L epší
plánování
a řízení
4.
Make capacitydíky
investments
part of
infrastruktury
důkladnější
your OPEX
kontrole
nákladů
Díky poskytování kapacity, kterou lze v datovém středisku pružně navyšovat či snižovat,
agilityCapacity Service umožňuje porovnat výdaje na IT a skutečné využívání
vám Financial
služba Flexible
By providing
dial-up and
dial-down
data
center
capacity,
Flexible Capacity
Service helps
zařízení.
Protožetrue
je kapacita
dodávána
jako
služba
a je
takto promítána
do účetnictví,
you align IT spending to the actual use of equipment. Because the capacity is delivered as a
dochází k vynakládání provozních nákladů (OPEX), nikoli investičních (CAPEX).
service, with most accounting treatments, it consumes operating expenditure (OPEX) and not
capital expenditure (CAPEX).
Budování cloudové infrastruktury
Building your cloud infrastructure
HP CloudSystem jako součást portfolia HP Converged Cloud pomáhá vytvářet a řídit služby
As part of the HP Converged Cloud portfolio, HP CloudSystem helps you build and manage
v privátním,
i hybridním
cloudovém
prostředí
v rámcion
zjednodušené
integrované
services veřejném
across private,
public, and
hybrid cloud
environments
a simplified, integrated
5. Reduce the risk of underutilized IT assets
architektury.
Výsledkem
je
komplexní
cloudové
řešení,
které
je
výkonné
a pružné
architecture.
The
result
is
a
complete
cloud
solution
that
offers
agility
and
flexibility,
and
4. Investice do kapacity se stávají
6. Improve your total cost of ownership
for service providers,
drives
top-line
growth.
HP CloudSystem
Datacenter Care
Flexible
Capacity
Service
a u poskytovatelů
služeb
stimuluje
důležitý
růst.
může
doplnit
služba
součástí provozních nákladů
can complement
the CloudSystem.
You can get
the physical
capacitykapacitu
needed for
automated
HP Datacenter
Care Flexible
Capacity Service
. Získáte
tak fyzickou
potřebnou
provisioning and elastic computing, as well as the financial structure to match costs with
5. Snížení rizika nedostatečného
pro automatický
provisioning a pružný model poskytování výpočetních zdrojů,
your usage.
využívání IT aktiv
stejně jako finanční přehled k porovnání nákladů a využívání kapacity.
6. O
ptimalizace celkových nákladů
na vlastnictví (TCO)
Of course, with traditional IT, Flexible Capacity Service offers smooth and cost-effective
growth.prostředí,
Plus, you get
“headroom”
forITpeak
processing
periods Capacity
such as quarter
Nejencapacity
v cloudovém
alethe
také
s tradičním
nabízí
služba Flexible
Service
or year-end processing.
hladký a cenově efektivní růst kapacity. Navíc získáte „prostor pro navýšení“ v obdobích,
která jsou z hlediska zpracování dat nejvytíženější, jako je čtvrtletí či konec roku.
Společnost
IT Solutions
vytvořit
Centric ITCentric
Solutions
wantedchtěla
to build
cloudovou
infrastrukturu,
aby
mohla
svým
a cloud infrastructure to deliver
zákazníkům
nabídnout flexibilní,
snadno
flexible, easy-to-manage
systems
ovladatelné
systémy a zároveň
jim
for their customers
while reducing
umožnila
snížit investiční náklady.
capital expenditure.
Centric
IT využívá
spolu se službou
Centric
IT uses
HP Converged
Infrastructure and
Flexible
Capacity
Service
takéCapacity Service to
HP CloudSystem with Flexible
HP Converged
Infrastructure systems for its
deliver
flexible, easy-to-manage
a HP CloudSystem.
customers
and to reduce capital expenditures.
Výsledek
Result
Success story:
Centric IT Solutions
Centric
boosted
itszvýšila
market
competitiveness
by meeting
customer
needs
Společnost
Centric
svou
konkurenceschopnost
na trhu
díky tomu,
more efficiently with the help of a comprehensive cloud solution. Plus, they
že s pomocí komplexního cloudového řešení dokázala efektivněji uspokojit
reduced upfront capital expenditure by a million Euros, with the cost now
potřeby svých zákazníků. Kromě toho snížila své přímé investiční výdaje o milion
shifted to operating expenditure. The cost of managing IT also came down
eur přesunutím nákladů do provozních výdajů a náklady na řízení IT snížila o 25 %!
by 25 percent.
Brožura | Plaťte jen za kapacitu, kterou potřebujete!
5
„Hlavní výhody, které našim zákazníkům plynou z cloudové
infrastruktury HP, jsou vyšší pružnost, možnost rozšiřovat
počítačové zdroje bez přímých investic a spolehlivost
platformy.“
Hans Hengst – Alliance Manager, Centric IT Solutions
Smlouva na poskytování služby Flexible Capacity Service
Je-li služba Flexible Capacity Service součástí služby HP Datacenter Care, poskytujeme
infrastrukturu, která je umístěna v prostorách vašeho podniku. Přestože je cena za tuto
službu fakturována měsíčně, na rozdíl od pronájmu se může faktura měsíc od měsíce lišit.
Důvodem je skutečná míra užívání, která je měřena pomocí nainstalovaného vybavení
a pravidelně hlášena společnosti HP.
Tato služba může být uzpůsobena na míru vašim jedinečným požadavkům na IT. Můžete mít
infrastrukturu postavenou na HP serverech, zálohovacích zařízeních a síťových prvcích, které
budou upraveny podle vašich specifických potřeb. A nejen to. Můžete využívat i konzultační
schůzky se specialisty HP z oblasti architektury a řešení založených na skutečné spotřebě.
Díky službě průběžného plánování poskytované společností HP získáte znalosti a jistotu,
že vaše infrastruktura bude stále fungovat maximálně efektivně. Během platnosti smlouvy
máte rovněž možnost podle potřeby nainstalovat dodatečná zařízení.
Pružnost v růstu i snižování kapacity
Služba HP Flexible Capacity Service staví na ověřené koncepci pro rychlé poskytování
výpočetní kapacity. Nabízíme možnost zvyšování i snižování kapacity, a to ve dvou
variantách:
1. S
lužba Flexible Capacity Service Basic – varianta, kdy HP nabízí možnost platby
na základě zvyšování kapacity (platí pouze pro zvyšování kapacity).
2. S
lužba Flexible Capacity Service Premium - varianta, kdy HP nabízí možnost platby
na základě chodu podniku (platí jak pro zvyšování, tak pro snižování kapacity).
Vlastnost služby
Basic
Premium
Kapacita na 1. den nastavená
a fakturovaná
100 % odhadu
Aktuální spotřeba, nad rámec
minimálního závazku
(tj. 80 % či 90 %)
Počáteční rezervní kapacita
10 % odhadu (růst dle potřeby)
10 % odhadu
(zvýšení či snížení dle potřeby)
Model fakturace
Za GB, servery nebo dostupné
síťové porty
Za GB, servery nebo dostupné
síťové porty
Povolená variabilita
Zvýšení: za pružnou kapacitu platíte
pouze v případě využití
Zvýšení či snížení: za pružnou
kapacitu a kapacitu překračující
minimální závazek platíte pouze
v případě jejího využití
Typ smlouvy
Automaticky prodlužovaná smlouva:
neidentické trvání
Automaticky prodlužovaná smlouva:
neidentické trvání
(není fakturována, pokud není využita)
Brožura | Plaťte jen za kapacitu, kterou potřebujete!
6
Kolik vás to bude stát?
Cena za službu je specifikována přímo ve smlouvě o poskytování služby Flexible Capacity
Service. Cena je fixní po celou dobu trvání smlouvy a specifikuje náklady na serverovou
jednotku, gigabajt či port síťové infrastruktury.
Dny, kdy jsou servery „zapnuté“, se měří (odečítají) spolu s počtem využitých gigabajtů
v zálohovacích přístrojích za pomoci softwaru nainstalovaného na serveru umístěného
v prostorách vašeho podniku.
Brochure | HP Datacenter Care Flexible Capacity Service
Tyto údaje jsou pravidelně bezpečným způsobem přenášeny do HP tak, aby nedošlo
ke kompromitaci
citlivých dat. Čas, kdy
servery spuštěné,
se vynásobí denní sazbou
How HP determines
thejsou
monthly
invoice
uvedenou ve smlouvě. Počet gigabajtů využitých za den se vynásobí denní sazbou za
A utility
price istak
specified
upfront in the
Flexible
Service
contract.
This price
is fixed for
gigabajt
a rovněž
počet dostupných
portů
proCapacity
networking.
Všechny
tři údaje
společně
the
duration
of
the
contract;
it
specifies
the
cost
per
server
unit,
per
gigabyte.
tvoří částku, která je uvedena ve faktuře za příslušný měsíc.
The “power-on” days of the servers are metered (measured) along with the number of
gigabytes used in your storage devices, using software on an onsite server.
This information is periodically transmitted to HP, securely and privately. The power-on time of
the servers is multiplied by the daily rate in the contract. The number of gigabytes used per day
is multiplied by the daily rate per gigabyte. And, the number of available networking ports is
multiplied by the daily rate. All three are combined to compute the monthly invoice amount.
Jak funguje Flexible Capacity Service?
Figure 2. Flexible Capacity Service—how it works
Start
Začněte
here
zde
Analyzujte
1. Analyze
požadavky a
requirements
klíčové
obchodní
and
business
činnosti.
drivers
ěsíční faktura:
7. M
Monthly
invoice:
vyúčtování
provádí
Usage dataseused
to
jednou
měsíčně
na bill.
calculate
monthly
základě
údajů
o využívání
Customer
Operations
infrastruktury
a zasílá se
sends bill to customer
klientovi prostřednictvím
zákaznické podpory.
Využití
serveru 8787%
%
Server
utilization
2.SDefine
2.
tanovteplan
si plán
sign
aand
podepište
contract
smlouvu.
3.
storage, and
3. Servers,
Servery, zálohovací
networking
devicespro
produkty a zařízení
delivered
networkingtosecustomer
doručí
zákazníkovi.
installs
4.4.HHP
P instaluje
and configures
systémy
a měřidla
and
asystems
provádí jejich
meters
konfiguraci.
5. M
Metering
5.
ěření a and
datadat
collection
sběr
se
enabled během
during
nastavují
configuration
konfigurace.
6.SSystem
sends
6.
ystém zasílá
usage oreport
to
zprávy
využívání
HP portal na
infrastruktury
portál HP.
Zákazník
si může údaje
Customer
may
oview
využívání
usageinfrastruktury
datazobrazit
on thena zákaznickém
portále.
customer
portal
Brožura | Plaťte jen za kapacitu, kterou potřebujete!
7
Služby HP Datacenter Care Services
Brochure | HP Datacenter Care Flexible Capacity Service
HP Datacenter Care nabízí pružný, komplexní a na vzájemných vztazích založený přístup
k podpoře šité zákazníkům na míru a řízení heterogenních datových center. Jedná se
o strukturovaný rámec opakovatelných, ověřených a celosvětově dostupných servisních
„stavebních bloků“. Můžete začít od klíčových stavebních bloků zaměřených na řízení vztahů
se zákazníky, funkce enhanced call handling pro efektivní odbavování hovorů a proaktivní
i reaktivní podpory a následně podle svých potřeb rozsah služeb rozšiřovat. Proaktivní
HP Datacenter
Care
Services
i reaktivní
podpora je nastavena
tak,
aby byla poskytována taková úroveň podpory,
jaká HP
je vyžadována
pro jednotlivé
ve vašem
datovém centru,
aby byla
splněna
Datacenter Care
is a flexible,komponenty
comprehensive,
relationship-based
approach
to personalized
jak smlouva
úrovni
služeb (SLA),data
tak nákladové
support o garantované
and management
of heterogeneous
centers. It iscíle.
a structured framework of
repeatable, tested, and globally available service “building blocks.” You can start with the core
building
blocks
of relationship
management,
enhanced
callDatacenter
handling, asCare
well poskytuje
as proactive
Služba
Flexible
Capacity
Service vám
jako součást
služeb HP
and
reactive
support,
and
add
other
services
as
you
need.
Proactive
and
reactive
support are
k využívání vybraný hardware i software společnosti HP.
configured to deliver the level of support needed by the different components in your data
center, to meet both SLA and cost targets.
Služba zahrnuje kredity, které lze využít k poskytování těchto doplňkových služeb:
Flexible Capacity Service, a Datacenter Care building block, delivers select HP hardware and
software as part of your HP Datacenter Care services.
• Průběžná poradenská služba zaměřená na kapacitu a řízení služby
• Hodnocení serverových technologií a souboru zařízení
The kontroly
service includes
credits that
can be used to deliver these additional services:
• Roční
stavu systémů
v podniku
• Ongoing
capacity
advisory
and utility management
• Analýza
oprav
operačních
systémů
• Server technology and toolset assessment
• Služba
aktualizace HP BladeSystem firmwaru
• Annual onsite system health checks
• Dálkové
poradenské služby odborníků pro software Insight Control
• Operating system patch analysis
• Dálkové poradenské služby odborníků pro HP Insight Dynamics
• HP BladeSystem firmware update service
2 Platí minimální závazek, možnosti úpravy
se vztahují na hodnoty překračující
sjednané minimální závazky.
2 Minimum commitments apply; variability
applies above agreed-to minimums
• Remote
specialist klíčové
advice for
Insight
Control software
Rovněž
jsou dostupné
balíčky
doplňkových
služeb včetně školení, přístupu
k poradenským
službám
specialistů
nebo
virtualizace
• Remote specialist advice for HP Insight Dynamics a rovněž služby zaměřené
na bezpečnost a hodnocení. Služby HP Cloud Professional Services vám mohou
Keypostupně
bundles ofbudovat
additional
services
pomoci
váš
cloud. are also available, including training, access to expert advice
on virtualization, and security awareness and assessment services. And, of course, HP Cloud
Professional Services can help you evolve your cloud over time.
Rámec služby Flexible Capacity Service
Figure 3. The Flexible Capacity Service framework
Datacenter
Care services
Služby Datacenter
Care
Služby
Services
Consulting
poradenskéServices
služby
služby v oblasti životního
cyklu zařízení
Lifecycle Event Services
Hardware
Hardware
A completenabídka
utilityslužeb
offer:
Komplexní
Plaťte
měsíčně
za kapacitustorage,
a služby u serverů,
záložních zařízení
Pay only
for2 pouze
the servers,
and networking
a síťových prvků, které skutečně aktivujete a využíváte.
capacity and services you actually deploy and use
each month
Kapacita
je s rezervami zajištěna s předstihem, ještě předtím,
proaktivníSupport
podporaServices
Proactive
než se objeví reálná poptávka, proto se nikdy nebudete muset obávat,
Capacity deployed ahead of demand, so you’ll never
že ji vyčerpáte.
Reactive
reaktivníSupport
podporaServices
Ušetřete investiční kapitál (CAPEX) tím, že náklady na datové středisko
Preserve capital by shifting your data center cost to
přesunete do provozních výdajů (OPEX).
HP Storage
storage
HP ISS
servery
HP Networking
networking
need to worry about running out of capacity
an operational expense
Rezervní kapacita je doplňována aktivně a rychle bez jakýchkoli
Buffer is replenished proactively and quickly; no
dodatečných objednávek a zdlouhavého procesu nákupu nového
purchase
vybavení
IT. orders and long procurement lead cycles
Brožura | Plaťte jen za kapacitu, kterou potřebujete!
8
Brochure | HP Datacenter Care Flexible Capacity Service
Kde získat více informací
Technology with a human touch
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak využívat výhod služby HP Flexible Capacity Service
a vytvořit si kapacitu dle poptávky, navštivte adresu hp.com/services/flexcapacity.
capitalize on new revenue opportunities, you have to learn how to access technology
in new ways. Team with the HP technology consulting and support experts to help
you take full advantage of technology to drive your business. Combining technology
expertise with business intelligence, our service professionals help organizations
across the globe meet their evolving needs. They can do the same for you. Connect
with our service experts to explore ways to do more with your technology investments
and move your business forward. Visit hp.com/go/tsconnect/.
Flexible Capacity Service, a Datacenter Care building block, delivers select HP hardware
and software as part of your HP Datacenter Care services.
Global Citizenship
At HP, global citizenship is our commitment to hold ourselves to high standards of
integrity, contribution, and accountability in balancing our business goals with our
impact on society and the planet. To learn more, visit hp.com/hpinfo/globalcitizenship,
and for information about HP environmental programs, go to hp.com/environment.
For more information
To learn more about how you can take advantage of the HP Flexible Capacity Service
and build capacity on demand, visit
.
Sign up for updates
hp.com/go/getupdated
Share with colleagues
Rate this document
© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP
products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting
an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
4AA4-4248ENW, December 2012

Podobné dokumenty