Výroční zpráVa - České vysoké učení technické v Praze

Komentáře

Transkript

Výroční zpráVa - České vysoké učení technické v Praze
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Výroční zpráva
o činnosti ČVUT v Praze za rok 2008
Praha, květen 2009
České vysoké učení technické v Praze, 2009
Výroční zpráva o činnosti ČVUT v Praze za rok 2008
Zpracoval kolektiv pod vedením prorektora prof. Ing. Jiřího Bíly, DrSc.
Redakce, grafika a tisk: Česká technika – nakladatelství ČVUT
OBSAH
Obsah
1
Úvod
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.4
Organizační schéma ČVUT
Složení orgánů ČVUT
Vedení ČVUT
Vědecká rada
Správní rada
Akademický senát
Disciplinární komise
Zastoupení ČVUT v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizacích,
v profesních organizacích
Zastoupení žen v akademických orgánech ČVUT
11
14
2
Kvalita a excelence akademických činností
17
2.1
2.2
Počty akreditovaných studijních programů na ČVUT
Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy (double degree), studijní
programy ČVUT akreditované v cizím jazyce
2.3 Akreditované studijní programy společně uskutečňované VVŠ a VOŠ
2.4 Přehled kurzů celoživotního vzdělávání na ČVUT
2.5 Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na ČVUT
2.6 Zájem o studium na ČVUT
2.7 Studenti v akreditovaných studijních programech na ČVUT
2.8 Absolventi ČVUT, spolupráce školy s absolventy 2.9 Neúspěšní studenti na ČVUT, opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti
2.10 Využívání kreditového systému, získávání Diploma Supplement Label
2.11 Odborná spolupráce ČVUT s regiony, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou
2.11.1Odborná spolupráce pracovišť ČVUT s regiony
2.11.2Propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou
2.12 Akademičtí pracovníci na ČVUT v přepočtených počtech, kvalifikační a věková struktura
2.13 Vzdělávání zaměstnanců ČVUT
2.14 Nabízené kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků 2.15 Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2008
2.16 Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti a posílení vazby mezi touto
činností a činností vzdělávací
2.17 Infrastruktura ČVUT (materiální, technické a informační zajištění), dostupnost informačních
zdrojů a rozvoj informační infrastruktury 7
7
8
8
8
9
10
11
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
24
28
29
30
30
30
50
3
Kvalita a kultura akademického života
55
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.6
Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
Znevýhodněné skupiny uchazečů / studentů na ČVUT
Mimořádně nadaní studenti
Partnerství a spolupráce
Partnerství Spolupráce
Významné akce a společenská setkání na půdě ČVUT
Ubytovací a stravovací služby
Využívání Stipendijního fondu ČVUT
55
55
55
56
56
57
59
59
60
OBSAH
4
Internacionalizace
64
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Přímá mezinárodní spolupráce ČVUT
Strategie ČVUT v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti
Zapojení ČVUT do mezinárodních vzdělávacích programů Zapojení ČVUT do mezinárodních programů výzkumu a vývoje
Mobilita studentů a akademických pracovníků Mobilita studentů a akademických pracovníků podle jednotlivých zemí
64
64
66
67
68
69
5Zajišťování kvality činností realizovaných na ČVUT
75
5.1
5.1.1
5.1.2 5.2
5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
75
75
78
78
80
81
82
82
83
5.7
5.8
5.9
Systém hodnocení kvality vzdělávání na ČVUT – vnitřní a vnější hodnocení
Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání
Vnější hodnocení kvality vzdělávání
Systém hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové a další činnosti na ČVUT
Vnější hodnocení kvality činností zajišťovaných na ČVUT a světové pořadníky univerzit v roce 2008
Naplňování hlavních cílů Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2008
Údaje o finanční kontrole
Zřízení, udržování a efektivnost vnitřního kontrolního systému
Kontroly a interní audity v roce 2008 Hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo školy (centra distančního vzdělávání,
konzultační střediska apod.)
Způsob zajištění kvality odborných praxí, pokud jsou součástí studijního programu
Zajištění a hodnocení kvality poradenských služeb
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
83
84
85
86
6Rozvoj ČVUT
89
6.1
6.2
6.3
89
89
92
Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol
Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních fondů EU
Zapojení do Rozvojových programů MŠMT
7Závěr
95
Literatura
96
1. ÚVOD
1. úvod
1
Úvod
České vysoké učení technické v Praze (dále jen ČVUT) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu.
Zkrácený název školy je ČVUT v Praze, ve zkratce ČVUT.
Adresa ČVUT: České vysoké učení technické v Praze; Zikova 4, 166 36 Praha 6 - Dejvice; http://www.cvut.cz
Názvy a adresy fakult a ústavů ČVUT:
Název
Zkratka
Adresa
Fakulta stavební
FSv, F1
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
detašovaná pracoviště
Náchod, České Budějovice, Hradec Králové
Fakulta strojní
FS, F2
Technická 4, 166 07 Praha 6
detašovaná pracoviště
Sezimovo Ústí, Chomutov
Fakulta elektrotechnická
FEL, F3
Technická 2, 166 27 Praha 6
detašované pracoviště
Sezimovo Ústí
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
FJFI, F4
Břehová 7, 115 19 Praha 1
detašované pracoviště
Děčín
Fakulta architektury
FA, F5
Thákurova 7, 166 34 Praha 6
Fakulta dopravní
FD, F6
Konviktská 20, 110 00 Praha 1
detašované pracoviště
Děčín
Fakulta biomedicínského inženýrství
FBMI, F7
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
Kloknerův ústav
KÚ
Šolínova 7, 166 08 Praha 6
Masarykův ústav vyšších studií
MÚVS
Horská 3, 128 00 Praha 2
Ústav tělesné výchovy a sportu
ÚTVS
Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
ÚTEF
Horská 3a/22, 128 00 Praha 2
1.1Organizační schéma ČVUT
VĚDECKÁ RADA
AKADEMICKÝ SENÁT
REKTOR
SPRÁVNÍ RADA
PROREKTOŘI
KVESTOR
DĚKANI
FAKULTY
ŘEDITELÉ
VYSOKOŠKOLSKÉ ÚSTAVY
Fakulta stavební
Kloknerův ústav
Fakulta strojní
Masarykův ústav
vyšších studií
Fakulta elektrotechnická
Fakulta jaderná
a fyzikálně inženýrská
Fakulta architektury
Ústav tělesné výchovy
a sportu
KANCLÉŘ
OSTATNÍ SOUČÁSTI
REKTORÁT
Výpočetní a informační
centrum
Odbor
interního
auditu
a kontroly
ČVUT
Sekretariát rektora
Sekretariát kvestora
Technologické a inovační
centrum
Výzkumné centrum
průmyslového dědictví
Odbory a oddělení
rektorátu
Archiv ČVUT
Ústav technické
a experimentální fyziky
ČVUT
Fakulta dopravní
Správa účelových zařízení
Fakulta biomedicínského
inženýrství
Útvar výstavby a investiční
činnosti
Česká technika
– nakladatelství ČVUT
1. úvod
1.2Složení orgánů ČVUT
1.2.1 Vedení ČVUT
Rektor
prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc.
Prorektoři
pro studium
doc. Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc.
pro vědeckou a výzkumnou činnost
prof. Ing. Ladislav MUSÍLEK, CSc.
pro zahraniční styky
prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.
pro vnější vztahy a marketink
prof. Ing. František VEJRAŽKA, CSc.
pro rozvoj ČVUT
prof. Ing. Jiří BÍLA, DrSc.
pro výstavbu a investiční činnost ČVUT
doc. Ing. Miloslav PAVLÍK, CSc.
pro vědeckotechnologický park (do května 2008) a studentské
Dr. Ing. Jaroslav KUBA, Ph.D.
záležitosti
Kvestor
Ing. Petr PĚTIOKÝ, MBA
Předseda AS ČVUT
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
1.2.2 Vědecká rada
Funkce
Jméno
Pracoviště
Předseda
prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc.
rektor ČVUT
prof. Ing. Jiří BÍLA, DrSc.
prorektor pro rozvoj ČVUT
doc. Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc.
prorektorka pro studium
prof. Ing. Ladislav MUSÍLEK, CSc.
prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost
prof. Ing. Zdeněk BITTNAR, DrSc.
děkan FSv
doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.
děkan FJFI
prof. Ing. Václav HLAVÁČ, CSc.
FEL
prof. Ing. František HRDLIČKA, CSc.
děkan FS
prof. Ing. Josef JÍRA, CSc.
FD
prof. Ing. Peter KNEPPO, DrSc.
FBMI
prof. Ing. Jan MACEK, DrSc.
FS
prof. Dr. Ing. Leoš mervart, DrSc.
FSv
prof. Ing. Petr Moos, CSc.
děkan FD
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
FJFI
prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.
FSv
Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.
ředitel ÚTEF
prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
FSv
doc. Ing. Boris ŠIMÁK, CSc.
děkan FEL
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
FEL
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
FA
prof. Ing. Jan UHLÍŘ, CSc.
FEL
prof. Ing. Michael VALÁŠEK, DrSc.
FS
prof. Ing. Miroslava VRBOVÁ, CSc.
FBMI
doc. Ing. arch.–ir Zdeněk ZAVŘEL
děkan FA
Interní členové
1. úvod
Externí členové
prof. Dr. Ing. Vladimír BLAŽEK
RWTH Aachen
doc. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc.
ředitel ÚTAM AV ČR Praha
prof. RNDr. Bohuslav GAŠ, CSc.
UK Praha, Přírodovědecká fakulta
prof. Ing. Stanislava hronová, CSc.
prorektorka pro vědu a výzkum VŠE
prof. Ing. Pavel CHRÁSKA, DrSc.
ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR
prof. Ing. Vojtěch KONOPA, CSc.
rektor TU Liberec
Franta KRAUS, Dr.sc. techn. Wiss. Adjunkt
ETH Zurich
prof. Ing. Jitka MORAVCOVÁ, CSc.
prorektorka pro vědu a výzkum VŠCHT
prof. Ing. Petr NOSKIEVIČ, CSc.
VŠB – TU Ostrava
Ing. František Pazdera, CSc.
generální ředitel ÚJV Řež
prof. Ing. Josef PSUTKA, CSc.
ZČU, Fakulta aplikovaných věd
prof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc.
emeritní děkan 1. LF UK Praha
prof. Ing. arch. Jaroslav ŠAFER
Šafer Hájek ARCHITEKTI
doc. Ing. Zdeněk TŮMA, CSc.
guvernér ČNB
Ing. Pavel VLASÁK, DrSc.
místopředseda AV ČR
prof. RNDr. Ing. Jan VRBKA, DrSc.
emeritní rektor VUT Brno
prof. Ing. Zdeněk P. BAŽANT, Ph.D., dr. h. c.
Northwestern University, Illinois
Dr.-Ing. Markus HEYN
viceprezident Manufacturing Plant
Jihlava, BOSCH Diesel Systems
doc. Ing. Tomáš KLEČKA, CSc.
ředitel KÚ ČVUT v Praze
Mimořádní členové mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., dr. h. c.
doc. Ing. Karel ŠPERLINK, CSc.
rektor TU Košice
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
prof. Ing. Petr ZUNA, CSc., D.Eng.h.c.
FS ČVUT v Praze
doc. MUDr. Jozef ROSINA, Ph.D.
děkan FBMI ČVUT v Praze
prof. Ing. Vladimír HAASZ, CSc.
FEL ČVUT v Praze
1.2.3Správní rada
Funkce
Jméno
Pracoviště
Předseda
Ing. arch. Jan FIBIGER, CSc.
ABF, nadace pro rozvoj architektury
a stavebnictví, Praha
Ing. Jaroslav MÍL, MBA
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha
doc. Ing. Václav PETŘÍČEK, CSc.
Hospodářská komora ČR, Praha
MUDr. Pavel BÉM
Magistrát hlavního města Prahy
Ing. Jaroslav DOLEŽAL, CSc.
Honeywell ČR
Ing. Jindřich HESS, Ph.D.
Metrostav, a. s., Praha
Mgr. Tomáš HRUDA
Constantia Privatbank AG, Praha
Místopředsedové
Členové
Tajemník
Ing. Petr HUTLA
ČSOB, a. s., Praha
Ing. Bořivoj KAČENA
Stavby silnic a železnic, a. s., Praha
Ing. Pavel KAFKA, dr. h. c.
SIEMENS, s. r. o., Praha
Ing. Vladimír KOLMAN, Ph.D.
Česká národní banka, Praha
Ing. Josef KUBÍČEK
UK, Praha
doc. Ivo MATHÉ
AMU, Praha
Ing. Václav MATYÁŠ
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Praha
JUDr. Jana PEŠKOVÁ
MŠMT ČR, Praha
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.
Fakulta strojní ČVUT v Praze
1. úvod
1.2.4Akademický senát
Předseda
prof. Ing. Petr KONVALINKA, CSc.
Místopředseda (zaměstnanec)
Mgr. veronika VYMĚTALOVÁ
Místopředseda (student)
Jaromír KAŠPAR
Předseda legislativní komise
doc. Ing. Jan BÍLEK, CSc.
Předseda hospodářské komise
prof. Ing. Pavel Fiala, CSc.
Předseda komise pro rozvoj a vědu
prof. Ing. Michael VALÁŠEK, DrSc.
Předseda komise pro SÚZ
Ing. Pavel LYSÁK
Předseda studentské komise
Jiří Mašín
Ing. Jaroslava BABÁNKOVÁ
doc. RNDr. Jiří DEMEL, CSc.
prof. Ing. Vladimír HAASZ, CSc.
doc. Ing. Goce CHADZITASKOS, CSc.
Ing. Jan KAŠPAR
Ing. Bc. dagmar Kočárková
MUDr. Ing. Vítězslav KŘÍHA, Ph.D.
Ing. M.Sc. Patrik KUTÍLEK, Ph.D.
prof. Ing. arch. Ladislav LÁBUS
Členové AS – akademičtí pracovníci
prof. Ing. Jiří NOŽIČKA, CSc.
Ing. arch. Jan PAROUBEK
doc. Dr. Ing. Ivan Richter
PhDr. Jaroslav SCHMID, CSc.
doc. PhDr. Jiří SEMRÁD, CSc.
doc. Ing. Jaromír SODOMKA, CSc.
Ing. Ivo ŠIMŮNEK, CSc.
doc. Ing. Petr Štemberk, Ph.D.
prof. Ing. Ivan UHLÍŘ, DrSc.
Ing. Libor ŽÍDEK
Ing. Michaela DUDÍKOVÁ
Miroslava FILINGEROVÁ
Ing. Jan GRUBER
Lucie HOFMANOVÁ, DiS.
Ing. Vladimír HROMEK
Jonáš JIRKŮ
Členové AS – studenti
Ing. Bc. Karel KADEŘÁBEK
David karal
Tomáš MARTINKA
Jitka MOLNÁROVÁ
Ing. Radka PERNICOVÁ
Eva PROCHÁZKOVÁ
Mgr. Jan SOVA
10
1. úvod
1.2.5 Disciplinární komise
do 30. 9. 2008
Předseda
doc. Ing. Petr BOUŠKA, CSc. (KÚ)
Ing. David VANĚČEK, Ph.D. (MÚVS)
Členové
Ing. Michal Kara (MÚVS)
Ing. Norbert Dubský (KÚ)
Ing. Roman Kreim, Ph.D. (MÚVS)
Náhradníci
prof. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc. (KÚ)
Ing. Michaela IBEHEJOVÁ (KÚ)
Ing. Jan ZELENKA (MÚVS)
od 1. 10. 2008
Předseda
doc. Ing. Petr BOUŠKA, CSc. (KÚ)
Ing. David VANĚČEK, Ph.D. (MÚVS)
Členové
Ing. Dita JIROUTOVÁ (KÚ, MÚVS)
Zuzana JAROŠOVÁ (MÚVS)
Ing. Monika BARTONÍČKOVÁ, MBA (MÚVS)
Náhradníci
prof. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc. (KÚ)
Ing. Michaela DUDÍKOVÁ (KÚ)
Věra HLAVÁČKOVÁ (MÚVS)
1.3Zastoupení ČVUT v reprezentaci českých vysokých
škol, v mezinárodních organizacích, v profesních
organizacích
Česká konference rektorů
Rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., pokračoval ve funkci místopředsedy České konference rektorů pro
záležitosti ekonomické a sociální.
 Reprezentativní komise České konference rektorů
Komise je poradním orgánem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Jejími členy jsou prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., a prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
 Rada vysokých škol
Předsedou pro funkční období 2008–2010 byl opětovně zvolen prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
11
1. úvod
 Rada pro výzkum a vývoj ČR
Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., je místopředsedou Rady.
 Přehled členství ČVUT v organizacích sdružujících vysoké školy, v mezinárodních a profesních
organizacích:
Organizace
Stát
Status
Conference of European Schools for Advanced
Engineering Education and Research (CESAER)
Belgie
člen Board of Directors
Člen Management Committee
European Large Geotechnical Institute Platform
(ELGIP),
Nizozemsko
člen
European University Association (EUA)
Belgie
Člen
European Society for Engineering Education
(SEFI)
Belgie
Administrative Council
Danube Rectors Conference (DANUBE)
Slovinsko
Člen
International Association for Continuing
Engineering Education (IACEE)
USA
Člen
European Federation of National Engineering
Associations (FEANI)
Belgie
Člen
Internationale Gesellschaft für
Ingenieurpaedagogik (IGIP)
Rakousko
Člen
Association of European Civil Engineering
Faculties (AECEF)
ČR
President AECEF
Secretary General
Association Int. Permanente des Congress de
Navigation (AIPCN)
Belgie
Člen
European Association of Remote Sensing
Laboratories (EARSeL)
Německo
Člen
The International Association for the Engineering
Analysis Community (NAFEMS)
Velká Británie
Člen
International Association of Hydrology Research
(IAHR)
Španělsko
Člen
European Research Committee on Flow
Turbulence and Combustion (EUFTAC)
Švýcarsko
Člen
European Automative Research Partners
Association (EARPA)
Belgie
Člen
Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society
ČR
Člen
Conseil International des Grands Réseaux
Électriques (CIGRE)
Francie
Člen
European Radiation Dosimetry Group
(EURADOS)
Švýcarsko
Člen
European Nuclear Education Network (ENEN)
Belgie
Člen
World Nuclear University (WNU)
Velká Británie
Člen
International Society for Porous Media (InterPore)
Německo
Člen
Confédération Européenne des Centres de
Langues de l‘Enseignement Supérieur (CercleS)
Itálie
Člen
Association of European Schools of Architecture
(EAAE)
Belgie
Člen
Association of European Schools of Planning
(AESOP)
Nizozemsko
Národní zástupce
Fondazione Romualdo del Bianco
Itálie
člen sboru expertů
Arbeitskreis für Hausforschung e. V.
Německo
Člen
The European Rail Research Network of
Excellence (EURNEX)
Evropa
Vice-chairman
Réunion Internationale des Laboratories et
Experts des Matériaux (RILEM)
Francie
Kolektivní členství
12
1. úvod
International Council for Building Research
Studies and Documentation (CIB)
Nizozemsko
Kolektivní členství
International Association for Bridge and Structural
Engineering (IABSE)
Švýcarsko
Kolektivní členství
Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft
für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege E.V.
(WTA International)
Německo
člen
Česká betonářská společnost
ČR
člen
Vědeckotechnická společnost
pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ)
ČR
člen
Asociace rozpočtářů staveb
ČR
člen
Česká společnost pro mechaniku
ČR
člen
EARPA – European Automotive Research
Partners Association
Belgie
člen s hlasem rozhodujícím
EUCAR – European Cooperation in Automotive
Research (součást ACEA)
Belgie
přizvaný člen s hlasem poradním
Sdružení pro sanace betonových konstrukcí
ČR
člen
International Association for Structural Mechanics
in Reactor Technology (IASMiRT)
USA
Člen
SAE International, Czech Branch
USA
člen
Partnership of a European Group of Aeronautics
and Space Universities (PEGASUS)
EU
Associate Partner
The European BIC Network
Belgie
Člen
Společnost vědecko-technických parků
ČR
Člen
The European Alliance for Medical and Biological
Engineering and Sciences (EAMBES)
Belgie
člen
International Association for Media in Science
(IAMS)
Francie
člen předsednictva asociace
European University Information Systems – CZ
(EUNIS)
Francie
Člen
TICCIH (The International Committee for the
Conservation of the Industrial Heritage)
Velká Británie/Španělsko
National
Representative
Česká asociace MBA škol
(CAMBAS)
ČR
Člen
Česká Manažerská Asociace
(ČMA)
ČR
European BIC Network
Belgie
Člen
European Cooperation in Science and Technology
(COST)
Belgie
Člen komise domény FPS
Expert
Předseda sektorové komise
International Union of Laboratories and Experts in
Construction Materials, Systems and Structures
(RILEM)
Francie
Člen
International Association for Bridge and Structural
Engineering (IABSE)
Švýcarsko
člen
Člen
European Convention for Constructional Steelwork
Belgie
(ECCS)
Vedoucí pracovní skupiny
Czech Tunelling Committee ITA/AITES
ČR
Člen
ITS (Intelligent Transport Systems) EduNet
Evropa
Člen
ESRIF (European Security Research and
Innovation Forum)
Evropa
Člen
GAST (Green and Safe Road Transp.) – pilotní
projekt EIT
Evropa
Člen
CEN/TC278/WG1, ISO/TC204/WG5
Evropa, svět
Člen
13
1. úvod
1.4Zastoupení žen v akademických orgánech ČVUT
Akademický orgán
Počet členů celkem
z toho žen
ženy v %
Akademický senát
40
9
22,5
Vědecká rada
40
4
10
do 30. 9. 2008
4
0
0
od 1. 10. 2008
4
2
50
Disciplinární komise
14
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
2
Kvalita a excelence akademických činností
2.1Počty akreditovaných studijních programů na ČVUT
Tab. 2.1.1 Přehled akreditovaných studijních programů na ČVUT
Studijní programy
Skupiny akreditovaných
studijních programů
bak.
P
technické vědy a nauky
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
Celkem
mag.
K
P
mag. navazující
K
P
Celkem studijní
programy
dokt.
K
16
8
2
0
23
9
25
83
1
1
0
0
0
0
0
2
17
9
2
0
23
9
25
85
P – prezenční forma, K – kombinovaná forma
2.2Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní
programy (double degree), studijní programy ČVUT
akreditované v cizím jazyce
Tab. 2.2.1 Přehled studijních programů ČVUT akreditovaných v cizím jazyce
Studijní programy
Skupiny akreditovaných
studijních programů
bak.
P
mag.
navazující
mag.
K
P
K
P
Celkem studijní
programy
dokt.
K
technické vědy a nauky
5
2
1
0
12
4
12
36
Celkem
5
2
1
0
12
4
12
36
Společné studijní programy:
ČVUT směřuje k významnému postavení v evropském vzdělávacím prostoru. K naplnění této strategické vize trvale
spolupracuje s technickými univerzitami v Evropě na společných magisterských programech, které vedou k získání diplomů platných v zúčastněných zemích. Zkušenosti se vznikem takovýchto vzdělávacích programů a podíl na jejich provozování jsou horizontálně sdíleny mezi jednotlivými součástmi školy. Velmi aktivním partnerem pro tuto činnost jsou
vysoké školy ve Francii. Francie, jako cílová země pro studium, hraje v úvahách našich studentů významnou roli, v rámci
bilaterálních vztahů studuje každý rok ve Francii cca 45 studentů ČVUT. Francouzština již není Code Diplomatique, ale
patří z hlediska zájmu studentů o jazyky na ČVUT ke třetí skupině jazyků, společně se španělštinou a ruštinou.
Double degree je takový studijní program, ve kterém absolvent obdrží dva nezávislé tituly od dvou vysokých škol
poté, co ukončí magisterský studijní program, který je odsouhlasený oběma institucemi a absolvovaný za domluvených
podmínek. Významnou podmínkou pro absolvování a získání dvojitého titulu je absolvování podstatné části studijního
programu v zahraničí (až 4 semestry) a další 2–3 semestry na domácí univerzitě. Podmínky udělení obou diplomů musí
být odsouhlaseny mezi dvěma vysokými školami v obsahu předmětů, výzkumné a vývojové práce či průmyslové praxe
s rozsahem nejméně 60 kreditů (ECTS). Dále je požadována znalost obou jazyků a kultury zemí, ze kterých jsou zmíněné
vysoké školy. Double degree vyžaduje pečlivé jednání o průchodnosti studia dvěma partnerskými školami na úrovni profesorů a předsedů oborových rad, kteří jsou odpovědni na té které škole za magisterské studijní programy.
Přitažlivost studií, která vedou k dvojitému diplomu, spatřují studenti ČVUT zejména v tom, že zvýšeným individuálním úsilím lze překonat problém uznávání vzdělání a akademických titulů v zahraničí. Nejčastěji se rozhodují pro získání
17
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
dvojitého titulu studenti, kteří již absolvovali semestr na francouzské vysoké škole. V tomto smyslu bývají jednání o double degree vedena obvykle na individuální bázi.
Od roku 2004 ČVUT intenzivně pracuje ve sdružení T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe), které připravuje
v síti 40 technických univerzit a 76 průmyslových partnerů studenty k získání double degree. Ve školním roce 2006/2007
zahájila jedna studentka FS studium na École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) Paris a dva studenti FEL studovali na École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne. V roce 2007 byla uzavřena smlouva o uskutečňování magisterského programu (double degree) s Université d’Orleans. V roce 2008 bylo uzavřeno jednání o double
degree s École Centrale de Nantes.
V roce 2008 ČVUT zahájilo jednání o tzv. dual master degree s vysokými školami na Taiwanu, které projevují o tento
typ vzdělání velký zájem.
Prvním projektem Erasmus Mundus na ČVUT je studijní program SpaceMaster, který sdružuje Cranfield University
(UK), Czech Technical University (CZ), Helsinki University of Technology (FI), University of Würzburg (DE), Luleå
University of Technology (SE), Université Paul Sabatier Toulouse III (FR). Fakulta strojní ČVUT provozuje s ENSIETA
Brest (FR) a HAN Arnhem (NL) společný magisterský program Automotive Engineering. V rámci magisterského studijního programu Inteligent Transport System, který je provozován ve spolupráci ČVUT v Praze, Linkopings Universitet
a Fachhochschule Technikum Wien, začali v roce 2008 na Fakultě dopravní studovat první dva studenti.
V roce 2008 ČVUT zahájilo přípravná jednání k podání nových projektů Erasmus Mundus, které budou předkládány
v dubnu roku 2009. Vedení doktorandů doctorat en cotutel je další forma spolupráce s francouzskými vysokými školami, např. École
Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) Paris, École Centrale Paris, École Centrale de Nantes, École Nationale
Supérieure d‘Arts et Métiers, Institut National des Sciences Appliquées Lyon.
2.3Akreditované studijní programy společně uskutečňované
VVŠ a VOŠ
Tab. 2.3.1 Akreditované studijní programy společně uskutečňované VVŠ a VOŠ
Vyšší odborná škola
Veřejná vysoká škola
Studijní program/počet oborů
VŠE v Praze
2/2
2.4Přehled kurzů celoživotního vzdělávání na ČVUT
Tab. 2.4.1 Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání
Skupina studijních
programů
kurzy orientované na výkon
povolání
do
15 hod.
do
100 hod.
kurzy zájmové
do
15 hod.
více
do
100 hod.
U3V
Celkem
více
přírodní vědy a nauky
0
3
0
0
10
0
6
19
technické vědy a nauky
8
150
1
0
0
0
28
187
společenské vědy, nauky
a služby
0
0
2
0
22
0
0
24
ekonomie
0
11
1
0
0
0
0
12
právo, právní
a veřejnosprávní činnost
2
0
0
0
0
0
0
2
pedagogika, učitelství
a sociál. péče
0
0
8
0
0
0
0
8
18
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
vědy a nauky o kultuře
a umění
Celkem
0
0
0
0
4
0
2
6
10
164
12
0
36
0
36
258
U3V – univerzita 3. věku
2.5Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání
na ČVUT
Tab. 2.5.1 Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání
Skupina studijních
programů
kurzy orientované na výkon
povolání
do
15 hod.
přírodní vědy a nauky
do
100 hod.
kurzy zájmové
do
15 hod.
více
do
100 hod.
U3V
Celkem
více
0
0
0
0
878
0
64
942
380
809
483
0
0
0
273
1 945
společenské vědy, nauky
a služby
0
0
13
0
249
0
0
262
ekonomie
0
105
124
0
0
0
0
229
40
0
0
0
0
0
0
40
pedagogika, učitelství
a sociál. péče
0
0
115
0
0
0
0
115
vědy a nauky o kultuře
a umění
0
0
0
0
120
0
151
271
420
914
735
0
1 247
0
488
3 804
technické vědy a nauky
právo, právní
a veřejnosprávní činnost
Celkem
2.6Zájem o studium na ČVUT
Tab. 2.6.1 Zájem uchazečů o studium na ČVUT
Skupiny akreditovaných studijních
programů
Počet
Podaných
přihlášek1)
Přihlášených 2)
Přijetí 3)
Přijatých4)
Zapsaných5)
Celkem
13 729
12 443
9 831
10 457
7 848
technické vědy a nauky
13 584
12 298
9 705
10 331
7 722
145
145
126
126
126
pedagogika, učitelství a sociál. péče
1) Počet všech přihlášek, které VVŠ obdržela.
2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení.
3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek.
4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí.
5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu.
19
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
2.7Studenti v akreditovaných studijních programech na ČVUT
Tab. 2.7.1 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech k 31. 10. 2008
Studenti ve studijním programu
Skupiny akreditovaných
studijních programů
bak.
P
technické vědy a nauky
K
P
mag. navazující
K
P
Celkem
studentů
dokt.
K
P
K
12 787
1 034
869
35
4 060
491
1 052
1 001
21 329
227
196
0
0
0
0
0
0
423
13 014
1 230
869
35
4 060
491
1 052
1 001
21 752
pedagogika, učitelství
a sociál. péče
Celkem
mag.
2.8Absolventi ČVUT, spolupráce školy s absolventy
Tab. 2.8.1 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008
Absolventi ve studijním programu
Skupiny akreditovaných
studijních programů
bak.
P
technické vědy a nauky
pedagogika, učitelství
a sociál. péče
Celkem
mag.
K
P
mag. navazující
K
P
K
Celkem
absolventů
dokt.
P
K
1 974
57
1 848
37
439
94
86
155
4 690
28
51
0
0
0
0
0
0
79
2 002
108
1 848
37
439
94
86
155
4 769
Všechny fakulty ČVUT spolupracují se svými absolventy. Řada absolventů externě přednáší na jednotlivých katedrách
a ústavech a předává praktické poznatky z praxe studentům, dále jsou členy vědeckých rad, komisí při státních závěrečných a státních doktorských zkouškách a podílejí se na dalších aktivitách.
Absolventi ČVUT se sdružují ve spolku Česká technika, který je dobrovolnou nepolitickou organizací absolventů
všech fakult a oborů ČVUT a který byl založen v roce 1995. Jeho činnost je zaměřena na zvýšení prestiže ČVUT a jeho
absolventů v naší republice i v zahraničí. Na fakultách jsou spolky absolventů, jejichž činnost a aktivita se liší podle
fakult. Jako příklad je možné uvést spolek ELEKTRA, který sdružuje absolventy a přátele FEL ČVUT v Praze nebo
Spolek přátel a absolventů Fakulty stavební ČVUT. Spolky sdružují absolventy, kteří mají zájem o minulost i současnost
jednotlivých fakult, chtějí přispět k jejich rozvoji a podporovat vědeckou a pedagogickou činnost. V oblasti spolupráce
s absolventy je ještě další prostor k jejímu zlepšení.
20
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
2.9Neúspěšní studenti na ČVUT, opatření vedoucí ke snižování
studijní neúspěšnosti
Tab. 2.9.1 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech v období od 1. 1. 2008
do 31. 12. 2008
Neúspěšní studenti ve studijním programu
Skupiny akreditovaných
studijních programů
bak.
P
technické vědy a nauky
pedagogika, učitelství
a sociál. péče
Celkem
mag.
K
P
mag. navazující
K
P
K
Celkem
studentů
dokt.
P
K
3 219
565
108
9
180
125
139
171
4 516
42
80
0
0
0
0
0
0
122
3 261
645
108
9
180
125
139
171
4 638
Opatření vedoucí ke snížení studijní neúspěšnosti
Univerzita čelí dosti vysokému počtu neúspěšných studentů, který je typický pro technické obory, opatřeními několika
typů.
Pro lepší vyrovnání případných chybějících vědomostí ze střední školy jsou na fakultách zavedeny a úspěšně provozovány přípravné vyrovnávací kurzy před zahájením studia, převážně v předmětech matematika, fyzika a konstruktivní
geometrie, které působí v počátku studia největší problémy. Na některých fakultách existuje centrum aktivního učení,
které nabízí doučovací kurzy také v průběhu 1. roku studia, pokud student zjistí, že doplnění potřebuje. Jinou formou
podpory studentů jsou studijní poradci, kteří jsou v 1. ročníku jmenováni pro každou studijní skupinu, od 2. ročníku pro
každý ročník všech oborů. Dalším opatřením je možnost přestupu mezi jednotlivými studijními programy a v některých
studijních programech volba studijního oboru až od 3. ročníku, kde lze vybrat také podle náročnosti studia.
Individuální pomoc studentům při řešení studijních problémů představuje hojně využívaná možnost individuálních
konzultací v každém předmětu a na některých fakultách také možnost individuálního sestavení rozvrhu (zpravidla od
2. semestru).
Centrum informačních a poradenských služeb se zaměřuje na studenty 1. ročníků již při zápisu - všem studentům při
vstupu na univerzitní půdu je nabízena individuální péče a všichni získají informaci o tom, že v Centru naleznou podporu
a pomoc při řešení problémů, které se vyskytují při studijní a sociální adaptaci na nové prostředí, ale i v průběhu dalšího
studia. Všem studentům ČVUT poskytuje Centrum individuální poradenství se zvláštním důrazem na řešení studijně
rizikových situací.
2.10 Využívání kreditového systému, získávání Diploma
Supplement Label
Pro kvantifikaci studijní zátěže jednotlivých předmětů se užívá jednotný kreditní systém. Kreditní systém ČVUT je
kompatibilní s ECTS (European Credit Transfer System), usnadňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích
programů. Na ČVUT plní ECTS především funkci akumulační, funkce transferová je využívána převážně zahraničními
studenty.
Od roku 2005 je všem absolventům ČVUT vydáván Dodatek k diplomu. Je vydáván automaticky a bezplatně v česko-anglické jazykové mutaci. Struktura dokladu byla zpracována na základě doporučení orgánů Evropské unie. V letech
2005-2008 byl v rámci rozvojových projektů zpracován podklad pro získání certifikátu Evropské komise Diploma
Supplement Label.
V letech 2005–2008 byl za finanční podpory rozvojových projektů MŠMT a Fondu celoškolských aktivit ČVUT zpracován rozsáhlý projekt pro přípravu na získání certifikátu Evropské komise ECTS Label. V rámci tohoto projektu byly
zpracovány podrobné popisy cca 20 000 předmětů akreditovaných na ČVUT v českém a anglickém jazyce, byl upraven
informační studijní systém a vytvořeny konkrétní webové stránky, umožňující podrobné vyhledávání předmětů v data21
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
bázi ČVUT pro potřeby výměnných pobytů zahraničních studentů na ČVUT a lepší orientaci studentů ČVUT o studium
v zahraničí.
2.11Odborná spolupráce ČVUT s regiony, propojení teorie
a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou
V souladu s cíli Dlouhodobého záměru ČVUT systematicky rozšiřuje odbornou a společenskou spolupráci s regiony
a rozvíjí propojení s praxí a odběratelskou sférou.
Odborná spolupráce ČVUT s regiony je dána jednak působením a aktivitami pracovišť, která jsou umístěna nebo
detašována mimo region hl. m. Prahy (Fakulta stavební – České Budějovice, Hradec Králové; Fakulta strojní – Sezimovo
Ústí, Chomutov; Fakulta elektrotechnická – Sezimovo Ústí; Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Fakulta dopravní – Děčín; Fakulta biomedicínského inženýrství – Kladno), jednak aktivitami fakult a pracovišť v rámci různých výzkumných programů, doplňkové činnosti apod.
Fakulty ČVUT spolupracují s centrálními i regionálními orgány státní správy. Spolupráce probíhá nejrůznějšími formami – zadáními témat pro semestrální nebo diplomové práce, tématy pro doktorské práce, formou expertíz nebo ucelenými projekty v rámci doplňkové činnosti fakultních kateder či ústavů.
Propojení s praxí a spolupráce s odběratelskou sférou se orientuje na inovační procesy a transfer technologií, pořádání
kurzů, školení a předávání znalostí a informací na různých konferencích a seminářích, akreditovanou činnost, atd. Tato
spolupráce není zaměřena jenom na velké a významné průmyslové podniky, ale na celé spektrum výrobců.
Výsledky spolupráce s regiony, průmyslem a odběratelskou sférou, vyjádřené objemem finančních prostředků, uvádí
tabulka 2.11.1.
Tab. 2.11.1 Výnosy ČVUT z odborné spolupráce s regiony a odběratelskou sférou v roce 2008
Typ akce
CELKEM
2008040
041
042
043
044
045
048
049
CELKEM
(v tis. Kč)
Hospodářské
smlouvy
Drobná
hosp.
činnost
Kurzy
Nerutinní
odborná
činnost
Konference,
semináře
Pronájmy
Akreditovaná
činnost
Ostatní
podn.
činnost
ČVUT
26 916
8 249
22 235
99 807
7 986
106 323
5 325
367 104
643 945
Příklady konkrétní spolupráce pracovišť ČVUT s regiony a s odběratelskou sférou a propojení teorie a praxe jsou
uvedeny dále.
2.11.1Odborná spolupráce pracovišť ČVUT s regiony
Odborná spolupráce s regiony je na ČVUT realizována prostřednictvím ústavů, fakult a ostatních pracovišť.
Praha
Kloknerův ústav prováděl v r. 2008 v rámci expertní činnosti posudek na Estakádu Nové spojení (železniční most),
největší železniční stavbu za posledních 100 let v Praze, monitorování hydratačního tepla masivních betonových konstrukcí, měření poměrných přetvoření.
Výzkumné centrum průmyslového dědictví ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným
pracovištěm Praha, zpracovával posudky a podával návrhy a posouzení průmyslových staveb při prohlašování za kulturní
památky. Dále se ve spolupráci s touto organizací a Národním technickým muzeem podílel na evidenci a výzkumu průmyslového dědictví a technických památek na území hl. města Prahy.
22
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Středočeský kraj
Fakulta stavební nově (v září 2008) uzavřela smlouvu o spolupráci s městem Mladá Boleslav zaměřenou zejména na
oblast ekologie.
Fakulta biomedicínského inženýrství, která sídlí na Kladně, rozvíjí spolupráci s městem Kladno a s jeho okolím.
Má ve svých prioritách jednoznačně definovanou spolupráci s externími pracovišti, která by mohla být potencionálními
zaměstnavateli absolventů FBMI. Jedná se především o společnost Linet, s. r. o., Beznoska, s. r. o., BTL zdravotnická
technika, a. s., Akademie podnikání a inovací, s. r. o. apod. S uvedenými společnostmi spolupracuje fakulta v rámci výuky, kdy se experti z firem podílejí na výuce, dále se rozvíjí spolupráce i na společných projektech a též se uskutečňují kontakty společností se studenty v rámci odborných exkurzí. Nezanedbatelnou aktivitou jsou také samostatné práce studentů,
při kterých dochází k úzké spolupráci. Kromě výuky a praxí vystupuje do popředí oblast přípravy návrhů společných
projektů z evropských strukturálních fondů. FBMI navázala spolupráci i s Okresní hospodářskou komorou Kladno.
Kloknerův ústav prováděl v roce 2008 v rámci expertní činnosti statické zatěžovací zkoušky mostu přes Labe v Poděbradech. Dále prováděl statické zatěžovací zkoušky železničního mostu - přeložky silnice Praha – Pavlov.
V roce 2008 pokračovala spolupráce Výzkumného centra průmyslového dědictví se statutárním městem Kladnem
na základě uzavřené dohody o partnerství při realizaci záměrů rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu,
v souvislosti s využitím průmyslového dědictví v rozvoji industriální turistiky a územního rozvoje.
Královéhradecký kraj
Fakulta stavební pokračuje v rámci rozvoje vzdělávací a odborné činnosti v budování detašovaného pracoviště
v Hradci Králové. Zde by mělo dojít v případě dostatečného počtu zájemců k otevření výuky prvního ročníku bakalářského programu Architektura a stavitelství v akademickém roce 2009/10.
Fakulta strojní zahájila jednání o spolupráci s Technologickým centrem Hradec Králové a s Univerzitou Hradec
Králové. Cílem spolupráce je společné řešení projektů v oblasti vědy a výzkumu.
Liberecký kraj
Na základě uzavřené smlouvy o vzájemné spolupráci s Libereckým krajem z roku 2007 Výzkumné centrum průmyslového dědictví pokračovalo v inventarizaci průmyslového dědictví kraje a zapojilo se do projektů jejich využití v turistice a regionálním rozvoji. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem provedlo pro Liberecký kraj inventarizaci
NKPO vysílače a horského hotelu Ještěd, jako podklad pro indikativní seznam světového kulturního dědictví.
Ústecký kraj
V roce 2008 pokračovala druhým rokem výuka v dislokovaném pracovišti Fakulty strojní v Chomutově. Pracoviště
bylo zřízeno na základě smlouvy mezi Fakultou strojní ČVUT a Magistrátem města Chomutov. Podnět ke zřízení pracoviště vzešel z vedení města Chomutov a průmyslových podniků z Chomutovska, které pociťují silný nedostatek inženýrských pracovníků. Výuka je, stejně jako v minulých akademických letech, plně zabezpečována pedagogy Fakulty strojní,
kteří do Chomutova dojíždějí. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská má víceletou zkušenost s působením pracoviště v Děčíně, kde jsou připravováni studenti bakalářského studijního programu v oboru Inženýrská informatika. Pracovníci FJFI udržují intenzivní
kontakt se středními školami okresu Děčín, pro jejichž studenty pořádají kurzy matematiky pro zájemce o studium na
vysokých školách, což posiluje renomé ČVUT v tomto regionu.
Spolupráce Fakulty dopravní s regionem Děčín se datuje od roku 1994, kdy vznikl společný záměr Fakulty dopravní
ČVUT, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, Okresního úřadu a Městského úřadu v Děčíně zřídit zde vysokoškolské pracoviště.
V roce 2008 studovalo na pracovišti Fakulty dopravní v Děčíně ve dvou formách studia (prezenční a kombinované)
v průměru 170 studentů, z nichž převážná část byla z regionu. Výuka byla zajištěna jak interními pracovníky Ústavu
bakalářských studií v Děčíně, tak specialisty z pražské fakulty.
Bakalářské práce zpracovávají studenti velmi často na základě zadání regionálních podniků. Výsledky řady z nich byly
zadavateli následně implementovány do jejich provozů anebo procesů. Tato spolupráce s regionálními podniky a firmami
23
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
je tradičně na vysoké úrovni a pomáhá nejen studentům, ale vytváří unikátní možnosti spolupráce pedagogů s odborníky
z praxe. Někteří z těchto odborníků působí na pracovišti Fakulty dopravní v Děčíně jako externí vyučující.
FD rozvíjí v regionu i další vzdělávací činnost, jako jsou rekvalifikační počítačové kurzy pro nezaměstnané (Úřad
práce v Děčíně), počítačové kurzy pro handicapované (spolupráce s neziskovou organizací Slunečnice, projekt PHARE),
počítačové kurzy pro ženy na mateřské dovolené (spolupráce s neziskovou organizací Mateřské centrum Bělásek).
Trvalá je i spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné konzultační činnosti s řadou firem a organizací, např. Akademie
J. A. Komenského Děčín, ALCAN - Extrusions, s. r. o. Děčín, Belden - Kabelovna Děčín-Podmokly, a. s., Okresní hospodářská komora, Magistrát Ústí n. L., Magistrát Děčín, SCA-Packaging Jílové, s .r. o., SČE Děčín, Úřad práce Děčín.
Kloknerův ústav prováděl v r. 2008 v rámci expertní činnosti kontrolu vnitřního povrchu komína Prunéřov, monitoring komína Tušimice (ČEZ, a. s.), stavebně technický průzkum elektrárny Prunéřov, průzkum biologické čistírny odpadních vod, posouzení opláštění výrobního bloku Tušimice (Škoda Praha).
V roce 2008 Výzkumné centrum průmyslového dědictví mapovalo průmyslové dědictví Ústeckého kraje a v souvislosti s tím navázalo spolupráci s řadou regionálních institucí a pracovišť, s UJEP v Ústí nad Labem (Fakulta výrobních
technologií a managementu), odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje, Muzeem města Ústí nad
Labem a Oblastním muzeem v Mostě.
Karlovarský kraj
Kloknerův ústav prováděl v r. 2008 v rámci expertní činnosti statické zatěžovací zkoušky železničních mostů na
tratích Mariánské Lázně – Cheb a Lipník – Sokolov.
Plzeňský kraj
Fakulta elektrotechnická má společné pracoviště s plzeňskou společností ŠKODA Electric a Západočeskou univerzitou v Plzni v rámci uzavřené trojstranné smlouvy týkající se oblasti silnoproudé elektrotechniky. V těchto pracovištích
je zastoupena katedrou elektrických pohonů a trakce.
Jihočeský kraj
Fakulta stavební v rámci rozvoje vzdělávací a odborné činnosti připravila nabídku studia a zřízení detašovaného
pracoviště v Českých Budějovicích. Pro akademický rok 2008/09 se výuka zatím nerealizovala.
Na základě uzavřené smlouvy s Jihočeským krajem začala Fakulta architektury v roce 2007 spolupracovat na zpracování územní studie Šumava. Smlouva byla získána na základě vyhraného výběrového řízení.
Na dislokovaném pracovišti Fakulty strojní v Sezimově Ústí pokračovala výuka prvního ročníku. Jihočeský kraj
podporuje toto pracoviště, jehož provoz je hrazen ve smyslu uzavřené smlouvy. Projekt přispívá ke zvyšování vzdělanosti v regionu a zlepšení pokrytí potřeb trhu práce, a proto odpovídá požadavkům a je plně v souladu s Dlouhodobým
záměrem ČVUT, kde je uvedeno: „ČVUT bude zajišťovat pedagogické, výzkumné a další tvůrčí aktivity i v dalších regionech …, případně založením dalších pracovišť“.
Kraj Vysočina
Fakulta stavební má ve správě rekonstruovaný objekt v Telči, který již druhým rokem slouží především k výuce specializovaných kurzů a programů, v řadě případů v rámci celoživotního učení a Univerzity třetího věku. V roce 2008 započala příprava na vybudování zázemí pro studenty, a to ve spolupráci s městem Telč a dalšími regionálními subjekty.
2.11.2Propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou
Mezi největší firmy a instituce, se kterými Fakulta stavební dlouhodobě spolupracuje, patří např. Správa úložišť radioaktivních odpadů ČR, Ředitelství vodních cest ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Zemědělská vodohospodářská správa,
HYDROPROJEKT CZ, a. s., Metrostav, a. s., Český normalizační institut, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Stavby silnic
a dálnic, a. s., M-Silnice, a. s., STRABAG, a. s., Skanska DS, a. s., a další. Významným místem spolupráce v této oblasti
24
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
je činnost výzkumného centra CIDEAS (blíže viz www.cideas.cz). V roce 2008 pokračovala spolupráce se zahraničními
partnery. Jedná se převážně o práce v rámci akreditované činnosti a dále nerutinní odborné činnosti s Velkou Británií,
Rakouskem, Slovenskem, Lucemburskem, Kanadou a Polskem.
Jako velmi úspěšné je možno hodnotit zapojení Fakulty strojní do projektů resortu MPO v rámci tradičních programů
TANDEM a IMPULS, zaměřených na spolupráci vysokých škol s průmyslovými podniky ve výzkumu a vývoji a v rámci
programu Trvalá prosperita (TP1). V roce 2008 se fakulta podílela na řešení 38 projektů, z toho v jednom případě jako příjemce (projekt 2A-2TP1/094, řešitel prof. Houša – spolupříjemci TOS Varnsdorf a Kovosvit MAS), v ostatních případech
jako spolupříjemce. Hlavní spolupracující firmy byly Škoda Power, Walter Medica, MEDIN Orthopaedics, VARIEL,
FANS, VZLÚ Letňany, VÚHŽ Dobrá, Sigma Group, TL – Ultralight, AERO Vodochody, Mašek, Kovosvit MAS, ÚJV
Řež, ProSpon, HESTEGO, Strojírny Podzimek, I & C Energo, Kovolit, Škoda Kovárny, HVM Plazma, Jihostroj Velešín
a PZP Komplet.
V rámci doplňkové činnosti v oblasti spolupráce fakulty s průmyslem na řešení různých vědeckých, výzkumných
a vývojových úkolů bylo v roce 2008 uzavřeno více než 30 významných hospodářských smluv (v celkové výši 26 809
Kč). Spolupráce se týká např. firem Škoda Auto, PBS Turbo, AICTA Praha, Stavus Příbram, Volkswagen, TEDOM,
VZLÚ Letňany, Strojírna TYC, ZPS Tajmac Zlín, ÚJV Řež, Škoda POWER, CompoTech Plus Sušice, D Plast-Eftec,
Pražská teplárenská, Czech Heat, Škoda JS, Vítkovice, PRAMET Tools, VOGL Company, Procter & Gamble a AERO
Vodochody.
V oblasti spolupráce s praxí se Fakulta elektrotechnická orientuje na partnery v průmyslové a vývojové sféře, kteří
svým zaměřením odpovídají odbornému profilu fakulty. V oblasti telekomunikací pokračuje spolupráce na základě smluv
o společném pracovišti s firmami s nadnárodní působností, jako jsou:
 RDC – Research and Development Centre – sdružení firem Vodafone a Ericsson,
 Sitronics – Výzkumné a vývojové centrum Sitronics. V průběhu roku 2008 byla též naplňována Smlouva o společném pracovišti mezi katedrou elektrických pohonů a trakce a ČKD Elektrotechnika.
Pro další rozšíření kontaktů s partnery v průmyslu bylo otevřeno Centrum spolupráce s průmyslem, zaměřené na
transfer technologií mezi fakultou a průmyslovými podniky. Toto centrum je kontaktním bodem pro firmy, které chtějí
s Fakultou elektrotechnickou spolupracovat. Pro firmy zprostředkovává zakázkový výzkum, měření, testování a expertní
konzultace. Je jejich partnerem pro oblast licencování nových technologií a nabízí služby související se získáváním kvalifikovaných lidských zdrojů. Zaměstnancům univerzity poskytuje podporu při komercializaci vědeckých výsledků a dalších aktivitách vedoucích k přenosu poznatků z akademického prostředí do praxe. Studentům nabízí možnost dlouhodobé
spolupráce a budování odborného profilu v návaznosti na aplikaci poznatků získaných studiem na ČVUT do firemního
prostředí.
Mezi největší firmy a instituce, se kterými Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská dlouhodobě spolupracuje, patří např.:
 ČEZ, a. s. – spolupráce v oblasti vzdělávání v jaderné energetice, např. projekt Bakalář, v rámci spolupráce se v roce
2008 uskutečnily 4 výcvikové kurzy pro nové operátory jaderných elektráren v ČR na školním reaktoru VR-1.
 ÚJV Řež, a. s. – spolupráce v několika oblastech jaderné energetiky, zejména bezpečnosti jaderných zařízení, nového
jaderného zdroje, konverze výzkumných jaderných reaktorů, problematiky nakládání s vyhořelým jaderným palivem
apod. V roce 2008 se uskutečnil 1 výcvikový kurz pro provozní personál reaktoru LVR-15 na školním reaktoru VR-1.
 SÚRAO – v rámci širšího konsorcia (TU Liberec, VŠCHT, FSv ČVUT, ÚJV Řež, FJFI ČVUT) byl za účasti pracovníků katedry KJCH dokončen projekt, který souvisí s přípravou projektu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného
paliva a vysoce aktivních odpadů.
 Škoda JS, a. s. – spolupráce v oblastech číslicového řízení výzkumných jaderných zařízení.
 Pebble Bed Modular Reactor (Pty) Ltd. (PBMR), South Africa – spolupráce při vývoji nového typu reaktorů typu
PBMR.
 WALTER ENGINES, a. s. – fraktografická analýza porušených dílců motorů M601, analýzy porušených zkušebních
těles po únavových zkouškách.
 TEDIKO, s. r. o. – fraktografická analýza poruch strojů a zařízení.
 ÚJP Praha, a. s. – charakteristiky povlakových trubek ze Zr-slitin a sledování jejich korozních vlastností.
 VÚK Panenské Břežany, s. r. o. – únavové porušování těles z bezolovnatých hliníkových slitin.
V roce 2008 pokračovala spolupráce odborných pracovišť FJFI ČVUT i s dalšími firmami, např. Autodesk, DCIT, a. s.,
VF, a. s., SJS, a. s., Canberra, VPM Monitoring, Walter Engines, a. s., Hanácké železárny a pérovny, a. s., Technometra
Radotín, a. s., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. a TOS Varnsdorf, a. s.
25
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Fakulta architektury trvale spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy a dalšími podniky při zpracování urbanistických
studií a při zadávání studentských prací. Tato spolupráce je z profesního hlediska velmi dobře hodnocena.
Dále možno uvést spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů a se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR – od roku 2003 na projektu Praha bez bariér. Na půdě FA probíhá každoročně zážitkový seminář Překonejte
bariéry.
V roce 2008 FA zahájila dlouhodobou spolupráci s firmou METROSTAV, a. s. Mezi oběma partnery byla podepsána
smlouva o spolupráci v oblasti architektonického výzkumu.
Studium na Fakultě dopravní je od prvního ročníku projektově orientováno a vhodně tak propojuje v rámci systémového chápání dopravy a telekomunikací teorii s praxí. Vzhledem ke konceptu projektově orientované výuky je nezbytná
úzká spolupráce s průmyslovými podniky na konkrétních tématech jak v oblasti výzkumu a projektování, tak i výstavby
a provozování dopravy. Proto se systematicky rozvíjí spolupráce s podniky SUDOP, a. s., METROPROJEKT, a. s.,
a VÚKV, a. s. Fakulta dopravní dále prohloubila spolupráci s firmami ŠKODA AUTO, a. s., SKANSKA, a. s., AŽD, s. r. o.,
ČD, a. s., VÚŽ Praha, a. s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., ELTODO EG, a. s. a TELEMATIX Services, a. s.
Významným dopadem spolupráce konkrétních pracovníků institucí se studenty je efektivní vytváření pracovních příležitostí pro absolventy FD. Absolventi Fakulty dopravní mají indikovanou prakticky nulovou nezaměstnanost. Konkrétní
spolupráce s průmyslovými firmami navíc tvoří nezbytný základ pro výzkumnou činnost pedagogů fakulty, tvorbu společných řešitelských kolektivů s orientací na řešení i nestandardních složitých technických problémů.
Obdobným způsobem dochází k prohloubení vztahů se státní správou na všech úrovních, tj. od ministerské (např.
Expertní skupina ministra dopravy v problematice mýtných systémů), magistrátní (např. problematika městských mýtných systémů), stejně jako i s městskými částmi v Praze a řadou obcí v České republice, kde fakulta pomáhá řešit konkrétní lokální problémy v dopravě.
Tyto aktivity vytvářejí dobré podmínky pro to, aby řada pracovníků fakulty byla vyzývána k působení ve významných celostátních komisích a radách. Uveďme např. členství děkana fakulty v Nezávislé odborné komisi pro posouzení
energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (tzv. „Pačesovy“ komise) zřízené na základě
usnesení vlády č. 77 ze dne 24. ledna 2007. Obdobně toto platí např. i pro předsednictví děkana fakulty ve vědeckém
výboru připravovaného technologického parku Zlatníky ve Středočeském kraji. Proděkan fakulty prof. Dr. Ing. M. Svítek
je prezidentem SDT (Sdružení dopraví telematiky), stejně tak jako pracovníci fakulty působí v pracovních skupinách
TNK (Technická normalizační komise), což souvisí i s jejich aktivitami ve světových/evropských standardizačních organizacích v oblasti dopravních systémů.
Velmi důležitá je spolupráce Fakulty biomedicínského inženýrství s nemocnicí v Kladně a fakultními nemocnicemi
v Praze. Pro kvalitní uplatnění absolventů probíhá pro studenty třetího ročníku spolupráce v oblasti specializovaných
praktik. Odborná spolupráce školy s regionem spočívá také v aktivní spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Vyšší
odbornou školou zdravotnickou Kladno a též se Střední průmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, a to v oblasti
přímé odborné výuky. Pro kvalitní praktické uplatnění absolventů FBMI je nutná a povinná odborná praxe, která bez
těchto pracovišť není možná. Dále probíhá také spolupráce s výše uvedenými subjekty v oblasti specializovaných praktik
pro studenty třetího ročníku. Aktivity fakulty jsou směřovány i do sektoru rehabilitačního inženýrství a protetiky a ortotiky. V tomto ohledu se připravuje spolupráce s Rehabilitačním ústavem Kladruby, kam budou chodit studenti fakulty
na praktika z oblasti fyzioterapie. Se společností Protetika, s. r. o., se spolupráce začíná rozbíhat, a to zejména v oblasti
odborných praxí a také v oblasti vytváření specializovaných výukových pomůcek pro studenty.
V rámci zajištění kvalitního průběhu odborných praxí pro studenty na specializovaných pracovištích byla navázána
spolupráce s následujícími pracovišti:
 Institut klinické a experimentální medicíny, Praha,
 Nemocnice Jihlava, p. o.,
 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha,
 Fakultní nemocnice v Motole, Praha,
 Krajská nemocnice Liberec, p. o.,
 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.,
 Ústřední vojenská nemocnice, Praha,
 Fakultní nemocnice Plzeň,
 Karlovarská krajská nemocnice, a. s., nemocnice v Karlových Varech,
 Endokrinologický ústav, Praha,
 Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje.
26
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Masarykův ústav vyšších studií uskutečňuje pro vybrané organizace kurzy Certifikát v managementu, Certifikát pro
manažerskou praxi a krátké manažerské kurzy. Dále nabízí standardizované zkoušky z angličtiny a němčiny, rozšiřující
studium angličtiny pro učitele, jazykové kurzy, specializované kurzy angličtiny v kombinaci s manažerskými dovednostmi nejen pro zaměstnance ČVUT, ale i pro veřejnost.
Technologické a inovační centrum (TIC) bylo založeno a mělo by sloužit jako expertní a poradenská instituce,
má napomáhat realizaci transferu technologií a transformaci výsledků vědecké a tvůrčí činnosti do komerční podoby,
představované inovačním podnikáním. Vytváří spojovací článek mezi tvůrčím a vědeckým potenciálem ČVUT a inovačním komerčním prostředím v tuzemsku i v zahraničí. TIC se v současné době věnuje podpoře inovačního podnikání,
poradenství pro akademickou i komerční sféru. Vzdělávání k inovačnímu podnikání provozuje Vědecký inkubátor pro
technologicky zaměřené start-up firmy.
TIC má statut BIC (Business and Innovation Centre) a je členem evropské sítě podnikatelských a inovačních center
EBN (European BIC Network) se sídlem v Bruselu a získalo logo kvality E.C.BIC. Je členem Společnosti vědecko-technických parků a Hospodářské komory hl. m. Prahy.
Technologické a inovační centrum ČVUT však stále ještě hledá svoje zaměření na konkrétní výsledky v oblasti transferu technologií, tj. předpokládané hlavní náplni své činnosti, a je v procesu transformace směrem ke skutečné servisní
organizaci, která bude zajišťovat služby pro podporu komercionalizace výsledků výzkumu ČVUT.
 Poradenství a projekty
TIC se účastní či účastnilo řady mezinárodních a národních projektů, např. EUPRO, Transact, Forcrest, Gate2Growth,
UNISPIN, CEPO, ProWomen, EU.COM.EN na podporu aplikovaného výzkumu, technologického transferu, malého
a středního inovačního podnikání. Za rok 2008 TIC úspěšně obhájilo výsledky projektu EUPRO OK 480 z MŠMT.
V rámci projektu EUPRO pracuje Regionální kontaktní organizace (RKO), která poskytuje poradenství pro programy
mezinárodní vědecké spolupráce a je součástí Národní informační sítě NINET.
 Vědecký inkubátor ČVUT
Vědecký inkubátor ČVUT je systém péče o malé inovační firmy a současně vytváří prostor pro vznik a rozvoj nově
vznikajících inovačních firem nebo projektů s vysokým růstovým potenciálem a technologickou úrovní. Činnost
Vědeckého inkubátoru ČVUT byla zahájena v lednu 2006. Vědecký inkubátor umístěný v dejvickém areálu má plochu asi 1 000 m2. Nabízí 41 pracovních míst v 18 kancelářích, školení a poradenství pro nově vznikající inovační
firmy, jednací a školicí místnosti a další prostory.
V roce 2008 prošlo Vědeckým inkubátorem 19 firem, bylo přijato 9 nových firem, 1 firma úspěšně dokončila inkubační program a 3 jiné firmy svoji činnost ukončily. V letech 2006-2008 prošlo inkubátorem celkem 26 firem. Nejvíce
firem v inkubátoru je založeno studenty či doktorandy ČVUT.
 Komercializace
V roce 2008 bylo založeno oddělení Business Office. Toto oddělení provádělo průzkum ČVUT s cílem vytipovat nové
technologie vhodné pro transfer do praxe. V rámci TransferClubu – setkávání pracovníků akademické a komerční
sféry – bylo zprostředkováno 50 kontaktů mezi výzkumnými pracovišti a průmyslovými firmami.
Výzkumné centrum průmyslového dědictví dlouhodoběji spolupracovalo např. s vládní agenturou CzechInvest
v oblasti projektů regenerace brownfields, nebo s Národním památkovým ústavem a Ministerstvem kultury ČR v oblasti
péče o nemovitý kulturní stavební fond.
Při realizaci regionálních projektů – mapování průmyslového dědictví a regenerace – pak došlo ke spolupráci s řadou
průmyslových podniků (např. Spolchemie, a. s., Setuza, a. s., a Potrubí, a. s., atd.).
27
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
2.12Akademičtí pracovníci na ČVUT v přepočtených počtech,
kvalifikační a věková struktura
Tab. 2.12.1 Akademičtí pracovníci na ČVUT – přepočtené1 počty (průměrný stav za rok 2008)
Akademičtí pracovníci
celkem
profesoři
docenti
odborní
asistenti
asistenti
lektoři
1 566,86
178,28
345,15
900,51
33,47
1,20
Vědečtí pracovníci
230,89
podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní
doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu
Tab. 2.12.2 Věková struktura akademických pracovníků na ČVUT k 31.12.2008
Akademičtí pracovníci
Věk
do 29 let
profesoři
docenti
odb. asist.
Asistenti
Vědečtí
pracovníci
lektoři
celkem
ženy
celkem
ženy
celkem
ženy
celkem
ženy
celkem
ženy
celkem
ženy
0,00
0,00
0,00
0,00
99,03
19,98
10,50
0,00
1,00
1,00
85,78
11,85
30 – 39 let
2,00
0,00
27,40
3,70
361,37
71,53
17,45
2,50
0,00
0,00
92,90
7,55
40 – 49 let
18,00
2,00
64,35
2,00
169,15
59,20
2,00
0,00
0,00
0,00
14,70
3,00
50 – 59 let
51,46
3,00
74,43
15,75
178,06
81,58
1,10
1,00
0,00
0,00
18,00
3,00
60 – 69 let
73,85
4,50
136,47
10,95
111,60
44,65
1,50
0,70
0,00
0,00
17,90
0,80
nad 70 let
37,45
0,70
42,06
0,70
12,95
3,00
0,60
0,00
0,00
10,70
1,00
Celkem
182,76
10,20
344,71
33,10
932,16
279,94
33,15
1,00
1,00
239,98
27,20
4,20
Navrhovaná opatření ke zlepšení věkové struktury:
A. Z údajů v tabulce 2.12.3 vyplývá, že personální politika na fakultách a pracovištích (plánování a schvalování habilitačních a jmenovacích řízení) sice přispívá k žádoucím posunům ve věkové struktuře profesorů a docentů na ČVUT, ale
změny se projevují stále pomalu. Vedení ČVUT má stálou snahu o zlepšení věkové struktury, ale na některých fakultách lze vysledovat nepříliš vhodnou strukturu předkládaných kandidátů pro habilitační a jmenovací řízení (zejména
FJFI a FS). Vzhledem k minulému vývoji je současný stav nastaven tak, že lze jen velmi obtížně věkovou strukturu
ve zmíněných kategoriích z roku na rok radikálně zlepšit a je nutno pracovat s dlouhodobější strategickou závislostí.
(Jako příklad uvádíme, že pro snížení proporce profesorů v kategorii 60–69 let v následujícím roce o 3 % je nutno na
každé dokončené jmenovací řízení uchazeče staršího 60 let v daném roce dokončit jmenovací řízení alespoň 17 uchazečů do 59 let nebo mladších). Tuto závislost lze vyjádřit na číselných intervalech a využít ji k rámcovému plánování
habilitačních a jmenovacích řízení na fakultách a ústavech ČVUT. Vedení ČVUT doporučuje fakultám a ústavům
s touto strategickou závislostí vážně pracovat.
Tab. 2.12.3 Počet a věkový průměr docentů a profesorů jmenovaných na ČVUT v letech 2006–2008
2006
docenti
2007
profesoři
docenti
2008
profesoři
docenti
profesoři
počet
věk
počet
věk
počet
věk
počet
věk
počet
věk
počet
věk
F1
9
45
3
49
11
45
2
53
8
47
2
45
F2
9
49
1
62
8
51
1
66
4
40
1
65
F3
2
39
0
0
3
39
3
42
8
41
1
45
F4
3
39
2
53
2
50
3
61
2
62
1
67
28
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
F5
5
51
1
F6
1
64
0
ČVUT
29
48
8
69
4
48
1
0
3
47
0
58
31
47
11
56
1
58
1
63
0
2
46
1
39
56
25
49
7
54
B. V současné době lze věkovou strukturu profesorů a docentů ve výše zmíněných kategoriích zlepšit zejména „nákupem“ mladších docentů a profesorů z prostoru mimo ČVUT, zejména ze zahraničí.
Tab. 2.12.4 Přehled o počtu akademických pracovníků na veřejné vysoké škole k 31. 12. 2008
Personální
zabezpečení
Rozsahy úvazků akad.
pracovníků
celkem
prof.
doc.
ost.
DrSc.
CSc.
Dr., Ph.D., Th.D.
do 30 %
44,22
4,85
8,93
30,44
4,38
13,96
8,45
do 50 %
137,51
10,50
27,16
99,85
4,20
41,85
20,66
do 70 %
50,68
7,66
11,55
31,47
3,10
15,41
7,21
1 372,08
159,75
297,07
915,26
68,65
432,47
530,05
do 100 %
V celkovém počtu akademických zaměstnanců jsou uvedeni zaměstnanci VaV podílející se na pedagogické činnosti.
2.13 Vzdělávání zaměstnanců ČVUT
Vzdělávání vlastních zaměstnanců (akademických i ostatních) se stává předmětem zájmu do budoucnosti a bude se
dále rozvíjet. Velmi důležitou formu odborného pedagogického vzdělávání zaměstnanců poskytuje MÚVS. Uskutečňuje
kurzy pedagogického vzdělávání na úrovni bakalářského studia; zejména mladým pracovníkům ČVUT, kteří vyučují,
se pro zvýšení jejich pedagogické kvalifikace a zlepšení dovedností pro výuku doporučuje absolvovat tento typ kurzů na
všech katedrách a ústavech.
Pro své zaměstnance pořádá ČVUT pravidelné kurzy o informačních zdrojích a kurzy práce s počítačem, obvykle
dvakrát ročně. Rozsáhlou oblast s pravidelně velkým zájmem zaměstnanců představuje výuka jazyků. Katedry jazyků
jednotlivých fakult průběžně nabízejí jazykové kurzy v různé úrovni pokročilosti pro zaměstnance, kde se jedná zpravidla o výuku odborné formy jazyka pro akademické pracovníky a běžné kurzy pro ostatní zaměstnance.
MÚVS v roce 2008 pořádal pro pracovníky ČVUT, a to jak akademické, tak i administrativní, jazykové kurzy zaměřené na komunikativní dovednosti v jazyce anglickém (22 skupin), španělském (2), francouzském (3) a italském (1) pro
celkem 240 účastníků.
V rámci odborných kurzů se pracovníci ČVUT zúčastnili ESP kurzů (odborná angličtina) a kurzu Prezentační dovednosti v angličtině. Odborných kurzů se zúčastnilo 30 pracovníků.
Tyto jazykové kurzy zajišťovala katedra jazyků MÚVS.
29
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
2.14Nabízené kurzy dalšího vzdělávání akademických
pracovníků
Tab. 2.14.1 Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků ČVUT
kurzy orientované na
pedagogické dovednosti 2
kurzy orientované na obecné
dovednosti 3
kurzy odborné 4
Celkem
0
28
3
31
Tab. 2.14.2 Přehled počtu účastníků kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků ČVUT
kurzy orientované na
pedagogické dovednosti 2
kurzy orientované na obecné
dovednosti 3
kurzy odborné 4
Celkem
0
240
30
270
2 pedagogické dovednosti (využití různých učebních metod např.: prostředků ICT, využití a vhodnost různých forem učení,
prezentace předmětů a cílů studia, motivace studentů a využití aktivizujících metod ve výuce, práce s různými skupinami
studentů, učební styly apod.)
3 obecné dovednosti (komunikační dovednosti – např.: význam komunikace při výuce/studiu, verbální a neverbální komunikace,
komunikační šumy, zkreslení informace, strategie komunikace, vhodné metody a taktiky komunikace a volba vhodných
komunikačních médií; prezentace – využití a vhodnost různých prezentačních technik; práce v týmu; projektové řízení; manažerské dovednosti; počítačové dovednosti; znalost cizích jazyků apod.)
4 odborné kurzy – kurzy zaměřené na zvýšení vlastní odbornosti, rozvoj speciálních znalostí specifických pro dané odborné zaměření
2.15Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2008
Tab. 2.15.1 Počet nově jmenovaných profesorů a docentů na ČVUT v roce 2008
počet
věkový průměr
Profesoři jmenovaní v roce 2008
7
54
Docenti jmenovaní v roce 2008
25
49
V tabulce 2.15.1 jsou uvedeny počty dokončených jmenovacích a habilitačních řízení za rok 2008 a věkové průměry
uchazečů napříč univerzitou. V podkapitole 2.12 je uveden rozbor struktury uchazečů o habilitační a jmenovací řízení na
jednotlivých fakultách za léta 2006–2008. Z uvedené statistiky je zřejmé, že průměrný věk uchazečů o jmenovací řízení se
každým rokem snížil. Tento pozitivní trend je však relativně nevýznamný v procentuálním vyjádření (podrobněji v bodě
A. rozboru).
2.16Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí
činnosti a posílení vazby mezi touto činností a činností
vzdělávací
Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (VaV) je neoddělitelnou součástí aktivit ČVUT jako vysoké školy univerzitního typu. V jejím vícezdrojovém financování se souměřitelným způsobem uplatňuje institucionální
financování prostřednictvím specifického výzkumu a 21 řešených výzkumných záměrů a projektové financování jak
30
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
z tuzemských, tak i zahraničních grantových zdrojů. Určitý příspěvek představují i prostředky získané v rámci doplňkové
činnosti školy.
Vedení školy pokračovalo v aktivitách, které mají zvýšit motivaci pracovníků i studentů, zejména v doktorském studiu, k vyššímu zapojení do VaV. Proto byla opětovně financována interní grantová soutěž (IGS) prioritně orientovaná na
podporu doktorandských projektů souvisejících se zpracováním disertačních prací s prezentací výsledků na celoškolském
Workshopu a na podporu aktivní účasti doktorandů zejména na zahraničních vědeckých konferencích. Další kategorií
projektů podporovaných v rámci IGS byly projekty na podporu organizace vědeckých konferencí, zejména mezinárodních, u kterých je ČVUT hlavním organizátorem. Celkově bylo pro tento účel k dispozici 11 848 tis. Kč, což je částka
srovnatelná s předchozími lety. Celkem bylo v roce 2008 podpořeno 183 interních grantů. Dalším významným motivačním prvkem byly finanční prostředky z Fondu na podporu vědecké a výzkumné činnosti. Byly využity na odměny akademických pracovníků školy, kteří získali Cenu rektora za vynikající vědecké výsledky, za aplikace výsledků výzkumné
práce v praxi nebo prestižní vědeckou publikaci. Mezi oceněnými byli i autoři vynikajících doktorských prací. Rektor
udělil následující ceny:
a)Cena rektora za vynikající vědecký výsledek
I. stupeň:
doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc., „Laserové metody k vytváření tenkých vrstev biokompatibilních materiálů pro
aplikace v medicíně a farmacii“.
II. stupeň:
doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc., „Teleskopická výsuvná jednotka ve šroubovém provedení“,
prof. Ing. Igor Jex, DrSc., Ing. Vojtěch Košťák, Dr. Giorgios Nikolopoulos, „Perfect state transfer in networks
of arbitrary topology and coupling configuration“.
III. stupeň:
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., RNDr. Lubomír Kopecký, Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., Ing. Jiří Němeček, Ph.D.,
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Josef Doležal, Ing. Pavel Houser, Ing. Jaroslav Jeništa, Ing. Tomáš Strnad, Ing.
Rostislav Šulc, „Mechanické a inženýrské vlastnosti geopolymerních materiálů na bázi alkalicky aktivovaných popílků“,
doc. Ing. Tomáš Vraný, CSc., „Vývoj tenkostěnného ocelového sloupu“.
b)Cena rektora za aplikaci výsledků výzkumné práce v praxi
I. stupeň:
Ing. Vít Doleček, prof. Ing. Jan Macek, DrSc., Ing. Luděk Pohořelský, doc. Ing. Miloš Polášek, Ph.D., prof. Ing.
Michal Takáts, CSc., Ing. Jiří Vávra, Ph.D., Ing. OldřichVítek, Ph.D., „Program OBEH“.
II. stupeň:
Cena nebyla udělena.
III. stupeň:
Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D., „Trubní odlehčovací komora – inovační ekologicko-ekonomické řešení singularity
stokové sítě“,
prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., „Progresivní stavební konstrukce“.
c)Cena rektora za vynikající doktorskou práci
I. stupeň:
Ing. Marcel Diviš, Ph.D., „Fuel Spray Aerodynamics in Engine Combustion Chamber“,
Ing. Jan Hrivnák, Ph.D., „Invariants of Lie algebras“,
Ing. Ondřej Klimo, Ph.D., „Simulations of Ultrashort-Pulse Laser Solid-Target Interactions“.
II. stupeň:
Ing. Pavel Novák, Ph.D., „Vybrané metody analýzy vlnových polí a jejich aplikace v optické metrologii“,
Ing. Jan Včelák, Ph.D., „Application of Magnetic Sensors for Navigation Systems“.
31
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
III. stupeň:
Mgr. Andrey Chichev, Ph.D., „Study of transition metal oxides: the mixed-valent cobaltite perovskites“,
Ing. Milena Svobodová, Ph.D., „Grading of Lie Algebras“,
Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., „Analýza chování betonových mostů velkých rozpětí“.
d)Cena rektora za prestižní publikaci
I. stupeň:
prof. Stanislav Daďo, Ing. Jan Fischer, Ing. Jiří Novák, prof. Pavel Ripka, „Modern Sensors Handbook“,
Ing. Lukáš Novák, „Catching bird flu in a droplet“.
II. stupeň:
Ing. Martin Hromčík, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., prof. Ing. Michael Šebek, DrSc., „Polynomial
Design Methods“, Special issue of the International Journal of Robust and Nonlinear Control,
Ing. Jan Jakůbek, Ph.D., „Date processing and image reconstruction methods for pixel detectors, Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research“.
III. stupeň:
Cena nebyla udělena.
Značný podíl na rozvoji vědeckovýzkumné činnosti mělo řešení výzkumných záměrů včetně posílení materiálním
vybavením. Řešitelé měli k dispozici pro tento účel celkem 422 490 tis. Kč, což je částka srovnatelná s rokem 2007,
ale výrazně zvýšená oproti roku 2006, protože od roku 2007 bylo schváleno k řešení šest nových výzkumných záměrů.
Naopak pro specifický výzkum pokračoval trvalý trend poklesu finančních prostředků od roku 2001. Nadále proto zůstalo
těžiště financování vědeckovýzkumné činnosti ve výzkumných záměrech a tuzemských grantech a projektech (celkem
431 projektů s částkou 407 801 Kč, oproti roku 2007 je přírůstek 7,5 %). Další příspěvek představují zahraniční granty,
v této oblasti je však na místě aktivity ČVUT výrazněji posílit.
Rozvoj VaV činnosti lze dokumentovat na bohatosti výstupů, jejichž přehled je obsažen v publikaci CTU Research
Activity Report 2008.
Výše uvedené skutečnosti pozitivně ovlivnily vzdělávací činnost. Řešitelé grantů a výzkumných záměrů zapojili ve
značném počtu studenty magisterských a doktorských studijních programů do řešení. Zpětně se účast studentů na řešení
odráží na jejich zodpovědnějším přístupu ke studiu. Nové metodické postupy řešení projektů, experimentů aj. byly uplatněny ve výuce, a tak přispěly k jejímu zkvalitnění a aktualizaci z hlediska obsahové náplně. Nezanedbatelným momentem
byla skutečnost, že velký počet nových zadání diplomových a disertačních prací má přímou návaznost na problematiku
v řešených projektech.
Patentové středisko
Patentové středisko (PS) je od roku 2008 začleněno do odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost R ČVUT. Zajišťuje
ochranu průmyslového vlastnictví pro ČVUT i externí subjekty. Spolupracuje v této oblasti zejména s fakultami, ústavy
a dalšími pracovišti ČVUT a příslušnými národními a mezinárodními organizacemi. Vykonává činnost znaleckého ústavu
v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Realizuje ve spolupráci s Licenční radou ČVUT licenční politiku ČVUT.
Patentové středisko realizuje své služby jak interně pro pracovníky a pracoviště ČVUT, tak i na zakázku pro externí subjekty. V zájmu podpory ochrany duševního vlastnictví vytvořeného na ČVUT jsou služby uvnitř školy hrazeny
centrálně. Za pozitivní rys v roce 2008 je možné považovat vysoký meziroční nárůst zájmu pracovišť ČVUT o služby
střediska (zhruba na dvojnásobek).
PS na základě požadavků jednotlivých fakult, ústavů a pracovišť ČVUT poskytuje poradenské služby, konzultace
a přednášky v oblasti průmyslového vlastnictví. Po předložení výsledků vědeckovýzkumné činnosti pracovníků ČVUT,
které by bylo vhodné chránit, vypracovává přihlášky vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů či ochranných známek. Tyto přihlášky podává na Úřad průmyslového vlastnictví a zastupuje ČVUT v řízení před tímto Úřadem. Na základě
těchto národních přihlášek vypracovává v odůvodněných případech i zahraniční přihlášky (národní zahraniční přihlášky,
mezinárodní zahraniční přihlášky či evropské přihlášky) a zastupuje ČVUT v řízení před Evropským patentovým úřadem
(mezinárodní a evropské přihlášky vynálezů a užitných vzorů) nebo před OHIM v Alicante (Úřad pro harmonizaci ve
vnitřním trhu – ochranné známky a průmyslové vzory).
32
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
PS sleduje automaticky veškeré zákonné lhůty jak v průběhu řízení o přihláškách, tak i po udělení ochranných dokumentů, kdy je nutné sledovat lhůty splatnosti udržovacích poplatků.
PS v případě podaného požadavku vypracovává rešerše (rešerše na stav techniky, jmenné rešerše pro posouzení patentové situace výrobků, zjištění platnosti ochranných dokumentů, známkové rešerše) či pomáhá při zpracování návrhů
licenčních smluv.
V rámci činnosti pro externí subjekty PS vypracovává národní a/nebo zahraniční přihlášky vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek či označení původu výrobků a služeb, včetně jejich podání a zastupování
v řízení před příslušným Úřadem (Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Evropský patentový úřad nebo OHIM). Zastupuje
klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR ve zrušovacím či určovacím řízení. Sleduje veškeré zákonné lhůty
včetně lhůt splatnosti správních a udržovacích poplatků. Zpracovává návrhy licenčních smluv. Vypracovává znalecké
posudky pro jednotlivce, organizace či soudy v rozsahu znaleckého oprávnění v oblasti ochrany průmyslových práv
a oceňování nehmotného majetku organizací.
Vedoucí patentového střediska je tajemníkem Licenční rady. Na základě žádostí o finanční podporu z Licenčního fondu (na financování ochrany průmyslových práv, zejména na zahraniční ochranu) podaných PS z fakult, ústavů či jiných
součástí ČVUT připravuje spolu s pracovníky PS podklady pro jednání Licenční rady a svolává tuto Licenční radu.
Přehled udělených patentů a zapsaných užitných vzorů v roce 2008 je uveden v tab. 2.16.4.
Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit na ČVUT:
Pozn.: Označení ve sloupci „Zdroj“: A = mezinárodní a zahraniční granty, B = granty GAČR, C = rezortní ministerské granty (včetně
výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ).
Tab. 2.16.1 Rezortní ministerské granty a projekty
Názvy grantů, výzkumných projektů nebo dalších tvůrčích aktivit
Zdroj
Finanční podpora
(v tis. Kč)
Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
1M – Výzkumná centra (Národní program výzkumu)
109 300
Centrum leteckého a kosmického výzkumu
C
9 560
Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
C
30 086
Centrum aplikované kybernetiky
C
22 900
Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II
C
20 191
Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí
C
19 501
Centrum pro jakost a spolehlivost výroby
C
1 777
Progresivní technologie a systémy pro energetiku
C
5 285
1N – Informační infrastruktura výzkumu (Národní program výzkumu)
10 790
Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory
C
7 935
Realizace interaktivně informačního portálu pro vědecko-technické aplikace
C
2 411
Multilicence na vstup do Web of Knowledge (přístup do Web of Science a Journal Citation
Reports)
C
444
1P – Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu (Národní program výzkumu)
3 102
Spolupráce na experimentu D0 experiment ve FNAL, USA
C
1 414
Členství v pracovní skupině „Míchání“ Evropské federace chemického inženýrství
C
100
Spolupráce s Federací evropských chemických společností (FECS)
C
42
Studium implodujících zátěží na zařízení S-300
C
980
Experimentální určení parametrů mikromechanického modelu smršťování a dotvarování
cementové pasty
C
336
Infračervený pevnolátkový Raman-laser pro technologické aplikace
C
230
33
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
2B – Zdravý a kvalitní život (Program výzkumu a vývoje)
3 186
Vývoj metody stanovení toků energie a látek ve vybraných ekosystémech, návrh a ověření
principů hodnocení hospodářských zásahů pro zajištění podmínek autoregulace a rozvoje
biodiverzity
C
3 034
Nepotravinářské využití biomasy v energetice
C
117
Obnova ekologických funkcí půd při použití různých technologií obnovy území zasažených
povrchovou těžbou uhlí
C
35
5 565
2C – Informační technologie pro znalostní společnost (Program výzkumu a vývoje)
Systém pro robotickou tele-výuku
C
1 515
Prostředí pro distanční vzdělávání a on-line multimediální výuku
C
4 050
2E – Lidské zdroje (Program výzkumu a vývoje)
1 031
Výzkum zájmu o E-learningové vzdělávací programy na vysokých školách.
C
1 031
7E – Podpora projektů 7. RP Evropského společenství pro výzkum, technologický
rozvoj a demonstrace 2007 až 2013 (Program výzkumu a vývoje)
506
Přípravná fáze projektu Super LHC
C
506
LA – INGO (Program výzkumu a vývoje)
14 172
IFAC-práce v Technical Committee on Optimal Control
C
90
Reprezentace České republiky a členství v řídících orgánech IEEE MTT-S
C
99
Spolupráce ČR s CERN
C
4 759
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
C
2 563
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
C
4 333
Práce v Technickém výboru Mechatronic Systems Mezinárodní federace pro automatické
řízení (IFAC)
C
90
Činnost v technickém výboru Cognition and Control při Mezinárodní federaci automatického
řízení (IFAC)
C
85
Zastoupení ČR v IFAC Technical Committee on Nonlinear Systems
C
105
Práce v technickém výboru Komponenty a technologie pro řízení Mezinárodní federace pro
automatické řízení IFAC
C
90
Podpora členství ve Správní radě Asociace pro řízení Evropské unie-UECA
C
100
IFAC-Práce v Technickém výboru Computers, Comunication and Telematics
C
70
IFAC-Práce v Technickém výboru Computers for Control
C
70
Podpora členství v technickém výboru IFAC pro návrh řídících systémů
C
75
Podpora předsednictví národní organizaci mezinárodní společnosti IEEE pro řídící systémy
C
100
Neurychlovačová astročásticová fyzika v mezinárodních podzemních laboratořích
C
1 110
Spolehlivost a hodnocení rizik konstrukčních systémů
C
360
Účast na experimentu CBM
C
73
LC – Centra základního výzkumu (Program výzkumu a vývoje)
28 450
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
C
4 398
Centrum počítačové grafiky
C
3 025
Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením
C
156
Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením
C
2 529
Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování
C
2 154
Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii
C
1 486
Centrum fyziky ultra-relativistických jaderných srážek
C
3 195
Centrum experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky
C
4 473
Recentní dynamika Země
C
626
34
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Centrum částicové fyziky
C
1 280
Centrum laserového plazmatu
C
5 128
ME – KONTAKT (Program výzkumu a vývoje)
6 262
Úprava povrchů strojních součástí, uzlů a nástrojů s cílem mnohonásobného prodloužení
životnosti s použitím modifikace a nanesením nanostrukturních vrstev i povlaků disperzně
zpevněných nanočásticemi
C
330
Biokompatibilní nanostrukturní povlaky implantátů pro namáhaná spojení
C
170
Vývoj a ověřování modelů proudění a transportu porézním prostředím při ochraně životního
prostředí
C
315
Využití genových ontologiií a anotací pro interpretaci dat genové exprese prostřednictvím
algoritmů relačního strojového učení
C
92
Speciální nanostruktury – výroba, studium základních fyzikálních vlastností a praktické
implementace
C
200
Analýza negativních vlivů na pozornost řidiče
C
2 465
Trvanlivostní vlastnosti alternativních cementových kompozitních materiálů
C
520
Laserové měření vzdálenosti družic s milimetrovou přesností
C
600
Detektory fotonů s pikosekundovým časovým rozlišením pro kosmické aplikace
C
330
Vývoj numerických Lagrangeovských a ALE metod pro aplikace v laserovém plazmatu
C
50
Numerické studie dvoufázového proudění ve vnitřní aerodynamice
C
50
Fúze heterogenních dat pro dolování genomických a proteomických znalostí
C
50
Vlastnosti kvantových procházek a kvantových letů
C
67
Moderní, výkonné diodově čerpané lasery v blízké infračervené oblasti
C
48
Aplikace metody TDR pro současné měření obsahu vlhkosti a koncentrace solí v porézních
stavebních materiálech
C
68
Experimentální a počítačová analýza vlhkostních vlastností kompozitních stavebních
materiálů
C
68
Matematické a počítačové modelování vybraných průmyslových procesů
s elektromagnetickým ovlivňováním roztavených kovů
C
75
Vlastnosti samozhutnitelného betonu s obsahem metakaolinu
C
68
Pokročilé techniky správy dat pro on-line diagnózy pomocí Gridu
C
60
Diagnostika a optimalizace použití ekologických materiálů pro vodivé spojování v elektronice
C
35
Pokročilé metody pro studium vlhkosti porézních materiálů
C
41
Numerická a experimentální analýza zuhelnatění dřevěných konstrukcí za požáru
C
80
Inteligentní agenti v medicíně
C
80
Metody dolování dat a jejich aplikace III
C
80
Lokalizace robotů ze všesměrových obrazů
C
80
Integrace dat pro dobývání znalostí v bioinformatice a medicíně
C
80
Klinicky orientovaná biomechanická analýza aseptické nekrózy hlavice femuru
C
80
Vliv laserového řezání na únavovou pevnost ocelí
C
80
OC – COST (Program výzkumu a vývoje)
4 317
Perspektivní komunikační systémy a modelování šíření vln pro platformy ve velkých výškách
C
400
Realistická simulace otěrové tribologie u kolenních kloubních náhrad lidských kloubů
C
400
Numerické simulace pomocí LES nebo LES/RANS metod ve vnitřní aerodynamice
C
480
Zpracování signálu a technika rádiového rozhraní MIMO rádiových komunikačních systémů
C
500
Povodňová rizika a jejich prevence v malých a středních povodích
C
300
Požárně odolné styčníky
C
500
Metody hodnocení a multidisciplinární ocenění vlivů dopravy na trvale udržitelné životní
prostředí
C
250
Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
C
500
35
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Anténní systémy a senzory se speciálními vlastnostmi
C
500
Hodnocení robustnosti stavebních konstrukcí
C
487
OE – EUREKA (Program výzkumu a vývoje)
397
Biokompatibilní multikomponentní povlaky pro namáhaná kloubní spojení
C
292
BESTPRODUCT – TENEEST Celoevropská síť environmentálního inženýrství
C
105
OK – EUPRO (Program výzkumu a vývoje)
1 000
RKO ČVUT pro Prahu, Střední Čechy
C
1 000
1E – Informační společnost (Národní program výzkumu)
6 871
Automatická konstrukce trojrozměrných virtuálních modelů z fotografií
C
1 438
Multikamerový systém pro modelování a rozpoznávání událostí
C
1 418
Inteligentní metody pro vyhodnocování dlouhodobých EEG záznamů
C
1 010
Relační strojové učení pro průzkum biomedicínských dat
C
1 160
Programy Akademie věd ČR
Znalostní podpora diagnostiky a predikce v kardiologii
C
889
Simulace mezní vrstvy atmosféry nad složitým povrchem a vizualizace výsledků
C
265
Výzkum, testování, implementace a aplikace paralelních postupů pro modelování úloh
mechaniky kontinua. Vytvoření elektronického výukového nástroje
C
302
Spolehlivostní analýza geotechnických konstrukcí pomocí MKP
C
389
1Q – Podpora projektů cíleného výzkumu (Národní program výzkumu)
1 580
Vývoj stavebních prvků využívající skleněné optické rastry vyráběné metodou kontinuálního
lití
C
640
Optické mapování mozkové činnosti
C
850
Technické možnosti podpory půdotvorné činnosti půdních organismů na územích
poškozených těžbou uhlí
C
90
IA – Granty výrazně badatelského charakteru… (Grantové projekty)
3 780
Magnetismus a přechod izolátor-kov v Co3+/Co4+ perovskitech
C
431
Metalodielektrické nanostruktury pro optiku
C
139
Regularita a další kvalitativní vlastnosti řešení Navierových-Stokesových a příbuzných
rovnic, vznik turbulence
C
77
Pohyb tuhých těles v kapalinách: matematická analýza, numerická simulace a související
problémy
C
308
Simulační výpočty DD fúzní reakce
C
203
Vliv turbulentních a sonárních oscilací na hydrodynamiku částice
C
250
Dekompoziční metody pro analýzu proudových polí
C
225
Přechod od mikro- a nano-indentačních dat získaných instrumentovaným měřením
k mechanickým charakteristikám vazkopružných materiálů
C
120
Teplotní řízení úplavu za špatně obtékaným tělesem
C
189
Metody optimalizace umístění a řídicí strategie prvků flexibilních střídavých přenosových
systémů
C
355
Pulzující proudy pro řízení proudových polí
C
332
Dynamika systémových aliancí
C
290
Stanovení fázového a stavového chování tekutin a tekutých směsí pro procesy probíhající za
superambientních podmínek: molekulární teorie a experiment
C
199
Hypertermie a protinádorová imunomodulace: morfofunkční studie mikroprostředí
u experimentálního melanomu
C
197
36
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Materiálové a rentgenooptické vlastnosti tvarovaných křemíkových plátků
C
465
KA – Nanotechnologie pro společnost (Program výzkumu a vývoje)
8 918
Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové
modifikace
C
400
Vytváření a charakterizace nanostruktur rentgenovými lasery
C
430
Nanokompozitní, keramické a tenkovrstvé scintilátory
C
1 147
Struktury pro spintroniku a kvantové jevy v nanoelektronice vytvořené elektronovou litografií
C
599
Výzkum rozhraní kovových nanočástic s InP pro monitoring nežádoucích látek, plynů
a záření v životním prostředí
C
1 060
Příprava nanostruktur a nanomateriálů s cíleným řízením rozměrů
C
5 282
KJ – Juniorské badatelské grantové projekty (Grantové projekty)
1 301
Použití techniky superalgeber ve studiu volných algeber
C
185
Automatická extrakce znalostí
C
641
Nanokompozitní povlaky se zvýšenou otěruvzdorností za vyšších teplot
C
475
1F – Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu)
9 045
Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR
C
305
Pasivní bezpečnost chodce při kolizi s vozidlem, biomechanika a vliv informačních
technologií
C
816
Analýza příčin a návrh opatření pro zabránění vzniku nadměrných průhybů předpjatých
mostů velkých rozpětí
C
190
Multikriteriální hodnocení nebezpečnosti železničních přejezdů
C
522
Hodnocení závad na ocelových mostech
C
1 092
Modelování obsluhujících systémů veřejné dopravy, individuální dopravy a dopravní
infrastruktury v kontextu aspektů suburbanizace
C
106
Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích
mimo evropský železniční systém
C
795
Železniční přejezd v dopravním systému ČR
C
490
Výzkum lehké konstrukce železničního svršku a spodku pro regionální tratě
C
350
Prognóza zatížitelnosti a životnost zděných klenbových mostů
C
900
Experimentální sledování odezvy mostů na zatížení těžkou nákladní dopravou a teplotou
C
1 176
Rozvoj metod hodnocení spolehlivosti existujících mostů pozemních komunikací
C
1 042
„Prostředky pro detekci a prevenci poklesů pozornosti řidičů“ jako součást společného
projektu MESPIN „Metody zvýšení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem“
C
1 261
CG – Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy (Program výzkumu a vývoje)
3 785
Harmonizace bezpečnosti tunelů pozemních komunikací s požadavky Direktivy 2004/54/ES
a optimalizace tunelů z hlediska bezpečnosti
C
204
Zatížitelnost mostního provizória MS podle standardů NATO
C
120
Pasivní bezpečnost dětí v motorových vozidlech
C
248
Systém hospodaření s druhotnými materiály do pozemních komunikací pro ČR
C
490
Lokálně ověřený rámec pro multimodální modelování poptávky po veřejné dopravě osob
v souvislosti s interními a externími kvalitativními a ekonomickými faktory dopravní obsluhy
C
84
Vytvoření komplexního modelu zjišťování přepravních vztahů v území ČR
C
950
Návrh praktických pravidel pro zavedení regulované konkurence ve veřejné dopravě osob
v českých podmínkách
C
160
Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury
C
261
Konfigurace taktových uzlů v železniční síti ČR
C
340
Programy Ministerstva dopravy
37
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Metody výpočtu ekonomické efektivnosti budování veřejného logistického centra v dané
oblasti a návrh legislativního rámce rozvoje terminálů
C
105
Využití nových protokolů a přenosových prostředků pro poskytování dopravních informací
C
334
Standardizovaný popis sítě železničních tratí
C
489
WD – Výzkum pro řešení regionálních dispartit (Program výzkumu a vývoje)
2 520
Koncepce územního plánování a disparity v území
C
2 520
OS – Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních požadavků (Veřejná zakázka ve
výzkumu a vývoji)
635
VYHLEDÁVÁNÍ – Výzkum nových metod a prostředků vyhledávání raněných a zasažených
C
635
1H – POKROK (Národní program výzkumu)
4 477
Aplikace difraktivních optických prvků ve společenské praxi a průmyslu
C
1 335
Programy Ministerstva pro místní rozvoj
Programy Ministerstva obrany
Programy Ministerstva průmyslu a obchodu
Pokročilé metody řízení a optimalizace pro energetiku
C
1 300
Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů.
C
250
Optimalizace spolehlivosti staveb a kalibrace norem EU
C
400
Využití progresivních metod detekce neutronů a fotonů v aplikovaném výzkumu pro potřeby
monitorování a hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti jaderných zařízení
C
193
999
Rozvoj technologie, materiálových modelů, návrhových metod a aplikací vláknobetonu
C
2A – Trvalá prosperita (Program výzkumu a vývoje)
26 250
Příprava a vlastnosti modifikovaných DLC povlaků pro strojírenské aplikace
C
733
Snižování provozní energetické náročnosti budov inteligentními systémy řízení
C
4 057
Výzkum a vývoj nekonvenční struktury zařízení nové generace pro balení sypkých materiálů
C
399
Integrace systémů budov, výzkum a aplikace inteligentních algoritmů ovlivňujících spotřeby
energií budov a obytných domů
C
3 315
Energeticky nulový dům (Fakulta stavební)
C
805
Energetická a ekologická optimalizace chladících věží
C
1 618
Výzkum systémových požadavků a architektury pro univerzální telematickou vozidlovou
jednotku
C
1 664
Vývoj koncepce technologického řešení nového jaderného bloku splňujícího požadavky
Generace III na bázi reaktoru VVER 1001
C
888
Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
C
1 590
Synergický vývoj obráběcích strojů
C
1 985
Výzkum perspektivních materiálů, technologií a regulačních procesů pro pasivní dům
C
1 265
Dopravně-telematický komunikační modul (DOTEK)
C
1 370
Elektronické identifikační systémy v dopravně-přepravním procesu (e-IDENT) (Fakulta
dopravní)
C
6 034
Vývoj technologického pracoviště pro obrábění oběžných kol a dílců rotačních strojů
C
88
439
Výzkum nekonvenčních spojů PP-R s kovy a perspektivními plasty s potlačeným creepem
C
FI – IMPULS (Program výzkumu a vývoje)
16 832
Inovace výroby bezazbestových desek pojených hydrosilikátovou matricí a vyztužených
organickými vlákny
C
75
Vývoj technologického demonstrátora stavebnice čtyřmístného letounu nové generace
C
700
38
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálů akustické emise (AE) a vývoj
vícekanálové digitální aparatury s plně kontinuálním vzorkováním signálu AE a jeho
předzpracováním v reálném čase
C
282
Použití polovodičových detektorů v rutinních měřidlech ionizujícího záření
C
50
Výzkum a vývoj vícebodových mikrovlnných spojů
C
150
Tepelně izolační materiály se zvýšenou vodivostí vlhkosti pro vnitřní tepelné izolace budov
C
917
Výzkum a vývoj průtočné části radiálních turbokompresorů
C
250
Vývoj tepelných čerpadel vzduch-voda pro ekologické a energeticky úsporné vytápění, ohřev
vody a větrání
C
240
Výzkum, vývoj a zhotovení autonomního automatického padákového zásobovacího systému
pro vojenské a humanitární účely
C
100
Zpětnovazební řídicí systém pro prevenci a fyzikální léčbu cévních onemocnění dolních
končetin
C
100
Výzkum a vývoj technologie výroby prvků malé prefabrikace z kompozitních materiálů na
geopolymerní bázi pro stavebnictví
C
300
Vývoj metod a SW nástrojů pro zajištění spolehlivosti dat pro řízení provozu energetických
a průmyslových zařízení
C
560
Snížení obohacení paliva reaktoru LVR-15
C
370
Stanovení základních podmínek pro výzkum a vývoj umělých náhrad kolenních a kyčelních
kloubů při onkologickém onemocnění kostní tkáně v oblasti kloubního spojení
C
1 070
AMM systém pro měření elektrické energie
C
370
Výzkum a vývoj vysokorychlostního mikrovlnného spoje s QAM modulací a s přenosovou
rychlostí 155 Mbit/s
C
530
Technologie elektrochemické dekontaminace zemin
C
306
Vývoj obráběcího centra s posuvným portálem po samostatných ložích
C
300
Výzkum a vývoj technologie pro analýzu hornin s využitím ionizujícího záření a moderních
informačních technologií
C
50
Řešení problematiky rekonstrukce dlouhých kostí a periprotetických zlomenin s využitím
osteosyntetických materiálů a operačních postupů umožňujících aplikaci navigované
operační techniky
C
503
Vývoj variantní stavebnice celokovového letounu
C
829
Vývoj těžkého obráběcího centra s posuvným stojanem po samostatném loži
C
240
Inteligentní zdravotnické prostředky pro kontinuální pohybovou terapii
C
50
Seismicky vyvážený obráběcí stroj
C
1 774
Výzkum a vývoj nové generace vstřikovacího zařízení typu Common Rail s elektronicky
řízenými vstřikovači, zajišťující plnění připravovaných emisních předpisů se zaměřením na
snížení spotřeby fosilních paliv, možnost použití biopaliv a snížení hlučnosti
C
461
Vysokorychlostní mikrovlnný spoj mezi dvěma body s přenosovou rychlostí 256 Mbit/s
a adaptivním systémem pro řízení výkonu
C
300
Mechatronický koncept vodorovných strojů
C
2 700
Výzkum technologií nanášení nano vrstev nových materiálů pro konstrukci úsporných
a výkonných senzorů, regulátorů a akčních členů
C
825
Řešení biomechanických poměrů kloubních spojení ruky a nohy – vývoj náhrady kloubu
zápěstí a náhrad malých kloubů ruky a nohy
C
200
Řešení problematiky čelistní chirurgie z pohledu degenerativních, onkologických
a poúrazových stavů a zubní implantologie,vývoj náhrady temporomandibulárního kloubu
a zubních náhrad
C
650
Řešení destruktivních onemocnění meziobratlových plotének – vývoj spinálních implantátů
a fixačních prvků
C
250
Vývoj diesel elektrického hybridního pohonu stavebních strojů pro práci v extrémních
podmínkách
C
420
Multiplatformní distribuovaný systém pro měření a sběr dat, řízení strojů a procesů
C
210
Ekologické obrobitelné mosazi se sníženým obsahem těžkých nízkotavitelných kovů
C
125
39
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
BE-TEX ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením – výzkum a vývoj
nových textilií
C
FT – TANDEM (Program výzkumu a vývoje)
19 498
Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky v dopravě pro zvyšování pasivní
bezpečnosti a komfortu cestujících
C
400
Jaderný transmutační systém SPHINX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených
fluoridů
C
990
Nový jaderný zdroj pro energetiku
C
653
Experimentální ověření parametrů ozubených kol s moderními tvary zubů z vysoce únosných
materiálů a různé výrobní přesnosti včetně monitorování průběhu zkoušek
C
325
Pokročilé svazkové technologie vytváření a zpracování vrstev pro výrobní praxi v elektronice
C
200
Modifikované hemihydráty síranu vápenatého s výjimečnými užitnými vlastnostmi
C
930
Zařízení pro přeměnu tepelné energie v mechanickou, založené na principu rotačního
motoru nové kinematické koncepce
C
450
IDMAIN – Inteligentní diagnostický systém pro kolejová vozidla
C
400
Malorozměrný víceúčelový bezpilotní monitorovací komplet pro civilní i vojenské využití
MAMOK
C
670
575
Výzkum a vývoj inteligentního autoregulačního řídicího systému OBE GALILEO
C
265
Kompozitové opravy leteckých konstrukcí
C
740
Modulové řešení systému řízení FLY-BY-WIRE pro lehký proudový letoun
C
1 400
Modernizace vystřelovacího sedadla VS 2
C
700
Sendvičové kovové materiály v letectví
C
1 200
Aplikace inovativních sanačních technologií a postupů při odstraňování následků chemické
těžby uranu
C
500
Bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů
C
400
Mobilní protipovodňové hrazení
C
260
Výzkum příčin výrobních vad hmotných výkovků pro lodní a energetický průmysl
C
350
Stavebnicový pásový dopravník
C
585
Technologie replikace multivrstevnatých rentgenových zrcadel
C
130
Aktivní ochrana vozidel a objektů
C
225
Řešení problematiky páteřních onemocnění z pohledu degenerativních a poúrazových stavů
s využitím poznatků tkáňového inženýrství, biomechaniky obratlů, osseointegrace umělých
náhrad a studia důvodů jejich selhání
C
1 070
Mikrotechnologie pro ekonomická a ekologická řešení vedoucí ke snížení cen surovin pro
výrobky na bázi cementu
C
540
Vývoj a realizace technologie tlakového lití Mg-Al slitin
C
196
Výzkum a vývoj komponent moderního elektrárenského bloku 660 MW s nadkritickými
parametry – čerpadla
C
251
Pokročilé materiály a technologie pro rekonstrukce historických budov
C
740
Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku
ČR
C
900
Optimalizace jako nástroj udržitelného rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti českého
stavebnictví
C
933
Integrita povrchu (IP) jako nástroj pro zvyšování užitných vlastností součástí vyráběných na
strojích TOS VARNSDORF, a. s.
C
1 600
Výzkum nestacionárního proudění v axiálním turbínovém stupni
C
375
Výzkum nové koncepce spalovací komory C(P)DT Combustor with (Premixing) Delivery
Tubes
C
820
HUMET – Výzkum a vývoj v oblasti elektronického osobního zdravotního systému pro sběr,
přenos a vyhodnocení biometrických dat
C
300
40
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Programy Ministerstva vnitra
VD – Program bezpečnostního výzkumu (Veřejná zakázka ve výzkumu a vývoji)
1 130
Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky
C
1 130
1G – Využití přírodních zdrojů (Národní program výzkumu)
1 392
Inovace procesu úpravy vody a zabezpečení vysoké kvality pitné vody v distribučních
systémech
C
1 080
Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci
C
312
1R – Krajina a sídla budoucnosti – 4 (Národní program výzkumu)
90
Obnova mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny v procesu komplexních pozemkových
úprav
C
90
QH – Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012 (Program výzkumu a vývoje)
C
1 981
Spolehlivost a bezpečnost vodohospodářských děl v měnících se klimatických podmínkách
C
1 433
Retence vody v nivách a možnosti jejího zvýšení
C
548
SP – Rezortní program výzkumu v působnosti MŽP na léta 2007-2013 (Programy
výzkumu a vývoje)
521
Antropogenní tlaky na stav půd, vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části
mezinárodního povodí Labe
C
400
Metodika a analýza potenciálu biomasy pro ČR
C
121
ST – Projekty výzkumu a vývoje v oblasti kryptografie a kryptoanalýzy (Veřejná
zakázka ve výzkumu a vývoji)
528
Vývoj zařízení pro přenos obrazové informace z měřící komory
C
528
Programy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
1 450
JC – Výzkum a vývoj pro potřeby SÚJV (Veřejná zakázka ve výzkumu a vývoji)
Vývoj a experimentální ověření protiradiačních ozdravných opatření v extrémních
podmínkách po historické těžbě stříbra a uranu
C
Výzkumné záměry MŠMT
422 490
Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí
C
19 933
Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními
změnami
C
17 813
Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství
C
23 577
Udržitelná výstavba
C
17 340
Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území
(návrh na pokračování VZ MSM 210000006)
C
8 981
Programy Ministerstva zemědělství
Programy Ministerstva životního prostředí
Programy Národního bezpečnostního úřadu
1 450
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách
C
11 760
Technika životního prostředí
C
13 407
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
C
45 131
Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních
materiálů
C
20 925
Rozvoj ekologicky šetrné decentralizované energetiky
C
20 856
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií
C
29 336
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
C
25 065
41
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů
C
20 744
Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu III
C
25 500
Bezpečnost jaderných zařízení
C
20 314
Diagnostika materiálů
C
20 830
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
C
18 784
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
C
12 714
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
C
25 765
Rozvoj metod návrhu a provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace
C
11 513
Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
C
12 202
Tab. 2.16.2 Granty a projekty Grantové agentury ČR
Názvy grantů, výzkumných projektů nebo dalších tvůrčích aktivit
Zdroj
Finanční podpora
(v tis. Kč)
85 863
GA – Standardní projekty (Grantové projekty)
Úpravy povrchů uhlíkových kompozitů pro implantáty do lidského těla
B
555
Výzkum vlastností povrchu a povrchové vrstvy se zřetelem na možné katastrofické dopady
na funkčnost strojních součástí
B
373
Tepelné zpracování biodegradovatelných látek
B
427
Pitting. Šíření únavových trhlin v podmínkách cyklického zatížení kontaktem
B
545
Studie provedení hlavních částí paroplynového zařízení se zplyňováním uhlí se zaměřením
na tepelnou účinnost a minimální emise CO2
B
462
On-line kalibrace poddajných struktur redundantním měřením
B
632
Studium vlivu micelárních aditiv na přestup tepla a tlakové ztráty
B
383
Dynamické vlastnosti plynových ložisek a jejich interakce s rotorem
B
282
Výzkum vnitřních dějů ve výměnících pro magnetické chlazení při působení
magnetokalorického jevu
B
744
Studium dynamiky aerosolových částic ve vnitřním prostředí
B
495
Nekonvenční impaktní proudění
B
25
Moderní matematické modely a numerické metody pro řešení turbulentního proudění ve
vnitřní a vnější aerodynamice
B
370
Provozně zajištěná pokročilá regulace tepelně-energetických zařízení
B
406
Výzkum inteligentních kompozitových prvků výrobních strojů z ultravysokomodulových
vláken a nanočásticemi modifikované matrice
B
683
Řízení odtržení mezních vrstev
B
619
Počítačové a fyzikální modelování vibroakustických vlastností vokálního traktu člověka
s ohledem na optimalizaci hlasové kvality
B
415
Inovační postupy pro odhad zbytkové životnosti těles s únavovými trhlinami
B
401
Spintronické aplikace feromagnetických polovodičových nanostruktur
B
360
Nové součástky integrované optiky zhotovené planární hybridní technologií
B
326
Software pro numerické řešení optimalizačních problémů s omezeními ve tvaru
polynomiálních maticových nerovností
B
422
Distribuovaný svazek nededikovaných linuxových pracovních stanic
B
225
Metamateriály, nanostruktury a jejich aplikace
B
687
Kompaktní výkonový pikosekundový pevnolátkový laser
B
560
Mikro a nano senzorové struktury a systémy se zabudovanou inteligencí (MINASES)
B
658
Detekce ohybů pomocí mřížek s dlouhou periodou zapsaných pomocí CO2 laseru ve
standardních a mikrostrukturních optických vláknech vybraných typů
B
800
Pinčující kapilární výboj v dusíku jako zdroj měkkého rentgenového záření
B
982
42
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Pokročilé algoritmy pro řešení sdružených úloh v elektromagnetismu
B
433
Výzkum refrakce elektromagnetických vln a výškových profilů indexu lomu v troposféře
B
391
Sofistikované metody návrhu analogových a „mixed-signal“ obvodů pro submikronové
technologie
B
346
Analýza změn zorného pole a reakčního času řidiče v relaci s poklesem pozornosti
B
874
Metody pro vizuální rozpoznávání velkých souborů elastických objektů
B
712
Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí
B
280
Algoritmy pro analýzu a návrh řízení složitých systémů
B
630
Spočitatelné aproximace duálních strategií řízení
B
540
Rozpoznávání mluvené řeči v reálných podmínkách
B
450
Fluxgate efekt v tenkých vrstvách
B
621
Speciální metody modelování a simulace spínaných obvodů
B
203
Umělé elektromagnetické struktury pro miniaturizaci vysokofrekvenčních a mikrovlnných
vyzařujících a obvodových prvků
B
922
Bezpečnost a zabezpečení aplikací sítí vestavěných systémů
B
563
Mikročipové lasery generující záření 1.3 um a 1.4 um
B
576
Efektivnost nových povrchových vrstev při rekonstrukcích architektonického dědictví ve
vztahu k trvanlivosti
B
911
Zpracování a analýza produktů hromadného sběru 3D dat terestrickými skenovacími
systémy
B
617
Modelování turbulentního proudění v uzavřených a otevřených kanálech se zvýšenou
drsností stěn
B
290
Vliv použití progresivní techniky na urychlení technologických a měřicích procesů
B
785
Rozvoj výpočtových modelů, metod analýzy a návrhu mostů z předpjatého betonu
B
769
Lehké konstrukční vláknobetony prosté a vyztužené
B
728
Predikce dlouhodobého působení teplotních polí na životnost a provozuschopnost velkých
mostních staveb
B
1 116
Stabilita podzemních staveb v mimořádných podmínkách
B
728
AQUINpro – Inteligentní dispečerské rozhodovací systémy ve vodním hospodářství
B
621
Výzkum stárnutí podzemních konstrukcí s použitím monitorovacích a mikroměřících systémů
B
2 867
Mechanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti silikátových kompozitů s rozptýlenou výztuží
B
794
Chování betonu při působení agresivních složek kapalných prostředí
B
644
Spolehlivost a hodnocení rizik konstrukcí v extrémních podmínkách
B
946
Zatížení budov větrem a posouzení větrné pohody v jejich blízkém okolí
B
693
Mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí vyztužených vlákny
B
874
Tvorba zásad pro ověřování trvanlivosti konstrukcí a materiálů
B
720
Předpjaté betonové konstrukce vyztužené vlákny
B
868
Analýza spolehlivosti hodnocení vlastností stavebních materiálů a konstrukcí s přihlédnutím
k jejich změnám v čase a k časově proměnným vlivům
B
582
Experimentální metody projektování – nové trendy v metodice návrhu architektonických
a inženýrských děl
B
387
Algoritmy pro popis materiálových rozhraní
B
640
Stanovení fyzikálních vlastností cementové pasty pomocí nanoindentace
B
1 026
Mechanické a trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotných materiálů obsahujících alternativní
silikátová pojiva
B
960
Využití alkalicky aktivovaných odpadních surovin jako pojiv malt a betonů
B
840
Variační a mechanické meze celkových vlastností v dědičných problémech kompozitů
B
836
Optimalizace vylehčených desek z vysokohodnotných cementových kompozitů vyztužených
vlákny
B
643
Vlhkostní roztažnost pórovitého keramického materiálu
B
661
Metoda komponent pro požární návrh styčníků
B
664
Plastické chování vláknobetonových konstrukcí vyztužených tradiční betonářskou výztuží
B
1 935
43
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Modelování spolupůsobení výztuže a matrice
B
696
Systém hodnocení stavebních postupů betonových konstrukcí založený na fuzzy logice
B
619
Stabilita historických objektů
B
792
Predikční a simulační modely v teorii operativního řízení vodohospodářských soustav
B
413
Analýza porušení železobetonových konstrukcí při vysokých teplotách
B
419
Rizika hydraulického selhání stokové sítě
B
1 290
Odezva konstrukcí při statických a dynamických zatíženích působených přírodní a lidskou
činností
B
1 339
Vliv otřesů a nárazů na stavební konstrukce
B
618
Modelování mechanické odezvy tvrdnoucího betonu
B
636
Studium vlivu hydrofobizace na změnu chování pórového systému silikátových materiálů
B
612
Virtuální testy dotvarování betonu
B
1 564
Globální formát posuzování bezpečnosti železobetonových konstrukcí
B
558
Víceúrovňové modelování transportních procesů ve zdivu
B
1 081
Proudění vody a transport rozpuštěných látek v pórovitém prostředí za přítomnosti nespojité
plynné fáze
B
2 060
Hodnocení vlivu povrchové vrstvy na vlastnosti pohledových betonů na základě
mikroskopické analýzy
B
1 318
Pasivní boční tlak zrnitého vícefázového materiálu
B
362
Mikrostruktura anorganických alumosilikátových polymerů
B
1 384
Analýza kmitání vyvolaného osobami
B
1 498
Pokročilá optimalizace návrhu složených betonových konstrukcí
B
370
Rozvoj metod zvýšení spolehlivosti, únosnosti a životnosti mostů
B
447
Dlouhodobé sledování tunelových ostění
B
745
Extrakční vlastnosti a radiační stabilita derivátů thiacalixarenu
B
271
Účinky záření gama na trvanlivost a stárnutí zatvrdlé cementové pasty
B
958
Slitiny na bázi Fe – 40 at.% Al jako základ pro aplikace za vysokých teplot
B
282
Vliv minoritních prvků na plasticitu slitin Mg se vzácnými zeminami
B
321
Hybridní biokompozit nové generace
B
702
Analýza žvýkání z hlediska jeho vlivu na materiály a postupy používané při sanaci v dutině
ústní
B
668
Vliv nanočástic na porušení a životnost termoplastických kompozitů
B
370
Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nanohydroxyapatitem jako biomateriály
B
476
Aplikace syntetických biomateriálů pro náhrady obličejové části skeletu lebky
B
668
Komplexní strukturní analýza gradientu vlastností povrchových vrstev významných
technických materiálů po mechanickém opracování
B
232
Geometrické a fyzikální modelování porézních uhlík-uhlík kompozitů
B
1 331
Vývoj a paralelizace metod dekompozice domén a aplikace v nelineární pružnosti
a materiálovém inženýrství
B
572
Materiálové vlastnosti žil a jejich remodelace
B
939
Fyzikální vlastnosti plazmaticky nanášených vysokotavitelných materiálů
B
489
Numerické modelování a analýza víceúrovňového porušení rozhraní v kompozitních
materiálech
B
639
Regularizovaný model pro lokalizované tlakové porušení spongiózní kosti
B
1 350
Studium plazmově modifikovaných polyolefinů a jejich vlastností z hlediska jejich využití jako
antikorozních povlaků
B
475
Statistické modely strukturálních změn a příbuzné problémy III
B
96
Inteligentní webové technologie
B
832
Kategoriální metody teorie struktur
B
223
Vývoj nativního úložiště pro XML data
B
195
44
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Analýza a zpracování textu
B
498
Algoritmy rozpoznávání obrazu
B
374
Analýza v nekonečné dimenzi
B
97
Algebraické a mírově teoretické aspekty kvantových struktur
B
370
Matematika neurčitosti
B
226
Rozvrhování v heterogenních distribuovaných systémech
B
226
Kvalitativní analýza a numerické řešení problémů proudění
B
370
Prostory funkcí, váhové nerovnosti a interpolace
B
106
Integrace strojového učení a splňování omezujících podmínek
B
267
Vlny konečné amplitudy v tekutinách
B
434
Nízkoenergetické nukleární přechody aktivované laserově generovaným rentgenovým
zářením
B
459
Inženýrství kvantových teček
B
200
Depozice energie, čárová rentgenová emise a generace rychlých částic v laserem ozářených
pěnových a vrstevnatých terčích
B
388
Poisson-Lie T – pluralita konformně invariantních sigma modelů
B
195
Křemíková nanofotonika – od jednotlivých nanokrystalů k fotonickým strukturám
B
320
Charakterizace a technologie nových perovskitových struktur
B
493
Použití jaderných analytických metod pro studium interakce Tc-99 a Re v životním prostředí
B
134
Sledování cest proudění vody v půdním profilu horského povodí pomocí přirozených
stopovačů
B
613
Numerické modelování fotochemického smogu nad komplexním terénem
B
290
Využití geoinformačních technologií pro zpřesňování srážko-odtokových vztahů
B
100
Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 15181720
B
220
Modelování slapových jevů v hydraulice podzemní vody
B
155
Určování poklesů způsobených poddolováním pomocí trvalých odražečů a opravy fázového
rozbalení v rámci interferometrických bloků
B
1 289
Neutronografická texturní analýza vápenců a gaber
B
260
Hydrologické toky v systému půda–rostlina–atmosféra
B
710
Výzkum uplatnění rozhodujících tržních kompetencí a odstranění možných rozporů v malých
a středních podnicích
B
71
Příprava techniků na vzdělávání a řízení lidí v podmínkách integrující se Evropy
B
1 133
Identifikace hydrofyzikálních vlastností způsobujících gravitačně podmíněné proudění
v porézních materiálech
B
432
GC – Mezinárodní projekty (Grantové projekty)
475
Vhodné formalismy poddajných soustav mnoha těles pro paralelizaci
B
475
GD – Doktorské granty (Doktorské granty)
Výzkum nových principů mechanických a biomechanických systémů s inteligentním
chováním
B
2 022
Výzkum, vývoj a optimalizace měřicích systémů a vyhodnocování nejistot měření při jejich
použití v praxi
B
411
13 814
Posílení doktorského studia v oblasti vybraných fotonických struktur
B
865
Výzkum dopravně telematických systémů
B
716
Analýza a modelování biomedicínských a řečových signálů
B
1 270
Modelování a simulace polí
B
1 933
Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace
B
580
Nestandardní aplikace fyzikálních polí – analogie, modelování, ověřování a simulace
B
550
45
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Počítačová a experimentální analýza struktury a vlastností nových stavebních materiálů
od nano po makroúroveň
B
1 327
Teorie smíšených stavebních konstrukcí
B
1 663
Moderní trendy ve fyzice plazmatu
B
1 790
Matematické struktury v teoretické fyzice
B
687
8 078
GP - Postdoktorandské granty (Grantové projekty)
Vývoj a analýza kritérií pro popis vysokocyklové únavy při víceosém zatěžování
B
488
Intenzifikace flokulace při čištění odpadních vod
B
265
Analýza a optimalizace anizotropních a heterogenních materiálů v křivočarých souřadnicích
B
160
Aktivní řízení dvounápravových podvozků kolejových vozidel s volnými koly
B
176
Metoda a zařízení pro identifikaci nepravidelnosti hoření při použití obnovitelných plynných
paliv v pístovém spalovacím motoru
B
358
Zvyšování tuhosti konstrukcí pomocí mechatronických principů
B
495
Metody strojového učení pro konstrukci řešení v evolučních algoritmech
B
223
Vliv atmosféry na šíření elektromagnetických vln u širokopásmových stratosférických spojů
B
280
Syntéza nových poruch v křemíku pomocí iontového ozáření pro budoucí aplikace
v polovodičové technologii
B
491
Řešení transportu tepla, vlhkosti a solí ve vícevrstvé stavební konstrukci
B
392
Pravděpodobnostní rozbor časově závislé spolehlivosti konstrukcí
B
360
Stochastický model srážko-odtokových procesů v urbanizovaných povodích a jeho aplikace
při návrhu stokových sítí
B
255
Studium vlivu podmínek na účinnost elektroosmotických metod při dodatečném vysušování
zdiva
B
204
Dlouhodobý monitoring průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí vizuálního sledování
pohybu částic
B
409
Metodika měření komplexního modulu asfaltových směsí
B
479
Vícekriteriální optimalizace návrhu složení betonové směsi na základě počítačové simulace
B
330
Orientační biomonitoring pro Generely městského odvodnění
B
392
Metoda hodnocení efektivnosti zařízení pro zpětné získávání tepla ve větracích systémech
pomocí metody exergií tepelných toků
B
161
Lomové parametry stavební keramiky
B
270
Nové metody reologického řešení prostorově působících předpjatých betonových mostů
velkých rozpětí
B
630
Samomazné vrstvy na bázi dichalkogenidů přechodových kovů
B
443
Matematické modelování vícefázového proudění v podzemních vodách
B
121
Vývoj a použití diagnostických metod založených na detekci fúzních neutronů v plazmatu
B
230
Těžké kovy v drobných urbanizovaných tocích a optimální metodika analýzy sedimentu
B
466
Tab. 2.16.3 Mezinárodní a zahraniční vědecké granty a projekty s přímou podporou ze zahraničí
Názvy grantů, výzkumných projektů nebo dalších tvůrčích aktivit
Zdroj
Finanční podpora
(v tis. Kč)
37 661
Projekty rámcových programů EU (mimo 7. rámcový plán EU)
Porozumění interakcím v systému řeka-sediment-půda-podzemní voda pro podporu řízení
říčních povodí (AQUATERRA)
A
82
Vliv teploty na porušenou zónu přírodní bariéry na bázi jílů v okolí uloženého radioaktivního
odpadu
A
801
Koncept čištění odpadních vod a využití pilotního projektu pro město Battambang
A
298
46
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Soudržný částicový model pro simulaci kotevních systémů
A
309
Znalostní výrobní systém pro zlepšení kvality života
A
584
Procesy pro depozici nanostrukturovaných vrstev pro energetické a inteligentní systémy
A
428
Moderní solární vytápění a chlazení budov
A
1 145
Palubní technické prostředky pro potlačení stresových vlivů v letecké dopravě
A
469
ARTIST2: Návrh vestavěných systémů
A
833
Přírodou inspirované inteligentní informační systémy
A
833
Identifikace neobvyklých jevů ve videu a zvuku
A
2 511
eTraning pro interpretaci obrazů urbanistických scén
A
4 026
Znalostní E-služby domácí péče pro „stárnoucí“ Evropskou populaci
A
2 072
Nástroje sémantického virtuálního inženýrství pro návrh výrobku
A
2 650
Podpora automatizace kooperujících podniků využívající SLA a inteligentní dynamické
agenty
A
1 630
Výzkum využití nového přístupu V-Model XT ke zdokonalení procesů v českých IT projektech
vývoje spolehlivých systémů
A
2 290
Rozšířená realita ve školním prostředí (ARiSE)
A
1 759
FIREWORKS – Flexibilní bezdrátové reléové sítě založené na OFDM
A
375
ELU: zlepšení kvality vzdělávání
A
589
Výzkum využití nového přístupu V-Model XT ke zdokonalení procesů v českých IT projektech
vývoje spolehlivých systémů
A
2 285
I2HOME: Intuitivní interakce člověka s domácími zařízeními využívajícími průmyslové
standardy
A
2 307
KONTRAKT – systémy pro síťové e-business aplikace
A
2 030
GOLEM – Biologií inspirovaný proces kompletace středně velkých produktů a systémů
A
1 307
E-služby z domova pro starší populaci
A
1 973
Evropská škola anténní techniky
A
183
Výpočetní a rozpoznávací vidíci systémy
A
1 451
INNOTRACK – Zlepšení spolehlivosti, dostupnosti, udržitelnosti a bezpečnosti
transevropského železničního systému při snížení LCC (Life Cycle Cost)
A
679
Pasivní bezpečnost
A
87
CASTLE – Klastry v technologických aplikacích vzdušné a satelitní navigace spojené
s podnikatelskými inovacemi
A
97
SIM – Bezpečnost v dopravě
A
365
ILIAS – Integrované velké struktury pro astročásticovou vědu
A
146
ERID-Watch – Rozvoj evropských výzkumných infrastruktur
A
1 066
Projekty 7. rámcového plánu EU
CLEAR-UP – Čisté a účinné budovy pro reálný život
A
1 706
ROCKET – Reconfigurable OFDMA-based Cooperative NeworKs Enabled by Agile
Spectrum Use
A
1 326
VITAL MIND – Vitální mysl
A
3 404
REPLICATOR – Evoluce schopný robotický organismus
A
1 048
ACFA 2020 – Aktivní tlumení vibrací pro flexibilní letouny
A
1 668
AEGIS – Otevřená přístupnost všude: základ, infrastruktura, standardy
A
2 414
ACSEPT – Actinide reCycling by SEParation and Transmutation
A
773
E-FRAME – Rozšířená architektura kooperativních systémů
A
824
SLHC-PP – Inovace urychlovače LHC – přípravná fáze
A
521
SUCCESS – Výzkumné centrum firmy Sun pro přístupnost
A
3 404
17 090
47
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Finanční mechanismus EHP a Norska (norské fondy)
125
PAAUS – Příprava subprojektu v opatření A: „Podzemní skladování podzemních plynů“
A
52
CARE-S – Vývoj „Degradačního nástroje“ pro zničený stokový systém
A
72
Vědecké programy (IAEA Vídeň)
208
Vliv pobřežních rašelinišť na hydrologický cyklus horského povodí
A
100
Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu
A
108
Ostatní vědecké zahraniční programy a projekty, mnohostranné, bilaterální a přímé
vědecké spolupráce
GOCE-specifické úkoly týkající se jemné struktury gravitačního pole Země
A
Počítačové vidění a vývoj strojů, které vidí
A
294
Agentově orientované výpočty v prostředí s prvky nepřátelství
A
1 409
Modelování kognitivních/reflektivních agentů III
A
1 607
ARMY – IGLOBE II. – Distribuované plánování a koordinace týmových aktivit II
A
2 436
9 662
168
Studie technických schopností ČR z hlediska protiraketové obrany
A
1 457
CAMNEP2 – Reective-Cognitive Adaptation for Network Intrusion Detection Systems
A
943
CIA08 – 12. mezinárodní workshop CIA 2008
A
94
Rozlišení obohacení paliva reaktoru PBMR
A
1 255
Tab. 2.16.4 Udělené patenty a zapsané užitné vzory v roce 2008
Název
Náhrada meziobratlového disku
Č. patentu 299082
Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění a / nebo manipulaci a / nebo měření
Č. patentu 299124
Zařízení pro určení polohy a/nebo velikosti alespoň jednoho sférického tělesa v měřeném prostoru tekutiny
Č. patentu 299674
Vícepásmová flíčková anténa
Č.patentu 299752
Feromagnetická sonda
Č. patentu 299885
Optický člen pro rentgenovou mikroskopii
Č. patentu 299759
Zařízení pro stanovení součinitele difúze radonu
Č. patentu 299863
Způsob výroby stavebních prefabrikovaných prvků z porézních stavebních hmot, zejména kompozitních
Č. patentu 299223
Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku
Užitný vzor č. 18265
Zařízení pro automatickou kompenzaci úhlového sklonu a vertikálního poklesu předního konce horizontálně výsuvné části
výrobního, zejména obráběcího stroje
Užitný vzor č. 18690
Zařízení pro rovnoměrný velkoplošný jednosměrný přívod vzduchu do prostoru
Užitný vzor č. 18726
Zařízení pro měření rychlosti a velikosti transparentních sférických částic sestávající z laseru a snímací kamery
užitný vzor č. 18760
Zařízení pro udržování konstantní teploty výstupní teplonosné látky ze zdroje tepla
Užitný vzor č. 18772
Geotermální elektrárna / teplárna
Užitný vzor č. 18913
48
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Prutový multiaxiální silový snímač
Užitný vzor č. 18382
Multifunkční vodičová svorka
Užitný vzor č. 18462
Přípravek pro detekci zbytkové deformace v tepenné stěně
Užitný vzor č. 18399
Pružný člen kloubního pouzdra simulátoru kloubních náhrad
Užitný vzor č. 8400
Zařízení pro měření odporu vodivých vrstev
Užitný vzor č. 18188
Zařízení pro měření ztrát v dielektriku
Užitný vzor č. 18189
Miniaturizovaná mikropásková flíčková anténa
Užitný vzor č. 18446
Elektromechanický měnič
Užitný vzor č. 18459
Zařízení pro vysoce selektivní měření vysokofrekvenčního výkonu s vysokým dynamickým rozsahem
Užitný vzor č. 18536
Širokopásmový radarový senzor pro detekci a měření protipancéřových střel
Užitný vzor č. 18758
Kapacitní snímač výšky hladiny kapaliny
Užitný vzor č. 19016
Zařízení pro kontinuální měření kmitů strunových tenzometrických snímačů s dvouvodičovým připojením
Užitný vzor č. 18833
Zařízení pro bezkontaktní měření tloušťky tenkých vodivých vrstev
Užitný vzor č. 18976
Nízkoprofilová anténa
Užitný vzor č. 18825
Tepelná trubice řízená statickým magnetickým polem
Užitný vzor č. 19045
Komunikační anténa určená pro připevnění na tělo
Užitný vzor č. 19152
Reaktor s elektrickým výbojem
Užitný vzor č. 19123
Jednotka polohy pro detektory kovů
Užitný vzor č. 19133
Soustava pro měření zbytkových napětí v polykrystalických materiálech metodou rentgenové difrakce
Užitný vzor č. 19121
Přípravek pro určení teplotního spádu uvnitř materiálu
Užitný vzor č. 18299
Kalorimetr k měření zejména hydratačních tepel maltovin
Užitný vzor č. 18347
Stropní panel
Užitný vzor č. 18472
Neadiabatický kalorimetr pro měření zejména velkoobjemových a hmotnějších materiálových vzorků
Užitný vzor č. 18615
Čidlo pro měření vlhkosti porézních materiálů dielektrickou metodou
Užitný vzor č. 18729
Tenkostěnný ocelový sloup
Užitný vzor č. 18813
Odvalovací tekutinová turbína
Užitný vzor č. 18890
Rámový roh tenkostěnné ocelové konstrukce
Užitný vzor č. 18977
Spoj sendvičového panelu
Užitný vzor č. 18995
49
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
Zámek spoje ve tvaru pera a drážky vytvarovaných z plášťových plechů na interiérové straně sendvičového panelu
Užitný vzor č. 18996
Zařízení pro průběžné měření objemových změn materiálů v průběhu jejich tvrdnutí
Užitný vzor č. 18986
Zesilované valené zděné klenby zpevněné tkaninami
Užitný vzor č. 19083
Vnější kontaktní zateplovací systémy panelových domů s řízenými materiálovými vlastnostmi
Užitný vzor č. 19084
Zesílené zděné pilíře zpevněné tkaninami
Užitný vzor č. 19116
Zařízení a zkušební vzorek pro dynamické testování tepelných vlastností stavebních materiálů
Užitný vzor č. 18281
2.17 Infrastruktura ČVUT (materiální, technické a informační
zajištění), dostupnost informačních zdrojů a rozvoj
informační infrastruktury
Celoškolským pracovištěm určeným pro zajištění informační infrastruktury ČVUT je Výpočetní a informační centrum
(dále VIC). VIC koordinuje provoz a rozvoj počítačové sítě, provozuje superpočítačové centrum vysoké školy, rozvíjí
jeho programové vybavení a poskytuje služby v oblasti extrémně náročných výpočtů. Po systémové stránce koordinuje
provoz a rozvoj informačního systému ČVUT a zabezpečuje veřejné informační služby v počítačové síti. Výpočetní
a informační centrum je centrálním pracovištěm ČVUT pro knihovny a oblast odborných informací. Kromě toho řeší
vybrané výzkumné a vývojové problémy v oblasti výpočetní techniky a jejich aplikací, vyvíjí a realizuje aplikační programové vybavení informačních systémů, zajišťuje školení, pořádá konference a semináře, připravuje a vydává účelově
zaměřené publikace, poskytuje konzultace a vykonává poradenskou činnost.
Základem technické infrastruktury školy je počítačová síť, která má dvojitou hvězdicovou strukturu s centrálními
uzly v Dejvicích a na Karlově náměstí. Síť je rozvedena ve všech hlavních budovách ČVUT a jsou k ní připojeny osobní
počítače tvůrčích a administrativních pracovníků školy. Charakter sítě významně ovlivňuje informační systém pro řízení
a správu školy, zejména jeho celoškolsky provozované komponenty. Z hlediska intenzity používání hrají rozhodující roli
komponenty Finanční informační systém, Pracovníci, mzdy a sociální věci a Studijní informační systém. Tyto hlavní
komponenty (a nejen ony) vyžadují, aby počítačová síť pracovala s vysokým stupněm spolehlivosti.
Vlastní počítačová síť ČVUT ve své dnešní podobě je rozsáhlým, relativně samostatným subjektem, který je však
do jisté míry svázán s pražskou akademickou počítačovou sítí PASNET. ČVUT proto od roku 1996 sdružuje (spolu
s Univerzitou Karlovou, Vysokou školou ekonomickou a Akademií věd České republiky) finanční prostředky na provoz
a rozvoj této metropolitní sítě.
Hlavní součástí informační infrastruktury jsou servery, které poskytují služby všem studentům a zaměstnancům (provoz informačního systému školy včetně webové prezentace školy, servery pro podporu multilicencí, mailové servery, různé souborové servery atd.). Díky kvalitě sítě je všem snadno dostupné i superpočítačové centrum umístěné ve VIC, kde je
možno zpracovávat úlohy náročných numerických výpočtů. Další významnou síťovou službou provozovanou v rámci sítě
ČVUT je IP telefonie – přenos hlasového signálu pomocí počítačové sítě a podpora rutinního využívání videokonferenčních služeb a přenosu multimédií. VIC současně podporuje rozvoj bezdrátové sítě, koordinuje připojování přístupových
bodů včetně jednotné autorizace a autentizace a zajišťuje propojení do mezinárodní sítě Eduroam.
V oblasti zkvalitnění služeb byl kladen v roce 2008 důraz na zvýšení spolehlivosti, stability, propustnosti a bezpečnosti. Na síti ČVUT byla poskytována řada nových služeb a došlo k rozšíření těch hlasových do dalších lokalit. Klíčové prvky
byly propojeny rychlostí 10 GB. Výpočetní centrum v roli certifikační autority zprostředkovává vydávání serverových
certifikátů Cybertrust Educational.
V oblasti náročných numerických výpočtů se podařilo v roce 2008 zvýšit výkon počítače SGI Altix. V současné době
mají uživatelé k dispozici 104 výpočetních jader. Veškeré informace jsou předávány pomocí webového portálu a diskusních fór.
V souladu s potřebami školy bylo zajištěno rozšíření softwarových multilicencí a jejich modernizace zejména v oblasti
velkých multioborových programů, které jsou využívány na mnoha pracovištích školy.
50
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
V oblasti zajištění technologického zázemí pro využití moderních multimediálních technologií ve výuce byla prováděna modernizace učeben a laboratoří včetně inovace jejich síťového připojení. To je důležité zejména při realizaci
videokonferenčních přenosů, on-line přenosů a použití multimediálních aplikací v procesu výuky. Vybavení poslucháren,
laboratoří a studoven na ČVUT je neustále doplňováno a inovováno tak, aby odpovídalo požadavkům účastníků výukového procesu a splňovalo standardy světové úrovně. Učebny byly podle plánu vybavovány výkonnými multimediálními
pracovními stanicemi a byla maximálně podpořena i integrace moderních technických prostředků pro snímání obrazu
(vizualizéry, kamery) a velkoplošnou projekci (videoprojektory datové a videokonferenční přenosy). V souvislosti s nejmodernějšími trendy výuky VIC zajišťuje provoz e-learningového systému Moodle a Dilleo. Zájem o tento způsob výuky
roste jak u studentů, tak u vyučujících. V roce 2008 došlo k rozšíření systému, resp. počtu kurzů. V současné době má
systém cca 3 800 uživatelů.
Mezinárodní a meziměstskou konektivitu zajišťuje pro ČVUT zájmové sdružení právnických osob CESNET pomocí
sítě GÉANT2. V roce 2008 proběhla modernizace spojení zřízením 1 Gb/s E2E ethernetového okruhu sítí GÉANT2+.
Další oblastí orientovanou na využívání informačních technologií a služeb je knihovnicko-informační podpora vzdělávacího a výzkumného procesu školy. Zejména dostupnost elektronických informačních zdrojů je jednoznačně v popředí
zájmu akademické obce. Lze to vysledovat jednak z konkrétních statistických údajů, ale i z požadavků na navazující
služby, se kterými se uživatelé obracejí na knihovny. V roce 2008 byly zpřístupňovány zásadní multioborové a oborové
informační zdroje, které pokrývaly ve vysoké kvalitě všechny disciplíny pěstované na ČVUT. Konkrétně se jednalo
o dokumentografické databáze Compendex, Iconda, Inspec a databázovou kolekci Materials Science with Metadex. Dále
byly zpřístupňovány digitální knihovny IEEE Computer Society Digital Library, The ACM Digital Library, kolekce
Lecture Notes in Computer Science a elektronické verze vybraných časopisů vydavatelství Elsevier, Springer a Wiley. Pokračoval přístup k produktům Web of Knowledge (Web of Science a Journal of Citation Reports) a k Databázi
EBSCO. Vedle těchto zdrojů, zajišťovaných účastí ČVUT v konsorciálních projektech, byly dostupné další oborové zdroje v rámci celé školy nebo pro jednotlivé fakulty: MathSciNet - digitální knihovna Mathematical Reviews, kolekce Safari
TechBooks Online, encyklopedie Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering a Wiley Encyclopedia of Medical
Devices and Instrumentation, časopisy IoP, INIS, Physical Review Online, Optical Lettters. Systematicky je doplňován
fond elektronických knih, který je velmi využívaný v rámci celé vysoké školy, v roce 2008 bylo doplněno 285 nových
titulů z vydavatelství Elsevier a Wiley.
Knihovny poskytují takové elektronické služby, které představují doplnění procesu získávání a zpracování informací.
Jedná se o službu elektronického dodávání dokumentů (EDD ČVUT – https://edd.cvut.cz/edd/), službu zpřístupňování e-knih nad kolekcí Safari Tech Books OnLine, online službu RefWorks. V roce 2008 byla, díky podpoře projektu
FRVŠ, nově zavedena další služba – Serials Solution 360Search, která umožňuje z jediného prostředí prohledávání
velkého množství e-zdrojů, což vede především k celkovému snížení bariér při získávání relevantních informačních
zdrojů. Dále byl zpřístupněn E-Journal Portal, který obsahuje seznam všech e-časopisů a e-zdrojů přístupných uživatelům z ČVUT. Obě služby jsou přístupné z nově vytvořené webové stránky – Centrální vyhledávání v kolekci e-zdrojů.
Knihovny ČVUT se věnují systematickému budování nadstavbových služeb, které zpřístupňují na webových stránkách
(http://knihovny.cvut.cz/) a doplňují dalšími materiály, pomůckami, prezentacemi ze vzdělávacích akcí apod. Pro adresnou podporu studia, vědy a výzkumu byla založena v roce 2008 elektronická konference DSVinfo (Doktorand, Studium,
Věda), jejímž cílem je informovat účastníky o novinkách v oblasti elektronických informačních zdrojů, seznamovat
účastníky s novými e-službami a nástroji na podporu informačního vzdělávání a na podporu vědy a výzkumu na ČVUT.
Tab. 2.17.1 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby
Přírůstek knihovního fondu za rok
Knihovní fond celkem
11 111
518 753
Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)4
736
660
76
Otevírací doba za týden1 (fyzicky)
48
Počet absenčních výpůjček
2
Počet uživatelů3
Počet studijních míst
Počet svazků umístěných ve volném výběru
110 025
27 547
519
72 167
51
2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
1) Rozumí se počet otevíracích hodin týdně toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací dobu. Otevírací
doby jednotlivých provozů se nesčítají.
Termínem „fyzicky“ se rozumí osobní návštěva knihovny, nikoli elektronická komunikace.
2) Včetně prolongace.
3) Uvádějí se zaregistrovaní uživatelé k 31. 12. 2008, tj. fyzické nebo právnické osoby zaregistrované v knihovně, které jsou
oprávněné půjčovat si dokumenty z jejího fondu (domů nebo prezenčně) a které během vykazovaného období byly nově
zaregistrovány nebo jejich registrace byla obnovena.
4) Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektronické
verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje.
52
3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA
3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA
3
Kvalita a kultura akademického života
3.1Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
V sociální oblasti studentů ČVUT zaměřuje svoji pozornost do tří oblastí, a to (1) společné ubytování a stravování na
kolejích a v menzách, (2) sociální a další stipendia a (3) podpora Centra informačních a poradenských služeb a Studentské
unie ČVUT. Oblasti ubytování, stravování a poradenských služeb jsou zmíněny v dalších kapitolách.
V oblasti sociálních stipendií ČVUT v roce 2008 implementovalo novou zákonnou úpravu sociálních stipendií spojenou s vládní reformou financí. Sociální stipendia byla dříve vázána na přídavky na dítě v tzv. zvýšené výměře. Se změnou
systému přídavků na dítě byla též změněna kritéria pro výplatu sociálních stipendií a také se změnil dokument, kterým
student dokládá svoji potřebnost. Změna proběhla zcela hladce a všechna studijní oddělení záležitost bezproblémově
zvládla. Drobné problémy se projevily na straně úřadů státní sociální podpory, které ještě koncem ledna nebyly informovány, přestože zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008.
V oblasti ubytovacích stipendií nedošlo v roce 2008 ke změnám, nárok na stipendium se generuje automaticky ze studijního systému KOS a stipendia jsou převáděna studentům přímo na jejich bankovní účty (u malé části studentů – okolo
1%, kteří neuvádějí v KOS své číslo účtu, potom na pokladny na fakultách). Studenti tedy nemusejí vyplňovat žádné formuláře. Systém je relativně dobře nastaven a přes deset tisíc nároků na ubytovací stipendium každé čtvrtletí se daří hladce
zvládat. Drobná změna v souvislosti s ubytovacími stipendii byla provedena v KOS – studenti od roku 2008 mohou sami
zadávat (a měnit) své číslo bankovního účtu v KOS přes internet.
V oblasti prospěchových stipendií došlo ke zpřesnění Stipendijního řádu ČVUT v článku 3, odst. 2, 5, 9, 11 a sjednocení výkladu na jednotlivých fakultách dřívějšího znění, které vzniklo úpravou v průběhu jednání AS ČVUT.
V závěru roku došlo k přípravě úpravy prospěchových stipendií a účelových stipendií směrem ke zvýšené podpoře
výjezdů studentů do zahraničí a většímu ocenění sportovních výkonů studentů ČVUT.
Přes určité ekonomické problémy partnerů ČVUT došlo také k obnovení stipendií Nadace PRECIOSA.
ČVUT v souladu se zákonem zřídilo sociální fond pro zaměstnance ČVUT. Tento je z větší části využíván na podporu
stravování zaměstnanců formou zaměstnaneckých stravenek, které mohou zaměstnanci využívat v menzách ČVUT nebo
v jiných zařízeních. Malá část prostředků byla použita na podporu aktivit Klubu důchodců ČVUT a podporu několika
jednotlivých zaměstnanců v mimořádně tíživé osobní sociální situaci.
3.2Znevýhodněné skupiny uchazečů / studentů na ČVUT
Na ČVUT studuje stále více studentů s různými druhy handicapů. Péči o tyto studenty zastřešuje HANDICAP
PORADNA Centra informačních a poradenských služeb ČVUT.
Poradna slouží k podpoře studentů a uchazečů o studium na ČVUT se sníženou pohyblivostí, zrakovou a sluchovou vadou, dlouhodobou vážnou nemocí, ale i studentům s dyslexií a dalšími specifickými poruchami učení. Handicap
poradna úzce spolupracuje s centrem TEREZA (sídlem na katedře matematiky FJFI), které zajišťuje podporu zrakově
postižených studentů. V poradně poskytuje konzultace poradkyně pro studenty se speciálními potřebami. Tito uchazeči
o studium kontaktují poradnu již před přijímacím řízením. Na základě konzultace se provádí modifikace průběhu přijímacích zkoušek podle individuálních potřeb uchazeče.
Přijatí handicapovaní studenti vypracují společně s poradkyní návrh na modifikaci studijních postupů ve zvoleném
studijním programu. Protože každý člověk je jiný a typy handicapů studentů jsou různé, jsou prováděné modifikace vždy
velmi individuální. Nejde přitom v žádném případě o snižování náročnosti obsahu učiva, ale o přizpůsobení formy, jak
studium zvládnout. Systém podpory studentů se speciálními potřebami je zakotven v Metodickém pokynu o podpoře studentů se speciálními potřebami, který je přílohou Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT ze dne 2. 9. 2008.
3.3
Mimořádně nadaní studenti
Po rozborech studijních výsledků se objevily argumenty, že pro nadané studenty je třeba připravit podmínky a podněty
k rozvíjení jejich předpokladů. Byl vypracován projekt, jehož cílem je rozvoj schopností, znalostí, samostatnosti, sebedůvěry, orientace, cílevědomosti a morálních hodnot talentovaných posluchačů.
55
3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA
Projekt podpořil vypracování nových souborů předmětů pro výborné studenty, zejména v matematice a mechanice,
které byly v tomto roce poprvé nabízeny studentům. Organizuje se systém přednášek z nových poznatků v atraktivních
oborech (mechatronika, nové zdroje energií, nové měřící systémy, progresivní laboratorní metody), seminářů (historie
matematiky, nové pohledy na matematiku, alternativní zdroje energie) a soutěží pro nadané studenty, aby se přitáhla
jejich pozornost. Poprvé byla zorganizována Rektorysova soutěž v aplikované matematice, které se zúčastnilo 12 studentů ze 4 fakult ČVUT a v organizování soutěže se bude nadále pokračovat. Dalším cílem je vypracovat doporučení,
jak v dlouhodobém horizontu postupovat při vytváření programu seminářů na jednotlivých fakultách a při vyhledávání
atraktivních témat pro studenty, aby se témata ze všech fakult mohla začlenit a fakulty se mohly střídat v přípravě cyklu
zajímavých přednášek. 3.4Partnerství a spolupráce
3.4.1Partnerství
V roce 2008 byla navázána spolupráce s dalšími podniky a institucemi. Stalo se tak proto, že na trhu práce byla stále
větší poptávka po odbornících z technických oborů. Firmy a společnosti mají zájem o absolventy ČVUT, chtějí být se
studenty v kontaktu již během jejich studia, podporují pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost na ČVUT.
Nejvýznamnějším partnerem v roce 2008 byla společnost RWE Transgas, která pravidelně finančně podporuje ČVUT.
Dalším významným partnerem se stala společnost Hewlett-Packard s. r. o., která opakovaně podporuje ČVUT a se kterou
byl roce 2008 zahájen projekt zaměřený na podporu žen pro studium techniky.
Mezi stálé partnery, kteří každoročně podporují ČVUT, patří tyto společnosti:
 Škoda Holding a. s. (podpora studentů: trainee program, stipendium Emila Škody – ocenění nejlepší diplomové práce,
v roce 2008 společný projekt s ČVUT zaměřený na studenty z Ruska);
 McKinsey & Company, Inc. Prague (podpora studentů: stipendia McKinsey, podpora akcí: koncert, semináře
v Kariérním centru);
 Komerční banka, a. s. (podpora akcí ČVUT a program Athens);
 Škoda Auto a. s. (podpora studentů: program mentoring, témata diplomových prací, praxe);
 Robert Bosch spol. s r.o. (studentské soutěže, semináře, Kariérní centrum, kulturní akce);
 Tesco Stores ČR a. s. (pravidelně podporuje různé akce, studentské zahájení akademického roku, časopis TecniCall);
 ABB s. r. o. (podporují ČVUT a také se opakovaně odborník z firmy zúčastnil projektu mentoring);
 Hochtief CZ a. s. (podpora akcí a podpora studentů: praxe, diplomové práce, program mentoring);
 SMP CZ, a. s. (podpora akcí pořádaných ČVUT a účast odborníků na projektu mentoring);
 Profinit, s. r. o. (podpora knihovny ČVUT);
 Odkolek a. s. (podpora společenských akcí).
Novými partnery ČVUT se v roce 2008 staly:
 Ernst & Young, s. r. o. (podpora akcí spojených s propagací ČVUT na středních školách, účast odborníků z firmy
v programu mentoring);
 United Energy právní nástupce, a.s (účast odborníků na programu pro studenty ČVUT – mentoring, spolupráce
s Fakultou strojní);
 ZPA Smart Energy, s. r. o. (podpora akcí pořádaných ČVUT, účast odborníků na přednáškách);
 Skanska CZ, a. s. (podpora akcí, spolupráce s Fakultou stavební, účast na programu mentoring);
 Atx – technická kancelář pro komplexní automatizaci, s. r. o. (podpora laboratoře Fakulty strojní a Fakulty
elektrotechnické, účast odborníků na výuce);
 Honeywell, s. r. o. (spolupráce s Fakultou elektrotechnickou, účast v programu mentoring);
 Kapsch Telematic Services (podpora akcí, spolupráce s Fakultou dopravní);
56
3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA
 Excon, a. s. (podpora akcí, účast v programu mentoring);
 Dálniční stavby Praha, a. s.;
 Logica Czech Republic s. r. o. (podpora náboru středoškoláků);
 AV Media, a. s. (zajišťování audio-video prezentací ČVUT na různých akcích, pomoc při přestavbě poslucháren,
podpora plesu);
 Jacobs Consultancy spol. s r.o.;
 Ravak a. s.;
 DHL Expres s. r. o.;
 ČKD Kutná Hora, a. s.;
 VCES a. s.
Na přípravě významných soutěží pro studenty se spolu s podniky podílelo Kariérní centrum ČVUT. V roce 2008 se
konalo 15 soutěží a pořádaly je firmy jako Siemens, Roland Berger, BCG, Société Générale/KB, Oracle, GE Energy,
IBM nebo McKinsey&Company. Prostřednictvím soutěží mají firmy možnost poznat blíže studenty ČVUT. Výhry byly
lákavé, ať už byly peněžního, nebo materiálního rázu – možnost podívat se do centrály firmy v zahraničí nebo výlet na
zajímavá místa světa. Kromě toho Kariérní centrum pomáhalo studentům ČVUT nalézt v podnicích zajímavé uplatnění
odpovídající jejich špičkovému vzdělání. Další příležitostí pro firmy, jak poznat studenty ČVUT, jsou trainee nebo stipendijní programy (např. Škoda Holding,
Philips Czech Republic, Generali PPF, Honeywell nebo Skanska). Trainee programů se konalo 10 a díky nim mohli
studenti pracovat na zajímavých tématech a být finančně ohodnoceni za svoje nápady. S nejlepšími studenty firmy často
naváží kontakt trvalého charakteru a nabídnou jim po absolvování školy dobré uplatnění.
V roce 2008 pokračoval odbor vnějších vztahů a marketingu Rektorátu ČVUT ve vydávání časopisu pro podniky
a instituce v České republice TecniCall, který informuje o výsledcích vědy a výzkumu na ČVUT v Praze. Časopis také
zveřejňuje nabídku uplatnění pro studenty ČVUT v podobě praxí a atraktivní nabídky vědecko-výzkumných témat pro
přiblížení školy průmyslu. Časopis TecniCall získal v roce 2008 druhé místo v soutěži Zlatý středník 2007 v kategorii
„Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry”.
3.4.2Spolupráce
Odbor vnějších vztahů a marketingu zajišťoval v roce 2008 komunikaci s následujícími cílovými skupinami prostřednictvím dále uvedených aktivit:
a)Střední školy
 I. ročník Gaudeamus region Praha 2008 a Gaudeamus International 2008 – veletrh pomaturitního a celoživotního
vzdělávání se konal v Praze ve dnech 9.–10. 4. 2008. Veletrhu se zúčastnilo 89 vystavovatelů, celkem jej navštívilo 5
459 návštěvníků.
 XV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2008 se konal v Brně ve dnech
21.–24. 10. 2008. Na veletrhu bylo 152 vystavovatelů a celkem jej navštívilo 30 865 návštěvníků.
 Seminář o studiu a perspektivách absolventů ČVUT na trhu práce se konal 4. 11. 2008 v Kongresovém sálu Masarykovy
koleje ČVUT v Praze. Akce se zúčastnilo 20 středních škol, 146 studentů a 24 pedagogů - výchovných poradců.
 Produkce tištěných materiálů, propagačních materiálů a informačních CD-ROM pro zájemce o studium na ČVUT
v češtině a angličtině.
V rámci rozvojového projektu Propagace ČVUT na středních školách se odbor vnějších vztahů a marketingu Rektorátu
ČVUT rozhodl pro novou formu marketingové kampaně, která byla zacílena na studenty středních škol. Ve spolupráci s grafickým ateliérem DRAWetc. byla v roce 2008 navržena a spuštěna netradiční marketingová kampaň s názvem
Sedm statečných z ČVUT. Název symbolizuje sedm fakult ČVUT, přičemž pro všechny z nich byl vytvořen komiksový
charakter. Kampaň byla umístěna na stránkách www.sedmstatecnych.cz. V rámci kampaně byly vytvořeny nové tiskové
materiály v neotřelém duchu, po celé ČR probíhaly návštěvy na 41 středních školách, během nichž promotéři (stávající
studenti ČVUT) informovali středoškoláky o možnostech studia na ČVUT. Cílem kampaně bylo, aby se ČVUT propago57
3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA
valo jako nejmodernější technická univerzita v České republice, která je svým jazykem a způsobem komunikace otevřena
mladším věkovým skupinám. Nový způsob komunikace měl vyvolat zájem u široké skupiny středoškoláků, ať se jednalo
o maturitní ročníky či nižší ročníky středních škol, u kterých je velký potenciál „výchovy“ nových uchazečů o studium.
Kampaň vzbudila velký zájem nejen mezi těmi, kterým byla v prvé řadě určena. Velmi pozitivně na ni reagovali samotní
pedagogové středních škol, stejně tak média a široká veřejnost. Od 15. 9. do 31. 12. 2008, tj. v průběhu 16 týdnů, stránky
navštívilo téměř 66 000 unikátních návštěvníků, což je o 410 % více, než byl očekávaný výsledek. Celkem bylo zobrazeno uživatelům přes 328 000 stránek a návštěvník strávil průměrně na stránkách 2 min a 46 sekund. Za celou dobu trvání
kampaně se podařilo nasbírat celkem 5 851 mailových kontaktů. Na uvedené mailové adresy byly rozesílány elektronické
„novinky“, které studenty informovaly o aktualitách týkajících se studia na ČVUT. b) Média
Informace o dění na fakultách, o novinkách v nabídce studia, seminářích a přednáškách studentů jsou zveřejňovány
v podobě tiskových zpráv na internetových stránkách, prostřednictvím servisu ČTK a spolupracujících novinářů. Dále je
zajišťováno každodenní zpracování monitoringu tisku a zpravodajství ČTK (sledování publicity o ČVUT i o významných
událostech na ostatních vysokých školách a vystavení výstupů na webové stránky), zpracovávání přehledu významných
aktuálních akcí pořádaných na ČVUT, distribuce Kalendáře akcí ČVUT na instituce a vysoké školy, shromažďování
významných vědecko-výzkumných výsledků z pracovišť a jejich další šíření prostřednictvím médií.
Za rok 2008 byla ve zpravodajství ČTK zmínka o ČVUT:
 ve 167 zprávách (šlo o expertní vyjádření odborníků školy, účasti členů ČVUT na různých projektech, ocenění prací
studentů školy atp.);
 v 188 avízech či denících očekávaných událostí (akce pořádané buď školou samotnou, nebo za její účasti, nebo
v jejích prostorách, nebo členů ČVUT v diskusních pořadech TV či rozhlasu);
 ve 40 zprávách (věnujících se ČVUT);
 v 52 zprávách bylo v curriculu vitae zmíněno ČVUT.
Celkem tedy jde o 447 textových informací (zdroj: ČTK).
V r. 2008 byla uzavřena Deklarace o spolupráci mezi ČVUT a Českým rozhlasem na roky 2009 až 2011. Český rozhlas byl mediálním partnerem Plesu ČVUT 2008. Dále pak byla uzavřena Deklarace o spolupráci mezi ČVUT a Českým
rozhlasem Leonardo, který podpořil akci Den vědy na pražských vysokých školách, která se konala dne 21. 11. 2008.
c) Instituce
 Asociace malých debrujárů ČR
Zorganizovány Vánoce malých debrujárů na ČVUT dne 12. 12. 2008 – děti z Asociace malých debrujárů ČR navštívily Fakultu stavební (laboratoř stereoskopické projekce), Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou (katedru fyziky
a centrum Tereza). Dále si prohlédly reprezentativní prostory Betlémské kaple.
Příprava dětských tiskových a propagačních materiálů pro tyto akce.
 Velvyslanectví Francouzské republiky
Organizace akce Salon 2008 Studium ve Francii dne 23. 10. 2008 v Betlémské kapli, veletrh o studiu a zaměstnání pro
studenty vysokých škol ve Francii.
d) Vysoké školy
 Účast na semináři Casprio 2008 ve dnech 18.–19. 9. 2008 na Univerzitě Hradec Králové (setkání zástupců vysokých
škol z celé České republiky týkající se public relations a komunikace našich vysokých škol s veřejností).
 Účast na konferenci Euprio 2008 ve Stavangeru ve dnech 12.–15. 6. 2008 na téma “Challenges and Solutions –
Communication Strategies for the Future” (setkání zástupců vysokých škol z celé Evropy týkající se public relations
a komunikace vysokých škol s veřejností).
Ve spolupráci s ruskými univerzitami a společností Škoda Holding byl odbor vnějších vztahů a marketingu Rektorátu
ČVUT řešitelem dílčího rozvojového projektu Propagace studia na ČVUT v Praze mezi ruskými technickými univerzitami a podpora trainee programu společnosti Škoda Holding v rámci rozvojového projektu Mezinárodní spolupráce
vysokých škol. K velmi úzké spolupráci na tomto projektu došlo mezi ČVUT a MEI (Moskevskij energetičeskij institut),
58
3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA
s nímž byla dne 28. 2. 2008 podepsána smlouva o spolupráci. K dalším spolupracujícím univerzitám patřila Sibiřská
aerokosmická akademie (SAA) v Krasnojarsku.
3.4.3 Významné akce a společenská setkání na půdě ČVUT
 Novoroční koncert, který se uskutečnil u příležitosti 301. výročí založení ČVUT v Praze dne 22. 1. 2008 v Rudolfinu.
Na koncertu vystoupila Česká filharmonie pod vedením Leoše Svárovského.
 Ples ČVUT se uskutečnil 3. 3. 2008 v Paláci Žofín. Ples moderovala Tereza Kostková, účinkovali Orchestr Karla Vlacha,
Zuzana Norisová, Juraj Bernáth, 4TET. Dále hrál Plesový orchestr pražských symfoniků a skupina Čechomor.
 Jarní koncert ČVUT dne 25. 3. 2008 v Betlémské kapli, vystoupila Severočeská filharmonie Teplice. Během koncertu
byl inaugurován nový klavír Petrof, na nějž zahrál Jan Simon.
 Koncert Akademického orchestru ČVUT dne 20. 5. 2008 v Betlémské kapli, na němž došlo k jeho představení.
Spolu s orchestrem vystoupil Pěvecký sbor ČVUT vedený sbormistrem Janem Steyerem.
 Koncert k příležitosti zakončení akademického roku 2007/2008 s vyhlášením Stipendií McKinsey dne 10. 6. 2008
v Betlémské kapli. Vystoupila jazzová zpěvačka Petra Ernyei se svou skupinou.
 Slavnostní koncert k zahájení akademického roku 2008/2009 dne 29. 9. 2008 v Betlémské kapli. Vystoupila
Komorní filharmonie Pardubice, na cemballo zahrála Kathleen Scheide (USA).
 Koncert Akademického orchestru a sboru ČVUT dne 25. 11. 2008 v Betlémské kapli. S orchestrem a sborem
vystoupila Žofie Vokálková – flétna a Jan Irving – kytara.
 Vánoční koncert dne 16. 12. 2008 v Betlémské kapli. Účinkoval Roman Patočka housle, Kateřina Kněžíková (sólistka
opery Národního divadla) soprán, Kühnův dětský sbor, Talichův komorní orchestr, řídil Jiří Chvála.
Další významné aktivity
 Sportovní rektorský den, který se konal 14. 5. 2008. Ve spolupráci s Ústavem tělesné výchovy a sportu příprava
a realizace akce.
 Den vědy na pražských školách aneb Scientia Pragensia, který se konal 21. 11. 2008 na Vysoké škole ekonomické.
Na něm vysoké školy prezentovaly, co obnáší práce vědce. Mladí lidé i široká veřejnost měly příležitost pohovořit
s vědci, vidět některé výsledky jejich práce a dozvědět se řadu zajímavých informací. Vyslechnout si mohli např.
přednášky z oblasti biologie, chemie, práva, ekonomie aj.
 Produkce reprezentativních tiskových a propagačních materiálů o ČVUT
Reprezentativní brožurka o ČVUT v českém a anglickém jazyce, brožurky pro uchazeče o studium na ČVUT v českém
a anglickém jazyce, brožurky s nabídkou studia na fakultách ČVUT v českém jazyce, brožurka Příběh Betlémské kaple
v českém jazyce, TecniCall Speciál určený středoškolským studentům. 3.5
Ubytovací a stravovací služby
Lůžková kapacita kolejí VŠ celková
8 358
Počet lůžek v pronajatých zařízeních
0
Počet podaných žádostí o ubytování
k 31. 12. 2008
8 274
Počet kladně vyřízených žádostí
o ubytování k 31. 12. 2008
8 274
Počet kladně vyřízených žádostí
o ubytování v %
100 %
59
3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA
Skladba ceny 1 lůžka za 1 měsíc
Skladba ceny 1 hlavního jídla
Počet hlavních jídel vydaných v roce 2008
dotace na
ubyt. a strav.
studentů z kap.
MŠMT
prostředky
z jiných
zdrojů VŠ
0
0
dotace na
ubyt. a strav.
studentů z kap.
MŠMT
23,00
cena pro studenta
cena pro
zaměstnance
cena pro
ostatní
prostředky
z jiných
zdrojů VŠ
cena pro studenta
cena pro
zaměstnance
cena pro
ostatní
48,00
39,50
19,00
67,00
Celkem
1 844 796
Z toho:
studenti
zaměstnanci VŠ
ostatní
1 277 684
137 646
429 466
V roce 2008 byla efektivním způsobem využívána ubytovací kapacita pro studenty, byly průběžně uspokojeny všechny
žádosti studentů o ubytování v zařízeních SÚZ ČVUT v Praze v souladu se schváleným Scénářem ubytování na akademický rok 2008/2009.
Ve stravovacích zařízeních SÚZ bylo v roce 2008 vydáno o 196 338 jídel více než v roce 2007, což je nárůst
o 11,88 %. Z celkového počtu vydaných jídel bylo 69,25 % studentských.
3.6
Využívání Stipendijního fondu ČVUT
Čerpání Stipendijního fondu ČVUT činilo v roce 2008 celkem 21 047 538 Kč. Tato celková částka byla vyplacena
studentům zejména za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) Zákona jako tzv. prospěchové stipendium
dle Stipendijního řádu ČVUT, a to ve výši více než jedné poloviny celkové částky, tj. 12 818 686 Kč. Druhá nejvyšší
část Stipendijního fondu ČVUT (3 344 388 Kč) byla použita jako účelové stipendium dle Stipendijního řádu a §91 odst.
2 za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí.
Podobná částka byla vyplacena též na podporu studia v zahraničí, celkem 3 341 210 Kč. Ostatní části Stipendijního fondu
byly použity na účelová stipendia jiná, na podporu studia v ČR, na podporu výzkumné činnosti studentů doktorských
studijních programů a na podporu v případě tíživé sociální situace studenta. Celková částka takto vyplacených dalších
stipendií činila 1 543 254 Kč.
Stipendijní fond ČVUT však tvoří jen malou část celkového objemu vyplacených stipendií, která byla celkově
(vč. Stipendijního fondu ČVUT) 264 502 040 Kč. Ze zůstatku 1 089 417 Kč bylo 659 417 Kč převedeno do Fondu účelově určených prostředků. Zbývající část, celkem 430 000 Kč, bylo vráceno poskytovateli (Domu zahraničních služeb) jako
nevyčerpané prostředky (převážně z důvodu, že příslušný zahraniční student musel cestu zrušit apod.).
60
v tom:
CEEPUS
SOCRATES
Na podpor. výz. čin. stud.
doktor. stud. progr.
DZS
954,908
13 384,500
14 339,408
v tom:
jiná stipendia:
1 182,500
CEEPUS
79 847,768
63,000
AKTION
3 441,000
13 305,775
studentům doktorských studijních programů dle § 91
odst. 4 písm. c)
z toho:
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)
z toho:
47,000
47,000
318,000
3 341,210
37,130
23 436,420
73 444,000
ubytovací stipendium
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)
z toho:
1 122,494
78 197,718
4 309,000
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2
písm. d)
55,760
3 344,388
12 818,686
21 047,538
stipendijní
fond VŠ
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)
6 682,379
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké
nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení
znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst.
2 písm. c)
1 730,950
211 984,643
příspěvek
nebo
dotace
MŠMT
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)
Stipendia celkem:
Stipendia
Tab. 3.6.1 Stipendia ke dni 31. 12. 2008
MPO
24,000
24,000
4,800
60,000
88,800
FÚUP
27,643
7,890
7,890
1 073,456
1 108,989
FPP
140,333
140,333
27,428
126,770
7 750,500
8 045,031
30,000
12,741
42,741
AV ČR
18,500
5,400
23,900
DČ
ostatní
Použité zdroje (v tis. Kč)
Zahr.gr.
398,305
8 339,299
14 582,759
223,100
23 543,463
Dary
236,500
1 890,973
5 918,178
8 045,651
0,000
0,000
1 166,241
13 384,500
14 550,741
80 169,339
1 182,500
63,000
6 048,278
0,000
0,000
21 645,074
41 360,389
73 489,020
79 490,913
4 309,000
55,760
17 306,901
22 300,136
265 591,457
celkem
0,000
0,000
1 166,241
12 954,500
14 120,741
80 070,702
1 182,500
63,000
6 048,278
0,000
0,000
21 645,074
41 360,389
72 929,660
78 931,553
4 307,580
55,760
17 306,901
22 300,136
264 502,040
studenti
0,000
ostatní
celkem vyplaceno
(v tis. Kč)
0,000
0,000
0,000
430,000
430,000
98,637
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
559,360
559,360
1,420
0,000
0,000
0,000
1 089,417
zůstatek
(v tis. Kč)
4. INTERNACIONALIZACE
4. INTERNACIONALIZACE
4
Internacionalizace
4.1Přímá mezinárodní spolupráce ČVUT
ČVUT v Praze má uzavřeno více než 110 dohod o spolupráci se zahraničními vysokými školami. V tomto součtu
uvádíme pouze ty smlouvy, které jsou tzv. živé. Souhrnné údaje nezahrnují dohody, které jsou uzavřeny v programu
Socrates/Erasmus.
Tab. 4.1.1 Přehled dvoustranných smluv o spolupráci uzavřených v roce 2008 na úrovni ČVUT
Vysoká škola v zahraničí
Místo
Země
University of Adelaide
Adelaide
Austrálie
Shenyang Jianzhu University
Shenyang
Čína
Hosei University
Tokyo
Japonsko
University of Waterloo
Ontario
Kanada
Korea Electronics Technology Institute
Seongnan
Korea
University of Seoul
Soul
Korea
Polytechnika Warszawska
Warszawa
Polsko
Moscow Power Engineering Institute
Moskva
Rusko
Omsk State Technical University
Omsk
Rusko
Další smlouvy o spolupráci byly v loňském roce uzavřeny fakultami a ústavy ČVUT.
4.2Strategie ČVUT v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní
oblasti
Internacionalizace vzdělávání a vědy se dlouhodobě stala prioritní záležitostí pro většinu vysokoškolských institucí
ve světě. Je zcela zřejmé, že univerzity by stěží byly schopny plnit své základní funkce, tj. vzdělávat studenty a provádět
výzkum bez trvalého dialogu s partnery doma i v zahraničí. Tento dialog umožňuje univerzitám obohacovat a rychleji
rozvíjet vzdělávací a výzkumnou činnost a navíc poskytuje užitečné kritérium pro měření vlastních sil, vlastních slabých
a silných stránek.
Během posledních dekád se naše civilizace stále více globalizuje. Meze, tradičně reprezentované národními hranicemi,
mizí a lidské myšlenky a obchod překračují všechny hranice. Zatímco rychlý technologický rozvoj slouží intenzifikaci
globalizace, vztah mezi bohatstvím a prosperitou lidstva je nejen více a více spojený s technologickými úspěchy, ale stává
se také na nich více a více závislý. Tyto a další myšlenky jsou trvale platné a je třeba je stále opakovat.
64
4. INTERNACIONALIZACE
Důležitými nástroji internacionalizace jsou zejména:
1. Zapojení ČVUT v Praze do mezinárodních vzdělávacích programů
V rámci tohoto opatření se zvyšuje účast ČVUT ve vzdělávacích i vědeckotechnických programech EU především ve
srovnání s neevropskými regiony, resp. se zeměmi mimo EU. Konkrétní údaje jsou obsaženy v kapitole 4.3.
2. Zapojení do univerzitních sítí a mezinárodních nevládních organizací
K využití nejlepších poznatků zahraničních vysokých škol slouží účast ČVUT v univerzitních sítích a zastoupení
v mezinárodních nevládních organizacích (např. EUA http://www.eua.be, CESAER http://www.cesaer.org, SEFI
http://www.sefi.be apod.). Rozšiřuje se oblast spolupráce a zvyšuje podíl zástupců ve výše zmiňovaných institucích, usiluje se o zastoupení v jejich řídicích orgánech, finančně je podporována účast zástupců ČVUT na důležitých jednáních.
Pokud bude dostatek zainteresovaných a zkušených pracovníků ČVUT, je jenom na přístupu těchto osob a vedení školy,
nakolik získané poznatky a zkušenosti vyrovnají členské poplatky v těchto organizacích.
3. Dostatečné možnosti studia v cizích jazycích na ČVUT
V současnosti nabízí ČVUT relativně dostatečný počet předmětů vyučovaných v angličtině. Existuje přesvědčení, že dvouleté MSc. programy vyučované v angličtině jsou nejslibnější částí studia z pohledu internacionalizace.
Internacionalizace studijních možností byla a je rozšiřována mj. o společné diplomové programy s partnerskými školami,
doktoráty pod dvojím vedením, magisterské „sandwich“ programy, letní školy, krátké intenzivní kurzy.
4. Mobilita studentů ČVUT
Velmi významnou složkou učebních plánů se stává částečné studium na zahraniční škole. Získané zahraniční zkušenosti tvoří hodnotný doplněk vlastního studia. Zvýšená mobilita studentů v rámci programů EU během 5 let dosáhla
cca jeden a půl násobku dřívějšího stavu vyjíždějících studentů. Rovněž v oblasti výměn v rámci dvoustranných dohod
o spolupráci se zvýšil počet účastníků minimálně o 50 %. Individuální mobility v rámci dalších projektů (Marie Curie
Scholarship, nevládní dohody, národní instituce jako DAAD, NUFIC, Svenska Institut, Fulbright Foundation, Norské
fondy, taiwanská vládní stipendia, firemní a nadační stipendia) rovněž podporují mobilitu studentů, doktorandů a mladých pracovníků.
5. Zahraniční hostující učitelé na ČVUT
Jsou vytvářeny podmínky pro vstup zahraničních odborníků na významné pozice v pedagogické a vědecko-výzkumné
oblasti (mezinárodní konkurzy, platové podmínky, úprava studijních oborů, předmětů) za účelem získání jednak nových
myšlenek, tak i nových technologických postupů.
6. Jazyková vybavenost studentů ČVUT
Jazyková vybavenost studentů, ačkoliv se v posledních 10 letech významně zlepšila, stále není dostatečná a nedovoluje
jim v plné míře využívat nabídky zahraničních studií a stáží. Na školu přijímaní studenti stále nemají dostatečné znalosti
a jazyková příprava na ČVUT nestačí k jejich potřebnému zlepšení.
7. Zabezpečení podmínek pro zahraniční studenty
Zahraniční studenti přijíždějí studovat na ČVUT z různých zemí, z různého politického, sociálního i kulturního prostředí. Někteří z nich jsou velmi mladí a studium na ČVUT pro ně znamená první odloučení od rodiny. Zlepšila se komunikace mezi zahraničními studenty a akademickou obcí i administrativou ČVUT a zároveň byly zlepšeny podmínky pro
ubytování, stravování a došlo ke zlepšení i dalších služeb pro zahraniční studenty.
Významnou roli při zajišťování výměny studentů sehrává studentský International Student Club (http://www.isc.cvut.
cz), který jednak ve spolupráci s odborem zahraničních styků a zahraničními odděleními fakult, jednak z vlastní inicitivy
zajišťuje řadu nezbytných aktivit. Jeho role při organizaci Orientation Week (přivítání každého ze zahraničních studentů
při příjezdu, pomoc při ubytování, zařízení legitimací MHD, registraci, seznámení s okolím koleje, procházka Prahou,
výlety a exkurze, welcome dinner apod.) je nezastupitelná. Vedle toho organizuje v rámci každého ze semestrů sportovní
aktivity, výlety, jazykové kurzy pro zahraniční i tuzemské studenty, každotýdenní prezentace jednotlivých států a škol,
apod. Vzhledem k těmto aktivitám je ISC hodnocen mezi nejlepšími (pokud ne nejlepší) jak v tuzemsku, tak i v mezinárodní síti obdobných klubů v Evropě.
65
4. INTERNACIONALIZACE
8. Propagace
V kombinaci s ambicí ČVUT stát se jednou z vedoucích evropských univerzit se zajišťuje, aby její přítomnost na
této úrovni byla více viditelná. V rámci internacionalizace se proto výrazně zvyšuje propagace školy na všech úrovních
a s použitím všech dostupných prostředků. Pokud ČVUT nebude schopno šířit informace na relativně drahých „elektronických médiích“ na stejné úrovni, na které to dělají přední evropské školy (obsah, grafika, kvalita papíru, velká
množství), zůstanou i vynikající výsledky a nabídky mimo dosah zájmových skupin zákazníků. V roce 2008 se pracovníci
školy zúčastnili dvou významných mezinárodních akcí (NAFSA ve Washingtonu, USA a 1. česko-taiwanské dny v Taipei, Taiwan). Výsledky obou akcí se již začínají projevovat ve zvýšeném zájmu zahraničních vysokoškolských institucí.
4.3Zapojení ČVUT do mezinárodních vzdělávacích programů
ČVUT se již počátkem 90. let zapojilo do vzdělávacích programů EU (především TEMPUS). Od roku 1998 až dosud
však rozhodujícími pro ČVUT jsou programy Socrates/Erasmus (nyní Life-long Learning Programme – LLP) a Leonardo
da Vinci. Do dnešních dnů vyjelo v rámci těchto programů již více než 2 400 studentů a 220 učitelů. Po přijetí ČR do EU
v květnu 2004 se otevřely nové možnosti využití programů Evropské unie. Zde můžeme například jmenovat Erasmus
Mundus, nově formulovaný program TEMPUS IV (pro oblasti zemí bývalého Sovětského svazu, země jihovýchodní
Evropy a středozemních afrických zemí), ALFA a Alban (spolupráce s Latinskou Amerikou) a dále programy dvoustranné spolupráce EU s různými světovými oblastmi (Kanada, USA, Japonsko, Nový Zéland, Austrálie, jihovýchodní Asie,
Afrika), nové projekty tzv. Erasmus Mundus External Cooperation Windows (v roce 2008 vstoupilo ČVUT do dvou projektů EU – Brazílie). ČVUT je rovněž zapojeno v regionálním programu CEEPUS (Central European Exchange Program
for University Studies) a AKTION (program spolupráce Rakousko-Česko).
Vedle finančních příspěvků MŠMT a EU poskytuje další příspěvek i ČVUT. S touto pomocí se počítá i nadále.
V programu Socrates/Erasmus (a LLP) je již delší dobu patrná změna v tom, že se nejen vyrovnal počet vyjíždějících a přijíždějících studentů, ale v současné době již počet přijíždějících zahraničních studentů výrazně převýšil počet
vyjíždějících studentů. Tento poměr nás řadí k velmi dobrým školám, o které je v Evropě velký zájem.
Zkušenosti našich studentů ze zahraničních studijních pobytů mimo Evropu jsou na http://www.cvut.cz/informacepro-studenty/studium-v-zahranici/mbd/zpravy-z-pobytu, pobyty v rámci Evropy jsou zveřejněny na https://www.erasmus.cvut.cz/reporty/ a zprávy z programu ATHENS na http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici/athens .
Na základě domluvených studentských mobilit v dvoustranných dohodách o spolupráci s dalšími školami vyjelo 145
studentů do USA, Mexika, Kostariky, Chile, Argentiny, Brazílie, Peru, Ruska, Taiwanu, Číny, Malajsie a Jižní Koreje.
V opačném směru přijelo 156 studentů z těchto zemí. Zde sehrává významnou pomoc MŠMT poskytováním finančních
prostředků v rámci rozvojových projektů na tuto mobilitu.
Zajímavým výměnným programem je program ATHENS, spojující 14 významných technických univerzit z 15 zemí
(Budapest University of Technology and Economics, Delft University of Technology, Katholieke Universiteit Leuven,
Université Catolique de Louvain, Instituto Superior Técnico Lisboa, Universidad Politecnica de Madrid, Politecnico di
Milano, Technical University of Munich, ParisTech, Norwegian University of Science and Technology, Vienna University
of Technology, Warsaw University of Technology, Royal Institute of Technology, Aristotle University of Thessaloniki,
Istanbul Technical University a ČVUT). V jeho rámci se každý semestr (březen a listopad) konají desítky týdenních intenzivních kurzů dle výběru partnerských univerzit. Těch se mohou zúčastnit studenti ze všech zemí. Kurzy jsou kreditovány
v rozsahu 2-3 ECTS. Na jaře 2008 ČVUT organizovalo 5 kurzů, na podzim 2008 celkem 7 kurzů (již spolu s VŠCHT).
Vedle finanční pomoci ČVUT a jeho fakult se podařilo získat pro účastníky ještě grant Komerční banky ve výši 100 000
Kč. V roce 2008 přijelo na kurzy organizované ČVUT celkem 189 studentů a odcestovalo 155 studentů.
ČVUT intenzivně pracuje v síti T.I.M.E. Association (Top Industrial Managers for Europe) https://www.time-association.org/ . Připravuje v síti 40 technických univerzit a 76 průmyslových partnerů, řízené francouzskou Ecole Central Paris,
studenty k získání tzv. „double degree“ s minimální délkou studia na partnerské škole po dobu 2 let.
Odbor zahraničních styků ČVUT se spolu s AvH (Alexander von Humboldt Stiftung http://www.humboldt-foundation.
de/web/start.html) podílel na organizaci kolokvia (21. 5.–23. 5. 2008) s názvem Vom kalten Krieg zur Wissensgesellschaft
– wissenschaftliche Kooperationen zwischen Tschechien, der Slowakei und Deutschland za účasti bývalých českých
a slovenských stipendistů nadace.
66
4. INTERNACIONALIZACE
4.4Zapojení ČVUT do mezinárodních programů výzkumu
a vývoje
Řešitelské týmy ČVUT se tradičně a stále ve větším rozsahu zapojují do přímé mezinárodní spolupráce (mnohostranné
i dvoustranné) v oblasti výzkumu a vývoje, zejména do Rámcových programů EU a do dalších významných vědeckých
programů (např. výzkumné programy CERN, IAEA Vídeň apod.). Přesto je třeba konstatovat, že další zvýšení aktivity
v této oblasti by bylo žádoucí.
Řešené projekty jsou finančně podpořeny nejen přímo ze zahraničí, ale rovněž z MŠMT ČR. Z tabulky 2.16.3 je patrná
účast a z finančních částek podpory lze nepřímo usuzovat na rozsah zapojení do řešení zahraničních projektů.
Z nejvýznamnějších projektů lze jako příklad multispektrálního charakteru výzkumu na ČVUT zmínit alespoň některé.
V následujícím výčtu jsou shrnuty projekty financované částečně nebo plně z Rámcových programů EU. Podrobný výčet
projektů lze nalézt ve výše zmíněné tabulce:
 Porozumění interakcím v systému řeka-sediment-půda-podzemní voda pro podporu řízení říčních povodí
(AQUATERRA).
 Vliv teploty na porušenou zónu přírodní bariéry na bázi jílů v okolí uloženého radioaktivního odpadu.
 Soudržný částicový model pro simulaci kotevních systémů.
 Koncept čištění odpadních vod a využití pilotního projektu pro město Battambang.
 Znalostní výrobní systém pro zlepšení kvality života.
 Moderní solární vytápění a chlazení budov.
 Procesy pro depozici nanostrukturovaných vrstev pro energetické a inteligentní systémy.
 Palubní technické prostředky pro potlačení stresových vlivů v letecké dopravě.
 ARTIST2: Návrh vestavěných systémů.
 Přírodou inspirované inteligentní informační systémy.
 Identifikace neobvyklých jevů ve videu a zvuku.
 eTraning pro interpretaci obrazů urbanistických scén.
 Znalostní E-služby domácí péče pro „stárnoucí“ Evropskou populaci.
 Nástroje sémantického virtuálního inženýrství pro návrh výrobku.
 Podpora automatizace kooperujících podniků využívající SLA a inteligentní dynamické agenty.
 Výzkum využití nového přístupu V-Model XT ke zdokonalení procesů v českých IT projektech vývoje spolehlivých
systémů.
 FIREWORKS – Flexibilní bezdrátové reléové sítě založené na OFDM.
 Výzkum využití nového přístupu V-Model XT ke zdokonalení procesů v českých IT projektech vývoje spolehlivých
systémů.
 I2HOME: Intuitivní interakce člověka s domácími zařízeními využívajícími průmyslové standardy.
 KONTRAKT – systémy pro síťové e-business aplikace.
 GOLEM – Biologií inspirovaný proces kompletace středně velkých produktů a systémů.
 E-služby z domova pro starší populaci.
 Výpočetní a rozpoznávací vidíci systémy.
 INNOTRACK – Zlepšení spolehlivosti, dostupnosti, udržitelnosti a bezpečnosti transevropského železničního
systému při snížení LCC (Life Cycle Cost).
 Pasivní bezpečnost.
 CASTLE – Klastry v technologických aplikacích vzdušné a satelitní navigace spojené s podnikatelskými inovacemi.
 SIM – Bezpečnost v dopravě.
 ILIAS – Integrované velké struktury pro astročásticovou vědu.
 ERID-Watch – Rozvoj evropských výzkumných infrastruktur.
 Čisté a účinné budovy pro reálný život.
67
4. INTERNACIONALIZACE
 Reconfigurable OFDMA-based Cooperative NeworKs Enabled by Agile Spectrum Use.
 VITAL MIND.
 Evoluce schopný robotický organismus.
 Actinide recycling by separation and transmutation.
 SLHC-PP – Inovace urychlovače LHC – přípravná fáze.
Uvedené aktivity je nutné považovat pouze za vybrané příklady, protože rozsah mezinárodní spolupráce ČVUT ve
vědě a výzkumu je velmi široký a rozmanitý. Řada spoluprací se také realizovala na základě přímých dvoustranných
dohod se zahraničními institucemi.
4.5
Mobilita studentů a akademických pracovníků
Tab. 4.5.1 Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
Program
LLP
Erasmus
Počet projektů
Comenius
Grundtvig
Lingua
Minerva
Jean
Monnet
Leonardo
Erasmus
Mundus
1
1
2
Počet
vyslaných
studentů
565
33
4
Počet
přijatých
studentů
583
0
3
Počet
vyslaných
ak. pracovníků
41
0
2
Počet
přijatých ak.
pracovníků.
12
0
2
35 200
1 710
420
Dotace
(v tis. Kč)
Tab. 4.5.2 Ostatní programy
Program
Počet projektů
Ceepus
Aktion
Ostatní
6
3
5
Počet vyslaných studentů
22
4
11
Počet přijatých studentů
24
3
5
4
3
4
Počet vyslaných akademických pracovníků
Počet přijatých akademických pracovníků
Dotace (v tis. Kč)
68
5
4
4
211
90
350
4. INTERNACIONALIZACE
Tab. 4.5.3 Další studijní pobyty v zahraničí
Program
Přímá meziuniverzitní spolupráce/z toho
Rozvojové programy
Vládní stipendia
v Evropě/z toho
Rozvoj. progr.
Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
mimo Evropu/z toho
Rozvoj. progr.
4
80/15
215/145
116
32/0
165/108
Počet vyslaných akademických pracovníků
0
24/18
14/8
Počet přijatých akademických pracovníků
0
35/16
17/11
4.6
Mobilita studentů a akademických pracovníků
podle jednotlivých zemí
Tab. 4.6.1 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
počet vyslaných
studentů
počet přijatých
studentů
počet vyslaných
akademických
pracovníků
počet přijatých
akademických
pracovníků
Afghánistán
3
Arabské emiráty
2
4
2
Arménská republika
3
2
Ázerbájdžánská republika
6
Bangladéšská lidová republika
1
14
23
45
15
4
2
země
Asie
Čínská lidová republika
Gruzie
Indická republika
9
12
8
13
2
4
6
Irácká republika
7
1
Íránská islámská republika
13
Izraelský stát
6
12
12
5
Japonsko
2
1
20
11
Jemenská republika
10
Jordánské hášimovské království
19
4
Kambodžské království
1
Korejská lidově demokratická republika
8
Korejská republika
6
20
31
12
Kuvajtský stát
3
Laos
1
Libanonská republika
22
Malajsie
1
2
1
Mauritánská islámská republika
1
Mongolsko
2
11
2
4
Nepálské království
1
Pákistánská islámská republika
1
Indonéská republika
69
4. INTERNACIONALIZACE
Palestina
9
Republika Kazachstán
61
1
3
Republika Kyrgyzstán
1
5
1
1
Republika Uzbekistán
3
40
1
1
Saúdskoarabské království
4
Singapur
8
7
3
Srí Lanka
2
Syrská arabská republika
6
Thajsko
1
16
24
6
11
Turecká republika
37
11
6
Turkmenistán
1
Vietnamská socialistická republika
88
13
12
Tchaj-wan, Čínská republika
Evropa bez EU Albánská republika
9
Běloruská republika
2
26
6
2
Bosna a Hercegovina
1
4
6
4
Makedonie
4
2
Moldavská republika
8
Norské království
7
1
32
12
32
287
54
35
Srbsko
5
1
Švýcarsko
8
126
15
Turecko
2
11
6
Ukrajina
5
64
18
12
Alžírská lidová demokratická republika
2
1
Bahrajnský stát
2
Botswana
2
Egyptská arabská republika
4
2
8
5
Etiopská federativní demokratická republika
3
Ghanská republika
2
Guinejská republika
9
1
Jihoafrická republika
2
1
2
2
Keňská republika
6
Konžská republika
1
Lesothské království
4
Libye
1
1 Maliská republika
2
Marocké království
2
2
Nigérijská federativní republika
4
Nigerská republika
1
Senegalská republika
1
Sjednocená republika Tanzanie
1
Ruská federace
Afrika
70
4. INTERNACIONALIZACE
Ugandská republika
2
Zimbabwská republika
1
Argentinská republika
3
2
6
3
Bolívarovská republika Venezuela
1
1
Bolivijská republika
12
2
Brazilská federativní republika
6
1
4
5
Ekvádorská republika
6
Guatemalská republika
1
Chile
4
4
2
Kapverdská republika
2
Kolumbijská republika
2
5
4
Kostarická republika
6
10
Kuba
4
4
Nikaragujská republika
4
Panamská republika
2
Paraguayská republika
9
Peruánská republika
4
6
1
Amerika
Salvadorská republika
2
Spojené státy mexické
20
38
13
14
5
32
44
22
66
74
211
32
2
6
3
11
3
Maledivská republika
1
2
Nový Zéland
2
1
3
1
Belgické království
14
23
153
8
Bulharská republika
2
19
16
12
Dánské království
29
4
38
4
Estonská republika
2
6
6
Kanada
Spojené státy americké
Trinidad a Tobago
Austrálie Austrálie
Evropa Finská republika
45
28
35
12
Francouzská republika
86
164
245
43
Chorvatská republika
3
17
Irsko
6
2
8
2
Italská republika
20
34
175
16
Island
1
6
2
Kyperská republika
13
9
2
Lichtenštejnsko
2
2
Litevská republika
3
23
7
8
Lotyšská republika
4
5
5
Lucembursko
5
71
4. INTERNACIONALIZACE
Maďarská republika
4
5
49
5
Malta
8
3
35
9
96
8
Nizozemské království
Polská republika
2
31
148
24
Portugalská republika
19
54
74
15
Rakouská republika
24
9
178
36
5
19
11
15
41
82
24
6
23
45
8
66
39
175
58
141
51
412
113
Španělské království
66
229
103
26
Švédské království
28
14
56
19
8
720
664
312
884
2 667
3 608
1 063
Rumunsko
Řecká republika
Slovinská republika
Velká Británie
Spolková republika Německo
Slovenská republika
Celkem
Graf 4.6.1 Zahraniční studenti na ČVUT
0%
2%
17%
þlenské zemČ EU
Evropa ostatní
2%
Severní Amerika
5%
Latinská Amerika
59%
Počty studentů
1 553
Evropa ostatní
403
Severní Amerika
144
Latinská Amerika
64
Asie
Afrika
Austrálie
Celkem
72
Afrika
Austrálie
15%
Členské země EU
Asie
456
47
5
2 672
5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT
5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT
5Zajišťování kvality činností realizovaných
na ČVUT
5.1Systém hodnocení kvality vzdělávání na ČVUT – vnitřní
a vnější hodnocení
Motivace a cíle hodnocení kvality vzdělávání na ČVUT vychází ze statutu univerzity, z jeho Dlouhodobého záměru,
z jeho periodických aktualizací a ze základního poslání jak pedagogů univerzity, tak i managementů fakult, ústavů a top
managementu ČVUT.
Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání podobně jako v předchozích letech, tak i v roce 2008, vychází ze studentských
anket, organizovaných diskusí se studenty na jednotlivých fakultách, evaluací akademických pracovníků v rámci kateder
a ústavů. Od roku 2004 je v běhu jednotná elektronická forma studentského hodnocení pro celou univerzitu, která v roce
2007 byla plně začleněna do informačního systému VIC ČVUT. Významným nástrojem vnitřního hodnocení jsou webové stránky školy a studentských organizací.
Základními body pro vnější hodnocení kvality jsou akreditační řízení v oblasti vzdělávací, výzkumné, umělecké a další
tvůrčí činnosti. Za pouze informativní lze pokládat hodnocení, která se objevují v denním tisku. Podobně jako v loňském a předloňském roce sledovalo ČVUT své umístění v pořadnících světových univerzit podle přístupů THWUR (Times Higher World University Ranking), resp. THES (Times Higher Educational Supplement)
a webometrické hodnocení světových univerzit.
5.1.1 Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání
Základním nástrojem vnitřního hodnocení je celoškolská studentská anketa implementovaná a zpracovávaná
Výpočetním a informačním centrem školy. Webová aplikace Anketa je součástí Informačního systému ČVUT a primárně
poskytuje jednotlivým fakultám funkcionalitu v podobě přípravy a realizace elektronického hodnocení výuky studenty.
Potřebná data se přebírají z komponenty studijního systému KOS. Výstupem takto navrženého systému jsou agregované
statistické údaje a připomínky k výuce. Současně je anketa volně rozšiřitelná a použitelná i pro další oblasti činnosti
univerzity.
Příprava a řízení procesů jednotlivých anket je realizována na straně fakultních administrátorů aplikace. V průběhu
roku jsou připravována školení pro pověřené osoby tak, aby anketa využívala všech funkcionalit systému a dodávala
potřebné podklady pro vnitřní hodnocení jednotlivých fakult i celé univerzity. Z principu aplikace je možné modifikovat
či přidávat jednotlivé otázky dle specifických požadavků fakult. Od letního semestru 2007 byla Anketa rozšířena o modul
všeobecných otázek pro všechny studenty ČVUT.
Kromě této centrálně řízené aktivity provádějí jednotlivé fakulty průzkum a hodnocení vlastními prostředky. Uvádíme
ilustrativní přístupy k vnitřnímu hodnocení z fakult.
Fakulta elektrotechnická
Hodnocení pedagogické činnosti:
Nástroje:
1. Studentská anketa
2. Hospitace vedoucích kateder, vedoucích pracovních skupin a členů rad programů na přednáškách a cvičeních.
Příklad hodnotících kritérií pro přednášku:
 Úroveň verbálního projevu
 Kontakt se studenty
 Srozumitelnost přednášky
 Kvalita podkladů přednášky
 Dodržování časového rozvrhu
 Návštěvnost přednášek (počet studentů přítomných na přednášce)
75
5. ZAJIŠťOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT
 Upravenost přednášejícího
 Hlasový projev
Příklad hodnotících kritérií pro laboratorní cvičení:
 Úroveň přípravy laboratorního cvičení
 Organizovanost (vytížení studentů během cvičení)
 Dodržování zásad bezpečnosti práce
3. Rozbor výsledků ankety, jejich projednání a přijetí závěrů na schůzích kateder.
Výsledky rozborů a přijaté závěry se předávají děkanovi.
Fakulta jaderného a fyzikálního inženýrství
Fakulta každoročně čerpá z plně funkční studentské ankety, která se používá pro hodnocení každého semestru výuky.
Tato anketa je rozdělena na část obecnou s dotazy na aktuální témata související s výukou, část věnovanou hodnocení
výuky (včetně způsobů zkoušení a hodnocení studentů) a část věnovanou hodnocení fyzikálních praktik.
Anketa je řádně vyhodnocena, výsledky jsou zveřejněny na webu fakulty jak pro potřeby studentů, tak kateder a jednotlivých učitelů. Výsledky ankety se zabývají katedry, pro které jsou její závěry jedním z podkladů při optimalizování
výuky. Závěry ankety se zabývá i vedení fakulty.
Fakulta architektury
Na FA se provádí pravidelné hodnocení vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti
v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT. Součástí hodnocení vzdělávací činnosti jsou ankety studentů, pořádané
v každém akademickém roce.
Hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti se provádí každoročně. Vychází zejména z kvantifikovaných parametrů užívaných v rámci rozpočtových pravidel pro rozdělování příspěvku na vědeckou,
výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost.
Rok 2008 byl rokem dalšího rozvoje fakulty, především po stránce organizační a obsahové. Dlouhodobě je věnována
pozornost zlepšení interní komunikace mezi studenty a pedagogickým sborem i mezi akademickými pracovníky navzájem.
Diskuse v akademickém sboru byla v roce 2008 soustředěna na různých úrovních kolem:
 kvality výuky v ZANu,
 organizačních a věcných úprav výuky v ateliéru Bytové stavby,
 celkové koncepce výuky předmětu Nauka o budovách,
 přizpůsobování učebního plánu aktuálním potřebám,
 diferenciace studia a rozšiřování o další studijní programy,
 výběru témat a způsobu práce v doktorském studiu,
 práce se zahraničními samoplátci.
Děkan FA pokračoval v obsahových debatách na jednotlivých ústavech, jež vyústily ve výběrová řízení na nové vedoucí
ústavů :
 511 – Ústav výtvarné tvorby,
 513 – Ústav teorie a historie architektury,
 514 – Ústav rekonstrukce památek,
 528 – Ústav Navrhování II.
76
5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT
Výběrem nových vedoucích začala na těchto ústavech série změn, které by měly napomoci nejen zlepšení funkce ústavů samotných, ale i jejich vzájemné spolupráci.
V oblasti mezinárodní spolupráce v roce 2008 fakulta pokračovala ve snaze o:
 permanentní budování trvalé zahraniční spolupráce (workshopy, hostující profesoři),
 zvýšení četnosti výrazných strukturálních spoluprací se zahraničními fakultami.
Fakulta dopravní
Hodnocení probíhá na úrovni grémia děkana za účasti vedoucích ústavů, a to nejméně 5x do roka. Na grémiích děkana
jsou hodnoceny:
1) Výsledky přijímacího řízení s ohledem na výběr posluchačů
hodnotitelé: proděkani, vedoucí ústavů
2) Příprava výuky na semestr - provozní připravenost
hodnotitelé: tajemník, proděkan, vedoucí ústavů
3) Hodnocení průběhu semestru a zkoušek
vyhodnocení neuralgických bodů, příčiny kolizí a problémů u zkoušek
4) Vyhodnocení státnic, soutěž o nejlepší diplomní práci – Vlčkova cena – komise (mezifakultní)
5)
Každoročně – průběžné hodnocení doktorandů a Ph.D. studia
oborové rady
proděkan
grémium děkana
Jsou vyhlášeny podmínky aktivit doktorandů, kontrola nesplnění – ukončení studia.
Je založen webový portál pro absolventy, který shromažďuje zkušenosti a reakce absolventů, které jsou každoročně
vyhodnocovány.
Hodnocení celoživotního vzdělávání (CŽV)
Na ČVUT je CŽV zájemcům poskytováno všemi fakultami a vysokoškolskými ústavy. CŽV se řídí vnitřními předpisy
školy: Řádem celoživotního vzdělávání na ČVUT a Směrnicí kvestora č. 48/2001 k realizaci tohoto řádu. K hodnocení
kvality vzdělávacího procesu CŽV (včetně U3V) byly v roce 2008 ve velké většině využity průběžné a závěrečné dotazníkové ankety posluchačů.
CŽV se stává velmi aktuálním bodem pozornosti vedení ČVUT i vedení jednotlivých fakult vzhledem k vývoji počtu
posluchačů prezenčního studia na ČVUT. Systém hodnocení kvality vzdělávání v rámci CŽV se tak dostává postupně na
úroveň hodnocení kvality vzdělávání v rámci prezenčního studia.
Hodnocení zajištění a dostupnosti prostředků výuky
V zimním semestru 2007/2008 proběhla na ČVUT anketa zaměřená na problematiku skript. Anketa byla přidána
k anketě hodnocení výuky jako celoškolská varianta. Anketu vyplnilo 1 584 studentů především 1.–4. ročníků všech
fakult. Ve sledovaném souboru z ČVUT jako celku studovalo v bakalářském programu 75 % respondentů a v magisterském 25 %, v souboru bylo 79 % mužů a 21 % žen, z hlediska studijního průměru má 57 % dotázaných průměr do 2,0
a 43 % průměr nad 2,0.
Studenti byli dotázáni podrobně na zdroje, které používají při studiu a při přípravě na zkoušku. Otázka sledovala
především využívání skript, a to jak zakoupených studentem, tak případně kopírovaných a využívání materiálů publikovaných na internetu. Jako v předcházejících průzkumech studentů se znovu potvrdilo, že nejvíce při studiu a v přípravě na
zkoušku používají studenti přednášky – 37 %, dále skripta – 26 % a informace z webu – 20 %. Stále se bohužel potvrzuje,
že studenti nepoužívají, a tedy nestudují z vysokoškolských učebnic a českých zahraničních odborných publikací. Ve
využívání zdrojů jsou velké rozdíly mezi jednotlivými fakultami. Dvě třetiny studentů uvádějí, že mají dostatek učebních
materiálů potřebných pro přípravu na zkoušky ve všech předmětech, jedna třetina nemá. Nejméně jsou spokojeni studenti
F5, ti také uvádějí, že nejvíce (60 %) používají oscanovaná skripta.
77
5. ZAJIŠťOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT
Rozsah skript vyhovuje 85 %, studenti preferují skripta do 150 stran, skripta do 100 stran by uvítali především studenti
F7 (38 %). Polovina studentů preferuje tištěná skripta, na webových stránkách by skripta vyhovovala 45 % studentů, za
která jsou ochotni zaplatit.
5.1.2 Vnější hodnocení kvality vzdělávání
I přes předložení řady dokumentů a publikací týkajících se vnějšího hodnocení vzdělávání na vysokých školách, stále
platí závěry materiálů uvedených ve zprávě OECD [1], podle kterých je hlavním zodpovědným orgánem vnějšího hodnocení univerzit v České republice Akreditační komise MŠMT ČR.
V duchu dalších závěrů sleduje Akreditační komise kromě konceptuální čistoty, promyšlenosti a vysoké odbornosti
předkládaných studijních programů, studijních oborů i při předkládání návrhů na ustavení nových fakult a nových vysokoškolských také tyto body:
 V předkládaných návrzích prosazovat kromě vysoké odborné úrovně i posílení vztahů programů, oborů, fakult a ústavů k mimoakademické sféře reprezentované zástupci významných podniků, firem (potenciálních zaměstnavatelů
absolventů) a představiteli středních i vrcholových managementů relevantních institucí.
 Posilovat v návrzích současné linie užívané ve významných světových akreditačních komisích (např. ABED –
Accreditation Board for Engineering and Technology), které při posuzování akreditačních dokumentů sledují zajištění následujících charakteristik absolventů:
- schopnost aplikovat nastudované dovednosti a znalosti,
- vysokou schopnost řešení problémů,
- schopnost řídit týmy a pracovat v týmech.
Výsledky vnějšího hodnocení vzdělávací činnosti ČVUT lze pak odvozovat z následujících tří faktorů:
 výsledků akreditačních řízení nových předkládaných studijních programů a oborů,
 úspěšnosti akreditovaných studijních programů a oborů v nabídce studentům,
 úspěšnosti absolventů jednotlivých studijních programů a oborů na trhu práce.
Přestože akreditační komise zpřísnila v roce 2008 (ve srovnání s rokem 2007) svoje nároky, podařilo se fakultám
ČVUT akreditovat další studijní programy a obory. Jako příklady je možno uvést studijní program Design na Fakultě
architektury, společný studijní program Inteligentní budovy na fakultách stavební, strojní a elektrotechnické a celý blok
studijních oborů spojujících oblasti elektrotechniky a informatiky akreditovaný na Fakultě elektrotechnické. (Bližší informace o studijních programech a oborech akreditovaných na ČVUT v roce 2008 jsou na adrese www.cvut.cz/informacepro-studenty/programy).
V roce 2008 probíhala na úrovni fakult, Vědecké rady ČVUT i AS ČVUT vášnivá diskuse k možnosti zřízení Fakulty
informačních technologií ČVUT. S tím souvisí nejen příprava studijních programů a oborů, ale také zajištění infrastruktury fakulty. Všechny tyto přípravné práce pokračují v roce 2009.
5.2Systém hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové a další
činnosti na ČVUT
Hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti vychází ze Statutu ČVUT a z jeho Dlouhodobého
záměru.
Hodnocení se provádí každoročně a jeho výsledky se promítají do kvantifikovaných parametrů užívaných v rámci
pravidel pro rozdělování příspěvku na vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Dotace na rozvoj školy (tj. mimo část na specifický výzkum) byly v roce 2008 přidělovány součástem přímo ve shodě
s pravidly MŠMT a podle příslušných zásad daného programu (např. grantového).
Prostředky na specifický výzkum (NIV-SV) byly v roce 2008 na ČVUT rozdělovány podle pravidel uvedených
v Metodice rozpisu prostředků institucionální podpory specifického výzkumu NIV-SV, která se až na drobnosti neliší od
Metodiky rozpisu příspěvku a neinvestičních dotací ze SR.
78
5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT
V souvislostí s hodnocením kvality vědeckých aktivit školy je důležité zmínit Normativní rozdělování dotace na vědecké aktivity. Výpočet prostředků přidělených na specifický výzkum na příslušnou součást školy se provádí podle formule
vyjadřující funkční závislost následujících proměnných:
 podíl na institucionálních prostředcích pro rok, na který je podpora poskytována,
 podíl na institucionálních prostředcích získaných v roce, který předcházel roku podpory,
 koeficient úspěšnosti uplatnění výsledků výzkumu,
 přepočtený počet profesorů v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory,
 přepočtený počet docentů v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory,
 přepočtený počet akademických pracovníků v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory,
 kvalifikační struktura v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory,
 počet absolventů magisterských studijních programů v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory,
 počet absolventů doktorských studijních programů v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory,
 počet studentů v doktorských studijních programech v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory,
 výše prostředků získaných v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory,
 výše prostředků získaných za 3 roky předcházejícími roku poskytnutí podpory,
 výše prostředků získaných za 3 roky předcházejícími roku poskytnutí podpory, které mají výsledek v RIVu.
V roce 2008 byla uplatněna výše popsaná Metodika. Zároveň však byl v průběhu roku 2007 a 2008 připravován nový
způsob rozdělování těchto prostředků na ČVUT a nová Metodika byla schválena Akademickým senátem ČVUT v květnu
2008.
Z celkového objemu finančních prostředků univerzity určených na výzkum, na kterém se podílejí studenti, bude od
roku 2009 vyčleněna část na motivační program pro zaměstnance a studenty za prestižní, mezinárodně uznávané publikace hodnocené podle mezinárodních bibliografických standardů typu WebOfScience. Tyto prostředky jdou přímo
nejlepším pracovníkům – špičkovým výzkumníkům – napříč univerzitou. Další části budou rozděleny podle grantového výkonu pracovišť (získané granty z externích zdrojů na vědu a výzkum), aplikačního výkonu každého z pracovišť
(zejména výnosy patentů, licenčních smluv, výzkumu a vývoje ve spolupráci s průmyslem apod., ve smyslu inovativních
odborných prací s průmyslovými partnery) a podle připravované metodiky Rady vlády pro výzkum a vývoj. Poslední část
prostředků bude tak jako dosud určena na Interní grantovou soutěž ČVUT pro doktorandy na podporu jejich výzkumu
v rámci disertačních prací a na prezentaci výsledků. Výsledky všech těchto hodnocení jsou veřejně dostupné v rámci
univerzity. Reforma financování specifického výzkumu uvnitř ČVUT je plánována na dobu tří let. V roce 2009 bude dle
nové metodiky rozdělena více než polovina finančních prostředků, zbytek bude financován ještě dle předchozích kritérií
(viz graf 5.2.1).
Již v červnu 2008 však byla spuštěna první etapa – motivační program pro zaměstnance a studenty, v rámci něhož byly
ohodnoceny prestižní mezinárodní publikace vědeckých výsledků ČVUT za rok 2007. Na tento program rektor univerzity
vyčlenil přes 6 milionů korun ze své rezervy.
V prosinci 2008 AS ČVUT schválil doplněk Metodiky týkající se architektonických děl. Pro architektonické obory nyní
budou hodnocena také vítězství v architektonické soutěži a uspořádání výstavy architektonických děl. Soutěže a výstavy
přitom musí mít náležitou architektonickou hodnotu, která je definována v Metodice. Za ekvivalent citace vědeckých děl
bude v oblasti architektury považována též monografie, která se zabývá dílem architekta ČVUT. Tak jako u ostatních částí
nové Metodiky i pro architekty jsou nutnými podmínkami hodnocení také spolupráce se studenty na vytvořených dílech
a to, že mohou být oceněna pouze díla ČVUT (jméno ČVUT musí být veřejně uvedeno).
Uměleckou část motivace a oceňování tvůrčí činnosti nelze financovat z prostředků určených na specifický výzkum,
tak jako je tomu u ostatních částí podpory vědecké činnosti na ČVUT, neboť tyto prostředky jsou striktně určeny na
„výzkumnou“ činnost, ne tedy např. uměleckou. Rektor proto po projednání v AS ČVUT rozhodl, že tvůrčí činnost
architektů bude oceňovat z rezervy rektora a celkové prostředky určené na specifický výzkum budou proto navýšeny
o poměrnou část (viz graf 5.2.1) určenou na podporu tvůrčí činnosti architektů pro ČVUT.
V případě, že v průběhu roku 2009 dojde k legislativním změnám na celostátní úrovni, Metodika bude příslušným
způsobem přizpůsobena.
79
5. ZAJIŠťOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT
Graf 5.2.1 Specifický výzkum na ČVUT v Praze v letech 2008–2010
Rok
2010
2009
2008
0
20
40
60
80
100
120
%
Interní grantová soutČž
prestižní publikace a citace
Metodika Rady vlády pro výzkum a vývoj
grantový výkon
aplikaþní výkon
pĤvodní metodika
prestižní publikace a citace z navýšení* v roce 2008 vþ. hodnocení architektonických dČl
navýšení z rezervy rektora na ocenČní architektonických dČl
*navýšení podpory specifického výzkumu v roce 2008 o prostředky, které Rektorát ČVUT ušetřil v jiných kapitolách rozpočtu
5.3
Vnější hodnocení kvality činností zajišťovaných na ČVUT
a světové pořadníky univerzit v roce 2008
Při usilování o zvýšení kvality činností ČVUT a její odborné prestiže nelze pominout hodnocení v rámci pořadníků světových univerzit (World University Ranking) v tendencích o standardizaci úrovně univerzit „World-Class University“.
V současné době se pro posuzování kvality vzdělávací a výzkumné činnosti považují za nejvýznamnější výsledky
uveřejňované ve třech pořadnících: Times Higher World University Ranking (THWUR), Academic Rank of World
Universities (ARWU) a Webometric Ranking of World Universities (WRWU). Dále uvádíme jen hodnocení ČVUT
v systému THWUR.
V hodnocení uveřejněném v THES za rok 2008 se ČVUT umístilo mezi prvními 500 univerzitami spolu s Univerzitou
Karlovou, která se umístila na 261. místě.
Ve specializovaném hodnocení pouze „technologických“ univerzit se ČVUT se umístilo na 228. místě (první z českých univerzit), Univerzita Karlova potom na 288. místě, zatímco žádná další vysoká škola z ČR se do tohoto hodnocení
nedostala.
Times Higher World University Ranking (THWUR) představuje nejprestižnější hodnocení a srovnání kvality vzdělávací a výzkumné činnosti zahrnující nejpřednější světové univerzity. Hodnocení a srovnávání univerzit je vytvořeno
na základě vyhodnocení kvalitativních a kvantitativních kritérií, která charakterizují vzdělávací a výzkumnou činnost
univerzity. Publikované výsledky se aktualizují každoročně a jsou uveřejněny v The Times Higher World University
Supplement (THES) (http://www.thes.co.uk).
80
5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT
Jen pro úplnost jsou uvedeny hlavní veličiny hodnocení, které jsou zahrnuty do určení pořadí:
a) 40 % váha ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má tzv. peer review. Tyto speciální posudky se provádějí každoročně u 3 703 respondentů z akademického prostředí.
b) 10 % váha ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má tzv. recruiter review. Tyto posudky vytváří 736 manažerů
a specialistů z oblastí průmyslu, služeb, financí, dopravy, apod.
c) 20 % váha ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má počet citací na jednoho akademického pracovníka. Zdrojem je
databáze Thomson Scientific, evidovaným faktorem je Essential Science Indicator (ESI). Do výpočtu jsou zahrnuty
citace za posledních 5 let.
d) 20 % váha ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má počet akademických pracovníků na jednoho studenta. Základem
hodnocení jsou údaje vyžádané z univerzity.
e) 5 % váha ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má procento zahraničních pracovníků v celkovém počtu pracovníků
školy. Základem pro výpočet jsou údaje vyžádané z univerzity.
f) 5 % váha ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má procento zahraničních studentů z celkového počtu studentů
školy. Základem pro výpočet jsou údaje vyžádané z univerzity.
5.4Naplňování hlavních cílů Aktualizace Dlouhodobého
záměru ČVUT pro rok 2008
Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2008 (dále jen Aktualizace) kladla hlavní důraz na zvyšování
efektivity a kvality všech akademických činností, na internacionalizaci školy, na rozvíjení a kvalitu strukturovaných studijních programů včetně celoživotního vzdělávání, na rozvoj vědecké a výzkumné činnosti a spolupráci s průmyslovou
sférou s důrazem na podporu inovačních procesů.
V následujícím hodnocení naplňování cílů Aktualizace jsou uvedeny na hlavní priority a transparentní úkoly, které
z těchto priorit plynou. Pro hodnocení (uvedené v závorce za každým z bodů priorit nebo úkolů) je zvolena stupnice A až
F (A je nejlepší).
Plnění základních strategických cílů:
 Posilování vnitřní integrity školy a horizontální spolupráce mezi jejími součástmi. (C)
 Zvyšování vzdělávací a vědecké excelence ČVUT. (B)
 Rozšiřování nabídky studijních programů (včetně programů pro zahraniční studenty). (C)
 Vyšší zapojení pracovišť ČVUT do mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektů a posilování a rozšiřování
spolupráce s průmyslem a institucemi. (C)
 Zachovávání kontinuity investiční a rozvojové aktivity školy. (B)
Plnění úkolů vázaných na strategické cíle:
v oblasti struktury a integrity ČVUT:
 Dokončení přípravy založení Institutu aplikovaných věd (společná instituce ČVUT a AV ČR). (A)
 Transformace knihoven ČVUT, realizace centrální knihovny ČVUT v souvislosti s výstavbou Národní technické
knihovny. (B)
 Vytvoření podkladových dokumentů pro založení jednotného systému řízení a měření kvality aktivit ČVUT a zajištění jeho návaznosti na IS ČVUT. (C)  Pokračování v přípravě založení Fakulty komerčního inženýrství a managementu (D).
 Aktualizace Generelu ČVUT a jeho využívání jako aktuálního podkladu pro plánování investiční aktivity školy dle
optimalizace provozu materiálně technické základny ČVUT. (B)
81
5. ZAJIŠťOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT
v oblasti podpory vědeckovýzkumné činnosti, inovačních procesů a spolupráce s praxí:
 Pokračování příprav pro založení Středočeského technologického parku (ve spolupráci s VŠCHT v Praze a ČZU
v Praze). (E)
Pozn.: V předběžném screeningu se projekt ČVUT po převedení na FSv ČVUT neumístil. Dosud nebyla vypsána
výzva na velké projekty VaVPi. V oblasti středních projektů ČZU a VŠCHT sledují vlastní priority.
 Podpora zakládání spin-off firem a jejich umístění ve Vědeckém inkubátoru ČVUT v Praze. (D)
v oblasti investiční aktivity ČVUT:
 Dokončení projektové přípravy výstavby objektu Nová budova ČVUT v Dejvicích a zahájení realizace. (A)
 Průběžná revitalizace objektu Technická menza pro potřeby výuky. (D)
 Dokončení přípravy Akademického a komerčního komplexu Dejvice Center na Vítězném náměstí. (C)
 Pokračování revitalizace areálu ČVUT na Karlově náměstí dle Generelu rozvoje. (A)
 Pokračování revitalizace univerzálního laboratorního objektu v Dejvicích. (E)
Pozn.: Přidělené prostředky programového financování neumožnily práce na projektech.
 Příprava využití objektu Masarykovy koleje po ukončení pronájmu ČSA. (B)
Podrobnější informace ke všem výše uvedeným bodům jsou dostupné v dokumentu z Aktualizace pro rok 2008.
5.5
Údaje o finanční kontrole
5.5.1Zřízení, udržování a efektivnost vnitřního kontrolního systému
a) Vnitřní kontrolní systém (VKS) na ČVUT je nastaven na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění dalších předpisů, zejména zákona č. 123/2003 Sb. (účinného pro VVŠ od 5.5.2003), a prováděcí
vyhlášky MF č. 416/2004 Sb. (účinné od 1.8.2004).
K naplnění zásad těchto obecně závazných právních předpisů byly na ČVUT postupně vydány tyto interní legislativní
normy:
 příkaz rektora č. 11/2004, následně novelizovaný na základě auditu VKS příkazem rektora č. 02/2008 o vnitřní
kontrolní činnosti na ČVUT,
 směrnice kvestora č. 76/2006 o provádění řídící kontroly. V roce 2007 byly, v rámci zprávy z auditu VKS, navrženy
principy a zásady nezbytné novely této směrnice,
 příkaz rektora č. 5/2006 o provádění interního auditu a kontroly na ČVUT,
 Statut IA vydaný rektorem dne 15. 5. 2004, který byl novelizován dodatkem č. 1 ze dne 12. 6. 2006,
 příkazy, pokyny, výnosy a směrnice děkanů jednotlivých fakult o výkonu řídící kontroly vydané vesměs v roce
2006, které prošly nezbytnými úpravami podle výsledků auditu VKS, provedeném v roce 2007.
b) Odpovědnosti a pravomoci vedoucích zaměstnanců v přímé podřízenosti rektorovi jsou upraveny v příkazech rektora
č.1/2004, 2/2004 a 13/2007, které určují práva a povinnosti, pravomoci a odpovědnosti děkanů fakult, ředitelů ostatních součástí ČVUT, prorektorů a kvestora ČVUT.
c) VKS a systém finanční kontroly je na ČVUT založen na 2 základních zásadách:
 oddělení funkcí hlavního účetního, správce rozpočtu a příkazců operací, jak to vyžaduje platná legislativní úprava.
Na účetních dokladech se vyznačuje potvrzení o přezkoumání dokladů a schválení účetní operace podpisem odpovědného zaměstnance s připojením příslušného data;
 oddělení činností zaměstnanců, kteří se podílejí na přípravě operací od činností zaměstnanců při přímém uskutečňování operací. Tato zásada je realizována v příslušných příkazech rektora a navazujících předpisech děkanů
(např. pro oblasti veřejných zakázek, investiční činnosti, doplňkové činnosti atd.).
d) VKS ČVUT je trvale udržován a v případě potřeby průběžně aktualizován.
82
Průběžné sledování a prověřování systému vnitřní kontroly probíhá jednak z úrovně vedoucích zaměstnanců fakult
5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT
a ostatních součástí a jednak z úrovně celoškolské. Cílem je zajistit zejména důsledné dodržování postupů dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., při provádění majetkových a finančních operací na ČVUT, a to ve všech fázích těchto operací.
Tím by mělo docházet ke snižování nebo odstraňování rizika vzniku majetkové nebo finanční škody nebo ztráty.
Dále je VKS a jeho fungování každoročně prověřováno Odborem interního auditu a kontroly (OIAK), a to:
 výběrově při realizaci jednotlivých interních auditů. V roce 2008 to bylo např. v rámci auditu systému interních
norem na vybraných součástech ČVUT a v rámci auditu řízení informačního systému;
 v roce 2008 i auditem zaměřeným pouze na VKS na dvou součástech, a to MÚVS a ÚTVS. Výsledek auditu vedl
k dílčím úpravám nastavení VKS a k posílení následné řídící kontroly.
e) Efektivnost VKS zajišťuje již jeho správné nastavení, jak bylo popsáno v předcházejících odstavcích.
 Efektivnost systému vychází z úplného uplatnění systému střediskového hospodaření s nastavenými pravomocemi
a odpovědnostmi a s důsledným členěním nákladů a výnosů na nákladová střediska, což posiluje odpovědnost
vedoucích zaměstnanců v pozicích příkazců operací a umožňuje včasné odhalení a pozastavení finančních operací,
které nesplňují kritéria účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
 Zásadní význam pro dosažení efektivního výkonu vnitřní kontrolní činnosti má provádění následné řídící kontroly
na úrovni každé jednotlivé součásti ČVUT.
 OIAK ve svých závěrečných zprávách z provedených auditů a v doporučených opatřeních se zaměřuje na způsob
a strukturu provádění řídící kontroly s důrazem na následnou řídicí kontrolu a jednotné výstupy na celém ČVUT.
5.5.2 Kontroly a interní audity v roce 2008
Nebyly zjištěny zásadní nedostatky ve finančních a majetkových operacích, které by podstatným způsobem ovlivnily
činnost ČVUT nebo by ohrozily či znemožnily plnění rozhodujících úkolů stanovených zejména v Dlouhodobém záměru
a jeho ročních aktualizacích.
Kontroly a interní audity v roce 2008 neodhalily vážné nedostatky v činnosti ČVUT ani nepřiměřenou toleranci ke
klíčovým rizikům.
V roce 2008 nebylo na ČVUT upozorněno ani šetřeno či prokázáno žádné korupční jednání.
5.6Hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo školy (centra
distančního vzdělávání, konzultační střediska apod.)
V současné době se ČVUT snaží dále rozvíjet svoji dlouhodobou snahu rozšířit své vzdělávací činnosti mimo sídlo
školy. Čtyři fakulty (FSv, FS, FEL a FJFI) zajišťují vzdělávací činnost mimo sídlo pražské školy. Nejmladší z fakult
FBMI uskutečňuje všechny své činnosti v Kladně. Dislokované pracoviště Fakulty strojní v Sezimově Ústí je provozováno ve spolupráci s SOŠ a SOU – COP Sezimovo Ústí od akademického roku 2003/2004.
Od akademického roku 2006/2007 zajišťuje FS také výuku v dislokovaném pracovišti Fakulty strojní v Chomutově.
Pracoviště bylo zřízeno na základě smlouvy mezi Fakultou strojní ČVUT a Magistrátem města Chomutov. Popud ke zřízení pracoviště vzešel z vedení města Chomutov a průmyslových podniků z Chomutovska, které pociťují silný nedostatek
inženýrských pracovníků.
Rozbory úspěšnosti studentů v prvním ročníku studia na Fakultě strojní ukázaly, že připravenost absolventů středních
škol z Ústeckého kraje pro studium na vysokých školách technického směru není dostatečná. Výsledkem jednání s představiteli Ústeckého kraje byl vznik „Programu Ústeckého kraje v oblasti zlepšení vstupní kvality absolventů středních
škol pro studium na vysokých technických školách“. Program je financován Ústeckým krajem a probíhá pod odborným
patronátem FS. Koordinátorem programu je Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50,
příspěvková organizace. V rámci programu je realizován třicetihodinový seminář určený pro středoškoláky, směřující
zejména na technické vysoké školy a je zaměřený na matematiku a fyziku předcházející vysokoškolskému vzdělávání.
První dva běhy proběhly a třetí byl zahájen na konci června roku 2008.
Na obou pracovištích je výuka, stejně jako v minulých akademických letech, plně zabezpečována pedagogy Fakulty
strojní, kteří do Sezimova Ústí a Chomutova dojíždějí. Na obou pracovištích se vyučuje jen podle studijních plánů prvního ročníku bakalářského programu „Strojírenství“. Úspěšní studenti pokračují od druhého ročníku v Praze.
83
5. ZAJIŠťOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT
Tab. 5.6.1 Průběh studia v Sezimově Ústí
Přihlášeno
Nastoupilo
Postoupilo
do 2. semestru
Postoupilo
do 2. ročníku
Studuje
k 26. 3. 2009
2006/2007
32
30
21
15
9
2007/2008
34
32
23
21
21
Akademický rok
Tab. 5.6.2 Dislokované pracoviště FS ČVUT v Praze v Chomutově
Akademický
rok
Přihlášeno
Nastoupilo
Postoupilo
do 2. semestru
Postoupilo
do 2. ročníku
Přestoupili
po 1. ročníku
Studuje
k 26. 3. 2009
2006/2007
61
57
25
24
2
4
2007/2008
45
45
25
20
0
20
Také FEL v roce 2008 zahájilo výuku na detašovaném pracovišti v Sezimově Ústí. Výuka probíhá v prostorách Vyšší
odborné školy, Střední školy a Centra odborné přípravy Sezimovo Ústí, na adrese Budějovická 421, 391 02 Sezimovo
Ústí.
Plánovaná kapacita je 40 studentů, vyučoval se první ročník bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika. Do prvého ročníku nastoupilo 15 studentů. Z hlediska nároků a organizace je studium ekvivalentní studiu
v Praze.
Připravuje se otevření dalšího detašovaného pracoviště při SPŠ a VOŠ v Šumperku s výukou 1. ročníku BSP Softwarové
technologie a management. Předpokládaná kapacita je 40 studentů. FJFI na detašovaném pracovišti v Děčíně realizuje standardním způsobem výuku v oboru Inženýrská informatika
v zaměření Inženýrská informatika v ekonomii. V tomto bakalářském oboru v Děčíně studuje celkem 119 studentů. Ve
stejném zaměření v Praze studuje 149 studentů. Skladba studijních plánů tohoto zaměření je identická v Praze i v Děčíně,
stejně jako náročnost tohoto prezenčního studia kombinujícího oblast aplikované matematiky, fyziky, ekonomických
disciplín, informatiky a jazykové přípravy. Studenti z Děčína stejně jako studenti v Praze hojně využívají možnosti pokračovat ve stejnojmenném zaměření magisterského studia uskutečňovaném na FJFI v Praze.
FSv využívala pro vzdělávací účely v roce 2008 objekt v Telči pro dílčí výuku v předmětech některých kateder workshop fotogrammetrie, laserové skenování (katedra mapování a kartografie), dále výuku kreslířské praxe studentů
programu Architektura a stavitelství a zejména pro výuku, která je souhrnně označována jako výuka v terénu (katedra
speciální geodézie) nebo terénní cvičení (katedra mapování a kartografie).
Další formy výuky uskutečňované v tomto objektu byly letní škola FJFI a kurzy celoživotního vzdělávání katedry
urbanismu a územního plánování.
5.7Způsob zajištění kvality odborných praxí, pokud
jsou součástí studijního programu
ČVUT má akreditovány odborné praxe jako součást svých studijních programů ve velmi odlišné formě jen v některých oborech. Odborné praxe a jejich organizace jsou plně v kompetenci fakult, které je zajišťují různým způsobem.
V oborech s vysokým počtem studentů je zpravidla obtížné zajišťovat delší praxi v průmyslových podnicích hromadně
pro všechny posluchače. Tuto překážku fakulty řeší různým způsobem.
Fakulta stavební
Studenti si zajišťují praxi sami, fakulta neovlivňuje výběr. Studenti předkládají při Státní závěrečné zkoušce zprávu
o průběhu praxe.
84
5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT
Fakulta strojní
Pro zajištění odborných studentských praxí platí obdobná pravidla pro tuzemské i zahraniční stáže. Zahraniční stáže
a výměny nabývají v poslední době na významu a jejich počet roste. Každý semestr zajišťuje fakulta pro „výměnné studenty“ 4–6 projektů (předdiplomních prací) podle požadavků zahraničních univerzit. Některé z těchto prací byly také
prezentovány v rámci studentské odborné činnosti, kde získaly také ocenění.
Další spolupráce se zahraničními univerzitami se týká zajištění a průběžné kontroly odborné praxe v českých průmyslových závodech či výzkumných pracovištích – často bývá zakončena „obhajobou“ v příslušném závodě. Zahraniční
student zároveň navštěvuje vybrané předměty na fakultě, které jsou mu doporučeny.
Fakulta elektrotechnická
Systémově nejsou praxe organizovány. Řešeny jsou pouze individuálně na základě projektové spolupráce s průmyslovými podniky.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Sledování kvality odborných praxí je v kompetenci kateder, které pro studenty vybírají (resp. schvalují) vesměs přitažlivá pracoviště s náplní velmi blízkou studijnímu programu. Např. pro studenty „jaderných“ oborů je opakovaně
zajišťován pracovní pobyt v SÚJV Dubna v Ruské federaci. Řada praxí se uskutečňuje na pracovištích, se kterými katedry
dlouhodobě úzce spolupracují, resp. na pracovištích, kde působí absolventi FJFI.
Fakulta architektury
Odborné praxe nejsou ve studijním plánu.
Fakulta dopravní
Na FD je povinná praxe v oboru TL – Technologie údržby letadel. Hodnocení praxe je (dominantně) formou klasifikovaných zápočtů, případně zápočtů a kvalitu zodpovědní pracovníci zajišťují úzkou spoluprací fakulty s pracovištěm,
kde se praxe uskutečňuje.
Fakulta biomedicínského inženýrství
Na ČVUT FBMI v rámci bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika na zdravotnickém oboru Biomedicínský technik je součástí výuky povinná odborná praxe, která se vykonává na zdravotnických pracovištích.
Pro zajištění kvality uvedených odborných praxí byl v roce 2008 realizován dílčí rozvojový projekt s názvem Projektová
výuka, podpora laboratorní výuky a praxí při studiu biomedicínského inženýrství na ČVUT. V rámci tohoto projektu byly
jednak pořízeny vhodné osobní ochranné pomůcky, dále byl zpracován plán řízené odborné praxe. Tento plán zajišťuje
jednak přípravu studentů před vlastní odbornou praxí, dále definuje přesné konkrétní činnosti během vlastní praxe a také
definuje výstupy, které musí studenti po absolvování praxe odevzdat. Další postupy, které podporují zajištění kvality
během odborných praxí spočívají v tom, že studenti jsou již během laboratorní výuky seznamováni s problematikou
odborných praxí a někteří z pracovníků na klinických pracovištích jsou externími vyučujícími specializovaných odborných předmětů na FBMI. Po ukončení odborné praxe musí studenti odevzdávat hodnotící dotazník, a to jak z hlediska studenta, tak i z hlediska poskytovatele praxe. Následně jsou pak realizována setkání se studenty a vyhodnocení odborných
praxí. Na základě těchto hodnocení jsou pak realizována opatření pro další běh odborných praxí.
5.8Zajištění a hodnocení kvality poradenských služeb
Centrum informačních a poradenských služeb (CIPS) poskytuje informace o univerzitě studentům, uchazečům a veřejnosti. Studenti ČVUT využívají studijní, psychologickou, sociálně-právní, duchovní a handicap poradnu. Centrum spolupracuje se všemi fakultami ČVUT, na studijních odděleních jsou určené kontaktní osoby, které zajišťují tok informací
mezi Centrem a fakultami. Kvalita poradenských služeb se zvyšuje tím, že CIPS pořádá v rámci rozvojových projektů
během školního roku semináře, dílny a besedy pro osobnostní rozvoj studentů.
Centrum kontaktovalo v roce 2008 celkem 9 780 osob, z toho poradenských služeb využilo 1 079 studentů. Akcí, které
v CIPS probíhaly, se zúčastnilo 2 082 studentů, informačních služeb využilo 6 619 osob.
85
5. ZAJIŠťOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT
5.9Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
K uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., byl na ČVUT vydán Příkaz rektora č. 10/2007. V roce 2008 bylo vyřízeno podle
uvedeného zákona:
Počet podaných žádostí
2
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
0
Počet podaných stížností podle § 16a zákona
0
86
6. ROZVOJ ČVUT
6. ROZVOJ čvut
6Rozvoj ČVUT
Rozvoj ČVUT probíhá v souladu s plněním Dlouhodobého záměru MŠMT, Dlouhodobého záměru ČVUT a jeho aktualizacemi. Jednou z možností, jak lze rozvoj školy uskutečňovat, je zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol,
projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU a Rozvojových programů MŠMT. Vedení školy věnuje každoročně
velkou pozornost přípravě uvedených akcí.
Přehledy o zapojení ČVUT v jednotlivých programech jsou uvedeny v kapitolách 6.1, 6.2 a 6.3.
6.1Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol
Tematický okruh
Poskytnuté fin. prostředky v tis. Kč
Počet přijatých projektů
kapitálové
běžné
celkem
A
18
26 570
0
26 570
B
0
0
0
0
C
0
0
0
0
E
1
0
282
282
F
39
0
7 761
7 761
G
23
0
3 425
3 425
Celkem
81
26 570
11 468
38 038
Poznámka:
Tématické okruhy
A –Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku včetně knihoven a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání (počet projektů omezen pro každou vysokou školu, od 250 tis. do 1,75 mil. Kč, pouze kapitálové
výdaje).
B –Vzdělávání učitelů (pouze 1 projekt pro každou fakultu + 1 projekt za rektorát, max. 250 tis. Kč, pouze běžné náklady).
C –Poradenská a informační centra (pouze 1 projekt pro vysokou školu, max. 250 tis. Kč, pouze běžné náklady).
D –Pro rok 2008 nebyl vyhlášen.
E –Vysokoškolské knihovny (pouze 1 projekt pro vysokou školu, limit nebyl stanoven).
F –Inovace studijních předmětů a vznik předmětů nových (limit nebyl stanoven, pouze běžné náklady).
G –Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti (limit nebyl stanoven, pouze běžné náklady).
6.2Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních
fondů EU
Operační
program
JPD3
Opatření
3.1 Rozvoj
počátečního
vzdělávání
Poskytnutá
částka
(v tis.) Kč
běžné
prostředky
Poskytnutá
částka
(v tis.) Kč
na rok 2008
běžné
prostředky *
Projekt
Doba
realizace
projektu
Magisterský program – Radiologická fyzika
2/06–1/08
3 600, 000
139, 842
Výchova studentů pro aplikace řešené na
výkonných počítačích
2/06–6/08
6 509, 325
1 353, 103
Podzemní výukové středisko Josef
10/06–9/08
9 020, 000
4 452, 151
Spolupráce učitelů středních a vysokých škol
v technicko-manažersko-ekonomické oblasti
9/06–8/08
1 952, 000
789, 867
Rozvoj výuky leteckých informačních a řídicích
systémů
9/06–8/08
3 293, 000
1 760, 693
Doktorský studijní program Radiologická fyzika
9/06–8/08
2 180, 000
1 045, 509
89
6. ROZVOJ čvut
3.2 Rozvoj
dalšího
vzdělávání
JPD3
4.1
Konkurenceschopnost
4.2 Podpora
inovací
Konzultační centrum projektů evropské
spolupráce při ČVUT
9/05–8/08
7 000, 000
1 891, 805
Celoživotní vzdělávání v požární ochraně
2/06–1/08
2 588, 000
56, 384
Udržitelná výstavba budov - kurzy pro
celoživotní vzdělávání
1/06–1/08
7 666, 680
727, 494
Další vzdělávání pedagogů v oblasti navrhování
stavebních konstrukcí podle evropských norem
10/06–8/08
6 194, 000
2 934, 199
Spolupráce vysoké školy a podniků při aplikaci
současných technologií v podnikovém řízení
9/06–8/08
2 800, 000
1 113, 590
Celoživotní vzdělávání v oblasti protivýbuchové
ochrany staveb
9/06–8/08
5 000, 000
2 096, 941
Zvýšení adaptability pracovníků Výzkumného
centra pro strojírenskovýrobní techniku
a technologii na změnu technologických
podmínek
5/06–4/08
4 373, 068
1 043, 807
Pražské centrum transferu znalostí při ČVUT
10/05–3/08
16 717, 448
2 063, 905
Informační a vzdělávací centrum kompozitních
technologií
3/06–01/08
7 052, 000
1 295, 747
Inkubátor rozvoje lidských zdrojů při vývoji
průmyslových aplikací významného čs.
vynálezu rotačního stroje s oběžnými dvojkřídly
„FROTOR“
12/05–05/08
16 246, 800
2 626, 082
Zavedení výchovy k inovačnímu podnikání
a transferu technologií na ČVUT v Praze
3/06–2/08
19 868, 250
4 965, 028
Centrum podpory talentů
4/06–3/08
13 764, 700
5 560, 367
135 825, 271
35 916, 514
Celkem za
JPD3
OP RLZ
3.2 Podpora
terciárního
vzdělávání,
výzkumu
a vývoje
3.3 Rozvoj
dalšího
profesního
vzdělávání
Inovace a realizace studijního oboru Dopravní
a manipulační technika pro strategické
požadavky průmyslu
7/06–6/08
5 640, 000
2 657, 078
Inovace bakalářského studijního programu
Biomedicínská a klinická technika (BMKT)
s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu
práce
7/06–6/08
4 114, 867
1 225, 975
Zvýšení kvality praktického vzdělávání studentů
studijního programu Biomedicínská a klinická
technika
1/07–6/08
2 665, 897
1 410, 732
Inovace magisterského studijního oboru
„Inženýrská informatika v dopravě a spojích“
v kontextu potřeb automobilového průmyslu
6/06–6/08
4 593, 561
1 643, 883
Program Počítačové modelování, simulace
a analýza chování technických soustav
6/06–5/08
2 991, 460
1 095, 505
20 005, 785
8 033, 173
56 491, 647
510, 963
Celkem za
OP RLZ
OP PK
90
Prioritní osa
3 Inovace
a podnikání,
Oblast
podpory
3.1 Rozvoj
inovačního
prostředí
a partnerství
mezi
základnou
výzkumu
a vývoje
a praxí
CZ.2.16/3.1.00/21037 Inovační centrum
diagnostiky a aplikace materiálů na ČVUT
v Praze
10/08–09/10
6. ROZVOJ čvut
Celkem za
OP PK
OP PA
Prioritní osa
1 Podpora
rozvoje
znalostní
ekonomiky
– Oblast
podpory 1.1
Modernizace
počátečního
vzdělávání
- Rozvoj
lidských
zdrojů ve
výzkumu
a vývoji
Prioritní
osa 3
Modernizace
počátečního
vzdělávání
– Oblast
podpory
3.1 Rozvoj
a zkvalitnění
studijních
programů
na vysokých
a vyšších
odborných
školách
56 491, 647
510, 963
CZ.2.17/1.1.00/31423 Asistenční centrum
výzkumu a vývoje pro spolupráci s průmyslem
12/08–11/10
4 689, 933
0, 000
CZ.2.17/3.1.00/31119 Efektivně a názorně
– inovace studijních programů udržitelných
transformací energií
12/08–05/11
8 372, 522
99, 626
CZ.2.17/3.1.00/31221 Podpora podnikatelství
studentů Fakulty storjní ČVUT v Praze
11/08–10/10
2 918, 836
264, 044
CZ.2.17/3.1.00/31268 Vědecké metody pro
doktorandy
01/09–12/10
2 633, 670
0, 000
CZ.2.17/3.1.00/31321 Inteligentní budovy
01/09–06/11
8 419, 230
0, 000
CZ.2.17/3.1.00/31367 Popularizace vědy
a studia technických oborů na pražských
vysokých školách
01/09–06/11
6 119, 000
0, 000
CZ.2.17/3.1.00/31952 Příprava a zavedení
nových studijních programů Informatika na
ČVUT v Praze
12/08–05/11
9 753, 150
0, 000
42 906, 341
363, 670
Celkem za
OP PA
Poznámky:
JPD3 – Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS2 hlavní město Praha, programy ESF pro období 2004–2006.
OP RLZ – Operační program Rozvoj lidských zdrojů, programy ESF pro období 2004–2006.
OP PK – Operační program Praha – Konkurenceschopnost pro Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost,
tj. investiční projekty pro období 2007–2013, spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
OP PA – Operační program Praha - Adaptabilita pro Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, tj. neinvestiční
projekty pro období 2007–2013, spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF).
*) V programech JPD3 a Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) bylo možné žádat pouze o běžné finanční
prostředky.
V roce 2008 se ČVUT podílelo jako partner na řešení několika projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů EU, jejichž
řešitelem byly jiné subjekty . 91
6. ROZVOJ čvut
6.3Zapojení do Rozvojových programů MŠMT
Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy
Počet
podaných
projektů
Počet
přijatých
projektů
Poskytnuté fin.
prostředky v tis. Kč
kapitálové
běžné
Program na podporu rozvoje internacionalizace
3
2
0
15 424
Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů
2
2
0
2 100
Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních
technologií
6
4
37 690
19 122
Program na podporu rovných příležitostí pro vstup na vysokou
školu a studium na ní včetně rozvoje poradenských služeb
3
2
0
2 000
Program na podporu rozvoje a činností univerzit třetího věku
a dalších forem celoživotního učení pro seniory
1
1
0
735
Program na podporu odstranění slabých stránek školy
5
1
250
13 420
Centralizované rozvojové projekty (VŠ jako koordinátor)
10
7
6 185
6 979
CELKEM
30
19
44 125
59 780
92
7. ZÁVĚR
7. ZÁVĚR
7Závěr
Předložená Výroční zpráva o činnosti ČVUT v Praze za rok 2008 byla vypracována podle osnovy doporučené MŠMT.
Zpráva je velmi bohatá na pohledy a aktivity a informuje o výsledcích dosažených na fakultách a ústavech ČVUT v průběhu roku 2008.
Jak na základě SWOT analýzy provedené v roce 2008, tak i podle situace v jednotlivých oblastech aktivit patří mezi
silné stránky ČVUT i nadále struktura akreditovaných studijních programů a oborů, členitost, objem a výsledky výzkumných aktivit a většina aktivit vázaných na oblast internacionalizace.
Oblasti, které si zasluhují zvýšenou pozornost Vedení ČVUT a vyžadují zvláštní opatření, jsou zejména věková struktura profesorského sboru, získávání nových studentů na ČVUT a realizace některých inovačních aktivit v oblasti dokončování generelu ČVUT (podrobněji v kapitole 5.4). Posledně jmenovaná oblast zahrnovala i v roce 2008 přetrvávající
problematiku dostavby části kampusu na Vítězném náměstí v Dejvicích, ale i vývoj možností ovlivnit z pozice ČVUT dokončení a zprovoznění Národní technické knihovny.
Výroční zpráva obsahuje v podkapitole 5.4 vyjádření k plnění hlavních bodů Aktualizace dlouhodobého záměru pro
rok 2008. I přesto, že plnění některých cílů Vedení ČVUT jde kupředu jen pomalu, lze z dosažených výsledků vidět stálou
snahu Vedení ČVUT i vedení fakult a dalších pracovišť o budování ČVUT jako prestižní výzkumné univerzity se silným inovačním potenciálem a s ambicemi na získání důstojného pořadí mezi předními univerzitami světa.
95
LITERATURA
Literatura
[1] File, J., Weko, T., Hauptman, A., Kristensen, B., Herlitschka, S.: Country Note Czech Republic. OECD Thematic
Review of Tertiary Education. M.I.B Production, Prague, November, 2006.
96

Podobné dokumenty

přijďte pobejt!.indd - Turistické informační centrum v Hradci Králové

přijďte pobejt!.indd - Turistické informační centrum v Hradci Králové Hradec Králové - Chlum (10 km od Hradce Králové) Památník bitvy z roku 1866, rozhledna, válečné muzeum. Třebechovice pod Orebem - (10 km od Hradce Králové) Proboštův betlém, který byl vyroben v 19....

Více

Brožura Partnerská síť PPP PRO

Brožura Partnerská síť PPP PRO vznikla na počátku padesátých let minulého století. Po roce 1990 se z původně jednofakultní školy chemického zaměření stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu na několi...

Více

Výroční zpráva o činnosti ČVUT 2010

Výroční zpráva o činnosti ČVUT 2010 Vnější hodnocení kvality vzdělávání Systém hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové a další činnosti na ČVUT Vnější hodnocení kvality činností zajišťovaných na ČVUT a světové pořadníky univerzit v r...

Více

19.5. 2016 - Jana Vejpravova

19.5. 2016 - Jana Vejpravova Zeemanův diagram pro {Fe8} [21x21]

Více

Výroční zpráva o činnosti ČVUT 2009

Výroční zpráva o činnosti ČVUT 2009 Vnější hodnocení kvality činností zajišťovaných na ČVUT a světové pořadníky univerzit v roce 2009

Více

CZ - O SMT-info

CZ - O SMT-info Už od 90-tých let minulého století jsou plně konvekční pájecí systémy převažující technologií v oblasti pájení. Konvekcí rozumíme přenos tepla pomocí proudící kapaliny nebo plynu. Konvekce neprobíh...

Více