Thonauer illustriert 29

Komentáře

Transkript

Thonauer illustriert 29
Vydání XXIX
Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH
Popisování kabelÛ
a vodiãÛ bûhem
sekundy
Aplikátor tisku Wraptor™ umoÏÀuje tisk a automatické umístûní etiket
na kabel za ménû neÏ 5 sekund. Kromû enormního ‰etfiení ãasem, ve
srovnání s ruãním zpracováním, je moÏné se zafiízením téÏ docílit vylouãení v˘roby zmetkÛ, jakoÏ i podstatné zv˘‰ení kvality.
THONAUER truchlí za
Gabriellou Zele Pálfi †
Vlastní v˘voj pro tepelné
­odizolování
Konkurenãní v˘hoda s
Komax ZETA
15 rokÛ THONAUER CZ
Thonauer illustriert
Zpracování kabelÛ
Pfiedmluva
Stfiíhací stroje | odizolovací stroje | stfiíhací
a odizolovací zafiízení | poloautomatické
krimpovací stroje | krimpovací automaty
| zkracovací stroje | osazování pouzder |
manipulace s kabely
Ing. Friedrich Thonauer,
zakladatel a jednatel firmy Thonauer GmbH.
Smutn˘ závûr úspû‰ného roku
Rok 2014 pro nás byl rokem pln˘m práce
a takto téÏ plnû úspû‰n˘, ale jeho konec znamenal tûÏkou ránu, kdyÏ dlouholetá jednatelka
na‰í spoleãnosti v Maìarsku paní Gabriella
Zele-Pálfi váÏnû onemocnûla a krátce pfied
koncem roku zemfiela. Byla po 40 rokÛ neoddûlitelnû spojena s rodinou firmy THONAUER
a jednou z podmínek pro to, aby nejprve v Maìarsku a pozdûji i v dal‰ích zemích vznikly poboãky rakouské firmy. Ocenûní jejího velkého
pfiínosu pro nás naleznete uvnitfi tohoto vydání.
Rok 2014 nám pfiinesl, jak v Rakousku, tak i mezinárodnímu koncernu, nové
rekordní obraty. V neposlední fiadû za to
mohlo personální posílení prodeje v zahraniãí. Dal‰í zesílení prodeje v novém roce
pfiinese intenzifikace práce v oblasti tûsnûní – lepení – zapouzdfiování – zalévání.
Po Rakousku a Maìarsku je nyní i na‰e
rumunská poboãka certifikována podle ISO
9001:2008. Na‰e firmy v âesku a na Slovensku
budou s certifikací pokraãovat a tím bude tento
velk˘ projekt uzavfien. K dobr˘m zprávám téÏ
patfií, Ïe jsme mohli dokonãit rekonstrukci
na‰ich pfiedvádûcích místností v Maìarsku a
Rakousku. Tû‰í se jiÏ znaãné oblibû u na‰ich
zákazníkÛ a jsou pravidelnû nav‰tûvovány.
Dobfie nav‰tûvována je téÏ na‰e novû vytvofiená
webová stránka, která nalézá velkou odezvu.
V Maìarsku nastala velká zmûna s pfieloÏením sídla firmy do Budakeszi. Velkorysé
prostorové podmínky v lokalitû a kolem ní
umoÏÀují dobrou práci a adekvátní vedení
skladu i pro úkoly v budoucnosti. JiÏ bûhem
onemocnûní paní Zele byl druh˘m maìarsk˘m
jednatelem jmenován pan Áron Alföldy-Boruss, kter˘ se ve funkci mohl ihned osvûdãit.
Nyní tuto velkou odpovûdnost ponese sám.
Pro tento úkol se znamenitû hodí a my mu
pfiejeme mnoho úspûchÛ. Tajemství na‰ich
úspûchÛ docilovat pfies nasycenost trhÛ
solidních pfiírÛstkÛ obratu leÏí v dÛkladném
pozorování tûchto trhÛ a rychlém reagování
nov˘mi moderními v˘robky, které v‰em na‰im
zákazníkÛm zaruãí v jejich produkci napojení
na poslednû pouÏité technologie. Tak i v tomto
vydání opût naleznete fiadu nov˘ch v˘robkÛ z
na‰eho programu. Tiskárna Wraptor™ od firmy
Brady k rychlé a jednoduché identifikaci kabelÛ
je takov˘m pfiíkladem, stejnû jako nová Kappa
331 od firmy Komax, energick˘ stfiíhací a
odizolovací stroj s rotaãní noÏovou jednotkou.
UmoÏÀuje precizní vícestupÀové odizolování nároãn˘ch kabelÛ bez v˘mûny noÏÛ.
Firma RAMPF opatfiila svoje v˘robní jednotky nov˘m názvem. Tak se stal z
„RAMPF Dosiertechnik“ podnik „RAMPF
Production Systems“, coÏ má ukazovat na
zvût‰en˘ rozsah moÏností. Nové zafiízení
Nova 1000 od firmy Spectrum je vysokorychlostní inline UV laserov˘ potiskovaã vodiãÛ,
navrÏen˘ pro oznaãování vodiãÛ a kabelÛ
s izolací schopnou oznaãování laserem.
Na Inhouse-Show firmy Komax v Dierikonu, v fiíjnu minulého roku, jsme mohli pfiivítat
fiadu zákazníkÛ z Rakouska a dal‰ích zemí a
nabídnout jim kompletní pfiehled rozsáhlého programu v˘robkÛ. Tak i v novém roce
budeme nároãn˘m v˘robkov˘m programem,
zintenzivnûn˘m prodejem a nov˘mi my‰lenkami usilovat o dal‰í úspûchy. Klíãem k tomu
jste ale pfiirozenû Vy, na‰i vûrní zákazníci.
Krimpovací nástroje | odporové sváfieãky
| pájecí automaty | zafiízení na zpracování
smr‰Èovacích hadic | lisovací nástroje
¤e‰ení popisování
Oznaãování pomocí etiket | oznaãování
pomocí ink-jet tiskárnou | oznaãování pomocí
laseru
Technika míchání a dávkování
2-sloÏkov˘ míchací a dávkovací systém |
nízkotlaké zastfiíknutí (Hotmelt-Moulding)
Zku‰ební technika
Laboratofi pro vytváfiení v˘brusÛ | pfiístroje pro
mûfiení tahu
Technika skladování a navíjení kabelÛ
Poloautomatické systémy skladování cívek |
zafiízení pro pfievíjení kabelÛ | stolní navíjeãky
cívek | speciální navíjeãky cívek
Odstínûní pro EMC a zobrazovací panely
Stínící materiály pro EMC | Display Window
Solutions (Acrylglas + Polycarbonat)
SluÏby
Pûnová tûsnûní (na bázi polyuretanu) |
EMC tûsnûní na bázi silikonu | zalévání v
elektrotechnice
Srdeãnû
Ing. Friedrich Thonauer
zakladatel a jednatel firmy
2
Technika spojování
Vydání XXIX
Nov˘ jednatel v Maìarsku
Po skonu dosavadní jednatelky, paní Gabrielly Zele, pfiebírá agendy vedení firmy její dlouholet˘ spolupracovník a dosavadní vedoucí prodeje pan Áron Alföldy-Boruss.
Alfödy-Boruss Áron – jednatel
THONAUER Kft., Maìarsko
Pan Alföldy-Boruss je v podniku, kde zaãínal jako
technik prodeje, jiÏ od roku 2002. V hlavní oblasti
jeho prodejního pÛsobení, v západním Maìarsku, se
rychle nauãil poznávat v‰echny v˘robky a dodavatele
a vybudoval dobré vztahy s na‰imi zákazníky. Jako
spoleãenská a zainteresovaná osoba byl zakrátko
dobfie znám téÏ v‰em zákazníkÛm i z ostatních oblastí,
se kter˘mi se setkával na veletrzích a v˘stavách.
Dokonce i v samostatném energetickém oddûlení – THONAUER Kft. Eco Energy –, které jiÏ mohlo
uskuteãÀovat pozoruhodné projekty pfiedev‰ím v
oblasti solární techniky, pan Alföldy-Boruss pracoval, shromaÏìoval zku‰enosti a budoval kontakty se
zákazníky. Nebylo tedy pfiekvapením, Ïe byl paní Zele
roku 2008 ustaven prokuristou a vedoucím prodeje.
S certifikací firmy THONAUER Kft. podle ISO
roz‰ífiil roku 2013 své úkoly jako osoby odpovûdné za kvalitu. Koncem roku 2014 – krátce poté,
co se firma etablovala na novém místû v Budakeszi, koneãnû pfievzal vedení podniku od paní Zele,
jejíÏ zdravotní stav se bohuÏel rapidnû zhor‰il.
Pan Alföldy-Boruss si je vûdom toho, Ïe vstoupil
do hluboké stopy, av‰ak vybaven nezbytn˘mi zbranûmi
má jiÏ konkrétní nápady, jak ãelit v˘zvám v Maìarsku.
Vûnuje tak znaãnou pozornost vlastnímu v˘voji v
THONAUER Kft., aby se tím pro zákazníky vytvofiila vy‰‰í hodnota a v podniku etablovaly nastavené
cíle. Velk˘m projektem bude plánovaná v˘stavba
nové budovy, která vyhoví rostoucímu poÏadavku na
prostor pro vlastní rozvoj a také celkovému zvût‰ení.
Nav˘‰ení pracovníkÛ u
­THONAUER Kft.
Gabor Szegletes | technik prodeje
Gabor Szegletes, narozen˘ 1987 v jiÏním Maìarsku, studoval fyziku na univerzitû v Szegedu. První
profesní zku‰enosti získal jako pracovník prodeje
pneumatik a náhradních dílÛ pro nákladní automobily.
Pro jeden ‰védsk˘ koncern sestavil dal‰í pokraãování
technické dokumentace, neÏ nalezl novou pracovní pfiíleÏitost a v kvûtnu 2014 pfie‰el do maìarské
poboãky firmy THONAUER, aby tam posílil prodejní
t˘m. Podle jeho vyjádfiení jsou úkoly zde nároãné
a obohacující. Hovofií anglicky a trochu ‰védsk˘m
jazykem a v nejbliωí budoucnosti chce zintenzivnit téÏ
své znalosti nûmãiny. Ve volném ãase hledá zmûnu v
cestování a vytvofiil digitální fotoalba z této aktivity.
György Havlik | správce skladu
Narozen 1953, vyuãen˘ CNC frézafi pfie‰el do
stavebnictví, kde 25 rokÛ provádûl renovaci budov.
Do THONAUER Kft. pfii‰el v srpnu 2014 a stará se o
vedení skladu náhradních dílÛ, je na pfiíjmu a vyuÏívá
svoji fiemeslnou zruãnost v‰ude, kde je to tfieba.
Dfiíve byl intenzivnû sportovnû ãinn˘ jako veslafi,
v mládí speciálnû jako kanoista, av‰ak dnes, jak
sám míní, hodí se k jeho stáfií lépe jízda na kole.
Nové firemní sídlo v
Budakeszi
Po 21 úspû‰n˘ch rocích v budape‰Èské ulici
Daróczi pfii‰el ãas k pfiestûhování do prÛmyslové
oblasti Budakeszi, mûsteãka západnû od Budape‰ti.
Pfiesun do 750 m2 velké pronajaté budovy pfiinesl
mnohé pfiednosti: dostateãnou kanceláfiskou plochu,
pfiedvádûcí místnost, dostatek skladovací plochy, a
téÏ parkovi‰tû pro zákazníky pfiímo pfied budovou.
Nákladní automobily mohou b˘t nyní odbavovány
pfiímo pfied vstupem do skladu. Provoznû technicky jsou krátká napojení na M1, M7 a M0.
S pfiestûhováním chceme vysokou úroveÀ prodeje, poradenství, servisu a sluÏeb na‰im zákazníkÛm je‰tû zv˘‰it.
3
Thonauer illustriert
Popisování kabelÛ a vodiãÛ
bûhem sekundy
Aplikátor tisku Wraptor™ umoÏÀuje tisk etiket a automatické naná‰ení na kabel za dobu krat‰í neÏ 5 sekund.
Vedle enormního ‰etfiení ãasem ve srovnání s ruãním zpracováním mÛÏe b˘t tímto zafiízením docíleno i omezení zmetkovitosti, jakoÏ i znaãného zv˘‰ení kvality. Elektrick˘ pracovní proces je navíc znaãnû ti‰‰í neÏ pracovní
stanice na stlaãen˘ vzduch.
Aplikátor tisku Wraptor™
Tímto strojem se provádí zpracování typizovan˘ch a vysoce kvalitních materiálÛ od firmy Brady,
jako jsou samolaminující vinylové fólie a nylonová
tkanina. Naná‰ení nebo navíjení v napnutém stavu na kabel pfii minimální tvorbû spirál, puch˘fiÛ
nebo zvrásnûní zaji‰Èuje dobrou ãitelnost.
Díky ãipové technologii rozpozná Wraptor pfii
vloÏení materiálu v‰echny údaje, které potfiebuje.
Pfii tom není nutné Ïádné ruãní nastavování.
Zpracovávány mohou b˘t nejrÛznûj‰í etikety aÏ
po maximální rozsah tisku 41,3 x 50,8 mm. Zpracování jednotliv˘ch Ïil a kabelÛ o prÛmûru mezi 1,53 a
15,24 mm probíhá bez v˘mûny nástrojÛ a nastavování.
Identifikaãní software
LabelMark™
Zadání tisku pro Wraptor™ se pfiedem zpracovávají na PC pomocí LabelMark™, coÏ je identifikaãní
software s optimální obsluhou. Software LabelMark™
skoncovalo s drah˘m ruãním sestavováním a provádûním znaãení. Oznaãování kabelÛ se optimalizuje
pouÏitím variabilních dat, skupinov˘m sestavením
a grafick˘mi informacemi, stejnû jako automatick˘m vícenásobn˘m potiskem a ãarov˘mi kódy.
Va‰e jiÏ existující data pro oznaãování mohou b˘t
importována prostfiednictvím pfiístupu ODBC, kter˘
software LabelMark podporuje. Informace o oznaãování jsou tímto zpÛsobem pfiímo a od poãátku
vkládány do procesu navrhování. Zaruãeno je
tím nepfieru‰ované dokumentování v kaÏdé
fázi v˘voje a vysoká bezpeãnost dat.
Po návrhu etiket operátor jednodu‰e
zvolí na dotykové obrazovce Wraptor™
poÏadovan˘ tisk a pak jeden za druh˘m
vkládá oznaãované kabely. V‰echny práce
spojené s návrhem etiket a téÏ sestavení
pfiíkazÛ k tisku lze provádût v kanceláfii
na PC. Pfienos hotov˘ch pfiíkazÛ k tisku
VloÏit samostatnou Ïílu, kabel
nebo kabelov˘ svazek. Wraptor™
je moÏné zapojit i do automatick˘ch linek.
Pfiipravené vodiãe jsou automaticky zpracovány tiskov˘m softwarem
podle zadaného poÏadavku
na Wraptor™ mÛÏe probíhat prostfiednictvím spojení
Ethernet, pfienosu sériového nebo USB, nebo pomocí
pfiepisovatelné v˘mûnné karty CompactFlash®.
Pevné fólie souãasnû zajistí bezpeãné slouãení svazku vodiãÛ.
Samolaminující vinylová fólie
Robustní nylonová tkanina
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
4
Vydání XXIX
Krimpování dutinek vodiãÛ z role
Univerzální Stripper-Crimper
Unic GS
Standardnû: lichobûÏník
UNIC-GS je elektropneumaticky pohánûn˘ odizolovací a krimpovací automat. Tento stroj umoÏÀuje
rychle a spolehlivû zpracovat vodiãové dutinky Z+F v
rolích a to v rozsahu od 0,5 do 2,5 mm2 (AWG 20–14)
s délkou krimpování 8 a 10 mm bez v˘mûny nástroje.
Technické údaje
Volitelnû: PZ3
rozsah krimpování 0,5–2,5 mm2 (AWG 20–14)
délka krimpování
8-10 mm
zavádûcí délka
27 mm + CL*
doba taktu asi
1,5 s
napájení100 / 240/50 / 60/25
(V/Hz/VA)
tlak vzduchu
5,5 bar
rozmûry
390/330/430 mm (‰/h/v)
hmotnost
23 kg
Zpracovatelné dutinky na vodiãe
vodiãové dutinky Z+F v rolích
0,5/8N
0,5/10 HL
0,75/8N
0,75/10 HL
1/8N
1,0/10 HL
1,5/8N
1,5/10 HL
2,5/8N
2,5/10 HL
* CL = délka krimpování v mm
Vlastní v˘voj pro tepelné
­odizolování
Stupnice pro délku odizolování
Tepelnû odizolovávan˘ kabel s
proplétanou izolací
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
Odizolování kabelÛ se splétanou izolací pomocí bûÏn˘ch odizolovacích noÏÛ není moÏné. THONAUER Kft.
nyní vyvinul stroj, kter˘ umí pfiesnû a hospodárnû odizolovat kabel s izolací ze splétaného polyesterového
kompozitního materiálu i pfii malém prÛmûru kabelu.
U tohoto fie‰ení se na izolaci pfiená‰í teplo z
vyhfiívané elektrody. Odizolovací hlava je obsluhována pneumaticky a v základním modelu umí
zpracovat kabel s vnûj‰ím prÛmûrem do 11 mm.
Volitelnû jsou moÏné i vût‰í prÛmûry. Otáãení hlavy je regulováno krokov˘m motorem fiízen˘m pfies
PLC. Odizolovaná délka je nastavitelná jednodu‰e
mechanick˘m dorazem namontovan˘m v tyãi pro
vedení kabelu. Ve standardním pfiíslu‰enství jsou
se strojem dodávány dvû sady vodicích tyãí.
www.thonauer.com
5
Thonauer illustriert
Lean-Manufacturing v nejtûsnûj‰ím
prostoru
Robotická buÀka DC-RS250
Pokud jsou u projektÛ podle Lean-Manufacturing
poÏadována procesnû bezpeãná utûsnûní, zapûnování,
zalití a lepení jednosloÏkov˘m nebo vícesloÏkov˘m
materiálem, pak je první volbou kompaktní robotická
buÀka DC-RS250 od firmy RAMPF Production Systems. Sama robotická buÀka nabízí pfii nejtûsnûj‰ích
prostorov˘ch pomûrech pracovi‰tû pro souãástky s
rozmûry do 200 x 250 x 80 mm. To znamená: DC-
Zmûna názvu spoleãnosti ve
skupinû RAMPF
Od 1. ãervence 2014 vystupuje vedoucí v˘robce
nízkotlak˘ch mísících a dávkovacích zafiízení a
specialista na automatizaci pod nov˘m jménem.
Z firmy RAMPF Dosiertechnik se stala RAMPF Production Systems.
„Dosavadní název firmy zuÏoval na‰e v˘robní a aplikaãní spektrum na dávkovací techniku.
RAMPF Production Systems nyní zfietelnû popisuje, Ïe na trhu nabízíme souborná systémová
fie‰ení pro v˘robu u na‰ich zákazníkÛ“, vysvûtluje
pfiejmenování firmy manaÏer Bernd Faller.
V nabídce podniku navíc k základní kompetenci
v mísící a dávkovací technice patfií zdokonalené
automatizaãní a dopravní systémy vnitropodnikové logistiky, pfiídavné technologie techniky
montáÏe a spojování stejnû jako fie‰ení na úrovni
logistiky a zabezpeãení kvality, napfiíklad zpûtná
vysledovatelnost dílu nebo provázání systémÛ ERP.
„Integrace zku‰ební a mûfiicí techniky do v˘robních zafiízení pro zabezpeãení v˘robních procesÛ
jsou ve stále rostoucí mífie vtûlovány do na‰ich
zákaznicky specifick˘ch fie‰ení“, fiíká Bernd Faller.
Dodávají se systémy a zafiízení, které pokr˘vají
‰irokou ãást celkové produkce zákazníkÛ a splÀuje
se tak stále více „role systémového dodavatele“.
6
Jifií Popelínsk˘
-RS250 vybavená robotem KUKA KR AGILUS v sobû
spojuje rychlé zpracování, vysokou flexibilitu a schopnost vyhovût témûfi kaÏdému prostorovému zadání.
Robotická buÀka mÛÏe b˘t osazena jak statick˘m, tak i dynamick˘m míchacím systémem.
Zásobování materiálem je oddûlenû od dávkovací
buÀky, coÏ zjednodu‰uje pfiizpÛsobení na stávající v˘robní proces. Malá ‰ífika stroje 600 mm
zaji‰Èuje kompaktní, optimálnû obsluÏná pracovi‰tû, dobrá je pfiístupnost pro údrÏbu.
DC-RS250 mÛÏe pracovat s viskozitami
zhruba od 10 do 1000000 mPas a rovnûÏ s vysoce abrazivními materiály, jako jsou napfiíklad
tepelnû vodivé pasty. Bez obtíÏí se provádí téÏ
3D nános tixotropních materiálÛ. Mísící pomûr
je od 100:100 do 100:1 volnû nastaviteln˘.
Dotykov˘ displej 16:9 s vysok˘m rozli‰ením spárovan˘ s vizualizací procesu RAMPF a snadno obsluhovatelné zabezpeãení oblasti vkládání s laserov˘m
skenerem umoÏÀují inteligentní ovládání DC-RS250.
Parádním pfiíkladem pro Lean Manufacturing je
kombinace DC-RS250 s rychle vytvrzovací tûsnicí a tvarovací mûkkou pûnou RAKU-PUR® Speed
firmy RAMPF Polymer Solutions. 2kompozitní
materiál je jiÏ po 150 sekundách nelepiv˘. Integrace tûchto systémÛ uvolÀuje v˘robní prostory,
protoÏe v˘robky jsou jiÏ jen po dvou aÏ tfiech metrech dopravního pásu pfiipraveny k zabalení.
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Kompaktní robotická buÀka DC-RS250 od RAMPF Production Systems spojuje rychlé
zpracování, vysokou flexibilitu a
schopnost vyhovût témûfi kaÏdému
prostorovému zadání.
Vydání XXIX
Kruhov˘ fiez bez otfiepu u hadic
­speciálního tvaru
Stroj na fiezání vlnit˘ch trubek
WSM 60
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Stroj na fiezání vlnit˘ch trubek WSM 60 ESB se
hodí k fiezání vlnit˘ch trubek na hfibetu vlny nebo
hadic se speciální geometrií, a zaji‰Èuje kruhov˘ fiez
bez otfiepu. WSM 60 ESB byl vyvinut speciálnû pro
zpracování hadic zvlá‰tního tvaru, které se pouÏívají
napfiíklad v automobilním prÛmyslu, medicínském
prÛmyslu nebo v myãkách a praãkách (bílé zboÏí).
Stroj se hodí k fiezání uzavfien˘ch vlnit˘ch trubek o vnûj‰ím prÛmûru 10–60 mm. €ez probíhá
rotaãním zpÛsobem, pfii nûmÏ fiezací noÏe obíhají
kontinuálnû kolem v˘robku a pfii dosaÏení koneãné
délky a pfiesné polohy se zabofií do materiálu. Navíc
jsou k dispozici upínací ãelisti. Ty stabilizují a fixují
hadici bûhem fiezu (volitelnû). K hadicovému v˘robku
mohou b˘t pfiidruÏeny aÏ 3 tvary upínacích ãelistí,
které jsou voleny prostfiednictvím ovládání stroje.
Toto rozpoznání hadice se dûje prostfiednictvím
kamerového systému s vysok˘m rozli‰ením. Volitelnû mÛÏe b˘t u standardních vlnit˘ch trubek provádûno polohování laserovou svûtelnou závorou.
Pro provoz spfiaÏen˘ s vytlaãovacím zafiízením jsou k dispozici pfiídavná zafiízení, jako je
napfiíklad odvádûcí pás, vyfukovací zafiízení atd.
V˘roba na WSM 60 ESB mÛÏe probíhat v obou
smûrech (zprava doleva, zleva doprava).
Volitelnû lze WSM 60 ESB vybavit profiezávacím zafiízením, které normálnû tvarovanou
vlnitou trubku nafiezává v podélném smûru.
Nesporn˘ standard na svûtovém
trhu
Miniaplikátory EVF a EVS
fiady EVOLUTION
Miniaplikátor EVF Evolution s
boãním pfiívodem
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Evolution je zcela nová fiada miniaplikátorÛ, koncipovan˘ch pro kontakty v pásu s tlou‰Èkou kontaktÛ <
0,6 mm, rozteãí < 27 mm a prÛfiezem drátu do 6 mm_.
Podle konstrukce jsou kontakty pfiivádûny na cívce
boãnû (EVS) nebo je aplikátor koncipován pro kontakty
„spojené konci“ navinuté na rolích (EVF). Zafiízení jsou
vybavena nenastaviteln˘m sedmimístn˘m poãítadlem
taktÛ a s obûma naráÏkami vÏdy pro pfiívod kontaktu pfii pohybu nahoru nebo dolÛ. Zafiízení je moÏné
namontovat na kaÏd˘ krimpovací lis s krimpovací
v˘‰kou 135,8 mm ± 0,02 mm (mûfieno od upevÀovací desky miniaplikátoru aÏ po lis „T“ pfii spojení v
dolní úvrati) a téÏ pouÏít v konfiguraci ruãní (stolní
lis) nebo téÏ automatické (fiezací a odizolovací stroj).
Pfiednosti
n V˘mûna kovadlinky, aniÏ by se
aplikátor vyjmul z lisu.
n Díky dvojdílné kovadlince musí b˘t
vymûnûn jen opotfieben˘ díl.
n V˘mûna krimpovacího nástroje bez vyjmutí razníku aplikátoru
nebo celého aplikátoru z lisu.
n Systém nastavení a centrování kontaktu je
nadto snadno obsluhovateln˘ uÏivatelem.
n Solidnûj‰í základní deska.
7
Thonauer illustriert
Antireflexní povlak pro aplikace
­LIDAR
Povlak 1550 AR nanesen˘ na Solaris Acryl dává
propustnost filtru aÏ 98 % na rozsahu 1550 nm,
spojen˘ s reflexí jen 0,5 % (oboustranné mûfiení).
Krycí vrstva je hydrofobní a odolná proti otûru a akrylov˘ materiál základu dûlá filtr lehk˘m a
znatelnû odolnûj‰ím proti nárazu neÏ sklo. S tûmito
vlastnostmi je 1550 AR perfektnû vhodn˘ na filtraãní a krycí ãoãky v aplikacích LIDAR 1550 nm.
Kromû toho je krycí vrstva nepromokavá, takÏe
kapky beze stopy stékají. Tím je zaruãeno minimální
zkreslení signálu (na stranû vysílaãe i pfiijímaãe).
1550 AR se pfiedpokládá pro pouÏití napfiíklad u laserového dálkomûru bezpeãného pro oãi,
kter˘ vyuÏívá laser na vlnové délce 1550 nm a v
pfienosn˘ch nebo leteck˘ch zafiízeních LIDAR.
V aplikacích LIDAR, u nichÏ se pouÏívá infraãervené svûtlo s vlnovou délkou 1064
nm, je perfektním fie‰ením Solaris S306 IR
(s nebo bez NIR-AR) od firmy PSC.
Technické údaje
propustnost 98 % (na 1550 nm)
odraz pfii 1550 nm0,5 % (oboustranné
­mûfiení)
UV ochrana
> 99 %
základní materiál
SolarisTM Acryl
tlou‰Èka
1 & 2 mm (dal‰í na dotaz)
minimální rozmûry
zcela volné uspofiádání
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Oznaãování izolace bûhem v˘roby
NOVA™ - inline systém znaãení
­kabelÛ ultrafialov˘m laserem
Oznaãovací systém s vysoce v˘konn˘m UV laserem
byl vyvinut pro zaãlenûní do linky v˘roby vodiãÛ a
kabelÛ. Reagovalo se tím na poptávku uÏivatele po
inline laserovém kódování obtíÏnû oznaãovateln˘ch
izolací.
Systém NOVA™ 1000 byl vyvinut speciálnû pro
jednoho v˘robce vodiãÛ a kabelÛ k potisku izolace
na vodiãích a kabelech bûhem v˘roby znaãkovacím
identifikaãním kódem v˘robce. První systém byl
dodán zákazníkovi v USA v ãervnu tohoto roku.
Systém je zabudovateln˘ do nov˘ch nebo stávajících v˘robních linek a má precizní systémy
vedení drátÛ, v nichÏ drát mÛÏe bûÏet jak˘mkoliv
smûrem. Systém Nova 1000 lze pouÏít inline k
oznaãování bûhem v˘roby vodiãÛ a kabelÛ, ale s
vhodn˘m odvíjecím a podávacím systémem téÏ
ke znaãení vodiãÛ a kabelÛ mimo v˘robní pás.
Nova-Software umoÏÀuje programování zón
znaãení sledem ãíslic, písmen a symbolÛ k opa-
8
kovanému znaãení podél vodiãe nebo kabelu.
Urãité verze software uvedou systém do stavu,
kdy je znaãení automaticky s pfiib˘vajícími délkami odstaveno, nabízejí v‰ak téÏ moÏnost naná‰et
jako znaãení fonty TrueType, loga a obrázky.
Rychlost prÛchodu jednotkou je dána v˘robní linkou, do které je integrována. Podle zvolené velikosti a druhu písma lze vodiãe zpravidla
oznaãovat rychlostí aÏ 105 metrÛ za minutu.
Jifií Popelínsk˘
Uspofiádání s odvíjecím zafiízením a mûfiicím a stfiíhacím systémem pfii
prvním pfiedvedení na veletrhu „Wire China 2014“ v ·anghaji
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Vydání XXIX
Zele Pálfi Gabriella †
S tûÏk˘m srdcem musíme oznámit, Ïe na‰e dlouholetá milá kamarádka, kolegynû a spoleãnice na cestách
jiÏ není mezi námi.
S Gabriellou Zele ztrácíme silnou a opravdovou
osobnost, která s pln˘m nasazením vybudovala
maìarskou poboãku a dovedla ji k úspûchu.
Byla známa pro své dobré nápady a pozitivní pfiístup
k fie‰ení problémÛ. Jakmile mûla pfied oãima cíl, umûla
jej podat s takov˘m pfiesvûdãením, Ïe vût‰inou dosáhla
schválení a v‰ech potfiebn˘ch povolení. Její otevfien˘
a kladn˘ postoj, stejnû jako její vÛle a v˘drÏ ji nejen
dovedly k cíli, ale udûlaly z nûj obvykle velk˘ úspûch.
Na‰e spoleãná minulost zaãala roku 1975, kdyÏ
pan Friedrich Thonauer ve své tehdej‰í funkci v prodeji
potkal paní Zele, která byla nákupãí jedné maìarské
elektronické firmy. Roku 1993, pût rokÛ od zaloÏení
THONAUER GmbH co jsme se nevidûli, se na‰e cesty
opût zkfiíÏily a paní Zele uvidûla ‰anci ve spolupráci
pfii zakládání tehdej‰í servisní a prodejní kanceláfie v
Budape‰ti. Roku 1995 se stala jednatelkou podniku
zmûnûného na Kft. Bylo jí vybráno v‰ech 15 pracovníkÛ, ktefií spoleãnû vyrostli ve zcela mimofiádn˘ t˘m.
Její du‰evní síla dále Ïije v tûchto lidech a jejich práci.
Posmrtnû Gabrielle dûkujeme za její vynikající
a neobyãejné nasazení jako vÛdãí síly maìarské
skupiny THONAUER a obdivujeme, co vykonala
a ãeho dosáhla! V na‰ich srdcích zÛstane navÏdy a kaÏd˘ dosaÏen˘ krok na dal‰í cestû na‰eho
podniku budeme ãinit tak nûjak spoleãnû.
9
Thonauer illustriert
Konkurenãní v˘hoda s Komax Zeta
Firma Egston pouÏívá od roku 2007 postupov˘ stroj Zeta firmy Komax. Na základû vytíÏení tohoto stroje se firma Egston rozhodla koupit roku 2014 dal‰í stroj Zeta u THONAUERa. PouÏitím tohoto postupového stroje mÛÏe
Egston v jednom pracovním kroku vyrábût celé sady kabelÛ s rozdíln˘mi vodiãi a rÛzn˘m provedením jejich
zakonãení. To poskytne enormní rÛst efektivnosti a tím znaãnou v˘hodu na vysoce konkurenãním trhu. Hovofiili
jsme s panem Ing. Karl-Heinz Steindlem od firmy Egston o novém zafiízení.
Jak˘ v˘znam má Zeta pro va‰i v˘robu kabelÛ?
P. Steindl: „Zeta je pro nás ve v˘robû kabelÛ ideální stroj pro stfiih jednotliv˘ch
drátÛ se specifick˘mi prÛfiezy Zeta.”
Reference
Firma EGSTON System
Electronics Eggenburg GmbH
je globálnû pÛsobící podnik se
sídlem v Rakousku. Produktové
portfolio zahrnuje v˘konovou
elektroniku, síÈové napájecí zdroje a nabíjeãky, navíjené zboÏí,
indukãní konstrukãní souãástky
a skupiny a rovnûÏ zákaznicky
specifické kabelové systémy.
Podnik je certifikován podle
ISO a v roce 2013 s celkem asi
1100 pracovníky docílil obratu
pfiibliÏnû 44,9 milionÛ Euro.
Proã jste se rozhodli pro nákup druhého stroje Zeta?
P. Steindl: „První Zeta je v provozu sedm rokÛ a
za tu dobu udûlala pfies 13 milionÛ stfiihÛ. Podle toho
co vím, je to jedin˘ stroj, kter˘ mÛÏe online zpracovat 36 drátÛ. KvÛli stáfií stroje a stavu zakázek bylo
nutné klíãov˘ stroj duplikovat, abychom mûli jistotu,
Ïe se pfii pfiípadném v˘padku v˘roba nezastaví.”
Kde vidíte v˘hodu postupového stroje pfied klasick˘m otoãn˘m strojem?
P. Steindl: „V˘hoda je v tom, Ïe kdyÏ vyrábíme
velké kabelové svazky v mal˘ch poãtech kusÛ a
v krátk˘ch prÛbûÏn˘ch ãasech, pak je tento stroj
optimální pro skládání rÛzn˘ch vodiãÛ ze soustavy
postupov˘ch strojÛ do jednoho svazku, a také mohu
vybrat, co na stanicích krimpuji nebo zpracovávám.”
Jak vysoké jsou va‰e roãní náklady na údrÏbu?
P. Steindl: „ÚdrÏbu stroje Zeta máme organizovanou tak, Ïe dvakrát do roka technik od Komax
spoleãnû s na‰imi techniky údrÏby projdou stroj podle
seznamÛ kontrol. Pokud neuvaÏujeme t˘denní údrÏbu
tiskárny, tak bûhem roku Ïádné náklady nemáme.”
Jak obtíÏné bylo uvedení do provozu?
P. Steindl: „Velmi jednoduché, protoÏe relativnû jednoduché je software zafiízení.”
Kolik lidí je vy‰koleno pro práci se strojem?
Jak vysoké jsou náklady na ‰kolení?
P. Steindl: „V souãasné dobû jsou pro stroj vy‰koleny ãtyfii osoby. Nároãnost ‰kolení, ãistû pokud jde
o obsluhu, bych odhadnul na jeden aÏ dva t˘dny.”
Je Zeta napojena na nadfiízen˘ systém?
Jak jsou data stroji pfiedkládána?
P. Steindl: „Do pravého nadfiízeného systému napojena není. Dosud programy na Zetu
jednodu‰e nahráváme pomocí tabulky v Excelu, ale v budoucnosti to chceme dûlat jinak.”
Pan Thomas Stummer pfied strojem Zeta ve firmû Egston
Co na stroji Zeta vyrábíte a proã
to vyrábíte právû tam?
P. Steindl: „Na stroji Zeta vyrábíme stfiihy pro
kabelové svazky s roãními poãty jedno sto aÏ
tfii nebo ãtyfii sta kusÛ, a to pro kabelové svazky s 500 aÏ 600 spoji a sérií od 1 do 5 kusÛ.
Ty se na otoãném stroji vyrábût nedají.”
Kolik vedení asi za rok vyrobíte, resp. jak velk˘ je vበv˘stup?
P. Steindl: „Produkujeme kolem 2 milionÛ stfiihÛ za rok jen na Zetách. Pro vy‰‰í
poãty kusÛ máme v‰ak je‰tû Gammu.”
Pane Ing. Steindle, dûkuji za rozhovor.
Ing. Karl-Heinz Steindl, Director
Operations a prokurista u firmy
EGSTON s p. Thomasem Stummerem, THONAUER.
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
10
Vydání XXIX
Ohlédnutí za veletrhem
IEAS 2014, Bukure‰È
Mezinárodní v˘stava IEAS se kaÏdoroãnû koná v
paláci parlamentu v Bukure‰ti a slouÏí k pfiedstavení
nejnovûj‰ích technologií v oblasti elektrick˘ch zafiízení
a automatizace. Veletrh se konal ve slavnostním
rámci, protoÏe na toto téma byl jiÏ 10. v fiadû.
Pro Thonauera byla první úãast na tomto veletrhu,
v pfiímém srovnání s jin˘mi, jako je TIB nebo Productronica, velmi úspû‰ná. Byla pfiedstavena fie‰ení
pro více oblastí aplikace, jako zpracování kabelÛ,
dávkování pryskyfiice, navíjení drátÛ nebo potisk.
Vzhledem k dobré spolupráci s na‰imi zákazníky byl
nበveletrÏní stánek nav‰tíven mnoha osobami. VyuÏili
jsme téÏ ‰ance zaloÏit na IEAS 2014 nová partnerství.
Inhouse-Show
Hotel VoronûÏ, Brno
Jako kaÏdoroãnû byl strojírensk˘ veletrh v Brnû
vítan˘m dÛvodem pro na‰i Inhouse-Show. Je to
pravidelnû dobrá pfiíleÏitost informovat na‰e zákazníky
stranou od v˘stavního ruchu o zajímav˘ch novinkách ve v˘robcích a vymûnit si s nimi zku‰enosti.
Hotel VoronûÏ pfiedstavuje ideální pfiehledn˘
rámec, ve kterém mÛÏe b˘t o skupinu asi 35
osob dobfie postaráno. Tentokrát jsme pfiedstavili nûkterá stolní zafiízení, jako je UV laserová
tiskárna WRAPTOR™ od firmy Brady nebo infraãerven˘ smr‰Èovací pfiístroj MECALBI STCS.
Jídlo veãer v útulném prostfiedí bylo pûkn˘m
závûrem, pfii kterém se ãlovûk jiÏ tû‰í na opakování.
15 rokÛ THONAUER CZ
Roku 1999 mohlo b˘t zaloÏení vlastní poboãky v
âeské republice riskantní. ·lo o to, Ïe jsme nemûli
právo zastupovat firmu Komax v âechách. Chtûli
jsme ale vyzkou‰et vybudování zastoupení v zemi,
které by mohlo b˘t úspû‰né i s jin˘mi v˘robky.
TûÏi‰tû ãinnosti mûlo ale zÛstat ve zpracování kabelÛ.
Kalkulace vy‰la. Dnes, po 15 letech, je Thonauer s.r.o.
v âesku velmi úspû‰nou dcerou s velk˘m potenciálem do budoucnosti. DÛleÏit˘m pfiedpokladem k
tomu bylo pfiirozenû personální sloÏení t˘mu. Dipl.
Ing. Jifií Popelínsk˘ a jeho Ïena Lenka Popelínská
byli na‰í dobrou volbou. Srdeãnû gratulujeme tûmto
obûma a jejich t˘mu k jeho úspû‰né ãinnosti. Zejména chceme ale podûkovat téÏ na‰im vûrn˘m ãesk˘m
zákazníkÛm, s nimiÏ udrÏujeme dobré kontakty.
Takto dobfie naladûni chceme vûfiit, Ïe se slibn˘mi
v˘robky budeme moci jít vstfiíc dobré budoucnosti.
Sluneãní hodiny k jubileu
11
CZ
Impressum vlastníka, vydavatele a nakladatele:
Thonauer GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59.
Za obsah odpovídá: Ing. Friedrich Thonauer. Redakce:
Angelika Thonauer. Sazba, grafika & v˘roba: Lighthouse,
www.lighthouse.co.at. Ti‰tûno v Rakousku.
Zobrazení a popisy zahrnují pfiídavná zafiízení.
Z dÛvodu dal‰ího technického v˘voje jsou zmûny vyhrazeny.
Rakousko
a SLOVINSKO
Thonauer Gesellschaft m.b.H.
Perfektastraße 59, 1230 Wien
Tel. +43(0)1 804 2871-0, Fax -10
[email protected]
Veletrhy / v¯stavy / seminá¤e
AMPÉR, Brno (CZ) 24.–27. 3. 2015
Otevfiení pfiedvádûcích prostor, VídeÀ (A) 13.–17. 4. 2015
PrÛmyslová automatizace, Budape‰È (H) 12.–15. 5. 2015
SMART Automation Austria, Linec (A) 19.–21. 5. 2015
Elosys, Trenãín (SK) 13.–15. 10. 2015
Maëarsko
Thonauer Kft.
Tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi
Tel. +36 23 457 003
[email protected]
Slovensko
Thonauer s.r.o.
Cukrová 14, 81339 Bratislava
Tel. +421(0)2 527 33 664,
Fax +421(0)2 527 33 665
Mobile +421(0)903 77 3314
[email protected]
Poboãka
960 01 Zvolen
Mobile +421(0)903 402 651
[email protected]
âeská Republika
Thonauer spol. s r.o.
Cacovická 47, 61400 Brno
Tel. +42(0)5 4524 3454
Fax +42(0)5 4524 3408
Mobile +42(0)602 511 741
[email protected]
Vzorky – malé série
VyuÏijte volné kapacity na‰ich pfiedvádûcích strojÛ pro
zhotovení vzorkÛ nebo mal˘ch sérií.
Dotazy na ãísle (+43) 01/804 28 71-0
nebo po‰lete e-mail na adresu [email protected]
Rumunsko
a Moldavsko
Thonauer Automatic s.r.l.
Str. Diligentei nr. 5
031555 Bucuresti – Sector 3
Tel. +40(0)21 335 5654, 335 1287
Fax +40(0)21 336 9534
[email protected]
Poboãka
Reprezentant Timisoara
Mobile +40 727 321 030
[email protected]
Mobile +40 729 998 132
[email protected]
Reprezentant Cluj
Mobile + 40 735 228095
[email protected]
Víde≈ - BUDAPE·Ë - BRATISLAVA
BRNO - Bukure·Ë
www.thonauer.com

Podobné dokumenty

Nevűdűl jsem

Nevűdűl jsem Ïivu. Napsaly: „Finanãní skandál ODS mÛÏe zniãit premiéra Klause.“ Nasadily do politické hry nejtûωí munici: pojem pravdy a lÏi. Nûkomu termín leÏ slouÏí jen pro takové pfiípady a slovní spojení, j...

Více

RAKU-TOOL Plniva a pomocné materiály pro epoxidové a

RAKU-TOOL Plniva a pomocné materiály pro epoxidové a Originální uzavřené balení skladujte při teplotě 15°C až 30°C. Těmto podmínkám odpovídá doba skladovatelnosti uvedená na etiketě obalu jednotlivých komponent. Načaté balení spotřebujte v co nejkrat...

Více

Thonauer Kundenzeitung 26

Thonauer Kundenzeitung 26 automatÛ a pfiifiezávacích a odizolovacích strojÛ. Znal jsem tento podnik jiÏ z mé dfiívûj‰í ãinnosti a ihned jsem se toho nad‰enû chopil. MÛj zvlá‰tní dík pfiirozenû patfií této firmû Komax, se kterou ...

Více

Profesní životopis

Profesní životopis 2014). V r. 2002 byly v rámci mezivládní spolupráce ČR-ČLR ve vědeckovýzkumné oblasti ve výběrovém řízení vybrány dva jím vedené projekty: A new approach to cartographic visualization for mobile de...

Více

RAKU-TOOL EC-2400 / EH-2909, EH-2952

RAKU-TOOL EC-2400 / EH-2909, EH-2952 Naše technické rady pro zpracování materiálů odpovídají dnešnímu stavu našich znalostí. Přesto nezapomínejte na vlastní zkoušky materiálů v souvislosti s Vaším konkrétním použití, zkušenostmi atd. ...

Více

- Graessner GmbH

- Graessner GmbH - Vůle přetáčení do <1arcmin - Stabilní uložení ložisek pohonu - Extrémní odolnost proti přetáčení

Více

starstone software

starstone software stínicí materiály pro EMC | indikátory teploty | řešení displejů (akrylové sklo +

Více

MultiSync LCD1530V - NEC Display Solutions Europe

MultiSync LCD1530V - NEC Display Solutions Europe Povrch monitoru LCD ãistûte jemnou látkou, která nepou‰tí vlákna a není agresivní. Rozhodnû nepouÏívejte ãisticí roztoky nebo ãistiãe skel! Jas a kontrast nastavte tak, aby byla zaji‰tûna optimální...

Více

Databázové servery pro nejvy‰‰í nároky a pro zpracování jak

Databázové servery pro nejvy‰‰í nároky a pro zpracování jak Management), napfiíklad data, obrázky, zvuky, video, webové stránky a webov˘ obsah. Z v˘‰e uvedeného není pfiekvapením, Ïe podle nezávisl˘ch zdrojÛ je IBM na ãele z hlediska prodeje produktÛ v oblast...

Více