Březen 2009 - Město Horní Slavkov

Transkript

Březen 2009 - Město Horní Slavkov
Březen 2009
www.horni-slavkov.cz
Váţení spoluobčané,
vítám Vás nad stránkami březnového zpravodaje města. Máme tu první jarní měsíc a nás čeká mnoho pracovních úkolů a
akcí.
V prosinci minulého roku jsme schválili na zastupitelstvu
města rozpočet, který uţ naplňujeme. Finančních prostředků
ve vztahu k potřebám našeho města je však nedostatek, a
proto se snaţíme získat finanční zdroje z krajských, státních a
evropských dotací.
V únoru jsme podali ţádost o finanční podporu z Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro
rok 2009. Jelikoţ město nemá zpracovanou vlastní koncepci
prevence kriminality, bylo problémové území konzultováno
s obvodním oddělením PČR Horní Slavkov a touto lokalitou
byl zvolen lesopark. V rámci realizace projektu bude vybudováno veřejné osvětlení, kterým dojde k zpřehlednění lokality
lesoparku a zároveň bude zvýšena efektivita zde jiţ dříve
nainstalované kamery městského kamerového systému, která
po setmění nahrávala pouze tmu. Zároveň tak bude umoţněno vyuţívat zpevněnou cestu v lesoparku pro sportovní vyţití
v rámci dne mnohem déle. Celkové náklady projektu by měly
činit 580 000,- Kč z čehoţ spoluúčast města je 20 % coţ činí
116 000,- Kč.
V březnu budeme podávat hned několik ţádostí o finanční
podporu, z nichţ jako příklad uvedu ţádost o dotaci z programu Podpory v oblasti bydlení financované Ministerstvem pro
místní rozvoj v roce 2009. Tato ţádost na částku 4 600 000,Kč se týká vybudování vstupních bytů v ulici Poštovní 648.
Spoluúčast města nemusí být ţádná pokud nám bude poţadována částka stačit na pokrytí celkových nákladů.
V případě poskytnuté podpory by město vybudovalo
11 vstupních bytů slouţících k sociálnímu bydlení
pro osoby, které mají ztíţený přístup k bydlení
v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich
Diskuse na téma policie
v našem městě
Veřejná diskuse bude probíhat
dne 23. března 2009.
Slovo
starostky
města
Nepřehlédněte:
nepříznivé situace. Mezi tyto osoby patří např. děti, které
opouštějí místní Dětský domov, který patří k největším
v České republice. Děti z tohoto zařízení nemají prakticky
kam jít a přidělení tohoto bytu by jim velmi pomohlo při začátcích jejich vlastního samostatného ţivota. Přidělení bytu je
pak samozřejmě vázáno podmínkami Ministerstva pro místní
rozvoj a dále Pravidly pro poskytnutí těchto bytů, které
schválila Rada města.
Dalším projektem, který plánujeme zrealizovat tentokrát za
účasti finanční podpory EU je Turistický a informační systém
Horního Slavkova jehoţ náklady činí 3 502 440,- Kč.
V případě poskytnutí dotace by byla spoluúčast města 7,5 %
celkových uznatelných nákladů coţ je 262 683,-Kč. Cílem
tohoto projektu je vyuţít kulturního a přírodního potenciálu
lokality a prostřednictvím rozvoje doprovodné infrastruktury
pro cestovní ruch představit Horní Slavkov jako atraktivní
turistickou destinaci.
Výše zmíněné projekty se týkají rozdílných oblastí rozvoje
města, protoţe rozličných problémů k řešení má město opravdu mnoho. Proto připravuje ještě řadu dalších projektů např.
zasíťování pozemků v lokalitě Nad Výtopnou, kde bychom
mohli získat částku 800 tisíc korun, dále chceme rozvíjet
partnerství s městem Arzberg a k tomu také připravujeme
několik projektů, které bychom chtěli uskutečnit během tohoto roku. Kaţdý rok podáváme ţádosti o dotaci na kostel sv.
Jiří a Pluhův dům Ministerstvu kultury, atd.. O úspěšnosti
ţádostí o dotaci a dalších plánovaných projektů Vás budeme
nadále pravidelně informovat.
Věřím, ţe naše projekty budou při hodnocení úspěšné a jejich
realizací přispějeme k lepšímu ţivotu v našem městě.
Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města
Více na str. 5
Dny otevřených dveří
Dne 25. března 2009
se bude konat
slavnostní otevření
zrekonstruovaných bytů
v Poštovní ulici číslo 12.
Více na straně 9
Dne 1. dubna 2009
se bude konat
Den otevřených dveří
Městského úřadu
v Horním Slavkově.
Více na straně 9
Uvnitř čísla najdete:
Ze zasedání zastupitelů
2
Spolupráce města a muzea
2
Testování Mensy
3
Co nového v ZŠ
3
Konkurz na muzikál
4
Policisté a prevence
5
Dny otevřených dveří
Slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice
Zpráva o porcelánce
Kulturní akce
6-7
7
8-9
12
OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ STANICE. Do nově opravených prostorů hasičské stanice v Horním Slavkově pozvali veřejnost nový velitel hasičů Martin Kasal, starostka města Jana Vildumetzová, poslanec Lubomír Suk a náměstek krajského ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Oldřich Volf.
Foto: Milan Cichra
Hasičskou stanici si prohlédly desítky lidí
Desítky návštěvníků si prohlédly nově
zrekonstruovanou hasičskou stanici v
Horním Slavkově při Dni otevřených
dveří. Pozvání přijal mimo jiné i poslanec parlamentu ČR Lubomír Suk,
který se nejvíce zasadil o zisk státní
dotace ve výši 2 miliony korun na tolik
potřebnou rekonstrukci.
„Nebylo snadné tyto peníze získat.
Hodně pomohla osobní přímluva ministra vnitra Ivana Langra,― uvedl
poslanec Suk.
Opravené prostory pro hasiče ocenil i
zástupce Hasičského záchranné sboru
ČR. „Největší dík patří vedení města,
bez jejichţ iniciativy by se zkvalitnění
zázemí pro slavkovské hasiče nepodařilo,― vzkázal náměstek krajského
ředitele hasičů Oldřich Volf.
Den otevřených dveří byl zároveň i
představením nového velitele slavkovských hasičů. Od února je velitelem
jmenován Martin Kasal. A jaké budou
jeho priority? „Určitě stabilizace a
rozšíření členské základny a především pak obnova zásahové techniky.
Máme příslib od vedení města a společně s HZS se nyní zpracovává ţádost o dotaci na nákup nového zásahového automobilu pro potřeby slavkovského sboru,― řekl nový velitel.
mk
strana 2
Ze zápisů rady a zastupitelstva
Informační a orientační systém
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
schválilo podání ţádosti o dotaci do
Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad na projekt
"Turistický informační a orientační
systém Horního Slavkova" ve výši
celkových nákladů 3 502 440,- Kč.
Zároveň schválilo zajištění financování projektu "Turistický informační a
orientační systém Horního Slavkova"
prostřednictvím úvěru. Město Horní
Slavkov zajistí předfinancování projektu v celé jeho výši 3 502 440,- Kč
a zároveň se zavazuje ke spolufinancování projektu ve výši 7,5 % celkových uznatelných nákladů, coţ činí
262 683,- Kč.
Současně také schválilo uzavření
Dohody o partnerství a vzájemné
spolupráci s Krajským muzeem Karlovarského kraje, p.o. a Městem Krásno za účelem realizace výše zmíněného projektu.
Veřejné osvětlení
Zastupitelstvo města schválilo podání
ţádosti o dotaci do Programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro
rok 2009 na projekt "Veřejné osvětlení v lesoparku" ve výši celkových
nákladů 580.000,- Kč a zároveň se
zavazuje ke spolufinancování projektu ve výši 20 % celkových nákladů
projektu, coţ činí 116.000,- Kč.
Veřejně prospěšné práce
Rada města schválila zaměstnávání
šesti pracovníků pro výkon veřejně
prospěšných prací na území města.
Náklady spojené s odměňováním
těchto pracovníků budou hrazeny
Úřadem práce v Sokolově.
Rozšíření sběrného dvora
Rada města uloţila dne 14.1.2009
Odboru majetku a rozvoje města
zpracovat a podat ţádost o dotaci z
OPŢP osy 4 na rozšíření sběrného
dvora o sběr nebezpečných odpadů a
následně provést realizaci uvedené
investiční akce v návaznosti na poskytnutí dotace.
Nominace na sportovce roku
Rada města Horní Slavkov navrhla na nejlepšího sportovce Karlovarského
kraje tyto občany našeho města:
Jana Lorencová
Sportovní odvětví:
Střelba ze sportovní pistole
Kategorie:
Juniorka
Úspěchy v daném roce:
Mistrovství ČR 1.místo
Titul Mistryně ČR v kategorii
juniorek
1. místo v Českém poháru ve
sportovní pistoli
3. místo v Českém poháru ve
vzduchové pistoli
2. místo na Mistrovství Evropy
juniorů ve sportovní pistoli
1. místo v dorostenkách ve vzduchové pistoli
Členka družstva juniorek na Mistrovství ve Švýcarsku
Svými výbornými úspěchy se zařadila do výběru reprezentace ČR
František Dřížďal
Finanční odbor upozorňuje
Veškeré změny, které mají vliv na
vznik, změnu nebo zánik poplatkové
povinnosti, si musí občané sami
hlásit na finančním odboru MěÚ, do
15-ti dnů ode dne, kdy nastaly
(týká se zejména poplatků za odpady
a poplatků za psy).
Změnou trvalého pobytu nejsou
tyto poplatky změněny automaticky.
Sportovní odvětví:
Fotbal—SK Slavia Praha
Nebude-li splněna tato ohlašovací
povinnost, nejsou změny provedeny.
Proto dochází k tomu, ţe při neohlášení změn jsou občané i nadále evidováni jako poplatníci a
rovněž jim jsou zasílány poštovní poukázky k úhradě poplatků,
případně i upomínky.
Změny hlaste ve 2. patře, č. dveří
308.
FO
Kategorie:
Obránce
Úspěchy v daném roce:
Ocenění objev roku v rámci ankety
Fotbalista roku 2008
Titul mistr Ligy 2008
Král v Lize mistrů a Poháru UEFA
Spolupráce města a muzea
V nádherném, renesančním Pluhově
domě provozuje Krajské muzeum
Karlovarského kraje malé slavkovské
muzeum. Muzeum Horní Slavkov bylo
otevřeno v roce 2000 a je velkou
zásluhou minulého vedení, jak muzea, tak města, ţe se zaslouţilo nejen
o jeho znovuotevření , ale i zároveň
záchranu
historického objektu.
V roce 2008 muzeum navštívily 4
tis íc e ná vš tě vník ů, ta k j a ko
v sousedním Krásně, kde se nachází
jiţ známé Hornické muzeum.
V průběhu roku se uskutečnila celá
řada hezkých akcí, výstav, soutěţí
pro děti i společenských akcí. Výstavní sezónu zahájil chebský malíř Jiří
Černý. V září se pak konala výstava,
která k Hornímu Slavkovu neodmyslitelně patří, Slavkovský porcelán.
Rok 2008 byl muzejním rokem plným
dětí a výstavy škol z Horního Slavkova se staly jiţ milou a úspěšnou tradicí. V loňském roce byly rozšířeny o
velikonoční a předvánoční soutěţ.
Kdyţ jsem viděla rozzářené dětské oči
při předávání cen vítězům, nemohla
jsem si myslet nic jiného, neţ pro
letošní rok v této činnosti pokračovat.
Soutěţe vţdy perfektně připravila a
zorganizovala paní Helena Láchová.
V září se podařilo vedení města alespoň na jeden den otevřít veřejnosti
renesanční skvost města - Pluhův
dům.
Vyvrcholením všech krásných akcí
v muzeu byl adventní večer 19. prosince. Muzeum a Pluhův dům praskaly ve švech. Probíhalo zde vyhlášení
výsledků vánoční soutěţe, koncert
Základní umělecké školy a koncert a
společenské setkání
zastupitelů
z Horního Slavkova a zastupitelů
z partnerského města Arzberg.
Chtěla jsem Vám, milí čtenáři a občané Horního Slavkova, připomenout
nejen úspěšný rok ve Vašem muzeu,
ale pozvat Vás na akce, které budeme
pro Vás připravovat i v roce letošním.
Naší snahou je, abyste do muzea
chodili rádi, aby se Vám zdejší akce
líbily. Ale nejen vám. Kromě tohoto
neskromného přání je naším přáním
také oslovit a přilákat k Vám nejen do
muzea, ale do města více turistů, a
zviditelnit tak i historické město Horní
Slavkov.
Eva Dittertová,
ředitelka Krajského muzea
Karlovarského kraje
Kabelová televize
BYTY - TEPLO, s.r.o. SE OMLOUVÁ za nedávné výpadky televizního
příjmu kabelové TV na sídlišti. Důvodem výpadků byla rekonstrukce technologické místnosti, která byla v provizorním stavu po přestěhování z budovy
bývalého MÚ v Poštovní 12. Veškeré zařízení bylo přeloţeno, byla instalována
nová kabeláţ pro zkvalitnění sluţeb.
Zároveň byla upravena nabídka programů na kanálových pozicích. Přibyly dva
nové programy v základní nabídce (v rámci zachování ceny).
Programové spektrum kabelové TV:
Sídliště (základní nabídka) - Kounice (nabídka)
S05- ČT 4 SPORT
S07- PRIMA
S09- DUHA
R06- NOVA
R08- ČT 1
R12- ČT 2
S11S12S13S14S15S16-
TV BARRANDOV
ARD
STV 1
ČT 24
SAT 1
DSF
S17- VIVA
S18- NOVA CINEMA
S19- Z1
S20- OČKO
Sídliště (rozšířená nabídka):
S22- PRO 7
S23- AXN CRIME
S24- VIASAT EXPLORER
S25- NOVA SPORT
S26- MGM
S27- AXN
S28- HALLMARK
S29- CS FILM (přesunut
z pozice S21)
S30- EUROSPORT
S32- JETIX
S33- ANIMAL PLANET
S34- VIASAT HISTORY
S35- DISCOVERY
S39- RTL
S41- ZDF
V nejbliţší době plánujeme ještě další drobné úpravy (zvláště na Kounici) ke
zkvalitnění příjmu.
Jaromír Kuttner
strana 3
Základní umělecká škola Horní Slavkov informuje
Taneční odbor ZUŠ Jablonec 2008
Ve dnech 20.–22.října 2008 se ţákyně
tanečního oboru ZUŠ Horní Slavkov
zúčastnily Celostátního festivalu scénického tance „PODZIMNÍ FANTAZIE― v Jablonci nad Nisou.
Po dlouhé, namáhavé cestě do Podjizeří, je čekalo milé uvítání v krásném
jabloneckém divadle. Zde to ţilo celý
den zkouškami a přípravami na hlavní
festivalový program, který se uskutečnil 21.října 2008. V den „D― sedělo
v sále 400 diváků, kteří vytvořili pro
všechny účastníky přehlídky neopakovatelnou atmosféru! Zdejšímu publiku
se naše tanečnice představily úplně
poprvé a to hned se dvěma choreografiemi - „Výlet― a „Nový svět―.
Zejména první z nich sklidila bouřlivé
ovace! O tom, ţe se dívkám podařilo
dostat divákům tzv. „pod kůţi― (porotou byli sami diváci), svědčí
krásné druhé
m í s t o
v
celkovém
hodnocení
všech choreografií (cca 20).
Po
hlavním
představení
následovaly
pohybové
a
výtvarné dílny.
Vybrané kresby z těchto
dílen (výtvarné
ztvárnění jednotlivých
tanečních choreografií),byly
vydraţeny na aukci v rámci celostátní
přehlídky „Tanec,Tanec…2008― a
výtěţek byl darován na pomoc lidem
se zdravotním handicapem. Z našeho
souboru byly vybrány a oceněny kresby H. Nástrahové a H. Draţné. Blahopřejeme!
Tím ovšem program zdaleka nekončil.
Ve volném čase tanečnice
„prošmejdily― Jablonec kříţem kráţem
a kromě krásné krajiny je velmi zaujal
obchůdek s pověstnou jabloneckou
biţuterií.
A tak se pomalu přikradl den odjezdu.
Nikomu se nechtělo….přesto nás uţ
při odjezdu hřálo plno krásných záţitků a vzpomínek a byly jsme rády, ţe
jsme mohly být součástí „toho všeho―!
I my ( dívčí taneční skupina Tarantula
Dance Company ) se staly jeho součástí.
Tato mimořádná událost si ţádala
mimořádný přístup a tak jsme se vrhly
s nadšením do přípravy půlnočního
překvapení. Zvolily jsme osvědčenou
klasiku – Thriller od Michaela
Jacksona, ale netradiční postup a
zpracování. Zde se mohla na první
pohled objevit řada komplikací, ale
díky báječné spolupráci a vstřícnosti
všech zúčastněných proběhlo vše tak,
jak mělo! Proto bych touto cestou
chtěla poděkovat pí.ředitelce a všem
svým kolegům ze ZUŠ, kteří se do
přípravy představení zapojili. A to
především za zapůjčení mnoha rekvizit a také velmi drahého nástroje
imitujícího zvuk zvonu (zapůjčil KarloPoděkování
V sobotu 17.ledna 2009 se v MěKS varský symfonický orchestr). Dále pí.
H o r n í S l a v k o v u s k u t e č n i l ředitelce Floriánové za svatou trpělivost při realizaci našich šílených nápa7.reprezentační ples města.
dů.
Panu J. Němcovi a J. Rybářovi za
hodiny a hodiny zkoušení a ve finále
Ve středu 4. 2. 2009 proběhlo okresní kolo silového víceboje, ve kterém
mladší i starší ţáci výborně reprezentovali naši školu.
Pěkné 2. místo vybojovali ţáci šestých a sedmých tříd. Nasbírali mnoho
bodů, a proto nabízíme přehled soutěţících:
Josef Čečák – 1071 b., Milan Grundmann – 1081 b., Radek Polívka 1068 b., Jan Šemora – 1059 b.,
Pavel Drápalík – 907 b.
Také starší ţáci se snaţili a obsadili
hezké 4. místo. U starší kategorie je
ovšem nutné počítat s větším počtem
bodů a s náročnějšími výkony.
Ovšem bodový výčet je neméně
zajímavý:
Ladislav Rašek – 1872 b., Petr Vaník
– 1687 b., Jiří Vašíček – 1620 b.,
Zdeněk Ertl – 1501 b., Lukáš Kasal –
1438 b.
Všem chlapcům upřímně gratulujeme
a přejeme ještě mnoho osobních
rekordů.
Veronika Müllerová
Oficiální testování Mensy ČR
Základní škola, ul. Školní, informuje
Silový víceboj a úspěch našich žáků
skvělé nasvícení celého představení. A
především také Vám, milí hosté, kteří
jste se nenechali odradit ani poklízením stolů, ani pár kopanci ze stran
účinkujících.
Ještě jednou …. všem vřelé díky !!!
kaţdoročně exkurzi na Úřad práce
v Karlových Varech. Zde byli podrobně seznámeni s moţnostmi na trhu
práce, s výší nezaměstnanosti
v našem regionu a na závěr si mohli
vyplnit dotazník, který po vyhodnocení otipoval jejich moţné povolání.
Součástí poučného dne byla i návštěva Eurocentra Karlovy Vary – ţáci
získali informace o studiu a pracovním uplatnění v zemích EU.
Soudní jednání, kterému mohli přihlíţet, bylo bohuţel odloţeno, a tak ve
zbylém čase navštívili expozici
v prostorách „Becherovky―.
Věnujeme se i předškoláčkům
Zveme všechny budoucí prvňáčky a
jejich rodiče či prarodiče na jiţ tradiční cyklus pravidelných setkání
„Do školy za pohádkou―,
který pokračuje ve čtvrtek 19. března
2009 v 16 hodin v budově naší školy.
Paní učitelky z 1. stupně si připravily
bohatou škálu her, soutěţí a zajímavých úkolů v duchu pohádky „O KobDeváťáci a volba povolání
V rámci přípravy na „budoucnost― líţkovi―.
organizují vyučující občanské a ro- (Prosíme přezůvky s sebou.)
Mgr. J. Prokopová
dinné výchovy pro ţáky devátých tříd
Pracoviště mimoškolního vzdělávání
pořádá jiţ podruhé oficiální testování
Mensy ČR – sdruţení nadprůměrně
inteligentních lidí
Akce se koná v pátek 27. 3. 2009 od
16 hod v budově Základní školy praktické a Základní školy speciální (dříve
Zvláštní škola), vchod od fontány.
Cena testu je 290,- Kč.
K testování bude vyuţito neverbálního inteligenčního testu a povedou jej
pouze odborníci z Mensy ČR, Praha.
Testování je určeno pro dospělé a
děti ve věku od 7 let.
Test je zadáván skupinově, v délce
trvání 40 minut.
Vstupní test Mensy je neverbální
inteligenční test, jehoţ výsledek
umoţňuje otestovanému stát se
členem společnosti Mensa.
Skládá se z geometrických symbolů
se stoupající obtíţností a nevyţaduje
ţádné ústní znalosti pro své úspěšné
zvládnutí.
S sebou si přineste průkaz totoţnosti,
psací potřeby a přezůvky.
Děti musí přijít v doprovodu zákonného zástupce nebo předloţit jeho
písemný souhlas s testováním.
Zájemci o testování se musí předem
zaregistrovat na elektronické adrese
[email protected] nebo na
telefonním čísle 724 214 223 nejpozději do 25. 3. 2009.
ZŠ, Nádražní ulice, informuje
Jsme ţáci 5. A . Zúčastnili jsme se
čtyřtýdenního internetového kurzu
HRAVĚ ŢIJ ZDRAVĚ.
Pod vedením p. učitelky Mgr. Heppnerové a naší asistentky Pavly Belantové jsme se seznámili se zajímavými
informacemi z oblasti zdravé výţivy.
Plnili jsme zadané úkoly, psali jídelníčky. Soutěţilo celkem 354 škol
z celé ČR. K naší velké radosti jsme
v našem kraji získali 1. místo. Kaţdý
si jako výhru odnesl krásný batoh.
Blahopřejeme i našim starším spoluţákům, kteří 9. 2. 2009 se svou trenérkou Mgr. Svobodovou vyhráli
v sálové kopané nad ZŠ Loket a ZŠ
Školní ul. Postoupili tak do okresního
kola. Navázali na svůj úspěch
z loňského roku v Coca Cola Cupu,
kde postoupili aţ do semifinále ČR,
kde skončili na 2. místě.
Ţáci 5. A
strana 4
Konkurz do muzikálu
Hledáme nové talenty
Dům dětí a mládeţe Horní Slavkov,
divadelní krouţek, pořádá konkurz
pro děti na muzikál Krysař.
Kdy:
26.2.2009
12.3.2009
Kde:
DDM – kinosál
V kolik:
16.00 hod.
Co je potřeba?
Vlastně nic zvláštního, především
si sebou vezměte
trochu
exibicionismu, humoru,
chuť se předvádět
a
hlavně
přijďte bez trémy.
Texty na tento konkurz k vyzvednutí
v DDM.
Zájezd do divadla
Dům dětí a mládeţe v Horním Slavkově pořádá v sobotu 16. května
2009 zájezd na muzikál Dracula.
Učinkují: Daniel Hůlka, Monika Absolonová, Marian Vojtko, Jiří Langmajer, Leona Machálková, Hana Kříţková a další.
Začátek představení je
v 18.00 hodin (odjezd v 10.00 hodin
DDM informuje
Burza se uskuteční od 16.-20.3.2009
16. 3. 2009 od 9.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 proběhne příjem zboţí v DDM –
malé kino. Všechny věci přineste čisté, nezničené, řádně označené vlastní
značkou a oceněné. V případě nedodrţení těchto podmínek si vyhrazujeme
moţnost věci odmítnout. Při převzetí předloţte seznam zboţí s uvedenými
cenami. Na příjem zboţí je omezená kapacita.
17. aţ 19. 3. 2009 od 9.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 proběhne prodej zboţí.
20. 3. 2009 od 10.00 - 17.00 se uskuteční výdej neprodaného zboţí.
Informace na www.dddmhornislavkov.cz.
Svátky jara
Na velikonoční prázdniny 9. 4. 2009 připravujeme zájezd do Pelhřimova.
Navštívíme muzeum kuriozit a rekordů.
Butov 2009
z Horního Slavkova od MěKS).
Cena: 920,- Kč (vstupné + doprava),
24.-26. řada.
V případě zájmu se přihlaste a součastně uhraďte zálohu ve výši 500,Kč/osoba v DDM do 19.3.2009.
Doplatek uhraďte do 17.4.2009.
Dům dětí a mládeţe v době letních prázdnin připravuje ve dnech 15. aţ 25.
8. 2009 tábor BUTOV 2009.
Přihlášení je závazné.
Bliţší informace o pořádaných akcích naleznete na plakátech,
www.dddmhornislavkov.cz a v DDM na tel. číslech 775 987 100, 352 688
435, 602 766 741.
Před začátkem představení můžete navštívit: Jarní krajkářské trhy 2009
Od začátků konání probíhají krajkářské trhy vţdy v páteční odpoledne a v
sobotu celý den. Dvakrát do roka naplní trhy celou jednu školu. Prodejci zaplní
třídy tak, ţe se nedostává stolků, ţidlí a lavic a návštěvníci dokáţí vytvořit
frontu nebývalé délky. Krajek není málo, ale v tom mnoţství jiných řemesel
jsou jakoby utisknuty. Pomůcky pro krajkářky si však své místo vzít nedaly a
tak herdule, paličky a hlavně podvinky hájí statečně název KRAJKÁŘSKÉ
TRHY, které vlastně vznikly pro ně. Namátkou jmenujme i další řemesla. Tkaní
na stavu, malování na hedvábí, batikování a tisk na látku, předení na kolovrátku, ruční výroba plstí, pletení košíků, drátování, keramika, ruční dřevořezba,
šperkařina, tvorba loutek a hraček, skleněných perlí, malování triček,
patchwork, netradiční oděvy, ošatky, výrobky z trávy, perníčky, kraslice, smalty, výrobky z kůţe - někdy i ruční šití bot. Někteří řemeslníci zůstávájí stále a
za nimi příjdou kaţdý půlrok jejich stálí zákazníci. Na ty nové se zase těšíme
jako na kaţdou novinku.
Pozvánka na muzikál
Městské kulturní středisko, Horní Slavkov pořádá zájezd na muzikál
TOUHA 9.května 2009 v divadle Kalich Praha.
Začátek představení je ve 14 hodin. Odjezd z Horního Slavkova je tak naplánován v 8 hodin z náměstí před kulturním střediskem.
Cena se odvíjí podle druhu vstupenky 900,- / 1200,- Kč. Rezervace a platba
vstupenek do 30.3.2009 v Městské knihovně, 773 688 368, 777 688 368.
Mirjam Landa a Daniel Landa - T O U H A "…nic není dost velkej cíl,
aby ses nepokusil…"
Muzikál Touha Mirjam a Daniela Landových volně vychází
z filmového hitu stejné autorské dvojice Kvaska. Příběh z
muzikálového zákulisí prošel
cestou z filmového plátna na
divadelní jeviště řadou významných změn, v divadle
také zazní mnohem více muziky neţ v kině. Navíc velký
prostor tentokrát dostane
tanec. Zjednodušeně řečeno,
muzikál Touha vypráví příběh
mladého kluka, který v sobě
najde dost odvahy a síly, aby
si splnil sen, jenţ se zpočátku
jevil jako nesplnitelný - zahraje si v muzikálu a dokonce
získá hlavní roli.
BUĎ FIT!
Ke konci března na sobotní dopoledne připravujeme pro ţeny a dívky cvičení
„BUĎ FIT!―. Akce proběhne pouze při větším zájmu cvičenek. Na tuto akci je
nutné si předem rezervovat místo.
Zápis do školky
Znáte mateřskou školu „U sluníčka― v Dlouhé ulici?
Pokud ne, přijměte naše pozvání a přesvědčíte se, ţe je to školka plná
zvědavých dětí, krásných hraček a spousty podnětů pro rozvoj Vašich
děvčátek i kluků.
Zápis dětí pro příští školní rok u nás proběhne
v týdnu od 2. do 6. března,
vţdy od 10:00 do 14:00 hodin
v budově mateřské školy.
Těšíme se na děti i na Vás a věříme, ţe se Vám bude u nás líbit.
Za celý kolektiv
ředitelka Marie Šindelářová
Novinky o dění ve městě, celé zápisy z jednání rady či zastupitelstva,
důležité kontakty nebo elektronickou úřední desku. To vše a také mnoho dalšího je možné najít na oficiálních internetových stránkách města
na adrese:
www.horni-slavkov.cz
Daňové přiznání na úřadě
Finanční úřad v Sokolově upozorňuje daňovou veřejnost na připravované úřední hodiny na Městském úřadě v Horním Slavkově
v souvislosti s výběrem daňových přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za rok 2008.
Zaměstnanci Finančního úřadu v Sokolově budou slouţit úřední
hodiny v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově v
posledním týdnu před uplynutím zákonné lhůty takto:
Středa
25. 3. 2009
od 14.00 do 17.00 hod.
Daňové veřejnosti jsou na Městském úřadě v Horním Slavkově
k dispozici formuláře daňových přiznání. Daňová přiznání bude zde
možné podat za odborné asistence zaměstnanců FÚ v Sokolově.
Libuše Kupilíková
strana 5
Z policejních zpráv
lika minutách zadrţeli. Odcizené věci
tak putovaly zpět k jejich majitelce a
zloděj byl díky své podnapilosti uloţen
na protialkoholní záchytné stanici
k vystřízlivění. Později mu policisté
sdělili podezření z trestných činů porušování domovní svobody a neoprávněné drţení platební karty, pro které
mu hrozí trest odnětí svobody aţ na
dvě léta.
Jízda v opilosti
Jízda z místního nočního podniku se
v nočních hodinách dne 17. 1. 2009
nevyplatila 25letému řidiči, který odváţel svou neméně alkoholem posilněnou přítelkyni domů. Policisté mu
při dechové zkoušce naměřili přes 1
‰ alkoholu v dechu. Mladík byl zajištěn a ještě téhoţ dne si vyslechl podezření z trestného činu ohroţení pod
vlivem návykové látky, za který mu Krádež zvěře
hrozí trest odnětí svobody aţ na 1
rok. Rovněţ mu byl zadrţen řidičský V noci ze 17. na 18. ledna 2009
průkaz, který teď nebude nějakou v okrajové části našeho města dopodobu potřebovat.
sud neznámý zloděj přestřihal oplocení pastviny, kde majitel chová lesní
zvěř. Jeden kus maďarského daňka
Nevítaný host
pak usmrtil, odtáhl jej do vozidla a
Drzost některých zlodějů nezná mezí. odvezl jej na neznámé místo, čímţ
Toto dokazuje případ ze dne 18. 1. způsobil jeho majiteli škodu ve výši
2009, kdy místní 38letý podnapilý 50.000,- Kč. Ať uţ jej pachatel odcizil
muţ v brzkých ranních hodinách pro vlastní potřebu, nebo pro své
„navštívil bez pozvání― byt, kde obohacení z jeho prodeje, hrozí mu
v místnosti, ve které spala matka se tak pro trestný čin krádeţe trest odsvými nezletilými dětmi, sebral nětí svobody aţ na tři léta.
z police mobilní telefon a také peněţenku s platební kartou. Poškozená jej
viděla a po jeho odchodu vše nahlásila policistům, kteří pachatele po něko-
Záškoláctví
Dne 9. 2. 2009 si od zdejších policistů
vyslechli podezření z trestného činu
ohroţování výchovy mládeţe rodiče,
kteří svou nedbalostí umoţnili své
ratolesti vést zahálčivý ţivot tím, ţe si
neplnila povinnou školní docházku.
Jejich syn tak v období od září do
listopadu roku 2009 stihnul zameškat
Ublížení na zdraví
celkem 224 neomluvených hodin. Za
Dne 1. 2. 2009 v pokročilé noční hodi- toto jednání rodičům hrozí trest odně-
Policie a prevence
Nejen v Západních Čechách, ale i
v celé ČR získal jiţ poněkolikáté okres
Sokolov prvenství v boji proti kriminalitě. Zásluhy na tomto skvělém
umístění nese i naše obvodní oddělení policie H. Slavkov, které se svou
činností umístilo v okrese Sokolov na
druhém místě v objasněnosti. Kromě
těchto výsledků a vykonávání naší
práce myslí zdejší policisté samozřejmě i na prevenci mezi těmi nejmenšími, mládeţí anebo naopak mezi našimi nejstaršími. V roce 2007 tak byly
provedeny besedy v obou základních
školách a odborném učilišti v Horním
Slavkově, kde byly děti zasvěceny do
policejní práce. V lednu roku 2008
policisté navštívili naše starší spoluobčany, kterým byla předestřena
problematika kriminality páchané na
seniorech. V průběhu roku 2008 byly
opět provedeny besedy na obou
základních školách s širším zasvěcením do policejní práce. U nejmenších
jsme se zaměřili především na bezpečnost na silnicích a na chování
v různých situacích, do kterých se
mohou naše děti dostat, aby věděly
jak se zachovat případně kde a jak
hledat pomoc. Starší ţáci se podrobně seznámili s postupem práce policistů na místě činu a sami si mohli
vyzkoušet některé kriminalistické
techniky, jako např. snímání otisků
prstů. Policie se mimo jiné podílela
na pořádání dětského dne v Krásně a
stejně tak i na Slavkovských slavnostech, kde si veřejnost mohla prohlídnout techniku PČR, její vozidla, výstroj a výzbroje policistů. Během
uplynulého roku nás naši nejmenší
navštívili na zdejším oddělení policie,
ně si chtěl podnapilý 21letý mladík
nejspíše dokázat svoji sílu, nebo se
předvést před kamarády, a tak po
cestě domů fyzicky napadnul skoro o
40 let staršího muţe, kterému bezdůvodně uštědřil ránu pěstí do obličeje.
Následně musel být napadený muţ
převezen do nemocnice, kde zůstal
hospitalizovaný. Mladík byl bezprostředně po činu policisty zadrţen a
pro svou podnapilost umístěn na protialkoholní záchytné stanici. Odtud
později putoval zpět na sluţebnu, kde
si vyslechl podezření z trestných činů
výtrţnictví a ublíţení na zdraví, pro
které mu hrozí trest odnětí svobody
aţ na dvě léta.
tí svobody aţ na dvě léta.
Veškeré poznatky nebo svědectví
k vloupání do zmiňovaných objektů neprodleně hlaste ( i anonymně ) na Policii ČR Obvodní
oddělení H. Slavkov. Upozorňujeme naše občany, že mohou volat
po dobu 24 hodin denně i na služební mobilní telefon Policie ČR
OO Horní Slavkov !!!
Telefonické spojení:
pevná linka:
352 688 333
sluţební mobil: 723 585 575
Faxové spojení: 974 376 725
Elektronická pošta:
[email protected]
Popřípadě linka tísňového volání Policie ČR - „158―
Více informací k trestné činnosti a k
práci Policie ČR OO v H. Slavkově
taktéţ naleznete na internetových
stránkách www.oophs.678.cz v odkazu na „Diskusní fórum―.
npor. Bc. Roland Schmid v.r.
vedoucí oddělení
Diskuse na téma práce policie
a to jak z mateřských školek, tak i
děti ze základních škol. Pro II. Základní školu v Horním Slavkově byla
ve spolupráci s policisty a jejich čtyřnohými kolegy ze Skupiny sluţební
kynologie v Sokolově zajištěna ukázka policejních psů, při které pejskové
Dan, Zarrat a Adon ukázali jak umějí
chytit a zneškodnit prchajícího pachatele, nebo ochránit policisty. Ke konci
roku 2008 byly provedeny besedy na
Odborném učilišti a Praktické škole
v Horním Slavkově, kde byl dospívajícím ţákům předestřen největší problém školního věku – šikana. Závěrem roku 2008 se uskutečnila také
beseda v Základní škole praktické a
Základní škole speciální, kde se policisté zabývali především školní docházkou a dále pak policejní prací.
Nový rok 2009 byl odstartován exkurzí zdejšího oddělení pro ţáky právě zmiňované Základní školy praktické a Základní školy speciální. Kromě
samotné preventivní činnosti policisté
uskutečňují kaţdoročně mikulášské
besídky v našich mateřských školách.
Tímto samozřejmě naše práce
v rámci prevence a Community policing nekončí. V nadcházejícím období
připravujeme akce a besedy jak pro
ţáky škol tak pro seniory. Dále jsou
připravovány projekty jako dětská
policie pro I. i II. ZŠ, ukázky činnosti
policejních psů pro I. ZŠ. a mnoho
dalšího. Jsme si vědomi toho, ţe
právě prevencí od ranného věku
můţeme působit na naše nejmenší,
aby se tak vyhnuli nástrahám, které
jim připravuje ţivot.
prap. Silvie Szabová
Město Horní Slavkov
a
Policie ČR Horní Slavkov
Vás zvou dne 23. března 2009 v 16.00 hodin
na veřejnou diskusi na téma
práce obvodního oddělení PČR Horní Slavkov
a
zřízení městské policie.
Diskuse se bude konat v zasedací místnosti starostky města na Městském úřadě v Horním Slavkově.
Přijďte se informovat o tom,
co Vás v souvislosti s prací policie v našem
městě zajímá. Vaše názory, podněty
či připomínky jsou vítány.
Diskuse se zúčastní vedoucí oddělení PČR Horní
Slavkov npor. Bc. Roland Schmid, starostka města
Mgr. Jana Vildumetzová a někteří další zastupitelé.
Těšíme se na Vaší účast.
strana 6
Medailónek bývalého velitele hasičů
Dlouholetý velitel Sdruţení dobrovolných hasičů v Horním Slavkově pan
Zdeněk Beneš rezignoval na svou
funkci ke dni 31.1.2009. Jeho nástupcem byl jmenován Martin Kasal.
Pan Beneš vstoupil k dobrovolným
hasičům na počátku šedesátých let,
kdy začal na hasičárnu chodit jako
mládeţník. V té době bylo členství ve
spolku dobrovolných hasičů společenskou záleţitostí, a proto byla
členská základna hodně rozsáhlá.
Zdeněk Beneš se stal velitelem jednotky jiţ v roce 1975 a v této funkci
setrval aţ do konce ledna 2009. Za
dobu jeho působení v čele jednotky
došlo k podstatným změnám, které
významným způsobem ovlivnily její
fungování.
K hlavní změně v organizační struktuře jednotky došlo v polovině devadesátých let, kdy se Sbor dobrovolných
hasičů Horní Slavkov stal součástí
integrovaného záchranného sboru
Karlovarského kraje. S tímto zařazením došlo nutně i k omezení členské
základny a místo na kvantitu se začalo dbát na kvalitu. Členové Sboru
dobrovolných hasičů se musí podrobovat odborného výcviku a musí se
účastnit různých školení.
Zároveň došlo k posunu v náplni
práce dobrovolných hasičů. Samozřejmě, hašení poţárů je stále jejich
doménou, ale k této činnosti byla
přidána i účast při záchranných pracích v případě dopravních nehod či
likvidace ekologických havárií a katastrof.
Pan Beneš všechny tyto změny zvládl
a vytvořil ze společenské jednotky
dobrovolných hasičů fungující muţstvo, které je při zásazích těţko rozeznatelné od profesionálních hasičů.
Za svoji práci získal vysoká ocenění,
Mgr. Jana Vildumetzová společně s Mgr. Vidorem Mandelíkem děkují panu
Zdeňku Benešovi za dlouholetou a obětavou práci ve funkci velitele Sboru dobrovolných hasičů Horní Slavkov.
z nichţ nejváţenější je čestná medaile za dlouhodobý přínos pro bezpečnost občanů, kterou velitel obdrţel
od ministra vnitra.
Nezanedbatelnou součástí velitelovy
práce je i výchova mládeţe. Pan
Beneš za dobu svého působení
umoţnil vytvoření takových podmínek pro práci s dětmi, ţe se z hornoslavkovských Mladých hasičů stali
obávaní soupeři na všech hasičských
kláních, která se pro mladé nadšence
pořádají.
OKS
Dosavadní velitel Sboru dobrovolných hasičů v Horním Slavkově Zdeněk Beneš
a jeho nástupce Martin Kasal.
Město Horní Slavkov
a
ISSO Inženýrské stavby
Sokolov, s.r.o.
Vás zvou
dne 25. března 2009 od 13 hodin
na malé slavnostní otevření zrekonstruovaných bytů
v Poštovní ulici č. 12
(bývalá budova městského úřadu)
Od 14 do 18 hodin proběhne Den otevřených dveří
Těšíme se na Vaši návštěvu
strana 7
Slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice
Město Horní Slavkov
Vás zve na
Den otevřených dveří radnice,
který proběhne
dne 1. dubna 2009 od 15 do 18 hodin
Pro zájemce bude připraven
v zasedací místnosti č. 204 (1.patro) program:
15.05
15.20
15.40
16.05
16.25
16.55
17.15
17.40
O místní samosprávě
Czechpoint jako služba občanům
Rozvoj města—Nejen o Strategii udržitelného rozvoje města
Péče o životní prostředí
Revitalizace památek ve městě, investiční akce města
Financování města
Územní plánování
Pomoc občanům v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru
Po celou dobu trvání Dne otevřených dveří budou občanům
k dispozici starostka města a Pracovníci městského úřadu
Těšíme se na Vaši návštěvu.
strana 8
Stavební úřad informuje
Energetické štítky:
Od ledna i na budovách
Není ţádné tajemství, ţe od nového
roku budou budovy označovány energetickými štítky, tak bychom měli
poznat její energetickou náročnost.
Od 1.1.2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické
náročnosti budov (ENB), tzv. energetickém štítkování budov, zákona č.
406/2006 o hospodaření energií, která
je v platnosti od 1. 7. 2008. Cílem
tohoto opatření je zlepšit energetickou hospodárnost budov a v souvislosti s tím sníţit produkci emise CO2.
Od ledna letošního roku tak budou
novostavby (nevztahuje se na budovy
dočasné s plánovanou dobou uţívání
do 2 let; budovy s občasným pouţíváním, zejména pro náboţenské činnosti; obytné budovy, které jsou určeny k
uţívání kratšímu neţ 4 měsíce v roce;
samostatně stojící budovy o celkové
podlahové ploše menší neţ 50 m2 a
budovy obsahující vnitřní technologické zdroje tepla) a významněji rekonstruované budovy s podlahovou plochou nad 1.000 m2 povinně mít, jako
součást dokumentace, průkaz energetické náročnosti budovy s energetickým štítkem, který známe z domácích
spotřebičů. Toto označení, stejně jako
u spotřebičů, by mělo slouţit na jednoduché, přehledné a pochopitelné
hodnocení i porovnávání budov z
hlediska jejich energetických náročností. To, jak se dá předpokládat, se
časem promítne na jejich trhové ceně
a na určování výšky nájemného. Zatímco energeticky úsporné domy budou mít na realitním trhu vyšší cenu,
některé stavby s vysokou spotřebou
energie se mohou stát neprodejnými.
Průkaz energetické náročnosti – co
vypoví?
Energetický průkaz ENB bude mít dvě
části: Protokol informující o celkové
energetické potřebě budovy (údaje v
KWh/m2 za rok) a grafickou - energe-
tický štítek (obálky budovy a energetické náročnosti budovy). V celkové
spotřebě bude zahrnuta nejen spotřeba energie na vytápění objektu (podle
čehoţ byly budovy hodnoceny doposud), ale i za chlazení, přípravu teplé
vody, vzduchotechniku, osvětlení a
provoz zařízení zajišťující chod jednotlivých systémů. Podle celkové roční
dodané energie (GJ/rok), která je
chápána jako mnoţství energie dodané do budovy, vč. energie v ní vyrobené obnovitelnými zdroji energie a v
budově také spotřebované, za standardizovaného uţívání, se zařadí do
energetické třídy A – G. Ta, která
spadne do horší třídy neţ C, je nevyhovující a nedostane stavební povolení nebo nebude zkolaudovaná. V takovém případě budou staviteli doporučena opatření, která je potřeba
udělat, aby mohla taková budova být
přeřazena do lepší energetické třídy.
Při výpočtu energetické náročnosti
budov by měly být zohledněny
• klimatické podmínky v lokalitě budovy,
• poţadavky na vlastnosti a parametry vnitřního prostředí budovy podle
druhu normového uţití celé budovy
nebo jejích částí,
• tepelně technické a světelně technické vlastnosti budovy a jejích prvků,
• rozdělení budovy do zón s rozdílnými nároky na vnitřní prostředí
(vytápění nebo větrání, chlazení, klimatizace a jejich vzájemné ovlivňování),
• spotřeba pomocné energie,
• vnitřní tepelné zisky,
• tepelné zisky z vnějšího prostředí
(solární tepelné zisky),
• rozdílnost vnějších i vnitřních podmínek budovy v různých hodnocených
obdobích (např. v průběhu kalendářního roku).
OVŢP
Zpráva o porcelánce za rok 2008
Letopočet s osmičkou na konci znamenal řadu historických výročí nejen
v politice, ale i v kultuře a dokonce i v
historii firmy Haas & Czjzek. Především ale to byl rok velkých zkoušek
ţivotaschopnosti firmy a kaţdodenních zápasů o přeţití. V uplynulém
roce jsme dovršili 16 let novodobé
historie značky Haas & Czjzek, z toho
8 let bylo v minulém tisíciletí a 8 let
v tomto novém. Nemohli jsme nepřipomenout si obdobnou, a dokonce
ještě horší situaci před 10 lety, kdy
jsme byli nuceni omezit provoz a
zkrátit pracovní dobu v závěru roku
1998 na celé tři měsíce. Také
v loňském roce byla realizována řada
úsporných opatření zejména v oblasti
zaměstnanosti a mezd.
Mezitím jsme si ovšem stačili připomenout, ţe tomu bylo právě 200 let,
kdy se v Horním Slavkově
v porcelánce objevil první z dynastie
Haasů. Technicky zdatný Wenzel Haas
se tehdy spojil se svým vrstevníkem
báňským lékařem Georgem Lippertem, spolumajitelem podniku od roku
1803. Jako podílník a věrný pomocník
mu stál spolehlivě po boku a za jeho
přispění se podařilo zlepšit porcelánovou hmotu, zavést nové válcovité
tvary po vzoru Vídně i angaţovat
v továrně mladé malíře. S Lippertem
a Haasem se otevírá nové úspěšné
období slavkovské manufaktury, a to
nejen po stránce technologické a
ekonomické, ale i z pohledu uměleckého. Wenzel Haas umírá v roce 1830
a je pochován na slavkovské hřbitově
při kostelní zdi, kde o jeho hrobku
porcelánka dodnes pečuje.
Do období působení Wenzela Haase
spadá také rok 1818, odkdy se datuje
období uměleckého směru biedermaier v Čechách. Na toto téma byla
uspořádána velká výstava v Jízdárně
Praţského Hradu a byly zde k vidění
nejkrásnější exponáty slavkovské
porcelánky, zejména velké vázy
s převýšenými uchy a s ručně malovanými vedutami Hradčan nebo
s portrétem císaře Františka I. a také
řada koflíků bohatě zdobených ruční
malbou a zlatými stafáţemi.
Teprve 50 let uplynulo loni od veleúspěšné bruselské světové výstavy,
kde rovněţ porcelán ze Slavkova hrál
důstojnou roli. Toto neméně význam-
rovány nízkonákladové aktivity převáţně směrem do zahraničí. Tradiční
návštěva únorového veletrhu spotřebního zboţí AMBIENTE ve Frankfurtu
nad Mohanem přispěla ke zmapování
situace na trzích, u významných zákazníků i u konkurence. Dále pokračovala nabídková činnost směrem na
nová perspektivní teritoria exportu
července popřáli novému projektu
úspěch PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM Praha, dále Doc.
Olga Badalíková z Univerzity Palackého v Olomouci, ak. soch. Pavel Knapek z VŠUP v Praze a Doc. Pavel Jarkovský z Ateliéru design keramiky
Univerzity J. E. Purkyně v Dubí. Tato
výstava zaţila na konci září i svou
né výročí zase připomněla výstava
„Bruselský sen― instalovaná v Městské
knihovně v Praze. Pamětníci si jistě
vzpomenou na soubor IVANA jako na
jeden z reprezentantů tzv. bruselského stylu vyráběný ve Slavkově v 60.
letech.
Stojí za to také připomenout, ţe od
roku 1938 se vyrábí tvar s modelovým
číslem 2370, nazývaný původně TRIANON, později Maria Theresia a nyní
známý všem pod jménem SIMONA.
Na zmíněné téma ―200 let se jménem
Haas― se konala výstava současné
produkce a posledních novinek na
podzim ve slavkovském muzeu. Vernisáţ se uskutečnila v rámci Slavkovských slavností 20. září a za účasti
delegace partnerského města Arzberg
ji otevřela starostka městka Mgr. Jana
Vildumetzová a ředitelka Krajského
muzea karlovarského kraje PhDr. Eva
Dittertová.
Vedle těchto relativně příjemných
událostí přinesl ovšem podzim také
zahájení insolvenčního řízení ve společnostech Karlovarský porcelán,
Porcela plus a Concordia. Na tuto
maximálně nepříznivou zprávu reagovali pochopitelně i naši významní
dodavatelé, banky a další instituce
také ve vztahu k firmě Haas & Czjzek.
V oblasti marketingu byly opět prefe-
prostřednictvím elektronické komunikace. K tomu byly ještě na podzim
uvedeny do provozu nové moderní
webové stránky spolu s katalogem,
které vytvářejí adekvátní prezentaci
firmy v 21. století. Mimoto zástupci
firmy uskutečnili návštěvy na nejdůleţitějších exportních trzích.
Odborný dvouměsíčník „Keramika a
sklo― ve svém 1. čísle v roce 2008
ještě připomněl 215 let zaloţení porcelánky v Horním Slavkově z roku
předchozího samostatným článkem a
v té souvislosti referoval i o jubilejní
výstavě v zámku Klášterec nad Ohří
na podzim 2007.
V letních měsících byl úspěšně realizován zcela nový projekt „Letní porcelánová plastika Mostov―, jehoţ se účastnilo celkem 13 předních českých výtvarníků působících v oboru porcelánu. Pozvání na letní porcelánovou
plastiku na Mostově jako určitou paralelu k dlouholeté úspěšné Letní keramické plastice v Roztokách u Prahy
otiskl ve svém 3. čísle jiţ zmíněný
časopis Keramika a sklo. Ukázalo se,
ţe zámek Mostov, jeho muzeum porcelánu Haas & Czjzek a jeho vztah
k porcelánu jak v minulosti tak i dnes
a konečně i exteriér zámeckého parku
mohou pro takovou akci vytvořit důstojné zázemí. Při vernisáţi na konci
derniéru, přičemţ některé exponáty
na Mostově zůstaly díky svým autorům a vytvořily základ budoucí galerie současné porcelánové individuální
tvorby.
V prosinci redaktor Ondřej Vaculík
natočil přímo v provoze půlhodinový
pořad o porcelánce a ten byl úspěšně
odvysílán v Českém rozhlase.
V prodejní činnosti nám poněkud
paradoxně působily potíţe dlouhodobé vztahy s našimi nejvýznamnějšími
obchodními partnery, a sice v tom
smyslu, ţe počínající ekonomická krize
se projevila v delší době inkasa našich
pohledávek za nimi. Naopak v tomto
směru pozitivně oţivili prodej noví
zákazníci.
Můţeme zaznamenat i určitý posun na
vnitřním trhu. Od září totiţ sesterská
obchodní společnost Haas & Czjzek
provozuje prodejnu porcelánu
v Českém Krumlově vedle svého jiţ
zavedeného e-shopu na internetu.
Postupně rozvíjíme lokální či regionální marketing a prodej na Statku Bernard i přímo v Horním Slavkově a to
trvale v muzeu a příleţitostně při
významných akcích v kulturním domě.
Poprvé jsme se účastnili také vánočního trhu v partnerském městě Arzberg
v Bavorsku. Při těchto prodejích se
daří postupně vyprodávat zásoby ze
strana 9
zrušené prodejny Loket.
V závěru roku jsme zaznamenali
potěšitelný zájem ze strany ruského
velvyslanectví ve Washingtonu a
nakonec jsme pro něj realizovali
prestiţní zakázku ve tvaru Simona se
zlaceným znakem Ruské federace.
Tato výbava bude mít premiéru při
slavnostní recepci na počest nově
zvoleného amerického prezidenta.
V průběhu roku a nejvíce pak ve 2.
čtvrtletí jsme byli nuceni přizpůsobit
výrobní kapacity a zejména celkovou
zaměstnanost moţnostem prodeje a
tak uvést do souladu v praxi základní
ekonomické zákonitosti. Bohuţel
jsme také museli opustit unikátní
techniky ruční malby a pravého leptu
v dekoraci, o jejichţ výstupy byl na
trhu minimální zájem. Na druhé straně pokračovala inovační činnost
v oblasti jak tvarů, tak i dekorů podle
poţadavků zákazníků. Na počátku
července působili přímo v porcelánce
Jakub Berdych a Maxim Velčovský ze
studia Qubus a připravili zde novou
kolekci, která byla poté vystavena
jako součást Letní porcelánové plastiky na Mostově a na podzim pak na
jubilejním 10. ročníku akce Designblok v Praze.
V oblasti techniky a údrţby postupovaly jednotlivé opravy v zájmu zajištění provozuschopnosti všech výrobních zařízení. Pokračovali jsme
v realizaci záměru prodeje bytových
domů, poslední dva objekty byly na
základě prohlášení vlastníka rozděleny na jednotlivé
byty a většina
z nich prodána. Zbývající případy
budou dořešeny v roce 2009.
Ekonomiku firmy rozhodujícím způsobem postihl vývoj kurzu USD a EUR
ve vztahu k CZK v průběhu 1. pololetí
aţ do bodu zvratu , který nastal 21.
července. Jenom tento vliv představoval sníţení trţeb a tím absolutní
ztrátu ve výši 8 mil. Kč. Na podkladě
výsledků 1. čtvrtletí se ukázalo nezbytné uvést do souladu základní
relaci produktivity práce a průměrného výdělku, a sice sníţením počtu
zaměstnanců o 40. Tato citlivá záleţitost byla řešena nejprve prostřednictvím skončení pracovních poměrů ve
zkušební době a na dobu určitou.
Teprve pak byly individuálně projednány ukončení pracovních poměrů
s vyplacením odstupného. Nezbytná
úsporná opatření v oblasti mezd byla
dále realizována krácením pohyblivé
sloţky mzdy. Od listopadu pak výplata této sloţky mzdy byla vázána na
dosaţení plánovaných trţeb.
Vzhledem k jiţ zmíněnému prodlouţení doby inkasa našich pohledávek
jsme na druhé straně operativně
řešili s našimi dodavateli úhrady
našich závazků, a to tak, aby byla
zajištěna plynulost výrobního procesu
a dodávek surovin, materiálů a energií.
V nákladech se nám dařilo dosahovat
úspory ve spotřebě preparátů drahých kovů v dekoraci, spotřebě reţijního materiálu a také polotovarů
v důsledku omezení výrobních kooperací. Naopak negativně se
v nákladech projevila zvýšená cena
zejména zemního plynu a také náklady na sluţby především vlivem
velkého rozsahu zpětného leasingu.
Podstatný vliv na celkový hospodářský výsledek roku měly ovšem jiţ
uvedené kursové ztráty.
Počet zaměstnanců se nakonec stabilizoval kolem čísla 180. V průběhu
roku došlo mimořádně i
k personálním změnám ve významných technickohospodářských funkcích. Pro zaměstnance jsou nadále
zabezpečovány sluţby kvalitního
závodního stravování, se širokou
moţností výběru jídel. Sociální fond
byl vyuţíván na příspěvky zaměstnancům na jejich rekreaci a na poskytování bezúročných půjček hlavně
na bytové potřeby. I v minulém roce
měli zaměstnanci moţnosti vyuţít
smlouvu s praktickým lékařem
v Horním Slavkově a vyhledat zde
vyšetření podle potřeby mimo pracovní dobu. Současně zde byly prováděny preventivní prohlídky pro
vybrané profese v souladu
s poţadavky bezpečnosti práce.
V závěru roku před vánočními svátky
se sešlo vedení firmy se všemi pracovníky v závodní jídelně. Při té příleţitosti vedení vyhodnotilo dosaţené
výsledky v rámci moţností a především vyzvedlo přístup zaměstnanců
k překonávání problémů, vyslovilo
všem poděkování a také naději, ţe
nastávající nový rok 2009 bude lepší.
Zaměstnanci také obdrţeli symbolické dárky pod stromeček
Na nový rok 2009 byl sestaven pečlivě vybilancovaný plán. Při tom
ovšem bude záleţet na situaci jednak
na zahraničních trzích a jednak, jakým způsobem bude ukončeno insolvenční řízení ve skupině největšího
výrobce porcelánu v Čechách. Předpokládáme, ţe v letní sezóně by se
mohl uskutečnit 2. ročník výstavy
Letní porcelánová plastika na Mostově. Chceme rozvíjet spolupráci přímo
ve městě Horní Slavkov a jeho prostřednictvím
také s partnerským
městem Arzberg, nalézt zde optimální relaci udrţitelného rozvoje.
Závěrem i touto cestou ještě jednou
upřímně děkujeme zaměstnancům
společnosti Haas & Czjzek a jejímu
managementu za výsledky práce
dosaţené v krizových podmínkách
roku 2008. Poděkování za spolupráci
patří i bankám a obchodním partnerům.
Za vedení firmy:
Ing. Michal Hloucha
Ing. Zdeněk Uhlíř
Přání města k narozeninám
Krásné 86. narozeniny oslavil dne 8.2. 2009 pan Ladislav Mráček, dlouholetý
učitel hornoslavkovských dětí. S přáním všeho nejlepšího do dalších let pana
Mráčka navštívila starostka města Mgr. Jana Vildumetzová.
Dne 19.2. oslavil své 86. narozeniny Vladimír Pliska, veterán druhé světové války.
Starostka města Mgr. Jana Vildumetzová osobně panu Pliskovi popřála vše nejlepší do dalších let.
Veterán druhé světové války—Vladimír Pliska
Občan Horního Slavkova, pan Vladimír Pliska je skromným svědkem
událostí, které se přehnaly Evropou
před více jak šedesáti lety. Narodil se
v roce 1923 v Podkarpatské Rusi. Na
počátku čtyřicátých let byla jeho
země okupována Maďary a mladý
student gymnázia Pliska se rozhodl,
ţe se vyhne vojenské sluţbě a uteče
ze země. Bylo to osudové rozhodnutí,
které mu navţdy změnilo ţivot.
Při útěku byl zajat sovětskou pohraniční stráţí a bez soudu byl poslán do
pracovních táborů, gulagů, na Sibiř.
V táboře byl nucen pracovat deset
hodin denně s výjimkou dnů, kdy
venkovní teplota klesla k padesáti
stupňům pod nulou, navíc pod neustálou hrozbou bitím či sníţení přídělů jídla. V takto nelidských podmínkách přeţíval dva a půl roku.
V roce 1943 vydal Stalin rozkaz, aby
všichni vězni schopní vojenské sluţby
narukovali. Pan Pliska byl přidělen k
1. československému armádnímu
sboru, který vznikl ve Volyňské oblasti pod vedením Ludvíka Svobody.
Nejprve byl spojařem, poté pěšákem,
potom průzkumníkem a nakonec
dělostřelcem. Jako dělostřelec prošel
válkou v první linii, účastnil se velkých a významných bitev.
V bitvě u Kurska, největší tankové
bitvě druhé světové války, ztratil ve
válečné vřavě mnoho svých kamarádů, sám přišel o oko. Později patřil k
jednotce, která osvobodila Kyjev,
bojoval u Dukly a v polském Jaslu.
Válka pro něj skončila v roce 1945 v
Olomouci.
Konec války pro něj však neznamenal
konec nástrah osudu. Vzhledem k
tomu, ţe proţil těţké roky v sovětském gulagu, věděl, co jsou komunisté zač, a proto se nikdy nestal
členem KSČ. A skončil u lopaty, celý
ţivot musel pracovat manuálně, přestoţe svou ţivotní dráhu začínal jako
student.
Pan Pliska si za svou práci vyslouţil
mnoho armádních řádů, z nichţ poslední je vyznamenání od ministryně
obrany Vlasty Parkanové, tzv. Zásluţný kříţ, který obdrţel v roce 2007.
OKS
strana 10
Základní umělecká škola
Horní Slavkov
Vás srdečně zve na
Krajskou postupovou
přehlídku dětských skupin scénického tance
27. března 2009 ve 13,00 hodin
v divadelním sále MěKS
Horní Slavkov
Své choreografie zde předvedou taneční soubory
a skupiny z celého Karlovarského kraje
Vítězný soubor postupuje se svou choreografií
do 26. celostátní přehlídky dětských skupin
scénického tance v Kutné Hoře.
Firma "U Karkulky"
Provozovna Stannum 931, Horní Slavkov
*
*
-
*
*
*
* autoservis, pneuservis
*
*
Kontakt :
ubytování Karkulka: 602 415 204
servis Michal:
777 569 919
kovošrot Martin:
724 544 320
prádelna p.Sluka:
607 792 950
e-mail:
[email protected]
fax.:
352 676 427
Ceník inzerce ve Slavkovském zpravodaji
Veterinární praxe MVDr. Daniel Bořek
oznamuje změnu ordinačních hodin:
Po: 14:00-15:00
St: 15:00-16:30
Čt: 16:30-17:30
Telefon: 777 166 120
Ordinační hodiny
ORDINACE PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ
Dům s pečovatelskou službou
Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou
MUDr. ČAPKOVÁ Vladěna
tel. 352 668 484
ORDINAČNÍ HODINY:
Od 2. 1. 2009 je ordinace
otevřena denně
od 7.30 do 11.30 hod.
Web osady Kfely
Osada Kfely u Horního Slavkova má
svoje vlastní internetové stránky. V
současné době připravují správci stránek novou webovou prezentaci osady
Kfely Horní Slavkov. Shánění materiálů jistě zabere spoustu času, stejně
jako jejich editace na tyto stránky.
Prosíme tedy o trpělivost a shovívavost.
Adresa: www.kfely.cz
strana 11
inzerce
Firma PAP
PAP--KOV
Horní Slavkov,
ul. Hasičská
vykupuje:
ţel.šrot, barevné kovy, Pb-aku-baterie, sklo,papír.
provádí:
ekologickou likvidací kompletních autovraků.
Objednávky odvozu autovraků vlastní odtahovkou na t.č.
777154855, 777154858.
Požadujeme předložit:
Velký tech. průkaz + občanský průkaz.
Ev.č. vozidla "VIN" musí souhlasit s číslem v T.P.
Obdrţíte potvrzení k odhlášení vozidla z evidence
mot. vozidel.
OTEVÍRACÍ DOBA PROVOZOVNY:
Po, Út, St, Pá
9 - 14 hod.
Čtvrtek v letním období
9 - 19 hod.
Čtvrtek v zimním období
9 - 17 hod.
So
10 - 14 hod.
Mexická kuchyně v restauraci Oldy
Dovolujeme si vás pozvat do nově otevřené
kuchyně v restauraci OLDY.
V nabídce máme nejrůznější
pokrmy mexické kuchyně.
Rezervace na telefonním čísle
775 671 563
Provozní doba: PÁ-SO 20:00 – 03:00
NE 19:00 – 22:00
....na Vaši návštěvu se těší Pavel Rež a syn….
Městské kulturní středisko—přehled akcí na březen 2009
Úterý 3. března (17.00 a 19.30 hodin)
Sněženky a machři po 25 letech
Nostalgická komedie, 104 min, dolby digital, mládeţi přístupný, vstupné
65,- Kč.
Hrají: Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, Václav Kopta, Radoslav
Brzobohatý, Veronika Freimanová, Eva Jeníčková, Juliana Johanedis, Jakub Prachař, Petra Lustigová.
Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou?
Moţná všechno a moţná nic, moţná zjistíte, ţe to co se za 25 let nestihlo, se uţ nezvládne… Sněţenky a machři jdou ve stopách ţivotů hlavních
hrdinů v době, která všechno změnila. Jak prošli jejími nástrahami a jaké
šrámy to na nich zanechalo? Kam chtěli jít, kam došli a kam dojdou? Jsme
opět na horské chatě, kde se všichni po letech scházejí a opět zaţijí mnoho nezapomenutelných chvil. Na horách se setkávají někdejší spoluţáci,
aby se viděli, aby si zavzpomínali a aby sami sebe ujistili o tom, ţe to
s nimi není tak hrozné, protoţe ty někdejší kluky a holky si stále nesou
sami v sobě. Co na tom, ţe uběhlo mnoho let, ţe se změnil svět i všichni
účastníci někdejšího lyţařského kurzu, z něhoţ se časem stala legenda.
Úterý 10. března (17.00 a 19.30 hodin)
Kdopak by se vlka bál
KINO
Romantické drama, 90 min, přístupno pro všechny, vstupné 65,- Kč
Hrají: Dorotka Dědková, Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček, Jana Krausová,
Martin Hofmann, Matouš Kratina, Marie Boková, Marek Taclík, Eva Leimbergerová.
Konečně film o lásce, který
můţete vidět s dětmi.
Hlavní hrdinka Terezka
zboţňuje pohádku O Červené Karkulce, má starostlivé rodiče a kamaráda
Šimona. Najednou začíná
ztrácet půdu pod nohama,
maminka a všichni dospělí
se najednou začínají chovat divně a jediný, kdo jí
dokáţe poradit je její kamarád Šimon. Ten má ve
věci jasno. Maminku Terezce vyměnili mimozemšťané. Stačí jedno píchnutí vidličkou, rána, která se okamţitě zacelí, a důkaz bude na světě. Terezku tak čeká velké dobrodruţství. Ve snaze zachránit maminku bude čelit
mnohým nebezpečím a moţná i hladovému vlku…
Úterý 17. března (17.00 a 19.30 hodin)
Ocas ještěrky
Drama, 90 min, mládeţi přístupný, vstupné 65,- Kč.
Hrají: David Švehlík, Karel Zima, Marie Durnová, Bečica Nedeska, Magdaléna Sidonová, Karel Dobrý, Václav Helšus, Stanislav Zindulka.
Narození Josefa Bárty provází věštba – zemře ve věku 29 let. A je mu
právě tolik, kdyţ ho opustí ţena i se synem, a jeho svět se hroutí. Podivné
přátelství s nespoutaným Gabrielem vnáší do Josefova bytí nový impuls,
zároveň ho však přivádí do stále větších problémů. Zdá se, ţe nově poznaná láska je nalezením smyslu jeho ţivota, ale dramatický sled událostí
vystaví Josefa zkouškám, které mu pomohou změnit sebe i svůj osud.
Pátek 20. března (17.00 a 20.00 hodin)
Podivuhodný případ Benjamina Buttona
Romantické drama, 166 min, do 12-ti let nevhodný, vstupné 65,- Kč.
Hrají: Brad Pitt, Cate Blakchett, Tilda Swinton, Julia Ormond, Elle Flanning, Jason Flameng.
Film vycházející z povídky F. Scotta Fitzgeralda vypráví o sympatickém
padesátníkovi Benjaminu Buttonovi, který je se svým ţivotem spokojený a
navíc se nedávno zamiloval do třicátnice Causy. Hlavní hrdina však místo
stárnutí začíná mládnout, coţ se mu nejdříve líbí, ale postupem času obrátí. Protoţe proţívat svůj ţivot v opačném směru a mládnout vedle své
stárnoucí lásky, to není úplně normální.
Úterý 24. března (17.00 a 19.30 hodin)
Underworld: Vzpoura Lycanů
Akční/ horor, 92 min, do 15-ti let nevhodný, vstupné 65,- Kč.
Hrají: Rhona Mitra, Michael Sheen, Shane Trolly.
Třetí díl série Underworld se
zabývá podstatou krvavého boje
mezi aristokratickými upíry a
barbarskými Lycany (vlkodlaky),
který se táhne uţ po staletí. Mladý Lycan Lucian se ujme role
mocného vůdce a sjednotí vlkodlaky v boji proti Viktorovi,
démonickému králi upírů, který je
po stovky let pronásleduje.
K Lucianovi se připojí i jeho tajná
láska, krásná upírka Sonja, aby
se společně pokusili osvobodit
Lycany z jejich krutého otroctví.
Pátek 13. března (17.00 a 19.30 hodin)
Lovecká sezóna 2
Pátek 27. března (17.00 a 19.30 hodin)
Deník nymfomanky
Hrají v českém znění: Ondřej Brzobohatý, Jitka Jeţková, Tomáš Racek,
Tomáš Juřička, Petr Pelzer, Jan Maxián, Jitka Smutná.
Domácí vs. Lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté. Pokračování Lovecké sezóny dojde na rozhodující souboj mezi divokými a domácími zvířatyJediný jezevčík Buřtík, který zdrhnul svým páníčkům, aby ochutnal tu
pravou svobodu, stále neví na jakou stranu se přidat.
Hrají: Belén Fabra, Geradlina Chaplin, Leonardo Sbaraglia, Lium Barrera.
Val je velmi atraktivní a vzdělaná mladá dáma posedlá sexem. Je schopna
milovat se kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Permanentně loví nové muţe a
kaţdé toto setkání jí přináší uspokojení. Její deník je svědkem všech milostných eskapád se spoustou milostných detailů.
Animovaná komedie, 76 min, přístupný pro všechny, dabing, vstupné 65,Kč.
Divadelní soubor ROLNIČKA
uvádí
POHÁDKU O BUDULÍNKOVI
ZÁBAVA
strana 12
Neděle 8.3.2009 od 15.00 hodin
Divadelní sál MěKS Horní Slavkov
Vvstupné 10,-Kč
Španělské erotické drama, 95 min, do 18-ti let nepřístupný, vstupné 65,Kč.
Připravujeme na duben:
3. 4.
10. 4.
14. 4.
17. 4.
21. 4.
28. 4.
Yes mann
Peklo s princeznou
O Zoufálkovi
Cinka panna
Líbáš jako bůh
Pohádky na dobrou noc
Předprodej a rezervace vstupenek v městské knihovně
Taneční sál MěKS Horní Slavkov
1. JARNÍ DISKOTÉKA PRO PEPÍKA
Sobota 21.3.2009
od 20.00 do 03.00 hodin.
Vstupné 50,-Kč.
Předprodej v městské knihovně
Měsíčník, vydává Městský úřad Horní Slavkov, Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov
Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod č. kult. MK ČR E 12589
Č. 3/2009 vydané dne 1. března 2009 v počtu 3000 kusů
Po, St, Pá 9,00 – 12,00 , 12,30 – 17,00 hod
Út, Čt 9,00 – 12,00 , 12,30 – 15,00 hod
Informace:
777 688 368
773 688 368
352 698 130
[email protected]
www.horni-slavkov.cz
Redakční rada:Mgr. Jana Vildumetzová, Jaromír Kuttner, Mgr. Anna Raiskupová, Pavla
Florianová. Příjem příspěvků: Bc. Julie Charvátová—[email protected]
Redakční rada si vyhrazuje právo upravovat a krátit zveřejňované příspěvky.

Podobné dokumenty

bakalářská práce triáda pohled na roli triády ve struktuře filmu 2009

bakalářská práce triáda pohled na roli triády ve struktuře filmu 2009 nich, jako o ţivých lidech a dokonce si domýšlíme jejich ţivotní kontext. (Jedním ze současných fenoménů jsou internetové servery, které se věnují amatérským povídkám, psaným na základě prefabrikov...

Více

věda ve službách průmyslu

věda ve službách průmyslu Na ČVUT se budou vyvíjet aplikace pro nejnovější mobilní zařízení HTC V prostorách Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení v Praze byla 15. dubna slavnostně otevřena HTC mobilní laboratoř. ...

Více

jak to vidím já - os stavba čr

jak to vidím já - os stavba čr pracovní doby a v dodržování pracovních postupů. V další části odpoledního jednání byla prezentace jednotlivých zástupců. Ve svém vystoupení jsem seznámil přítomné s prací firmy Skanska v České rep...

Více

Západočeské archivy 2010 ve formátu pdf

Západočeské archivy 2010 ve formátu pdf Vydávání ročenky Státního oblastního archivu v Plzni od roku 2002, kdy byl tento archiv nově konstituován jako správní úřad a samostatná organizační složka státu, se stalo již určitou tradicí. Její...

Více