NO/NE - Companies House Dominicana

Komentáře

Transkript

NO/NE - Companies House Dominicana
COMPANY INCORPORATION OR ACQUISITION
FORM
FORMULÁŘ PRO REGISTRACI NEBO AKVIZICI FIRMY
DOMINICAN REPUBLIC
(DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA)
EIRL = Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
EIRL = Private Limited Liability Company
EIRL = Soukromá společnost s ručením omezeným
1
The following documents are required to submit with the application:
□ Signed Company Incorporation form
□ Signed General Terms and Conditions
□ Copy of passport or ID for all directors/secretaries/shareholders/Beneficiary owners
Tyto následující dokumenty jsou požádovány dodat spolu s objednávkou :
□ Podepsaný a vyplněná formulář pro založení firmy
□ Podepsané Všeobecné obchodní podmínky
□ Kopii pasu nebo O.P. od každého ředitele/tajemníka/akcionáře/benefitora
All requested documents please send by DHL/FEDEX/UPS/EMS to following address and by e-mail for instant
registration:
Všechny poţadované dokumenty zašlete prosím prostřednictvím DHL/FEDEX/UPS/EMS na níţe uvedenou adresu a emailem pro okamţitou registraci:
Companies House SRL
Solazar Business Centre,Piso 12, Officina 12B
Calle Gustavo Mejía Ricart No. 54
Ensanche Naco
Santo Domingo, D.N.
Republica Dominicana
Tel: +18092249404
Tel: +18295482014
e-mail: [email protected]
(Notice: Please write in Roman alphabet and legible capital letters. Any inaccuracy can result in nonincorporation.)
(Poznámka: Prosím formulář piště čitelně a latinkou. Jakékoliv nečitelní údaje mohou mít vliv na nezaloţení firmy
2
EIRL COMPANY INCORPORATION OR ACQUSITION ORDER
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO ZALOŢENÍ NEBO AKVIZICI EIRL FIRMY
The client on the basis of this Order requires the company Companies House SRL to establish a company in Dominican
Republic, according to the followings:
Klient na základě této objednávky poţaduje po společnosti Companies House SRL k zaloţení společnosti v Dominikánské republice
podle následujících poţadavků:
INFORMATION ABOUT THE COMPANY¨
INFORMACE O FIRMĚ
Proposed company name:
Poţadovaný název společnosti:
Alternative name if above will be registered:
Alternativní název pro případ ţe by výše uvedený
název byl jiţ registrovaný:
Alternative name if above will be registered:
Alternativní název pro případ ţe by výše uvedený
název byl jiţ registrovaný:
Legal form:
Právní forma:
E.I.R.L.
E.I.R.L.
E.I.R.L.
EIRL = Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
EIRL = Private Limited Liability Company
EIRL = Soukromá společnost s ručením omezeným
Business activities of Company:
Obchodní aktivity firmy:
Requested Authorised Capital:
Poţadované autorizované základní jmění:
(min 50.000,00 DOP)
Requested Paid up Capital :
Poţadové splacené základní jmění:
□DOP
□DOP
Requested number of shareholder/members :
Poţadovaný počet akcionářů/společníků:
(min 1 shareholder/member / nejméně 1
akcionář/společník)
3
STRUCTURE OF THE COMPANY
STRUKTURA FIRMY
Do you require our Professional Nominee Director
/ShareholderServices?
Poţadujete naše Nominee ředitele/Akcionáře??
□YES/ANO □ NO/NE
Do you require our registered address for your company?
Poţadujete jako sídlo pro vaši firmu naši kancelář ?
□YES/ANO □ NO/NE
(Price/Cena 500 USD p.a.)
If NO, use Form ,,A,, for identification of your own directors
Pokud NE, pouţijte formulář ,,A,, pro identifikaci vašich vlastních
ředitelů
(Price/Cena 150 USD p.a.)
If NO, use Form ,,D,, for identification of your own registered
address
Pokud NE, pouţijte formulář ,,D,, pro identifikaci vašeho
vlastního sídla
Certificate of Incumbency
Certificate of Incumbency
□YES/ANO □ NO/NE
(Price/Cena 100 USD p.a.)
Apostille
Apostilizace
□YES/ANO □ NO/NE
(Price/Cena 250 USD p.a.)
Power of Attorney (Verified by Notary Public)
Plná moc (ověřený podpis notářem)
□YES/ANO □ NO/NE
(Price/Cena 150 USD p.a.)
Power of Attorney (Verified by Notary Public and Apostilled)
Plná moc (oveřený podpis notářem a Apostilizovaná)
□YES/ANO □ NO/NE
(Price/Cena 200 USD p.a.)
Bank Account (incl internet banking)
Bankovní účet (včetně internetového bankovnictví)
□YES/ANO □ NO/NE
(Price/Cena 100 USD p.a.)
Fiduciary Bank Account (incl internet banking)
Fiduciální bankovní účet (včetně internetového bankovnictví)
□YES/ANO □ NO/NE
(Price/Cena 600 USD p.a.)
Courier DHL/Fedex ( max. 1 kg)
Kurýrní sluţba DHL/Fedex (max. 1kg)
□YES/ANO □ NO/NE
(Price/Cena 65 USD p.a.)
Courier EMS (max. 1kg)
Kurýrní sluţba EMS (max.1kg)
□YES/ANO □ NO/NE
(Price/Cena 35 USD p.a.)
OTHER REQUESTED SERVICES
DALŠÍ POŢADOVANÉ SLUŢBY
Dominican Tel number
Dominikánské tel číslo
□YES/ANO □ NO/NE
(Price/Cena 200 USD p.a.)
Dominican Fax number
Dominikánské fax číslo
□YES/ANO □ NO/NE
(Price/Cena 200 USD p.a.)
Dominican Tel + Fax Number
Dominikánské tel + fax číslo
□YES/ANO □ NO/NE
(Price/Cena 350 USD p.a.)
Dominican Virtual Address + Tel + Fax (office for personal or
business post)
Dominikánská virtuální kancelář + tel + fax (sídlo pro příjem soukromé a
firemní pošty)
Dominican Virtual + Address +Secretary + Tel + Fax (office for
personal or business post)
Dominikánská virtuální sekretářka +kancelář + tel + fax (sídlo pro příjem
soukromé a firemní pošty)
□YES/ANO □ NO/NE
(Price/Cena 550 USD p.a.)
□YES/ANO □ NO/NE
(Price/Cena 850 USD p.a.)
4
CORRESPONDENCE ADDRESS
KORESPONDENČNÍ ADRESA
Mailing address:
Poštovní adresa:
Tel:
Fax:
E-mail:
Skype:
OTHER INSTRUCTION FOR REGISTRATION OF THE COMPANY
DALŠÍ INSTRUKCE PRO REGISTRACI FIRMY
5
FORM ,,A,,
IDENTIFICATION OF COMPANY DIRECTOR& MEMBER (SHAREHOLDER)
IDENTIFIKACE ŘEDITELE&SPOLEČNÍKA (AKCIONÁŘE)
Surname:
Příjmení:
First name:
Jméno:
Date of Birth:
Datum narození:
Place of Birth:
Místo narození:
Passport or ID number:
Číslo pasu nebo o.p.:
Country of issue:
Země vydání:
Permanent address:
Trvalá adresa:
Tel:
Fax:
Mobile:
E-mail:
Interest(s) in the company (in %):
Podíl ve společnosti (v %):
100% OWNERSHIP / 100% VLASTNĚNÍ
6
FORM ,,D,,
YOUR OWN REGISTERED ADDRESS IN DOMINICAN REPUBLIC
(use only if you not required registered Office from the Companies House)
VAŠE VLASTNÍ REGISTRAČNÍ ADRESA V DOMINIKÁNSKÉ REPUBLICE
(pouţijte jen v případě ţe nechcete poskytnout sídlo ze strany Companies House)
Mailing address:
Poštovní adresa:
Tel:
Fax:
E-mail:
Skype:
7
With his signature, the Customer confirms that he has been informed about the entire content of the Order, General Terms
and Conditions of the Companies House SRL and List of fees.
Undersigned costumer also confirm to the Companies House SRL, that the forming company will be use for legal and moral
business activities and not for any activities against the laws of Dominican Republic or any other foreign countries laws
and regulations, where the company will be in the business.
With his signature, the Customer also confirms, that All disagreements resulting from this order/contract and in connection
therewith shall be irrevocably arbitrated at Court of Arbitration at International Arbitration Centre of Santo Domingo (IACS),
in Santo Domingo, National District (Distrito Nacional), Dominican Republic, pursuant to its Rules and Regulations and Law
No. 489-8 of Arbitration in Dominican Republic by one (1) arbitrator appointed by the chairperson of Court of Arbitration.
Svým podpisem, zákazník potvrzuje, ţe byl informován o celém obsahu objednávky, Všeobecnými obchodními podmínkami
společnosti Companies House SRL a ceníkem sluţeb.
Níţe podepsaný zákazník rovněţ potvrzuje společnosti Companies House SRL, ţe zakládaná bude pouţívána na legální a
morální obchodní activity a ne pro activity které jsou v rozporu se zákonem Dominikánské republiky nebo zákony a
regulacemi jakékoliv jiné země, kde bude firma obchodně činná
Svým podpisem, zákazník rovněţ potvrzuje, ţe všechny spory vyplývající z této objednávky/smlouvy a v souvislosti s ní
budou rozhodovány neodvolatelně u Rozhodčího soudu při International Arbitration Centre of Santo Domingo (IACS) ve
městě Santo Domingo, Národním okrese (Distrito Nacional), Dominikánská republika, podle jeho řádu a Zákona o
arbitraţích č. 489 - 8 Dominikánské Republiky o to jedním (1) rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.
________________________
(Name and surname)
(Jméno a příjmení)
________________________
(Name and surname)
(Jméno a příjmení)
________________________
(Name and surname)
(Jméno a příjmení)
________________________
(Name and surname)
(Jméno a příjmení)
__________________________
Signature
Podpis
__________________________
Signature
Podpis
__________________________
Signature
Podpis
__________________________
Signature
Podpis
____________________________
Date and place of Signature
Datum a místo podpisu
____________________________
Date and place of Signature
Datum a místo podpisu
____________________________
Date and place of Signature
Datum a místo podpisu
____________________________
Date and place of Signature
Datum a místo podpisu
8
POWER OF ATTORNEY INSTRUCTION
INSTRUKCE NA PLNÉ MOCI
Please identified person for power of attorney from the Nominee Director, if you use the Nominee services
Prosím sdělte nám osobu, které má být vydána plná moc Nominee ředitele, pokud je vyuţíváno Nominee sluţeb
(use this form only if you have Nominee Directors /tento formulář použijte pouze pokud chcete nominee ředitele)
Surname:
Příjmení:
First name:
Jméno:
Date of Birth:
Datum narození:
Place of Birth:
Místo narození:
Passport or ID number:
Číslo pasu nebo o.p.:
Country of issue:
Země vydání:
Permanent address:
Trvalá adresa:
Tel:
Fax:
Mobile:
E-mail:
9
SHARE TRANSFER INSTRUCTION FROM NOMINEE SHAREHOLDER
INSTRUKCE NA PŘEVOD AKCIÍ OD NOMINEE AKCIONÁŘE
Please identified person(s) for share transfer from the Nominee Shareholder
Prosím sdělte nám osobu(y), které má být vydána smlouva na převod akcií Nominee akcionářem
(use this form only if you have Nominee Directors /tento formulář použijte jen pokud chcete nominee ředitele)
Surname:
Příjmení:
First name:
Jméno:
Date of Birth:
Datum narození:
Place of Birth:
Místo narození:
Passport or ID number:
Číslo pasu nebo o.p.:
Country of issue:
Země vydání:
Permanent address:
Trvalá adresa:
Tel:
Fax:
Mobile:
E-mail:
10

Podobné dokumenty

NO/NE

NO/NE Undersigned costumer also confirm to the Companies House SRL, that the forming company will be use for legal and moral business activities and not for any activities against the laws of Dominican R...

Více

NO/NE - Companies House DR

NO/NE - Companies House DR Undersigned costumer also confirm to the Companies House SRL, that the forming company will be use for legal and moral business activities and not for any activities against the laws of Dominican R...

Více

fees and costs offshore services offshore služby

fees and costs offshore services offshore služby Power of Attorney (Verified by Notary Public and Apostilled) Plná moc (oveřený podpis notářem a Apostilizovaná)

Více

Ceník služeb - Danovyraj.cz

Ceník služeb - Danovyraj.cz Zrušení společnosti

Více