Chlazený vzorkovač Sigma 900 MAX All Weather

Transkript

Chlazený vzorkovač Sigma 900 MAX All Weather
Katalogové číslo MAN026.85.90027
Chlazený vzorkovač Sigma 900 MAX All Weather
Refrigerated Sampler
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
červenec 2008, 9. vydání
© Hach Company, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v USA a v Německu. kw/kt
Visit http: //www.hach.com
Obsah
Kapitola 1 Technicképarametry ....................................................................................................... 5
Kapitola 2 Obecné informace......................................................................................................... 13
2.1 Bezpeènostní informace ............................................................................................................ 13
2.1.1 Informace o možném nebezpeèí ...................................................................................... 13
2.1.2 Výstražné symboly............................................................................................................ 13
2.2 Nebezpeèná místa..................................................................................................................... 15
2.2.1 Vstup do omezeného prostoru.......................................................................................... 15
2.2.2 Definice uzavøeného prostoru .......................................................................................... 15
2.2.3 Industry Canada & FCC PART 15, Class "A" Limits ......................................................... 15
Kapitola 3 Úvodem ........................................................................................................................... 17
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Kryt øídicíjednotky ..................................................................................................................... 17
Volitelná záložní baterie - zdroj støídavého proudu................................................................... 18
Topení prostoruøídicí jednotky .................................................................................................. 18
Dveøe chladicíhoprostoru .......................................................................................................... 18
Konektoryrozhraní...................................................................................................................... 19
3.5.1 Víèka zásuvky................................................................................................................... 20
3.6 Pøední panel.............................................................................................................................. 20
3.6.1 Popisy kláves .................................................................................................................... 21
3.6.2 Displej tekutých krystalù ................................................................................................... 22
3.6.3 Indikátorvnitøní vlhkosti. ................................................................................................... 22
Kapitola 4 Instalace .......................................................................................................................... 23
4.1 Vybalení pøístroje ...................................................................................................................... 23
4.2 Instalace vzorkovaèe ................................................................................................................. 25
4.3 Nainstalujte hadicièerpadla dotìla èidla ..................................................................................... 28
4.3.1 Pøipojení sací hadice........................................................................................................ 30
4.3.2 Nastavenísací hadice a sítka ............................................................................................ 31
4.4 Pøíprava vzorkovaèe ................................................................................................................. 33
4.4.1 Umytí lahví na vzorky........................................................................................................ 33
4.4.2 Instalace jedné lahve ........................................................................................................ 33
4.4.2.1 Instalace spínaèe plné láhve................................................................................... 33
4.5 Výbìr lahve a konfigurace upínacího dílu................................................................................... 34
4.6 Nastavení lahví .......................................................................................................................... 36
4.6.1 Jednolahvový odbìr vzorku ............................................................................................... 36
4.6.2 Dvou a ètyølahvový odbìr vzorku...................................................................................... 36
4.6.3 Osmilahvový odbìr vzorku................................................................................................. 36
4.6.4 Dvacetiètyølahvový odbìr vzorku ...................................................................................... 38
4.7 Instalace dávkovaèe .................................................................................................................. 38
4.7.1 Vyrovnáníramena dávkovaèe ........................................................................................... 39
4.8 Instalace zaøízení spínaèe plné lahve....................................................................................... 40
4.9 Pøipojení ke zdroji napájení....................................................................................................... 41
4.9.1 Instalace - støídavý proud................................................................................................. 42
4.9.1.1 Elektrická instalace AWRS....................................................................................... 43
4.10 Identifikace kolíkùpomocné zásuvkykonektoru........................................................................ 44
4.10.1 Rozhranírozdìlovaèe....................................................................................................... 45
Kapitola 5 Nastavení základního programování ........................................................................ 47
5.1 Poèáteèní spuštìní vzorkovaèe.................................................................................................. 47
5.2 Základní nastavení programování ............................................................................................. 47
5.3 Pokroèilé vzorkování.................................................................................................................. 60
1
Obsah
Kapitola 6 Nastavení senzoru .........................................................................................................73
6.1 Ultrasonický senzor Downlook ...................................................................................................73
6.2 Pøipojení ultrasonického senzoru Downlook .............................................................................73
6.2.1 Programování ultrasonického senzoru Downlook .............................................................73
6.2.2 Kalibrace ultrasonického senzoru Downlook.....................................................................73
6.2.2.1 Hloubka kapaliny ......................................................................................................73
6.2.2.2 Výška senzoru ..........................................................................................................74
6.2.2.3 Stanovení neviditelného rozsahu .............................................................................74
6.3 Ponorný senzor oblasti/velocity..................................................................................................75
6.3.1 Programování senzoru ponoøené oblasti/velocity.............................................................75
6.4 Ponorný senzor tlaku..................................................................................................................75
6.4.1 Pøipojení ponorného senzoru tlaku...................................................................................76
6.4.2 Programování ponorného senzoru tlaku ...........................................................................76
6.4.3 Kalibrace ponorného tlakového senzoru ...........................................................................76
6.5 Teplotní senzor...........................................................................................................................78
6.5.1 Programování teplotního senzoru .....................................................................................78
6.5.2 Kalibrace termálního senzoru............................................................................................78
Kapitola 7 Instalace volitelného zaøízení ....................................................................................81
7.1 Deš″ová mìrka............................................................................................................................81
7.1.1 Programování deš″ové mìrky ............................................................................................82
7.2 Sonda pro mìøení pH .................................................................................................................82
7.2.1 Pøipojení sondy pro mìøení pH ........................................................................................82
7.2.2 Programování sondy pro mìøení pH .................................................................................84
7.2.3 Kalibrace sondy pro mìøení pH .........................................................................................84
7.3 Sonda ORP ................................................................................................................................85
7.3.1 Pøipojení sondy ORP ........................................................................................................85
7.3.2 Programování sondy ORP.................................................................................................86
7.3.3 Kalibrace sondy ORP ........................................................................................................86
7.3.3.1 Kalibrace pøedzesilovaèe/spojovací skøíòky ORP ..................................................86
7.4 Sonda pro mìøení rozpuštìného kyslíku ....................................................................................87
7.4.1 Pøipojení sondy pro mìøení rozpuštìného kyslíku.............................................................87
7.4.2 Programování sondy pro mìøení rozpuštìného kyslíku .....................................................87
7.4.3 Programování sondy pro mìøení rozpuštìného kyslíku .....................................................87
7.4.4 Kalibrace sondy pro mìøení rozpuštìného kyslíku.............................................................88
7.5 Sonda pro mìøení konduktivity...................................................................................................88
7.5.1 Pøipojení sondy pro mìøení konduktivity...........................................................................88
7.5.2 Programování sondy pro mìøení konduktivity ...................................................................89
7.5.3 Programování teploty konduktivity.....................................................................................89
7.5.4 Kalibrace sondy konduktivity .............................................................................................89
Kapitola 8 Nastavení komunikace .................................................................................................93
8.1 Kabel RS232 ..............................................................................................................................93
8.1.1 Pøipojení RS232 ...............................................................................................................93
8.1.2 Programování RS232 ........................................................................................................93
8.2 Modem .......................................................................................................................................94
8.2.1 Pøipojení modemu ............................................................................................................94
8.2.2 Programování modemu .....................................................................................................94
8.2.2.1 Možnost pageru........................................................................................................96
8.2.2.2 Zaøízení pro podání hlášení.....................................................................................97
8.3 Možnost 4-20 mA .......................................................................................................................99
8.3.1 Programování 4-20 mA .....................................................................................................99
8.3.2 Kalibrace 4-20 mA ...........................................................................................................101
2
Obsah
8.4 Poplachová relé ....................................................................................................................... 102
8.4.1 Pøipojení poplachových relé........................................................................................... 103
8.4.2 Programování poplachových relé ................................................................................... 104
8.4.2.1 Poplachy pøi potížích............................................................................................. 104
8.4.2.2 Poplachy v nastaveném bodì (Set Point) ............................................................... 105
8.5 Analogové vstupy..................................................................................................................... 106
8.5.1 Pøipojení analogových vstupù ........................................................................................ 106
8.5.2 Programování analogových vstupù................................................................................. 107
Kapitola 9 Údržba............................................................................................................................ 109
9.1 Èištìní vzorkovaèe.................................................................................................................... 109
9.1.1 Èištìní chladnièky ............................................................................................................ 109
9.1.2 Èištìní skøínì vzorkovaèe................................................................................................ 109
9.1.3 Èištìní lahví na vzorky ..................................................................................................... 109
9.1.4 Není nutné žádné mazání............................................................................................... 109
9.2 Nastavení sekèních dveøí chladícího boxu (pouze AWRS) .................................................... 110
9.3 Kompresor chladícího boxu a chladidlo ................................................................................... 110
9.4 Údržba hadic èerpadla............................................................................................................. 110
9.4.1 Odhadovaná životnost hadice......................................................................................... 111
9.4.2 Výmìna hadiceèerpadla .................................................................................................. 111
9.5 Výmìna hadic ramene dávkovaèe............................................................................................ 112
9.6 Inovace, opravy, všeobecná údržba ........................................................................................ 113
9.6.1 Otázky ohlednìelektrostatického výboje (ESD)............................................................... 113
9.7 Položky vnitøní údržby............................................................................................................. 113
9.8 Vyjmutí a otevøeníøídicí jednotky............................................................................................ 114
9.9 Znovu nainstalujtedolní panel .................................................................................................. 115
9.10 Informace o výmìnì pojistek ................................................................................................... 116
9.11 Motor/pøevodová skøíò ......................................................................................................... 117
9.12 Vnitøní vysoušecí modul........................................................................................................ 117
9.13 Baterie pamìti......................................................................................................................... 117
9.14 Vynulování jistièe ................................................................................................................... 117
Kapitola 10 Náhradní díly a pøíslušenství ................................................................................ 119
10.1 Náhradní díly.......................................................................................................................... 119
10.2 Pøihrádka základny/lahve, pøíslušenství pro kompozitní/vícenásobný odbìr vzorkù ............ 120
Kapitola 11 Kontaktní informace ................................................................................................. 121
Rejstøík............................................................................................................................................... 123
3
Obsah
4
Kapitola 1
Technicképarametry
Změny jsou vyhrazeny bez předchozího oznámení.
Obecnì
Rozměry
Výška (zavřené víko): 130 cm (51 palců)
Výška (otevřené víko): 180 cm (71 palců)
Šířka: 76 cm (30 palců)
Hloubka: 81 cm (32 palců)
Hmotnost 86 kg (190 liber)
Viz Obrázek 1 na straně12.
Skříň
Skříň je zalita v polyetylénu s nízkou hustotou s UV
inhibitorem. Pouzdro skříně má klasifikaci IP24.
Rozsah teploty
Jak je: 0 až 50°C
Záloha střídavého napájení baterií: 0 až 40°C (32 až 104°F)
S volitelným ohřívačem přihrádky řídící jednotky :
-40 až 50 °C(-40 až 122 °F)
Záloha střídavého napájení baterií: -15 až 40°C (5 až 104°F)
Čas pro návrat na původní teplotu
V aktivním chladícím cyklu se teplota vzorkovače vrátí na
4 °C po 5 minutách od otevření dveří na 1 minutu při teplotě
okolního prostředí 24 °C (75 °F).
Doba snížení teploty
Teplota vzduchu klesne z 24°C (75°F) na 4°C (39°F) během
20 minut (typické).
Teplotní systém
Na horní straně upevněný kompresor/kondenzátor s
kondenzátorem chlazeným vzduchem ventilátoru; 3-stranný
odpařovač typu krycích desek; izolace z tvrdé pěny;
miniprocesorem řízený termostat schopný udržuje kapalinu
vzorků na teplotě 4 °C (±1 °C); nezamrzá; kompresní těsnění
dveří; vzduchem chlazený kondenzátor je proti korozi
chráněn epoxidovou pryskyřicí potravinové kvality; všechno
měděné potrubí je izolováno proti pocení a kondenzaci.
Provozní prostředí
Instalační kategorie II
Stupeň znečištění 2
Nadmořská výška 2000 m
Požadavky na zásobování elektrickým proudem
115 V střídavý proud, 60 Hz, 4,2 A nebo 6,4 A s volitelným
ohřívačem přihrádky řídící jednotky
230 V střídavý proud, 50 Hz, 2,7 A nebo 4,1 A s volitelným
ohřívačem přihrádky řídící jednotky.
Volitelná záloha střídavého napájení
Pouze čerpadlo/řídicí jednotka: Dobíjitelný gelový olověný
kyselinový akumulátor 7 A/hodinu přebírá napájení
automaticky při selhání sí″ového napájen. Vestavěný dobíječ
akumulátorů udržuje baterii plně nabitou.
Vnitřní baterie
Tři alkalické monočlánky typu AA udržují programovou logiku
a hodiny pracující v reálném čase v chodu po dobu pěti let.
Ovládací panel
21 klávesová membránová spínací klávesnice se
programovými klávesami se 4 vícenásobnými funkcemi,
displej 8 řádků x 40 alfanumerických znaků, podsvícený
grafický displej z tekutých krystalů. Program ovládaný
vlastním příznaky/nabídkou.
5
Technicképarametry
Registrátor dat
Zaznamenává dobu zahájení programu a datum, ukládá až
400 časů/datumu odběru vzorků, všechny záznamy dat do
programu, provozní stav v četně počtu minut nebo pulzů do
příštího vzorku, číslo lahve, počet odebraných vzorků,
zbývající počet, identifikační číslo vzorku a všechny
zaprotokolované údaje (tj. hladina, průtok, pH, teplota
proudu, teplota vzorku v chlazeném prostoru, ORP, déš″ a
jakékoliv externí zaprotokolované údaje–až do 7 externích
kanálů). Rovněž se protokoluje až 200 událostí včetně
výstražných stavů, případů spuštění/zastavení
programu, atd.
Nastavená hodnota spuštění vzorku
Když je vybaven vestavěným průtokoměrem, pH metrem,
teploměrem, měřičem ORP, doplňky pro sledování vodivosti
a/nebo D.O. odběr vzorku lze spustit po dosažení stavu, kdy
jsou překročeny terénní volitelné limity. Souběžně s
normálním rutinním postupem pro odběr vzorků se ukládají
vzorky tekutin v označených "problémových lahvích"
Režimy pro odběr vzorků
Čas více lahví, průtok více lahví, kompozitní čas více lahví,
kompozitní průtok více lahví, kompozitní čas, kompozitní
průtok, průtok s potlačením času, interval proměnných,
spuštění/zastavení a ovládání hladiny.
Zpoždění programu
Tři formáty: (1) 1–9,999 minut nebo průtokové pulzy v
jednotkových přírůstcích (2) naprogramovatelný čas/datum
spuštění vzorkovače a (3) programovatelný čas/den týdne
Charakteristiky kompresoru
Modely 115 V střídavý proud: 115 °C ochrana proti přehřátí,
7,1 A při zabržděném rotoru.
Modely 230 V střídavý proud: 120 °C ochrana proti přehřátí,
7,6 A nejvyšší proud při startu.
Ochrana proti přetížení kompresoru/topení
Řídicí jednotka: pojistka obvodu na 5 A stejnosměrných.
modely 115 V střídavých: 7,5 A jistič.
230 V střídavých: 5,0A jistič.
Diagnostika
Testuje klávesnici, displej, ROM, čerpadlo a distributora.
Programový zámek
Ochrana přístupovým kódem brání narušení.
Komunikace
Flash pamě″ EPROM
Přes RS232. Povoluje modernizaci zabudovaného softwaru v
terénu.
Sériové rozhraní
Kompatibilní s RS232; dovoluje sběr uložených dat na místě.
Modem (volitelný)
14400, V.32 bis, V.42, chybová korekce MNP2-4. Datová
komprese V.42 bis MNP5.
Celulární protokol MP10-EC.
Kapacita lahve na vzorky
Kapacita lahve
(24) 1litrové polyetylénové a/nebo 350ml skleněné lahve.
(8) 2,3l polyethylenové a/nebo 1,9l skleněné lahve.
(4) 2,5galonové polyetylenové a/nebo 2,5galonové skleněné
lahve. (2) 3galonové polyethylenové a/nebo 2,5galonové
skleněné lahve, (1) 5,5galonové polyethylenové.
Certifikáty
Severní Amerika
IEC
Uveden v cETLus–v souladu s UL 61010–1, Certifikace CSA
C22.2 No. 61010-1
IEC 61010–1 (bezpečnost), CISPR 11 (třída A, RF emise)
Vlastnosti odběru vzorků
Několik programů
Ukládá až pět samostatných programů pro odběr vzorků.
Kaskáda
Umožňuje použít dva vzorkovače v kombinaci, kdy první
vzorkovač při dokončení programu spouští druhý.
6
Technicképarametry
Odběr vzorků při překročení limitů
Jestliže je zařízení vybaveno vestavěným průtokoměrem, pH
metrem, teploměrem, měřičem ORP, vodivosti a/nebo
sledovacími možnostmi D.O., pak lze odběr vzorku spustit při
překročení terénních volitelných limitů souběžně s normálním
postupem odběru vzorků. Vzorek kapaliny se ukládá do
označené "problémové lahve(í)". Lze jej rovněž spustit
externím spouštěcím zařízením.
Stav výstupu
Upozorňuje obsluhu na vybití hlavní baterie, nízké napájení
paměti, zablokovaný vstup, vzpříčené rameno dávkovače,
odebraný vzorek a závadu při pročiš″ování.
Automatické vypnutí
Režim několika lahví: po celé otáčce ramena rozdělovače
(pokud není vybrán průběžný režim). Kompozitní režim: poté,
co byl přednastavený počet vzorků nadávkován do
kompozitní nádoby, od 1 do 999 vzorků, nebo když je
nádoba plná.
Sample volume (Množství vzorku)
Programováno v mililitrech, přírůstky po jednom ml od
10 do 9,999 mL.
Opakovatelnost objemu vzorku
Typicky ±5%
Interval mezi vzorky
Čas proporcionálního odběru vzorků: Volitelné v
jednorázových přírůstcích od 1 do 9,999 minut v přírůstcích
po jedné minutě.
Průtokový proporcionální odběr vzorků: kontinuální objem,
proměnný čas (CVVT):1–9999 jednotek průtokového objemu,
kde jsou jednotky jakékoliv, které byly nastaveny pro variantu
integrálního průtoku nebo 1–9999 průtokových pulsů
externího měřiče (okamžité sepnutí kontaktu 25 milisekund
nebo 5-12V stejnosměrný pulz; doplňkové rozhraní 4-20 mA)
Průtokový proporcionální odběr vzorků: konstantní čas,
proměnný objem (CTVV):
Formát: 999: 00 hodin:minut.Volitelné v 1minutových
přírůstcích až do 59,940 minut.
Multiplex (režim s více lahvemi)
Programování dovoluje odběr více vzorků na lahve a/nebo
více lahví pro odběr vzorku.
Vzorkovací čerpadlo a sítko
Vzorkovací čerpadlo
Vysokorychlostní, peristaltické, dvojitý válec s hadicí čerpadla
ze silikonového kaučuku určenou pro použití ve zdravotnictví
s vnitřním průměrem 3/8" a vnějším průměrem5/8".
Tělo čerpadla
Odolné vůči nárazu/korozi, Delrin® zesílené
skleným vláknem
Vertikální zvednutí
27 stop maximum
Rychlost přepravy vzorku
2 stopy/sekunda při vertikálním zdvihu 15 stop v sacím
potrubí o vnitřním průměru 3/8"
Průtoková rychlost čerpadla
60 ml/sekunda při vertikálním zdvihu 3 stopy v sacím potrubí
o vnitřním průměru 3/8"
Senzor tekutin
Nevlhčené, nekontaktní, ultrazvukové
Čištění sání
Vzduchem se pročistí automaticky před a po každém vzorku;
trvání automaticky kompenzuje odlišné délky doby nasávání
Pouzdro čerpadla/řídicí jednotky
Lisovaný ABS vstřikovaný za vysokého rázu; lze jej ponořit
do kapaliny, vodotěsný, prachuvzdorný, odolný vůči korozi
a ledu
Vnitřní hodiny
Udává reálný čas a datum, základní časová přesnost
0,007 %.
Ruční odběr vzorku
Zahajuje odběr vzorku nezávisle na probíhajícím programu.
Proplachování sání
Sací hadice se automaticky proplachuje zdrojovou kapalinou
před každým vzorkem, provede se 0 až 3 propláchnutí.
7
Technicképarametry
Opakované sání
Cyklus odběru vzorku se automaticky opakuje 0 až 3 krát,
jestliže se při prvním pokusu vzorek nezíská.
Přívodní hadice
¼" a vinyl o vnitřním průměru 3/8" nebo polyethylen vyložený
Teflonem* o vnitřním průměru 3/8" s ochranným
vnějším krytem.
Sítka sání
Volba mezi konstrukcí z Teflonu® nerezavějící ocelí 316 nebo
celou konstrukcí z nerezavějící oceli 316 ve standardní
velikosti a nízkém profilu pro použití v mělkých hloubkách.
8
Technicképarametry
Doplňky instalované v továrně
pH metr/teploměr/ORP metr
Kontrola/protokolování
V terénu lze zvolit protokolování pH/teploty nebo ORP
nezávislé na práci se vzorky nebo kontrolu odběru vzorků v
odezvě na objem překračující nízké/vysoké nastavené
hodnoty.
Čidlo pH/teploty
Teplota kompenzována; plastické tělo ABS odolné
vůči nárazu.
Kombinace elektrody s porézní přípojkou z Teflonu®.
Rozsah měření
pH 0 až 14, -10 až 105 °C
Pracovní teplota
- 18 až 80 °C (0 až 176 °F)
Rozměry
průměr 1,9 cm Ą 15,2 cm dlouhý (0,75 palce Ą 6 palců) s
1,9cm (0,75 palcovou) kabelovou koncovkou mpt.
Měřidlo rozpuštěného kyslíku
Kontrola/protokolování
V terénu lze zvolit protokolování rozpuštěného kyslíku
nezávisle na práci se vzorkovače nebo kontrolu odběru
vzorků v odezvě na objem překračující nízké/vysoké
nastavené hodnoty.
Metoda měření
Galvanický
Senzor
Teplota kompenzovaná; polypropylénové tělo odolné proti
nárazu.
Rozsah měření
0 až 20 mg/L
Odstranění
0,01 mg/L
Přesnost měření
±3% odečtu nebo 0,1 mg/L
Pracovní teplota
0 až 50 °C (32 až 122 °F)
Rozměry
průměr 1,7 mmY 15,7 cm délka (0,65 palce Y 6,25 palce) s
1,9cm (0,75palcovou)
Měřič vodivosti
Kontrola/protokolování
V terénu lze zvolit protokolování vodivosti nezávisle na
připojení vzorkovače nebo kontrolu odběru vzorků v odezvě
na objem překračující nízké/vysoké nastavené hodnoty
Senzor
Teplota kompenzovaná; polypropylénové tělo odolné proti
nárazu.
Rozsah měření
0 až 20 mS/cm
Odstranění
0,01 mS/cm nebo 1 mS/cm
Přesnost měření
±2% odečtu nebo 0,01 mS
Pracovní teplota
0 až 50 °C (32 až 122 °F)
Rozměry
průměr 1,7 mm Y 15,2 cm délka (0,67 palce x 6 palců) s
1,9cm (0,75palcovou) kabelovou koncovkou mpt
Vstup deš″oměru
Obecné informace
K použití s deš″oměrem s překlápěcím vědrem Program
vzorkovače lze spustit po mohutnosti deště, která je volitelná
v terénu. Vzorkovač zaznamenává údaje o srážkách. Každý
hrot = 0,25 mm (0,01 palce) deště.
9
Technicképarametry
4–20mA výstup
Obecné informace
K dispozici až dva výstupní signály. Přiřaditelné uživatelem.
Maximální odporové zatížení
600 ohmů
Výstupní napětí
24 V stejnosměrných bez zátěže
Oddělovací napětí
Mezi průtokoměrem a 4–20mA
výstupem—2500 V střídavých. Mezi dvěma 4–20mA
výstupy—1500 V střídavých.
Výstražná relé
Obecné informace
Čtyři relé typu C, jmenovité hodnoty 28 Vrms, 5 A maximum.
Když jsou nastaveny výstražné hodnoty přiřazené
uživatelem, výstraha sepne v rozmezí ±1% chyby plné škály.
Ultrazvukové čidlo 40 kHz, zahnuté směrem dolů
Přesnost měření
0,003 m (±0,01 stopy)
Maximální rozsah
3,35 m (11 stop) s roztečí 3,05 m (10 stop)
Mrtvé pásmo
38 cm (15 palců) maximální, sám se minimalizující
Materiál
Kryt z PVC s akustickým oknem Buna-N.
Kabel
4 vodiče s vestavěným opěrným lanem z nerezavějící oceli
Ponořený hloubkový senzor
Materiál
Tělo z nerezavějící oceli 316 s titanovou diafragmou
Kabel
Polyuretanový kabel čidla s větracím otvorem.
Délka kabelu
7,6 m (25 stop) standardní
Rozměry sondy
2,54 x 17,2 cm (1 x 6,75 palce) Čelní plocha sondy:
0,875 čtverečných palců
Chyba teploty
2,5 psi; 0,004 až 5,75 stop ± 0,006 stop na stupeň F
Maximální povolená hladina
6x přetlak
Rozsah provozních teplot
0 až 71 °C (32 až 160 °F)
Rozsah kompenzovaných teplot
0 až 36 °C (32 až 96 °F)
Sání vzduchu
Referenční atmosférický tlak je chráněn vysoušedlem.
Ponořená plocha/čidlo rychlosti
Měření hloubky
Metoda
Převodník tlaku s diafragmou z nerezavějící oceli.
Rozsah měření
-1,52 až 6,10 m/s (-5 až 20 stopa/s)
Maximální přípustná hloubka
3x přetlak
Rozsah teploty
Rozsah provozních teplot: 0 až 70°C (32 až 158 °F)
Rozsah hladinově kompenzované teploty: 0 až 70 °C
(32 až 158 °F)
Poznámka: Pro teploty nad 40 °C (104 °F) přidejte
0,3 cm/stupeň C (0,03 palce/stupeň F)
Chyba hloubky vyvolaná rychlostí
Kompenzováno na základě geometrie trubky a rychlosti toku
Měření rychlosti
Metoda
Dopplerův ultrazvuk
Typ převodníku
Dvojité piezoelektrické krystaly 1 MHz
Doporučený rozsah
-1,52 až 6,10 m/s (-5 až 20 stopa/s)
Hloubka pro rychlost
2 cm (0.8 palců) minimum, typické
10
Technicképarametry
Obecně
Materiál
Plastické vnější pouzdro z Norylu® s epoxidovým povlakem
Příkon
Méně nebo rovno 1,2 W při 12 V stejnosměrných
Pracovní teplota
0 až 70 °C (32 až 158 °F)
Sání vzduchu
Referenční atmosférický tlak je chráněn vysoušedlem.
Kabel
Uretanový kabel s odvětrávacím otvorem.
Délka: 9, 15, 23 a 3 0,5 m (30, 50, 75 a 100 stop)
Průměr: 0.91 cm (0.36 palců)
Rozměry
2,3 x 3,8 x 13,5 cm (0,9 x 1,5 x 5,31 palce)
11
Technicképarametry
Obrázek 1 Rozměry vzorkovače
12
Kapitola 2
Obecné informace
2.1 Bezpečnostní informace
Před vybalením, montáží a uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte celý tento
návod. Zvláštní pozornost věnujte všem upozorněním na možná nebezpečí a výstražným
informacím. Nedodržení tohoto kroku může obsluze způsobit vážná zranění nebo
vybavení poškodit.
Dodržení zásad a správného postupu při instalaci a provozu přístroje uvedených v tomto
návodu je zárukou, že přístroj vám bude dlouho spolehlivě a bezpečně sloužit.
2.1.1 Informace o možném nebezpečí
VAROVÁNÍ
Upozorňuje na potenciálně nebo akutně nebezpečné situace, jež by bez vhodných
preventivních opatření by mohly vést k úmrtí nebo vážnému poranění.
UPOZORNĚNÍ
Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, jež by mohla mít za následek menší
nebo mírné poranění.
POZNÁMKA
Informace, které je třeba obzvláště zdůraznit.
2.1.2 Výstražné symboly
Věnujte pozornost všem nálepkám a štítkům umístěným na zařízení. Při nedodržování
těchto pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození přístroje. Symbol uvedený na
přístroji odkazuje na informaci o nebezpečí nebo nutnosti zachovávat opatrnost
uvedenou v tomto návodu.
13
Obecné informace
Tento symbol, je–li umístěn na přístroji, odkazuje k provozním nebo bezpečnostním informacím
obsaženým v tomto návodu.
Tento symbol, je–li umístěn na skříni přístroje nebo bezpečnostní zábraně, upozorňuje na nebezpečí
zasažení elektrickým proudem s možnými smrtelnými následky. Otevírat takto označenou skříň nebo
zábranu smějí pouze pracovníci kvalifikovaní a oprávnění k práci s nebezpečným napětím.
Tento symbol, je–li umístěn na přístroji, označuje polohu pojistek nebo omezovače proudu.
Tento symbol, je–li umístěn na přístroji, označuje místo, resp. součást, jež by mohly být horké a jichž
se je třeba dotýkat se zvýšenou opatrností.
Tento symbol, je–li umístěn na přístroji, označuje přítomnost součástí citlivých na výboj elektrostatické
elektřiny a upozorňuje na nutnost zvýšené opatrnosti k zabránění jejich poškození.
Tento symbol, je–li umístěn na přístroji, upozorňuje na nebezpečí působení chemických látek.
Zacházení s chemikáliemi a provádění údržbových prací na zařízeních dopravujících chemické látky je
dovoleno pouze kvalifikovaným osobám vyškoleným k práci s chemikáliemi.
Tento symbol, je–li umístěn na přístroji, upozorňuje na nutnost používání ochranných brýlí.
Tento symbol, je–li umístěn na přístroji, označuje umístění ochranného uzemňovacího vedení.
Tento symbol, je–li umístěn na přístroji, upozorňuje na nebezpečí zachycení. Nepřibližujte ruce a prsty.
Tento symbol, je–li umístěn na přístroji, upozorňuje, že je přístroj třeba chránit před vstupem kapalin.
Tento symbol uvedený na přístroji označuje potenciální biologické nebezpečí spojené se vzorky.
Jestliže vzorek/vzorky mohou být biologicky nebezpečné, musí o tom být informován uživatel/operátor
a musí být řádně proškolen.
Tento symbol, je–li umístěn na přístroji, upozorňuje na možné nebezpečí při zvedání.
14
Obecné informace
2.2 Nebezpečná místa
Chlazený vzorkovač Sigma 900 MAX pro každé počasí není schválen k použití na
nebezpečných místech, jak je definuje národní elektrický kodex.
NEBEZPEČÍ
Přestože jsou některé výrobky Sigma navrženy a certifikovány pro instalaci na
nebezpečných místech, jak je definuje národní elektrický kodex, mnoho výrobků
Sigma není vhodných pro používání na nebezpečných místech. Osoby, které
instalují výrobky na nebezpečných místech, nesou odpovědnost a rozhodnutí o
vhodnosti výrobku pro konkrétní prostředí. Dále se instalace přístrojového
vybavení na nebezpečných místech musí provádět v souladu s parametry
kontrolních výkresů výrobce. Jakákoliv úprava přístrojového vybavení nebo
instalace se nedoporučuje a může vést k život ohrožujícímu poranění a/nebo
poškození zařízení.
Důležitá poznámka: Níže uvedené informace jsou určeny jako návod pro uživatele
chlazených vzorkovačů Sigma SD900 , chlazených vzorkovačů Sigma SD900 pro každé
počasí a vzorkovačů 900MAX vysvětlující nebezpečí a rizika spojená se vstupem do
uzavřeného prostoru.
2.2.1 Vstup do omezeného prostoru
15. dubna 1993 bylo uzákoněno konečné rozhodnutí OSHA CFR 1910.146 Uzavřené
prostory vyžadující povolení. Tento nový standard přímo ovlivňuje více než 250 000
průmyslových závodů v USA a byl vytvořen za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti
pracovníků pracujících v uzavřených prostorách.
2.2.2 Definice uzavřeného prostoru
Uzavřený prostor je jakákoli lokalita nebo ohrazený prostor, ve kterém existuje nebo
může existovat jedna nebo více z níže uvedených situací:
•
Ovzduší obsahující méně než 19,5% nebo více než 23,5% kyslíku a/nebo více než
10 ppm sirovodíku (H2S)
•
Ovzduší, které může být zápalné nebo výbušné z důvodu přítomnosti plynů, par, mlhy,
prachu nebo vláken
•
Toxické materiály, které po kontaktu nebo vdechnutí mohou způsobit zranění,
zdravotní potíže nebo smrt
Uzavřené prostory nejsou určeny pro obývání lidmi. Vstup do nich je omezen a
představují známá nebo potenciální rizika. Příklady uzavřených prostor zahrnují montážní
jámy, komíny, potrubí, kádě, rozvodny a podobné lokality.
Před vstupem do uzavřených prostor a/nebo míst, kde se mohou nacházet nebezpečné
plyny, páry, mlhy, prach nebo vlákna, je třeba vždy dodržovat standardní bezpečností
postupy. Před vstupem do omezených prostor si od svého zaměstnavatele vyžádejte
předpisy pro vstup do omezených prostor.
2.2.3 Industry Canada & FCC PART 15, Class "A" Limits
Toto zařízení splňuje požadavky uvedené v Části 15 pravidel FCC. Jeho provoz je
dovolen jen při splnění následujících dvou podmínek:
1. Toto zařízení nesmí působit škodlivá rušení a
2. Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může
působit nežádoucí provoz.
Jakékoliv změny a úpravy přístroje provedené bez výslovného souhlasu strany
odpovědné za shodu mohou mít za následek ztrátu oprávnění uživatele k provozu.
15
Obecné informace
Přístroj byl přezkoušen a shledán způsobilým provozu podle vymezení Třídy A digitálních
zařízení a ve shodě s Částí 15 pravidel FCC. Uvedené meze byly stanoveny za účelem
poskytnutí dostatečné ochrany před škodlivými poruchami, je-li zařízení v provozu
v komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii radiových
frekvencí a jestliže není instalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může
působit škodlivé rušení radiových komunikací. Provoz tohoto zařízení v obytných
oblastech může způsobovat škodlivé rušení. V takovýchto případech je povinností
provozovatele rušivé účinky eliminovat na vlastní náklady. Níže uvádíme snadno
použitelné techniky snížení problému rádiových frekvencí.
1. Odpojte tento přístroj od zdroje napájení, abyste zjistili, zda je nebo není
zdrojem rušení.
2. Jestliže je přístroj připojen ke stejné zástrčce jako zařízení, se kterým se rušilo,
zkuste jinou zástrčku.
3. Přístroj posuňte dále od rušeného přístroje.
4. Změňte polohu přijímací antény zařízení, jež rušení přijímá.
5. Vyzkoušejte případně kombinaci několika uvedených opatření.
16
Kapitola 3
Úvodem
Vzorkovač je umístěn v lisované skříni z polyethylenu o nízké hustotě, která je navržena
pro vnitřní i venkovní místa. Nevyžaduje se žádný sekundární kryt. Chladicí kompresor je
umístěn na horní straně vzorkovače, aby se zabránilo vzniku sirovodíku a jiných žíravých
plynů těžších než vzduch. Mikroprocesor v řídicí jednotce vzorkovače provozuje všechny
chladicí a ohřívací operace přímo bez toho, že by spoléhal na mechanické termostaty.
Nepožadují se žádné úpravy mechanického termostatu. Všechny hodnoty teploty,
nastavení a kalibrace se provádí prostřednictvím čelního panelu.
3.1 Kryt řídicíjednotky
Izolovaný, uzamykatelný kryt chrání přihrádku řídící jednotky před extrémním počasím a
neoprávněným používáním. Ploché obvodové těsnění pro velké zatížení poskytuje
dodatečnou ochranu před prostředím a hmyzem. Volitelný zámek (5697700) je možné
instalovat buď v závodě nebo na místě. Zámek je možné uzamknout při otevřených
dveřích a není nutný visací zámek (Obrázek 2).
Obrázek 2 Víko řídicí jednotky
1
Dotyková destička na víčku
3
Rukoje″ zámku
2
Kryt řídící jednotky
4
Zámek
17
Úvodem
3.2 Volitelná záložní baterie - zdroj střídavého proudu
Záložním zdrojem střídavého proudu je uzavřená 12V baterie (stejnosměrný proud)
určená k dočasnému napájení vzorkovače v případě selhání normálního zdroje
střídavého proudu. Záložní baterie se dobije a udržuje se normálním provozem zdroje
střídavého proudu vzorkovače.
V případě selhání zdroje proudu poskytne volitelná záložní baterie řídící jednotce proud a
umožní pokračování programu odběru vzorků. Záložní baterie nedodává proud do
chlazené skříně. Provozní teplota záložního zdroje střídavého proudu je
-15 až 40 °C (5 až 104 °F).
Záložní baterii je možné instalovat u výrobce nebo u zákazníka a je k dispozici ve
dvou modelech.
Položka č. 5698200 se dodává s 29–palcovým výstupním kabelem pro vzorkovače
SD900 All Weather Refrigerated a SD900 Portable.
3.3 Topení prostoruřídicí jednotky
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru. Modely vzorkovačů AWR s ohřívači skříně mohou
zapálit zápalné materiály a čistící rozpouštědla. NEPOUŽÍVEJTE žádné hořlavé
kapaliny nebo materiály na čištění či desinfekci vzorkovače nebo jakékoliv jiné
součásti pod příklopem vzorkovačů AWR. Před prováděním čištění odpojte
vzorkovač AWR od zdroje napájení. Jestliže řídící jednotku vzorkovače a čerpadlo
nelze vyčistit vodou, je nutné pro čištění vzorkovač odpojit a přesunout na místo
mimo skříně. Před opětovnou instalací a uvedením vzorkovače/čerpadla do
provozu si ponechejte dostatek času na jejich oschnutí. Nepokoušejte se vyčistit
ohřívač přihrádky řídící jednotky tak, že ho budete ostřikovat tekutinami. Ohřívač
chraňte před vlhkem, ledem a sněhem.
Volitelný ohřívač přihrádky řídící jednotky v chladnějším klimatu poskytuje několik výhod:
•
Zabraňuje zamrznutí přebytečné kapaliny v čerpadle.
•
Hadice čerpadla si zachovají odolnost, prodlužuje se životnost hadic, kladek čerpadla,
motoru a převodové skříně.
•
Zabraňuje zachycování ledu a sněhu na krytu.
•
Udržuje funkčnost LCD a chrání elektroniku před extrémními teplotami.
Jako doplněk může být v závodě nainstalována řídicí jednotka ohřívače přihrádky, ale je
třeba to uvést ve specifikaci objednávky.
3.4 Dveře chladicíhoprostoru
Uzamykatelná přední dvířka se otevírají stiskem kulatého tlačítka umístěného v centru
západky. Při zavírání dvířek západku zaklapněte, aby se dvířka pevně uzavřela. K zámku
na dvířkách se dodávají dva klíče.
Během času se může těsnění dveří nepatrně stlačit a proto je k dispozici seřizovací
šroub na utěsnění dveří. Před prováděním úprav uvolněte pojistnou matici a dotáhněte ji
po jejich skončení (Obrázek 3).
18
Úvodem
Obrázek 3 Západka dveří
1
Pojistná matice
2
Seřizovací šroup těsnění dveří
3.5 Konektoryrozhraní
Konektory rozhraní jsou umístěny na levé straně pouzdra řídicí jednotky.
Vzorkovač je standardně vybaven čtyřmi zásuvkami propojovacího rozhraní:
•
12 V stejnosměrných (vstup napájení)
•
Pomocná (víceúčelový vstupní/výstupní port)
•
RS232 (sériový komunikační port)
•
Teplotní (Port pro kontrolu teploty topného a chladícího systému)
Dále lze vzorkovač používat s širokou škálou doplňkových zařízení včetně hladinových a
průtokových čidel, deš″oměru, čidel pH/ORP, D.O. teploty, vodivosti, modemu, 4–20mA
proudové smyčky a tří dodatečných analogových vstupů 4–20 mA nebo -4,0 V
stejnosměrných až +4,0 V stejnosměrných.
Poznámka: Veškeré sí″ově napájené zařízení, které je připojeno ke koncovým svorkám řídicí
jednotky musí být uvedeno na seznamu NRTL.
19
Úvodem
1
12 V dc
2
RS232
4
3
Thermal
AUX
Obrázek 4 Konektory na pouzdru řídicí jednotky
1
12 V stejnosměrných
3
Teplotní
2
RS232
4
Pomocný
3.5.1 Víčka zásuvky
Zásuvky rozhraní jsou zakryty víčky, která se nasazují zatlačením. Tato víčka chrání
propojovací kolíky před nečistotou a vlhkostí a je zapotřebí je nasazovat, jakmile se
jakákoliv zásuvka nepoužívá.
3.6 Přední panel
Přední panel vzorkovače obsahuje klávesnici, displej z tekutých krystalů a ukazatel
vlhkosti uvnitř skříně.
20
Úvodem
Obrázek 5 Čelní strana
1
Programové klávesy
5
Klávesa NAPÁJENÍ OFF [vypnuto]
2
Klávesa Manual Mode [ruční režim]
6
Klávesa Main Menu [hlavní nabídka]
3
Klávesa Run/Stop [spustit/zastavit]
7
Stavový řádek
4
Klávesa NAPÁJENÍ ON [zapnuto]
8
Panel nabídky
3.6.1 Popisy kláves
Klávesnice obsahuje numerickou klávesnici, programové klávesy a funkční klávesy.
Numerická klávesnice
Numerická klávesnice obsahuje číslice 0 až 9, klávesu +/- a klávesu desetinné tečky.
Programovéklávesy
Programové klávesy jsou prázdné, bílé klávesy umístěné na levé a pravé straně displeje.
Vzhled každé funkční klávesy závisí na displeji. Klávesa není aktivní, když není
zobrazena žádná funkce. Programové klávesy se objevují na displeji a ukazují na
příslušnou programovou klávesu, která stisknutím provede příslušnou činnost.
V některých případech během programovacího kroku se musí zvolit položka ze seznamu.
Programové klávesy na pravé straně displeje se změní na zobrazení šipek "nahoru" a
"dolů". Procházejte seznamem voleb nahoru a dolů.
Klávesa napájení ON/OFF [zapnuto/vypnuto]
Stisknutím ON přístroj zapnete. Rozsvítí se zelené světlo, které signalizuje, že je napájení
aktivní. Pro vypnutí přístroje stiskněte OFF.
21
Úvodem
Funkční klávesy
Existují tři funkční klávesy, které se používají během provozu vzorkovače
(viz Tabulka 1). Tyto funkce jsou vyhrazené klávesy, které umožňují rychlý přístup. Jsou
to bílé klávesy umístěné bezprostředně nad numerickou klávesnicí.
Tabulka 1 Popis funkčních kláves
Hlavní nabídka
To je výchozí bod pro získání jakéhokoliv jiného bodu v programu. Stiskněte klávesu hlavní nabídky kdykoliv během
programování pro návrat na obrazovku hlavní nabídky. Jestliže dosud nebyly přijaty změny, aktuální činnost se změní.
Ruční režim
Ruční ovládání provozu vzorkovacího čerpadla a ramena dávkovače.
Programová klávesa ADVANCED DISTRIBUTOR[pokročilý dávkovač]: Pohybuje ramenem dávkovače k lahvi zvolené
uživatelem. Používá se k ověření provozu dávkovače nebo při přemístění ramene, pokud bylo přesunuto rukou.
Programová klávesa GRAB SAMPLE[uchopit vzorek]: Odebírá vzorek stejným způsobem, jako když je program v chodu.
Zahrnuje veškeré předběžné proplachování a nabírání vzorku, pokud je naprogramováno.
Programová klávesa PUMP OPERATION[provoz čerpadla]:Umožňuje ruční kontrolu čerpadla jak směrem vpřed, tak i
vzad. Po spuštění se čerpadlo zastaví stisknutím jakékoliv klávesy.
Run/Stop [spustit/zastavit]
Spouští (nebo obnovuje) program a zastavuje aktuálně běžící program.
3.6.2 Displej tekutých krystalů
Tabulka 2 Displej LCD
Panel
nabídky
Panel nabídky se objeví v černém pásu na horním okraji displeje. Horní levý roh panelu nabídky zobrazuje
čas a datum. Pravý horní roh zobrazuje jméno a aktuální nabídku (Obrázek 5).
Stavový
řádek
Stavový řádek se objeví podél spodního okraje displeje. Vzhled stavového pruhu se mění v závislosti
na prováděné funkci (Obrázek 5). Dolní levý roh stavového řádku signalizuje, zda-li je program dokončen, v
běhu, zastaven nebo připraven ke spuštění. Pokud ho není během programovacího kroku zapotřebí, zmizí.
Dolní pravý roh zobrazuje výstražné stavy systému, například vybití baterie paměti, zablokovaný dávkovač,
atd. Seznam možných výstrah viz kapitola 8.4 na straně 102. Stavový pruh rovněž uvádí seznam platných
voleb při zadání určitých programovacích informací.
3.6.3 Indikátorvnitřní vlhkosti.
Indikátor vlhkosti uvnitř skříně (2660) zrůžoví, jakmile vlhkost uvnitř ní překročí 60 %.
Vzorkovač je vybaven vnitřní vysušovacím modulem (8849) pro absorpci jakékoliv
vlhkosti zachycené ve skříni během konečné montáže. Za normálních provozních
podmínek tento desikant zajiš″uje dlouhodobou ochranu proti vlhkosti, která uvnitř
skříně zkondenzuje.
Výměna vnitřníhovysoušecího modulu je nezbytná pouze v případě, že indikátor dostane
růžovou barvu. Viz kapitola 9.12 na straně 117, kde naleznete podrobnosti.
22
Kapitola 4
Instalace
NEBEZPEČÍ
Tento přístroj musí instalovat kvalifikovaný technický personál, aby bylo zajištěno
splnění všech platných elektrických předpisů.
Nebezpečí
Nebezpečí výbuchu. Chlazený vzorkovač a chlazený vzorkovač do každého počasí
nejsou certifikovány pro použití v místech klasifikovaných jako nebezpečná a
nejsou pro ně vhodné.
NEBEZPEČÍ
Možnost výbuchu, požáru a chemické nebezpečí. Tento vzorkovač je určen pouze
pro odběr vodních vzorků. Jiné než vodní vzorky mohou zařízení poškodit a mohou
mít za následek výbuch, požár a chemické nebezpečí.
Vzorkovač 900MAX automaticky odebírá a uchovává tekuté vzorky. Vzorkovač je vhodný
pro odběr konvenčních a toxických polutantů a suspendovaných pevných látek.
4.1 Vybalení přístroje
Upozornění
Nebezpečí při zvedání (86 kg) (190 liber). Vzorkovač pro každé počasí je velmi
těžký a váží více než 86 kg (190 liber). Nepokoušejte se vzorkovač rozbalovat,
přenášet nebo přesunovat bez vhodného zařízení a lidí, abyste to mohli udělat
bezpečně. Nezapomeňte, že vždy musíte zvedání provádět nohama a nikoliv zády.
Osoby, které měly nebo mají problémy se zády nebo kardiovaskulární obtíže, by se
neměly pokoušet vzorkovač vybalovat nebo zdvíhat.
Vyjměte vzorkovač z přepravního obalu a zkontrolujte, zda-li není poškozen. Jestliže
jakákoliv část chybí nebo je poškozena,obra″te se na zákaznickou službu Hach na
telefonní číslo 1-800-227-4224.
Přístroj lze nastavit pro jednu láhev nebo pro sadu několika lahví. Pro každou konfiguraci
se používají odlišné součásti. Při odběru do jedné lahve viz Obrázek 6. Při odběru do
více lahví viz Obrázek 7.
Ověřte balicí list dodaných položek. Doplňkové součásti jsou často během přepravy
umístěny uvnitř skříně.
23
Instalace
Obrázek 6 Vzorkovač s jednou lahví
1
Řídící jednotka
6
Přihrádka, vyjímatelná
2
Vedení hadic (8838)
7
Hadicová svorka (2x)
8
Hadicová spojka
Přívodní hadice - vinylová nebo s teflonovou vrstvou
hadice1
(3527)
3
Prodlužovací
4
Spínač plné láhve (8847)
9
5
Láhev se vzorkem
10 Sítko
1 Nepoužívá
24
se s lahví 21 litrů (5,5 galonů)
Instalace
Obrázek 7 Vzorkovačsněkolikalahvemi
1
Řídící jednotka
2
Sestava dávkovače
7
Hadicová svorka (2x)
3
Upínací díl1
8
Hadicová spojka
4
Láhve na vzorky
9
Přívodní hadice - vinylová nebo s teflonovou vrstvou
5
Podstavec pod láhev (1511)
10 Sítko
1 Skleněné
6
Přihrádka, vyjímatelná
lahve vyžadují jiný zachycovač, (1056) než je uvedeno na obrázku
4.2 Instalace vzorkovače
Nebezpečí požáru. Tento přístroj není určen k odběru vzorků zápalných kapalin.
Používání tohoto přístroje v nebezpečném okolí, kde mohou být přítomny výbušné
látky, není dovoleno.
Při hodnocení stanoviště postupujte podle následujících pokynů a Obrázek 8.
•
Jestliže se stanoviště nachází v uzavřeném prostoru, viz kapitola 2.2.1 na straně 15,
kde naleznete informace o bezpečnosti.
•
Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn tak, že umožňuje pohodlný přístup k sí″ové
zásuvce. Zástrčka sí″ové šňůry je jediným nástrojem pro odpojení napájení
od AWRS.
•
Zajistěte teplotu lokality v rozmezí provozních teplot uvedených pro přístroj.
•
Zajistěte, aby přívodní hadice byla co nejkratší.
25
Instalace
•
Zajistěte maximální spád přívodní hadice od vzorkovače ke zdroji, aby se hadice
zcela vyprázdnila. Tím se zabrání zkřížené kontaminaci vzorků a zmražení zkumavek.
Poznámka: Omezení týkající se přepravní velocity a maximálního vertikálního zvednutí viz
Nastavenísací hadice a sítka na straně 31.
Poznámka: Jestliže poměry lokality neumožňují, aby přívodní hadice měla spád nebo je-li vedení
pod tlakem, vypněte senzor tekutin a kalibrujte objem vzorku.
•
Instalujte sítko uprostřed proudu vzorku (nikoli blízko hladiny nebo dna), abyste
zajistili odběr reprezentativního vzorku.
•
Vzorkovač instalujte na rovném povrchu.
•
Skříň AWRS připevněte k montážnímu povrchu s pomocí dvou dodaných
kotvících svorek a železářského zboží zákazníka. Přístroj se dodává se dvěma
instalovanými kotvícími svorkami. Jestliže si uživatel přeje zajistit všechny čtyři
rohy přístroje, je možné objednat volitelnou sadu se dvěma dalšími svorkami
(6613100). Viz Obrázek 9.
Poznámka: K připevnění každé kotvící svorky k montážnímu povrchu můžete použít šroub nebo
svorník 3/8".
•
K vyrovnání použijte vyrovnávací nožky. Pro zvednutí vzorkovače vyrovnávací
nožky otáčejte po směru hodinových ručiček.
Vnitřní podlaha skříně vzorkovače se svažuje pro snadné odtékání. ¼ palce–14 NPT,
který nasměrovává kapaliny do odtokové nebo vyhrazené oblasti mimo skříň vzorkovače.
26
Instalace
Obrázek 8 Montážníkonfigurace
1
Sítko
4
Chlazený vzorkovač pro každé počasí (AWRS)
2
Přívodní hadice
5
Montážní povrch
3
Vertikální zvednutí
27
Instalace
Obrázek 9 Umístění kotvících svorek s montážními rozměry
1
Kotvící svorky (2x)
2
Volitelné kotvící svorky (6613100)
4.3 Nainstalujte hadicičerpadla dotěla čidla
Poznámka: Neroztahuje hadice v těle čidla, protože by to mohlo nepříznivě ovlivnit schopnost čidla
detekovat kapalinu procházející hadicí čerpadla.
1. Odstraňte čtyři šrouby na krytu čerpadla.
2. Odstraňte přední kryt z pouzdra čerpadla. Odstraňte hadice. Najděte na hadici černé
tečky. Nasměrujte konec hadice, který co nejvíce přesahuje za černou tečku, skrze
objímku pro odlehčení tahu ve tvaru S. Připojte tento konec k hadicové propojce z
nerezavějící oceli. Viz Obrázek 10.
3. Nainstalujte hadici čerpadla do pouzdra čerpadla tak, aby byly černé tečky viditelné
hned právě mimo tělo čerpadla.
Poznámka: V těle čerpadla použijte silikonovou hadici správné délky. Nesprávná délka může snížit
životnost hadice a válečků čerpadla. Viz, kde je uvedena přesná délka Obrázek 10.
4. Po zasunutí nové hadice do čerpadla, jak je dále uvedeno, znovu nainstalujte přední
kryt a zajistěte jej čtyři šrouby, které dotahujte ručně.
5. Dbejte na to, aby hadice přesahovaly čidlo kapaliny a vystupovaly z řídicí jednotky,
jak je uvedeno v Obrázek 11.
28
Instalace
Obrázek 10 Vložení hadice čerpadla
K objímce s odlehčením tahu ve tvaru S
4
146,1 mm (5 3/4 palce)
2
Vyrovnávací tečky
5
K armatuře vzorku
3
295,3 mm (11 5/8 palce) hadice do čerpadla
1
Obrázek 11 Vložení hadice čerpadla
1
Hadicová spojka
3
Přívodní hadice
2
Senzor tekutin
4
Hadicová svorka (2x)
29
Instalace
4.3.1 Připojení sací hadice
Poznámka: Jestliže připojujete Teflonem® vystlané hadice pomocí sady pro připojování teflonem
vystlaných hadi (2186), postupujte podle pokynů dodávaných se sadou.
Připojení vinylových hadic
Spojovací sada (2248) obsahuje dvě identické sestavy, jednu pro připojování vinylových
hadic k čerpadlu vzorkovače a druhou pro připojení vinylových hadic k sacímu sítku.
Sada obsahuje čtyři hadicové svorky a dvě hadicové propojky z nerezavějící oceli.
1. Zatlačte jeden konec hadicové propojky do vinylové hadice připojené k řídicí
jednotce, dokud hadice nedosedne na rameno hadicové propojky. Zajistěte
hadicovou svorkou (Obrázek 12).
2. Zatlačte druhý konec hadicové propojky do vinylové hadice, dokud hadice
nedosedne na rameno hadicové propojky a zajistěte ji hadicovou
svorkou (Obrázek 12).
3. Opakujte krok 1 a 2 pro armaturu, která připojuje vinylovou hadici k sacímu sítku.
Obrázek 12 3/8" vinylová hadicová propojka
1
Vinylová hadice do řídicí jednotky
3
Hadicová svorka (požadují se 2)
2
Vinylová hadice do sítka nebo čerpadla
4
Hadicová propojka z nerezavějící oceli
Připojení hadice vyložené Teflonem®
Připojovací sada pro hadici vyloženou teflonem (2186) obsahuje dvě shodné sady, jednu
pro připojení hadice vystlané teflonem k hadicové propojce z nerezavějící oceli a druhou
pro připojení hadice vyložené teflonem k sacímu sítku. Sada obsahuje šest svorek, dvě
délky silikonových hadic a dvě sady z nerezavějící oceli opatřené ostny.
Pokyny k připojení hadice vystlané teflonem naleznete na listech s pokyny dodávaných s
propojovací sadou hadic vystlaných teflonem.
30
Instalace
4.3.2 Nastavenísací hadice a sítka
Poznámka: Jestliže podmínky na místě neumožňují vést hadici směrem dolů ze vzorkovače do
zdroje vzorku, deaktivujte čidla kapaliny a zkalibrujte objem vzorku metodou časované kalibrace při
programování vzorkovače.
U každého místa odběru vzorku by měla být sací hadice co nejkratší a neměla by mít
žádné prudké ohyby, stočeniny nebo smyčky. Nainstalujte sací hadici směrem dolů od
vzorkovače do zdroje vzorku, protože:
•
Tím se zajistí úplné odvodnění sací hadice, když se pročiš″uje-vzduchem před
každým vzorkem a poté, čímž se napomůže zabránit křížové-kontaminaci
jednotlivých vzorků.
•
Úplné odvodnění je důležité při mražení, protože jakékoliv zbytky kapaliny, které
zůstanou, by mohly zmrznout a vedení ucpat.
Umístěte odběr vzorku a sítko do hlavního proudu zdroje odběru vzorků, do oblasti
turbulentního i dobře promíchaného průtoku. Viz Obrázek 13.
Poznámka: Svislý zdvih by neměl překročit 27 stop.
Rovněž musíte vzít v úvahu vertikální umístění odběru. Místo příliš blízko povrchu může
způsobit odběr nadměrně lehkých materiálů, zatímco místo příliš blízko dna může vést k
odběru nadměrného množství těžkých materiálů. Při umís″ování sacího sítka se musí
vzít v úvahu zájmové složky.
31
Instalace
Obrázek 13 Instalace
1
Sítko
4
Chlazený vzorkovač pro každé počasí (AWRS)
2
Přívodní hadice
5
Montážní povrch
3
Vertikální zvednutí
32
Instalace
4.4 Příprava vzorkovače
Upozornění
Nebezpečí biologických vzorků. Při kontaktu s lahvemi na vzorky a součástmi
přístroje dodržujte bezpečnostní protokoly pro manipulaci. Před manipulací
odpojte přístroj od zdroje elektrického proudu a vypněte čerpadlo.
Přístroj je od výrobce nastaven buď na konfiguraci pro jednu láhev nebo pro několik
lahví. Změna konfigurace lahví:
Určete složky, které jsou nutné pro zvolenou konfiguraci.
Instalujte spínač plné láhve nebo sestavu dávkovače.
4.4.1 Umytí lahví na vzorky
Před nastavením přístroje umyjte lahve na vzorky a víčka s pomocí kartáče a vody s
jemným mycím prostředkem. Opláchněte nádoby čistou vodou a poté je spláchněte
destilovanou vodou. Skleněné lahve se také mohou sterilizovat v autoklávu.
4.4.2 Instalace jedné lahve
Jednu láhev používejte v případě, že potřebujete kompozitní vzorek. Spínač plné láhve
signalizuje do řídící jednotky kdy zastavit odběr vzorků. Obrázek 6 na straně 24 ukazuje
nákres požadovaných součástí.
Potøeby:
•
Jedna plastová nebo skleněná láhev
•
Prodlužovač hadice (při použití lahví o objemu 2,5 galonu)
Postup instalace:
1. Vyčistěte lahev na vzorky postupem uvedeným v části
2. Vzorkovou láhev umístěte do středu chladničky. Čísla pozice lahve jsou vylisována
v zásobníku.
3. Nainstalujte spínač plné láhve (Obrázek 20 na straně 41).
4. Vzorkovač naprogramujte.
4.4.2.1 Instalace spínače plné láhve
Spínač plné láhve je obvykle instalován u výrobce a signalizuje řídící jednotce, když je
láhev plná. Při výměně nebo instalaci nového spínače plné láhve proveďte tyto kroky.
Potřeby:
•
Spínač plné láhve
•
Hadice a vedení hadic
Postup instalace:
1. Do středního otvoru nainstalujte gumový kroužek, který se dodává ve víčku
kompozitní láhve.
2. Spínač plné láhve plovákem napřed vsuňte do láhve otvorem v kroužku.
3. Propojte kabel spínače plné láhve ke spodní části řídící jednotky
(Obrázek 20 na straně 41). Ručně utáhněte. Sestavu kabelů připojte k otočnému
upínacímu prvku.
4. Zdířku ve vedení hadic posuňte na čípek upínacího dílu na horní straně vnitřního
povrchu chladničky (Obrázek 20 na straně 41). Přesvědčte se, že hadice vychází na
konci vedení hadice.
33
Instalace
5. Umístěte křídlový šroub do díry s vnitřním závitem a ručně utáhněte, aby vedení
hadice zůstalo na svém místě.
6. Jeden konec hadice připojte k vnitřní armatuře hadice (Obrázek 20 na straně 41).
7. Druhý konec hadice vložte do nevystředěného otvoru ve víčku kompozitní láhve.
4.5 Výběr lahve a konfigurace upínacího dílu
Pro chlazený vzorkovač Sigma 900 MAX pro každé počasí je k dispozici široké rozpětí
konfigurací lahví. Viz Obrázek 14.
34
732 (24x) 350 mL
GLASS BOTTLES
737 (24x) 1 L
POLYETHYLENE BOTTLES
1118 (8x) 1.9 L (0.5 GAL)
GLASS BOTTLES
657 (8x) 2.3 L (0.6 GAL)
POLYETHYLENE BOTTLES
2317 (4x) 10 L (2.5 GAL)
GLASS CONTAINERS
2315 (4x) 10 L (2.5 GAL)
POLYETHYLENE CONTAINERS
2318 (2x) 10 L (2.5 GAL)
GLASS CONTAINERS
2316 (2x) 10 L (2.5 GAL)
POLYETHYLENE CONTAINERS
6559 10 L (2.5 GAL)
GLASS CONTAINER
1918 10 L (2.5 GAL)
POLYETHYLENE CONTAINER
6494 21 L (5.5 GAL)
POLYETHYLENE CONTAINER
3543R
900 MAX
ALL WEATHER
REFRIGERATED
SAMPLER
8847
FULL
CONTAINER
SHUT-OFF
3527
TUBING
EXTENSION
8838
TUBING SUPPORT
ASSEMBLY with
TUBING INSERT
8843
DISTRIBUTOR
ASSEMBLY
with
ARM (1789)
and 508 mm
[20 in]
TUBE (8852)
1511
BOTTLE
TRAY
8842
DISTRIBUTOR
ASSEMBLY
with
ARM (1785)
and 546 mm
[21.5 in]
TUBE (8850)
1322
RETAINER
8841
DISTRIBUTOR
ASSEMBLY
with
ARM (8822)
and 546 mm
[21.5 in]
TUBE (8850)
1056
RETAINER
Instalace
Obrázek 14 Konfigurace lahví a upínacího dílu
35
Instalace
4.6 Nastavení lahví
4.6.1 Jednolahvový odběr vzorku
Pro jednolahvový odběr kompozitního vzorku nainstalujte spínač plné láhve
(viz 4.8 na straně 40). Umístěte lahev do středu podstavce lahve
(Obrázek 20 na straně 41). Spínač plné lahve umístí vzorkovací hadicí nad ústí lahve.
4.6.2 Dvou a čtyřlahvový odběr vzorku
Pro dvoulahvový odběr vzorku nainstalujte dávkovač (Instalace dávkovače na straně 38).
Umístěte lahve do poloh pro lahev č. 1 a lahev č. 2 na podstavci, jak je uvedeno
v Obrázek 15.
Pro čtyřlahvový odběr vzorku nainstalujte dávkovač a umístěte všechny čtyři lahve na
podstavec, jak je zachyceno na Obrázek 15.
Obrázek 15 Instalace dvou nebo čtyř lahví
1
Podstavec
3
Plastové nebo skleněné láhve o objemu 10 litrů
(2,5 galonu) (4x)
2
Plastové nebo skleněné láhve o objemu 10 litrů
(2,5 galonu) (2x)
4
Přední strana vzorkovače
4.6.3 Osmilahvový odběr vzorku
Pro osmi nebo 24lahvové sady nainstalujte dávkovač (viz kapitola 4.7 na straně 38).
Umístěte lahve na podstavec a nainstalujte správný upínací díl lahve (Obrázek 16).
Lahev č. 1 je první lahví ve směru chodu hodinových ručiček (při pohledu dolů na
podstavec) z pravé strany podstavce. Lahev č. 1 je umístěna ve vnitřku podstavce každé
lahve pro všechny sady s více lahvemi.
36
Instalace
Obrázek 16 Instalace osmi lahví
1
Podstavec
5
Drát kontrolky první láhve
2
Podstavec pod láhev (1511)
6
Polohovací zdířka pro zásobník na láhve
3
Polyetylenové láhve o objemu 2,3 L (0,6 galonu) nebo
skleněné láhve o objemu 1,9 L (0,5 galonu) (8x)
7
Přední strana vzorkovače
4
Upínací díl (1322)
37
Instalace
4.6.4 Dvacetičtyřlahvový odběr vzorku
Obrázek 17 Instalace dvaceti čtyř lahví
1
Podstavec
6
Polohovací zdířka pro zásobník na láhve
2
Podstavec pod láhev (1511)
7
Přední strana vzorkovače
3
Polyethylenové láhve o objemu 1 L (24x)
8
Skleněné lahve o objemu 350 mL (24x)
4
Upínací díl (1322)
9
Upínací díl (1056)
5
Drát kontrolky první láhve
4.7 Instalace dávkovače
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí poranění. Před odstraněním nebo instalací sestavy dávkovače
se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
Při dávkování vzorku do několika lahví dávkovač automaticky umístí hadici se vzorkem
nad každou láhev. Sestava dávkovače je obvykle instalována u výrobce. Při instalaci
nové nebo jiné sestavy proveďte tyto kroky.
Potřeby:
•
38
Sestava dávkovače - jsou k dispozici tři sestavy. Zajistěte, aby se používala správná
sestava dávkovače. Viz Obrázek 14 na straně 35.
Instalace
Postup instalace:
1. Umístěte dvě štěrbiny podél jednoho okraje základní desky sestavy dávkovače
(Obrázek 19). Přesuňte sestavu dávkovače, nejprve štěrbiny, pod čepy upínacího
dílu umístěnými na horním vnitřním povrchu části řídicí jednotky.
2. Po plném usazení dotáhněte rukou šroub ovládaný palcem s rýhovanou hlavou, aby
se dávkovač udržel na svém místě.
3. Hadice dávkovače zatlačte na armaturu vzorkovače v horní části vnitřního povrchu
středového dílu (Obrázek 19).
4. Propojte druhý konec kabelu s řídící jednotkou. Sestavu kabelů připojte k otočnému
upínacímu prvku, aby kabely nebyly v cestě pohybu ramene rozdělovače..
5. Abyste se ujistili, že rameno má dostatek volnosti pohybu, ramenem zatočte v kruhu
(po směru i proti směru hodinových ručiček), až se rameno zastaví o brzdičku.
Jestliže se rameno volně neotáčí, hadice přendejte na druhou stranu ramene, aby se
rameno mohlo otáčet.
6. Nainstalujte silikonovou hadici dávkovače pro nasazení vzorku na spodní povrch
krytu pouzdra řídicí jednotky.
Poznámka: Netlačte rameno za svorku brzdičky násilím. Brzdičkabrání ramenu otočit se více než o
360 stupňů. Tím se brání zkroucení hadic dávkovače.
Hadici dávkovače je nutné nainstalovat tak, aby konec hadice přesahoval konec trysky
ramena dávkovače o více než1/8palce. (Obrázek 18). Nenechte hadici přesahovat o více
než 1/8 palce. za konec trysky ramene.
4.7.1 Vyrovnáníramena dávkovače
1. Naprogramujte vzorkovač na 24–lahvový provoz.
2. Stisknutím START PROGRAM nastavíte tubus dávkovač do polohy
lahve # 1.
3. Umístěte rameno na tubus dávkovače a vyrovnejte se žebrem na vnitřní straně
obruby ovládacího pouzdra.
4. Připevněte rameno k tubusu dotažením 1/8 palcového šroubu se šestihrannou hlavou,
který je na ramenu dávkovače.
Obrázek 18 Hadice dávkovače v ramenu
1
Hubička
4
Dřík
2
Rameno dávkovače
5
Hadička
3
Motor dávkovače
39
Instalace
Obrázek 19 Instalace dávkovače
1
Armatura vzorkovače
4
Křídlový šroub
2
Upínací kolík
5
Brzdička ramene
3
Zdířky
6
Otočný upínací prvek
4.8 Instalace zařízení spínače plné lahve
1. Do středního otvoru nainstalujte gumový kroužek, který se dodává ve víčku
kompozitní láhve.
2. Spínač plné láhve vsuňte plovákem napřed do láhve otvorem v kroužku.
3. Propojte kabel spínače plné láhve ke spodní části řídící jednotky (Obrázek 20).
Ručně utáhněte.
4. Sestavu kabelů připojte k otočnému upínacímu prvku.
5. Zdířku ve vedení hadic posuňte na čípek upínacího dílu na horní straně vnitřního
povrchu chladničky (Obrázek 20). Přesvědčte se, že hadice vychází na konci
vedení hadice.
6. Umístěte křídlový šroub do díry s vnitřním závitem a ručně utáhněte, aby vedení
hadice zůstalo na svém místě.
7. Jeden konec hadice připojte k vnitřní armatuře hadice (Obrázek 20).
8. Druhý konec hadice vložte do nevystředěného otvoru ve víčku kompozitní láhve.
40
Instalace
Obrázek 20 Instalace sepnutí plné lahve
1
Armatura vnitřní hadice
5
Štěrbina
2
Upínací kolík
6
Sestava spínače plné láhve
3
Vedení hadic
7
Díra se závity
4
Křídlový šroub
4.9 Připojení ke zdroji napájení
Nebezpečí
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem. Jestliže je vzorkovač
nainstalován venku nebo v jakémkoliv vlhkém nebo potenciálně vlhkém prostředí,
musí být vybaven vypínačem zemních poruchových proudů (GFCI). Při instalacích
v exteriéru je nutná ochrana proti přepětí.
Poznámka: Vzorkovač nainstalujte do vlastního obvodu, aby byl zajištěn trvalý, stabilní
napájecí zdroj.
Důležitá poznámka: Tento výrobek není určen pro použití se systémy zdroje střídavého
proudu s pomocnou fází (tři vodiče, jedna fáze, střední bod neutrální). Výrobek používejte
pouze s třívodičovým systémem napájení střídavého proudu (živý/neutrální/uzemnění).
Zajistěte volný přístup k zástrčce napájecího kabelu. Vzorkovač AWRS se nedodává s
vypínačem proudu. Pro místní odpojení slouží zástrčka kabelu.
41
Instalace
4.9.1 Instalace - střídavý proud
Varování
Nebezpečí poranění el. proudem. Teplota zdroje elektrického proudu se zvýší při
provozu čerpadla vzorkovače. Jestliže je interval mezi vzorkovými cykly příliš
krátký, může dojít k přehřátí zdroje elektrického proudu a vznikne nebezpečí
poranění elektrickým proudem nebo výpadku dodávky proudu.
V prostředí těžkého průmyslu je dobrou praxí používat filtr přívodního vedení proudu
nebo připojit řídící jednotku k okruhu tiché elektrické větve.
Aby nedošlo k přehřátí zdroje elektrického proudu při používání se vzorkem proveďte
tyto kroky:
1. Určete čas, po který bude čerpadlo nepřetržitě v provozu v průběhu cyklu odběru
vzorků. Zahrňte všechny fáze: předčištění vzduchem, propláchnutí přívodní hadice,
odběr vzorků, opakovaný odběr vzorků a závěrečné čištění vzduchem.
Poznámka: Naprogramované možnosti pro každý cyklus odběru vzorků a fáze čištění vzduchem
ovlivňují dobu, po kterou bude čerpadlo nepřetržitě v provozu.
2. Použijte graf pro odhad času, po který musí být čerpadlo mezi vzorkovacími cykly
vypnuté. Viz Obrázek 21.
3. Zajistěte, aby časová prodleva nebo časový interval v programu odběru vzorků
dovolovaly dostatečné množství času pro vypnutí čerpadla mezi vzorkovacími cykly.
Poznámka: Při teplotě okolního prostředí 50 °C (122 °F) nenechávejte čerpadlo nepřetržitě v
provozu více než 10 minut.
Příklady
1. Předpokládejme, že čerpadlo je pro daný cyklus odběru vzorků nepřetržitě v provozu
po dobu 10 minut. Na grafu na spodní (vodorovné) ose vyhledejte 10 minut. Od
značky 10 minut nakreslete kolmou čáru, až přetne čáru 50°C (122 °F). Od bodu
přetnutí nakreslete vodorovnou čáru doleva ke kolmé ose. Bod, kde vodorovná čára
přetne kolmou osu, v tomto případě 30 minut, je čas v minutách, po který musí
čerpadlo zůstat vypnuté před začátkem dalšího cyklu odběru vzorků.
2. Předpokládejme, že čerpadlo je nepřetržitě v provozu pouze 2 minuty. Čerpadlo musí
před začátkem dalšího cyklu odběru vzorků zůstat vypnuté alespoň 6 minut.
42
Instalace
Obrázek 21 Doba zapnutí versus doba vypnutí čerpadla vzorkovače při 50°C (122°F)
1
Čas (v minutách), po který čerpadlo musí zůstat vypnuté
3
Čas (v minutách), po který je čerpadlo nepřetržitě
v provozu
2
Příklad–jestliže je čerpadlo v provozu po dobu 5 minut, musí před dalším cyklem odběru vzorků zůstat vypnuté po dobu
15 minut
Poznámka: Je dobrou praxí používat filtr pro místní sí nebo připojit řídící jednotku k okruhu jiné
větve, aby se snížila možnost vytvoření elektrického oblouku.
4.9.1.1 Elektrická instalace AWRS
Nebezpečí
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem. Jestliže je instalace prováděna
ve vlhkém nebo potenciálně vlhkém prostředí, musí být vzorkovač opatřen
vypínačem zemních poruchových proudů (GFCI). Při instalacích v exteriéru je
nutná ochrana proti přepětí.
Důležitá poznámka: Tento výrobek není určen pro použití se systémy zdroje střídavého proudu s
pomocnou fází (tři vodiče, jedna fáze, střední bod neutrální). Výrobek používejte pouze s
třívodičovým systémem napájení střídavého proudu (živý/neutrální/uzemnění). Zajistěte volný
přístup k zástrčce napájecího kabelu. Vzorkovač AWRS se nedodává s vypínačem proudu. Pro
místní odpojení slouží zástrčka kabelu.
•
Vzorkovač AWRS je vhodný pro použití v exteriéru. Řídící jednotka 900 MAX je
napájena přímo ze vzorkovače AWRS.
•
Z bezpečnostních důvodů a pro správný výkon musejí být všechny sí″ové vodiče pro
připojení k síti střídavého proudu opatřeny 15 A jističem (max.) a musejí být
dobře uzemněny.
•
Zkontrolujte zdroj napájení a přesvědčte se, že vyhovuje požadavkům vzorkovače na
zdroj napájení střídavého proudu.
•
Zajistěte soulad všech elektrických instalací a přípojek s národními a místními
předpisy pro elektrické instalace.
43
Instalace
•
Před připojením odpojte vzorkovač od napájecího zdroje.
•
Jestliže jste ve vlhkém prostředí nebo máte vlhké ruce nebo šaty, nepokoušejte se o
připojování a manipulaci s elektrickými součástmi vzorkovače, jestliže je připojen k síti
střídavého proudu.
•
V případě vyražení jističů nebo pojistek zdroje napájení střídavého proudu nejprve
zjistěte příčinu a teprve potom obnovte přívod proudu do vzorkovače.
•
Přesvědčte se, že je silový obvod uzemněný a chráněný vypínačem zemních
poruchových proudů (GFCI).
4.10 Identifikace kolíkůpomocné zásuvkykonektoru
F
A
E
B
D
C
Kolík A//Bílá
(12 V stejnosměrných)
Napájí externí zařízení nebo průtokoměr. Musí se používat ve spojení s kolíkem
B (uzemnění).
Kolík B//Modrá
(uzemnění)1
Připojeno ke stejnosměrnému uzemnění a je zjištěno odpojení od uzemnění ve vedení
střídavého napájení.
Když je vzorkovač v proporcionálním režimu průtoku a připojen k externímu průtokoměru,
5 až 12 V stejnosměrný vstupní pulz trvající nejméně 25 milisekund způsobí, že vzorkovač
odečte jedno počítání. 12 V stejnosměrné vedení na kolíku A lze použít přímo s jedním
Kolík C/Žlutý (pulsní vstup)
kontaktním uzávěrem na kolíku C nebo lze použít externí 5 až 12 V stejnosměrný pulz za
podmínky, že je strana uzemnění externího signálu připojena k uzemnění vzorkovače na
kolíku B. Toto počítání se zeslabí na počátku vstupního signálu (náběžná hrana pulzu).
Kolík D//Černá
(Aktuátor hladiny
kapaliny/pomocný
kontrolní vstup)
Toto vedení je uvnitř vzorkovače udržováno na 5 V stejnosměrných. Při zkratování k zemi
(kolík B) je do mikroprocesoru uvnitř vzorkovače odeslán signál, který způsobí jeho
"vzbuzení" a zahájení či obnovení jeho vzorkovacího programu. Lze jej použít ve spojení s
jednoduchým hladinovým plovákem pro spuštění vzorkovače při přítomnosti kapaliny nebo
pro převzetí poté, co druhý vzorkovač ukončil svůj program. Lze jej rovněž použít s jakýmkoliv
zařízením (např. pH metrem), které zajiš″uje suchý kontaktní výstup pro kontrolu vzorkovače
při odezvě na některý ze stavů definovaných uživatelem (tj. vysoké nebo nízké pH); musí se
používat společně s kolíkem B.
Kolík E/Červená
(speciální výstup)
Normálně 0 V stejnosměrných, toto vedení jde na 12 V stejnosměrných při kterékoliv z
vybraných událostí.
Kolík F/Zelená
(Výstup dokončení
programu)
Obvykle je to otevřený okruh a tato linka přepíná na zemnění na 90 vteřin při ukončení
vzorkovacího programu. Používá se k “probuzení“ jiného vzorkovače k převzetí vzorkování
nebo pro signalizaci operátorovi nebo osobě protokolující data po dokončení vzorkovacího
programu. Tento pól se také používá k signalizaci plného stavu lahve v režimu jedna
láhev/průběžný režim a přenáší číslo lahve do průtokoměru 950 při vypnutém signálu
dokončení programu.
1 Veškeré
sí″ově napájené zařízení, které je připojeno ke koncovým svorkám řídicí jednotky by mělo být uvedeno na
seznamu NRTL.
Poznámka: V některých instalacích je nezbytné zapojit externí zařízení na vstup pulzu, Speciální
výstup a/nebo výstup Program hotov dlouhým kabelovým vedením. Protože se jedná o pulsové
rozhraní vztažené k uzemnění, je tu možnost falešné signalizace kvůli přechodovým rozdílům
uzemnění mezi konci kabelu. Vysoké rozdíly v uzemnění jsou zejména pravděpodobné v
prostředích sintenzivním rozvojem průmyslu. Za takových okolností může být nezbytné použít ve
vedení s dotčeným signálem(y) izolátory (např. optrony) třetí stran. U proudového vstupu není
izolace vůči kostře obvykle nezbytná, protože vysílač 4-20 mA obvykle izolaci zajiš″uje.
44
Instalace
4.10.1 Rozhranírozdělovače
Použijte rozhraní (939) rozdělovače, když bude současně zapotřebí více než jeden ze
shora uvedených signálů. Připojení rozhraní k 6-kolíkovému konektoru na vzorkovači
poskytuje tři další konektory. Do série lze zapojit dvě či více rozhraní, aby se umožnila
další připojení.
Obrázek 22 Rozhraní rozdělovače
45
46
Kapitola 5
Nastavení základního programování
5.1 Počáteční spuštění vzorkovače
Po stlačení tlačítka ON vykoná vzorkovač kompletní diagnostický test a zobrazí menu,
které se ukazovalo při posledním vypínání zařízení. Je-li zobrazena hlavní nabídka, lze
nastavit programovací funkce přístroje. Hlavní nabídka je startovacím bodem všech
programovacích operací. Hlavní menu nabízí čtyři možnosti:
•
Setup—Programování základního a pokročilého vzorkování
•
Stav—Zobrazí všechny aktuální stavy vzorkování, napětí napájecího zdroje a hodnoty
každého povoleného datového kanálu.
•
Zobrazení dat—Zobrazí grafy a tabulky zapsaných dat
•
Možnosti—Volitelné programování zařízení
Funkce Setup a Možnosti používají podmenu a umožňují konfiguraci základních a
rozšířených vlastností vzorkovače. Nabídky Zobrazení dat a Stav používají podmenu a
jsou pouze informativní. Stisknutím tlačítko STAV zobrazíte kterýkoliv datový kanál, který
má povoleno zapisování údajů (průtok, pH, teplota., atd.)
11:00 AM 21 - DUB - 01
* HLAVNÍ NABÍDKA *
ZOBRAZENÍ DAT
SETUP
MOŽNOSTI
STAV
PŘIPRAVEN KE SPUŠTĚNÍ
5.2 Základní nastavení programování
Základní nastavení programování musí být po instalování zařízení vykonáno celé, krok
za krokem. Základní nastavovací program upraví následující položky:
•
Láhve
•
Přívodní hadičky
•
Uzamčení programu
•
Zpoždění programu
•
Sběr vzorků
•
Distribuce vzorků
•
Senzor tekutin
•
Objem vzorku
•
Propláchnutí přívodních hadiček
•
Nové pokusy o odběr vzorku
•
ID lokality
Několik rozšířených vlastností vzorkování lze nalézt v podmenu Pokročilé vzorkování.
Nastavení základního programování rozšířeného vzorkování viz.
kapitola 5.3 na straně 60.
Změny v programových položkách po ukončení nastavení základního programování
učiníte stlačením klávesy HLAVNÍ NABÍDKA a zvolením SETUP, UPRAVIT ZVOLENÉ
POLOŽKY a zvýrazněním programové položky použitím kláves NAHORU a DOLŮ.
47
Nastavení základního programování
Kontrola všech informací v nabídkách Nastavení a Možnosti bez obav z jejich nechtěné
změny. Použijte funkci Kontrola všech položek pro ověření, že je program
nastaven správně.
1. Zařízení se připraví pro používání stlačením klávesy SETUP v Hlavním menu.
11:00 AM 21 - DUB - 01
* HLAVNÍ NABÍDKA *
ZOBRAZENÍ DAT
SETUP
MOŽNOSTI
STATUS
PŘIPRAVEN KE SPUŠTĚNÍ
2. Z hlavní nabídky vyberte SETUP, UPRAVIT VŠECHNY POLOŽKY.
11:00 AM 21 - DUB - 01
* HLAVNÍ NABÍDKA *
UPRAVIT
VŠECHNY POLOŽKY
KONTROLA VŠECH
POLOŽEK
UPRAVIT
ZVOLENÉ POLOŽKY
PŘIPRAVEN KE SPUŠTĚNÍ
3. Pro zahájení nastavování lahví stiskněte tlačítko SCHVÁLIT.
Krok 1 - Lahve
1-A.
Pomocí numerické klávesnice zadejte celkové množství vzorkových lahví v
chladicím prostoru.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
LÁHVE
POČET LAHVÍ:
—
VYMAZAT
ZÁPIS
ZÁLOHA
ZADAT: 1, 2, 4, 8, 12, NEBO 24
Poznámka: Při používání sad obsahujících více než čtyři láhve mohou být láhve umístěny přímo do
chladícího prostoru nebo do vyjímatelného zásobníku na láhve.
1-B.
Pokračujte stisknutím tlačítka SCHVÁLIT a přesuňte se do nabídky Objem láhve.
1-C.
Zadejte objem lahví a pomocí tlačítka vyberte ZMĚNA JEDNOTEK zvolte galony
nebo mililitry.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
LAHVE
OBJEM LÁHVE
——
VYMAZAT
ZÁPIS
ZÁLOHA
VLOŽIT: 0.500—99.90
48
ZMĚNA
JEDNOTEK
Nastavení základního programování
1-D.
Stiskněte tlačítko SCHVÁLIT a pokračujte přívodními hadičkami.
Krok 2 - Přívodní hadičky
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
PŘÍVODNÍ HADIČKY
DÉLKA PŘÍVODNÍ HADIČKY:
_____
ZMĚNA
JEDNOTEK
VYMAZAT
ZÁPIS
ZÁLOHA
VLOŽIT: 3—99
2-A.
Zadejte délku přívodní hadičky připojené na přívodní hadičky vzorkovače. Platné
jsou hodnoty délky od 100 do 3000 cm (3 do 99 ft). Jednotky měření změníte
stlačením klávesy ZMĚNA JEDNOTEK.
Poznámka: Protože délka přívodní hadičky ovlivňuje přesnost objemu vzorku, zařízněte ji na
nejbližší celou stopu délky. Vyvarujte se příliš dlouhých přívodních hadiček. Zdvojení délky
přívodních hadiček může mít za následek čtyřnásobně rychlejší opotřebení přívodních hadiček,
jsou-li povoleny výplachy přívodu nebo nové pokusy o odběr vzorku. Pro minimalizování nutnosti
údržby hadiček, kompresoru, motoru a převodovky se snažte umístit vzorkovač vždy co nejblíže ke
zdroji vzorkované tekutiny.
2-B.
Stiskněte tlačítko SCHVÁLIT pro přesun do nabídky Typ přívodní hadičky.
2-C.
Zvolte typ přívodní hadičky (3/8 palce. Vinyl, ¼ palce. Vinyl, 3/8 palce. Teflon®)
pomocí tlačítka ZMĚNA JEDNOTEK.
2-D.
Stisknutím tlačítka SCHVÁLIT zvolíte typ přívodní hadičky a budete pokračovat s
uzamčením programu.
Krok 3 - Uzamčení programu
Poznámka: Heslo pro uzamčení programu je továrně nastaveno na “9000” a nelze je změnit.
Povolením uzamčení programu se ustanoví ochranné “heslo“, které zabrání
neautorizovanému personálu v manipulaci s klávesnicí přístroje.
3-A.
Povolení nebo zakázání Uzamčení programu se provede klávesou ZMĚNA VOLBY .
Poznámka: Je-li nastaveno uzamčení programu a uživatel se pokusí o změnu v programu, zobrazí
se žádost o zadání hesla operátorem. Operátor musí zadat 9000 a stlačit klávesu SCHVÁLIT.
3-B.
V základním nastavení programu pokračujte stisknutím klávesy SCHVÁLIT a
přesuňte se na Zpoždění programu.
Krok 4 - Zpoždění programu
Poznámka: Jsou-li povoleny jak Vzorkování v bodě nastavení tak i Zpoždění programu, je před
ověřováním podmínek nastavovacích hodnot nejprve vyhodnoceno zpoždění programu.
4-A.
Klávesou ZMĚNA VOLBY se povolí nebo zakáže volba Zpoždění programu.
Povolení zpoždění programu způsobí, že spuštění vzorkovacího programu bude
zpožděno, dokud nebude uživatelem naprogramována hodnota času a den týdne.
49
Nastavení základního programování
4-B.
Po povolení zpoždění programu zadejte čas a den týdne, kdy se má program
spustit. Pomocí programových kláves změníte jak den týdne, tak i hodnotu
ukazatele AM/PM.
ZPOŽDĚNÍ
PROGRAMU
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZMĚNA
AM/PM
START PROGRAMU:
00:00 AM PO
VYMAZAT
POLOŽKA
VYMAZAT
DEN
(POUŽITÍ NUMERICKÉ KLÁVESNICE)
4-C.
Pro pokračování se sběrem vzorků stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
Krok 5 - Sběr vzorků
5-A.
Zvolte typ sběru vzorků: Časově proporcionální,
průtokově proporcionální při konstantním objemu, časově proměnný (CVVT), nebo
průtokově proporcionální při konstantním času s proměnným objemem (CTVV).
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
SBĚR VZORKŮ
SBĚR VZORKŮ
_______________
ZMĚNA
VOLBY
ZÁLOHA
VOLBY: ČASOVANÁ, PRŮTOKOVĚ PROPORCIONÁLNÍ
Časově proporcionální vzorkovací intervaly
Při spuštění programu je odebrán vzorek okamžitě nebo je zpožděn po dobu uplynutí
prvního intervalu. Zvolte buď možnost Odebrat první vzorek okamžitě anebo Po
prvním intervalu.
Časově proporcionální vzorky jsou odebrány pokaždé, kdy uplyne uživatelem definovaný
časový interval. Vzorky mohou být v tomto intervalu odebírány neustále, dokud se
program neukončí.
a. V nabídce Sbírání vzorků stiskněte klávesu ZMĚNA VOLBY tolikrát, dokud se
nezobrazí Časově proporcionální. Pro pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
SBĚR VZORKŮ
SBĚR VZORKŮ
ČASOVĚ
PROPORCIONÁLNÍ
ZMĚNA
VOLBY
ZÁLOHA
VOLBY: ČASOVANÁ, PRŮTOKOVĚ PROPORCIONÁLNÍ
50
Nastavení základního programování
b. Zadejte interval mezi vzorky. Pro pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SBĚR VZORKŮ
SCHVÁLIT
INTERVAL:
00:00 (hod:min)
ZRUŠIT
VYMAZAT
ZÁPIS
VLOŽIT: 000:01—999.00 (hod:min)
c. Zvolit možnost Vzít první vzorek okamžitě nebo Po prvním intervalu?
Poznámka: Po spuštění programu je první vzorek odebrán okamžitě po stisknutí startovací klávesy
nebo po uplynutí prvního intervalu.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
SBĚR VZORKŮ
ZMĚNA
VOLBY
ODEBRAT PRVNÍ VZOREK
_______________
ZRUŠIT
VOLBY: OKAMŽITĚ PO PRVNÍM VZORKU
d. Pro pokračování do nabídky Distribuce vzorku stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
Průtokově proporcionální při konstantním objemu, časově proměnný (CVVT)
CVVT vzorkování je metoda konstantního průtoku vzorkování. CVVT vzorky jsou
odebírány dojde-li v proudění k průtoku uživatelem definovaného množství. Toto nastává,
je-li vzorkovač naprogramován k odebrání vzorku pokaždé, dojde-li k průtoku zadaného
objemu proudu. Zadané intervaly objemu průtoku se mohou lišit podle hodnoty
protékajícího proudu a proto mohou při konstantních (fixních) objemech nastávat
variabilní časové intervaly.
Objem proudění se určuje vnitřně pomocí volitelného vestavěného nebo
vnějšího průtokoměru.
a. V nabídce Sběr vzorků stiskněte klávesu ZMĚNA VOLBY dokud se nezobrazí
položka Průtokově proporcionální. Stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
SBĚR VZORKŮ
ZMĚNIT
JEDNOTKY
SBĚR VZORKŮ:
PRŮTOKOVĚ PROPORCIONÁLNÍ
ZRUŠIT
VLOŽIT: 1.00 - 99999999
b. V nabídce Průtokově proporcionální stiskněte klávesu ZMĚNA VOLBY dokud se
nezobrazí Konstantní objem, proměnný čas. Stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
PRODLEVA PRŮTOKU
ZMĚNIT
VOLBA
REŽIM PRODLEVY PRŮTOKU:
KONST OBJ / PROM ČAS
ZRUŠIT
VOLBY: PROM Č / KNST OBJ, KNST Č / PROM OBJ
c. Vyberte buďto vestavěný nebo externí průtokoměr a stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
51
Nastavení základního programování
d. Vložte objem průtoku mezi vzorky a vyberte jednotky měření klávesou ZMĚNA
JEDNOTEK a potvrďte stisknutím klávesy SCHVÁLIT. Volby jednotek průtoku
viz Tabulka 3.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
SBĚR VZORKŮ
ZMĚNA
JEDNOTEK
ODEBRAT VZOREK
KAŽDÝCH:
1500 gal
VYMAZAT
ZÁPIS
ZRUŠIT
VLOŽIT: 1.00—99999999
Tabulka 3 Jednotky průtoku dávkování vzorkovače
Zkratka
Objem
gal
galony
ltr
litry
m3
krychlové metry
af
akrové stopy
cf
krychlové stopy
e. Povolení nebo zakázání funkce Potlačení časování klávesou ZMĚNA VOLBY .
Stiskněte klávesu SCHVÁLIT a potom pomocí numerické klávesnice zadejte
časový úsek.
Poznámka: Volbu Potlačení načasování vyberte, klesne-li během průtokově proporcionálního
vzorkování hodnota průtoku na nečekaně nízko a je-li vzorek odebírán například jedenkrát za
hodinu, i když ještě neuplynul interval průtoku.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
SBĚR VZORKŮ
POTLAČENÍ NAČASOVÁNÍ
00:00 (hod:min)
VYMAZAT
ZÁPIS
ZRUŠIT
VLOŽIT: 000:01 — 999:00 (hod:min)
f.
Zvolit možnost Vzít první vzorek okamžitě nebo Po prvním intervalu?
Poznámka: Po spuštění programu je první vzorek odebrán okamžitě po stisknutí startovací klávesy
nebo po uplynutí prvního intervalu.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SBĚR VZORKŮ
ZMĚNA
VOLBY
SCHVÁLIT
ODEBRAT PRVNÍ VZOREK
_______________
ZRUŠIT
VOLBY: OKAMŽITĚ PO PRVNÍM VZORKU
g. Pro pokračování do nabídky Distribuce vzorku stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
52
Nastavení základního programování
Vzorkování průtokově proporcionální při konstantním času s proměnným
objemem (CTVV)
Aby metoda CTVV správně pracovala, musí být zaregistrován a elektricky připojen
senzor úrovně hladiny a rychlosti.
CTVV vzorky jsou odebírány v uživatelsky definovaných pevných (fixních) intervalech.
Aktuální objem každého vzorkování je ale založeno na známých hodnotách průměrného
průtoku lokality, aktuální změřené hodnotě průtoku každého specifického intervalu,
celkové potřebné množství objemu vzorků, uživatelem zadaná perioda odběru a zadaný
interval vzorkování. Objem jednotlivých vzorků se může lišit v závislosti na objemu
průtoku proudu a na jednotlivých intervalech v periodě odběru. Proto se mohou více či
méně lišit od celkového požadovaného objemu i celkové vzorky, odebrané během celé
periody. Z těchto důvodů doporučuje výrobce použití vzorkovacího kontejneru, který má
objem větší, než je požadovaný celkový objem.
•
Je-li vybrána metoda CTVV, nejsou k dispozici nabídky distribuce vzorků.
•
Aby metoda CTVV pracovala správně, musí být zaregistrován a elektricky připojen
senzor úrovně hladiny a rychlosti.
•
Nabídka Režim dávkování průtoku v sekvencích menu Průtokově proporcionální
režim si nebude pamatovat předešlé nastavení. Pokaždé když do této nabídky
vstoupíte, nastaví se na výchozí hodnoty CVVT. Při opětovném vstoupení do této
nabídky stiskněte pro výběr vzorkovací metody CVVT nebo CTVV klávesu
ZMĚNA VOLBY.
Příklad:
Toto je příklad toho, jak přístroj zjiš″uje objem vzorku podle uživatelských vstupů a
skutečného měřeného objemu průtoku.
Uživatelem zadané hodnoty jsou následující:
•
Průměrná hodnota průtoku (historická, místně specifická): 150 galonů za hodinu
•
Vzorkovací interval: 2 minuty
•
Požadovaný celkový objem vzorku: 1500 mL
•
Perioda sběru vzorků: 30 minut
Výpočet 1: Celkový počet vzorků
Sample Period
30 min.
---------------------------------------------- = ------------------- = 15 samples total within specified period
Sampling Interval
2 min.
Výpočet 2: Průměrný objem vzorku
Total Sample Volume Desired
1500 mL
-------------------------------------------------------------------------------- = --------------------------------------------- = 100 mL/sample
Total Number of Samples
15 samples Total
Výpočet 3: Objem vzorku podle jednotky hodnoty průtoku
Avg. Sample Volume
100 mL/Sample
-------------------------------------------------------- = ------------------------------------------ = 0.7mL/gph
Avg. Flow Rate
150 gph
Výpočet 4: Skutečný objem vzorků, který se nasbírá
Objemy vzorku podle jednotky hodnoty průtoku × Aktuální měřená hodnota průtoku
0.7 mL/gph ¥ 150 gph = 105 mL for this sample interval
53
Nastavení základního programování
a. V nabídce Sběr vzorků stiskněte klávesu ZMĚNA VOLBY dokud se nezobrazí
Průtokově proporcionální. Stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SBĚR VZORKŮ
ZMĚNIT
JEDNOTKY
SCHVÁLIT
SBĚR VZORKŮ:
PRŮTOKOVĚ PROPORCIONÁLNÍ
ZRUŠIT
VLOŽIT: 1.00 - 99999999
b. V nabídce Prodleva průtoku stiskněte klávesu ZMĚNA VOLBY a zobrazí se volba
Konst čas/Prom obj. Stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
PRODLEVA PRŮTOKU
ZMĚNIT
VOLBU
SCHVÁLIT
REŽIM PRODLEVY PRŮTOKU:
KONST ČAS/PROM OBJ
ZRUŠIT
VOLBY: PROM Č / KNST OBJ, KNST Č / PROM OBJ
c. V nabídce Průměrná hodnota průtoku použijte numerickou klávesnici a zadejte
známou historickou průměrnou hodnotu průtoku konkrétní lokality.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
KONST ČAS/PROM OBJ
PRŮMĚRNÁ HODNOTA
PRŮTOKU:
150.00 gph
VYMAZAT
ZÁPIS
ZRUŠIT
VLOŽIT: 1.00—99999999
d. V nabídce Interval použijte numerickou klávesnici a zadejte časový interval mezi
odběry vzorků. Stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
KONST ČAS/PROM OBJ
INTERVAL:
0:02 (hod:min)
VYMAZAT
ZÁPIS
ZRUŠIT
VLOŽIT: 1.00 — 999:00 (hod:min)
e. V nabídce Celkový požadovaný objem zadejte pomocí numerické klávesnice
celkový objem vzorku. Stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
KONST ČAS/PROM OBJ
CELKOVÝ POŽADOVANÝ
OBJEM:
1500 ml
VYMAZAT
ZÁPIS
ZRUŠIT
VLOŽIT: 10—9999
54
Nastavení základního programování
f.
V nabídce Perioda sběru zadejte pomocí numerické klávesnice časovou periodu
pro odběr vzorků.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
KONST ČAS/PROM OBJ
PERIODA ODEBÍRÁNÍ
0:30 (hod:min)
VYMAZAT
ZÁPIS
ZRUŠIT
VLOŽIT: 000:01 — 999:00 (hod:min)
g. Pro pokračování do Distribuce vzorku stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
Krok 6 - Distribuce vzorků
Distribuce vzorků popisuje způsob, jakým jsou vzorky umístěny do láhve(í). Vzorkovači je
k dispozici několik kombinací láhví (Obrázek 14 na straně 35). Rozdělené vzorky jsou
uloženy do jedné nebo do několika lahví. Vícelahvové aplikace používají distribuční
rameno pro automatické zamíření vzorkovací přívodní hadičky do správné láhve.
Vícelahvové sady dopraví každý vzorek do všech lahví nebo každý vzorek do
jednotlivých lahví nebo podmnožiny lahví.
Samostatná láhev
6-A.
Vyberte buďto Stop po poslední lahvi nebo Nepřetržitý běh? Režim Stop po
poslední lahvi zastaví program po uložení vzorku do poslední lahve. Režim
Nepřetržitý běh pokračuje v běhu dokud není ručně zastaven.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
DISTRIBUCE VZORKŮ
ZMĚNA
VOLBY
REŽIM BĚHU:
NEPŘETRŽITÝ BĚH
ZRUŠIT
VOLBY: NEPŘETRŽITÝ, STOP PO POSLEDNÍM
6-B.
Pro pokračování do nabídky Senzor tekutiny stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
Vícelahvové sady
Vícelahvové aplikace používají distribuční rameno pro automatické zamíření vzorkovací
přívodní hadičky do správné láhve. Vícelahvové sady ukládají každý vzorek do všech
lahví nebo do jednotlivé láhve nebo do podskupiny lahví.
6-A. Zvolte ANO nebo NE pro volbu Dodat každý vzorek do všech lahví.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZRUŠIT
DISTRIBUCE VZORKŮ
DODAT KAŽDÝ VZOREK DO
VŠECH LAHVÍ?
NE
VOLBY: ANO, NE
ZMĚNA
VOLBY
55
Nastavení základního programování
Je-li vybráno NE:
a. Vyberte volbu Vzorky na láhev nebo lahve na vzorek.
Příklad 1: Vzorky na láhev
•
Lahve—8
•
Sběr vzorků; časově proporcionální; vzorkovací interval—30 min.
•
Distribuce vzorků; dodat každý vzorek do všech lahví?— Ne
Vzorky na láhev— Ano
Počet vzorků na láhev— 3
•
Objem vzorku—100 mL
Vzorek je odebrán každých 30 minut. 100 ml vzorek je uložen do lahve č.
1, o 30 minut později je druhý vzorek uložen opět do lahve č. 1 a o dalších 30 minut
později je do lahve č. 1 uložen třetí vzorek. O třicet minut později se distribuční
rameno přesune k lahvi č. 2 a odebere se do ní 100 ml vzorek. Sekvence pokračuje
dokud nejsou naplněny všechny láhve. Do každé lahve jsou odebrány tři vzorky než
se distributor přesune na další láhev.
Příklad 2: Lahve na vzorek
•
Lahve—4
•
Sběr vzorků; časované proporcionální; vzorkovací interval—30 min.
•
Distribuce vzorků; dodat každý vzorek do všech lahví?— Ne
Lahve na vzorek— Ano
Počet lahví na vzorek— 2
•
Objem vzorku—1000 mL
Poznámka: Mezi každým přívodním cyklem se automaticky spustí vysokotlaké pročištění
přívodní hadičky.
Vzorkovací cyklus je spuštěn každých 30 minut. 1000 ml vzorek je odebrán do první
lahve. Distribuční rameno se okamžitě přesune na láhev č. #2 a 1000 ml vzorek je
odebrán do druhé láhve. Po třiceti minutách se distribuční rameno přesune k láhvi č. 3
a odebere se 1000 ml vzorek. Distribuční rameno se okamžitě přesune na láhev č. 4 a
1000 ml vzorek je odebrán do čtvrté láhve. Schéma pokračuje s každým cyklem
vzorku a každá sada dvou lahví dostává pokaždé vzorek.
b. Stiskněte tlačítko SCHVÁLIT a pokračujte s nastavením Senzoru tekutiny.
Je-li zvoleno ANO :
Pokaždé, kdy je odebrán vzorek, je následně uložen do všech lahví. Tím se umožní
rozdělení vzorků.
a. Vyberte Stop po posledním vzorku nebo Nepřetržitý běh.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
DISTRIBUCE VZORKŮ
REŽIM BĚHU:
NEPŘETRŽITÝ BĚH
ZÁLOHA
VOLBY: NEPŘETRŽITÝ, STOP PO POSLEDNÍM
56
ZMĚNA
VOLBY
Nastavení základního programování
b. Je-li vybrána volba Stop po posledním vzorku, zadejte pomocí numerické
klávesnice vzorky k odběru.
11:00 AM 21 - DUB - 01
DISTRIBUCE VZORKŮ
SCHVÁLIT
ZÁLOHA
VZORKY K ODBĚRU:
2
VYMAZAT
ZÁPIS
VLOŽIT: 1—999
Příklad 1: Následující příklad vytvoří automaticky čtyři identické kompozitní vzorky,
je-li vzorkovač naprogramován následujícím způsobem:
•
Lahve—4
•
Sběr vzorků; vzorkovací interval—30 minut
•
Sběr vzorků; vzorky k odběru—25
•
Objem vzorku—100 mL
Vzorek je spuštěn každých 30 minut a 100 mL vzorek je odebrán do první láhve.
Distribuční rameno se přesune k láhvi č. #2 a 100 mL vzorek je do ní odebrán. Stejný
proces probíhá s láhvemi č. #3 a #4.
Vzorkování bude pokračovat každých 30 minut dokud se neuloží 25 vzorků. Po
uložení všech vzorků se program ukončí. Je-li zvolena možnost Nepřetržitý běh,
vzorkování se opět automaticky spustí.
c. Pro pokračování do nabídky Senzor tekutiny stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
Krok 7 - Senzor tekutin
Senzor tekutin obsahuje pár ultrazvukových čidel, která detekují přítomnost tekutiny v
silikonových hadičkách.
7-A.
Senzor tekutin lze Aktivovat nebo Dezaktivovat klávesou ZMĚNA VOLBY.
Poznámka: Nové pokusy o odběr vzorku nelze povolit, je–li senzor
tekutin dezaktivován.
Aktivování senzoru tekutin
Je-li senzor tekutin aktivován, vzorkovač vykonává dvě činnosti:
•
Detekuje okamžik, kdy tekutina dosáhne čerpadlo během cyklu sání. Čerpadlo se
potom přepne do režimu proplachu vedení, který se vykoná až 3x.
•
Detekuje nepřítomnost tekutiny během cyklu odebírání vzorku jsou–li přívodní
hadičky zapojeny nebo klesla–li hladina pod úroveň přívodní hadičky odlučovače. Tím
se spustí Opakování vzorku, je–li naprogramováno
Dezaktivování senzoru tekutiny/časovaná kalibrace
Dezaktivováním se senzor tekutiny vypne. Objem vzorku je poté změřen pomocí
časované metody (Časovaná kalibrace), na rozdíl od určované metody.
7-B.
Pro pokračování do nabídky Objem vzorku stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
57
Nastavení základního programování
Krok 8 - Objem vzorku
Poznámka: Minimální objem vzorku je deset mililitrů.
Jsou–li zvoleny vícenásobné lahve v režimu Láhev na vzorek, všechny láhve v
podskupině obdrží plný objem vzorku. Objem není rozdělen mezi láhve.
8-A.
Pomocí numerické klávesnice zadejte požadovaný objem každého vzorku. Pro
pokračování do nabídky Průplach vstupu stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
OBJEM VZORKU
SCHVÁLIT
ZÁLOHA
OBJEM VZORKŮ:
______
VYMAZAT
ZÁPIS
VLOŽIT: 10—9999
Krok 9 - Propláchnutí přívodních hadiček
9-A.
Pomocí numerické klávesnice zadejte počet proplachovacích cyklů.
PROPLÁCHNUTÍ PŘÍVODNÍCH
HADIČEK
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZÁLOHA
PROPLÁCHNUTÍ
PŘÍVODNÍCH HADIČEK:
0
VYMAZAT
ZÁPIS
VLOŽIT: 0—3
Na jeden vzorkovací cyklus jsou povolena až tři propláchnutí přívodních hadiček. Po
dokončení úvodního pročištění po vzorkovacím cyklu je vzorková tekutina nasávána,
dokud nedosáhne senzoru tekutiny. Čerpadlo se potom zastaví a vypláchne vedení před
tím, než tekutina dosáhne láhev. Toto se před odebráním vlastního vzorku opakuje až
třikrát a vedení je během cyklu vypláchnuto naposledy.
Propláchnutí přívodních hadiček mohou zabránit křížové kontaminaci vzorků. Při
pročištění vedení na konci každého vzorkovacího cyklu se mohou kapky vzorkové
tekutiny uchytit na vnitřních stěnách hadiček a následně budou nasáty do příštího vzorku.
Proplachováním přívodních hadiček se přívodní vedení vyčistí zdrojovou tekutinou, která
omezí kontaminaci z předešlého vzorku.
9-B.
Pro pokračování do nabídky Nové pokusy o odběr vzorku stiskněte
klávesu SCHVÁLIT.
Krok 10 - Nové pokusy o odběr vzorku
Poznámka: Nadměrné délky vstupních hadiček kombinované s jejich vícenásobnými výplachy a s
vícenásobným vzorkováním mohou prodloužit hadičku čerpadla a způsobit opotřebení soupravy.
Aby se omezilo opotřebení a požadavky na údržbu, umístěte vzorkovač co nejblíže ke zdroji
vzorkové tekutiny.
58
Nastavení základního programování
10-A. Pomocí numerické klávesnice zadejte počet opakování odběru vzorků.
Na jeden vzorkovací cyklus lze povolit až tři opakování odběru vzorků. Po dokončení
úvodního pročištění se vzorkovaná tekutina nasává dokud nedosáhne k senzoru tekutiny.
Nedosáhne–li tekutina senzor během přiměřené doby (určené pomocí délky přívodních
hadiček), pokus o odebrání vzorku se přeruší, spustí se pročištění a tím se dokončí
opakování prvního ze tří pokusů o odebrání vzorku.
Pokud není odebrán žádný vzorek tekutiny po třech pokusech, cyklus se přeruší, do
zápisu historie vzorků se zapíše hlášení Vynechaný vzorek a vzorkovač začne nový
interval vzorku.
10-B. Pro pokračování do nabídky ID lokality stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
Krok 11 - ID lokality
11-A. Zadejte identifikační ID lokality, které se může skládat až z 8 číslic. ID lokality se
bude objevovat na všech datových výstupech. Tato vlastnost se využívá při
monitorování více lokalit pomocí jednoho průtokoměru, nebo v případě že jsou
shromažďovány datové odečty z více průtokoměrů. Stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
ID LOKALITY
SCHVÁLIT
ID LOKALITY:
00000000
ZÁLOHA
VYMAZAT
ZÁPIS
(POUŽITÍ NUMERICKÉ
KLÁVESNICE)
11-B. Po akceptování ID lokality se zobrazí následující nabídka:
11:00 AM 21 - DUB - 01
PŘEJETE SI
VYVOLAT FUNKCE
POKROČILÉHO VZORKOVÁNÍ?
POKROČILÉ VZORKOVÁNÍ
ANO
NE
VLOŽIT: 1—999
11-C. Volbou NE je základní programování ukončeno.
Poznámka: Pro pozdější návrat do nabídky možností Pokročilého vzorkování vyberte v hlavní
nabídce volby SETUP, UPRAVIT ZVOLENÉ POLOŽKY, PROGRAMOVÉ POLOŽKY.
59
Nastavení základního programování
4. Zvýrazněte volbu Pokročilé vzorkování a stiskněte klávesu ZVOLIT. V nabídce
Pokročilé vzorkování zvýrazněte pomocí kláves NAHORU a DOLŮ položku a potom
stiskněte klávesu ZVOLIT.
PROGRAMOVÉ
POLOŽKY
11:00 AM 21 - DUB - 01
ZVOLIT
PROPLÁCHNUTÍ PŘÍVODNÍCH HADIČEK
POKUSY O ODBĚR VZORKU
ID LOKALITY
POKROČILÉ VZORKOVÁNÍ
NÁVRAT
11-D. Volbou ANO budete pokračovat do nastavení Pokročilého vzorkování, kapitola 5.3.
5.3 Pokročilé vzorkování
Volby pokročilého vzorkování:
•
Výstup dokončení programu
•
Sady lahví s nastaveným
časovým intervalem
•
Vzorkování v bodě nastavení
•
Vzorek při nestabilním stavu
•
Speciální výstup
•
Proměnné intervaly
•
Časy spuštění a zastavení
•
Proměnné objemy
•
Deš″ová voda
Krok 12 - Výstup Program ukončen
Výstup dokončení programu vyšle po ukončení vzorkovacího programu stejnosměrný
12 V signál na kolík F pomocného konektoru. Tento signál je taktéž vyslán, způsobí-li
stavová podmínka Plná láhev ukončení programu. Signál Program ukončen zůstane
aktivní (+12 V) po dobu 61 sekund a poté se vrátí zpět do vypnutého stavu (0 V).
Výstup dokončení programu se používá pro následující účely:
60
•
Obsluha více vzorkovačů. Vzorkovače jsou zapojeny v kaskádovém“ řízení, kdy
vzorkovač signalizuje dalšímu možnost spuštění jeho programu poté, co se program
prvního vzorkovače dokončil. Tato vlastnost vyžaduje aby byl druhý vzorkovač
naprogramován pro řízení externího spuštění.
•
Při propojení s PC k signalizaci ukončení vzorkovacího programu.
•
K propojení relé, které spustí světelný signál v řídícím centru pro indikaci ukončení
vzorkování a možnost vyzvednutí hotových vzorků.
Nastavení základního programování
12-A. V nabídce Pokročilé vzorkování zvýrazněte pomocí kláves NAHORU a DOLŮ volbu
Program ukončen. Pro pokračování stiskněte klávesu ZVOLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
POKROČILÉ VZORKOVÁNÍ
ZVOLIT
NÁVRAT
VÝSTUP PGM UKONČ
VZORKOVÁNÍ V BODĚ NASTAVENÍ
SPECIÁLNÍ VÝSTUPY
12-B. Funkce Program ukončen se povolí nebo zakáže klávesou ZMĚNA VOLBY.
12-C. Pro pokračování do nabídky Vzorkování v bodě nastavení stiskněte
klávesu SCHVÁLIT.
Krok 13 - Vzorkování v bodě nastavení
Vzorkování v bodě nastavení umožňuje řízení automatického vzorkovače tekutin z
jednoho až čtrnácti různých zdrojů. Vzorkování v bodě nastavení definuje sadu mezních
hodnot, které zablokují vzorkování dokud se nedosáhne nestabilního stavu, který
způsobí překročení mezních hodnot. Vzorkování je povoleno pouze pokud je odpadní
proud mimo nastavené body.
13-A. Položku Vzorkování v bodě nastavení zvýrazněte v nabídce Pokročilé vzorkování
pomocí kláves NAHORU a DOLŮ. Stiskněte klávesu ZVOLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
ZVOLIT
NÁVRAT
POKROČILÉ VZORKOVÁNÍ
VÝSTUP PGM UKONČ
VZORKOVÁNÍ V BODĚ NASTAVENÍ
SPECIÁLNÍ VÝSTUPY
ČASY SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ
13-B. Funkci Vzorkování v bodě nastavení se povolí nebo zakáže klávesou ZMĚNA
VOLBY. Pro pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
13-C. Stisknutím klávesy ZMĚNA VOLBY vyberte možnost Start v bodě nastavení nebo
Stop v bodě nastavení. Pro pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
•
Volba Start v bodě nastavení spustí program v okamžiku, kdy je podmínka
nastavení splněna. Program pokračuje v běhu i když se spouštěcí podmínky vrátí
do nastavených limitů.
•
Volba Stop v bodě nastavení zastaví program, vrátí-li se spouštěcí podmínky zpět
do nastavených limitů a znovu ho spustí, jsou-li opět překročeny.
13-D. Vyberte požadovaný kanál pro spouštění a potom stiskněte klávesu ZVOLIT.
61
Nastavení základního programování
13-E. Stiskněte buďto volbu HORNÍ MEZ nebo DOLNÍ MEZ.
11:00 AM 21 - DUB - 01
PODMÍNKA V BODĚ NASTAVENÍ:
VZORKOVÁNÍ V BODĚ NASTAVENÍ
HORNÍ
MEZ
DOLNÍ
MEZ
Poznámka: Rychlost změny průtoku a srážky jsou signály, které pouze zvětšují a nikdy nesnižují
hodnotu, proto tyto signály nevyžadují dolní mez.
Signál externího řízení musí být pro požadovaný bod nastavení zkonfigurován na
externím zařízení. Externí řídící zařízení musí poskytovat suchý kontakt a mohou jím být
plovákový snímač, tlakový knoflík, externí průtokoměr apod. Více informací o připojení
interface viz. kapitola 4.10 na straně 44.
13-F. Povolení nebo zakázání spouštěcího bodu klávesou ZMĚNA VOLBY.
13-G. Pomocí numerické klávesnice zvolte požadované maximum nebo minimum. Pro
pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT. Viz Tabulka 4.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZRUŠIT
VZORKOVÁNÍ V BODĚ NASTAVENÍ
VZORKOVÁNÍ V BODĚ
NASTAVENÍ:
HORNÍ SPOUŠTĚCÍ BOD:
00000 palců
VYMAZAT
ZÁPIS
(POUŽITÍ NUMERICKÉ
KLÁVESNICE)
13-H. Zadejte hodnotu mrtvého pásma, je-li požadována nebo při programování rychlosti
změny průtoku nebo srážek zadejte časový interval, během kterého se musí nastat
změna průtoku nebo srážek (viz. kapitola 8.4 na straně 102).
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZRUŠIT
VZORKOVÁNÍ V BODĚ NASTAVENÍ
VZORKOVÁNÍ V BODĚ
NASTAVENÍ
MRTVÉ PÁSMO:
0.000
(POUŽITÍ NUMERICKÉ
KLÁVESNICE)
62
VYMAZAT
ZÁPIS
Nastavení základního programování
13-I. Zadejte zpoždění, je–li aktivní vstup. Toto zpoždění oddálí start programu do
uplynutí doby zpoždění. Pomocí numerické klávesnice zadejte zpoždění v minutách
anebo v hodinách. Stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZRUŠIT
VZORKOVÁNÍ V BODĚ NASTAVENÍ
ZPOŽDĚNÍ POKUD SE VSTUP
AKTIVUJE:
(hod:min)
VYMAZAT
ZÁPIS
(POUŽITÍ NUMERICKÉ
KLÁVESNICE)
Tabulka 4 Spouštěče a nastavení vzorkování
Kanál
Spouštěč vzorkování
Nastavení
1
Hladina
Horní anebo spodní mez, Mrtvé pásmo
2
Proud
Horní anebo spodní mez, Mrtvé pásmo
3
Rychlost změny průtoku
Horní mez v rámci časového intervalu
4
pH nebo ORP
Horní anebo spodní mez, Mrtvé pásmo
5
Teplota procesu
Horní anebo spodní mez, Mrtvé pásmo
6
Srážky
Horní mez v rámci časovaného intervalu
7
Analogový vstupní kanál 1
Horní anebo spodní mez, Mrtvé pásmo
8
Analogový vstupní kanál 2
Horní anebo spodní mez, Mrtvé pásmo
9
Analogový vstupní kanál 3
Horní anebo spodní mez, Mrtvé pásmo
10
Analogový vstupní kanál 4 nebo DO
Horní anebo spodní mez, Mrtvé pásmo
11
Analogový vstupní kanál 5 nebo teplota DO
Horní anebo spodní mez, Mrtvé pásmo
12
Analogový vstupní kanál 6 nebo vodivost
Horní anebo spodní mez, Mrtvé pásmo
13
Analogový vstupní kanál 7 nebo vodivost teploty
Horní anebo spodní mez, Mrtvé pásmo
14
Externí ovládání
Zkonfigurováno v externím zařízení
Krok 14 - Speciální výstup
Speciální výstup je +12 V signál, který se objeví na kolíku E pomocného konektoru (viz.
kapitola 4.10 na straně 44).
14-A. Zvýraznění speciálního výstupu provedete pomocí kláves NAHORU a DOLŮ v
nabídce pokročilého vzorkování. Pro pokračování stiskněte klávesu ZVOLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
ZVOLIT
NÁVRAT
POKROČILÉ VZORKOVÁNÍ
VÝSTUP PGM UKONČ
VZORKOVÁNÍ V BODĚ NASTAVENÍ
SPECIÁLNÍ VÝSTUPY
ČASY SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ
DEŠŤOVÁ VODA
14-B. Povolení nebo zakázání speciálních výstupů se provede stlačením klávesy ZMĚNA
VOLBY. Pro pokračování stiskněte klávesu ZVOLIT.
14-C. Je–li povolen, vyberte možnost Po každém vzorku, Pouze při čerpání nebo Od
proplachování do pročiš″ování.
63
Nastavení základního programování
Číslo lahve
Je–li Výstup dokončení programu zakázán, je potom použit v kombinaci s tímto
Speciálním výstupem pro přenos čísla lahve do připojeného zařízení.
Signál Speciální výstup může být nakonfigurován pro aktivaci během jedné z
následujících podmínek:
•
Po každém vzorku—jednosekundový impuls na konci každého vzorkovacího cyklu.
Signalizuje externímu zapisovači dat nebo do PC, že byl spuštěn vzorkovací cyklus.
Je-li tato možnost povolena, úspěch nebo neúspěch vzorku je taktéž odeslán do
externího zapisovače dat pomocí kolíku F na pomocném konektoru.
•
Pouze při čerpání—Pouze během části cyklu nabírání vzorku, vynechává všechny
cykly proplachu a pročištění. Používá se pro přitažení solenoidů nebo kuličkových
ventilů při odebírání vzorků z vedení pod tlakem.
•
Od proplachování do pročiš″ování—Během celého vzorkovacího cyklu včetně všech
cyklů proplachování a pročiš″ování. Používá se pro uvolnění solenoidů nebo
kuličkových ventilů při odebírání vzorků z vedení pod tlakem.
Krok 15 - ČAsy spuštění a zastavení
Časy spuštění a zastavení slouží ke spuštění a zastavení programu v přednastavených
časech. Tato vlastnost může být například využita pro spuštění programu během týdne, k
jeho zastavení o víkendu a opětovnému spuštění následující pondělí. Může se jím také
zastavit vzorkování pro noční odstávky.
Pro každý program může být nastaveno až 12 spouštěcích a 12 zastavovacích časových
položek. Zvolen může být čas a datum spuštění, nebo čas spuštění a den v týdnu.
15-A. V nabídce Pokročilé vzorkování zvýrazněte možnosti Časy spuštění a zastavení.
Pro pokračování stiskněte klávesu ZVOLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
POKROČILÉ VZORKOVÁNÍ
VÝSTUP PGM UKONČ
VZORKOVÁNÍ V BODĚ NASTAVENÍ
ZVOLIT
SPECIÁLNÍ VÝSTUP
ČASY SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ
DEŠŤOVÁ VODA
SADY LAHVÍ S NASTAVENÝM ČASOVÝM
NÁVRAT
INTERVALEM
15-B. Klávesou ZMĚNA VOLBY se povolí nebo zakáže volba Časy spuštění a zastavení.
Pro pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
15-C. Stiskněte klávesu ZMĚNA VOLBY pro výběr volby Čas/datum nebo Čas/den týdne.
Pokud mají spouštěcí a zastavovací doby pokrýt časový úsek delší než jeden týden,
vyberte volbu Čas/datum. Pokud se program opakuje každý den nebo týden,
vyberte volbu Čas/den týdne.
15-D. Pro pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
64
Nastavení základního programování
15-E. Zadejte dobu spuštění a pro pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT. Zadejte
dobu zastavení a pro pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
ČASY SPUŠTĚNÍ A
ZASTAVENÍ
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
START PROGRAMU
#
1
(ČAS:DEN)
ZMĚNA
AM/PM
VYMAZAT
ZÁPIS
ZVOLTE VYMAZAT A PO POSLEDNÍ POLOŽCE SCHVÁLIT
ČASY SPUŠTĚNÍ A
ZASTAVENÍ
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZMĚNIT
DEN
STOP PROGRAMU #
(ČAS:DATUM)
1
VYMAZAT
ZÁPIS
ZVOLTE VYMAZAT A PO POSLEDNÍ POLOŽCE SCHVÁLIT
ZMĚNA
AM/PM
ZMĚNIT
DEN
15-F. Pokračujte v zadávání časů startu a zastavení dokud nejste hotovi. Pro ukončení a
uložení zadaných položek vložte prázdný čas a datum. Stiskněte volbu VYMAZAT
POLOŽKU a potom stisknutím tlačítka SCHVÁLIT pokračujte do nastavení
Deš″ová voda.
Krok 16 - Deš″ová voda
Předpisy EPA pro vypouštění deš″ové vody vyžadují monitorování srážek, průtoku a
vzorků vody, aby se mohl stanovit účinek odtoku bouřkové vody nebo tání sněhu na
kanalizace. Výrobce vám může pomoci vytvořit monitorovací systém deš″ové vody, který
se skládá z vícelahvového vzorkovače lahví, externího průtokoměru a srážkoměru s
výklopným korečkem.
Kromě vykonávání základních vzorkovacích postupů mají vzorkovače, které jsou
vybaveny monitorovacím programem deš″ové vody mají navíc následující schopnosti:
•
Vzorkovací podprogram deš″ové vody umožňuje sběr automatických náhodných
vzorků v uživatelem volitelných časových intervalech (zvoleno může být až 24
rozdílných intervalů) během první fáze bouřky neboli “prvního přívalu.“ Automaticky se
oddělí vzorky prvního přívalu a kompozitní vzorky vyvážené průtokem hlavního
programu. Objem vzorků prvního přívalu se může nastavit nezávisle na objemu
vzorků pro kompozit vyvážený průtokem.
•
Speciální program pro deš″ovou vodu umožňuje externímu zařízení inicializovat
spuštění vzorkovacího programu. Je vyžadováno suché uzavření kontaktu na kolících
B a D pomocné přípojky. Kontakt musí trvat přinejmenším 61 sekund.
•
Při vzorkování několika lahví je možné vzorkovač naprogramovat tak, aby odebíral
jeden velký vzorek "prvního přívalu" (nebo několik malých vzorků) v časových
intervalech. Počet lahví vyřazených pro vzorek prvního přívalu je volitelný. Současně
se odebírají vzorky vážené průtokem od začátku bouře až do té doby, než jsou
naplněny všechny zbývající lahve nebo do uplynutí uživatelem zvoleného času.
•
Vzorkovače deš″ové vody obsahují speciální předvýplach, který je spuštěn pouze
spolu s prvním odběrem vzorku. Tento “jednorázový“ výplach zajiš″uje čistý odběr pro
instalace, které mohou zůstávat nečinné po prodloužené doby a prodlužuje tak
životnost baterie díky eliminaci předvýplachu pro následné vzorky.
65
Nastavení základního programování
16-A. Pomocí kláves NAHORU a DOLŮ v nabídce Pokročilé vzorkování zvýrazněte volbu
Deš″ová voda. Pro pokračování stiskněte klávesu ZVOLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
POKROČILÉ VZORKOVÁNÍ
VZORKOVÁNÍ V BODĚ NASTAVENÍ
SPECIÁLNÍ VÝSTUP
ZVOLIT
ČASY SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ
DEŠŤOVÁ VODA
SADY LAHVÍ S NASTAVENÝM ČASOVÝM
INTERVALEM
NÁVRAT
VZOREK PŘI NESTABILNÍM STAVU
16-B. Klávesou ZMĚNA VOLBY se povolí nebo zakáže volba Deš″ová voda. Pro
pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
16-C. Klávesou ZMĚNA VOLBY vyberte Spouštěcí podmínku.
•
Déš″
•
Hladina
•
Déš″ nebo Hladina (aby se program spustil, musí být splněna jedna podmínka)
•
Déš″ a Hladina (aby se program spustil, musí být splněny obě podmínky)
•
Okamžité (program se spustí okamžitě po stisknutí klávesy RUN, spouštěcí
podmínka není vyžadována)
•
Externí spouštěcí impuls (program se spustí, pokud externí zařízení signalizuje po
dobu minimálně 61 sekund přes pomocný konektor. Spouštěcí podmínka není
požadována).
16-D. Zadejte meze spouštěcí podmínky. Časy deš″ových srážek budou záležet na
historických srážkách v konkrétní oblasti. Detaily konzultujte se zemským
oddělením nebo s oblastním oddělením EPA.
Tabulka 5 Požadavky spouštěcích podmínek
Déš″
Zadejte množství deště a časový údobí, kdy musí pršet.
Hladina
Hranice hladiny
Déš″ a hladina
Zadejte množství deště a časové údobí, kdy musí pršet a požadovanou úroveň hladiny.
Okamžitě
Spouštěcí podmínka není požadována
Externí spuštění
Spouštěcí podmínka není požadována
66
Nastavení základního programování
Lahve pro první příval
První příval popisuje úvodní odtok bouřkové vody. Tento odtok může obsahovat vyšší
koncentrace znečis″ujících látek a je proto izolován v separátních lahvích od vzorků
prvního přívalu a časově vážených kompozitních vzorků.
a. Pomocí numerické klávesnice zadejte počet lahví, které se rezervují pro část
První příval vzorkovacího programu.
Počet lahví prvního přívalu bude záviset na požadavcích na objem vzorku ve
vašem povolení NPDES.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZRUŠIT
DEŠŤOVÁ VODA
PRVNÍ PŘÍVAL:
POČET LAHVÍ:
1
VYMAZAT
ZÁPIS
VLOŽIT: 1—4
b. Pomocí numerické klávesnice zadejte počet vzorků k odběru.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZRUŠIT
DEŠŤOVÁ VODA
PRVNÍ PŘÍVAL:
VZORKOVAČ PRO ODBĚR:
6
VYMAZAT
ZÁPIS
VLOŽIT: 1—999
c. Zadejte vzorkovací interval prvního přívalu. Toto je doba mezi cykly vzorku.
Vzorky prvního přívalu se obvykle odebírají do třiceti minut po bouři.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZRUŠIT
VZORKOVÁNÍ V BODĚ NASTAVENÍ
PRVNÍ PŘÍVAL
INTERVAL:
(hod:min)
VYMAZAT
ZÁPIS
VLOŽIT: 000:00 — 999:00 (hod:min)
Mohou být zadány proměnné časové intervaly nebo může být použit stejný interval po
dobu celého prvního přívalu. Stisknutím klávesy POSLEDNÍ POLOŽKA se přenese
poslední zobrazený interval zbytkem vzorkovací periody prvního přívalu.
d. Pomocí numerické klávesnice zadejte objem vzorku prvního přívalu.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZRUŠIT
DEŠŤOVÁ VODA
PRVNÍ PŘÍVAL:
Objem vzorku
100 ml
VYMAZAT
ZÁPIS
VLOŽIT: 10—9999
e. Klávesou ZMĚNA VOLBY se povolí nebo zakáže volba Časový limit programu.
Je-li povolen, Časový limit programu zastaví všechnu vzorkovací aktivitu na konci
prvního časového limitu. Zapisování dat bude ale pokračovat.
67
Nastavení základního programování
f.
Zadejte Časový limit programu Požadavky NPDES obvykle stanovují, aby se
monitorovaly první tři hodiny jakékoliv bouřky. Jestliže je objem průtoku nižší než
se očekávalo, může po určitý čas pokračovat vzorkování vyvážené průtokem, s
tím, jak klesá rychlost průtoku a intervaly odběru vzorků se prodlužují.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZRUŠIT
VZORKOVÁNÍ V BODĚ NASTAVENÍ
DEŠŤOVÁ VODA:
ČASOVÝ LIMIT PROGRAMU:
(hod:min)
VYMAZAT
ZÁPIS
VLOŽIT: 000:01 — 999:00 (hod:min)
g. Pro pokračování do nabídky Sady lahví s nastaveným časovým intervalem
stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
Krok 17 - SADY LAHVÍ S NASTAVENÝM ČASOVÝM INTERVALEM
Funkce Sady lahví s nastaveným časovým intervalem umožňuje, aby jeden vzorkovač
působil jako více vzorkovačů. Se Sadami lahví s nastaveným časovým intervalem
můžete vzít 24–ti lahvový vzorkovač a vzorkovat pomocí prvních 12ti lahví první den a
pomocí druhých 12ti lahví další den.
Je–li podmnožina lahví odložena na stranu pro každý uživatelem definovaný interval,
bude vzorkovač zacházet s touto podmnožinou jako by to byla celá sada. Na konci
časového intervalu přepne vzorkovač na další podmnožinu a pokračuje v odběru vzorků.
17-A. Pomocí kláves NAHORU a DOLŮ v nabídce Pokročilé vzorkování zvýrazněte volbu
Sady lahví s nastaveným časovým intervalem. Pro pokračování stiskněte
klávesu ZVOLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SPECIÁLNÍ VÝSTUP
ČASY SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ
ZVOLIT
DEŠŤOVÁ VODA
SADY LAHVÍ S NASTAVENÝM
ČASOVÝM INTERVALEM
VZOREK PŘI NESTABILNÍM STAVU
NÁVRAT PROMĚNNÉ INTERVALY
POKROČILÉ VZORKOVÁNÍ
17-B. Klávesou ZMĚNA VOLBY se povolí nebo zakáže volba Sady lahví s časovým
intervalem. Pro pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
17-C. Vyberte metodu přepínání sad lahví. Zvolte buďto dobu synchronizace která
přepne sady lahví každých 24 hodin nebo nastavte dobu trvání, která nastavuje
sady lahví v minutách a hodinách.
SADY LAHVÍ S
NASTAVENÝM ČASOVÝM
INTERVALEM
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZRUŠIT
68
POUŽÍT SYNCHRONIZACI
NEBO
TRVÁNÍ:
TRVÁNÍ (hh:mm)
ZMĚNA
VOLBY
Nastavení základního programování
Počet lahví, které byly použity do režimu lahve na vzorek, je použit jako velikost sady
lahví. Dvě lahve na vzorek znamená dvě lahve na Sadu lahví s nastaveným
časovým intervalem.
17-D. Klávesou ZMĚNA VOLBY se povolí nebo zakáže volba Nepřetržitý režim. Je–li
Nepřetržitý režim povolen, bude program po uplynutí každé zadané časové etapy
neustále spouštět a přepínat sady lahví, dokud nebude ručně zastaven. Je–li
Nepřetržitý režim zakázán, vzorkování se zastaví po naplnění poslední sady lahví
v zásobníku.
17-E. Pro pokračování do nabídky Přeházený vzorek stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
Krok 18 - VZOREK PŘI NESTABILNÍM STAVU
Vzorkování při nestabilním stavu analyzuje odebrané vzorky, aby se určilo, zda splňují
nebo překračují zadané limity. Vzorkovač přesune distribuční rameno k zablokované
sadě lahví a uchopí láhev pro vzorky při nestabilním stavu.
Lahve pro vzorky při nestabilním stavu jsou v zásobníku vždy poslední. Například, je–li v
zásobníku 24 lahví, 4 lahve pro první příval a 4 pro nestabilní stav, je přiřazení lahví v
zásobníku takové, že lahve 1–4 jsou pro první příval, 5–20 pro hlavní program a 21–24
pro vzorky při nestabilním stavu.
Poznámka: Na rozdíl od Vzorkování v bodě nastavení může být Vzorkování při nestabilním stavu
povoleno i když vzorkovač momentálně vykonává běžný program vzorkování. Aby se mohlo
vykonávat Vzorkování při nestabilním stavu, musí být ve vzorkovači minimálně dvě lahve.
Vzorky při nestabilním stavu jsou odebírány i když se nesbírají žádné další běžné vzorky,
je-li na stavovém displeji zobrazeno Program ukončen, ale kdy je na spodní řádce
displeje uvedeno Program běží.
18-A. Pomocí kláves NAHORU a DOLŮ v nabídce Pokročilé vzorkování zvýrazněte volbu
Vzorkování při nestabilním stavu. Pro pokračování stiskněte klávesu ZVOLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
POKROČILÉ VZORKOVÁNÍ
ČASY SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ
DEŠŤOVÁ VODA
ZVOLIT
SADY LAHVÍ S NASTAVENÝM ČASOVÝM
INTERVALEM
VZORKOVÁNÍ PŘI NESTABILNÍM
STAVU
PROMĚNNÉ INTERVALY
NÁVRAT PROMĚNNÝ OBJEM
18-B. Klávesou ZMĚNA VOLBY se povolí nebo zakáže volba Vzorkování při nestabilním
stavu. Pro pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
18-C. Stiskněte klávesu ZMĚNA VOLBY a zvolte požadovaný spouštěcí kanál. Stisknutím
klávesy SCHVÁLIT volbu potvrdíte.
18-D. Stiskněte buďto volbu HORNÍ MEZ nebo DOLNÍ MEZ.
•
Rychlost změny průtoku a Deš″ové srážky jsou signály které pouze zvyšují
hodnotu a nepotřebují Dolní mez.
69
Nastavení základního programování
•
Externí ovládací signál (jako je externí průtokoměr) musí být na požadovanou
hodnotu nastaven v externím zařízení.
11:00 AM 21 - DUB - 01
MEZ NESTABILNÍHO STAVU:
VZORKY PŘI NESTABILNÍM STAVU
HORNÍ
MEZ
DOLNÍ
MEZ
18-E. Pomocí numerické klávesnice zadejte minimální nebo maximální spouštěcí
moment. Pro pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZRUŠIT
VZORKY PŘI NESTABILNÍM STAVU
VZORKOVÁNÍ PŘI
NESTABILNÍM STAVU:
HORNÍ SPOUŠTĚCÍ BOD:
00000 palců
VYMAZAT
ZÁPIS
(POUŽITÍ NUMERICKÉ
KLÁVESNICE)
18-F. Zadejte hodnotu mrtvého pásma nebo, programujete-li Rychlost změny průtoku či
Deš″ové srážky, zadejte časový interval, kdy musí nastat změna průtoku nebo
deš″ové srážky (viz. Nastavení komunikace na straně 93).
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZRUŠIT
VZORKY PŘI NESTABILNÍM STAVU
VZORKOVÁNÍ PŘI
NESTABILNÍM STAVU
MRTVÉ PÁSMO:
0.000
VYMAZAT
ZÁPIS
(POUŽITÍ NUMERICKÉ
KLÁVESNICE)
18-G. Zadejte počet lahví (z celkové sady), které se vyčlení pro vzorky při nestabilním
stavu. Toto budou poslední lahve v zásobníku.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZRUŠIT
VZORKY PŘI NESTABILNÍM STAVU
VZORKOVÁNÍ PŘI
NESTABILNÍM STAVU:
POČET LAHVÍ
2
VYMAZAT
ZÁPIS
VLOŽIT: 1—4
18-H. Zvolte metodu rozdělování: Vzorek na láhev nebo Láhve na vzorek.
70
Nastavení základního programování
18-I. Pomocí numerické klávesnice zadejte objem vzorku.
11:00 AM 21 - DUB - 01
SCHVÁLIT
ZRUŠIT
VZORKY PŘI NESTABILNÍM STAVU
VZORKOVÁNÍ PŘI
NESTABILNÍM STAVU
OBJEM VZORKU:
0000
VYMAZAT
ZÁPIS
VLOŽIT 10 — 9999
18-J. Pro pokračování do nabídky Proměnné intervaly stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
Krok 19 - PROMĚNNÉ INTERVALY
19-A. Pomocí kláves NAHORU a DOLŮ v nabídce Pokročilé vzorkování zvýrazněte volbu
Proměnné intervaly. Pro pokračování stiskněte klávesu ZVOLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
POKROČILÉ VZORKOVÁNÍ
DEŠŤOVÁ VODA
SADY LAHVÍ S NASTAVENÝM ČASOVÝM
ZVOLIT
INTERVALEM
VZORKOVÁNÍ PŘI NESTABILNÍM STAVU
PROMĚNNÉ INTERVALY
PROMĚNNÝ OBJEM
NÁVRAT
19-B. Klávesou ZMĚNA VOLBY se povolí nebo zakáže volba Proměnné intervaly. Pro
pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
19-C. Pomocí numerické klávesnice nastavte intervaly odběru vzorků. Pro zadání jiného
intervalu stiskněte klávesu SCHVÁLIT nebo klávesu SCHVÁLIT JAKO POSLEDNÍ pro
návrat do nabídky Pokročilé vzorkování a pro pokračování v nabídce
Proměnné objemy.
Krok 20 - PRoměnný objem
20-A. Pomocí kláves NAHORU a DOLŮ v nabídce Pokročilé vzorkování zvýrazněte volbu
Proměnný objem. Pro pokračování stiskněte klávesu ZVOLIT.
11:00 AM 21 - DUB - 01
POKROČILÉ VZORKOVÁNÍ
SADY LAHVÍ S NASTAVENÝM ČASOVÝM
INTERVALEM
ZVOLIT
VZORKY PŘI NESTABILNÍM STAVU
PROMĚNNÉ INTERVALY
PROMĚNNÝ OBJEM
NÁVRAT
20-B. Klávesou ZMĚNA VOLBY se povolí nebo zakáže volba Proměnný objem. Pro
pokračování stiskněte klávesu SCHVÁLIT.
20-C. Pomocí numerické klávesnice zadejte počty Objemu vzorků. Stisknutím klávesy
SCHVÁLIT se vrátíte do nabídky Pokročilé vzorkování.
71
72
Kapitola 6
Nastavení senzoru
6.1 Ultrasonický senzor Downlook
Vzorkovač používá ultrasonický senzor Downlook 40 kHz.
6.2 Připojení ultrasonického senzoru Downlook
Připojení ultrasonického senzoru Downlook je na levé straně skříně vzorkovače. Šedá
obdélníková skříňka obsahuje ultrasonický modul a konektor transformátoru označený
štítkem ULTRASONIC. Konektor je konický a je možné ho vložit pouze ve
správném směru.
6.2.1 Programování ultrasonického senzoru Downlook
Ultrasonický senzor Downlook nevyžaduje specifické programování, pokud není ke
vzorkovači připojena více než jedna možnost senzoru. V případě připojení více než jedné
možnosti senzoru ke vzorkovači:
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (MOŽNOSTI), LEVEL SENSOR (SENZOR HLADINY).
2. S pomocí klávesy CHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY) vyberte ultrasonický, poté
stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
6.2.2 Kalibrace ultrasonického senzoru Downlook
Kalibrujte současnou hladinu vody s pomocí jedné ze dvou metod; hloubka kapaliny nebo
výška senzoru. Je také možné nastavit neviditelný rozsah, který umožňuje transformátoru
ignorovat odrazy překážek mezi senzorem a vodní hladinou, jako příčky žebříku,
postranní stěny kanálu, atd. Každá z metod má své vlastní výhody a nevýhody. Výběr
vhodné metody závisí na podmínkách místa. Kalibrujte ultrasonický senzor pokaždé,
když se senzor instaluje na novém místě.
6.2.2.1 Hloubka kapaliny
Tato metoda vyžaduje hladinu nebo hloubku kapaliny v kanálu, která přispívá k průtoku.
V kulaté trubce typická celá hloubka přispívá k průtoku. V přepadu k průtoku přispívá
pouze hloubka nad deskou přepadu. Mnohá koryta mají specifické požadavky. Kalibrace
hloubky se používá převážně v těchto případech:
•
K primárnímu zařízení je přístup pro fyzické měření hloubky kapaliny, a
•
V průběhu instalace protéká voda (kanál není suchý).
Poznámka: Při instalaci průtokoměru vždy znovu zkontrolujte upravení hladiny .
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (Možnosti), ADVANCED OPTIONS (Pokročilé
možnosti), CALIBRATION (Kalibrace), ULTRASONIC SENSOR (Ultrasonický senzor).
2. S použitím kláves NAHORU a DOLŮ vyberte kalibrovat ultrasonický. Stiskněte
SELECT (VÝBĚR).
3. Vyberte Standard jako typ ultrasonického snímače s pomocí klávesy CHANGE
CHOICE (ZMĚNA VOLBY). Pokračujte stiskem ACCEPT (AKCEPTOVAT).
Teplota čas konstantní
Rychlost zvuku ve vzduchu se liší podle teploty vzduchu. Ultrasonický senzor je vybaven
kompenzací teploty, která pomáhá eliminovat vlivy teplotních odchylek v podmínkách
běžného místa. Pro optimální výsledky musí být před kalibrací teplota snímače stejná
jako teplota okolního vzduchu v místě. Výrobce také doporučuje, aby z tohoto důvodu
byly senzory stíněny před přímým slunečním svitem.
4. Zadejte teplotu okolního vzduchu v místě snímače. Pro optimální výsledek
poskytněte dostatek času (100 minut), aby se senzor vyrovnal s teplotou okolního
vzduchu. Stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
73
Nastavení senzoru
5. Vyberte metodu hloubka kapaliny a zadejte novou hladinu.
6. Fyzicky změřte hloubku kapaliny (hladinu) a hodnotu zadejte.
7. Po dokončení stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT) .
6.2.2.2 Výška senzoru
Tato metoda vyžaduje, abyste zadali vzdálenost mezi přední stranou ultrasonického
senzoru a nulovým bodem průtoku na primárním zařízení. Nulový bod průtoku na
primárním zařízení je úroveň, kde přestává průtok. V kulaté trubce je nulový bod průtoku
typicky spodní nebo vrchní strana trubky. V přepadu tvaru V k nulovému bodu dochází,
když kapalina za přepadem se vyrovná se spodní částí "V". (Za deskou přepadu stále
bude kapalina, ale nebude přispívat k průtoku). Kalibrace metodou výšky senzoru se
obecně používá v těchto případech:
•
Přístup k primárnímu zařízení je obtížný (omezený prostor) nebo
•
V průběhu instalace průtokoměru neproudí žádná kapalina.
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (Možnosti), ADVANCED OPTIONS (Pokročilé
možnosti), CALIBRATION (Kalibrace), ULTRASONIC SENSOR (Ultrasonický senzor).
2. S použitím kláves NAHORU a DOLŮ vyberte kalibrovat ultrasonický. Stiskněte
SELECT (VÝBĚR).
3. Vyberte Standard jako typ ultrasonického snímače s pomocí klávesy CHANGE
CHOICE (ZMĚNA VOLBY). Pokračujte stiskem ACCEPT (AKCEPTOVAT).
4. Rychlost zvuku ve vzduchu se liší podle teploty vzduchu. Ultrasonický senzor je
vybaven kompenzací teploty, která pomáhá eliminovat vlivy teplotních odchylek v
podmínkách běžného místa.
5. Zadejte teplotu okolního vzduchu v místě snímače. Pro optimální výsledek
poskytněte dostatek času (100 minut), aby se senzor vyrovnal s teplotou okolního
vzduchu. Stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
6. Vyberte metodu výška senzoru a zadejte novou hladinu.
7. Zadejte vzdálenost od přední strany snímače k nulovému bodu průtoku na
primárním zařízení.
8. Po dokončení stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
6.2.2.3 Stanovení neviditelného rozsahu
1. Zhlavní nabídky vyberte OPTIONS (MOŽNOSTI), ADVANCED OPTIONS (POKROČILÉ
MOŽNOSTI), CALIBRATION (KALIBRACE), ULTRASONIC SENSOR
(ULTRASONICKÝ SENZOR).
2. Spomocí kláves NAHORU a DOLŮ vyberte možnost neviditelný rozsah. Pokračujte
stiskem SELECT (VÝBĚR).
3. Zadejte vzdálenost ke konci neviditelného rozsahu.
4. S pomocí klávesy CHANGE UNITS (ZMĚNA JEDNOTKY) vyberte palce nebo
centimetry. Vzdálenost musí být větší než minimální mrtvé pásmo 9 palců (22,9 cm)
pro senzor 40kHz.
5. Po dokončení stiskněte ACCEPT (Akceptovat) .
74
Nastavení senzoru
6.3 Ponorný senzor oblasti/velocity
Ponorný senzor oblasti/velocity využívá tlakový snímač společně s Dopplerovou metodou
měření velocity k výpočtu průtoku v otevřených kanálech. Malý senzor obsahující snímač
a senzor velocity se připevní do protékajícího proudu. Přístroj odečte tlak vody a převede
ho na odečet úrovně. Přístroj poté vypočte "smočenou oblast" protékajícího proudu s
pomocí uživatelem centrovaného tvaru kanálu. Když znáte smočenou oblast a velocitu,
použije se následující vzorec:
Oblast x velocita = průtok.
Podrobné údaje o senzoru naleznete v příručce Ponorný tlak 770XXX.
6.3.1 Programování senzoru ponořené oblasti/velocity
1. Zhlavní nabídky vyberte OPTIONS (Možnosti), LEVEL SENSOR (Senzor hladiny).
2. Spomocí klávesy CHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY) vyberte ponorný Xducer, poté
stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
3. ZHLAVNÍ NABÍDKY vyberte SETUP (NASTAVENÍ), MODIFY SELECTED ITEMS (ÚPRAVA
VYBRANÝCH POLOŽEK).
4. Zvýrazněte směr velocity s pomocí kláves NAHORU a DOLŮ. Stiskněte
SELECT (VÝBĚR).
5. S pomocí klávesy CHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY)nastavte směr velocity (proti
proudu, po proudu nebo vždy pozitivní). Pokračujte stiskem ACCEPT (AKCEPTOVAT).
6. Zvýrazněte jednotky velocity s pomocí kláves NAHORU a DOLŮ. Stiskněte
SELECT (VÝBĚR).
7. Nastavte jednotky velocity (fps nebo m/s) s pomocí kláves NAHORU a DOLŮ.
Pokračujte stiskem ACCEPT (AKCEPTOVAT).
8. Vyznačte cutoff velocity s použitím kláves NAHORU a DOLŮ. Stiskněte
SELECT (VÝBĚR).
9. Přečtěte si informační obrazovku cutoff velocity Pokračujte stiskem jakékoli klávesy.
10. S použitím číselné klávesnice nastavte cutoff velocity Stiskněte
ACCEPT (AKCEPTOVAT).
11. Nastavte výchozí hodnotu velocity s použitím číselné klávesnice. Stiskněte ACCEPT
(AKCEPTOVAT). Stiskem RETURN (ZPĚT) se vra″te do nabídky pro nastavení (Setup
Menu) nebo do HLAVNÍ NABÍDKY (MAIN MENU) pro návrat na displej hlavní nabídky.
6.4 Ponorný senzor tlaku
Ponorný senzor tlaku obsahuje ponorný snímač tlaku, který měří úroveň v průtoku
otevřeného kanálu.
Ponorný senzor tlaku se upevní do průtoku ve vhodném místě pro měření úrovně. Se
zvyšováním a snižováním hladiny kanálu se přiměřeně odlišuje tlak v ponorném senzoru.
Snímač tlaku převádí vodní tlak na napětí. Vzorkovač používá napětí k výpočtu hladiny
kapaliny v kanálu. Po výpočtu hladiny vzorkovač převede odpočet hladiny na rychlost
průtoku na základě uživatelem definovaných charakteristik instalovaného
primárního zařízení.
Snímač v ponorném senzoru nejprve přečte tlak v kanálu, potom v pravidelných
intervalech přepíná k referenčnímu portu, kde ho porovnává s atmosférickým tlakem.
Tento tlakový rozdíl se převádí na číslo, které představuje hladinu kapaliny. V
pravidelných intervalech se jak membrána snímače tlaku, tak referenční port přepínají
společně na atmosféru. Potom se elektronicky vynulují pro vyloučení odchylky z důvodu
barometrického tlaku.
75
Nastavení senzoru
6.4.1 Připojení ponorného senzoru tlaku
Připojení ponorného senzoru tlaku je umístěno na levé straně pouzdra řídící jednotky a je
označeno jako ponorný senzor tlaku. Konektor je konický a lze ho připojit pouze ve
správném směru (klíčem nahoru).
Tabulka 6 Připojení základní desky ponorného senzoru hladiny (J-21)
Pól
Popis signálu
Barva vodiče
A
V+
Červená
B
Ven +
Žlutá
C
Ven -
Zelená
D
Uzemnění
Černá
6.4.2 Programování ponorného senzoru tlaku
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (Možnosti), LEVEL SENSOR (Senzor hladiny).
2. S pomocí klávesy CHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY) vyberte ponorný Xducer, poté
stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
6.4.3 Kalibrace ponorného tlakového senzoru
Pro zajištění optimální přesnosti kalibrujte vzorkovač přibližně dvakrát ročně nebo při
výměně ponorného tlakového senzoru.
V místech, kde jsou tvrdé podmínky (extrémní hladiny, teploty, chemikálie, atd.) by se
kalibrace měla provádět častěji.
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (MOŽNOSTI), ADVANCED OPTIONS (POKROČILÉ
MOŽNOSTI), CALIBRATION (KALIBRACE), SUBMERGED PROBE (PONORNÁ SONDA).
2. Vyberte orientaci připojení senzoru do proudu, horizontální nebo vertikální s pomocí
klávesyCHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY). Stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
11:00 hod. 21 DUBNA 2001
ACCEPT
(AKCEPTO
VAT)
ORIENTATION OF (ORIENTACE)
SUBMERGED PROBE:
(PONORNÁ SONDA)
CANCEL
(ZRUŠIT)
CALIBRATION
(KALIBRACE)
CHANGE
CHOICE
(ZMĚNA
VOLBY)
HORIZONTAL
(HORIZONTÁLNÍ)
SELECT APPROPRIATE UNITS (VÝBĚR
VHODNÝCH JEDNOTEK)
1. Vyzvedněte senzor z vody a podržte ho ve vzduchu ve vybrané orientaci (horizontální
nebo vertikální) (Obrázek 23). Poté stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
76
Nastavení senzoru
Obrázek 23 Vyzvednutí senzoru z vody
1
Horizontální orientace
2
Vertikální orientace
2. Postupujte podle níže popsaného postupu pro horizontální nebo vertikální orientaci.
Pouze vertikální orientace
a. Umístěte senzor alespoň 16 cm (6 palců) hluboko do vody ve vertikální orientaci.
Zajistěte, aby senzor byl stabilní a nepohyboval se. Pokračujte stiskem
ACCEPT (AKCEPTOVAT).
b. Pečlivě změřte hloubku (D1) od hladiny vody k první svarové značce, která je
kolem těla senzoru těsně nad ventilačními otvory (Obrázek 24). Svarová značka
označuje umístění interní membrány.
c. Zadejte hloubku (D1) s pomocí číselné klávesnice a stiskněte
ACCEPT (AKCEPTOVAT).
Obrázek 24 Měření ponorné hloubky, vertikální orientace
1
Šedý proužek
3
Odpojitelný kužel
2
Větrací otvory
4
Hloubka D1
Pouze horizontální orientace
Poznámka: Při nové instalaci vzorkovače po kalibraci vždy zkontrolujteÚpravu hladiny.
a. Umístěte senzor nejméně 16 cm (6 palců) pod vodu v horizontální orientaci.
Zajistěte, aby senzor byl stabilní a nepohyboval se. Pokračujte stiskem
ACCEPT (AKCEPTOVAT).
b. Změřte hloubku ode dna kyblíku k hladině vody (D1) (Obrázek 25) a zadejte
hodnotu. Stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
77
Nastavení senzoru
Obrázek 25 Měření ponorné hloubky, horizontální orientace
1
Hloubka ode dna kyblíku k hladině vody
6.5 Teplotní senzor
Vzorkovač používá unikátní teplotní senzor pro chladící skříň, který je zapouzdřen v
teplotní mase (teplotní masa je v pravém zadním rohu chladící skříně). Masa je navržena
tak, aby simulovala teplotní charakteristiky typického vzorku kapaliny. Jestliže jsou
otevřeny dveře chladničky, dostane se dovnitř teplý vzduch a vytlačí část studeného
vzduchu. Jsou-li dveře zavřené, chladnička zchladí vnitřní vzduch znovu na 4 °C.
Teplota vzorku není ovlivněna tak rychle, jako teplota vzduchu. Chvíli trvá, než objem
vody změní teplotu. Protože na teplotě 4 °C chceme udržet vzorek a ne vzduch, teplotní
senzor vzorkovače přesně simuluje vzorek, aby řídící jednotka mohla udržovat přesnou
teplotu vzorku. Typické termostaty se senzory vzduchu se snaží udržovat teplotu
vzduchu, nikoli teplotu vzorku a nejsou tedy tak přesné a efektivní pro zachování vzorků.
6.5.1 Programování teplotního senzoru
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (MOŽNOSTI), ADVANCED OPTIONS (POKROČILÉ
MOŽNOSTI), CALIBRATION (KALIBRACE), THERMAL SETUP (NASTAVENÍ TEPLOTY).
2. Zadejte teplotu chladící skříně ve stupních Celsia od 2–10 °C. Typická teplota pro
uchovávání vzorků je 4 °C.
6.5.2 Kalibrace termálního senzoru
Potřeby:
•
Ledová lázeň a odměrka 500 ml, kdy 50/50 drceného ledu a vody
•
Laboratorní odstupňovaný termometr
Postup:
1. Stiskem OFF (VYPNUTO) na řídící jednotce vzorkovače vypnete řídící
jednotku vzorkovače.
2. Vyjměte vytahovací přihrádku.
3. Vyjměte Referenční teplotní senzor (RTS) z konzoly a umístěte odměrku/ledovou
lázeň vedle konzoly.
4. Umístěte senzor a laboratorní odstupňovaný teploměr do odměrky/ledové lázně.
5. Počkejte přibližně 30 minut při odpojené kontrole vzorkovače a se zavřenými dveřmi
tak aby se referenční senzor a laboratorní termometr stabilizoval s teplotou
ledové lázně.
6. Po 30 minutách rozmixujte (promíchejte) ledovou lázeň.
7. Stiskněte tlačítko ON (ZAPNUTO) na řídící jednotce.
78
Nastavení senzoru
8. Přejděte do MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKA), OPTIONS (MOŽNOSTI), ADVANCED
OPTIONS (POKROČILÉ MOŽNOSTI), CALIBRATION (KALIBRACE). Stiskněte
SELECT (VÝBĚR).
9. Zvýrazněte THERMAL SETUP (NASTAVENÍ TEPLOTY) a stiskněte SELECT (VÝBĚR).
10. Zvýrazněte THERMAL CALIBRATE (KALIBRACE TEPLOTY) a stiskněte
SELECT (VÝBĚR).
11. Na obrazovce se zobrazuje aktuální teplota zjištěná kontrolou. Ve stupních C zadejte
odečet na teploměru v ledové lázní k nejbližší desetině stupně vedle skutečně
zobrazené teploty a stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT). Tímto je ukončena
kalibrační procedura.
12. Nainstalujte RTS.
79
80
Kapitola 7
Instalace volitelného zařízení
Tato kapitola popisuje nastavení deš″ové měrky na vzorkovači a připojení,
naprogramování a kalibraci volitelných sond pro kvalitu vody:
•
Deš″ová měrka
(kapitola 7.1 na straně 81
•
•
Sonda pH
•
(kapitola 7.2 na straně 82)
•
sonda ORP
(kapitola 7.3 na straně 85)
Sonda pro měření rozpuštěného kyslíku
(kapitola 7.4 na straně 87)
Sonda pro měření konduktivity
(kapitola 7.5 na straně 88)
7.1 Deš″ová měrka
Ke konektoru pro deš″ovou měrku vzorkovače je možné připojit deš″ovou měrku typu
"překlopného kbelíku" (2149) (). Deš″ová měrka na vzorkovači zajiš″uje suché
uzavření kontaktu.
Deš″ová voda se sbírá s pomocí trychtýře o průměru 20 cm (8 palců) a je směřována na
jeden konec sestavy "překlopného kbelíku". Při naplnění kbelíku se kbelík překlopí a
vyprázdní do deš″ové měrky. Každé překlopení kbelíku způsobí jedno uzavření kontaktu
deš″ové měrky a vyšle krátký impuls 12 Vdc na pól C konektoru deš″ové měrky. Každý
impuls (překlopení) představuje 0,025 cm (0,01 palce) deš″ové vody.
Obrázek 26 Překlopný kbelík deš″ové měrky
81
Instalace volitelného zařízení
Tabulka 7 Konektory základní desky deš″ové měrky (J-5)
Pól
Popis signálu
A
výstup zdroje +12 V dc
B
Neobsazeno
C
vstup impulsu + 12 V dc
D
Neobsazeno
E
Neobsazeno
F
Neobsazeno
7.1.1 Programování deš″ové měrky
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (Možnosti), ADVANCED OPTIONS (Pokročilé
možnosti), DATALOG (Datový protokol).
2. Zvýrazněte vybrané vstupy s pomocí kláves nahoru a dolů a stiskněte
SELECT (Výběr).
Poznámka: Jestliže je na některém kanálu zapnuto protokolování, bude tento kanál označen šipkou
před názvem kanálu, která označuje zapnuté protokolování kanálu.
3. Zvýrazněte spad deš″ové vody s pomocí kláves nahoru a dolů poté stiskněte SELECT
(Výběr).
4. Stiskem CHANGE CHOICE (Změna volby) se přesunete mezi Protokolováno a
Neprotokolováno, poté stiskněte ACCEPT (Akceptovat).
5. Zadejte interval protokolování, potom stiskněte ACCEPT (Akceptovat). Ve spodní části
displeje se zobrazují platné intervaly protokolování.
6. Vyberte jednotky spadu deště (palce nebo cm).
7. Vyberte další kanál pro konfiguraci nebo stiskněte RETURN (zpět) pro návrat o jeden
krok nebo stiskněte MAIN MENU (Hlavní nabídka)pro návrat na displej hlavní nabídky.
7.2 Sonda pro měření pH
Sondy pH se dodávají s víčkem, pro zakrytí hrotu sondy. Sundejte víčko otáčením proti
směru hodinových ručiček a jemným odtahováním. Víčko uschovejte pro dlouhodobé
skladování sondy. Hrot sondy opláchněte destilovanou vodou.
Sondu skladujte v pufrovacím roztoku s pH 4,0 (Kat. č. 2108) krátkodobě i dlouhodobě.
Sondu nikdy neskladujte v destilované nebo deionizované vodě, protože se tím ničí
roztok, kterým je sonda naplněna.
7.2.1 Připojení sondy pro měření pH
Tento konektor je pro instalaci spojovací skříňky rozhraní pH nebo ORP pre–amp nebo
pro samostatný senzor teploty. Sonda pro měření pH je připojena ke svorkovému pásku
ve spojovací skříňce. Samostatná sonda teploty se zapojí přímo do zástrčky na skříni.
Spojovací skříňka pre-amp umožňuje rychlou a snadnou výměnu sondy pro měření pH.
82
Instalace volitelného zařízení
Tabulka 8 Přiřazení pólů konektoru pH (J–3)
Pól
Popis signálu
Barva vodiče
A
+5 V dc
Bílá
B
uzemňovací
Modrá
C
Referenční elektroda
Žlutá
D
pH/ORP
Černá
E
-5 V dc
Červená
F
RTD
Zelená
Obrázek 27 ukazuje instalaci sondy pro měření pH ve spojovací skříňce pre-amp.
Protože naměřené hodnoty pH musejí brát v úvahu teplotní odchylky, do každé elektrody
pH je vestavěn senzor teploty. Sonda pH sestává z pěti vodičů, tři pro sondu pH a dva
pro senzor teploty.
V odpadové vodě se někdy vyskytuje zbloudilý elektrický proud. Tento zbloudilý elektrický
proud může ovlivnit naměřené hodnoty pH. V případě výskytu zbloudilého elektrického
proudu je vyžadována uzemněná sonda pro měření pH (Obrázek 28).
Obrázek 27 Instalace sondy pro měření pH do spojovací skříňky (neuzemněná)
1
Žlutá
4
pH
2
Zelená
5
Sklo
3
Bezbarvý
6
Červená
83
Instalace volitelného zařízení
Obrázek 28 Instalace sondy pro měření pH do spojovací skříňky (uzemněná)
1
Žlutá
5
Sklo
2
Zelená
6
Černá
3
Bezbarvý
7
Červená
4
pH
7.2.2 Programování sondy pro měření pH
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (Možnosti), ADVANCED OPTIONS (Pokročilé
možnosti), DATALOG (Datový protokol).
2. Zvýrazněte vybrané vstupy s pomocí kláves nahoru a dolů a stiskněte
SELECT (Výběr).
3. Zvýrazněte pH s pomocí kláves nahoru a dolů a stiskněte SELECT (Výběr).
4. Stiskem CHANGE CHOICE (Změna volby) se přesunete mezi Protokolováno a
Neprotokolováno, poté stiskněte ACCEPT (Akceptovat).
5. Zadejte interval protokolování, potom stiskněte ACCEPT (Akceptovat). Ve spodní části
displeje se zobrazují platné intervaly protokolování.
6. Vyberte další kanál pro konfiguraci nebo stiskněte RETURN (zpět) pro návrat o jeden
krok nebo stiskněte MAIN MENU (Hlavní nabídka)pro návrat na displej hlavní nabídky.
7.2.3 Kalibrace sondy pro měření pH
Po připojení a programování sondu pro měření pH kalibrujte. Kalibrace sondy pro měření
pH vyžaduje teploměr a kterékoli dva z níže uvedených pufrovacích roztoků:
pH 4, 7 nebo 10.
Sonda pH je zařízení citlivé na aplikaci. Při použití v drsném prostředí se přesnost a
životnost sond pH může výrazně snížit. Sondy je třeba kalibrovat se vzorkovačem po
každém čištění nebo výměně. Pravidelná kontrola a porovnávání s ručním měřičem pH
může pomoci při určení optimálního rozvrhu čištění a kalibrace pro konkrétní aplikace.
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (Možnosti), ADVANCED OPTIONS (Pokročilé
možnosti), CALIBRATION (Kalibrace), pH.
2. Sondu pro měření pH vložte do prvního pufrovacího roztoku a pokračujte stiskem
kteréhokoli tlačítka.
84
Instalace volitelného zařízení
3. Spomocí číselné klávesnice zadejte teplotu prvního pufrovacího roztoku. Pokračujte
stiskem ACCEPT (Akceptovat).
4. Vyberte pH pro první pufrovací roztok (4, 7, nebo 10 pH) s pomocí klávesy
CHANGE CHOICE (Změna volby) , poté pokračujte stiskem ACCEPT (Akceptovat).
5. Sondu vyjměte z prvního pufrovacího roztoku, opláchněte ji destilovanou vodou a
dejte ji do druhého pufrovacího roztoku (4, 7 nebo 10 pH, jiný než první použitý
pufrovací roztok). Pokračujte stiskem jakékoli klávesy.
6. Vyberte pH pro druhý pufrovací roztok s pomocí klávesy CHANGE CHOICE (Změna
volby), poté pokračujte stiskem ACCEPT (Akceptovat).
Jestliže je sonda pH poškozená a není možné ji kalibrovat nebo jestliže pufrovací roztoky
nespadají do přijatelného rozsahu, zobrazí se níže uvedené chybové hlášení.
11:00 hod. 21 DUBNA 2001
ERROR MESSAGE
(CHYBOVÉ HLÁŠENÍ)
pH CALIBRATION FAILED-GAIN
AND/OR OFFSET OUT OF RANGE
(KALIBRACE PH SELHALA - HODNOTY GAIN
A/NEBO OFFSET JSOU MIMO ROZSAH)
TRY AGAIN (ZKUSTE TO PROSÍM ZNOVU)
(PRESS ANY KEY TO CONTINUE)
(POKRAČUJTE STISKEM JAKÉKOLI
KLÁVESY)
Po stisku klávesy proběhne další pokus o odečet druhého pufrovacího roztoku. Jestliže
také selže, je pravděpodobné, že máte vadnou sondu pH nebo vadné pufrovací roztoky.
Zkuste novou sadu pufrovacích roztoků, pokud kalibrace opět selže, zkuste jinou
sondu pH.
7.3 Sonda ORP
Sondy se dodávají s víčkem zakrývajícím hrot sondy. Sundejte víčko otáčením proti
směru hodinových ručiček a jemným odtahováním. Víčko uschovejte pro dlouhodobé
skladování sondy. Hrot sondy opláchněte destilovanou vodou.
Sondu skladujte v pufrovacím roztoku s pH 4,0 (Kat. č. 22834-49) krátkodobě i
dlouhodobě. Sondu nikdy neskladujte v destilované nebo deionizované vodě, protože se
tím ničí roztok, kterým je sonda naplněna.
7.3.1 Připojení sondy ORP
Tento konektor je pro instalaci spojovací skříňky rozhraní pH nebo ORP pre-amp nebo
pro samostatný senzor teploty. Sonda pro měření ORP je připojena ke svorkovému
pásku ve spojovací skříňce.
Tabulka 9 Přiřazení pólů konektorů ORP (J3)
Pól
Popis signálu
Barva vodiče
A
+5 V dc
Bílá
B
uzemňovací
Modrá
C
Referenční elektroda
Žlutá
D
pH/ORP
Černá
E
-5 V dc
Červená
F
RTD
Zelená
85
Instalace volitelného zařízení
Sonda ORP má tři vodiče; růžový, černý a červený. Na sondě ORP není senzor teploty.
1. Průhledný vodič připojte ke všem šroubům na svorkovém pásku označeným
GLASS (Sklo).
2. Černý vodič připojte ke šroubu REF na druhém svorkovém pásku.
3. Červený vodič připevněte ke šroubu GND na svorkovém pásku.
7.3.2 Programování sondy ORP
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (Možnosti), ADVANCED OPTIONS (Pokročilé
možnosti), DATALOG (Datový protokol).
2. Zvýrazněte vybrané vstupy s pomocí kláves nahoru a dolů a stiskněte
SELECT (Výběr).
3. Zvýrazněte ORP s pomocí kláves nahoru a dolů, poté stiskněte SELECT (Výběr).
4. Stiskem CHANGE CHOICE (změna volby) se přesunete mezi Protokolováno a
Neprotokolováno, pokračujte stiskem ACCEPT (Akceptovat) .
5. S pomocí číselné klávesnice zadejte protokolovací interval, poté stiskněte ACCEPT
(Akceptovat). Ve spodní části displeje se zobrazují platné intervaly protokolování.
6. Vyberte další kanál pro konfiguraci nebo stiskněte RETURN (zpět) pro návrat o jeden
krok nebo stiskněte MAIN MENU (Hlavní nabídka)pro návrat na displej hlavní nabídky.
7.3.3 Kalibrace sondy ORP
7.3.3.1 Kalibrace předzesilovače/spojovací skříňky ORP
Kalibrace vstupního okruhu ORP vyžaduje zdroj napětí dc mezi 500 a 2.000 mVdc. V
průběhu kalibrace se aplikuje referenční napětí na vstupní terminály ORP
předzesilovače/spojovací skříňky. Výborným zdrojem referenčního napětí je regulovaný
zdroj proudu dc nebo standardní článková baterie typu "C" (1500 mVdc).
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (Možnosti), ADVANCED OPTIONS (Pokročilé
možnosti), CALIBRATION (Kalibrace), ORP.
2. Při odpojené sondě ORP na vzorkovač instalujte spojovací skříňku ORP.
3. Na terminály sondy ORP ve spojovací skříňce aplikujte pozitivní referenční napětí s
použitím buď článkové baterie 1,5 V dc typu "C" nebo regulovaného zdroje proudu.
4. Pozitivní terminál baterie připojte ke šroubu bloku terminálu označenému "glass"
(sklo) a negativní terminál baterie ke šroubu bloku terminálu označenému "ref".
5. Po připojení změřte přesné napětí článku "C" nebo zdroje proudu s pomocí
voltmetru. Pokračujte stiskem jakékoli klávesy. Vzorkovač zobrazí hlášení "Waiting
for ORP to Stabilize" (Čekání na stabilizaci ORP).
6. Jakmile je odpočet dostatečně stabilní, zadejte novou úroveň milivoltů. Nová
článková baterie typu "C" by měla mít přibližně 1500mV (1,5 V). Zadejte přesné
napětí současného zdroje v milivoltech.
7. Stiskem ACCEPT (Akceptovat)uložte nové kalibrační hodnoty.
8. Odpojte článkovou baterii typu "C" nebo regulovaný zdroj proudu od vstupních
terminálů ORP.
9. Znovu připojte vodiče sondy ORP ke vstupním terminálům.
86
Instalace volitelného zařízení
7.4 Sonda pro měření rozpuštěného kyslíku
7.4.1 Připojení sondy pro měření rozpuštěného kyslíku
Toto připojení je pro rozhraní volitelné sondy pro měření rozpuštěného kyslíku (DO)
k zesilovači DO/konduktivity (3369).
Tabulka 10 Připojení sondy DO (J-20)
Pól
Popis signálu
Barva vodiče
A
DO - (neg.)
Zelená
B
DO + (poz.)
Červená
C
Termistor
Černá
D
Termistor
Žlutá
Doporučení týkající se odlehčovače tahu
Používání odlehčovače tahu se doporučuje na ochranu kabelu/spojení sondy v
aplikacích, kde bude senzor vhozen do kapaliny.
7.4.2 Programování sondy pro měření rozpuštěného kyslíku
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (MOŽNOSTI), ADVANCED OPTIONS (POKROČILÉ
MOŽNOSTI), DATALOG (DATOVÝ PROTOKOL).
2. Zvýrazněte vybrané vstupy s pomocí kláves nahoru a dolů a stiskněte
SELECT (VÝBĚR).
3. Zvýrazněte D.O. s pomocí kláves nahoru a dolů, poté stiskněte SELECT (VÝBĚR).
4. Stiskem CHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY) se přesunete mezi Protokolováno a
Neprotokolováno, poté stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
5. Zadejte interval protokolování, potom stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT). Stavový
řádek ukazuje platné logovací intervaly.
6. Stiskem CHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY)vyberte vhodné jednotky (ppm, ppb, mg/L,
sat). Pokračujte stiskem ACCEPT (AKCEPTOVAT).
7. Vyberte další kanál pro konfiguraci nebo stiskněte RETURN (zpět) pro návrat o jeden
krok nebo stiskněte MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKA)pro návrat na displej
hlavní nabídky.
7.4.3 Programování sondy pro měření rozpuštěného kyslíku
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (MOŽNOSTI), ADVANCED OPTIONS (POKROČILÉ
MOŽNOSTI), DATALOG (DATOVÝ PROTOKOL).
2. Zvýrazněte vybrané vstupy s pomocí kláves nahoru a dolů a stiskněte
SELECT (VÝBĚR).
3. Zvýrazněte D.O. Temp. s pomocí kláves nahoru a dolů, poté stiskněte
SELECT (VÝBĚR).
4. Stiskem CHANGE CHOICE (Změna volby) se přesunete mezi Protokolováno a
Neprotokolováno, poté stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
5. Zadejte interval protokolování, potom stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT). Ve spodní
části displeje se zobrazují platné intervaly protokolování.
6. Stiskem CHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY) vyberte jednotky teploty (°C, °F).
Stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
87
Instalace volitelného zařízení
7.4.4 Kalibrace sondy pro měření rozpuštěného kyslíku
1. Ke vzorkovači připojte vhodný zdroj proudu.
2. Jednotku zapněte stiskem tlačítka ON (ZAPNUTO).
3. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (Možnosti), ADVANCED OPTIONS (POKROČILÉ
MOŽNOSTI), CALIBRATION (KALIBRACE), DO.
4. Zadejte teplotu okolního vzduchu (současná teplota je zobrazena jako reference) s
použitím číselné klávesnice.
5. Zadejte nadmořskou výšku konkrétní lokality.
6. Zadejte tlouš″ku membrány. Výběr tlouš″ky membrány pro kyslíkový senzor ovlivní
provoz vzorkovače.
U obecných aplikací je standardní membrána o tlouš″ce 1 mm. Tato membrána vykazuje
hodnoty v rozsahu 0–20 ppm rozpuštěného kyslíku a poskytuje nejlepší obecný poměr
reakčního času a trvanlivosti.
Pro měření rozpuštěného kyslíku až do 40 ppm se může použít membrána s tlouš″kou 2
mm. Její zvýšená tlouš″kazpomaluje reakční čas senzoru, ale je odolnější proti protržení
a proříznutí. Z tohoto důvodu se doporučuje v nádržích na provzdušnění odpadních vod,
kde se pevné částice ve vodě rychle pohybují.
7. Zadejte obsah chlóru (soli) průtoku (typicky 0 u odpadové vody, u mořské
vody vyšší).
8. Sondu D.O. umístěte do vzduchu a stiskněte jakoukoli klávesu. Vzorkovač počká, až
se odečítaná hodnota stabilizuje, teprve potom kalibrační hodnotu uloží. Obrazovka
se automaticky vrátí do nabídky kalibrace.
Poznámka: Membrána nabitého senzoru se musí udržovat vlhká. Jestliže membránu necháte zcela
vyschnout, elektrolytický film mezi membránou a platinou se vypaří a destabilizuje senzor. Jestliže
senzor bude venku z vody po více než 30 minut, dejte do silikonového vlhčící pohárku trochu vody a
vložte do ochranného krytu. Zvedněte okraj pohárku, pro přerušení těsnění při vyndávání. Tím se
zabrání vytvoření vakua uvnitř namáčecího pohárku při jeho vyndávání, což by mohlo vést k
napnutí membrány.
Kalibrace teploty D.O.
1. Umístěte sondu a teploměr do kapaliny.
2. Počkejte, až se odčtená hodnota teploty ustálí.
3. Zadejte skutečnou teplotu kapaliny.
7.5 Sonda pro měření konduktivity
7.5.1 Připojení sondy pro měření konduktivity
Tabulka 11 Instalace sondy pro měření konduktivity (J–20)
88
Pól
Popis signálu
Barva vodiče
A
Čidlo
Černá
B
Čidlo
Červená
C
RTD
Bílá
D
RTD
Zelená
Instalace volitelného zařízení
7.5.2 Programování sondy pro měření konduktivity
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (MOŽNOSTI), ADVANCED OPTIONS (POKROČILÉ
MOŽNOSTI), DATALOG (DATOVÝ PROTOKOL).
2. Zvýrazněte vybrané vstupy s pomocí kláves nahoru a dolů a stiskněte
SELECT (VÝBĚR).
3. Zvýrazněte konduktivita (COND). s pomocí kláves nahoru a dolů, poté stiskněte
SELECT (VÝBĚR).
4. Stiskem CHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY) se přesunete mezi Protokolováno a
Neprotokolováno, poté stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
5. Zadejte interval protokolování, potom stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT). Ve spodní
části displeje se zobrazují platné intervaly protokolování.
6. Stiskem CHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY) vyberte vhodné jednotky (ms, μs).
Pokračujte stiskem ACCEPT (AKCEPTOVAT).
7. Vyberte další kanál pro konfiguraci nebo stiskněte RETURN (Zpět) pro návrat o jeden
krok nebo stiskněte MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKA)pro návrat na displej
hlavní nabídky.
7.5.3 Programování teploty konduktivity
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (MOŽNOSTI), ADVANCED OPTIONS (POKROČILÉ
MOŽNOSTI), DATALOG (DATOVÝ PROTOKOL).
2. Zvýrazněte vybrané vstupy s pomocí kláves nahoru a dolů a stiskněte
SELECT (VÝBĚR).
3. Zvýrazněte teplotu konduktivity (COND. TEMP.) s pomocí kláves nahoru a dolů, poté
stiskněte SELECT (VÝBĚR).
4. Stiskem CHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY) se přesunete mezi Protokolováno a
Neprotokolováno, poté stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
5. Zadejte interval protokolování, potom stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT). Ve spodní
části displeje se zobrazují platné intervaly protokolování.
6. Stiskem CHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY) vyberte jednotky teploty (°C, °F).
Stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
7.5.4 Kalibrace sondy konduktivity
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (Možnosti), ADVANCED OPTIONS (Pokročilé
možnosti), CALIBRATION (Kalibrace), CONDUCTIVITY (Konduktivita).
2. Sondu očistěte a usušte.
3. Senzor a teploměr vložte do kalibračního roztoku (Kat. č. 3230).
4. Nechte senzor v roztoku stabilizovat po dobu přibližně 10 minut, aby sonda i roztok
měly stejnou teplotu.
5. Zadejte faktor korekce teploty nebo zadejte nulu (0) pro žádný faktor korekce.
Poznámka: Faktor korekce teploty se používá pro kompenzaci účinků teploty na výsledky
konduktivity v bodě instalace. Konduktivita roztoku je citlivá na teplotu. Proto se skutečná
konduktivita roztoku změní s teplotou. Každé místo může mít odlišný faktor korekce teploty v
závislosti na hlavní složce proudu. Nepoužívá se pro kalibraci a nemá žádný vliv na kalibraci
senzoru. Níže je několik příkladů kompenzačních faktorů různých kapalin.
•
0,96%/°C 5% kyselina sírová
•
1,88%/°C roztok amoniaku
89
Instalace volitelného zařízení
•
1,91%/°C "typická" odpadní voda
•
1,97%/°C chlorid draselný
•
2,12%/°C sůl (chlorid sodný)
•
2,84%/°C 98% kyselina sírová
•
4,55%/°C ultra čistá voda
6. Se senzorem ponořeným do kalibračního roztoku stiskněte jakoukoli klávesu.
Počkejte, až se senzor stabilizuje. Vypočítejte skutečnou konduktivitu kalibračního
roztoku. Jestliže používáte roztok KCl dodávaný výrobcem, vyberte z kalibrace (viz
Tabulka 12). Jestliže používáte jiný roztok než 1,0 mS @ 25 °C KCl poskytnutý
výrobcem, musíte vypočítat konduktivitu roztoku s použitím faktorů korekce teploty.
Viz níže uvedený příklad.
Příklad:
Kalibrační roztok KCl je 1,0 mS. při 25°C. Faktor korekce teploty pro KCl je 1,97%/°C.
Jestliže je skutečná teplota KCl v okamžiku kalibrace 18,4 °C, má roztok hodnotu
konduktivity 0,870 mS.
a. Zjistěte rozdíl mezi vyznačenou teplotou a kalibračním roztokem v
okamžiku kalibrace.
25 °C – 18,4 °C = 6,6 °C
b. Znásobte rozdíl (6,6) korekčním faktorem na °C (1,97% nebo 0,0197).
6,6 °C x 0,0197/°C = 0,13002
c. Jestliže je kalibrační teplota nižší než vyznačená hodnota, odečtěte tuto hodnotu
od standardní hodnoty (1,0 mS) a získáte skutečnou hodnotu, kterou použijete
při kalibraci.
1,0 mS - (faktor korekce) 0,13002 = 0,86998 mS
d. Jestliže je kalibrační teplota vyšší než vyznačená hodnota, přičtěte tuto hodnotu
ke standardní hodnotě (1,0 mS) a získáte skutečnou hodnotu, kterou použijete
při kalibraci.
7. Použijte hodnotu vypočítanou v kroku 6 a zadejte konduktivitu roztoku, poté stiskněte
ACCEPT (AKCEPTOVAT).
Kalibrace teploty konduktivity
Je nutné, jestliže se protokoluje pouze teplota.
1. Sondu vložte do kapaliny. Počkejte, až se odečet teploty stabilizuje.
2. Zadejte skutečnou teplotu kapaliny (současný odečet je uveden jako reference).
Kalibrace teploty je hotová.
90
Instalace volitelného zařízení
Tabulka 12 Hodnoty konduktivity při teplotě pro roztok KCl
Teplota
roztoku °C
Hodnota
kalibrace, která
se má zadat
Teplota
roztoku °C
Hodnota
kalibrace, která
se má zadat
Teplota
roztoku °C
Hodnota
kalibrace, která
se má zadat
30
1,099
25
1,000
20
0,902
29,8
1,095
24,8
0,996
19,8
0,898
29,6
1,091
24,6
0,992
19,6
0,894
29,4
1,087
24,4
0,988
19,4
0,890
29,2
1,083
24,2
0,984
19,2
0,886
29
1,079
24
0,980
19
0,882
28,8
1,075
23,8
0,976
18,8
0,878
28,6
1,071
23,6
0,972
18,6
0,874
28,4
1,067
23,4
0,968
18,4
0,870
28,2
1,063
23,2
0,965
18,2
0,866
28
1,059
23
0,961
18
0,862
27,8
1,055
22,8
0,957
17,8
0,858
27,6
1,051
22,6
0,953
17,6
0,854
27,4
1,047
22,4
0,949
17,4
0,850
27,2
1,043
22,2
0,945
17,2
0,846
27
1,039
22
0,941
17
0,842
26,8
1,035
21,8
0,937
16,8
0,838
26,6
1,032
21,6
0,933
16,6
0,835
26,4
1,028
21,4
0,929
16,4
0,831
26,2
1,024
21,2
0,925
16,2
0,827
26
1,020
21
0,921
16
0,823
25,8
1,016
20,8
0.917
15,8
0,819
25,6
1,012
20,6
0,913
15,6
0,815
25,4
1,008
20,4
0,909
15,4
0,811
25,2
1,004
20,2
0,905
15,2
0,807
91
92
Kapitola 8
Nastavení komunikace
Podrobné informace o nastavení komunikace a funkcích programování pro:
•
Sériový port RS232 (kapitola 8.1 na straně 93)
•
Volitelný modem (kapitola 8.2 na straně 94)
•
Rozhraní 4–20 mA (kapitola 8.3 na straně 99)
•
Poplachová relé (kapitola 8.4 na straně 102)
•
Analogové vstupy (kapitola 8.5 na straně 106)
8.1 Kabel RS232
8.1.1 Připojení RS232
Konektor RS232 je sériový vstupní/výstupní port pro komunikaci se vzorkovačem z
externího zařízení, jako např. jednotka pro přenos dat (Data Transfer Unit DTU–II) nebo
přímé sériové připojení k osobnímu počítači, na kterém je spuštěný software InSight® .
Tento port je možné nakonfigurovat pro komunikaci v modulačních rychlostech 1.200,
2.400, 4.800, 9.600 nebo 19.200 baudů.
Tabulka 13 Připojení RS232
Pól
Popis signálu
Barva vodiče
A
Neobsazeno
Bílá
B
uzemnění
Modrá
C
DSR
Žlutá
D
RCD
Černá
E
DTR
Červená
F
TXD
Zelená
Potřebný kabel
Souprava kabelů pro připojení vzorkovače RS232/průtokoměru k pC (Kat. č. 1727),
10 palců dlouhý 6-pólový konektor na jednom konci, 9–pólový konektor typu D na
druhém konci (Adaptér z 9 pólů na 25–pólů typu D je součástí balení).
8.1.2 Programování RS232
Poznámka: Některá IBM kompatibilní zařízení starší generace mohou mít sériový port, který není
schopný zajistit spolehlivou komunikaci při rychlosti 19.200 baudů. V případě výskytu chyb při
vyšších modulačních rychlestech, zkuste snižovat modulační rychlost v baudech vždy o jeden
stupeň (jak na vzorkovači, tak v softwaru Streamlogg II™, InSight®nebo Vision®) dokud
nedosáhnete bezchybné komunikace.
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (MOŽNOSTI), ADVANCED OPTIONS (POKROČILÉ
MOŽNOSTI), COMMUNICATIONS SETUP (NASTAVENÍ KOMUNIKACE), RS232 SETUP
(NASTAVENÍ RS232).
93
Nastavení komunikace
2. Vyberte modulační rychlost v baudech pro datovou komunikaci stiskem CHANGE
CHOICE (Změna volby) pro procházení možných voleb; 1.200, 2.400, 4.800, 9.600
nebo 19.200 baudů. Čím vyšší je nastavená rychlost, tím rychlejší bude přenos dat.
Nastavte rychlost v baudech na nejvyšší nastavení, které počítač umožňuje. Rychlost
v baudech musí odpovídat vybrané modulační rychlosti v baudech v softwaru.
Stiskněte ACCEPT (Akceptovat).
Poznámka: Dlouhé vedení kabelu RS232, obzvláště v blízkosti velkých motorů nebo
fluorescentních světel, může způsobit chyby komunikace a může vyžadovat pomalejší modulační
rychlost.
8.2 Modem
8.2.1 Připojení modemu
Toto připojení je pro rozhraní volitelného interního modemu (1602) se standardní
telefonní linkou.
Tabulka 14 CPU připojení modemu (J-8)
Pól
Popis signálu
A
Špička
B
Kroužek
C
12 V dc
D
12 V dc Reference
8.2.2 Programování modemu
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (Možnosti), ADVANCED OPTION (Pokročilé
možnosti), COMMUNICATIONS SETUP (Nastavení komunikace).
Poznámka: Neexistuje možnost samostatného zapnutí napájení pouze k internímu modemu, aniž
by se současně zapnulo napájení možnosti mobilní komunikace, jestliže je tato možnost k dispozici.
Není to však problém ani v případě, kdy je vzorkovač fyzicky přímo připojen k telefonní lince bez
mobilního telefonu.
2. Vyznačte nastavení modemu s použitím kláves NAHORU a DOLŮ. Stiskněte
ACCEPT (Akceptovat).
11:00 hod. 21 DUBNA 2001
COMUNICATION SETUP (Nastavení
komunikace)
SELECT
(Výběr)
MODEM SETUP (Nastavení modemu)
RS232 SETUP (Nastavení RS232)
RETURN
(Zpět)
94
Nastavení komunikace
3. Zapněte napájení modemu stiskem CHANGE CHOICE (Změna volby). Napájení
modemu se vypne, jestliže se modem nepoužívá, aby se šetřila baterie.
11:00 hod. 21 DUBNA 2001
ACCEPT
(Akceptova
t)
CANCEL
(Zrušit)
MODEM SETUP
(Nastavení modemu)
CHANGE
CHOICE
(Změna
volby)
MODEM POWER
(Napájení modemu):
ENABLED
(Zapnuto)
CHOICES: ENABLED, DISABLED (Volby:
Zapnuto, Vypnuto)
4. Výběr režimu vytáčení puls nebo tón. To záleží na typu telefonní služby vybrané pro
telefonní linku v dané lokalitě. Stiskněte ACCEPT (Akceptovat).
11:00 hod. 21 DUBNA 2001
ACCEPT
(Akceptova
t)
CANCEL
(Zrušit)
MODEM SETUP
(Nastavení modemu)
CHANGE
CHOICE
(Změna
volby)
DIAL METHOD (Metoda
vytáčení):
TONE
(Tón)
CHOICES: TONE, PULSE (Volby: tón, puls)
5. S pomocí číselné klávesnice zadejte telefonní číslo. Toto telefonní číslo používá
modem při vyslání poplašného hlášení na osobní počítač, na kterém je spuštěný
software InSight®.
11:00 hod. 21 DUBNA 2001
ACCEPT
(Akceptova
t)
CANCEL
(Zrušit)
MODEM SETUP
(Nastavení modemu)
CHANGE
CHOICE
(Změna
volby)
INPUT CHANNEL
(Vstupní kanál):
FLOW
(Průtok)
(USE NUMERIC KEYPAD) (Použijte číselnou
klávesnici)
95
Nastavení komunikace
8.2.2.1 Možnost pageru
Vzorkovač je možné nastavit tak, aby zavolal až na 3 pagery nebo na vzdálený počítač,
jestliže dojde ke splnění podmínky pro poplach. Nastavení pageru je rozšířením nabídky
Nastavení modemu. Aby vzorkovač zavolal na pager musí být zapnutá možnost Pager.
1. Zapněte možnost Pager stiskem klávesy CHANGE CHOICE (Změna volby) , až se
zobrazí zapnuto. Stiskněte ACCEPT (Akceptovat).
11:00 hod. 21 DUBNA 2001
ACCEPT
(Akceptova
t)
CANCEL
(Zrušit)
MODEM SETUP
(Nastavení modemu)
CHANGE
CHOICE
(Změna
volby)
PAGER OPTION
(Možnost Pager):
ENABLED
(Zapnuto)
CHOICES: ENABLED, DISABLED (Volby:
Zapnuto, Vypnuto)
2. Zadejte telefonní číslo pagerové služby. Stiskněte ACCEPT (Akceptovat).
11:00 hod. 21 DUBNA 2001
MODEM SETUP
(Nastavení modemu)
ACCEPT
(Akceptova PAGER SERVICE
t)
(Pagerová služba)
PHONE NUMBER
(Telefonní číslo):
555-5555
CLEAR
ENTRY
(Vymazází
zápisu)
CANCEL
(Zrušit)
(USE NUMERIC KEYPAD) (Použijte číselnou
klávesnici)
3. Zadejte počet pagerů, které přístroj zavolá v případě poplachu. Stiskněte
ACCEPT (Akceptovat).
11:00 hod. 21 DUBNA 2001
MODEM SETUP
(Nastavení modemu)
ACCEPT
(Akceptovat)
NUMBER OF PAGERS
(Počet pagerů):
3
CANCEL
(Zrušit)
ENTER 1 - 3 (Zadání 1 - 3)
96
CLEAR
ENTRY
(Vymazání
zápisu)
Nastavení komunikace
4. Zadejte telefonní čísla jednotlivých pagerů, na které chcete poslat zprávu. Je to
obvykle telefonní číslo, které pager dostane při nákupu. Stiskněte
ACCEPT (Akceptovat).
11:00 hod. 21 DUBNA 2001
MODEM SETUP
(Nastavení modemu)
CHANGE
CHOICE
(Změna
volby)
ACCEPT
(Akceptova PAGER #1
t)
(Pager 1)
PHONE NUMBER
(Telefonní číslo):
555-5555
CANCEL
(Zrušit)
CHOICES: ENABLED, DISABLED (Volby:
Zapnuto, Vypnuto)
8.2.2.2 Zařízení pro podání hlášení
Pořadí podávání hlášení jednotlivým komunikačním zařízením může být nastaveno takto:
pouze modem, pouze pager, pager a potom modem, modem a potom pager.
1. Stiskněte CHANGE CHOICE (Změna volby), až se zobrazí tádaná metoda podávání
hlášení, poté stiskněte ACCEPT (Akceptovat).
11:00 hod. 21 DUBNA 2001
MODEM SETUP
(Nastavení modemu)
REPORTING ORDER
ACCEPT
(Pořadí pro podávání
(Akceptovat)
hlášení):
PAGER THAN MODEM
(Pager a potom modem)
CHANGE
CHOICE
(Změna
volby)
CANCEL
(Zrušit)
CHOICES: MODEM AND / OR PAGER
(Volby: modem a/nebo pager)
Když vzorkovač zavolá pagerovou službu, bude vysílat kódové číslo poplachu pro pager
(Tabulka 15), které odpovídá konkrétní podmínce poplachu.
97
Nastavení komunikace
Tabulka 15 Poplachové kódy pro pager
Poplach
Kód
Zařízení
Důvod
Hlavní baterie je
téměř vybitá
1
—
Baterie má méně než 11,5 V
Baterie paměti
2
—
Baterie interní paměti je nízká
Nízká slate pamě″
3
—
Slate pamě″ je plná
4
—
Slate pamě″ je spotřebovaná
Selhání modemu
5
—
Vynechaný vzorek
6
Chyba
proplachování
Kód
Zařízení
Důvod
Vasoký CH5
28
—
—
Vysoký CH6
29
—
—
Zbývá méně než 10% slate paměti Vysoký CH7
30
—
—
Vysoká
referenční
teplota
31
—
—
Selhání chipu/desky modemu
Vysoká
velocita
32
—
—
—
Při odběru vzorků nebyla
detekována kapalina
Vysoký D.O.
33
—
—
7
—
Po propláchnutí je na všech
senzorech voda
Vysoká
D.O. teplota
34
—
—
Ucpaný rozdělovač
8
—
Senzory indikují, že rameno se
nepohybuje
Vysoká
konduktivita
35
—
—
Láhev je plná
9
—
Je zapnutý indikátor plné láhve
Vysoká
kond.
teplota
36
—
—
Ztráta ultrasonické
ozvěny
10
—
Nebyl detekován zpětný signál
Nízká
hladina
37
—
—
Zvoní Xducer
11
—
Zpětný signál detekován příliš brzy
Nízký
průtok
38
—
—
Selhání
ultrasonického
zařízení
12
—
Ultrasonická deska detekuje
chybu
Nízký
ph/ORP
39
—
—
Uběhl časový limit
RS485
13
—
Problémy komunikace
s RS485
Nízká
procesní
teplota
40
—
—
Nenchladí
14
Pouze
AWRS
Příliš vysoká teplota v přihrádce
Nízký CH1
41
—
—
Netopí
15
Pouze
AWRS
Příliš nízká teplota v přihrádce
Nízký CH2
42
—
—
Nízký tlak v
odlučovači bublin
16
(nehodí se)
Možný únik nádrže na bubliny
Nízký CH3
43
—
—
Ucpaný odlučovač
bublin
17
(nehodí se)
Hadice odlučovače bublin je
ucpaná
Nízký CH4
44
—
—
Vysoká hladina
18
—
—
Nízký CH5
45
—
—
Vysoký průtok
19
—
—
Nízký CH6
46
—
—
Vysoká průtoková
rychlost
20
—
—
Nízký CH7
47
—
—
Vysoký pH/ORP
21
—
—
Nízká
referenční
teplota
48
—
—
Vysoká procesní
teplota
22
—
—
Nízká
velocita
49
—
—
Vysoký spad deště
23
—
—
Nízký D.O.
50
—
—
Vysoký CH1
24
—
—
Nízká D.O.
teplota
51
—
—
Vysoký CH2
25
—
—
Nízká
konduktivita
52
—
—
98
Poplach
Nastavení komunikace
Tabulka 15 Poplachové kódy pro pager (pokrač.)
Poplach
Kód
Zařízení
Důvod
Vysoký CH3
26
—
—
Vysoký CH4
27
—
—
Poplach
Nízká kond.
teplota
Kód
Zařízení
Důvod
53
—
—
8.3 Možnost 4-20 mA
Možnost 4–20 mA poskytuje proudovou smyčku pro kontrolu externích zařízení, jako
např. rekordér grafů na PC. Od výrobce může být nainstalován jeden nebo dva výstupy
4–20 mA, které jsou od sebe vzájemně izolovány.
Rozhraní má 3 stopy dlouhý kabel s konektorem na jednom konci a 10 stop dlouhý kabel
se dvěma vodiči na druhém konci. Vložte konektor do zástrčky na vzorkovači označené
"Auxiliary" (Pomocná) a nacházející se na levé straně pouzdra. Na 10 stop dlouhém
kabelu je vodič s průhlednou izolací pozitivní (+) a vodič s černou izolací negativní (–).
Tabulka 16 Připojení 4–20 mA (J–8)
Pól
Popis signálu
Barva vodiče
A
Výstup 1 + (poz.)
Žlutá
B
Výstup 1 - (neg.)
Černá
C
Výstup 2 + (poz.)
Červená
D
Výstup 2 - (neg.)
Zelená
Parametry:
•
Izolační napětí:
Mezi vzorkovačem a každým z výstupů 4–20 mA: 2.500 V ac
Mezi dvěma výstupy 4–20 mA: 1.500 V ac
•
Maximální odporová zátěž: 600 Ohmů
•
Výstupní napětí: 24 V dc–bez zátěže
Potřebný kabel
Kabel pro rozhraní 4–20 mA (2924), 25 stop dlouhý, 4–pólový konektor na jednom konci
a pocínované vodiče na druhém.
8.3.1 Programování 4-20 mA
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (MOŽNOSTI), ADVANCED OPTIONS (POKROČILÉ
MOŽNOSTI), 4–20 MA OUTPUTS (VÝSTUPY 4–20 MA), SELECT (VÝBĚR).
Poznámka: Jsou-li výstupy 4–20 mA vypnuty, ale ne kompletně odpojeny, budou stále vydávat
stabilní 4 mA.
2.
Zapněte výstupy 4–20 mA stiskem CHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY) z nabídky
výstup 4–20 mA.
3. Když displej zobrazí, že výstupy jsou zapnuty, stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
99
Nastavení komunikace
4. Vyberte buď Výstup A nebo Výstup B. Pro zvýraznění volby použijte klávesy
NAHORU a DOLŮ, poté stiskněte SELECT (VÝBĚR).
11:00 hod. 21 DUBNA 2001
SELECT
(Výběr)
4–20 mA OUTPUTS
(Výstupy 4-20 mA)
OUTPUT A (Výstup A)
OUTPUT B (Výstup B)
RETURN
(Zpět)
5. Vyberte analogový vstupní kanál (např. kanál 1, 2, 3, nebo průtok, atd.) který k
tomuto výstupu přiřadíte Stiskněte CHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY) pro procházení
názvy kanálů. Po zobrazení žádaného kanálu stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
11:00 hod. 21 DUBNA 2001
ACCEPT
(Akceptova
t)
CANCEL
(Zrušit)
4–20 mA OUTPUTS
(Výstupy 4-20 mA)
CHANGE
CHOICE
(Změna
volby)
INPUT CHANNEL
(Vstupní kanál):
FLOW
(Průtok)
SELECT APPROPRIATE UNITS (Výběr
vhodných jednotek)
6. Přiřaďte hodnotu kanálu hodnotě proudu 4 mA. Tato hodnota je typicky 0, lze však
nastavit jakoukoli hodnotu. Zadejte hodnotu vstupu potřebného ke generování proudu
4 mA na výstupu.
11:00 hod. 21 DUBNA 2001
4–20 mA OUTPUTS
(Výstupy 4-20 mA)
ACCEPT
(Akceptova
t)
CLEAR
ENTRY
(Vymazat
zápis)
4 mA INPUT VALUE
(Vstupní hodnota 4 mA)
0,00 mgd
SELECT APPROPRIATE UNITS (Vybrat
vhodné jednotky)
7. Přiřaďte vstupní hodnotu úrovni proudu 20 mA.
8. Opakujte tento proces a konfigurujte druhý výstup 4–20 mA.
100
CANCEL
(Zrušit)
Nastavení komunikace
8.3.2 Kalibrace 4-20 mA
Po instalaci připojení 4–20 mA kalibrujte výstup 4–20 mA. Pro kalibraci výstupu 4–20 mA
potřebujete multimetr a rozhraní nebo přístup k instalované proudové smyčce 4–20 mA.
Výstupy 4–20 mA jsou dostupné a jsou označeny jako Výstup A a Výstup B. Oba výstupy
jsou kalibrovány stejně a jsou od sebe navzájem izolovány.
Kalibraci je možné provádět při připojeném zařízení 4–20 mA v proudové smyčce, jak
ukazuje Obrázek 29 na straně 101. Kalibraci je také možné provádět při odpojeném
zařízení z proudové smyčky, jak ukazuje Obrázek 30. V obou případech musí být
multimetr nastaven na rozsah 20 miliamp. dc nebo vyšší.
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (MOŽNOSTI), ADVANCED OPTIONS (POKROČILÉ
MOŽNOSTI), CALIBRATION (KALIBRACE), 4–20 MA OUTPUTS (VÝSTUPY 4–20 MA).
2. Připojte multimetr k výstupům proudu 4–20 mA podle Obrázek 29 a Obrázek 30.
3. Ujistěte se, že výstup 4–20 mA je zapnutý. Jestliže není zapnutý, stiskněte CHANGE
CHOICE (ZMĚNA VOLBY), aby displej ukazoval Zapnuto a stiskněte
ACCEPT (AKCEPTOVAT).
4. Vyberte výstup (A nebo B) pro kalibraci.
5. Stiskem kterékoli klávesy nastavte vybraný výstup na 4,00 mA dc.
6. S pomocí multimetru změřte proud na vybraném výstupu a zadejte naměřenou
hodnotu na numerické klávesnici. Stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
7. Stiskněte jakoukoli klávesu pro nastavení výstupu na 20,00 mA dc.
8. S pomocí multimetru změřte proud na vybraném výstupu a zadejte naměřenou
hodnotu na numerické klávesnici. Kalibraci dokončete stiskem
ACCEPT (AKCEPTOVAT).
Po zadání naměřených hodnot proudu mikroprocesor elektronicky upraví výstupy tak, že
kompenzuje rozdíly mezi naměřenými a očekávanými hodnotami.
Obrázek 29 Kalibrace s měřičem ve smyčce
101
Nastavení komunikace
Obrázek 30 Kalibrace se zařízením 4-20 mA odpojeným ze smyčky
8.4 Poplachová relé
VAROVÁNÍ: Kontakty poplachových relé jsou určeny pouze pro aplikace s nízkým
napětím. Nezapínejte proud přesahující 28Vrms, 5A.
Od výrobce jsou k dispozici čtyři výstupy pro poplachová relé. Relé jsou upevěna v
externím pozdře NEMA 4X pro instalaci na zeď nebo panel. Kontakty alarmů jsou určeny
pro maximálně 5A při 28 Vrms (zatížitelnost).
Instalace poplašných relé je možné upravit podle zatížení. Na konektor relé je možné
připojit velikosti vodičů od 18–12 AWG s parametry 300 V, 80 °C minimum Nepoužívejte
vodič menší než 18 AWG.
Pro přiřazení pólů relé viz Tabulka 17, Obrázek 31 a Tabulka 18.
102
Nastavení komunikace
8.4.1 Připojení poplachových relé
Tabulka 17 Přípojka relé na vzorkovači (J17)
Pól
Popis signálu
Barva vodiče
A
+12 V dc
Červená
B
Relé č. 1
Žlutá
C
Relé č. 2
Černá
D
Relé č. 3
Červená
E
Relé č. 4
Zelená
Obrázek 31 Připojení pólů relé
Tabulka 18 Relé
Konektor
Relé
J2
1
J3
2
J4
3
J5
4
Spojovací skříňka relé
Požadovaná skříňka relé je sestava skříňky pro poplachová relá s kabelem dlouhým 10
stop se 6-pólovým konektorm na jednom konci a skříňce s relé na druhém
konci (Obrázek 32).
1. Vyberte spojení Normally Closed (NC–běžně zavřené) nebo Normally Open
(NO–běžně otevřené).
2. Do terminálu připojte jeden vodič do společného (COM) pólu a druhý do konektoru s
preferovaným signálem.
103
Nastavení komunikace
Obrázek 32 Instalace jednoho relé ve spojovací skříňce relé
8.4.2 Programování poplachových relé
Aktivaci poplachů je možné naprogramovat podle určitých podmínek (nízký stav baterie,
nízký stav paměti, atd.). Při spuštění papolachu se spustí akce (hlášení modemem,
vytočení čísla pageru nebo spuštění relé). Existují dva druhy poplachů:
•
Poplachy při potížích
•
Poplachy v bodě nastavení (set point)
8.4.2.1 Poplachy při potížích
Poplachy při potížích spustí akci v případě výskytu problémů. Například relé se může
uzavřít v případě, že je plná pamě″.
1. Z hlavní nabídky vyberte SETUP (NASTAVENÍ), ADVANCED OPTIONS (POKROČILÉ
MOŽNOSTI), ALARMS (POPLACHY).
2.
Vyberte jednu z problémových podmínek.
3. Vyberte akci, která se spustí v případe aktivace poplachu. V níže uvedeném
seznamu jsou uvedeny všechy problémové podmínky.
Problémová podmínka
•
Hlavní baterie je téměř vybitá
•
Baterie paměti
•
Nízká slate pamě″
•
Slate pamě″ je plná
•
Selhání modemu
•
Vynechaný vzorek
•
Chyba proplachování
•
Ucpaný rozdělovač
•
Uběhl časový limit RS485
Akce při poplachu
104
•
Spustit relé 1
•
Spustit relé 2
•
Spustit relé 3
•
Spustit relé 4
•
Hlášení přes modem
Nastavení komunikace
8.4.2.2 Poplachy v nastaveném bodě (Set Point)
Poplachy v nastaveném bodě spustní akci v případě dosažení nastaveného bodu
(nízkého, vysokého nebo obou). Například spuštěnou akcí může být uzavření relé v
případě, když hladina vody překročí 60 cm (24 palců) nebo poklesne pod 10 cm
(4 palce). Poplach v nastaveném bodě (Set Point) se aktivuje při dosažení uživatelem
definovatelného vysokého nebo nízkého nastaveného bodu.
1.
Zapnout jednu z podmínek poplachu.
2. Vybrat akci, která se spustí v případě aktivace poplachu.
3. Nastavit buď vysoký nebo nízký bod spuštění.
4. Po zadání bodu spuštění zadejte hodnotu mrtvého pásma.
Poznámka: Protokolujte spad deště, chcete–li použít poplach na spad deště; podobně protoklujte
průtok, chcete–li použít poplach na změnu průtokové rychlosti.
Podmínky poplachu v nastaveném bodě:
•
Hladina
•
Teplota skříně
(chlazené vzorkovače)
•
Průtok
•
Analogové kanály 1–3
•
Změna průtokuové
rychlosti
•
Analogový kanál 4 nebo D.O.
•
pH
•
Analogový k. 5 nebo D.O. teplota
•
ORP
•
Analogový k. 6 nebo konduktivita
•
procesní teplota
•
Analogový k. 7 nebo teplota
konduktivity
•
Spad deště
Poznámka: Spad deště a změna průtokové rychlosti jsou vysoké body pro spuštění poplachu;
nemají žádné mrtvé pásmo a závisí na čase.
Mrtvé pásmo
Po zadání spouštěcího bodu zadejte hodnotu mrtvého pásma. Mrtvé pásmo je oblast
mezi "spuštěním" a "vypnutím" poplachu.
Účelem nastavení mrtvého pásma je vyloučit poplachový šum, ke kterému může dojít,
když hodnoty "spuštění" a "vypnutí" jsou příliš blízko u sebe. Malé výkyvy, ke kterým
dochází v případě odečtu v blízkosti spouštěcího bodu mohou rychle zapnout nebo
vypnout poplachové relé.
V níže uvedeném příkladu nízkého nastaveného bodu je mrtvé pásmo nastavené na 0,10
pH. Jestliže pH poklesne na 7,0 (dolní plná čára), spustí se poplach, ale poplach se
nezastaví, dokud se pH nevrátí zpět na 7,10 (Obrázek 33). Tento rozdíl je nastavení
mrtvého pásma, které by mělo být nastavené podle charakteristik měřené položky.
105
Nastavení komunikace
Obrázek 33 Koncept mrtvého pásma (příklad nízkého nastaveného bodu)
1
Stupnice hodnot pH
4
Mrtvé pásmo
2
Spuštění v nastaveném bodě Zapnuto
5
Nastavený bod (Setpoint) (7,00).
3
Spuštění v nastaveném bodě Vypnuto
6
Skenovací intervaly
8.5 Analogové vstupy
8.5.1 Připojení analogových vstupů
Poznámka: Vstupy 4–20 mA musí být izolovány. Maximální zatížení jednotky je 200 Ohmů.
Signály analogového napětí a analogového proudu jsou v jediném konektoru. Připojení
signálu analogového napětí(–4,0 až + 4,0 V dc):
1. Připojte uzemňovací vodič na pól B (uzemnění).
2. Připojte vodič analogového napětí na příslušný pól pro vstupní napětí
(Pól C, E nebo G).
Například pro připojení vstup analogového napěttí k analogovému vstupnímu kanálu 1,
připojte uzemňovací vodič k pólu B a pozitivní vodič k pólu C.
Připojení signálu analogového proudu (4–20 mA dc)
1. Připojte uzemňovací vodič k pólu B (uzemnění).
2. Připojte vodič analogového proudu ke vstupním polům napětí a proudu pro příslušný
kanál (pól C a D nebo E a F nebo G a H).
106
Nastavení komunikace
Tabulka 19 Přiřazení pólů analogového vstupu
Pól
Popis signálu
Barva vodiče
A
+12 V dc
Bílá
B
Uzemnění signálu
Modrá
C
Vstup napětí 1 (–4,0 V dc až + 4,0 V dc)
Žlutá
D
Vstup proudu 1 (4–20 mA dc)
Černá
E
Vstup napětí 2 (–4,0 V dc až + 4,0 V dc)
Červená
F
Vstup proudu 2 (4-20 mA dc)
Zelená
G
Vstup napětí 3 (–4,0 V dc až + 4,0 V dc)
Šedá
H
Vstup proudu 3 (4–20 mA dc)
Hnědá
J
Neobsazeno
Fialová
K
Neobsazeno
Oranžová
Poznámka: Žádný pól není označen "I".
Na vzorkovači jsou k dispozici celkem tři vstupní analogové kanály. Tyto vstupy akceptují
analogové signály 4–20 mA dc nebo –4,0 až +4,0 V dc. Je možné je protokolovat a
graficky zobrazovat a mohou být použity také ke spuštění poplachu, vyvolání odběru
vzorku v bodě nastavení (setpoint) a kontroluje výstupy 4–20 mA.
8.5.2 Programování analogových vstupů
Kanály analogových vstupů mohou přijímat signál z externího zařízení. Tento signál se
může pohybovat od –4,0 V dc (min.) až po + 4,0 V dc (max.) nebo od 4 do 20 mA dc v
závislosti na vybraném vstupu. V některých případech mohou vstupní signály z některých
zařízení také spadat do tohoto rozsahu. Z toho důvodu musí být každý analogový vstupní
kanál zmapován na minimální a maximální limity signálu externího zařízení.
Mapování externího zařízení na analogový vstupní kanál:
1. Z hlavní nabídky vyberte OPTIONS (Možnosti), ADVANCED OPTIONS (Pokročilé
možnosti), DATALOG (Datový protokol).
2. Zvýrazněte vybrané vstupy s pomocí kláves NAHORU a DOLŮ a stiskněte
SELECT (VÝBĚR).
Poznámka: Jestliže je na některém kanálu zapnuto protokolování, bude tento kanál označen šipkou
před názvem kanálu, která označuje zapnuté protokolování kanálu.
3. Zvýrazněte analogový kanál, který chcete protokolovat a s pomocí kláves NAHORU a
DOLŮ stiskněte SELECT (VÝBĚR).
4. Stiskem CHANGE CHOICE (ZMĚNA VOLBY) se přesunete mezi Protokolováno a
Neprotokolováno, poté stiskněte ACCEPT (AKCEPTOVAT).
107
Nastavení komunikace
5. S pomocí číselné klávesnice zadejte interval protokolování. Stiskněte
ACCEPT (Akceptovat).
6. Vyberte měrné jednotky (ppm, ppb, afd, cfs, cfm, cfd, cms, cmm, cmh, cmd, gps,
gpm, gph, lps, lpm, lph, nebo mgd).
7. Zadejte nízký bod.
8. Zadejte vysoký bod.
9. Vyberte další kanál pro konfiguraci nebo stiskněte RETURN (ZPĚT) pro návrat o jeden
krok nebo stiskněte MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKA)pro návrat na displej hlavní
nabídky..
108
Kapitola 9
Údržba
VAROVÁNÍ
Možnost úrazu elektrickým proudem a nebezpečí požáru. Práce uvedené v této
kapitole smí provádět pouze dostatečně kvalifikovaný personál. Před všemi
elektrickými instalacemi přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru. Modely vzorkovačů AWR s ohřívači skříně mohou zapálit
zápalné materiály a čistící rozpouštědla. NEPOUŽÍVEJTE žádné hořlavé kapaliny
nebo materiály na čištění či desinfekci vzorkovače nebo jakékoliv jiné součásti pod
příklopem vzorkovačů AWR. Před prováděním čištění odpojte vzorkovač AWR od
zdroje napájení. Jestliže řídící jednotku vzorkovače a čerpadlo nelze vyčistit
vodou, je nutné pro čištění vzorkovač odpojit a přesunout na místo mimo skříně.
Před opětovnou instalací a uvedením vzorkovače/čerpadla do provozu si
ponechejte dostatek času na jejich oschnutí.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí biologických vzorků. Při kontaktu s lahvemi na vzorky a součástmi
přístroje dodržujte bezpečnostní protokoly pro manipulaci. Před manipulací
odpojte přístroj od zdroje elektrického proudu a vypněte čerpadlo.
Nebezpečí
Možnost úrazu elektrickým proudem a nebezpečí požáru
Nepokoušejte se čistit topení prostoru řídicí jednotky rozstřikováním kapaliny
jakéhokoliv druhu. Ohřívač by se měl chránit před vlhkostí jakou je led a sníh.
9.1 Čištění vzorkovače
9.1.1 Čištění chladničky
Každých 6 až 8 měsíců čistěte žebra a spirály kondenzátoru kartáčem nebo je vysajte
vysavačem, abyste zachovali efektivní přenos tepla.
9.1.2 Čištění skříně vzorkovače
Vyčistěte vnitřek i vnějšek skříně vzorkovače vlhkou houbičkou s jemným čistícím
prostředkem. Nepoužívejte brusné čističe a rozpouštědla.
9.1.3 Čištění lahví na vzorky
Láhve umyjte kartáčem a vodou s jemným mycím prostředkem, poté propláchněte čistou
vodou a spláchněte destilovanou vodou. Skleněné lahve se také mohou sterilizovat v
autoklávu.
9.1.4 Není nutné žádné mazání
Vzorkovač nevyžaduje pravidelné mazání. Nemažte hadici čerpadla vazelínou,
silikonovým tukem, olejem ani žádným jiným mazivem, protože se tak výrazně snižuje
životnost hadice čerpadla a sestavy válečků.
109
Údržba
9.2 Nastavení sekčních dveří chladícího boxu (pouze AWRS)
Během času se může těsnění dveří nepatrně stlačit a proto je k dispozici seřizovací
šroub na utěsnění dveří.
Postup:
1. Uvolněná pojistná matice (Obrázek 34).
1. Otáčejte napínacím seřizovacím šroubem dokud se dveře řádně neutěsní.
2. Utáhněte pojistnou matici.
Obrázek 34 Závoradveříchladícíhovzorovačedo každého počasí
1
Pojistná matice
2
Seřizovací šroup těsnění dveří
Pokud budete potřebovat pomoci s prováděním jakýchkoliv z následujících servisních
úkonů, obra″te se, prosím, na výrobní závod.
9.3 Kompresor chladícího boxu a chladidlo
VAROVÁNÍ:
Možnost elektrického úrazu, riziko poranění tlakem a popálenin. Nejsou uvedeny
žádné uživatelské aktivity, které jsou spojeny s komresorem chladícího boxu
nebo chladidla.
Následující údaje je jsou k dispozici pro jen pro účely servisní reference:
Chladidlo: R134A (170 g)
Strana vyššího tlaku: 186 PSIG (1.28 MPa)
Strana nižšího tlaku: 88 PSIG (.61 MPa)
9.4 Údržba hadic čerpadla
UPOZORNĚNÍ:
Před otevřením víčka čerpadla přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.
Náhradní hadice čerpadla je k dispozici u výrobce v hrubých délkách 15 stop ( 4600–15)
a 50 stop (4600–50). Používání jiných hadic než hadic dodaných výrobcem může
způsobit nadměrné opotřebení mechanických dílů a/nebo způsobit snížení
výkonu čerpadla.
110
Údržba
9.4.1 Odhadovaná životnost hadice
Životnost hadic čerpadla závisí na několika faktorech:
•
Vzdálenost od zdroje vzorků. Přístroj umístěte pokud možno co nejblíže k místu
odběru měřeného vzorku.
•
Vertikální zvednutí. Minimální vertikální zdvih (ideálně 15 stop nebo méně).
•
Propláchnutí přívodních hadic. Na minimum snižte počet propláchnutí přívodních
hadic před odběrem vzorků.
•
Stav sestavy válečů čerpadla. Odstraňte (vyčistěte) silikonový zbytek ve vnitřku krytu
čerpadla a na válečcích předním, než budete instalovat novou hadici.
•
Složky ve vzorkové kapalině. Drobné kamínky a jiné abrazivní pevné látky způsobují
vyšší opotřebení hadic při průchodu kladkami čerpadla.
Poznámka: Pro prodloužení životnosti hadice otočte hadici čerpadla o 90 stupňů v krytu čerpadla
přibližně po 2/3 životnosti (jakmile byla na základě používání stanovena doba životnosti hadice).
Nejlepším indikátorem životnosti hadice jsou zkušenosti na konkrétním místě. Vizuálně
pravidelně kontrolujte hadice a válce po počáteční instalaci, abyste získali přehled o tom,
jakou údržbu bude Vaše pracoviště vyžadovat. Dbejte na to, aby byla hadice čerpadla
vyměněna předtím, než se rozlomí, aby se tak prodloužila životnost vzorkovače a
zabránilo se kontaminaci pracovní plochy tekutinou vzorku.
V těle čerpadla se musí použít silikonová hadice o správné délce. Nesprávná délka může
snížit životnost hadice a válečků čerpadla. Údaje o správné délce viz Obrázek 35.
Obrázek 35 Zavedení hadice čerpadla
1
K objímce s odlehčením tahu ve tvaru S
4
146,1 mm (5 ¾ palce)
2
Vyrovnávací tečky
5
K armatuře vzorku
3
295,3 (11
5/ 8
palce) hadice do čerpadla
9.4.2 Výměna hadicečerpadla
1. Při výměně hadice čerpadla odstraňte čtyři šrouby na krytu čerpadla.
2. Odstraňte přední kryt z pouzdra čerpadla.
111
Údržba
3. Odstraňte současné hadice. Najděte na nové hadici černé tečky. Konec hadice, který
nejvíce přesahuje za černou tečku, je veden objímkou s odlehčením tahu a připojen k
hadicové propojce z nerezavějící oceli.
4. Nainstalujte hadici čerpadla do pouzdra čerpadla tak, aby byly černé tečky viditelné
hned právě mimo tělo čerpadla.
5. Po zasunutí nové hadice do čerpadla, znovu nainstalujte přední kryt a zajistěte jej
čtyři šrouby, které dotahujte ručně.
Obrázek 36 Měřeníhadicčerpadla
1
K objímce s odlehčením tahu ve tvaru S
4
146,1 (5 ¾ palce)
2
Vyrovnávací tečky
5
K armatuře vzorku
3
295,3 (11 5/8 palce) hadice do čerpadla
9.5 Výměna hadic ramene dávkovače
Při dávkování vzorku do několika lahví se rameno dávkovače posune nad každou láhev.
Hadice ramene dávkovače pravidelně kontrolujte. Hadice vyměňujte, jestliže jsou
opotřebované, nebo v pravidelnýchintervalech.
Potøeby:
Hadice, rameno dávkovače, předem nařezané. Zajistěte použití správných hadic pro
příslušné rameno dávkovače. Viz Obrázek 14 Konfigurace lahví a upínacího dílu na
straně 35. Viz rovněž Kapitola 10 Náhradní díly a příslušenství na straně 119.
Postup:
1. Z ramene dávkovače odstraňte starou hadici.
2. Do ramene dávkovače vložte novou hadici, tak, aby konec hadice přečníval hubičku
maximálně o 3 mm (1/8 palce) (Obrázek 37).
Poznámka: Zajistěte, aby hadice nepřečnívala více než 3 mm (1/8 palce) za konec ramene s
hubičkou. Jestliže hadice přečnívá příliš daleko, zachytí se na lahvích a naruší vzorkování.
3. Abyste se ujistili o správném seřízení dávkovače, spus″te manuální
diagnostiku dávkovače.
112
Údržba
Obrázek 37 Sestava dávkovače
1
Hubička
4
Dřík
2
Rameno dávkovače
5
Rozdělovač potrubí
3
Motor dávkovače
9.6 Inovace, opravy, všeobecná údržba
Vzorkovač by měl udržovat pouze kvalifikovaný technik. Například pouze kvalifikovaný
technik by měl provádět operace vyžadující znalost bezpečnostních opatření proti
elektrostatickému výboji u CMOS a vzdělání v oblasti pokročilé elektroniky. Pokud budete
potřebovat pomoci s prováděním jakýchkoliv z následujících servisních úkonů, obra″te se
na výrobce.
9.6.1 Otázky ohledněelektrostatického výboje (ESD).
Za účelem omezení nebezpečí ESD odpojte vzorkovač od sítě vždy, když k jeho
údržbě není zapotřebí elektrického proudu.
Působením statické elektřiny může dojít k poškození citlivých vnitřních elektronických
součástí a snížení výkonnosti přístroje či jeho selhání.
K předcházení škodám způsobených vašemu přístroji elektrostatickými výboji doporučuje
výrobce následující postup:
•
Před stykem s kterýmikoli elektronickými částmi přístroje (např. tištěnými obvody a
součástmi umístěnými na nich) zbavte své tělo elektrostatické elektřiny. Toho
dosáhnete např. dotykem s uzemněným kovovým povrchem či rámem nějakého
přístroje nebo kovovým instalačním kanálem či trubkou.
•
Nadměrnému vytváření statické elektřiny zabráníte omezením prudkých pohybů.
Součástky citlivé-na elektrostatický výboj přepravujte v antistatických nádobách
nebo obalech.
•
Odvedení elektrostatického náboje a udržení Vašeho těla bez statické elektřiny
dosáhnete nošením náramku spojeného elektrickým vodičem s vhodným uzemněním.
•
Se všemi elektrostatickými součástmi manipulujte v prostoru prostém statické
elektřiny. Pokud možno používejte antistatické rohože a antistatické
pracovní podložky.
9.7 Položky vnitřní údržby
Následující položky vyžadují kvůli servisu přístup do vnitřku skříně:
•
Vnitřní vysoušecí modul
•
Baterie paměti RAM
113
Údržba
9.8 Vyjmutí a otevřenířídicí jednotky
UPOZORNĚNÍ
Vždy jednotku VYPNĚTE a poté, předtím, než řídicí jednotku vyjmete, odpojte
všechny kabely od vzorkovače.
Pro vyjmutí řídicí jednotky ze skříně:
1. Jednotku vypněte stisknutím klávesy OFF.
2. Odpojte a odstraňte všechny kabely vedoucí k pouzdru řídicí jednotky včetně
dávkovače/kabelu spínače plné lahve.
3. Odpojte všechny hadice.
4. Odstraňte přední svorku, která drží pouzdro řídicí jednotky na horní straně skříně.
5. Opatrně zdvihněte řídicí jednotku ze skříně a veďte kabel dávkovače/spínače plné
lahve otvorem do chlazeného oddílu.
6. Odstraňte 17 šroubů z obvodu spodního panelu řídicí jednotky. Viz .
7. Opatrně otevřete spodní panel a nechte připojené konektory, aby vybočily ven.
8. V případě, že potřebujete provést opravu, odpojte příslušné konektory. Vždy si
zaznamenejte polohu každého konektoru předtím, než cokoliv odpojíte ze zástrčky.
Zpětná instalace zástrčky do chybného konektoru může způsobit
rozsáhlou škodu.
114
Údržba
Obrázek 38 Součásti řídicí jednotky 900 MAX
Položka
Charakteristika
Množství
Kat. číslo
1
Pojistka
1
8753
2
Baterie typu AA
3
-
3
Matice
17
SE 301
4
Pojistná podložka
17
SE 306
5
Sáček s desikantem
1
8849
6
Kroužek O
1
8606
7
Šroub
17
SE 343
Poznámka: Ploché těsnění předního panelu má světlý povlak z tuku, aby napomáhal zajistit
vodotěsné uzavření. Neznečiš″uje během čištění tuk nebo plochu těsnění nečistotou nebo
odpadem. Jestliže bude ploché těsnění poškozeno nebo bude chybět, vždy jej vyměňte. Skříň nikdy
znovu nesestavujte bez správně nainstalovaného plochého těsnění.
9.9 Znovu nainstalujtedolní panel
Poznámka: Při opětovné instalaci dolního panelu vzorkovače vždy dodržujte následující postup.
Nesprávná instalace panelu může vést k poškození přístroje.
1. Každou matici dotahujte rukou, dokud se nedostane do kontaktu s panelem.
2. Dotahujte matice v pořadí uvedeném v Obrázek 39 na 5 palců.-lb (0,56 N–m).
3. Opakujte postup dotahování ve stejném pořadí na 10 palců-lb (1,13 N-m).
115
Údržba
1
10
2
11
9
3
17
12
4
8
13
16
5
15
7
6
14
Obrázek 39 Dotahování matic na dolním panelu
9.10 Informace o výměně pojistek
Varování
Možnost úrazu elektrickým proudem a nebezpečí požáru. Práce uvedené v této
kapitole smí provádět pouze dostatečně kvalifikovaný personál. Před všemi
elektrickými instalacemi přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.
NEBEZPEČÍ
Pro trvalou ochranu před požárem vyměňujte pojistky pouze za
pojistky uvedeného typu aproudového rozsahu.
Tabulka 20 uvádí podrobnosti o všech pojistkách ve vzorkovači. Uživatel smí opravovat
pouze pojistky umístěné na zadní straně řídicí jednotky 900 MAX.
Tabulka 20 Seznam pojistek
Dostupné pro
obsluhu
No
Ano
116
Umístění
6251400
Deska tištěných
spojů kontroly
teploty v krabici
řízení napájení
pod zadním
krytem (Obr.
40)
Zadní povrch
řídicí jednotky
900MAX (Obr.
38)
Označení
odkazu
Ochrana
obvodu
Velikost
Parametry
Číslo dílu
Hach
F1
Výstup
napájecího
zdroje
(15 V
stejnosměrných
)
1/4 x 1 1/4
palce
T, 7 A, 250 V
6257700
F2 a F3
Zdroj napájení
střídavý stejnosměrný
(střídavý)
T, 2 A, 250 V
6257600
F4 a F5
Doplňkový
ohřívač řídicí
jednotky
(střídavý)
T, 5 A, 250 V
6610000
Žádná
Obvody
900MAX
(stejnosměrné)
M, 5 A, 125 V
8753
5 x 20 mm
Údržba
9.11 Motor/převodová skříň
Motor/převodová skříň vyžaduje pravidelnou údržbu. Převody se speciálním složením
jsou samomazné a nevyžadují žádný olej ani tuk.
9.12 Vnitřní vysoušecí modul
Poznámka: Vysoušecí modul nelze regenerovat ohříváním. Nepokoušejte se péci vysoušecí modul
v troubě, abyste z něho odstranili vlhkost, protože tak může hrozit nebezpečí požáru.
Vnitřní vysoušecí modul (8849) obsahuje v polyethylenovém sáčku materiál–absorbující
vlhkost. Jestliže na předním panelu zrůžoví indikátor vlhkosti, modul a ploché obvodové
těsnění zadního panelu vyměňte (8606). Vysoušecí modul je umístěn pod deskou CPU.
9.13 Baterie paměti
Pamě″ s náhodným přístupem (RAM) je velmi spolehlivé médium pro ukládání dat u
mikroprocesorových aplikací. Ovšem RAM vyžaduje po celou dobu napájení. Jestliže se
napájení přeruší, údaje uložené v čipu RAM se ztratí. Proto nemůžete napájet čipy RAM
ze zdroje vzorkovače, protože byste přišli o data a nastavení programu při každém
vypojení zástrčky ze sítě. Samostatná baterie umístěná uvnitř řídicí jednotky vzorkovače
slouží k napájení čipů RAM a hodin ukazujících reálný čas. Baterie paměti udržuje
záznamy programu a zaprotokolovaná data vzorků živá uvnitř paměti RAM při výpadku
hlavního zdroje nebo vyjmutí kvůli přepravě či výměně.
Baterie paměti vzorkovače se skládá ze tří monočlánků typu AA.
Pokud by napětí baterie paměti příliš pokleslo pro udržení správného nastavení
programu, bude Vás výstraha MEMORY POWER LOW [slabé napájení baterie] vyzývat,
abyste baterie vyměnili. Během normálního provozu vzorkovač využívá velmi malé
množství energie s pamě″ových baterií. Doba životnosti baterií u této aplikace je obvykle
pět let.
9.14 Vynulování jističe
Nebezpečí
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem. Předtím, než se budete
pokoušet vynulovat vnitřní jistič, odpojte zdroj střídavého proudu ze vzorkovače.
Nebezpečí
Riziko požáru. Opakovaná aktivace jističe je známkou potenciálně závažného
problému, který vyžaduje opravu vzorkovače.
Vzorkovací chladící box obsahuje vnitřní přerušovač obvodu na
(Obrázek 40 sestavaelektrickérozvodnékontrolnískříně na straně 118) řídící jednotce,
která je umístěna. Pokud je přerušovací obvod aktivován musí být znovu přenastaven.
Důležitá poznámka: Jistič chrání pouze ohřívač, kompresor a obvody ventilátoru. Vnitřní napájecí
zdroj střídavý-stejnosměrný je chráněn samostatně vlastními pojistkami.
Potřeby:
•
Šroub s křížovou hlavou
Dùležitá poznámka: Termální kontrolní jednotka obsahuje elektrostaticky senzitivní komponenty.
Vyhnìte se kontaktu se všemi komponenty elektrické vodivé desky.
Postup:
1. Vypněte AC spínač z jednotky.
2. Výjměte 2 šrouby ze zadního krytu.
117
Údržba
3. Vytočte kryt nahoru a sundejte ho.
4. Prozkoumejte přerušovací obvod pomocí průhledného okna na termálním kontrolním
boxu (Obrázek 40).
5. Pokud přerušovací obvod není v pozici OFF, volejte servis.
6. Pokud je přerušovací obvod v pozici OFF, proveďte následující:
a. Odstraňte průhledný kryt.
b. Přepňete spínač do pozice ON.
c. Vra″te a zajis″ete průhledný kryt.
d. Připojte zadní víko.
7. Zapojte AC spínač k jednotce.
Obrázek 40 sestavaelektrickérozvodnékontrolnískříně
1
118
Přerušovacíobvod
2
Sestavaelektrickérozvodnékontrolnískříně
Kapitola 10 Náhradní díly a příslušenství
10.1 Náhradní díly
Charakteristika
Množství
Číslo položky
Sestava 3cestného rozbočovače
1
939
4–20mA rozhraní, kabel 10 stop
1
2021
Hadice peristaltického čerpadla řady 900, 15 stop
1
46000–15
Hadice peristaltického čerpadla řady 900, 50 stop
1
4600–50
Záloha střídavého napájení baterií
1
5698200
Skříň chladícího boxu , 115 VAC
1
3548R
Skříň chladícího boxu pro každé počasí , 230 VAC
1
3550R
Montážní kotevní souprava
1
6613100
Kaskádový odběr vzorků pro 25 stop. kabel
1
2817
Zámek úložného prostoru řídicí jednotky
1
5697700
Ohřívák úložného prostoru řídicí jednotky, 220 V střídavých
1
6605200
Sáček s desikantem (1 polštář)
1
8849
Rameno distributora, 2–lahvový a 4–lahvový odběr vzorků
1
8846
Rameno distributora, 8lahvový odběr vzorků
1
8845
Rameno distributora, 24–lahvový odběr vzorků
1
8844
Dveřní sestava
1
6607700
DTU II, 115 V střídavých
1
3516
DTU II, 230 V střídavých
1
3517
Průtokový modul
1
2471
Sestava předního víka
1
6607500
Indikátor vlhkosti
1
2660
Návod k instalaci a obsluze
1
8854
Aktuátor hladiny kapaliny, kabel 25 stop
1
943
Víceúčelový úplný kabel, 10 stop
1
940
Víceúčelový úplný kabel, 25 stop
1
540
Víceúčelový poloviční kabel, 10 stop
1
941
Víceúčelový poloviční kabel, 25 stop
1
541
O kroužek, hlavní těsnění
1
8606
Vysouvací přihrádka
1
5697600
Hadice čerpadla, 15 stop pro všechny distributory a peristaltická čerpadla řady 800
1
3866–15
Hadice čerpadla, 50 stop pro všechny distributory a peristaltická čerpadla řady 800
1
3866–50
Hadice čerpadla, předem nařezané, AWRS 900MAX
1
6607400
Sestava zadního víka
1
6607600
Náhradní těsnění dveří
1
6611500
Náhradní těsnění pro víko (na předních a zadních víkách)
1
6611600
Sítko, všechno 316 nerezová ocel, 6,0 palců dlouhé x 0,406 palců vnější průměr
1
2071
Sítko, všech 316 nerezová ocel, 7,94 palců dlouhé x 1,0 palců vnější průměr
1
2070
Sítko, nerezová ocel, 3,9 palců dlouhé x 0,406 palců OD
1
4652
Sítko,
teflon®/nerezová
1
926
Synchronizování odběru vzorků pro kabel 25 stop
ocel, 5,5 palců dlouhé x 0,875 palců vnější průměr
1
2818
Teflonem vyložená propojovací sada
1
2186
Teflonem vyložená hadice
3/8 palců, 10 stop
1
921
Teflonem vyložená hadice
3/8 palců, 25 stop
1
922
119
Náhradní díly a příslušenství
10.1 Náhradní díly
Charakteristika
Množství
Číslo položky
3/8 palců, 100 stop
Teflonem vyložená hadice
1
925
Vinylová nasávací hadice 3/8 palců, 25 stop
1
920
Vinylová nasávací hadice 3/8 palců, 100 stop
1
923
3/8 palců, 500 stop
1
924
Vinylová nasávací hadice
10.2 Přihrádka základny/lahve, příslušenství pro kompozitní/vícenásobný
odběr vzorků
Díl číslo
Vzorkovač
Kompozit
Vícenásob
ná lahev
120
Láhev
Uzavřít
plnou
lahev
Opěrka
hadice
Prodlužov
ací hadice
Přihrádka
lahve a
polohovadlo
Upínací díl
Dávkovač
2,5 galonu
sklo
6559
8847
8838
3527
Bez významu
Bez
významu
Bez
významu
2,5 galonu
polymer
1918
8847
8838
3527
Bez významu
Bez
významu
Bez
významu
5,5 galonu
polymer
6494
8847
8838
Bez
významu
Bez významu
Bez
významu
Bez
významu
(24) 1 L
polymer
737
Bez
významu
Bez
významu
Bez
významu
1511
1322
8841
(24) 350 mL
sklo
732
Bez
významu
Bez
významu
Bez
významu
1511
1056
8841
(8) 2,3 L
polymer
657
Bez
významu
Bez
významu
Bez
významu
1511
1322
8842
(8) 1,9 L sklo
1118
Bez
významu
Bez
významu
Bez
významu
1511
1322
8842
(4) 2,5 galonu
polymer
2315
Bez
významu
Bez
významu
Bez
významu
Bez významu
Bez
významu
8843
(4) 2,5 galonu
sklo
2317
Bez
významu
Bez
významu
Bez
významu
Bez významu
Bez
významu
8843
(2) 2,5 galonu
sklo
2318
Bez
významu
Bez
významu
Bez
významu
Bez významu
Bez
významu
8843
(2) 2,5 galonu
polymer
2316
Bez
významu
Bez
významu
Bez
významu
Bez významu
Bez
významu
8843
Typ lahve
Kapitola 11 Kontaktní informace
HACH Company
World Headquarters
P.O. Box 389
Loveland, Colorado
80539-0389 U.S.A.
Tel (800) 227-HACH
(800) -227-4224
(U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
[email protected]
www.hach.com
Repair Service in the
United States:
HACH Company
Ames Service
100 Dayton Avenue
Ames, Iowa 50010
Tel (800) 227-4224
(U.S.A. only)
Fax (515) 232-3835
Repair Service in Canada:
Hach Sales & Service
Canada Ltd.
1313 Border Street, Unit 34
Winnipeg, Manitoba
R3H 0X4
Tel (800) 665-7635
(Canada only)
Tel (204) 632-5598
Fax (204) 694-5134
[email protected]
Repair Service in
Latin America, the Caribbean, the Far East, Indian
Subcontinent, Africa,
Europe, or the Middle East:
Hach Company World
Headquarters,
P.O. Box 389
Loveland, Colorado,
80539-0389 U.S.A.
Tel +001 (970) 669-3050
Fax +001 (970) 669-2932
[email protected]
HACH LANGE GMBH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0)2 11 52 88-320
Fax +49 (0)2 11 52 88-210
[email protected]
www.hach-lange.de
HACH LANGE LTD
Pacific Way
Salford
GB-Manchester, M50 1DL
Tel. +44 (0)161 872 14 87
Fax +44 (0)161 848 73 24
[email protected]
www.hach-lange.co.uk
HACH LANGE LTD
Unit 1, Chestnut Road
Western Industrial Estate
IRL-Dublin 12
Tel. +353(0)1 46 02 5 22
Fax +353(0)1 4 50 93 37
[email protected]
www.hach-lange.ie
HACH LANGE GMBH
Hütteldorferstr. 299/Top 6
A-1140 Wien
Tel. +43 (0)1 9 12 16 92
Fax +43 (0)1 9 12 16 92-99
[email protected]
www.hach-lange.at
DR. BRUNO LANGE AG
Juchstrasse 1
CH-8604 Hegnau
Tel. +41(0)44 9 45 66 10
Fax +41(0)44 9 45 66 76
[email protected]
www.hach-lange.ch
HACH LANGE FRANCE
S.A.S.
33, Rue du Ballon
F-93165 Noisy Le Grand
Tél. +33 (0)1 48 15 68 70
Fax +33 (0)1 48 15 80 00
[email protected]
www.hach-lange.fr
HACH LANGE SA
Motstraat 54
B-2800 Mechelen
Tél. +32 (0)15 42 35 00
Fax +32 (0)15 41 61 20
[email protected]
www.hach-lange.be
DR. LANGE NEDERLAND
B.V.
Laan van Westroijen 2a
NL-4003 AZ Tiel
Tel. +31(0)344 63 11 30
Fax +31(0)344 63 11 50
[email protected]
www.hach-lange.nl
HACH LANGE APS
Åkandevej 21
DK-2700 Brønshøj
Tel. +45 36 77 29 11
Fax +45 36 77 49 11
[email protected]
www.hach-lange.dk
HACH LANGE AB
Vinthundsvägen 159A
SE-128 62 Sköndal
Tel. +46 (0)8 7 98 05 00
Fax +46 (0)8 7 98 05 30
[email protected]
www.hach-lange.se
HACH LANGE S.R.L.
Via Riccione, 14
I-20156 Milano
Tel. +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14-39
[email protected]
www.hach-lange.it
HACH LANGE S.L.U.
Edif. Arteaga Centrum
C/Larrauri, 1C- 2ª Pl.
E-48160 Derio/Vizcaya
Tel. +34 94 657 33 88
Fax +34 94 657 33 97
[email protected]
www.hach-lange.es
HACH LANGE LDA
Av. do Forte nº8
Fracção M
P-2790-072 Carnaxide
Tel. +351 214 253 420
Fax +351 214 253 429
[email protected]
www.hach-lange.pt
HACH LANGE SP.ZO.O.
ul. Opolska 143 a
PL-52-013 Wrocław
Tel. +48 (0)71 342 10-83
Fax +48 (0)71 342 10-79
[email protected]
www.hach-lange.pl
HACH LANGE S.R.O.
Lešanská 2a/1176
CZ-141 00 Praha 4
Tel. +420 272 12 45 45
Fax +420 272 12 45 46
[email protected]
www.hach-lange.cz
HACH LANGE S.R.O.
Roľnícka 21
SK-831 07 Bratislava –
Vajnory
Tel. +421 (0)2 4820 9091
Fax +421 (0)2 4820 9093
[email protected]
www.hach-lange.sk
HACH LANGE KFT.
Hegyalja út 7-13.
H-1016 Budapest
Tel. +36 (06)1 225 7783
Fax +36 (06)1 225 7784
[email protected]
www.hach-lange.hu
HACH LANGE S.R.L.
Str. Leonida, nr. 13
Sector 2
RO-020555 Bucuresti
Tel. +40 (0) 21 201 92 43
Fax +40 (0) 21 201 92 43
[email protected]
www.hach-lange.ro
HACH LANGE
8, Kr. Sarafov str.
BG-1164 Sofia
Tel. +359 (0)2 963 44 54
Fax +359 (0)2 866 04 47
[email protected]
www.hach-lange.bg
HACH LANGE SU
ANALİZ SİSTEMLERİ
LTD.ŞTİ.
Hilal Mah. 75. Sokak
Arman Plaza No: 9/A
TR-06550 Çankaya/ANKARA
Tel. +90 (0)312 440 98 98
Fax +90 (0)312 442 11 01
[email protected]
www.hach-lange.com.tr
HACH LANGE D.O.O.
Fajfarjeva 15
SI-1230 Domžale
Tel. +386 (0)59 051 000
Fax +386 (0)59 051 010
[email protected]
www.hach-lange.si
ΗΑCH LANGE E.Π.Ε.
Αυλίδος 27
GR-115 27 Αθήνα
Τηλ. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
[email protected]
www.hach-lange.gr
HACH LANGE E.P.E.
27, Avlidos str
GR-115 27 Athens
Tel. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
[email protected]
www.hach-lange.gr
121
Kontaktní informace
122
Rejstřík
A
K
Analogové vstupy .................................................. 106
pøipojení .......................................................... 106
programování .................................................. 107
Kalibrace
4-20 mA ........................................................... 101
ponorný tlakový senzor ..................................... 76
sonda konduktivity ............................................. 89
sonda ORP ........................................................ 86
sonda pro mìøení rozpuštìného kyslíku ............ 88
ultrasonický senzor Downlook ........................... 73
Kalibrace sondy pro mìøení pH ............................... 84
Konektory
pomocné ............................................................ 44
Konektory napájení .................................................. 41
Konektory rozhraní ................................................... 19
Konstantní objem, èasovì promìnný ........................ 51
B
Baterie Pamìti ........................................................ 117
Baterie pamìti ........................................................... 98
Brzdièka ramene ...................................................... 39
D
Dávkovaè
instalace ............................................................ 38
vyrovnání ramene .............................................. 39
Deš″ová mìrka ......................................................... 81
programování .................................................... 82
Displej tekutých krystalù .......................................... 22
Distribuce vzorkù ..................................................... 55
Samostatná láhev .............................................. 55
Vícelahvové ....................................................... 55
Dolní panel ............................................................. 115
DTU-II ...................................................................... 93
Dveøe chladnièky .................................................... 18
Dvou a ètyølahvový odbìr vzorku ............................ 36
E
Èasovì proporcionální vzorkování ............................ 50
Èelní strana .............................................................. 20
Èištìní vzorkovaèe ................................................. 109
Èíslo lahve ............................................................... 64
Elektrostatický výboj .............................................. 113
F
Funkèní Klávesy ...................................................... 22
H
Hadice èerpadla
instalace ...................................................... 28, 31
Heslo ........................................................................ 49
Hloubka kapaliny ..................................................... 73
I
Indikátor vlhkosti ...................................................... 22
Instalace hadice èerpadla ........................................ 28
Instalaèní místo ....................................................... 25
J
Jednolahvový odbìr vzorku ...................................... 36
Jednotky prùtoku ..................................................... 52
L
Lahve ....................................................................... 34
Láhve ....................................................................... 48
Lahve pro první pøíval ............................................. 67
M
Mazání ................................................................... 109
Možnost 4-20 mA ..................................................... 99
Kalibrace ......................................................... 101
pøipojení ............................................................ 99
programování .................................................... 99
Možnost pageru ....................................................... 96
Mobilní komunikace ................................................. 94
Modem
pøipojení ............................................................ 94
programování .................................................... 94
Modulaèní rychlost v baudech ................................. 94
Motor/pøevodová skøíò ......................................... 117
Mrtvé pásmo .......................................................... 105
N
Nové pokusy o odbìr vzorku .................................... 58
Numerická Klávesnice ............................................. 21
O
Objem láhve ............................................................. 48
Objem vzorku ........................................................... 58
Odlehèovaè tahu ...................................................... 87
Øídicí jednotka
kryt ..................................................................... 17
topení ................................................................ 18
vyjmutí a otevøení ........................................... 114
Osmi, dvanácti nebo dvacetiètyølahvový odbìr vzorku
36
Ovládací panel ......................................................... 21
123
Rejstøík
P
Panel nabídky a stavový pruh .................................. 22
Pøipojení deš″ové mìrky .......................................... 82
Pøístupový kód ........................................................ 49
Pøívodní hadièky ..................................................... 49
Pokroèilé vzorkování ............................................... 60
Deš″ová voda .................................................... 65
Èasy spuštìní a zastavení ................................. 64
Program ukonèen .............................................. 60
Promìnný objem ................................................ 71
Promìnné intervaly ............................................ 71
Sady lahví s nastaveným èasovým intervalem . 68
Speciální výstup ................................................ 63
Vzorek pøi nestabilním stavu ............................ 69
Vzorkování v bodì nastavení ............................. 61
Pomocná zásuvka konektoru ................................... 44
Ponorný senzor oblasti/ velocity
pøipojení ............................................................ 75
Ponorný senzor oblasti/velocity ............................... 75
instalace ............................................................ 75
programování .................................................... 75
Ponorný senzor tlaku ............................................... 75
pøipojení ............................................................ 76
Ponorný tlakový senzor
kalibrace ............................................................ 76
Poplachová relé ..................................................... 102
konektor rozhraní ............................................ 103
programování .................................................. 104
spojovací skøíòka ............................................ 103
Poplachové kódy pro pager ..................................... 98
Poplachy
akce ................................................................. 104
mrtvé pásmo .................................................... 105
poplachy pøi potížích ...................................... 104
Poplachy v nastaveném bodì (Set Point) ........ 105
Poplachy v nastaveném bodì (Set Point) ............... 105
Potlaèení naèasování .............................................. 52
Problémová podmínka ........................................... 104
Programování ponorného senzoru tlaku .................. 76
Programové klávesy ................................................ 21
Propláchnutí pøívodních hadièek ............................ 58
R
Rozhraní rozdìlovaèe ............................................... 45
Rozvodná deska .................................................... 116
RS232
pøipojení ............................................................ 93
Programování .................................................... 93
S
Sací hadice ........................................................ 30, 31
Sbìr vzorkù ............................................................... 50
124
Senzor tekutin .......................................................... 57
Sítko ......................................................................... 31
Sonda konduktivity
kalibrace ............................................................ 89
Sonda ORP
kalibrace ............................................................ 86
kalibrace spojovací skøíòky .............................. 86
programování .................................................... 86
spojovací skøíòka .............................................. 86
Sonda pro mìøení konduktivity ................................ 88
kalibrace teploty ................................................ 90
pøipojení ............................................................ 88
programování .................................................... 89
programování teology ........................................ 89
Sonda pro mìøení pH
kalibrace ............................................................ 84
pøipojení ............................................................ 82
programování .................................................... 84
Sonda pro mìøení rozpouštìného kyslíku
kalibrace ............................................................ 88
Sonda pro mìøení rozpuštìného kyslíku
kalibrace ............................................................ 88
kalibrace teploty ................................................ 88
odlehèovaè tahu ................................................ 87
pøipojení ............................................................ 87
programování .................................................... 87
programování teploty ......................................... 87
tlouš″ka membrány ............................................ 88
Spínaè plné lahve .................................................... 40
Spouštìèe a nastavení vzorkování ........................... 63
Stav .......................................................................... 47
T
Technické údaje ......................................................... 5
Tìlo èidla .................................................................. 28
U
Údržba ................................................................... 109
Ultrasonický senzor Downlook ................................. 73
kalibrace ............................................................ 73
pøipojení ............................................................ 73
programování .................................................... 73
Upínací díly .............................................................. 34
Úprava hladiny ......................................................... 77
Uzamèení programu ................................................ 49
V
Výška senzoru ......................................................... 74
Výbìr místa ............................................................... 25
Výmìna hadièky èerpadla ...................................... 111
Výmìna pojistek ...................................................... 116
Vertikální zdvih ........................................................... 7
Rejstøík
Vícelahvové ............................................................. 55
Víèka zásuvky .......................................................... 20
Vinylové hadice ........................................................ 30
Vnitøní desikant ..................................................... 117
Vysoušecí modul, vnitøní ......................................... 22
Vzorkování do samostatné láhve ............................. 55
Vzorkování pøi konstantním èasu s promìnným
objemem .................................................................. 53
Z
Základní nastavení programování ........................... 47
Zaøízení pro podání hlášení .................................... 97
Klávesa ON/OFF ...................................................... 21
Zpoždìní programu ................................................... 49
125
Rejstøík
126

Podobné dokumenty

Instalační manuál

Instalační manuál odebírán příliš vysoký proud (zkrat), ústředna výstup Pokud jsou připojené expandéry, je nutné je nakonfigudočasně odstaví, dokud nebude závada odstraněna. rovat, aby ústředna rozlišovala, které zó...

Více

Kapitola 1 - ALARMY sro

Kapitola 1 - ALARMY sro nebo pomocí počítače a programu DLS-3 (viz Kapitola 3: „Programování“). Před instalací pečlivě prostudujte všechny přiložené manuály.

Více

Leica Viva TPS Průvodce pro rychlý start

Leica Viva TPS Průvodce pro rychlý start S přímým přístupem do myWorld, můžete kdykoli využívat všechny příslušné služby, 24 hodin denně, 7 dní týdně. To zvyšuje vaší efektivitu a udržuje aktuální informace o vašem přístroji díky nejnověj...

Více

Monitoring pro GO HMP

Monitoring pro GO HMP HMP zahrnují tyto části zpracování projektu následné

Více

Stáhnout český manuál

Stáhnout český manuál Nezkoušejte demontovat nebo opravovat baterii. Nesnaţte se baterii deformovat. Přestaňte pouţívat vaší baterii, pokud jsou na jejím povrchu trhliny či jiné viditelné závady, případně průsak elektro...

Více

20 - Skládací kola

20 - Skládací kola Rám: Cr-Mo Hmotnost: 2,9 kg Trail Gator je tažná tyč, která během několika vteřin propojí Vaše dospělé kolo s dětským v jeden stroj. S dítětem pak můžete bezpečně vyrazit do městského provozu, nebo...

Více

Sigma SD900 Refrigerated Sampler a All Weather

Sigma SD900 Refrigerated Sampler a All Weather All Weather Refrigerated Sampler UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zárí 2008, 4. vydání

Více